Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006"

Transkript

1 Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 Praha 4, Modřanská 1375/10a tel/fax: , tel.: ( ,914) ová adresa : Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Mgr. Květuše Bošková ředitelka školy V Praze dne

2 1. Přesný název školy k podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol Základní škola T.G.Masaryka, Praha 4, Modřanská 10a Adresa: Modřanská 10a Praha 4 Modřany Odloučené pracoviště: Praha 4, K Vltavě 115/25 Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace - IČ: IZO: Správní obvod (název, sídlo) Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany 3. Charakteristika školy Úplná základní škola se všemi ročníky, učebním plánem Základní škola, třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy (ve sportu dosahuje vynikajících výsledků) a poměrně rozsáhlou nabídkou zájmových aktivit. Její součástí jsou školní družina a školní jídelna, v níž se stravují i žáci Základní školy K Dolům. Škola stojí ve staré zástavbě Modřan a má dvě odloučená pracoviště tělocvičnu (na adrese školy) a šestitřídní pavilon (viz adresa). Hlavní budova byla otevřena , tělocvična je z 50.let, pavilon K Vltavě z roku 1986 a budova školní jídelny z roku K hlavní budově přiléhá hřiště je z roku 1993, nově opraveno v roce Vzdělávací program školy - přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT (u vlastního doložit kopii souhlasu MŠMT) vzdělávací počet škol počet tříd počet žáků program základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola začít spolu zdravá škola příp. doplnit další 2

3 UČEBNÍ PLÁN vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj.16847/96-2 (rozšířené vyučování tělesné výchovy čj.29738/ ) Předmět Ročník 1.A 1.B A 4.B 5. 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Min.hod. Český jazyk ,5 4 4,5 16 Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda 1,5 1,5 2 Dějepis. 1, , Občanská vých Rodinná vých Zeměpis 2 2 1, Matematika ,5 4 4,5 16 Přírodověda 1,5 1,5 2 Přírodopis , Fyzika 1,5 2 1, Chemie Hudební vých Výtvarná vých Praktic. činnosti PC / / TP/PP / / PD / / SP/TK / / Tělesná vých /8 Volitelné před NJ-2h / / / PPř-1 / TI -1 / P -1 / KAJ-1 / / Do-1 / Dispon.dotace TV TI SSP SSP TI TI SZ SZ Týdenní dotace povin.předmětů Nepovin.předm. AJ / NJ / / / KAJ / / / LA / / Sport. / / / 3

4 K učebnímu plánu pro I.stupeň: Nepovinné předměty: anglický jazyk sportovní Zájmové útvary: angličtina hrou dramatická výchova keramika hrou 7 statečných sportovní výpočetní technika výtvarný K učebnímu plánu pro II.stupeň: Druhy praktických činností: Práce s počítačem Práce s technickými materiály Provoz a údržba domácnosti Příprava pokrmů Svět práce Technické kreslení Volitelné předměty: konverzace v anglickém jazyce německý jazyk seminář a praktika z přírodopisu technická informatika domácnost pěstitelství Disponibilní dotace: seminář a praktikum ze zeměpisu seminář ze společenskovědních předmětů technická informatika tělesná výchova Nepovinné předměty: konverzace v anglickém jazyce německý jazyk lehká atletika Zájmový útvar: dramatická výchova 5. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 25 22, nepedagogičtí 16 12, ,845 celkem 41 34, ,845 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 46,167 4

5 c) kvalifikace pedagogických pracovníků k kvalifikace kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 7 0 II. stupeň 13 2 vychovatelé 2 0 kvalifikace pedagogických pracovníků vyjádřená v procentech: pedagog. pracovníci z toho (celkem) z toho (celkem) celkem kvalifikovaných % nekvalifikovaných % ,7 2 8,3 d) aprobovanost výuky v % (jedná se o součet hodin, které se vyučují, včetně volitelných a nepovinných předmětů a je třeba zjistit, jaké procento je učeno aprobovaně ze sta procent vyučovaných hodin) 86,643 e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 1(MD) f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 2 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 0 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet a formy) k RVP (ŠVP) - 22 ke svým oborům - 7 SIPVZ - 9 Prevence - 3 Psych.a pedagog. - 2 ch) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání (nemají odbornou kvalifikaci) 1 i) případně jiné formy studia (specifikovat) koordinátorka ŠVP 1 VP 1 EVVO 1 Geoatest (PřF UK) 1 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičny):.. 3 (celková charakteristiku materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost) dobře vybavené pracovny jazyková, fyzikální, počítačová, přírodopisná částečně vybavené pracovny hudební, chemická, zeměpisná - školní dílna - školní kuchyňka (malá, nevyhovující) kabinety - na hlavní budově 4, na pavilonu 3 žákovská a učitelská knihovna část tříd vybavená novým nábytkem 5

