MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM GYMNÁZIUM J. SEIFERTA O.P.S. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV A ADRESA ŠKOLY, PRO KTEROU PLATÍ TENTO MPP GYMNÁZIUM J. SEIFERTA, O.P.S., VYSOČANSKÉ NÁM. 500, PRAHA 9 JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŘEDITELE MICHAL MUSIL TELEFON NA ŘEDITELE NA ŘEDITELE JMÉNO ŠKOLNÍHO METODIKA MARIE EKRTOVÁ PREVENCE TELEFON SPECIALIZAČNÍ STUDIUM REALIZÁTOR VZDĚLÁVÁNÍ - NE JMÉNO VÝCHOVNÉHO EVA VIRTOVÁ PORADCE TELEFON SPECIALIZAČNÍ STUDIUM REALIZÁTOR VZDĚLÁVÁNÍ - NE JMÉNO ŠKOLNÍHO MARKÉTA ŠRÁMKOVÁ PSYCHOLOGA TELEFON

3 POČET POČET TŘÍD ŽÁKŮ/STUDENTŮ POČET PED. PRACOVNÍKŮ ZŠ - I STUPEŇ ZŠ - II.STUPEŇ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM LETÉ GYMNÁZIUM SŠ OSTATNÍ CELKEM PEDAGOGŮ NA ŠKOLE*

4 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE GYMNÁZIUM J. SEIFERTA JE SOUKROMÉ OSMILETÉ GYMNÁZIUM SE VŠEOBECNÝM ZAMĚŘENÍM. ŠKOLA DISPONUJE KAPACITOU 10 KMENOVÝCH TŘÍD S MAXIMÁLNĚ 25 ŽÁKY, 16 UČEBEN VĚTŠINOU SPECIALIZOVANÝCH NA VÝUKU ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, POČÍTAČOVOU A CHEMICKOU LABORATOŘÍ, TĚLOCVIČNOU, POSILOVNOU, VÍCEÚČELOVÝM HŘIŠTĚM, PROSTOREM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU, VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNOU. ZÁKLADNÍM CÍLEM ŠKOLY JE VŠESTRANNÝ ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA S DŮRAZEM NA OSVOJENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ VYCHÁZEJÍCÍCH Z OBECNĚ FORMULOVANÝCH HODNOT SPOLEČNOSTI. ŠKOLA SE SNAŽÍ O PROPOJENÍ VÝCHOVNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH KOMPONENTŮ EDUKAČNÍHO PROCESU. DŮRAZ JE KLADEN NA INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A DOBRÉ SOCIÁLNÍ VAZBY. PREFEROVÁNA JE MOTIVACE A POZITIVNÍ VZTAH KE VZDĚLÁVÁNÍ PŘED ENCYKLOPEDICKÝM PŘÍSTUPEM KE VZDĚLÁVÁNÍ. SNAHOU ŠKOLY JE VYTVOŘENÍ KOREKTNÍHO A PŘÁTELSKÉHO PROSTŘEDÍ S JASNĚ VYMEZENÝM ETICKÝM KODEXEM ZÁVAZNÝM JAK PRO ŽÁKY, TAK I PRO PEDAGOGY. ŽÁCI JSOU PŘIJÍMÁNI NA ZÁKLADĚ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, KTERÉ SE SKLÁDÁ Z PSYCHOLOGICKÉHO TESTU ZJIŠŤUJÍCÍHO ÚROVEŇ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SCHOPNOSTÍ UCHAZEČE (BEZ OVĚŘOVÁNÍ FAKTOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ) A Z ÚSTNÍHO POHOVORU ZJIŠŤUJÍCÍHO A OVĚŘUJÍCÍHO OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY ŽÁKŮ. STUDIUM JE ROZČLENĚNO NA 2 ZÁKLADNÍ ČÁSTI. V PRVNÍCH 6 LETECH STUDIA ZÍSKÁVAJÍ STUDENTI VŠEOBECNÉ UCELENÉ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ, V DALŠÍCH 2 LETECH SE PROFILUJÍ DLE VLASTNÍCH ZÁJMŮ A POTŘEB V RÁMCI VOLITELNÝCH BLOKŮ. BĚHEM STUDIA MAJÍ STUDENTI MOŽNOST ÚČASTNIT SE ŘADY VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V RÁMCI ŠKOLNÍHO KLUBU SPEKTRUM (DRAMATICKÝ KROUŽEK, VÝTVARNÝ KROUŽEK, PROGRAMOVÁNÍ, SPORTOVNÍ HRY), AKTIVNĚ SE ZAPOJIT DO PRÁCE STUDENTSKÉHO PARLAMENTU ČI TVORBY ŠKOLNÍHO ČASOPISU. GJS SE PRAVIDELNĚ ZAPOJUJE DO ŘADY PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE (DIVADELNÍ FESTIVAL PEREME SE S THÁLIÍ, ČERVENÁ STUŽKA, KVĚTINOVÝ DEN, ŠKOLNÍ AKADEMIE), ALE I DO PROJEKTŮ MEZINÁRODNÍCH (ÚČAST V MEZINÁRODNÍM PROJEKTU PAN EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME, MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ PROJEKT, KULTURNĚ-HISTORICKÉ EXKURZE DO FRANCIE NEBO ITÁLIE, VÝMĚNNÉ POBYTY S GYMNÁZII V NĚMECKU, SLOVINSKU, ÚČAST ŽÁKŮ V PROJEKTU ADOPCE NA DÁLKU). 4

