Inovovaný modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní psychology a školní speciální pedagogy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovovaný modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní psychology a školní speciální pedagogy"

Transkript

1 Inovovaný modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní psychology a školní speciální pedagogy Gabriela Mikulková, Hana Šmejkalová RAMPS - VIP III, Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb Klíčová aktivita 04 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha, 2014

2 Vydáno v rámci projektu Rozvoj a podpora poradenských služeb - VIP III, výzva č. 33, Průběžná výzva k předkládání individuálních projektů národních z OPVK; Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; prioritní osa 4a systémový rámec celoživotního učení, registrační číslo projektu CZ 1.07/ / Gabriela Mikulková, Hana Šmejkalová, 2014 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014 ISBN

3 INOVOVANÝ MODUL DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY Gabriela Mikulková, Hana Šmejkalová Praha: NÚV, Anotace: Materiál představuje návrh systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro školní psychology a školní speciální pedagogy s jeho navazujícím vzdělávacím modulem. Práce na tomto dokumentu probíhaly v rámci ESF projektu RAMPS VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - Vzdělání Informace Poradenství). Z velké části bylo čerpáno z výstupů ESF projektu RŠPP VIP II (Rozvoj školních poradenských pracovišť Vzdělání Informace Poradenství). Systém vzdělávání je zde představen v podobě čtyř odbornostních úrovní, které jsou postaveny na délce praxe a rozsahu absolvovaného DVPP daného jedince. V rámci jednotlivých úrovní by měl školní specialista absolvovat DVPP dle navrženého modulu, který je tvořen 12 tematickými programy, jež v sobě zahrnují širokou škálu problematických oblastí, které se vážou k naplňování pozice školního specialisty. V praxi by měly být tyto programy syceny konkrétními vzdělávacími aktivitami, které odpovídají tematickému vymezení daného programu. V materiálu jsou představeny ty vzdělávací aktivity, které byly realizovány v rámci ESF projektu RAMPS - VIP III. Klíčová slova: další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), odbornostní úroveň, modul, vzdělávací aktivita, vzdělávací program, školní psycholog, školní speciální pedagog, kompetence, standardní činnosti Na zpracování publikace se podíleli metodici školních poradenských pracovišť ESF projektu RAMPS - VIP III.

4 Obsah VÝCHODISKA PRO INOVACI MODULU DVPP PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY... 6 SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ A ŠKOLNÍCH SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ... 8 HORIZONTÁLNÍ VYMEZENÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY Úroveň A Úroveň B Úroveň C Specializační studium VERTIKÁLNÍ VYMEZENÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY Vstup do profese Vedení dokumentace Diagnostické a intervenční nástroje a postupy Podpora vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných Prevence školního selhávání Psychodidaktika Rizikové chování Práce s třídou a skupinou Práce se stresem Komunikační dovednosti Patologie Metodická podpora REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ A ŠKOLNÍCH SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ V RÁMCI PROJEKTU RAMPS VIP III HODNOCENÍ REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU ZE STRANY ŠKOLNÍCH SPECIALISTŮ SHRNUTÍ

