Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Perlička vypracovaný na základě RVP PV pod č. j / HRAJEME SI CELÝ ROK Zpracovala: Mgr. Lenka Magerová + kolektiv Platnost od Projednán pedagogickou radou: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 1

2 Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. ROBERT FULGHUM OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 3 2. Obecná charakteristika školy 4 3. Podmínky vzdělávání 4 a) Věcné podmínky 5 b) Životospráva 5 c) Psychologické podmínky 6 d) Organizace 6 e) Řízení mateřské školy 7 f) Personální a pedagogické zajištění 7 g) Spoluúčast rodičů 8 Vzdělávání se speciálními potřebami 9 4. Organizace vzdělávání 9 a) Vnitřní uspořádání školy 10 b) Přijímání dětí do MŠ 10 c) Vnitřní režim školy Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Evaluační systém 16 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 2

3 1. Identifikační údaje školy Název školy, sídlo: Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace PSČ IČ: DIČ: Cz IZO: REDIZO: Právní forma: Příspěvková organizace Kontakty: ZŠ , MŠ www: www. zskrasnepole.cz mail: Odloučená pracoviště: Školní jídelna, Družební 336 Mateřská škola, Sklopčická 796 Výdejna, Sklopčická 796 Zřizovatel: Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Krásné Pole Družební 576, Telefon: Právní forma: obec IČ: Ředitelka školy: RNDr. Věra Havelková, Krásnopolská 149, Ostrava - Krásné Pole, Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Lenka Magerová Zařazení do sítě škol: změna k Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 3

4 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem MŠ je Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Krásné Pole. Založit mateřskou školu zvažoval MNV již v roce Protože v obci nebyl žádný vhodný objekt, počítalo se s výstavbou nové budovy. Ještě před realizací v roce 1960 byl zřízen zemědělský útulek pro nezaopatřené děti předškolního věku a umístěn ve volné přízemní třídě národní školy. V roce 1961 byla v obci otevřena nová budova ZŠ a stará školní budova upravena na mateřskou školu s polodenním provozem od 1. února Celodenní provoz byl zahájen ve školním roce 1961/62. Od září 1969 došlo k rozsáhlé a zdlouhavé rekonstrukci budovy a děti byly dočasně umístěny v objektu ZŠ až do ledna V roce 1977 se odstěhovalo z budovy zdravotní středisko a proběhla další adaptace uvolněných prostor ke zřízení potřebné třetí třídy. V 90. letech poruchy a havárie pronásledovaly plynulý provoz. Zastupitelé obce došli k rozhodnutí nutné výstavby nové MŠ v areálu ZŠ. Od jsme na základě rozhodnutí zřizovatele byli zařazeni do právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace. V průběhu školního roku 2012/13 došlo k výstavbě nové budovy a již byl zahájen její provoz. Budova je v areálu ZŠ, přízemní bezbariérová, vybavena nejmodernějšími prvky. Kapacita je 84 dětí, ve třídách s celodenním provozem. U hlavního vchodu je závětří se vstupem do kanceláře. Navazuje otevřená společná šatna pro děti a prostorný vestibul, který lze využít nejen pro pobyt dětí, ale i pro kulturní a společenské akce. Na tuto část navazují 3 třídy a centrální jídelna s potřebným zázemím. Jídlo se stále dováží ze ŠJ v ZŠ již od roku Každá třída má k dispozici vše potřebné: třídu, hernu, sociální zařízení. Lehátka se připravují denně. Zatím jediným nedostatkem je absence školní zahrady, která bude postupně realizována v přírodním stylu. Nicméně i široké okolí umožňuje dětem poznávat krásy přírody a pobývat v čistém a zdravém prostředí, které patří mezi nejlepší v Ostravě. Součástí budovy je plynová kotelna zásobující teplem podlahové topení v celé budově. O děti se stará 6 kvalifikovaných učitelek. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ a) Věcné podmínky b) Životospráva c) Psychologické podmínky d) Organizace e) Řízení mateřské školy f) Personální a pedagogické zajištění g) Spoluúčast rodičů Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 4

