V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU"

Transkript

1 ÍSLO 1/2005 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ REPUBLIKOVÉ RADY ZS konaného dne v Lázních Bohdane0 V souladu se stanovami ZS se dne konalo v hotelu Technik, Lázn Bohdane! ustavující zasedání republikové rady ZS. Ustavujícího zasedání se zú!astnilo 71, (z toho 4 omluveni), tj. 94,66 %!len- republikové rady ZS za ú!asti nkterých vedoucích pracovník- úst/edí a nakladatelství Kvt. odstra1ování v rámci ZS v roce 2004, Po diskusi, ve které bylo p/edneseno 31 diskusních p/íspvk- ú!astník- ustavujícího zasedání RR ZS, REPUBLIKOVÁ RADA ZS: 1. ZVOLILA - p9edsedu ZS: MUDr. Josef K9íž nar , bytem Komenského 345, Žirovnice - místop9edsedy ZS: 1) JUDr. Antonín Krch nar , bytem Tábor 45, Brno 2) Ing. Jan Hinterholzinger, nar , bytem Šumavská 464, Domažlice 3) Jaromír Láník, nar , bytem Talichova 3676, Krom/íž P9edstavenstvo republikové rady: P9edseda, místop9edsedové a dalších sedm 0lenK: Old9ich JankK RNDr. Josef Klimeš František NMme0ek Ing. Jaroslav Rod Ing. Ji9í Sedlá0ek Ing. Václav Zacpal Ing. Ladislav Zahradník Statutární zástupci ZS: P9edseda a jeden z místop9edsedk Revizní skupinu ve složení: - p/edseda revizní skupiny Ing. Josef Valenta a další!ty/i!leny revizní skupiny: Božena Hamplová Josef Ernest Jaroslav Kole0ká9 Jaroslav Hausman 2. BERE NA VDOMÍ - informaci o p/íprav zákona o zahrádká/ské!innosti, - zprávu o!innosti revizní skupiny RR ZS o kontrole hospoda/ení RR ZS provedené ve dnech , - informaci o pov/ení Ing. Karla Charváta k prozatímnímu vedení úst/edí ZS od do , - zmnu místa konání Národního kola soutže Mladý zahrádká/ v roce 2005 v Krom/íži, - informaci o konkursním /ízení v Union bance, a.s. a o postupu konkursního /ízení ve firm Interpreter Investment CO, a.s., - informaci o hospoda/ení RR ZS k , - zú!tování výsledku hospoda/ení RR ZS za r v hodnot ,82 K! z ú!tu Nerozdlený výsledek hospoda/ení na ú!et Vlastní jmní, - informaci o škodách na majetku ZS zp-sobených povodnmi a záplavami v roce 2002 a o zp-sobu pomoci p/i jejich - rozdlení 3. etapy pomoci ÚR a ZO ZS postiženým povodnmi v roce 2002, - rozdlení dotace ze státního rozpo!tu pro r mezi RR, ÚR a ZO ZS, - výkaz o zaplacených!lenských p/íspvcích k rozhodnutí PRR ZS o výši ro!ních úrokových sazeb z p-j!ek do SVF od 1. ledna 2005 takto: - p-j!ka na dobu 1 msíce bez výpovdní lh-ty - 1,0 % p.a. - p-j!ka smluvní s výpovdní lh-tou jeden rok - 1,6 % p.a. - p-j!ka smluvní s výpovdní lh-tou dva roky - 1,8 % p.a. - p-j!ka smluvní s výpovdní lh-tou t/i roky - 2,0 % p.a. 3. SCHVALUJE - zprávu mandátové komise, - Stanovy ZS a Jednací a volební /ád ZS, - z/ízení funkce "Vedoucí ústedí a nakladatelství Kvt", - hlavní smry!innosti ZS od roku 2005, - zprávu RNDr. Klimeše o!innosti PRR od posledního zasedání RR ZS, - svazová ocenní pro rok 2004 a dotování náklad- na ocenní z FR ÚR ZS, - výsledek hospoda/ení RR ZS k a komentá/ k výsledk-m hospoda/ení za r. 2003, - tvorbu a!erpání fond- v roce 2003 a z-statky fond- RR ZS k , - dotace z FR ÚR: mimo/ádné dotace ve výši 111 tis. K! z toho na!ást náklad- spojených s opravou budov sekretariát- pro ÚR Beroun 15 tis. K!, Blansko 15 tis. K!, Rokycany 15 tis. K! (zú!tovatelná kopiemi ú!etních doklad-), na režii sekretariátu pro ÚR Prachatice 10 tis. K!, Klatovy 6 tis. K! a zú!tovatelnou dotaci s podmínkou podepsání dohody o poskytnutí dotace pro ÚR Tachov 10 tis. K!, Rychnov n.knžnou 10 tis. K!, B/eclav 10 tis. K!, Frýdek Místek 10 tis. K!, Praha 10 tis. K!. - dotaci z FR ÚR na úhradu náklad- spojených se zhotovením a distribucí "Rukovti zahrádká/e 2005", - rozdlení 4. etapy pomoci k odstranní škod na spole!ném majetku ZS po povodních v r takto: ÚR Mlník K!, Praha - východ K!, Praha západ 800 K!, eské Budjovice K!, eský Krumlov K!, Písek K!, Strakonice K!, Tábor K!, Klatovy K!, Chomutov K!, Litom/ice K!, Teplice K!. - zpracování metodiky ú!etnictví ve zjednodušeném rozsahu do Vstníku!. 2/2004, tisk ú!etního deníku pro ZO ZS a zaú!tování náklad- na ú!et Poskytnuté p/íspvky nižším složkám, - kone!ný termín splátek ÚR B/eclav za odprodej akcií ZS, s.r.o. Hustope!e do s podmínkou sepsání splátkového kalendá/e, 1

