VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 VLSTNÍ HODCENÍ ŠKOLY Právní vymezení 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí. 2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy. 3) Hodnocení vzdělávání ve školských zařízeních provádí Česká školní inspekce. 5) Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní. 2. Vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy 1) Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na:

2 a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení. 2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 9 Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy 1) Vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků. 2) Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit. 3) Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku.

3 Metodika vlastního hodnocení školy. oblasti hodnocení: 1. PROGRM ŠKOLY Sledované jevy a) školní program, dokument ŠVP b) další programová nabídka např. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, variabilita programu dotace předmětů, volitelné předměty, projekty, kurzy, průřezová témata ukazatele stavu: soulad ŠVP s RVP plnění školního vzdělávacího programu relace mezi vzdělávacím programem a potřebami a podmínkami školy programová nabídka žákům se speciálními vzdělávacími potřebami soulad nabídky volitelných a nepovinných předmětů s představou žáků a rodičů variabilita ŠVP metody: kontrola souladu ŠVP s RVP a skutečné plnění ŠVP vlastní hodnocení učitelů a žáků

4 2. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Sledované jevy a) vliv personálních podmínek na vzdělávání b) materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání prostory, pomůcky, učebnice, technické prostředky c) kvalita pracovního prostředí školy d) rozvoj ekonomických zdrojů (projekty, granty ) ukazatele stavu: vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání tvorba a kvalita podmínek pro vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti učitelů a žáků funkčnost a estetická úroveň budov, učeben, společenských prostor kvalita podmínek pro jednání s rodiči a dalšími osobami ve škole vybavenost školy pro možnost účinně a moderně vyučovat - tzn. didaktická úroveň vybavení pomůckami, technikou, studijním materiálem zabezpečování nadstandardních zdrojů (mj. účast v projektech, grantech) metody: pozorování kontrola skupinová diskuse sebehodnocení vedení školy sebehodnocení učitelů a žáků zhodnocení inventarizace

5 3. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Sledované jevy a) průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových hodnot vzdělávání b) dokument - pravidla hodnocení ukazatele stavu: podpora vytváření cílových kompetencí vzdělávání kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání tzn. příprava, zajištění, organizace, metody, formy, hodnocení, motivace, komunikace, klima vyváženost struktury hodin (vztah k věku žáků a k cílům výuky) návaznost učiva rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření žádoucích vzdělávacích způsobilostí žáků účelnost použití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování využívání metod samostatné práce žáků individuální přístup k výuce efektivita využívání učebnic, pomůcek a didaktické technika prostor pro individuální nebo skupinové aktivity uplatnění kooperativní techniky učení využití vstupních motivačních metod motivace v průběhu výuky dodržování stanovených pravidla hodnocení prověřování výchozích znalostí a dovedností průběžné vyhodnocování výsledků učení vedení žáků k sebekontrole a sebehodnocení prostor pro vyjadřování vlastního názoru dodržování pravidel komunikace

6 psychosociální podmínky výuky metody: školní dokumentace kontrola a pozorování skupinová diskuse sebehodnocení vedení školy sebehodnocení třídních učitelů, učitelů hodnocení žáků (např. technikou volného psaní, dotazníků) 4. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Sledované jevy výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání ukazatele stavu efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání dosahování cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP zvládání očekávaných výstupů používání náročnějších myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza, kritické hodnocení) dovednost spolupracovat dovednost komunikovat pracovní dovednosti vysoký stupeň podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úspěšné uplatnění žáků

7 výsledky žáků v soutěžích metody: školní dokumentace kontrola a pozorování skupinová diskuse sebehodnocení vedení školy sebehodnocení třídních učitelů, učitelů hodnocení žáků 5. PODPOR ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VZÁJEMNÉ VZTHY Sledované jevy a) kvalita výchovného poradenství b) přístup k informacím a jejich přenos c) kvalita a využívání žákovské a rodičovské iniciativy d) vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalších osob a jejich dopad na vzdělávání e) vztahy se zřizovatelem a školskou radou f) klima, kultura školy ukazatele stavu kvalita činností výchovného poradce ve vztahu k potřebám školy, žáků a rodičů přístup pracovníků školy, žáků a rodičů k potřebným informacím poskytování potřebných informací zákonným zástupcům žáků kvalita spolupráce rodičů se školou a využívání jejich námětů a připomínek úroveň spolupráce školy s odbornými pracovišti např. PPP, SPC

