Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015. Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12."

Transkript

1

2 Verze 2 2

3 Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období Historie verzí Označení verze Platná od Platná do Schvalovací doložka Projednáno a schváleno na zasedání vedení VŠE dne , zápis číslo: 84. Projednáno a přijato na zasedání vedení VŠE dne a na zasedání Kolegia rektora dne

4 Obsah 1 Úvod Účel dokumentu Popis výchozího stavu Informatické útvary Výpočetní centrum (VC) Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS) Kvestorát Centrum výpočetní techniky Fakulty managementu (CVT FM) Analýza současného stavu Informační systémy Informační infrastruktura Identity management Technologická podpora vědy a výuky Informační podpora vědy a výuky Komunikace a spolupráce uživatelů Technolologická podpora uživatelů Softwarové vybavení a licenční politika Středisko handicapovaných studentů na VŠE SWOT analýza informatických útvarů Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Trendy vývoje IT/ICT Zdroje použité pro tvorbu informační strategie Hlavní priority rozvoje Integrovaný informační systém pokrývající informační potřeby uživatelů a naplňující platnou legislativu Offline e-learningové testování e-podepisování studijních dat Automatická tvorba rozvrhu Modul Koleje

5 3.1.5 Implementace nové generace personálně mzdového systému Schvalování dokumentů v rámci elektronického oběhu dokladů Integrace na IS Státní pokladna Jednotné vyhledávání v elektronických informačních zdrojích Analýza a implementace knihovního systému nové generace Nástroje pro prevenci plagiátorství Přihlašování do kurzů Virtualizace serverů, datových úložišť a vybraných koncových stanic uživatelů Zvyšování bezpečnosti IS/ICT Centrální správa koncových stanic Integrace evidence software do stávajících informačních systémů Rozšíření využitelnosti identifikační karty Zajištění a zpřístupnění informačních zdrojů pro klíčové činnosti VŠE (výuka, věda) Podpora zpřístupňování publikační činnosti VŠE Digitální repozitář učebních textů Implementace systému pro správu a distribuci multimediálního obsahu na zobrazovače v budově školy Vybudování, resp. zdokonalení Intranetu školy, fakult, pracovišť Organizační zabezpečení vícedruhových záznamů Základní principy realizace rozvoje IS/ICT Harmonizace předpisů a nařízení s IS/ICT e-government Další směrování rozvoje IS/ICT na VŠE Oblast podpory provozu a rozvoje informačních systémů Cíl 1-1: Podpora dalších procesů v jednom informačním systému, jehož základem je Studijní informační systém (ISIS) Cíl 1-2: Implementace nové generace personálně mzdového systému Cíl 1-3: Schvalování dokumentů elektronickým podpisem v rámci elektronického oběhu dokladů Cíl 1-4: Integrace na IS Státní pokladna Cíl 1-5: Nová generace knihovního systému Oblast podpory výuky Cíl 2-1: Virtualizace počítačových učeben Cíl 2-2: Udržovat kvalitu hardwarového vybavení počítačových učeben a studoven CIKS

6 5.2.3 Cíl 2-3: Audiovizuální vybavení učeben Cíl 2-4: Rozšíření využití informačních zdrojů Oblast technologického vybavení Cíl 3-1: Udržovat kvalitu technologického vybavení na úrovni odpovídající požadavkům na kvalitu a dostupnost požadovaných služeb Cíl 3-2: Virtualizace serverů a datových úložišť Cíl 3-3: Zefektivnění telefonních služeb v rámci VŠE Oblast zajištění konektivity a podpory komunikace Cíl 4-1: Zajištění rychlé a bezporuchové konektivity Cíl 4-2: Udržet kvalitní průchodnost síťové infrastruktury Cíl 4-3: Rozvoj bezdrátové sítě Cíl 4-4: Podporovat videokonference Oblast správy informačních zdrojů Cíl 5-1: Zavedení Identity managementu a jednotného přístupu Cíl 5-2: Udržovat funkční a spolehlivý systém zálohování Cíl 5-3: Archivace Cíl 5-4: Unifikovaný systém správy a zpřístupnění informačních zdrojů CIKS Oblast bezpečnosti IS/ICT Cíl 6-1: Udržovat a posilovat bezpečnost IS/ICT Cíl 6-2: Analýza a korelace událostí v síti Oblast zajištění a podpory poštovních služeb Cíl 7-1: Udržovat efektivní zajištění pošty pro zaměstnance Cíl 7-2: Udržovat efektivní zajištění pošty studentů Oblast podpory vědecké, pedagogické i administrativní činnosti Cíl 8-1: Vybudování uživatelsky komfortního a funkčního HelpDesku Cíl 8-2: Udržovat a rozvíjet Groupware a nástroje pro podporu spolupráce Cíl 8-3: Správa a údržba dokumentového úložiště Cíl 8-4: Podpora drobných aplikací v prostředí Lotus Notes Cíl 8-5: Správa a provoz operačního systému koncových stanic Cíl 8-6: Správa a provoz kancelářského software Cíl 8-7: Zajištění prostředků výpočetní, komunikační a audiovizuální techniky Cíl 8-8: Přístupnost prostředků IS/ICT pro handicapované uživatele Cíl 8-9: Podpora publikační činnosti v režimu Open Acess

