MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM GYMNÁZIUM J. SEIFERTA O.P.S. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV A ADRESA ŠKOLY, PRO KTEROU PLATÍ TENTO MPP GYMNÁZIUM J. SEIFERTA, O.P.S., VYSOČANSKÉ NÁM. 500, PRAHA 9 JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŘEDITELE MICHAL MUSIL TELEFON NA ŘEDITELE NA ŘEDITELE JMÉNO ŠKOLNÍHO METODIKA MARIE EKRTOVÁ PREVENCE TELEFON SPECIALIZAČNÍ STUDIUM REALIZÁTOR VZDĚLÁVÁNÍ - NE JMÉNO VÝCHOVNÉHO EVA VIRTOVÁ PORADCE TELEFON SPECIALIZAČNÍ STUDIUM REALIZÁTOR VZDĚLÁVÁNÍ - NE JMÉNO ŠKOLNÍHO MARKÉTA ŠRÁMKOVÁ PSYCHOLOGA TELEFON

3 POČET POČET TŘÍD ŽÁKŮ/STUDENTŮ POČET PED. PRACOVNÍKŮ ZŠ - I STUPEŇ ZŠ - II.STUPEŇ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM LETÉ GYMNÁZIUM SŠ OSTATNÍ CELKEM PEDAGOGŮ NA ŠKOLE*

4 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE GYMNÁZIUM J. SEIFERTA JE SOUKROMÉ OSMILETÉ GYMNÁZIUM SE VŠEOBECNÝM ZAMĚŘENÍM. ŠKOLA DISPONUJE KAPACITOU 10 KMENOVÝCH TŘÍD S MAXIMÁLNĚ 25 ŽÁKY, 16 UČEBEN VĚTŠINOU SPECIALIZOVANÝCH NA VÝUKU ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, POČÍTAČOVOU A CHEMICKOU LABORATOŘÍ, TĚLOCVIČNOU, POSILOVNOU, VÍCEÚČELOVÝM HŘIŠTĚM, PROSTOREM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU, VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNOU. ZÁKLADNÍM CÍLEM ŠKOLY JE VŠESTRANNÝ ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA S DŮRAZEM NA OSVOJENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ VYCHÁZEJÍCÍCH Z OBECNĚ FORMULOVANÝCH HODNOT SPOLEČNOSTI. ŠKOLA SE SNAŽÍ O PROPOJENÍ VÝCHOVNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH KOMPONENTŮ EDUKAČNÍHO PROCESU. DŮRAZ JE KLADEN NA INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A DOBRÉ SOCIÁLNÍ VAZBY. PREFEROVÁNA JE MOTIVACE A POZITIVNÍ VZTAH KE VZDĚLÁVÁNÍ PŘED ENCYKLOPEDICKÝM PŘÍSTUPEM KE VZDĚLÁVÁNÍ. SNAHOU ŠKOLY JE VYTVOŘENÍ KOREKTNÍHO A PŘÁTELSKÉHO PROSTŘEDÍ S JASNĚ VYMEZENÝM ETICKÝM KODEXEM ZÁVAZNÝM JAK PRO ŽÁKY, TAK I PRO PEDAGOGY. ŽÁCI JSOU PŘIJÍMÁNI NA ZÁKLADĚ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, KTERÉ SE SKLÁDÁ Z PSYCHOLOGICKÉHO TESTU ZJIŠŤUJÍCÍHO ÚROVEŇ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SCHOPNOSTÍ UCHAZEČE (BEZ OVĚŘOVÁNÍ FAKTOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ) A Z ÚSTNÍHO POHOVORU ZJIŠŤUJÍCÍHO A OVĚŘUJÍCÍHO OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY ŽÁKŮ. STUDIUM JE ROZČLENĚNO NA 2 ZÁKLADNÍ ČÁSTI. V PRVNÍCH 6 LETECH STUDIA ZÍSKÁVAJÍ STUDENTI VŠEOBECNÉ UCELENÉ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ, V DALŠÍCH 2 LETECH SE PROFILUJÍ DLE VLASTNÍCH ZÁJMŮ A POTŘEB V RÁMCI VOLITELNÝCH BLOKŮ. BĚHEM STUDIA MAJÍ STUDENTI MOŽNOST ÚČASTNIT SE ŘADY VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V RÁMCI ŠKOLNÍHO KLUBU SPEKTRUM (DRAMATICKÝ KROUŽEK, VÝTVARNÝ KROUŽEK, PROGRAMOVÁNÍ, SPORTOVNÍ HRY), AKTIVNĚ SE ZAPOJIT DO PRÁCE STUDENTSKÉHO PARLAMENTU ČI TVORBY ŠKOLNÍHO ČASOPISU. GJS SE PRAVIDELNĚ ZAPOJUJE DO ŘADY PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE (DIVADELNÍ FESTIVAL PEREME SE S THÁLIÍ, ČERVENÁ STUŽKA, KVĚTINOVÝ DEN, ŠKOLNÍ AKADEMIE), ALE I DO PROJEKTŮ MEZINÁRODNÍCH (ÚČAST V MEZINÁRODNÍM PROJEKTU PAN EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME, MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ PROJEKT, KULTURNĚ-HISTORICKÉ EXKURZE DO FRANCIE NEBO ITÁLIE, VÝMĚNNÉ POBYTY S GYMNÁZII V NĚMECKU, SLOVINSKU, ÚČAST ŽÁKŮ V PROJEKTU ADOPCE NA DÁLKU). 4