8 existence pocitu sounáležitosti a hrdosti na školu existence zřetelně přívětivého prostředí existence důvěry žáků (i rodičů) k učitelům a vedení školy metody: školní dokumentace skupinová diskuse sebehodnocení vedení školy sebehodnocení učitelů a žáků 6. ŘÍZENÍ ŠKOLY Sledované jevy a) kvalita systémového řízení b) plánování řídících činností (koncepce, ŠVP, roční plán, plán DVPP, kontrol ) c) efektivita organizace školy d) metodická podpora kvality výuky personální rozvoj, DVPP, samostudium e) systém vedení pedagogických pracovníků - především efektivita výsledků hospitací f) kontrolní systém g) dokument - koncepční záměr rozvoje školy h) dokument - školní řád i) dokument pravidla hodnocení ukazatele stavu: vyhodnotitelnost cílů stanovených v koncepčním záměru rozvoje školy realizovatelnost koncepčních záměrů zejména ve vztahu k finančnímu rozpočtu koncepčnost řídících činností ve škole - jejich zřetelná strategie

9 míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy účinnost organizační struktury ve vztahu k řízení školy účelnost rozvrhu hodin kvalita a efektivita školního řádu koncepční zajištění personálního rozvoj vztah systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k dalšímu rozvoji školy a realizovanému vzdělávacímu programu systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy zajištění pomoci začínajícím a nekvalifikovaným vyučujícím systém prosazování progresivních trendů vzdělávání kvalita kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání (žáci) kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání (učitelé) kvalita kontroly provozu metody: školní dokumentace skupinová diskuse sebehodnocení vedení školy sebehodnocení učitelů a žáků 7. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY Sledované jevy a) kvalita výsledků vzdělávání b) prezentace školy c) spolupráce s partnery d) organizace akcí školy vystoupení, přehlídek, výstav e) dokument výroční zpráva

10 ukazatele stavu: zřetelnost zkvalitňování výsledků vzdělávání propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy prezentace školy na veřejnosti a odezva zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit organizace vystoupení, koncertů, výstav účast žáků na soutěžích, olympiádách, přehlídkách účast žáků a rodičů na akcích školy kvalita výroční zprávy metody: pozorování kontrola skupinová diskuse Body budou zapracovány dle potřeb školy do ročního plánu kontrol. B. Evaluační standardy Standard kvalitní školy demokratické, srozumitelné a silné vedení, které zdůrazňuje vzdělávací cíle školy vedení školy účinně, týmově řídí školu, zná sbor, vztahy a komunikace

11 probíhají s vědomím sociálních rolí vedení školy adekvátně hodnotí učitele, vzdělává se vedení školy motivuje učitele v jejich dalším vzdělávání a odborném růstu a vytváří jim pro něj podmínky učitelé mají možnost se účastnit formulace školních pravidel a utváření klimatu školy učitelé se ztotožňují s cíli výuky a výchovy a spolupracují při jejich realizaci škola je orientována na žáka, na službu žákům, rodičům, veřejnosti učitelé adaptují výuku pro potřeby žáků, opravují neporozumění, používají různé vyučovací techniky a strategie učitelé cítí a projevují odpovědnost za výsledky vzdělávání škola podporuje aktivitu, tvořivost žáků, kvalitní kognitivní (znalostní) cíle jsou vyrovnané cíli afektivními (osobnostními, sociálními) a psychomotorickými (dovednosti) učitelé vycházejí z předpokladu, že se všichni žáci mohou vzdělávat učitelé vycházejí z předpokladu, že rozhodující pro výsledky vzdělávání je kvalita školy a výuky, nikoli jejich domácí zázemí učitelé dokáží být flexibilní k množství témat při výuce, výběru vyučovacích metod; často používají interaktivní výuku spolu s její individualizací, která bere na zřetel možnosti žáka učitelé jsou moderní osobnosti mající přehled o současném světě a moderním způsobu života, žáci je respektují. ve škole je pozitivní klima, stanovený řád, disciplína, morálka a systém hodnot ve škole převládá optimismus, lidský přístup, podpora s oceněním dobré práce, důvěra a očekávání úspěšného zvládnutí škola má kulturní, dynamicky se proměňující pracovní i relaxační prostředí, které je pro žáky dostatečně motivační a zajímavé škola podporuje spolupráci, učitelé se celoživotně vzdělávají a mají kolegiální a profesionální interakci