6 postrádáme - nový nábytek - část tříd je vybavena starým nábytkem - další pracovny a laboratoře - další kabinety - lepší vybavenost ICT - pozemek pro zahradnickou činnosti - aulu pro hromadné setkávání žáků - výstavní prostory - studijní zóny pro aktivní využití volného času - vybavení knihovny jako informačního centra tělesná výchova a sport 1 velká dobře vybavená tělocvična - 1 malá nevyhovující tělocvična - 1 průměrná tělocvična (na pavilonu) - hřiště u hlavní budovy většinou s umělým povrchem - chybí - ještě jedna tělocvična nebo úprava stávající - hřiště u pavilonu 7. Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k Počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem k k Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 21,57-21,25-21,4 6

7 b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 20,70-13,38-16, Zaměření tříd s rozšířenou výukou (uvést kterých předmětů) předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd 4 počet žáků Zaměření specializovaných tříd počet žáků ve specializovaných třídách celkem 0 z toho poruchy učení z toho poruchy chování 12. Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře, zkušenosti s integrací) 8 Pro tři žáky byl vypracován individuální vzdělávací plán ostatní rodiče o něj nepožádali. Při výuce však pedagogové zohledňují SPU u všech žáků. O navýšení finančních prostředků na integrované žáky škola nežádala. z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Přeřazení do ZvŠ ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. počet žáků Výsledky zápisů do prvních tříd počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd pro školní rok 2006/2007 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2005/2006 počet odkladů pro školní rok 2006/

8 15.Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 2 5 soukromá gymnázia 1 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední gymnázia celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední gymnázia celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku: 46. nesouhlasí s výsledky přijímacího řízení jedna žákyně nepodala přihlášku a nebyla tudíž přijata na SŠ ani SOU v nižším ročníku: Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území hlavního města Prahy (a z kterých krajů dojíždějí) kraj počet dětí Praha západ (Středočeský) 14 celkem mimopražských dětí: 14 8

9 18. Chování žáků (lze doplnit o nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny) a) klasifikace chování chování 1.pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré ,688 uspokojivé ,312 neuspokojivé 0 0 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené školní rok 2004/2005 počet hodin školní rok 2004/2005 počet žáků školní rok 2005/2006 počet hodin školní rok 2005/2006 počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem Prospěch žáků (lze doplnit o přehledné údaje o vzdělávání žáků, o výsledky testů v projektu Kalibro ) celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,219 1, 219 II. stupeň 1,727 1, 722 celkem 1,490 1, Školní družina klub (hodnocení činnosti) počet oddělení počet žáků Školní družina 2 49 Školní klub - - Školní družina pracuje velice dobře. Práce vychovatelek je přitom značně ztížena (převádění žáků z odloučeného pracoviště). Přesto kromě běžné činnosti a výchovných aspektů připravily pro žáky řadu zajímavých akcí např. mikulášskou a vánoční besídku, karneval, Den dětí, rozloučení se školním rokem. Pořádají i poznávací výlety a exkurze. Úzce spolupracují s mateřskou školou. 9

