Psychologické aspekty obchodního jednání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologické aspekty obchodního jednání"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Psychologické aspekty obchodního jednání Bakalářská práce Autor: Zdeňka Suchánková, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Ing. Jaroslav Hloušek, MSc. Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Psychologické aspekty obchodního jednání zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Břeclavi dne 14. dubna 2009 Zdeňka Suchánková 2

3 Děkuji vedoucímu bakalářské práce, JUDr. Ing. Jaroslavu Hlouškovi, MSc. za cenné rady, připomínky a vstřícný přístup. 3

4 Anotace: Předmětem mé bakalářské práce na téma Psychologické aspekty obchodního jednání je problematika obchodního jednání a věcí s ním spojených z hlediska psychologie a sociálních vazeb mezi lidmi. Cílem práce je popsat obchodní jednání obecně a to z právní i psychologické podstaty, osvětlit obchodní praktiky v praxi, seznámit čtenáře s různými pohledy ze stran obchodních partnerů či klientů a pokusit se navrhnout optimální řešení vztahů v obchodním jednání mezi všemi zúčastněnými. Ve své práci se zabývám vymezením základních pojmů i pojmů s touto problematikou bezprostředně spjatou. Mou snahou je upozornit na velký význam procesu jednání, který je třeba vkládat do uvedených jednání mezi všemi lidmi v obchodním styku, jak v osobním, tak v kontaktu na dálku. Poslední část práce je věnována nástinu rad, které je možno využít v obchodní praxi při jednání s protistranou a ve vyhodnocení zdůrazňuji trvalý efekt úspěšného jednání, který spočívá především v přesvědčení člověka, tudíž je zakotven v psychice. Annotation: The subject of the bachelor thesis Psychological aspects of business transaction is the dilemma of business action in relation to the psychological and social structure of people. The goal is to describe the business action generally, and from the juridical and psychological point of view, to illustrate business practices in real life, submit several points of view of trading partners, clients, and to make a proposal of optimal solution of relationships in business action among all participants. The thesis is dealing with defining basic terms of the mentioned area. The author is trying to point out an importance of process of action itself, which is very significant in business, personal and distant contact as well. In the final part of the thesis the author submits some recommendations that can be useful in business life. The author also points out the eternal effect of successful proceeding which is anchored in human psychics. 4

5 Psychologické aspekty obchodního jednání Vhled do problematiky Obchodní jednání manažerský, ekonomický, právní pohled Obecné vymezení Fáze obchodního jednání Verbální a nonverbální signály v jednání Verbální signály Nonverbální signály Specifické problémy v obchodní komunikaci Zdolávání námitek Přesvědčování Vyjednávání Typy vyjednavačů Jedenáct nejdůležitějších vlastností dobrého obchodníka (obchodního partnera) Právní rámec obchodního jednání Podnikatel a právo Právní rámec podnikání v ČR Nekalá soutěž Klamavá reklama Klamavé označení zboží a služeb Vyvolání nebezpečí záměny Parazitování na pověsti Podplácení Zlehčování Srovnávací reklama Porušení obchodního tajemství Ohrožování zdraví a životního prostředí Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži Ochrana spotřebitele EU a ochrana spotřebitele Nekalé obchodní praktiky Záruční doba v úpravě občanského práva

6 Lhůty pro vyřízení reklamace Reklama a její vliv na chování spotřebitelů Reklama jako způsob přesvědčování Co je reklama Načasování Historie reklamy Psychologická segmentace Psychologické cíle reklamy Psychologické poznatky v reklamě: Psychologie v propagaci Etika propagace Psychologické aspekty obchodního jednání Motivování Asertivní chování Typy neboli projevy asertivního chování Výsledky asertivního chování Asertivní práva Základní asertivní postupy prosazování oprávněného požadavku Nonverbální komunikace Řeč těla Sedm zásadních komunikačních dovedností, jak být přesvědčivý Strategie a taktika v jednání s lidmi Zásady úspěšného jednání s lidmi Firemní kultura, etické aspekty a jejich vliv na obchodní jednání Podnikatelská etika Etické zásady v podnikání Etika a etiketa v podnikání obecně vymezení základních pojmů Etika v podnikání Etiketa Vnější vzhled Chování na veřejnosti Osobní styk Etiketa na pracovišti Společenská setkání