12 učitelé vystupují jako autority reprezentující modely chování a jednání interakce učitel - žák má vysokou úroveň škola komunikuje úspěšně s rodiči a okolní komunitou, vytváří společenství podporující školu Standard kvalitního managementu existuje účelné dlouhodobé plánování strategie rozvoje školy při tvorbě strategie se vychází z důkladné analýzy stavu proces rozvoje školy zahrnuje všechny pracovníky vedení školy řídí rozvoj školy jsou jasně stanovené role (kompetence) a odpovědnost (systémové řízení) podporují se kreativní a na rozvoji školy participující zaměstnanci investuje se do lidí (vzdělávání, studium, podmínky, podpora) existují účinné hodnotící mechanismy (včetně podpory sebehodnocení) jsou stanovena kriteria pro přidělování nadstandardních složek platu pěstuje se kultura školy (obraz o škole jako sociální instituci - osobnosti, image, normy jednání, hodnoty ) dění ve škole se orientuje na službu - potřeby žákům, rodičům, veřejnosti (klientů) rozvoj školy je vnímán jako zlepšení uspokojení klientů rozvoj školy je realizován na základě vlastního rozhodnutí existuje systematická a svobodná komunikace vnitřní i vnější řídící činnosti jsou zaměřeny na prevenci problémů podněty zvenčí jsou přijímány jako příležitosti ke zlepšení práce Standard kvalitního vzdělávání vyučování je připraveno s jasným a vhodným cílem, který zapadá do záměrů ŠVP cílům odpovídá obsah, metody a struktura hodiny

13 výuka navazuje, využívá dosavadních znalostí jsou připraveny kvalitní pomůcky, materiály, učebnice, případně podpora technikou učitel věnuje pozornost motivaci k práci, žáky vede k aktivní interakci s tématem v opakovacích či procvičovacích částech učitel poskytuje prostor k aktivitě žákům učitel zvládá technologie moderního vyučování - deduktivní a induktivní vyučovací postupy, techniky metod výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse, kooperativního učení žáci mají příležitost organizovat svou vlastní činnost učitel udržuje způsobem práce a jednání, korekcemi, apod. zájem o výuku činnosti jsou střídány, vytváří se prostor k odstranění únavy závěrečná fáze hodiny je účelně využita k rekapitulaci, ohodnocení, motivaci v úvodu hodiny učitel vstřícně, nápaditě motivuje žáky učitel aktualizuje učivo průběžně hodnotí snahu, výkon, pokrok v závěru hodiny učitel motivuje žáky k další práci učitel hodnotí úspěšnost žáka v kontextu jeho dispozic, zejména formativně a diagnosticky hodnotí s vědomím motivace k další práci (ne pro sumu známek z kontrol. hodnocení) využívá širokou škálu možností hodnocení vhodně využívá opatření k posílení kázně a zvládá kázeň ve třídě učitel respektuje názory žáků, podporuje jejich vyjadřování podněcuje k úsudku učitel respektuje potřebu dovednosti písemné komunikace klima je otevřené, vlídné s autoritou učitele učitel působí na žáky povzbuzujícím způsobem, podporuje jejich sebevědomí, jedná důstojně a s úctou

