Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Kriminalita Pojem kriminalita (zločinnost, trestná činnost) soc. patologický jev, který narušuje harmonický vývoj společnosti a je pro ni škodlivý. Z hlediska legálního pojetí je kriminalita souhrn činů, které porušují právní normy společnosti na konkrétním území v konkrétním čase Narušuje zákl. pravidla společenského řádu a lidského soužití, působí společnosti i státu značné materiální a nemateriální škody, obětem způsobuje škody fyzické, psychické a společenské, ve společnosti vyvolává atmosféru strachu, nejistoty a nedůvěry kriminalita zjevná (X latentní) ta, která vyšla najevo, je to tedy pouze část skutečné kriminality

2 Skupiny Skupiny trestních činů Majetková trestná činnost Násilná trestná činnost Mravnostní kriminalita Drogová kriminalita Rasová kriminalita Ostatní Děti do 15 let - není trestní odpovědnost Mladiství let Kriminalita žen je nižší %celkové kriminality (ale stále stoupá)

3 Penologie věda o vězeňství, zabývá se výkonem a účinky všech trestů, jejich formami, důsledky výsečí je postpenitenciární péče jak působit na lidi po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, aby se zařadili do běžného života. Tresty a alternativní opatření: Obviněný/obžalovaný vazba odsouzený podmíněně / nepodmíněně (vězení) Alternativní opatření a tresty mediace / probace Vazba uvěznění po obvinění před odsouzením. Vazba se ukládá jen ze závažných důvodů: - nebezpečí uprchnutí, - maření vyšetřování např. ovlivňování svědků, - pokračování v trestné činnosti

4 Typy věznic: Věznice pro výkon trestu odnětí svobody: Věznice s dohledem Věznice s dozorem Věznice s ostrahou Věznice se zvýšenou ostrahou (doživotí, recidiva ) Dále věznice pro: VTOS mladistvých VTOS žen a matek s dětmi VTOS osob se ZPS

5 Výkon trestu v jednotlivých typech věznic: Podle typu se liší režimem vězňů a zacházením s odsouzenými, které je dáno větší nebo menší mírou poskytovaných možností daných na jedné straně a povinností nebo omezeních na straně druhé (uložené řádem VTOS) Věznice s dohledem (minimální střežení) Žádné stavebně technické prostředky střežení, kontrolu a dohled nad činností odsouzených prování vychovatelé vězeňské služby. Neomezený pohyb v prostorách věznice, ložnice ani ubytovny se nezamykají Pracoviště i mimo věznici, kam samostatně dochází a pracují zpravidla bez dozoru Mohou nosit vlastní oděv, může jim být povolen volný pohyb mimo věznici za účelem sportovních nebo kulturních aktivit Návštěvy 1x týdně bez dozoru Věznice s dozorem ( s omezeným střežením) kromě vychovatelů provádí kontrolu nad činnostmi odsouzených také dozorce volný pohyb, zamykání pouze v době spánku práce zpravidla na pracovištích pod nepřímým dohledem pracovníka vězeňské služby, v některých případech i mimo vlastní oděv zájmová činnost i mimo věznici, ale za účasti pracovníka vězeňské služby návštěva 1x za 14 dní

6 Věznice s ostrahou (se středním střežením) Stavebně technické prostředky střežení Pohyb pouze pod dohledem Vězeňské služby Pracoviště uvnitř věznice nebo střežená pracoviště mimo věznici Návštěvy 1x za měsíc, zpravidla pod dohledem Resocializační programy zaměřující se hlavně na specializované zacházení pro určité skupiny odsouzených, zacházení v krizové situaci nebo před výstupem z VTOS Věznice se zvýšenou ostrahou (s maximálním střežením) stavebně technické prostředky střežení použity v maximálním rozsahu pohyb po věznici zásadně pod přímým dozorem vězeňského pracovníka, uzamykáni na celách práce na pracovišti uvnitř věznice nebo na celách možnost navštěvovat kulturní a společenské místnosti, na základě získání povolení návštěva 1x za 6 týdnů pod dohledem resocializační programy rozšířené a specifické programy zaměřující se na specifické zacházení s odsouzenými s doživotními tresty nebo výjimečnými tresty nebo s jedinci se zvýšeným výskytem psychopatologických symptomů Výkon trestů mladistvých jsou vymezena určitá specifika, např. zohledněna vývojová etapa spojená s různou mírou dosažené sociální úrovně chování a sociální odpovědnosti uplatňování specifických způsobů zacházení, specializované resocializační programy, součástí je vzdělávání a vhodná forma sociálního výcviku

