Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015. Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12."

Transkript

1

2 Verze 2 2

3 Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období Historie verzí Označení verze Platná od Platná do Schvalovací doložka Projednáno a schváleno na zasedání vedení VŠE dne , zápis číslo: 84. Projednáno a přijato na zasedání vedení VŠE dne a na zasedání Kolegia rektora dne

4 Obsah 1 Úvod Účel dokumentu Popis výchozího stavu Informatické útvary Výpočetní centrum (VC) Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS) Kvestorát Centrum výpočetní techniky Fakulty managementu (CVT FM) Analýza současného stavu Informační systémy Informační infrastruktura Identity management Technologická podpora vědy a výuky Informační podpora vědy a výuky Komunikace a spolupráce uživatelů Technolologická podpora uživatelů Softwarové vybavení a licenční politika Středisko handicapovaných studentů na VŠE SWOT analýza informatických útvarů Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Trendy vývoje IT/ICT Zdroje použité pro tvorbu informační strategie Hlavní priority rozvoje Integrovaný informační systém pokrývající informační potřeby uživatelů a naplňující platnou legislativu Offline e-learningové testování e-podepisování studijních dat Automatická tvorba rozvrhu Modul Koleje

5 3.1.5 Implementace nové generace personálně mzdového systému Schvalování dokumentů v rámci elektronického oběhu dokladů Integrace na IS Státní pokladna Jednotné vyhledávání v elektronických informačních zdrojích Analýza a implementace knihovního systému nové generace Nástroje pro prevenci plagiátorství Přihlašování do kurzů Virtualizace serverů, datových úložišť a vybraných koncových stanic uživatelů Zvyšování bezpečnosti IS/ICT Centrální správa koncových stanic Integrace evidence software do stávajících informačních systémů Rozšíření využitelnosti identifikační karty Zajištění a zpřístupnění informačních zdrojů pro klíčové činnosti VŠE (výuka, věda) Podpora zpřístupňování publikační činnosti VŠE Digitální repozitář učebních textů Implementace systému pro správu a distribuci multimediálního obsahu na zobrazovače v budově školy Vybudování, resp. zdokonalení Intranetu školy, fakult, pracovišť Organizační zabezpečení vícedruhových záznamů Základní principy realizace rozvoje IS/ICT Harmonizace předpisů a nařízení s IS/ICT e-government Další směrování rozvoje IS/ICT na VŠE Oblast podpory provozu a rozvoje informačních systémů Cíl 1-1: Podpora dalších procesů v jednom informačním systému, jehož základem je Studijní informační systém (ISIS) Cíl 1-2: Implementace nové generace personálně mzdového systému Cíl 1-3: Schvalování dokumentů elektronickým podpisem v rámci elektronického oběhu dokladů Cíl 1-4: Integrace na IS Státní pokladna Cíl 1-5: Nová generace knihovního systému Oblast podpory výuky Cíl 2-1: Virtualizace počítačových učeben Cíl 2-2: Udržovat kvalitu hardwarového vybavení počítačových učeben a studoven CIKS

6 5.2.3 Cíl 2-3: Audiovizuální vybavení učeben Cíl 2-4: Rozšíření využití informačních zdrojů Oblast technologického vybavení Cíl 3-1: Udržovat kvalitu technologického vybavení na úrovni odpovídající požadavkům na kvalitu a dostupnost požadovaných služeb Cíl 3-2: Virtualizace serverů a datových úložišť Cíl 3-3: Zefektivnění telefonních služeb v rámci VŠE Oblast zajištění konektivity a podpory komunikace Cíl 4-1: Zajištění rychlé a bezporuchové konektivity Cíl 4-2: Udržet kvalitní průchodnost síťové infrastruktury Cíl 4-3: Rozvoj bezdrátové sítě Cíl 4-4: Podporovat videokonference Oblast správy informačních zdrojů Cíl 5-1: Zavedení Identity managementu a jednotného přístupu Cíl 5-2: Udržovat funkční a spolehlivý systém zálohování Cíl 5-3: Archivace Cíl 5-4: Unifikovaný systém správy a zpřístupnění informačních zdrojů CIKS Oblast bezpečnosti IS/ICT Cíl 6-1: Udržovat a posilovat bezpečnost IS/ICT Cíl 6-2: Analýza a korelace událostí v síti Oblast zajištění a podpory poštovních služeb Cíl 7-1: Udržovat efektivní zajištění pošty pro zaměstnance Cíl 7-2: Udržovat efektivní zajištění pošty studentů Oblast podpory vědecké, pedagogické i administrativní činnosti Cíl 8-1: Vybudování uživatelsky komfortního a funkčního HelpDesku Cíl 8-2: Udržovat a rozvíjet Groupware a nástroje pro podporu spolupráce Cíl 8-3: Správa a údržba dokumentového úložiště Cíl 8-4: Podpora drobných aplikací v prostředí Lotus Notes Cíl 8-5: Správa a provoz operačního systému koncových stanic Cíl 8-6: Správa a provoz kancelářského software Cíl 8-7: Zajištění prostředků výpočetní, komunikační a audiovizuální techniky Cíl 8-8: Přístupnost prostředků IS/ICT pro handicapované uživatele Cíl 8-9: Podpora publikační činnosti v režimu Open Acess

