ZÁPIS. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 22. května MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 22. května 2013. MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR"

Transkript

1 ZÁPIS z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 22. května 2013 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR Přítomni: Silvie Pálková, Radka Fryčová, Jana Průšková, Aleš Průšek, Eva Bieliková, Anna Lizancová, Miroslav Matuna, Svatava Matunová, Roman Nádhera Program jednání: Rodiče dle prezenční listiny Malých zpěváčků, Broučků I a Broučků II, Plamínku a koncertního sboru. Další členové KPS, druzí rodiče dětí Severáčku, kteří jsou členy na základě řádně podané a výborem KPS přijaté přihlášky a zaplaceného příspěvku a další členové, kteří nejsou rodiči dětí Severáčku, ale jsou členy na základě řádně podané a výborem KPS přijaté přihlášky a zaplaceného příspěvku Hosté: Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ a další 1. Úvodní slovo, volba orgánů valné hromady (předseda VH, zapisovatelé, skrutátor) 2. Zprávy o činnosti výboru KPS a Severáčku za rok Návrh změn stanov 4. Personální změny ve výboru 5. Schválení rozpočtu a příspěvků KPS na rok Plán akcí na roky Letařovice Diskuse, závěr 1. Úvodní slovo Valnou hromadu (VH) zahájil předseda výboru KPS Ing. Roman Nádhera, přivítal rodiče, nato si ihned bere slovo paní sbormistryně Silvie Pálková také vítá přítomné. Seznamuje přítomné s problémem komunikace mezi ní a paní manažerkou Průškovou. Slova se ujímá Daniela Gadasová, bývalá členka Severáčku a nyní členka KPS je nutné zamezit bojům, ke kterým dochází na pozici sbormistr x manažer. Nato uvádí Ing. Hana Kollertová, revizorka KPS, že pan Nádhera, paní Průšková, pan Průšek, jeden z manželů Matunových nemají zaplaceny členské příspěvky KPS za rok 2012, tudíž se domnívá, že Ing. Nádhera není způsobilým vést schůzi, že uvedení již dle stanov sdružení přestali být členy sdružení. Průškovi a spol. se ozývají, že nezaplatili zřejmě nedopatřením, že tedy příspěvek zaplatí a můžeme pokračovat. Nato se z pléna ozývají někteří rodiče, kteří souhlasí, jiní ne, s tím, že stanovy je nutno dodržovat, platí pro každého člena stejně, ať je to člen řadový nebo člen výboru. Ing. Nádhera se tedy vzdává vedení schůze, částí členů KPS je navrhován k vedení VH pan Petr Kolín, o jehož zvolením předsedou VH je nutno hlasovat. Hlasováno bylo následovně: Hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdrželi se: 0

2 Jako zapisovatelku navrhuje předseda schůze pan Kolín paní Lenku Holatovou, členku KPS Hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdrželi se: 2 (zdržel se pan Průšek, přestože již není členem KPS) Valná hromada je usnášeníschopná, celkem je přítomno 38 hlasujících členů, občas jednotlivci odcházejí, přicházejí (občerstvení...) Za skrutátora navržen pan Matuna Hlasování: Pro: 38, Proti: 0, Zdrželi se: 1 Ověřovatelem zápisu navržen další člen KPS pan Tomáš Fanta, na dřívějších VH nebyl volen Hlasování: Pro: 38, Proti 0, Zdrželi se: 1(opět pan Průšek, není člen KPS) 2. Zprávy o činnosti výboru KPS a Severáčku za rok 2012 Činnost sboru: slova se ujímá sbormistryně paní Silvie Pálková a uvádí, že od 9/2012 vede přípravná oddělení Radka Fryčová. 9/2012: natáčení úspěšného a pro Severáček velmi důležitého dokumentu pro Českou televizi v rámci cyklu Návraty dokumentaristů Viktor Polesný (Zkouška na koncert II) 10/2012: koncert přípravek, koncerty HLSB ve Světlé, Žitavě, Babylon Liberec, soustředění 12/2012: zájezd koncert. sboru do Paříže, spolupráce se sólistou opery a bývalým členem Severáčku Alešem Brisceinem, spolupráce s ambasádou v Paříži. Nato paní Pálková uvádí, že původně bylo na toto období naplánováno, že Severáček bude účasten soutěže pěveckých sborů v italském Rimini, po zvážení rozhodnuto, že účast nebude potvrzena, místo toho se vybrala soutěž v Bratislavě v dubnu 2013 z časových důvodů. Dále se konaly koncerty v Německu provedení oratoria prof. Neitharda Bethkeho s orchestrem (Žitava, Görlitz), další dva vánoční koncerty s tentokrát vyjímečně konaly v Divadle F. X. Šaldy v Liberce za účasti orchestru (dir. p. Babický) 1/2013: zpívání hymny 2/2013: soustředění Radostín, koncert na památku Milana Uherka (shrnutí a poděkování všem za realizaci) 3/2013: soustředění Plamínku, koncert HLSB v Německu Fockenfeld, seminář sbormistrů vzorové zkoušky pro účastníky, vč. přípravek 4/2013: Jarní koncert DFXŠ, soutěž Bratislava 2x absolutní vítězství v každé kategorii, kde se Severáček účastnil 5/2013: hostování sboru Augustana z Augsburgu ubytování v rodinách (poděkování) se bude konat koncert v rámci Pražského jara - kostel U Šimona a Judy (na programu převážně dílo M. Uherka) 6/2013: Malí zpěváčci kaplička U Obrázku (letos celkem 5 vystoupení nejmenších), absolventský koncert členů Severáčku, hostování švédského chlapeckého sboru Gosschor, odjezd na soustředění do Letařovic Činnost výboru: lze polemizovat o tom, zda je pan Nádhera předsedou sdružení, pan Kolín žádá o vyjádření. Ing. Roman Nádhera uvádí, že zprávu o činnosti výboru má připravenou paní Jana Průšková, p. Nádhera odmítá cokoli dalšího říci. Paní Průšková uvádí, že má připraveno vyúčtování všech akcí proběhlých za rok Koncert pro Milana Uherka: Shrnutí této kontroverzní akce p. Průšková sděluje, že 14 dnů před koncertem bylo prodáno pouze 50 vstupenek, paní manažerka navštívila ředitele a