5 a) Věcné podmínky Budova je nová, přízemní bezbariérová, vybavena moderními prvky /klimatizace, podlahové topení, protiskluzové prvky - podlaha, skleněné předěly, centrální vysavač apod./. Třídy mají nový nábytek, který umožňuje dětem volný přístup. Zdravotně hygienické zařízení, vybavení pro odpočinek dětí i tělocvičné nářadí je zdravotně nezávadné, bezpečné, odpovídající počtu dětí i antropometrickým požadavkům. Ve třídách je dostatečné množství hraček a pomůcek, které jsou průběžně obměňovány. Jejich umístění je pro děti přehledné a dostupné. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání. Každá třída je vybavena klavírem, TV s DVD přehrávačem. Dále vlastníme elektronické varhany, dětský počítač. Tělovýchovné nářadí a náčiní je uloženo v kabinetě pro tělesnou výchovu. Výtvory dětí jsou zveřejňovány a tvoří výzdobu především v šatnách dětí, na chodbě, ve třídách, kde je mohou zhlédnout i rodiče. Na budovu navazuje školní zahrada, která bude postupně realizována. Druhá část zahrady bude mimo areál dle projektu V přírodním stylu. Závěr: Věcné podmínky naší mateřské školy budou plně vyhovující, jestliže se podaří plánovaná výstavba a vybavení školních zahrad. Nepodařilo se realizovat současně s budovou z důvodu prodlevy ve výkupu pozemků. b/ Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů i nápojů, děti mají stále k dispozici dostatek tekutin, mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly, děti nejsou do jídla nuceny. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na školní zahradě, v přilehlém okolí, ale i v interiéru školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, děti nejsou ke spánku donucovány. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 5

6 Pedagogové i všichni ostatní pracovníci školy poskytují dětem svým jednáním a vystupováním přirozený vzor, chovají se podle zásad zdravého životního stylu, chápou, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci, ale je to subjektivní pocit pohody, souladu a harmonie. Závěr: Životospráva dětí v naší mateřské škole je plně vyhovující. c/ Psychologické podmínky Umožnění adaptačního procesu nově příchozím dětem. Respektování a uspokojování osobních potřeb dětí i jejich individuálních schopností. Vytváření vztahů mezi učitelkou a dítětem na základě rovnosti a partnerství, s poskytnutím pocitu jistoty třída je kamarádským společenstvím, v němž je rádo. Uznávání rovnocenného postavení všech dětí, jejich volnosti a osobní svobody v rámci nutnosti dodržování potřebného řádu. Podpora dětí v samostatných pokusech, jejich dostatečné a pozitivní hodnocení. Vytváření neformálních vztahů mezi dětmi ve třídě, jejich ovlivňování prosociálním směrem /prevence šikany/. Seznamování s jasnými pravidly chování ve skupině, směřující k tvorbě kolektivu kamarádů se vzájemnou tolerancí, ohleduplností, pomoci a podpory. Závěr: Psychologické podmínky v naší mateřské škole budou pro vzdělávání dětí plně vyhovující v případě, že se třídy při působení dvou pedagogů se 100% pracovním úvazkem budou naplňovat v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do 24 dětí. d/ Organizace Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a aktuální dění. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity. V denním programu je vyvážený poměr spontánních a řízených činností, děti mají dostatek času i prostoru, aby hru mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 6

7 Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, při potřebě mají možnost uchýlit se do klidného koutku, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně. Závěr: Organizační zajištění chodu naší mateřské školy je plně vyhovující. e/ Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak i navenek. Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. l Plánováním pedagogické práce, vypracováním ŠVP a chodem mateřské školy je pověřena vedoucí učitelka s ostatními členy pedagogického týmu. Mateřská škola spolupracuje v rámci právního subjektu se zřizovatelem a dalšími organizacemi státní správy a samosprávy, základní školou a odborníky poskytujícími pomoc při řešení individuálních a vzdělávacích problémů dětí /PPP/, ZUŠ, s Policií ČR, místní knihovnou, organizacemi v Krásném Poli /- Chovatelé drobného zvířectva, Hasičský záchranný sbor, Zahrádkáři, / kulturními zařízeními v okolí. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ. Závěr: Řízení mateřské školy je plně vyhovující. f/ Personální a pedagogické zajištění Všichni pracovníci, kteří pracují v naší mateřské škole jako pedagogové, mají předepsanou odbornou kvalifikaci, nebo si ji průběžně doplňují. Pedagogický tým funguje na základě vymezených a společně vytvořených pravidel. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů. Začínající učitelky mají určenou vedoucí učitelku, která zajišťuje jejich metodické vedení, taktéž studentky vykonávající u nás svou řízenou pedagogickou praxi. Rozvrh přímé pedagogické činnosti je stanoven tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 7

