INSPEC Inovace studijního programu Specializace v pedagogice. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEC Inovace studijního programu Specializace v pedagogice. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd"

Transkript

1 INSPEC Inovace studijního programu Specializace v pedagogice Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd Psychologie učení (Pracovní verze) Autor: PhDr. Václava Nývltová, CSc. Praha 2014

2 Obsah: 1. Pojem učení. Vztah učení a biologického zrání 1.1. Vývojové fáze mozku umožňující pokroky v učení 1.2. Role sociálního prostředí ve stimulaci učení dítěte 2. Zdroje učení 2.1. Učení z vlastní zkušenosti Piagetova teorie 2.2. Učení zprostředkované jazykem a řečí Teorie S.L.Vygotského 2.3. Učení zprostředkované nápodobou druhých lidí Teorie A. Bandury 2.4. Učení v digitálním světě Vliv moderních technologií na proces učení 3. Druhy učení, genetická podmíněnost učení 3.1. Záměrné a nezáměrné učení 3.2. Implicitní a explicitní učení 3.3. Jednoduché, geneticky podmíněné formy učení 3.4. Deklarativní, pojmové a procedurální učení v procesu cíleného vzdělávání a učení 3.5. Teorie transferu 4. Kognitivní předpoklady k učení 4.1. Role pozornosti a vnímání při příjmu informací Zaměřená sluchová pozornost Zaměřená zraková pozornost Rozdělování pozornosti Automatické procesy Kognitivní neuropsychologie, funkční okruhy mozku při vnímání Vnímání prostoru, velikosti, barev, pohybu Rozpoznávání obrazců, rozpoznávání tváří 4.2. Význam představivosti v procesu učení Neuropsychologie vizuální představivosti 4.3. Paměť a zpracování přijatých informací Paměťové procesy Teorie vybavování a zapomínání Krátkodobá, pracovní, operační a dlouhodobá paměť Epizodická, autobiografická a sémantická paměť Mimořádné paměťové schopnosti dar i prokletí 4.4. Usuzování a myšlení v procesu učení Neuropsychologie myšlení a usuzování Teorie usuzování 4.5. Jazyk, řeč a myšlení Vnímání řeči, rozpoznávání slov, vnímání vět Základní kognitivní procesy probíhající při čtení, identifikace slov Řečová produkce

3 Kognitivní procesy probíhající při psaní 4.6. Role emocí v procesu učení Teorie emočního zpracování informací Vliv emocí na pozornost, vnímání a paměť Vytváření optimální emoční atmosféry při vyučování Vliv stresu na učení a vyučování 4.7. Souvislost mezi vývojem motorických dovedností a kognitivních procesů 4.8. Specifické charakteristiky kognitivních procesů u žáků středních škol 5. Osobnostní, individuální předpoklady žáků k učení 5.1. Temperamentové vlastnosti Současný odborný pohled na problematiku temperamentu a možnosti ovlivnění nevýhodných extrémů 5.2. Schopnosti, psychologie mimořádného výkonu (talent, nadání, tvořivost) Současný odborný pohled na schopnosti, inteligenci a možnosti jejich rozvoje Přehled přístupů k problematice nadání a talentu Přehled přístupů k problematice tvořivosti Podpora nadání, talentu a tvořivosti ve školním vyučování 5.3. Seberegulační vlastnosti Seberegulace jako specifické schopnosti a předpoklady k učení Vývoj sebeuvědomění Vývoj sebehodnocení (sebeúcty a sebedůvěry) Vývoj sebeovládání 5.4. Vztahové (morální) vlastnosti ovlivňující proces učení 5.5. Motivační rozdíly k učení 6. Motivace k učení 6.1. Trvalé osobnostní motivační zaměření Hodnoty, ideály Životní cíle Přehled teorií základních psychických potřeb 6.2. Proměnlivá, aktuální motivace 6.3. Přehled faktorů ovlivňujících aktuální motivaci 6.4. Role učitele v motivování žáků k učení 6.5. Specifika aplikace odměn a trestů v motivování žáků Vhodné formy pochval a pokárání žáků 7. Vnější podmínky ovlivňující učení 7.1. Materiální podmínky 7.2. Organizační a režimové podmínky 7.3. Interpersonální podmínky Vztah učitele a žáka, postoje učitele Vliv vztahů mezi žáky na proces učení 8. Specifika učení u žáků středních škol

