Diplomovaná všeobecná sestra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomovaná všeobecná sestra"

Transkript

1 Vyšší odborná škola zdravotnická Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra 1. ročník Kód : N/1.

2 UČEBNÍ PLÁN Učební plán / ročník / období 1. ročník zimní letní Týdny teorie Povinné předměty /počet hod. týdně/ Cizí jazyk ** Latinský jazyk Etika v ošetřovatelství Psychologie obecná a osobnosti Vývojová psychologie Sociální psychologie Zdravotnická psychologie Edukace v ošetřovatelství Sociologie Komunikace v ošetřovatelství Informační a komunikační technologie Zdravotnické a sociální právo Výchova ke zdraví První pomoc a medicína katastrof Biofyzika Biochemie Farmakologie Radiologie a radiační ochrana Klinická propedeutika Anatomie a fyziologie Patologie a patofyziologie Mikrobiologie, epidemiologie, ochrana veřejného zdraví Výživa člověka Výzkum v ošetřovatelství 3 Z 2 ZK 2 ZK 2 Z 2 KZ 2 Z 1 Z 1 Z 1 Z 3 KZ 2 Z 3 KZ 2 ZK 2 KZ 1 KZ 2 Z 1 KZ 1 Z 3 ZK 2 Z 2 ZK 2 Z 2

3 Management a řízení kvality Ošetřovatelství** Klinické ošetřovatelské dovednosti Ošetřovatelství v interních oborech** Ošetřovatelství v chirurgických oborech** Ošetřovatelství v pediatrii Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví Ošetřovatelství v psychiatrii Ošetřovatelství v komunitní, domácí a hospicové péči Absolventský seminář Ošetřovatelská praxe Odborná praxe Odborná praxe prázdninová 3 KZ 4 KZ 7 Z 2 týdny Z 2 Z 4 ZK 1 Z 7 Z 2 týdny Z 2týdny Z Rozsah povinné praktické výuky včetně odborné praxe Předmět Odborná praxe ročník 38 týdnů x 5 dní x 8 hod. Odborná praxe prázdninová 4 týdny x 5 dní x 8 hod. Klinické ošetřovatelské dovednosti Ošetřovatelství v interních a chirurgických oborech,v gynekologii a porodnictví,v pediatrii, v psychiatrii, v komunitní péči cvičení Ošetřovatelská praxe Celkem Celkový počet hodin hod. 160 hod. 112 hod. 312 hod. 196 hod hod. 3

4 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH MODULŮ A KREDITŮ Přehled modulů vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra NÁZEV MODULU POČET KREDITŮ Cizí jazyk anglický jazyk 8 Cizí jazyk německý jazyk 8 Latinský jazyk 1 Etika v ošetřovatelství 2 Psychologie obecná a osobnosti 4 Vývojová psychologie 3 Sociální psychologie 2 Zdravotnická psychologie 4 Edukace v ošetřovatelství 3 Sociologie 2 Komunikace v ošetřovatelství 2 Informační a komunikační technologie 2 Zdravotnické a sociální právo 2 Výchova ke zdraví 2 První pomoc a medicína katastrof 2 Biofyzika 1 Biochemie 1 Farmakologie 2 Radiologie a radiační ochrana 2 Klinická propedeutika 2 Anatomie a fyziologie 10 Patologie a patofyziologie 4 Mikrobiologie, epidemiologie, ochrana veřejného zdraví 3 Výživa člověka 1 Výzkum v ošetřovatelství 3 Management a řízení kvality 4 Ošetřovatelství 10 Klinické ošetřovatelské dovednosti 10 Ošetřovatelství v interních oborech 10 Ošetřovatelství v chirurgických oborech 9 Ošetřovatelství v pediatrii 3 Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví 3 Ošetřovatelství v psychiatrii 5 Ošetřovatelství v komunitní, domácí a hospicové péči 4 Absolventský seminář 1 Ošetřovatelská praxe 2 Odborná praxe 41 Odborná praxe prázdninová 10 4