5 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP CÍL: ADAPTACE STUDENTŮ PRIMY A A B DO PROSTŘEDÍ NOVÉ ŠKOLY A POMOCI PŘI TVORBĚ NOVÉHO TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU UKAZATELE DOSAŽENÍ CÍLE: ZDŮVODNĚNÍ CÍLE: NÁVAZNOST NA DLOUHODOBÉ CÍLE: NÁSLEDNÁ SCHŮZKA MEZI STUDENTY, TŘÍDNÍM UČITELEM, ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKOU A ZÁSTUPCEM VEDENÍ ŠKOLY (PANÍ ŘEDITELKA NEBO JEJÍ ZÁSTUPKYNĚ) MINIMALIZACE ŠIKANY, ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO AKTIVIT ŠKOLY MINIMALIZACE ŠIKANY, BEZPROBLÉMOVÉ ZAPOJENÍ SE DO STÁVAJÍCÍHO ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ A AKTIVNÍ ÚČAST NA JEHO CHODU CÍL: POKRAČOVÁNÍ VE SPOLUPRÁCI S POLICIÍ PRAHY 9 UKAZATELE DOSAŽENÍ CÍLE: KONÁNÍ SÉRIE INTERAKTIVNÍCH SEMINÁŘŮ NA TÉMATA ODPOVÍDAJÍCÍ VĚKU STUDENTŮ V ROČNÍKU A NÁSLEDNÁ EVALUACE Z ŘAD STUDENTŮ, PEDAGOGŮ I VEDENÍ ZDŮVODNĚNÍ CÍLE: PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝM JEVŮM: ŠIKANA, KRIMINALITA DĚTÍ, KYBERŠIKANA, DROGY A JEJICH ZNEUŽÍVÁNÍ, ALKOHOLISMUS, PRÁVNÍ NEVĚDOMÍ, SEKTY, EXTREMISMUS NÁVAZNOST NA DLOUHODOBÉ CÍLE: PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ STUDENTŮ PO CELOU DOBU STUDIA NA GYMNÁZIU CÍL: SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S RIZIKOVÝMI FAKTORY V CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH STUDENTŮ UKAZATELE DOSAŽENÍ CÍLE: VYHODNOCENÍ CHOVÁNÍ STUDENTŮ PŘI ŠKOLNÍCH I MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH PEDAGOGICKÝMI I NEPEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY ZDŮVODNĚNÍ CÍLE: NÁVAZNOST NA SNÍŽENÍ MOŽNÝCH RIZIK FYZICKÝCH I PSYCHICKÝCH NÁSLEDKŮ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (ANOREXIE, BULIMIE, DEPRESE, STRES ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE I MIMO NI, SCHIZOFRENIE, ZÁVISLOSTI, HIV) PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U STUDENTŮ PO 5

6 DLOUHODOBÉ CÍLE: CELOU DOBU STUDIA NA GYMNÁZIU CÍL: ZVÝŠIT INFORMOVANOST O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH DOPADECH NA ORGANISMUS A ŽIVOT ČLOVĚKA UKAZATELE DOSAŽENÍ CÍLE: ZDŮVODNĚNÍ CÍLE: NÁVAZNOST NA DOSAŽENÍ MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ V PLNÉM DUŠEVNÍM A FYZICKÉM ZDRAVÍ SMYSL VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ VŠECH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU DLOUHODOBÉ CÍLE: CÍL: ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI PEDAGOGŮ O RIZIKOVÝCH FAKTORECH CHOVÁNÍ, VHODNOSTI VHODNÉHO A VČASNÉHO ZÁSAHU V PŘÍPADĚ PROBLÉMU UKAZATELE DOSAŽENÍ VHODNÁ ŘEŠENÍ A ZDRAVÉ KLIMA TŘÍD A ŠKOLY CÍLE: ZDŮVODNĚNÍ CÍLE: NÁVAZNOST NA DLOUHODOBÉ CÍLE: PREVENCE NEVHODNÉHO ŘEŠENÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ SMĚŘOVÁNÍ KE ZDRAVÉMU KLIMATU ŠKOLY A BEZPROBLÉMOVÝCH VZTAHŮ MEZI STUDENTY-PEDAGOGY- VEDENÍM ŠKOLY A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI CÍL: PODPORA ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT A CHARITATIVNÍCH AKCÍ UKAZATELE DOSAŽENÍ CÍLE: ZDŮVODNĚNÍ CÍLE: NÁVAZNOST NA AKTIVNÍ ZAPOJENÍ DO CHARITATIVNÍCH AKCÍ A NÁSLEDNÉ ZAPOJENÍ DO TAKOVÝCH AKCÍ I V BUDOUCÍM ŽIVOTĚ NUTNOST VÝCHOVY K SOCIÁLNÍMU CÍTĚNÍ ZODPOVĚDNÉHO A MORÁLNÍHO OBČANA DLOUHODOBÉ CÍLE: CÍL: UKAZATELE DOSAŽENÍ PODPORA SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKATIVNÍCH DOVEDNOSTÍ PŘÍZNIVÉ KLIMA ŠKOLY, ZACHOVÁNÍ PEVNÝCH POSTOJŮ CÍLE: ZDŮVODNĚNÍ CÍLE: NÁVAZNOST NA DLOUHODOBÉ CÍLE: KE VZÁJEMNÉMU RESPEKTU A TOLERANCI POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE, VEDENÍ STUDENTŮ K TOLERANCI INDIVIDUÁLNÍCH I NÁRODNOSTNÍCH ODLIŠNOSTÍ 6

7 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY A) PEDAGOGOVÉ NÁZEV A ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ ŠIKANA VZDĚLÁVÁNÍ SEZNÁMENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU S METODIKOU ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PŘÍPADŮ ŠIKANY REALIZÁTOR/LEKTOR POČET PROŠKOLENÝCH VÝCHOVNÝ PORADCE, METODIK PREVENCE 29 PEDAGOGŮ POČET HODIN 1 TERMÍN KONÁNÍ JARO 2014 NÁZEV A ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ METODICKÉ POKYNY PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ II.ČÁST SEZNÁMENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU S METODIKOU ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PŘÍPADŮ KRIZOVÝCH SITUACÍ REALIZÁTOR/LEKTOR POČET PROŠKOLENÝCH VÝCHOVNÝ PORADCE, METODIK PREVENCE 29 PEDAGOGŮ POČET HODIN 1 TERMÍN KONÁNÍ V PRŮBĚHU ROKU DLE ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ PEDAGOGŮ NÁZEV A ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ PRAVIDELNÉ SCHŮZKY S METODIKEM PPP PRAHY 9 VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKY V PRAVIDELNÝCH MĚSÍČNÍCH INTERVALECH REALIZÁTOR/LEKTOR METODIK PPP PRAHY 9 POČET PROŠKOLENÝCH 2 7