7 Cíl 8-10: Zajištění dostupnosti elektronických a klasických informačních zdrojů Oblast podpory prezentace VŠE Cíl 9-1: Zajištění a podpora webové prezentace Cíl 9-2: Zajištění konání konferencí v prostorách VŠE Oblast zajištění správy a provozu prostředků výpočetní techniky Cíl 10-1: Efektivní správa a provoz síťového operačního systému Cíl 10-2: Efektivní správa a provoz koncových stanic Cíl 10-3: Zajištění programového vybavení pro výuku, vědu a výzkum Cíl 10-4: Vytvořit pro stávající i nové technologické vybavení odpovídající provozní podmínky Oblast obslužných systémů Cíl 11-1: Budování a podpora provozu vstupních systémů Cíl 11-2: Rozšiřovat sféry využití identifikačních karet Cíl 11-3: Zajištění a podpora samoobslužných kopírovacích a scannovacích služeb Oblast zajištění přístupu k informacím pro podporu studijní a vědecké činnosti Cíl 12-1: Poskytovat požadované informace prostřednictvím knihovního systému Oblast finančního a personálního zajištění Cíl 13-1: Zajistit a stabilizovat kvalitní tým klíčových pracovníků Cíl 13-2: Finanční zajištění rozvoje v oblasti IS/ICT

8 1 Úvod Úkolem Informační strategie je stanovení vizí, cílů a směru rozvoje v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (IS/ICT) jako výkonného nástroje pro podporu naplňování dlouhodobého záměru VŠE jakož i k efektivnímu zajištění každodenního chodu školy. Informační strategie při určování směrů rozvoje vychází z analýzy současného stavu jako výchozího bodu pro nalezení vhodné cesty a realizaci přechodu od současného stavu ke stavu cílovému popsanému formou vizí. Při užívání tohoto dokumentu je nutné mít neustále na paměti, že Informační strategie je živý dokument, což znamená, že je nutné jej interpretovat, realizovat nebo aktualizovat podle konkrétních měnících se podmínek ve světě, v EU, ve státě, ve škole a v oblasti IS/ICT. 1.1 Účel dokumentu Dokument Informační strategie Vysoké školy ekonomické v Praze je určen nejen pro management školy na všech úrovních, ale také pro všechny fakulty a další součásti školy. Hlavním účelem této informační strategie je deklarovat vize a identifikovat problémy, navrhnout jejich řešení, stanovit směr dalšího rozvoje v oblasti informačních technologií a definovat konkrétní cíle na období , jakožto i principy, které je nutné dodržovat, aby bylo možné těchto cílů dosáhnout. Informační strategie vychází z dlouhodobého záměru VŠE jako jeho konkretizace v oblasti informačních technologií a služeb. 8

9 2 Popis výchozího stavu Chceme-li vést zamyšlení nad rozvojem v oblasti IS/ICT a chceme-li stanovit konkrétní cíle, musíme začít od specifikace uživatelů, kterým bude výsledek tohoto úsilí sloužit. Uživatelé IS/ICT: Studenti; potenciální studenti; účastníci celoživotního vzdělávání; management VŠE, managementy fakult; učitelé; vědečtí pracovníci; administrativní pracovníci; externí uživatelé knihovny; absolventi VŠE. Pro tyto uživatele je poskytována celá škála služeb a to prostřednictvím informatických útvarů. 2.1 Informatické útvary Budování a správa informačních technologií jsou soustředěny do několika útvarů. Jedná se především o Výpočetní centrum, jehož sám název již napovídá, že je na tuto činnost specializováno, dále CIKS (Centrum informačních a knihovnických služeb), které zajišťuje informační podporu výuky, vědy a výzkumu na VŠE a www prezentaci školy a jejich útvarů a kvestorát, jehož podíl tvoří budování specifických informačních systémů. Správu sítě Fakulty managementu v Jindřichově Hradci zajišťuje Centrum výpočetní techniky. Kompetence těchto útvarů jsou pevně dány a jsou zřejmé z jejich webových stránek či z textu tohoto dokumentu. Kromě výše uvedených informatických útvarů existují odborné katedry, těžiště jejichž činnosti je sice výuka, ale mohou být cenným zdrojem informací Výpočetní centrum (VC) Výpočetní centrum je celoškolní pracoviště, jehož cílem je efektivní poskytování služeb v oblasti IS/ICT se zaměřením na uspokojování potřeb výše uvedených uživatelů. V současné době je činnost Výpočetního centra zaměřena především na: koordinaci zavádění jednotlivých komponent informačního systému dodávaného externími dodavateli (systémová integrace) včetně vývojové práce nezbytné pro integraci jednotlivých komponent informačního systému školy, navrhování a realizaci koncepce rozvoje IS/IT na VŠE, podíl na tvorbě a realizaci informační strategie VŠE; 9