5 Název modulu Kód modulu P/C* počet hodin Nominální délka počet hodin Cizí jazyk anglický jazyk ANJ 0/ Cizí jazyk německý jazyk NEJ 0/ Latinský jazyk LAJ 0/28 28 Etika v ošetřovatelství ETO 8/8 16 Psychologie obecná a osobnosti POO 14/14 28 Vývojová psychologie VYP 14/14 28 Sociální psychologie SOP 10/6 16 Zdravotnická psychologie ZDP 26/24 50 Edukace v ošetřovatelství EDO 12/12 24 Sociologie SOC 8/8 16 Komunikace v ošetřovatelství KOO 0/56 56 Informační a komunikační technologie IKT 0/28 28 Zdravotnické a sociální právo ZSP 22/0 22 Výchova ke zdraví VKZ 21/21 42 První pomoc a medicína katastrof PPM 0/36 36 Biofyzika BFY 7/7 14 Biochemie BCH 10/4 14 Farmakologie FAR 10/6 16 Radiologie a radiační ochrana RAD 20/8 28 Klinická propedeutika KLP 0/30 30 Anatomie a fyziologie ANF 70/14 84 Patologie a patofyziologie PAP 38/6 44 Mikrobiologie, epidemiologie, ochrana veřejného zdraví MEO 56/0 56 Výživa člověka VYC 14/14 28 Výzkum v ošetřovatelství VYO 18/18 36 Management a řízení kvality MRK 18/18 36 Ošetřovatelství OSE 76/ Klinické ošetřovatelské dovednosti KOD 0/ Ošetřovatelství v interních oborech OIN 86/ Ošetřovatelství v chirurgických oborech OCH 70/ Ošetřovatelství v pediatrii OPE 20/20 40 Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví OGP 16/16 32 Ošetřovatelství v psychiatrii OPS 18/18 36 Ošetřovatelství v komunitní, domácí a hospicové péči OKD 0/32 32 Absolventský seminář ABS 0/12 12 Ošetřovatelská praxe OPR Odborná praxe ODP Odborná praxe prázdninová OPP P- přednášky, C cvičení 5

6 Vzdělávací program: Vyšší zdravotnická škola Diplomovaná všeobecná sestra Název modulu: Cizí jazyk Anglický jazyk N/1. Kód modulu: P-ANJ 01 Nominální délka: 180 hodin (0/180) Počet kreditů: 8 Typ modulu: Povinný - praktický Platnost od: Vstupní úroveň A 2( B 1 ) podle SERR předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle: Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 ( popř. C 1) podle SERR. Získat jazykové a stylizační schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikační kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické a strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a ošetřovatelskou tématiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Kultivovat celkový osobní projev studenta, chování a vystupování ve vztahu k cizincům, usnadnit přístup k informacím, a tím umožnit vyšší mobilitu absolventa a jeho uplatnění na trhu práce v zahraničí. Předpokládané výsledky modulu: Student - zná a umí používat slovní zásobu včetně vybrané frazeologie obecné i specifické pro daný obor v rozsahu komunikačních situací a tematických okruhů - zná vybrané jevy morfologické a syntaktické - ovládá způsoby slovotvorby typické pro obohacování slovní zásoby v odborném jazyce a vybrané jevy v oblasti stylistiky - používá osvojené jazykové prostředky v souvislých výpovědích a celcích v souladu s komunikačním záměrem - vhodně reaguje na partnerovy podněty, odhaduje významy neznámých výrazů, používá kompenzační vyjadřování, pracuje se slovníkem (překladovým, výkladovým), jazykovými příručkami a jinými informačními zdroji - zvládá modelové situace při práci v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních - rozumí hlavním myšlenkám přiměřeně náročných odborných textů, rozliší základní a rozšiřující informace - odvodí významy neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, znalosti tvorby slov, internacionalismů a kontextu - rozumí zdravotnické dokumentaci vedené ve studovaném jazyce - volně reprodukuje přečtený /vyslechnutý odborný text, pochopí hlavní myšlenky, pořídí výtah, sestaví resumé - logicky a jasně strukturuje písemný projev, napíše osnovu, rozvrhne téma, hlavní body a myšlenky 6