4 1. Pojem učení K pojmům škola a učitel nerozlučně patří i pojem učení. Řízení procesu učení žáků ve škole je hlavní částí pracovní náplně učitelů. Pojmem učení se v psychologii označuje proces, v jehož průběhu dochází u jedince na základě nového poznání, nových dovedností a zkušenosti ke změnám v chování, v psychice a osobnosti. Pojem nezahrnuje změny, ke kterým dochází v důsledku biologického zrání organismu. Učení je velmi komplexní proces, na jehož průběhu se podílejí všechny psychické procesy. Tato skutečnost značně komplikuje vědecké zkoumání učení a snahy stanovit jednotlivé druhy učení. Jednotlivé druhy učení mohou být stanoveny různě v závislosti na zvoleném kritériu třídění. Učení je např. rozlišováno podle výsledků učení (např. na učení poznatkům, učení motorickým dovednostem, učení sociálnímu chování aj.), podle psychického procesu, který v daném učení hraje rozhodující roli (např. senzomotorické učení, pojmové učení, emoční učení aj.), podle druhu činnosti, při níž k učení dochází apod. Vztah zrání a učení Výsledkem procesu učení na psychické úrovni nejsou jen nově získané informace, názory a nové vzorce chování, ale i změny v emočním prožívání, změny v kognitivní procesech (např. ve způsobu vnímání a myšlení), změny v osobnostních vlastnostech (např. v sebepojetí, motivaci, morálních vlastnostech, schopnostech, dovednostech aj.), změny ve vztazích k jiným lidem. Změny, k nimž dochází v průběhu života člověka v jeho psychice, osobnosti a chování, bývají způsobeny zráním nebo učením. Zpravidla jsou však výsledkem současného působení obou hlavních vývojových procesů: biologického zrání a učení. Zrání a učení jsou dialektickém vztahu, vzájemně se ovlivňují a podmiňují. Biologické dozrávání organismu umožňuje učení a učení (pokud je přiměřené) má zpětně stimulující vliv na dozrávání příslušných struktur. Zrání připravuje podmínky pro učení a učení tyto předpoklady dále rozšiřuje. Učení může procesy zrání a vývoj zrychlovat. Každý živočich se však samozřejmě může učit jen to, co odpovídá jeho "genetickému plánu".

5 Pokud jedinec nemá dostatek příležitostí k vhodnému učení, může nastat zpomalení vývoje. Bez učení (bez vnějších stimulů) nemůže být dokonce vůbec nastartován rozvoj některých psychických funkcí. V případě učení, které je nepřiměřené vnitřním biologickým možnostem (obsah učení je ve velkém rozporu s procesy biologického zrání), může dojít nejen ke zpomalení, ale dokonce i k narušení dalšího vývoje, k tělesnému i psychickému (emočnímu, kognitivnímu) poškození. Tak je tomu např. v případech, kdy se dítě předčasně učí některým psychomotorickým dovednostem, předčasně je nuceno k abstraktnímu myšlení apod. Změny, ke kterým v průběhu učení dochází, mohou být tedy pro daného jedince jak pozitivní, tak negativní. Pokud učení jen lehce předchází biologické vývojové možnosti jedince, pak se stává mocným nástrojem stimulace psychického i tělesného vývoje, v pozdějším věku je mocným nástrojem udržení psychické a tělesné kondice. Učení je také jediným prostředkem, kterým můžeme zvyšovat svoji mentální kapacitu. Odborné řízení procesu učení učitelem ve škole má jak pro jednotlivé žáky, tak i pro společnost, dalekosáhlé důsledky. V průběhu učení nedochází k pouhému ukládání informací do již vytvořených mozkových struktur, ale v průběhu učení současně dochází k vytváření a modifikaci těch mozkových struktur a nervových spojů, které daný proces učení umožňují. Již vytvořené nervové spoje, ale v činnostech nadále nepoužívané, zanikají. Proto i to, co jsme se naučili a dále nepoužívali v každodenním životě, většinou zapomínáme. Výjimku tvoří pouze naučené procedurální psychomotorické dovednosti a některé hluboce osvojené, mnohonásobně upevněné vědomosti (viz. dále). Předpokládá se rovněž, že v některých případech vytvořená nervová spojení mohou být "držena při životě" a využívána i v jiných činnostech, nejenom v těch činnostech, které se podílely na jejich vytvoření. Tak je tomu pravděpodobně u některých vyučovacích předmětů ve škole. Např. nervové spoje vytvořené učením se logicky uspořádaného učiva (řešením logických problémů) jsou pak pravděpodobně využívány k logickému myšlení i v učení se jiným předmětům. Tento poznatek byl znám již našim předkům, dnes. Proto v minulosti byly v některých zemích do studijních programů všech středních a vysokých škol zařazovány takové předměty jako latina, logika, matematika, aniž by se předpokládalo, že absolventi budou

