Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006"

Transkript

1 Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 Praha 4, Modřanská 1375/10a tel/fax: , tel.: ( ,914) ová adresa : Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Mgr. Květuše Bošková ředitelka školy V Praze dne

2 1. Přesný název školy k podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol Základní škola T.G.Masaryka, Praha 4, Modřanská 10a Adresa: Modřanská 10a Praha 4 Modřany Odloučené pracoviště: Praha 4, K Vltavě 115/25 Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace - IČ: IZO: Správní obvod (název, sídlo) Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany 3. Charakteristika školy Úplná základní škola se všemi ročníky, učebním plánem Základní škola, třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy (ve sportu dosahuje vynikajících výsledků) a poměrně rozsáhlou nabídkou zájmových aktivit. Její součástí jsou školní družina a školní jídelna, v níž se stravují i žáci Základní školy K Dolům. Škola stojí ve staré zástavbě Modřan a má dvě odloučená pracoviště tělocvičnu (na adrese školy) a šestitřídní pavilon (viz adresa). Hlavní budova byla otevřena , tělocvična je z 50.let, pavilon K Vltavě z roku 1986 a budova školní jídelny z roku K hlavní budově přiléhá hřiště je z roku 1993, nově opraveno v roce Vzdělávací program školy - přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT (u vlastního doložit kopii souhlasu MŠMT) vzdělávací počet škol počet tříd počet žáků program základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola začít spolu zdravá škola příp. doplnit další 2

3 UČEBNÍ PLÁN vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj.16847/96-2 (rozšířené vyučování tělesné výchovy čj.29738/ ) Předmět Ročník 1.A 1.B A 4.B 5. 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Min.hod. Český jazyk ,5 4 4,5 16 Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda 1,5 1,5 2 Dějepis. 1, , Občanská vých Rodinná vých Zeměpis 2 2 1, Matematika ,5 4 4,5 16 Přírodověda 1,5 1,5 2 Přírodopis , Fyzika 1,5 2 1, Chemie Hudební vých Výtvarná vých Praktic. činnosti PC / / TP/PP / / PD / / SP/TK / / Tělesná vých /8 Volitelné před NJ-2h / / / PPř-1 / TI -1 / P -1 / KAJ-1 / / Do-1 / Dispon.dotace TV TI SSP SSP TI TI SZ SZ Týdenní dotace povin.předmětů Nepovin.předm. AJ / NJ / / / KAJ / / / LA / / Sport. / / / 3

4 K učebnímu plánu pro I.stupeň: Nepovinné předměty: anglický jazyk sportovní Zájmové útvary: angličtina hrou dramatická výchova keramika hrou 7 statečných sportovní výpočetní technika výtvarný K učebnímu plánu pro II.stupeň: Druhy praktických činností: Práce s počítačem Práce s technickými materiály Provoz a údržba domácnosti Příprava pokrmů Svět práce Technické kreslení Volitelné předměty: konverzace v anglickém jazyce německý jazyk seminář a praktika z přírodopisu technická informatika domácnost pěstitelství Disponibilní dotace: seminář a praktikum ze zeměpisu seminář ze společenskovědních předmětů technická informatika tělesná výchova Nepovinné předměty: konverzace v anglickém jazyce německý jazyk lehká atletika Zájmový útvar: dramatická výchova 5. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 25 22, nepedagogičtí 16 12, ,845 celkem 41 34, ,845 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 46,167 4

5 c) kvalifikace pedagogických pracovníků k kvalifikace kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 7 0 II. stupeň 13 2 vychovatelé 2 0 kvalifikace pedagogických pracovníků vyjádřená v procentech: pedagog. pracovníci z toho (celkem) z toho (celkem) celkem kvalifikovaných % nekvalifikovaných % ,7 2 8,3 d) aprobovanost výuky v % (jedná se o součet hodin, které se vyučují, včetně volitelných a nepovinných předmětů a je třeba zjistit, jaké procento je učeno aprobovaně ze sta procent vyučovaných hodin) 86,643 e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 1(MD) f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 2 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 0 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet a formy) k RVP (ŠVP) - 22 ke svým oborům - 7 SIPVZ - 9 Prevence - 3 Psych.a pedagog. - 2 ch) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání (nemají odbornou kvalifikaci) 1 i) případně jiné formy studia (specifikovat) koordinátorka ŠVP 1 VP 1 EVVO 1 Geoatest (PřF UK) 1 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičny):.. 3 (celková charakteristiku materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost) dobře vybavené pracovny jazyková, fyzikální, počítačová, přírodopisná částečně vybavené pracovny hudební, chemická, zeměpisná - školní dílna - školní kuchyňka (malá, nevyhovující) kabinety - na hlavní budově 4, na pavilonu 3 žákovská a učitelská knihovna část tříd vybavená novým nábytkem 5