3 hospodářku DFXŠ k projednání, zda divadlo pronese případnou ztrátu, ale bude-li akce zisková, připadne mu zisk. Divadlo souhlasilo, nájemné na akci nepožadovalo. K dotazu členky KPS paní Štěpánky Fantové vyúčtování Letařovic 2012: paní Průšková uvedla: To jste dostali jako rodiče, kteří se na to dotazovali již na podzim. Rodiče se ozývají v tom smyslu, že chybělo vyúčtování elektřiny, zisk činil cca 100. tisíc Kč. Dotazují se, proč o tom nebyli rodiče vyrozuměni s tím, že všechny větší akce tohoto typu jsou vyúčtovávány a poté účastníci informováni, jak bude naloženo s přebytkem, event. jak se uhradí případná ztráta. Dále uvedeno rodiči, že na podzim navrhovali, aby přeplatky byly ukládány na zvláštní účet, ze kterého budou hrazeny opravy a jiné potřebné náklady pouze v Letařovicích. K tomu se na podzim výbor nevyjádřil, stejně tak se rodičům nedostalo odpovědi ani nyní. Dle čísel paní Průškové děti zaplatily částku celkem ,-- Kč, náklady činily ,12 Kč. Paní Pálková také přemýšlí nad tím, zda nezřídil zvláštní účet pro přeplatky z Letařovic, nato uvádí Daniela Gadasová, že je nutno otevřeně zveřejňovat účetní závěrky všechno financování - jedná se o peníze dětí a jejich rodičů. Bývalá členka Severáčku a členka KPS Eva Jiřičková žádá o vyúčtování Koncertu pro M.U. dne s tím, že nabídku divadla, že zařídí zdarma pro Severáček plakáty, KPS nepřijal proč? Žádá o vysvětlení, stejně tak, jak bylo naloženo s přeplatkem, resp. ziskem ve výši cca ,-- Kč. Dále se probírá problém nahrávání koncertu kdo ho zařizoval, že není k dispozici je tím velmi zklamána, že to paní manažerka nezařídila a prosí někoho z rodičů, kdo nějaké materiálu z koncertu má nebo o někom ví, že soukromě natáčel, ať poskytne materiál, ze kterého by se mohlo vytvořit slibované CD (velké zklamání paní Jiřičkové). Paní Průšková uvádí, že se nebude vyjadřovat k nahrávání, to prý bylo projednáno na výboru. Daniela Gadasová: kdo to měl zařídit? Paní Blanka Vargová zařídila projekci fotek na plátně za sborem s tím, že paní Průšková zařídí nahrávání. Ta však o tom údajně nic neví. Bylo hovořeno s ředitelem DFXŠ, KPS v tom zůstalo samo. D. Gadasová: proč nebylo požádáno o grant na Městě Liberec a dále na krajském úřadu, proč nebylo projednáno spolupořadatelství s Městem? Paní Průšková uvádí, že paní primátorce byl zaslán dopis dlouho zůstal bez odpovědi, náměstek pro kulturu pan Svoboda den před konáním koncertu sdělil telefonicky, že město žádné peníze nemá a granty neposkytuje, ani v budoucnu nebude. Vzhledem ke stavu na krajském úřadu (nové vedení po krajských volbách) také nebyl příspěvek poskytnut. Pan Průšek uvádí, že na Kraji byly zastaveny veškeré dotace. Silvie Pálková uvádí, že jí je líto, že koncert proběhl až v únoru, bylo by lepší jej uspořádat už na podzim, ale to se nepodařilo z časových důvodů, ani divadlo nemělo volné prostory. Trvala jsem na konání v divadle, jinde jsem si to ani nedovedla představit. Šlo by to v ZUŠce, to by bylo zadarmo, ale divadlo přicházelo v úvahu jako jediné důstojné místo. Paní Šounová: proč bylo prodáno tak málo lístků? Nastává diskuse mezi rodiči, jak je to s rezervacemi lístků paní Šounová uvádí, že je to možné telefonicky v pokladně divadla, nato bývalí členové Severáčku uvádějí, že jich spousta bydlí mimo Liberec a tuto informaci vůbec nemají. Rezervace přes e-vstupenku není možné využít, chtějí za to poplatek 3 4 % z prodaných lístků, to by neustále zvyšovalo náklady. Další dotazy nejsou, pan Kolín ukončil předčasnou diskusi (poslední bod programu VH). Výhled na r. 2013: paní Průšková uvádí, že nemá info od paní Pálkové, tedy nemůže nic přednést.