6 výsledné naučené vědomosti a dovednosti v praxi potřebovat. Naši předkové si uvědomovali, že pro žáky je daleko větším přínosem samotný proces učení (tj. rozvoj mozkových struktur a nervových spojení) než výsledky (výstupy) učení (tj. osvojené vědomosti). Z vývojového hlediska není ani tak důležité, zda žák např. umí či neumí spočítat určitý příklad, ale daleko důležitější je, že se o to pokouší, že se to učí, a tím sám sebe rozvíjí. V některých případech jsou spojení vytvořená v jednodušších činnostech pravděpodobně později využívána v komplexnějších činnostech, např. ve složitějších formách myšlení, ve složitějších motorických úkonech apod. Novodobé výzkumy ukazují, že náš mozek je neuvěřitelně plastický a proměnlivý. Významně se utváří i pod vlivem vnějšího prostředí, hlavně pod vlivem toho, co děláme a co se učíme. Mozek je neustálým rušením a opětným vytvářením nervových spojů připraven přizpůsobovat se našemu životnímu stylu a učení. Životní význam učení spočívá v tom, že umožňuje živým organismům přizpůsobovat se proměnlivým podmínkám materiálního a sociálního prostředí. Bez schopnosti učení by i relativně jednoduchý živočich nemohl přežít při změně životních podmínek. Učení není proto jen specifickou lidskou záležitostí, neprobíhá jen ve škole a jen v určitém věku. Všechny živé organismy se učí, učíme se od prvního až do posledního dne života, učíme se ve všech prostředích (jen různým způsobem a různým věcem). Ve způsobu, úrovni a rozsahu učení jsou však mezi lidmi velké individuální rozdíly. Způsob učení, který je efektivní pro jednoho člověka, může být pro jiného zcela nevhodný. Teoretické přístupy ke studiu učení Problematika učení byla po celé 20. století jedním z centrálních témat psychologie. Ale protože neexistovaly prostředky, které by vědcům umožnily nahlédnout do živého mozku v průběhu vykonávání psychické činnosti, mnoho "vědeckých" poznatků o učení bylo (a někdy stále je) čistě spekulativního rázu. Na ty "správné" poznatky si bohužel musíme ještě počkat. Vzhledem k omezené možnosti zkoumání reálného průběhu učení není proto divu, že se v psychologii postupně vyhranily různé teoretické a empirické přístupy k problematice

7 učení. Každý z těchto teoretických přístupů se zaměřoval pouze na dílčí aspekt komplexního učebního procesu a žádný z nich proto neposkytuje objasnění všech druhů učení v plné šíři. Závěry jednotlivých teoretických přístupů se však nepopírají, spíše se vzájemně doplňují. Znalost jednotlivých přístupů tak umožňuje ucelenější, integrovanější pohled na problematiku učení. Pedagogickou praxi a dění ve školách na celém světě v průběhu 20. století nejvíce ovlivnily a stále ovlivňují čtyři hlavní teoretické přístupy k učení: - behaviorální, - kognitivně-vývojový, - sociální, - kognitivně-informační (modely kognitivních procesů). Jednotlivé teoretické přístupy jsou postupně popsány v dalších kapitolách učebního textu. 2. Zdroje učení 2.1. Učení z vlastní zkušenosti Vlastní zkušenost je pro každého jedince tím nejdůležitějším zdrojem učení od narození až do konce života. Poznatkům, ke kterým se sami dopracujeme, máme je prožité a podložené vlastní zkušeností a vlastními prožitky, nejvíce důvěřujeme, i když mohou být samozřejmě mylné a zkreslené. Malé dítě, které ještě nemá rozvinutou řeč, motoriku a vyšší kognitivní procesy je v učení na počátku života odkázáno výlučně na svou vlastní zkušenost. Jiné zdroje učení u něho ještě nepřicházejí v úvahu, kromě elementární nápodoby výrazů tváře pečujících dospělých osob Piagetova teorie Učení ze zkušenosti zdůrazňovali zejména autoři, kteří jsou řazeni do tzv. kognitivně vývojového teoretického přístupu k učení. Zaměřují primárně na kognitivní procesy v