8 PEDAGOGŮ POČET HODIN TERMÍN KONÁNÍ 2X10 MĚSÍČNĚ 8

9 B) ŽÁCI TEMATICKÉ BLOKY VE VÝUCE, ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ROČNÍK PŘEDMĚT VZDĚLÁVACÍ OBLAST TÉMA VYUČUJÍCÍ PRIMA DĚ ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ PROF. TOULEC TERCIE SVZ ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ PROF. TOULEC KVARTA FY ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ PROF. KVASNIČÁK PRIMA DRAMATICKÁ SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ PROF. ULRYCHOVÁ SEKUNDA TV (KURZ) SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ PROF. HOREŠOVSKÁ, PROF. ORCT TERCIE ZÁŽITKOVÝ KURZ SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ PROF. DANĚK PRIMA DĚ SEBEREGULACE A SEBEORGANIZACE PROF. TOULEC PRIMA DRAMATICKÁ PSYCHOHYGIENA PROF. ULRYCHOVÁ TERCIE ZÁŽITKOVÝ PSYCHOHYGIENA PROF. DANĚK

10 KURZ TERCIE SVZ POZNÁVÁNÍ LIDÍ PROF. TOULEC PRIMA DRAMATICKÁ KOMUNIKACE PROF. ULRYCHOVÁ SEKUNDA ČJS KOMUNIKACE PROF. JÍLEK, PROF. MAREK PROF. DANĚK, SEKUNDA AJ KOMUNIKACE PROF. FARRIMONDOVÁ, PROF. BALCAROVÁ TERCIE ČJ KOMUNIKACE PROF. JÍLEK TERCIE ZE (KURZ) KOMUNIKACE PROF. ZÁBRANSKÁ TERCIE ZÁŽITKOVÝ KURZ KOMUNIKACE PROF. DANĚK SEKUNDA LP KOOPERACE A KOMPETICE PROF. KVASNIČÁK, PROF. VINŠ, PROF. EKRTOVÁ TERCIE LP KOOPERACE A KOMPETICE PROF. KVASNIČÁK,

11 PROF. VINŠ, PROF. EKRTOVÁ TERCIE ZE (KURZ) KOOPERACE A KOMPETICE PROF. ZÁBRANSKÁ PRIMA SVZ MORÁLNÍ ROZVOJ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI) PROF. TOULEC SEKUNDA MA MORÁLNÍ ROZVOJ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI) PROF. ČECHOVÁ, PROF. DVOŘÁKOVÁ TECIE MA MORÁLNÍ ROZVOJ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI) PROF. ČECHOVÁ TERCIE ZE (KURZ) MORÁLNÍ ROZVOJ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI) PROF. ZÁBRANSKÁ KVARTA VZ MORÁLNÍ ROZVOJ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI) PROF. HOREŠOVSKÁ PRIMA DĚ MULTIKULTURNÍ KULTURNÍ DIFERENCE PROF. TOULEC KVARTA NJ MULTIKULTURNÍ KULTURNÍ DIFERENCE PROF. HOVĚZÁKOVÁ

12 KVARTA FJ MULTIKULTURNÍ KULTURNÍ DIFERENCE PROF. DUDILIEUX PRIMA DĚ MULTIKULTURNÍ LIDSKÉ VZTAHY PROF. TOULEC SEKUNDA TV MULTIKULTURNÍ LIDSKÉ VZTAHY PROF. HOREŠOVSKÁ, PROF. ORCT TERCIE ZÁŽITKOVÝ KURZ MULTIKULTURNÍ LIDSKÉ VZTAHY PROF. DANĚK PRIMA ČJ MULTIKULTURNÍ MULTIKULTURALITA PROF. MAREK TERCIE ČJ MULTIKULTURNÍ MULTIKULTURALITA PROF. JÍLEK KVARTA FJ MULTIKULTURNÍ MULTIKULTURALITA PROF. DUDILIEUX KVARTA DĚ MULTIKULTURNÍ MULTIKULTURALITA PROF. TOULEC SEKUNDA ZE MULTIKULTURNÍ KVINTA ZE MULTIKULTURNÍ SEXTA ZE MULTIKULTURNÍ TERCIE ČJS MEDIÁLNÍ KVARTA ČJS MEDIÁLNÍ PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU A SOLIDARITY ZÁKLADNÍ PROBLÉMY SOCIOKULTURNÍCH ROZDÍLŮ PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY INTERKULTURALITY FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI PROF. ZÁBRANSKÁ, PROF. ORCT PROF. ORCT PROF. ZÁBRANSKÁ PROF. JÍLEK PROF. JÍLEK

13 SPECIFICKÁ PREVENCE NÁZEV TYP REALIZÁTOR ŠIKANA SKUPINOVÁ PRÁCE ROZHOVOR A NÁSLEDNÉ AKTIVITY (VZÁJEMNÉ POZNÁVÁNÍ A ROZEZNÁVÁNÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ : STUDENT-TŘÍDNÍ UČITEL, STUDENT-STUDENT) ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA, VYCHOVATELKA, TŘÍDNÍ UČITEL POČET ŽÁKŮ V 25 PRIMA POČET HODIN NÁVAZNOST NA 90 MIN MINIMALIZACE ŠIKANY, BEZPROBLÉMOVÉ ZAPOJENÍ SE DO STÁVAJÍCÍHO ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ A AKTIVNÍ ÚČAST NA JEHO CHODU NÁSLEDNÁ SCHŮZKA MEZI STUDENTY, TŘÍDNÍM UČITELEM, TERMÍN ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2013 ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKOU A ZÁSTUPCEM VEDENÍ ŠKOLY (PANÍ ŘEDITELKA NEBO JEJÍ ZÁSTUPKYNĚ) MARKÉTA ŠRÁMKOVÁ NÁZEV TYP REALIZÁTOR ENVIROMENTÁLNĚ ADAPTAČNÍ KURZ POBYTOVÁ AKCE TÝDENNÍ POBYT VE STŘEDISKU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY SEVER RÝCHORY, O.P.S. POČET ŽÁKŮ V 25 PRIMA POČET HODIN NÁVAZNOST NA 5 CELÝCH DNÍ MINIMALIZACE ŠIKANY, BEZPROBLÉMOVÉ ZAPOJENÍ SE DO STÁVAJÍCÍHO ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ A AKTIVNÍ ÚČAST NA JEHO CHODU BEZPROBLÉMOVÉ A AKTIVNÍ ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO TERMÍN ZÁŘÍ 2013 ŽIVOTA ŠKOLNÍHO KOLEKTIVU 13

