V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU"

Transkript

1 ÍSLO 1/2005 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ REPUBLIKOVÉ RADY ZS konaného dne v Lázních Bohdane0 V souladu se stanovami ZS se dne konalo v hotelu Technik, Lázn Bohdane! ustavující zasedání republikové rady ZS. Ustavujícího zasedání se zú!astnilo 71, (z toho 4 omluveni), tj. 94,66 %!len- republikové rady ZS za ú!asti nkterých vedoucích pracovník- úst/edí a nakladatelství Kvt. odstra1ování v rámci ZS v roce 2004, Po diskusi, ve které bylo p/edneseno 31 diskusních p/íspvk- ú!astník- ustavujícího zasedání RR ZS, REPUBLIKOVÁ RADA ZS: 1. ZVOLILA - p9edsedu ZS: MUDr. Josef K9íž nar , bytem Komenského 345, Žirovnice - místop9edsedy ZS: 1) JUDr. Antonín Krch nar , bytem Tábor 45, Brno 2) Ing. Jan Hinterholzinger, nar , bytem Šumavská 464, Domažlice 3) Jaromír Láník, nar , bytem Talichova 3676, Krom/íž P9edstavenstvo republikové rady: P9edseda, místop9edsedové a dalších sedm 0lenK: Old9ich JankK RNDr. Josef Klimeš František NMme0ek Ing. Jaroslav Rod Ing. Ji9í Sedlá0ek Ing. Václav Zacpal Ing. Ladislav Zahradník Statutární zástupci ZS: P9edseda a jeden z místop9edsedk Revizní skupinu ve složení: - p/edseda revizní skupiny Ing. Josef Valenta a další!ty/i!leny revizní skupiny: Božena Hamplová Josef Ernest Jaroslav Kole0ká9 Jaroslav Hausman 2. BERE NA VDOMÍ - informaci o p/íprav zákona o zahrádká/ské!innosti, - zprávu o!innosti revizní skupiny RR ZS o kontrole hospoda/ení RR ZS provedené ve dnech , - informaci o pov/ení Ing. Karla Charváta k prozatímnímu vedení úst/edí ZS od do , - zmnu místa konání Národního kola soutže Mladý zahrádká/ v roce 2005 v Krom/íži, - informaci o konkursním /ízení v Union bance, a.s. a o postupu konkursního /ízení ve firm Interpreter Investment CO, a.s., - informaci o hospoda/ení RR ZS k , - zú!tování výsledku hospoda/ení RR ZS za r v hodnot ,82 K! z ú!tu Nerozdlený výsledek hospoda/ení na ú!et Vlastní jmní, - informaci o škodách na majetku ZS zp-sobených povodnmi a záplavami v roce 2002 a o zp-sobu pomoci p/i jejich - rozdlení 3. etapy pomoci ÚR a ZO ZS postiženým povodnmi v roce 2002, - rozdlení dotace ze státního rozpo!tu pro r mezi RR, ÚR a ZO ZS, - výkaz o zaplacených!lenských p/íspvcích k rozhodnutí PRR ZS o výši ro!ních úrokových sazeb z p-j!ek do SVF od 1. ledna 2005 takto: - p-j!ka na dobu 1 msíce bez výpovdní lh-ty - 1,0 % p.a. - p-j!ka smluvní s výpovdní lh-tou jeden rok - 1,6 % p.a. - p-j!ka smluvní s výpovdní lh-tou dva roky - 1,8 % p.a. - p-j!ka smluvní s výpovdní lh-tou t/i roky - 2,0 % p.a. 3. SCHVALUJE - zprávu mandátové komise, - Stanovy ZS a Jednací a volební /ád ZS, - z/ízení funkce "Vedoucí ústedí a nakladatelství Kvt", - hlavní smry!innosti ZS od roku 2005, - zprávu RNDr. Klimeše o!innosti PRR od posledního zasedání RR ZS, - svazová ocenní pro rok 2004 a dotování náklad- na ocenní z FR ÚR ZS, - výsledek hospoda/ení RR ZS k a komentá/ k výsledk-m hospoda/ení za r. 2003, - tvorbu a!erpání fond- v roce 2003 a z-statky fond- RR ZS k , - dotace z FR ÚR: mimo/ádné dotace ve výši 111 tis. K! z toho na!ást náklad- spojených s opravou budov sekretariát- pro ÚR Beroun 15 tis. K!, Blansko 15 tis. K!, Rokycany 15 tis. K! (zú!tovatelná kopiemi ú!etních doklad-), na režii sekretariátu pro ÚR Prachatice 10 tis. K!, Klatovy 6 tis. K! a zú!tovatelnou dotaci s podmínkou podepsání dohody o poskytnutí dotace pro ÚR Tachov 10 tis. K!, Rychnov n.knžnou 10 tis. K!, B/eclav 10 tis. K!, Frýdek Místek 10 tis. K!, Praha 10 tis. K!. - dotaci z FR ÚR na úhradu náklad- spojených se zhotovením a distribucí "Rukovti zahrádká/e 2005", - rozdlení 4. etapy pomoci k odstranní škod na spole!ném majetku ZS po povodních v r takto: ÚR Mlník K!, Praha - východ K!, Praha západ 800 K!, eské Budjovice K!, eský Krumlov K!, Písek K!, Strakonice K!, Tábor K!, Klatovy K!, Chomutov K!, Litom/ice K!, Teplice K!. - zpracování metodiky ú!etnictví ve zjednodušeném rozsahu do Vstníku!. 2/2004, tisk ú!etního deníku pro ZO ZS a zaú!tování náklad- na ú!et Poskytnuté p/íspvky nižším složkám, - kone!ný termín splátek ÚR B/eclav za odprodej akcií ZS, s.r.o. Hustope!e do s podmínkou sepsání splátkového kalendá/e, 1