7 4. Praktické přístupy k obchodnímu jednání Jednání s obchodním partnerem Typologie obchodních partnerů: Jak dobrý obchodník jedná s různými typy klientů Jak na zvídavého klienta Jak na lhostejného klienta Jak na negativistického (odmítavého) klienta Jak na bojácného klienta Jak na klienta, který ví všechno lépe Jak na přemýšlivého klienta Jak na dobromyslného klienta Jak na hrubého klienta Vyhodnocení Seznam použité literatury Seznam internetových zdrojů Přílohy Vysvětlení některých projevů nonverbální komunikace Neverbální komunikace jednání Neverbální komunikace prezentace

8 Jedním ze základních pravidel úspěšného prodejce je nechat své ego za dveřmi. Prodáváme svou vizi, své plány, to, čeho jsme už dosáhli a čeho hodláme dosáhnout. Prodáváme sebe, svou důvěryhodnost a osobní bonitu - zdravé sebevědomí je důležité. Neznámý autor 8

9 Vhled do problematiky Tématem mé bakalářské práce je problematika psychologických aspektů v obchodním jednání. Odborné studie a praxe ukazují, že neverbální komunikace, potažmo naše psychika z velké části ovlivňuje úspěchy v obchodním jednání i v obchodní komunikaci. Z tohoto důvodu se ve své práci zaměřuji na obchodní jednání jakožto takové s pohledem z různých úhlů. Bakalářská práce je orientována v širších souvislostech k obchodnímu jednání, a to z pohledu právní úpravy a její aplikace, obchodních zvyklostí či zásad, na nichž spočívá obchodní zákoník. V první kapitole se zabývám obchodním jednáním obecně, konkrétně z pohledu manažerského, ekonomického a právního. Uvádím fáze obchodního jednání, nástin v obchodní praxi přes vlastnosti dobrého obchodníka, po přesvědčování a vyjednávání. Rozebírám reklamu jako prostředek masového ovlivnění lidí na základě psychologického vnucení. Dále vymezuji právní rámec, a to nekalou soutěž a ochranu spotřebitele. Ve druhé kapitole přecházím na psychologický pohled dané problematiky obchodního jednání. Určitou část textu věnuji motivování, asertivnímu chování, kde rozepisuji typy, výsledky a práva takového asertivního chování. Pozornost také připisuji jak verbální, tak především nonverbální komunikaci, neboli řeči těla, která je v obchodní praxi velmi důležitá. Nesmí chybět ani oblast, kde se vymezuje strategie a taktika v jednání s lidmi. Ve třetí kapitole s názvem firemní kultura, etické aspekty a jejich vliv na obchodní jednání rozebírám převážně podnikatelskou etiku. Z bližšího pohledu: etický kodex, etické zásady v podnikání a z obšírnějšího hlediska etika a etiketa v podnikání. Čtvrtá kapitola pojednává o praktických přístupech k obchodnímu jednání a v ní uvádím jednání s obchodním partnerem a jednání obchodníka s různými typy klientů. Tyto návody a rady se hodí také do praktické části obchodní komunikace mezi dvěma stranami. Závěrečná pátá kapitola slouží jako vyhodnocení všech uvedených bodů a kapitol. 9

10 Cílem práce je poskytnout čtenáři ucelený přehled o možnostech, kterých lze využít při jednání, ať již obchodním nebo jiném. Jako vodítko a pro bližší prozkoumání doporučuji literaturu, z které jsem čerpala a nabrala velké množství cenných rad. Sladit verbální projev s neverbální komunikací je rozhodující pro všechny oblasti lidského života. Asertivně se prosadit a nenechat se vydírat je důležité nejen v obchodě. Žít a jednat v souladu duše a těla znamená být v harmonii, to vede k pozitivnímu myšlení, zdravému sebevědomí a úspěšnému jednání. Pokud nepodceníme přípravu, máme dobře našlápnuto. 10

