ZÁPIS. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 22. května MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 22. května 2013. MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR"

Transkript

1 ZÁPIS z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 22. května 2013 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR Přítomni: Silvie Pálková, Radka Fryčová, Jana Průšková, Aleš Průšek, Eva Bieliková, Anna Lizancová, Miroslav Matuna, Svatava Matunová, Roman Nádhera Program jednání: Rodiče dle prezenční listiny Malých zpěváčků, Broučků I a Broučků II, Plamínku a koncertního sboru. Další členové KPS, druzí rodiče dětí Severáčku, kteří jsou členy na základě řádně podané a výborem KPS přijaté přihlášky a zaplaceného příspěvku a další členové, kteří nejsou rodiči dětí Severáčku, ale jsou členy na základě řádně podané a výborem KPS přijaté přihlášky a zaplaceného příspěvku Hosté: Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ a další 1. Úvodní slovo, volba orgánů valné hromady (předseda VH, zapisovatelé, skrutátor) 2. Zprávy o činnosti výboru KPS a Severáčku za rok Návrh změn stanov 4. Personální změny ve výboru 5. Schválení rozpočtu a příspěvků KPS na rok Plán akcí na roky Letařovice Diskuse, závěr 1. Úvodní slovo Valnou hromadu (VH) zahájil předseda výboru KPS Ing. Roman Nádhera, přivítal rodiče, nato si ihned bere slovo paní sbormistryně Silvie Pálková také vítá přítomné. Seznamuje přítomné s problémem komunikace mezi ní a paní manažerkou Průškovou. Slova se ujímá Daniela Gadasová, bývalá členka Severáčku a nyní členka KPS je nutné zamezit bojům, ke kterým dochází na pozici sbormistr x manažer. Nato uvádí Ing. Hana Kollertová, revizorka KPS, že pan Nádhera, paní Průšková, pan Průšek, jeden z manželů Matunových nemají zaplaceny členské příspěvky KPS za rok 2012, tudíž se domnívá, že Ing. Nádhera není způsobilým vést schůzi, že uvedení již dle stanov sdružení přestali být členy sdružení. Průškovi a spol. se ozývají, že nezaplatili zřejmě nedopatřením, že tedy příspěvek zaplatí a můžeme pokračovat. Nato se z pléna ozývají někteří rodiče, kteří souhlasí, jiní ne, s tím, že stanovy je nutno dodržovat, platí pro každého člena stejně, ať je to člen řadový nebo člen výboru. Ing. Nádhera se tedy vzdává vedení schůze, částí členů KPS je navrhován k vedení VH pan Petr Kolín, o jehož zvolením předsedou VH je nutno hlasovat. Hlasováno bylo následovně: Hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdrželi se: 0

