Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006"

Transkript

1 Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 Praha 4, Modřanská 1375/10a tel/fax: , tel.: ( ,914) ová adresa : Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Mgr. Květuše Bošková ředitelka školy V Praze dne

2 1. Přesný název školy k podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol Základní škola T.G.Masaryka, Praha 4, Modřanská 10a Adresa: Modřanská 10a Praha 4 Modřany Odloučené pracoviště: Praha 4, K Vltavě 115/25 Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace - IČ: IZO: Správní obvod (název, sídlo) Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany 3. Charakteristika školy Úplná základní škola se všemi ročníky, učebním plánem Základní škola, třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy (ve sportu dosahuje vynikajících výsledků) a poměrně rozsáhlou nabídkou zájmových aktivit. Její součástí jsou školní družina a školní jídelna, v níž se stravují i žáci Základní školy K Dolům. Škola stojí ve staré zástavbě Modřan a má dvě odloučená pracoviště tělocvičnu (na adrese školy) a šestitřídní pavilon (viz adresa). Hlavní budova byla otevřena , tělocvična je z 50.let, pavilon K Vltavě z roku 1986 a budova školní jídelny z roku K hlavní budově přiléhá hřiště je z roku 1993, nově opraveno v roce Vzdělávací program školy - přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT (u vlastního doložit kopii souhlasu MŠMT) vzdělávací počet škol počet tříd počet žáků program základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola začít spolu zdravá škola příp. doplnit další 2

3 UČEBNÍ PLÁN vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj.16847/96-2 (rozšířené vyučování tělesné výchovy čj.29738/ ) Předmět Ročník 1.A 1.B A 4.B 5. 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Min.hod. Český jazyk ,5 4 4,5 16 Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda 1,5 1,5 2 Dějepis. 1, , Občanská vých Rodinná vých Zeměpis 2 2 1, Matematika ,5 4 4,5 16 Přírodověda 1,5 1,5 2 Přírodopis , Fyzika 1,5 2 1, Chemie Hudební vých Výtvarná vých Praktic. činnosti PC / / TP/PP / / PD / / SP/TK / / Tělesná vých /8 Volitelné před NJ-2h / / / PPř-1 / TI -1 / P -1 / KAJ-1 / / Do-1 / Dispon.dotace TV TI SSP SSP TI TI SZ SZ Týdenní dotace povin.předmětů Nepovin.předm. AJ / NJ / / / KAJ / / / LA / / Sport. / / / 3

4 K učebnímu plánu pro I.stupeň: Nepovinné předměty: anglický jazyk sportovní Zájmové útvary: angličtina hrou dramatická výchova keramika hrou 7 statečných sportovní výpočetní technika výtvarný K učebnímu plánu pro II.stupeň: Druhy praktických činností: Práce s počítačem Práce s technickými materiály Provoz a údržba domácnosti Příprava pokrmů Svět práce Technické kreslení Volitelné předměty: konverzace v anglickém jazyce německý jazyk seminář a praktika z přírodopisu technická informatika domácnost pěstitelství Disponibilní dotace: seminář a praktikum ze zeměpisu seminář ze společenskovědních předmětů technická informatika tělesná výchova Nepovinné předměty: konverzace v anglickém jazyce německý jazyk lehká atletika Zájmový útvar: dramatická výchova 5. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 25 22, nepedagogičtí 16 12, ,845 celkem 41 34, ,845 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 46,167 4

5 c) kvalifikace pedagogických pracovníků k kvalifikace kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 7 0 II. stupeň 13 2 vychovatelé 2 0 kvalifikace pedagogických pracovníků vyjádřená v procentech: pedagog. pracovníci z toho (celkem) z toho (celkem) celkem kvalifikovaných % nekvalifikovaných % ,7 2 8,3 d) aprobovanost výuky v % (jedná se o součet hodin, které se vyučují, včetně volitelných a nepovinných předmětů a je třeba zjistit, jaké procento je učeno aprobovaně ze sta procent vyučovaných hodin) 86,643 e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 1(MD) f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 2 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 0 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet a formy) k RVP (ŠVP) - 22 ke svým oborům - 7 SIPVZ - 9 Prevence - 3 Psych.a pedagog. - 2 ch) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání (nemají odbornou kvalifikaci) 1 i) případně jiné formy studia (specifikovat) koordinátorka ŠVP 1 VP 1 EVVO 1 Geoatest (PřF UK) 1 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičny):.. 3 (celková charakteristiku materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost) dobře vybavené pracovny jazyková, fyzikální, počítačová, přírodopisná částečně vybavené pracovny hudební, chemická, zeměpisná - školní dílna - školní kuchyňka (malá, nevyhovující) kabinety - na hlavní budově 4, na pavilonu 3 žákovská a učitelská knihovna část tříd vybavená novým nábytkem 5