14 umí řešit konfliktní situace výuka má prosociální dopad kázeň není vynucovaná, je důsledkem pozitivního klimatu a učitelova stylu práce Vlastní hodnocení školy LIST PRO SEBEHODCENÍ UČITELŮ Hodnotící škála B C D často někdy méně zřídka vůbec často kvalitní méně kvalitní málo kvalitní nekvalitní velmi dobrý dobrý vyhovující nevyhovující významná + + převažují nad - podstatná - zásadní - PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 1. moje zázemí pro práci 2. kultivované prostředí školy pro zaměstnance a žáky 3. důstojné podmínky pro jednání učitelů s rodiči (jinými osobami) 4. efektivní využití prostor v budově 5. kvalita odborných učeben, které využívám 6. podmínky k modernímu vyučování (technika, učebny, knihovna, tiskoviny ) 7. můj přístup k technice, knihám, tisku 8. vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

15 další sdělení: PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ Plánování a příprava 9. své vyučování plánuji ve vztahu k očekávaným výstupům 10. moje vyučování má jasné a přiměřené výukové cíle 11. cílům odpovídá obsah, metody a struktura hodiny 12. výuka navazuje, využívám dosavadních znalostí žáků 13. funkčně využívám didaktické pomůcky, učební materiály a technické prostředky Realizace a řízení vyučovací hodiny 14. v úvodu hodiny žáky vedu k aktivní interakci s tématem 15. moje vyučovací hodiny mají vyváženou časovou a metodickou strukturu 16. před vyučováním nové látky si ověřuji dosavadní znalosti 17. poskytuji žákům prostor a podporuji jejich aktivní učení ve všech částech hodiny 18. využívám sociálních forem vyučování 19. podporuji a využívám samostatné formy vzdělávání (samostatné učení) 20. respektuji individuální tempo vzdělávání 21. pracovní a myšlenkové činnosti jsou střídány, poskytuji prostor na odstranění únavy 22. závěrečnou fázi hodiny účelně využívám k rekapitulaci, hodnocení Motivace, hodnocení 23. v úvodu hodiny vstřícně, nápaditě motivuji žáky 24. aktualizuji učivo a propojuji do vztahu s jinými předměty 25. průběžně hodnotím snahu, výkon, pokrok 26. v závěru žáky motivuji k další práci

16 27. dodržuji pravidla hodnocení výsledků vzdělávání 28. rozvíjím dovednost sebepozorování, sebekontroly a sebehodnocení žáků 29. hodnotím úspěšnost žáka v kontextu s jeho schopnostmi 30. využívám alternativních možností hodnocení 31. vhodně a účinně využívám opatření k posílení kázně Klima, vztahy, komunikace 32. respektuji názory žáků, podporují jejich vyjadřování 33. podněcuji je k úsudku 34. klima mého vyučování je otevřené, vlídné, cítím svou autoritu 35. podporuji sebevědomí žáků, jednám s nimi důstojně a s úctou 36. umím řešit konfliktní situace 37. kázeň nemusím vynucovat VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 38. daří se mi dosahovat očekávaných výstupů 39. převážná většina žáků zvládá očekávané výstupy 40. používám postupy k rozvoji náročnějších myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza, kritické hodnocení) 41. žáci dokáží zaujímat postoje, sdělování názorů, obhajovat je 42. žáci dovedou vést dialog, diskutovat 43. žáci dovedou spolupracovat 44. žáci mají převážně vysokou morálku a disciplínu 45. žáci se dokáží úspěšně uplatnit 46. žáci dokáží kultivovaně vystupovat 47. mám propracovaný systém hodnocení výsledků vzdělávání 48. v případě potřeby poskytuji žákům další služby (spec. práce nadaným žákům, doučování, individuální pomoc ) další sdělení:

17 ÚROVEŇ PODPORY ZE STRNY VEDENÍ ŠKOLY 49. účelná organizace školy 50. účelný rozvrh hodin 51. účelný a moderní informační systém školy 52. kvalita školního řádu 53. kvalita pravidel hodnocení 54. efektivní vedení porad a pedagogických rad 55. možnost participace na školních záležitostech 56. podpora aktivity a spolupráce učitelů ze strany vedení školy 57. podpora začínajících a nekvalifikovaných učitelů 58. podpora mého vzdělávání (např. v rámci DVPP) 59. podpora zavádění progresivních trendů do vzdělávání ze strany vedení 60. podpora a využívání sebereflexe (práce podřízených) 61. efektivní kontrola a její využívání 62. spolupráce s výchovným poradcem 63. kvalita kontaktů s veřejností 64. otevřené a důvěryhodné klima další sdělení: SPOLUPRÁCE S RODIČI 65. mám vytvořen systém kontaktů s rodiči 66. rodiče mají dostatek relevantních informací o výsledcích vzdělávání, které řídím 67. daří se mi komunikovat s rodiči všech žáků 68. považuji svůj kontakt s rodiči žáků za dostatečný 69. s rodiči nemám konflikty další sdělení: N

18 ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY 70. zlepšování kvality výsledků vzdělávání 71. prezentace školy na veřejnosti (a pozitivní odezva) 72. organizace vystoupení, koncertů, výstav, projektů, přehlídek 73. spolupráce a vztahy s okolím, partnery školy 74. pociťuji zdravý vývoj školy další sdělení: Pro třídní učitele Hodnocení své třídy / dle škály v úvodu/ a) podmínky ve třídě složení a jeho vliv b) vzdělávání třídy a výsledky c) klima třídy d) akce třídy e) řešení nežádoucích jevů f) názory žáků včetně návrhů na změny g) Dotazník pro pedagogy Vážení kolegové, prosím Vás o vyplnění dotazníku, který zjišťuje, jak hodnotíte kvalitu výchovněvzdělávací práce naší školy. Bez Vašeho názoru se při zkvalitňování naší práce neobejdeme. Míru svého souhlasu s každým uvedeným tvrzením vyjádřete pomocí číselné hodnoty sedmistupňové škály. Dotazník nepodepisujte, pokud sami nechcete. Vyplněný dotazník vhoďte do označené schránky ve sborovně v době od do.

19 HODTÍCÍ ŠKÁL vždy většinou často občas někdy zřídka nikdy 1 Se svými žáky jsem rád/a. 2 Vyučování (činnost s žáky) mě baví. 3 Jsem přesvědčen/a, že své žáky učím to, co pro ně bude užitečné. 4 Žáci jsou v mých hodinách plně zaujati tím, co děláme. 5 Mám pocit, že žáci dobře chápou, co jim ukládám, aby udělali. 6 Mám pocit, že se žáci snaží porozumět tomu, co je chci naučit. 7 Žáci stihnou udělat, co požaduji. 8 Sděluji žákům, podle jakých kritérií je hodnotím. 9 Žáci mne poslouchají a respektují. 10 Žáci se mi svěřují se svými problémy a starostmi, sdělují mi své zážitky. 11 Cítím odpovědnost za to, co se žáci naučí. 12 Vím, co se žáci učí v jiných předmětech. 13 Vím, na co při výuce navazuji, co se žáci učili dříve a co o tématu vědí. 14 Můj způsob hodnocení poskytuje rodičům konkrétní informace o pokroku jejich dětí. 15 Formy komunikace školy s rodiči (např. třídní schůzky, konzultace aj.) mi vyhovují. 16 Školní akce jsou dobře naplánovány a zorganizovány. 17 Dostávám včas informace, které potřebuji. 18 Znám kritéria, podle kterých vedení školy hodnotí mou práci. 19 Moje znalosti a zkušenosti jsou vedením školy přiměřeně využívány. 20 Mám pocit, že moje práce je vedením školy spravedlivě oceňována. 21 Mám možnost vyjádřit se k problémům, které považuji za klíčové. 22 Moje náměty a připomínky jsou vedením školy akceptovány. 23 Mám potřebné pravomoci k plnění úkolů, které dostávám.

