Psychologické aspekty obchodního jednání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologické aspekty obchodního jednání"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Psychologické aspekty obchodního jednání Bakalářská práce Autor: Zdeňka Suchánková, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Ing. Jaroslav Hloušek, MSc. Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Psychologické aspekty obchodního jednání zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Břeclavi dne 14. dubna 2009 Zdeňka Suchánková 2

3 Děkuji vedoucímu bakalářské práce, JUDr. Ing. Jaroslavu Hlouškovi, MSc. za cenné rady, připomínky a vstřícný přístup. 3

4 Anotace: Předmětem mé bakalářské práce na téma Psychologické aspekty obchodního jednání je problematika obchodního jednání a věcí s ním spojených z hlediska psychologie a sociálních vazeb mezi lidmi. Cílem práce je popsat obchodní jednání obecně a to z právní i psychologické podstaty, osvětlit obchodní praktiky v praxi, seznámit čtenáře s různými pohledy ze stran obchodních partnerů či klientů a pokusit se navrhnout optimální řešení vztahů v obchodním jednání mezi všemi zúčastněnými. Ve své práci se zabývám vymezením základních pojmů i pojmů s touto problematikou bezprostředně spjatou. Mou snahou je upozornit na velký význam procesu jednání, který je třeba vkládat do uvedených jednání mezi všemi lidmi v obchodním styku, jak v osobním, tak v kontaktu na dálku. Poslední část práce je věnována nástinu rad, které je možno využít v obchodní praxi při jednání s protistranou a ve vyhodnocení zdůrazňuji trvalý efekt úspěšného jednání, který spočívá především v přesvědčení člověka, tudíž je zakotven v psychice. Annotation: The subject of the bachelor thesis Psychological aspects of business transaction is the dilemma of business action in relation to the psychological and social structure of people. The goal is to describe the business action generally, and from the juridical and psychological point of view, to illustrate business practices in real life, submit several points of view of trading partners, clients, and to make a proposal of optimal solution of relationships in business action among all participants. The thesis is dealing with defining basic terms of the mentioned area. The author is trying to point out an importance of process of action itself, which is very significant in business, personal and distant contact as well. In the final part of the thesis the author submits some recommendations that can be useful in business life. The author also points out the eternal effect of successful proceeding which is anchored in human psychics. 4

5 Psychologické aspekty obchodního jednání Vhled do problematiky Obchodní jednání manažerský, ekonomický, právní pohled Obecné vymezení Fáze obchodního jednání Verbální a nonverbální signály v jednání Verbální signály Nonverbální signály Specifické problémy v obchodní komunikaci Zdolávání námitek Přesvědčování Vyjednávání Typy vyjednavačů Jedenáct nejdůležitějších vlastností dobrého obchodníka (obchodního partnera) Právní rámec obchodního jednání Podnikatel a právo Právní rámec podnikání v ČR Nekalá soutěž Klamavá reklama Klamavé označení zboží a služeb Vyvolání nebezpečí záměny Parazitování na pověsti Podplácení Zlehčování Srovnávací reklama Porušení obchodního tajemství Ohrožování zdraví a životního prostředí Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži Ochrana spotřebitele EU a ochrana spotřebitele Nekalé obchodní praktiky Záruční doba v úpravě občanského práva

6 Lhůty pro vyřízení reklamace Reklama a její vliv na chování spotřebitelů Reklama jako způsob přesvědčování Co je reklama Načasování Historie reklamy Psychologická segmentace Psychologické cíle reklamy Psychologické poznatky v reklamě: Psychologie v propagaci Etika propagace Psychologické aspekty obchodního jednání Motivování Asertivní chování Typy neboli projevy asertivního chování Výsledky asertivního chování Asertivní práva Základní asertivní postupy prosazování oprávněného požadavku Nonverbální komunikace Řeč těla Sedm zásadních komunikačních dovedností, jak být přesvědčivý Strategie a taktika v jednání s lidmi Zásady úspěšného jednání s lidmi Firemní kultura, etické aspekty a jejich vliv na obchodní jednání Podnikatelská etika Etické zásady v podnikání Etika a etiketa v podnikání obecně vymezení základních pojmů Etika v podnikání Etiketa Vnější vzhled Chování na veřejnosti Osobní styk Etiketa na pracovišti Společenská setkání