7 Obsah modulu: problematika zdraví a zdravého životního stylu zdravotnická zařízení systém, činnost a provoz, zdravotnický personál lidské tělo anatomie a fyziologie zásady první pomoci ošetřovatelství jako vědní obor historie, filozofie profese sestry příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů komunikace s pacientem etika v ošetřovatelství ošetřovatelský proces ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče ošetřovatelská péče uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta, diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků ošetřovatelské modely výzkum v ošetřovatelství multikulturní ošetřovatelství ošetřovatelská péče o nemocné ve vnitřním lékařství, chirurgii, gynekologii, pediatrii, geriatrii a domácí péči, v akutní péči, metodou ošetřovatelského procesu edukace pacienta Doporučené postupy výuky: cvičení, semináře řízené samostudium práce s literaturou Způsob ukončení: Z, KZ, ZK Hodnocení výsledků studentů: Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu vyšší odborné školy a respektují požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání. Doporučená literatura: BRODT, D. Medical-Surgical Nursing and the Nursing Process. Boston: Brown and Company, 1987 BULDOF, S.,MAXEROVÁ, M., English for Nurses. Praha: Scientia Medica, 1996 Kolektiv autorů. Anglicko-český a česko- anglický lékařský slovník. Praha: Avicenum, 1991 LAHODOVÁ, E. Angličtina. Praha: Eurolex Bohemia, 2004 MILLIKEN, M.E., CAMBEL, G. Essential Competencies for Patient Care. St.Louis: Mosby Company, 1985 Oxford Reference Dictionary of Nursing. Oxford: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1990 PARKINSON, J. Angličtina pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2005 TOPILOVÁ, V. Anglicko-český a česko- anglický lékařský slovník. Praha : Grada Publishing, 1999 TOPILOVÁ, V. Medical English. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1993 (2001 ) 7

8 Vzdělávací program: Vyšší zdravotnická škola Diplomovaná všeobecná sestra Název modulu: Cizí jazyk Německý jazyk N/1. Kód modulu: P-NEJ 02 Nominální délka: 180 hodin (0/180) Počet kreditů: 8 Typ modulu: Povinný - praktický Platnost od: Vstupní Úroveň A 2 (B 1 ) podle SERR předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle: Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 ( popř. C 1) podle SERR. Získat jazykové a stylizační schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikační kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické a strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a ošetřovatelskou tématiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Kultivovat celkový osobní projev studenta, chování a vystupování ve vztahu k cizincům, usnadnit přístup k informacím, a tím umožnit vyšší mobilitu absolventa a jeho uplatnění na trhu práce v zahraničí. Předpokládané výsledky modulu: Student zná a umí používat slovní zásobu včetně vybrané frazeologie obecné i specifické pro daný obor v rozsahu komunikačních situací a tematických okruhů zná vybrané jevy morfologické a syntaktické ovládá způsoby slovotvorby typické pro obohacování slovní zásoby v odborném jazyce a vybrané jevy v oblasti stylistiky používá osvojené jazykové prostředky v souvislých výpovědích a celcích v souladu s komunikačním záměrem vhodně reaguje na partnerovy podněty, odhaduje významy neznámých výrazů, používá kompenzační vyjadřování, pracuje se slovníkem (překladovým, výkladovým), jazykovými příručkami a jinými informačními zdroji zvládá modelové situace při práci v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních rozumí hlavním myšlenkám přiměřeně náročných odborných textů, rozliší základní a rozšiřující informace odvodí významy neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, znalosti tvorby slov, internacionalismů a kontextu rozumí zdravotnické dokumentaci vedené ve studovaném jazyce volně reprodukuje přečtený /vyslechnutý odborný text, pochopí hlavní myšlenky, pořídí výtah, sestaví resumé logicky a jasně strukturuje písemný projev, napíše osnovu, rozvrhne téma, hlavní body a myšlenky 8