4 Slovo dostává Ing. Hana Kollertová revizor KPS a bývalá účetní, která poskytovala Severáčku účetní služby zdarma do podzimu 2012, kdy výbor požádal novou firmu o vedení účetnictví. Seznamuje přítomné se svoji zprávou o hospodaření za rok K dotazům uvádí, že umožnila rodičům nahlédnout do účetnictví, řekli jí, že ona je revizor, přestože ona o tom nevěděla (původně jim řekla, ať se obrátí na revizora to nevěděla, že jím byla již několikrát na předchozích VH zvolena bez svého vědomí a účasti na těchto VH). Uvádí, že to, co na minulých VH přednesla paní Průšková jako zprávu revizora, byla jen slovy vyjádřená účetní závěrka, to nebyla zpráva revizora. Dále revizorka poukazuje na to, že nové stanovy KPS byly zveřejněny na webu Severáčku se zpožděním cca 9 měsíců, neorazítkované. Paní Průšková uvádí, že Ing. Kollertová má pravdu, udělala jsem chybu, psala jsem si ministerstvem vnitra ohledně změny stanov předkládám plénu mail, ve kterém MV uvádí, že stanovy jsou účinné dnem schválení. Organizační řád původně schvalovala valná hromada, další změny dělal jen výbor KPS proč? dotazuje se Ing. Kollertová. Obdržela od paní Průškové mail (dne tedy dnes), kde se toto řeší, je tam rozpor září x říjen 2012 změna org. řádu paní revizorka doporučuje do budoucna schvalovat takové změny valnou hromadou. p. Průšek: jsou tam datumy p. Průšková: tak v datumu je chyba, to se omlouvám Ing. Kollertová: pracovní poměr manažerky trvá od r je to velký závazek pro celé sdružení. Zprávu revizora skladba nákladů a výnosů za r musí schválit nejdříve výbor a poté VH. Výnosy jsou buď z vlastních zdrojů (83 % v případě KPS) nebo z cizích zdrojů. Za rok 2013 přinesla paní Průšková sboru celkem částku 7.000,-- Kč. Proti tomu se paní Průšková ohrazuje získali jsme dotaci od MML ve výši ,-- Kč na soutěž v Bratislavě, dále příspěvek od Nadace Škola hrou, letos celkem částku ,-- Kč. Paní revizorka dále uvádí, že dnes obdržela zprávu od paní manažerky Průškové o tom, že byla nucena odmítnout prozatím příspěvek potencionální sponzora chce plénu uvést důvody, které ji k tomu vedly v ruce drží silný šanon, o kterém tvrdí, že s obsahem musí seznámit rodiče a z toho pak vyplyne důvod, proč příspěvek od sponzora nepřijala. Paní revizorka však toto považuje za hrubé porušení pracovní kázně viz pracovní smlouva paní manažerky z roku 2009 visí na webu Severáčku, kde mj. je pracovní náplní manažerky shánět sponzory (ne je od Severáčku odhánět a odmítat jejich finanční dary). Paní Kollertová navrhuje změnu Org. řádu bod 2.2, neboť odporuje Stanovám (nahlížení do účetních dokladů) dále zaznívá návrh, ať je zvýšen počet účastníků, který je nutný k tomu, aby VH byla usnášeníschopná nyní stačí 3 osoby, tedy např. výbor, pokud nikdo z dalších členů nepřijde na VH, může cokoli schválit, změnit... Pan Petr Kolín předsedající: zprávy revizora byly až dosud valnou hromadou pouze brány na vědomí. Neměla by však být valnou hromadou schválena účetní závěrka (zpráva revizora)? Návrh k hlasování. Paní Průšková: čísla účetní závěrky nepředložím do účtovala paní Kollertová, od máme novou účetní, Ing. Novákovou. S ní je sepsána mandátní smlouva. Paní Kollertovou jsme požádali o předání účetnictví, pracovnice firmy Ing. Slavíková uvedla, že všechno bylo výboru předáno, sice nestandardním způsobem, ale dostali vše. Paní Průšková tvrdí, že za rok 2012 nejsou v počítači zaneseny doklady. Dotaz z pléna: proč byla vyměněna bezplatná účetní firma, za firmu placenou? Na dotaz nebylo konkrétně odpovězeno, p. Průšková dále uvádí, že respektuje návrh na zrušení jejího

