Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Kriminalita Pojem kriminalita (zločinnost, trestná činnost) soc. patologický jev, který narušuje harmonický vývoj společnosti a je pro ni škodlivý. Z hlediska legálního pojetí je kriminalita souhrn činů, které porušují právní normy společnosti na konkrétním území v konkrétním čase Narušuje zákl. pravidla společenského řádu a lidského soužití, působí společnosti i státu značné materiální a nemateriální škody, obětem způsobuje škody fyzické, psychické a společenské, ve společnosti vyvolává atmosféru strachu, nejistoty a nedůvěry kriminalita zjevná (X latentní) ta, která vyšla najevo, je to tedy pouze část skutečné kriminality

2 Skupiny Skupiny trestních činů Majetková trestná činnost Násilná trestná činnost Mravnostní kriminalita Drogová kriminalita Rasová kriminalita Ostatní Děti do 15 let - není trestní odpovědnost Mladiství let Kriminalita žen je nižší %celkové kriminality (ale stále stoupá)

3 Penologie věda o vězeňství, zabývá se výkonem a účinky všech trestů, jejich formami, důsledky výsečí je postpenitenciární péče jak působit na lidi po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, aby se zařadili do běžného života. Tresty a alternativní opatření: Obviněný/obžalovaný vazba odsouzený podmíněně / nepodmíněně (vězení) Alternativní opatření a tresty mediace / probace Vazba uvěznění po obvinění před odsouzením. Vazba se ukládá jen ze závažných důvodů: - nebezpečí uprchnutí, - maření vyšetřování např. ovlivňování svědků, - pokračování v trestné činnosti

4 Typy věznic: Věznice pro výkon trestu odnětí svobody: Věznice s dohledem Věznice s dozorem Věznice s ostrahou Věznice se zvýšenou ostrahou (doživotí, recidiva ) Dále věznice pro: VTOS mladistvých VTOS žen a matek s dětmi VTOS osob se ZPS

5 Výkon trestu v jednotlivých typech věznic: Podle typu se liší režimem vězňů a zacházením s odsouzenými, které je dáno větší nebo menší mírou poskytovaných možností daných na jedné straně a povinností nebo omezeních na straně druhé (uložené řádem VTOS) Věznice s dohledem (minimální střežení) Žádné stavebně technické prostředky střežení, kontrolu a dohled nad činností odsouzených prování vychovatelé vězeňské služby. Neomezený pohyb v prostorách věznice, ložnice ani ubytovny se nezamykají Pracoviště i mimo věznici, kam samostatně dochází a pracují zpravidla bez dozoru Mohou nosit vlastní oděv, může jim být povolen volný pohyb mimo věznici za účelem sportovních nebo kulturních aktivit Návštěvy 1x týdně bez dozoru Věznice s dozorem ( s omezeným střežením) kromě vychovatelů provádí kontrolu nad činnostmi odsouzených také dozorce volný pohyb, zamykání pouze v době spánku práce zpravidla na pracovištích pod nepřímým dohledem pracovníka vězeňské služby, v některých případech i mimo vlastní oděv zájmová činnost i mimo věznici, ale za účasti pracovníka vězeňské služby návštěva 1x za 14 dní

6 Věznice s ostrahou (se středním střežením) Stavebně technické prostředky střežení Pohyb pouze pod dohledem Vězeňské služby Pracoviště uvnitř věznice nebo střežená pracoviště mimo věznici Návštěvy 1x za měsíc, zpravidla pod dohledem Resocializační programy zaměřující se hlavně na specializované zacházení pro určité skupiny odsouzených, zacházení v krizové situaci nebo před výstupem z VTOS Věznice se zvýšenou ostrahou (s maximálním střežením) stavebně technické prostředky střežení použity v maximálním rozsahu pohyb po věznici zásadně pod přímým dozorem vězeňského pracovníka, uzamykáni na celách práce na pracovišti uvnitř věznice nebo na celách možnost navštěvovat kulturní a společenské místnosti, na základě získání povolení návštěva 1x za 6 týdnů pod dohledem resocializační programy rozšířené a specifické programy zaměřující se na specifické zacházení s odsouzenými s doživotními tresty nebo výjimečnými tresty nebo s jedinci se zvýšeným výskytem psychopatologických symptomů Výkon trestů mladistvých jsou vymezena určitá specifika, např. zohledněna vývojová etapa spojená s různou mírou dosažené sociální úrovně chování a sociální odpovědnosti uplatňování specifických způsobů zacházení, specializované resocializační programy, součástí je vzdělávání a vhodná forma sociálního výcviku