5 ÚVOD Předkládaný materiál je výstupem klíčové aktivity 04 (Vzdělávání poradenských pracovníků na úrovni škol a školských poradenských zařízení) ESF projektu Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP 1 III (dále RAMPS VIP III). Obsahem předkládané zprávy je představení inovovaného modulu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní psychology a školní speciální pedagogy. Jedná se o postupně navazující kroky na výstup ESF projektu Rozvoj školních poradenských pracovišť - VIP II (dále RŠPP VIP II) dokumentu Inovovaný systém vzdělávání školních poradenských pracovníků. Školy jsou důležitou společenskou institucí, jejichž posláním je žáky nejen vzdělávat, ale také rozvíjet z hlediska jejich individuálních kompetencí, potenciálu a možností. Organizace školy, strukturace učiva, působení na žáky to vše musí být v souladu s moderními poznatky o dítěti vůbec a o každém jednotlivém žákovi zvlášť. (Štech, 2013) Důležitou roli v tomto směru hrají školní poradenská pracoviště, která v rámci možností školy a dostupných služeb dané lokality přispívají prostřednictvím svých činností k vytváření příhodných podmínek každému žákovi. Pokud jsou tato pracoviště rozšířena o pozici školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, mohou poskytovat své služby nejen ve větším rozsahu, ale především ve vyšší kvalitě, která odpovídá odbornému zaměření daného poradenského pracovníka. Na rozšíření školních poradenských pracovišť o pozice odborných poradenských pracovníků neboli školních specialistů (jak jsou školní psychologové a školní speciální pedagogové souhrnně označováni) se výraznou měrou podílel ESF projekt VIP Kariéra, na nějž postupně navázal výše zmíněný ESF projekt RŠPP - VIP II, a aktuálně ukončovaný ESF projekt RAMPS VIP III. Prostřednictvím klíčových aktivit těchto projektů je pozice školních specialistů postupně ukotvována ve školském poradenském systému, a také v samotné struktuře školy. Průběžně je mapována náročnost těchto pozic, a to zejména z hlediska typu poskytovaných služeb a potřebné časové dotace na pokrytí poptávky těchto služeb. Na základě zjištěných informací je nastavován systém metodické podpory těmto pracovníkům. Neodmyslitelnou součástí metodické podpory je nastavení systému dalšího vzdělávání, který by byl zaměřen na potřebný odborný růst školních specialistů, rozvíjel jejich kompetence, dále prohluboval jejich znalosti, umožňoval zdokonalovat se a získávat potřebné dovednosti a obohacovat jejich poradenskou činnost o další metody a postupy práce. 1 Vzdělání Informace Poradenství 5

6 VÝCHODISKA PRO INOVACI MODULU DVPP PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY Struktura a nastavení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) pro školní specialisty by měly odpovídat níže uvedeným požadavkům: a) respektovat odbornost daného pracovníka získanou pregraduálním studiem (psycholog, speciální pedagog), b) respektovat odbornost daného pracovníka získanou osobní odbornou praxí, c) respektovat odbornost pracovníka získanou v rámci absolvování DVPP, d) reflektovat požadavky poradenského systému kladené na pozici školního specialisty (kterými činnostmi má do školního poradenského systému přispívat, jakou roli má zastávat), e) umožnit školnímu specialistovi profilovat se na základě specifik konkrétní školy (lokalita školy, skladba žáků, složení učitelského sboru, dostupnost poradenských služeb v regionu školy atd.), f) umožnit školnímu specialistovi profilovat se na základě svých osobních preferencí (možnost zaměřit se na jednu oblast poradenských služeb či konkrétní problematiku), g) dbát o komplexní rozvoj kompetencí školního specialisty potřebných k poskytování poradenských služeb účinně a efektivně. Shrneme-li výše uvedené body, vyvstanou před námi dvě stěžejní kategorie nároků kladených na systém a strukturu DVPP pro školní specialisty. První kategorií je reflektování získané odbornosti daného pracovníka viz výše body a), b), c). Na tuto skutečnost bylo již reagováno nastavením systému vzdělávání prostřednictvím definování odbornostních úrovní, které jsou opřeny právě o délku praxe školního specialisty a o počet absolvovaných hodin DVPP zacíleného na problematiku školního poradenského systému. Návrh odbornostních úrovní jsme přejali z výstupu projektu RŠPP VIP II, blíže viz kapitola 2.1. Druhou výraznou kategorií je určitá vyváženost mezi nárokem komplexního rozvoje potřebných kompetencí školního specialisty, jak hovoří body d) a g), a možností určitého individuálního vymezení, jak je uvedeno v bodech e) a f). Této vyváženosti lze dosáhnout prostřednictvím stanovení určitého modulu DVPP zaměřeného na vzdělávání školních specialistů. Tento modul DVPP by svou strukturou komplexně pokrýval celou oblast problematiky školního poradenství ze strany školních specialistů. Pokud by však vzdělávací nabídka, která by z tohoto modulu vycházela, byla ponechána čistě na osobních a profesních preferencích jednotlivců (školní specialisté), nebylo by zajištěno komplexní proškolení každého z nich. Pokud by byla vzdělávací nabídka 6