7 Vnitřní diferenciace Vnitřní V rámci jednotlivých typů věznic (s dohledem, dozorem, ostrahou a zvýšenou ostrahou) jsou tři až čtyři diferenční skupiny. Vězni jsou do nich rozřazováni podle několika kritérií - např. prvotrestanost, závažnost trestného činu, stupeň narušení osobnosti atp. V průběhu výkonu trestu mají odsouzení možnost svým přičiněním a dobrým chováním přispět k tomu, aby byli přeřazeni do lepší diferenční skupiny. Jednotlivé skupiny se liší nejen svým osazenstvem, ale také režimem výkonu trestu. Nejpřísnější je čtvrtá diferenční skupina, jejíž režim má nejvíce omezení. Existence a správné využívání diferenciace je jedním ze stěžejních motivačních faktorů majících vliv na chování vězně ve výkonu trestu.

8 Trest a jeho funkce Trest Trest je zvláštním druhem právní sankce. Účelem trestu není msta, ale prevence. V českém trestním právu je účel trestu vyjádřen v trestním zákoně. Aby trest správně plnil svůj účel, tak by měl působit jak na pachatele trestného činu, tak i na všechny ostatní občany. V 23 TZ se praví, že účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti. V této definici je vyjádřen jak požadavek individuální prevence výchova pachatele, tak i prevence generální ochrana společnosti, a zároveň zde nalézáme i základní funkci trestu - funkci ochrannou. Trest musí respektovat důstojnost osobnosti odsouzeného.

9 Funkce trestu : Restitutivní napravit škodu Preventivní ochránit společnost, zabránit opakování, působit výchovně na další členy společnosti Mentálně hygienická zbavit viníka pocitu viny Dosáhnout změny - resocializace V tomto případě se zabýváme hlavně trestem odnětí svobody. Ten přichází v okamžiku, kdy jiné tresty už nestačí (závažnější činy), převážně jde o funkci preventivní, která má za cíl chránit společnost. Ale co ostatní funkce u VTOS a jak je zlepšit? Zlepšení : materiálních podmínek a organizačních podmínek vztahy mezi odsouzeným a pracovníkem vězeňské služby možnost práce a vzdělání při výkonu resocializační programy specifické znalosti a dovednosti sociálních a pastoračních pracovníků dobrovolná činnost

10 Teorie legitimity trestu Na legitimitu trestu se snaží odpovědět různé teorie. Teorie odplaty vidí účel trestu jako odezvu na neprávo spáchané v minulosti, trest má smysl sám o sobě, proto se tato teorie označuje též absolutní či retribuční. Nevýhody : Chybí měřítko podle něhož se má trestat, proč a kdy. Prevenční teorie nevidí jen už tu minulost, ale kouká i do budoucnosti, aby se to bezpráví už nepáchalo. Má dvě varianty : Speciální prevence je zaměřená na pachatele, účel trestu vidí v předcházení nových deliktů. Cestou je zlepšení, resocializace nebo odstrašení. Nevýhody : Teorie neříká, co je třeba zlepšovat. Generální prevence zaměřená na veřejnost, snaží se odstrašit veřejnost, působit na ni psychologicky a vychovávat ji v oblasti mravů. Nevýhody : Opět neodpovídá na otázky, které chování se má trestat. Zaměřuje se na výchovu státní veřejnosti a neví se ani v čem. Sjednocovací teorie spojuje použitelná hlediska předchozích teorii a proto nepředstavuje koherentní koncepci.

