ZÁPIS. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 22. května MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 22. května 2013. MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR"

Transkript

1 ZÁPIS z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 22. května 2013 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR Přítomni: Silvie Pálková, Radka Fryčová, Jana Průšková, Aleš Průšek, Eva Bieliková, Anna Lizancová, Miroslav Matuna, Svatava Matunová, Roman Nádhera Program jednání: Rodiče dle prezenční listiny Malých zpěváčků, Broučků I a Broučků II, Plamínku a koncertního sboru. Další členové KPS, druzí rodiče dětí Severáčku, kteří jsou členy na základě řádně podané a výborem KPS přijaté přihlášky a zaplaceného příspěvku a další členové, kteří nejsou rodiči dětí Severáčku, ale jsou členy na základě řádně podané a výborem KPS přijaté přihlášky a zaplaceného příspěvku Hosté: Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ a další 1. Úvodní slovo, volba orgánů valné hromady (předseda VH, zapisovatelé, skrutátor) 2. Zprávy o činnosti výboru KPS a Severáčku za rok Návrh změn stanov 4. Personální změny ve výboru 5. Schválení rozpočtu a příspěvků KPS na rok Plán akcí na roky Letařovice Diskuse, závěr 1. Úvodní slovo Valnou hromadu (VH) zahájil předseda výboru KPS Ing. Roman Nádhera, přivítal rodiče, nato si ihned bere slovo paní sbormistryně Silvie Pálková také vítá přítomné. Seznamuje přítomné s problémem komunikace mezi ní a paní manažerkou Průškovou. Slova se ujímá Daniela Gadasová, bývalá členka Severáčku a nyní členka KPS je nutné zamezit bojům, ke kterým dochází na pozici sbormistr x manažer. Nato uvádí Ing. Hana Kollertová, revizorka KPS, že pan Nádhera, paní Průšková, pan Průšek, jeden z manželů Matunových nemají zaplaceny členské příspěvky KPS za rok 2012, tudíž se domnívá, že Ing. Nádhera není způsobilým vést schůzi, že uvedení již dle stanov sdružení přestali být členy sdružení. Průškovi a spol. se ozývají, že nezaplatili zřejmě nedopatřením, že tedy příspěvek zaplatí a můžeme pokračovat. Nato se z pléna ozývají někteří rodiče, kteří souhlasí, jiní ne, s tím, že stanovy je nutno dodržovat, platí pro každého člena stejně, ať je to člen řadový nebo člen výboru. Ing. Nádhera se tedy vzdává vedení schůze, částí členů KPS je navrhován k vedení VH pan Petr Kolín, o jehož zvolením předsedou VH je nutno hlasovat. Hlasováno bylo následovně: Hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdrželi se: 0