6 postrádáme - nový nábytek - část tříd je vybavena starým nábytkem - další pracovny a laboratoře - další kabinety - lepší vybavenost ICT - pozemek pro zahradnickou činnosti - aulu pro hromadné setkávání žáků - výstavní prostory - studijní zóny pro aktivní využití volného času - vybavení knihovny jako informačního centra tělesná výchova a sport 1 velká dobře vybavená tělocvična - 1 malá nevyhovující tělocvična - 1 průměrná tělocvična (na pavilonu) - hřiště u hlavní budovy většinou s umělým povrchem - chybí - ještě jedna tělocvična nebo úprava stávající - hřiště u pavilonu 7. Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k Počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem k k Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 21,57-21,25-21,4 6

7 b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 20,70-13,38-16, Zaměření tříd s rozšířenou výukou (uvést kterých předmětů) předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd 4 počet žáků Zaměření specializovaných tříd počet žáků ve specializovaných třídách celkem 0 z toho poruchy učení z toho poruchy chování 12. Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře, zkušenosti s integrací) 8 Pro tři žáky byl vypracován individuální vzdělávací plán ostatní rodiče o něj nepožádali. Při výuce však pedagogové zohledňují SPU u všech žáků. O navýšení finančních prostředků na integrované žáky škola nežádala. z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Přeřazení do ZvŠ ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. počet žáků Výsledky zápisů do prvních tříd počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd pro školní rok 2006/2007 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2005/2006 počet odkladů pro školní rok 2006/

8 15.Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 2 5 soukromá gymnázia 1 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední gymnázia celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední gymnázia celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku: 46. nesouhlasí s výsledky přijímacího řízení jedna žákyně nepodala přihlášku a nebyla tudíž přijata na SŠ ani SOU v nižším ročníku: Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území hlavního města Prahy (a z kterých krajů dojíždějí) kraj počet dětí Praha západ (Středočeský) 14 celkem mimopražských dětí: 14 8

9 18. Chování žáků (lze doplnit o nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny) a) klasifikace chování chování 1.pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré ,688 uspokojivé ,312 neuspokojivé 0 0 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené školní rok 2004/2005 počet hodin školní rok 2004/2005 počet žáků školní rok 2005/2006 počet hodin školní rok 2005/2006 počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem Prospěch žáků (lze doplnit o přehledné údaje o vzdělávání žáků, o výsledky testů v projektu Kalibro ) celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,219 1, 219 II. stupeň 1,727 1, 722 celkem 1,490 1, Školní družina klub (hodnocení činnosti) počet oddělení počet žáků Školní družina 2 49 Školní klub - - Školní družina pracuje velice dobře. Práce vychovatelek je přitom značně ztížena (převádění žáků z odloučeného pracoviště). Přesto kromě běžné činnosti a výchovných aspektů připravily pro žáky řadu zajímavých akcí např. mikulášskou a vánoční besídku, karneval, Den dětí, rozloučení se školním rokem. Pořádají i poznávací výlety a exkurze. Úzce spolupracují s mateřskou školou. 9