10 vývojové práce v oblasti zavádění prvků moderních komunikačních a informačních technologií do všech oblastí vědecko-výzkumné a výukové činnosti na základě projektů realizovaných Výpočetním centrem; správu a rozvoj počítačové sítě a síťové infrastruktury; správu a rozvoj telefonní sítě a ústředen a zařízení pro mobilní komunikace provoz hlavních serverů, archivaci dat, instalaci programového vybavení; správu databázových systémů ORACLE; správu poštovních serverů a účtů; provoz počítačových učeben a studoven; podporu moderních metod výuky a výzkumu včetně využití síťových služeb (přenos obrazu a hlasu po datové síti, videokonference, diskusní skupiny aj.) zajišťování HW a SW a následná likvidace vyřazeného HW a SW; konzultační služby uživatelům výpočetní techniky; opravy, údržbu, inovace a další rozvoj výpočetní techniky; vydávání multifunkčních identifikačních karet a zajištění služeb spojených s elektronickou peněženkou; provoz a servis audiovizuální techniky ve Vencovského a Likešově aule, posluchárnách a učebnách v areálech Žižkov a Jižní Město; provoz a rozvoj audiovizuální techniky, podporu uživatelům audiovizuální techniky a spolupráci na tvorbě učebních pomůcek Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS) Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS) je celoškolní pracoviště, které zajišťuje pro akademickou obec VŠE i odbornou veřejnost informační podporu vědy a výuky. Mezi hlavní činnosti CIKS patří: analýza informačních potřeb všech cílových skupin na VŠE a navazující centrální výběr a nákup klasických a elektronických informačních zdrojů, jejich zpracování, správa a zpřístupnění v rámci knihoven nebo online výběr, provoz a správa nástrojů pro zpřístupnění informačních zdrojů (federativní vyhledávání, spolupráce vědecké komunity, vzdálený přístup atd.) analýza a výběr nástrojů pro práci s informačními zdroji správa a provoz knihovního systému Aleph a souvisejících systémů, správa uživatelů knihovny konzultace, poradenství, prezentace a kurzy, příprava propagačních a podpůrných materiálů k tematice klasických a elektronických informačních zdrojů VŠE (EIZ VŠE) a jejich využití pro studijní a vědecké účely produkce podpůrných materiálů k problematice citační etiky a tvorby bibliografií podle stávajících citačních norem správa vysokoškolských kvalifikačních prací a seminárních prací za účelem prevence a detekce plagiátorství, zajištění dostupnosti nástrojů pro detekci plagiátů 10

11 konzultace k problematice hodnocení vědecké činnosti v ČR (impaktované a recenzované časopisy, excerpční politika citačních rejstříků) rešeršní služby a monitoring médi podpora vědecké a publikační činnosti, přehled citačních ohlasů správa, provoz a vývoj WWW stránek VŠE a většiny útvarů (analýza potřeb cílových skupin, vývoj a správa redakčního systému/administračního rozhraní, jednotný grafický design stránek, datové napojení na datovou základnu (především ISIS), analýza využití WWW stránek, školení správců, aktualizace správa a provoz specifických webových aplikací (kalendář akcí, správa předpisů VŠE, platby kartou, Moodle,...) zpřístupňování vědeckých výstupů VŠE v tematicky zaměřených repozitářích vědeckých textů (např. AOP, Politická ekonomie a Prague Economic Papers v databázi RePEc) provoz a správa jazykové studovny ve Studijní knihovně Jižní Město a Mediatéky CIKS digitalizace a zpřístupnění vybraných publikací z fondu CIKS (Zlatý fond českého ekonomického myšlení, Bibliotheca Economica, publikace nositelů Ceny Švédské banky za ekonomii na paměť Alfreda Nobela aj.) spolupráce s Výpočetním centrem v napojení informačních systémů CIKS na informační systémy školy spolupráce na navrhování a realizaci koncepce rozvoje IS/IT na VŠE, podíl na tvorbě a realizaci informační strategie VŠE podpora aktivního využití knihovního systému Aleph i na dalších pracovištích školy (výpůjční protokol na katedrách) evidence a revize informačních zdrojů Kvestorát Útvar informatiky ekonomického odboru zajišťuje především tyto činnosti: Administrace ekonomického informačního systému (EIS) a personálně mzdového informačního systému (PAM). Správa integračních rozhraní s externími informačními systémy. Administrace navazující intranetové nadstavby těchto systémů. Podpora o provozu bankovního informačního systému, o skenovacího pracoviště, o elektronického zpracování poštovních poukázek, o správy a tisku šeků, o agendy zahraničních cestovních příkazů, o operací a tisku štítků s čárovým kódem, o příjmu a zpracování online plateb kartou, o elektronické inventarizace v EIS. Analýza a návrh rozvoje systémů EIS a PAM. Spolupráce s Výpočetním centrem na údržbě systémů EIS a PAM (aktualizace operačních systémů, databázových systémů). Správa zdrojových číselníků školy a jejich tvorba. Správa primárních číselníků v majetkových evidencích školy. Vytváří a udržuje elektronické formuláře pro systém řízené dokumentace a další interní směrnice. 11