20 24 Porady jsou smysluplné a vedou ke konkrétním závěrům. 25 Koordinace činnosti ve škole je promyšlená. 26 Ztotožňuji se s cíli, které vedení školy deklaruje. 27 Vzdělávací akce, na které mne vedení školy posílá, jsou pro mne užitečné. 28 Vedení školy mi umožňuje, abych se zúčastnil/a vzdělávacích akcí, které potřebuji. 29 Vedení školy mi umožňuje, abych vedl/a výuku způsobem, který považuji za správný. 30 Mám k dispozici prostory, pomůcky, materiál a učebnice, které pro vyučování potřebuji. DOTZNÍK PRO HODCENÍ KULTURY ŠKOLY Pokyny: 1. kroužkem označte hodnocení faktoru současný stav (kroužek O umístěte do příslušného vybraného pole) FKTOR Průměrná či DŮVĚR VE Nízká důvěra Většina sboru Vysoká důvěra Nedůvěra ve částečná VEDENÍ ve vedení věří vedení ve vedení vedení školy důvěra ve ŠKOLY školy školy školy vedení školy Pracovníci mají vždy Jsou Lidé mají Vedení možnost se omezené možnost se obvykle Neexistuje vyjádřit PŘEVLÁDJÍC možnosti k věcem k názorům možnost k důležitým Í STYL ŘÍZENÍ vyjádřit se, vyjádřit, pracovníků spoluúčasti na otázkám, je VE VZTHU názory jiných někdy je to hodně přihlíží řízení a velká snaha K LIDEM se berou bráno a využívá je i rozhodování dosáhnout v úvahu jen v úvahu při při v zásadních zřídka rozhodování rozhodování věcech konsensu

21 REŽIM ŠKOLY ORGNIZČNÍ STRUKTUR O režimu nelze mluvit, nefunkční struktura Formální režim i struktura nejsou dodržovány, delegování nefunguje Režim a struktura s některými problémy, klady i zápory Dobrý režim školy s fungující organizační strukturou Velmi dobře zaběhlý a dodržovaný režim, funkční struktura vřetně delegování pravomocí KONTROL Chybí účinná kontrola téměř všeho a všech Kontrola je zaměřená pouze na vyhledávání viníků Kontrola je průměrně přísná a intenzivní s průměrným zaměřením na všechny Kontrola je na dobré úrovni, hledají se i příčiny problémů, nejen viníci Kontrola je systematická a kvalitní, zaměřená na hledání příčin i na prevenci, postihuje vše MOTIVCE PRCOVNÍKŮ Motivaci se nepřikládá žádný význam Lidé jsou minimálně motivováni k práci Motivace pracovníků je průměrná Motivace pracovníků je na dobré úrovni Motivace ve škole vede k vysokému nasazení, má systém KOMUNIKCE INFORMOVN OST PRCOVNÍKŮ ŠKOLY Minimální informovanost, závažné problémy v komunikaci Špatná informovanos t, důležité informace dost často chybí Střední informovanos t, občas se objevuje zadržování určitých informací Dobrá informovanost, pracovníci mají potřebné informace, komunikace bez problémů Výborná informovanost, komunikace probíhá jak shora dolů, tak zdola nahoru i horizontálně KOMUNIKCE Nedostatečná, Škola se jí Je asi Je dobrá, Velmi kvalitní, ŠKOLY vykazuje řadu věnuje málo, dostatečná, zaměřená škola věnuje S OKOLÍM nedostatků a je jsou zde především na velkou RODIČI nedorozumění podprůměrná příležitosti rodiče pozornost