7 striktně stanovena, bylo by to pro změnu na úkor osobního rozvoje každého jednotlivce. Tento modul by měl být provázán s určitým formalizovaným nástrojem, který by jednotlivce, jež dbají o svůj komplexní rozvoj, určitým způsobem zohledňoval (např. diskutovaný kariérní řád). Školní specialista by měl takto možnost vybírat si ze vzdělávací nabídky jednak na základě svých osobních a profesních preferencí, zároveň by však byl motivován k udržování svého odborného komplexního rozvoje v oblasti školního poradenství. Úkolem klíčové aktivity 04 byla inovace modulu DVPP pro školní speciální pedagogy a školní psychology. Jednalo se o jeho bližší specifikaci a definování základních tematických oblastí, které by zrcadlily náročnost školního poradenství, respektive odpovídaly by rozvoji potřebných dovedností, znalostí a kompetencí školního specialisty. Práce týkající se definování modulu vycházela z podkladů: zprostředkovaných dat prostřednictvím výstupů RŠPP - VIP II, standardních činností školních specialistů deklarovaných v legislativě, průběžné zpětné vazby zaměřené na realizované vzdělávání v rámci projektu (evaluace realizovaných vzdělávacích aktivit), zpětné vazby na samotný návrh modulu DVPP pro školní psychology a školní speciální pedagogy (zapojení všech metodiků školních poradenských pracovišť; dále jen ŠPP), realizovaných činností školních specialistů na svých školách (získáno z evidence činností školních specialistů). 7

8 SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ A ŠKOLNÍCH SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ Představovaný systém vzdělávání je postaven na třech, respektive čtyřech úrovních, které jsou definovány: délkou praxe na pozici odborného poradenského pracovníka ve školním poradenském pracovišti 2, počtem hodin dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na oblast poradenství ve školství. Nezbytnou podmínkou pro zařazení pracovníka na jakoukoliv úroveň je získání odborné kvalifikace prostřednictvím vysokoškolského vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu v odpovídající oblasti, dle 18 (speciální pedagog), resp. 19 (psycholog) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů. Kritéria definující jednotlivé úrovně byla převzata z dokumentu Inovovaný systém vzdělávání školních poradenských pracovníků, RŠPP-VIP II, viz tabulka č. 1. V rámci plnění klíčové aktivity 04 v aktuálně realizovaném projektu byla pozornost zaměřena na obsahové vymezení vzdělávání těchto úrovní, avšak v obecné rovině. To se mělo v následujícím kroku stát podkladem pro horizontální nastavení odborného zaměření jednotlivých vzdělávacích aktivit (seminářů, kurzů, workshopů atd.). Tabulka č. 1: Úrovně odbornosti - kritéria ÚROVEŇ OZNAČENÍ KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ DO DANÉ ÚROVNĚ DÉLKA PRAXE V ŠPP POČET ABSOLVOVANÝCH HODIN DVPP A začínající 0-1 rok základní kvalifikační předpoklady B mírně až středně pokročilý více jak 1 rok nejméně 150 hodin - problematika poradenských služeb ve školství C pokročilý více jak 5 let nejméně 250 hodin - jedna vybraná oblast poradenských služeb ve školství nadstavbová specializace kritéria dle realizátora specializačního vzdělávání absolvovaný dlouhodobý výcvik (nejméně 500 hodin) 2 Při minimálním úvazku 0,5. 8

9 HORIZONTÁLNÍ VYMEZENÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY 3.1 Úroveň A Do úrovně A jsou zařazováni pracovníci, kteří zastávají pozici školního specialisty méně jak jeden rok. Pro postup do následující úrovně by měl daný pracovník absolvovat nejméně 150 hodin vzdělávání, které je zaměřeno na problematiku poradenských služeb ve školství. Obsah vzdělávacích aktivit by měl být zaměřen na uvedení odborných poradenských pracovníků do praxe školních poradenských pracovišť: podstata práce odborného poradenského pracovníka v systému školy, postavení odborného poradenského pracovníka ve vztahové síti školy, koncepční otázky zřizování a činností školního poradenského pracoviště (včetně legislativní problematiky), obeznámení se s různými modely poradenských služeb ve škole, obeznámení se se standardními činnostmi dané pozice. Dále by vzdělávání mělo být orientováno na problematiku využívání základních diagnostických metod vázajících se k jednotlivým pozicím odborných poradenských odborníků: tvorba diagnostické rozvahy, osvojení si práce s nejčastěji používanými psychologickými a speciálně pedagogickými diagnostickými testy, další diagnostické metody netestové povahy (rozhovor, pozorování, strukturované postupy), analýza a interpretace získaných výsledků ve vzájemných souvislostech. V neposlední řadě by se vzdělávání mělo věnovat intervenčním postupům: psaní zpráv z vyšetření s ohledem na příjemce zprávy (včetně sdělování výsledku klientovi/rodině), návrh doporučení, jejich zajištění a realizace (využití dostupných služeb v lokalitě), volba navazující intervence ze strany pedagogů školy, volba navazující intervence ze strany samotného odborného poradenského pracovníka. 9