11 Osobnosti pachatele: Osobnosti Vžívá se pojem kriminální osobnost u níž zkoumáme: 1. Jak člověk dospívá k připravenost jednat kriminálním způsobem 2. Co vtiskuje tvář trestnému činu 3. Zda pachatelé disponují zvláštními psychickými vlastnostmi, které je odlišují od nepachatelů a jakým procesem se to děje

12 Vybrané druhy typologií pachatele: Lombrosova typologie: : domníval se že člověk se zločincem rodí, měřil tělesné znaky Goddard : zdůrazňoval vrozené vlastnosti např. morální idiot nízká inteligence, vykládá kriminální chování mentálním deficitem Kognitivisticky pojatá koncepce zdůrazňovala zkreslení skutečnosti- typická pro recidivu Psycho-analytická teorie vnesla dynamický aspekt. Upozornila na výrazný podíl nevědomých determinant na motivaci kriminálního chování

13 Typologie současná Typologie současná: 1. Socializovaný (normální ) typ: - pachatel je považován svým okolím za normálního člověka - motivace trestného činu je většinou průhledná, nedbalostní trestné činy - má zachovány normy, hodnoty, morálku, - nejsou přítomny poruchy chování 2. Neurotický typ: - má neurotické poruchy úzkost, dráždivost, deprese hysterie - typickým pachatelem je mladistvý, mladí lidé, ze středních vrstev a dobře situovaní - (u nich je chování protestem proti rodině mají pocit přehlížení, frustrování potřeba - soc. uznání) - nestabilní jedinec 3. Psychopatický typ: - typ s poruchami chování - typický je vysoký podíl osobnosti na kriminálním chování - rozhodující roli hraje osobnost charakter, temperament - (jde krást i když ví,že je objekt hlídán) 4. Mentálně nedostačivý: - rozumové schopnosti na nižší úrovni, než obvykle - trestná činnost nebývá promyšlena - je přímočará, často násilná, - útočí na děti, zvířata = vybírá inadekvátní sexuální oběti - dílčí nepravdivé produkce lže průhledně 5. Psychotický typ: - v době spáchání trestného činu trpí duševní poruchou, je nápadný bizarností, - nepochopitelností, je nesrozumitelný, i brutální - motivace je nečitelná, nepochopitelná a zvrácená ( např.: vraždy dětí vlastním rodičem)

14 Pastorace ve vězeňství Pastorační pracovník pracuje s pachateli trestných činů. nutný individuální přístup, nutné brát ohled na mnoho věcí: např. žena x muž člověk, který byl odsouzen poprvé x recidivista věk sociální vrstva politické přesvědčení národnost, kultura závažnost TČ nejtěžší je práce s pachateli odsouzenými za zvlášť závažné TČ (tzn. Sazba 7 let a více) aby lépe zvládli odsedět si dlouhý trest, musí se co nejvíc adaptovat na vězeňské prostředí toto ztotožnění pak zhoršuje možnost změny postojů odsouzeného

15 Následky uvěznění Člověk, který byl uvězněn musí přijmout novou společenskou identitu před nástupem do vězení zaujímal mnoho společenských rolí např. syn, manžel, zaměstnanec. teď se stává především vězněm je nucen být součástí vysoce organizovaného systému, který do velké míry potlačuje jeho individualitu neustále se setkává s negativními důsledky svého činu snaha se tohoto tlaku zbavit

16 Postoj k spáchanému TČ jsou 2 základní možnosti A) odmítání přijmutí zodpovědnosti - svou vinu si nechtějí přiznat většinou pachatelé závažných trestných činů utvrzování se ve vlastní nevině vymýšlení pohádek - Mgr. Pivoňka: Polovina z toho, co vyslechneš, může být pravda, ale hledej, která polovina to právě byla. svádění viny na okolí ( nehoda, společnost, výchova ) spustí se mnoho egoobraných mechanismů např. REPRESE (potlačení) nechci nic slyšet o tom, co jsem udělal RACIONALIZACE rozumové zdůvodňování činu PROJEKCE ostatní jsou stejní, jen je nechytili

17 Další možné reakce: agrese autoagrese únik do nemoci zlehčení viny např. nacisté se chovali mnohem hůř popření způsobené škody krádež = půjčka popření oběti např. byl to jenom feťák, zasloužil si to nepřímé vyviňování nechtěl jsem to udělat, ale nešlo to jinak, stejně by se zachovali všichni

