Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení"

Transkript

1 Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky Zavedení procesního řízení Cílem projektu je prostřednictvím zavedení procesního řízení na Magistrátu města Jihlavy a u Městské policie Jihlava (dále jen MMJ+MP ) vytvořit podmínky pro zvyšování efektivity výkonu veřejné správy. Prostředkem pro naplnění tohoto cíle bude stanovení metodického postupu a s podporou modelovacího nástroje vytvoření a dodání modelů aktuálního stavu procesů. Dále pak, za využití funkcionality modelovacího nástroje, provedení analýzy kritických míst v procesech, identifikovat vhodné procesy a činnosti k optimalizaci a po dohodě se zadavatelem stanovení priorit a provedení návrhu optimalizace. Pro zachycení vizuální podoby modelů zadavatel předpokládá využití standardů opírajících se o notaci BPMN 2.0. Tento standard je podporován modelovacím nástrojem Visual Paradigm Teamwork Server 11, který má zadavatel k dispozici v počtu pěti plovoucích licencí pro uživatele úřadu. Z důvodu vzájemné kompatibility a možnosti použití výstupů předmětu plnění této veřejné zakázky zadavatel požaduje, aby uchazeč použil stejný modelovací nástroj (zadavatel zajistí konzultantům uchazeče, podílejícím se na předmětu plnění této veřejné zakázky, vzdálený přístup k modelovacímu nástroji, které budou po dobu plnění předmětu plnění nezbytně potřebovat). Po realizaci této veřejné zakázky bude magistrát následně udržovat kompletní procesní mapu MMJ+MP. Na úvod projektu proběhne workshop v režii zadavatele, ve kterém odborný garant projektu vysvětlí základní principy procesního řízení a s tím související účel projektu. Dodavatel zároveň účastníky seznámí s průběhem a způsobem realizace zakázky. Délka prezentace ze strany dodavatele je předpokládána v rozsahu cca 2 hodin. Délka celého workshopu je předpokládána v rozsahu cca 3 hodin a realizační tým dodavatele se musí zúčastnit celé akce. Počet účastníků bude cca 50 osob. Obsahem realizace veřejné zakázky je: Prezentace na zahajovacím workshopu v rozsahu cca 2 hodiny, Instalace a implementace serverové i klientské části SW nástroje. Základní nastavení systému (integrace do AD, nastavení přístupových práv, zálohování atd.). Školení uživatelů a administrátorů cca 16 osob k tvorbě a údržbě procesního modelu MMJ+MP a jednotlivých diagramů procesů minimálně v rozsahu 8 hodin pro uživatele (12 osob) a 4 hodin pro administrátory (4 osoby) 1