7 4. Praktické přístupy k obchodnímu jednání Jednání s obchodním partnerem Typologie obchodních partnerů: Jak dobrý obchodník jedná s různými typy klientů Jak na zvídavého klienta Jak na lhostejného klienta Jak na negativistického (odmítavého) klienta Jak na bojácného klienta Jak na klienta, který ví všechno lépe Jak na přemýšlivého klienta Jak na dobromyslného klienta Jak na hrubého klienta Vyhodnocení Seznam použité literatury Seznam internetových zdrojů Přílohy Vysvětlení některých projevů nonverbální komunikace Neverbální komunikace jednání Neverbální komunikace prezentace

8 Jedním ze základních pravidel úspěšného prodejce je nechat své ego za dveřmi. Prodáváme svou vizi, své plány, to, čeho jsme už dosáhli a čeho hodláme dosáhnout. Prodáváme sebe, svou důvěryhodnost a osobní bonitu - zdravé sebevědomí je důležité. Neznámý autor 8

9 Vhled do problematiky Tématem mé bakalářské práce je problematika psychologických aspektů v obchodním jednání. Odborné studie a praxe ukazují, že neverbální komunikace, potažmo naše psychika z velké části ovlivňuje úspěchy v obchodním jednání i v obchodní komunikaci. Z tohoto důvodu se ve své práci zaměřuji na obchodní jednání jakožto takové s pohledem z různých úhlů. Bakalářská práce je orientována v širších souvislostech k obchodnímu jednání, a to z pohledu právní úpravy a její aplikace, obchodních zvyklostí či zásad, na nichž spočívá obchodní zákoník. V první kapitole se zabývám obchodním jednáním obecně, konkrétně z pohledu manažerského, ekonomického a právního. Uvádím fáze obchodního jednání, nástin v obchodní praxi přes vlastnosti dobrého obchodníka, po přesvědčování a vyjednávání. Rozebírám reklamu jako prostředek masového ovlivnění lidí na základě psychologického vnucení. Dále vymezuji právní rámec, a to nekalou soutěž a ochranu spotřebitele. Ve druhé kapitole přecházím na psychologický pohled dané problematiky obchodního jednání. Určitou část textu věnuji motivování, asertivnímu chování, kde rozepisuji typy, výsledky a práva takového asertivního chování. Pozornost také připisuji jak verbální, tak především nonverbální komunikaci, neboli řeči těla, která je v obchodní praxi velmi důležitá. Nesmí chybět ani oblast, kde se vymezuje strategie a taktika v jednání s lidmi. Ve třetí kapitole s názvem firemní kultura, etické aspekty a jejich vliv na obchodní jednání rozebírám převážně podnikatelskou etiku. Z bližšího pohledu: etický kodex, etické zásady v podnikání a z obšírnějšího hlediska etika a etiketa v podnikání. Čtvrtá kapitola pojednává o praktických přístupech k obchodnímu jednání a v ní uvádím jednání s obchodním partnerem a jednání obchodníka s různými typy klientů. Tyto návody a rady se hodí také do praktické části obchodní komunikace mezi dvěma stranami. Závěrečná pátá kapitola slouží jako vyhodnocení všech uvedených bodů a kapitol. 9

10 Cílem práce je poskytnout čtenáři ucelený přehled o možnostech, kterých lze využít při jednání, ať již obchodním nebo jiném. Jako vodítko a pro bližší prozkoumání doporučuji literaturu, z které jsem čerpala a nabrala velké množství cenných rad. Sladit verbální projev s neverbální komunikací je rozhodující pro všechny oblasti lidského života. Asertivně se prosadit a nenechat se vydírat je důležité nejen v obchodě. Žít a jednat v souladu duše a těla znamená být v harmonii, to vede k pozitivnímu myšlení, zdravému sebevědomí a úspěšnému jednání. Pokud nepodceníme přípravu, máme dobře našlápnuto. 10

