Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení"

Transkript

1 Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky Zavedení procesního řízení Cílem projektu je prostřednictvím zavedení procesního řízení na Magistrátu města Jihlavy a u Městské policie Jihlava (dále jen MMJ+MP ) vytvořit podmínky pro zvyšování efektivity výkonu veřejné správy. Prostředkem pro naplnění tohoto cíle bude stanovení metodického postupu a s podporou modelovacího nástroje vytvoření a dodání modelů aktuálního stavu procesů. Dále pak, za využití funkcionality modelovacího nástroje, provedení analýzy kritických míst v procesech, identifikovat vhodné procesy a činnosti k optimalizaci a po dohodě se zadavatelem stanovení priorit a provedení návrhu optimalizace. Pro zachycení vizuální podoby modelů zadavatel předpokládá využití standardů opírajících se o notaci BPMN 2.0. Tento standard je podporován modelovacím nástrojem Visual Paradigm Teamwork Server 11, který má zadavatel k dispozici v počtu pěti plovoucích licencí pro uživatele úřadu. Z důvodu vzájemné kompatibility a možnosti použití výstupů předmětu plnění této veřejné zakázky zadavatel požaduje, aby uchazeč použil stejný modelovací nástroj (zadavatel zajistí konzultantům uchazeče, podílejícím se na předmětu plnění této veřejné zakázky, vzdálený přístup k modelovacímu nástroji, které budou po dobu plnění předmětu plnění nezbytně potřebovat). Po realizaci této veřejné zakázky bude magistrát následně udržovat kompletní procesní mapu MMJ+MP. Na úvod projektu proběhne workshop v režii zadavatele, ve kterém odborný garant projektu vysvětlí základní principy procesního řízení a s tím související účel projektu. Dodavatel zároveň účastníky seznámí s průběhem a způsobem realizace zakázky. Délka prezentace ze strany dodavatele je předpokládána v rozsahu cca 2 hodin. Délka celého workshopu je předpokládána v rozsahu cca 3 hodin a realizační tým dodavatele se musí zúčastnit celé akce. Počet účastníků bude cca 50 osob. Obsahem realizace veřejné zakázky je: Prezentace na zahajovacím workshopu v rozsahu cca 2 hodiny, Instalace a implementace serverové i klientské části SW nástroje. Základní nastavení systému (integrace do AD, nastavení přístupových práv, zálohování atd.). Školení uživatelů a administrátorů cca 16 osob k tvorbě a údržbě procesního modelu MMJ+MP a jednotlivých diagramů procesů minimálně v rozsahu 8 hodin pro uživatele (12 osob) a 4 hodin pro administrátory (4 osoby) 1

2 Analýza stávajících procesů a procesních oblastí, zejména zmapování duplicit, posouzení rozhraní procesů (mezi odbory) a vytvoření procesního modelu MMJ+MP zpracovaného softwarovým nástrojem zadavatele. Prvním krokem této fáze bude identifikace a kategorizace procesů určených k analýze a určení vlastníků a garantů procesů. Následný sběr informací a analýza procesů bude realizována primárně prostřednictvím interview s vlastníky a garanty procesů, v časovém rozsahu navrženým uchazečem a odsouhlaseným zadavatelem. Zadavatel předpokládá, že přibližně stejný časový rozsah bude uchazeč věnovat analýze a zpracování procesů bez přímé spoluúčasti vlastníků a garantů procesů. Zadavatel poskytne všechny relevantní a závazné dokumenty úřadu vztahující se k organizačnímu členění, popisu rolí a jejich přiřazení do funkčních míst. Výstupem pro dílčí akceptaci této fáze budou: o Kompletní a aktuální struktury organizačních útvarů, skupin a rolí o Kompletní seznam identifikovaných procesů, včetně jejich vlastníků a garantů Vytvoření procesního modelu MMJ+MP: Uchazeč vytvoří ve spolupráci s interním projektovým týmem zadavatele hierarchicky členěný procesní model obsahující následující typy diagramů: Procesní mapy zachycující schéma identifikovaných procesů, včetně jejich návazností. Modely okolí zachycující vstupy, výstupy a zdroje procesů, jako jsou právní předpisy a interní normativní akty, dokumenty, software, vlastníci a zákazníci procesu. Procesní diagramy ve standardní notaci BPMN, která umožní kromě základních atributů procesu, jakými jsou například role, aktivity, dokumenty, počáteční, průběžné a koncové události, zachytit také kapacity (např. doby trvání a náklady) potřebné pro vykonávání aktivit osobami či zařízeními zapojenými do průběhu procesu. Při určování dob trvání bude dodržen soulad se zákonnými lhůtami a přihlédnuto k tomu, že zejména ty aktivity, které probíhají v interakci s občany, mohou mít velmi proměnlivou délku trvání v závislosti na individuálních potřebách občanů. Uchazeč poskytne detailní metodický postup zachycení jednotlivých atributů procesů a jejich zpracování v modelovacím nástroji tak, aby byly jednotlivé diagramy a objekty v procesním modelu vzájemně provázány za účelem vytvoření jednotného, celistvého modelu a umožnění komplexní práce s obsaženými informacemi a jejich dalšího zpracování v rámci optimalizace. Příkladem tohoto provázání je navázání rolí vykonávajících proces na organizační strukturu a funkční místa tak, aby bylo možné zjistit, ve kterých procesech jsou daní pracovníci zapojeni a jaké zastávají role. Procesní modely musí být vhodně strukturovány a dekomponovány tak, aby umožňovaly zapracování budoucích změn (tj. dopad legislativních úprav, změny postupů podle nových vyhlášek, organizační změny na úřadě, atd.) a analýzu 2