8 Práva a povinnosti pedagogů: o Znát a v praxi uskutečňovat myšlenky ŠVP, podílet se na jeho tvorbě a realizaci. o Vyjadřovat svůj názor, zvažovat názory spolupracovníků. o Podílet se na řízení školy, být vždy správně a včas informován, vytvářet i využívat informační systém školy. o Provádět pedagogickou diagnostiku a zpracovávat portfolio všech dětí, poskytovat poradenskou činnost. o Znát a respektovat základní školní dokumenty. o Užívat metody efektivní komunikace. o Zodpovědně a kvalitně plnit svěřené úkoly. Práva a povinnosti provozních pracovníků: o Podílet se na tvorbě a realizaci ŠVP v mezích jejich pracovních činností. o Spolupracovat s učitelkami při naplňování cílů ŠVP a vytvoření bezpečného prostředí. o Vyjadřovat svůj názor, zvažovat názory spolupracovníků. o Podílet se na řízení školy, být vždy správně a včas informován, vytvářet i využívat informační systém školy. o Znát a respektovat základní školní dokumenty. o Užívat metody efektivní komunikace. o Pečlivě a kvalitně plnit svěřené úkoly. o Seznamovat se s novými pracovními technologiemi, uplatňovat tyto poznatky ve své práci. Závěr: Personální a pedagogické zajištění je plně vyhovující. Došlo k navýšení úvazku u 6 pedagoga s předepsanou odbornou kvalifikací. g/ Spoluúčast rodičů, zákonných zástupců Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole. Společná setkání rodičů a dětí organizujeme vhodnými akcemi v průběhu celého roku: Martinský lampiónový průvod, Pekelná diskotéka, Maškarní rej, Besídka pro maminky, MDD, Rozloučení s předškoláky. Podílí se na přípravě kostýmů pro děti na některé školní akce: Uspávání broučků, Masopust. Setkání rodičů s vedením školy a pedagogy formou: Zahajovací schůzka rodičů k novému školnímu roku informace o všem, co se v mateřské škole děje, účast paní ředitelky právního subjektu i vedoucí školní jídelny. Dle nutnosti i starosty obce. Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 8

9 Individuální pohovory a průběžné konzultace dle potřeby rodičů za účelem stanovení společného postupu při výchově a vzdělávání jejich dětí. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Práva a povinnosti zákonných zástupců: o Respektovat pravidla chování a soužití, která ve škole platí, řídit se závaznými dokumenty školy, se kterými byli seznámeni. o Vyjadřovat svůj názor a možnost se podílet na vytváření ŠVP. o Využívat informační systém školy. o Využívat systém adaptace dítěte na docházku do MŠ hravá odpoledne. o Zapojit se do života školy a využívat nabídek pro společné činnosti. o Spolupracovat s učitelkami, konzultovat s nimi potřebné poznatky. Závěr: Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání je plně vyhovující. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Se speciálními potřebami /zdravotním či sociálním znevýhodněním/ Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba naplňování ŠVP přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem, je výrazně uplatňován individuální přístup. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v běžné třídě. Pedagog spolupracuje s dalšími odborníky PPP. Mimořádně nadané Rozvíjení a podporování mimořádných schopností je v MŠ zajišťováno a organizováno tak, aby nebylo jednostranné a neomezovalo pestrost a šíři standardní vzdělávací činnosti v souladu s obsahem ŠVP. 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ a) Vnitřní uspořádání školy b) Přijímání dětí do MŠ c) Vnitřní režim školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 9