7 Cíl 8-10: Zajištění dostupnosti elektronických a klasických informačních zdrojů Oblast podpory prezentace VŠE Cíl 9-1: Zajištění a podpora webové prezentace Cíl 9-2: Zajištění konání konferencí v prostorách VŠE Oblast zajištění správy a provozu prostředků výpočetní techniky Cíl 10-1: Efektivní správa a provoz síťového operačního systému Cíl 10-2: Efektivní správa a provoz koncových stanic Cíl 10-3: Zajištění programového vybavení pro výuku, vědu a výzkum Cíl 10-4: Vytvořit pro stávající i nové technologické vybavení odpovídající provozní podmínky Oblast obslužných systémů Cíl 11-1: Budování a podpora provozu vstupních systémů Cíl 11-2: Rozšiřovat sféry využití identifikačních karet Cíl 11-3: Zajištění a podpora samoobslužných kopírovacích a scannovacích služeb Oblast zajištění přístupu k informacím pro podporu studijní a vědecké činnosti Cíl 12-1: Poskytovat požadované informace prostřednictvím knihovního systému Oblast finančního a personálního zajištění Cíl 13-1: Zajistit a stabilizovat kvalitní tým klíčových pracovníků Cíl 13-2: Finanční zajištění rozvoje v oblasti IS/ICT

8 1 Úvod Úkolem Informační strategie je stanovení vizí, cílů a směru rozvoje v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (IS/ICT) jako výkonného nástroje pro podporu naplňování dlouhodobého záměru VŠE jakož i k efektivnímu zajištění každodenního chodu školy. Informační strategie při určování směrů rozvoje vychází z analýzy současného stavu jako výchozího bodu pro nalezení vhodné cesty a realizaci přechodu od současného stavu ke stavu cílovému popsanému formou vizí. Při užívání tohoto dokumentu je nutné mít neustále na paměti, že Informační strategie je živý dokument, což znamená, že je nutné jej interpretovat, realizovat nebo aktualizovat podle konkrétních měnících se podmínek ve světě, v EU, ve státě, ve škole a v oblasti IS/ICT. 1.1 Účel dokumentu Dokument Informační strategie Vysoké školy ekonomické v Praze je určen nejen pro management školy na všech úrovních, ale také pro všechny fakulty a další součásti školy. Hlavním účelem této informační strategie je deklarovat vize a identifikovat problémy, navrhnout jejich řešení, stanovit směr dalšího rozvoje v oblasti informačních technologií a definovat konkrétní cíle na období , jakožto i principy, které je nutné dodržovat, aby bylo možné těchto cílů dosáhnout. Informační strategie vychází z dlouhodobého záměru VŠE jako jeho konkretizace v oblasti informačních technologií a služeb. 8

9 2 Popis výchozího stavu Chceme-li vést zamyšlení nad rozvojem v oblasti IS/ICT a chceme-li stanovit konkrétní cíle, musíme začít od specifikace uživatelů, kterým bude výsledek tohoto úsilí sloužit. Uživatelé IS/ICT: Studenti; potenciální studenti; účastníci celoživotního vzdělávání; management VŠE, managementy fakult; učitelé; vědečtí pracovníci; administrativní pracovníci; externí uživatelé knihovny; absolventi VŠE. Pro tyto uživatele je poskytována celá škála služeb a to prostřednictvím informatických útvarů. 2.1 Informatické útvary Budování a správa informačních technologií jsou soustředěny do několika útvarů. Jedná se především o Výpočetní centrum, jehož sám název již napovídá, že je na tuto činnost specializováno, dále CIKS (Centrum informačních a knihovnických služeb), které zajišťuje informační podporu výuky, vědy a výzkumu na VŠE a www prezentaci školy a jejich útvarů a kvestorát, jehož podíl tvoří budování specifických informačních systémů. Správu sítě Fakulty managementu v Jindřichově Hradci zajišťuje Centrum výpočetní techniky. Kompetence těchto útvarů jsou pevně dány a jsou zřejmé z jejich webových stránek či z textu tohoto dokumentu. Kromě výše uvedených informatických útvarů existují odborné katedry, těžiště jejichž činnosti je sice výuka, ale mohou být cenným zdrojem informací Výpočetní centrum (VC) Výpočetní centrum je celoškolní pracoviště, jehož cílem je efektivní poskytování služeb v oblasti IS/ICT se zaměřením na uspokojování potřeb výše uvedených uživatelů. V současné době je činnost Výpočetního centra zaměřena především na: koordinaci zavádění jednotlivých komponent informačního systému dodávaného externími dodavateli (systémová integrace) včetně vývojové práce nezbytné pro integraci jednotlivých komponent informačního systému školy, navrhování a realizaci koncepce rozvoje IS/IT na VŠE, podíl na tvorbě a realizaci informační strategie VŠE; 9