3 a identifikaci klíčových závislostí, které navrhovaná změna ovlivňuje a evokuje tak požadavky změny provádění dílčích aktivit v rámci konkrétního procesu. Uchazeč dále navrhne pravidla pro efektivní sdílení a schvalovací workflow při vytváření procesního modelu, která budou podpořena funkcionalitou modelovacího nástroje (tj. správa uživatelských rolí, evidence úkolů, verzování projektu, vzdálený přístup, řešení konfliktů atp.). Zadavatel tyto pravidla schválí a zajistí jejich dodržování v průběhu plnění této veřejné zakázky. Vytvoření katalogu procesů Vytvoření metodické příručky, která bude popisovat zásady a postupy tvorby procesního modelu MMJ+MP dodržení jednotné formy při mapování a vytváření procesů definici modelů a objektů využitých v procesním modelu MMJ+MP, respektující obecné metodiky a možnosti softwarového nástroje, použitého pro tvorbu procesního modelu MMJ+MP vazbu na pracovní náplně Příručka bude předána v editovatelné elektronické podobě, tj. ve formátu (popř..docx), aby byla možná její revize v budoucnu..doc Součástí tvorby procesního modelu bude vytvoření dokumentace obsahující diagramy a všechny podstatné popisné informace o těchto diagramech ve formě textového dokumentu a publikace diagramů na intranetu úřadu, kterou zajistí zadavatel. Dokumentace bude mimo jiné sloužit jako podklad pro schválení procesního modelu garanty a vlastníky procesů, publikované modely budou určeny pro prohlížení účastníky procesu. Procesní dokumentace bude předána k revizi garantům procesů. Případné připomínky budou po konzultaci s uchazečem zapracovány do procesního modelu. Poté budou modely garanty procesů zadavatele protokolárně schváleny, protokol a procesní dokumentace budou uloženy do archivu a dojde k zafixování schválené podoby procesního modelu v databázi modelovacího nástroje v prostředí zadavatele. První dílčí akceptace dosud vykonané práce zadavatelem Metodika modelování procesů popisující metodické postupy tvorby a údržby procesního modelu. Kniha konvencí obsahující popisy všech náležitostí, které je třeba zachytit v procesním modelu. Procesní diagramy všech mapovaných procesů zachycující schéma procesů, návaznost procesů na legislativu a interní směrnice, požadavky na realizaci služeb úřadu prostředky ICT, popis časové náročnosti činností procesu atp. Procesní dokumentace v elektronických formátech (*.DOC, *.DOCX a HTML). 3