2 Analýza stávajících procesů a procesních oblastí, zejména zmapování duplicit, posouzení rozhraní procesů (mezi odbory) a vytvoření procesního modelu MMJ+MP zpracovaného softwarovým nástrojem zadavatele. Prvním krokem této fáze bude identifikace a kategorizace procesů určených k analýze a určení vlastníků a garantů procesů. Následný sběr informací a analýza procesů bude realizována primárně prostřednictvím interview s vlastníky a garanty procesů, v časovém rozsahu navrženým uchazečem a odsouhlaseným zadavatelem. Zadavatel předpokládá, že přibližně stejný časový rozsah bude uchazeč věnovat analýze a zpracování procesů bez přímé spoluúčasti vlastníků a garantů procesů. Zadavatel poskytne všechny relevantní a závazné dokumenty úřadu vztahující se k organizačnímu členění, popisu rolí a jejich přiřazení do funkčních míst. Výstupem pro dílčí akceptaci této fáze budou: o Kompletní a aktuální struktury organizačních útvarů, skupin a rolí o Kompletní seznam identifikovaných procesů, včetně jejich vlastníků a garantů Vytvoření procesního modelu MMJ+MP: Uchazeč vytvoří ve spolupráci s interním projektovým týmem zadavatele hierarchicky členěný procesní model obsahující následující typy diagramů: Procesní mapy zachycující schéma identifikovaných procesů, včetně jejich návazností. Modely okolí zachycující vstupy, výstupy a zdroje procesů, jako jsou právní předpisy a interní normativní akty, dokumenty, software, vlastníci a zákazníci procesu. Procesní diagramy ve standardní notaci BPMN, která umožní kromě základních atributů procesu, jakými jsou například role, aktivity, dokumenty, počáteční, průběžné a koncové události, zachytit také kapacity (např. doby trvání a náklady) potřebné pro vykonávání aktivit osobami či zařízeními zapojenými do průběhu procesu. Při určování dob trvání bude dodržen soulad se zákonnými lhůtami a přihlédnuto k tomu, že zejména ty aktivity, které probíhají v interakci s občany, mohou mít velmi proměnlivou délku trvání v závislosti na individuálních potřebách občanů. Uchazeč poskytne detailní metodický postup zachycení jednotlivých atributů procesů a jejich zpracování v modelovacím nástroji tak, aby byly jednotlivé diagramy a objekty v procesním modelu vzájemně provázány za účelem vytvoření jednotného, celistvého modelu a umožnění komplexní práce s obsaženými informacemi a jejich dalšího zpracování v rámci optimalizace. Příkladem tohoto provázání je navázání rolí vykonávajících proces na organizační strukturu a funkční místa tak, aby bylo možné zjistit, ve kterých procesech jsou daní pracovníci zapojeni a jaké zastávají role. Procesní modely musí být vhodně strukturovány a dekomponovány tak, aby umožňovaly zapracování budoucích změn (tj. dopad legislativních úprav, změny postupů podle nových vyhlášek, organizační změny na úřadě, atd.) a analýzu 2

3 a identifikaci klíčových závislostí, které navrhovaná změna ovlivňuje a evokuje tak požadavky změny provádění dílčích aktivit v rámci konkrétního procesu. Uchazeč dále navrhne pravidla pro efektivní sdílení a schvalovací workflow při vytváření procesního modelu, která budou podpořena funkcionalitou modelovacího nástroje (tj. správa uživatelských rolí, evidence úkolů, verzování projektu, vzdálený přístup, řešení konfliktů atp.). Zadavatel tyto pravidla schválí a zajistí jejich dodržování v průběhu plnění této veřejné zakázky. Vytvoření katalogu procesů Vytvoření metodické příručky, která bude popisovat zásady a postupy tvorby procesního modelu MMJ+MP dodržení jednotné formy při mapování a vytváření procesů definici modelů a objektů využitých v procesním modelu MMJ+MP, respektující obecné metodiky a možnosti softwarového nástroje, použitého pro tvorbu procesního modelu MMJ+MP vazbu na pracovní náplně Příručka bude předána v editovatelné elektronické podobě, tj. ve formátu (popř..docx), aby byla možná její revize v budoucnu..doc Součástí tvorby procesního modelu bude vytvoření dokumentace obsahující diagramy a všechny podstatné popisné informace o těchto diagramech ve formě textového dokumentu a publikace diagramů na intranetu úřadu, kterou zajistí zadavatel. Dokumentace bude mimo jiné sloužit jako podklad pro schválení procesního modelu garanty a vlastníky procesů, publikované modely budou určeny pro prohlížení účastníky procesu. Procesní dokumentace bude předána k revizi garantům procesů. Případné připomínky budou po konzultaci s uchazečem zapracovány do procesního modelu. Poté budou modely garanty procesů zadavatele protokolárně schváleny, protokol a procesní dokumentace budou uloženy do archivu a dojde k zafixování schválené podoby procesního modelu v databázi modelovacího nástroje v prostředí zadavatele. První dílčí akceptace dosud vykonané práce zadavatelem Metodika modelování procesů popisující metodické postupy tvorby a údržby procesního modelu. Kniha konvencí obsahující popisy všech náležitostí, které je třeba zachytit v procesním modelu. Procesní diagramy všech mapovaných procesů zachycující schéma procesů, návaznost procesů na legislativu a interní směrnice, požadavky na realizaci služeb úřadu prostředky ICT, popis časové náročnosti činností procesu atp. Procesní dokumentace v elektronických formátech (*.DOC, *.DOCX a HTML). 3