2 - rozpo!et RR ZS pro rok 2005 s náklady ve výši tis. K! a výnosy ve výši tis. K!, - p/echod vedení ú!etnictví RR ZS ze systému DOS do systému Windows v roce 2005 a náklady s tím spojené uhradit z fondu rozvoje RR ZS, - žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpo!tu na rok 2005, prost/ednictvím MZe R ve výši 6 mil. K! na projekty RR, ÚR a ZO ZS v hodnot 12 mil. K!, - uspo/ádání seminá/e hospodá/- ÚR ZS ve dnech února 2005 v Podbradech a dotování náklad- na seminá/ z FR ÚR, - podmínku pro rok 2005, že distribuce!lenských známek bude ÚR ZS odebrána pro rok 2006 v p/ípad, že ÚR do neuhradí!ástku za odebrané!lenské známky na r alespo1 do výše 75%. 4. UKLÁDÁ a) p9edstavenstvu RR ZS - spolupracovat se zákonodárnými a legislativními orgány p/i p/íprav zahrádká/ského zákona a novelizaci vina/ského zákona!. 321/2004Sb. - sledovat zmny v ekonomických zákonech a o zmnách nebo úpravách rozpo!tu informovat plenární zasedání RR ZS, b) p9edsedovi ZS - vyhodnotit diskusi z ustavujícího zasedání RR ZS a promítnout ji do!innosti p/edstavenstva RR ZS a úst/edí RR ZS, - zpracovat pracovní nápl1 vedoucího úst/edí a nakladatelství Kvt v!etn vazby a odpovdnosti p/edstavenstvu a republikové rad ZS, - uve/ejnit ve Vstníku!.1/2005: - usnesení ustavujícího zasedání RR ZS, - schválené Stanovy ZS a Jednací a volební /ád ZS, - složení!len- p/edstavenstva RR ZS, revizní komise RR ZS a seznam!len- RR ZS - svazová ocenní za rok 2004, - návrh Smlouvy mezi ZO ZS na stran jedné a!leny i ne!leny ZO na stran druhé o správ, provozu, údržb, obnov a úhradách spole!ných za/ízení ZO ZS, - informaci o získaných finan!ních prost/edcích z prodeje povod1ové známky a z dalších zdroj-, vy!íslených škodách na spole!ném majetku ZS po povodních v r. 2002, poskytnuté finan!ní pomoci ZO ZS ve 4 etapách a vyú!tování této pomoci ú!etními doklady, - informaci o seminá/i hospodá/- ÚR ZS dne v Podbradech, - informaci o výsledku hospoda/ení RR ZS za rok 2003 po zdanní, - informaci o rozpo!tu RR ZS na rok 2005, c) odstupujícímu p9edsedovi ZS - p/edat funkci do 31. prosince 2004 nov zvolenému p/edsedovi ZS. 5. POVUJE a) p9edstavenstvo RR ZS Disponovat s finan!ními prost/edky RR ZS dle schváleného rozpo!tu a nad jeho rámec v rozsahu 1 mil. korun. b) p9edsedu ZS Jmenovat a odvolávat vedoucího úst/edí a nakladatelství Kvt. c) právní komisi RR ZS Pokra!ovat v p/íprav zákona o zahrádká/ské!innosti a novele vina/ského zákona. Usnesení bylo projednáno a schváleno za p/ítomnosti 71!len- RR ZS Výsledek hlasování: Schvaluje 71!len- RR ZS Proti 0!len- RR ZS Zdrželo se 0!len- RR ZS 2. LENOVÉ REPUBLIKOVÉ RADY ZS Müller Viktor, Mgr. - ÚR 101 Benešov Bezru!ova 1272, Benešov Šiman Ji9í, Ing. - ÚR 102 Beroun Svatá 142, Zdice Jandík Josef - ÚR 103 Kladno Litevská 2618, Kladno Materna Josef - ÚR 104 Kolín A. Jiráska 64, Starý Kolín II. Nekvinda Miroslav - ÚR 105 Kutná Hora Tsnohlídkova 1539, áslav Hausman Jaroslav - ÚR 106 MMlník Dlouhá 166, Libiš Štecha Libor - ÚR 107 Mladá Boleslav Kalefova 521, Mladá Boleslav Tomek Jaroslav - ÚR 108 Nymburk T/ebízského 1609/1, Nymburk Vlasák Josef - ÚR 109 Praha-východ Dvo/ákova 1251, Stará Boleslav Klimeš Josef, RNDr. - ÚR 110 Praha-západ Kiliánská 260, Davle Tošner Jaroslav, Ing. - ÚR 111 P9íbram Pod Haldou 456, P/íbram Boušek Jaromír, Ing. - ÚR 112 Rakovník Sadová 2438, Rakovník P9edota Jan, Ing. - ÚR 201 eské BudMjovice Doudlebská 1, eské Budjovice Pecha Josef, Ing. - ÚR 202 eský Krumlov Malonty 167, Malonty Zahradník Ladislav, Ing. - ÚR 203 Jind9ichKv Hradec Radou1ka 145, Jind/ich-v Hradec K9íž Josef, MUDr. - ÚR 204 Pelh9imov Komenského 345, Žirovnice Brtna František - ÚR 205 Písek Lipová alej 1809, Písek Ko9ánek Antonín - ÚR 206 Prachatice Ryne!ek 112, Netolice Mašek Václav - ÚR 207 Strakonice Šilhova 1028, Blatná Vránek Jaroslav, Ing. - ÚR 208 Tábor Moskevská 2726, Tábor Hinterholzinger Jan, Ing. - ÚR 301 Domažlice Šumavská 464, Domažlice Voká0 Václav - ÚR 302 Cheb Havlí!kova 599/5, Mariánské Lázn Pa0íska Josef, Ing. - ÚR 303 Karlovy Vary Horova 10, Karlovy Vary Švejda Bohumil - ÚR 304 Klatovy Nádražní 277, Švihov Urban Jan - ÚR 305 PlzeT-region Brožíkova 2, Plze1 Ernest Josef - ÚR 308 Rokycany B/asy 360, B/asy eháková Iva - ÚR 309 Sokolov U porcelánky 867, Chodov Zacpal Václav, Ing. - ÚR 310 Tachov Úšava 83, Staré Sedlišt Stehno Jan - ÚR 401 eská Lípa Gagarinova 332, Zákupy Rapek Václav - ÚR 402 DM0ín Dobrovského 16, Rumburk Platil Vlastimil, Ing. - ÚR 403 Chomutov P/ívozní 1, Klášterec/Oh/í Šrám Stanislav - ÚR 404 Jablonec/Nisou Arbesova 10, Jablonec/Nisou Trávní0ek Jaroslav, Mgr. - ÚR 405 Liberec SNP 387, Liberec V. 2