14 TŘÍDNÍ UČITEL, METODIK PREVENCE NÁZEV TYP JAK SI NENECHAT UBLÍŽIT INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ PREVENCE ŠIKANY REALIZÁTOR POLICIE PRAHY 9 PRIMA POČET ŽÁKŮ V 25 POČET HODIN NÁVAZNOST NA 45 MIN PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U STUDENTŮ PO CELOU DOBU STUDIA NA GYMNÁZIU TERMÍN JARO 2014 VZÁJEMNÉ VHODNÉ CHOVÁNÍ BEZ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ METODIK PREVENCE NÁZEV TYP KRIMINALITA DĚTÍ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ SEZNÁMENÍ S MOŽNÝMI RIZIKY DĚTSKÉ KRIMINALITY REALIZÁTOR POLICIE PRAHY 9 POČET ŽÁKŮ V POČET HODIN NÁVAZNOST NA SEKUNDA A, SEKUNDA B 2X24 2X45 MIN PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI KRIMINALITĚ TERMÍN JARO 2014 SLUŠNÉ A ZODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ STUDENTŮ METODIK PREVENCE NÁZEV TYP MEZILIDSKÉ VZTAHY SITUAČNÍ INTERVENCE VYSKYTNE-LI SE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU MIMOŘÁDNÁ 14

15 REALIZÁTOR SITUACE, NA NÍŽ JE TŘEBA OKAMŽITĚ REAGOVAT (ÚMRTÍ STUDENTA, ŠPATNÁ RODINNÁ SITUACE, ATD.) TŘÍDNÍ UČITEL, VÝCHOVNÝ PORADCE, METODIK PREVENCE, VEDENÍ ŠKOLY, ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA POČET ŽÁKŮ V POČET HODIN NÁVAZNOST NA PRIMA -OKTÁVA DLE POTŘEB DLE POTŘEBY SNÍŽENÍ MOŽNÝCH RIZIK FYZICKÝCH I PSYCHICKÝCH NÁSLEDKŮ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (ANOREXIE, BULIMIE, DEPRESE, STRES ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE I MIMO NI, SCHIZOFRENIE, ZÁVISLOSTI, HIV) VYHODNOCENÍ CHOVÁNÍ STUDENTŮ PŘI ŠKOLNÍCH I MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH PEDAGOGICKÝMI I NEPEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY TERMÍN BĚHEM CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY NÁZEV TYP ZÁŽITKOVÝ KURZ 1.ČÁST POBYTOVÁ AKCE KURZ ZAMĚŘUJÍCÍ SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI STUDENTŮ V RÁMCI KOLEKTIVU TŘÍDY, DIAGNÓZU MOŽNÝCH PROJEVŮ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ REALIZÁTOR ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA, TŘÍDNÍ UČITEL, VYCHOVATELKA POČET ŽÁKŮ V 2 X 24 SEKUNDA A, SEKUNDA B POČET HODIN NÁVAZNOST NA 2 X 2 DNY PODPORA SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ, PREVENCE ŠIKANY VZÁJEMNÉ RESPEKTOVÁNÍ A TOLERANCE V KRIZOVÉM VĚKU DOSPÍVÁNÍ TERMÍN PODZIM 2013 ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA 15

16 NÁZEV TYP ZÁŽITKOVÝ KURZ 2.ČÁST POBYTOVÁ AKCE KURZ ZAMĚŘUJÍCÍ SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI STUDENTŮ V RÁMCI KOLEKTIVU TŘÍDY, DIAGNÓZU MOŽNÝCH PROJEVŮ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ REALIZÁTOR ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA, TŘÍDNÍ UČITEL, VYCHOVATELKA POČET ŽÁKŮ V 24 TERCIE POČET HODIN NÁVAZNOST NA 2 DNY PODPORA SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ, PREVENCE ŠIKANY VZÁJEMNÉ RESPEKTOVÁNÍ A TOLERANCE V KRIZOVÉM VĚKU DOSPÍVÁNÍ TERMÍN JARO 2014 ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA NÁZEV TYP DROGY, PRÁVO INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S PRÁVNÍM POVĚDOMÍM DĚTÍ, S PROBLÉMY MOŽNÉHO PŮSOBENÍ DROG NA PSYCHICKÉ I FYZICKÉ ZDRAVÍ LIDÍ A NA SOCIÁLNÍ PROBLÉMY LIDÍ, KTEŘÍ JSOU NA DROGÁCH ZÁVISLÍ NEBO JSOU VE VZTAHU S TAKTO ZÁVISLÝMI LIDMI REALIZÁTOR POLICIE PRAHY 9 TERCIE POČET ŽÁKŮ V 24 POČET HODIN 2X45 NÁVAZNOST NA ZVÝŠIT INFORMOVANOST O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH DOPADECH NA ORGANISMUS A ŽIVOT ČLOVĚKA ZODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ STUDENTŮ Z HLEDISKA ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK TERMÍN JARO 2014 METODIK PREVENCE 16