10 vývojové práce v oblasti zavádění prvků moderních komunikačních a informačních technologií do všech oblastí vědecko-výzkumné a výukové činnosti na základě projektů realizovaných Výpočetním centrem; správu a rozvoj počítačové sítě a síťové infrastruktury; správu a rozvoj telefonní sítě a ústředen a zařízení pro mobilní komunikace provoz hlavních serverů, archivaci dat, instalaci programového vybavení; správu databázových systémů ORACLE; správu poštovních serverů a účtů; provoz počítačových učeben a studoven; podporu moderních metod výuky a výzkumu včetně využití síťových služeb (přenos obrazu a hlasu po datové síti, videokonference, diskusní skupiny aj.) zajišťování HW a SW a následná likvidace vyřazeného HW a SW; konzultační služby uživatelům výpočetní techniky; opravy, údržbu, inovace a další rozvoj výpočetní techniky; vydávání multifunkčních identifikačních karet a zajištění služeb spojených s elektronickou peněženkou; provoz a servis audiovizuální techniky ve Vencovského a Likešově aule, posluchárnách a učebnách v areálech Žižkov a Jižní Město; provoz a rozvoj audiovizuální techniky, podporu uživatelům audiovizuální techniky a spolupráci na tvorbě učebních pomůcek Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS) Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS) je celoškolní pracoviště, které zajišťuje pro akademickou obec VŠE i odbornou veřejnost informační podporu vědy a výuky. Mezi hlavní činnosti CIKS patří: analýza informačních potřeb všech cílových skupin na VŠE a navazující centrální výběr a nákup klasických a elektronických informačních zdrojů, jejich zpracování, správa a zpřístupnění v rámci knihoven nebo online výběr, provoz a správa nástrojů pro zpřístupnění informačních zdrojů (federativní vyhledávání, spolupráce vědecké komunity, vzdálený přístup atd.) analýza a výběr nástrojů pro práci s informačními zdroji správa a provoz knihovního systému Aleph a souvisejících systémů, správa uživatelů knihovny konzultace, poradenství, prezentace a kurzy, příprava propagačních a podpůrných materiálů k tematice klasických a elektronických informačních zdrojů VŠE (EIZ VŠE) a jejich využití pro studijní a vědecké účely produkce podpůrných materiálů k problematice citační etiky a tvorby bibliografií podle stávajících citačních norem správa vysokoškolských kvalifikačních prací a seminárních prací za účelem prevence a detekce plagiátorství, zajištění dostupnosti nástrojů pro detekci plagiátů 10

11 konzultace k problematice hodnocení vědecké činnosti v ČR (impaktované a recenzované časopisy, excerpční politika citačních rejstříků) rešeršní služby a monitoring médi podpora vědecké a publikační činnosti, přehled citačních ohlasů správa, provoz a vývoj WWW stránek VŠE a většiny útvarů (analýza potřeb cílových skupin, vývoj a správa redakčního systému/administračního rozhraní, jednotný grafický design stránek, datové napojení na datovou základnu (především ISIS), analýza využití WWW stránek, školení správců, aktualizace správa a provoz specifických webových aplikací (kalendář akcí, správa předpisů VŠE, platby kartou, Moodle,...) zpřístupňování vědeckých výstupů VŠE v tematicky zaměřených repozitářích vědeckých textů (např. AOP, Politická ekonomie a Prague Economic Papers v databázi RePEc) provoz a správa jazykové studovny ve Studijní knihovně Jižní Město a Mediatéky CIKS digitalizace a zpřístupnění vybraných publikací z fondu CIKS (Zlatý fond českého ekonomického myšlení, Bibliotheca Economica, publikace nositelů Ceny Švédské banky za ekonomii na paměť Alfreda Nobela aj.) spolupráce s Výpočetním centrem v napojení informačních systémů CIKS na informační systémy školy spolupráce na navrhování a realizaci koncepce rozvoje IS/IT na VŠE, podíl na tvorbě a realizaci informační strategie VŠE podpora aktivního využití knihovního systému Aleph i na dalších pracovištích školy (výpůjční protokol na katedrách) evidence a revize informačních zdrojů Kvestorát Útvar informatiky ekonomického odboru zajišťuje především tyto činnosti: Administrace ekonomického informačního systému (EIS) a personálně mzdového informačního systému (PAM). Správa integračních rozhraní s externími informačními systémy. Administrace navazující intranetové nadstavby těchto systémů. Podpora o provozu bankovního informačního systému, o skenovacího pracoviště, o elektronického zpracování poštovních poukázek, o správy a tisku šeků, o agendy zahraničních cestovních příkazů, o operací a tisku štítků s čárovým kódem, o příjmu a zpracování online plateb kartou, o elektronické inventarizace v EIS. Analýza a návrh rozvoje systémů EIS a PAM. Spolupráce s Výpočetním centrem na údržbě systémů EIS a PAM (aktualizace operačních systémů, databázových systémů). Správa zdrojových číselníků školy a jejich tvorba. Správa primárních číselníků v majetkových evidencích školy. Vytváří a udržuje elektronické formuláře pro systém řízené dokumentace a další interní směrnice. 11