2 - rozpo!et RR ZS pro rok 2005 s náklady ve výši tis. K! a výnosy ve výši tis. K!, - p/echod vedení ú!etnictví RR ZS ze systému DOS do systému Windows v roce 2005 a náklady s tím spojené uhradit z fondu rozvoje RR ZS, - žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpo!tu na rok 2005, prost/ednictvím MZe R ve výši 6 mil. K! na projekty RR, ÚR a ZO ZS v hodnot 12 mil. K!, - uspo/ádání seminá/e hospodá/- ÚR ZS ve dnech února 2005 v Podbradech a dotování náklad- na seminá/ z FR ÚR, - podmínku pro rok 2005, že distribuce!lenských známek bude ÚR ZS odebrána pro rok 2006 v p/ípad, že ÚR do neuhradí!ástku za odebrané!lenské známky na r alespo1 do výše 75%. 4. UKLÁDÁ a) p9edstavenstvu RR ZS - spolupracovat se zákonodárnými a legislativními orgány p/i p/íprav zahrádká/ského zákona a novelizaci vina/ského zákona!. 321/2004Sb. - sledovat zmny v ekonomických zákonech a o zmnách nebo úpravách rozpo!tu informovat plenární zasedání RR ZS, b) p9edsedovi ZS - vyhodnotit diskusi z ustavujícího zasedání RR ZS a promítnout ji do!innosti p/edstavenstva RR ZS a úst/edí RR ZS, - zpracovat pracovní nápl1 vedoucího úst/edí a nakladatelství Kvt v!etn vazby a odpovdnosti p/edstavenstvu a republikové rad ZS, - uve/ejnit ve Vstníku!.1/2005: - usnesení ustavujícího zasedání RR ZS, - schválené Stanovy ZS a Jednací a volební /ád ZS, - složení!len- p/edstavenstva RR ZS, revizní komise RR ZS a seznam!len- RR ZS - svazová ocenní za rok 2004, - návrh Smlouvy mezi ZO ZS na stran jedné a!leny i ne!leny ZO na stran druhé o správ, provozu, údržb, obnov a úhradách spole!ných za/ízení ZO ZS, - informaci o získaných finan!ních prost/edcích z prodeje povod1ové známky a z dalších zdroj-, vy!íslených škodách na spole!ném majetku ZS po povodních v r. 2002, poskytnuté finan!ní pomoci ZO ZS ve 4 etapách a vyú!tování této pomoci ú!etními doklady, - informaci o seminá/i hospodá/- ÚR ZS dne v Podbradech, - informaci o výsledku hospoda/ení RR ZS za rok 2003 po zdanní, - informaci o rozpo!tu RR ZS na rok 2005, c) odstupujícímu p9edsedovi ZS - p/edat funkci do 31. prosince 2004 nov zvolenému p/edsedovi ZS. 5. POVUJE a) p9edstavenstvo RR ZS Disponovat s finan!ními prost/edky RR ZS dle schváleného rozpo!tu a nad jeho rámec v rozsahu 1 mil. korun. b) p9edsedu ZS Jmenovat a odvolávat vedoucího úst/edí a nakladatelství Kvt. c) právní komisi RR ZS Pokra!ovat v p/íprav zákona o zahrádká/ské!innosti a novele vina/ského zákona. Usnesení bylo projednáno a schváleno za p/ítomnosti 71!len- RR ZS Výsledek hlasování: Schvaluje 71!len- RR ZS Proti 0!len- RR ZS Zdrželo se 0!len- RR ZS 2. LENOVÉ REPUBLIKOVÉ RADY ZS Müller Viktor, Mgr. - ÚR 101 Benešov Bezru!ova 1272, Benešov Šiman Ji9í, Ing. - ÚR 102 Beroun Svatá 142, Zdice Jandík Josef - ÚR 103 Kladno Litevská 2618, Kladno Materna Josef - ÚR 104 Kolín A. Jiráska 64, Starý Kolín II. Nekvinda Miroslav - ÚR 105 Kutná Hora Tsnohlídkova 1539, áslav Hausman Jaroslav - ÚR 106 MMlník Dlouhá 166, Libiš Štecha Libor - ÚR 107 Mladá Boleslav Kalefova 521, Mladá Boleslav Tomek Jaroslav - ÚR 108 Nymburk T/ebízského 1609/1, Nymburk Vlasák Josef - ÚR 109 Praha-východ Dvo/ákova 1251, Stará Boleslav Klimeš Josef, RNDr. - ÚR 110 Praha-západ Kiliánská 260, Davle Tošner Jaroslav, Ing. - ÚR 111 P9íbram Pod Haldou 456, P/íbram Boušek Jaromír, Ing. - ÚR 112 Rakovník Sadová 2438, Rakovník P9edota Jan, Ing. - ÚR 201 eské BudMjovice Doudlebská 1, eské Budjovice Pecha Josef, Ing. - ÚR 202 eský Krumlov Malonty 167, Malonty Zahradník Ladislav, Ing. - ÚR 203 Jind9ichKv Hradec Radou1ka 145, Jind/ich-v Hradec K9íž Josef, MUDr. - ÚR 204 Pelh9imov Komenského 345, Žirovnice Brtna František - ÚR 205 Písek Lipová alej 1809, Písek Ko9ánek Antonín - ÚR 206 Prachatice Ryne!ek 112, Netolice Mašek Václav - ÚR 207 Strakonice Šilhova 1028, Blatná Vránek Jaroslav, Ing. - ÚR 208 Tábor Moskevská 2726, Tábor Hinterholzinger Jan, Ing. - ÚR 301 Domažlice Šumavská 464, Domažlice Voká0 Václav - ÚR 302 Cheb Havlí!kova 599/5, Mariánské Lázn Pa0íska Josef, Ing. - ÚR 303 Karlovy Vary Horova 10, Karlovy Vary Švejda Bohumil - ÚR 304 Klatovy Nádražní 277, Švihov Urban Jan - ÚR 305 PlzeT-region Brožíkova 2, Plze1 Ernest Josef - ÚR 308 Rokycany B/asy 360, B/asy eháková Iva - ÚR 309 Sokolov U porcelánky 867, Chodov Zacpal Václav, Ing. - ÚR 310 Tachov Úšava 83, Staré Sedlišt Stehno Jan - ÚR 401 eská Lípa Gagarinova 332, Zákupy Rapek Václav - ÚR 402 DM0ín Dobrovského 16, Rumburk Platil Vlastimil, Ing. - ÚR 403 Chomutov P/ívozní 1, Klášterec/Oh/í Šrám Stanislav - ÚR 404 Jablonec/Nisou Arbesova 10, Jablonec/Nisou Trávní0ek Jaroslav, Mgr. - ÚR 405 Liberec SNP 387, Liberec V. 2