2 Jako zapisovatelku navrhuje předseda schůze pan Kolín paní Lenku Holatovou, členku KPS Hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdrželi se: 2 (zdržel se pan Průšek, přestože již není členem KPS) Valná hromada je usnášeníschopná, celkem je přítomno 38 hlasujících členů, občas jednotlivci odcházejí, přicházejí (občerstvení...) Za skrutátora navržen pan Matuna Hlasování: Pro: 38, Proti: 0, Zdrželi se: 1 Ověřovatelem zápisu navržen další člen KPS pan Tomáš Fanta, na dřívějších VH nebyl volen Hlasování: Pro: 38, Proti 0, Zdrželi se: 1(opět pan Průšek, není člen KPS) 2. Zprávy o činnosti výboru KPS a Severáčku za rok 2012 Činnost sboru: slova se ujímá sbormistryně paní Silvie Pálková a uvádí, že od 9/2012 vede přípravná oddělení Radka Fryčová. 9/2012: natáčení úspěšného a pro Severáček velmi důležitého dokumentu pro Českou televizi v rámci cyklu Návraty dokumentaristů Viktor Polesný (Zkouška na koncert II) 10/2012: koncert přípravek, koncerty HLSB ve Světlé, Žitavě, Babylon Liberec, soustředění 12/2012: zájezd koncert. sboru do Paříže, spolupráce se sólistou opery a bývalým členem Severáčku Alešem Brisceinem, spolupráce s ambasádou v Paříži. Nato paní Pálková uvádí, že původně bylo na toto období naplánováno, že Severáček bude účasten soutěže pěveckých sborů v italském Rimini, po zvážení rozhodnuto, že účast nebude potvrzena, místo toho se vybrala soutěž v Bratislavě v dubnu 2013 z časových důvodů. Dále se konaly koncerty v Německu provedení oratoria prof. Neitharda Bethkeho s orchestrem (Žitava, Görlitz), další dva vánoční koncerty s tentokrát vyjímečně konaly v Divadle F. X. Šaldy v Liberce za účasti orchestru (dir. p. Babický) 1/2013: zpívání hymny 2/2013: soustředění Radostín, koncert na památku Milana Uherka (shrnutí a poděkování všem za realizaci) 3/2013: soustředění Plamínku, koncert HLSB v Německu Fockenfeld, seminář sbormistrů vzorové zkoušky pro účastníky, vč. přípravek 4/2013: Jarní koncert DFXŠ, soutěž Bratislava 2x absolutní vítězství v každé kategorii, kde se Severáček účastnil 5/2013: hostování sboru Augustana z Augsburgu ubytování v rodinách (poděkování) se bude konat koncert v rámci Pražského jara - kostel U Šimona a Judy (na programu převážně dílo M. Uherka) 6/2013: Malí zpěváčci kaplička U Obrázku (letos celkem 5 vystoupení nejmenších), absolventský koncert členů Severáčku, hostování švédského chlapeckého sboru Gosschor, odjezd na soustředění do Letařovic Činnost výboru: lze polemizovat o tom, zda je pan Nádhera předsedou sdružení, pan Kolín žádá o vyjádření. Ing. Roman Nádhera uvádí, že zprávu o činnosti výboru má připravenou paní Jana Průšková, p. Nádhera odmítá cokoli dalšího říci. Paní Průšková uvádí, že má připraveno vyúčtování všech akcí proběhlých za rok Koncert pro Milana Uherka: Shrnutí této kontroverzní akce p. Průšková sděluje, že 14 dnů před koncertem bylo prodáno pouze 50 vstupenek, paní manažerka navštívila ředitele a