11 1. Obchodní jednání manažerský, ekonomický, právní pohled 1.1 Obecné vymezení Obchodní jednání můžeme považovat za vyšší stupeň komunikace. Využívá komunikačních dovedností, motivace a odhadování partnera, se kterým jednáte a který však většinou nezastupuje pouze svá přání a potřeby, ale zastupuje svou firmu. Do hry tak vstupují další činitelé, které průběh jednání ovlivňují. Přestože obchodní jednání se může lišit případ od případu, základní pravidla, která můžete uplatnit ve všech fázích, vám pomohou posílit vaše pozice. K těmto základním faktorům patří především následující faktory ovlivňující obchodní jednání: potenciální zákazník x stálý zákazník druh nabídky prodávající kupující legislativa ekonomická situace Faktory ovlivňující obchodní jednání druh podniku fáze rozhodovacího procesu image nabízejícího stadium distribučního procesu předchozí obchodní vztahy Zdroj: vlastní zpracování Obecně jsem hovořila o faktorech v obchodním jednání. Tyto představují pouze část procesu, z hlediska praxe rozlišujeme následujících šest fází obchodního jednání. 11

12 1.2 Fáze obchodního jednání 1. Příprava na jednání Přípravu na jednání nelze podceňovat. Právě dobrá příprava vám ulehčí situace během samotného jednání. V přípravě si vytvoříte určitou předpověď o průběhu jednání na základě získaných informací a zároveň si stanovíte úkoly, které musíte provést, aby se tato předpověď vyplnila. FÁZE POPIS Získání informací o zákazníkovi rozhovor, požadavek zákazníka, statistiky Analýza konkurence analýza trhu, odvětví Stanovení základního cíle marketing, Top management, vize Rozhodování o možných ústupcích vyjednávání, přesvědčování, zdolávání námitek Definování potřeb zákazníka rozhovor, statistiky, průzkumy Posouzení vašich silných a slabých stránek SWOT analýza, konkurenceschopnost Osobní image jak chcete být viděni odezva, zpětná vazba z řad zákazníků a klientů Volba taktiky reklama, prezentace firmy Zdroj: vlastní zpracování Zvolená taktika jednání nám umožňuje připravit si konkrétní scénář, podle kterého lze postupovat. Co je třeba uvážit - příklad takového scénáře: Kde jednáme U některých typů obchodu je předem dáno, kde se bude jednat, zda u zákazníka nebo u prodávajícího, v jiných případech si můžeme místo jednání zvolit. na domácí půdě na půdě partnera na neutrální půdě 12

13 Kdy jednáme Z taktických důvodů je vhodné zvolit dobu těsně před polednem můžeme partnera pozvat na oběd. V případě dojíždění zvolíme takovou hodinu, aby bylo v lidských silách se na jednání dostavit. Pokud jdeme k partnerovi, není dobré domlouvat návštěvu před devátou hodinou. Jak jednáme Záleží na typu obchodu a na stadiu v jakém je jednání s partnerem. krátká jednání dlouhá jednání S dobou jednání můžeme libovolně manipulovat podle potřeby. Kdo jedná Obchodní partner = protistrana, pověřený vyjednavač, obchodní zástupce. Zdroj: vlastní zpracování 2. Otevření jednání Patří sem: úvodní neformální rozhovor uvolníte napětí a vytvoříte osobní vztah, který pomůže snáze překonat i sporné body jednání jednání o proceduře tzn. vyjasnit si určitá pravidla a náležitosti jednání vzájemná výměna nových informací čím lépe umíte zacházet s argumenty, tím větší je vaše šance na výhru. Abyste byli v této fázi úspěšní, neznamená to, že partnera ubijete fakty, ale že aktivně nasloucháte jeho argumentům, abyste odhalili jeho záměr a postoj. Pamatujte si, že úspěšný vyjednavač více naslouchá, než mluví! Nechejte oponenta co nejobšírněji vyjádřit jeho stanovisko. Pak udělejte sumarizaci a ubezpečte se, že jste danému stanovisku správně rozuměli. Potom teprve přišel váš čas na podání podrobného vysvětlení vašeho stanoviska. V této fázi jste už měli dostatečnou možnost poodhalit vašeho partnera, jak po stránce osobní, tak i vzhledem k zainteresovanosti na předmětu jednání. Z argumentů, které jste 13

