Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení"

Transkript

1 Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky Zavedení procesního řízení Cílem projektu je prostřednictvím zavedení procesního řízení na Magistrátu města Jihlavy a u Městské policie Jihlava (dále jen MMJ+MP ) vytvořit podmínky pro zvyšování efektivity výkonu veřejné správy. Prostředkem pro naplnění tohoto cíle bude stanovení metodického postupu a s podporou modelovacího nástroje vytvoření a dodání modelů aktuálního stavu procesů. Dále pak, za využití funkcionality modelovacího nástroje, provedení analýzy kritických míst v procesech, identifikovat vhodné procesy a činnosti k optimalizaci a po dohodě se zadavatelem stanovení priorit a provedení návrhu optimalizace. Pro zachycení vizuální podoby modelů zadavatel předpokládá využití standardů opírajících se o notaci BPMN 2.0. Tento standard je podporován modelovacím nástrojem Visual Paradigm Teamwork Server 11, který má zadavatel k dispozici v počtu pěti plovoucích licencí pro uživatele úřadu. Z důvodu vzájemné kompatibility a možnosti použití výstupů předmětu plnění této veřejné zakázky zadavatel požaduje, aby uchazeč použil stejný modelovací nástroj (zadavatel zajistí konzultantům uchazeče, podílejícím se na předmětu plnění této veřejné zakázky, vzdálený přístup k modelovacímu nástroji, které budou po dobu plnění předmětu plnění nezbytně potřebovat). Po realizaci této veřejné zakázky bude magistrát následně udržovat kompletní procesní mapu MMJ+MP. Na úvod projektu proběhne workshop v režii zadavatele, ve kterém odborný garant projektu vysvětlí základní principy procesního řízení a s tím související účel projektu. Dodavatel zároveň účastníky seznámí s průběhem a způsobem realizace zakázky. Délka prezentace ze strany dodavatele je předpokládána v rozsahu cca 2 hodin. Délka celého workshopu je předpokládána v rozsahu cca 3 hodin a realizační tým dodavatele se musí zúčastnit celé akce. Počet účastníků bude cca 50 osob. Obsahem realizace veřejné zakázky je: Prezentace na zahajovacím workshopu v rozsahu cca 2 hodiny, Instalace a implementace serverové i klientské části SW nástroje. Základní nastavení systému (integrace do AD, nastavení přístupových práv, zálohování atd.). Školení uživatelů a administrátorů cca 16 osob k tvorbě a údržbě procesního modelu MMJ+MP a jednotlivých diagramů procesů minimálně v rozsahu 8 hodin pro uživatele (12 osob) a 4 hodin pro administrátory (4 osoby) 1

2 Analýza stávajících procesů a procesních oblastí, zejména zmapování duplicit, posouzení rozhraní procesů (mezi odbory) a vytvoření procesního modelu MMJ+MP zpracovaného softwarovým nástrojem zadavatele. Prvním krokem této fáze bude identifikace a kategorizace procesů určených k analýze a určení vlastníků a garantů procesů. Následný sběr informací a analýza procesů bude realizována primárně prostřednictvím interview s vlastníky a garanty procesů, v časovém rozsahu navrženým uchazečem a odsouhlaseným zadavatelem. Zadavatel předpokládá, že přibližně stejný časový rozsah bude uchazeč věnovat analýze a zpracování procesů bez přímé spoluúčasti vlastníků a garantů procesů. Zadavatel poskytne všechny relevantní a závazné dokumenty úřadu vztahující se k organizačnímu členění, popisu rolí a jejich přiřazení do funkčních míst. Výstupem pro dílčí akceptaci této fáze budou: o Kompletní a aktuální struktury organizačních útvarů, skupin a rolí o Kompletní seznam identifikovaných procesů, včetně jejich vlastníků a garantů Vytvoření procesního modelu MMJ+MP: Uchazeč vytvoří ve spolupráci s interním projektovým týmem zadavatele hierarchicky členěný procesní model obsahující následující typy diagramů: Procesní mapy zachycující schéma identifikovaných procesů, včetně jejich návazností. Modely okolí zachycující vstupy, výstupy a zdroje procesů, jako jsou právní předpisy a interní normativní akty, dokumenty, software, vlastníci a zákazníci procesu. Procesní diagramy ve standardní notaci BPMN, která umožní kromě základních atributů procesu, jakými jsou například role, aktivity, dokumenty, počáteční, průběžné a koncové události, zachytit také kapacity (např. doby trvání a náklady) potřebné pro vykonávání aktivit osobami či zařízeními zapojenými do průběhu procesu. Při určování dob trvání bude dodržen soulad se zákonnými lhůtami a přihlédnuto k tomu, že zejména ty aktivity, které probíhají v interakci s občany, mohou mít velmi proměnlivou délku trvání v závislosti na individuálních potřebách občanů. Uchazeč poskytne detailní metodický postup zachycení jednotlivých atributů procesů a jejich zpracování v modelovacím nástroji tak, aby byly jednotlivé diagramy a objekty v procesním modelu vzájemně provázány za účelem vytvoření jednotného, celistvého modelu a umožnění komplexní práce s obsaženými informacemi a jejich dalšího zpracování v rámci optimalizace. Příkladem tohoto provázání je navázání rolí vykonávajících proces na organizační strukturu a funkční místa tak, aby bylo možné zjistit, ve kterých procesech jsou daní pracovníci zapojeni a jaké zastávají role. Procesní modely musí být vhodně strukturovány a dekomponovány tak, aby umožňovaly zapracování budoucích změn (tj. dopad legislativních úprav, změny postupů podle nových vyhlášek, organizační změny na úřadě, atd.) a analýzu 2