22 pro zlepšení komunikaci s partnery a zejména s rodiči Personální politika Jasná Jasná Neexistuje Personální existuje spíš personální personální jasná politika je na papíře, politika, která politika, ROZVOJ personální založena na v praxi se se v zásadě vysoká UČITELŮ politika, intuici, hodně dodržuje a podpora DVPP se DVPP téměř porušuje, podporuje rozvoje učitelů nepodporuje neprobíhá DVPP se včetně DVPP a DVPP přikládá malý význam Vynikající pracovní Špatné, Velmi špatné, Průměrné, Dobré podmínky, PRCOVNÍ v určitých neodpovídají něco by pracovní které berou PODMÍNKY případech zákonným mohlo být podmínky pro v úvahu i PRO VÝUKU neodpovídají normám určitě i lepší práci učitelů individuální normám potřeby pracovníků Výjimečná Špatná estetická Velmi špatná estetická Vcelku dobrá Velmi dobrá úroveň ESTETICKÉ estetická úroveň estetická estetická pracovišť i PROSTŘEDÍ úroveň, včetně úroveň, úroveň bez pracovníků, POŘÁDEK nepořádek až problémů čistota problémů která špína s hygienou a podporuje úklidem image VZTHY MEZI Špatné vztahy, Vztahy Vztahy Vztahy jsou Výborné

23 PRCOVNÍKY některé až nejsou umožňují dobré, vztahy, nepřátelské vyrovnané, potřebnou spolupracovní atmosféra spolupráce spolupráci ci spolupracují týmové nízká spolupráce Děkujeme za vyplnění dotazníku. DOTZNÍK PRO ŽÁKY TŘÍD Milý žáku, vedení školy se rozhodlo provést šetření zaměřené na hodnocení důležitých znaků vyučování a výchovy v naší škole. Tvůj názor na otázky učení a výchovy považujeme za velmi důležitý. Prosíme Tě proto o odpovědi na položené otázky. Předpokládáme, že Tvůj názor bude vycházet především z Tvých zkušeností s učiteli, s docházkou do naší školy a Tvé třídy. Je pochopitelné, že Tvůj názor se nemusí vždy shodovat s názory jiných. Zpracování dotazníku je anonymní. Zpracované souhrnné výsledky budou podkladem pro další práci školy. Za vedení školy: Mgr. Věnceslava Hanzlíková V dotazníku jsou uvedena některá konstatování (věty), která něco tvrdí. Na základě Tvého názoru, prosím, označ (zakroužkováním) u příslušného konstatování některou z hodnot 1 5 podle stupnice hodnocení. Nejlepší hodnocení 1, nejhorší hodnocení: - 5.

24 ŠKÁL HODCENÍ: plně (rozhodně) souhlasím spíš souhlasím v něčem souhlasím v něčem nesouhlasím spíš nesouhlasím plně (rozhodně) nesouhlasím třída: datum:.. jsem: dívka chlapec (nehodící se škrtněte) 1 Jsem spokojen (a) s prostředím své třídy Jsem na svou školu hrdý(á) Učitelé mi dodávají sebedůvěru Učitelé se zajímají o to, jak se ve třídě k sobě navzájem chováme. 5 Učitel mě s porozuměním vyslechne, když potřebuji poradit nebo se svěřit. 6 Ve třídě se necítím osaměle Učitelé oslovují žáky jmény, kterými si přejí být oslovováni. 8 Učitelé řeší násilí a šikanu už v zárodku Moji rodiče jsou spokojeni s prací učitelů této školy. 10 Moji učitelé využívají všechen čas v hodinách k výuce a chodí do hodin včas. 11 Mám pocit, že můj učitel(ka) má svoji práci opravdu rád(a)

25 12 Učitelé zvládají, aby byl v hodinách klid a pořádek. 13 Učitelé v naší škole spolu dobře vycházejí Mám naší školu rád(a) Pokud něčemu nerozumím, téměř vždy mi učitelé pomohou. 16 Pokud se začnu více učit, učitelé to okamžitě zaznamenají. 17 Nejvíce oblíbený předmět je: 18 Nejméně oblíbený předmět je: Pokud považuješ za důležité sdělit cokoliv dalšího, co charakterizuje školu, třídu, podmínky Tvého učení a výchovy, sděl svůj názor zde..(na této škole si cením, školu chválím za.., škola má nedostatky ve.., nelíbí se mi.., spokojenost nebo nespokojenost se zájmovým kroužkem, školní družinou, školní jídelnou, školním klubem, s výukou některého předmětu, s webovou stránkou školy.., co mne škola učí (učila) zbytečně.., co budu v budoucnu naopak potřebovat.., kdybys byl(a) jeden den ředitelem této školy, co bys změnil(a).., moje špatná nebo dobrá zkušenot s učitelem.., aj.) NKET PRO ŽÁKY 5. TŘÍD 1 Do školy chodím rád/ráda. 2 Ve třídě mám kamarády. 3 Některým dětem tady jiné děti ubližují. 4 Vyučování je zajímavé. 5 O přestávkách si můžeme hrát nebo odpočívat.