3 Valter Václav - ÚR 406 LitomM9ice Rod Jaroslav, Doc. - ÚR 705 Olomouc Topol!anská 14, Litom/ice Vsisko 21, Velký Týnec Blažek Václav - ÚR 407 Louny Duxa Erich - ÚR 706 Opava Sídlišt Míru 778, Podbo/any Borova 131, Bolatice Dejl Josef - ÚR 408 Most Mrožík Eduard, Mgr. - ÚR 707 Ostrava Zd. Fibicha 301/2722, Most P. Lumumby 2595, Ostrava-Záb/eh Sláma Václav, Ing. - ÚR 409 Teplice Valenta Josef Ing. - ÚR 708 P9erov Svojsíkova 23, Teplice Pavlovice 173, Pavlovice Šimek Stanislav - ÚR 410 Ústí/Labem Marek Antonín - ÚR 709 Šumperk Va1ov 29, Ústí/Labem Prievidzská 28, Šumperk Vrzák Vladimír, Ing. - ÚR 501 Havlí0kKv Brod Taurek Josef, Ing. - ÚR 710 Vsetín Julia Fu!íka 886, Lede!/Sázavou 5. kvtna 1524, Rožnov p. R. Macl Otto, Ing. - ÚR 502 Hradec Králové Drábková VMra - ÚR 800 Praha-mMsto Hradecká 169, Hradec Králové Václavská 16, Praha 2 Dvo9áková Štefana - ÚR 503 Chrudim Peterek Rudolf - ÚR 800 Praha-mMsto Budovatel- 1254, Hlinsko Novochuchleská 366/3, Praha 5 Šolc Jaroslav, Ing. - ÚR 504 Ji0ín Nová 376, Stará Paka Matejsek Jaroslav - ÚR 505 Náchod 3. POZNATKY Z DOPISU ZAHRÁDKÁW Vršovka 4, Nové Msto/Metují K PEVODU POZEMKW DO VLASTNICTVÍ Sedlá0ek Ji9í, Ing. - ÚR 506 Pardubice dle zák. 95/99 Sb. a jeho novel R-ženy Vojtchové 666, Pardubice Helmich Josef - ÚR 507 Rychnov/KnMžnou Minulý rok se výrazn podepsal na rozjezdu p/evodu státních zemdlských pozemk- do vlastnictví od PF. Žižkova 240, astolovice Ke konci minulého roku bylo uzav/eno krom hl. m. Prahy Chlum Jan - ÚR 508 Semily p/es smluv na uvedený prodej, na cca pozemko vým/e cca 350 ha, v hodnot kolem 30 mil K!. Je zajíma- Textilní 546, Semily JavKrek Vlastislav - ÚR 509 Svitavy vé, že na tomto výsledku se umístila nejlépe ÚR eská Lípa, Kijevská 17, Svitavy a to s nejvtším podílem podepsaných smluv i po!tem KlKz Jaroslav - ÚR 510 Trutnov p/edaných pozemk-. Tento výsledek nepochybn svd!í Dlnická 495, Vrchlabí 1 o tom, jak zahrádká/i v tomto regionu zapracovali. Kašpar Miloslav - ÚR 511 Ústí/Orlicí Naproti tomu jsou bohužel regiony, kde do dnešního dne U H/išt 1182, Ústí/Orlicí nebyla uzav/ena ani jediná smlouva, nap/. Plze1 jih, Rychnov Nezval Ladislav - ÚR 601 Blansko n./k. Zajímalo by m, jaké d-vody krom Litom/ic bránily Pr-chodní 8, Boskovice zahájení prodeje. Krch Antonín, JUDr. - ÚR 602 Brno-mMsto Je t/eba /íci, že na posunu zlepšení prodeje mlo vliv Tábor 45, Brno Zav9el Josef - ÚR 603 Brno-venkov nkolik opat/ení jako: a) novelu zák. 366/03 Sb. se poda/ilo vypustit pro zahrádká/e Riegrova 335, Tišnov povinnost p/edkládání dokladu o bezdlužnosti v-!i Mokrý František - ÚR 604 B9eclav organizacím, uvedených v tomto zákon. Úzká 147, Kobylí b) jednáním s výkonným výborem PF se postupn poda/ilo NMme0ek František - ÚR 605 Zlín zvýšit stavy pracovník- p/evážné!ásti pracovišu PF, kte/í se Dr. Stojana 785, Otrokovice zabývají jen prodejem pro zahrádká/e. Dále pak povolováním Hamplová Božena - ÚR 606 Hodonín mandatorních výdaj-, které by zajistily p/evody pozemk- za Pato!kova 17, Hodonín PF, resp. pro nj. c) výrazná spolupráce zahrádká/- jako nap/. v eské Líp Hlavá0 Miloslav - ÚR 607 Jihlava se promítla do výsledk- podepsaných smluv a p/evedených Královský vršek 52, Jihlava pozemk- do vlastnictví tmto zahrádká/-m. Láník Jaromír - ÚR 608 KromM9íž Bohužel byly také negativní vlivy, který celý proces p/evodpozemk- pro zahrádká/e zabrzdily. Šlo p/edevším o obce, Talichova 3576, Krom/íž Ambrožová Vlasta - ÚR 609 ProstMjov které but z neznalosti nebo zámrn zablokovaly p/evod celé Vrlova 11, Prostjov /ady p/ípad-, a to ve 3 smrech: Bobek Blažej - ÚR 610 T9ebí0 a) nedaly souhlas k rozdlení pozemk-, domnívaje se, že Hartmanova 1142, T/ebí! si tímto zajistí p/evod pozemk- pro obec, Možíšková Hana - ÚR 611 Uherské HradištM b) nedaly souhlasné stanovisko k p/evodu pozemk-, aniž Stará Tenice, Uherské Hradišt šlo o ve/ejn prospšnou stavbu, Kole0ká9 Jaroslav - ÚR 612 Vyškov c) nedaly souhlas k existenci osady. Na Vyhlídce 10/609, Vyškov U tohoto posledního bodu se nám poda/ilo najít /ešení. Dusíková Olga - ÚR 613 Znojmo Obrátil jsem se na Ministerstvo vnitra o stanovisko, který Obrokova 6, Znojmo orgán je oprávnn toto uznání existence zahrádkové osady Hedbávný Josef - ÚR 614 ŽUár/Sázavou potvrzovat. Bylo nám písemn sdleno, že to má být but ÚR Na Úvoze 3, ŽTár nad Sázavou ZS, jako zakladatel osady nebo RR, dle své evidence. Po Kubík Josef - ÚR 701 Bruntál jednání s výkonným výborem PF jsem se obrátil na legislativní orgán Zemm/ického a katastrálního ú/adu, aby doplnil Bruntálská 1212/20, Krnov metodický pokyn pro zápisy do katastr- nemovitostí, což se Kolek Václav - ÚR 702 Frýdek-Místek stalo dodatkem!. 5, ze kterého provedl zápis Katastrální ú/ad Nad Lipinou 1724, Frýdek-Místek do Listu vlastnického se shora uvedeným dokladem. Následn jsem požádal výkonný výbor PF, aby v tomto smru doplnil JankK Old9ich - ÚR 703 Karviná Masarykova 739, Orlová Lutyn své metodické pokyny a informoval jednotlivá územní pracovišt. Písemn mn bylo sdleno, že tyto žádosti budou Baláš ZdenMk - ÚR 704 Nový Ji0ín Nad st/elnicí 887, Bílovec vy/izovat na výkonném výboru a budou požadovat ješt 3

4 alespo1 jeden doklad, který by potvrzoval existenci osady p/ed 1. /íjnem K bod-m a) a b) se nepoda/ilo p/esvd!it výkonný výbor, aby /ešil tento problém dodatkem zákona o prodeji nebo soudní žalobou. D-vodem je obava z tlaku obcí na poslance a malá nadje na výsledek takového kroku. Doporu!ují nám, abychom tento krok proti obcím provedli nejd/íve cestou jakési p/edarbitrážní dohody, a pokud k ní nedojde, tak aby se nkterý ze zahrádká/- obrátil na soud. Proto navrhuji svolat jednání s obcí nejlépe i za ú!asti zástupce PF, p/i kterém budete informovat obec o tom, že na základ uvedeného zákona a jeho!. 5, který se týká p/evodu na obce vlastníky staveb a uživatele pozemku v zahrádkových osadách. V odst. 1) se píše: "Nebrání-li p/evodu práva t/etích osob..." V tomto p/ípad právo t/etí osoby je naše p/edkupní právo, které nám umožnil zák. o p-d 229/91 Sb., nebou v 11 odst. 1d se uvádí, že se nevydávají pozemky pokud na pozemku byla na základ územního rozhodnutí z/ízena zahrádková osada nebo se nachází zahrádková osada, která byla z/ízena p/ed 1. /íjnem 1976 a dle 22 odst. 4 má nájemce po dobu nájmu p/edkupní právo. Toto je d-vod k blokaci prodeje pozemk- pro každého dalšího zájemce a ten taky neumož1uje PFp/evést, aniž by se dopustil porušení zákona 229/91 Sb.. V tomto p/ípad existuje jediná výjimka uvedená v zák. 95/99 Sb. a jeho novel, která je uvedena v 2 odst. 1, která stanoví, že dle uvedeného zákona nelze p/evést zemdlský pozemek nebo jeho!ást ur!ený schváleným územním plánem k zastavení ve/ejn prospšnou stavbou nebo tmito stavbami již zastavné. Obdobn platí i ke z/ízení sítí technického vybavení dle vyhl. 137/87 Sb. Pokud obec neustoupí je nejvhodnjší, aby se jeden zahrádká/ obtoval a obrátil se na soud se žalobou. O této alternativ již bylo v právní komisi a na p/edstavenstvu odsouhlaseno, že náklady tohoto soudního procesu ponese RR ZS. Technickou pomoc by mla poskytnou kancelá/ JUDr. Je/ábka. Druhý problém, který se vyskytl a znemožnil prodej pozemk-, bylo historické vlastnictví obce. O tomto bylo jednáno rovnž na výkonném výboru i na ministerstvu financí a bylo nám sdleno, že je pot/eba p/iložit tyto doklady. Doklady z Pozemkové knihy o vlastnictví požadovaných parcel s!ísly, že tyto byly!i nebyly vedeny ke dni na obec anebo, že na základ zák. 172/91 Sb. dle 2a získala na základ ur!itého dokladu pozemek uvedených parcel. Je t/eba vyžádat si tento, doklad na Katastrálním ú/ad, který je povinen tento doklad p/edat. Sou!asn je t/eba doložit doklad na jakém Listu vlastnickém je v sou!asné dob uvedená parcela vedena. Podrobn je celý p/ípad popsán ve Vstníku!. 2/2003. Rovnž bylo jednáno na výkonném výboru MZe, jak postupovat v p/ípad, že z-staly nevydány pozemky pod chatkami jako zastavné. Jednotných stanovisek obou uvedených ú/ad- bylo sdleno, že tyto zastavné!