3 a identifikaci klíčových závislostí, které navrhovaná změna ovlivňuje a evokuje tak požadavky změny provádění dílčích aktivit v rámci konkrétního procesu. Uchazeč dále navrhne pravidla pro efektivní sdílení a schvalovací workflow při vytváření procesního modelu, která budou podpořena funkcionalitou modelovacího nástroje (tj. správa uživatelských rolí, evidence úkolů, verzování projektu, vzdálený přístup, řešení konfliktů atp.). Zadavatel tyto pravidla schválí a zajistí jejich dodržování v průběhu plnění této veřejné zakázky. Vytvoření katalogu procesů Vytvoření metodické příručky, která bude popisovat zásady a postupy tvorby procesního modelu MMJ+MP dodržení jednotné formy při mapování a vytváření procesů definici modelů a objektů využitých v procesním modelu MMJ+MP, respektující obecné metodiky a možnosti softwarového nástroje, použitého pro tvorbu procesního modelu MMJ+MP vazbu na pracovní náplně Příručka bude předána v editovatelné elektronické podobě, tj. ve formátu (popř..docx), aby byla možná její revize v budoucnu..doc Součástí tvorby procesního modelu bude vytvoření dokumentace obsahující diagramy a všechny podstatné popisné informace o těchto diagramech ve formě textového dokumentu a publikace diagramů na intranetu úřadu, kterou zajistí zadavatel. Dokumentace bude mimo jiné sloužit jako podklad pro schválení procesního modelu garanty a vlastníky procesů, publikované modely budou určeny pro prohlížení účastníky procesu. Procesní dokumentace bude předána k revizi garantům procesů. Případné připomínky budou po konzultaci s uchazečem zapracovány do procesního modelu. Poté budou modely garanty procesů zadavatele protokolárně schváleny, protokol a procesní dokumentace budou uloženy do archivu a dojde k zafixování schválené podoby procesního modelu v databázi modelovacího nástroje v prostředí zadavatele. První dílčí akceptace dosud vykonané práce zadavatelem Metodika modelování procesů popisující metodické postupy tvorby a údržby procesního modelu. Kniha konvencí obsahující popisy všech náležitostí, které je třeba zachytit v procesním modelu. Procesní diagramy všech mapovaných procesů zachycující schéma procesů, návaznost procesů na legislativu a interní směrnice, požadavky na realizaci služeb úřadu prostředky ICT, popis časové náročnosti činností procesu atp. Procesní dokumentace v elektronických formátech (*.DOC, *.DOCX a HTML). 3