4 Návrh na optimalizaci procesů např. odstranění duplicit, přesuny agend, centralizace agend Analýza úzkých míst a návrhy optimalizace procesu (včetně simulace variant návrhů) budou podpořeny funkcionalitou modelovacího nástroje (např. identifikace nenaplněných rolí, duplicit ve vykonávání činností, opakujících se, znovupoužitelných postupů, procesů bez návaznosti, nejméně a nejvíce zatížených procesů a míst v organizační struktuře atp.). Výsledky simulace a optimalizační návrhy uchazeče budou představeny vlastníkům a garantům procesů zadavatele. Určení zástupci zadavatele následně novou podobu procesů odsouhlasí. Zajištění realizace nového průběhu procesu ze strany zaměstnanců úřadu je plně v odpovědnosti vedoucích pracovníků zadavatele. Uchazeč ve spolupráci s členy interního týmu určí způsob měření procesu a zjištění míry úspěšnosti po provedené změně. Druhá dílčí akceptace dosud vykonané práce zadavatelem Metodika procesního řízení obsahující mj. postup pro určení úzkých míst procesu, procesních metrik pro vyhodnocování efektivity procesů a ověření úspěšnosti optimalizace procesů. Seznam procesů určených k optimalizaci. Strukturovaný soupis úzkých míst a podnětů k optimalizaci (včetně výstupů ze simulací variant návrhů) jednotlivých procesů. Vytvoření akčního plánu změn akční plán změn a jednotlivé diagramy procesů budou předány v editovatelné elektronické podobě z důvodu jeho možné revize v budoucnu Závěrečná prezentace výstupů zástupcům samosprávy města a vedoucím úředníkům v rozsahu cca 2 hodiny (cca 50 osob) 4

5 Seznam procesů a procesních oblastí na MMJ+MP: MO KT Prodeje majetku ve vlastnictví města Jihlavy Pronájmy majetku Zřizování věcných břemen Nákup nemovitého majetku Převody a přechody majetku Doprivatizace bytových jednotek Interní správa majetku Vidimace a legalizace dokladů Veřejná podpora Spisová a archivní služba (MMJ+MP) Správa budov užívaných magistrátem Zajištění zpracování studií a projektových dokumentací Vedení pokladen Materiálně technické zásobování Podíl na tvorbě, koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí o dotace v oblasti cestovního ruchu a na realizaci schválených projektů Výkon opatrovnictví Zprostředkování pojištění vozidel a majetku financovaného z dotačních titulů Podíl na zabezpečení zahraničních služebních cest Organizační zabezpečení jednání týkajících se vnějších vztahů města Vedení kroniky města Zajištění provozu Domu Gustava Mahlera Poskytování informací o činnosti magistrátu a města prostřednictvím MIC Podpora rozvoje cestovního ruchu Evidence smluv Správa úředních desek Legislativní zpracovávání návrhů obecně závazných vyhlášek vydávaných ZM a nařízení vydávaných RM Podíl na přípravě vnitřních předpisů magistrátu a na jejich koordinaci s Organizačním řádem MMJ+MP Vedení přehledu o vydaných právních předpisech města a vnitřních předpisech magistrátu Právní poradenství a konzultace Zastupování města při soudních jednáních a exekučních řízeních Vedení agendy shromažďovacího práva Vedení správního řízení ve věci zřejmého zásahu do pokojného stavu dle OZ Centrální evidence petic, stížností, návrhů, připomínek a podnětů a žádostí o informace Administrace veřejných zakázek Zápis příspěvkových organizací zřízených městem do obchodního rejstříku 5

6 Provoz vozového parku a koordinace jízd služebních vozidel Obsluha telefonní ústředny Vedení odborné knihovny Veřejná podpora EO OSR Rozpočet města Rozpočtový výhled města (s ORM) Závěrečný účet Rozpočtová opatření Finanční vypořádání Zabezpečení kapitalizace volných finančních zdrojů Sledování a optimalizace cash flow města Přijetí úvěru, návratných finančních výpomocí Daňové povinnosti města Vymáhání pohledávek Účetnictví a výkaznictví města Místní poplatky Likvidace cestovních příkazů Veřejné sbírky Nájemné z pozemků Porušení rozpočtové kázně příjemců dotací Loterie a jiné podobné hry Veřejná podpora Správa podzemí a kolektorů Správa a údržba nemovitostí (mimo budov magistrátu) Správa a údržba mobiliáře Správa a údržba sportovních a kulturních zařízení Správa a údržba památek Správa a údržba bývalých vojenských areálů Správa a údržba plynových kotelen Správa a údržba pohřebišť Správa a údržba veřejných WC Správa a údržba Domu partnerských měst v Jihlavě Zajišťování udržitelnosti projektů financovaných z EU Součinnost při řešení pojistných událostí Zajištění zpracování studií a projektových dokumentací Vydávání stanovisek Investiční akce a technické zhodnocení nemovitostí Správa bytového fondu a DPS (domy s pečovatelskou službou) 6

