CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických a lingvistických oborů latinská SLOVNÍ ZÁSOBA tvoří značnou část slovní zásoby románských jazyků a angličtiny součástí výuky je dále VÝKLAD HISTORIE, FILOZOFIE, MYTOLOGIE, NÁBOŽENSTVÍ a DĚJIN UMĚNÍ, podle zájmu studentů (seminář) lze výuku obohatit o latinskou TERMINOLOGII některých specifických oborů, jako je MEDICÍNA, BIOLOGIE a PRÁVO 2. Časové vymezení DVĚ vyučovací hodiny týdně POVINNĚ od kvinty do septimy, případně od I. do III. ročníku dvě volitelné hodiny (SEMINÁŘ) v oktávě, případně IV. ročníku 3. Organizační vymezení výuka je realizována ve 45 MINUTOVÝCH vyučovacích jednotkách hlavní náplní hodiny je ČETBA SOUVISLÉHO LATINSKÉHO TEXTU, a to už od počátku studia. Jednoduché umělé texty jsou ve třetím roce studia postupně nahrazovány texty originálními. Žák je tak zvyklý orientovat se v cizojazyčném textu již o prvních momentů seznámení se s latinou. VÝKLAD GRAMATIKY potřebné k porozumění právě probíraného textu PROCVIČENÍ vyložené GRAMATIKY na různých hravých cvičeních (křížovky, rébusy, přesmyčky aj.) a následné přistoupení k textu ODVOZOVÁNÍ CIZÍCH SLOV na základě slovní zásoby obsažené v probíraném textu uvedení paralel SLOVNÍ ZÁSOBY V MODERNÍCH JAZYCÍCH, vycházející ze slovní zásoby obsažené v probíraném textu VÝKLAD HISTORIE A REÁLIÍ (MYTOLOGIE), které tvoří příběh textu PROMÍTÁNÍ výukových materiálů (BBC dokumenty aj.) možná účast na CERTAMEN LATINUM, populární celostátní latinské soutěži 4. Výchovné a vzdělávací strategie a. Kompetence k učení PRÁCE S INFORMAČNÍMI ZDROJI (s dostupným latinsko-českým a česko-latinským slovníkem; oborové encyklopedie a slovníky; kritický přístup k různým zdrojům informací, jako je například internet nebo některé populárně-vědné časopisy) schopnost ŘÍDIT vlastní UČENÍ při samostatném studiu i ve skupinové práci = SCHOPNOST UČIT SE efektivně dovednost získané INFORMACE PROPOJIT s látkou z příbuzných oborů (cizí jazyky, historie, náboženství, dějiny umění)

2 schopnost SAMOSTATNÉho NASTUDOVÁNÍ většího množství informací a jejich následné reprodukce kritické ZHODNOCENÍ vlastních studijních VÝSLEDKŮ a zvážení potenciálu jejich zlepšení b. Kompetence k řešení problémů ROZPOZNÁNÍ problému a OBJASNĚNÍ jeho podstaty SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍ problému uplatnění ZÁKLADNÍCH MYŠLENKOVÝCH OPERACÍ srovnání, rozčlenění, dedukce aj. uplatnění LOGICKÉHO MYŠLENÍ KRITICKÝ PŘÍSTUP k informacím DISKUSE o problému A ANALÝZA problému c. Kompetence komunikativní ORIENTACE v cizojazyčném, nejen latinském textu, a následné porozumění Pomocí slovní zásoby získané v latině schopnost ODHADu VÝZNAMU příbuzného slova v moderních jazycích a dovednost pochopit smysl textu i bez úplných informací (odhad významu, pokud část slovní zásoby chybí) práce ve SKUPINÁCH využívání zásad KRITICKÉHO MYŠLENÍ PREZENTACE VÝSLEDKŮ vlastní práce, LOGICKÉ ČLENĚNÍ mluveného projevu POJMENOVÁVÁNÍ jevů, problémů a vyslovování hypotéz používání TERMINOLOGIE d. Kompetence sociální a personální osvojení pravidel MORÁLKY, HUMANITY a TOLERANCE k jinakosti vzájemná POMOC při skupinové práci, uplatnění INDIVIDUÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ respektování pravidel chování hodnocení a sebehodnocení, schopnost POSOUDIT své MOŽNOSTI v oboru e. Kompetence občanské vnímání a rozvíjení ETICKÝCH, KULTURNÍCH a DUCHOVNÍCH HODNOT ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP k plnění úkolů diskuse a skupinová práce STANOVENÍ CÍLŮ f. Kompetence pracovní VÝCHOVA K ZODPOVĚDNOSTI za splnění úkolů (pravidelná příprava, termíny, výstupy, forma, úroveň zpracování, prezentace) znalost a dodržování BEZPEČNOSTi PRÁCE SAMOSTATNOST při práci SPOLUPRÁCE ve skupině hodnocení a sebehodnocení