6 postrádáme - nový nábytek - část tříd je vybavena starým nábytkem - další pracovny a laboratoře - další kabinety - lepší vybavenost ICT - pozemek pro zahradnickou činnosti - aulu pro hromadné setkávání žáků - výstavní prostory - studijní zóny pro aktivní využití volného času - vybavení knihovny jako informačního centra tělesná výchova a sport 1 velká dobře vybavená tělocvična - 1 malá nevyhovující tělocvična - 1 průměrná tělocvična (na pavilonu) - hřiště u hlavní budovy většinou s umělým povrchem - chybí - ještě jedna tělocvična nebo úprava stávající - hřiště u pavilonu 7. Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k Počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem k k Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 21,57-21,25-21,4 6

7 b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 20,70-13,38-16, Zaměření tříd s rozšířenou výukou (uvést kterých předmětů) předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd 4 počet žáků Zaměření specializovaných tříd počet žáků ve specializovaných třídách celkem 0 z toho poruchy učení z toho poruchy chování 12. Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře, zkušenosti s integrací) 8 Pro tři žáky byl vypracován individuální vzdělávací plán ostatní rodiče o něj nepožádali. Při výuce však pedagogové zohledňují SPU u všech žáků. O navýšení finančních prostředků na integrované žáky škola nežádala. z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Přeřazení do ZvŠ ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. počet žáků Výsledky zápisů do prvních tříd počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd pro školní rok 2006/2007 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2005/2006 počet odkladů pro školní rok 2006/

8 15.Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 2 5 soukromá gymnázia 1 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední gymnázia celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední gymnázia celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku: 46. nesouhlasí s výsledky přijímacího řízení jedna žákyně nepodala přihlášku a nebyla tudíž přijata na SŠ ani SOU v nižším ročníku: Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území hlavního města Prahy (a z kterých krajů dojíždějí) kraj počet dětí Praha západ (Středočeský) 14 celkem mimopražských dětí: 14 8

9 18. Chování žáků (lze doplnit o nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny) a) klasifikace chování chování 1.pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré ,688 uspokojivé ,312 neuspokojivé 0 0 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené školní rok 2004/2005 počet hodin školní rok 2004/2005 počet žáků školní rok 2005/2006 počet hodin školní rok 2005/2006 počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem Prospěch žáků (lze doplnit o přehledné údaje o vzdělávání žáků, o výsledky testů v projektu Kalibro ) celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,219 1, 219 II. stupeň 1,727 1, 722 celkem 1,490 1, Školní družina klub (hodnocení činnosti) počet oddělení počet žáků Školní družina 2 49 Školní klub - - Školní družina pracuje velice dobře. Práce vychovatelek je přitom značně ztížena (převádění žáků z odloučeného pracoviště). Přesto kromě běžné činnosti a výchovných aspektů připravily pro žáky řadu zajímavých akcí např. mikulášskou a vánoční besídku, karneval, Den dětí, rozloučení se školním rokem. Pořádají i poznávací výlety a exkurze. Úzce spolupracují s mateřskou školou. 9

