ZÁPIS. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 22. května MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 22. května 2013. MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR"

Transkript

1 ZÁPIS z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 22. května 2013 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR Přítomni: Silvie Pálková, Radka Fryčová, Jana Průšková, Aleš Průšek, Eva Bieliková, Anna Lizancová, Miroslav Matuna, Svatava Matunová, Roman Nádhera Program jednání: Rodiče dle prezenční listiny Malých zpěváčků, Broučků I a Broučků II, Plamínku a koncertního sboru. Další členové KPS, druzí rodiče dětí Severáčku, kteří jsou členy na základě řádně podané a výborem KPS přijaté přihlášky a zaplaceného příspěvku a další členové, kteří nejsou rodiči dětí Severáčku, ale jsou členy na základě řádně podané a výborem KPS přijaté přihlášky a zaplaceného příspěvku Hosté: Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ a další 1. Úvodní slovo, volba orgánů valné hromady (předseda VH, zapisovatelé, skrutátor) 2. Zprávy o činnosti výboru KPS a Severáčku za rok Návrh změn stanov 4. Personální změny ve výboru 5. Schválení rozpočtu a příspěvků KPS na rok Plán akcí na roky Letařovice Diskuse, závěr 1. Úvodní slovo Valnou hromadu (VH) zahájil předseda výboru KPS Ing. Roman Nádhera, přivítal rodiče, nato si ihned bere slovo paní sbormistryně Silvie Pálková také vítá přítomné. Seznamuje přítomné s problémem komunikace mezi ní a paní manažerkou Průškovou. Slova se ujímá Daniela Gadasová, bývalá členka Severáčku a nyní členka KPS je nutné zamezit bojům, ke kterým dochází na pozici sbormistr x manažer. Nato uvádí Ing. Hana Kollertová, revizorka KPS, že pan Nádhera, paní Průšková, pan Průšek, jeden z manželů Matunových nemají zaplaceny členské příspěvky KPS za rok 2012, tudíž se domnívá, že Ing. Nádhera není způsobilým vést schůzi, že uvedení již dle stanov sdružení přestali být členy sdružení. Průškovi a spol. se ozývají, že nezaplatili zřejmě nedopatřením, že tedy příspěvek zaplatí a můžeme pokračovat. Nato se z pléna ozývají někteří rodiče, kteří souhlasí, jiní ne, s tím, že stanovy je nutno dodržovat, platí pro každého člena stejně, ať je to člen řadový nebo člen výboru. Ing. Nádhera se tedy vzdává vedení schůze, částí členů KPS je navrhován k vedení VH pan Petr Kolín, o jehož zvolením předsedou VH je nutno hlasovat. Hlasováno bylo následovně: Hlasování: Pro: 35, Proti: 0, Zdrželi se: 0