11 1. Obchodní jednání manažerský, ekonomický, právní pohled 1.1 Obecné vymezení Obchodní jednání můžeme považovat za vyšší stupeň komunikace. Využívá komunikačních dovedností, motivace a odhadování partnera, se kterým jednáte a který však většinou nezastupuje pouze svá přání a potřeby, ale zastupuje svou firmu. Do hry tak vstupují další činitelé, které průběh jednání ovlivňují. Přestože obchodní jednání se může lišit případ od případu, základní pravidla, která můžete uplatnit ve všech fázích, vám pomohou posílit vaše pozice. K těmto základním faktorům patří především následující faktory ovlivňující obchodní jednání: potenciální zákazník x stálý zákazník druh nabídky prodávající kupující legislativa ekonomická situace Faktory ovlivňující obchodní jednání druh podniku fáze rozhodovacího procesu image nabízejícího stadium distribučního procesu předchozí obchodní vztahy Zdroj: vlastní zpracování Obecně jsem hovořila o faktorech v obchodním jednání. Tyto představují pouze část procesu, z hlediska praxe rozlišujeme následujících šest fází obchodního jednání. 11

12 1.2 Fáze obchodního jednání 1. Příprava na jednání Přípravu na jednání nelze podceňovat. Právě dobrá příprava vám ulehčí situace během samotného jednání. V přípravě si vytvoříte určitou předpověď o průběhu jednání na základě získaných informací a zároveň si stanovíte úkoly, které musíte provést, aby se tato předpověď vyplnila. FÁZE POPIS Získání informací o zákazníkovi rozhovor, požadavek zákazníka, statistiky Analýza konkurence analýza trhu, odvětví Stanovení základního cíle marketing, Top management, vize Rozhodování o možných ústupcích vyjednávání, přesvědčování, zdolávání námitek Definování potřeb zákazníka rozhovor, statistiky, průzkumy Posouzení vašich silných a slabých stránek SWOT analýza, konkurenceschopnost Osobní image jak chcete být viděni odezva, zpětná vazba z řad zákazníků a klientů Volba taktiky reklama, prezentace firmy Zdroj: vlastní zpracování Zvolená taktika jednání nám umožňuje připravit si konkrétní scénář, podle kterého lze postupovat. Co je třeba uvážit - příklad takového scénáře: Kde jednáme U některých typů obchodu je předem dáno, kde se bude jednat, zda u zákazníka nebo u prodávajícího, v jiných případech si můžeme místo jednání zvolit. na domácí půdě na půdě partnera na neutrální půdě 12

13 Kdy jednáme Z taktických důvodů je vhodné zvolit dobu těsně před polednem můžeme partnera pozvat na oběd. V případě dojíždění zvolíme takovou hodinu, aby bylo v lidských silách se na jednání dostavit. Pokud jdeme k partnerovi, není dobré domlouvat návštěvu před devátou hodinou. Jak jednáme Záleží na typu obchodu a na stadiu v jakém je jednání s partnerem. krátká jednání dlouhá jednání S dobou jednání můžeme libovolně manipulovat podle potřeby. Kdo jedná Obchodní partner = protistrana, pověřený vyjednavač, obchodní zástupce. Zdroj: vlastní zpracování 2. Otevření jednání Patří sem: úvodní neformální rozhovor uvolníte napětí a vytvoříte osobní vztah, který pomůže snáze překonat i sporné body jednání jednání o proceduře tzn. vyjasnit si určitá pravidla a náležitosti jednání vzájemná výměna nových informací čím lépe umíte zacházet s argumenty, tím větší je vaše šance na výhru. Abyste byli v této fázi úspěšní, neznamená to, že partnera ubijete fakty, ale že aktivně nasloucháte jeho argumentům, abyste odhalili jeho záměr a postoj. Pamatujte si, že úspěšný vyjednavač více naslouchá, než mluví! Nechejte oponenta co nejobšírněji vyjádřit jeho stanovisko. Pak udělejte sumarizaci a ubezpečte se, že jste danému stanovisku správně rozuměli. Potom teprve přišel váš čas na podání podrobného vysvětlení vašeho stanoviska. V této fázi jste už měli dostatečnou možnost poodhalit vašeho partnera, jak po stránce osobní, tak i vzhledem k zainteresovanosti na předmětu jednání. Z argumentů, které jste 13