10 a/ Vnitřní uspořádání školy Předškolní vzdělávání se v naší mateřské škole realizuje ve třech třídách KUŘÁTKA, ŽABIČKY, BERUŠKY. Děti jsou rozděleny podle věku, podle přání rodičů a možností MŠ. Máme udělenou výjimku na 28 dětí/třídu. Pedagogové naší školy uplatňují při svém působení stejné metody a formy práce, ve kterých převažují: k naplňování rámcových cílů metody zaměřené na vše, co v mateřské škole probíhá k naplňování dílčích cílů metody založené na prožitku, hře, vzoru, pohybu, manipulaci a experimentu, tvoření, fantazii a myšlenkových operací k naplňování záměrů učitelky kontrolní postupy pro konkrétní situaci Předškolní vzdělávání se ve všech třídách uskutečňuje formou vyvážených spontánních a řízených aktivit podle potřeb a možností konkrétní skupiny. Činnosti a situace, které se během dne vyskytnou, jsou realizovány formou individuální, skupinovou i frontální, s dostatečným prostorem pro volnou hru, relaxaci a odpočinkové činnosti. b/přijímání dětí do mateřské školy Děti jsou do naší MŠ přijímány v souladu s vnitřní směrnicí pro stanovení kritérií pro přijímání dětí. Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, především, kdy počet přihlášených dětí překročí stanovenou kapacitu dětí v MŠ. o Trvalé bydliště dítěte v městském obvodu Krásné Pole o Dítě s odloženou povinnou školní docházkou o Předškolní věk dítěte v souladu s 34 odst. 4 školského zákona o Dítě má k příslušného roku tři roky o Celodenní docházka dítěte, přijetí na celý školní rok o Dítě má sourozence na některém typu škol /MŠ, ZŠ/ o Zaměstnanost zákonného zástupce Kritéria mohou být aktualizována pro příslušný školní rok. Pro rodiče nově přijatých dětí k novému školnímu roku je vždy v červnu po ukončení zápisu informativní schůzka poskytující základní informace o programu i provozu školy = obdrží náš školní propagační leták. Docházka dítěte do mateřské školy Perlička je ukončena jeho nástupem do základní školy. Předčasně lze ukončit docházku rozhodnutím zákonných zástupců nebo ředitelkou školy v případě, že dochází zákonnými zástupci dítěte k opakovanému porušování školního řádu. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 10

11 c/ Vnitřní režim školy Organizace dne: 6 : 00 9 : 45 Scházení dětí ve třídě Kuřátek, spontánní a řízené aktivity dle tematického celku týdne včetně pohybové aktivity 7 : 00-7 : 30 Rozcházení dětí do ostatních tříd 8 : 45 9 : 30 Hygiena, svačina 9 : : 45 Příprava, pobyt venku, hygiena 11 : : 30 Oběd, hygiena - stomatologická péče 12 : : 20 Odpočinek, hygiena 14 : : 00 Odpolední svačina do 16 : 45 Spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, rozcházení dětí Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. Ve společné jídelně se děti jednotlivých tříd střídají /omezená kapacita/. Odchod dětí po obědě je umožněn do 13. hodin, dále po dohodě. Po celý den je zajištěn pitný režim. Programy doplňující hlavní vzdělávací nabídku: Zájmové aktivity - rozvíjejí určité dovednosti, i zdravotní prevenci. Naši pedagogové pracují s dětmi v těchto kroužcích: Flétna Výtvarný Hudebně pohybový Experimentální PÍŠŤALKA BARVÍNEK KOMETKY ZVÍDÁLEK Aktivity ve spolupráci s jinými organizacemi: Dětská angličtina Lyžařský kurz pro děti Besedy s městskou policií Literárně vzdělávací programy ve spolupráci s místní knihovnou Výukové programy ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Koncerty ZUŠ, výstavy místních organizací, filmová a divadelní představení Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 11

12 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Hrajeme si celý rok Je název našeho vzdělávacího programu zohledňující podmínky mateřské školy Perlička. Tento program směřuje k rozvíjení samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy a klade základy celoživotního vzdělávání všech dětí podle jejich individuálních možností, zájmů a potřeb. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů v souladu s RVP PV prostřednictvím vlastních cílů. CÍLE: Nabízet dětem možnosti zdravého rozvoje v rámci školy i obce. Dostatek příležitostí ke spontánní hře dětí mezi sebou, vzdělávání rozvíjet přirozenou cestou. Výuku směřovat k individuálnímu rozvoji dítěte = rozvíjení talentu, návaznost MŠ na ZŠ. Při naplňování těchto cílů pedagogové sledují tyto rámcové cíle /záměry/: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí: Tyto jsou obecně formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Kompetence představují soubory činností zaměřených a prakticky využitelných výstupů, které se propojují a doplňují, čímž se postupně stávají složitější, a tím i využitelnější. Již v předškolním věku dítěte mohou být utvářeny základy klíčových kompetencí, sice elementární, avšak důležité a významné nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. kompetence učení kompetence řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činností a občanské Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 12