3 Valter Václav - ÚR 406 LitomM9ice Rod Jaroslav, Doc. - ÚR 705 Olomouc Topol!anská 14, Litom/ice Vsisko 21, Velký Týnec Blažek Václav - ÚR 407 Louny Duxa Erich - ÚR 706 Opava Sídlišt Míru 778, Podbo/any Borova 131, Bolatice Dejl Josef - ÚR 408 Most Mrožík Eduard, Mgr. - ÚR 707 Ostrava Zd. Fibicha 301/2722, Most P. Lumumby 2595, Ostrava-Záb/eh Sláma Václav, Ing. - ÚR 409 Teplice Valenta Josef Ing. - ÚR 708 P9erov Svojsíkova 23, Teplice Pavlovice 173, Pavlovice Šimek Stanislav - ÚR 410 Ústí/Labem Marek Antonín - ÚR 709 Šumperk Va1ov 29, Ústí/Labem Prievidzská 28, Šumperk Vrzák Vladimír, Ing. - ÚR 501 Havlí0kKv Brod Taurek Josef, Ing. - ÚR 710 Vsetín Julia Fu!íka 886, Lede!/Sázavou 5. kvtna 1524, Rožnov p. R. Macl Otto, Ing. - ÚR 502 Hradec Králové Drábková VMra - ÚR 800 Praha-mMsto Hradecká 169, Hradec Králové Václavská 16, Praha 2 Dvo9áková Štefana - ÚR 503 Chrudim Peterek Rudolf - ÚR 800 Praha-mMsto Budovatel- 1254, Hlinsko Novochuchleská 366/3, Praha 5 Šolc Jaroslav, Ing. - ÚR 504 Ji0ín Nová 376, Stará Paka Matejsek Jaroslav - ÚR 505 Náchod 3. POZNATKY Z DOPISU ZAHRÁDKÁW Vršovka 4, Nové Msto/Metují K PEVODU POZEMKW DO VLASTNICTVÍ Sedlá0ek Ji9í, Ing. - ÚR 506 Pardubice dle zák. 95/99 Sb. a jeho novel R-ženy Vojtchové 666, Pardubice Helmich Josef - ÚR 507 Rychnov/KnMžnou Minulý rok se výrazn podepsal na rozjezdu p/evodu státních zemdlských pozemk- do vlastnictví od PF. Žižkova 240, astolovice Ke konci minulého roku bylo uzav/eno krom hl. m. Prahy Chlum Jan - ÚR 508 Semily p/es smluv na uvedený prodej, na cca pozemko vým/e cca 350 ha, v hodnot kolem 30 mil K!. Je zajíma- Textilní 546, Semily JavKrek Vlastislav - ÚR 509 Svitavy vé, že na tomto výsledku se umístila nejlépe ÚR eská Lípa, Kijevská 17, Svitavy a to s nejvtším podílem podepsaných smluv i po!tem KlKz Jaroslav - ÚR 510 Trutnov p/edaných pozemk-. Tento výsledek nepochybn svd!í Dlnická 495, Vrchlabí 1 o tom, jak zahrádká/i v tomto regionu zapracovali. Kašpar Miloslav - ÚR 511 Ústí/Orlicí Naproti tomu jsou bohužel regiony, kde do dnešního dne U H/išt 1182, Ústí/Orlicí nebyla uzav/ena ani jediná smlouva, nap/. Plze1 jih, Rychnov Nezval Ladislav - ÚR 601 Blansko n./k. Zajímalo by m, jaké d-vody krom Litom/ic bránily Pr-chodní 8, Boskovice zahájení prodeje. Krch Antonín, JUDr. - ÚR 602 Brno-mMsto Je t/eba /íci, že na posunu zlepšení prodeje mlo vliv Tábor 45, Brno Zav9el Josef - ÚR 603 Brno-venkov nkolik opat/ení jako: a) novelu zák. 366/03 Sb. se poda/ilo vypustit pro zahrádká/e Riegrova 335, Tišnov povinnost p/edkládání dokladu o bezdlužnosti v-!i Mokrý František - ÚR 604 B9eclav organizacím, uvedených v tomto zákon. Úzká 147, Kobylí b) jednáním s výkonným výborem PF se postupn poda/ilo NMme0ek František - ÚR 605 Zlín zvýšit stavy pracovník- p/evážné!ásti pracovišu PF, kte/í se Dr. Stojana 785, Otrokovice zabývají jen prodejem pro zahrádká/e. Dále pak povolováním Hamplová Božena - ÚR 606 Hodonín mandatorních výdaj-, které by zajistily p/evody pozemk- za Pato!kova 17, Hodonín PF, resp. pro nj. c) výrazná spolupráce zahrádká/- jako nap/. v eské Líp Hlavá0 Miloslav - ÚR 607 Jihlava se promítla do výsledk- podepsaných smluv a p/evedených Královský vršek 52, Jihlava pozemk- do vlastnictví tmto zahrádká/-m. Láník Jaromír - ÚR 608 KromM9íž Bohužel byly také negativní vlivy, který celý proces p/evodpozemk- pro zahrádká/e zabrzdily. Šlo p/edevším o obce, Talichova 3576, Krom/íž Ambrožová Vlasta - ÚR 609 ProstMjov které but z neznalosti nebo zámrn zablokovaly p/evod celé Vrlova 11, Prostjov /ady p/ípad-, a to ve 3 smrech: Bobek Blažej - ÚR 610 T9ebí0 a) nedaly souhlas k rozdlení pozemk-, domnívaje se, že Hartmanova 1142, T/ebí! si tímto zajistí p/evod pozemk- pro obec, Možíšková Hana - ÚR 611 Uherské HradištM b) nedaly souhlasné stanovisko k p/evodu pozemk-, aniž Stará Tenice, Uherské Hradišt šlo o ve/ejn prospšnou stavbu, Kole0ká9 Jaroslav - ÚR 612 Vyškov c) nedaly souhlas k existenci osady. Na Vyhlídce 10/609, Vyškov U tohoto posledního bodu se nám poda/ilo najít /ešení. Dusíková Olga - ÚR 613 Znojmo Obrátil jsem se na Ministerstvo vnitra o stanovisko, který Obrokova 6, Znojmo orgán je oprávnn toto uznání existence zahrádkové osady Hedbávný Josef - ÚR 614 ŽUár/Sázavou potvrzovat. Bylo nám písemn sdleno, že to má být but ÚR Na Úvoze 3, ŽTár nad Sázavou ZS, jako zakladatel osady nebo RR, dle své evidence. Po Kubík Josef - ÚR 701 Bruntál jednání s výkonným výborem PF jsem se obrátil na legislativní orgán Zemm/ického a katastrálního ú/adu, aby doplnil Bruntálská 1212/20, Krnov metodický pokyn pro zápisy do katastr- nemovitostí, což se Kolek Václav - ÚR 702 Frýdek-Místek stalo dodatkem!. 