14 si připravili v přípravné fázi, nyní vyberte pouze ty, o nichž předpokládáte, že partnera nejvíce ovlivní. Snažte se nevyčerpat všechny možnosti, nechte si i nějakou rezervu, která se vám bude hodit v závěrečné fázi. 3. Nabídková fáze V nabídkové fázi jde v zásadě o dvě možnosti a to: buďto nabídku předložíte vy, nebo váš partner. Pokud předkládáte nabídku vy, může vám fázový přístup AIDA pomoci, v jakém pořadí uvádět jednotlivé její části, zejména pak, kdy vyjít s cenou. Uvedený model je jedna z variant možného přístupu k zákazníkovi. Model AIDA způsob oslovení potencionálních obchodních partnerů a zákazníků: A Atention (Pozornost) A Action (Akce) I Interest (Zájem) D Desire (Přání) Pokud nabídku předkládá partner, nezbývá než držet na uzdě své emoce a nenechat se vyprovokovat. 4. Protizahájení partnera Někdy ještě během nabídkové fáze zákazník projeví nesouhlas, vystoupí se svým návrhem nebo začne diskutovat o některé náležitosti. Zachovejte klid a snažte se otázkami zjistit, co partner opravdu potřebuje. V žádném případě ale nedopusťte, abyste jednali o dílčích náležitostech nabídky dříve, než byla předložena celá. Tím by vaše výhody ztratily na účinnosti. 5. Jádro jednání Dobrého psychologického efektu docílíte tehdy, když začnete jednat o těch bodech, které jsou nejméně problematické. Partnera pozitivně naladíte a přistupuje pak lépe k řešení sporných bodů. Během jednání stále zdůrazňujte výhody vaší nabídky. Ten největší trumf si nechte na konec. Na námitky odpovídejte takovými argumenty, které pro daného partnera mají největší účinnost. Záleží na jeho potřebách a motivech. Buďte klidní, ovládejte svou 14

15 nonverbální komunikaci a nezavdávejte příčinu ke konfliktu. Vznikne-li napětí, stočte hovor na téma, při kterém se zákazník uklidní a je opět ochoten komunikovat. Použijte k tomu informací, které o něm máte. Vybudujte znovu pozitivně orientovaný vztah. 6. Zakončení jednání Závěrečná fáze má svá četná úskalí. Někdy můžete v této fázi i po úspěšné prezentaci ztratit obchod, a to když závěr špatně načasujete. Unáhlený nebo pozdní přechod k uzavření obchodu, může zákazníka odradit. Správný čas pro závěr nastane, když zákazník pochopí hodnotu nabídky. Napoví vám jak verbální, tak i nonverbální signály Verbální a nonverbální signály v jednání Verbální signály Takovými signály mohou být například otázky partnera, které svědčí o jeho zájmu. Problematické body jsou vyřešeny a zákazník se ptá na servis, dodací podmínky, nároky na skladování a údržbu, kdy může zboží obdržet a jakou formou uhradit cenu Nonverbální signály Když zákazník souhlasí s nabídkou, uvolní držení těla, spustí zkřížené končetiny, mimika a gesta prozrazují, že přemýšlí. Má-li možnost, dotýká se výrobku, někdo podvědomě srovná listiny, sklapne desky a uchopí pero. V okamžiku, kdy zaznamenáte některý ze signálů, předložte zákazníkovi objednávku k podpisu. V závěrečné fázi můžete uplatnit různé techniky, v závislosti na předmětu jednání a vývoji situace. Vyjmenujme si alespoň některé z nich: 1 BOOTHMAN, Nicholas. Trénink obchodní komunikace. Portál, s. r. o., Praha, ISBN LYKOVÁ, Jana. Jak organizovat a řídit úspěšný prodej. Grada publishing, a.s., Praha, ISBN