18 B) přijmutí zodpovědnosti to je jeden z hlavních úkolů pastoračního pracovníka upřímný a pravdivý přístup k minulosti na tomto základě je možné začít plánovat novou smysluplnou budoucnost upřímné a kajícné vyznání viny x účelová přetvářka většina vězňů má vysoce vyvinutou schopnost empatie to jim umožňuje vyhnout se konfliktům a snadněji ve vězení přežít umí dobře odhadnout, co od nich chtějí druzí slyšet a pak to vydávat za své vlastní přesvědčení na to si musí dát pastorační pracovník pozor pastorační pracovník má pomoci vězni poznat, přijmout a kajícně vyznat jeho hřích dovést odsouzeného k naději má ho v této cestě doprovázet a ne mu nutit názory pozor na moralizování a dogmata důležitá je vnitřní opravdovost pracovníka

19 Vina (Křivohlavý) a) objektivní vina b) subjektivní vina Existují různé druhy (dimenze) viny 1) oblast zákona -zákon stanoví, co se smí a nesmí - když člověk zákon poruší, je vinen trest stanoví zákon (trestní zákon, trestní řád) 2) sociální oblast - člověk je vinen, když nedodrží společenské normy a zvyky (nemusí být vymezeno zákonem) - trest nezájem, nepřátelství, nepřízeň 3) osobní oblast - vlastní hranice, hodnoty, předsevzetí - když člověk udělá něco proti vlastnímu přesvědčení, cítí se vinen - trest špatné svědomí, zlost na sebe

20 4) teologická oblast - V Bibli se často mluví o hříchu a vině - vina je v Bibli definována jako překročení Božího zákona Desatero a Dvojí přikázání lásky - o hříchu a vině se mluví bez ohledu na to, zda se člověk cítí být vinný (objektivní vina) odchýlení od Božího nasměrování - teologické pojetí viny a hříchu je jednoznačné Odplata za hřích je smrt (Ř 6, 23) - ale existuje naděje v Ježíši Kristu a jeho záchranném činu!!!!!!!!! Subjektivní důsledky viny - sebeobviňování - má dopad i na sociální chování člověk se stahuje do sociální izolovanosti a osamění -je negativní, kritický k okolí - zrod egoobraných mechanismů

21 Práce s vězni odborné profese Vězeňská služba zajišťuje zejména výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném zákonem Vězeňská stráž, dozorci Dozorci a vězeňská stráž musí procházet kurzy psychologie, pedagogiky, práva, etiky. Vychovatelé měl by být základním článkem v práci s vězněm. Často vedou zájmové a vzdělávací kroužky Hodnocení vězňů Psycholog Vystavují psychologické posudky na vězně poměrně často provozována skupinová terapie, individuální méně častější Pomoc psychologa je zásadní nejen pro odsouzené, ale také a především pro vazebně stíhané velká náročnost (nejisté postavení závislé na rozhodnutí soudu). Sociální pracovníci poskytují obviněným a odsouzeným základní sociálně-právní orientaci. Díky této práci jsou vězni schopni se do určité míry účastnit života ve věznici a po propuštění se zapojit do společnosti. Sociální pracovníci by měli udržovat kontakt s kurátory a probačními úředníky tak, aby jejich činnost byla pro vězně smysluplná a zejména po propuštění využitelná.

22 Práce s vězni odborné profese Pastorační pracovník pomoci vězni poznat a přijmout svůj minulý hřích, potrestaný rozsudkem pomoci najít cestu, jak odstraňovat nebo alespoň snižovat jeho následky pro oběť nebo její pozůstalé základní spirituální úkol je kladení důrazu na pravdivé, kající sebeuvědomění a snaha zabránit vytěsnění myšlenky na oběť Cílem by mělo být dopracovat se k upřímné lítosti svého činu a k pevnému rozhodnutí změnit svůj přístup k životu Dovést člověka k naději a k tomu je možné použít všechny dostupné metody práce individuální nebo skupinové pohovory, psychodramata rozehrání různá řešení jednotlivých situací, která předcházela trestný čin), rozbory literárních nebo filmových děl (v nichž je možné ukázat možnosti pozitivního řešení krizových situací), biblické hodiny a Bohoslužby atd.