10 21. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty Výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání činnost: zajištění PROFI vyšetření žáků 9.tříd kompletace psychologických nálezů žáků a jejich evidence příprava podkladů pro sestavení individuálních plánů integrovaných žáků pomoc učitelům při sestavování individuálních plánů integrovaných žáků kontrola plnění závěrů individuálních plánů konzultace s třídními učiteli (výchovné a výukové problémy, záškoláctví, ) zajištění konzultací Dr.Šebové s třídními učiteli pravidelné konzultace s Dr.Šebovou (PPP) pravidelná účast na schůzkách výchovných poradců v PPP evidence nových žádostí o psychologická vyšetření řešení výchovných problémů se žáky (záškoláctví, šikana, zneužívání návyk.látek ) jednání s rodiči problémových žáků (záškoláctví, šikana, zneužívání návykových látek) spolupráce s kurátorkou a metodikem prevence spolupráce s odborem sociálních věcí pomoc žákům 9.tříd při volbě povolání informování žáků o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU evidence a rozesílání přihlášek k přijímacímu řízení na SŠ a SOU sestavení seznamu umístění přijatých žáků testování žáků osmých tříd programem ZIP konzultace se žáky 8.tříd volba povolání zorganizování exkurze žáků 8.tříd do Informačního střediska Úřadu práce hl.m.prahy účast na Semináři prevence sociálně patologických jevů Poradenství k volbě povolání: - je průběžně zařazováno do výuky občanské a rodinné výchovy i do dalších předmětů - v 9.ročníku je zaveden samostatný předmět svět práce - pro žáky 8.tříd je zajištěna exkurze do Informačního střediska pro volbu povolání na Úřadu práce hl.m.prahy - žáci 8.ročníku využívají testování programem ZIP, který je zaměřen na volbu povolání - v oblasti profesionální orientace žáků škola spolupracuje s PPP Barunčina Spolupráce s PPP: PROFI vyšetření žáků 9.tříd Pravidelné konzultace Screening žáků 1.tříd Spolupráce s OSVZ Úřadu MČ Praha 12 a kurátory Spolupráce s Policií ČR s preventivně informační skupinou: Bezpečnost dětí Dopravní výchova Děti a trestné činy Mezilidské vztahy šikana Tabák, alkohol, cigarety Drogy a hazardní hry 10

11 22. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů Prevence je zaměřena na - kouření, alkoholismus, drogové závislosti - záškoláctví - šikanu, vandalismus - xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus - kriminalitu a delikvenci Metody práce: a) získávání základních informací v rámci osnov vybraných předmětů, výchova k zdravému životnímu stylu b) besedy se žáky učitelé, odborníci c) práce výchovné poradkyně, metodika prevence nebo psycholožky s třídními kolektivy pomoc při adaptaci na školní prostředí, diagnostika třídních kolektivů, depistáž žáků potřebujících zvýšenou péči, práce s jednotlivými žáky podle jejich individuálních potřeb, koordinace výchovné práce učitelů d) individuální konzultace žáků se členy pedagogického sboru e) v období říjen 2005 duben 2006 Institut FÍLIA zaměřeno na 5.-7.třídy f) značná nabídka volnočasových aktivit ať sportovních nebo vedoucích k prohlubování znalostí 23. Rada školy vznik, hodnocení činnosti Rada školy působí od sešla se celkem čtyřikrát - zvolila předsedu a zástupkyni předsedy - schválila jednací řád - připomínkovala a po úpravách schválila školní a klasifikační řád - vyjádřila se k rozboru hospodaření a souhlasila s upraveným rozpočtem - seznámila se s hodnocením školního roku - projednala inspekční zprávu - zástupce se zúčastnil výběrového řízení na kotelnu v budově odloučeného pracoviště (na pavilonu K Vltavě) Rada školy se schází na svých plánovaných schůzkách a řeší předem naplánované úkoly. Podklady pro jednání zasílá škola s předstihem, aby se její členové mohli na jednání připravit. 24. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, účast škol v rozvojových programech Spolupráce s rodiči: Zpravodaj informační bulletin pro rodiče Třídní schůzky 4x do roka Další informace 2x do roka (1.a 3.čtvrtletí) písemné hodnocení chování a prospěchu žáků Rodiče ve škole 1.září s nastupujícími žáky 1.tříd při Dnu otevřených dveří 30.června rozloučení se žáky 9.tříd Informace na www stránkách Spolupráce s PPP - viz bod 21 Spolupráce s OSVZ Úřadu MČ Praha 12 a kurátory viz bod 21 Spolupráce s Policií ČR - viz bod 21 Spolupráce s MŠ Pod Sady a Lysinská Spolupráce s Asociací školních sportovních klubů Spolupráce s Univerzitním sportovním klubem Mimoškolní aktivity - viz bod 30, 31 11