2 Jako zapisovatelku navrhuje předseda schůze pan Kolín paní Lenku Holatovou, členku KPS Hlasování: Pro: 36, Proti: 0, Zdrželi se: 2 (zdržel se pan Průšek, přestože již není členem KPS) Valná hromada je usnášeníschopná, celkem je přítomno 38 hlasujících členů, občas jednotlivci odcházejí, přicházejí (občerstvení...) Za skrutátora navržen pan Matuna Hlasování: Pro: 38, Proti: 0, Zdrželi se: 1 Ověřovatelem zápisu navržen další člen KPS pan Tomáš Fanta, na dřívějších VH nebyl volen Hlasování: Pro: 38, Proti 0, Zdrželi se: 1(opět pan Průšek, není člen KPS) 2. Zprávy o činnosti výboru KPS a Severáčku za rok 2012 Činnost sboru: slova se ujímá sbormistryně paní Silvie Pálková a uvádí, že od 9/2012 vede přípravná oddělení Radka Fryčová. 9/2012: natáčení úspěšného a pro Severáček velmi důležitého dokumentu pro Českou televizi v rámci cyklu Návraty dokumentaristů Viktor Polesný (Zkouška na koncert II) 10/2012: koncert přípravek, koncerty HLSB ve Světlé, Žitavě, Babylon Liberec, soustředění 12/2012: zájezd koncert. sboru do Paříže, spolupráce se sólistou opery a bývalým členem Severáčku Alešem Brisceinem, spolupráce s ambasádou v Paříži. Nato paní Pálková uvádí, že původně bylo na toto období naplánováno, že Severáček bude účasten soutěže pěveckých sborů v italském Rimini, po zvážení rozhodnuto, že účast nebude potvrzena, místo toho se vybrala soutěž v Bratislavě v dubnu 2013 z časových důvodů. Dále se konaly koncerty v Německu provedení oratoria prof. Neitharda Bethkeho s orchestrem (Žitava, Görlitz), další dva vánoční koncerty s tentokrát vyjímečně konaly v Divadle F. X. Šaldy v Liberce za účasti orchestru (dir. p. Babický) 1/2013: zpívání hymny 2/2013: soustředění Radostín, koncert na památku Milana Uherka (shrnutí a poděkování všem za realizaci) 3/2013: soustředění Plamínku, koncert HLSB v Německu Fockenfeld, seminář sbormistrů vzorové zkoušky pro účastníky, vč. přípravek 4/2013: Jarní koncert DFXŠ, soutěž Bratislava 2x absolutní vítězství v každé kategorii, kde se Severáček účastnil 5/2013: hostování sboru Augustana z Augsburgu ubytování v rodinách (poděkování) se bude konat koncert v rámci Pražského jara - kostel U Šimona a Judy (na programu převážně dílo M. Uherka) 6/2013: Malí zpěváčci kaplička U Obrázku (letos celkem 5 vystoupení nejmenších), absolventský koncert členů Severáčku, hostování švédského chlapeckého sboru Gosschor, odjezd na soustředění do Letařovic Činnost výboru: lze polemizovat o tom, zda je pan Nádhera předsedou sdružení, pan Kolín žádá o vyjádření. Ing. Roman Nádhera uvádí, že zprávu o činnosti výboru má připravenou paní Jana Průšková, p. Nádhera odmítá cokoli dalšího říci. Paní Průšková uvádí, že má připraveno vyúčtování všech akcí proběhlých za rok Koncert pro Milana Uherka: Shrnutí této kontroverzní akce p. Průšková sděluje, že 14 dnů před koncertem bylo prodáno pouze 50 vstupenek, paní manažerka navštívila ředitele a