10 21. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty Výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání činnost: zajištění PROFI vyšetření žáků 9.tříd kompletace psychologických nálezů žáků a jejich evidence příprava podkladů pro sestavení individuálních plánů integrovaných žáků pomoc učitelům při sestavování individuálních plánů integrovaných žáků kontrola plnění závěrů individuálních plánů konzultace s třídními učiteli (výchovné a výukové problémy, záškoláctví, ) zajištění konzultací Dr.Šebové s třídními učiteli pravidelné konzultace s Dr.Šebovou (PPP) pravidelná účast na schůzkách výchovných poradců v PPP evidence nových žádostí o psychologická vyšetření řešení výchovných problémů se žáky (záškoláctví, šikana, zneužívání návyk.látek ) jednání s rodiči problémových žáků (záškoláctví, šikana, zneužívání návykových látek) spolupráce s kurátorkou a metodikem prevence spolupráce s odborem sociálních věcí pomoc žákům 9.tříd při volbě povolání informování žáků o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU evidence a rozesílání přihlášek k přijímacímu řízení na SŠ a SOU sestavení seznamu umístění přijatých žáků testování žáků osmých tříd programem ZIP konzultace se žáky 8.tříd volba povolání zorganizování exkurze žáků 8.tříd do Informačního střediska Úřadu práce hl.m.prahy účast na Semináři prevence sociálně patologických jevů Poradenství k volbě povolání: - je průběžně zařazováno do výuky občanské a rodinné výchovy i do dalších předmětů - v 9.ročníku je zaveden samostatný předmět svět práce - pro žáky 8.tříd je zajištěna exkurze do Informačního střediska pro volbu povolání na Úřadu práce hl.m.prahy - žáci 8.ročníku využívají testování programem ZIP, který je zaměřen na volbu povolání - v oblasti profesionální orientace žáků škola spolupracuje s PPP Barunčina Spolupráce s PPP: PROFI vyšetření žáků 9.tříd Pravidelné konzultace Screening žáků 1.tříd Spolupráce s OSVZ Úřadu MČ Praha 12 a kurátory Spolupráce s Policií ČR s preventivně informační skupinou: Bezpečnost dětí Dopravní výchova Děti a trestné činy Mezilidské vztahy šikana Tabák, alkohol, cigarety Drogy a hazardní hry 10

11 22. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů Prevence je zaměřena na - kouření, alkoholismus, drogové závislosti - záškoláctví - šikanu, vandalismus - xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus - kriminalitu a delikvenci Metody práce: a) získávání základních informací v rámci osnov vybraných předmětů, výchova k zdravému životnímu stylu b) besedy se žáky učitelé, odborníci c) práce výchovné poradkyně, metodika prevence nebo psycholožky s třídními kolektivy pomoc při adaptaci na školní prostředí, diagnostika třídních kolektivů, depistáž žáků potřebujících zvýšenou péči, práce s jednotlivými žáky podle jejich individuálních potřeb, koordinace výchovné práce učitelů d) individuální konzultace žáků se členy pedagogického sboru e) v období říjen 2005 duben 2006 Institut FÍLIA zaměřeno na 5.-7.třídy f) značná nabídka volnočasových aktivit ať sportovních nebo vedoucích k prohlubování znalostí 23. Rada školy vznik, hodnocení činnosti Rada školy působí od sešla se celkem čtyřikrát - zvolila předsedu a zástupkyni předsedy - schválila jednací řád - připomínkovala a po úpravách schválila školní a klasifikační řád - vyjádřila se k rozboru hospodaření a souhlasila s upraveným rozpočtem - seznámila se s hodnocením školního roku - projednala inspekční zprávu - zástupce se zúčastnil výběrového řízení na kotelnu v budově odloučeného pracoviště (na pavilonu K Vltavě) Rada školy se schází na svých plánovaných schůzkách a řeší předem naplánované úkoly. Podklady pro jednání zasílá škola s předstihem, aby se její členové mohli na jednání připravit. 24. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, účast škol v rozvojových programech Spolupráce s rodiči: Zpravodaj informační bulletin pro rodiče Třídní schůzky 4x do roka Další informace 2x do roka (1.a 3.čtvrtletí) písemné hodnocení chování a prospěchu žáků Rodiče ve škole 1.září s nastupujícími žáky 1.tříd při Dnu otevřených dveří 30.června rozloučení se žáky 9.tříd Informace na www stránkách Spolupráce s PPP - viz bod 21 Spolupráce s OSVZ Úřadu MČ Praha 12 a kurátory viz bod 21 Spolupráce s Policií ČR - viz bod 21 Spolupráce s MŠ Pod Sady a Lysinská Spolupráce s Asociací školních sportovních klubů Spolupráce s Univerzitním sportovním klubem Mimoškolní aktivity - viz bod 30, 31 11