10 3.2 Úroveň B Za mírně až středně pokročilé pracovníky, úroveň B, jsou považováni takoví pracovníci, kteří na pozici školního specialisty působí více jak jeden rok, a v rámci DVPP absolvovali nejméně 150 hodin vzdělávání zaměřeného na problematiku poradenských služeb ve školství. Pro postup do další úrovně by měl být kromě získání větší praxe nastaven také požadavek absolvovat nejméně 250 hodin DVPP, které se specializuje na jednu oblast poradenských služeb ve školství. Vzdělávání pro školní specialisty úrovně B by mělo být zacíleno na problematiku identifikace rizik a na práci s riziky ve vzdělávání žáků: prevence (selhávání žáků ve výuce i rizikové chování), strategie prevence školy, problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) a žáků nadaných (etiologie a projevy jednotlivých odchylek včasné rozpoznání těchto žáků). Dále by se vzdělávání na této úrovni mělo zaměřit na prohlubování kompetencí pro práci se základními diagnostickými metodami osvojenými v úrovni A, a na další rozšíření portfolia diagnostických metod o metody nové: specifika práce s testovými diagnostickými nástroji v případě konkrétních kategorií žáků se SVP a žáků nadaných (zadávání testu a interpretace výsledků), osvojení si práce s psychologickými a speciálně pedagogickými diagnostickými testy, další diagnostické metody netestové povahy (rozhovor, pozorování, strukturované postupy). V neposlední řadě by se vzdělávání v této úrovni mělo věnovat intervenčním postupům, které jsou cíleněji soustředěny na: práci s žákem v součinnosti s rodinou, práci s třídou a skupinou žáků, specifika intervence dle jednotlivých kategorií žáků se SVP a žáků nadaných. 3.3 Úroveň C Do úrovně C je pracovník zařazen po více jak pěti letech praxe na pozici školního specialisty a absolvování nejméně 250 hodin vzdělávání, které je zaměřeno na jednu vybranou oblast poradenských služeb ve školství. U odborných poradenských pracovníků, kteří postoupili do úrovně C, je určitý předpoklad, že se budou ve své poradenské praxi, vedle standardních činností školního specialisty, určitým způsobem koncentrovat na jednu konkrétní oblast poradenských služeb ve školství (dle typu práce, specifické skupiny žáků, specifika práce s konkrétním diagnostickým nástrojem 10

11 atd.). Ve spojení s touto skutečností se vzdělávací nabídka specializuje také na přípravu těchto pracovníků pro výkon metodických činností v oblasti školních psychologických služeb 3. Vzdělávací nabídka se dále soustředí na postupné rozšiřování kompetencí v oblasti identifikace rizik ve vzdělávání žáků a v oblasti práce s těmito riziky, a dále na výcviky zaměřené na práci s jednotlivými diagnostickými nástroji. Pozornost je také věnována přípravě týkající se výkonu náročnějších intervenčních postupů (např. krizová intervence, mediace). 3.4 Specializační studium Jako součást systému je vedle tří základních úrovní navrhováno také specializační vzdělávání, které by bylo určeno pro nejzkušenější odborníky, jež jsou absolventy dlouhodobých výcviků. Obsahem specializačního vzdělávání by mohl být např. výcvikový program zaměřený na poskytování supervize ve školství. 3 V praxi RAMPS VIP III bylo toto realizováno například zapojením těchto specialistů do vedení společných workshopů a do pomoci metodikům při řešení problematických případů z praxe méně zkušených odborných poradenských pracovníků. 11