10 21. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty Výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání činnost: zajištění PROFI vyšetření žáků 9.tříd kompletace psychologických nálezů žáků a jejich evidence příprava podkladů pro sestavení individuálních plánů integrovaných žáků pomoc učitelům při sestavování individuálních plánů integrovaných žáků kontrola plnění závěrů individuálních plánů konzultace s třídními učiteli (výchovné a výukové problémy, záškoláctví, ) zajištění konzultací Dr.Šebové s třídními učiteli pravidelné konzultace s Dr.Šebovou (PPP) pravidelná účast na schůzkách výchovných poradců v PPP evidence nových žádostí o psychologická vyšetření řešení výchovných problémů se žáky (záškoláctví, šikana, zneužívání návyk.látek ) jednání s rodiči problémových žáků (záškoláctví, šikana, zneužívání návykových látek) spolupráce s kurátorkou a metodikem prevence spolupráce s odborem sociálních věcí pomoc žákům 9.tříd při volbě povolání informování žáků o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU evidence a rozesílání přihlášek k přijímacímu řízení na SŠ a SOU sestavení seznamu umístění přijatých žáků testování žáků osmých tříd programem ZIP konzultace se žáky 8.tříd volba povolání zorganizování exkurze žáků 8.tříd do Informačního střediska Úřadu práce hl.m.prahy účast na Semináři prevence sociálně patologických jevů Poradenství k volbě povolání: - je průběžně zařazováno do výuky občanské a rodinné výchovy i do dalších předmětů - v 9.ročníku je zaveden samostatný předmět svět práce - pro žáky 8.tříd je zajištěna exkurze do Informačního střediska pro volbu povolání na Úřadu práce hl.m.prahy - žáci 8.ročníku využívají testování programem ZIP, který je zaměřen na volbu povolání - v oblasti profesionální orientace žáků škola spolupracuje s PPP Barunčina Spolupráce s PPP: PROFI vyšetření žáků 9.tříd Pravidelné konzultace Screening žáků 1.tříd Spolupráce s OSVZ Úřadu MČ Praha 12 a kurátory Spolupráce s Policií ČR s preventivně informační skupinou: Bezpečnost dětí Dopravní výchova Děti a trestné činy Mezilidské vztahy šikana Tabák, alkohol, cigarety Drogy a hazardní hry 10

11 22. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů Prevence je zaměřena na - kouření, alkoholismus, drogové závislosti - záškoláctví - šikanu, vandalismus - xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus - kriminalitu a delikvenci Metody práce: a) získávání základních informací v rámci osnov vybraných předmětů, výchova k zdravému životnímu stylu b) besedy se žáky učitelé, odborníci c) práce výchovné poradkyně, metodika prevence nebo psycholožky s třídními kolektivy pomoc při adaptaci na školní prostředí, diagnostika třídních kolektivů, depistáž žáků potřebujících zvýšenou péči, práce s jednotlivými žáky podle jejich individuálních potřeb, koordinace výchovné práce učitelů d) individuální konzultace žáků se členy pedagogického sboru e) v období říjen 2005 duben 2006 Institut FÍLIA zaměřeno na 5.-7.třídy f) značná nabídka volnočasových aktivit ať sportovních nebo vedoucích k prohlubování znalostí 23. Rada školy vznik, hodnocení činnosti Rada školy působí od sešla se celkem čtyřikrát - zvolila předsedu a zástupkyni předsedy - schválila jednací řád - připomínkovala a po úpravách schválila školní a klasifikační řád - vyjádřila se k rozboru hospodaření a souhlasila s upraveným rozpočtem - seznámila se s hodnocením školního roku - projednala inspekční zprávu - zástupce se zúčastnil výběrového řízení na kotelnu v budově odloučeného pracoviště (na pavilonu K Vltavě) Rada školy se schází na svých plánovaných schůzkách a řeší předem naplánované úkoly. Podklady pro jednání zasílá škola s předstihem, aby se její členové mohli na jednání připravit. 24. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, účast škol v rozvojových programech Spolupráce s rodiči: Zpravodaj informační bulletin pro rodiče Třídní schůzky 4x do roka Další informace 2x do roka (1.a 3.čtvrtletí) písemné hodnocení chování a prospěchu žáků Rodiče ve škole 1.září s nastupujícími žáky 1.tříd při Dnu otevřených dveří 30.června rozloučení se žáky 9.tříd Informace na www stránkách Spolupráce s PPP - viz bod 21 Spolupráce s OSVZ Úřadu MČ Praha 12 a kurátory viz bod 21 Spolupráce s Policií ČR - viz bod 21 Spolupráce s MŠ Pod Sady a Lysinská Spolupráce s Asociací školních sportovních klubů Spolupráce s Univerzitním sportovním klubem Mimoškolní aktivity - viz bod 30, 31 11