4 Návrh na optimalizaci procesů např. odstranění duplicit, přesuny agend, centralizace agend Analýza úzkých míst a návrhy optimalizace procesu (včetně simulace variant návrhů) budou podpořeny funkcionalitou modelovacího nástroje (např. identifikace nenaplněných rolí, duplicit ve vykonávání činností, opakujících se, znovupoužitelných postupů, procesů bez návaznosti, nejméně a nejvíce zatížených procesů a míst v organizační struktuře atp.). Výsledky simulace a optimalizační návrhy uchazeče budou představeny vlastníkům a garantům procesů zadavatele. Určení zástupci zadavatele následně novou podobu procesů odsouhlasí. Zajištění realizace nového průběhu procesu ze strany zaměstnanců úřadu je plně v odpovědnosti vedoucích pracovníků zadavatele. Uchazeč ve spolupráci s členy interního týmu určí způsob měření procesu a zjištění míry úspěšnosti po provedené změně. Druhá dílčí akceptace dosud vykonané práce zadavatelem Metodika procesního řízení obsahující mj. postup pro určení úzkých míst procesu, procesních metrik pro vyhodnocování efektivity procesů a ověření úspěšnosti optimalizace procesů. Seznam procesů určených k optimalizaci. Strukturovaný soupis úzkých míst a podnětů k optimalizaci (včetně výstupů ze simulací variant návrhů) jednotlivých procesů. Vytvoření akčního plánu změn akční plán změn a jednotlivé diagramy procesů budou předány v editovatelné elektronické podobě z důvodu jeho možné revize v budoucnu Závěrečná prezentace výstupů zástupcům samosprávy města a vedoucím úředníkům v rozsahu cca 2 hodiny (cca 50 osob) 4

5 Seznam procesů a procesních oblastí na MMJ+MP: MO KT Prodeje majetku ve vlastnictví města Jihlavy Pronájmy majetku Zřizování věcných břemen Nákup nemovitého majetku Převody a přechody majetku Doprivatizace bytových jednotek Interní správa majetku Vidimace a legalizace dokladů Veřejná podpora Spisová a archivní služba (MMJ+MP) Správa budov užívaných magistrátem Zajištění zpracování studií a projektových dokumentací Vedení pokladen Materiálně technické zásobování Podíl na tvorbě, koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí o dotace v oblasti cestovního ruchu a na realizaci schválených projektů Výkon opatrovnictví Zprostředkování pojištění vozidel a majetku financovaného z dotačních titulů Podíl na zabezpečení zahraničních služebních cest Organizační zabezpečení jednání týkajících se vnějších vztahů města Vedení kroniky města Zajištění provozu Domu Gustava Mahlera Poskytování informací o činnosti magistrátu a města prostřednictvím MIC Podpora rozvoje cestovního ruchu Evidence smluv Správa úředních desek Legislativní zpracovávání návrhů obecně závazných vyhlášek vydávaných ZM a nařízení vydávaných RM Podíl na přípravě vnitřních předpisů magistrátu a na jejich koordinaci s Organizačním řádem MMJ+MP Vedení přehledu o vydaných právních předpisech města a vnitřních předpisech magistrátu Právní poradenství a konzultace Zastupování města při soudních jednáních a exekučních řízeních Vedení agendy shromažďovacího práva Vedení správního řízení ve věci zřejmého zásahu do pokojného stavu dle OZ Centrální evidence petic, stížností, návrhů, připomínek a podnětů a žádostí o informace Administrace veřejných zakázek Zápis příspěvkových organizací zřízených městem do obchodního rejstříku 5

6 Provoz vozového parku a koordinace jízd služebních vozidel Obsluha telefonní ústředny Vedení odborné knihovny Veřejná podpora EO OSR Rozpočet města Rozpočtový výhled města (s ORM) Závěrečný účet Rozpočtová opatření Finanční vypořádání Zabezpečení kapitalizace volných finančních zdrojů Sledování a optimalizace cash flow města Přijetí úvěru, návratných finančních výpomocí Daňové povinnosti města Vymáhání pohledávek Účetnictví a výkaznictví města Místní poplatky Likvidace cestovních příkazů Veřejné sbírky Nájemné z pozemků Porušení rozpočtové kázně příjemců dotací Loterie a jiné podobné hry Veřejná podpora Správa podzemí a kolektorů Správa a údržba nemovitostí (mimo budov magistrátu) Správa a údržba mobiliáře Správa a údržba sportovních a kulturních zařízení Správa a údržba památek Správa a údržba bývalých vojenských areálů Správa a údržba plynových kotelen Správa a údržba pohřebišť Správa a údržba veřejných WC Správa a údržba Domu partnerských měst v Jihlavě Zajišťování udržitelnosti projektů financovaných z EU Součinnost při řešení pojistných událostí Zajištění zpracování studií a projektových dokumentací Vydávání stanovisek Investiční akce a technické zhodnocení nemovitostí Správa bytového fondu a DPS (domy s pečovatelskou službou) 6