12 25. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Formy práce: využití vnitřní diferenciace zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů výuka cizích jazyků (AJ od 1.třídy, na II.stupni druhý cizí jazyk) nabídka zájmových útvarů a kurzů soutěže Zvláštní skupinu pak tvoří sportovně talentovanější žáci rozšířená výuka TV Nadaných žáků v základních školách však ubývá odchody na víceletá gymnázia i do škol s rozšířenou výukou jazyků. 26. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí nemáme. 27. Školní stravování (lze doplnit o případné problémy, které řešíte v souvislosti s provozem ŠJ) počty stravovaných žáků: 387. z toho počty žáků z jiných škol: 138. počet jídelen počet výdejen ZŠ: 1 ZŠ: 0 MŠ: MŠ Problémy, jež přináší stravování žáků ze ZŠ K Dolům a předpisy o stravování žáků: - zpočátku nedostatečná informovanost jejich pedagogického sboru autorství nových předpisů v otázce placení obědů připisovali naší škole z toho pak plynul jejich negativní postoj, který se projevil v jejich přístupu v řešení případů nevhodného chování jejich žáků - chování jejich žáků - otázka dozorů ty jsou dle zákona naší povinností, jenže naše školní jídelna není jediná místnost, ale poschoďová budova, kde v přízemí jsou šatny (pro ZŠ K Dolům), v poschodí pak rozsáhlá jídelna rozdělená na dvě části (pro každou ze škol) a naše škola nemá tolik pracovníků, aby mohla všechny prostory obsadit dozírajícími a zařídit to musí. 28. Výjezdy žáků mimo objekt školy (lze doplnit o hodnocení výjezdů) počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy 1 34 ŠvP a sportovní soustředění lyžařské kurzy 1 66 Žáci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy mají v rámci školy v přírodě sportovní soustředění. Vyučování je omezeno na jednu hodinu denně, trénuje se ve dvou blocích dopoledne a třech odpoledne. 12

13 Školy v přírodě, sportovní soustředění i výchovně vzdělávací zájezd lze hodnotit po všech stránkách kladně. Kladně lze hodnotit přínos, který tyto akce mají pro žáky i obětavou práci učitelek a učitelů i velmi dobrou práci vychovatelek, vychovatelů a zdravotníků. Lyžařského výcvikového zájezdu se zúčastnili žáci 7.tříd a žáci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. I zde je nutno chválit celodenní obětavou práci učitelů instruktorů. Je nutno vyzvednout i jejich odbornou připravenost a pedagogickou způsobilost při práci s dětmi lyžaři začátečníky i pokročilými. 29. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol ČŠI inspekce ve dnech 6.-7.června 2006 zaměřená na práci na I.stupni hlavně na výchovu ke zdraví (VKZ) výňatek z inspekční zprávy: VKZ se systémově podařilo implementovat nejen do výuky ve všech ročnících, ale stala se nedílnou součástí mnoha dalších školních aktivit včetně minimálního preventivního programu. Tyto promyšlené, systémové kroky týkající se života celé školy patří mezi příklady dobré praxe. Prosazování pozitivních změn ve vzdělávání a realizaci VKZ umožňuje i velmi dobrá organizace školy vycházející z kvalitního školního řádu a rozvrhu hodin, na který navazují nepovinný předmět, práce četných kroužků, dlouhodobých projektů, poznávacích výletů, vycházek, exkurzí, besed a zapojení do celoškolních akcí Žáci I.stupně se pravidelně a systematicky vzdělávají i v oblasti dopravní výchovy a výchovy k ochraně člověka za mimořádných situací. Dílčí nedostatky spíše formálního charakteru se objevily v zápisech v třídních knihách a kontrola žákovských knížek ukázala minimální hodnocení výchovných předmětů či úplnou absenci známek z těchto předmětů. Prostorové podmínky pro vzdělávání jsou standardní a umožňují efektivní výuku Čisté a esteticky působivé třídy a chodby, vystavené dětské práce, tematicky zaměřené nástěnné tabule a informace o školním životě podporují identifikaci žáků se školou. Přestávky mohou děti trávit v relaxačním nebo sportovním koutku Vzdělávání probíhá v příjemném komunikativním prostředí. K budování partnerských neformálních vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli přispívají prakticky a nenásilně uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů zaměřená na zdravý životní styl, zjevná identifikace žáků se školou a úspěšná reprezentace školy při celopražských i republikových sportovních soutěžích. Koncepční materiály školy dokumentují vytváření prostoru pro tvůrčí přístup učitelů k výuce, jejich zainteresovanost na trvalém zlepšování práce a aktivní podíl na řízení. Práci na tvorbě školního vzdělávacího programu zahájil management školy stanovením efektivního postupu s maximálním využitím času již v loňském školním roce. Na dobrý základ v zavedených činnostech (profilace na tělesnou výchovu, výuka cizích jazyků), navázala odborná příprava pedagogů a SWOT analýza současného stavu. Po zodpovědném vyhodnocení situace přešly jednotlivé pracovní týmy ke konkrétním úkolům a tvorbě písemného dokumentu. Komunikační a informační systém školy je funkční. Z dotazníkového šetření v rámci SWOT analýzy u rodičů žáků vyplývá, že jsou spokojeni např. s prostředím školy, s informovaností, pozitivně hodnotí úroveň vzdělávání. Na kurikulární reformě školy výrazně participuje zřizovatel, projednává se školou její koncepční záměry, nutnost odborného rozvoje pedagogů podpořil i finanční částkou podporuje různé akce a projekty V systému péče o začínající, nekvalifikované a nově příchozí učitele je důležitá funkce uvádějícího učitele a pravidelná kontrola a zpětná vazba od vedení školy. Ve výchovně vzdělávacích otázkách škola poskytuje rodičům poradenský servis konzultace s učiteli, výchovnou poradkyní, psycholožkou PPP, přednáška k protidrogové prevenci. Výchovná poradkyně koordinuje práci s handicapovanými dětmi Škola má plán práce s talentovanými žáky. Příležitost k prezentaci a soutěžení dostávají nejen děti se sportovním nadáním. Vlastní hodnocení podmínek vzdělávání, organizace a nabídka aktivit směřujících k VKZ jsou na úrovni příkladů dobré praxe. Celkově jsou podmínky k realizaci VKZ na standardní úrovni. Personální řízení a personální podmínky školy k realizaci VKZ jsou na standardní úrovni. Závěr: Realizace výchovy ke zdraví je pozitivně ovlivňována: - efektivní zpětnou vazbou na předcházející inspekční zprávu, 13