12 25. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Formy práce: využití vnitřní diferenciace zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů výuka cizích jazyků (AJ od 1.třídy, na II.stupni druhý cizí jazyk) nabídka zájmových útvarů a kurzů soutěže Zvláštní skupinu pak tvoří sportovně talentovanější žáci rozšířená výuka TV Nadaných žáků v základních školách však ubývá odchody na víceletá gymnázia i do škol s rozšířenou výukou jazyků. 26. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí nemáme. 27. Školní stravování (lze doplnit o případné problémy, které řešíte v souvislosti s provozem ŠJ) počty stravovaných žáků: 387. z toho počty žáků z jiných škol: 138. počet jídelen počet výdejen ZŠ: 1 ZŠ: 0 MŠ: MŠ Problémy, jež přináší stravování žáků ze ZŠ K Dolům a předpisy o stravování žáků: - zpočátku nedostatečná informovanost jejich pedagogického sboru autorství nových předpisů v otázce placení obědů připisovali naší škole z toho pak plynul jejich negativní postoj, který se projevil v jejich přístupu v řešení případů nevhodného chování jejich žáků - chování jejich žáků - otázka dozorů ty jsou dle zákona naší povinností, jenže naše školní jídelna není jediná místnost, ale poschoďová budova, kde v přízemí jsou šatny (pro ZŠ K Dolům), v poschodí pak rozsáhlá jídelna rozdělená na dvě části (pro každou ze škol) a naše škola nemá tolik pracovníků, aby mohla všechny prostory obsadit dozírajícími a zařídit to musí. 28. Výjezdy žáků mimo objekt školy (lze doplnit o hodnocení výjezdů) počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy 1 34 ŠvP a sportovní soustředění lyžařské kurzy 1 66 Žáci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy mají v rámci školy v přírodě sportovní soustředění. Vyučování je omezeno na jednu hodinu denně, trénuje se ve dvou blocích dopoledne a třech odpoledne. 12