14 si připravili v přípravné fázi, nyní vyberte pouze ty, o nichž předpokládáte, že partnera nejvíce ovlivní. Snažte se nevyčerpat všechny možnosti, nechte si i nějakou rezervu, která se vám bude hodit v závěrečné fázi. 3. Nabídková fáze V nabídkové fázi jde v zásadě o dvě možnosti a to: buďto nabídku předložíte vy, nebo váš partner. Pokud předkládáte nabídku vy, může vám fázový přístup AIDA pomoci, v jakém pořadí uvádět jednotlivé její části, zejména pak, kdy vyjít s cenou. Uvedený model je jedna z variant možného přístupu k zákazníkovi. Model AIDA způsob oslovení potencionálních obchodních partnerů a zákazníků: A Atention (Pozornost) A Action (Akce) I Interest (Zájem) D Desire (Přání) Pokud nabídku předkládá partner, nezbývá než držet na uzdě své emoce a nenechat se vyprovokovat. 4. Protizahájení partnera Někdy ještě během nabídkové fáze zákazník projeví nesouhlas, vystoupí se svým návrhem nebo začne diskutovat o některé náležitosti. Zachovejte klid a snažte se otázkami zjistit, co partner opravdu potřebuje. V žádném případě ale nedopusťte, abyste jednali o dílčích náležitostech nabídky dříve, než byla předložena celá. Tím by vaše výhody ztratily na účinnosti. 5. Jádro jednání Dobrého psychologického efektu docílíte tehdy, když začnete jednat o těch bodech, které jsou nejméně problematické. Partnera pozitivně naladíte a přistupuje pak lépe k řešení sporných bodů. Během jednání stále zdůrazňujte výhody vaší nabídky. Ten největší trumf si nechte na konec. Na námitky odpovídejte takovými argumenty, které pro daného partnera mají největší účinnost. Záleží na jeho potřebách a motivech. Buďte klidní, ovládejte svou 14

15 nonverbální komunikaci a nezavdávejte příčinu ke konfliktu. Vznikne-li napětí, stočte hovor na téma, při kterém se zákazník uklidní a je opět ochoten komunikovat. Použijte k tomu informací, které o něm máte. Vybudujte znovu pozitivně orientovaný vztah. 6. Zakončení jednání Závěrečná fáze má svá četná úskalí. Někdy můžete v této fázi i po úspěšné prezentaci ztratit obchod, a to když závěr špatně načasujete. Unáhlený nebo pozdní přechod k uzavření obchodu, může zákazníka odradit. Správný čas pro závěr nastane, když zákazník pochopí hodnotu nabídky. Napoví vám jak verbální, tak i nonverbální signály Verbální a nonverbální signály v jednání Verbální signály Takovými signály mohou být například otázky partnera, které svědčí o jeho zájmu. Problematické body jsou vyřešeny a zákazník se ptá na servis, dodací podmínky, nároky na skladování a údržbu, kdy může zboží obdržet a jakou formou uhradit cenu Nonverbální signály Když zákazník souhlasí s nabídkou, uvolní držení těla, spustí zkřížené končetiny, mimika a gesta prozrazují, že přemýšlí. Má-li možnost, dotýká se výrobku, někdo podvědomě srovná listiny, sklapne desky a uchopí pero. V okamžiku, kdy zaznamenáte některý ze signálů, předložte zákazníkovi objednávku k podpisu. V závěrečné fázi můžete uplatnit různé techniky, v závislosti na předmětu jednání a vývoji situace. Vyjmenujme si alespoň některé z nich: 1 BOOTHMAN, Nicholas. Trénink obchodní komunikace. Portál, s. r. o., Praha, ISBN LYKOVÁ, Jana. Jak organizovat a řídit úspěšný prodej. Grada publishing, a.s., Praha, ISBN