9 Obsah modulu: problematika zdraví a zdravého životního stylu zdravotnická zařízení systém, činnost a provoz, zdravotnický personál lidské tělo anatomie a fyziologie zásady první pomoci ošetřovatelství jako vědní obor historie, filozofie profese sestry příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů komunikace s pacientem etika v ošetřovatelství ošetřovatelský proces ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče ošetřovatelská péče uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta, diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků ošetřovatelské modely výzkum v ošetřovatelství multikulturní ošetřovatelství ošetřovatelská péče o nemocné ve vnitřním lékařství, chirurgii, gynekologii, pediatrii, geriatrii a domácí péči, v akutní péči, metodou ošetřovatelského procesu edukace pacienta Doporučené postupy výuky: cvičení, semináře řízené samostudium práce s literaturou Způsob ukončení: Z, KZ, ZK Hodnocení výsledků studentů: Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu vyšší odborné školy a respektují požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání. Doporučená literatura: DUDEN: Das Fremdworterbuch. Manheim DOLEŽALOVÁ,M. Gesundheitswesen und Krankenphlege. Hradec Králové: 1997 FIRNHABER-SENSEN, V., SCHMIDT, G. Deutsch im Krankenhaus. Berlin KARASOVÁ, E. Deutsch für Krankenschwestern. Praha: 1996 MOKROŠOVÁ, I. Lékařská němčina. Praha: SPN MOKROŠOVÁ, I. Německo- český a česko německý lékařský slovník. Praha: Grada

10 Vzdělávací program: Vyšší zdravotnická škola Diplomovaná všeobecná sestra N/1. Název modulu: Latinský jazyk Kód modulu: P-LAJ 02 Nominální délka: 28 hodin (0/28 ) Počet kreditů: 1 Typ modulu: Povinný - praktický Platnost od: Vstupní předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle: Obecným cílem modulu je získání základů latinského jazyka potřebných pro vzdělávání v odborných předmětech a pro budoucí povolání. Základní znalost odborné latiny výrazně napomáhá pochopení odborného zdravotnického jazykového projevu a tím zvyšuje jistotu studentů jak při vzdělávání v odborných předmětech, tak v praktické výuce na klinických pracovištích a následné praxi. Cílem výuky je osvojení latinského terminologického lexika medicíny, deklinačního a konjugačního systému latiny, sestavování a analyzování slovních spojení, práce s odborným textem. Předpokládané výsledky modulu: Student zná latinské, řecko-latinské termíny v oblasti anatomie, kliniky a patologie z hlediska jejich významu a správně je používá zná stavbu a správné použití medicínských termínů, jejich strukturní vzorce a determinační vztahy umí správně odhadnout neznámé termíny,, PER ANALOGIAM a orientuje se v běžných termínech lékařské praxe chápe základní mechanizmy latinské gramatiky čte s porozuměním přiměřeně náročný odborný text má základ pro odbornou část anglického jazyka,,medical TERMINOLOGY je schopen přesného, výstižného a logického vyjadřování Obsah modulu: latinská abeceda, délka slabik, přízvuk výslovnost tvarosloví substantiva I.-V deklinace slovesa I.-IV. konjugace, sloveso esse adjektiva I.,II.,III. deklinace, participia prézentu, chemická názvosloví číslovky základní , řadové 1 20, číslovky podílné a násobné latinské préfixy, sufixy, slova složená práce s odborným textem, lékařským slovníkem a jinými jazykovými příručkami receptura, diagnóza nácvik aktivního užívání latinské terminologie v odborné komunikaci s důrazem na terminologii Způsob ukončení: ZK 10

11 Hodnocení výsledků studentů: Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu vyšší odborné školy a respektují požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání. Doporučená literatura: KÁBRT, J., CHLUMSKÁ, E. Lékařské terminologie. SPN: 1972 KÁBRT, J. Jazyk latinský I. Praha: 2001 KÁBRT, J., KUCHARSKÝ, P. Jazyk latinský. Praha: 1985 KÁBRT, J., VALACH, V. Stručný lékařský slovník. Avicenum: 1984 QUITT, P., KUCHARSKÝ, P. Latinská mluvnice. Praha:

12 12

13 Vzdělávací program: Název Modulu Vyšší zdravotnická škola Diplomovaná všeobecná sestra Psychologie obecná a osobnosti N/1. Kód modulu: P-POO 01 Nominální délka: 28 hodin (14/14) Počet kreditů: 4 Typ modulu: Povinný- kombinovaný Platnost od: Vstupní předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle: Modul uvádí studenta do vědeckého studia lidského chování a mentálních procesů, jakož i psychologických teorií osobnosti, vnímání, učení a motivace a aplikace těchto teorií v ošetřovatelské praxi. Psychologie je jedním ze stěžejních modulů v přípravě diplomované všeobecné sestry, neboť významně rozvíjí osobnost studenta, formuje jeho vztah k povolání a rozvíjí jeho profesní kompetence, zejména vztah ke klientům, pacientům. Psychologie obecná a psychologie osobnosti přispívá k pochopení jedinečnosti člověka a jedinečnosti jeho prožívání a chování. Předpokládané výsledky modulu: Student chápe význam psychologie pro sebe sama a pro zdravotnické pracovníky umí vysvětlit, jak se dělí psychologické discipliny má přehled o jednotlivých psychologických metodách a umí je využívat v praxi dokáže vysvětlit biologickou a sociální podmíněnost psychiky dokáže definovat psychické procesy a určit jejich charakteristiky dokáže rozlišit strukturu a jednotlivé vlastnosti osobnosti dokáže využít motivačních zdrojů k rozvoji osobnosti umí poskytnout informace týkající se rozvoje schopností osobnosti dokáže rozlišit jednotlivé druhy temperamentu, využít jejich kladů Obsah modulu: psychologie jako věda předmět a odvětví psychologie, vztah k jiným vědním disciplinám, využití psychologie v praxi biologická a sociokulturní determinace psychiky psychické procesy psychologie osobnosti a její vývoj v procesu socializace struktura a vlastnosti osobnosti motivační vlastnosti osobnosti temperamentové a citové vlastnosti osobnosti charakterově-volní vlastnosti osobnosti faktory zkreslující poznávání a posuzování osobnosti sebepojetí, sebehodnocení a autoregulace osobnosti osobnost zdravotnického pracovníka 13

14 Doporučené postupy výuky: přednáška cvičení, skupinové semináře, diskuze konzultace, řízené samostudium simulace hraním rolí Způsob ukončení: ZK Hodnocení výsledků studentů: Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu vyšší odborné školy a respektují požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání. Doporučená literatura: ČECHOVÁ, V. Obecná psychologie. Brno: IDVPZ, ISBN MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum ISBN NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, ISBN NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, ISBN PLHÁKOVÁ,A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005.ISBN Poznámky: Obsahem cvičení jsou zejména: předmět psychologie metody obecné psychologie techniky poznávání a posuzování osobnosti techniky sebehodnocení, sebereflexe,zvládání negativních emocí apod. 14

15 Vzdělávací program: Vyšší zdravotnická škola Diplomovaná všeobecná sestra N/1. Název Modulu Vývojová psychologie Kód modulu: P-VYP 01 Nominální délka: 28 hodin (14/14) Počet kreditů: 3 Typ modulu: Povinný - kombinovaný Platnost od: Vstupní předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle: Modul se zaměřuje na životní cyklus člověka, na složitost faktorů, které ovlivňují zdraví, životní styl, osobní růst a duševní rovnováhu v jednotlivých obdobích života. Vývojová psychologie seznamuje studenty s jednotlivými fázemi života člověka a zvláštnostmi osobnosti projevujícími se v průběhu života v souvislosti se sociálním prostředím a očekávanými sociálními rolemi a normami. Vede studenty k lepšímu pochopení identity osobnosti v životním cyklu změn osobnosti v jednotlivých fázích života a k lepšímu porozumění běžným nepatologickým krizím jedince. Učí studenty chápat život člověka v jeho souvislostech a pomáhá jim aplikovat získané vědomosti do ošetřovatelské praxe. Předpokládané výsledky modulu: Student je schopen objasnit životní cyklus člověka, jeho fáze a změny umí charakterizovat jednotlivá vývojová období a zvláštnosti osobnosti a vyvodit závěry pro ošetřovatelskou praxi je schopen aplikovat získané poznatky do klinické praxi a zvolit nejvhodnější přístup ke svěřeným klientům Obsah modulu: základní pojmy a vymezení předmětu vývojové psychologie, využití psychologie v praxi životní cyklus člověka, vývojové fáze a předěly v životě člověka prenatální období a novorozenecké období kojenecké období batolecí období vývoj hry v životě dítěte předškolní věk školní věk, puberta období adolescence dospělost stáří frustrace a deprivace v jednotlivých obdobích Doporučené postupy výuky: přednáška cvičení, semináře, diskuze konzultace, řízené samostudium Způsob ukončení: ZK 15