ásti pat/í do celkové parcely!i pozemku, který ml být p/eveden na PF a pokud se tak nestalo je t/eba o toto požádat. NeboU jedin PF m-že tyto pozemky, i když zastavné, p/evést do vlastnictví zahrádká/-. asto byly p/ipomínky k p/edkupnímu právu Pozemkového fondu, které bylo zapsáno p/i p/evodu pozemk- zahrádká/- a k tomu toto vysvtlení. P/edkupní právo se netýká pozemkpod stavbami, pokud se tyto pozemky p/evádí za cenu zastavného pozemku. Pro všechny ostatní pozemky platí, že pokud jde o p/evod tchto pozemk-, nap/. p/i úmrtí z titulu zákona na ddice, pak v tomto p/ípad p/edkupní právo neplatí. Pokud jde o p/echod na jiného vlastníka tak p/edkupní právo platí. Zde musí vlastník pozemek nabídnout nejd/íve PF a pokud PF do 2 msíc- neuplatní své právo, pak m-že dojít k dohod mezi stávajícím a novým vlastníkem. Pokud jde o p/edkupní právo p/i spoluvlastnictví platí to obdobn a mimo to p/edkupní právo PF platí p/ed p/edkupním právem spolu- vlastník-. Neplatí pouze u spole!ných staveb, pokud pozemky pod tmito stavbami byly p/evedeny za cenu zastavného pozemku. Dalším nedo/ešeným p/ípadem z-stávají zatím nep/evedené pozemky od Agentury ochrany p/írody a krajiny R. V této záležitosti probhlo jednání na podnt ZO Malé Žernoseky, které jsem vedl s vedoucím sekce správy majetku Ing. Viš1ákem. Jednání probhlo v pr-bhu prosince, ale zatím bez konkrétního závru a bude v nm pokra!ováno ve III. dekád ledna letošního roku. Ing. Viš1ák p/islíbil, že má tento úkol jako jednu z priorit a bude usilovat o p/evzetí pozemku od uvedené agentury tak, aby mohly být privatizovány. M-že se vyskytnout p/ípad, kdy soudní znalec nerespektuje ve znaleckém posudku ustanovení zákona 95/99 Sb. a jeho novel, zejména 9 odst.3, tj., že pozemek se prodává v!etn jeho sou!ástí a p/íslušenství za cenu pozemku dle BPJ. Oce1ování tohoto p/íslušenství se provádí pouze p/i prodeji právnickým osobám, tj. nap/. ZO. Je dohoda s výkonným výborem, že pokud soudní znalec nerespektuje zákon, zašlete takový posudek na výkonný výbor, který svým soudním znalcem provede kontrolní výpo!et, který bude rozhodující. K požadavku nkterých organizací, týkající se platby za p/evod nemovitostí p/i koupi pozemku. Tento prodej je osvobozen od dan prodávajícího, ale platí povinnost kupujícího podat písemné p/iznání, pokud zápis do Katastru nemovitostí byl proveden v r Pokud byl proveden zápis v r kupující da1ové p/iznání nepodává. Platí však povinnost podat da1ové p/iznání k daním z nemovitostí a to vždy do konce ledna a do konce kvtna povinnost da1 z nemovitosti zaplatit. U spoluvlastník- lze podat da1ové p/iznání za všechny spoluvlastníky pouze jedním z tchto spoluvlastník-, a toto platí rovnž o platb, která musí být provedena do konce kvtna. Pokud jde o p/iznání dan z nemovitosti,!i další spole!né stavby, je nutno, aby ZO p/iznání provedla, ale protože slouží a je využita pro celou osadu m-že finan!ní ú/ad od platby upustit. V závru jsem dostal od nkolika organizací dotaz, jak postupovat po privatizaci v osad jak v její!ásti, tak celé osad. Záleží na dohod všech!len- osady, jakou zvolí formu!i cestu smlouvy všech vlastník-!i spoluvlastník- nebo jen doplnním osadního /ádu, kde se upraví podmínky týkající se zmny vlastnictví. V zásad by mlo trvale platit, že osada musí být spravována jako celá osada, nebou jako taková získala právo z titulu zákona o p-d nikoliv její jednotliví!lenové. Proto i PF bude toto právo respektovat a bude postupovat i p/i p/ípadných zmnách vlastník- v osad, týkajících se p/edkupního práva. Pokud by se objevily spekulativní prodeje skupin vlastník- bude tvrd uplat1ovat p/edkupní právo, tj. za stejných podmínek bude vrácen pozemek PF. Informace pro osady na pozemcích mst!i obcí. Uvedené subjekty se odvolávají velmi!asto p/i stanovení ceny nájemného za pronajaté pozemky na výmr Ministerstva financí, kde ceny jsou mnohde na úrovni cen pozemk-. Máme k dispozici stanovisko Ministerstva financí, týkající se ceny nájemného na zemdlských pozemcích, kde ministerstvo odpovídá, že ceny nájemného na zemdlských pozemcích nem-že stanovit. To co uvádí v ceníku jsou ceny nezemdlských pozemk-, a proto je toto poznamenáno v položce!. 7, bod 4, že regulace nájemného se nevztahuje zvláštním právním p/edpisem a to 22, odst. 10, zák. 229/91 Sb. Mimo to máme prejudikát krajského soudu, který tento problém ceny nájemného /ešil mezi zahrádká/i a vlastníky pozemku a dospl k názoru, že ceny u zemdlských pozemk- mají vycházet z BPJ. Dokonce tvrdí, že by mly vycházet ze stavu pozemkp/edaných do užívání zahrádká/- a jeho BPJ. Mimo to zák. 229/91 Sb. v uvedeném paragrafu uvádí 1 % z ceny pozemku, pokud se strany nedohodnou jinak. A obdobn všechny smlouvy PF nov uzavírané již s touto výší nájemného po!ítají. za právní komisi RR ZS, Ing. Jan Zimák 4