5, ze kterého provedl zápis Katastrální ú/ad Nad Lipinou 1724, Frýdek-Místek do Listu vlastnického se shora uvedeným dokladem. Následn jsem požádal výkonný výbor PF, aby v tomto smru doplnil JankK Old9ich - ÚR 703 Karviná Masarykova 739, Orlová Lutyn své metodické pokyny a informoval jednotlivá územní pracovišt. Písemn mn bylo sdleno, že tyto žádosti budou Baláš ZdenMk - ÚR 704 Nový Ji0ín Nad st/elnicí 887, Bílovec vy/izovat na výkonném výboru a budou požadovat ješt 3

4 alespo1 jeden doklad, který by potvrzoval existenci osady p/ed 1. /íjnem K bod-m a) a b) se nepoda/ilo p/esvd!it výkonný výbor, aby /ešil tento problém dodatkem zákona o prodeji nebo soudní žalobou. D-vodem je obava z tlaku obcí na poslance a malá nadje na výsledek takového kroku. Doporu!ují nám, abychom tento krok proti obcím provedli nejd/íve cestou jakési p/edarbitrážní dohody, a pokud k ní nedojde, tak aby se nkterý ze zahrádká/- obrátil na soud. Proto navrhuji svolat jednání s obcí nejlépe i za ú!asti zástupce PF, p/i kterém budete informovat obec o tom, že na základ uvedeného zákona a jeho!. 5, který se týká p/evodu na obce vlastníky staveb a uživatele pozemku v zahrádkových osadách. V odst. 1) se píše: "Nebrání-li p/evodu práva t/etích osob..." V tomto p/ípad právo t/etí osoby je naše p/edkupní právo, které nám umožnil zák. o p-d 229/91 Sb., nebou v 11 odst. 1d se uvádí, že se nevydávají pozemky pokud na pozemku byla na základ územního rozhodnutí z/ízena zahrádková osada nebo se nachází zahrádková osada, která byla z/ízena p/ed 1. /íjnem 1976 a dle 22 odst. 4 má nájemce po dobu nájmu p/edkupní právo. Toto je d-vod k blokaci prodeje pozemk- pro každého dalšího zájemce a ten taky neumož1uje PFp/evést, aniž by se dopustil porušení zákona 229/91 Sb.. V tomto p/ípad existuje jediná výjimka uvedená v zák. 95/99 Sb. a jeho novel, která je uvedena v 2 odst. 1, která stanoví, že dle uvedeného zákona nelze p/evést zemdlský pozemek nebo jeho!ást ur!ený schváleným územním plánem k zastavení ve/ejn prospšnou stavbou nebo tmito stavbami již zastavné. Obdobn platí i ke z/ízení sítí technického vybavení dle vyhl. 137/87 Sb. Pokud obec neustoupí je nejvhodnjší, aby se jeden zahrádká/ obtoval a obrátil se na soud se žalobou. O této alternativ již bylo v právní komisi a na p/edstavenstvu odsouhlaseno, že náklady tohoto soudního procesu ponese RR ZS. Technickou pomoc by mla poskytnou kancelá/ JUDr. Je/ábka. Druhý problém, který se vyskytl a znemožnil prodej pozemk-, bylo historické vlastnictví obce. O tomto bylo jednáno rovnž na výkonném výboru i na ministerstvu financí a bylo nám sdleno, že je pot/eba p/iložit tyto doklady. Doklady z Pozemkové knihy o vlastnictví požadovaných parcel s!ísly, že tyto byly!i nebyly vedeny ke dni na obec anebo, že na základ zák. 172/91 Sb. dle 2a získala na základ ur!itého dokladu pozemek uvedených parcel. Je t/eba vyžádat si tento, doklad na Katastrálním ú/ad, který je povinen tento doklad p/edat. Sou!asn je t/eba doložit doklad na jakém Listu vlastnickém je v sou!asné dob uvedená parcela vedena. Podrobn je celý p/ípad popsán ve Vstníku!. 2/2003. Rovnž bylo jednáno na výkonném výboru MZe, jak postupovat v p/ípad, že z-staly nevydány pozemky pod chatkami jako zastavné. Jednotných stanovisek obou uvedených ú/ad- bylo sdleno, že tyto zastavné!