7 Zajištění vodohospodářských požadavků města Údržba autoparku OSR Veřejná podpora T Vedení agendy primátora, náměstků a tajemníka Zabezpečování schůzí RM a ZM a pořizování zápisů z RM a ZM Zabezpečování porad vedoucích odborů Organizace delegací a návštěv Zabezpečování zahraničních služebních cest Personální a mzdová agenda zaměstnanců města a členů ZM Výběrové řízení volná pracovní místa Vzdělávání zaměstnanců Rozpočet mzdových prostředků Organizační struktura a její změny Rozvoj částí města spolupráce s osadními výbory BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zajišťování průběhu voleb Krizové řízení Jednotky dobrovolných hasičů Veřejnosprávní kontrola příjemců dotací a grantů Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Kontrolní činnost na odborech magistrátu Podíl na práci kontrolního výboru Obchodní společnosti města Zdravé město a Agenda 21 Vedení agendy střetu zájmů P MP OŽP Interní audit Tiskový mluvčí Koordinátor projektů Dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce Prevence kriminality Odhalování přestupků Blokové řízení Oznamování porušení zákona Oznamování závad v oblasti čistoty města Ztráty a nálezy Vedení agendy pokut na místě nezaplacených Vydávání stanovisek, vyjádření a sdělení mimo správní řízení. Vydávání rozhodnutí ve správním řízení. 7

8 Vydávání stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí speciálního stavebního úřadu. Provádění řízení z vlastního podnětu (např. vyhlašování památných stromů apod., pokuty, nápravná opatření..) Spolupráce s KrÚ a ministerstvy, plnění ohlašovacích povinností, statistiky Monitoring ovzduší Činnosti spojené s povodňovou ochranou a řešením havarijních stavů Rybářské a lovecké lístky, rybářské a myslivecké stráže Odpadové hospodářství Správa zeleně Příprava vyhlášek a nařízení Ekologický fond města Environmentální výchova a osvěta, akce pro veřejnost Vedení pokladny SPO OŽÚ SÚ Evidence obyvatel Evidence ztrát a nálezů Spolupráce s ČSÚ Vedení stálého seznamu voličů Matrika Czech POINT Občanské průkazy a cestovní doklady Přestupky Vidimace a legalizace Živnostenské podnikání Kontrola živnostenského podnikání Živnostenský rejstřík Koncese Centrální registrační místo Správní řízení Ukládání pokut v blokovém řízení Jednotné kontaktní místo Evidence zemědělského podnikatele Nařízení obce Vedení pokladny Vidimace a legalizace Czech POINT Řízení a úkony na úseku územního rozhodování Řízení a úkony na úseku povolování staveb Výkon stavebního dozoru a zvláštní pravomoci stavebního úřadu Přestupky a správní delikty Zápisy staveb do centrálního registru - RUIAN 8

9 Vidimace a legalizace ÚÚP OD ORM Koncepční činnost v územním plánování Pořizování územních plánů a územně analytických podkladů Poskytování územně-plánovacích informací Pořizování vymezení zastavěného území Výkon státního dozoru ve věcech územního plánování Zastupování města při správních řízeních Vydávání stanovisek Podklady pro koncepční materiály města Výkon státní správy na úseku památkové péče Program regenerace městské památkové rezervace Výkon státní památkové péče ve stanoveném správním obvodu Výkon státního stavebního dohledu na úseku památkové péče Program Ministerstva kultury - Podpora obnovy kulturních památek Vydávání rozhodnutí Zkoušky odborné způsobilosti dopravců Taxislužba Správa a údržba komunikací Pronájmy a zábory Správa a údržba veřejného osvětlení Vidimace a legalizace Autoškola Řidičské průkazy Registr řidičů Ukládání pokut Registr silničních vozidel Registrační značky Technické průkazy Technická způsobilost vozidel Výkon státního odborného dozoru - provoz vozidel Výkon státního stavebního dohledu na stavbách Registr historických a sportovních vozidel Přestupky Vedení pokladny Investice - příprava, projektová dokumentace, zajištění realizace, přejímání staveb Vydávání vyjádření a stanovisek Kapitálový rozpočet města Technický dohled a koordinátor BOZP Energetika - koncepce, audity, dotace, stanoviska 9