7 Vnitřní diferenciace Vnitřní V rámci jednotlivých typů věznic (s dohledem, dozorem, ostrahou a zvýšenou ostrahou) jsou tři až čtyři diferenční skupiny. Vězni jsou do nich rozřazováni podle několika kritérií - např. prvotrestanost, závažnost trestného činu, stupeň narušení osobnosti atp. V průběhu výkonu trestu mají odsouzení možnost svým přičiněním a dobrým chováním přispět k tomu, aby byli přeřazeni do lepší diferenční skupiny. Jednotlivé skupiny se liší nejen svým osazenstvem, ale také režimem výkonu trestu. Nejpřísnější je čtvrtá diferenční skupina, jejíž režim má nejvíce omezení. Existence a správné využívání diferenciace je jedním ze stěžejních motivačních faktorů majících vliv na chování vězně ve výkonu trestu.

8 Trest a jeho funkce Trest Trest je zvláštním druhem právní sankce. Účelem trestu není msta, ale prevence. V českém trestním právu je účel trestu vyjádřen v trestním zákoně. Aby trest správně plnil svůj účel, tak by měl působit jak na pachatele trestného činu, tak i na všechny ostatní občany. V 23 TZ se praví, že účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti. V této definici je vyjádřen jak požadavek individuální prevence výchova pachatele, tak i prevence generální ochrana společnosti, a zároveň zde nalézáme i základní funkci trestu - funkci ochrannou. Trest musí respektovat důstojnost osobnosti odsouzeného.

9 Funkce trestu : Restitutivní napravit škodu Preventivní ochránit společnost, zabránit opakování, působit výchovně na další členy společnosti Mentálně hygienická zbavit viníka pocitu viny Dosáhnout změny - resocializace V tomto případě se zabýváme hlavně trestem odnětí svobody. Ten přichází v okamžiku, kdy jiné tresty už nestačí (závažnější činy), převážně jde o funkci preventivní, která má za cíl chránit společnost. Ale co ostatní funkce u VTOS a jak je zlepšit? Zlepšení : materiálních podmínek a organizačních podmínek vztahy mezi odsouzeným a pracovníkem vězeňské služby možnost práce a vzdělání při výkonu resocializační programy specifické znalosti a dovednosti sociálních a pastoračních pracovníků dobrovolná činnost

10 Teorie legitimity trestu Na legitimitu trestu se snaží odpovědět různé teorie. Teorie odplaty vidí účel trestu jako odezvu na neprávo spáchané v minulosti, trest má smysl sám o sobě, proto se tato teorie označuje též absolutní či retribuční. Nevýhody : Chybí měřítko podle něhož se má trestat, proč a kdy. Prevenční teorie nevidí jen už tu minulost, ale kouká i do budoucnosti, aby se to bezpráví už nepáchalo. Má dvě varianty : Speciální prevence je zaměřená na pachatele, účel trestu vidí v předcházení nových deliktů. Cestou je zlepšení, resocializace nebo odstrašení. Nevýhody : Teorie neříká, co je třeba zlepšovat. Generální prevence zaměřená na veřejnost, snaží se odstrašit veřejnost, působit na ni psychologicky a vychovávat ji v oblasti mravů. Nevýhody : Opět neodpovídá na otázky, které chování se má trestat. Zaměřuje se na výchovu státní veřejnosti a neví se ani v čem. Sjednocovací teorie spojuje použitelná hlediska předchozích teorii a proto nepředstavuje koherentní koncepci.