16 Hodnocení výsledků studentů: Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu vyšší odborné školy a respektují požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání. Doporučená literatura: ALLEN, K. E. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, ISBN ČÍŽKOVÁ, J. a kol. Přehled vývojové psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 200. ISBN HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1989 LANGMEIER, J. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, ISBN X. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, ISBN Poznámky: Obsahem cvičení jsou zejména: neuropsychický vývoj dítěte loutka a její využití pohádka hra a hračka výtvarná, hudební, sportovní výchova apod. 16

17 Vzdělávací program: Název modulu: Vyšší zdravotnická škola Diplomovaná všeobecná sestra Komunikace v ošetřovatelství N/1. Kód modulu: P-KOO 01 Nominální délka: 56 hodin (0/56) Počet kreditů: 2 Typ modulu: Povinný - praktický Platnost od: Vstupní předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle: Modul komunikace v ošetřovatelství podstatným způsobem rozvíjí sociálně-komunikativní kompetence studentů a kultivuje jejich vyjadřování a chování. Vede k osvojení žádoucích postojů ke klientům, pacientům a učí je vhodně s nimi komunikovat tzn. adekvátně jejich věku, zdravotnímu stavu a dalším osobnostním nebo sociokulturním specifikám. Modul je chápán jako praktický, zahrnující cvičení. Předpokládané výsledky modulu : Student vysvětlí principy komunikace na různých úrovních sociálních vztahů popíše zásady vedení rozhovoru a aplikuje je v konkrétní situaci profesionálně vystupuje a kultivovaně se vyjadřuje v konkrétních situacích rozumí verbálním i neverbálním projevům klientů, a je schopen na tyto projevy adekvátně reagovat popíše sociokulturní specifika komunikace a aplikuje je v konkrétní situaci Obsah modulu: komunikace jako forma sociální interakce neverbální komunikace proxemika, posturologie, haptika, mimika, kinezika, gestika nácvik v modelových situacích Baby masáže verbální komunikace komunikátor, komunikant, komuniké, komunikační kanál, psychologický dopad komunikace na klienta, chyby v komunikaci rozhovor obsah, fáze, druhy, kladení otázek, zaujímání a projevování postojů, chyby bazální stimulace devalvace, evalvace naslouchání asertivita, agresivita komunikace v zátěžových situacích (např. v terminálním stadiu, s rodinou, s handicapovaným klientem, s cizincem), prevence a řešení konfliktů řešení modelových situací: komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu a na různých úsecích klinické praxe, komunikace s příbuznými multikulturní komunikace komunikace s lékařem a dalšími zdravotnickými pracovníky, s praktikanty komunikace s institucemi, při hledání zaměstnání, osobní prezentace 17

18 Doporučené postupy výuky: cvičení, semináře, diskuze demonstrace ( i s využitím multimediálních prostředků) řešení a rozbor modelových situací procvičování vedení interview konzultace, řízené samostudium Způsob ukončení: Z, KZ Hodnocení výsledků studentů: Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu vyšší odborné školy a respektují požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání. Doporučená literatura: AUCKETTOVÁ, A. Masáže kojenců. Praha: Nakl. JK, 1992, ISBN DE VITO, J. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, ISBN KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, KŘIVOHLAVÝ, J. Povídej naslouchám. Praha: Návrat, ISBN X THIEL, E. Řeč lidského těla. Bratislava: Plasma service, ISBN VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, ISBN