3 hospodářku DFXŠ k projednání, zda divadlo pronese případnou ztrátu, ale bude-li akce zisková, připadne mu zisk. Divadlo souhlasilo, nájemné na akci nepožadovalo. K dotazu členky KPS paní Štěpánky Fantové vyúčtování Letařovic 2012: paní Průšková uvedla: To jste dostali jako rodiče, kteří se na to dotazovali již na podzim. Rodiče se ozývají v tom smyslu, že chybělo vyúčtování elektřiny, zisk činil cca 100. tisíc Kč. Dotazují se, proč o tom nebyli rodiče vyrozuměni s tím, že všechny větší akce tohoto typu jsou vyúčtovávány a poté účastníci informováni, jak bude naloženo s přebytkem, event. jak se uhradí případná ztráta. Dále uvedeno rodiči, že na podzim navrhovali, aby přeplatky byly ukládány na zvláštní účet, ze kterého budou hrazeny opravy a jiné potřebné náklady pouze v Letařovicích. K tomu se na podzim výbor nevyjádřil, stejně tak se rodičům nedostalo odpovědi ani nyní. Dle čísel paní Průškové děti zaplatily částku celkem ,-- Kč, náklady činily ,12 Kč. Paní Pálková také přemýšlí nad tím, zda nezřídil zvláštní účet pro přeplatky z Letařovic, nato uvádí Daniela Gadasová, že je nutno otevřeně zveřejňovat účetní závěrky všechno financování - jedná se o peníze dětí a jejich rodičů. Bývalá členka Severáčku a členka KPS Eva Jiřičková žádá o vyúčtování Koncertu pro M.U. dne s tím, že nabídku divadla, že zařídí zdarma pro Severáček plakáty, KPS nepřijal proč? Žádá o vysvětlení, stejně tak, jak bylo naloženo s přeplatkem, resp. ziskem ve výši cca ,-- Kč. Dále se probírá problém nahrávání koncertu kdo ho zařizoval, že není k dispozici je tím velmi zklamána, že to paní manažerka nezařídila a prosí někoho z rodičů, kdo nějaké materiálu z koncertu má nebo o někom ví, že soukromě natáčel, ať poskytne materiál, ze kterého by se mohlo vytvořit slibované CD (velké zklamání paní Jiřičkové). Paní Průšková uvádí, že se nebude vyjadřovat k nahrávání, to prý bylo projednáno na výboru. Daniela Gadasová: kdo to měl zařídit? Paní Blanka Vargová zařídila projekci fotek na plátně za sborem s tím, že paní Průšková zařídí nahrávání. Ta však o tom údajně nic neví. Bylo hovořeno s ředitelem DFXŠ, KPS v tom zůstalo samo. D. Gadasová: proč nebylo požádáno o grant na Městě Liberec a dále na krajském úřadu, proč nebylo projednáno spolupořadatelství s Městem? Paní Průšková uvádí, že paní primátorce byl zaslán dopis dlouho zůstal bez odpovědi, náměstek pro kulturu pan Svoboda den před konáním koncertu sdělil telefonicky, že město žádné peníze nemá a granty neposkytuje, ani v budoucnu nebude. Vzhledem ke stavu na krajském úřadu (nové vedení po krajských volbách) také nebyl příspěvek poskytnut. Pan Průšek uvádí, že na Kraji byly zastaveny veškeré dotace. Silvie Pálková uvádí, že jí je líto, že koncert proběhl až v únoru, bylo by lepší jej uspořádat už na podzim, ale to se nepodařilo z časových důvodů, ani divadlo nemělo volné prostory. Trvala jsem na konání v divadle, jinde jsem si to ani nedovedla představit. Šlo by to v ZUŠce, to by bylo zadarmo, ale divadlo přicházelo v úvahu jako jediné důstojné místo. Paní Šounová: proč bylo prodáno tak málo lístků? Nastává diskuse mezi rodiči, jak je to s rezervacemi lístků paní Šounová uvádí, že je to možné telefonicky v pokladně divadla, nato bývalí členové Severáčku uvádějí, že jich spousta bydlí mimo Liberec a tuto informaci vůbec nemají. Rezervace přes e-vstupenku není možné využít, chtějí za to poplatek 3 4 % z prodaných lístků, to by neustále zvyšovalo náklady. Další dotazy nejsou, pan Kolín ukončil předčasnou diskusi (poslední bod programu VH). Výhled na r. 2013: paní Průšková uvádí, že nemá info od paní Pálkové, tedy nemůže nic přednést.