11 Osobnosti pachatele: Osobnosti Vžívá se pojem kriminální osobnost u níž zkoumáme: 1. Jak člověk dospívá k připravenost jednat kriminálním způsobem 2. Co vtiskuje tvář trestnému činu 3. Zda pachatelé disponují zvláštními psychickými vlastnostmi, které je odlišují od nepachatelů a jakým procesem se to děje

12 Vybrané druhy typologií pachatele: Lombrosova typologie: : domníval se že člověk se zločincem rodí, měřil tělesné znaky Goddard : zdůrazňoval vrozené vlastnosti např. morální idiot nízká inteligence, vykládá kriminální chování mentálním deficitem Kognitivisticky pojatá koncepce zdůrazňovala zkreslení skutečnosti- typická pro recidivu Psycho-analytická teorie vnesla dynamický aspekt. Upozornila na výrazný podíl nevědomých determinant na motivaci kriminálního chování

13 Typologie současná Typologie současná: 1. Socializovaný (normální ) typ: - pachatel je považován svým okolím za normálního člověka - motivace trestného činu je většinou průhledná, nedbalostní trestné činy - má zachovány normy, hodnoty, morálku, - nejsou přítomny poruchy chování 2. Neurotický typ: - má neurotické poruchy úzkost, dráždivost, deprese hysterie - typickým pachatelem je mladistvý, mladí lidé, ze středních vrstev a dobře situovaní - (u nich je chování protestem proti rodině mají pocit přehlížení, frustrování potřeba - soc. uznání) - nestabilní jedinec 3. Psychopatický typ: - typ s poruchami chování - typický je vysoký podíl osobnosti na kriminálním chování - rozhodující roli hraje osobnost charakter, temperament - (jde krást i když ví,že je objekt hlídán) 4. Mentálně nedostačivý: - rozumové schopnosti na nižší úrovni, než obvykle - trestná činnost nebývá promyšlena - je přímočará, často násilná, - útočí na děti, zvířata = vybírá inadekvátní sexuální oběti - dílčí nepravdivé produkce lže průhledně 5. Psychotický typ: - v době spáchání trestného činu trpí duševní poruchou, je nápadný bizarností, - nepochopitelností, je nesrozumitelný, i brutální - motivace je nečitelná, nepochopitelná a zvrácená ( např.: vraždy dětí vlastním rodičem)

14 Pastorace ve vězeňství Pastorační pracovník pracuje s pachateli trestných činů. nutný individuální přístup, nutné brát ohled na mnoho věcí: např. žena x muž člověk, který byl odsouzen poprvé x recidivista věk sociální vrstva politické přesvědčení národnost, kultura závažnost TČ nejtěžší je práce s pachateli odsouzenými za zvlášť závažné TČ (tzn. Sazba 7 let a více) aby lépe zvládli odsedět si dlouhý trest, musí se co nejvíc adaptovat na vězeňské prostředí toto ztotožnění pak zhoršuje možnost změny postojů odsouzeného

15 Následky uvěznění Člověk, který byl uvězněn musí přijmout novou společenskou identitu před nástupem do vězení zaujímal mnoho společenských rolí např. syn, manžel, zaměstnanec. teď se stává především vězněm je nucen být součástí vysoce organizovaného systému, který do velké míry potlačuje jeho individualitu neustále se setkává s negativními důsledky svého činu snaha se tohoto tlaku zbavit

16 Postoj k spáchanému TČ jsou 2 základní možnosti A) odmítání přijmutí zodpovědnosti - svou vinu si nechtějí přiznat většinou pachatelé závažných trestných činů utvrzování se ve vlastní nevině vymýšlení pohádek - Mgr. Pivoňka: Polovina z toho, co vyslechneš, může být pravda, ale hledej, která polovina to právě byla. svádění viny na okolí ( nehoda, společnost, výchova ) spustí se mnoho egoobraných mechanismů např. REPRESE (potlačení) nechci nic slyšet o tom, co jsem udělal RACIONALIZACE rozumové zdůvodňování činu PROJEKCE ostatní jsou stejní, jen je nechytili

17 Další možné reakce: agrese autoagrese únik do nemoci zlehčení viny např. nacisté se chovali mnohem hůř popření způsobené škody krádež = půjčka popření oběti např. byl to jenom feťák, zasloužil si to nepřímé vyviňování nechtěl jsem to udělat, ale nešlo to jinak, stejně by se zachovali všichni