14 - četnými školními i mimoškolními aktivitami zaměřenými na výchovu ke zdraví - estetickou úrovní vnitřního prostředí školy, - příznivým klimatem školy - důsledným DVPP zaměřeným na kurikulární reformu, - efektivním postupem prací na ŠVP Realizace výchovy ke zdraví je negativně ovlivňována: - nedůslednou kontrolou třídních knih a žákovských knížek na 1.stupni. Jiné kontroly: VZP kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného ve dnech zpráva dodána Výsledek kontroly: - hlášení změn v pořádku - stanovení vyměřovacích základů a stanovení pojistného - v pořádku - předpis pojistného a platby v pořádku - vratky vypočteny ve správné výši a shledány oprávněnými - přehledy o platbách pojistného předávány včas - záznam o pracovním úrazu zaslán ve stanoveném termínu nedostatky v několika málo případech do roku 1997 nebyla včas splněna oznamovací povinnost při odchodu či nástupu zaměstnance - v roce 1993 a 1994 nebylo včas v několika případech hrazeno pojistné penále ve výši 3 243,24 Kč bylo na žádost školy promlčeno. Školní jídelna vnitřní audit systému HACCP Při kontrole shledáno vše v pořádku opatření k nápravě nebyla uložena. 30. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce) Se zahraničím škola nespolupracuje 31. Účast žáků v soutěžích (lze doplnit o hodnocení soutěží) a) vyhlašovaných MŠMT vědomostní (jaké) sportovní (jaké) umělecké (jaké) Olympiáda v českém jazyce Pohár rozhlasu v lehké atletice Zeměpisná olympiáda Atletický čtyřboj Matematická olympiáda Přespolní běh Matematický Klokan Basketbal Pythagoriáda Florbal Archimediáda Házená Fyzikální olympiáda Kopaná Soutěž v programování Přehazovaná Dějepisná olympiáda Volejbal Softbal Vybíjená Stolní tenis Minifotbal-McDonald s Cup 14