23 Pastorace vězňů Vězenšký kaplan - pojmenování pro zástupce církví, kteří působí ve Vězěňské službě ČR Podmínky: - delegování církví - vysokoškolské teologické vzdělání - praxe dobrovolníka Vězeňské duchovenské péče VDP min.1 rok - částečný pracovní úvazek u Vězeňské služby ČR - kaplani podléhají metodickému vedení hlavního kaplana (Mgr. Pivoňka)

24 - ve věznicích, kde nesloží kaplani, slouží dobrovolníci Vězeňské duchovenské péče kromě kaplanů a členů VDP vykonávají službu i dobrovolníci laici, faráři, kazatelé, kteří vstupují do věznice na základě povolení ředitele věznice jejich síť je nepřehledná, jejich působení nese s sebou určitá rizika, protože nejsou odborně vedeni a často podceňují rizika spojená se službou ve věznici. je snaha eliminovat jejich počet.

25 Vězeňská duchovenská péče o.s. dobrovolné sdružení křesťanů, kteří byli vedením svých církví pověřeni službou ve věznicích a vazebních věznicích pracují zde duchovní i laici základ je ekumenická spolupráce VDP vznikla krátce po revoluci problém: hodně lidí chtělo složit, ale nemělo zkušenosti s vězeňským prostředím r zorganizovalo Federální ministerstvo vnitra kurz teoretické obeznámení s vězeňským prostředím, psychologie vězňů i personálu, patologická psychologie, sociologie, zkušenosti ze zahraničí na konci kurzu složení zkoušky a certifikát

26 PRÁVNÍ RÁMEC DUCHOVNÍ SLUŽBY V RÁMCI VS ČR působení církví a náboženských společností je upraveno několika zákony a podzákonnými normami. Zákon o církvích a náboženských společnostech č. 3/2002 Sb., uvádí do praxe ústavní právo každého občana na svobodu náboženského vyznání. V 7 odst. 1 písm. b) je zmíněno zvláštní právo církví a náboženských společností s patřičným stupněm registrace pověřovat osoby k výkonu duchovenské činnosti v místech, kde se vykonává vazba nebo trest odnětí svobody. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb. v platném znění stanoví v v platném znění stanoví v 20 možnosti působení církví a náboženských společností

27 "Církev se může podílet na naplňování účelu výkonu trestu poskytováním duchovní služby zejména a) konáním bohoslužeb pro zájemce z řad odsouzených, b) individuálními rozhovory, pastoračními návštěvami a umožněním individuálního přístupu k náboženským úkonům, c) vedením studijních hodin k výkladu náboženských textů, d) zajišťováním duchovní a náboženské literatury a zpěvníků, e) pořádáním přednášek a besed, zejména s etickou tématikou, popřípadě koncertů hudebních skupin a jednotlivců, f) při přípravě odsouzených k jejich propuštění, g) dalšími vhodnými formami přispívajícími k dosažení účelu výkonu Vyhláška MS č. 345/1999 Sb v platném znění,, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody stanoví v 2 podmínky, které musí splňovat pověřená osoba, tj. duchovní působící ve věznici: 1. tato osoba musí být pověřena k této činnosti vedením své církve, 2. s jejím působením musí vyjádřit souhlas ředitel příslušné věznice.

28 Zákon č. 293/1993 o výkonu vazby uvádí obdobně v 15 konkrétní náplň duchovenské činnosti ve Církev se může podílet na poskytování duchovní služby obviněným a) individuálními rozhovory, pastoračními návštěvami a umožněním individuálního přístupu k náboženským úkonům, b) konáním bohoslužeb pro zájemce z řad obviněných, c) vedením studijních hodin k výkladu náboženských textů, d) zajišťováním duchovní a náboženské literatury a zpěvníků, e) po dohodě s ředitelem věznice dalšími vhodnými formami přispívajícími k uplatnění práva obviněného svobodně projevovat své náboženství nebo víru. Konkrétní podmínky vězeňské duchovní služby upravuje nařízení generální ředitelky VS ČR č. 27/2001 o organizaci duchovní služby, které se věnuje především působení profesionálních vězeňských duchovních - tzv.: radů VS - kaplanů. Mezi VS ČR, Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí byla uzavřena Dohoda o duchovní službě

29 Metody a formy pastorace Liší se podle osobnosti a schopností pastoračního pracovníka - důležité je rozpoznat, co vězni nejvíce chybí, co potřebuje od duchovního přijmout - nejčastější formou pastorace je rozhovor - vězeň musí o rozhovor požádat písemně většinou má konkrétní důvod - první rozhovor většinou nebývá teologický vězeň se potřebuje vypovídat ( strach o rodinu, strach z rozsudku nebo třeba chce jen získat cigarety ) - často zkreslené představy o náboženství důležitá je systematická práce Další metody: - rozbor literárních a filmových děl - biblické hodiny - bohoslužby - kulturní a náboženské akce.