2 Jako zapisovatelku navrhuje předseda schůze pan Kolín paní Lenku Holatovou, členku KPS Hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdrželi se: 2 (zdržel se pan Průšek, přestože již není členem KPS) Valná hromada je usnášeníschopná, celkem je přítomno 38 hlasujících členů, občas jednotlivci odcházejí, přicházejí (občerstvení...) Za skrutátora navržen pan Matuna Hlasování: Pro: 38, Proti: 0, Zdrželi se: 1 Ověřovatelem zápisu navržen další člen KPS pan Tomáš Fanta, na dřívějších VH nebyl volen Hlasování: Pro: 38, Proti 0, Zdrželi se: 1(opět pan Průšek, není člen KPS) 2. Zprávy o činnosti výboru KPS a Severáčku za rok 2012 Činnost sboru: slova se ujímá sbormistryně paní Silvie Pálková a uvádí, že od 9/2012 vede přípravná oddělení Radka Fryčová. 9/2012: natáčení úspěšného a pro Severáček velmi důležitého dokumentu pro Českou televizi v rámci cyklu Návraty dokumentaristů Viktor Polesný (Zkouška na koncert II) 10/2012: koncert přípravek, koncerty HLSB ve Světlé, Žitavě, Babylon Liberec, soustředění 12/2012: zájezd koncert. sboru do Paříže, spolupráce se sólistou opery a bývalým členem Severáčku Alešem Brisceinem, spolupráce s ambasádou v Paříži. Nato paní Pálková uvádí, že původně bylo na toto období naplánováno, že Severáček bude účasten soutěže pěveckých sborů v italském Rimini, po zvážení rozhodnuto, že účast nebude potvrzena, místo toho se vybrala soutěž v Bratislavě v dubnu 2013 z časových důvodů. Dále se konaly koncerty v Německu provedení oratoria prof. Neitharda Bethkeho s orchestrem (Žitava, Görlitz), další dva vánoční koncerty s tentokrát vyjímečně konaly v Divadle F. X. Šaldy v Liberce za účasti orchestru (dir. p. Babický) 1/2013: zpívání hymny 2/2013: soustředění Radostín, koncert na památku Milana Uherka (shrnutí a poděkování všem za realizaci) 3/2013: soustředění Plamínku, koncert HLSB v Německu Fockenfeld, seminář sbormistrů vzorové zkoušky pro účastníky, vč. přípravek 4/2013: Jarní koncert DFXŠ, soutěž Bratislava 2x absolutní vítězství v každé kategorii, kde se Severáček účastnil 5/2013: hostování sboru Augustana z Augsburgu ubytování v rodinách (poděkování) se bude konat koncert v rámci Pražského jara - kostel U Šimona a Judy (na programu převážně dílo M. Uherka) 6/2013: Malí zpěváčci kaplička U Obrázku (letos celkem 5 vystoupení nejmenších), absolventský koncert členů Severáčku, hostování švédského chlapeckého sboru Gosschor, odjezd na soustředění do Letařovic Činnost výboru: lze polemizovat o tom, zda je pan Nádhera předsedou sdružení, pan Kolín žádá o vyjádření. Ing. Roman Nádhera uvádí, že zprávu o činnosti výboru má připravenou paní Jana Průšková, p. Nádhera odmítá cokoli dalšího říci. Paní Průšková uvádí, že má připraveno vyúčtování všech akcí proběhlých za rok Koncert pro Milana Uherka: Shrnutí této kontroverzní akce p. Průšková sděluje, že 14 dnů před koncertem bylo prodáno pouze 50 vstupenek, paní manažerka navštívila ředitele a

3 hospodářku DFXŠ k projednání, zda divadlo pronese případnou ztrátu, ale bude-li akce zisková, připadne mu zisk. Divadlo souhlasilo, nájemné na akci nepožadovalo. K dotazu členky KPS paní Štěpánky Fantové vyúčtování Letařovic 2012: paní Průšková uvedla: To jste dostali jako rodiče, kteří se na to dotazovali již na podzim. Rodiče se ozývají v tom smyslu, že chybělo vyúčtování elektřiny, zisk činil cca 100. tisíc Kč. Dotazují se, proč o tom nebyli rodiče vyrozuměni s tím, že všechny větší akce tohoto typu jsou vyúčtovávány a poté účastníci informováni, jak bude naloženo s přebytkem, event. jak se uhradí případná ztráta. Dále uvedeno rodiči, že na podzim navrhovali, aby přeplatky byly ukládány na zvláštní účet, ze kterého budou hrazeny opravy a jiné potřebné náklady pouze v Letařovicích. K tomu se na podzim výbor nevyjádřil, stejně tak se rodičům nedostalo odpovědi ani nyní. Dle čísel paní Průškové děti zaplatily částku celkem ,-- Kč, náklady činily ,12 Kč. Paní Pálková také přemýšlí nad tím, zda nezřídil zvláštní účet pro přeplatky z Letařovic, nato uvádí Daniela Gadasová, že je nutno otevřeně zveřejňovat účetní závěrky všechno financování - jedná se o peníze dětí a jejich rodičů. Bývalá členka Severáčku a členka KPS Eva Jiřičková žádá o vyúčtování Koncertu pro M.U. dne s tím, že nabídku divadla, že zařídí zdarma pro Severáček plakáty, KPS nepřijal proč? Žádá o vysvětlení, stejně tak, jak bylo naloženo s přeplatkem, resp. ziskem ve výši cca ,-- Kč. Dále se probírá problém nahrávání koncertu kdo ho zařizoval, že není k dispozici je tím velmi zklamána, že to paní manažerka nezařídila a prosí někoho z rodičů, kdo nějaké materiálu z koncertu má nebo o někom ví, že soukromě natáčel, ať poskytne materiál, ze kterého by se mohlo vytvořit slibované CD (velké zklamání paní Jiřičkové). Paní Průšková uvádí, že se nebude vyjadřovat k nahrávání, to prý bylo projednáno na výboru. Daniela Gadasová: kdo to měl zařídit? Paní Blanka Vargová zařídila projekci fotek na plátně za sborem s tím, že paní Průšková zařídí nahrávání. Ta však o tom údajně nic neví. Bylo hovořeno s ředitelem DFXŠ, KPS v tom zůstalo samo. D. Gadasová: proč nebylo požádáno o grant na Městě Liberec a dále na krajském úřadu, proč nebylo projednáno spolupořadatelství s Městem? Paní Průšková uvádí, že paní primátorce byl zaslán dopis dlouho zůstal bez odpovědi, náměstek pro kulturu pan Svoboda den před konáním koncertu sdělil telefonicky, že město žádné peníze nemá a granty neposkytuje, ani v budoucnu nebude. Vzhledem ke stavu na krajském úřadu (nové vedení po krajských volbách) také nebyl příspěvek poskytnut. Pan Průšek uvádí, že na Kraji byly zastaveny veškeré dotace. Silvie Pálková uvádí, že jí je líto, že koncert proběhl až v únoru, bylo by lepší jej uspořádat už na podzim, ale to se nepodařilo z časových důvodů, ani divadlo nemělo volné prostory. Trvala jsem na konání v divadle, jinde jsem si to ani nedovedla představit. Šlo by to v ZUŠce, to by bylo zadarmo, ale divadlo přicházelo v úvahu jako jediné důstojné místo. Paní Šounová: proč bylo prodáno tak málo lístků? Nastává diskuse mezi rodiči, jak je to s rezervacemi lístků paní Šounová uvádí, že je to možné telefonicky v pokladně divadla, nato bývalí členové Severáčku uvádějí, že jich spousta bydlí mimo Liberec a tuto informaci vůbec nemají. Rezervace přes e-vstupenku není možné využít, chtějí za to poplatek 3 4 % z prodaných lístků, to by neustále zvyšovalo náklady. Další dotazy nejsou, pan Kolín ukončil předčasnou diskusi (poslední bod programu VH). Výhled na r. 2013: paní Průšková uvádí, že nemá info od paní Pálkové, tedy nemůže nic přednést.