4 Návrh na optimalizaci procesů např. odstranění duplicit, přesuny agend, centralizace agend Analýza úzkých míst a návrhy optimalizace procesu (včetně simulace variant návrhů) budou podpořeny funkcionalitou modelovacího nástroje (např. identifikace nenaplněných rolí, duplicit ve vykonávání činností, opakujících se, znovupoužitelných postupů, procesů bez návaznosti, nejméně a nejvíce zatížených procesů a míst v organizační struktuře atp.). Výsledky simulace a optimalizační návrhy uchazeče budou představeny vlastníkům a garantům procesů zadavatele. Určení zástupci zadavatele následně novou podobu procesů odsouhlasí. Zajištění realizace nového průběhu procesu ze strany zaměstnanců úřadu je plně v odpovědnosti vedoucích pracovníků zadavatele. Uchazeč ve spolupráci s členy interního týmu určí způsob měření procesu a zjištění míry úspěšnosti po provedené změně. Druhá dílčí akceptace dosud vykonané práce zadavatelem Metodika procesního řízení obsahující mj. postup pro určení úzkých míst procesu, procesních metrik pro vyhodnocování efektivity procesů a ověření úspěšnosti optimalizace procesů. Seznam procesů určených k optimalizaci. Strukturovaný soupis úzkých míst a podnětů k optimalizaci (včetně výstupů ze simulací variant návrhů) jednotlivých procesů. Vytvoření akčního plánu změn akční plán změn a jednotlivé diagramy procesů budou předány v editovatelné elektronické podobě z důvodu jeho možné revize v budoucnu Závěrečná prezentace výstupů zástupcům samosprávy města a vedoucím úředníkům v rozsahu cca 2 hodiny (cca 50 osob) 4

5 Seznam procesů a procesních oblastí na MMJ+MP: MO KT Prodeje majetku ve vlastnictví města Jihlavy Pronájmy majetku Zřizování věcných břemen Nákup nemovitého majetku Převody a přechody majetku Doprivatizace bytových jednotek Interní správa majetku Vidimace a legalizace dokladů Veřejná podpora Spisová a archivní služba (MMJ+MP) Správa budov užívaných magistrátem Zajištění zpracování studií a projektových dokumentací Vedení pokladen Materiálně technické zásobování Podíl na tvorbě, koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí o dotace v oblasti cestovního ruchu a na realizaci schválených projektů Výkon opatrovnictví Zprostředkování pojištění vozidel a majetku financovaného z dotačních titulů Podíl na zabezpečení zahraničních služebních cest Organizační zabezpečení jednání týkajících se vnějších vztahů města Vedení kroniky města Zajištění provozu Domu Gustava Mahlera Poskytování informací o činnosti magistrátu a města prostřednictvím MIC Podpora rozvoje cestovního ruchu Evidence smluv Správa úředních desek Legislativní zpracovávání návrhů obecně závazných vyhlášek vydávaných ZM a nařízení vydávaných RM Podíl na přípravě vnitřních předpisů magistrátu a na jejich koordinaci s Organizačním řádem MMJ+MP Vedení přehledu o vydaných právních předpisech města a vnitřních předpisech magistrátu Právní poradenství a konzultace Zastupování města při soudních jednáních a exekučních řízeních Vedení agendy shromažďovacího práva Vedení správního řízení ve věci zřejmého zásahu do pokojného stavu dle OZ Centrální evidence petic, stížností, návrhů, připomínek a podnětů a žádostí o informace Administrace veřejných zakázek Zápis příspěvkových organizací zřízených městem do obchodního rejstříku 5