12 VERTIKÁLNÍ VYMEZENÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY Předešlá kapitola představila pohled na obsahové vymezení vzdělávací nabídky z hlediska prohlubování odborné specializace vzhledem k narůstající odborné praxi a absolvovaného dalšího vzdělávání školních specialistů. Vertikální tematické zaměření pohlíží na nastavení obsahu vzdělávání z hlediska pokrytí konkrétních kategorií oblastí, které jsou pro práci školního specialisty stěžejní. Za účelem nastavení modulu DVPP pro školní specialisty bylo definováno 12 tematických oblastí programů. Tyto programy jsou dále syceny konkrétními vzdělávacími aktivitami, které se soustředí na jedno či více témat specifikujících daný program. Tabulka č. 2 představuje doporučovaná období, kdy by se měl školní specialista s problematikou daného programu nejpozději začít seznamovat, nebo v případě jakých programů by měl dbát na dlouhodobý osobní a odborný rozvoj. V tomto případě můžeme hovořit o určitém komplexním minimu pro danou vzdělanostní úroveň. Specifickým programem je Vstup do profese, jenž je určen pouze začínajícím školním specialistům. Tabulka č. 2: Doporučené nastavení DVPP dle odbornostní úrovně VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ PSYCHOLOG ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG A B C A B C Vstup do profese Vedení dokumentace Diagnostické a intervenční nástroje a postupy Podpora vzdělávání žáků se svp a žáků nadaných Prevence školního selhávání Psychodidaktika Práce se třídou a skupinou Rizikové chování Práce se stresem Patologie Komunikační dovednosti Metodická podpora 12

13 Pokud dojde v nějaké oblasti k výrazným inovacím, je nezbytným předpokladem, že školní specialista absolvuje příslušné vzdělávání bez ohledu na úroveň své odbornosti. Toto vytváří určitý nárok na definování institutu kvality, jenž by dohlížel na aktualizaci témat dle pokroku a vývoje ve společnosti a vědě, a dle nároků školského systému. Dále platí, chce-li se daný pracovník vzdělávat v některém tématu z programu, který již není pro jeho odbornostní úroveň v rámci komplexního minima doporučován, není to překážkou pro absolvování dané aktivity, pokud jinak splňuje nároky kladené samotnou vzdělávací aktivitou (např. absolvování některých předešlých souvisejících aktivit nebo určitá teoretická orientace v dané problematice). 4.1 Vstup do profese Práce školního specialisty má řadu specifik, která vyplývají z jeho role v systému školy. Psychologové a speciální pedagogové začínající pracovat ve škole (včetně těch, kteří již mají psychologickou a speciálně pedagogickou praxi např. ve školském poradenském zařízení či ve zdravotnictví) se musí s těmito specifiky seznámit, aby mohli poskytovat školní poradenské služby účelně a účinně. Vzdělávací aktivity naplňující tento program se orientují na rozvoj kompetencí začínajících školních specialistů v oblasti koncepčního, systémového a obsahového uchopení pozice školního specialisty v poradenském systému a systému školy samotné. V rámci vzdělávacích aktivit jsou ošetřena následující témata: vymezení poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, organizace činnosti školního poradenského pracoviště, poskytování poradenských služeb etika práce, informovaný souhlas, tvorba zakázky, aplikace legislativních norem do práce ŠPP, vnitřní systém komunikace ve škole (komunikace v rámci školy na jednotlivých úrovních - členové ŠPP, učitelský sbor, vedení školy), spolupráce se specializovanými pracovišti. 4.2 Vedení dokumentace Cílem vzdělávacích aktivit zastupujících daný vzdělávací program je rozšíření odborných kompetencí školních specialistů v oblasti vedení záznamů a dokumentace z realizovaných diagnostických a intervenčních činností ve škole v souvislosti s požadavky platné legislativy. Dalším záměrem je umožnit orientaci v povinné dokumentaci školy, ale také ve vedení záznamů a dokumentace ve školských poradenských zařízeních, a to z důvodu předpokladu úzké spolupráce s těmito zařízeními. V rámci vzdělávacích aktivit jsou ošetřena následující témata: dokumentace školy, dokumentace školního poradenského pracoviště, dokumentace školních poradenských zařízení, formáty vytvářených zpráv, 13