12 Zabezpečuje technologickou a technickou stránku veškerého elektronického vykazování školy ze systémů EIS a PAM. Nákup výpočetní techniky a software pro potřeby útvarů kvestora. Rozvoj a podpora v IS/ICT oblasti pro útvary kvestora Centrum výpočetní techniky Fakulty managementu (CVT FM) Centrum výpočetní techniky je útvar, který vznikl za účelem poskytování a rozvoje IS/ICT služeb pro Fakultu managementu v J. Hradci. Při své činnosti úzce spolupracuje s ostatními informatickými útvary VŠE. Oblast působnosti CVT v lokalitě JH zahrnuje zejména: správu a rozvoj lokální počítačové sítě, včetně technického zabezpečení (servery, aktivní prvky ); správu uživatelských účtů pracovníků a studentů FM; instalace, opravy a údržbu počítačových stanic zaměstnanců; provoz počítačových učeben a studoven; zajišťování HW a SW; opravy, údržbu a rozvoj výpočetní techniky; konzultační služby uživatelům 2.2 Analýza současného stavu Informační systémy V souladu s dlouhodobým záměrem VŠE na období byla realizována idea integrace informačního systému a to tak, že lze konstatovat: V oblasti podpory řízení financí, ekonomiky a provozu školy byly zavedeny dva, vzájemně spolupracující systémy, Odysea pro podporu vedení mzdové a personální agendy a ifis pro podporu vedení účetnictví, rozpočtu a majetku. Implementace obou systémů byla dokončena v roce Provoz je rutinní a v následujících čtyřech letech se předpokládá standardní údržba. V roce 2014 dodavatel systému Odysea končí podporu současného systému PAM. Je pravděpodobné, že se podaří s dodavatelem vyjednat prodloužení podpory i po roce Následný přechod na nový systém bude vyžadovat vyšší dodatečné náklady. Rozvoj těchto systémů je dán častými úpravami legislativy, od roku 2011 se předpokládá implementace modulu pro komunikaci s informačním systémem Státní pokladny. V oblasti studijního informačního systému byl v letech implementován ISIS, jehož implementace v rozsahu nahrazení distribuovaných informačních systémů pro jednotlivé oblasti studijní agendy je v současné době dokončena. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozsáhlý a komplexní systém, který zabezpečuje hlavní činnost školy a tím i stěžejní část integrovaného informačního systému školy, stal se ISIS základním stavebním kamenem pro systémovou integraci dalších souvisejících oblastí. V souladu s tímto pojetím dochází k realizaci dalších (nových) agend, které dosud neměly podporu v žádném informačním systému a stávají se tak součástí ISISu. Jedná se například o řízení vstupů nebo spisovou službu. Integrovaný knihovní systém Aleph500 poskytuje funkce pro všechny základní činnosti Knihovny VŠE na úrovni tištěných informačních zdrojů, jak z pohledu 12

13 zaměstnanců, tak z pohledu čtenářů-uživatelů - vyhledávání, výpůjční proces, katalogizaci, správu seriálů, akvizici, meziknihovní službu a správu dat. Systém Aleph500 byl na VŠE implementován v roce 2003, od té doby je upgradován na vyšší verzi zpravidla ve dvouletých intervalech. Podstatnou charakteristikou a současně výrazným omezením systému je orientace na tištěné publikace. Knižní fond, časopisy a skripta jsou a budou pochopitelně nadále neodmyslitelnou složkou podpory jak výuky, tak vědecko-výzkumných aktivit, na druhou stranu však rozpětí informačních služeb poskytovaných Knihovnou VŠE je širší - zejména pokud jde o zpřístupňování plnotextových informačních zdrojů (na bázi konsorcionálních licencí). Jakkoliv je provoz systému Aleph500 bezproblémový, bude do budoucna (již v rozmezí nejbližších let) zapotřebí uvažovat o budoucí generaci knihovního softwaru, který umožní na jednom místě spravovat nejen tištěné publikace, ale i digitální dokumenty a elektronické zdroje se vzdáleným přístupem. Pro naplnění záměru integrace bylo realizováno rozhraní ISISu, jak s ekonomickými informačními systémy Odysea a ifis, tak s knihovním systémem Aleph500. Datové pohledy do ISISu jsou významně využívány pro web VŠE a sdílení dat na webech dalších útvarů. Ukazuje se, že míru integrace ISIS a webu VŠE, resp. webů dalších útvarů je nutné dále prohlubovat. Při hodnocení současného stavu v oblasti informačních systémů můžeme vyjádřit uspokojení jak nad mírou integrace, tak nad mírou zajištění podpory základních procesů informačním systémem. To však neznamená, že jsme již na konci cesty k systémové integraci, nýbrž máme ještě velkou část této cesty před sebou. Konkrétním záměrům se budeme věnovat v dalších kapitolách. Poskytované služby: Zajišťování provozu informačních systémů (hardware, software, databáze). Zajišťování jejich nutného rozvoje, resp. update Informační infrastruktura VŠE v Praze vybudovala, provozuje a spravuje rozsáhlou lokální počítačovou síť napojenou prostřednictvím pražské metropolitní sítě PASNET a sítě CESNET2 do Internetu. Ve všech areálech VŠE jsou vybudovány lokální počítačové sítě (LAN). Lokality Žižkov včetně kolejí Jarov a Jižní Město včetně koleje Blanice a Vltava jsou propojeny trasou o kapacitě 10Gb/s. Každá z lokalit má i svou záložní trasu. Lze konstatovat, že kapacita stávajících linek je dostatečná. Počítačové sítě jsou vybudovány pomocí technologie strukturované kabeláže a optických vláken. Téměř ve všech kancelářích, učebnách a pokojích na kolejích jsou k dispozici kabelové přípojky. Základem komunikace je protokol IPv4. Ve většině sítě je také podporován protokol IPv6. Zabezpečení přístupu koncových uzlů do sítě je založeno na vlastní registrační aplikaci a protokolu DHCP. Životnost kabeláže v budovách na Žižkově a JM již skončila nebo skončí do roku Základní struktura počítačové sítě VŠE je zachycena na následujícím schématu. 13