13 Školy v přírodě, sportovní soustředění i výchovně vzdělávací zájezd lze hodnotit po všech stránkách kladně. Kladně lze hodnotit přínos, který tyto akce mají pro žáky i obětavou práci učitelek a učitelů i velmi dobrou práci vychovatelek, vychovatelů a zdravotníků. Lyžařského výcvikového zájezdu se zúčastnili žáci 7.tříd a žáci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. I zde je nutno chválit celodenní obětavou práci učitelů instruktorů. Je nutno vyzvednout i jejich odbornou připravenost a pedagogickou způsobilost při práci s dětmi lyžaři začátečníky i pokročilými. 29. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol ČŠI inspekce ve dnech 6.-7.června 2006 zaměřená na práci na I.stupni hlavně na výchovu ke zdraví (VKZ) výňatek z inspekční zprávy: VKZ se systémově podařilo implementovat nejen do výuky ve všech ročnících, ale stala se nedílnou součástí mnoha dalších školních aktivit včetně minimálního preventivního programu. Tyto promyšlené, systémové kroky týkající se života celé školy patří mezi příklady dobré praxe. Prosazování pozitivních změn ve vzdělávání a realizaci VKZ umožňuje i velmi dobrá organizace školy vycházející z kvalitního školního řádu a rozvrhu hodin, na který navazují nepovinný předmět, práce četných kroužků, dlouhodobých projektů, poznávacích výletů, vycházek, exkurzí, besed a zapojení do celoškolních akcí Žáci I.stupně se pravidelně a systematicky vzdělávají i v oblasti dopravní výchovy a výchovy k ochraně člověka za mimořádných situací. Dílčí nedostatky spíše formálního charakteru se objevily v zápisech v třídních knihách a kontrola žákovských knížek ukázala minimální hodnocení výchovných předmětů či úplnou absenci známek z těchto předmětů. Prostorové podmínky pro vzdělávání jsou standardní a umožňují efektivní výuku Čisté a esteticky působivé třídy a chodby, vystavené dětské práce, tematicky zaměřené nástěnné tabule a informace o školním životě podporují identifikaci žáků se školou. Přestávky mohou děti trávit v relaxačním nebo sportovním koutku Vzdělávání probíhá v příjemném komunikativním prostředí. K budování partnerských neformálních vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli přispívají prakticky a nenásilně uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů zaměřená na zdravý životní styl, zjevná identifikace žáků se školou a úspěšná reprezentace školy při celopražských i republikových sportovních soutěžích. Koncepční materiály školy dokumentují vytváření prostoru pro tvůrčí přístup učitelů k výuce, jejich zainteresovanost na trvalém zlepšování práce a aktivní podíl na řízení. Práci na tvorbě školního vzdělávacího programu zahájil management školy stanovením efektivního postupu s maximálním využitím času již v loňském školním roce. Na dobrý základ v zavedených činnostech (profilace na tělesnou výchovu, výuka cizích jazyků), navázala odborná příprava pedagogů a SWOT analýza současného stavu. Po zodpovědném vyhodnocení situace přešly jednotlivé pracovní týmy ke konkrétním úkolům a tvorbě písemného dokumentu. Komunikační a informační systém školy je funkční. Z dotazníkového šetření v rámci SWOT analýzy u rodičů žáků vyplývá, že jsou spokojeni např. s prostředím školy, s informovaností, pozitivně hodnotí úroveň vzdělávání. Na kurikulární reformě školy výrazně participuje zřizovatel, projednává se školou její koncepční záměry, nutnost odborného rozvoje pedagogů podpořil i finanční částkou podporuje různé akce a projekty V systému péče o začínající, nekvalifikované a nově příchozí učitele je důležitá funkce uvádějícího učitele a pravidelná kontrola a zpětná vazba od vedení školy. Ve výchovně vzdělávacích otázkách škola poskytuje rodičům poradenský servis konzultace s učiteli, výchovnou poradkyní, psycholožkou PPP, přednáška k protidrogové prevenci. Výchovná poradkyně koordinuje práci s handicapovanými dětmi Škola má plán práce s talentovanými žáky. Příležitost k prezentaci a soutěžení dostávají nejen děti se sportovním nadáním. Vlastní hodnocení podmínek vzdělávání, organizace a nabídka aktivit směřujících k VKZ jsou na úrovni příkladů dobré praxe. Celkově jsou podmínky k realizaci VKZ na standardní úrovni. Personální řízení a personální podmínky školy k realizaci VKZ jsou na standardní úrovni. Závěr: Realizace výchovy ke zdraví je pozitivně ovlivňována: - efektivní zpětnou vazbou na předcházející inspekční zprávu, 13

14 - četnými školními i mimoškolními aktivitami zaměřenými na výchovu ke zdraví - estetickou úrovní vnitřního prostředí školy, - příznivým klimatem školy - důsledným DVPP zaměřeným na kurikulární reformu, - efektivním postupem prací na ŠVP Realizace výchovy ke zdraví je negativně ovlivňována: - nedůslednou kontrolou třídních knih a žákovských knížek na 1.stupni. Jiné kontroly: VZP kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného ve dnech zpráva dodána Výsledek kontroly: - hlášení změn v pořádku - stanovení vyměřovacích základů a stanovení pojistného - v pořádku - předpis pojistného a platby v pořádku - vratky vypočteny ve správné výši a shledány oprávněnými - přehledy o platbách pojistného předávány včas - záznam o pracovním úrazu zaslán ve stanoveném termínu nedostatky v několika málo případech do roku 1997 nebyla včas splněna oznamovací povinnost při odchodu či nástupu zaměstnance - v roce 1993 a 1994 nebylo včas v několika případech hrazeno pojistné penále ve výši 3 243,24 Kč bylo na žádost školy promlčeno. Školní jídelna vnitřní audit systému HACCP Při kontrole shledáno vše v pořádku opatření k nápravě nebyla uložena. 30. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce) Se zahraničím škola nespolupracuje 31. Účast žáků v soutěžích (lze doplnit o hodnocení soutěží) a) vyhlašovaných MŠMT vědomostní (jaké) sportovní (jaké) umělecké (jaké) Olympiáda v českém jazyce Pohár rozhlasu v lehké atletice Zeměpisná olympiáda Atletický čtyřboj Matematická olympiáda Přespolní běh Matematický Klokan Basketbal Pythagoriáda Florbal Archimediáda Házená Fyzikální olympiáda Kopaná Soutěž v programování Přehazovaná Dějepisná olympiáda Volejbal Softbal Vybíjená Stolní tenis Minifotbal-McDonald s Cup 14