26 6 Škola je dobře uklizená a hezky vyzdobená. 7 Jídlo ve školní jídelně mi většinou chutná. 8 Ve škole jsou dospělí, kterých se bojím. Když udělám chybu, učitelé mi poradí, jak to mám udělat 9 dobře. 10 Při vyučování mám dost času, bych všechno udělal/a. 11 Učitelé mi při učení pomáhají. 12 Spolužáci mi dobře radí, když si s něčím nevím rady. NKET PRO ŽÁKY 3. TŘÍD 1 Do školy chodím rád/ráda. 2 Ve třídě mám kamarády. 3 Některým dětem tady jiné děti ubližují. 4 Vyučování je zajímavé. 5 O přestávkách si můžeme hrát nebo odpočívat. 6 Škola je dobře uklizená a hezky vyzdobená.

27 7 Jídlo ve školní jídelně mi většinou chutná. 8 Ve škole jsou dospělí, kterých se bojím. Když udělám chybu, učitelé mi poradí, jak to mám udělat 9 dobře.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků na naší škole je běžnou činností, která není pro naše pedagogy novinkou. Poměrně nové však je zařazení autoevaluačních činností do nově vzniklého ŠVP

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE za období do června 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Předškolní 420/5, Praha 4 Kunratice, 148 00 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto Vlastní hodnocení školy je zpracováno

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace AUTOEVALUACE Vlastní hodnocení školy za léta 2008 2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 projednáno na pedagogické

Více

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 1. Pravidla pro hodnocení žáků Účelem vzdělávání v základní škole je vybavit žáka klíčovými kompetencemi. Je to soubor dovedností, znalostí, návyků a postojů, které

Více

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Toto je pouze zkrácený text inspekční zprávy pro www stránky školy. Plné znění je k dispozici v sekretariátu školy. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-987/08-02 Název

Více

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1. Název školy, sídlo, adresa pro dálkový přístup 2. Zřizovatel školy 3. Charakteristika školy 4. Údaje o vedení

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Struktura vlastního hodnocení 1. Stanovení cílů 1.1 Zásady a cíle vzdělávání ( 2 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) 1.2 Cíle základního vzdělávání ( 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-626/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Adresa: Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové Identifikátor:

Více

A. V předmětech s převahou naukového zaměření Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

A. V předmětech s převahou naukového zaměření Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 8/00 Sb., o základním vzdělávání. Cílem a základem každého hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní a mateřská škola Chraštice, okres Příbram Chraštice 44, 262 72 Březnice Identifikátor školy:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Modifikace pro předškolní vzdělávání 1

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Modifikace pro předškolní vzdělávání 1 Modifikace pro předškolní vzdělávání 1 1 Koncepce a rámec školy Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. Kritéria v této oblasti kladou důraz na jasná pravidla a mechanismy, s

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 1. PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení žáků a klasifikační tvoří samostatné kapitoly ŠVP. Vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram. 262 11 Rosovice 89. Identifikátor školy: 600 054 705

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram. 262 11 Rosovice 89. Identifikátor školy: 600 054 705 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram 262 11 Rosovice 89 Identifikátor školy: 600 054 705 Termín konání inspekce: 9., 13.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01038/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01038/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01038/08-06 Název školy: Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Adresa: Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Identifikátor: 600 001

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 455/07 A 45 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta objevů Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv,

Více