16 možnost výběru předpokládaná výhoda sumarizace speciální nabídka překonání vytáček série kladných odpovědí pokus Specifické problémy v obchodní komunikaci Problém je interpersonální konflikt, při němž všichni zúčastnění hledají nejlepší řešení, tudíž problém se vlastně stává stmelujícím elementem. Jsou to různé technické problémy, které následují úvahy, jak to udělat nejlépe a užitečně. Klíčové je najít nejlepší řešení. Příkladem mohou být obchodníci, kteří vymýšlí prodejní či reklamní strategii. 4 Řešení problémů: o hledání možných řešení věcných a lidských aspektů konfliktu o desatero řešení problémů: 1. Problém co je zdrojem neklidu, nerovnováhy např. horší se naše obchodní bilance. 2. Formulace problému, co vlastně chceme řešit, v čem je třeba se rozhodnout. Např. jak oslovit určitou skupinu lidí s obchodní nabídkou, nebo jak vyhledat nové zákazníky, nebo co dělat pro udržení klientely 3. Cíl řešení jak poznáme, že jsme dospěli k výsledku, jak chceme, aby to vypadalo, až budeme hotovi např. 90 % lidí v našem městě bude znát náš hlavní produkt, nebo připravená marketingová kampaň Tyto tři body je důležité oddělit od dalších nelze definovat cíl a výsledek současně s řešením to končí zle a mnohdy se problém vrací k emocemi zatíženému sporu. 3 LYKOVÁ, Jana. Jak organizovat a řídit úspěšný prodej. Grada publishing, a.s., Praha, ISBN %2 ; str. 9;

17 Jednoduše musíme nejprve vědět, kam chceme dojít, potom se teprve připravíme a vydáme na cestu. 4. Shromáždění velkého počtu možných i nemožných variant řešení brainstorming, kde se nehodnotí vhodnost, správnost, ale rozhodující je množství. Ať si máme z čeho vybírat. Např.: lidi mohou oslovit telefonem, dopisem, letáky v tramvajích a autobusech, na ulici přímým oslovením, zazvonit u domovních dveří, v rámci kulturního nebo sportovního vystoupení, v TV, rozhlase, mohu rozdávat kazety, CD a DVD s nahrávkou, mohu prosadit zákon, který je donutí 5. Zvažování pro a proti u každého ze shromážděných námětů z předchozího bodu. 6. Výběr nejlepšího řešení. 7. Potřeby co vše budeme potřebovat, abychom to mohli realizovat např.: peníze, znalosti, dovednosti, kontakty, vybavení. 8. Možné komplikace jaké existují hrozby, co nás může na naší cestě brzdit, nebo dokonce zastavit? Lze se tomu nějak bránit? Není třeba upravit formulaci problému nebo cíle řešení? 9. Realizace uděláme, co jsme vymysleli. 10. Posouzení a ocenění zpětná vazba, co se nám povedlo, co příště uděláme jinak, jaké nové problémy, případně cíle z toho plynou? o rozhodování výběr optimálního řešení z řady možných variant o realizace uskutečnění dohody nebo vybraného řešení problému Zdolávání námitek S námitky a výhradami se setkáváte během celého obchodního jednání, nejvíce ale v jeho jádru a závěru. Někdy je nutné překonat námitky už v úvodní fázi, kdy zákazník s vámi nechce jednat a namítá, že nemá zájem, čas, peníze. Ne vždy je ale nutné pohlížet na námitky jako na projev negativního postoje k objednávce. Zákazník jimi může naopak projevit zájem %2 ; str. 10, 11;