ásti pat/í do celkové parcely!i pozemku, který ml být p/eveden na PF a pokud se tak nestalo je t/eba o toto požádat. NeboU jedin PF m-že tyto pozemky, i když zastavné, p/evést do vlastnictví zahrádká/-. asto byly p/ipomínky k p/edkupnímu právu Pozemkového fondu, které bylo zapsáno p/i p/evodu pozemk- zahrádká/- a k tomu toto vysvtlení. P/edkupní právo se netýká pozemkpod stavbami, pokud se tyto pozemky p/evádí za cenu zastavného pozemku. Pro všechny ostatní pozemky platí, že pokud jde o p/evod tchto pozemk-, nap/. p/i úmrtí z titulu zákona na ddice, pak v tomto p/ípad p/edkupní právo neplatí. Pokud jde o p/echod na jiného vlastníka tak p/edkupní právo platí. Zde musí vlastník pozemek nabídnout nejd/íve PF a pokud PF do 2 msíc- neuplatní své právo, pak m-že dojít k dohod mezi stávajícím a novým vlastníkem. Pokud jde o p/edkupní právo p/i spoluvlastnictví platí to obdobn a mimo to p/edkupní právo PF platí p/ed p/edkupním právem spolu- vlastník-. Neplatí pouze u spole!ných staveb, pokud pozemky pod tmito stavbami byly p/evedeny za cenu zastavného pozemku. Dalším nedo/ešeným p/ípadem z-stávají zatím nep/evedené pozemky od Agentury ochrany p/írody a krajiny R. V této záležitosti probhlo jednání na podnt ZO Malé Žernoseky, které jsem vedl s vedoucím sekce správy majetku Ing. Viš1ákem. Jednání probhlo v pr-bhu prosince, ale zatím bez konkrétního závru a bude v nm pokra!ováno ve III. dekád ledna letošního roku. Ing. Viš1ák p/islíbil, že má tento úkol jako jednu z priorit a bude usilovat o p/evzetí pozemku od uvedené agentury tak, aby mohly být privatizovány. M-že se vyskytnout p/ípad, kdy soudní znalec nerespektuje ve znaleckém posudku ustanovení zákona 95/99 Sb. a jeho novel, zejména 9 odst.3, tj., že pozemek se prodává v!etn jeho sou!ástí a p/íslušenství za cenu pozemku dle BPJ. Oce1ování tohoto p/íslušenství se provádí pouze p/i prodeji právnickým osobám, tj. nap/. ZO. Je dohoda s výkonným výborem, že pokud soudní znalec nerespektuje zákon, zašlete takový posudek na výkonný výbor, který svým soudním znalcem provede kontrolní výpo!et, který bude rozhodující. K požadavku nkterých organizací, týkající se platby za p/evod nemovitostí p/i koupi pozemku. Tento prodej je osvobozen od dan prodávajícího, ale platí povinnost kupujícího podat písemné p/iznání, pokud zápis do Katastru nemovitostí byl proveden v r Pokud byl proveden zápis v r kupující da1ové p/iznání nepodává. Platí však povinnost podat da1ové p/iznání k daním z nemovitostí a to vždy do konce ledna a do konce kvtna povinnost da1 z nemovitosti zaplatit. U spoluvlastník- lze podat da1ové p/iznání za všechny spoluvlastníky pouze jedním z tchto spoluvlastník-, a toto platí rovnž o platb, která musí být provedena do konce kvtna. Pokud jde o p/iznání dan z nemovitosti,!i další spole!né stavby, je nutno, aby ZO p/iznání provedla, ale protože slouží a je využita pro celou osadu m-že finan!ní ú/ad od platby upustit. V závru jsem dostal od nkolika organizací dotaz, jak postupovat po privatizaci v osad jak v její!ásti, tak celé osad. Záleží na dohod všech!len- osady, jakou zvolí formu!i cestu smlouvy všech vlastník-!i spoluvlastník- nebo jen doplnním osadního /ádu, kde se upraví podmínky týkající se zmny vlastnictví. V zásad by mlo trvale platit, že osada musí být spravována jako celá osada, nebou jako taková získala právo z titulu zákona o p-d nikoliv její jednotliví!lenové. Proto i PF bude toto právo respektovat a bude postupovat i p/i p/ípadných zmnách vlastník- v osad, týkajících se p/edkupního práva. Pokud by se objevily spekulativní prodeje skupin vlastník- bude tvrd uplat1ovat p/edkupní právo, tj. za stejných podmínek bude vrácen pozemek PF. Informace pro osady na pozemcích mst!i obcí. Uvedené subjekty se odvolávají velmi!asto p/i stanovení ceny nájemného za pronajaté pozemky na výmr Ministerstva financí, kde ceny jsou mnohde na úrovni cen pozemk-. Máme k dispozici stanovisko Ministerstva financí, týkající se ceny nájemného na zemdlských pozemcích, kde ministerstvo odpovídá, že ceny nájemného na zemdlských pozemcích nem-že stanovit. To co uvádí v ceníku jsou ceny nezemdlských pozemk-, a proto je toto poznamenáno v položce!. 7, bod 4, že regulace nájemného se nevztahuje zvláštním právním p/edpisem a to 22, odst. 10, zák. 229/91 Sb. Mimo to máme prejudikát krajského soudu, který tento problém ceny nájemného /ešil mezi zahrádká/i a vlastníky pozemku a dospl k názoru, že ceny u zemdlských pozemk- mají vycházet z BPJ. Dokonce tvrdí, že by mly vycházet ze stavu pozemkp/edaných do užívání zahrádká/- a jeho BPJ. Mimo to zák. 229/91 Sb. v uvedeném paragrafu uvádí 1 % z ceny pozemku, pokud se strany nedohodnou jinak. A obdobn všechny smlouvy PF nov uzavírané již s touto výší nájemného po!ítají. za právní komisi RR ZS, Ing. Jan Zimák 4