5 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP CÍL: ADAPTACE STUDENTŮ PRIMY A A B DO PROSTŘEDÍ NOVÉ ŠKOLY A POMOCI PŘI TVORBĚ NOVÉHO TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU UKAZATELE DOSAŽENÍ CÍLE: ZDŮVODNĚNÍ CÍLE: NÁVAZNOST NA DLOUHODOBÉ CÍLE: NÁSLEDNÁ SCHŮZKA MEZI STUDENTY, TŘÍDNÍM UČITELEM, ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKOU A ZÁSTUPCEM VEDENÍ ŠKOLY (PANÍ ŘEDITELKA NEBO JEJÍ ZÁSTUPKYNĚ) MINIMALIZACE ŠIKANY, ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO AKTIVIT ŠKOLY MINIMALIZACE ŠIKANY, BEZPROBLÉMOVÉ ZAPOJENÍ SE DO STÁVAJÍCÍHO ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ A AKTIVNÍ ÚČAST NA JEHO CHODU CÍL: POKRAČOVÁNÍ VE SPOLUPRÁCI S POLICIÍ PRAHY 9 UKAZATELE DOSAŽENÍ CÍLE: KONÁNÍ SÉRIE INTERAKTIVNÍCH SEMINÁŘŮ NA TÉMATA ODPOVÍDAJÍCÍ VĚKU STUDENTŮ V ROČNÍKU A NÁSLEDNÁ EVALUACE Z ŘAD STUDENTŮ, PEDAGOGŮ I VEDENÍ ZDŮVODNĚNÍ CÍLE: PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝM JEVŮM: ŠIKANA, KRIMINALITA DĚTÍ, KYBERŠIKANA, DROGY A JEJICH ZNEUŽÍVÁNÍ, ALKOHOLISMUS, PRÁVNÍ NEVĚDOMÍ, SEKTY, EXTREMISMUS NÁVAZNOST NA DLOUHODOBÉ CÍLE: PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ STUDENTŮ PO CELOU DOBU STUDIA NA GYMNÁZIU CÍL: SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S RIZIKOVÝMI FAKTORY V CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH STUDENTŮ UKAZATELE DOSAŽENÍ CÍLE: VYHODNOCENÍ CHOVÁNÍ STUDENTŮ PŘI ŠKOLNÍCH I MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH PEDAGOGICKÝMI I NEPEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY ZDŮVODNĚNÍ CÍLE: NÁVAZNOST NA SNÍŽENÍ MOŽNÝCH RIZIK FYZICKÝCH I PSYCHICKÝCH NÁSLEDKŮ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (ANOREXIE, BULIMIE, DEPRESE, STRES ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE I MIMO NI, SCHIZOFRENIE, ZÁVISLOSTI, HIV) PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U STUDENTŮ PO 5