3 MATURITA Z LATINY Maturitní zkouška z latiny se skládá ze dvou částí: 1) ČETBA A PŘEKLAD ZNÁMÉHO ORIGINÁLNÍHO TEXTU. V této části maturant prokáže svou schopnost orientovat se v náročném cizojazyčném textu, podá důkaz o své znalosti latinské morfologie a syntaxe (především typicky latinské gramatické vazby) a vykáže patřičnou slovní zásobu s přesahem do moderních jazyků. Dále zasadí text do historických, kulturních a literárních souvislostí a správně, plynule a stylisticky elegantně ho přeloží. Od výborného maturanta se dále očekává, že bude schopen náležitě metricky přečíst básnický text. 2) VÝKLAD ANTICKÉ HISTORIE, LITERATURY A REÁLIÍ. Maturant věcně a plynule pohovoří o dané problematice, při výkladu historie se bude soustředit na příčiny, průběh a následky historického jevu, bude ho umět zasadit do kontextu a uvést paralely z jiných historických období. Při výkladu literatury se hlavní důraz klade na charakterizaci díla probíraného autora a na jeho přínos světové literatuře. Důležitý je také aspekt historického pozadí vzniku díla a vliv soudobé politické a sociální situace. Při výkladu reálií maturant bude věnovat svou pozornost otázkám všedního, kulturního a politického života antické společnosti, vedle souvislého výkladu problematiky uvede její paralely a protiklady v moderní evropské společnosti. ZNÁMKOVÁNÍ: Výborně: Maturant samostatně až na zanedbatelné nedostatky splní podle výše uvedených požadavků zadání zkoušky. Na otázky zkoušejícího reaguje pružně a pohotově, je schopen na místě vymyslet řešení problému. Chvalitebně: Maturant uvedené požadavky samostatně nebo s drobnou pomocí zkoušejícího splní, ale dopustí se některých vážnějších omylů. Dobře: Maturant splní výše uvedené požadavky, nevyjadřuje se však plynule a nereaguje pohotově. Taktéž se nevyhne několika chybným tvrzením. Dostatečně: Maturant výše uvedené požadavky splní jen částečně, a to pouze s výraznou pomocí zkoušejícího. Nedostatečně: Maturant ani za výrazné pomoci zkoušejícího nesplní výše uvedené požadavky.

4 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Římská rodina Seberegulace, organizační dovednosti, řešení problémů Sociální komunikace Morálka všedního dne Spor patriciů a plebejů Otázka otroctví v antice Římská rodina Spolupráce a soutěž Certamen Latinum Certamen Latinum VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Globalizační a rozvojové procesy Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní spolupráce Pád imperia vlivem vnitřního rozkladu antické civilizace

5 Žijeme v Evropě Vzdělávání v Evropě a ve světě Řecko-latinská kultura jako základ evropské vzdělanosti ; Ochránci antického dědictvínávštěva benediktinského kláštera Epigrafikalat.nápisy v Praze Carmina Burana Carl Orff Školy v Římě a v provinciích MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Základní problémy sociokulturních rozdílů Spor patriciů a plebejů Otázka otroctví v antice Pronásledování křesťanů Psychosociální aspekty interkulturality Antické mysterijní kulty cizího původu Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi různého kulturního prostředí Jazyková situace v provinciích Etruskové, Římané a Řekové ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a životní prostředí Životní prostředí regionu a ČR

6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Média a mediální Denní tisk v antice produkce Mediální produkty a jejich významy Uživatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role řečníka v antice Role médií v moderních dějinách

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk.

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Jan Ámos Komenský Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program 1 Denní forma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro čtyřleté studium a vyšší gymnázium osmiletého

Více

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, podmínky školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno, Botanická 70 Školní vzdělávací program čtyřleté studium všeobecné studium název: gymnázium 79-41-K/41 sportovní studium 79-42-K/41 název: gymnázium se sportovní

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázia vyšší stupeň víceletého gymnázia

Školní vzdělávací program pro gymnázia vyšší stupeň víceletého gymnázia Školní vzdělávací program pro gymnázia vyšší stupeň víceletého gymnázia Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 Školní rok 2014/2015 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 4 2.1

Více

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium všeobecné zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium všeobecné zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium všeobecné zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/19/2011/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa... 4 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Belgická 25, 120 00 Praha

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní vzdělávací program dvojjazyčného gymnázia Ústavní Praha 8 / ŠVP DG Ústavní Praha 8 - č. j.: 17 280/2009-23/ Šestiletý vzdělávací program oboru: 79 41 K / 610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

GYMNÁZIUM Trhové Sviny

GYMNÁZIUM Trhové Sviny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a gymnázia zpracovaný podle RVP ZV a RVP G pro nižší i vyšší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM Trhové Sviny Školní 995 Vzdělávací program: osmiletý Studijní

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více