5 4. VÝSLEDKY HOSPODAENÍ RR ZS ZA ROK 2003 PO ZDANNÍ A ROZPOET NA ROK 2005 Výsledky hospoda9ení RR ZS za rok 2003 po zdanmní a rozpo0et na rok 2005 (V tis. K!) Ukazatel Skute0nost roku 2003 Rozpo0et Rozpo0et na rok 2005 úst/edí nakl. Kvt celkem schválený celkem nakl. Kvt úst/edí Výnosy (p/íjmy) P/íjmy z!innosti organizace Stálá a obžná aktiva Výnosy ze spole!ností ZS P/ijaté p/íspvky (dotace) P/ijaté!lenské p/íspvky Náklady (výdaje) Provozní!innost organizace z toho: - materiální nákl. bez odpis odpisy hmotného majetku mzdové nákl. v!etn OON tvorba oprav. pol. a rezerv Prodaná aktiva Vklady ve spole!nostech Poskytnuté p/íspvky Ztráta, zisk Po!et!len- ZS (tis.) Zpracovala: I. Kolá/ová 5. LENSKÁ ZNÁMKA A LENSKÝ PÍSPVEK 6. POVODYOVÉ ZNÁMKY A POMOC NA ROK 2005 OBLASTEM POSTIŽENÝM POVODNÍ lenská známka na rok 2005 je barvy svtle hndé, se znakem ZS a rokem platnosti. 9. zasedání RR ZS dne 6. b/ezna 2004 schválilo výši a rozdlení!lenského p/íspvku na rok Výše!lenského p/íspvku je 100 K! a rozdlení takto: ZO 40 K!, ÚR 30 K!, RR 25 K!, Fond rozvoje ÚR 5 K!. Územním radám ZS, které provádjí expedici, byly známky podle objednávek posílány od po!átku listopadu, úhradu provedou ÚR nejpozdji do 31. b/ezna Ustavující zasedání RR ZS dne schválilo (mimo jiné) pro rok 2005 podmínku, že distribuce!lenských známek bude distribujícím ÚR ZS odebrána pro rok 2006 v p/ípad, že ÚR do neuhradí!ástku za odebrané!lenské známky na r alespo1 do výše 75 %. Základním organizacím byly známky posílány od po!átku listopadu podle objednávek, p/ípadn podle po!tu zaplacených známek v roce ZO ZS uhradí známky na rok 2005 do 31. b/ezna ZO i ÚR mají možnost vrátit neprodané!lenské známky na rok 2005 do Dne schválilo 1. zasedání RR ZS (mimo jiné) zásadu, že p/edem zaplacené!lenské známky, které budou dodate!n na úst/edí ZS vráceny, budou ZO z úst/edí ZS propláceny jen pokud budou vráceny do p/íslušného kalendá/ního roku. Objednávky známek na následující kalendá/ní rok je nutné doru!it na úst/edí nejpozdji do konce zá/í p/edchozího roku, kdy se za!íná zpracovávat hromadná expedice (obálky, dodací listy). Objednávky došlé po tomto termínu nelze v termínu zpracovat. Zpracovaly: I. Kolá/ová, J. Kolumpková V roce 2002 došlo na zna!ném území ech a!ásti Moravy ke katastrofálním záplavám a povodním. P/i tom došlo k poškození soukromého majetku!len- ZS, spole!ného majetku ZS nebo majetku podnikatelských aktivit se službami pro zahrádká/e. 8. zasedání RR ZS dne schválilo 1. a 2. etapu pomoci na odškodnní následk- povodní v roce V prvé etap bylo rozdleno ,- K!, v druhé etap ,- K!. Po vyú!tování tchto dvou etap ÚR Plze1 sdlila, že další finan!ní pomoc již požadovat nebude a zbylou!ástku ,- K!, z již schválených dvou etap, vrací k rozdlení ve 4. etap. 9. zasedání RR ZS dne zmocnilo PRR ZS ke schválení 3. etapy pomoci ÚR a ZO ZS postiženým povodnmi v r zasedání PRR ZS dne rozdlilo mezi ÚR!ástku ,- K! do 3. etapy. Po t/ech etapách tak bylo rozdleno odškodnní p/ibližn do výše 25% vy!íslených škod na spole!ném majetku ZS. 31. zasedání PRR ZS dne rozdlilo i poslední 4. etapu ve výši ,- K! a ustavující zasedání RR ZS dne rozdlení 4. etapy pomoci odškodnní schválilo. V rámci 4 etap pomoci tak bude v pr-mru!init výše odškodnní 29 % vy!íslených škod na spole!ném majetku ZS. K byl ukon!en prodej povod1ových známek. Bylo prodáno ks povod1ových známek, tj. zdroj pomoci ve výši ,- K! ástka je navýšena o nevyužité prost/edky ,- K! (od ÚR Plze1) 5

6 Na kont pomoci je!ástka ,- K! Celkem tak bylo vybráno a ve 4 etapách rozdleno ,- K! ÚR ZS byly vždy, naposledy dopisem!j. 3452/04 z , po rozdlení etapy požádány, o sdlení, jak p/idlenou!ástku rozdlí mezi jednotlivé ZO ZS, jak a kdy odeslaly p/edané finan!ní!ástky jednotlivým ZO ZS z p/edchozích etap a hlavn byly vyzvány k p/edání dalších kopií doklad- k vyú!tování již poskytnuté pomoci. Prost/ednictvím ÚR p/edávaly ZO kopie ú!etních doklad- jako podklad k vyú!tování, v návaznosti na vyú!tování byly postupn uvol1ovány finan!ní prost/edky z dalších etap. Rozdlení!