6 Provoz vozového parku a koordinace jízd služebních vozidel Obsluha telefonní ústředny Vedení odborné knihovny Veřejná podpora EO OSR Rozpočet města Rozpočtový výhled města (s ORM) Závěrečný účet Rozpočtová opatření Finanční vypořádání Zabezpečení kapitalizace volných finančních zdrojů Sledování a optimalizace cash flow města Přijetí úvěru, návratných finančních výpomocí Daňové povinnosti města Vymáhání pohledávek Účetnictví a výkaznictví města Místní poplatky Likvidace cestovních příkazů Veřejné sbírky Nájemné z pozemků Porušení rozpočtové kázně příjemců dotací Loterie a jiné podobné hry Veřejná podpora Správa podzemí a kolektorů Správa a údržba nemovitostí (mimo budov magistrátu) Správa a údržba mobiliáře Správa a údržba sportovních a kulturních zařízení Správa a údržba památek Správa a údržba bývalých vojenských areálů Správa a údržba plynových kotelen Správa a údržba pohřebišť Správa a údržba veřejných WC Správa a údržba Domu partnerských měst v Jihlavě Zajišťování udržitelnosti projektů financovaných z EU Součinnost při řešení pojistných událostí Zajištění zpracování studií a projektových dokumentací Vydávání stanovisek Investiční akce a technické zhodnocení nemovitostí Správa bytového fondu a DPS (domy s pečovatelskou službou) 6

7 Zajištění vodohospodářských požadavků města Údržba autoparku OSR Veřejná podpora T Vedení agendy primátora, náměstků a tajemníka Zabezpečování schůzí RM a ZM a pořizování zápisů z RM a ZM Zabezpečování porad vedoucích odborů Organizace delegací a návštěv Zabezpečování zahraničních služebních cest Personální a mzdová agenda zaměstnanců města a členů ZM Výběrové řízení volná pracovní místa Vzdělávání zaměstnanců Rozpočet mzdových prostředků Organizační struktura a její změny Rozvoj částí města spolupráce s osadními výbory BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zajišťování průběhu voleb Krizové řízení Jednotky dobrovolných hasičů Veřejnosprávní kontrola příjemců dotací a grantů Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Kontrolní činnost na odborech magistrátu Podíl na práci kontrolního výboru Obchodní společnosti města Zdravé město a Agenda 21 Vedení agendy střetu zájmů P MP OŽP Interní audit Tiskový mluvčí Koordinátor projektů Dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce Prevence kriminality Odhalování přestupků Blokové řízení Oznamování porušení zákona Oznamování závad v oblasti čistoty města Ztráty a nálezy Vedení agendy pokut na místě nezaplacených Vydávání stanovisek, vyjádření a sdělení mimo správní řízení. Vydávání rozhodnutí ve správním řízení. 7

8 Vydávání stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí speciálního stavebního úřadu. Provádění řízení z vlastního podnětu (např. vyhlašování památných stromů apod., pokuty, nápravná opatření..) Spolupráce s KrÚ a ministerstvy, plnění ohlašovacích povinností, statistiky Monitoring ovzduší Činnosti spojené s povodňovou ochranou a řešením havarijních stavů Rybářské a lovecké lístky, rybářské a myslivecké stráže Odpadové hospodářství Správa zeleně Příprava vyhlášek a nařízení Ekologický fond města Environmentální výchova a osvěta, akce pro veřejnost Vedení pokladny SPO OŽÚ SÚ Evidence obyvatel Evidence ztrát a nálezů Spolupráce s ČSÚ Vedení stálého seznamu voličů Matrika Czech POINT Občanské průkazy a cestovní doklady Přestupky Vidimace a legalizace Živnostenské podnikání Kontrola živnostenského podnikání Živnostenský rejstřík Koncese Centrální registrační místo Správní řízení Ukládání pokut v blokovém řízení Jednotné kontaktní místo Evidence zemědělského podnikatele Nařízení obce Vedení pokladny Vidimace a legalizace Czech POINT Řízení a úkony na úseku územního rozhodování Řízení a úkony na úseku povolování staveb Výkon stavebního dozoru a zvláštní pravomoci stavebního úřadu Přestupky a správní delikty Zápisy staveb do centrálního registru - RUIAN 8