18 o nabízený produkt a jde mu o získání dalších informací. Zkušení obchodníci je proto považují za reakci na jejich sdělení. Zákazník se většinou nechce ptát přímo, má pocit, že na vznesenou námitku získá podrobnější odpověď. Někdy se ale nejedná o námitku, ale o vytáčku, kterou zákazník chce buďto oddálit konečné rozhodnutí nebo od obchodu ustoupit Přesvědčování Cílem přesvědčování v obchodní praxi je přimět zákazníka, aby změnil názor a postoj k určitému výrobku, službě nebo firmě. Záleží nejen na schopnostech obchodního zástupce, ale i na síle postojů, které kupující zaujímá. Tyto postoje mají svůj původ v názorech, které zákazník považuje za pravdivé. Při přesvědčování využijeme komunikačních dovedností. Důležitou úlohu hraje aktivní naslouchání a kladení otázek, které vám pomůže odhalit strukturu hodnot zákazníka. Své místo má i neformální konverzace, kterou si můžete získat partnerovy sympatie, ale i formulace sdělení a možnost poskytnout vhodné reference (zkušenosti jiných zákazníků). Důvěryhodnost jako faktor přesvědčování Velmi silně můžete zákazníka ovlivnit svou důvěryhodností. Definovat, co znamená důvěryhodnost je složité. Podle výzkumů z oblasti psychologie máme důvěru k takovým jedincům, kteří v nás vzbuzují pocit jistoty, odbornosti a dynamičnosti, dále mají určité charisma a společenský status. Jistí se cítíme s těmi lidmi, kteří se projevují jako laskaví, přátelští, jsou k nám milí a jsou dobrými partnery v komunikaci. Ti, kdo se takto neprojevují, v nás nemusí nutně vzbudit nepřátelství, ale pociťujeme nejistotu. Za odborníky považujeme pracovníky s vysokou kvalifikací, kteří prokazují odpovídající schopnosti, jsou inteligentní a vzbuzují autoritu. Dynamičtí jedinci působí rozhodným dojmem, jsou aktivní, energičtí a zdravě asertivní. To, co člověk těžko může natrénovat, je jeho charisma. Je to zvláštní osobní kvalita, jakési kouzlo osobnosti, které snadno vyvolává autoritu u velkého počtu lidí. 6 KHELEROVÁ, Vladimíra. Trénink obchodního jednání. Grada, Praha, ISBN , str

19 Dalším faktorem jsou symboly společenského postavení a prestiže. Ti, kdo mají tyto symboly, jsou obdivováni a uznáváni. Většina zákazníků se dá snadněji přesvědčit, jedná-li s nimi nikoli prodávající, ale přímo jeho šéf, který má v jejich očích větší společenský statut. Často platí argumentace, že některá z uznávaných autorit si výrobek už koupila Vyjednávání S vyjednáváním se setkáváme každodenně ve všech sférách našeho života. Znamená to, že se sejdou dvě nebo více stran a každá má jinou potřebu a jiný názor na předmět jednání. Dochází k otevřenému nebo skrytému konfliktu. Jakým způsobem je konflikt řešen, záleží na osobnostech vyjednavačů, na jejich schopnostech, taktice, skutečných potřebách a motivaci. Cílem vyjednávání je, aby každá ze zúčastněných stran získala nějakou výhodu, i když tato výhoda často bývá nižší, než byla jejich původní představa. Jde tedy o nalezení takového kompromisu, který je přijatelný pro všechny. V tomto případě se jedná o ideální vyjednávání ve stylu Výhra Výhra, kdy každý získá jistou výhodu. Strany jsou tedy připraveny ustoupit ze své původní pozice. Tento akt jistě není pro zúčastněné bezbolestný. Důležité je včas rozpoznat hrozící konflikt a umět se s ním vypořádat. Ne vždy působí konflikt negativně. Naopak, může dojít k vyjasnění skutečných potřeb a v případě, že se zdaří konflikt vyřešit, je pravděpodobné, že se jednající strany sblíží. 8 Vyjednávání je tedy řešení sporu přímým jednáním protistran. Příkladem mohou být vyjednávání o ceně, termínech, způsobech dodávky, o kvalitě zboží Typy vyjednavačů Dle Vladimíry Khelerové můžeme vymezit tři typy vyjednavačů: vyjednavač tvrdý vyjednavač měkký vyjednavač principiální 7 KHELEROVÁ, Vladimíra. Trénink obchodního jednání. Grada, Praha, ISBN , str %2 ; str. 6; %2 ; str. 10;