4 Slovo dostává Ing. Hana Kollertová revizor KPS a bývalá účetní, která poskytovala Severáčku účetní služby zdarma do podzimu 2012, kdy výbor požádal novou firmu o vedení účetnictví. Seznamuje přítomné se svoji zprávou o hospodaření za rok K dotazům uvádí, že umožnila rodičům nahlédnout do účetnictví, řekli jí, že ona je revizor, přestože ona o tom nevěděla (původně jim řekla, ať se obrátí na revizora to nevěděla, že jím byla již několikrát na předchozích VH zvolena bez svého vědomí a účasti na těchto VH). Uvádí, že to, co na minulých VH přednesla paní Průšková jako zprávu revizora, byla jen slovy vyjádřená účetní závěrka, to nebyla zpráva revizora. Dále revizorka poukazuje na to, že nové stanovy KPS byly zveřejněny na webu Severáčku se zpožděním cca 9 měsíců, neorazítkované. Paní Průšková uvádí, že Ing. Kollertová má pravdu, udělala jsem chybu, psala jsem si ministerstvem vnitra ohledně změny stanov předkládám plénu mail, ve kterém MV uvádí, že stanovy jsou účinné dnem schválení. Organizační řád původně schvalovala valná hromada, další změny dělal jen výbor KPS proč? dotazuje se Ing. Kollertová. Obdržela od paní Průškové mail (dne tedy dnes), kde se toto řeší, je tam rozpor září x říjen 2012 změna org. řádu paní revizorka doporučuje do budoucna schvalovat takové změny valnou hromadou. p. Průšek: jsou tam datumy p. Průšková: tak v datumu je chyba, to se omlouvám Ing. Kollertová: pracovní poměr manažerky trvá od r je to velký závazek pro celé sdružení. Zprávu revizora skladba nákladů a výnosů za r musí schválit nejdříve výbor a poté VH. Výnosy jsou buď z vlastních zdrojů (83 % v případě KPS) nebo z cizích zdrojů. Za rok 2013 přinesla paní Průšková sboru celkem částku 7.000,-- Kč. Proti tomu se paní Průšková ohrazuje získali jsme dotaci od MML ve výši ,-- Kč na soutěž v Bratislavě, dále příspěvek od Nadace Škola hrou, letos celkem částku ,-- Kč. Paní revizorka dále uvádí, že dnes obdržela zprávu od paní manažerky Průškové o tom, že byla nucena odmítnout prozatím příspěvek potencionální sponzora chce plénu uvést důvody, které ji k tomu vedly v ruce drží silný šanon, o kterém tvrdí, že s obsahem musí seznámit rodiče a z toho pak vyplyne důvod, proč příspěvek od sponzora nepřijala. Paní revizorka však toto považuje za hrubé porušení pracovní kázně viz pracovní smlouva paní manažerky z roku 2009 visí na webu Severáčku, kde mj. je pracovní náplní manažerky shánět sponzory (ne je od Severáčku odhánět a odmítat jejich finanční dary). Paní Kollertová navrhuje změnu Org. řádu bod 2.2, neboť odporuje Stanovám (nahlížení do účetních dokladů) dále zaznívá návrh, ať je zvýšen počet účastníků, který je nutný k tomu, aby VH byla usnášeníschopná nyní stačí 3 osoby, tedy např. výbor, pokud nikdo z dalších členů nepřijde na VH, může cokoli schválit, změnit... Pan Petr Kolín předsedající: zprávy revizora byly až dosud valnou hromadou pouze brány na vědomí. Neměla by však být valnou hromadou schválena účetní závěrka (zpráva revizora)? Návrh k hlasování. Paní Průšková: čísla účetní závěrky nepředložím do účtovala paní Kollertová, od máme novou účetní, Ing. Novákovou. S ní je sepsána mandátní smlouva. Paní Kollertovou jsme požádali o předání účetnictví, pracovnice firmy Ing. Slavíková uvedla, že všechno bylo výboru předáno, sice nestandardním způsobem, ale dostali vše. Paní Průšková tvrdí, že za rok 2012 nejsou v počítači zaneseny doklady. Dotaz z pléna: proč byla vyměněna bezplatná účetní firma, za firmu placenou? Na dotaz nebylo konkrétně odpovězeno, p. Průšková dále uvádí, že respektuje návrh na zrušení jejího