3 hospodářku DFXŠ k projednání, zda divadlo pronese případnou ztrátu, ale bude-li akce zisková, připadne mu zisk. Divadlo souhlasilo, nájemné na akci nepožadovalo. K dotazu členky KPS paní Štěpánky Fantové vyúčtování Letařovic 2012: paní Průšková uvedla: To jste dostali jako rodiče, kteří se na to dotazovali již na podzim. Rodiče se ozývají v tom smyslu, že chybělo vyúčtování elektřiny, zisk činil cca 100. tisíc Kč. Dotazují se, proč o tom nebyli rodiče vyrozuměni s tím, že všechny větší akce tohoto typu jsou vyúčtovávány a poté účastníci informováni, jak bude naloženo s přebytkem, event. jak se uhradí případná ztráta. Dále uvedeno rodiči, že na podzim navrhovali, aby přeplatky byly ukládány na zvláštní účet, ze kterého budou hrazeny opravy a jiné potřebné náklady pouze v Letařovicích. K tomu se na podzim výbor nevyjádřil, stejně tak se rodičům nedostalo odpovědi ani nyní. Dle čísel paní Průškové děti zaplatily částku celkem ,-- Kč, náklady činily ,12 Kč. Paní Pálková také přemýšlí nad tím, zda nezřídil zvláštní účet pro přeplatky z Letařovic, nato uvádí Daniela Gadasová, že je nutno otevřeně zveřejňovat účetní závěrky všechno financování - jedná se o peníze dětí a jejich rodičů. Bývalá členka Severáčku a členka KPS Eva Jiřičková žádá o vyúčtování Koncertu pro M.U. dne s tím, že nabídku divadla, že zařídí zdarma pro Severáček plakáty, KPS nepřijal proč? Žádá o vysvětlení, stejně tak, jak bylo naloženo s přeplatkem, resp. ziskem ve výši cca ,-- Kč. Dále se probírá problém nahrávání koncertu kdo ho zařizoval, že není k dispozici je tím velmi zklamána, že to paní manažerka nezařídila a prosí někoho z rodičů, kdo nějaké materiálu z koncertu má nebo o někom ví, že soukromě natáčel, ať poskytne materiál, ze kterého by se mohlo vytvořit slibované CD (velké zklamání paní Jiřičkové). Paní Průšková uvádí, že se nebude vyjadřovat k nahrávání, to prý bylo projednáno na výboru. Daniela Gadasová: kdo to měl zařídit? Paní Blanka Vargová zařídila projekci fotek na plátně za sborem s tím, že paní Průšková zařídí nahrávání. Ta však o tom údajně nic neví. Bylo hovořeno s ředitelem DFXŠ, KPS v tom zůstalo samo. D. Gadasová: proč nebylo požádáno o grant na Městě Liberec a dále na krajském úřadu, proč nebylo projednáno spolupořadatelství s Městem? Paní Průšková uvádí, že paní primátorce byl zaslán dopis dlouho zůstal bez odpovědi, náměstek pro kulturu pan Svoboda den před konáním koncertu sdělil telefonicky, že město žádné peníze nemá a granty neposkytuje, ani v budoucnu nebude. Vzhledem ke stavu na krajském úřadu (nové vedení po krajských volbách) také nebyl příspěvek poskytnut. Pan Průšek uvádí, že na Kraji byly zastaveny veškeré dotace. Silvie Pálková uvádí, že jí je líto, že koncert proběhl až v únoru, bylo by lepší jej uspořádat už na podzim, ale to se nepodařilo z časových důvodů, ani divadlo nemělo volné prostory. Trvala jsem na konání v divadle, jinde jsem si to ani nedovedla představit. Šlo by to v ZUŠce, to by bylo zadarmo, ale divadlo přicházelo v úvahu jako jediné důstojné místo. Paní Šounová: proč bylo prodáno tak málo lístků? Nastává diskuse mezi rodiči, jak je to s rezervacemi lístků paní Šounová uvádí, že je to možné telefonicky v pokladně divadla, nato bývalí členové Severáčku uvádějí, že jich spousta bydlí mimo Liberec a tuto informaci vůbec nemají. Rezervace přes e-vstupenku není možné využít, chtějí za to poplatek 3 4 % z prodaných lístků, to by neustále zvyšovalo náklady. Další dotazy nejsou, pan Kolín ukončil předčasnou diskusi (poslední bod programu VH). Výhled na r. 2013: paní Průšková uvádí, že nemá info od paní Pálkové, tedy nemůže nic přednést.