4 Slovo dostává Ing. Hana Kollertová revizor KPS a bývalá účetní, která poskytovala Severáčku účetní služby zdarma do podzimu 2012, kdy výbor požádal novou firmu o vedení účetnictví. Seznamuje přítomné se svoji zprávou o hospodaření za rok K dotazům uvádí, že umožnila rodičům nahlédnout do účetnictví, řekli jí, že ona je revizor, přestože ona o tom nevěděla (původně jim řekla, ať se obrátí na revizora to nevěděla, že jím byla již několikrát na předchozích VH zvolena bez svého vědomí a účasti na těchto VH). Uvádí, že to, co na minulých VH přednesla paní Průšková jako zprávu revizora, byla jen slovy vyjádřená účetní závěrka, to nebyla zpráva revizora. Dále revizorka poukazuje na to, že nové stanovy KPS byly zveřejněny na webu Severáčku se zpožděním cca 9 měsíců, neorazítkované. Paní Průšková uvádí, že Ing. Kollertová má pravdu, udělala jsem chybu, psala jsem si ministerstvem vnitra ohledně změny stanov předkládám plénu mail, ve kterém MV uvádí, že stanovy jsou účinné dnem schválení. Organizační řád původně schvalovala valná hromada, další změny dělal jen výbor KPS proč? dotazuje se Ing. Kollertová. Obdržela od paní Průškové mail (dne tedy dnes), kde se toto řeší, je tam rozpor září x říjen 2012 změna org. řádu paní revizorka doporučuje do budoucna schvalovat takové změny valnou hromadou. p. Průšek: jsou tam datumy p. Průšková: tak v datumu je chyba, to se omlouvám Ing. Kollertová: pracovní poměr manažerky trvá od r je to velký závazek pro celé sdružení. Zprávu revizora skladba nákladů a výnosů za r musí schválit nejdříve výbor a poté VH. Výnosy jsou buď z vlastních zdrojů (83 % v případě KPS) nebo z cizích zdrojů. Za rok 2013 přinesla paní Průšková sboru celkem částku 7.000,-- Kč. Proti tomu se paní Průšková ohrazuje získali jsme dotaci od MML ve výši ,-- Kč na soutěž v Bratislavě, dále příspěvek od Nadace Škola hrou, letos celkem částku ,-- Kč. Paní revizorka dále uvádí, že dnes obdržela zprávu od paní manažerky Průškové o tom, že byla nucena odmítnout prozatím příspěvek potencionální sponzora chce plénu uvést důvody, které ji k tomu vedly v ruce drží silný šanon, o kterém tvrdí, že s obsahem musí seznámit rodiče a z toho pak vyplyne důvod, proč příspěvek od sponzora nepřijala. Paní revizorka však toto považuje za hrubé porušení pracovní kázně viz pracovní smlouva paní manažerky z roku 2009 visí na webu Severáčku, kde mj. je pracovní náplní manažerky shánět sponzory (ne je od Severáčku odhánět a odmítat jejich finanční dary). Paní Kollertová navrhuje změnu Org. řádu bod 2.2, neboť odporuje Stanovám (nahlížení do účetních dokladů) dále zaznívá návrh, ať je zvýšen počet účastníků, který je nutný k tomu, aby VH byla usnášeníschopná nyní stačí 3 osoby, tedy např. výbor, pokud nikdo z dalších členů nepřijde na VH, může cokoli schválit, změnit... Pan Petr Kolín předsedající: zprávy revizora byly až dosud valnou hromadou pouze brány na vědomí. Neměla by však být valnou hromadou schválena účetní závěrka (zpráva revizora)? Návrh k hlasování. Paní Průšková: čísla účetní závěrky nepředložím do účtovala paní Kollertová, od máme novou účetní, Ing. Novákovou. S ní je sepsána mandátní smlouva. Paní Kollertovou jsme požádali o předání účetnictví, pracovnice firmy Ing. Slavíková uvedla, že všechno bylo výboru předáno, sice nestandardním způsobem, ale dostali vše. Paní Průšková tvrdí, že za rok 2012 nejsou v počítači zaneseny doklady. Dotaz z pléna: proč byla vyměněna bezplatná účetní firma, za firmu placenou? Na dotaz nebylo konkrétně odpovězeno, p. Průšková dále uvádí, že respektuje návrh na zrušení jejího