5 pracovního místa. Ing. Kollertová: co se týká skladby výnosů, dle Silvie tam nejsou příspěvky KPS. S. Pálková: po úmrtí manžela jsem s Irenou Skálovou účtovala sama. Severáček potřebuje pracovní sílu, ale v takových mezích, jak to dříve vymezil pan Uherek. Paní Pálková děkuje za všechnu vykonanou práci paní Průškové. Ing. Hampl: sponzor z dnešního mailu jsem já. Nabízena byla částka ,-- Kč. Celkem jsem již Severáčku za ty roky věnoval cca ,-- Kč. Paní Průšková: nechápu, proč má být místo manažera zrušeno. Následuje hlasování o schválení zprávy sbormistryně o umělecké činnosti sboru: Pro: 38, Proti: 0, Zdržel se: 0. Hlasování o schválení zprávy o organizační činnosti, kterou přednesla paní Průšková: Pro: 29, Proti: 1, Zdržel se: 9. Ekonomickou část zprávy není možné schválit nebyly předloženy podklady vhodné by bylo zorganizovat mimořádnou VH (dále jen MVH), tam by byla čísla předložena a bude možné zprávu schválit. Pan Průšek k revizní zprávě: ptám se, zda bylo vše řádně zaúčtováno a zda bylo s financemi řádně nakládáno? Ing. Kollertová: veškeré doklady, které mi byly předloženy a měla jsem je k dispozici, byly zaúčtovány. VH bere na vědomí zprávu revizora nehlasuje se. Dotaz rodičů: proč nyní dochází k rozporu s funkcí a mzdou manažera, když dříve paní Kollertová toto navrhla zřídit i s takovouto mzdou? Ing. Kollertová: V zákulisí vánočního koncertu myslím v roce 2007 se mi paní Průšková představila jako nová manažerka Severáčku. Dále se Silvie Pálková, Aleš Průšek, Jana Průšková a Hana Kollertová usnesli, že je pro Severáček nutné místo manažera. Proběhla debata o tom, jak by taková funkce vypadala, jak bude manažer fungovat buď na trvalý pracovní poměr nebo na dohodu o provedení práce.tak by to prý bylo v pořádku, pan Průšek řekl, když si paní Průšková na sebe vydělá. A když ne, z místa odejde. Firma paní Kollertová zpracovala na objednávku návrh místa manažerky. Paní Průšková řekla, že v s.r.o. Severáček již nejsou peníze, tedy by měla být zaměstnána v KPS. Paní Kollertová jí navrhla, ať pracuje napůl v s.r.o. a napůl v KPS. Navrhovala dohodu o provedení práce. Dne obdržela od paní Průškové účetní z firmy paní Kollertové (paní Katka) mail s obsahem, že nebude pracovat v poměru 50 na 50 (s.r.o. a KPS). Dotaz z pléna: nevěděli jsme, že paní Průšková je placená zaměstnankyně (dotazovala se maminka jménem Gábina). Existuje sice citovaná pracovní smlouva z r. 2009, ale kdo ji tedy za KPS podepsal? Ing. Hampl: chválím pana Nádheru za to, jak tvoří a spravuje webové stránky sboru Pan Holata: když jsem se sešel s panem Nádherou, abych si od něj vyžádal přihlášku k přijetí za člena KPS, začal mi vyprávět, jak Severáček hostil sbor z JAR. Zde se pan inženýr dozvěděl, že ve sboru zpívají převážně děti bohatých rodičů, kteří si můžou dovolit, aby jejich dítě provozovalo takový koníček. Ale tohle není náš případ. My nechceme, aby se zpěvem vydělávaly velké peníze, děti jezdily na dlouhá turné. Nejedná se o sbor bohatých rodičů. Paní Pálková: já jsem ve 14 letech jela se sborem do Ameriky, byly jsme tam tři týdny a nikomu bych nepřála to zažít. Jezdili jsme denně na koncerty, bydleli jsme v jednom městě a paprskovitě jsme vyjížděli na koncerty. Bylo to nesmírně náročné a už bych si nikdy nepřála to zažít.