8 procesu učení a na jejich vývojové změny v průběhu života. Předpokládají rozdílné procesy učení u lidí různého věku a na různém stupni kognitivního vývoje. Nejproslulejšími autory kognitivně vývojového přístupu jsou: Jean Piaget, S.L.Vygotskij a Jerome Bruner. Všichni tito tři autoři zdůrazňovali myšlenku, že dítě se učí především na základě svých vlastních zkušeností, že při učení se dítě chová jako malý vědec, který rozvíjí své vlastní teorie o světě a postupně jednotlivé hypotézy potvrzuje nebo zavrhuje. Na základě svých zkušeností a již získaných poznatků dítě přiřazuje jevům kolem sebe určitý smysl a význam, který se mění s novými zkušenostmi a novými poznatky. Zdůrazňovali úlohu vnitřní motivace, tj. touhu dítěte pochopit a uspokojit svoji zvídavost. Proto hlavní úlohu učitele viděli v podněcování zvídavosti žáků, přání objevovat a touhy po vzdělání. Pro pedagogickou praxi z jejich prací vyplývá hlavní závěr - učitelé by vyučovací proces měli organizovat tak, aby žáci v co největší míře mohli sami na základě vlastních zkušeností, vlastního experimentování a pozorování získávat nové vědomosti a korigovat své dosavadní představy o světě. Teoretický přístup, který zdůrazňuje myšlenku, že žáci aktivně vytvářejí své vlastní vědomosti je označován jako konstruktivismus. Švýcarský psycholog Jean Piaget ( ) své stěžejní práce publikoval již ve 20. a 30. letech, ale jeho myšlenky byly pochopeny a rozšířeny až v 60. a 70. letech tohoto století. V době, když publikoval své práce, dominoval v psychologii učení behavioristický přístup, který se zpočátku jevil jako neslučitelný se způsobem uvažování Piageta. Behaviorismus se pouze zaměřoval na jiné aspekty učebního procesu. Osud Piagetových prací tak přímo potvrzoval některé teze jeho teorie - že lidé odmítají nové poznatky, které odporují jejich dosavadnímu poznání, tj. dávají přednost asimilaci před akomodací (viz. dále). Překážkou v přijímání prací Piageta byl i jeho složitý, obtížně pochopitelný způsob vyjadřování. Jeho práce musely být nejprve "přeloženy" do přijatelnější jazykové formy. Stěžejní myšlenkou Piagetova díla je, že děti (ale i dospělí lidé) při učení pasivně nepřebírají vědomosti, ale relativně sami si vědomosti konstruují v aktivní interakci (činnosti) se svým prostředím.

9 Jeho práce přispěly k tomu, že se na učitele přestalo pohlížet jako na pouhého "sdělovače" informací a ve školách se začalo při vyučování více využívat samostatné, aktivní činnosti žáků. Učitelé začali ve školách vytvářet pro žáky více příležitostí k samostatnému objevování, zkoumání a poznávání. Piaget nepochybně významně přispěl k rozšíření myšlenky, že je efektivnější zaměřit vyučování a učení ve školách na rozvoj myšlení žáků, jehož prostřednictvím si pak osvojí daleko více vědomostí a dovedností, než na přímé na memorování faktů. Kognitivní vývoj, a tím i procesy učení, jsou podle Piageta determinovány čtyřmi hlavními faktory: biologickým zráním Biologické zrání organismu, zejména CNS, tvoří rámec, v němž kognitivní vývoj a učení mohou probíhat. Dítě se může učit jen to, co odpovídá jeho biologickým možnostem a dosaženému stupni vývoje (např. za biologických důvodů nelze půlroční dítě naučit mluvit, šestileté dítě nelze naučit počítat rovnice apod.). vlastními zkušenostmi (činnostmi) Vlastní zkušenosti (manipulace s rozmanitými předměty, přímý kontakt s objekty okolního světa, vykonávání rozmanitých činností, provádění operací s mentálními obrazy) hrají v kognitivním vývoji a učení stěžejní roli. sociální interakcí Díky sociální interakci dítě může sdílet s jinými své myšlenky, získávat nové poznatky a stimuly pro učení a kognitivní vývoj. ekvilibrací Ekvilibrace v Piagetově pojetí označuje procesy asimilace a akomodace (viz. dále), kterými jedinec přiřazuje novým zkušenostem určitý smysl a nastoluje rovnováhu mezi