14 V areálech školy je provozována bezdrátová síť Eduroam, která jako součást mezinárodní bezdrátové sítě poskytuje připojení uživatelům napříč celou Evropou. Uživatelé by tak měli být schopni připojit se pouze se svým uživatelským jménem a heslem kdekoli, kde bude bezdrátová síť eduroam k dispozici. Jedná se o technologii Wi-Fi standardu a/b/g. Areály na Žižkově, na JM a v Jindřichově Hradci jsou pokryty bezdrátovou sítí. Samostatná bezdrátová síť je k dispozici pro konference. Pro hostující přednášející je umožněno jednorázové připojení do eduroam. Skutečnost, že nebyl zaznamenán fatální útok na síť VŠE, je dokladem toho, že otázka bezpečnosti není podceňována a její další zlepšování bude předmětem cílů rozvoje. Na VŠE jsou provozovány dva firewally (Cisco - provozovaný oddělením síťové infrastruktury a aplikační firewall CheckPoint - provozovaný správou lokální sítě). Bezpečnostní incidenty jsou hlášeny na adrese a typy stížností lze rozdělit do tří skupin: 1) Upozornění od CESNETu týkající se porušení pravidel sítě. 2) Upozornění externích subjektů týkající se porušování autorských práv, SPAMování. 3) Interní incidenty. Stížnosti jsou řešeny po následujících liniích: 1) Incidenty v síti na kolejích a bezdrátovou síť řeší oddělení síťové infrastruktury. Na základě vyhodnocení závažnosti dochází k omezení přístupu uživatele, případně odpojení od sítě v dané lokalitě, případně potrestání uživatele dle závažnosti přestupku. 14

15 2) Řešení upozornění zaměstnanců VŠE přísluší oddělení HelpDesku Výpočetního centra. 3) Vzhledem k vlastnímu nastavení filtrování řeší stížnosti v Jindřichově Hradci správa lokální sítě v JH. Lze konstatovat, že neexistuje centrální evidence řešení stížností, resp. přestupků. Další oblastí, kde se projevuje problematika bezpečnosti, je poskytování služeb Webhostingu. Pravidla používání Webhostingu upravuje Příkaz rektora 04/10. Součástí informační infrastruktury jsou počítačové servery. Servery s operačním systémem Novell Netware 6.5 a službou edirectory poskytují základní síťové služby uživatelům jmennou službu, autorizaci uživatelů, diskový prostor, tisk na síťových tiskárnách. Aplikační servery jsou postaveny na počítačích s operačním systémem typu Unix (převážně operační systém Linux a Solaris), Novell Netware a Windows 2000/2003 Server. Výpočetní centrum spravuje v současné době téměř 100 serverů a CIKS několik dalších serverů na bázi Windows Server 2008/Unix/Linux. Poskytované služby: Konektivita do Internetu. Provoz, správa a budování lokálních sítí VŠE. Provoz, správa a budování bezdrátové sítě. Provoz, správa a budování vnitřní telefonní sítě VŠE. Správa aktivních prvků síťové infrastruktury. Správa serverových zařízení včetně zálohování. Správa síťových operačních systémů Zajištění síťových služeb (DNS, DHCP, systém pro správu domény, monitorování sítě a serverů, mail server, autentizace a autorizace uživatelů, systémy pro logování apod.). Webhosting. Zajištění bezpečnosti provozu počítačové sítě a dat. Stanovení bezpečnostní politiky, zajištění její dodržování Identity management Identity Management (dále jen IM) se zabývá identifikací osob, jejich rolí a řízením přístupu k podnikovým zdrojům. Na VŠE je IM v současnosti řešen z velké části pomocí Integrovaného informačního systému (ISIS). ISIS zajišťuje evidenci osob, jejich rolí (eviduje studia, zaměstnanecké poměry apod.) a na základě toho propaguje příslušné informace do dalších systémů jako je Lotus Notes, NESA, Aleph, Anete, KitSCM či Novell NetWare. Dá se říci, že správa identit a přístup k jednotlivým systémům jsou procesně ošetřeny poměrně dobře. 15