ástky p/idlené ve 4. etap do 10. ledna 2005 neprovedly ÚR Mlník, Praha západ, Klatovy, eský Krumlov a Tábor a spolu s Prachaticemi také nep/edaly kopie dokladk vyú!tování. UPESNNÉ ŠKODY, ROZDLENO V ETAP, NEVYPLACENO, VYÚTOVÁNO ÚR Po0et Škody RozdMleno RozdMleno RozdMleno % ze Nevyplaceno Vyú0továno ZO etapa 3. etapa 4. etapa škod k k Beroun % 2300 MMlník % Praha východ % Praha západ % es. BudMjovice % eský Krumlov % Písek % Prachatice % Strakonice % Tábor % Klatovy % PlzeT % Chomutov % LitomM9ice % Teplice % Ústí nad Labem % 1920 Blansko % 2435 Celkem % ÚR PlzeT etapy celek Celkem 4 etapy SEZNAM ZO A ÚR KTERÉ PISPLY NA POMOC POSTIŽENÝM POVODNMI V R Pokra0ování z VMstníku 0. 1/2003, 0. 2/2003 a 0. 1/2004 k Datum 0ástka dárce ÚR dárce název variabilní obdarovaný 0íslo 0ástka K0 symbol ÚR 1) Poukázáno na konto povodní - stav dle VMstníku 0. 2/ ,00 K ZO Kaplice 33 povod.známky ZO Velka dar 501 Celkem ) 3) dárcem poukázané p9ímo konkrétní ZO ZS nebo jinam (dle písem. sdmlení ÚR nebo ZO) 208 ZO z ÚR Tábor ZODražice ,- 208 ZO z ÚR Tábor ZO Veselí n.l , , ZO Chlum sv. Má/í 5299 OÚ Husinec 2000, , ZO Rotava Osvt. beseda Rotava 3510,- Zpracovala: I. Kolá/ová 7. PÍPRAVA SEMINÁE HOSPODÁW ÚR ZS Ekonomické odd. RR ZS ve spolupráci s HFK a da1ovou poradkyní p/ipravují seminá/ hospodá/- ÚR ZS, kterého se m-že zú!astnit bezplatn jeden zástupce ÚR, nejradji hospodá/. Každá další p/ihlášená osoba z každé ÚR bude hradit náklady na ubytování a stravování. Seminá9 se bude konat v PodMbradech v areálu zemmdmlské školy v sobotu, dne 19. února

7 Program seminá/e bude vnován novelám da1ových a dalších zákon-, ú!etnictví ÚR i ZO ZS, inventarizaci majetku, dotacím ze státního rozpo!tu, dotacím z fond- RR ZS, povod1ové pomoci a další problematice ekonomického charakteru. V p/ípad, že má ÚR zájem ú!asti více osob na seminá/i, je nutné tuto skute!nost projednat s ekonomickým odd. RR ZS a dalšího ú!astníka p/ihlásit. Každý další ú!astník z jedné ÚR si cestovní náklady hradí sám, náklady na ubytování a stravování uhradí p/i prezenci p/ed seminá/em v hotovosti. Pozvánka na seminá/ bude zaslána p/ímo na adresu p/ihlášených osob i ÚR ZS. Obdobn jako v minulých letech bude ze seminá/e proveden podrobný zápis, který ve zkrácené podob bude zve/ejnn ve Vstníku ZS. Zpracovala: I. Kolá/ová 8. ÚETNICTVÍ ZO ZS V ROCE 2004 a 2005 Legislativa Zákon o ú!etnictví!. 563/91 Sb., v novele zákona!. 437/03 Sb. ukládá neziskovým organizacím vést od ú!etnictví. Ministerstvo financí vydalo vyhlášku!. 504/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona o ú!etnictví, ve znní pozdjších p/edpis-, pro ú!etní jednotky, u kterých hlavním p/edmtem!innosti není podnikání..., pokud ú!tují v soustav podvojného ú!etnictví, jak vyplývá ze zmn provedených vyhláškou!. 476/03 Sb. Vyhláška!. 504/2002 Sb., ve znní vyhlášky!. 476/2003 Sb. byla v plném aktuálním znní zve/ejnna ve Vstníku!. 1/2004 pro pot/ebu organizací ZS v!etn p/ílohy!. 3 - Smrná ú!tová osnova, p/ílohy!. 1 a 2 - Uspo/ádání a ozna-!ování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty. Dne vyšla vyhláška , která dopltuje a up9estuje vyhlášku /2002 Sb., ve znmní vyhlášky /2003 Sb. Vydání této vyhlášky /2004 bylo avizováno ve VMstníku 0. 2/2004. Tato vyhláška ovšem pro organizace ZS nep9inesla žádné podstatné zmmny a není nutné se jí podrobnmji zabývat. eské ú!etní standardy! jsou ur!eny pro ú!etní jednotky, u kterých hlavním p/edmtem není podnikání a v plném znní jsou zve/ejnny ve Vstníku!. 2/2004 pro pot/ebu organizací ZS. eské ú!etní standardy zajišuují soulad p/i používání ú!etních metod ú!etními jednotkami. Ministerstvo financí podle 36 zákona!. 563/91 Sb., o ú!etnictví, ve znní pozdjších p/edpis-, vydalo s platností od 1. ledna 2005 nové úplné znní eských ú!etních standard- pro neziskové organizace. Podstatné zmny pro!innost ZO ZS ve standardech! tak, jak byly zve/ejnny ve Vstníku!. 2/2004, nejsou. MF vydalo další nový standard!. 414 P/echod z jednoduchého ú!etnictví na ú!etnictví. Platnost tohoto standardu je od 1. ledna 2005 a tento ú!etní standard je v samostatném!lánku Vstníku!. 1/2005. Od došlo ke zmn v zákonu!. 586/92 Sb. O daních z p/íjm-, v aktuálním znní. Novela ze dne je zákon!. 669/04 Sb. Zákon!. 669/04 Sb. zmnil nejen zákon!. 586/92 Sb. o daních z p/íjm-, ale i nkteré další zákony. Pro organizace ZS je nejd-ležitjší zmna v zákonu o ú!etnictví: Za 38 zákona!. 