9 Vidimace a legalizace ÚÚP OD ORM Koncepční činnost v územním plánování Pořizování územních plánů a územně analytických podkladů Poskytování územně-plánovacích informací Pořizování vymezení zastavěného území Výkon státního dozoru ve věcech územního plánování Zastupování města při správních řízeních Vydávání stanovisek Podklady pro koncepční materiály města Výkon státní správy na úseku památkové péče Program regenerace městské památkové rezervace Výkon státní památkové péče ve stanoveném správním obvodu Výkon státního stavebního dohledu na úseku památkové péče Program Ministerstva kultury - Podpora obnovy kulturních památek Vydávání rozhodnutí Zkoušky odborné způsobilosti dopravců Taxislužba Správa a údržba komunikací Pronájmy a zábory Správa a údržba veřejného osvětlení Vidimace a legalizace Autoškola Řidičské průkazy Registr řidičů Ukládání pokut Registr silničních vozidel Registrační značky Technické průkazy Technická způsobilost vozidel Výkon státního odborného dozoru - provoz vozidel Výkon státního stavebního dohledu na stavbách Registr historických a sportovních vozidel Přestupky Vedení pokladny Investice - příprava, projektová dokumentace, zajištění realizace, přejímání staveb Vydávání vyjádření a stanovisek Kapitálový rozpočet města Technický dohled a koordinátor BOZP Energetika - koncepce, audity, dotace, stanoviska 9

10 Dotace z fondů EU Udržitelnost projektů Strategický plán IPRM Integrovaný plán rozvoje města Fond rozvoje bydlení a Fond obnovy domů Přidělování názvů ulic a čísel popisných, orientačních a evidenčních Vidimace a legalizace Sankční řízení OI OŠKT Evidence výpočetní techniky Zajišťování náplní do tiskáren Zajišťování techniky na prezentace a jiné akce Správa a rozvoj slaboproudých technologií magistrátu (zabezpečovací technika, docházkový systém, telekomunikace) Správa, údržba a rozvoj LAN Správa, údržba a rozvoj MAN Zajišťování systémové podpory pro provoz Technologického centra (TC) Správa a rozvoj systémového prostředí na serverech (včetně TC) a stanicích Implementace a provoz komplexního informačního systému Provoz a rozvoj komunikačních technologií magistrátu včetně připojení obcí do TC Údržba a rozvoj městského kamerového a dohlížecího systému Zabezpečení průběhu zasedání zastupitelstva (hlasovací systém, prezentace, ) Zálohování dat Životní cyklus uživatele Správa databázových systémů Rozvoj a provoz aplikací GIS Životní cyklus certifikátů a elektronických podpisů Informační strategie MMJ+MP Provoz technologického centra - služby a aplikace pro obce Základní registry - registrace agend a správa certifikátů Správa internetových stránek, zajištění zveřejňování informací na internetových stránkách města Tvorba a správa intranetu, tvorba nových aplikací Životní cyklus aplikací Správa dat Telefonních hovorů Podpora většiny procesů magistrátu v oblasti výpočetní techniky Provoz a vybavení škol a školských zařízení Investice Jesle Financování škol a školských zařízení Evidence dat škol a školských zařízení 10

11 Školní stravování Kontrolní činnost hospodaření PO (příspěvkových organizací) Komise RM Přestupky Kultura Tělovýchova Zajišťování funkce zřizovatele PO Evidence válečných hrobů OSV SPOLEČNÉ PROCESY Sociální služby Sociálně-právní ochrana dětí Kurátoři pro děti a mládež Náhradní rodinná výchova Kontrolní činnost hospodaření PO Zajišťování funkce zřizovatele PO Komunitní plán sociálních služeb Lékařské předpisy s modrým pruhem Provoz klubu seniorů Komise RM Vydávání speciálního označení vozidla Rozhodování o zvláštním příjemci dávky důchodového pojištění Správa rozpočtu Příprava podkladů pro jednání orgánů města Inventarizace Materiálně technické zásobování Kontrolní činnost Oběh dokladů Smluvní vztahy Spisový uzel Veřejné zakázky Stížnosti Zpracovávání stanovisek a připomínek 11