14 legislativní souvislosti vedení dokumentace (zásady práce s důvěrnými daty, uchovávání záznamů a dokumentů atd.). 4.3 Diagnostické a intervenční nástroje a postupy Tento vzdělávací program v sobě zahrnuje vzdělávací aktivity orientující se na rozšiřování kompetencí týkajících se užívání různých diagnostických metod, nástrojů a postupů vzhledem k podpoře žáků se SVP. V prvním kroku je kladen důraz na osvojení si daného nástroje (u testových nástrojů včetně jeho vnitřní stavby) nebo postupu (pochopení jeho podstaty). V dalším kroku si školní specialisté osvojují kompetence zvyšují svoji citlivost pro práci s daným nástrojem nebo využívají dané postupy v případě konkrétních skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. V rámci vzdělávacích aktivit jsou ošetřena následující témata: tvorba diagnostické rozvahy, osvojení si práce s potřebnými psychologickými a speciálně pedagogickými diagnostickými testy, další diagnostické metody netestové povahy (rozhovor, pozorování, strukturované postupy), analýza a interpretace získaných výsledků ve vzájemných souvislostech, psaní zpráv z vyšetření s ohledem na příjemce zprávy (včetně sdělování výsledku klientovi/rodině), návrh doporučení - podpůrná opatření, specifika práce s testovými diagnostickými nástroji v případě konkrétních kategorií žáků se SVP a žáků nadaných (zadávání testu a interpretace výsledků), specifika intervence dle jednotlivých kategorií žáků se SVP a žáků nadaných. 4.4 Podpora vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodiči a učiteli, je jednou ze základních oblastí poradenských služeb poskytovaných školními specialisty. Vzdělávání žáků s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb přináší řadu specifických problémů, a podmínky pro vzdělávání těchto žáků se neustále vyvíjejí. Proto je třeba vytvářet a průběžně zvyšovat kompetence školních specialistů v této oblasti. V rámci vzdělávacích aktivit jsou ošetřena následující témata: podpůrná opatření (např. využití individuálního vzdělávacího plánu, asistenti pedagoga, organizace výuky atd.), problematika žáků se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám v učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání) 4, 4 16, zákona č. 561/2004 Sb. 14

15 problematika žáků se sociálním znevýhodněním, problematika žáků se zdravotním postižením (mentální, tělesné, sluchové, zrakové, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus, vývojové poruchy učení, vývojové poruchy chování) 5, problematika žáků nadaných. 4.5 Prevence školního selhávání Záměrem vzdělávacích aktivit tohoto programu je poskytnout školním specialistům informace o možnostech preventivně intervenční péče v oblasti rizika školního selhávání, včetně prevence specifických poruch učení. Postupy jsou zasazeny do prostředí školy, s důrazem na aktivity školního specialisty a na spolupráci s dalšími aktéry (učitel, rodič). Podmínkou systematické práce školních specialistů je znalost různých metod a postupů týkajících se podpory žáků se SVP. V rámci vzdělávacích aktivit jsou ošetřena následující témata: model tři stupně metodické podpory (3MP). 4.6 Psychodidaktika Vzdělávací aktivity realizované v rámci tohoto programu se věnují poskytování poznatků z oblasti kognitivní psychologie, psychologie učení, obecné didaktiky a psychodidaktiky za účelem efektivnějšího nastavení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a žáků s problémy v učení. Vzdělávání každého žáka by se mělo opírat o specifika rozvoje a struktury jeho poznávacích schopností a individuální strategie učení, které žák využívá k osvojení si poznatků. V rámci vzdělávacích aktivit jsou ošetřena následující témata: problematika kognitivních a metakognitivních funkcí a činností, nástroje psychodidaktiky, učební strategie žáků, vyučující strategie pedagogů. 4.7 Rizikové chování Podmínkou systematické práce školních specialistů je znalost různých metod a postupů týkajících se podpory žáků se SVP, včetně žáků s projevy rizikového chování. Rizikové chování žáků (ať už hovoříme o žácích v riziku, výchovných problémech nebo poruchách chování) je jednou z velmi často řešených otázek zejména na základních školách. Cílem vzdělávacího programu je rozšířit kompetence školních specialistů v oblasti rizikového chování. V případě 5 tamtéž 15