5 pracovního místa. Ing. Kollertová: co se týká skladby výnosů, dle Silvie tam nejsou příspěvky KPS. S. Pálková: po úmrtí manžela jsem s Irenou Skálovou účtovala sama. Severáček potřebuje pracovní sílu, ale v takových mezích, jak to dříve vymezil pan Uherek. Paní Pálková děkuje za všechnu vykonanou práci paní Průškové. Ing. Hampl: sponzor z dnešního mailu jsem já. Nabízena byla částka ,-- Kč. Celkem jsem již Severáčku za ty roky věnoval cca ,-- Kč. Paní Průšková: nechápu, proč má být místo manažera zrušeno. Následuje hlasování o schválení zprávy sbormistryně o umělecké činnosti sboru: Pro: 38, Proti: 0, Zdržel se: 0. Hlasování o schválení zprávy o organizační činnosti, kterou přednesla paní Průšková: Pro: 29, Proti: 1, Zdržel se: 9. Ekonomickou část zprávy není možné schválit nebyly předloženy podklady vhodné by bylo zorganizovat mimořádnou VH (dále jen MVH), tam by byla čísla předložena a bude možné zprávu schválit. Pan Průšek k revizní zprávě: ptám se, zda bylo vše řádně zaúčtováno a zda bylo s financemi řádně nakládáno? Ing. Kollertová: veškeré doklady, které mi byly předloženy a měla jsem je k dispozici, byly zaúčtovány. VH bere na vědomí zprávu revizora nehlasuje se. Dotaz rodičů: proč nyní dochází k rozporu s funkcí a mzdou manažera, když dříve paní Kollertová toto navrhla zřídit i s takovouto mzdou? Ing. Kollertová: V zákulisí vánočního koncertu myslím v roce 2007 se mi paní Průšková představila jako nová manažerka Severáčku. Dále se Silvie Pálková, Aleš Průšek, Jana Průšková a Hana Kollertová usnesli, že je pro Severáček nutné místo manažera. Proběhla debata o tom, jak by taková funkce vypadala, jak bude manažer fungovat buď na trvalý pracovní poměr nebo na dohodu o provedení práce.tak by to prý bylo v pořádku, pan Průšek řekl, když si paní Průšková na sebe vydělá. A když ne, z místa odejde. Firma paní Kollertová zpracovala na objednávku návrh místa manažerky. Paní Průšková řekla, že v s.r.o. Severáček již nejsou peníze, tedy by měla být zaměstnána v KPS. Paní Kollertová jí navrhla, ať pracuje napůl v s.r.o. a napůl v KPS. Navrhovala dohodu o provedení práce. Dne obdržela od paní Průškové účetní z firmy paní Kollertové (paní Katka) mail s obsahem, že nebude pracovat v poměru 50 na 50 (s.r.o. a KPS). Dotaz z pléna: nevěděli jsme, že paní Průšková je placená zaměstnankyně (dotazovala se maminka jménem Gábina). Existuje sice citovaná pracovní smlouva z r. 2009, ale kdo ji tedy za KPS podepsal? Ing. Hampl: chválím pana Nádheru za to, jak tvoří a spravuje webové stránky sboru Pan Holata: když jsem se sešel s panem Nádherou, abych si od něj vyžádal přihlášku k přijetí za člena KPS, začal mi vyprávět, jak Severáček hostil sbor z JAR. Zde se pan inženýr dozvěděl, že ve sboru zpívají převážně děti bohatých rodičů, kteří si můžou dovolit, aby jejich dítě provozovalo takový koníček. Ale tohle není náš případ. My nechceme, aby se zpěvem vydělávaly velké peníze, děti jezdily na dlouhá turné. Nejedná se o sbor bohatých rodičů. Paní Pálková: já jsem ve 14 letech jela se sborem do Ameriky, byly jsme tam tři týdny a nikomu bych nepřála to zažít. Jezdili jsme denně na koncerty, bydleli jsme v jednom městě a paprskovitě jsme vyjížděli na koncerty. Bylo to nesmírně náročné a už bych si nikdy nepřála to zažít.

6 Paní Gadasová: já jsem pro Severáček sehnala sponzora, pojišťovnu Allianz. Nechci se chlubit, ale příspěvek tohoto sponzora činil celkem téměř 5,5 milionu Kč. V Severáčku nefunguje umělecký management (potlesk zakládajících členů Severáčku, nyní členů KPS). 3. Návrh změn stanov Předsedající schůze pan Kolín navrhuje neschválit změny stanov tak, jak bylo předesláno na webu Severáčku (vyznačené změny červeně) a dále navrhuje úkol výboru: dopracovat návrh stanov, protože tak, jak je navrženo, plénum se změnami nesouhlasí. Pan Hampl: už se v tom ztrácím. Pan Průšek: navrhuji, nechť je hlasováno o tom, že VH je usnášeníschopná v počtu např. 14 přítomných členů KPS, nikoli 3, jak je nyní zakotveno ve stanovách (další z návrhů změn stanov). Následuje tedy hlasování, jak uvedeno shora: výbor dopracuje návrh stanov a o změně bude hlasováno na mimořádné VH. Hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 3 4. Personální změny ve výboru Pan Kolín jako předsedající VH navrhuje odvolat celý stávající výbor a odhlasovat nový, tak jak je navrženo na webových stránkách sboru, tedy výbor by se skládal z následujících osob: Silvie Pálková Radka Fryčová Miroslav Matuna Ivan Pergler Ilona Kopecká Dále je činěn dotaz na členku stávajícího výboru Evu Bielikovou, zda bude opět kandidovat. Paní Bieliková již nehodlá kandidovat. Shodný dotaz činěn na paní Annu Lizancovou. Ta uvádí, že si svoji kandidaturu chce ještě rozmyslet. Předsedající schůze dále navrhuje za členy výboru současné členy KPS, kteří mají dítě v koncertním sboru, a to: Mgr. Lenka Ryšánková Lenka Holatová Z pléna se navrhuje doplnit výbor s tím, že o něm má být hlasováno na mimořádné VH. Paní Radka Fryčová: mám 2 maminky, které by byly ochotné pracovat ve výboru plénum se shoduje, že o jejich příp. členství se bude hlasovat na mimořádné VH, budou navrženy, pokud budou chtít kandidovat. Hlasování o odvolání stávajícího výboru KPS tj. o odvolání všech jeho členů: Pro: 21, Proti: 3, Zdržel se: 11.