4 Slovo dostává Ing. Hana Kollertová revizor KPS a bývalá účetní, která poskytovala Severáčku účetní služby zdarma do podzimu 2012, kdy výbor požádal novou firmu o vedení účetnictví. Seznamuje přítomné se svoji zprávou o hospodaření za rok K dotazům uvádí, že umožnila rodičům nahlédnout do účetnictví, řekli jí, že ona je revizor, přestože ona o tom nevěděla (původně jim řekla, ať se obrátí na revizora to nevěděla, že jím byla již několikrát na předchozích VH zvolena bez svého vědomí a účasti na těchto VH). Uvádí, že to, co na minulých VH přednesla paní Průšková jako zprávu revizora, byla jen slovy vyjádřená účetní závěrka, to nebyla zpráva revizora. Dále revizorka poukazuje na to, že nové stanovy KPS byly zveřejněny na webu Severáčku se zpožděním cca 9 měsíců, neorazítkované. Paní Průšková uvádí, že Ing. Kollertová má pravdu, udělala jsem chybu, psala jsem si ministerstvem vnitra ohledně změny stanov předkládám plénu mail, ve kterém MV uvádí, že stanovy jsou účinné dnem schválení. Organizační řád původně schvalovala valná hromada, další změny dělal jen výbor KPS proč? dotazuje se Ing. Kollertová. Obdržela od paní Průškové mail (dne tedy dnes), kde se toto řeší, je tam rozpor září x říjen 2012 změna org. řádu paní revizorka doporučuje do budoucna schvalovat takové změny valnou hromadou. p. Průšek: jsou tam datumy p. Průšková: tak v datumu je chyba, to se omlouvám Ing. Kollertová: pracovní poměr manažerky trvá od r je to velký závazek pro celé sdružení. Zprávu revizora skladba nákladů a výnosů za r musí schválit nejdříve výbor a poté VH. Výnosy jsou buď z vlastních zdrojů (83 % v případě KPS) nebo z cizích zdrojů. Za rok 2013 přinesla paní Průšková sboru celkem částku 7.000,-- Kč. Proti tomu se paní Průšková ohrazuje získali jsme dotaci od MML ve výši ,-- Kč na soutěž v Bratislavě, dále příspěvek od Nadace Škola hrou, letos celkem částku ,-- Kč. Paní revizorka dále uvádí, že dnes obdržela zprávu od paní manažerky Průškové o tom, že byla nucena odmítnout prozatím příspěvek potencionální sponzora chce plénu uvést důvody, které ji k tomu vedly v ruce drží silný šanon, o kterém tvrdí, že s obsahem musí seznámit rodiče a z toho pak vyplyne důvod, proč příspěvek od sponzora nepřijala. Paní revizorka však toto považuje za hrubé porušení pracovní kázně viz pracovní smlouva paní manažerky z roku 2009 visí na webu Severáčku, kde mj. je pracovní náplní manažerky shánět sponzory (ne je od Severáčku odhánět a odmítat jejich finanční dary). Paní Kollertová navrhuje změnu Org. řádu bod 2.2, neboť odporuje Stanovám (nahlížení do účetních dokladů) dále zaznívá návrh, ať je zvýšen počet účastníků, který je nutný k tomu, aby VH byla usnášeníschopná nyní stačí 3 osoby, tedy např. výbor, pokud nikdo z dalších členů nepřijde na VH, může cokoli schválit, změnit... Pan Petr Kolín předsedající: zprávy revizora byly až dosud valnou hromadou pouze brány na vědomí. Neměla by však být valnou hromadou schválena účetní závěrka (zpráva revizora)? Návrh k hlasování. Paní Průšková: čísla účetní závěrky nepředložím do účtovala paní Kollertová, od máme novou účetní, Ing. Novákovou. S ní je sepsána mandátní smlouva. Paní Kollertovou jsme požádali o předání účetnictví, pracovnice firmy Ing. Slavíková uvedla, že všechno bylo výboru předáno, sice nestandardním způsobem, ale dostali vše. Paní Průšková tvrdí, že za rok 2012 nejsou v počítači zaneseny doklady. Dotaz z pléna: proč byla vyměněna bezplatná účetní firma, za firmu placenou? Na dotaz nebylo konkrétně odpovězeno, p. Průšková dále uvádí, že respektuje návrh na zrušení jejího