563/91 Sb., o ú!etnictví, v aktuálním znní, se vkládá nový 38a, který zní: Ob0anská sdružení, jejich organiza0ní složky, které mají právní subjektivitu..., které ke dni 31. prosince 2004 vedly ú0etnictví v soustavm jednoduchého ú0etnictví, mohou vést ú0etnictví podle zákona /91 Sb. o ú0etnictví, v aktuálním znmní, až od 1. ledna Do této doby se na nm vztahují ustanovení zákona /91 Sb. o ú0etnictví a jeho provádmcích p9edpisk, která upravují ú0tování v soustavm jednoduchého ú0etnictví ve znmní ú0inném k 31. prosinci Ú0tování v roce 2005 a 2006 Hospodá/sko-finan!ní komise RR ZS (dále HFK) projednala aktuální informace o zmnách v ú!etnictví a doporu!uje všem základním organizacím ZS využít dvouletého p/echodného období, které umožnil zákon!. 669/04 Sb., o daních z p/íjm- (viz odstavec výše) k tomu, aby za!aly od 1. ledna 2005 ú!tovat v systému ú!etnictví ve zjednodušeném rozsahu dle Vstníku!. 2/2004 a do nového ú!etního deníku. V pr-bhu roku 2005 je možné všechny p/ípadné chyby a nedostatky v ú!tování doplnit a opravit. HFK považuje tuto velkou zmnu v systému práce ZO ZS za uzav/enou a nebude v roce 2006 (pokud nedojde k dalším zmnám) zpracovávat další metodickou pom-cku pro ú!etnictví ZO. Každé ZO ZS doporu!uje HFK využít pro své ú!tování jen ty informace z Vstníku!. 2/2004, které jsou pro ni upot/ebitelné. Nkteré z tchto informací byly a jsou ovšem povinné pro všechny ZO ZS, a to zejména: Inventarizace majetku, vedení ú!etnictví (jednoduché nebo podvojné), sestavení ú!etních výkaz-, p/íloha k ú!etní závrce, podpisové vzory, další. Ve Vstníku!. 2/2004 byly základním organizacím p/edány pot/ebné informace k tomu, aby od 1. ledna 2005 mohly pov/ené osoby za!ít ú!tovat v systému ú!etnictví ve zjednodušeném rozsahu. Mimo Vstníku!. 2/2004 (který je zasílán do organizací v nkolika výtiscích) byl všem základním organizacím prost/ednictvím územních rad p/edán zdarma i jeden výtisk ú!etního deníku. V ú!etním deníku je jako poslední dvojlist vložen Vzorový ú!etní p/íklad za jeden msíc (leden). Pro lepší orientaci v bod 3. "P/íklady ú!tování souvztažností ve zjednodušeném rozsahu" (Ve Vstníku!. 2/2004) byla použita ve "Vzorovém ú!etním p/íkladu" v "Ú!etním deníku" ve sloupci "Doklad" stejná!ísla položek, jaká byla použita v "P/íkladech ú!tování souvztažností..." ve Vstníku. P9íklad: Doklad PP66 v "Ú!etním deníku" je totožný s položkou!. 66 v "P/íkladech ú!tování souvztažností..." a podle uvedeného vzoru je pak možné provést zaú!tování každé vzorové položky z "P/íklad- ú!tování..." ve Vstníku do ú!etního deníku. Soubor "P/íklady ú!tování souvztažností ve zjednodušeném rozsahu" (Vstník!. 2/2004) by ml obsahovat vtšinu ú!etních položek, které p/icházejí v ú!etnictví ZO ZS v úvahu. Práce s tímto souborem je taková, že hospodá/ (ú!etní), pokud neví jak má položku zaú!tovat, si ji najde podle druhu v tomto vzorovém p/íkladu a podle sloupc- "Ú!tování na ú!tech" ji zaú!tuje na MD i Dal uvedených ú!t-, tím je položka zaú!tována. P9íklad: Prodej!lenských známek!len-m, najdu nadpis lenské známky, dále položka!. 74 prodej známek!len-m ZO. Zaú!tování bude provedeno jako p/íjem do pokladny = MD ú!et 21 a snížení závazku k dodavateli známek (ÚR nebo RR) = Dal ú!et 37. ZO ZS, které používají ú!et ceniny (21 ceniny) pro evidenci!lenských známek, stravenek nebo jiných cenin, by mly pro tento ú!el používat jeden z volných sloupc- z konce listu ú!etního deníku. Pro tento p/ípad nelze použít ú!et 21 Peníze, protože položky cenin by zkreslovaly z-statek pokladní hotovosti. Do ú!etních výkaz- je ovšem nutné oba dva ú!ty 21 Peníze i Ceniny se!íst. Pro ú0tování v deníku ZO ZS doporu0ujeme dodržovat zásady: a) strana MD je vždy položka plus a strana Dal je položka se znaménkem minus u slou!eného sloupce (výjimkou ú!tu 7

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

ČÍSLO 1/2009. - US Zlín 8.400,- Kč zakoupení 10 ks, 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč

ČÍSLO 1/2009. - US Zlín 8.400,- Kč zakoupení 10 ks, 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč ČÍSLO 1/2009 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč Za účasti 70 tj. 93 % členů Republikové rady ČZS, 2 hostů a některých vedoucích pracovníků ústředí ČZS se uskutečnilo

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více