15 b) ostatních vědomostní (jaké) sportovní (jaké) umělecké (jaké) Eurorebus (Z) Basketbal-vánoční turnaj Pražské poetické setkání (ČJ) Soutěž v počítání na kalkulačkách Kopaná Školský pohár CocaCola Karlovarský skřivánek Pikomat MFF UK (M) Smíšená vybíjená Požární ochrana očima dětí Chemická soutěž žáků 9.tříd Velká cena Modřan v lehkoatl.dvojboji Za humny města (VV) Zlatý list (Př) Malá kopaná Pražský poutník na více kolech Paragraf Laťka ZŠ Campanus Laťka na ZŠ Jitřní Laťka na ZŠ TGM Beach volejbal V celé řadě soutěží získala naše škola výborné či velmi dobré umístění v obvodních, případně celopražských soutěžích. Z vědomostních soutěží to bylo 1. místo v obvodní soutěži fyzikální olympiády 8.tříd, 3.místo v korespondenční matematické soutěži Pikomat, 1.a 4. místo v soutěži dětí a mládeže v programování. Naším nejúspěšnějším odvětvím zůstává tělesná a sportovní výchova. V tomto roce získali naši žáci na různých sportovních soutěžích 37 pohárů a 48 kolektivních diplomů za místění na 1.-3.místě, 22 družstev se umístilo na 1. místě v Praze 12, 21 jich postoupilo do celopražských finále, 6 družstev se stalo přeborníky Prahy, 2 družstva postoupila na mistrovství republiky. V Poháru primátora hl. m. Prahy obsadili naši chlapci 3.místo, dívky dokonce první ( po čtvrté). Jako jediná pražská škola máme oceněné obě kategorie (chlapce i dívky). V Poháru starosty Prahy 12 jsme obhájili loňské i předloňské prvenství. 32. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, včetně počtu dětí ze 3 nejsilněji zastoupených států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ stát počet žáků Ukrajina 3 Vietnam 2 Republika Kazachstán 1 Ruská federace 1 Polsko 1 Pozitivum: děti se učí pozitivnímu postoji k minoritám a k lidem různých národností, náboženství a kultur. Negativum pro cizince jazyková bariéra. Čím dítě nastoupí do nižší třídy, tím je situace pro něj lepší. Lépe jsou na tom také děti slovanských národností. Dětem by pomohlo, kdyby před nástupem do školy absolvovaly kurzy českého jazyka. 33. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání na ZŠ. Jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů Akreditované programy nemáme. 34. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta nad rámec osnov ZŠ. Předměty, ve kterých ZŠ rozšiřuje tuto oblast 15

16 Environmentální vzdělávání je součástí koncepce rozvoje školy. Prolíná celou výukou na I.i II.stupni. Učitelé rozpracovali toto téma do svých učebních plánů. Způsoby realizace - využití učební látky jednotlivých předmětů projektové hry zaměřené na stav životního prostředí Modřan - průzkumy terénu - vycházky - exkurze a výlety, školy v přírodě, sportovní soustředění, lyžařské zájezdypoznávání chráněných území, besedy s ochránci přírody, popř.s členy Horské služby - návštěvy zoologických zahrad (adopce opičky makaka v pražs. ZOO) - výtvarné soutěže s tematikou ochrany životního prostředí - projekt Ochrana člověka za mimořádných situací - využití nabídky školních ekologických projektů Tereza - absolvování výukové nabídky Ekocentra Podhoubí - návštěvy dalších programů Planeta Země sběr tříděného papíru, baterií, třídění odpadu ve škole 35. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) A) Další školní a mimoškolní aktivity Projekty - zařazení do vyučování - Ajax- spolupráce s Policií ČR - Kdo šetří, má za tři - Fyzika v domácnosti - Komunikace - Já a mobil - S CK do vesmíru - Modřany mé město - Školní projektová geografická hra - Z Nového na Staré Město - Židovské Město - Zdravé zuby Školní akce - Den otevřených dveří - Ochrana člověka za mimořádných situací - Dětský den bez úrazů - Den Země - Prodloužený jazykový výjezd - Vánoční besídky - Sběrové akce - Pracuje Školní sportovní klub - Pracuje žákovská samospráva akce ŽS: Adopce makaka - Spolupráce s mateřskými školami - Závěr šk.roku Akademie celoroční příprava Sportovní akce pořádané pro ostatní školy regionu a pro školy členy AŠSK - Velká cena Modřan v lehkoatletickém dvojboji - Smíšená vybíjená Školní soutěže: - Matematika soutěž Heuréka - Dějepis - Historia magistra vitae - Tělesná vých.- Modřanská laťka Besedy: 16