7 Vystupuje pan Průšek a děkuje celému výboru za jeho činnost. Taktéž činí sbormistryně paní Pálková. Volba nového výboru hlasování: Sbormistryně Silvie Pálková: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 2 Radka Fryčová: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 Ivan Pergler: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1 Ilona Kopecká: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 3 Miroslav Matuna: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1 Anna Lizancová: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 2 Lenka Ryšánková: Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 5 Lenka Holatová: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 5 Dále navržen na člena výboru pan Tomáš Fanta, ten však odmítá kandidaturu, shodně tak pan Petr Kolín, který byl plénem navržen. Nově zvolený výbor na své schůzi nechť schválí členství MUDr. Vejvarové, neboť dostala špatnou přihlášku. Volba revizora: navržena stávající revizorka paní Ing. Hana Kollertová, protinávrh paní Šounová, která pracuje jako účetní ve velkoobchodě. Paní Fikerová navrhuje, aby byla ustanovena tzv. kontrolní komise, namísto jednoho revizora, ta nechť má 3 členy, vše bude navenek průhlednější. Dohodnuto tedy, že nyní bude VH hlasovat o tom, že na mimořádné VH se bude hlasovat o zřízení kontrolní komise, která zde také bude ustavena. Hlasování: Pro: 38, Proti: 0, Zdržel se: 0. Další návrhy: Paní sbormistryně S. Pálková navrhuje zrušení postu manažera Severáčku, resp. KPS, a to z ekonomických důvodů, ale také z osobních důvodů, kdy nedochází již delší dobu k součinnosti sbormistra a manažera. Vzhledem k tomu, že manažerka paní Jana Průšková na výzvu paní Pálkové do data konání VH nepřistoupila na zrušení tohoto místa, resp. rezignaci nepřijala, navrhuje sbormistryně o hlasování valnou hromadou s tím, že v roce 2013 se paní manažerka nezúčastnila žádné víkendové akce sboru (byla však omluvena). Co se týká hostování německého sboru v 5/2013 v Liberci, na toto období jsem měla řádnou neschopenku, uvádí paní Průšková. Předseda VH tedy navrhuje, aby VH rozhodla o organizační změně, a to v návaznosti na jednání výboru KPS o.s., které se konalo dne Návrh tedy zní, aby VH jako nejvyšší orgán sdružení rozhodla namísto výboru sdružení o organizační změně v podobě zrušení pracovního místa manažera sdružení za účelem zvýšení efektivity práce. Aby byl tento bod zařazen na program VH se hlasuje následovně: Pro: 34, Proti 0, Zdržel se: 4. Paní Gadasová: i kdyby ve sboru nebyl manažer, jen sbormistři, sbor může nadále fungovat v rámci ZUŠ. Co se týká malých vystoupení (hymna u pomníku), není manažerská činnost, ale organizační. Pan Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ: škola nikdy nepožadovala po Severáčku nějaké kompenzace, na provoz má Silva k dispozici to, co nemá nikdo ve škole: samostatný počítač, skener. Já jako ředitel školy budu stále Severáček podporovat, aby fungoval tak, jako za manželů Uherkových.