20 Tvrdý vyjednavač Jde o člověka, který rezolutně stojí na svých pozicích a odmítá veškeré ústupky. Do jednání vstupuje s maximálním cílem, který je pro něj cílem definitivním a chce ho dosáhnout za jakoukoli cenu. Neuznává potřeby a nároky dalších zúčastněných stran. Snaží se je dostat do slepé uličky, k čemuž používá nátlakových taktik. Jde mu o vítězství, ignoruje vztah. Měkký vyjednavač Tomuto vyjednavači jde především o dohodu, a to dokonce víc než o výsledek jednání. Je ochoten pravdivě odkrýt své nejzazší meze a snadno se nechá přimět ke změně pozice. Nepoužívá, resp. bojí se použít nátlakové taktiky. Nechce vstupovat do konfliktu, aby nenarušil vztah. Principiální vyjednavač Tento typ představuje optimálního vyjednavače, který jedná ve stylu VÝHRA-VÝHRA. Jde mu o rozumný výsledek, výhodný pro obě strany. K problému přistupuje racionálně a jde mu jak o dohodu, tak o vztah. Zastává sice své zájmy, ale neopevňuje pozice a nevytyčuje si nejzazší meze. To mu dává větší prostor k vytvoření variant řešení a během jednání je značně flexibilní Jedenáct nejdůležitějších vlastností dobrého obchodníka (obchodního partnera) 1. Znalost znát trh, obchodního partnera i vlastnosti produktů a služeb přináší v konečném důsledku spokojeného zákazníka i konkurenční výhodu. 2. Komunikační dovednosti jsou základním elementem úspěšného obchodního vztahu se zákazníkem nebo obchodním partnerem. 3. Vytrvalost a trpělivost základní předpoklady úspěšného obchodníka a podnikatele. 10 KHELEROVÁ, Vladimíra. Trénink obchodního jednání. Grada, Praha, ISBN , str. 85, 86 20

21 4. Schopnost hledat cestu ke kompromisům a vzájemným ústupkům umění vyjednávání a hledání společných zájmů a cílů představuje efektivní způsob dosažení shody. 5. Adaptabilita schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám a dynamice trhu je klíčová především v oblasti konkurenceschopnosti. 6. Umění se ovládat a emoční vyrovnanost profesionální jednání a vystupování je zárukou úspěšných obchodních jednání se zákazníky a obchodními partnery. 7. Racionální myšlení, míra inteligence je základním předpokladem pro úspěšná jednání se zákazníky a obchodními partnery. 8. Umění vyznat se v lidech, typologie osobností je skutečným uměním a klíčem k mnoha úspěšným obchodním jednáním. Tuto dovednost lze praxí zdokonalovat, nelze ji však v podstatě bezchybně ovládnout. 9. Rozhodnost jednat rychle a efektivně, správně a včas se rozhodovat, základní předpoklad efektivní konkurenceschopnosti. 10. Pamatovat si jméno obchodního partnera a používat ho znát svého obchodního partnera, to je polovina úspěchu obchodního jednání a budoucích obchodů. 11. Kontakty správné kontakty a jejich efektivní využívání vám umožní získávat nové zákazníky a nové obchodní partnery a získávat zajímavé obchodní příležitosti. 1.5 Právní rámec obchodního jednání Podnikatel a právo Nejproblematičtější oblastí je právní prostředí, ve kterém podnikatelé realizují svoji činnost. Právní prostředí zajišťuje svými zákony, opatřeními a svými orgány stát. Stát ovlivňuje a reguluje optimalizaci funkcí nestátních sektorů zásadně prostřednictvím právního rámce a jeho dodržování kontroluje prostřednictvím moci soudní. Výkonná moc slouží zejména k ustavení institucionálního rámce. Pokud právní rámec pozitivně nestimuluje funkce a aktivity nestátní sféry, vládní politiky selhávají a rozpočet je nevyrovnaný, měly by iniciativy státu směřovat nejprve k vyvážení práva, rozpočtu a politik. Přímé zásahy by měly být jen dočasné. 21