18 B) přijmutí zodpovědnosti to je jeden z hlavních úkolů pastoračního pracovníka upřímný a pravdivý přístup k minulosti na tomto základě je možné začít plánovat novou smysluplnou budoucnost upřímné a kajícné vyznání viny x účelová přetvářka většina vězňů má vysoce vyvinutou schopnost empatie to jim umožňuje vyhnout se konfliktům a snadněji ve vězení přežít umí dobře odhadnout, co od nich chtějí druzí slyšet a pak to vydávat za své vlastní přesvědčení na to si musí dát pastorační pracovník pozor pastorační pracovník má pomoci vězni poznat, přijmout a kajícně vyznat jeho hřích dovést odsouzeného k naději má ho v této cestě doprovázet a ne mu nutit názory pozor na moralizování a dogmata důležitá je vnitřní opravdovost pracovníka

19 Vina (Křivohlavý) a) objektivní vina b) subjektivní vina Existují různé druhy (dimenze) viny 1) oblast zákona -zákon stanoví, co se smí a nesmí - když člověk zákon poruší, je vinen trest stanoví zákon (trestní zákon, trestní řád) 2) sociální oblast - člověk je vinen, když nedodrží společenské normy a zvyky (nemusí být vymezeno zákonem) - trest nezájem, nepřátelství, nepřízeň 3) osobní oblast - vlastní hranice, hodnoty, předsevzetí - když člověk udělá něco proti vlastnímu přesvědčení, cítí se vinen - trest špatné svědomí, zlost na sebe

20 4) teologická oblast - V Bibli se často mluví o hříchu a vině - vina je v Bibli definována jako překročení Božího zákona Desatero a Dvojí přikázání lásky - o hříchu a vině se mluví bez ohledu na to, zda se člověk cítí být vinný (objektivní vina) odchýlení od Božího nasměrování - teologické pojetí viny a hříchu je jednoznačné Odplata za hřích je smrt (Ř 6, 23) - ale existuje naděje v Ježíši Kristu a jeho záchranném činu!!!!!!!!! Subjektivní důsledky viny - sebeobviňování - má dopad i na sociální chování člověk se stahuje do sociální izolovanosti a osamění -je negativní, kritický k okolí - zrod egoobraných mechanismů

21 Práce s vězni odborné profese Vězeňská služba zajišťuje zejména výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném zákonem Vězeňská stráž, dozorci Dozorci a vězeňská stráž musí procházet kurzy psychologie, pedagogiky, práva, etiky. Vychovatelé měl by být základním článkem v práci s vězněm. Často vedou zájmové a vzdělávací kroužky Hodnocení vězňů Psycholog Vystavují psychologické posudky na vězně poměrně často provozována skupinová terapie, individuální méně častější Pomoc psychologa je zásadní nejen pro odsouzené, ale také a především pro vazebně stíhané velká náročnost (nejisté postavení závislé na rozhodnutí soudu). Sociální pracovníci poskytují obviněným a odsouzeným základní sociálně-právní orientaci. Díky této práci jsou vězni schopni se do určité míry účastnit života ve věznici a po propuštění se zapojit do společnosti. Sociální pracovníci by měli udržovat kontakt s kurátory a probačními úředníky tak, aby jejich činnost byla pro vězně smysluplná a zejména po propuštění využitelná.

22 Práce s vězni odborné profese Pastorační pracovník pomoci vězni poznat a přijmout svůj minulý hřích, potrestaný rozsudkem pomoci najít cestu, jak odstraňovat nebo alespoň snižovat jeho následky pro oběť nebo její pozůstalé základní spirituální úkol je kladení důrazu na pravdivé, kající sebeuvědomění a snaha zabránit vytěsnění myšlenky na oběť Cílem by mělo být dopracovat se k upřímné lítosti svého činu a k pevnému rozhodnutí změnit svůj přístup k životu Dovést člověka k naději a k tomu je možné použít všechny dostupné metody práce individuální nebo skupinové pohovory, psychodramata rozehrání různá řešení jednotlivých situací, která předcházela trestný čin), rozbory literárních nebo filmových děl (v nichž je možné ukázat možnosti pozitivního řešení krizových situací), biblické hodiny a Bohoslužby atd.