5 pracovního místa. Ing. Kollertová: co se týká skladby výnosů, dle Silvie tam nejsou příspěvky KPS. S. Pálková: po úmrtí manžela jsem s Irenou Skálovou účtovala sama. Severáček potřebuje pracovní sílu, ale v takových mezích, jak to dříve vymezil pan Uherek. Paní Pálková děkuje za všechnu vykonanou práci paní Průškové. Ing. Hampl: sponzor z dnešního mailu jsem já. Nabízena byla částka ,-- Kč. Celkem jsem již Severáčku za ty roky věnoval cca ,-- Kč. Paní Průšková: nechápu, proč má být místo manažera zrušeno. Následuje hlasování o schválení zprávy sbormistryně o umělecké činnosti sboru: Pro: 38, Proti: 0, Zdržel se: 0. Hlasování o schválení zprávy o organizační činnosti, kterou přednesla paní Průšková: Pro: 29, Proti: 1, Zdržel se: 9. Ekonomickou část zprávy není možné schválit nebyly předloženy podklady vhodné by bylo zorganizovat mimořádnou VH (dále jen MVH), tam by byla čísla předložena a bude možné zprávu schválit. Pan Průšek k revizní zprávě: ptám se, zda bylo vše řádně zaúčtováno a zda bylo s financemi řádně nakládáno? Ing. Kollertová: veškeré doklady, které mi byly předloženy a měla jsem je k dispozici, byly zaúčtovány. VH bere na vědomí zprávu revizora nehlasuje se. Dotaz rodičů: proč nyní dochází k rozporu s funkcí a mzdou manažera, když dříve paní Kollertová toto navrhla zřídit i s takovouto mzdou? Ing. Kollertová: V zákulisí vánočního koncertu myslím v roce 2007 se mi paní Průšková představila jako nová manažerka Severáčku. Dále se Silvie Pálková, Aleš Průšek, Jana Průšková a Hana Kollertová usnesli, že je pro Severáček nutné místo manažera. Proběhla debata o tom, jak by taková funkce vypadala, jak bude manažer fungovat buď na trvalý pracovní poměr nebo na dohodu o provedení práce.tak by to prý bylo v pořádku, pan Průšek řekl, když si paní Průšková na sebe vydělá. A když ne, z místa odejde. Firma paní Kollertová zpracovala na objednávku návrh místa manažerky. Paní Průšková řekla, že v s.r.o. Severáček již nejsou peníze, tedy by měla být zaměstnána v KPS. Paní Kollertová jí navrhla, ať pracuje napůl v s.r.o. a napůl v KPS. Navrhovala dohodu o provedení práce. Dne obdržela od paní Průškové účetní z firmy paní Kollertové (paní Katka) mail s obsahem, že nebude pracovat v poměru 50 na 50 (s.r.o. a KPS). Dotaz z pléna: nevěděli jsme, že paní Průšková je placená zaměstnankyně (dotazovala se maminka jménem Gábina). Existuje sice citovaná pracovní smlouva z r. 2009, ale kdo ji tedy za KPS podepsal? Ing. Hampl: chválím pana Nádheru za to, jak tvoří a spravuje webové stránky sboru Pan Holata: když jsem se sešel s panem Nádherou, abych si od něj vyžádal přihlášku k přijetí za člena KPS, začal mi vyprávět, jak Severáček hostil sbor z JAR. Zde se pan inženýr dozvěděl, že ve sboru zpívají převážně děti bohatých rodičů, kteří si můžou dovolit, aby jejich dítě provozovalo takový koníček. Ale tohle není náš případ. My nechceme, aby se zpěvem vydělávaly velké peníze, děti jezdily na dlouhá turné. Nejedná se o sbor bohatých rodičů. Paní Pálková: já jsem ve 14 letech jela se sborem do Ameriky, byly jsme tam tři týdny a nikomu bych nepřála to zažít. Jezdili jsme denně na koncerty, bydleli jsme v jednom městě a paprskovitě jsme vyjížděli na koncerty. Bylo to nesmírně náročné a už bych si nikdy nepřála to zažít.