17 NÁZEV TYP ZÁVISLOST NA POČÍTAČÍCH, KYBERŠIKANA PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V RÁMCI HODIN IKT ZDŮRAZŇUJÍCÍ NEBEZPEČÍ TOHOTO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉHO CHOVÁNÍ, DOPORUČENÍ BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ PŘI PRÁCI S INTERNETEM REALIZÁTOR VYUČUJÍCÍ IKT TERCIE, KVINTA POČET ŽÁKŮ V POČET HODIN NÁVAZNOST NA SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S RIZIKOVÝMI FAKTORY V CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH STUDENTŮ VYSOKÝ POČET STUDENTŮ, KTEŘÍ UMĚJÍ BEZPEČNĚ TERMÍN ZIMA 2013 PRACOVAT S INTERNETEM VYUČUJÍCÍ IKT NÁZEV TYP ZÁKLADY PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ STRUČNÉ SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADY PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ PRO STUDENTY, KTEŘÍ JSOU VE VĚKU LET A JSOU TEDY ZA SVÉ ČINY TRESTNĚ ZODPOVĚDNÍ REALIZÁTOR POLICIE PRAHY 9 KVARTA POČET ŽÁKŮ V 24 POČET HODIN NÁVAZNOST NA 45 MIN PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI KRIMINALITĚ TERMÍN JARO 2014 SLUŠNÉ A ZODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ STUDENTŮ METODIK PREVENCE NÁZEV AIDS 17

18 TYP BESEDA BESEDA S T.ŘEHÁKEM (ACET ČR) O MOŽNÝCH TYPECH NÁKAZY VIREM HIV, JEHO ROZŠÍŘENÍ VE SVĚTĚ I U NÁS, KONKRÉTNÍ PŘÍBĚHY LIDÍ NAKAŽENÝCH VIREM HIV NEBO PACIENTŮ, U KTERÝCH PROPUKLA NEMOC AIDS. BESEDA ZAHRNUJE I TÉMA NECHTĚNÉHO OTĚHOTNĚNÍ A ETICKÉ OTÁZKY POTRATŮ REALIZÁTOR T. ŘEHÁK KVARTA POČET ŽÁKŮ V 24 POČET HODIN NÁVAZNOST NA 4X45 MIN SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S RIZIKOVÝMI FAKTORY V CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH STUDENTŮ BEZPEČNÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ STUDENTŮ TERMÍN JARO 2014 METODIK PREVENCE NÁZEV TYP KVĚTINOVÝ DEN CHARITATIVNÍ AKCE AKTIVNÍ ÚČAST NA CHARITATIVNÍ AKCI INFORMUJÍCÍ ŠIROKOU VEŘEJNOST O RŮZNÝCH FORMÁCH RAKOVINY A ZEJMÉNA O MOŽNOSTECH PREVENCE REALIZÁTOR LIGA PROTI RAKOVINĚ KVINTA POČET ŽÁKŮ V 24 POČET HODIN NÁVAZNOST NA 8 HODIN PODPORA ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT A CHARITATIVNÍCH AKCÍ POČET OSLOVENÝCH LIDÍ Z ŘAD VEŘEJNOSTI (POČET PRODANÝCH KYTIČEK) TERMÍN JARO 2014 METODIK PREVENCE 18

19 NÁZEV TYP ČERVENÁ STUŽKA CHARITATIVNÍ AKCE AKTIVNÍ ÚČAST NA CHARITATIVNÍ AKCI INFORMUJÍCÍ ŠIROKOU VEŘEJNOST O NÁKAZE VIREM HIV A ZEJMÉNA O MOŽNOSTECH PREVENCE REALIZÁTOR DŮM SVĚTLA KVINTA POČET ŽÁKŮ V 24 POČET HODIN NÁVAZNOST NA 8 HODIN PODPORA ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT A CHARITATIVNÍCH AKCÍ, SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S RIZIKOVÝMI FAKTORY V CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH STUDENTŮ POČET OSLOVENÝCH LIDÍ Z ŘAD VEŘEJNOSTI (POČET PRODANÝCH ČERVENÝCH STUŽEK), ZODPOVĚDNÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ STUDENTŮ TERMÍN PROSINEC 2013 METODIK PREVENCE NÁZEV TYP SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ SEZNÁMENÍ S NEBEZPEČÍM ZAPOJENÍ SE DO MANIPULATIVNÍ SKUPINY REALIZÁTOR POLICIE PRAHY 9 SEXTA POČET ŽÁKŮ V 23 POČET HODIN NÁVAZNOST NA 2X45MIN PODPORA SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ PEVNOST POSTOJŮ, ZDRAVÁ SEBEDŮVĚRA TERMÍN JARO 2014 METODIK PREVENCE 19

20 NÁZEV TYP NÁVYKOVÉ LÁTKY PŘEDNÁŠKA PSYCHICKÉ A FYZICKÉ PŮSOBENÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA LIDSKÝ ORGANISMUS REALIZÁTOR MGR. ZBYNĚK OKTÁBEC, PHD., TOXIKOLOGICKÁ LABORATOŘ 1.LF UK KVINTA, SEXTA, SEPTIMA, OKTÁVA A, OKTÁVA B POČET ŽÁKŮ V DLE ZÁJMU PŘIBLIŽNĚ 90 POČET HODIN NÁVAZNOST NA 90 MIN ZVÝŠIT INFORMOVANOST O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH DOPADECH NA ORGANISMUS A ŽIVOT ČLOVĚKA ZODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ STUDENTŮ Z HLEDISKA POŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK TERMÍN ZIMA 2013 METODIK PREVENCE NÁZEV BLÁZNÍŠ, NO A? TYP REALIZÁTOR INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ PREVENCE ROZPOZNÁNÍ A POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM LIDEM, SCHIZOFRENIE FOKUS POČET ŽÁKŮ V 22 SEPTIMA POČET HODIN NÁVAZNOST NA 5 HODIN SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S RIZIKOVÝMI FAKTORY V CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH STUDENTŮ ZODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ Z HLEDISKA PSYCHICKÝCH PROBLÉMŮ TERMÍN JARO 2014 VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ 20