23 Pastorace vězňů Vězenšký kaplan - pojmenování pro zástupce církví, kteří působí ve Vězěňské službě ČR Podmínky: - delegování církví - vysokoškolské teologické vzdělání - praxe dobrovolníka Vězeňské duchovenské péče VDP min.1 rok - částečný pracovní úvazek u Vězeňské služby ČR - kaplani podléhají metodickému vedení hlavního kaplana (Mgr. Pivoňka)

24 - ve věznicích, kde nesloží kaplani, slouží dobrovolníci Vězeňské duchovenské péče kromě kaplanů a členů VDP vykonávají službu i dobrovolníci laici, faráři, kazatelé, kteří vstupují do věznice na základě povolení ředitele věznice jejich síť je nepřehledná, jejich působení nese s sebou určitá rizika, protože nejsou odborně vedeni a často podceňují rizika spojená se službou ve věznici. je snaha eliminovat jejich počet.

25 Vězeňská duchovenská péče o.s. dobrovolné sdružení křesťanů, kteří byli vedením svých církví pověřeni službou ve věznicích a vazebních věznicích pracují zde duchovní i laici základ je ekumenická spolupráce VDP vznikla krátce po revoluci problém: hodně lidí chtělo složit, ale nemělo zkušenosti s vězeňským prostředím r zorganizovalo Federální ministerstvo vnitra kurz teoretické obeznámení s vězeňským prostředím, psychologie vězňů i personálu, patologická psychologie, sociologie, zkušenosti ze zahraničí na konci kurzu složení zkoušky a certifikát

26 PRÁVNÍ RÁMEC DUCHOVNÍ SLUŽBY V RÁMCI VS ČR působení církví a náboženských společností je upraveno několika zákony a podzákonnými normami. Zákon o církvích a náboženských společnostech č. 3/2002 Sb., uvádí do praxe ústavní právo každého občana na svobodu náboženského vyznání. V 7 odst. 1 písm. b) je zmíněno zvláštní právo církví a náboženských společností s patřičným stupněm registrace pověřovat osoby k výkonu duchovenské činnosti v místech, kde se vykonává vazba nebo trest odnětí svobody. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb. v platném znění stanoví v v platném znění stanoví v 20 možnosti působení církví a náboženských společností

27 "Církev se může podílet na naplňování účelu výkonu trestu poskytováním duchovní služby zejména a) konáním bohoslužeb pro zájemce z řad odsouzených, b) individuálními rozhovory, pastoračními návštěvami a umožněním individuálního přístupu k náboženským úkonům, c) vedením studijních hodin k výkladu náboženských textů, d) zajišťováním duchovní a náboženské literatury a zpěvníků, e) pořádáním přednášek a besed, zejména s etickou tématikou, popřípadě koncertů hudebních skupin a jednotlivců, f) při přípravě odsouzených k jejich propuštění, g) dalšími vhodnými formami přispívajícími k dosažení účelu výkonu Vyhláška MS č. 345/1999 Sb v platném znění,, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody stanoví v 2 podmínky, které musí splňovat pověřená osoba, tj. duchovní působící ve věznici: 1. tato osoba musí být pověřena k této činnosti vedením své církve, 2. s jejím působením musí vyjádřit souhlas ředitel příslušné věznice.

28 Zákon č. 293/1993 o výkonu vazby uvádí obdobně v 15 konkrétní náplň duchovenské činnosti ve Církev se může podílet na poskytování duchovní služby obviněným a) individuálními rozhovory, pastoračními návštěvami a umožněním individuálního přístupu k náboženským úkonům, b) konáním bohoslužeb pro zájemce z řad obviněných, c) vedením studijních hodin k výkladu náboženských textů, d) zajišťováním duchovní a náboženské literatury a zpěvníků, e) po dohodě s ředitelem věznice dalšími vhodnými formami přispívajícími k uplatnění práva obviněného svobodně projevovat své náboženství nebo víru. Konkrétní podmínky vězeňské duchovní služby upravuje nařízení generální ředitelky VS ČR č. 27/2001 o organizaci duchovní služby, které se věnuje především působení profesionálních vězeňských duchovních - tzv.: radů VS - kaplanů. Mezi VS ČR, Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí byla uzavřena Dohoda o duchovní službě

29 Metody a formy pastorace Liší se podle osobnosti a schopností pastoračního pracovníka - důležité je rozpoznat, co vězni nejvíce chybí, co potřebuje od duchovního přijmout - nejčastější formou pastorace je rozhovor - vězeň musí o rozhovor požádat písemně většinou má konkrétní důvod - první rozhovor většinou nebývá teologický vězeň se potřebuje vypovídat ( strach o rodinu, strach z rozsudku nebo třeba chce jen získat cigarety ) - často zkreslené představy o náboženství důležitá je systematická práce Další metody: - rozbor literárních a filmových děl - biblické hodiny - bohoslužby - kulturní a náboženské akce.