12 25. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Formy práce: využití vnitřní diferenciace zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů výuka cizích jazyků (AJ od 1.třídy, na II.stupni druhý cizí jazyk) nabídka zájmových útvarů a kurzů soutěže Zvláštní skupinu pak tvoří sportovně talentovanější žáci rozšířená výuka TV Nadaných žáků v základních školách však ubývá odchody na víceletá gymnázia i do škol s rozšířenou výukou jazyků. 26. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí nemáme. 27. Školní stravování (lze doplnit o případné problémy, které řešíte v souvislosti s provozem ŠJ) počty stravovaných žáků: 387. z toho počty žáků z jiných škol: 138. počet jídelen počet výdejen ZŠ: 1 ZŠ: 0 MŠ: MŠ Problémy, jež přináší stravování žáků ze ZŠ K Dolům a předpisy o stravování žáků: - zpočátku nedostatečná informovanost jejich pedagogického sboru autorství nových předpisů v otázce placení obědů připisovali naší škole z toho pak plynul jejich negativní postoj, který se projevil v jejich přístupu v řešení případů nevhodného chování jejich žáků - chování jejich žáků - otázka dozorů ty jsou dle zákona naší povinností, jenže naše školní jídelna není jediná místnost, ale poschoďová budova, kde v přízemí jsou šatny (pro ZŠ K Dolům), v poschodí pak rozsáhlá jídelna rozdělená na dvě části (pro každou ze škol) a naše škola nemá tolik pracovníků, aby mohla všechny prostory obsadit dozírajícími a zařídit to musí. 28. Výjezdy žáků mimo objekt školy (lze doplnit o hodnocení výjezdů) počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy 1 34 ŠvP a sportovní soustředění lyžařské kurzy 1 66 Žáci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy mají v rámci školy v přírodě sportovní soustředění. Vyučování je omezeno na jednu hodinu denně, trénuje se ve dvou blocích dopoledne a třech odpoledne. 12

13 Školy v přírodě, sportovní soustředění i výchovně vzdělávací zájezd lze hodnotit po všech stránkách kladně. Kladně lze hodnotit přínos, který tyto akce mají pro žáky i obětavou práci učitelek a učitelů i velmi dobrou práci vychovatelek, vychovatelů a zdravotníků. Lyžařského výcvikového zájezdu se zúčastnili žáci 7.tříd a žáci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. I zde je nutno chválit celodenní obětavou práci učitelů instruktorů. Je nutno vyzvednout i jejich odbornou připravenost a pedagogickou způsobilost při práci s dětmi lyžaři začátečníky i pokročilými. 29. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol ČŠI inspekce ve dnech 6.-7.června 2006 zaměřená na práci na I.stupni hlavně na výchovu ke zdraví (VKZ) výňatek z inspekční zprávy: VKZ se systémově podařilo implementovat nejen do výuky ve všech ročnících, ale stala se nedílnou součástí mnoha dalších školních aktivit včetně minimálního preventivního programu. Tyto promyšlené, systémové kroky týkající se života celé školy patří mezi příklady dobré praxe. Prosazování pozitivních změn ve vzdělávání a realizaci VKZ umožňuje i velmi dobrá organizace školy vycházející z kvalitního školního řádu a rozvrhu hodin, na který navazují nepovinný předmět, práce četných kroužků, dlouhodobých projektů, poznávacích výletů, vycházek, exkurzí, besed a zapojení do celoškolních akcí Žáci I.stupně se pravidelně a systematicky vzdělávají i v oblasti dopravní výchovy a výchovy k ochraně člověka za mimořádných situací. Dílčí nedostatky spíše formálního charakteru se objevily v zápisech v třídních knihách a kontrola žákovských knížek ukázala minimální hodnocení výchovných předmětů či úplnou absenci známek z těchto předmětů. Prostorové podmínky pro vzdělávání jsou standardní a umožňují efektivní výuku Čisté a esteticky působivé třídy a chodby, vystavené dětské práce, tematicky zaměřené nástěnné tabule a informace o školním životě podporují identifikaci žáků se školou. Přestávky mohou děti trávit v relaxačním nebo sportovním koutku Vzdělávání probíhá v příjemném komunikativním prostředí. K budování partnerských neformálních vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli přispívají prakticky a nenásilně uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů zaměřená na zdravý životní styl, zjevná identifikace žáků se školou a úspěšná reprezentace školy při celopražských i republikových sportovních soutěžích. Koncepční materiály školy dokumentují vytváření prostoru pro tvůrčí přístup učitelů k výuce, jejich zainteresovanost na trvalém zlepšování práce a aktivní podíl na řízení. Práci na tvorbě školního vzdělávacího programu zahájil management školy stanovením efektivního postupu s maximálním využitím času již v loňském školním roce. Na dobrý základ v zavedených činnostech (profilace na tělesnou výchovu, výuka cizích jazyků), navázala odborná příprava pedagogů a SWOT analýza současného stavu. Po zodpovědném vyhodnocení situace přešly jednotlivé pracovní týmy ke konkrétním úkolům a tvorbě písemného dokumentu. Komunikační a informační systém školy je funkční. Z dotazníkového šetření v rámci SWOT analýzy u rodičů žáků vyplývá, že jsou spokojeni např. s prostředím školy, s informovaností, pozitivně hodnotí úroveň vzdělávání. Na kurikulární reformě školy výrazně participuje zřizovatel, projednává se školou její koncepční záměry, nutnost odborného rozvoje pedagogů podpořil i finanční částkou podporuje různé akce a projekty V systému péče o začínající, nekvalifikované a nově příchozí učitele je důležitá funkce uvádějícího učitele a pravidelná kontrola a zpětná vazba od vedení školy. Ve výchovně vzdělávacích otázkách škola poskytuje rodičům poradenský servis konzultace s učiteli, výchovnou poradkyní, psycholožkou PPP, přednáška k protidrogové prevenci. Výchovná poradkyně koordinuje práci s handicapovanými dětmi Škola má plán práce s talentovanými žáky. Příležitost k prezentaci a soutěžení dostávají nejen děti se sportovním nadáním. Vlastní hodnocení podmínek vzdělávání, organizace a nabídka aktivit směřujících k VKZ jsou na úrovni příkladů dobré praxe. Celkově jsou podmínky k realizaci VKZ na standardní úrovni. Personální řízení a personální podmínky školy k realizaci VKZ jsou na standardní úrovni. Závěr: Realizace výchovy ke zdraví je pozitivně ovlivňována: - efektivní zpětnou vazbou na předcházející inspekční zprávu, 13