21 NÁZEV TYP PROJEKT - DROGY DVOUMĚSÍČNÍ PROJEKT S TVORBOU VLASTNÍCH PRACÍ A NÁSLEDNÝMI PREZENTACEMI STUDENTŮ, PROPOJENÉ S ŘÍZENÝMI DISKUSEMI ALKALOIDY JAKO BIOLOGICKY AKTIVNÍ LÁTKY, JEJICH VÝSKYT, ZPRACOVÁNÍ A NÁSLEDNÝ POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ VLIV NA ORGANISMUS REALIZÁTOR VYUČUJÍCÍ CHEMIE SEXTA POČET ŽÁKŮ V 23 POČET HODIN NÁVAZNOST NA ZVÝŠIT INFORMOVANOST O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH DOPADECH NA ORGANISMUS A ŽIVOT ČLOVĚKA TERMÍN ÚNOR-BŘEZEN 2013 TEST MAPUJÍCÍ ZNALOSTI STUDENTŮ O ALKALOIDECH VYUČUJÍCÍ CHEMIE 21

22 C) RODIČE NÁZEV REALIZÁTOR RODIČOVSKÉ SCHŮZKY ZAŘAZENÍ METODICKÝCH POKYNŮ K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ VĚKOVÉ PŘIMĚŘENOSTI STUDENTŮ ŘEDITELKA ŠKOLY, ZÁSTUPKYNĚ, TŘÍDNÍ UČITELÉ POČET HODIN 3 HODINY TERMÍN KONÁNÍ PODZIM 2013 A JARO 2014 ŘEDITEL ŠKOLY S RODIČI JE UDRŽOVÁN PRAVIDELNÝ ELEKTRONICKÝ ČI TELEFONICKÝ KONTAKT. RODIČE MAJÍ MOŽNOST NAVŠTÍVIT PEDAGOGA V KONZULTAČNÍCH HODINÁCH NEBO PO DOMLUVĚ I MIMO NĚ. 22

23 5. EVALUACE A) KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ AKCE A ČINNOSTI KONANÉ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE : PRIMA A, PRIMA B: ŠIKANA (M. ŠRÁMKOVÁ) OPAKOVANÁ SEZENÍ ENVIROMENTÁLNĚ-ADAPTAČNÍ TÝDEN SEVER RÝCHORY (M. EKRTOVÁ, A. BALCAROVÁ, H.HOREŠOVSKÁ) BLOK PŘEDNÁŠEK POLICIE PRAHY 9 TÉMA: ŠIKANA ADAPTAČNÍ BESEDY S TŘÍDNÍMI PROFESORKAMI, PSYCHOLOŽKOU A METODIČKOU PREVENCE SEKUNDA: BLOK PŘEDNÁŠEK POLICIE PRAHY 9 TÉMA: DROGY ZÁŽITKOVÝ VÍKEND 1. ČÁST MEZILIDSKÉ VZTAHY PRŮBĚŽNÁ ŘEŠENÍ SITUACÍ PŘI PORUŠOVÁNÍ PŘÍZNIVÉHO TŘÍDNÍHO KLIMATU TERCIE: ZÁŽITKOVÝ VÍKEND BLOK PŘEDNÁŠEK POLICIE PRAHY 9 TÉMA: DROGY ZÁVISLOST NA POČÍTAČÍCH, KYBERŠIKANA (V RÁMCI IKT) NÁVYKOVÉ LÁTKY BESEDA (D. VĚCHET) KVARTA: BLOK PŘEDNÁŠEK POLICIE PRAHY 9 TÉMA: ZÁKLADY PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ AIDS PŘEDNÁŠKA P. ŘEHÁK NÁVYKOVÉ LÁTKY BESEDA (D. VĚCHET) KVINTA: AKTIVNÍ ÚČAST NA AKCÍCH: o ČERVENÁ STUŽKA (HIV,AIDS) 23

24 o KVĚTINOVÝ DEN NÁVYKOVÉ LÁTKY BESEDA (D. VĚCHET) SOCIÁLNÍ FOBIE BESEDA (T. VYŠATOVÁ) ALKOHOL A KAUZA METHYLALKOHOL BESEDA (PHARMDR. OKTÁBEC, 1.LF UK) SEXTA: DROGY DVOUMĚSÍČNÍ PROJEKT V RÁMCI HODIN CHEMIE BLOK PŘEDNÁŠEK POLICIE PRAHY 9 TÉMA: SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY II. NÁVYKOVÉ LÁTKY BESEDA (D. VĚCHET) SOCIÁLNÍ FOBIE BESEDA (T. VYŠATOVÁ) ALKOHOL A KAUZA METHYLALKOHOL BESEDA (PHARMDR. OKTÁBEC, 1.LF UK) SEPTIMA: FOKUS BLÁZNÍŠ NO A? BLOK PŘEDNÁŠEK POLICIE PRAHY 9 TÉMA: PRÁVNÍ POVĚDOMÍ II NÁVYKOVÉ LÁTKY BESEDA (D. VĚCHET) HEPATITIDY, AIDS BESEDA (D. VĚCHET) ALKOHOL A KAUZA METHYLALKOHOL BESEDA (PHARMDR. OKTÁBEC, 1.LF UK) OKTÁVA: OKNO DO DUŠÍ UMÍRAJÍCÍHO EUTANAZIE (V RÁMCI ZSV) NÁVYKOVÉ LÁTKY BESEDA (D. VĚCHET) HEPATITIDY, AIDS BESEDA (D. VĚCHET) ALKOHOL A KAUZA METHYLALKOHOL BESEDA (PHARMDR. OKTÁBEC, 1.LF UK) INDIVIDUÁLNÍ POMOC STUDENTŮM V SOUČINNOSTI S PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKOU PORADNOU A POMOC PŘI ŘEŠENÍ OSOBNÍCH PROBLÉMŮ DALŠÍ AKTIVITY A AKCE POŘÁDANÉ NAPŘÍČ JEDNOTLIVÝMI ROČNÍKY: PROJEKTOVÝ DEN KULTURNĚ-HISTORICKÁ EXKURZE DO ŘÍMA 24