16 možnost výběru předpokládaná výhoda sumarizace speciální nabídka překonání vytáček série kladných odpovědí pokus Specifické problémy v obchodní komunikaci Problém je interpersonální konflikt, při němž všichni zúčastnění hledají nejlepší řešení, tudíž problém se vlastně stává stmelujícím elementem. Jsou to různé technické problémy, které následují úvahy, jak to udělat nejlépe a užitečně. Klíčové je najít nejlepší řešení. Příkladem mohou být obchodníci, kteří vymýšlí prodejní či reklamní strategii. 4 Řešení problémů: o hledání možných řešení věcných a lidských aspektů konfliktu o desatero řešení problémů: 1. Problém co je zdrojem neklidu, nerovnováhy např. horší se naše obchodní bilance. 2. Formulace problému, co vlastně chceme řešit, v čem je třeba se rozhodnout. Např. jak oslovit určitou skupinu lidí s obchodní nabídkou, nebo jak vyhledat nové zákazníky, nebo co dělat pro udržení klientely 3. Cíl řešení jak poznáme, že jsme dospěli k výsledku, jak chceme, aby to vypadalo, až budeme hotovi např. 90 % lidí v našem městě bude znát náš hlavní produkt, nebo připravená marketingová kampaň Tyto tři body je důležité oddělit od dalších nelze definovat cíl a výsledek současně s řešením to končí zle a mnohdy se problém vrací k emocemi zatíženému sporu. 3 LYKOVÁ, Jana. Jak organizovat a řídit úspěšný prodej. Grada publishing, a.s., Praha, ISBN %2 ; str. 9;

17 Jednoduše musíme nejprve vědět, kam chceme dojít, potom se teprve připravíme a vydáme na cestu. 4. Shromáždění velkého počtu možných i nemožných variant řešení brainstorming, kde se nehodnotí vhodnost, správnost, ale rozhodující je množství. Ať si máme z čeho vybírat. Např.: lidi mohou oslovit telefonem, dopisem, letáky v tramvajích a autobusech, na ulici přímým oslovením, zazvonit u domovních dveří, v rámci kulturního nebo sportovního vystoupení, v TV, rozhlase, mohu rozdávat kazety, CD a DVD s nahrávkou, mohu prosadit zákon, který je donutí 5. Zvažování pro a proti u každého ze shromážděných námětů z předchozího bodu. 6. Výběr nejlepšího řešení. 7. Potřeby co vše budeme potřebovat, abychom to mohli realizovat např.: peníze, znalosti, dovednosti, kontakty, vybavení. 8. Možné komplikace jaké existují hrozby, co nás může na naší cestě brzdit, nebo dokonce zastavit? Lze se tomu nějak bránit? Není třeba upravit formulaci problému nebo cíle řešení? 9. Realizace uděláme, co jsme vymysleli. 10. Posouzení a ocenění zpětná vazba, co se nám povedlo, co příště uděláme jinak, jaké nové problémy, případně cíle z toho plynou? o rozhodování výběr optimálního řešení z řady možných variant o realizace uskutečnění dohody nebo vybraného řešení problému Zdolávání námitek S námitky a výhradami se setkáváte během celého obchodního jednání, nejvíce ale v jeho jádru a závěru. Někdy je nutné překonat námitky už v úvodní fázi, kdy zákazník s vámi nechce jednat a namítá, že nemá zájem, čas, peníze. Ne vždy je ale nutné pohlížet na námitky jako na projev negativního postoje k objednávce. Zákazník jimi může naopak projevit zájem %2 ; str. 10, 11;