6 Paní Gadasová: já jsem pro Severáček sehnala sponzora, pojišťovnu Allianz. Nechci se chlubit, ale příspěvek tohoto sponzora činil celkem téměř 5,5 milionu Kč. V Severáčku nefunguje umělecký management (potlesk zakládajících členů Severáčku, nyní členů KPS). 3. Návrh změn stanov Předsedající schůze pan Kolín navrhuje neschválit změny stanov tak, jak bylo předesláno na webu Severáčku (vyznačené změny červeně) a dále navrhuje úkol výboru: dopracovat návrh stanov, protože tak, jak je navrženo, plénum se změnami nesouhlasí. Pan Hampl: už se v tom ztrácím. Pan Průšek: navrhuji, nechť je hlasováno o tom, že VH je usnášeníschopná v počtu např. 14 přítomných členů KPS, nikoli 3, jak je nyní zakotveno ve stanovách (další z návrhů změn stanov). Následuje tedy hlasování, jak uvedeno shora: výbor dopracuje návrh stanov a o změně bude hlasováno na mimořádné VH. Hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 3 4. Personální změny ve výboru Pan Kolín jako předsedající VH navrhuje odvolat celý stávající výbor a odhlasovat nový, tak jak je navrženo na webových stránkách sboru, tedy výbor by se skládal z následujících osob: Silvie Pálková Radka Fryčová Miroslav Matuna Ivan Pergler Ilona Kopecká Dále je činěn dotaz na členku stávajícího výboru Evu Bielikovou, zda bude opět kandidovat. Paní Bieliková již nehodlá kandidovat. Shodný dotaz činěn na paní Annu Lizancovou. Ta uvádí, že si svoji kandidaturu chce ještě rozmyslet. Předsedající schůze dále navrhuje za členy výboru současné členy KPS, kteří mají dítě v koncertním sboru, a to: Mgr. Lenka Ryšánková Lenka Holatová Z pléna se navrhuje doplnit výbor s tím, že o něm má být hlasováno na mimořádné VH. Paní Radka Fryčová: mám 2 maminky, které by byly ochotné pracovat ve výboru plénum se shoduje, že o jejich příp. členství se bude hlasovat na mimořádné VH, budou navrženy, pokud budou chtít kandidovat. Hlasování o odvolání stávajícího výboru KPS tj. o odvolání všech jeho členů: Pro: 21, Proti: 3, Zdržel se: 11.