10 dosavadním způsobem chápání světa (dosavadními kognitivními schématy) a novými fakty. Dosažení (ev. nedosažení) rovnováhy mezi starými a novými zkušenostmi (poznatky) ovlivňuje další proces učení a tím i proces kognitivního vývoje. Asimilace, akomodace, schémata Pojem schéma označuje souhrnné jedincovo dosavadní chápání a dosavadní vědomosti o nejrůznějších jevech, událostech, světě. Každý člověk má takových schémat vytvořeno velké množství. Získáváním nových zkušeností a nových poznatků se jednotlivá schémata zpřesňují a mění. Např. dítě má počáteční schéma o tom, odkud se berou malé děti (přináší je čáp apod.). Postupně, jak se setkává s novými zkušenostmi (vidí těhotnou ženu, je poučováno staršími kamarády apod.), musí své dosavadní schéma korigovat a vytvořit si nové. Obdobné je to v kterékoliv jiné oblasti. V průběhu celého života si vytváříme stále nová a nová kognitivní schémata v závislosti na procesu učení. Pojem asimilace v Piagetově pojetí označuje přirozenou lidskou tendenci přidržovat se starých kognitivních schémat, jestliže je dosavadní schéma v rozporu (v nerovnováze) s novými důkazy a poznatky. Lidská mysl má tendenci potlačovat konfliktní fakta nebo je interpretovat tak, aby bylo možné udržet si dosavadní rovnováhu (dosavadní poznání a kognitivní schéma). Prvotně máme sklon nová odporující fakta a důkazy asimilovat (včlenit je) do již existujících kognitivních schémat. Při asimilaci dochází k přizpůsobení nových faktů dosavadnímu kognitivnímu schématu. S asimilací se setkáváme nejen ve školním prostředí při učení se novým poznatkům, ale i v běžném životě. Znalost procesu asimilace nám může pomoci v pochopení způsobu uvažování mnohých lidí. Vysvětluje, proč je tak těžké někoho o něčem přesvědčovat a proč lidé setrvávají u svých názorů a postojů, i když mají kolem sebe spoustu důkazů o tom, že se mýlí. Tendenci držet se již vytvořených kognitivních schémat mají samozřejmě i učitelé. Proto se přirozeně neradi vzdávají navyklých způsobů vyučování a neradi mění koncepci výuky.

11 Pojem akomodace označuje změnu již existujícího kognitivního schématu a vytvoření nového. Při akomodaci je dosavadní schéma přizpůsobeno novým faktům. Vzhledem k přirozené lidské tendenci přidržovat se starých kognitivních schémat, změna schématu zpravidla nenastává hned a lehce. K revizi schématu přistupujeme až pod "tíhou" nových důkazů, kdy je staré kognitivní schéma již neudržitelné. Pojem ekvilibrace označuje procesy, při nichž probíhá asimilace a akomodace vedoucí k lepšímu pochopení světa, v němž jedinec žije. Revize schémat (akomodace) nebo přizpůsobování faktů našim dosavadním představám a poznatkům (asimilace) probíhají neustále nejen u dětí, ale i u dospělých lidí. Využití ve vyučování K zajištění efektivního průběhu vyučování je pro učitele důležité pochopit, jak procesy asimilace a akomodace probíhají u žáků, které právě vyučuje. Je málo pravděpodobné, že by žáci neměli žádné představy a kognitivní schémata o problematice, která je právě ve vyučovací hodině probírána. Učitel by proto při vyučování měl brát v úvahu míru nerovnováhy, kterou u žáků svým výkladem navozuje (nerovnováhu mezi dosavadními schématy a novými poznatky) a pomoci žákům asimilovat nové poznatky do již existujících kognitivních schémat nebo jim pomoci vytvořit si schémata nová. Před probíráním nové látky by se učitel měl snažit alespoň orientačně zjistit dosavadní kognitivní schémata žáků, aby výklad nového učiva mohl být přizpůsoben jejich dosavadnímu chápání. Tuto úvodní orientaci však žáci nesmí vnímat jako přezkušování. Měli by proto vědět, že i nesprávnými odpověďmi a naivními úvahami pomáhají učiteli k tomu, aby učební látku mohl lépe vyložit a průběh hodiny mohl přizpůsobit jejich potřebám. V rámci výuky by učitelé měli také opatrně zacházet s navozováním kognitivního konfliktu, což je některými pedagogy doporučováno k vyvolání zájmu a posílení motivace žáků. Vzhledem k tomu, že všichni lidé dávají nevědomě přednost asimilaci před akomodací, tj. při setkání s novými fakty, která odporují jejich dosavadnímu poznání, mají sklon tato fakta ignorovat nebo je interpretovat tak, aby souhlasila s jejich dosavadními názory, může přehnané navozování kognitivního konfliktu naopak snížit vnitřní motivaci žáků i efektivitu vyučování.