18 o nabízený produkt a jde mu o získání dalších informací. Zkušení obchodníci je proto považují za reakci na jejich sdělení. Zákazník se většinou nechce ptát přímo, má pocit, že na vznesenou námitku získá podrobnější odpověď. Někdy se ale nejedná o námitku, ale o vytáčku, kterou zákazník chce buďto oddálit konečné rozhodnutí nebo od obchodu ustoupit Přesvědčování Cílem přesvědčování v obchodní praxi je přimět zákazníka, aby změnil názor a postoj k určitému výrobku, službě nebo firmě. Záleží nejen na schopnostech obchodního zástupce, ale i na síle postojů, které kupující zaujímá. Tyto postoje mají svůj původ v názorech, které zákazník považuje za pravdivé. Při přesvědčování využijeme komunikačních dovedností. Důležitou úlohu hraje aktivní naslouchání a kladení otázek, které vám pomůže odhalit strukturu hodnot zákazníka. Své místo má i neformální konverzace, kterou si můžete získat partnerovy sympatie, ale i formulace sdělení a možnost poskytnout vhodné reference (zkušenosti jiných zákazníků). Důvěryhodnost jako faktor přesvědčování Velmi silně můžete zákazníka ovlivnit svou důvěryhodností. Definovat, co znamená důvěryhodnost je složité. Podle výzkumů z oblasti psychologie máme důvěru k takovým jedincům, kteří v nás vzbuzují pocit jistoty, odbornosti a dynamičnosti, dále mají určité charisma a společenský status. Jistí se cítíme s těmi lidmi, kteří se projevují jako laskaví, přátelští, jsou k nám milí a jsou dobrými partnery v komunikaci. Ti, kdo se takto neprojevují, v nás nemusí nutně vzbudit nepřátelství, ale pociťujeme nejistotu. Za odborníky považujeme pracovníky s vysokou kvalifikací, kteří prokazují odpovídající schopnosti, jsou inteligentní a vzbuzují autoritu. Dynamičtí jedinci působí rozhodným dojmem, jsou aktivní, energičtí a zdravě asertivní. To, co člověk těžko může natrénovat, je jeho charisma. Je to zvláštní osobní kvalita, jakési kouzlo osobnosti, které snadno vyvolává autoritu u velkého počtu lidí. 6 KHELEROVÁ, Vladimíra. Trénink obchodního jednání. Grada, Praha, ISBN , str

19 Dalším faktorem jsou symboly společenského postavení a prestiže. Ti, kdo mají tyto symboly, jsou obdivováni a uznáváni. Většina zákazníků se dá snadněji přesvědčit, jedná-li s nimi nikoli prodávající, ale přímo jeho šéf, který má v jejich očích větší společenský statut. Často platí argumentace, že některá z uznávaných autorit si výrobek už koupila Vyjednávání S vyjednáváním se setkáváme každodenně ve všech sférách našeho života. Znamená to, že se sejdou dvě nebo více stran a každá má jinou potřebu a jiný názor na předmět jednání. Dochází k otevřenému nebo skrytému konfliktu. Jakým způsobem je konflikt řešen, záleží na osobnostech vyjednavačů, na jejich schopnostech, taktice, skutečných potřebách a motivaci. Cílem vyjednávání je, aby každá ze zúčastněných stran získala nějakou výhodu, i když tato výhoda často bývá nižší, než byla jejich původní představa. Jde tedy o nalezení takového kompromisu, který je přijatelný pro všechny. V tomto případě se jedná o ideální vyjednávání ve stylu Výhra Výhra, kdy každý získá jistou výhodu. Strany jsou tedy připraveny ustoupit ze své původní pozice. Tento akt jistě není pro zúčastněné bezbolestný. Důležité je včas rozpoznat hrozící konflikt a umět se s ním vypořádat. Ne vždy působí konflikt negativně. Naopak, může dojít k vyjasnění skutečných potřeb a v případě, že se zdaří konflikt vyřešit, je pravděpodobné, že se jednající strany sblíží. 8 Vyjednávání je tedy řešení sporu přímým jednáním protistran. Příkladem mohou být vyjednávání o ceně, termínech, způsobech dodávky, o kvalitě zboží Typy vyjednavačů Dle Vladimíry Khelerové můžeme vymezit tři typy vyjednavačů: vyjednavač tvrdý vyjednavač měkký vyjednavač principiální 7 KHELEROVÁ, Vladimíra. Trénink obchodního jednání. Grada, Praha, ISBN , str %2 ; str. 6; %2 ; str. 10;