8 Paní Průšková: uvádí několik slov na svoji obhajobu vše dělala pro děti, mám tu práci ráda, uvádí dále, nikdy jsem za práci nechtěla žádné odměny (toto paní sbormistryně potvrzuje). Pan Průšek: postrádám zde dlouhodobou koncepci sboru, tak na 5 10 let, jak se bude vyvíjet. Nevidím tu za uplynulé roky nějaký posun. Pan Kolafa: vycházíme z rámcových plánů tak, jak nám to ministerstvo školství ukládá a dovoluje. Přistupuje se k hlasování o organizační změně, a to v návaznosti na jednání výboru KPS o.s., které se konalo dne Návrh tedy zní, aby VH jako nejvyšší orgán sdružení rozhodla namísto výboru sdružení o organizační změně v podobě zrušení pracovního místa manažera sdružení za účelem zvýšení efektivity práce. Hlasování: Pro: 29, Proti 5, Zdržel se: Schválení rozpočtu a příspěvků KPS na rok 2013 Dle sdělení původního výboru, který byl touto VH odvolán, bylo navrhováno, aby roční příspěvek člena KPS činil nadále 450,-- Kč. Přistupuje se k hlasování, aby bod 5. programu VH Schválení rozpočtu a příspěvků KPS na rok 2013 nebyl na dnešní VH projednáván, byl vypuštěn a tento byl zařazen na program mimořádné VH, jejíž termín stanoví nový výbor a vyrozumí členy. Hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: Plán akcí na roky Dále předsedající schůze navrhuje, aby bod 6. programu VH Plán akcí na roky nebyl na dnešní VH projednáván, byl vypuštěn a tento byl zařazen na program mimořádné VH. Hlasování: Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: Letařovice 2013 Co se týká Bartošova mlýna slovo má pan Matuna depozitum příspěvků stále existuje (peníze vybrané od bývalých členů a dalších osob na koncertě Severáčku, kdy byla louka pod tábor rozkostičkována ), peníze jsou na účtě KPS. Nákup louky je prozatím odsunut, protože není zajištěn bezpečný a trvalý přístup k louce. Mostek přes Mohelku má jiného majitele, nechce louku prodat, resp. prodal by ji, ale za 3násobek ceny jedná se o průjezdní louku k louce pod stany. Náhon paní Markové vede až k Mohelce a nehodlá ho prodat. Musel by se postavit most nový museli bychom si ho sami vybudovat. Další varianta zakoupit vedlejší louku před mlýnem. Přístupová cesta je však součástí pozemku paní Markové. Není možná žádná směna spor mezi p. Markovou a obec. úřadem.

9 Pozemek 883/1 KÚ Bílá má nyní hodnotu cca ,-- Kč. V Letařovicích již byly provedeny odběry pro hygienu, zajištěny jsou nové sporáky a lednice. Nato se dotazují kuchařky paní Šounová a paní Vantulová, kdo zajišťuje nákup potravin již je načase. Vloni nakupovala ve velkých slevách paní Matunová, dnes se k ničemu nevyjádřila, pan Průšek sděluje, že už ho to všechno přestalo bavit, tak se nic neshání. Původní výbor ještě uvádí, že za neúčast na brigádě v Letařovicích byl výborem schválen vyšší poplatek, a to z částky 500,-- Kč na částku 800,-- Kč, sleva pro rodiče, kteří jsou ve výboru se ruší a myčky budou platit poplatek 3.300,-- Kč, namísto dosavadních 3.000,-- Kč. Hlasování: Pro: 19, Proti 0, Zdržel se: 4. (menší počet hlasujících, neboť pro pokročilou noční hodinu několik účastníků již opustilo zkušebnu Severáčku). 8. Závěr, diskuse Nechť tedy nový výbor zvolí statutární zástupce a dále je navržen a schválen termín mimořádné VH. Pan Průšek říká, ať se mimořádná VH koná do 30.6., jinak pak KPS zanikne.(?) Stanoven tedy úkol svolat mimořádnou VH ve lhůtě do Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0. Paní Průšková ještě upozorňuje na nutnost dodržovat termíny plateb členských příspěvků u dětí a odevzdávání návratek, poslední dobou jsou s tím problémy, je obtížné je od dětí včas získat, stejně tak platby za soustředění, zájezdy apod. V Liberci dne 22. května 2013 Zapisovatel: Lenka Holatová Ověřovatel zápisu: Tomáš Fanta Skrutátor: Miroslav Matuna Předseda valné hromady: Petr Kolín

Zápis. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 17.4.2012. MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR

Zápis. z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 17.4.2012. MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR Zápis z jednání valné hromady Kruhu přátel Severáčku konané dne 17.4.2012 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR Přítomni: Silvie Pálková, Jana Průšková, Aleš Průšek, Eva Bieliková,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Předseda schůze Radek Böhme zahájil v 11.15 hodin výroční členskou schůzi Klubu Obedience