12 Zabezpečuje technologickou a technickou stránku veškerého elektronického vykazování školy ze systémů EIS a PAM. Nákup výpočetní techniky a software pro potřeby útvarů kvestora. Rozvoj a podpora v IS/ICT oblasti pro útvary kvestora Centrum výpočetní techniky Fakulty managementu (CVT FM) Centrum výpočetní techniky je útvar, který vznikl za účelem poskytování a rozvoje IS/ICT služeb pro Fakultu managementu v J. Hradci. Při své činnosti úzce spolupracuje s ostatními informatickými útvary VŠE. Oblast působnosti CVT v lokalitě JH zahrnuje zejména: správu a rozvoj lokální počítačové sítě, včetně technického zabezpečení (servery, aktivní prvky ); správu uživatelských účtů pracovníků a studentů FM; instalace, opravy a údržbu počítačových stanic zaměstnanců; provoz počítačových učeben a studoven; zajišťování HW a SW; opravy, údržbu a rozvoj výpočetní techniky; konzultační služby uživatelům 2.2 Analýza současného stavu Informační systémy V souladu s dlouhodobým záměrem VŠE na období byla realizována idea integrace informačního systému a to tak, že lze konstatovat: V oblasti podpory řízení financí, ekonomiky a provozu školy byly zavedeny dva, vzájemně spolupracující systémy, Odysea pro podporu vedení mzdové a personální agendy a ifis pro podporu vedení účetnictví, rozpočtu a majetku. Implementace obou systémů byla dokončena v roce Provoz je rutinní a v následujících čtyřech letech se předpokládá standardní údržba. V roce 2014 dodavatel systému Odysea končí podporu současného systému PAM. Je pravděpodobné, že se podaří s dodavatelem vyjednat prodloužení podpory i po roce Následný přechod na nový systém bude vyžadovat vyšší dodatečné náklady. Rozvoj těchto systémů je dán častými úpravami legislativy, od roku 2011 se předpokládá implementace modulu pro komunikaci s informačním systémem Státní pokladny. V oblasti studijního informačního systému byl v letech implementován ISIS, jehož implementace v rozsahu nahrazení distribuovaných informačních systémů pro jednotlivé oblasti studijní agendy je v současné době dokončena. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozsáhlý a komplexní systém, který zabezpečuje hlavní činnost školy a tím i stěžejní část integrovaného informačního systému školy, stal se ISIS základním stavebním kamenem pro systémovou integraci dalších souvisejících oblastí. V souladu s tímto pojetím dochází k realizaci dalších (nových) agend, které dosud neměly podporu v žádném informačním systému a stávají se tak součástí ISISu. Jedná se například o řízení vstupů nebo spisovou službu. Integrovaný knihovní systém Aleph500 poskytuje funkce pro všechny základní činnosti Knihovny VŠE na úrovni tištěných informačních zdrojů, jak z pohledu 12

13 zaměstnanců, tak z pohledu čtenářů-uživatelů - vyhledávání, výpůjční proces, katalogizaci, správu seriálů, akvizici, meziknihovní službu a správu dat. Systém Aleph500 byl na VŠE implementován v roce 2003, od té doby je upgradován na vyšší verzi zpravidla ve dvouletých intervalech. Podstatnou charakteristikou a současně výrazným omezením systému je orientace na tištěné publikace. Knižní fond, časopisy a skripta jsou a budou pochopitelně nadále neodmyslitelnou složkou podpory jak výuky, tak vědecko-výzkumných aktivit, na druhou stranu však rozpětí informačních služeb poskytovaných Knihovnou VŠE je širší - zejména pokud jde o zpřístupňování plnotextových informačních zdrojů (na bázi konsorcionálních licencí). Jakkoliv je provoz systému Aleph500 bezproblémový, bude do budoucna (již v rozmezí nejbližších let) zapotřebí uvažovat o budoucí generaci knihovního softwaru, který umožní na jednom místě spravovat nejen tištěné publikace, ale i digitální dokumenty a elektronické zdroje se vzdáleným přístupem. Pro naplnění záměru integrace bylo realizováno rozhraní ISISu, jak s ekonomickými informačními systémy Odysea a ifis, tak s knihovním systémem Aleph500. Datové pohledy do ISISu jsou významně využívány pro web VŠE a sdílení dat na webech dalších útvarů. Ukazuje se, že míru integrace ISIS a webu VŠE, resp. webů dalších útvarů je nutné dále prohlubovat. Při hodnocení současného stavu v oblasti informačních systémů můžeme vyjádřit uspokojení jak nad mírou integrace, tak nad mírou zajištění podpory základních procesů informačním systémem. To však neznamená, že jsme již na konci cesty k systémové integraci, nýbrž máme ještě velkou část této cesty před sebou. Konkrétním záměrům se budeme věnovat v dalších kapitolách. Poskytované služby: Zajišťování provozu informačních systémů (hardware, software, databáze). Zajišťování jejich nutného rozvoje, resp. update Informační infrastruktura VŠE v Praze vybudovala, provozuje a spravuje rozsáhlou lokální počítačovou síť napojenou prostřednictvím pražské metropolitní sítě PASNET a sítě CESNET2 do Internetu. Ve všech areálech VŠE jsou vybudovány lokální počítačové sítě (LAN). Lokality Žižkov včetně kolejí Jarov a Jižní Město včetně koleje Blanice a Vltava jsou propojeny trasou o kapacitě 10Gb/s. Každá z lokalit má i svou záložní trasu. Lze konstatovat, že kapacita stávajících linek je dostatečná. Počítačové sítě jsou vybudovány pomocí technologie strukturované kabeláže a optických vláken. Téměř ve všech kancelářích, učebnách a pokojích na kolejích jsou k dispozici kabelové přípojky. Základem komunikace je protokol IPv4. Ve většině sítě je také podporován protokol IPv6. Zabezpečení přístupu koncových uzlů do sítě je založeno na vlastní registrační aplikaci a protokolu DHCP. Životnost kabeláže v budovách na Žižkově a JM již skončila nebo skončí do roku Základní struktura počítačové sítě VŠE je zachycena na následujícím schématu. 13