25 DIVADELNÍ FESTIVAL PEREME SE S THÁLIÍ MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL MEZINÁRODNÍ PROJEKT PEEP DALŠÍ ČINNOST VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ, PSYCHOLOŽKY A METODIČKY PREVENCE: SAMOSTUDIUM V RÁMCI NOVÝCH VYHLÁŠEK MŠMT PRAVIDELNÁ ÚČAST NA SEMINÁŘÍCH HLAVNÍHO KOORDINÁTORA PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ZŠ A SŠ PRO PRAHU 3 A 9 (MGR. KLÍMA) VYTVOŘENÍ NOVÉHO PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLY (MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM) UPEVNĚNÍ TRADICE SPOLUPRÁCE S POLICIÍ PRAHY 9 V RÁMCI PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍHO PRO STUDENTY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL (SYSTÉM NÁVAZNÝCH PŘEDNÁŠEK PO CELOU DOBU STUDIA) A OBOUSTRANNÁ EVALUACE TĚCHTO PŘEDNÁŠEK (ZE STRANY POLICIE I STUDENTŮ) PRÁCE S TŘÍDNÍMI PROFESORY (SEZNAMOVÁNÍ S MATERIÁLY, ČASOPISY, AKTUÁLNÍMI PROBLÉMY) INFORMAČNÍ SCHŮZKY MEZI VEDENÍM ŠKOLY, VÝCHOVNOU PORADKYNÍ, METODIČKOU PREVENCE A PSYCHOLOŽKOU OPERATIVNÍ SCHŮZKY MEZI VÝCHOVNOU PORADKYNÍ, METODIČKOU PREVENCE A PSYCHOLOŽKOU EVALUACE KVALITY A PŘÍTOMNOSTI PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ ZE STRANY STUDENTŮ SPOLUPRÁCE SE STUDENTSKÝM PARLAMENTEM SPOLUPRÁCE NA ÚPRAVĚ ŠKOLNÍHO ŘÁDU ŠKOLENÍ UČITELŮ ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ ZHODNOCENÍ: 1. ZHODNOCENÍ PROJEKTOVÉHO DNE VIZ PŘÍLOHA Č.1 2. BLOK PŘEDNÁŠEK PRIMÁRNÍ PREVENCE POLICIE PRAHY 9 HODNOCEN NA ZÁKLADĚ ROZHOVORŮ S DĚTMI OPĚT VELMI POZITIVNĚ. POZITIVNÍ HODNOCENÍ PROGRAMŮ I Z ŘAD PEDAGOGŮ, KTEŘÍ SE JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ ZÚČASTNILI, I Z ŘAD 25

26 POLICISTŮ. JELIKOŽ NA SEBE JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE NAVAZUJÍ PO CELÉ STUDIUM GYMNÁZIA, VE SPOLUPRÁCI BUDEME DÁLE POKRAČOVAT. 3. ENVIROMENTÁLNĚ ADAPTAČNÍ POBYT PRIMY HODNOCEN VELMI KLADNĚ NA ZÁKLADĚ ZNÁMKOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ NA KONCI POBYTOVÉ AKCE, VĚCNOU DISKUZÍ PAK MEZI ZAMĚSTNANCI SEVERU, TŘÍDNÍMI UČITELI A METODIKEM PREVENCE AKCE JE HODNOCENA JAKO VYNIKAJÍCÍ A PROTO V NÍ BUDEME I NADÁLE POKRAČOVAT. 4. PROJEKT DROGY (PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V SEXTĚ) HODNOCEN VELMI POZITIVNĚ DLE NÁSLEDNÉ DISKUZE SE STUDENTY A VELMI DOBRÉHO HODNOCENÍ TESTŮ OVĚŘUJÍCÍCH ZNALOSTI STUDENTŮ O DANÉM TÉMATU. 5. AKCE ČERVENÁ STUŽKA STUDENTY VYHODNOCENA JAKO POTŘEBNÁ ČINNOST VE VZHLEDEM K JEJÍMU CHARITATIVNÍMU A OSVĚTOVÉMU CHARAKTERU, ALE ZÁROVEŇ JAKO VELMI NÁROČNÉ, NEBOŤ POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI O TÉMATU HIV A AIDS JE MINIMÁLNÍ A ROZHODNĚ NE POZITIVNÍ. 6. AKCE KVĚTINOVÝ DEN STUDENTY HODNOCENA JAKO VELMI ÚSPĚŠNÁ A POTŘEBNÁ, PRO SPOLEČNOST NESMÍRNĚ DŮLEŽITÁ. PRO STUDENTY DŮLEŽITÁ I Z HLEDISKA OSOBNÍCH ROZHOVORŮ, KTERÉ PŘISPĚLY K POZITIVNÍMU VNÍMÁNÍ DŮLEŽITOSTI OSVĚTY. 7. AIDS PŘEDNÁŠKA DLOUHODOBĚ HODNOCENA STUDENTY JAKO VELMI DOBRÁ, PROSPĚŠNÁ A PRO STUDENTY ZAJÍMAVÁ. O ATRAKTIVITĚ BESEDY SVĚDČÍ FAKT, ŽE STUDENTI STARŠÍCH ROČNÍKŮ VE SVÝCH VOLNÝCH HODINÁCH PŘEDNÁŠKU RÁDI NAVŠTĚVUJÍ I OPAKOVANĚ A I PO NĚKOLIKA LETECH JI HODNOTÍ JAKO JEDNU Z NEJLEPŠÍCH ZA CELÉ GYMNAZIÁLNÍ STUDIUM. 8. SOCIÁLNÍ FOBIE BESEDA SPLNILA NAŠE OČEKÁVÁNÍ A VYVOLALA ZAJÍMAVOU DISKUZI MEZI STUDENTY KVINTY A SEXTY, ZE KTERÉ JSME VYVODILI ZÁVĚR, ŽE BESEDA JE NEJVHODNĚJŠÍ PRO STUDENTY SEXTY. NAPLÁNOVÁNÍ DALŠÍ BESEDY JE TEDY PLÁNOVÁNO NA ROK NÁVYKOVÉ LÁTKY A HEPATITIDY (D.VĚCHET) BESEDA NESPLNILA OČEKÁVÁNÍ NAŠE ANI STUDENTŮ. DO DALŠÍCH LET JI PROTO NEZAŘAZUJEME. 10. ALKOHOL A METHYLALKOHOL (DR. OKTÁBEC) PŘEDNÁŠKA BYLA ZAŘAZENA Z DŮVODU AKTUÁLNÍ POTŘEBY PRO VŠECHNY VYŠŠÍ ROČNÍKY A ZCELA SPLNILA OČEKÁVÁNÍ JAK PO STRÁNCE ODBORNÉ, TAK POPULARIZAČNÍ. BUDEME SE SNAŽIT O NAVÁZÁNÍ DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE. 26