12 Požadovaná struktura základního popisu každého procesu: 1. Název procesu pojmenování procesu podle jeho účelu. 2. Identifikátor procesu jednoznačné označení procesu. 3. Seznam zúčastněných rolí vyjmenování rolí v procesu. 4. Cíl procesu přesný popis cíle, k němuž proces směřuje, resp. účelu procesu. 5. Životní situace, kterou proces řeší odkaz na popis životní situace, řešenou procesem v rámci jeho hlavního výstupu. Životní situace je relevantní u klíčových procesů. 6. Vlastník/garant procesu. 7. Zákazníci procesu. 8. Vstupy datové i fyzické vstupy, jež proces zpracovává. 9. Výstupy datové i fyzické výstupy, jež proces vytváří. Zvláštním případem výstupu je Hlavní výstup, jenž představuje cíl procesu. 10. Metrika hlavního výstupu kvantitativní (měřitelný) parametr hlavního výstupu procesu a definice způsobu jeho kvantifikace (výpočtu, zjištění, ) případně definování klíčových ukazatelů výkonnosti 11. Legislativní podmínky obecné podmínky, stanovené zákony a dalšími právně platnými dokumenty, jež musí každý průběh daného procesu respektovat. 12. Technické zdroje ostatní zdroje procesu, kromě lidských (viz výše zúčastněné role), zejména potřebná technika a technologie, použitý software apod. 13. Popis procesu podrobnější popis obsahu procesu, zmiňující základní činnosti a postup, případně vysvětlující spolupráci s jinými procesy, reflektující cíl, vstupy a výstupy a další atributy procesu. 14. Požadavky procesu další specifické požadavky a omezení, jejichž splnění je nutné pro správný průběh procesu. 15. Vazba na strategické cíle. 16. Vazba na pracovní náplň. 17. Vazba na organizační řád. 18. Poznámka prostor pro dodatečné informace k popisovanému procesu. 12

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu.

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. Zavedení procesního řízení - Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. - Tvorba procesního modelu MMB, podpora identifikace a mapování

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA Příloha č. 4 I. Úseky MMB PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA - Úsek organizační - Úsek školství a prorodinné politiky - Úsek hospodářsko-technický - Úsek sociálně-kulturní a dopravy - Úsek

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Návrh optimalizace procesů

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění vnitřních procesů odboru dopravy ÚMČ Praha 8

Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění vnitřních procesů odboru dopravy ÚMČ Praha 8 PŘÍLOHA Č. 1: Specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPROVOZNĚNÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ SYSTÉMU PROXIO PRO ZEFEKTIVNĚNÍ VNITŘNÍCH PROCESŮ ODBORU DOPRAVY ÚMČ PRAHA 8" 1. Stávající

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 3 Porušení některých

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Registr zpracovávaných osobních údajů

Registr zpracovávaných osobních údajů Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení

Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky. Zavedení procesního řízení Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky Zavedení procesního řízení Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky Zadavatel je příjemcem finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 2 V případě

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Specifikace předmětu zakázky Příloha č. 3a: První dílčí část: Procesní a bezpečnostní audit Procesní audit - identifikace průběhu současných procesů, rezerv v současném průběhu a identifikace rizik - vytvoření

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově městského úřadu na odboru vnitřních věcí. PŘEDPIS ČÍSLO NÁZEV 200/1990 106/1999

Více

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Registr osobních zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Informace o zpracování osobních zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti Městského úřadu Hostinné

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014

Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014 Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014 Zpráva je vydána v souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), které ukládá povinnost pravidelně,

Více

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému Způsobilost níže uvedených výdajů byla schválena garantem oblasti intervence 2.1 Řídícího orgánu IOP. V případě potřeby bude přehled výdajů doplňován. Před předložením zadávací dokumentace ke kontrole