12 Stadia kognitivního vývoje Piaget rozlišil čtyři stadia kognitivního vývoje, které představují stupně, úrovně kognitivní vyspělosti. Jedinci nacházející se v jednotlivých vývojových stadiích se kvalitativně liší svým způsobem myšlení i chování. Přechod z jednoho vývojového stadia do dalšího je ovlivněn výše uvedenými faktory, které podle Piageta nejvíce ovlivňují kognitivní vývoj a učení (biologické zrání - věk, vlastní zkušenost - činnost, sociální interakce, ekvilibrace). Přechod z jednoho stadia do vyššího neprobíhá náhle a rovnoměrně. Během přechodné fáze může jedinec současně vykazovat rysy myšlení a chování typické jak pro stadium, které opouští, tak i rysy typické pro stadium, do kterého vstupuje. V některých situacích a v některých činnostech se projevují již rysy vývojově vyššího stadia, v jiných situacích a v jiných činnostech se projevují ještě rysy vývojově nižšího stadia kognitivního vývoje. I jedinci, kteří se ve svém kognitivním vývoji dostali již na úroveň čtvrtého, nejvyššího stadia formálních operací, mohou ve specifických situacích nadále uvažovat a počínat si způsobem, který odpovídá nižším úrovním kognitivního vývoje. Někteří lidé ve svém vývoji nedosáhnou posledního čtvrtého stadia, jejich kognitivní schopnosti (všechny nebo jen některé) ustrnou na nižších úrovních. Svým okolím jsou pak zpravidla označováni za hloupé, méně inteligentní. Věkové vymezení stadií kognitivního vývoje je pouze přibližné. Různí lidé jsou vystaveni různým faktorům ovlivňující kognitivní vývoj (mají odlišné genetické programy, mají různé příležitosti k vykonávání činnosti a získávání zkušeností, žijí v různě podnětném sociálním prostředí aj.) a proto mohou procházet jednotlivými vývojovými stadii rychleji nebo pomaleji. Rychlé procházení jednotlivými stadii kognitivního vývoje automaticky neznamená, ža takový jedinec bude v dospělosti více inteligentní. Může tomu tak být, ale také nemusí. Rychlost vývoje nesouvisí s jeho konečnou kvalitou. Není proto nutné zoufat, jestliže se dítě vyvíjí kognitivně pomaleji. (Mnozí géniové v dětském věku ničím nevynikali a jejich kognitivní vývoj byl pomalejší.) Není také moudré

13 pokoušet se kognitivní vývoj dítěte násilně urychlovat. To nejlepší, co je možné pro kognitivní vývoj dítěte udělat, je, poskytnout mu co nejvíce příležitostí k rozmanitých činnostem a zkušenostem v emočně vřelém, akceptujícím rodinném prostředí. Senzomotorické stadium První stadium kognitivního vývoje Piaget nazývá senzomotorické stadium, jímž dítě za normálních okolností prochází přibližně do věku 2-3 let. Ale i v pozdějším věku se i velmi vyspělý člověk může ve specifických situacích uchylovat ke způsobům poznávání a učení, které jsou typické pro tento raný věk. Děti se nerodí s žádnou vnitřní mentální reprezentací okolního světa a nemají se světem, do něhož se narodili, žádné zkušenosti. Okolní svět musí postupně prozkoumat, seznámit se s ním a vytvořit si první kognitivní schémata, která by jim umožnila orientaci a adaptaci na prostředí, v němž žijí. V senzomotorickém stadiu se děti učí a poznávají okolní svět viděním, slyšením, očicháváním a ochutnáváním rozmanitých předmětů, saháním a dotýkáním se všeho, s čím se setkávají. Malé dítě poznává prostřednictvím svých smyslů a pohybů (prostřednictvím své vlastní činnosti a manipulace s objekty), proto se toto stadium nazývá senzomotorické. Pro malé děti, které ještě neovládají řeč, je to jediný způsob získávání nových poznatků. Dítě se postupně učí integrovat (asimilovat) informace, které přicházejí z různých smyslových zdrojů. V průběhu senzomotorického stadia se také potupně učí cílově zaměřenému chování, kdy záměrně navozuje určité situace a prozkoumává následky svých činů (např. opakovaným vyhazováním hraček z postýlky prozkoumává zákonitosti pádu apod.). S rozvojem cílově zaměřeného chování nastává i intenzivní rozvoj akomodace (přizpůsobování kognitivních schémat novým faktům). Na počátku senzomotorického stadia pro dítě existuje pouze to, co bezprostředně vnímá. Pokud daný objekt nevnímá, přestává pro něho existovat. (U děti, jejichž kognitivní vývoj je narušen, přetrvává tato charakteristika i v pozdějších letech, např. u autistických nebo mentálně retardovaných dětí).