15 b) ostatních vědomostní (jaké) sportovní (jaké) umělecké (jaké) Eurorebus (Z) Basketbal-vánoční turnaj Pražské poetické setkání (ČJ) Soutěž v počítání na kalkulačkách Kopaná Školský pohár CocaCola Karlovarský skřivánek Pikomat MFF UK (M) Smíšená vybíjená Požární ochrana očima dětí Chemická soutěž žáků 9.tříd Velká cena Modřan v lehkoatl.dvojboji Za humny města (VV) Zlatý list (Př) Malá kopaná Pražský poutník na více kolech Paragraf Laťka ZŠ Campanus Laťka na ZŠ Jitřní Laťka na ZŠ TGM Beach volejbal V celé řadě soutěží získala naše škola výborné či velmi dobré umístění v obvodních, případně celopražských soutěžích. Z vědomostních soutěží to bylo 1. místo v obvodní soutěži fyzikální olympiády 8.tříd, 3.místo v korespondenční matematické soutěži Pikomat, 1.a 4. místo v soutěži dětí a mládeže v programování. Naším nejúspěšnějším odvětvím zůstává tělesná a sportovní výchova. V tomto roce získali naši žáci na různých sportovních soutěžích 37 pohárů a 48 kolektivních diplomů za místění na 1.-3.místě, 22 družstev se umístilo na 1. místě v Praze 12, 21 jich postoupilo do celopražských finále, 6 družstev se stalo přeborníky Prahy, 2 družstva postoupila na mistrovství republiky. V Poháru primátora hl. m. Prahy obsadili naši chlapci 3.místo, dívky dokonce první ( po čtvrté). Jako jediná pražská škola máme oceněné obě kategorie (chlapce i dívky). V Poháru starosty Prahy 12 jsme obhájili loňské i předloňské prvenství. 32. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, včetně počtu dětí ze 3 nejsilněji zastoupených států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ stát počet žáků Ukrajina 3 Vietnam 2 Republika Kazachstán 1 Ruská federace 1 Polsko 1 Pozitivum: děti se učí pozitivnímu postoji k minoritám a k lidem různých národností, náboženství a kultur. Negativum pro cizince jazyková bariéra. Čím dítě nastoupí do nižší třídy, tím je situace pro něj lepší. Lépe jsou na tom také děti slovanských národností. Dětem by pomohlo, kdyby před nástupem do školy absolvovaly kurzy českého jazyka. 33. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání na ZŠ. Jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů Akreditované programy nemáme. 34. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta nad rámec osnov ZŠ. Předměty, ve kterých ZŠ rozšiřuje tuto oblast 15

16 Environmentální vzdělávání je součástí koncepce rozvoje školy. Prolíná celou výukou na I.i II.stupni. Učitelé rozpracovali toto téma do svých učebních plánů. Způsoby realizace - využití učební látky jednotlivých předmětů projektové hry zaměřené na stav životního prostředí Modřan - průzkumy terénu - vycházky - exkurze a výlety, školy v přírodě, sportovní soustředění, lyžařské zájezdypoznávání chráněných území, besedy s ochránci přírody, popř.s členy Horské služby - návštěvy zoologických zahrad (adopce opičky makaka v pražs. ZOO) - výtvarné soutěže s tematikou ochrany životního prostředí - projekt Ochrana člověka za mimořádných situací - využití nabídky školních ekologických projektů Tereza - absolvování výukové nabídky Ekocentra Podhoubí - návštěvy dalších programů Planeta Země sběr tříděného papíru, baterií, třídění odpadu ve škole 35. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) A) Další školní a mimoškolní aktivity Projekty - zařazení do vyučování - Ajax- spolupráce s Policií ČR - Kdo šetří, má za tři - Fyzika v domácnosti - Komunikace - Já a mobil - S CK do vesmíru - Modřany mé město - Školní projektová geografická hra - Z Nového na Staré Město - Židovské Město - Zdravé zuby Školní akce - Den otevřených dveří - Ochrana člověka za mimořádných situací - Dětský den bez úrazů - Den Země - Prodloužený jazykový výjezd - Vánoční besídky - Sběrové akce - Pracuje Školní sportovní klub - Pracuje žákovská samospráva akce ŽS: Adopce makaka - Spolupráce s mateřskými školami - Závěr šk.roku Akademie celoroční příprava Sportovní akce pořádané pro ostatní školy regionu a pro školy členy AŠSK - Velká cena Modřan v lehkoatletickém dvojboji - Smíšená vybíjená Školní soutěže: - Matematika soutěž Heuréka - Dějepis - Historia magistra vitae - Tělesná vých.- Modřanská laťka Besedy: 16