19 Vzdělávací program: Název modulu: Vyšší zdravotnická škola Diplomovaná všeobecná sestra Informační a komunikační technologie N/1. Kód modulu: P- IKT 01 Nominální délka: 28 hodin (0/28) Počet kreditů: 2 Typ modulu: Povinný - praktický Platnost od: Vstupní předpoklady: Znalost základních pojmů z oboru informační technologie, znalost práce s prostředky IKT v rozsahu střední školy Stručná anotace vymezující cíle: Cílem modulu je zdokonalit studenty v dovednosti pracovat s prostředky informační a komunikační technologie, seznámit je s aplikačním programovým vybavením ve zdravotnických zařízeních a jeho použitím. Studenti se dále zdokonalí v dovednosti efektivního použití vyhledávacích služeb internetu, s využíváním překládacího software. Obsahem modulu je úvod do používání různých softwarových souborů, zpracování textu, zpracování dat, statistické analýzy a on-line vyhledávání v odborné literatuře. Základní metodou získání požadovaných dovedností je praktické procvičování úloh následující za výkladem vyučujícího. Předpokládané výsledky modulu: Student: umí aplikovat nabyté znalosti při používání prostředků IKT ve zdravotnictví dokáže aktivně využívat metody a prostředky ukládání a zabezpečení dat ovládá na pokročilé úrovni operační systém umí vyhledávat informace zdravotnické problematiky z otevřených i uzavřených zdrojů vč. zahraničních www. stránek a dále s nimi pracovat umí používat prostředky IKT pro vedení ošetřovatelské a sesterské dokumentace v nemocničním systému dovede zadávat žádanky na vyšetření biologického materiálu a zvládá komunikaci s laboratoří vede pomocí IKT kompletní ambulantní dokumentaci a provádí úkony spojené s dalším vyšetřením klienta/pacienta dokáže zpracovat absolventskou práci dle nejnovějších norem, s využitím základních statistických funkcí umí vytvořit prezentaci s využitím multifunkčního prezentačního programu (např. POWER POINT) a prezentovat ji. Obsah modulu: I. Informatika význam informačních a komunikačních technologií v současné společnosti, ve zdravotnictví a ošetřovatelské praxi. využití počítačů ve zdravotnickém systému, ochrana a zabezpečení dat II. Výpočetní technika Komunikace s PC povýšení znalosti ovládání operačního systému ovládání moderních periferních zařízení Aplikace software se zaměřením na formální stránku absolventské práce 19

20 textové editory tabulkové procesory statistické programy grafické programy multimedia Počítačové sítě architektura, typy, uživatelské ovládání Zdravotnické informační systémy v návaznosti na praxi ve zdravotnických Zařízeních nemocniční informační systém ( terminál, centrální evidence,fronty, složky) informační systémy odborných ambulancí informační systémy praktických lékařů Všeobecné datové a informační systémy, překlady z cizích jazyků internet vyhledávání překlady zdravotnické a medicínské informační systémy III. Statistika Význam statistiky příklady statistických šetření ve zdravotnictví, Základní pojmy statistiky (znak, statistický soubor, výběrové metody, charakteristiky úrovně, charakteristiky variability) Užití statistických funkcí tabulkových kalkulátorů popř. statistického software Doporučené postupy výuky: cvičení konzultace, řízené samostudium počítačové demonstrace procvičování dovedností, práce s příručkami samostatné aktivity při vypracování projektové práce Způsob ukončení: KZ Hodnocení výsledků studentů: Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu vyšší odborné školy a respektují požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání. Doporučená literatura ČSN BÁRTLOVÁ, S. - SADÍLEK, P. - ROTHOVÁ, V.,Výzkum a ošetřovatelství, Brno: NCONZO Brno, ISBN X KASAL, P. - SVAČINA, Š., Lékařská informatika. Praha: Karolinum, Praha ISBN KUBÁTOVÁ, J., Kvantitativní manažerské metody. Polygrafické středisko VUP Olomouc: 2000, ISBN