5 pracovního místa. Ing. Kollertová: co se týká skladby výnosů, dle Silvie tam nejsou příspěvky KPS. S. Pálková: po úmrtí manžela jsem s Irenou Skálovou účtovala sama. Severáček potřebuje pracovní sílu, ale v takových mezích, jak to dříve vymezil pan Uherek. Paní Pálková děkuje za všechnu vykonanou práci paní Průškové. Ing. Hampl: sponzor z dnešního mailu jsem já. Nabízena byla částka ,-- Kč. Celkem jsem již Severáčku za ty roky věnoval cca ,-- Kč. Paní Průšková: nechápu, proč má být místo manažera zrušeno. Následuje hlasování o schválení zprávy sbormistryně o umělecké činnosti sboru: Pro: 38, Proti: 0, Zdržel se: 0. Hlasování o schválení zprávy o organizační činnosti, kterou přednesla paní Průšková: Pro: 29, Proti: 1, Zdržel se: 9. Ekonomickou část zprávy není možné schválit nebyly předloženy podklady vhodné by bylo zorganizovat mimořádnou VH (dále jen MVH), tam by byla čísla předložena a bude možné zprávu schválit. Pan Průšek k revizní zprávě: ptám se, zda bylo vše řádně zaúčtováno a zda bylo s financemi řádně nakládáno? Ing. Kollertová: veškeré doklady, které mi byly předloženy a měla jsem je k dispozici, byly zaúčtovány. VH bere na vědomí zprávu revizora nehlasuje se. Dotaz rodičů: proč nyní dochází k rozporu s funkcí a mzdou manažera, když dříve paní Kollertová toto navrhla zřídit i s takovouto mzdou? Ing. Kollertová: V zákulisí vánočního koncertu myslím v roce 2007 se mi paní Průšková představila jako nová manažerka Severáčku. Dále se Silvie Pálková, Aleš Průšek, Jana Průšková a Hana Kollertová usnesli, že je pro Severáček nutné místo manažera. Proběhla debata o tom, jak by taková funkce vypadala, jak bude manažer fungovat buď na trvalý pracovní poměr nebo na dohodu o provedení práce.tak by to prý bylo v pořádku, pan Průšek řekl, když si paní Průšková na sebe vydělá. A když ne, z místa odejde. Firma paní Kollertová zpracovala na objednávku návrh místa manažerky. Paní Průšková řekla, že v s.r.o. Severáček již nejsou peníze, tedy by měla být zaměstnána v KPS. Paní Kollertová jí navrhla, ať pracuje napůl v s.r.o. a napůl v KPS. Navrhovala dohodu o provedení práce. Dne obdržela od paní Průškové účetní z firmy paní Kollertové (paní Katka) mail s obsahem, že nebude pracovat v poměru 50 na 50 (s.r.o. a KPS). Dotaz z pléna: nevěděli jsme, že paní Průšková je placená zaměstnankyně (dotazovala se maminka jménem Gábina). Existuje sice citovaná pracovní smlouva z r. 2009, ale kdo ji tedy za KPS podepsal? Ing. Hampl: chválím pana Nádheru za to, jak tvoří a spravuje webové stránky sboru Pan Holata: když jsem se sešel s panem Nádherou, abych si od něj vyžádal přihlášku k přijetí za člena KPS, začal mi vyprávět, jak Severáček hostil sbor z JAR. Zde se pan inženýr dozvěděl, že ve sboru zpívají převážně děti bohatých rodičů, kteří si můžou dovolit, aby jejich dítě provozovalo takový koníček. Ale tohle není náš případ. My nechceme, aby se zpěvem vydělávaly velké peníze, děti jezdily na dlouhá turné. Nejedná se o sbor bohatých rodičů. Paní Pálková: já jsem ve 14 letech jela se sborem do Ameriky, byly jsme tam tři týdny a nikomu bych nepřála to zažít. Jezdili jsme denně na koncerty, bydleli jsme v jednom městě a paprskovitě jsme vyjížděli na koncerty. Bylo to nesmírně náročné a už bych si nikdy nepřála to zažít.