10 Dotace z fondů EU Udržitelnost projektů Strategický plán IPRM Integrovaný plán rozvoje města Fond rozvoje bydlení a Fond obnovy domů Přidělování názvů ulic a čísel popisných, orientačních a evidenčních Vidimace a legalizace Sankční řízení OI OŠKT Evidence výpočetní techniky Zajišťování náplní do tiskáren Zajišťování techniky na prezentace a jiné akce Správa a rozvoj slaboproudých technologií magistrátu (zabezpečovací technika, docházkový systém, telekomunikace) Správa, údržba a rozvoj LAN Správa, údržba a rozvoj MAN Zajišťování systémové podpory pro provoz Technologického centra (TC) Správa a rozvoj systémového prostředí na serverech (včetně TC) a stanicích Implementace a provoz komplexního informačního systému Provoz a rozvoj komunikačních technologií magistrátu včetně připojení obcí do TC Údržba a rozvoj městského kamerového a dohlížecího systému Zabezpečení průběhu zasedání zastupitelstva (hlasovací systém, prezentace, ) Zálohování dat Životní cyklus uživatele Správa databázových systémů Rozvoj a provoz aplikací GIS Životní cyklus certifikátů a elektronických podpisů Informační strategie MMJ+MP Provoz technologického centra - služby a aplikace pro obce Základní registry - registrace agend a správa certifikátů Správa internetových stránek, zajištění zveřejňování informací na internetových stránkách města Tvorba a správa intranetu, tvorba nových aplikací Životní cyklus aplikací Správa dat Telefonních hovorů Podpora většiny procesů magistrátu v oblasti výpočetní techniky Provoz a vybavení škol a školských zařízení Investice Jesle Financování škol a školských zařízení Evidence dat škol a školských zařízení 10

11 Školní stravování Kontrolní činnost hospodaření PO (příspěvkových organizací) Komise RM Přestupky Kultura Tělovýchova Zajišťování funkce zřizovatele PO Evidence válečných hrobů OSV SPOLEČNÉ PROCESY Sociální služby Sociálně-právní ochrana dětí Kurátoři pro děti a mládež Náhradní rodinná výchova Kontrolní činnost hospodaření PO Zajišťování funkce zřizovatele PO Komunitní plán sociálních služeb Lékařské předpisy s modrým pruhem Provoz klubu seniorů Komise RM Vydávání speciálního označení vozidla Rozhodování o zvláštním příjemci dávky důchodového pojištění Správa rozpočtu Příprava podkladů pro jednání orgánů města Inventarizace Materiálně technické zásobování Kontrolní činnost Oběh dokladů Smluvní vztahy Spisový uzel Veřejné zakázky Stížnosti Zpracovávání stanovisek a připomínek 11

12 Požadovaná struktura základního popisu každého procesu: 1. Název procesu pojmenování procesu podle jeho účelu. 2. Identifikátor procesu jednoznačné označení procesu. 3. Seznam zúčastněných rolí vyjmenování rolí v procesu. 4. Cíl procesu přesný popis cíle, k němuž proces směřuje, resp. účelu procesu. 5. Životní situace, kterou proces řeší odkaz na popis životní situace, řešenou procesem v rámci jeho hlavního výstupu. Životní situace je relevantní u klíčových procesů. 6. Vlastník/garant procesu. 7. Zákazníci procesu. 8. Vstupy datové i fyzické vstupy, jež proces zpracovává. 9. Výstupy datové i fyzické výstupy, jež proces vytváří. Zvláštním případem výstupu je Hlavní výstup, jenž představuje cíl procesu. 10. Metrika hlavního výstupu kvantitativní (měřitelný) parametr hlavního výstupu procesu a definice způsobu jeho kvantifikace (výpočtu, zjištění, ) případně definování klíčových ukazatelů výkonnosti 11. Legislativní podmínky obecné podmínky, stanovené zákony a dalšími právně platnými dokumenty, jež musí každý průběh daného procesu respektovat. 12. Technické zdroje ostatní zdroje procesu, kromě lidských (viz výše zúčastněné role), zejména potřebná technika a technologie, použitý software apod. 13. Popis procesu podrobnější popis obsahu procesu, zmiňující základní činnosti a postup, případně vysvětlující spolupráci s jinými procesy, reflektující cíl, vstupy a výstupy a další atributy procesu. 14. Požadavky procesu další specifické požadavky a omezení, jejichž splnění je nutné pro správný průběh procesu. 15. Vazba na strategické cíle. 16. Vazba na pracovní náplň. 17. Vazba na organizační řád. 18. Poznámka prostor pro dodatečné informace k popisovanému procesu. 12