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK Místo konání: Bruntál Datum konání: 4. 12. 2014 V prvním bloku se konala Valná hromada MAS Hrubý Jeseník společně s VH MAS Nízký Jeseník, po schválení a podpisu

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Zápis. z jednání členské schůze Kruhu přátel Severáčku konané dne 24.5.2011 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR

Zápis. z jednání členské schůze Kruhu přátel Severáčku konané dne 24.5.2011 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR Zápis z jednání členské schůze Kruhu přátel Severáčku konané dne 24.5.2011 MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a HLAVNÍ SBOR Přítomni: Silvie Pálková, Jana Průšková, Aleš Průšek, Eva Bieliková,

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady konané dne 6.5.2015 od 17:00 h. v prostorách Základní školy Sportovní 777, Uherské Hradiště, PSČ 686 01. Valnou hromadu (dále jen VH) k zasedání řádně svolal

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slivenecké kostky, z. s. Sídlo: Jantarová 950/18, Praha 5 - Slivenec, 154 00 Čl. 2 Statut spolku 1. Slivenecké kostky, z. s. (dále jen Spolek ) je dobrovolný a nezávislý

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu.

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu. Zápis z řádné Valné hromady Veslařského klubu MORÁVIA Uherské Hradiště, občanského sdružení se sídlem : Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 440, IČ : 16361016, konané dne 4.2.2012 v Uherském Hradišti, (dále

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

4. 8. 2012, Nedabyle. K 04.08.2012 je 816 registrovaných členů (k 31.12.2011-799). Jsou připojeni na 84 vysílačů ve 42 lokalitách.

4. 8. 2012, Nedabyle. K 04.08.2012 je 816 registrovaných členů (k 31.12.2011-799). Jsou připojeni na 84 vysílačů ve 42 lokalitách. SouthGate CZFreeCB, o.s. Doubravice 65, 370 06 České Budějovice Zápis z 13. valné hromady 4. 8. 2012, Nedabyle Na začátku byli všichni přítomní seznámeni s programem valné hromady. Řádná valná (dále jen

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Místo zasedání: Restaurace Na zahrádce, ul. U výstaviště 496/3, České Budějovice Průběh zasedání: Zasedání

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26,

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, IČ: 45 19 21 71, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s.

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. Stanovy Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. (dále jen spolek ) Článek I. Název a sídlo spolku. 1) Název spolku zní Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. 2) Sídlem spolku je:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 24. 10. 2013 ve Hvozdci

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 24. 10. 2013 ve Hvozdci Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 24. 10. 2013 ve Hvozdci Přítomni: obec Hvozdec: Ing. Michaela Košvicová obec Javůrek: Karel Jobánek obec Ostrovačice: Ludmila Zmeškalová,

Více

Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení

Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení Konané: 2.10.2012, 17.00 HOD V BUDOVĚ ZŠ ŽIŽKOVA ULICE, ZDICE Občanské sdružení vzniklo v červnu tohoto

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Stanovy občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera

Stanovy občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera Stanovy občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera (dále jen sdružení

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s.

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. 1) Název Klub osvojitelů, z. s. 2) Sídlo spolku Nerudova 202, 252 30 Řevnice 3) Účel 3.1 Klub osvojitelů, z. s. má tyto hlavní účely: a) podporovat rodiny, které mají osvojené

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 26.04.2009 Účast: počet členů: v čase: 15,00 hod 12 osob v čase: 15,05 hod 13 osob v čase: 15,10 hod 14 osob

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Valná hromada se konala dne 22.4.2014 od 17:30 hodin ve Vítkově v kulturním domě. S ohledem

Více

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc Stanovy občanského sdružení Network23 Jbc Základním cílem Network23 Jbc je šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér ve společnosti, sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Zastupitelstvo 29.12.2012

Zastupitelstvo 29.12.2012 Zastupitelstvo 29.12.2012 Obsah: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele, schválení programu zasedání, volba ověřovatele zápisu 3. Rozpočtová opatření 4. Zpráva finančního výboru 5. Zpráva kontrolního výboru

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více