16 Do IM lze dále zahrnout také fyzickou identifikaci osob a řízení přístupů osob v areálech organizace. Toto je na VŠE stále řešeno historickými systémy NESA a WinPAK. Poskytované služby: Správa uživatelských účtů a hesel. Autorizace do jednotlivých systémů pomocí minimálního počtu uživatelských ID a hesel. Řízení přístupů uživatelů do příslušných areálů, resp. místností Technologická podpora vědy a výuky Technologická podpora vědy a výuky je významnou a stěžejní činností Výpočetního centra. V průběhu 90. let a začátkem 21. století byly budovány počítačové učebny a studovny formou rozšiřování počtu míst vybavených počítači. V roce 2001 bylo k dispozici pro výuku a individuální práci studentů 771 míst na počítačových učebnách a studovnách. Tento počet dále vzrůstal až do roku 2007, kdy bylo dosaženo počtu 1073 míst. Rok 2007 lze považovat za zlomový, kdy se trend posunul směrem ke zvyšování podílu využívání vlastních notebooků studentů připojených do počítačové sítě VŠE pro jejich individuální práci. Tento trend se projevil zejména ve využití počítačových studoven. Ukázalo se, že je možné dát využití počítačových studoven novou perspektivu. Volná kapacita počítačových studoven a možnosti nově implementovaného ISIS byly podnětem k přebudování počítačových studoven na místnosti pro testování studentů prostřednictvím ISIS. V letošním roce, tedy v roce 2010, probíhá přebudování studoven v suterénu Staré budovy. Tím však studovny neztratí svoji původní funkci pro individuální práci studentů, jen časový prostor bude rozdělen mezi testování studentů a jejich individuální práci. Z analýzy vybavování počítačových učeben počítači vyplývá, že všechny provozované počítače byly pořízeny v letech , přičemž nejstarší počítače jsou instalovány na studovnách na Jarově a nejnovější na učebnách na Žižkově. Parametry, ceny a počty kupovaných počítačů v jednotlivých letech ukazuje následující tabulka: Rok Výrobce Parametry Cena s DPH Počet 2003 Fujitsu-Siemens 2004 Fujitsu-Siemens Scenico P300, Athlon XP 2000+, 512MB, 40 GB, DVD, 17" LCD Scenico P320 Sempron MB RAM, 40GB HDD, DVD, 17 LCD Fujitsu-Siemens Scenico Athlon XP 2600+, 17" LCD Fujitsu-Siemens Sempron 2880+, 512MB RAM, 80GB, DVD, FDD, 17" LCD DELL Optiplex 210L, 512MB, 40GB, DVD, 17" LCD DELL Optiplex 740 (AMD X2 3800), 1GB, 160GB, DVD, bez LCD DELL Optiplex 740 (AMD X2 3800), 2GB, 80GB, DVD, 17" LCD

17 2009 DELL Optiplex 740 (AMD X2 3800), 2GB, 80GB, DVD, bez LCD V areálu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci se pro potřeby výuky a samostatné práce studentů nachází celkem 146 počítačů. Nejnovější, pořízené v roce 2009, se nacházejí v kongresovém sále nově vybudovaného Informačního centra FM. Hardwarové parametry, rok nákupu a počty stanic jsou uvedeny v další tabulce. Rok pořízení Výrobce Parametry Počet 2004 TRILINE 2005 TRILINE 2006 TRILINE 2006 TRILINE 2008 TRILINE 2009 DELL Profi Ce10L, Intel Celeron 2,4 Ghz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, DVD, 22 LCD Profi Ce10L, Intel Celeron 2,4 Ghz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, DVD, 17 LCD Profi Ce10L, Intel Pentium4 HT 3,0 Ghz, 2 GB RAM, 80 GB HDD, DVD, 17 LCD Profi Ce10L, Intel Pentium4 HT 3,0 Ghz, 1 GB RAM, 160 GB HDD, DVD, 17 LCD Profi Ce10L, Intel Pentium Dual-Core 2,5 Ghz, 4 GB RAM, 160 GB HDD, DVD, 17 LCD Optiplex 760, Intel Pentium Dual-Core 2,2Ghz, 2 GB RAM, 160 GB HDD, DVD, 22 LCD Úroveň vybavení počítačových učeben výpočetní a audiovizuální technikou lze považovat za velmi dobrou. Parametry instalovaných počítačů jsou standardní a všechny počítačové učebny, kromě malých jednomodulových, jsou vybaveny stacionárním dataprojektorem. Ve dvou učebnách je interaktivní tabule. Šest učeben je vybaveno vestavěnými kamerami pro záznam výuky. Velké posluchárny jsou ozvučeny. Také převážná většina běžných učeben (nepočítačových) je vybavena dataprojektorem a obslužným počítačem a v letošním roce se předpokládá dovybavení posledních zbývajících velkých učeben tak, aby bylo dosaženo kompletní efektivní vybavenosti učeben dataprojektory. Není záměrem instalovat dataprojektory do malých jednomodulových učeben. Poskytované služby: Provoz počítačových učeben a studoven vybavených výpočetní a audiovizuální technikou vyhovující moderním metodám výuky. Instalace a správa software potřebného pro výuku Informační podpora vědy a výuky CIKS v rámci informační podpory vědy a výuky na VŠE zajišťuje: akvizici a přístup ke klasickým i elektronickým informačním zdrojům (včetně tzv. vzdáleného přístupu k EIZ, kdy má uživatel umožněn 24/7 přístup) vlastní kurzy a školení ve výuce magisterských a doktorandských oborů, které jsou zaměřeny na práci s informačními zdroji jak v tištěné, tak i v elektronické 17

