Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34"

Transkript

1 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky v tisku) Diskuse na webových stránkách Silnou stránkou v oblasti Vize je: a) soulad vize s cíli ŠVP. 2. Podmínky ke Lidské zdroje Upravit úvazky pedagog vzhledem k jejich odborné a pedagogické zpsobilosti Širší vedeníposouzení úvazk vzhledem k aprobaci Pedsedové PKportfolia uitel Silnou stránkou v oblasti Podmínky ke je: a) vybavenost sportovních zaízení b) všeobecný pehled o práci zamstnanc c) vybavenost kmenových tíd a odborných ueben (polohovatelný nábytek, pomcky) Nástroje etnost Indikátory Budou upesovány tematické plány s ohledem na realizovatelnost v ase a potebám žák v praktickém život Budou propagovány cíle vyplývající z vize ped veejností Budou zveejovány výsledky psobení ŠVP na zvyšování úspšnosti žák Vedení bude v pedstihu konzultovat s uitelem, pokud bude pedmt vyuovat bez píslušné kvalifikace Uitelé si budou rozšiovat kvalifikaci dalším m uitelé si povedou personální portfolio Operativn podle zájmu klient Jednou ron Cíle ŠVP jsou srozumiteln zapracovány do tematických plán a jsou realizovatelné v ase i obsahu. Uitelé, klienti a partnei se orientují v cílech a ztotožují se s nimi. Profesionalita pedagog odpovídá požadavkm ŠVP. Pouze ve výjimených pípadech vyuují pedmt uitelé s blízkou aprobací

2 3. Školní vzdlávací program Charakteristi ka uících se Více se zamit na vytvoení individuálního vzdlávacího programu pro žáky nadané a talentované Hodnocení schopností prospchov nejlepších žák Znalostní testy, IQ testy, osobnostní dotazníky, nabídka volitelných a nepovinných pedmt, podíl na realizaci školních a vlastních projekt, samostudium odborné literatury, e-learning, samostatné vyhledáváním informací na internetu, žák se uí nkteré pedmty ve vyšší tíd 2 x ron Je vytvoen systém pro vyhledávání žák nadaných a talentovaných. Je vedena evidence žák nadaných a talentovaných. Školní vzdlávací program Organizace vzdlávacího procesu Lépe koordinovat vytváení klíových kompetencí Zdokonalit vnitní informaní systém Pedmtové komise Dotazníky pro pedagogy zjišování efektivity píjmu informací a práce s nimi Silnou stránkou v oblasti Školní vzdlávací program je: a) vytváení individuálních vzdlávacích program pro žáky se speciálními vzdlávacími potebami b) zalenní klíových kompetencí do ŠVP Analýza úrovn klíových kompetencí Klíové kompetence jsou jasn formulované a propojené v mezipedmtový ch vztazích Internet, Intranet, ICQ, Skype Je zajištn pravidelný informaní tok smrem k zamstnancm a systém zptných vazeb smrem k vedení

3 4. Prbh Uení se žák Více využívat sebe žák Silnou stránkou v oblasti Prbh je: a) vhodnost metod výuky k vymezeným cílm a obsahu výuky b) vedení žáka k zodpovdnosti za své studijní výsledky c) využívání samostatné a týmové práce žák 5. Kultura Podpora žákm i studentm Práce tídního uitele Podporovat sebedvru žák Vytváet portfolia žák Silnou stránkou v oblasti Kultura je: a) pochvaly a odmny žák pevyšují nad tresty b) spolupráce školské rady (SRPDŠ) a vedení c) spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou Srovnávací statistiky se sebem Evaluaní dotazníky Vysvdení Pochvalné listy vetn odmn Nástnky ve výlohách www stránky Regionální tisk Dokumenty tídního uitele Zápisy z jednání s rodii Žáci si povedou portfolia Bude využíváno sebe školní práce pi všech vhodných píležitostech žáci se budou úastnit konzultací s uiteli spolen s rodii tvrtletní práce Soutže Olympiády Sebe žák Dotazníky Tídnické hodiny Dle poteby tvrtletn Je posílena etnost sebe výsledk práce žák. Statistické informace a data jsou úeln využívány k sebe výkon a znalostí žák. Žáci jsou úspšní pi postupu do vyšších roník a v pijímacím ízení na stední Je vytvoen pehled prací žáka v daném roníku