7 Vystupuje pan Průšek a děkuje celému výboru za jeho činnost. Taktéž činí sbormistryně paní Pálková. Volba nového výboru hlasování: Sbormistryně Silvie Pálková: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 2 Radka Fryčová: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 Ivan Pergler: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1 Ilona Kopecká: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 3 Miroslav Matuna: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1 Anna Lizancová: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 2 Lenka Ryšánková: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 5 Lenka Holatová: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 5 Dále navržen na člena výboru pan Tomáš Fanta, ten však odmítá kandidaturu, shodně tak pan Petr Kolín, který byl plénem navržen. Nově zvolený výbor na své schůzi nechť schválí členství MUDr. Vejvarové, neboť dostala špatnou přihlášku. Volba revizora: navržena stávající revizorka paní Ing. Hana Kollertová, protinávrh paní Šounová, která pracuje jako účetní ve velkoobchodě. Paní Fikerová navrhuje, aby byla ustanovena tzv. kontrolní komise, namísto jednoho revizora, ta nechť má 3 členy, vše bude navenek průhlednější. Dohodnuto tedy, že nyní bude VH hlasovat o tom, že na mimořádné VH se bude hlasovat o zřízení kontrolní komise, která zde také bude ustavena. Hlasování: Pro: 38, Proti: 0, Zdržel se: 0. Další návrhy: Paní sbormistryně S. Pálková navrhuje zrušení postu manažera Severáčku, resp. KPS, a to z ekonomických důvodů, ale také z osobních důvodů, kdy nedochází již delší dobu k součinnosti sbormistra a manažera. Vzhledem k tomu, že manažerka paní Jana Průšková na výzvu paní Pálkové do data konání VH nepřistoupila na zrušení tohoto místa, resp. rezignaci nepřijala, navrhuje sbormistryně o hlasování valnou hromadou s tím, že v roce 2013 se paní manažerka nezúčastnila žádné víkendové akce sboru (byla však omluvena). Co se týká hostování německého sboru v 5/2013 v Liberci, na toto období jsem měla řádnou neschopenku, uvádí paní Průšková. Předseda VH tedy navrhuje, aby VH rozhodla o organizační změně, a to v návaznosti na jednání výboru KPS o.s., které se konalo dne Návrh tedy zní, aby VH jako nejvyšší orgán sdružení rozhodla namísto výboru sdružení o organizační změně v podobě zrušení pracovního místa manažera sdružení za účelem zvýšení efektivity práce. Aby byl tento bod zařazen na program VH se hlasuje následovně: Pro: 34, Proti 0, Zdržel se: 4. Paní Gadasová: i kdyby ve sboru nebyl manažer, jen sbormistři, sbor může nadále fungovat v rámci ZUŠ. Co se týká malých vystoupení (hymna u pomníku), není manažerská činnost, ale organizační. Pan Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ: škola nikdy nepožadovala po Severáčku nějaké kompenzace, na provoz má Silva k dispozici to, co nemá nikdo ve škole: samostatný počítač, skener. Já jako ředitel školy budu stále Severáček podporovat, aby fungoval tak, jako za manželů Uherkových.

8 Paní Průšková: uvádí několik slov na svoji obhajobu vše dělala pro děti, mám tu práci ráda, uvádí dále, nikdy jsem za práci nechtěla žádné odměny (toto paní sbormistryně potvrzuje). Pan Průšek: postrádám zde dlouhodobou koncepci sboru, tak na 5 10 let, jak se bude vyvíjet. Nevidím tu za uplynulé roky nějaký posun. Pan Kolafa: vycházíme z rámcových plánů tak, jak nám to ministerstvo školství ukládá a dovoluje. Přistupuje se k hlasování o organizační změně, a to v návaznosti na jednání výboru KPS o.s., které se konalo dne Návrh tedy zní, aby VH jako nejvyšší orgán sdružení rozhodla namísto výboru sdružení o organizační změně v podobě zrušení pracovního místa manažera sdružení za účelem zvýšení efektivity práce. Hlasování: Pro: 29, Proti 5, Zdržel se: Schválení rozpočtu a příspěvků KPS na rok 2013 Dle sdělení původního výboru, který byl touto VH odvolán, bylo navrhováno, aby roční příspěvek člena KPS činil nadále 450,-- Kč. Přistupuje se k hlasování, aby bod 5. programu VH Schválení rozpočtu a příspěvků KPS na rok 2013 nebyl na dnešní VH projednáván, byl vypuštěn a tento byl zařazen na program mimořádné VH, jejíž termín stanoví nový výbor a vyrozumí členy. Hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: Plán akcí na roky Dále předsedající schůze navrhuje, aby bod 6. programu VH Plán akcí na roky nebyl na dnešní VH projednáván, byl vypuštěn a tento byl zařazen na program mimořádné VH. Hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: Letařovice 2013 Co se týká Bartošova mlýna slovo má pan Matuna depozitum příspěvků stále existuje (peníze vybrané od bývalých členů a dalších osob na koncertě Severáčku, kdy byla louka pod tábor rozkostičkována ), peníze jsou na účtě KPS. Nákup louky je prozatím odsunut, protože není zajištěn bezpečný a trvalý přístup k louce. Mostek přes Mohelku má jiného majitele, nechce louku prodat, resp. prodal by ji, ale za 3násobek ceny jedná se o průjezdní louku k louce pod stany. Náhon paní Markové vede až k Mohelce a nehodlá ho prodat. Musel by se postavit most nový museli bychom si ho sami vybudovat. Další varianta zakoupit vedlejší louku před mlýnem. Přístupová cesta je však součástí pozemku paní Markové. Není možná žádná směna spor mezi p. Markovou a obec. úřadem.