18 podobě. Studenti jsou seznamováni s metodami efektivní práce s komerčními i volně dostupnými informačními zdroji a hodnocením jejich kvality. Nedílnou součástí těchto kurzů a školení je také získání znalostí z oblasti citační etiky a vytváření bibliografií podle stávajících citačních norem. tvorbu a průběžnou aktualizaci podpůrných materiálů ke konkrétním licencovaným elektronickým informačním zdrojům a službám nebo k problematice citační etiky komfortní informační servis na míru v podobě konzultačních, poradenských a rešeršních služeb včetně dodávání požadovaných dokumentů z fondů jiných knihoven v ČR (meziknihovní služba) a v zahraničí (mezinárodní meziknihovní služba) elektronické objednávání služeb CIKS pomocí interaktivních formulářů prezentace a školení od významných producentů odborných elektronických informačních zdrojů zaměřených na vědu a výzkum podporu k problematice hodnocení vědecké činnosti v ČR (impaktované a recenzované časopisy - hodnocení a doporučování vhodných pro publikační činnost, excerpční politika citačních rejstříků) Komunikace a spolupráce uživatelů Na komunikaci a spolupráci uživatelů je nutné se dívat z pohledu toho, o jakého jde uživatele. Zatímco komunikace učitel - student a student - student je zajištěna v systému ISIS, pro komunikaci zaměstnanců slouží groupwarový systém Lotus Notes, jehož tlustý klient se vyznačuje velkým rozsahem poskytovaných služeb, efektivitou a pohodlností vzdáleného přístupu k dokumentům. Zaměstnanci v současné době používají řešení IBM Lotus Notes (LN) a to ve dvou možných verzích: a. Tlustý klient (aplikace), na kterou je potřeba zakoupit jednotlivé lincence a umožnuje rozsáhlejší možnosti ve využití groupwarových, databázových a jiných možností balíku LN. b. Tenký klient (webová aplikace), tento přístup umožňuje v plné míře využít poštovní schránku, v omezené pak groupwarové nástroje. Systém Lotus Notes je využíván již několik let, a kromě toho, že obsahuje mnoho na míru šitých aplikací pro různé útvary VŠE, jeho nezastupitelná funkce je v elegantním a funkčním Time Managementu dotaženém až k synchronizaci kalendáře s mobilními prostředky osobního managementu. Pro úsporu drahého diskového prostoru bude v průběhu roku 2010 realizována změna architektury pro poštu v ISIS, a to File System namísto databázového řešení. Poskytované služby: Zajištění elektronické pošty pro zaměstnance. Zajištění elektronické pošty pro studenty. Podpora využívání groupwarového systému Lotus Notes. 18

19 2.2.7 Technolologická podpora uživatelů Podpora uživatelů probíhala ve Výpočetním centru do roku 2009 s využitím jednoduchého nástroje pro evidenci incidentů a s poddimenzovaným personálním zajištěním. Tento stav byl dlouhodobě neudržitelný, na nutnost jeho změny ukázal i audit Výpočetního centra, což urychlilo i tak zamýšlené řešení. Počátkem roku 2010 došlo k reorganizaci Výpočetního centra a byl zakoupen sofistikovaný informační systém pro zajištění agendy HelpDesku. V rámci podpory uživatelů byly zajišťovány také úkony spojené s výdejem a používáním multifunkčních identifikačních karet. Ukazuje se, že stávající koncepce využití identifikačních karet naráží na své limity a proto bude zvažována její kompletní nebo alespoň částečná inovace, viz cíl Poskytované služby: Centrální kontaktní místa pro komunikaci s uživateli: 1. HelpDesk - řeší incidenty týkající se nefunkčních prostředků výpočetní techniky, vydává identifikační karty, řeší problémy s heslem do informačních systémů. 2. Infocentrum ve vestibulu Nové budovy. Zajištění opravy a inovace prostředků výpočetní a audiovizuální techniky. Správa a podpora provozu agendy identifikačních karet. Zajištění nákupů výpočetní a audiovizuální techniky včetně poradenské služby Softwarové vybavení a licenční politika Veškeré softwarové vybavení, ať už operační systém koncových stanic nebo aplikační software, je pořizováno s využitím výhod multilicencí, jejichž podmínky VŠE zpravidla naplňuje. Z hlediska instalace softwarového vybavení lze počítače rozdělit do dvou skupin, a to na: Počítače zaměstnanců. Počítače na učebny. Pro každou z uvedených skupin je připravena specifická instalace formou image disku. Oba image obsahují operační systém Microsoft Windows v podporované verzi, a dále pak zejména: kancelářský software Microsoft Office, software pro přístup k Internetu (Mozilla, Internet Explorer, Opera), antivirovou ochranu, a další software potřebný pro běžnou práci. Zaměstnanecký image je rozšířen o klienta LotusNotes. Učebnový image je rozšířen o software pro výuku, např.: statistické programy (SAS, SPSS, StatGraphics), 19

20 ekonometrické programy, nástroje projektování, vývojová prostředí, informační systémy pro jednotlivé ekonomické oblasti. Software je evidován odděleně, bez vazeb na další informační systémy. Tento stav vykazuje velké rezervy pro jeho zlepšení. Poskytované služby: Zajištění nákupu software včetně doporučení vhodného licencování. Evidence software. Příprava a instalace image disku pro zaměstnance a pro učebny Středisko handicapovaných studentů na VŠE Od roku 2007 na VŠE poskytuje podporu studentům se zdravotním postižením Středisko handicapovaných studentů (SHS) jako pracoviště s celoškolní působností. Klienty střediska jsou studenti s vadami zraku, omezenou možností pohybu a sluchově handicapovaní. SHS poskytuje podpůrné a asistenční služby zdravotně handicapovaným studentům jako jsou půjčování kompenzačních pomůcek a zaškolení v práci s nimi, osobní asistenci ve smyslu studijní asistence, tedy pohyb a orientace v areálu VŠE, sebeobsluha, obstarávání běžných záležitostí souvisejících se studiem a životem na VŠE a poradenské a konzultační služby. Studentům se zdravotním postižením je k dispozici bezbariérová studovna v Nové budově na Žižkově, kde mohou pomocí kompenzačních pomůcek pracovat s počítačem, či pouze trávit volný čas. Ve studovně je každý pracovní den k dispozici handicapovaným studentům někdo, s kým mohou řešit své studijní potíže. Jsou zde k užívání PC vybavené speciálním softwarem pro zrakově postižené, na kterých lze pracovat s internetem, či vlastním textem, pročítat denní tisk, časopisy, nebo zábavnou literaturu. Nevidomí studenti zde mají možnost požádat o převod studijních textů do digitální podoby a následně je převést do formátu MP3, který jim umožňuje nebýt připoután k PC a s texty pracovat i například po cestě do školy. Studentům s omezenou možností pohybu kromě bezbariérových budov usnadňuje studium i osobní asistent. Studenti s vadou sluchu, vzhledem ke specifičnosti svého handicapu, využívají celou škálu služeb SHS od individuálního studijního plánu až po tlumočníka do znakové řeči, který jim pomáhá aktivně se účastnit cvičení a seminářů. Na všech kolejích VŠE jsou bezbariérové pokoje. Studenti si mohou zvolit ubytování, které bude maximálně zohledňovat jejich aktuální rozvrh, aby cestou do školy trávili co nejméně času. 20