14 V areálech školy je provozována bezdrátová síť Eduroam, která jako součást mezinárodní bezdrátové sítě poskytuje připojení uživatelům napříč celou Evropou. Uživatelé by tak měli být schopni připojit se pouze se svým uživatelským jménem a heslem kdekoli, kde bude bezdrátová síť eduroam k dispozici. Jedná se o technologii Wi-Fi standardu a/b/g. Areály na Žižkově, na JM a v Jindřichově Hradci jsou pokryty bezdrátovou sítí. Samostatná bezdrátová síť je k dispozici pro konference. Pro hostující přednášející je umožněno jednorázové připojení do eduroam. Skutečnost, že nebyl zaznamenán fatální útok na síť VŠE, je dokladem toho, že otázka bezpečnosti není podceňována a její další zlepšování bude předmětem cílů rozvoje. Na VŠE jsou provozovány dva firewally (Cisco - provozovaný oddělením síťové infrastruktury a aplikační firewall CheckPoint - provozovaný správou lokální sítě). Bezpečnostní incidenty jsou hlášeny na adrese a typy stížností lze rozdělit do tří skupin: 1) Upozornění od CESNETu týkající se porušení pravidel sítě. 2) Upozornění externích subjektů týkající se porušování autorských práv, SPAMování. 3) Interní incidenty. Stížnosti jsou řešeny po následujících liniích: 1) Incidenty v síti na kolejích a bezdrátovou síť řeší oddělení síťové infrastruktury. Na základě vyhodnocení závažnosti dochází k omezení přístupu uživatele, případně odpojení od sítě v dané lokalitě, případně potrestání uživatele dle závažnosti přestupku. 14

15 2) Řešení upozornění zaměstnanců VŠE přísluší oddělení HelpDesku Výpočetního centra. 3) Vzhledem k vlastnímu nastavení filtrování řeší stížnosti v Jindřichově Hradci správa lokální sítě v JH. Lze konstatovat, že neexistuje centrální evidence řešení stížností, resp. přestupků. Další oblastí, kde se projevuje problematika bezpečnosti, je poskytování služeb Webhostingu. Pravidla používání Webhostingu upravuje Příkaz rektora 04/10. Součástí informační infrastruktury jsou počítačové servery. Servery s operačním systémem Novell Netware 6.5 a službou edirectory poskytují základní síťové služby uživatelům jmennou službu, autorizaci uživatelů, diskový prostor, tisk na síťových tiskárnách. Aplikační servery jsou postaveny na počítačích s operačním systémem typu Unix (převážně operační systém Linux a Solaris), Novell Netware a Windows 2000/2003 Server. Výpočetní centrum spravuje v současné době téměř 100 serverů a CIKS několik dalších serverů na bázi Windows Server 2008/Unix/Linux. Poskytované služby: Konektivita do Internetu. Provoz, správa a budování lokálních sítí VŠE. Provoz, správa a budování bezdrátové sítě. Provoz, správa a budování vnitřní telefonní sítě VŠE. Správa aktivních prvků síťové infrastruktury. Správa serverových zařízení včetně zálohování. Správa síťových operačních systémů Zajištění síťových služeb (DNS, DHCP, systém pro správu domény, monitorování sítě a serverů, mail server, autentizace a autorizace uživatelů, systémy pro logování apod.). Webhosting. Zajištění bezpečnosti provozu počítačové sítě a dat. Stanovení bezpečnostní politiky, zajištění její dodržování Identity management Identity Management (dále jen IM) se zabývá identifikací osob, jejich rolí a řízením přístupu k podnikovým zdrojům. Na VŠE je IM v současnosti řešen z velké části pomocí Integrovaného informačního systému (ISIS). ISIS zajišťuje evidenci osob, jejich rolí (eviduje studia, zaměstnanecké poměry apod.) a na základě toho propaguje příslušné informace do dalších systémů jako je Lotus Notes, NESA, Aleph, Anete, KitSCM či Novell NetWare. Dá se říci, že správa identit a přístup k jednotlivým systémům jsou procesně ošetřeny poměrně dobře. 15