13 Způsoby a prostředky naplňování cílů: Umožňujeme dětem v předškolním věku rozvíjet svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů a prožitků a to jak po stránce tělesné, tak i psychické, sociální i duchovní. Cílem školního vzdělávacího programu je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Program je vypracován jako schematický a umožňuje učitelkám pracovat v jednotlivých třídách samostatně. ŠVP umožňuje pedagogům uskutečňovat své vlastní nápady a čerpat i ze zkušeností dětí, které v obci vyrůstají a mají blíž k přírodě, zvířatům, lidovým tradicím a zvyklostem. Vychází z podmínek obce Krásné Pole a využívá všech přírodních i kulturních zajímavostí, které tato lokalita skýtá. Profilujeme se jako vesnická mateřská škola respektující přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Je pro nás velmi důležité prožitkové učení a proto dětem poskytujeme mnoho podnětů. Chodíme na výlety, exkurze, navštěvujeme filmová i divadelní představení. Ve velké oblibě jsou i besedy. Připravujeme pro děti a jejich rodiče projektové dny, slavnosti, při kterých mohou děti společně s rodiči prožít mnoho zážitků. Významnou součástí života v MŠ jsou i její tradice, ke kterým určitě patří oslava narozenin dětí, Uspávání broučků, Martinský lampiónový průvod, Pekelná diskotéka, Mikulášská nadílka, Radostné vánoční dopoledne u vánočního stromečku, Maškarní rej s Hopsalínem, malování velikonočních vajíček, besídka ke Dni matek, školní výlet, zahradní slavnost k MDD, rozloučení s předškoláky. Hlavní zásady, principy, metody a formy práce: o rovný přístup všech dětí ke všem činnostem i k jejich osobnostem o respektování individuality dítěte o svobodná volba činností, nenásilné vedení dítěte o radostná, laskavá a vstřícná atmosféra o otevřenost k rodičům i veřejnosti o umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa o nacházíme vždy odpovědi na otázky dětí o rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí o nabízíme výuku anglického jazyka, lyžování o vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci o dbáme na bezpečí dětí nejen po reálné stránce, ale i po citové o dbáme na dodržování pravidel Vzdělávací záměr ŠVP Záměrem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Samostatnost dítěte a jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu, zaměřujeme se na ekologické vědomí a uvědomění si odpovědnosti za své chování i jednání za aktivní spolupráce s jejich zákonnými zástupci. Chceme, aby dítě, které odchází z naší MŠ, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duševní. Nejlepší vizitkou naší činnosti je spokojené dítě - spokojený rodič. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 13

14 Náš ŠVP vychází z tohoto poznání: Pamatuji si: 10 % toho, co slyšíme 15 % toho, co vidíme 20 % toho, co současně vidíme a slyšíme 40 % toho, o čem diskutujeme 80 % toho, co přímo zažíváme nebo děláme 90 % toho, co se pokoušíme naučit druhé 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v MŠ. V RVP PV je vymezen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Vzdělávací obsah ŠVP pro PV je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí, které se vzájemně prolínají: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální. Tyto oblasti jsou nazvány: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět 1. Dítě a jeho tělo Lidské tělo a aktivní pohyb Sebeobsluha Zdravá výživa Bezpečnost 2. Dítě a jeho psychika Poznávání Prožívání Sebepojetí 3. Dítě a ten druhý Respekt a tolerance Komunikace Spolupráce 4. Dítě a společnost Rodina a domov Škola mateřská a základní Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 14

15 Obec a země 5. Dítě a svět Souvislosti Vývoj a změna Rozmanitost Ovlivňování člověkem Každá oblast zahrnuje: o dílčí cíle /záměry/ o vzdělávací nabídku o očekávané výstupy /předpokládané výsledky/ Těchto 5 oblastí je rozpracováno do tematických plánů dle ročního období v TVP. Celoroční vzdělávací blok má název Hrajeme si celý rok a je stavěn tak, aby: o přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech o umožňoval naplnit život dítěte mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických o dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, poznávat hodnoty a zaujímat postoje Obsah ŠVP je uspořádán do 4 na sebe navazujících integrovaných bloků: 1. BAREVNÝ PODZIM 2. ZIMA KRALUJE 3. JARO JE TADY 4. DUHOVÉ LÉTO Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíce se zaměřením na roční období, ale v praxi nejsou pevně ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ. Jsou dostatečně široká, vycházejí z přirozeného života kolem nás. Podtémata obsahují návrhy okruhů námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností pro děti, Tyto návrhy a záměry /dílčí cíle/ si učitelky dále rozpracovávají a konkretizují do svých třídních programů, včetně vytýčení vzdělávacích záměrů a očekávaných kompetencí dítěte dané třídy dle jejich věku, možností, potřeb a zájmů. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 15