6 Paní Gadasová: já jsem pro Severáček sehnala sponzora, pojišťovnu Allianz. Nechci se chlubit, ale příspěvek tohoto sponzora činil celkem téměř 5,5 milionu Kč. V Severáčku nefunguje umělecký management (potlesk zakládajících členů Severáčku, nyní členů KPS). 3. Návrh změn stanov Předsedající schůze pan Kolín navrhuje neschválit změny stanov tak, jak bylo předesláno na webu Severáčku (vyznačené změny červeně) a dále navrhuje úkol výboru: dopracovat návrh stanov, protože tak, jak je navrženo, plénum se změnami nesouhlasí. Pan Hampl: už se v tom ztrácím. Pan Průšek: navrhuji, nechť je hlasováno o tom, že VH je usnášeníschopná v počtu např. 14 přítomných členů KPS, nikoli 3, jak je nyní zakotveno ve stanovách (další z návrhů změn stanov). Následuje tedy hlasování, jak uvedeno shora: výbor dopracuje návrh stanov a o změně bude hlasováno na mimořádné VH. Hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 3 4. Personální změny ve výboru Pan Kolín jako předsedající VH navrhuje odvolat celý stávající výbor a odhlasovat nový, tak jak je navrženo na webových stránkách sboru, tedy výbor by se skládal z následujících osob: Silvie Pálková Radka Fryčová Miroslav Matuna Ivan Pergler Ilona Kopecká Dále je činěn dotaz na členku stávajícího výboru Evu Bielikovou, zda bude opět kandidovat. Paní Bieliková již nehodlá kandidovat. Shodný dotaz činěn na paní Annu Lizancovou. Ta uvádí, že si svoji kandidaturu chce ještě rozmyslet. Předsedající schůze dále navrhuje za členy výboru současné členy KPS, kteří mají dítě v koncertním sboru, a to: Mgr. Lenka Ryšánková Lenka Holatová Z pléna se navrhuje doplnit výbor s tím, že o něm má být hlasováno na mimořádné VH. Paní Radka Fryčová: mám 2 maminky, které by byly ochotné pracovat ve výboru plénum se shoduje, že o jejich příp. členství se bude hlasovat na mimořádné VH, budou navrženy, pokud budou chtít kandidovat. Hlasování o odvolání stávajícího výboru KPS tj. o odvolání všech jeho členů: Pro: 21, Proti: 3, Zdržel se: 11.