6 Paní Gadasová: já jsem pro Severáček sehnala sponzora, pojišťovnu Allianz. Nechci se chlubit, ale příspěvek tohoto sponzora činil celkem téměř 5,5 milionu Kč. V Severáčku nefunguje umělecký management (potlesk zakládajících členů Severáčku, nyní členů KPS). 3. Návrh změn stanov Předsedající schůze pan Kolín navrhuje neschválit změny stanov tak, jak bylo předesláno na webu Severáčku (vyznačené změny červeně) a dále navrhuje úkol výboru: dopracovat návrh stanov, protože tak, jak je navrženo, plénum se změnami nesouhlasí. Pan Hampl: už se v tom ztrácím. Pan Průšek: navrhuji, nechť je hlasováno o tom, že VH je usnášeníschopná v počtu např. 14 přítomných členů KPS, nikoli 3, jak je nyní zakotveno ve stanovách (další z návrhů změn stanov). Následuje tedy hlasování, jak uvedeno shora: výbor dopracuje návrh stanov a o změně bude hlasováno na mimořádné VH. Hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 3 4. Personální změny ve výboru Pan Kolín jako předsedající VH navrhuje odvolat celý stávající výbor a odhlasovat nový, tak jak je navrženo na webových stránkách sboru, tedy výbor by se skládal z následujících osob: Silvie Pálková Radka Fryčová Miroslav Matuna Ivan Pergler Ilona Kopecká Dále je činěn dotaz na členku stávajícího výboru Evu Bielikovou, zda bude opět kandidovat. Paní Bieliková již nehodlá kandidovat. Shodný dotaz činěn na paní Annu Lizancovou. Ta uvádí, že si svoji kandidaturu chce ještě rozmyslet. Předsedající schůze dále navrhuje za členy výboru současné členy KPS, kteří mají dítě v koncertním sboru, a to: Mgr. Lenka Ryšánková Lenka Holatová Z pléna se navrhuje doplnit výbor s tím, že o něm má být hlasováno na mimořádné VH. Paní Radka Fryčová: mám 2 maminky, které by byly ochotné pracovat ve výboru plénum se shoduje, že o jejich příp. členství se bude hlasovat na mimořádné VH, budou navrženy, pokud budou chtít kandidovat. Hlasování o odvolání stávajícího výboru KPS tj. o odvolání všech jeho členů: Pro: 21, Proti: 3, Zdržel se: 11.

7 Vystupuje pan Průšek a děkuje celému výboru za jeho činnost. Taktéž činí sbormistryně paní Pálková. Volba nového výboru hlasování: Sbormistryně Silvie Pálková: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 2 Radka Fryčová: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 Ivan Pergler: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1 Ilona Kopecká: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 3 Miroslav Matuna: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1 Anna Lizancová: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 2 Lenka Ryšánková: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 5 Lenka Holatová: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 5 Dále navržen na člena výboru pan Tomáš Fanta, ten však odmítá kandidaturu, shodně tak pan Petr Kolín, který byl plénem navržen. Nově zvolený výbor na své schůzi nechť schválí členství MUDr. Vejvarové, neboť dostala špatnou přihlášku. Volba revizora: navržena stávající revizorka paní Ing. Hana Kollertová, protinávrh paní Šounová, která pracuje jako účetní ve velkoobchodě. Paní Fikerová navrhuje, aby byla ustanovena tzv. kontrolní komise, namísto jednoho revizora, ta nechť má 3 členy, vše bude navenek průhlednější. Dohodnuto tedy, že nyní bude VH hlasovat o tom, že na mimořádné VH se bude hlasovat o zřízení kontrolní komise, která zde také bude ustavena. Hlasování: Pro: 38, Proti: 0, Zdržel se: 0. Další návrhy: Paní sbormistryně S. Pálková navrhuje zrušení postu manažera Severáčku, resp. KPS, a to z ekonomických důvodů, ale také z osobních důvodů, kdy nedochází již delší dobu k součinnosti sbormistra a manažera. Vzhledem k tomu, že manažerka paní Jana Průšková na výzvu paní Pálkové do data konání VH nepřistoupila na zrušení tohoto místa, resp. rezignaci nepřijala, navrhuje sbormistryně o hlasování valnou hromadou s tím, že v roce 2013 se paní manažerka nezúčastnila žádné víkendové akce sboru (byla však omluvena). Co se týká hostování německého sboru v 5/2013 v Liberci, na toto období jsem měla řádnou neschopenku, uvádí paní Průšková. Předseda VH tedy navrhuje, aby VH rozhodla o organizační změně, a to v návaznosti na jednání výboru KPS o.s., které se konalo dne Návrh tedy zní, aby VH jako nejvyšší orgán sdružení rozhodla namísto výboru sdružení o organizační změně v podobě zrušení pracovního místa manažera sdružení za účelem zvýšení efektivity práce. Aby byl tento bod zařazen na program VH se hlasuje následovně: Pro: 34, Proti 0, Zdržel se: 4. Paní Gadasová: i kdyby ve sboru nebyl manažer, jen sbormistři, sbor může nadále fungovat v rámci ZUŠ. Co se týká malých vystoupení (hymna u pomníku), není manažerská činnost, ale organizační. Pan Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ: škola nikdy nepožadovala po Severáčku nějaké kompenzace, na provoz má Silva k dispozici to, co nemá nikdo ve škole: samostatný počítač, skener. Já jako ředitel školy budu stále Severáček podporovat, aby fungoval tak, jako za manželů Uherkových.