17 Další akce: - Návštěvy kulturních pořadů k výuce - Exkurze - Návštěvy Planetária, muzeí, divadel - Školní výlety B) Závěrem Kvalitu výuku hodnotím jako velice dobrou učební osnovy a učební plány byly splněny. Většina učitelek a učitelů se aktivně podílela na veškeré činnosti školy. Kromě plnění svých daných povinností výuky organizovali a zajišťovali zájmovou činnost, připravovali žáky na soutěže a sami různé soutěže v rámci školy vymýšleli (a nejen v rámci školy). O jejich pracovním nasazení svědčí počet soutěží, kterých se škola zúčastnila, umístění žáků v těchto soutěžích i vysoké procento žáků zapojených do zájmové činnosti. Největšího úspěchu jsme opět dosáhli v oblasti tělesné a sportovní výchovy. Dlouhodobá úspěšnost na tomto poli vypovídá o soustavné, cílevědomé a obětavé práci vyučujících bez ohledu na čas v hodinách povinné i nepovinné tělesné výchovy, volitelných míčových hrách či lehké atletice i v zájmových sportovních útvarech. Tradičně výborná a zodpovědná byla práce výchovné poradkyně. Pro všechny pedagožky a pedagogy se stala prioritou práce na školním vzdělávacím programu. Úroveň této práce byla kladně zmíněna i v inspekční zprávě. O zodpovědném přístupu k tvorbě ŠVP a výuce vůbec svědčí zapojení téměř celého pedagogického sboru do dalšího vzdělávání viz bod 5, odst.h) této zprávy. A že kladné hodnocení práce školy není jen mým názorem, shrnu na závěr v bodech některé poznatky z inspekční zprávy: Inspekce zaměřená na výchovu ke zdraví hodnotila tuto oblast kladně ale s tím bylo hodnoceno i - příjemné komunikativní prostředí - velmi dobrá organizace školy - funkční komunikační a informační systém - prostor pro tvůrčí přístup učitelů k výuce a jejich aktivní podíl na řízení - partnerské vztahy mezi učiteli a žáky - partnerské vztahy mezi žáky - efektivní postup prací na ŠVP - úspěšná prezentace školy na celopražských i republikových sportovních soutěžích - poradenský servis školy - kladný vztah rodičů ke škole - estetická úroveň vnitřního prostředí školy. Přílohy: Zpravodaj Výsledky Poháru starosty Prahy 12 Výsledky POPRASKu Program Akademie Diplom ze Dne Země Pozn.: zde bude uvedeno schválení výroční zprávy školskou radou (koná se dne 26.t.m.) a pedagogickou radou (koná se 27.t.m.) 17

18 18

Výroční zpráva za školní rok 2006 /2007

Výroční zpráva za školní rok 2006 /2007 Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 Praha 4 - Modřany, Modřanská 1375/10a tel/fax: 241 773 132, tel.: 241 773 192 (241 774 913,914) e-mailová adresa : škola@zstgm-praha.cz www.zstgm-praha.cz Výroční

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, 180 48 Praha 8 - Libeň Zenklova 35/1, 180 48 Praha

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PRAHA ZÁŘÍ 2013 1 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2012 Výroční

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová ředitelka Mgr. Magda Fuksíková zástupkyně ředitelky 1 Výroční zpráva Základní školy Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39 za školní rok 2008/2009 1. Přesný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8 Žernosecká 3/1597 182 00 Název: Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, Praha 8, 182 00 Telefon: 286582568, 286884242

Více

AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část

AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA úvodní část AB. Přesný název školy, zřizovatel (název, sídlo) A ZÁKLADNÍ ŠKOLA výchovně vzdělávací část A. Charakteristika školy, počet budov A. Vzdělávací program

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 1. Přesný název školy Základní škola Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 Datum posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : 6. 6. 2007 2. Zřizovatel

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 4. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2008-2009 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 5 Systém jazykové výuky str. 6 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK V Remízku 7/919 Praha 5 - Hlubočepy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK V Remízku 7/919 Praha 5 - Hlubočepy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK V Remízku 7/919 Praha 5 - Hlubočepy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Praha září 2009 1 1. Přesný název školy Fakultní základní škola Barrandov II

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 PRAHA ZÁŘÍ 2010 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2009/2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva 2013-2014 1. Základní údaje o škole : název školy: Základní škola, Praha 9, Litvínovská 500 jméno ředitele školy: Ing. Davidová Jaroslava kontaktní údaje: - telefon 286 88 99 28 - fax 286

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ Š K O L A Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha 4 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Výroční zpráva základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více