14 - četnými školními i mimoškolními aktivitami zaměřenými na výchovu ke zdraví - estetickou úrovní vnitřního prostředí školy, - příznivým klimatem školy - důsledným DVPP zaměřeným na kurikulární reformu, - efektivním postupem prací na ŠVP Realizace výchovy ke zdraví je negativně ovlivňována: - nedůslednou kontrolou třídních knih a žákovských knížek na 1.stupni. Jiné kontroly: VZP kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného ve dnech zpráva dodána Výsledek kontroly: - hlášení změn v pořádku - stanovení vyměřovacích základů a stanovení pojistného - v pořádku - předpis pojistného a platby v pořádku - vratky vypočteny ve správné výši a shledány oprávněnými - přehledy o platbách pojistného předávány včas - záznam o pracovním úrazu zaslán ve stanoveném termínu nedostatky v několika málo případech do roku 1997 nebyla včas splněna oznamovací povinnost při odchodu či nástupu zaměstnance - v roce 1993 a 1994 nebylo včas v několika případech hrazeno pojistné penále ve výši 3 243,24 Kč bylo na žádost školy promlčeno. Školní jídelna vnitřní audit systému HACCP Při kontrole shledáno vše v pořádku opatření k nápravě nebyla uložena. 30. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce) Se zahraničím škola nespolupracuje 31. Účast žáků v soutěžích (lze doplnit o hodnocení soutěží) a) vyhlašovaných MŠMT vědomostní (jaké) sportovní (jaké) umělecké (jaké) Olympiáda v českém jazyce Pohár rozhlasu v lehké atletice Zeměpisná olympiáda Atletický čtyřboj Matematická olympiáda Přespolní běh Matematický Klokan Basketbal Pythagoriáda Florbal Archimediáda Házená Fyzikální olympiáda Kopaná Soutěž v programování Přehazovaná Dějepisná olympiáda Volejbal Softbal Vybíjená Stolní tenis Minifotbal-McDonald s Cup 14