8 Paní Průšková: uvádí několik slov na svoji obhajobu vše dělala pro děti, mám tu práci ráda, uvádí dále, nikdy jsem za práci nechtěla žádné odměny (toto paní sbormistryně potvrzuje). Pan Průšek: postrádám zde dlouhodobou koncepci sboru, tak na 5 10 let, jak se bude vyvíjet. Nevidím tu za uplynulé roky nějaký posun. Pan Kolafa: vycházíme z rámcových plánů tak, jak nám to ministerstvo školství ukládá a dovoluje. Přistupuje se k hlasování o organizační změně, a to v návaznosti na jednání výboru KPS o.s., které se konalo dne Návrh tedy zní, aby VH jako nejvyšší orgán sdružení rozhodla namísto výboru sdružení o organizační změně v podobě zrušení pracovního místa manažera sdružení za účelem zvýšení efektivity práce. Hlasování: Pro: 29, Proti 5, Zdržel se: Schválení rozpočtu a příspěvků KPS na rok 2013 Dle sdělení původního výboru, který byl touto VH odvolán, bylo navrhováno, aby roční příspěvek člena KPS činil nadále 450,-- Kč. Přistupuje se k hlasování, aby bod 5. programu VH Schválení rozpočtu a příspěvků KPS na rok 2013 nebyl na dnešní VH projednáván, byl vypuštěn a tento byl zařazen na program mimořádné VH, jejíž termín stanoví nový výbor a vyrozumí členy. Hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: Plán akcí na roky Dále předsedající schůze navrhuje, aby bod 6. programu VH Plán akcí na roky nebyl na dnešní VH projednáván, byl vypuštěn a tento byl zařazen na program mimořádné VH. Hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: Letařovice 2013 Co se týká Bartošova mlýna slovo má pan Matuna depozitum příspěvků stále existuje (peníze vybrané od bývalých členů a dalších osob na koncertě Severáčku, kdy byla louka pod tábor rozkostičkována ), peníze jsou na účtě KPS. Nákup louky je prozatím odsunut, protože není zajištěn bezpečný a trvalý přístup k louce. Mostek přes Mohelku má jiného majitele, nechce louku prodat, resp. prodal by ji, ale za 3násobek ceny jedná se o průjezdní louku k louce pod stany. Náhon paní Markové vede až k Mohelce a nehodlá ho prodat. Musel by se postavit most nový museli bychom si ho sami vybudovat. Další varianta zakoupit vedlejší louku před mlýnem. Přístupová cesta je však součástí pozemku paní Markové. Není možná žádná směna spor mezi p. Markovou a obec. úřadem.