30 ÚSKALÍ PRÁCE S KLIENTEM: Pracovník by si měl dávat pozor na: Moralizování Podlehnutí manipulaci ze strany vězně (mnozí vězni umí odhadnout, co chce tento pracovník slyšet, pokud to slibuje zisk či výhodu) Obranou je zde hlavně trpělivost a čas, během kterého by měl být klient stavěn před různé úkoly, za které nebude odměňován

31 Rizika návratu do společnosti Pachatele ovlivňuje celá řada věcí jak před výkonem trestu, tak po návratu z něj. Chtěla bych se zaměřit na prostředí a na morální kvalitu toho prostředí. Každý pochází z jiné vrstvy, někteří žili v minoritě, v níž byla a je majetková i trestná činnost běžnou formou uspokojování potřeb. Morální hodnoty jsou věcí přesvědčení, výchovy či religiozity. Proto je nelze nikomu nařídit. Úkolem pastoračního pracovníka by mělo být pomoci klientovi uspořádat nový smysl života.. Dobrá je i možnost stýkat se i s jeho rodinnými příslušníky a zůstat s ním a s nimi i po propuštění klienta. (málo kdy se děje)

32 Příprava klienta na život po propuštění z výkonu trestu Pracovník musí znát, jaké problémy se nejčastěji u klienta vyskytují po propuštění z výkonu trestu, aby se na ně mohli společně připravit. Lze je rozdělit: Existenční problémy obtíže se získáváním práce, bytu. Společenské problémy během VTOS (výkon trestu odnětí svobody) se hroutí původní identita člověka, z individuality se stává člen skupiny, který je postaven do zcela jednoznačné podřízené role. Po propuštění může vést k propadu do izolace, vzniká pocit méněcennosti. Rodinné problémy těžké zapojení do všedního života rodiny, odcizení se, znovu navozování vztahů. Partnerské problémy věznice dělené =) nezvyk komunikovat s příslušníky druhého pohlaví, dochází ke ztrátě každodenní nutnosti tolerovat druhé osoby, návyk nesvěřovat se. To vede k časté podezřívavosti, ke kontrolování partnera. Problém bývá i v navazování nových vztahů, zda říci o své minulosti či nikoli. Na jedné straně strach, že se partner od nich odvrátí, na druhé straně lež blízké osobě a z toho vznikající vnitřní konflikt. Nutnost přiznání neboť pouze ten, kdo je upřímný k sobě a svým nejbližším, je opravdu svobodný. Jedním z nejdůležitějších úkolů pastoračního pracovníka je podporovat klientovo hledání a budování vnitřní síly k partnerské upřímnosti.