7 Vystupuje pan Průšek a děkuje celému výboru za jeho činnost. Taktéž činí sbormistryně paní Pálková. Volba nového výboru hlasování: Sbormistryně Silvie Pálková: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 2 Radka Fryčová: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 Ivan Pergler: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1 Ilona Kopecká: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 3 Miroslav Matuna: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1 Anna Lizancová: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 2 Lenka Ryšánková: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 5 Lenka Holatová: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 5 Dále navržen na člena výboru pan Tomáš Fanta, ten však odmítá kandidaturu, shodně tak pan Petr Kolín, který byl plénem navržen. Nově zvolený výbor na své schůzi nechť schválí členství MUDr. Vejvarové, neboť dostala špatnou přihlášku. Volba revizora: navržena stávající revizorka paní Ing. Hana Kollertová, protinávrh paní Šounová, která pracuje jako účetní ve velkoobchodě. Paní Fikerová navrhuje, aby byla ustanovena tzv. kontrolní komise, namísto jednoho revizora, ta nechť má 3 členy, vše bude navenek průhlednější. Dohodnuto tedy, že nyní bude VH hlasovat o tom, že na mimořádné VH se bude hlasovat o zřízení kontrolní komise, která zde také bude ustavena. Hlasování: Pro: 38, Proti: 0, Zdržel se: 0. Další návrhy: Paní sbormistryně S. Pálková navrhuje zrušení postu manažera Severáčku, resp. KPS, a to z ekonomických důvodů, ale také z osobních důvodů, kdy nedochází již delší dobu k součinnosti sbormistra a manažera. Vzhledem k tomu, že manažerka paní Jana Průšková na výzvu paní Pálkové do data konání VH nepřistoupila na zrušení tohoto místa, resp. rezignaci nepřijala, navrhuje sbormistryně o hlasování valnou hromadou s tím, že v roce 2013 se paní manažerka nezúčastnila žádné víkendové akce sboru (byla však omluvena). Co se týká hostování německého sboru v 5/2013 v Liberci, na toto období jsem měla řádnou neschopenku, uvádí paní Průšková. Předseda VH tedy navrhuje, aby VH rozhodla o organizační změně, a to v návaznosti na jednání výboru KPS o.s., které se konalo dne Návrh tedy zní, aby VH jako nejvyšší orgán sdružení rozhodla namísto výboru sdružení o organizační změně v podobě zrušení pracovního místa manažera sdružení za účelem zvýšení efektivity práce. Aby byl tento bod zařazen na program VH se hlasuje následovně: Pro: 34, Proti 0, Zdržel se: 4. Paní Gadasová: i kdyby ve sboru nebyl manažer, jen sbormistři, sbor může nadále fungovat v rámci ZUŠ. Co se týká malých vystoupení (hymna u pomníku), není manažerská činnost, ale organizační. Pan Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ: škola nikdy nepožadovala po Severáčku nějaké kompenzace, na provoz má Silva k dispozici to, co nemá nikdo ve škole: samostatný počítač, skener. Já jako ředitel školy budu stále Severáček podporovat, aby fungoval tak, jako za manželů Uherkových.