7 Zajištění vodohospodářských požadavků města Údržba autoparku OSR Veřejná podpora T Vedení agendy primátora, náměstků a tajemníka Zabezpečování schůzí RM a ZM a pořizování zápisů z RM a ZM Zabezpečování porad vedoucích odborů Organizace delegací a návštěv Zabezpečování zahraničních služebních cest Personální a mzdová agenda zaměstnanců města a členů ZM Výběrové řízení volná pracovní místa Vzdělávání zaměstnanců Rozpočet mzdových prostředků Organizační struktura a její změny Rozvoj částí města spolupráce s osadními výbory BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zajišťování průběhu voleb Krizové řízení Jednotky dobrovolných hasičů Veřejnosprávní kontrola příjemců dotací a grantů Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Kontrolní činnost na odborech magistrátu Podíl na práci kontrolního výboru Obchodní společnosti města Zdravé město a Agenda 21 Vedení agendy střetu zájmů P MP OŽP Interní audit Tiskový mluvčí Koordinátor projektů Dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce Prevence kriminality Odhalování přestupků Blokové řízení Oznamování porušení zákona Oznamování závad v oblasti čistoty města Ztráty a nálezy Vedení agendy pokut na místě nezaplacených Vydávání stanovisek, vyjádření a sdělení mimo správní řízení. Vydávání rozhodnutí ve správním řízení. 7

8 Vydávání stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí speciálního stavebního úřadu. Provádění řízení z vlastního podnětu (např. vyhlašování památných stromů apod., pokuty, nápravná opatření..) Spolupráce s KrÚ a ministerstvy, plnění ohlašovacích povinností, statistiky Monitoring ovzduší Činnosti spojené s povodňovou ochranou a řešením havarijních stavů Rybářské a lovecké lístky, rybářské a myslivecké stráže Odpadové hospodářství Správa zeleně Příprava vyhlášek a nařízení Ekologický fond města Environmentální výchova a osvěta, akce pro veřejnost Vedení pokladny SPO OŽÚ SÚ Evidence obyvatel Evidence ztrát a nálezů Spolupráce s ČSÚ Vedení stálého seznamu voličů Matrika Czech POINT Občanské průkazy a cestovní doklady Přestupky Vidimace a legalizace Živnostenské podnikání Kontrola živnostenského podnikání Živnostenský rejstřík Koncese Centrální registrační místo Správní řízení Ukládání pokut v blokovém řízení Jednotné kontaktní místo Evidence zemědělského podnikatele Nařízení obce Vedení pokladny Vidimace a legalizace Czech POINT Řízení a úkony na úseku územního rozhodování Řízení a úkony na úseku povolování staveb Výkon stavebního dozoru a zvláštní pravomoci stavebního úřadu Přestupky a správní delikty Zápisy staveb do centrálního registru - RUIAN 8

9 Vidimace a legalizace ÚÚP OD ORM Koncepční činnost v územním plánování Pořizování územních plánů a územně analytických podkladů Poskytování územně-plánovacích informací Pořizování vymezení zastavěného území Výkon státního dozoru ve věcech územního plánování Zastupování města při správních řízeních Vydávání stanovisek Podklady pro koncepční materiály města Výkon státní správy na úseku památkové péče Program regenerace městské památkové rezervace Výkon státní památkové péče ve stanoveném správním obvodu Výkon státního stavebního dohledu na úseku památkové péče Program Ministerstva kultury - Podpora obnovy kulturních památek Vydávání rozhodnutí Zkoušky odborné způsobilosti dopravců Taxislužba Správa a údržba komunikací Pronájmy a zábory Správa a údržba veřejného osvětlení Vidimace a legalizace Autoškola Řidičské průkazy Registr řidičů Ukládání pokut Registr silničních vozidel Registrační značky Technické průkazy Technická způsobilost vozidel Výkon státního odborného dozoru - provoz vozidel Výkon státního stavebního dohledu na stavbách Registr historických a sportovních vozidel Přestupky Vedení pokladny Investice - příprava, projektová dokumentace, zajištění realizace, přejímání staveb Vydávání vyjádření a stanovisek Kapitálový rozpočet města Technický dohled a koordinátor BOZP Energetika - koncepce, audity, dotace, stanoviska 9