16 Do IM lze dále zahrnout také fyzickou identifikaci osob a řízení přístupů osob v areálech organizace. Toto je na VŠE stále řešeno historickými systémy NESA a WinPAK. Poskytované služby: Správa uživatelských účtů a hesel. Autorizace do jednotlivých systémů pomocí minimálního počtu uživatelských ID a hesel. Řízení přístupů uživatelů do příslušných areálů, resp. místností Technologická podpora vědy a výuky Technologická podpora vědy a výuky je významnou a stěžejní činností Výpočetního centra. V průběhu 90. let a začátkem 21. století byly budovány počítačové učebny a studovny formou rozšiřování počtu míst vybavených počítači. V roce 2001 bylo k dispozici pro výuku a individuální práci studentů 771 míst na počítačových učebnách a studovnách. Tento počet dále vzrůstal až do roku 2007, kdy bylo dosaženo počtu 1073 míst. Rok 2007 lze považovat za zlomový, kdy se trend posunul směrem ke zvyšování podílu využívání vlastních notebooků studentů připojených do počítačové sítě VŠE pro jejich individuální práci. Tento trend se projevil zejména ve využití počítačových studoven. Ukázalo se, že je možné dát využití počítačových studoven novou perspektivu. Volná kapacita počítačových studoven a možnosti nově implementovaného ISIS byly podnětem k přebudování počítačových studoven na místnosti pro testování studentů prostřednictvím ISIS. V letošním roce, tedy v roce 2010, probíhá přebudování studoven v suterénu Staré budovy. Tím však studovny neztratí svoji původní funkci pro individuální práci studentů, jen časový prostor bude rozdělen mezi testování studentů a jejich individuální práci. Z analýzy vybavování počítačových učeben počítači vyplývá, že všechny provozované počítače byly pořízeny v letech , přičemž nejstarší počítače jsou instalovány na studovnách na Jarově a nejnovější na učebnách na Žižkově. Parametry, ceny a počty kupovaných počítačů v jednotlivých letech ukazuje následující tabulka: Rok Výrobce Parametry Cena s DPH Počet 2003 Fujitsu-Siemens 2004 Fujitsu-Siemens Scenico P300, Athlon XP 2000+, 512MB, 40 GB, DVD, 17" LCD Scenico P320 Sempron MB RAM, 40GB HDD, DVD, 17 LCD Fujitsu-Siemens Scenico Athlon XP 2600+, 17" LCD Fujitsu-Siemens Sempron 2880+, 512MB RAM, 80GB, DVD, FDD, 17" LCD DELL Optiplex 210L, 512MB, 40GB, DVD, 17" LCD DELL Optiplex 740 (AMD X2 3800), 1GB, 160GB, DVD, bez LCD DELL Optiplex 740 (AMD X2 3800), 2GB, 80GB, DVD, 17" LCD

17 2009 DELL Optiplex 740 (AMD X2 3800), 2GB, 80GB, DVD, bez LCD V areálu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci se pro potřeby výuky a samostatné práce studentů nachází celkem 146 počítačů. Nejnovější, pořízené v roce 2009, se nacházejí v kongresovém sále nově vybudovaného Informačního centra FM. Hardwarové parametry, rok nákupu a počty stanic jsou uvedeny v další tabulce. Rok pořízení Výrobce Parametry Počet 2004 TRILINE 2005 TRILINE 2006 TRILINE 2006 TRILINE 2008 TRILINE 2009 DELL Profi Ce10L, Intel Celeron 2,4 Ghz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, DVD, 22 LCD Profi Ce10L, Intel Celeron 2,4 Ghz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, DVD, 17 LCD Profi Ce10L, Intel Pentium4 HT 3,0 Ghz, 2 GB RAM, 80 GB HDD, DVD, 17 LCD Profi Ce10L, Intel Pentium4 HT 3,0 Ghz, 1 GB RAM, 160 GB HDD, DVD, 17 LCD Profi Ce10L, Intel Pentium Dual-Core 2,5 Ghz, 4 GB RAM, 160 GB HDD, DVD, 17 LCD Optiplex 760, Intel Pentium Dual-Core 2,2Ghz, 2 GB RAM, 160 GB HDD, DVD, 22 LCD Úroveň vybavení počítačových učeben výpočetní a audiovizuální technikou lze považovat za velmi dobrou. Parametry instalovaných počítačů jsou standardní a všechny počítačové učebny, kromě malých jednomodulových, jsou vybaveny stacionárním dataprojektorem. Ve dvou učebnách je interaktivní tabule. Šest učeben je vybaveno vestavěnými kamerami pro záznam výuky. Velké posluchárny jsou ozvučeny. Také převážná většina běžných učeben (nepočítačových) je vybavena dataprojektorem a obslužným počítačem a v letošním roce se předpokládá dovybavení posledních zbývajících velkých učeben tak, aby bylo dosaženo kompletní efektivní vybavenosti učeben dataprojektory. Není záměrem instalovat dataprojektory do malých jednomodulových učeben. Poskytované služby: Provoz počítačových učeben a studoven vybavených výpočetní a audiovizuální technikou vyhovující moderním metodám výuky. Instalace a správa software potřebného pro výuku Informační podpora vědy a výuky CIKS v rámci informační podpory vědy a výuky na VŠE zajišťuje: akvizici a přístup ke klasickým i elektronickým informačním zdrojům (včetně tzv. vzdáleného přístupu k EIZ, kdy má uživatel umožněn 24/7 přístup) vlastní kurzy a školení ve výuce magisterských a doktorandských oborů, které jsou zaměřeny na práci s informačními zdroji jak v tištěné, tak i v elektronické 17