9 Pozemek 883/1 KÚ Bílá má nyní hodnotu cca ,-- Kč. V Letařovicích již byly provedeny odběry pro hygienu, zajištěny jsou nové sporáky a lednice. Nato se dotazují kuchařky paní Šounová a paní Vantulová, kdo zajišťuje nákup potravin již je načase. Vloni nakupovala ve velkých slevách paní Matunová, dnes se k ničemu nevyjádřila, pan Průšek sděluje, že už ho to všechno přestalo bavit, tak se nic neshání. Původní výbor ještě uvádí, že za neúčast na brigádě v Letařovicích byl výborem schválen vyšší poplatek, a to z částky 500,-- Kč na částku 800,-- Kč, sleva pro rodiče, kteří jsou ve výboru se ruší a myčky budou platit poplatek 3.300,-- Kč, namísto dosavadních 3.000,-- Kč. Hlasování: Pro: 19, Proti 0, Zdržel se: 4. (menší počet hlasujících, neboť pro pokročilou noční hodinu několik účastníků již opustilo zkušebnu Severáčku). 8. Závěr, diskuse Nechť tedy nový výbor zvolí statutární zástupce a dále je navržen a schválen termín mimořádné VH. Pan Průšek říká, ať se mimořádná VH koná do 30.6., jinak pak KPS zanikne.(?) Stanoven tedy úkol svolat mimořádnou VH ve lhůtě do Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0. Paní Průšková ještě upozorňuje na nutnost dodržovat termíny plateb členských příspěvků u dětí a odevzdávání návratek, poslední dobou jsou s tím problémy, je obtížné je od dětí včas získat, stejně tak platby za soustředění, zájezdy apod. V Liberci dne 22. května 2013 Zapisovatel: Lenka Holatová Ověřovatel zápisu: Tomáš Fanta Skrutátor: Miroslav Matuna Předseda valné hromady: Petr Kolín

Zápis. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 17.4.2012. MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR

Zápis. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 17.4.2012. MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR Zápis z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 17.4.2012 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR Přítomni: Silvie Pálková, Jana Průšková, Aleš Průšek, Eva Bieliková,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Příloha č. 2 kompletní dokumentace XXVII. členské schůze Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Přítomní členové představenstva Přítomní členové kontrolní komise:

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK Místo konání: Bruntál Datum konání: 4. 12. 2014 V prvním bloku se konala Valná hromada MAS Hrubý Jeseník společně s VH MAS Nízký Jeseník, po schválení a podpisu

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Předseda schůze Radek Böhme zahájil v 11.15 hodin výroční členskou schůzi Klubu Obedience

Více

Stanovy spolku ze dne Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Cíle spolku. Článek 3 Spolková činnost

Stanovy spolku ze dne Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Cíle spolku. Článek 3 Spolková činnost Stanovy spolku ze dne 10. 4. 2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku: Společnost katolického domu v Blansku, z. s. 2) Společnost Katolického domu v Blansku, z. s. (dále jen spolek) je spolkem ve

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 15. 4. 2010 Doba konání: Od 18.30 hod do 21.00 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, Volba orgánů

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady konané dne 6.5.2015 od 17:00 h. v prostorách Základní školy Sportovní 777, Uherské Hradiště, PSČ 686 01. Valnou hromadu (dále jen VH) k zasedání řádně svolal

Více

Zápis. z jednání členské schůze Kruhu přátel Severáčku konané dne 24.5.2011 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR

Zápis. z jednání členské schůze Kruhu přátel Severáčku konané dne 24.5.2011 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR Zápis z jednání členské schůze Kruhu přátel Severáčku konané dne 24.5.2011 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR Přítomni: Silvie Pálková, Jana Průšková, Aleš Průšek, Eva Bieliková,

Více

S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova

S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova S T A N O V Y Spolku přátel ZUŠ Klapkova Článek 1 Název spolku: Spolek přátel ZUŠ Klapkova z.s. Článek 2 Sídlo spolku: Klapkova 25, Praha 8. Článek 3 Spolek je právnickou osobou. I. Název, sídlo a statut

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu.