15 b) ostatních vědomostní (jaké) sportovní (jaké) umělecké (jaké) Eurorebus (Z) Basketbal-vánoční turnaj Pražské poetické setkání (ČJ) Soutěž v počítání na kalkulačkách Kopaná Školský pohár CocaCola Karlovarský skřivánek Pikomat MFF UK (M) Smíšená vybíjená Požární ochrana očima dětí Chemická soutěž žáků 9.tříd Velká cena Modřan v lehkoatl.dvojboji Za humny města (VV) Zlatý list (Př) Malá kopaná Pražský poutník na více kolech Paragraf Laťka ZŠ Campanus Laťka na ZŠ Jitřní Laťka na ZŠ TGM Beach volejbal V celé řadě soutěží získala naše škola výborné či velmi dobré umístění v obvodních, případně celopražských soutěžích. Z vědomostních soutěží to bylo 1. místo v obvodní soutěži fyzikální olympiády 8.tříd, 3.místo v korespondenční matematické soutěži Pikomat, 1.a 4. místo v soutěži dětí a mládeže v programování. Naším nejúspěšnějším odvětvím zůstává tělesná a sportovní výchova. V tomto roce získali naši žáci na různých sportovních soutěžích 37 pohárů a 48 kolektivních diplomů za místění na 1.-3.místě, 22 družstev se umístilo na 1. místě v Praze 12, 21 jich postoupilo do celopražských finále, 6 družstev se stalo přeborníky Prahy, 2 družstva postoupila na mistrovství republiky. V Poháru primátora hl. m. Prahy obsadili naši chlapci 3.místo, dívky dokonce první ( po čtvrté). Jako jediná pražská škola máme oceněné obě kategorie (chlapce i dívky). V Poháru starosty Prahy 12 jsme obhájili loňské i předloňské prvenství. 32. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, včetně počtu dětí ze 3 nejsilněji zastoupených států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ stát počet žáků Ukrajina 3 Vietnam 2 Republika Kazachstán 1 Ruská federace 1 Polsko 1 Pozitivum: děti se učí pozitivnímu postoji k minoritám a k lidem různých národností, náboženství a kultur. Negativum pro cizince jazyková bariéra. Čím dítě nastoupí do nižší třídy, tím je situace pro něj lepší. Lépe jsou na tom také děti slovanských národností. Dětem by pomohlo, kdyby před nástupem do školy absolvovaly kurzy českého jazyka. 33. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání na ZŠ. Jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů Akreditované programy nemáme. 34. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta nad rámec osnov ZŠ. Předměty, ve kterých ZŠ rozšiřuje tuto oblast 15

16 Environmentální vzdělávání je součástí koncepce rozvoje školy. Prolíná celou výukou na I.i II.stupni. Učitelé rozpracovali toto téma do svých učebních plánů. Způsoby realizace - využití učební látky jednotlivých předmětů projektové hry zaměřené na stav životního prostředí Modřan - průzkumy terénu - vycházky - exkurze a výlety, školy v přírodě, sportovní soustředění, lyžařské zájezdypoznávání chráněných území, besedy s ochránci přírody, popř.s členy Horské služby - návštěvy zoologických zahrad (adopce opičky makaka v pražs. ZOO) - výtvarné soutěže s tematikou ochrany životního prostředí - projekt Ochrana člověka za mimořádných situací - využití nabídky školních ekologických projektů Tereza - absolvování výukové nabídky Ekocentra Podhoubí - návštěvy dalších programů Planeta Země sběr tříděného papíru, baterií, třídění odpadu ve škole 35. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) A) Další školní a mimoškolní aktivity Projekty - zařazení do vyučování - Ajax- spolupráce s Policií ČR - Kdo šetří, má za tři - Fyzika v domácnosti - Komunikace - Já a mobil - S CK do vesmíru - Modřany mé město - Školní projektová geografická hra - Z Nového na Staré Město - Židovské Město - Zdravé zuby Školní akce - Den otevřených dveří - Ochrana člověka za mimořádných situací - Dětský den bez úrazů - Den Země - Prodloužený jazykový výjezd - Vánoční besídky - Sběrové akce - Pracuje Školní sportovní klub - Pracuje žákovská samospráva akce ŽS: Adopce makaka - Spolupráce s mateřskými školami - Závěr šk.roku Akademie celoroční příprava Sportovní akce pořádané pro ostatní školy regionu a pro školy členy AŠSK - Velká cena Modřan v lehkoatletickém dvojboji - Smíšená vybíjená Školní soutěže: - Matematika soutěž Heuréka - Dějepis - Historia magistra vitae - Tělesná vých.- Modřanská laťka Besedy: 16