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015. Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do. Schvalovací doloţka

Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015. Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do. Schvalovací doloţka Verze 1.2 2 Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015 Historie verzí Označení verze Platná od Platná do Schvalovací doloţka Projednáno a schváleno na zasedání... dne..., zápis číslo:...

Více

Příloha A. Služby zajišťované Výpočetním centrem VŠE. (podle aktuálního stavu k 31.12 2013)

Příloha A. Služby zajišťované Výpočetním centrem VŠE. (podle aktuálního stavu k 31.12 2013) Služby zajišťované Výpočetním centrem VŠE (podle aktuálního stavu k 31.12 2013) 42 Služby zajišťované Výpočetním centrem 1. Služby globální počítačové sítě (Internetu) Prostřednictvím Pražské metropolitní

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2016 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 6. ledna 2012 Obsah Stávající stav 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť 2 Softwarové

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008)

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008) ICT plán školy Stávající stav (duben 2008) 1. Počty žáků Pracoviště celkový na SOŠ na VOŠ Merhautova 601 189 412 Lipová 476 476 Celkem 1077 665 412 2. Počty pedagogických pracovníků Pracoviště celkový

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. ICT plán školy

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. ICT plán školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ICT plán školy Adresa školy: Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové tel: 495514691 fax: 495514693 email: gbn@gybon.cz Záměry školy v oblasti

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2012 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů Č.j. 30799/2005-551. Při jeho zpracování byla považována za stávající stav

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

ICT plán školy na rok 2006-07

ICT plán školy na rok 2006-07 ICT plán školy na rok 2006-07 Gymnázium Jana Ámose Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. počet žáků ve škole (k. 9. 2005): 708 (pouze denní studium) 678 všeobecné zaměření

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ICT plán Gymnázia Teplice

ICT plán Gymnázia Teplice ICT plán Gymnázia Teplice Prosinec 2004 Aktualizace: 12/2005 12/2006 09/2007 02/2008 01/2009 08/2009 11/2010 11/2011 11/2012 6/2013 12/2013 8/2014 5/2015 Zdeněk Bergman 1 1 Stávající stav květen 2015 1.1

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Organizační řád Centra výpočetní techniky

Organizační řád Centra výpočetní techniky B1-09/2-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/2-HN Organizační řád Centra výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád CVT UP popisuje členění

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015 Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojové projekty Ostravské univerzity 2015 Předkládá: Jiří Močkoř rektor 1 1.

Více

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA Úplný název: Právní status: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Ulice: Husova 2624 Obec: Havlíčkův

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

ICT plán školy 2007/2008

ICT plán školy 2007/2008 ICT plán školy 2007/2008 -zpracováno dle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551 ze dne 12. 12. 2005 ICT manažer: Mgr. Hana Minářová ICT správce: Tomáš Vinter ICT metodik: Mgr. Jarmila Nováková Údaje

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s.

Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s. Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s. Základní cíle, které považujeme na základě zadání vlastníka za podstatné, jsou zejména: Poskytování a kvalitativní rozvoj služeb pro

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007

Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007 Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007 Vybavování školy informačními a komunikačními technologiemi (dále ICT) se v

Více

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 Úplný název: Právní status: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Zřizovaná organizace Ulice: Slovanského

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV, FRIEDOVA 1469 I C T P L Á N Š K O L Y

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV, FRIEDOVA 1469 I C T P L Á N Š K O L Y STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV, FRIEDOVA 1469 I C T P L Á N Š K O L Y rok 2006 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU... 4 I. ŽÁCI... 4 II. PEDAGOGIČTÍ

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2006 do 31.12. 2006 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

ICT plán školy pro školní rok 2013/2014

ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT y organizací

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 A 2010/2011 I. Stávající stav 1. Škola má 389 žáků (204 na I. stupni a 185 na II. stupni), kteří využívají výpočetní techniku od 1. ročníku a to jak v rámci výuky,

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4

ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4 ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4 aktuální školní rok: 2014 / 2015 ICT plán je materiál který slouží jako přehled ICT prostředků, které škola využívá v současné době a zároveň jako plán rozvoje využívání

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více