8 Paní Průšková: uvádí několik slov na svoji obhajobu vše dělala pro děti, mám tu práci ráda, uvádí dále, nikdy jsem za práci nechtěla žádné odměny (toto paní sbormistryně potvrzuje). Pan Průšek: postrádám zde dlouhodobou koncepci sboru, tak na 5 10 let, jak se bude vyvíjet. Nevidím tu za uplynulé roky nějaký posun. Pan Kolafa: vycházíme z rámcových plánů tak, jak nám to ministerstvo školství ukládá a dovoluje. Přistupuje se k hlasování o organizační změně, a to v návaznosti na jednání výboru KPS o.s., které se konalo dne Návrh tedy zní, aby VH jako nejvyšší orgán sdružení rozhodla namísto výboru sdružení o organizační změně v podobě zrušení pracovního místa manažera sdružení za účelem zvýšení efektivity práce. Hlasování: Pro: 29, Proti 5, Zdržel se: Schválení rozpočtu a příspěvků KPS na rok 2013 Dle sdělení původního výboru, který byl touto VH odvolán, bylo navrhováno, aby roční příspěvek člena KPS činil nadále 450,-- Kč. Přistupuje se k hlasování, aby bod 5. programu VH Schválení rozpočtu a příspěvků KPS na rok 2013 nebyl na dnešní VH projednáván, byl vypuštěn a tento byl zařazen na program mimořádné VH, jejíž termín stanoví nový výbor a vyrozumí členy. Hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: Plán akcí na roky Dále předsedající schůze navrhuje, aby bod 6. programu VH Plán akcí na roky nebyl na dnešní VH projednáván, byl vypuštěn a tento byl zařazen na program mimořádné VH. Hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: Letařovice 2013 Co se týká Bartošova mlýna slovo má pan Matuna depozitum příspěvků stále existuje (peníze vybrané od bývalých členů a dalších osob na koncertě Severáčku, kdy byla louka pod tábor rozkostičkována ), peníze jsou na účtě KPS. Nákup louky je prozatím odsunut, protože není zajištěn bezpečný a trvalý přístup k louce. Mostek přes Mohelku má jiného majitele, nechce louku prodat, resp. prodal by ji, ale za 3násobek ceny jedná se o průjezdní louku k louce pod stany. Náhon paní Markové vede až k Mohelce a nehodlá ho prodat. Musel by se postavit most nový museli bychom si ho sami vybudovat. Další varianta zakoupit vedlejší louku před mlýnem. Přístupová cesta je však součástí pozemku paní Markové. Není možná žádná směna spor mezi p. Markovou a obec. úřadem.

9 Pozemek 883/1 KÚ Bílá má nyní hodnotu cca ,-- Kč. V Letařovicích již byly provedeny odběry pro hygienu, zajištěny jsou nové sporáky a lednice. Nato se dotazují kuchařky paní Šounová a paní Vantulová, kdo zajišťuje nákup potravin již je načase. Vloni nakupovala ve velkých slevách paní Matunová, dnes se k ničemu nevyjádřila, pan Průšek sděluje, že už ho to všechno přestalo bavit, tak se nic neshání. Původní výbor ještě uvádí, že za neúčast na brigádě v Letařovicích byl výborem schválen vyšší poplatek, a to z částky 500,-- Kč na částku 800,-- Kč, sleva pro rodiče, kteří jsou ve výboru se ruší a myčky budou platit poplatek 3.300,-- Kč, namísto dosavadních 3.000,-- Kč. Hlasování: Pro: 19, Proti 0, Zdržel se: 4. (menší počet hlasujících, neboť pro pokročilou noční hodinu několik účastníků již opustilo zkušebnu Severáčku). 8. Závěr, diskuse Nechť tedy nový výbor zvolí statutární zástupce a dále je navržen a schválen termín mimořádné VH. Pan Průšek říká, ať se mimořádná VH koná do 30.6., jinak pak KPS zanikne.(?) Stanoven tedy úkol svolat mimořádnou VH ve lhůtě do Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0. Paní Průšková ještě upozorňuje na nutnost dodržovat termíny plateb členských příspěvků u dětí a odevzdávání návratek, poslední dobou jsou s tím problémy, je obtížné je od dětí včas získat, stejně tak platby za soustředění, zájezdy apod. V Liberci dne 22. května 2013 Zapisovatel: Lenka Holatová Ověřovatel zápisu: Tomáš Fanta Skrutátor: Miroslav Matuna Předseda valné hromady: Petr Kolín

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Zápis č. 8/38/2009 JEDNÁNÍ

Zápis č. 8/38/2009 JEDNÁNÍ Zápis č. 8/38/2009 z veřejného mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 16.09.2009 v zasedací místnosti Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 14 zastupitelů,

Více

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty.

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty. 1 7. zasedání ZMČ Praha 5 28. 6. 2007 Dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a páni vedoucí odborů, vážená veřejnosti, dovolte, abych vás přivítal na dnešním jednání. Na úvod proč

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

Z Á P I S. Primátor města Ústí nad Labem

Z Á P I S. Primátor města Ústí nad Labem Primátor města Ústí nad Labem Z Á P I S ze 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, které se konalo dne 23. června 2011 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem ====================================================================

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 02.05.2011 Přítomni: Dále Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 5. zasedání zastupitelstva. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešním

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin Průběh zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: I. Suchánková, P. Mazura, R. Steklý, T. Suchánek, F. Obešlo, V. Louman, V. Obešlová Program: 1. Zahájení

Více

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Prosím, abyste se dostavili do zasedací místnosti, abyste

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více