18 podobě. Studenti jsou seznamováni s metodami efektivní práce s komerčními i volně dostupnými informačními zdroji a hodnocením jejich kvality. Nedílnou součástí těchto kurzů a školení je také získání znalostí z oblasti citační etiky a vytváření bibliografií podle stávajících citačních norem. tvorbu a průběžnou aktualizaci podpůrných materiálů ke konkrétním licencovaným elektronickým informačním zdrojům a službám nebo k problematice citační etiky komfortní informační servis na míru v podobě konzultačních, poradenských a rešeršních služeb včetně dodávání požadovaných dokumentů z fondů jiných knihoven v ČR (meziknihovní služba) a v zahraničí (mezinárodní meziknihovní služba) elektronické objednávání služeb CIKS pomocí interaktivních formulářů prezentace a školení od významných producentů odborných elektronických informačních zdrojů zaměřených na vědu a výzkum podporu k problematice hodnocení vědecké činnosti v ČR (impaktované a recenzované časopisy - hodnocení a doporučování vhodných pro publikační činnost, excerpční politika citačních rejstříků) Komunikace a spolupráce uživatelů Na komunikaci a spolupráci uživatelů je nutné se dívat z pohledu toho, o jakého jde uživatele. Zatímco komunikace učitel - student a student - student je zajištěna v systému ISIS, pro komunikaci zaměstnanců slouží groupwarový systém Lotus Notes, jehož tlustý klient se vyznačuje velkým rozsahem poskytovaných služeb, efektivitou a pohodlností vzdáleného přístupu k dokumentům. Zaměstnanci v současné době používají řešení IBM Lotus Notes (LN) a to ve dvou možných verzích: a. Tlustý klient (aplikace), na kterou je potřeba zakoupit jednotlivé lincence a umožnuje rozsáhlejší možnosti ve využití groupwarových, databázových a jiných možností balíku LN. b. Tenký klient (webová aplikace), tento přístup umožňuje v plné míře využít poštovní schránku, v omezené pak groupwarové nástroje. Systém Lotus Notes je využíván již několik let, a kromě toho, že obsahuje mnoho na míru šitých aplikací pro různé útvary VŠE, jeho nezastupitelná funkce je v elegantním a funkčním Time Managementu dotaženém až k synchronizaci kalendáře s mobilními prostředky osobního managementu. Pro úsporu drahého diskového prostoru bude v průběhu roku 2010 realizována změna architektury pro poštu v ISIS, a to File System namísto databázového řešení. Poskytované služby: Zajištění elektronické pošty pro zaměstnance. Zajištění elektronické pošty pro studenty. Podpora využívání groupwarového systému Lotus Notes. 18

19 2.2.7 Technolologická podpora uživatelů Podpora uživatelů probíhala ve Výpočetním centru do roku 2009 s využitím jednoduchého nástroje pro evidenci incidentů a s poddimenzovaným personálním zajištěním. Tento stav byl dlouhodobě neudržitelný, na nutnost jeho změny ukázal i audit Výpočetního centra, což urychlilo i tak zamýšlené řešení. Počátkem roku 2010 došlo k reorganizaci Výpočetního centra a byl zakoupen sofistikovaný informační systém pro zajištění agendy HelpDesku. V rámci podpory uživatelů byly zajišťovány také úkony spojené s výdejem a používáním multifunkčních identifikačních karet. Ukazuje se, že stávající koncepce využití identifikačních karet naráží na své limity a proto bude zvažována její kompletní nebo alespoň částečná inovace, viz cíl Poskytované služby: Centrální kontaktní místa pro komunikaci s uživateli: 1. HelpDesk - řeší incidenty týkající se nefunkčních prostředků výpočetní techniky, vydává identifikační karty, řeší problémy s heslem do informačních systémů. 2. Infocentrum ve vestibulu Nové budovy. Zajištění opravy a inovace prostředků výpočetní a audiovizuální techniky. Správa a podpora provozu agendy identifikačních karet. Zajištění nákupů výpočetní a audiovizuální techniky včetně poradenské služby Softwarové vybavení a licenční politika Veškeré softwarové vybavení, ať už operační systém koncových stanic nebo aplikační software, je pořizováno s využitím výhod multilicencí, jejichž podmínky VŠE zpravidla naplňuje. Z hlediska instalace softwarového vybavení lze počítače rozdělit do dvou skupin, a to na: Počítače zaměstnanců. Počítače na učebny. Pro každou z uvedených skupin je připravena specifická instalace formou image disku. Oba image obsahují operační systém Microsoft Windows v podporované verzi, a dále pak zejména: kancelářský software Microsoft Office, software pro přístup k Internetu (Mozilla, Internet Explorer, Opera), antivirovou ochranu, a další software potřebný pro běžnou práci. Zaměstnanecký image je rozšířen o klienta LotusNotes. Učebnový image je rozšířen o software pro výuku, např.: statistické programy (SAS, SPSS, StatGraphics), 19