14 Postupně v průběhu senzomotorického stadia dítě dospěje k objevu, že objekt nadále existuje, i když ho nevidí, neslyší apod. Vytváří si představu permanentního objektu, tj. předměty existují nadále v mysli dítěte, i když nejsou bezprostředně vnímány. Schopnost uchovávání představ objektů v mysli je známkou velkého pokroku v kognitivním vývoji i v pozdějším věku je základním předpokladem pro myšlení a provádění myšlenkových operací. I když poznávání a učení se prostřednictvím senzomotorických činností je charakteristické pro malé děti v prvních letech života, kdy ještě neumí mluvit, i v pozdějším věku v některých případech nadále získáváme informace tímto způsobem. Senzomotorické učení nikdy nemizí. V řadě situací se i dospělý člověk vrací na úroveň senzomotického učení, např. při práci s novým technickým prostředkem (přístrojem), ke kterému nemáme žádný návod a popis, postupně jako malé dítě odhalujeme, jak přístroj funguje. Stejně postupujeme, když třeba poprvé v životě sedíme před počítačem a sami se musíme naučit s ním pracovat aj. Obdobných příkladů by bylo možné uvést více. Ustrnutí v senzomotorickém stadiu kognitivního vývoje je možné pozorovat u lehčích případů mentální retardace. Mentálně retardovaný jedinec není schopen naučit se např. pěstovat květiny tak, že si vyposlechne přednášku na dané téma nebo si přečte knihu. Ale může se základní úkony naučit přímou senzomotorickou činností, kterou vykonává společně s jiným člověkem. Pro méně inteligentní žáky je přímá senzomotorická činnost jediný způsob, jak se mohou něčemu naučit. Poznání předávané pouze slovy a vyžadující rozvinutou představivost je pro ně zpravidla nedostupné. Předoperační stadium Předoperačním stadiem kognitivního vývoje dítě za normálních okolností prochází přibližně ve věku od 2 let až do 6-7 let. Během tohoto vývojového stadia se dítě naučí užívat jazyka k symbolickému reprezentování objektů a událostí, čímž je umožněn přechod na vyšší úroveň kognitivního vývoje, myšlení a učení. Dítě však nadále poznává svět i prostřednictvím senzomotorické činnosti. Užívání jazyka usnadňuje myšlení a umožňuje kvalitativní posun v uvažování dítěte, nedosahuje však ještě logických forem, které jsou typické pro myšlení dospělých jedinců.

15 Pokrok ve způsobu myšlení je v tomto věku podmíněn kromě užívání jazyka i dalším rozvojem představivosti (uchování názorných představ v mysli dítěte). I v pozdějím věku úroveň myšlení je úzce spojena s představivostí. Myšlení dítěte v předoperačním stadiu kognitivního vývoje se vyznačuje některými specifickými charakteristikami - egocentrismem a magickým myšlením. Egocentrismus. Egocentrismus v myšlení znamená pohlížení na svět a události výlučně ze svého vlastního hlediska a neschopnost podívat se na svět z perspektivy někoho jiného. Dítě v předoperačním stadiu si není zatím schopno uvědomit, že jiní lidé mohou předměty, jevy, události vidět odlišně než ono. Egocentrismem je prosyceno i veškeré chování předoperačního dítěte, i sociální interakce. Egocentrismus v myšlení ovlivňuje i způsob, jakým dítě komunikuje s ostatními, zejména se svými vrstevníky. Při pohledu na hrající si děti předškolního věku můžeme pozorovat tzv. kolektivní monolog, při němž jedno dítě hovoří k druhému, ale to, co říká, nijak nesouvisí s tím, co říká druhé dítě. Děti zdánlivě komunikují jeden s druhým, ale ve skutečnosti každé dítě hovoří jen samo se sebou. Předškolní dítě není ještě schopno vést dialog v pravém smyslu slova. I v komunikaci s dospělým člověkem dítě spíše jen vypráví (vede monolog), ev. naslouchá, nebo jednoslovně odpovídá na položené otázky. Není schopno navazovat na myšlenky sdělované druhým člověkem. Je zajímavé, že tento způsob komunikace přetrvává i u některých dospělých, celkově nebo jen v dílčí oblasti života. Neschopnost vést dialog je vždy známkou přílišného egocentrismu (přílišného zaujetí vlastní osobou). Bývá i známkou nižšího stupně kognitivního vývoje, ale může se vyskytovat i u velmi inteligentních, ale bohužel silně egocentrických, emočně lhostejných lidí, kteří vzájemně nesdílejí své radosti a starosti. Kolektivní dialog je možné pozorovat i u některých starších lidí, u nichž došlo k úbytku kognitivních schopností. Zde je ukázka kolektivního monologu dvou egocentrických dospělých lidí, kteří nereagují na myšlenky a pocity sdělované druhým člověkem:

16 X: Dnes jsem si k obědu v menze dal tvarohové knedlíky. Y: Ještě jsem nestihla dopsat ty protokoly. Nevím jak to stihnu. X: Chci omezit příjem masa, proto si začínám vybírat bezmasá jídla. Y: Pokusím se domluvit si posunutí termínu. X: Víš, že mi to docela chutná. Y: Jestli mi ten termín neprodlouží, tak se asi zblázním. Je zajímavé, že některým lidem tento způsob komunikace vůbec nevadí a uspokojuje je pouhý fakt, že mohou k někomu promlouvat. Svůj komunikační defekt si zpravidla ani neuvědomují. Egocentrismus myšlení u předškolních dětí se dále projevuje i ve způsobu hry, v tzv. paralelní hře. Stejně jako při kolektivním monologu děti spolu jen zdánlivě rozmlouvají, i při paralelní hře si zdánlivě hrají společně. Ve skutečnosti se každé dítě zabývá svou vlastní aktivitou, jejich činnosti nejsou vzájemně koordinovány, jen si hrají vedle sebe. Předškolní děti nejsou ještě plně schopny pracovat na společném díle. Magické myšlení. Další významnou charakteristikou myšlení dítěte v předoperačním stadiu kognitivního vývoje je, kromě již zmíněného egocentrismu, tzv. magické myšlení. Magické myšlení znamená, že dítě předškolního věku obtížně rozlišuje realitu od fantazie, živé od neživého (některé neživé věci považuje za živé či se zvířaty naopak zachází jako s neživými věcmi), hraje si s předměty, které nabývají imaginárních kvalit (např. krabice se stává autobusem, koště se stává zlou čarodějnicí, záclona je hodnou vílou, pánev se stává kytarou apod.). Prvky magického myšlení rovněž u některých lidí mohou přetrvat až do dospělosti. Nejeden umělec za originální tvůrčí nápad vděčí právě "dětskému" magickému myšlení. Stadium konkrétních operací Stadiem konkrétních operací dítě prochází přibližně ve věku od 6-7 let do let, čili téměř po celou dobu docházky na základní školu.

OP INSPEC. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd. Psychologie učení. 1. část

OP INSPEC. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd. Psychologie učení. 1. část OP INSPEC Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd Psychologie učení 1. část Autor: PhDr. Václava Nývltová, CSc. Praha 2015 Inovace studijního programu Specializace

Více

Vývojová psychologie. (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Vývojová psychologie. (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. Vývojová psychologie (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. 2010 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE PhDr. Iva Wedlichová,

Více

1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII.

1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII. 1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII. Pedagogická psychologie je jedno z nejstarších odvětví psychologie, které zkoumá psychologické

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium UNIVEZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku MOŽNOSTI ROZVOJE PROSOCIÁLNÍHO

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY Školský management SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY Teachers of infant school and primary school Závěrečná

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky a psychologie PROBLEMATIKA PAMĚTI VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Vojtěch

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry. Věra Hašová

Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry. Věra Hašová Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry Věra Hašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem je zjistit, jaká je úroveň znalostí z psychologie u zdravotních sester ve vztahu ke sledovaným

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE pracovní verze 1.0 Jitka Čížková OSTRAVA 2004 Obsah 1 Psychologie duševního vývoje

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Co bychom měli vědět o nadání

Co bychom měli vědět o nadání Co bychom měli vědět o nadání Jana M. Havigerová, Blanka Křováčková a kol. Recenzenti: PhDr. Jana Čihounková PhDr Jaroslava Dosedlová, PhD. Složení autorského týmu: Mgr. Žaneta Doucková Petra Hamplová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Disertační práce Brno 2012 Školitel: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

Činnostní učení v matematice na 1. stupni ZŠ

Činnostní učení v matematice na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Ing. Kateřina Zapletalová 5. ročník kombinované studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol Činnostní učení v matematice

Více