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu Sekce Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa) sekretariátu hejtmana krizového řízení a bezpečnosti vnějších vztahů

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. dubna 2015 o oborech státní služby Vláda nařizuje podle 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 1 Obory státní služby Obory státní služby jsou uvedeny

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne 16.01.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2011 Rada města projednala zprávu o vyhodnocení

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice 1. Odbor vedení úřadu (VÚ) Oblast řízení úřadu a právního servisu - zajišťuje řízení odborů městského

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje / Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 69702/2014 OKP Č. j.: JMK 69702/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

Efektivita informačního systému na městském úřadě

Efektivita informačního systému na městském úřadě Efektivita na městském úřadě Prezentující : Mgr. Stanislav Loskot tajemník Městského úřadu Jablunkov Základní údaje o organizaci Město Jablunkov : - je obcí s rozšířenou působnosti - leží v okrese Frýdek-Místek,

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2014

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2014 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2014 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 3 Porušení některých

Více

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč)

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola č. 1 - Ekonomický odbor 1111 Daň z příjmů fyzických osob 27 753,00 ze závislé činnosti a funkčních požitků - daň sdílená 1112 Daň z příjmů fyzických osob 7 320,00

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 27.1.2015 KUMSX01G95PV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu

Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu 300. sekretariát náměstka ministryně 301. oddělení pro řízení oběhu dokumentů 31. odbor personální 32. odbor bezpečnostní

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce VINIČNÉ ŠUMICE, okres Brno-venkov

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce VINIČNÉ ŠUMICE, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 35122/2014 OKP Č. j.: JMK 35122/2014 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Normy a směrnice XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE. Organizační řád obecního úřadu Hrušovany u Brna

Normy a směrnice XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE. Organizační řád obecního úřadu Hrušovany u Brna XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE NÁZEV OBCE: Obec Hrušovany u Brna Masarykova 17 664 62 Hrušovany u Brna Územní samosprávný celek IČO 00282824 DIČ CZ00281824 Předmět činnosti - dle zákona č. 128/2000

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Městský úřad Úpice. Organizační řád MěÚ v Úpici. Směrnice č. 2/2016

Městský úřad Úpice. Organizační řád MěÚ v Úpici. Směrnice č. 2/2016 Městský úřad Úpice Organizační řád MěÚ v Úpici Směrnice č. 2/2016 PLATNOST OD: 1. 7. 2016 vydal: Mgr. Šárka Bušinská - tajemnice schválil: Ing. Jaroslav Hůlek - starosta Města Úpice 1 (e) Správní odbor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Dodatečné informace č. 3 zadavatele k zadávacím podmínkám dle ustanovení 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dodatečné informace č. 3 zadavatele k zadávacím podmínkám dle ustanovení 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel Magistrát města Chomutova Zborovská 4602 43028 Chomutov Dodatečné informace č. 3 zadavatele k zadávacím podmínkám dle ustanovení 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

Kapitola 8. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Kapitola 8. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Kapitola 8. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních věcí se člení na: oddělení sociální pomoci oddělení sociálně - právní ochrany oddělení plánování sociálních služeb oddělení financování sociálních služeb

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy Projekt PMA Procesní modelování agend veřejné správy Konference Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy Praha, 24. května 2013 Josef Beneš (josef.benes@mvcr.cz), Josef Basl (basl@vse.cz)

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ Organizační odbor 1 - zajišťuje organizačně zasedání ZMB a schůze RMB 2 - provádí právní pomoc ZMB a RMB 3 - zabezpečuje oblast organizace a řízení MMB 4 - poskytuje právní garance primátorovi města Brna

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: +LVDCY11KO485+! KUCBX00JN374 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 37517/2016 spisový znak: KHEJ 32487/2016/kakr/6 datum: 15.03.2016 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj. Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2014 MČ Brno-jih Zhodnocení výsledků řídících kontrol V roce 2014 byla finanční kontrola prováděna ve spolupráci se společností AUDIT - DANĚ, spol. s

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více