33 Jak? Jak má vězeňský pastorační pracovník připravit klienta na zvládání a řešení zmíněných problémů? Možný způsob lze nalézt v učení rakouského psychiatra Viktora Emila Frankla a v jeho logoterapii. Logoterapie je psychoterapeutická metoda, která je založena na základní lidské potřebě a tou je touha po smyslu. Pokud není touha po smyslu naplněna, může člověka vést k pocitům frustrace, kdy pochybuje o své existenci a o smyslu života vůbec. Logoterapie pak pomáhá klientovi nalézat východiska. I v oblasti pastorační práce ve vězení využívá : Hledání hodnotové stupnice pastorační pracovník pomáhá klientovi nalézt jeho vlastní hodnotovou stupnici, která má vést k nalezení klientova smyslu vlastní existence. Frankl je přesvědčen, že každá lidská situace je v určitém smyslu zatížena úkolem a pastorační pracovník má vést klienta k jeho odhalování. Tento úkol je vždy podle Frankla splnitelný, je tedy nutné ho nelézt, pojmenovat, zhodnotit a zaujmout k němu zodpovědné stanovisko. Celoživotní poslání - tyto úkoly rozvíjejí klientovu sebedůvěru a pomáhají řešit jeho aktuální životní situace, ale lze na ně pohlížet i z jiného směru a to - o úkolu jako celoživotním poslání. Který je důležitý zvláště pro odsouzené, kteří mají na svědomí trestné činy s neodstranitelnými následky. Zde nestačí vést klienta pouze k nápravě pokřivených sociálních a jiných vazeb, ale zaměřit se obecněji, aby začal klient prožívat vědomí vlastní naděje a zodpovědnosti. Tyto pojmy samy o sobě neříkají o jakou naději se jedná a za co je klient odpovědný. Proto musí pastorační pracovník nechat na klientovi samém, kde a v čem nalezne zodpovědnost za naplňování konkrétního smyslu života. Pro vězeňského pastoračního pracovníka je toto velmi obtížná situace nesetkává se většinou s bývalými klienty, kterým se podařilo dosáhnout cíle, ale naopak s těmi, kteří selhali a vrátili se do VT naprosto se stejným činem.

34 Děkujeme za pozornost!

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2008 NAŘÍZENÍ č. 44 o organizaci duchovní služby ve Vězeňské službě České republiky Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

3.4.Trest jako součást sociální prevence Vězeňství a ochranná výchova

3.4.Trest jako součást sociální prevence Vězeňství a ochranná výchova 1 3.4.Trest jako součást sociální prevence Vězeňství a ochranná výchova 3.4.1 Základní pojmy Společnost se brání proti sociálně patologickým jevům - sociální prevence Jednou z forem sociální prevence je

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Sankční systém trestního práva. Přednáška

Sankční systém trestního práva. Přednáška Sankční systém trestního práva Přednáška 30. 3. 2016 Sankční systém Dospělí - dualismus sankcí = tresty a ochranná opatření Mladiství - monismus sankcí = opatření Právnické osoby dualismus sankcí = tresty

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Centrum drogových služeb zení. Semiramis o.s.

Centrum drogových služeb zení. Semiramis o.s. Centrum drogových služeb ve vězenv zení Semiramis o.s. Obsah Popis projektu (poslání, cílová skupina, metody práce) Působnost v Libereckém kraji Příběh klienta Shrnutí Poslání / Co děláme Pomáháme uživatelům

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Vyučující: KRIMINOLOGIE Hana Jaroslav Zařazení 3. ročník, zimní semestr, šk. rok 2008/2009 Cíle předmětu: Posluchač zná základní pojmy kriminologie

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 588 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 588 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 29 11. funkční období 29 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze Název předmětu: Číslo předmětu: Semestr: Garant předmětu: Vyučující: Konzultační hodiny: Kontakt: Klient v konfliktu

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

Praktická teologie pro sociální pracovníky

Praktická teologie pro sociální pracovníky Praktická teologie pro sociální pracovníky Pachatelé trestných činů Pachatelé trestných činů jsou muži i ženy lidé, kteří se dostali do konfliktu se zákonem poprvé, i recidivisté pachatelé mladiství i

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Česká biskupská konference se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupená jejím předsedou kardinálem Dominikem Dukou OP,

Česká biskupská konference se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupená jejím předsedou kardinálem Dominikem Dukou OP, DOHODA O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ VE VĚZEŇSTVÍ Vězeňská služba České republiky se sídlem v Praze 4, Soudní 1672/1a, zastoupená jejím generálním ředitelem vrchním státním radou brig. gen. Mgr. Petrem Dohnalem na

Více

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn VYZNAČENÍ ZMĚN Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a) s dohledem, b) s dozorem, 56 Výkon trestu odnětí svobody (1) Nepodmíněný

Více

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM (pište hůlkovým písmem a čitelně, nečitelnost nebo nekompletnost dat může mít za důsledek nenavázání vztahu s odsouzeným) OSOBNÍ DATA ODSOUZENÉHO Jméno: Příjmení: Datum