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu. Zápis z řádné Valné hromady Veslařského klubu MORÁVIA Uherské Hradiště, občanského sdružení se sídlem : Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 440, IČ : 16361016, konané dne 4.2.2012 v Uherském Hradišti, (dále

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Zápis a přijatá usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne od hodin

Zápis a přijatá usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne od hodin Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Zápis a přijatá usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov

Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov Zápis z členské schůze fotbalového oddílu FC ELSEREMO Brumov, konané dne 23.1.2015 v 18:00 hodin v restauraci Na hřišti v Brumově-Bylnici 1. Zahájení

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY SPOLKU. Kruh přátel Severáčku. Článek 1 Název a sídlo

STANOVY SPOLKU. Kruh přátel Severáčku. Článek 1 Název a sídlo STANOVY SPOLKU Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 1.Název : Kruh přátel Severáčku z. s. dále jen ( spolek ). 2.Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut spolku 1.Spolek je dobrovolnou,

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 27.02.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice Název: Spolek Mažoretky Anife Rosice Sídlo: Rosice, Pod Zahrádkami 120, 665 01 Čl. 1 Název a sídlo, právní postavení Spolek Mažoretky Anife Rosice (dále jen,,spolek

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29. 4. 2015 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56,

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56, S T A N O V Y Název spolku : Spolek Žihelský sbor Sídlo spolku:; Žihle 56, 331 65 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek Žihelský sbor (dále jen spolek ) je spolkem dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Stanovy spolku ART Foundation z.s.

Stanovy spolku ART Foundation z.s. Stanovy spolku ART Foundation z.s. registrovaného Mininisterstvem vnitra ČR, dne 16.01.2007 pod č.j. VS/1-1/66 255/07-R, IČ 27053474, zapsaného u Městského soudu v Praze, L 17368 Stanovy schváleny Správní

Více

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Stanovy Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek přijalo název: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek má sídlo: Paskovská 110/46, Ostrava Hrabová, 720 00 Spolek je společenstvím

Více

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slivenecké kostky, z. s. Sídlo: Jantarová 950/18, Praha 5 - Slivenec, 154 00 Čl. 2 Statut spolku 1. Slivenecké kostky, z. s. (dále jen Spolek ) je dobrovolný a nezávislý

Více

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín NÁVRH STANOV Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Čl. I Úvodní ustanovení Název sdružení: Sídlo: Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Žižkovo náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují Čl. II Právní postavení

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Čl. 1. Název a sídlo Název: PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem (dále jen sdružení ) Sídlo: Celní 16/4, 639 00 Brno Čl. 2 Statut

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Stanovy občanského sdružení TreNet

Stanovy občanského sdružení TreNet Stanovy občanského sdružení TreNet I. článek Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je TreNet (dále jen "sdružení"). 2. Sídlo sdružení je Budovatelská 824, 330 11 Třemošná 3. Sdružení je právnickou osobou

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Místo zasedání: Restaurace Na zahrádce, ul. U výstaviště 496/3, České Budějovice Průběh zasedání: Zasedání

Více

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s.

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. Stanovy Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. (dále jen spolek ) Článek I. Název a sídlo spolku. 1) Název spolku zní Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. 2) Sídlem spolku je:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. I. Název a sídlo spolku Název: FREEWEST, z.s. (dále jen spolek") Sídlo: Zahradní 173/2, Plzeň, 326 00 II. Právní postavení spolku 1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., který vyvíjí

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV Schválené valnou hromadou dne 19. 5. 2009 HC Wikov Hronov o.s. je společenskou organizací s právní subjektivitou, která sdružuje aktivní hráče ledního hokeje a další sportovce

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 1 Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 4. 8.2015 Přítomni: Hana Dufková, Iveta Rabasová Houfová, Ladislava Dolejšková, Anežka Ješinová, Milan Živný, Petr Šmíd,

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.12.2010 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18 hodin

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zápis z valné hromady č. 6/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 6/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 6/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 24.10.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

4. 8. 2012, Nedabyle. K 04.08.2012 je 816 registrovaných členů (k 31.12.2011-799). Jsou připojeni na 84 vysílačů ve 42 lokalitách.

4. 8. 2012, Nedabyle. K 04.08.2012 je 816 registrovaných členů (k 31.12.2011-799). Jsou připojeni na 84 vysílačů ve 42 lokalitách. SouthGate CZFreeCB, o.s. Doubravice 65, 370 06 České Budějovice Zápis z 13. valné hromady 4. 8. 2012, Nedabyle Na začátku byli všichni přítomní seznámeni s programem valné hromady. Řádná valná (dále jen

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 07.11.2014 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Petr Urbanec Návrhová komise pan Aleš Šklář PRO: 15 Mgr. Radek Nitka PRO: 15

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více