17 Další akce: - Návštěvy kulturních pořadů k výuce - Exkurze - Návštěvy Planetária, muzeí, divadel - Školní výlety B) Závěrem Kvalitu výuku hodnotím jako velice dobrou učební osnovy a učební plány byly splněny. Většina učitelek a učitelů se aktivně podílela na veškeré činnosti školy. Kromě plnění svých daných povinností výuky organizovali a zajišťovali zájmovou činnost, připravovali žáky na soutěže a sami různé soutěže v rámci školy vymýšleli (a nejen v rámci školy). O jejich pracovním nasazení svědčí počet soutěží, kterých se škola zúčastnila, umístění žáků v těchto soutěžích i vysoké procento žáků zapojených do zájmové činnosti. Největšího úspěchu jsme opět dosáhli v oblasti tělesné a sportovní výchovy. Dlouhodobá úspěšnost na tomto poli vypovídá o soustavné, cílevědomé a obětavé práci vyučujících bez ohledu na čas v hodinách povinné i nepovinné tělesné výchovy, volitelných míčových hrách či lehké atletice i v zájmových sportovních útvarech. Tradičně výborná a zodpovědná byla práce výchovné poradkyně. Pro všechny pedagožky a pedagogy se stala prioritou práce na školním vzdělávacím programu. Úroveň této práce byla kladně zmíněna i v inspekční zprávě. O zodpovědném přístupu k tvorbě ŠVP a výuce vůbec svědčí zapojení téměř celého pedagogického sboru do dalšího vzdělávání viz bod 5, odst.h) této zprávy. A že kladné hodnocení práce školy není jen mým názorem, shrnu na závěr v bodech některé poznatky z inspekční zprávy: Inspekce zaměřená na výchovu ke zdraví hodnotila tuto oblast kladně ale s tím bylo hodnoceno i - příjemné komunikativní prostředí - velmi dobrá organizace školy - funkční komunikační a informační systém - prostor pro tvůrčí přístup učitelů k výuce a jejich aktivní podíl na řízení - partnerské vztahy mezi učiteli a žáky - partnerské vztahy mezi žáky - efektivní postup prací na ŠVP - úspěšná prezentace školy na celopražských i republikových sportovních soutěžích - poradenský servis školy - kladný vztah rodičů ke škole - estetická úroveň vnitřního prostředí školy. Přílohy: Zpravodaj Výsledky Poháru starosty Prahy 12 Výsledky POPRASKu Program Akademie Diplom ze Dne Země Pozn.: zde bude uvedeno schválení výroční zprávy školskou radou (koná se dne 26.t.m.) a pedagogickou radou (koná se 27.t.m.) 17

18 18

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006 /2007

Výroční zpráva za školní rok 2006 /2007 Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 Praha 4 - Modřany, Modřanská 1375/10a tel/fax: 241 773 132, tel.: 241 773 192 (241 774 913,914) e-mailová adresa : škola@zstgm-praha.cz www.zstgm-praha.cz Výroční

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2004/2005 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2004/2005 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA, U Vršovického nádraží /95 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 25 26 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA, U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ /95, ZA ŠKOLNÍ ROK 25/26. Přesný název školy dle posledního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, č.ú. 0131628359, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č.j. 31/2003 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A šk. r. 2002/2003

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6/580. Žukovského 6/580, 161 00 Praha 6 - Liboc. Identifikátor školy: 600 039 196

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6/580. Žukovského 6/580, 161 00 Praha 6 - Liboc. Identifikátor školy: 600 039 196 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6/580 Žukovského 6/580, 161 00 Praha 6 - Liboc Identifikátor školy: 600 039 196 Termín konání inspekce:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více