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

SANKČNÍ POLITIKA Z POHLEDU PRAXE. 18.listopad, Praha

SANKČNÍ POLITIKA Z POHLEDU PRAXE. 18.listopad, Praha SANKČNÍ POLITIKA Z POHLEDU PRAXE Výzkumný projekt Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí GA ČR - P408/12/2209 18.listopad, Praha Jan Rozum IKSP Expertní

Více

Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové

Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. Fakulta sociálních studií OU 20.5.2015 Teorie Marie Krakešové v kontextu vývoje postpenitenciární

Více

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice 1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice Rapotice 2/ 30 PŘEHLED VĚZNIC : vazba, trest a detence Rapotice 3 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : spec. oddělení SpO s poruchami duševními a s por. chování SpO pro TPN SpO

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kriminalita a prevence

Kriminalita a prevence Kriminalita a prevence Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku

Více

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2008 NAŘÍZENÍ č. 41 kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Čl. 1 Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona ČNR č. 555/1992

Více

Svoboda vyznání. Teologická etika 2 VOŠ Jabok. Mgr. Zdenko Š Širka, ThD

Svoboda vyznání. Teologická etika 2 VOŠ Jabok. Mgr. Zdenko Š Širka, ThD Svoboda vyznání Teologická etika 2 VOŠ Jabok Mgr. Zdenko Š Širka, ThD 1. Svoboda vyznání součást lidskoprávních standardů Charta základních práv EU, čl. 10: právo každé osoby na to, že může změnit náboženské

Více

Vývoj sociální práce v ČR

Vývoj sociální práce v ČR Vývoj sociální práce v ČR Jako profesionální aktivita se formuje za první republiky, útlum po roce 1948 Nové sociální problémy po roce 1989 prostituce, bezdomovectví, uprchlíci, vězni po amnestii atd.

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Ochranná léčba - kde je chyba?

Ochranná léčba - kde je chyba? Ochranné léčení kde je chyba? Kritické hodnocení procesu před nástupem do ochranné léčby Pavlína Müllerová, Hana Gajdošíková AT konference, Měřín, 6. - 10. 5. 2007 Cíl workshopu kriticky zhodnotit aktuální

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed. Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová

Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed. Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová Zpátky, jinak Od 1. 1. 2013, délka trvání projektu 30 měsíců 2 samostatné programy: Ambulantní služby

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o. 17. 2. 2012 Motivace Motivace je procesem založeným na změně a jeho základem je uspokojování potřeb Motivy jsou osobní příčiny určitého chování jsou to pohnutky, psychologické

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková Vzdělávání nemocničních Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Trocha historie Vzdělávání nemocničních Výhled do budoucna Trocha historie 2012 Návrh textu zákona a zařazení nemocničního kaplana do JOP Vzdělávací

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Viktor Emil Frankl. Základy logoterapie

Viktor Emil Frankl. Základy logoterapie Viktor Emil Frankl Základy logoterapie ŽIVOT (1905 1997) Rodiče pocházeli z Čech, Frankl z Vídně Nadaný (kontakty s Freudem a Adlerem) Neurolog, psychiatr Židovská rodina transport Rukopis zničen, ale

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení Howard Zehr Východiska činnosti PMS Odplatná justice Obnovující justice TČ je především útok na společnost Prioritou

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Centrum adiktologie. Cíle předmětu:

Centrum adiktologie. Cíle předmětu: Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE KRIMINOLOGIE Název předmětu: Mgr. Jaroslav Vyučující: Zařazení 3. ročník, zimní semestr, ak. rok 2011/2012, středa 9 12,15 hod. Cíle předmětu: Posluchač zná základní

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67,

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67, S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

HODNOCENÍ KRIMINOGENNÍCH RIZIK

HODNOCENÍ KRIMINOGENNÍCH RIZIK HODNOCENÍ KRIMINOGENNÍCH RIZIK ODSOUZENÝCH František Drahý, Jindřich Hůrka, Michal Petras a Václav Jiřička Vězeňská služba ČR III. Kriminologické dny Hradec Králové, 19.-20. 1. 2015 VĚDĚLI JSTE, ŽE 99,8

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Vězeňská služba ČR Věznice Nové Sedlo Zpracoval: Mgr. Petr Roubíček Předkládá: ředitel věznice plk. Mgr. Miroslav Špalek Charakteristika

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Trestní právo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 10.12.2009 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více