30 ÚSKALÍ PRÁCE S KLIENTEM: Pracovník by si měl dávat pozor na: Moralizování Podlehnutí manipulaci ze strany vězně (mnozí vězni umí odhadnout, co chce tento pracovník slyšet, pokud to slibuje zisk či výhodu) Obranou je zde hlavně trpělivost a čas, během kterého by měl být klient stavěn před různé úkoly, za které nebude odměňován

31 Rizika návratu do společnosti Pachatele ovlivňuje celá řada věcí jak před výkonem trestu, tak po návratu z něj. Chtěla bych se zaměřit na prostředí a na morální kvalitu toho prostředí. Každý pochází z jiné vrstvy, někteří žili v minoritě, v níž byla a je majetková i trestná činnost běžnou formou uspokojování potřeb. Morální hodnoty jsou věcí přesvědčení, výchovy či religiozity. Proto je nelze nikomu nařídit. Úkolem pastoračního pracovníka by mělo být pomoci klientovi uspořádat nový smysl života.. Dobrá je i možnost stýkat se i s jeho rodinnými příslušníky a zůstat s ním a s nimi i po propuštění klienta. (málo kdy se děje)

32 Příprava klienta na život po propuštění z výkonu trestu Pracovník musí znát, jaké problémy se nejčastěji u klienta vyskytují po propuštění z výkonu trestu, aby se na ně mohli společně připravit. Lze je rozdělit: Existenční problémy obtíže se získáváním práce, bytu. Společenské problémy během VTOS (výkon trestu odnětí svobody) se hroutí původní identita člověka, z individuality se stává člen skupiny, který je postaven do zcela jednoznačné podřízené role. Po propuštění může vést k propadu do izolace, vzniká pocit méněcennosti. Rodinné problémy těžké zapojení do všedního života rodiny, odcizení se, znovu navozování vztahů. Partnerské problémy věznice dělené =) nezvyk komunikovat s příslušníky druhého pohlaví, dochází ke ztrátě každodenní nutnosti tolerovat druhé osoby, návyk nesvěřovat se. To vede k časté podezřívavosti, ke kontrolování partnera. Problém bývá i v navazování nových vztahů, zda říci o své minulosti či nikoli. Na jedné straně strach, že se partner od nich odvrátí, na druhé straně lež blízké osobě a z toho vznikající vnitřní konflikt. Nutnost přiznání neboť pouze ten, kdo je upřímný k sobě a svým nejbližším, je opravdu svobodný. Jedním z nejdůležitějších úkolů pastoračního pracovníka je podporovat klientovo hledání a budování vnitřní síly k partnerské upřímnosti.

33 Jak? Jak má vězeňský pastorační pracovník připravit klienta na zvládání a řešení zmíněných problémů? Možný způsob lze nalézt v učení rakouského psychiatra Viktora Emila Frankla a v jeho logoterapii. Logoterapie je psychoterapeutická metoda, která je založena na základní lidské potřebě a tou je touha po smyslu. Pokud není touha po smyslu naplněna, může člověka vést k pocitům frustrace, kdy pochybuje o své existenci a o smyslu života vůbec. Logoterapie pak pomáhá klientovi nalézat východiska. I v oblasti pastorační práce ve vězení využívá : Hledání hodnotové stupnice pastorační pracovník pomáhá klientovi nalézt jeho vlastní hodnotovou stupnici, která má vést k nalezení klientova smyslu vlastní existence. Frankl je přesvědčen, že každá lidská situace je v určitém smyslu zatížena úkolem a pastorační pracovník má vést klienta k jeho odhalování. Tento úkol je vždy podle Frankla splnitelný, je tedy nutné ho nelézt, pojmenovat, zhodnotit a zaujmout k němu zodpovědné stanovisko. Celoživotní poslání - tyto úkoly rozvíjejí klientovu sebedůvěru a pomáhají řešit jeho aktuální životní situace, ale lze na ně pohlížet i z jiného směru a to - o úkolu jako celoživotním poslání. Který je důležitý zvláště pro odsouzené, kteří mají na svědomí trestné činy s neodstranitelnými následky. Zde nestačí vést klienta pouze k nápravě pokřivených sociálních a jiných vazeb, ale zaměřit se obecněji, aby začal klient prožívat vědomí vlastní naděje a zodpovědnosti. Tyto pojmy samy o sobě neříkají o jakou naději se jedná a za co je klient odpovědný. Proto musí pastorační pracovník nechat na klientovi samém, kde a v čem nalezne zodpovědnost za naplňování konkrétního smyslu života. Pro vězeňského pastoračního pracovníka je toto velmi obtížná situace nesetkává se většinou s bývalými klienty, kterým se podařilo dosáhnout cíle, ale naopak s těmi, kteří selhali a vrátili se do VT naprosto se stejným činem.