5 4. VÝSLEDKY HOSPODAENÍ RR ZS ZA ROK 2003 PO ZDANNÍ A ROZPOET NA ROK 2005 Výsledky hospoda9ení RR ZS za rok 2003 po zdanmní a rozpo0et na rok 2005 (V tis. K!) Ukazatel Skute0nost roku 2003 Rozpo0et Rozpo0et na rok 2005 úst/edí nakl. Kvt celkem schválený celkem nakl. Kvt úst/edí Výnosy (p/íjmy) P/íjmy z!innosti organizace Stálá a obžná aktiva Výnosy ze spole!ností ZS P/ijaté p/íspvky (dotace) P/ijaté!lenské p/íspvky Náklady (výdaje) Provozní!innost organizace z toho: - materiální nákl. bez odpis odpisy hmotného majetku mzdové nákl. v!etn OON tvorba oprav. pol. a rezerv Prodaná aktiva Vklady ve spole!nostech Poskytnuté p/íspvky Ztráta, zisk Po!et!len- ZS (tis.) Zpracovala: I. Kolá/ová 5. LENSKÁ ZNÁMKA A LENSKÝ PÍSPVEK 6. POVODYOVÉ ZNÁMKY A POMOC NA ROK 2005 OBLASTEM POSTIŽENÝM POVODNÍ lenská známka na rok 2005 je barvy svtle hndé, se znakem ZS a rokem platnosti. 9. zasedání RR ZS dne 6. b/ezna 2004 schválilo výši a rozdlení!lenského p/íspvku na rok Výše!lenského p/íspvku je 100 K! a rozdlení takto: ZO 40 K!, ÚR 30 K!, RR 25 K!, Fond rozvoje ÚR 5 K!. Územním radám ZS, které provádjí expedici, byly známky podle objednávek posílány od po!átku listopadu, úhradu provedou ÚR nejpozdji do 31. b/ezna Ustavující zasedání RR ZS dne schválilo (mimo jiné) pro rok 2005 podmínku, že distribuce!lenských známek bude distribujícím ÚR ZS odebrána pro rok 2006 v p/ípad, že ÚR do neuhradí!ástku za odebrané!lenské známky na r alespo1 do výše 75 %. Základním organizacím byly známky posílány od po!átku listopadu podle objednávek, p/ípadn podle po!tu zaplacených známek v roce ZO ZS uhradí známky na rok 2005 do 31. b/ezna ZO i ÚR mají možnost vrátit neprodané!lenské známky na rok 2005 do Dne schválilo 1. zasedání RR ZS (mimo jiné) zásadu, že p/edem zaplacené!lenské známky, které budou dodate!n na úst/edí ZS vráceny, budou ZO z úst/edí ZS propláceny jen pokud budou vráceny do p/íslušného kalendá/ního roku. Objednávky známek na následující kalendá/ní rok je nutné doru!it na úst/edí nejpozdji do konce zá/í p/edchozího roku, kdy se za!íná zpracovávat hromadná expedice (obálky, dodací listy). Objednávky došlé po tomto termínu nelze v termínu zpracovat. Zpracovaly: I. Kolá/ová, J. Kolumpková V roce 2002 došlo na zna!ném území ech a!ásti Moravy ke katastrofálním záplavám a povodním. P/i tom došlo k poškození soukromého majetku!len- ZS, spole!ného majetku ZS nebo majetku podnikatelských aktivit se službami pro zahrádká/e. 8. zasedání RR ZS dne schválilo 1. a 2. etapu pomoci na odškodnní následk- povodní v roce V prvé etap bylo rozdleno ,- K!, v druhé etap ,- K!. Po vyú!tování tchto dvou etap ÚR Plze1 sdlila, že další finan!ní pomoc již požadovat nebude a zbylou!ástku ,- K!, z již schválených dvou etap, vrací k rozdlení ve 4. etap. 9. zasedání RR ZS dne zmocnilo PRR ZS ke schválení 3. etapy pomoci ÚR a ZO ZS postiženým povodnmi v r zasedání PRR ZS dne rozdlilo mezi ÚR!ástku ,- K! do 3. etapy. Po t/ech etapách tak bylo rozdleno odškodnní p/ibližn do výše 25% vy!íslených škod na spole!ném majetku ZS. 31. zasedání PRR ZS dne rozdlilo i poslední 4. etapu ve výši ,- K! a ustavující zasedání RR ZS dne rozdlení 4. etapy pomoci odškodnní schválilo. V rámci 4 etap pomoci tak bude v pr-mru!init výše odškodnní 29 % vy!íslených škod na spole!ném majetku ZS. K byl ukon!en prodej povod1ových známek. Bylo prodáno ks povod1ových známek, tj. zdroj pomoci ve výši ,- K! ástka je navýšena o nevyužité prost/edky ,- K! (od ÚR Plze1) 5