21 Vzdělávací program: Vyšší zdravotnická škola Diplomovaná všeobecná sestra N/1. Název modulu: Výchova ke zdraví Kód modulu: P VKZ 01 Nominální délka: 42 hodin (21/21) Počet kreditů: 2 Typ modulu: Povinný - kombinovaný Platnost od: Vstupní předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle: Modul je chápán jako teoreticko-praktický, zaměřený na definice zdraví, hlavní zdravotní priority a aspekty určující zdraví populace včetně zdravotní osvěty. Cílem výuky je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti týkající se prevence nemoci a podpory zdraví, metod a forem výchovy ke zdraví. Důraz je kladen na holistické pojetí zdraví. Výuka by měla vést studenty k dovednosti podílet se na realizaci programů na podporu zdraví a působit na jednotlivce, rodiny a sociální skupiny ve smyslu podpory zdraví, zdravého životního stylu a životního prostředí. Předpokládané výsledky modulu: Student charakterizuje strategii péče o zdraví v celosvětovém, státním i regionálním měřítku s oporou o údaje charakterizuje zdravotní stav obyvatelstva a životního prostředí v regionu objasní obecné zásady péče o zdraví specifikuje a dokáže odlišit sociální, demografické, ekonomické a další souvislosti péče o veřejné zdraví uvede formy a prostředky upevňování zdraví a předcházení nemocem vhodné pro různé typy klientů (včetně zdravotnických pracovníků) dokáže interpretovat a aplikovat metody a prostředky potřebné pro edukační činnost sestry a pro výchovu k péči o zdraví realizuje a zpracuje samostatně nebo v týmu projekt výchovy ke zdraví, posoudí a vyhodnotí informace z masmédií k probírané problematice Obsah modulu: Význam a perspektiva výchova ke zdraví Zdraví a jeho determinanty definice zdraví determinanty a faktory zdraví jedince a populace holistické pojetí zdraví Program Světové zdravotnické organizace základní údaje o SZO zdravotní stav obyvatelstva ČR potřeba nové strategie péče o zdraví Národní program podpory zdraví a jeho analýza program Zdraví pro všechny v 21 století charakteristika regionu z hlediska zdravotního stavu obyvatelstva regionální a dílčí programy podpory zdraví, jejich cíle a priority zásady tvorby programu podpory zdraví Zdravý způsob života 21

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Cizí jazyk (AJ, NJ) Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 (popř. C 1) podle SERR. problematika zdraví a zdravého ţivotního

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra 2. ročník Kód : 53 41 N/1. UČEBNÍ PLÁN Učební plán / ročník / období 2. ročník zimní letní Týdny teorie 8 8 Povinné předměty

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 28. LISTOPADU 2008 Cena: 134 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče

Více

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ Organizace výuky a uspořádání vzdělávacího programu ORGANIACE VÝUKY Vzdělávání je organizováno jako denní. ahrnuje teoretickou výuku ve škole nebo ve školicím zařízení vybraném školou a praktickou výuku

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

E Charakteristika studijního předmětu

E Charakteristika studijního předmětu Anatomie a obecná kineziologie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor 64 41 L/51 Podnikání denní nástavbové studium I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Střední

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

školní vzdělávací program Ošetřovatel RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

školní vzdělávací program Ošetřovatel RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel Střední odborné učiliště Valašské Klobouky školní vzdělávací program Ošetřovatel 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel 53-41-H/01 Ošetřovatel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Ošetřovatel Datum 8.11.2013 Název 53-41-H/01 Ošetřovatel Verze 1. Dosažené

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru 43-41-M/01 Veterinářství Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 3. října 2011 s platností od 1. 9. 2012. 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy:

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Mechanik elektrotechnik Kód a název oboru:

Více

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní pediatrický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Č.j.: SZŠ SY/300/2010, dne 31.8.2010 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D.

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A O R G A N I Z A C E S T U D I A O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. OSTRAVA 2006

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP... OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP... 5 2.1 PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA... 5 2.2 KOMPETENCE ABSOLVENTA... 5 2.2.1 Odborné kompetence... 5 2.2.2 Klíčové kompetence... 7 2.2.3 Kompetence

Více

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A LOGIE 1601M/01 1. Identifikační údaje Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace adresa: U Jezu 7, 74101 Nový Jičín zřizovatel: Moravskoslezský

Více