34 Děkujeme za pozornost!

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

3.4.Trest jako součást sociální prevence Vězeňství a ochranná výchova

3.4.Trest jako součást sociální prevence Vězeňství a ochranná výchova 1 3.4.Trest jako součást sociální prevence Vězeňství a ochranná výchova 3.4.1 Základní pojmy Společnost se brání proti sociálně patologickým jevům - sociální prevence Jednou z forem sociální prevence je

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice 1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice Rapotice 2/ 30 PŘEHLED VĚZNIC : vazba, trest a detence Rapotice 3 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : spec. oddělení SpO s poruchami duševními a s por. chování SpO pro TPN SpO

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed. Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová

Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed. Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová Zpátky, jinak Od 1. 1. 2013, délka trvání projektu 30 měsíců 2 samostatné programy: Ambulantní služby

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková Vzdělávání nemocničních Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Trocha historie Vzdělávání nemocničních Výhled do budoucna Trocha historie 2012 Návrh textu zákona a zařazení nemocničního kaplana do JOP Vzdělávací

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Vězeňská služba ČR Věznice Nové Sedlo Zpracoval: Mgr. Petr Roubíček Předkládá: ředitel věznice plk. Mgr. Miroslav Špalek Charakteristika

Více

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení Howard Zehr Východiska činnosti PMS Odplatná justice Obnovující justice TČ je především útok na společnost Prioritou

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Probace Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Seminář pro probační a mediační úředníky 14. 15. 3. 2013 Justiční akademie SR v Omšení zpracoval: Mgr. Radim Valián Obsah prezentace Představení způsobu

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Společ nost se bráníproti sociálně patologickým jevů m - sociálníprevence

Společ nost se bráníproti sociálně patologickým jevů m - sociálníprevence 3.4.Trest jako součást sociálníprevence Vězeňstvía ochranná vý chova 3.4.1 Základnípojmy Společ nost se bráníproti sociálně patologickým jevů m - sociálníprevence Jednou z forem sociálníprevence je i represe

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU CO UDĚLAT NEŽ ZAČNU VYPLŇOVAT FORMULÁŘ 1. Přečtěte si pozorně

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67,

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67, S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI TEORETICKÉ OTÁZKY STAV v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti párové termíny STAV NEBEZPEČÍ protikladný stav SYSTÉM společenský, přírodní,

Více

HODNOCENÍ KRIMINOGENNÍCH RIZIK

HODNOCENÍ KRIMINOGENNÍCH RIZIK HODNOCENÍ KRIMINOGENNÍCH RIZIK ODSOUZENÝCH František Drahý, Jindřich Hůrka, Michal Petras a Václav Jiřička Vězeňská služba ČR III. Kriminologické dny Hradec Králové, 19.-20. 1. 2015 VĚDĚLI JSTE, ŽE 99,8

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná.

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Odpovědnost za disciplinární správní delikty Pojem disciplinárního správního deliktu disciplinární (kázeňský delikt)=porušení disciplíny kázně disciplína (kázeň)= stanovený řád činnosti nějakého organizovaného

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Pavel Vařečka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut

Více

Základní odborná příprava příslušníků - A

Základní odborná příprava příslušníků - A Název projektu: Základní odborná příprava příslušníků - A Profil absolventa: Základní odborná příprava typu A (dále jen ZOP A) je zaměřena na všestrannou přípravu příslušníka k výkonu služby a na jeho

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více