6 Na kont pomoci je!ástka ,- K! Celkem tak bylo vybráno a ve 4 etapách rozdleno ,- K! ÚR ZS byly vždy, naposledy dopisem!j. 3452/04 z , po rozdlení etapy požádány, o sdlení, jak p/idlenou!ástku rozdlí mezi jednotlivé ZO ZS, jak a kdy odeslaly p/edané finan!ní!ástky jednotlivým ZO ZS z p/edchozích etap a hlavn byly vyzvány k p/edání dalších kopií doklad- k vyú!tování již poskytnuté pomoci. Prost/ednictvím ÚR p/edávaly ZO kopie ú!etních doklad- jako podklad k vyú!tování, v návaznosti na vyú!tování byly postupn uvol1ovány finan!ní prost/edky z dalších etap. Rozdlení!ástky p/idlené ve 4. etap do 10. ledna 2005 neprovedly ÚR Mlník, Praha západ, Klatovy, eský Krumlov a Tábor a spolu s Prachaticemi také nep/edaly kopie dokladk vyú!tování. UPESNNÉ ŠKODY, ROZDLENO V ETAP, NEVYPLACENO, VYÚTOVÁNO ÚR Po0et Škody RozdMleno RozdMleno RozdMleno % ze Nevyplaceno Vyú0továno ZO etapa 3. etapa 4. etapa škod k k Beroun % 2300 MMlník % Praha východ % Praha západ % es. BudMjovice % eský Krumlov % Písek % Prachatice % Strakonice % Tábor % Klatovy % PlzeT % Chomutov % LitomM9ice % Teplice % Ústí nad Labem % 1920 Blansko % 2435 Celkem % ÚR PlzeT etapy celek Celkem 4 etapy SEZNAM ZO A ÚR KTERÉ PISPLY NA POMOC POSTIŽENÝM POVODNMI V R Pokra0ování z VMstníku 0. 1/2003, 0. 2/2003 a 0. 1/2004 k Datum 0ástka dárce ÚR dárce název variabilní obdarovaný 0íslo 0ástka K0 symbol ÚR 1) Poukázáno na konto povodní - stav dle VMstníku 0. 2/ ,00 K ZO Kaplice 33 povod.známky ZO Velka dar 501 Celkem ) 3) dárcem poukázané p9ímo konkrétní ZO ZS nebo jinam (dle písem. sdmlení ÚR nebo ZO) 208 ZO z ÚR Tábor ZODražice ,- 208 ZO z ÚR Tábor ZO Veselí n.l , , ZO Chlum sv. Má/í 5299 OÚ Husinec 2000, , ZO Rotava Osvt. beseda Rotava 3510,- Zpracovala: I. Kolá/ová 7. PÍPRAVA SEMINÁE HOSPODÁW ÚR ZS Ekonomické odd. RR ZS ve spolupráci s HFK a da1ovou poradkyní p/ipravují seminá/ hospodá/- ÚR ZS, kterého se m-že zú!astnit bezplatn jeden zástupce ÚR, nejradji hospodá/. Každá další p/ihlášená osoba z každé ÚR bude hradit náklady na ubytování a stravování. Seminá9 se bude konat v PodMbradech v areálu zemmdmlské školy v sobotu, dne 19. února

7 Program seminá/e bude vnován novelám da1ových a dalších zákon-, ú!etnictví ÚR i ZO ZS, inventarizaci majetku, dotacím ze státního rozpo!tu, dotacím z fond- RR ZS, povod1ové pomoci a další problematice ekonomického charakteru. V p/ípad, že má ÚR zájem ú!asti více osob na seminá/i, je nutné tuto skute!nost projednat s ekonomickým odd. RR ZS a dalšího ú!astníka p/ihlásit. Každý další ú!astník z jedné ÚR si cestovní náklady hradí sám, náklady na ubytování a stravování uhradí p/i prezenci p/ed seminá/em v hotovosti. Pozvánka na seminá/ bude zaslána p/ímo na adresu p/ihlášených osob i ÚR ZS. Obdobn jako v minulých letech bude ze seminá/e proveden podrobný zápis, který ve zkrácené podob bude zve/ejnn ve Vstníku ZS. Zpracovala: I. Kolá/ová 8. ÚETNICTVÍ ZO ZS V ROCE 2004 a 2005 Legislativa Zákon o ú!etnictví!. 563/91 Sb., v novele zákona!. 437/03 Sb. ukládá neziskovým organizacím vést od ú!etnictví. Ministerstvo financí vydalo vyhlášku!. 504/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona o ú!etnictví, ve znní pozdjších p/edpis-, pro ú!etní jednotky, u kterých hlavním p/edmtem!innosti není podnikání..., pokud ú!tují v soustav podvojného ú!etnictví, jak vyplývá ze zmn provedených vyhláškou!. 476/03 Sb. Vyhláška!. 504/2002 Sb., ve znní vyhlášky!. 476/2003 Sb. byla v plném aktuálním znní zve/ejnna ve Vstníku!. 1/2004 pro pot/ebu organizací ZS v!etn p/ílohy!. 3 - Smrná ú!tová osnova, p/ílohy!. 1 a 2 - Uspo/ádání a ozna-!ování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty. Dne vyšla vyhláška , která dopltuje a up9estuje vyhlášku /2002 Sb., ve znmní vyhlášky /2003 Sb. Vydání této vyhlášky /2004 bylo avizováno ve VMstníku 0. 2/2004. Tato vyhláška ovšem pro organizace ZS nep9inesla žádné podstatné zmmny a není nutné se jí podrobnmji zabývat. eské ú!etní standardy! jsou ur!eny pro ú!etní jednotky, u kterých hlavním p/edmtem není podnikání a v plném znní jsou zve/ejnny ve Vstníku!. 2/2004 pro pot/ebu organizací ZS. eské ú!etní standardy zajišuují soulad p/i používání ú!etních metod ú!etními jednotkami. Ministerstvo financí podle 36 zákona!. 563/91 Sb., o ú!etnictví, ve znní pozdjších p/edpis-, vydalo s platností od 1. ledna 2005 nové úplné znní eských ú!etních standard- pro neziskové organizace. Podstatné zmny pro!innost ZO ZS ve standardech! tak, jak byly zve/ejnny ve Vstníku!. 2/2004, nejsou. MF vydalo další nový standard!. 