4 6. ízení Kontrola Lepší kontrola opatení vedoucích k zlepšení využívání materiálních zdroj Silnou stránkou v oblasti ízení je: a) organizaní struktura a organizaní ád b) podpora uitel pi zavádní zmn 7. Zajišování kvality Provádní vlastního Zvýšit úspšnost využívaných metod a nástroj Silnou stránkou v oblasti Zajišování kvality je: a) plánování provádní vlastního b) plán rozvoje 8. Výsledky Hodnocení výsledk Zamit se na výsledk hlavních pedmt Výroní zpráva Dokumentace Informace z vedení Evaluaní dotazníky pro pedagogy Evaluaní komise Roní hodnotící zpráva Evaluaní dotazník pro žáky ten by ml vyhodnotit povdomí žák o znalostech které v konkrétních pedmtech získali. Inventarizaní komise Pehled o umístní pomcek ve škole Roní hodnotící zpráva ZŠ Šenov. Bude vypracován plán pro odstranní konkrétních nedostatk vyplývajících z hodnotící zprávy. Na zaátku následujícího školního roku bude vypracována zpráva, která zdokumentuje posun dosažený v hodnocených oblastech. Srovnávací testy tvrtletní práce Soutže Olympiády pozn. Tyto nástroje jsou vyhodnoceny jako silná stránka. Jednou ron Jednou ron Materiální zdroje jsou lépe využívány. Metody a nástroje jsou efektivn využívány. Je posílena etnost výsledk žák v hlavních pedmtech. Žáci mají pehled o znalostech které - 4 -

5 Zjišování výsledk Zabezpeit úelnost využívání statistických informací a dat pro srovnávání Silnou stránkou v oblasti Výsledky je: a) nástroje využívané k mení výsledk b) zjištných výsledk na úrovni c) prezentace na veejnosti 9. Výsledky práce vzhledem k podmínkám a ekonomickým zdrojm Celkové využívání lidských zdroj Zdokonalit práci uitel vzhledem k hodnoceným oblastem Výroní zpráva pedmtové komise samotní pedagogové konkrétních pedmt mají možnost porovnat výsledky žák. Evaluaní dotazník pro žáky ten by ml vyhodnotit možnosti žák, porovnat své znalosti na úrovni, pop. kraje nebo státu. Evaluaní dotazník pro pedagogy Evaluaní komise Zápisy ukázkových hodin Hospitace vedení Popípad bude rozšíen poet pedmt ve kterých bude k porovnávání a zjišování znalostí žák docházet. Statistické informace a data pro srovnání znalostí žák budou pravideln zveejovány. Nap. na webových stránkách. Bude vypracován roní plán DVPP(vetn priorit) Práce MS, PK Realizace ukázkových hodin a vzájemných hospitací Na poátku násl. škol. roku 1x ron v daném pedmtu získali. Žáci mají možnost porovnat své znalosti s ostatními. Práce uitel se v hodnocených oblastech zdokonaluje

6 Roní hodnotící zpráva bude vypracována zpráva, která zdokumentuje posun dosažený v hodnocených oblastech Celkové využívání materiálních zdroj Zefektivnit využívání ICT Pedmtové komise Tematické plány jednotlivých pedmt Zalenní ICT konkrétn do tematických plán jednotlivých pedmt Zapojování se do projekt Nabídka nových technologií Na poátku násl. škol. roku bude vypracována zpráva, která zdokumentuje dosažený posun Silnou stránkou v oblasti Výsledky práce vzhledem k podmínkám a ekonomickým zdrojm je a) efektivita využívání prostor a budov b) korekce cíl a hodnot c) korekce ŠVP Dostupné technické vybavení je aktivn využíváno

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více