16 Ve své práci uplatňujeme tyto formy a metody práce: o prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte o upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání o aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností o využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat o uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost Hlavní zásady pro naši práci s dětmi: o prioritou je pro nás vždy zájem dítěte o hlavní činnosti dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti o respektujeme specifiku předškolního vzdělávání o uplatňujeme individuální přístup k dítěti o aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené různorodost činností o důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětí o sledujeme vývoj dítěte, jeho změny a pokroky zaznamenáváme o spolupracujeme s rodiči dětí 7. EVALUAČNÍ SYSTÉM Cílem je průběžné vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek v mateřské škole. Poznatky pedagogů poskytují zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce. Jde o systematický proces, jehož výsledky využíváme ke zlepšování vzdělávacího procesu a podmínek, za kterých se tento proces uskutečňuje. Sledujeme: naplňování cílů školního programu způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání průběh vzdělávání kvalitu podmínek vzdělávání kvalitu práce pedagogů výsledky vzdělávání Vnitřní evaluace je realizována na několika úrovních: 1. ŠKOLY - zpracovává vedoucí učitelka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 16

17 2. TŘÍDY - vypracovávají paní učitelky a cílem je vyhodnocování třídního programu vzhledem k požadavkům ŠVP PV a potřebám dětí této skupiny. Probíhá 2x ročně. 3. DÍTĚTE - zpracovává pedagog, pracující individuálně s dítětem. Zjištěné skutečnosti zachycuje průběžně a vyhodnocuje v záznamu o pozorování nebo v individuálním plánu dítěte s odkladem školní docházky, individuálně sledují a procvičují grafomotoriku. Pravidla evaluace: o předmět evaluace - práce a činnosti, které s dětmi provádíme, reakce a chování dětí i celé skupiny, individuální rozvoj, relativní posun dítěte i celé skupiny, vývoj kvality pedagogické práce učitelek, věcné podmínky, životospráva, psychologické podmínky, organizaci řízení MŠ, personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů. Sledujeme soulad třídních programů se školním programem a RVP PV. o techniky evaluace /formy, metody, způsob provedení/ - rozhovor, diskuze, pozorování, hospitace, rozbor dokumentace školy, analýza dětských prací, kontrolní činnost ředitelky školy a jí pověřené vedoucí učitelky, pedagogické porady, dotazníky o zdroj informací - děti a jejich spontánní reakce, postoje, gesta, verbální i neverbální projevy, postoje rodičů, pedagogický sbor a další odborníci, partneři školy, zřizovatel, ZŠ, veřejnost, hodnotící zprávy ČŠI. o časový harmonogram hodnocení konkrétních činností, výsledků hry jedince či skupiny provádí učitelka společně s dětmi /průběžně/ podmínky a kvalita výsledků práce v rámci třídy hodnotí učitelky /průběžně/ hodnocení chování dětí i celé skupiny, individuální rozvoj a relativní posun dítěte provádí učitelky v záznamech o dětech /2x ročně/ hodnocení učitelek provádí vedoucí MŠ na základě pozorování, hospitací /průběžně, pedagogické rady/ sebehodnocení provádí učitelka rozborem své práce /průběžně/ evaluace integrovaného bloku, jeho průběhu a výsledků provádí učitelky /týdně, 4x ročně/ kontrolu třídní dokumentace provádí vedoucí učitelka /měsíčně/ kvalitu a efektivnost vzdělávacího procesu provádí vedoucí MŠ a učitelky na pedagogických radách věcné a psychosociální podmínky hodnotí vedoucí MŠ a učitelky /průběžně/ spoluúčast rodičů, ohlasy na práci školy zjišťují učitelky rozhovorem s rodiči, dotazníkem /průběžně/ vyhodnocení vzdělávacího obsahu ŠVP na úrovni tříd provádí učitelky /2xročně/ evaluaci ŠVP a vyhodnocení vzdělávacího obsahu provádí učitelky a vedoucí MŠ /2x ročně/ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 17

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH

tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH Mateřská škola Česká Třebová,Habrmanova, Okres Ústí nad Orlicí tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz 560 02 Česká Třebová ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 210/2009/RE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace Pro období září 2012 srpen 2015 1 Obsah školního vzdělávacího programu 1. název,

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Dr. E. Beneše Dr. E. Beneše 694 278 01 Kralupy nad Vltavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI CELÝ ROK Zpracovali: Mgr. Pavla Kicková Jitka Králová Eva Chleborádová

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. 776/ 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Výchozím materiálem při tvorbě ŠVP byl pro nás RVP PV, zkušenosti z praxe, odborné publikace a materiály ze seminářů. ŠVP je platný

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA Mateřská škola Česká Třebová,Habrmanova, Okres Ústí nad Orlicí tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz

Více