20 Tvrdý vyjednavač Jde o člověka, který rezolutně stojí na svých pozicích a odmítá veškeré ústupky. Do jednání vstupuje s maximálním cílem, který je pro něj cílem definitivním a chce ho dosáhnout za jakoukoli cenu. Neuznává potřeby a nároky dalších zúčastněných stran. Snaží se je dostat do slepé uličky, k čemuž používá nátlakových taktik. Jde mu o vítězství, ignoruje vztah. Měkký vyjednavač Tomuto vyjednavači jde především o dohodu, a to dokonce víc než o výsledek jednání. Je ochoten pravdivě odkrýt své nejzazší meze a snadno se nechá přimět ke změně pozice. Nepoužívá, resp. bojí se použít nátlakové taktiky. Nechce vstupovat do konfliktu, aby nenarušil vztah. Principiální vyjednavač Tento typ představuje optimálního vyjednavače, který jedná ve stylu VÝHRA-VÝHRA. Jde mu o rozumný výsledek, výhodný pro obě strany. K problému přistupuje racionálně a jde mu jak o dohodu, tak o vztah. Zastává sice své zájmy, ale neopevňuje pozice a nevytyčuje si nejzazší meze. To mu dává větší prostor k vytvoření variant řešení a během jednání je značně flexibilní Jedenáct nejdůležitějších vlastností dobrého obchodníka (obchodního partnera) 1. Znalost znát trh, obchodního partnera i vlastnosti produktů a služeb přináší v konečném důsledku spokojeného zákazníka i konkurenční výhodu. 2. Komunikační dovednosti jsou základním elementem úspěšného obchodního vztahu se zákazníkem nebo obchodním partnerem. 3. Vytrvalost a trpělivost základní předpoklady úspěšného obchodníka a podnikatele. 10 KHELEROVÁ, Vladimíra. Trénink obchodního jednání. Grada, Praha, ISBN , str. 85, 86 20

21 4. Schopnost hledat cestu ke kompromisům a vzájemným ústupkům umění vyjednávání a hledání společných zájmů a cílů představuje efektivní způsob dosažení shody. 5. Adaptabilita schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám a dynamice trhu je klíčová především v oblasti konkurenceschopnosti. 6. Umění se ovládat a emoční vyrovnanost profesionální jednání a vystupování je zárukou úspěšných obchodních jednání se zákazníky a obchodními partnery. 7. Racionální myšlení, míra inteligence je základním předpokladem pro úspěšná jednání se zákazníky a obchodními partnery. 8. Umění vyznat se v lidech, typologie osobností je skutečným uměním a klíčem k mnoha úspěšným obchodním jednáním. Tuto dovednost lze praxí zdokonalovat, nelze ji však v podstatě bezchybně ovládnout. 9. Rozhodnost jednat rychle a efektivně, správně a včas se rozhodovat, základní předpoklad efektivní konkurenceschopnosti. 10. Pamatovat si jméno obchodního partnera a používat ho znát svého obchodního partnera, to je polovina úspěchu obchodního jednání a budoucích obchodů. 11. Kontakty správné kontakty a jejich efektivní využívání vám umožní získávat nové zákazníky a nové obchodní partnery a získávat zajímavé obchodní příležitosti. 1.5 Právní rámec obchodního jednání Podnikatel a právo Nejproblematičtější oblastí je právní prostředí, ve kterém podnikatelé realizují svoji činnost. Právní prostředí zajišťuje svými zákony, opatřeními a svými orgány stát. Stát ovlivňuje a reguluje optimalizaci funkcí nestátních sektorů zásadně prostřednictvím právního rámce a jeho dodržování kontroluje prostřednictvím moci soudní. Výkonná moc slouží zejména k ustavení institucionálního rámce. Pokud právní rámec pozitivně nestimuluje funkce a aktivity nestátní sféry, vládní politiky selhávají a rozpočet je nevyrovnaný, měly by iniciativy státu směřovat nejprve k vyvážení práva, rozpočtu a politik. Přímé zásahy by měly být jen dočasné. 21