17 Další akce: - Návštěvy kulturních pořadů k výuce - Exkurze - Návštěvy Planetária, muzeí, divadel - Školní výlety B) Závěrem Kvalitu výuku hodnotím jako velice dobrou učební osnovy a učební plány byly splněny. Většina učitelek a učitelů se aktivně podílela na veškeré činnosti školy. Kromě plnění svých daných povinností výuky organizovali a zajišťovali zájmovou činnost, připravovali žáky na soutěže a sami různé soutěže v rámci školy vymýšleli (a nejen v rámci školy). O jejich pracovním nasazení svědčí počet soutěží, kterých se škola zúčastnila, umístění žáků v těchto soutěžích i vysoké procento žáků zapojených do zájmové činnosti. Největšího úspěchu jsme opět dosáhli v oblasti tělesné a sportovní výchovy. Dlouhodobá úspěšnost na tomto poli vypovídá o soustavné, cílevědomé a obětavé práci vyučujících bez ohledu na čas v hodinách povinné i nepovinné tělesné výchovy, volitelných míčových hrách či lehké atletice i v zájmových sportovních útvarech. Tradičně výborná a zodpovědná byla práce výchovné poradkyně. Pro všechny pedagožky a pedagogy se stala prioritou práce na školním vzdělávacím programu. Úroveň této práce byla kladně zmíněna i v inspekční zprávě. O zodpovědném přístupu k tvorbě ŠVP a výuce vůbec svědčí zapojení téměř celého pedagogického sboru do dalšího vzdělávání viz bod 5, odst.h) této zprávy. A že kladné hodnocení práce školy není jen mým názorem, shrnu na závěr v bodech některé poznatky z inspekční zprávy: Inspekce zaměřená na výchovu ke zdraví hodnotila tuto oblast kladně ale s tím bylo hodnoceno i - příjemné komunikativní prostředí - velmi dobrá organizace školy - funkční komunikační a informační systém - prostor pro tvůrčí přístup učitelů k výuce a jejich aktivní podíl na řízení - partnerské vztahy mezi učiteli a žáky - partnerské vztahy mezi žáky - efektivní postup prací na ŠVP - úspěšná prezentace školy na celopražských i republikových sportovních soutěžích - poradenský servis školy - kladný vztah rodičů ke škole - estetická úroveň vnitřního prostředí školy. Přílohy: Zpravodaj Výsledky Poháru starosty Prahy 12 Výsledky POPRASKu Program Akademie Diplom ze Dne Země Pozn.: zde bude uvedeno schválení výroční zprávy školskou radou (koná se dne 26.t.m.) a pedagogickou radou (koná se 27.t.m.) 17

18 18

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006 /2007

Výroční zpráva za školní rok 2006 /2007 Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 Praha 4 - Modřany, Modřanská 1375/10a tel/fax: 241 773 132, tel.: 241 773 192 (241 774 913,914) e-mailová adresa : škola@zstgm-praha.cz www.zstgm-praha.cz Výroční

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, č.ú. 0131628359, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č.j. 31/2003 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A šk. r. 2002/2003

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6/580. Žukovského 6/580, 161 00 Praha 6 - Liboc. Identifikátor školy: 600 039 196

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6/580. Žukovského 6/580, 161 00 Praha 6 - Liboc. Identifikátor školy: 600 039 196 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6/580 Žukovského 6/580, 161 00 Praha 6 - Liboc Identifikátor školy: 600 039 196 Termín konání inspekce:

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 7, Trojská 110. Trojská 110/211, 171 00 Praha 7 - Troja. Identifikátor školy: 600 039 447

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 7, Trojská 110. Trojská 110/211, 171 00 Praha 7 - Troja. Identifikátor školy: 600 039 447 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 7, Trojská 110 Trojská 110/211, 171 00 Praha 7 - Troja Identifikátor školy: 600 039 447 Termín konání inspekce:20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více