10 Dotace z fondů EU Udržitelnost projektů Strategický plán IPRM Integrovaný plán rozvoje města Fond rozvoje bydlení a Fond obnovy domů Přidělování názvů ulic a čísel popisných, orientačních a evidenčních Vidimace a legalizace Sankční řízení OI OŠKT Evidence výpočetní techniky Zajišťování náplní do tiskáren Zajišťování techniky na prezentace a jiné akce Správa a rozvoj slaboproudých technologií magistrátu (zabezpečovací technika, docházkový systém, telekomunikace) Správa, údržba a rozvoj LAN Správa, údržba a rozvoj MAN Zajišťování systémové podpory pro provoz Technologického centra (TC) Správa a rozvoj systémového prostředí na serverech (včetně TC) a stanicích Implementace a provoz komplexního informačního systému Provoz a rozvoj komunikačních technologií magistrátu včetně připojení obcí do TC Údržba a rozvoj městského kamerového a dohlížecího systému Zabezpečení průběhu zasedání zastupitelstva (hlasovací systém, prezentace, ) Zálohování dat Životní cyklus uživatele Správa databázových systémů Rozvoj a provoz aplikací GIS Životní cyklus certifikátů a elektronických podpisů Informační strategie MMJ+MP Provoz technologického centra - služby a aplikace pro obce Základní registry - registrace agend a správa certifikátů Správa internetových stránek, zajištění zveřejňování informací na internetových stránkách města Tvorba a správa intranetu, tvorba nových aplikací Životní cyklus aplikací Správa dat Telefonních hovorů Podpora většiny procesů magistrátu v oblasti výpočetní techniky Provoz a vybavení škol a školských zařízení Investice Jesle Financování škol a školských zařízení Evidence dat škol a školských zařízení 10

11 Školní stravování Kontrolní činnost hospodaření PO (příspěvkových organizací) Komise RM Přestupky Kultura Tělovýchova Zajišťování funkce zřizovatele PO Evidence válečných hrobů OSV SPOLEČNÉ PROCESY Sociální služby Sociálně-právní ochrana dětí Kurátoři pro děti a mládež Náhradní rodinná výchova Kontrolní činnost hospodaření PO Zajišťování funkce zřizovatele PO Komunitní plán sociálních služeb Lékařské předpisy s modrým pruhem Provoz klubu seniorů Komise RM Vydávání speciálního označení vozidla Rozhodování o zvláštním příjemci dávky důchodového pojištění Správa rozpočtu Příprava podkladů pro jednání orgánů města Inventarizace Materiálně technické zásobování Kontrolní činnost Oběh dokladů Smluvní vztahy Spisový uzel Veřejné zakázky Stížnosti Zpracovávání stanovisek a připomínek 11