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu.

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. Zavedení procesního řízení - Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. - Tvorba procesního modelu MMB, podpora identifikace a mapování

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení

Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky Zavedení procesního řízení Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky Zadavatel je příjemcem finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Registr zpracovávaných osobních údajů

Registr zpracovávaných osobních údajů Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu Sekce Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa) sekretariátu hejtmana krizového řízení a bezpečnosti vnějších vztahů

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Návrh optimalizace procesů

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice 1. Odbor vedení úřadu (VÚ) Oblast řízení úřadu a právního servisu - zajišťuje řízení odborů městského

Více

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy Projekt PMA Procesní modelování agend veřejné správy Konference Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy Praha, 24. května 2013 Josef Beneš (josef.benes@mvcr.cz), Josef Basl (basl@vse.cz)

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Příloha č. 2. Popis požadavků na integrační vazby

Příloha č. 2. Popis požadavků na integrační vazby Příloha č. 2 požadavků na integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků integračních vazeb 1.1. V kapitole 2. (tedy oddílech 2.x) uchazeč jednoznačně označí symbolem X v příslušném poli označeným

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Obec Dětenice starosta obce ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Dětenicích na roky 2011-2014 (Úplné znění) Část první Obecná ustanovení

Obec Dětenice starosta obce ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Dětenicích na roky 2011-2014 (Úplné znění) Část první Obecná ustanovení Obec Dětenice starosta obce ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Dětenicích na roky 2011-2014 (Úplné znění) Část první Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy Organizační řád Obecního úřadu v Dětenicích (dále

Více

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj. Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO STANDARD KVALITY INTERNÍ DOKUMENTY PRÁVNÍ PŘEDPISY Standard kvality

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

KPI ukazatele a nastavení jejich vyhodnocování Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

KPI ukazatele a nastavení jejich vyhodnocování Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 KPI ukazatele a nastavení jejich

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Výsledky kontrol za rok 2014 informace dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ Říčany)

Výsledky kontrol za rok 2014 informace dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ Říčany) Výsledky kontrol za rok 2014 informace dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ Říčany) Odbor: Správních agend a dopravy č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích - 41 č. 183/2006

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na státní IS. Jednotná datová základna řízená

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

2. Okruh kontrolovaných osob: Žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory.

2. Okruh kontrolovaných osob: Žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory. OBECNÁ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (kontroly finanční a kontroly dle odvětvově specifických zákonů) realizovaných v roce 2014 ODBOR: KANCELÁŘ HEJTMANA (KH) Počet

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Agendy úřadu. Provoz. IS ISVS. ne ano ano ne Automatizovaný systém právních informací. ne ano ano ne ochrana SW na pracovních stanicích před napadením

Agendy úřadu. Provoz. IS ISVS. ne ano ano ne Automatizovaný systém právních informací. ne ano ano ne ochrana SW na pracovních stanicích před napadením Dotaz Dobrý den, jsem studentkou Vysoké školy Báňské - technické univerzity Ostrava, konktrétně ekonomické fakulty a zpracovávám seminární práci o městě Kopřivnice, podrobněji o městském úřadě. Potřebovala

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 1A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Zpracoval:

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

Nový databázový modul Evidence škol a školských zařízení

Nový databázový modul Evidence škol a školských zařízení Nový databázový modul Evidence škol a školských zařízení v Pardubickém kraji na Školském portálu Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz/skoly EVIDENCE ŠKOL / ŠZ Adresář škol a školských zařízení v Pardubickém

Více