16 rizikového chování hovoříme o celé šíři projevů rizikového chování, a to na základě jeho orientace, záměru, časové dimenze, ale i požadovaném způsobu intervence. V rámci vzdělávacích aktivit jsou ošetřena následující témata: poruchy chování specifické a nespecifické, interpersonální agresivní chování (např. násilné chování, šikana, kyberšikana), delikventní chování ve vztahu ke hmotnému majetku (např. vandalismus, krádeže), rizikové zdravotní návyky (např. pití alkoholu, kouření, užívání drog, nezdravé stravovací návyky), rizikové sexuální chování (např. promiskuita, nechráněný pohlavní styk), rizikové chování ve vztahu ke společenským institucím (např. záškoláctví, neplnění školních povinností, předčasné odchody ze střední školy nedokončení studia), prepatologie hráčství, rizikové sportovní aktivity (např. provozování adrenalinových a extrémních sportů), rizikové chování v dopravě a další oblasti, které mohou vlivem dynamického vývoje společnosti vzniknout Práce s třídou a skupinou Klientem školního specialisty není pouze žák, jeho rodina či učitel, ale také třídní kolektiv, který se jako celek může potýkat s různými problémy. Práce se skupinou je také jednou z forem práce s dětmi s problémy v adaptaci nebo s projevy rizikového chování. Vzdělávací aktivity tohoto programu se proto zaměřují na problematiku skupinové dynamiky, pojmenovávají procesy ve skupině a jsou pro školní specialisty přínosným zdrojem pro rozšíření jejich portfolia možných využitelných technik pro tuto formu práce. V rámci vzdělávacích aktivit jsou ošetřena následující témata: dynamika skupiny, její vývoj, role ve skupině, techniky a práce se skupinou, třídním kolektivem, problematika hranic a pravidel. 4.9 Práce se stresem Práce založená na vztahu (což pedagogická práce je) je spojena s určitými riziky směřujícími k syndromu vyhoření. Schopnost osobní duševní hygieny, spolupodílení se na vytváření podmínek školy a atmosféry součinnosti v učitelském sboru se tak stává nedílnou 6 Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., & Novák, P. (Eds.). (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Tišnov: Sdružení SCAN 16

17 součástí činností školního specialisty. Základním cílem vzdělávacího programu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s novými možnostmi v oblasti psychohygieny, nabídnout jim nástroje pro zvládání náročných pracovních situací a naučit se předcházet syndromu vyhoření (nejen u sebe, ale i u ostatních pracovníků školy). Relaxační techniky jsou dále jedním z nástrojů pro práci s žáky, a to jednak pro žáky se syndromem ADHD 7, nebo v situacích velké osobní zátěže. V rámci vzdělávacích aktivit jsou ošetřena následující témata: psychohygiena, relaxační techniky, syndrom vyhoření, copingové strategie Komunikační dovednosti Podmínkou systematické práce školních specialistů je na jedné straně znalost různých metod a postupů v podpoře žáků se SVP, na straně druhé je však také důležité zaměřit se na rozvoj svých komunikačních a sociálních kompetencí. V rámci vzdělávacích aktivit jsou ošetřena následující témata: obeznámení se s kulturou konsensuálního a kompromisního dosahování dohod, spolupracující formy vyjednávání, prezentační dovednosti, mediace, facilitace, jednání s obtížným klientem (konfliktní, agresivní, ale také uzavřený, mlčící) Patologie Vzdělávací program zaměřený na oblast patologie se soustředí na rozvoj kompetencí školních specialistů, které jim pomohou při výskytu určitého problému zorientovat se, zda se jedná o problém zvládnutelný běžnými intervenčními postupy nebo zda bude zapotřebí konziliárního přístupu se specializovanými odborníky. V rámci vzdělávacích aktivit jsou ošetřena následující témata: patologie vývoje a dospívání, duševní poruchy, trauma, poruchy attachmentu, 77 zkratka anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder hyperkinetická porucha 17

18 abnormální a maladaptivní chování Metodická podpora Cílem programu Metodická podpora je pomoci školním psychologům a školním speciálním pedagogům, aby se lépe orientovali v případech, které ve své praxi řeší. Účastníci se naučí být otevření vůči zpětné vazbě, rozpoznat její užitečnost pro svoji práci a využívat reflexi a získanou zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních odborných kompetencí ve školní praxi. Metodická podpora je považována za standardní součást zvyšování profesionálních kompetencí pracovníků v oblasti pomáhajících profesí, umožňuje odborníkům uvažovat nad kvalitou jejich práce, zvyšovat jejich schopnost reflexe (uvědomovaného vnímání vlastní práce) a sebereflexe. V rámci vzdělávacích aktivit jsou ošetřena následující témata: Balintovská skupina, supervize, intervize, mentoring. 18

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Metodická zpráva č. 3 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Téma: Integrace žáků se SVP, zvl. žáků se sociokulturním znevýhodněním 1. Jak se podílí školní speciální pedagog/psycholog

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Vyhodnocení Závěrečných zpráv za školní rok 2009/2010

Vyhodnocení Závěrečných zpráv za školní rok 2009/2010 Vyhodnocení Závěrečných zpráv za školní rok 2009/2010 Školní preventivní strategie (dříve Minimální preventivní program) Základním koncepčním materiál v oblasti prevence rizikového chování zůstává ve školách

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více