12 Požadovaná struktura základního popisu každého procesu: 1. Název procesu pojmenování procesu podle jeho účelu. 2. Identifikátor procesu jednoznačné označení procesu. 3. Seznam zúčastněných rolí vyjmenování rolí v procesu. 4. Cíl procesu přesný popis cíle, k němuž proces směřuje, resp. účelu procesu. 5. Životní situace, kterou proces řeší odkaz na popis životní situace, řešenou procesem v rámci jeho hlavního výstupu. Životní situace je relevantní u klíčových procesů. 6. Vlastník/garant procesu. 7. Zákazníci procesu. 8. Vstupy datové i fyzické vstupy, jež proces zpracovává. 9. Výstupy datové i fyzické výstupy, jež proces vytváří. Zvláštním případem výstupu je Hlavní výstup, jenž představuje cíl procesu. 10. Metrika hlavního výstupu kvantitativní (měřitelný) parametr hlavního výstupu procesu a definice způsobu jeho kvantifikace (výpočtu, zjištění, ) případně definování klíčových ukazatelů výkonnosti 11. Legislativní podmínky obecné podmínky, stanovené zákony a dalšími právně platnými dokumenty, jež musí každý průběh daného procesu respektovat. 12. Technické zdroje ostatní zdroje procesu, kromě lidských (viz výše zúčastněné role), zejména potřebná technika a technologie, použitý software apod. 13. Popis procesu podrobnější popis obsahu procesu, zmiňující základní činnosti a postup, případně vysvětlující spolupráci s jinými procesy, reflektující cíl, vstupy a výstupy a další atributy procesu. 14. Požadavky procesu další specifické požadavky a omezení, jejichž splnění je nutné pro správný průběh procesu. 15. Vazba na strategické cíle. 16. Vazba na pracovní náplň. 17. Vazba na organizační řád. 18. Poznámka prostor pro dodatečné informace k popisovanému procesu. 12

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu.

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. Zavedení procesního řízení - Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. - Tvorba procesního modelu MMB, podpora identifikace a mapování

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Návrh optimalizace procesů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Registr zpracovávaných osobních údajů

Registr zpracovávaných osobních údajů Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění

Více

Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení

Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky Zavedení procesního řízení Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky Zadavatel je příjemcem finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Specifikace předmětu zakázky Příloha č. 3a: První dílčí část: Procesní a bezpečnostní audit Procesní audit - identifikace průběhu současných procesů, rezerv v současném průběhu a identifikace rizik - vytvoření

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu Sekce Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa) sekretariátu hejtmana krizového řízení a bezpečnosti vnějších vztahů

Více

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje / Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 69702/2014 OKP Č. j.: JMK 69702/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Normy a směrnice XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE. Organizační řád obecního úřadu Hrušovany u Brna

Normy a směrnice XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE. Organizační řád obecního úřadu Hrušovany u Brna XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE NÁZEV OBCE: Obec Hrušovany u Brna Masarykova 17 664 62 Hrušovany u Brna Územní samosprávný celek IČO 00282824 DIČ CZ00281824 Předmět činnosti - dle zákona č. 128/2000

Více

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice 1. Odbor vedení úřadu (VÚ) Oblast řízení úřadu a právního servisu - zajišťuje řízení odborů městského

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Ing. Zbyněk Chotěborský Ekonomický náměstek Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Základní údaje

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 - ~ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 52270/2014 OKP Č. j.: JMK 52270/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Kybernetická bezpečnost resortu MV

Kybernetická bezpečnost resortu MV Kybernetická bezpečnost resortu MV Ing. Miroslav Tůma Ph. D. odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT miroslav.tuma@mvcr.cz Agenda 1. Pokyn MV - ustanovení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy Projekt PMA Procesní modelování agend veřejné správy Konference Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy Praha, 24. května 2013 Josef Beneš (josef.benes@mvcr.cz), Josef Basl (basl@vse.cz)

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015 Specifikace veřejné zakázky: Zadavatel: Město Kolín Sídlo zadavatele: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014 Elektronický podpis - 29.4.2015 KUMSX01HPCAC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj. Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

VIII. setkání starostů a místostarostů Jihomoraského kraje

VIII. setkání starostů a místostarostů Jihomoraského kraje VIII. setkání starostů a místostarostů Jihomoraského kraje Petr Slavíček BDO Strana 1 SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK Aktuální situace MF ČR zveřejnilo návrh vyhlášky, která bude postupy schvalování upravovat.

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO STANDARD KVALITY INTERNÍ DOKUMENTY PRÁVNÍ PŘEDPISY Standard kvality

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta Příloha č.1 Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Znaky všeobecné 51-99 Organizace činnosti 101-108 Agenda kontroly,

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

VIII. setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VIII. setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje VIII. setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje Petr Slavíček BDO Strana 1 SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK Legislativní souvislosti Zákon o účetnictví 4 odst. 8 písm. w) požadavky na organizaci schvalování

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích

Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích sídlo: Markvartovická 52/48, 74714 Ludgeřovice telefon/fax: 595052578/595052278 urad@ludgerovice.cz ID datové schránky: n9bb3cx Úřední hodiny: pondělí

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více