9 Pozemek 883/1 KÚ Bílá má nyní hodnotu cca ,-- Kč. V Letařovicích již byly provedeny odběry pro hygienu, zajištěny jsou nové sporáky a lednice. Nato se dotazují kuchařky paní Šounová a paní Vantulová, kdo zajišťuje nákup potravin již je načase. Vloni nakupovala ve velkých slevách paní Matunová, dnes se k ničemu nevyjádřila, pan Průšek sděluje, že už ho to všechno přestalo bavit, tak se nic neshání. Původní výbor ještě uvádí, že za neúčast na brigádě v Letařovicích byl výborem schválen vyšší poplatek, a to z částky 500,-- Kč na částku 800,-- Kč, sleva pro rodiče, kteří jsou ve výboru se ruší a myčky budou platit poplatek 3.300,-- Kč, namísto dosavadních 3.000,-- Kč. Hlasování: Pro: 19, Proti 0, Zdržel se: 4. (menší počet hlasujících, neboť pro pokročilou noční hodinu několik účastníků již opustilo zkušebnu Severáčku). 8. Závěr, diskuse Nechť tedy nový výbor zvolí statutární zástupce a dále je navržen a schválen termín mimořádné VH. Pan Průšek říká, ať se mimořádná VH koná do 30.6., jinak pak KPS zanikne.(?) Stanoven tedy úkol svolat mimořádnou VH ve lhůtě do Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0. Paní Průšková ještě upozorňuje na nutnost dodržovat termíny plateb členských příspěvků u dětí a odevzdávání návratek, poslední dobou jsou s tím problémy, je obtížné je od dětí včas získat, stejně tak platby za soustředění, zájezdy apod. V Liberci dne 22. května 2013 Zapisovatel: Lenka Holatová Ověřovatel zápisu: Tomáš Fanta Skrutátor: Miroslav Matuna Předseda valné hromady: Petr Kolín

Zápis. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 17.4.2012. MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR

Zápis. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 17.4.2012. MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR Zápis z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 17.4.2012 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR Přítomni: Silvie Pálková, Jana Průšková, Aleš Průšek, Eva Bieliková,

Více

Zápis. z jednání členské schůze Kruhu přátel Severáčku konané dne 24.5.2011 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR

Zápis. z jednání členské schůze Kruhu přátel Severáčku konané dne 24.5.2011 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR Zápis z jednání členské schůze Kruhu přátel Severáčku konané dne 24.5.2011 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR Přítomni: Silvie Pálková, Jana Průšková, Aleš Průšek, Eva Bieliková,

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení

Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení Konané: 2.10.2012, 17.00 HOD V BUDOVĚ ZŠ ŽIŽKOVA ULICE, ZDICE Občanské sdružení vzniklo v červnu tohoto

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s.

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. I. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení - název: Hrabova.net o.s. (dále jen sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení osob. 2. Sdružení je právnickou

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO Valná hromada Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (dále jen VH ) se usnesla na Jednacím a volebním řádu VH (dále jen JŘ ) takto:

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Zápis 3. schůze výboru. Místo konání: Wapiti bar Datum: 12.12.05

Zápis 3. schůze výboru. Místo konání: Wapiti bar Datum: 12.12.05 Zápis 3. schůze výboru Místo konání: Wapiti bar Datum: 12.12.05 Přítomní: Členové výkonného výboru SMS: Marek Tomažič Milan Šleichert Alena Černická Hanka Vágnerová Marcela Svěráková Přísedící výkonného

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 1) Zahájení Valnou hromadu (VH) zahájil předseda Ing. Petr Zajíček v 18:10 hod. V úvodu seznámil přítomné s deníčkem předsedy přehledně ukazující na činnost

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

STANOVY. Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY. Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Parkinson-Help z. s. 2. Sídlo spolku je (obec, město): Dürerova 2177/18, 100

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

STATUT. Ústeckého parlamentu dětí a mládeže. Ústecký parlament dětí a mládeže (dále jen ÚPDM) se 29. ledna 2015 usnesl na statutu obsahujícím:

STATUT. Ústeckého parlamentu dětí a mládeže. Ústecký parlament dětí a mládeže (dále jen ÚPDM) se 29. ledna 2015 usnesl na statutu obsahujícím: STATUT Ústeckého parlamentu dětí a mládeže Ústecký parlament dětí a mládeže (dále jen ÚPDM) se 29. ledna 2015 usnesl na statutu obsahujícím: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚPDM, jehož právní subjektivitu zajišťuje

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více