414 P/echod z jednoduchého ú!etnictví na ú!etnictví. Platnost tohoto standardu je od 1. ledna 2005 a tento ú!etní standard je v samostatném!lánku Vstníku!. 1/2005. Od došlo ke zmn v zákonu!. 586/92 Sb. O daních z p/íjm-, v aktuálním znní. Novela ze dne je zákon!. 669/04 Sb. Zákon!. 669/04 Sb. zmnil nejen zákon!. 586/92 Sb. o daních z p/íjm-, ale i nkteré další zákony. Pro organizace ZS je nejd-ležitjší zmna v zákonu o ú!etnictví: Za 38 zákona!. 563/91 Sb., o ú!etnictví, v aktuálním znní, se vkládá nový 38a, který zní: Ob0anská sdružení, jejich organiza0ní složky, které mají právní subjektivitu..., které ke dni 31. prosince 2004 vedly ú0etnictví v soustavm jednoduchého ú0etnictví, mohou vést ú0etnictví podle zákona /91 Sb. o ú0etnictví, v aktuálním znmní, až od 1. ledna Do této doby se na nm vztahují ustanovení zákona /91 Sb. o ú0etnictví a jeho provádmcích p9edpisk, která upravují ú0tování v soustavm jednoduchého ú0etnictví ve znmní ú0inném k 31. prosinci Ú0tování v roce 2005 a 2006 Hospodá/sko-finan!ní komise RR ZS (dále HFK) projednala aktuální informace o zmnách v ú!etnictví a doporu!uje všem základním organizacím ZS využít dvouletého p/echodného období, které umožnil zákon!. 669/04 Sb., o daních z p/íjm- (viz odstavec výše) k tomu, aby za!aly od 1. ledna 2005 ú!tovat v systému ú!etnictví ve zjednodušeném rozsahu dle Vstníku!. 2/2004 a do nového ú!etního deníku. V pr-bhu roku 2005 je možné všechny p/ípadné chyby a nedostatky v ú!tování doplnit a opravit. HFK považuje tuto velkou zmnu v systému práce ZO ZS za uzav/enou a nebude v roce 2006 (pokud nedojde k dalším zmnám) zpracovávat další metodickou pom-cku pro ú!etnictví ZO. Každé ZO ZS doporu!uje HFK využít pro své ú!tování jen ty informace z Vstníku!. 2/2004, které jsou pro ni upot/ebitelné. Nkteré z tchto informací byly a jsou ovšem povinné pro všechny ZO ZS, a to zejména: Inventarizace majetku, vedení ú!etnictví (jednoduché nebo podvojné), sestavení ú!etních výkaz-, p/íloha k ú!etní závrce, podpisové vzory, další. Ve Vstníku!. 2/2004 byly základním organizacím p/edány pot/ebné informace k tomu, aby od 1. ledna 2005 mohly pov/ené osoby za!ít ú!tovat v systému ú!etnictví ve zjednodušeném rozsahu. Mimo Vstníku!. 2/2004 (který je zasílán do organizací v nkolika výtiscích) byl všem základním organizacím prost/ednictvím územních rad p/edán zdarma i jeden výtisk ú!etního deníku. V ú!etním deníku je jako poslední dvojlist vložen Vzorový ú!etní p/íklad za jeden msíc (leden). Pro lepší orientaci v bod 3. "P/íklady ú!tování souvztažností ve zjednodušeném rozsahu" (Ve Vstníku!. 2/2004) byla použita ve "Vzorovém ú!etním p/íkladu" v "Ú!etním deníku" ve sloupci "Doklad" stejná!ísla položek, jaká byla použita v "P/íkladech ú!tování souvztažností..." ve Vstníku. P9íklad: Doklad PP66 v "Ú!etním deníku" je totožný s položkou!. 66 v "P/íkladech ú!tování souvztažností..." a podle uvedeného vzoru je pak možné provést zaú!tování každé vzorové položky z "P/íklad- ú!tování..." ve Vstníku do ú!etního deníku. Soubor "P/íklady ú!tování souvztažností ve zjednodušeném rozsahu" (Vstník!. 2/2004) by ml obsahovat vtšinu ú!etních položek, které p/icházejí v ú!etnictví ZO ZS v úvahu. Práce s tímto souborem je taková, že hospodá/ (ú!etní), pokud neví jak má položku zaú!tovat, si ji najde podle druhu v tomto vzorovém p/íkladu a podle sloupc- "Ú!tování na ú!tech" ji zaú!tuje na MD i Dal uvedených ú!t-, tím je položka zaú!tována. P9íklad: Prodej!lenských známek!len-m, najdu nadpis lenské známky, dále položka!. 74 prodej známek!len-m ZO. Zaú!tování bude provedeno jako p/íjem do pokladny = MD ú!et 21 a snížení závazku k dodavateli známek (ÚR nebo RR) = Dal ú!et 37. ZO ZS, které používají ú!et ceniny (21 ceniny) pro evidenci!lenských známek, stravenek nebo jiných cenin, by mly pro tento ú!el používat jeden z volných sloupc- z konce listu ú!etního deníku. Pro tento p/ípad nelze použít ú!et 21 Peníze, protože položky cenin by zkreslovaly z-statek pokladní hotovosti. Do ú!etních výkaz- je ovšem nutné oba dva ú!ty 21 Peníze i Ceniny se!íst. Pro ú0tování v deníku ZO ZS doporu0ujeme dodržovat zásady: a) strana MD je vždy položka plus a strana Dal je položka se znaménkem minus u slou!eného sloupce (výjimkou ú!tu 7

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více