22 Posouzeno z dlouhodobého hlediska, tranzitivní ekonomiky zemí střední a východní Evropy včetně ČR mají dosud trhy ne plně rozvinuté a transparentní, právo málo účinné a těžko vymahatelné, stát má příliš silnou pozici jako centrum moci, občanský sektor je slabý a angažovanost občanů ve věcech veřejných je nedostatečná Právní rámec podnikání v ČR V období společensko-ekonomických změn dochází k častým změnám zákonům i k jejich opakovaným novelizacím. Zvláště reforma veřejné správy a vstup do Evropské unie byl spojen s mnoha právními úpravami. Tak se stalo, že právní úprava podmínek podnikání je v ČR nepřehledná, zákony jsou přijímány s krátkou dobou přípravy před jejich platností, což zhoršuje podnikatelské prostředí. Podnikatelé kritizují zdlouhavý zápis od obchodního rejstříku, slabou ochranu práv věřitelů, nedořešení úpadků podniků, úpravu nemocenského pojištění apod. Základní právní rámec podnikání je upraven v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Podnikání zasahuje téměř do všech právních odvětví práva soukromého (právo obchodní, občanské, pracovní, mezinárodní právo soukromé) i práva veřejného (právo správní, finanční, trestní). Občanský zákoník jako základní právní předpis soukromého práva definuje pojmy, jako je např. fyzická a právnická osoba, vlastnické právo, zástavní právo, spotřebitelské smlouvy atd. Obchodní zákoník je kodexem obchodního práva, který upravuje postavení podnikatele a obchodní závazkové vztahy. Obchodní právo jako jediné právní odvětví právního řádu České republiky vzniklo až v tržních podmínkách. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že obchodní zákoník volně navazuje na dřívější hospodářský zákoník, který u nás platil až do konce roku V obchodním zákoníku nalezneme např. definici podnikání a podnikatele, úpravu obchodního rejstříku, jakožto veřejného seznamu, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje. Obchodní zákoník rovněž obsahuje úpravu jednotlivých typů obchodních společností a družstva i úpravu obchodních závazkových vztahů MALACH, Antonín a kolektiv. Jak podnikat po vstupu do EU. Grada Publishing, a.s., Praha, ISBN ; str MALACH, Antonín a kolektiv. Jak podnikat po vstupu do EU. Grada Publishing, a.s., Praha,

23 1.5.3 Nekalá soutěž Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. 13 Nekalá soutěž je zejména: Klamavá reklama Dle zákona č. 513/1991 Sb., 45 je klamavá reklama šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem. Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl Klamavé označení zboží a služeb Klamavým označením zboží a služeb, podle zákona č. 513/1991 Sb., 46, je každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, nebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo. Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, jako výrazy druh, typ, způsob a označení je přesto způsobilé vyvolat o původu nebo o povaze zboží či služeb mylnou domněnku Vyvolání nebezpečí záměny Zákon č. 513/1991 Sb., 47 upravuje vyvolání nebezpečí záměny, což je užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem, ISBN ; str

Co to je nekalá soutěž?

Co to je nekalá soutěž? Literatura - doporučená články v časopisech Právní rozhledy a Právní rádce, zejm. Smejkal, V.: Nekalá soutěž na Internetu. Právní rádce, 2002, č. 2, s. 11 14 Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. REKLAMACE REKLAMACE PODLE SOZ 626 (1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. (2) Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Nekalá soutěž II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.12.2013

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Department of Commercial Law. kotasek@law.muni.cz. www.law.muni.cz

Department of Commercial Law. kotasek@law.muni.cz. www.law.muni.cz Department of Commercial Law JUDr. Josef Kotásek, Ph. D. kotasek@law.muni.cz www.law.muni.cz Hospodářská soutěž a mediální prostředí Podnikání a média Periodický tisk Princip evidence -46/2000 Sb., ZÁKON

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Legislativní omezení cenové komunikace Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 13.05.2009 OBSAH Právní předpisy Nekalé obchodní praktiky Nekalá soutěž Praktické

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová Vesnice jako místo spotřeby Ing. Dana Posádová 1 O čem budeme mluvit Kdo jsem Spotřebitel a spotřeba Na co si dát pozor při nakupování Nebezpečí reklamních sdělení Marketingové komunikace Osobní prodej

Více

Úplné znění. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s vyznačením navrhovaných změn ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů si před použitím

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014 DUBNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Češi utratí v e-shopech kolem 50 miliard ročně. Od ledna jsou nákupy bezpečnější PRAHA, 9. dubna 2014

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 247 87 426 se sídlem Praha 10, U Tvrze č. 65, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014 LEDNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Přechod na nový občanský zákoník komplikuje zdravotnictví. Nízký počet pitev dělá problémy očním chirurgům

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více