22 Posouzeno z dlouhodobého hlediska, tranzitivní ekonomiky zemí střední a východní Evropy včetně ČR mají dosud trhy ne plně rozvinuté a transparentní, právo málo účinné a těžko vymahatelné, stát má příliš silnou pozici jako centrum moci, občanský sektor je slabý a angažovanost občanů ve věcech veřejných je nedostatečná Právní rámec podnikání v ČR V období společensko-ekonomických změn dochází k častým změnám zákonům i k jejich opakovaným novelizacím. Zvláště reforma veřejné správy a vstup do Evropské unie byl spojen s mnoha právními úpravami. Tak se stalo, že právní úprava podmínek podnikání je v ČR nepřehledná, zákony jsou přijímány s krátkou dobou přípravy před jejich platností, což zhoršuje podnikatelské prostředí. Podnikatelé kritizují zdlouhavý zápis od obchodního rejstříku, slabou ochranu práv věřitelů, nedořešení úpadků podniků, úpravu nemocenského pojištění apod. Základní právní rámec podnikání je upraven v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Podnikání zasahuje téměř do všech právních odvětví práva soukromého (právo obchodní, občanské, pracovní, mezinárodní právo soukromé) i práva veřejného (právo správní, finanční, trestní). Občanský zákoník jako základní právní předpis soukromého práva definuje pojmy, jako je např. fyzická a právnická osoba, vlastnické právo, zástavní právo, spotřebitelské smlouvy atd. Obchodní zákoník je kodexem obchodního práva, který upravuje postavení podnikatele a obchodní závazkové vztahy. Obchodní právo jako jediné právní odvětví právního řádu České republiky vzniklo až v tržních podmínkách. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že obchodní zákoník volně navazuje na dřívější hospodářský zákoník, který u nás platil až do konce roku V obchodním zákoníku nalezneme např. definici podnikání a podnikatele, úpravu obchodního rejstříku, jakožto veřejného seznamu, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje. Obchodní zákoník rovněž obsahuje úpravu jednotlivých typů obchodních společností a družstva i úpravu obchodních závazkových vztahů MALACH, Antonín a kolektiv. Jak podnikat po vstupu do EU. Grada Publishing, a.s., Praha, ISBN ; str MALACH, Antonín a kolektiv. Jak podnikat po vstupu do EU. Grada Publishing, a.s., Praha,

23 1.5.3 Nekalá soutěž Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. 13 Nekalá soutěž je zejména: Klamavá reklama Dle zákona č. 513/1991 Sb., 45 je klamavá reklama šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem. Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl Klamavé označení zboží a služeb Klamavým označením zboží a služeb, podle zákona č. 513/1991 Sb., 46, je každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, nebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo. Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, jako výrazy druh, typ, způsob a označení je přesto způsobilé vyvolat o původu nebo o povaze zboží či služeb mylnou domněnku Vyvolání nebezpečí záměny Zákon č. 513/1991 Sb., 47 upravuje vyvolání nebezpečí záměny, což je užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem, ISBN ; str

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace 0 Ing. Lada Nováková

Více

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Legislativní omezení cenové komunikace Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 13.05.2009 OBSAH Právní předpisy Nekalé obchodní praktiky Nekalá soutěž Praktické

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky)

ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky) ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky) 8. 2 Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb Vymezení některých pojmů (1) Pro účely tohoto zákona

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí Mgr. Tomáš Šetina instalace software licenční podmínky e-shop smluvní podmínky různé aplikace apod. obchodní podmínky jakákoli jiná činnost

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o.

APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o. Certifikát pro internetové obchody APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o. Obsah 1. Úvodní část... 2 1.1 Základní informace... 2 1.2 Průběh certifikace... 2 1.3 Přehled dosažených výsledků... 3 Legislativní

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Zapsaného spolku XB1 FANS IČ: 036 07 682, se sídlem Sokolovská 1278/156, Libeň, 180 00 Praha 8 1. Úvod Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRAVIDLA PROPAGACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ONLINE PROSTŘEDÍ Efektivní právní služby 1 lehce zarudlé oči účastníků; vyčerpat témata a dotazy, nikoliv účastníky. CÍLE 2 PŘÍKLADY LÉKOVÉ ONLINE REKLAMY 3 PŘÍKLADY

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Marketing Komunikace a stimulování prodeje

Marketing Komunikace a stimulování prodeje Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Komunikace

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více