20 ekonometrické programy, nástroje projektování, vývojová prostředí, informační systémy pro jednotlivé ekonomické oblasti. Software je evidován odděleně, bez vazeb na další informační systémy. Tento stav vykazuje velké rezervy pro jeho zlepšení. Poskytované služby: Zajištění nákupu software včetně doporučení vhodného licencování. Evidence software. Příprava a instalace image disku pro zaměstnance a pro učebny Středisko handicapovaných studentů na VŠE Od roku 2007 na VŠE poskytuje podporu studentům se zdravotním postižením Středisko handicapovaných studentů (SHS) jako pracoviště s celoškolní působností. Klienty střediska jsou studenti s vadami zraku, omezenou možností pohybu a sluchově handicapovaní. SHS poskytuje podpůrné a asistenční služby zdravotně handicapovaným studentům jako jsou půjčování kompenzačních pomůcek a zaškolení v práci s nimi, osobní asistenci ve smyslu studijní asistence, tedy pohyb a orientace v areálu VŠE, sebeobsluha, obstarávání běžných záležitostí souvisejících se studiem a životem na VŠE a poradenské a konzultační služby. Studentům se zdravotním postižením je k dispozici bezbariérová studovna v Nové budově na Žižkově, kde mohou pomocí kompenzačních pomůcek pracovat s počítačem, či pouze trávit volný čas. Ve studovně je každý pracovní den k dispozici handicapovaným studentům někdo, s kým mohou řešit své studijní potíže. Jsou zde k užívání PC vybavené speciálním softwarem pro zrakově postižené, na kterých lze pracovat s internetem, či vlastním textem, pročítat denní tisk, časopisy, nebo zábavnou literaturu. Nevidomí studenti zde mají možnost požádat o převod studijních textů do digitální podoby a následně je převést do formátu MP3, který jim umožňuje nebýt připoután k PC a s texty pracovat i například po cestě do školy. Studentům s omezenou možností pohybu kromě bezbariérových budov usnadňuje studium i osobní asistent. Studenti s vadou sluchu, vzhledem ke specifičnosti svého handicapu, využívají celou škálu služeb SHS od individuálního studijního plánu až po tlumočníka do znakové řeči, který jim pomáhá aktivně se účastnit cvičení a seminářů. Na všech kolejích VŠE jsou bezbariérové pokoje. Studenti si mohou zvolit ubytování, které bude maximálně zohledňovat jejich aktuální rozvrh, aby cestou do školy trávili co nejméně času. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výpočetní centrum Praha, červen 2013 1 2 1. Obsah 1. OBSAH... 3 2. ÚVOD... 4 3. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VÝPOČETNÍHO CENTRA... 6 4. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ... 7 4.1 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 31/01 ze dne 20. 10. 2005 Hlavní město Praha Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010 Cesta ke -Praze Magistrát hlavního města Prahy, odbor informatiky duben

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Úvod ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Východiska pro plánování

Úvod ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Východiska pro plánování Úvod Metodik ICT patří do managementu školy. Plánování je považováno za prioritní manažerskou funkci. Zabírá značnou část času, kterou má manažer k dispozici. Plánování je zaměřeno na stanovení budoucích

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

1.2.2.0. Manažerské shrnutí. V Praze, dne 27. září 2012 Verze dokumentu 1.0

1.2.2.0. Manažerské shrnutí. V Praze, dne 27. září 2012 Verze dokumentu 1.0 1.2.2.0 Manažerské shrnutí V Praze, dne 27. září 2012 Verze dokumentu 1.0 Obsah Obsah... 2 1 Manažerské shrnutí a přístup k plnění... 3 1.1 Analýza systému řízení organizace NTK vč. interních směrnic,

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Informační systémy 1

Informační systémy 1 texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů 2 OBSAH 1 INFORMATIKA, IT/IS TECHNOLOGIE A TRENDY...7 1.1

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA Vedoucí práce: doc.

Více