27 B) KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY V OBLASTI PREVENCE RCH POČET VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 6 POČET CELKOVĚ PROŠKOLENÝCH PEDAGOGŮ 2 POČET HODIN 12 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI POČET AKTIVIT POČET HODIN POČET ZÚČASTNĚNÝCH RODIČŮ AKTIVITY PRO RODIČE V OBLASTI PREVENCE RCH 2 6 PŘIBLIŽNĚ 200 III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY SPECIFICKÉ PREVENTIVNÍ AKTIVITY, REAGUJÍCÍ POČET POČET ŽÁKŮ POČET HODIN NA INDIVIDUÁLNÍ SITUACI (PROBLÉM) VE TŘÍDĚ AKTIVIT PŘÍMÉ PRÁCE BLOK PRIMÁRNÍ PREVENCE INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ BESEDA KOMPONOVANÝ POŘAD POBYTOVÁ AKCE DNÍ SITUAČNÍ INTERVENCE JINÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PŘI ŠKOLÁCH POČET AKTIVIT POČET ŽÁKŮ ŠKOLNÍ KLUBY ŠKOLNÍ KROUŽKY 0 0 VÍKENDOVÉ AKCE ŠKOLY 4 9O PRÁZDNINOVÉ AKCE ŠKOLY

28 POUŽITÉ ZKRATKY: MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RCH RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ SPJ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY NNO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ŠMP ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE RVP RÁMCOVÁ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GJS GYMNÁZIUM J.SEIFERTA CSVZ CVIČENÍ ZE SPOLEČENSKO-VĚDNÍHO ZÁKLADU 28

29 PŘÍLOHY: 1. EVALUACE ZÁŽITKOVÉHO VÍKENDU (TERCIE) VÝBĚR Z DOTAZNÍKŮ VYPLNĚNÝCH STUDENTY TERCIE: PŘÍNOS ZÁŽITKOVÉHO VÍKENDU: LIDÉ V NAŠÍ TŘÍDĚ SE ZAČALI VÍCE BAVIT MEZI SEBOU ASI JSEM SVOJE KAMARÁDY POZNALA VÍCE DO HLOUBKY ANO, BYLA JSEM VÍCE V KONTAKTU SE SPOLUŽÁKY, SE KTERÝMI JINAK V KONTAKTU NEJSEM-COŽ BYLO FAJN POZNALA JSEM LÉPE NĚKTERÉ LIDI ZMĚNY VE VZTAZÍCH PO ZÁŽITKOVÉM VÍKENDU: ANO, MEZI HOLKAMA A KLUKAMA-VÍCE SE BAVÍME JAKUB SE ZAČAL VÍCE BAVIT S OSTATNÍMI KLUKY, SABČA SE ZAČLENILA DO KOLEKTIVU, TOMÁŠ SE ZAČAL VÍCE ZAPOJOVAT KUBA SE ZAČLENIL VÍCE MEZI KLUKY VŠICHNI JSME SI BLÍŽ NEŽ PŘEDTÍM NENÍ TO MOC VELKÁ ZMĚNA, ALE O MNOHO VÍCE SI ROZUMÍM S TERKOU VŠICHNI SE BAVÍ SE VŠEMA KLUCI SE KE MNĚ CHOVAJÍ TROCHU LÍP 2. EVALUACE PROJEKTOVÉHO DNE 29

30 30

31 31

32 32

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Minimální preventivní program. Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová

Minimální preventivní program. Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová Školní rok: 204/205 Minimální preventivní program Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

Minimální preventivní program GTM

Minimální preventivní program GTM Minimální preventivní program GTM Náš minimální preventivní program vychází z potřeb školy, navazuje na výchovný plán školy, koresponduje s cíly školy. Podkladem pro zpracování preventivního programu byly

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 266 312 832

Více

Počet tříd Počet žáků Počet ped. pracovníků ZŠ I. stupeň 10 236 13 ZŠ II. stupeň 8 167 13 Školní družina 3 oddělení 3 Celkem 18 403 26

Počet tříd Počet žáků Počet ped. pracovníků ZŠ I. stupeň 10 236 13 ZŠ II. stupeň 8 167 13 Školní družina 3 oddělení 3 Celkem 18 403 26 MINIMÁL NÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 20 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Komenského 95 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD IČO: 70879150 TELEFON: 493792070 MOBIL:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ 55 00 Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

GYMNÁZIUM Trhové Sviny

GYMNÁZIUM Trhové Sviny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a gymnázia zpracovaný podle RVP ZV a RVP G pro nižší i vyšší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM Trhové Sviny Školní 995 Vzdělávací program: osmiletý Studijní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Poznáním a láskou k moudrosti

Poznáním a láskou k moudrosti Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Název: Poznáním a láskou k moudrosti Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 Rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/13. ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/13. ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/13 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Mgr. Leona Ježková, Václava Adamčíková 10.10.2012 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 2 2 Principy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola pro tělesně

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium MASARYKOVO KLASICKÉ GYMNÁZIUM ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce Aristoteles 1 Č.j.:MKG-Ří/280/2015

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Jana Pivečky Slavičín pro nižší stupeň víceletého gymnázia prima kvarta (Čtyřletý vzdělávací program zpracován

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní rok: 2014/2015 vypracovala: Mgr. Jaroslava Hrodková, školní metodik prevence schválil: Mgr. Zdeněk Wohlhöfner, ředitel školy Osnova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, příspěvková organizace, Ústí nad Labem, Stavbařů 5 Ředitel: Ing. Mgr. Michal Šidák Telefon: 472 772 022 E-mail:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více