6 DLOUHODOBÉ CÍLE: CELOU DOBU STUDIA NA GYMNÁZIU CÍL: ZVÝŠIT INFORMOVANOST O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH DOPADECH NA ORGANISMUS A ŽIVOT ČLOVĚKA UKAZATELE DOSAŽENÍ CÍLE: ZDŮVODNĚNÍ CÍLE: NÁVAZNOST NA DOSAŽENÍ MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ V PLNÉM DUŠEVNÍM A FYZICKÉM ZDRAVÍ SMYSL VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ VŠECH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU DLOUHODOBÉ CÍLE: CÍL: ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI PEDAGOGŮ O RIZIKOVÝCH FAKTORECH CHOVÁNÍ, VHODNOSTI VHODNÉHO A VČASNÉHO ZÁSAHU V PŘÍPADĚ PROBLÉMU UKAZATELE DOSAŽENÍ VHODNÁ ŘEŠENÍ A ZDRAVÉ KLIMA TŘÍD A ŠKOLY CÍLE: ZDŮVODNĚNÍ CÍLE: NÁVAZNOST NA DLOUHODOBÉ CÍLE: PREVENCE NEVHODNÉHO ŘEŠENÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ SMĚŘOVÁNÍ KE ZDRAVÉMU KLIMATU ŠKOLY A BEZPROBLÉMOVÝCH VZTAHŮ MEZI STUDENTY-PEDAGOGY- VEDENÍM ŠKOLY A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI CÍL: PODPORA ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT A CHARITATIVNÍCH AKCÍ UKAZATELE DOSAŽENÍ CÍLE: ZDŮVODNĚNÍ CÍLE: NÁVAZNOST NA AKTIVNÍ ZAPOJENÍ DO CHARITATIVNÍCH AKCÍ A NÁSLEDNÉ ZAPOJENÍ DO TAKOVÝCH AKCÍ I V BUDOUCÍM ŽIVOTĚ NUTNOST VÝCHOVY K SOCIÁLNÍMU CÍTĚNÍ ZODPOVĚDNÉHO A MORÁLNÍHO OBČANA DLOUHODOBÉ CÍLE: CÍL: UKAZATELE DOSAŽENÍ PODPORA SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKATIVNÍCH DOVEDNOSTÍ PŘÍZNIVÉ KLIMA ŠKOLY, ZACHOVÁNÍ PEVNÝCH POSTOJŮ CÍLE: ZDŮVODNĚNÍ CÍLE: NÁVAZNOST NA DLOUHODOBÉ CÍLE: KE VZÁJEMNÉMU RESPEKTU A TOLERANCI POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE, VEDENÍ STUDENTŮ K TOLERANCI INDIVIDUÁLNÍCH I NÁRODNOSTNÍCH ODLIŠNOSTÍ 6

7 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY A) PEDAGOGOVÉ NÁZEV A ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ ŠIKANA VZDĚLÁVÁNÍ SEZNÁMENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU S METODIKOU ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PŘÍPADŮ ŠIKANY REALIZÁTOR/LEKTOR POČET PROŠKOLENÝCH VÝCHOVNÝ PORADCE, METODIK PREVENCE 29 PEDAGOGŮ POČET HODIN 1 TERMÍN KONÁNÍ JARO 2014 NÁZEV A ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ METODICKÉ POKYNY PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ II.ČÁST SEZNÁMENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU S METODIKOU ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PŘÍPADŮ KRIZOVÝCH SITUACÍ REALIZÁTOR/LEKTOR POČET PROŠKOLENÝCH VÝCHOVNÝ PORADCE, METODIK PREVENCE 29 PEDAGOGŮ POČET HODIN 1 TERMÍN KONÁNÍ V PRŮBĚHU ROKU DLE ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ PEDAGOGŮ NÁZEV A ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ PRAVIDELNÉ SCHŮZKY S METODIKEM PPP PRAHY 9 VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKY V PRAVIDELNÝCH MĚSÍČNÍCH INTERVALECH REALIZÁTOR/LEKTOR METODIK PPP PRAHY 9 POČET PROŠKOLENÝCH 2 7

8 PEDAGOGŮ POČET HODIN TERMÍN KONÁNÍ 2X10 MĚSÍČNĚ 8

9 B) ŽÁCI TEMATICKÉ BLOKY VE VÝUCE, ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ROČNÍK PŘEDMĚT VZDĚLÁVACÍ OBLAST TÉMA VYUČUJÍCÍ PRIMA DĚ ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ PROF. TOULEC TERCIE SVZ ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ PROF. TOULEC KVARTA FY ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ PROF. KVASNIČÁK PRIMA DRAMATICKÁ SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ PROF. ULRYCHOVÁ SEKUNDA TV (KURZ) SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ PROF. HOREŠOVSKÁ, PROF. ORCT TERCIE ZÁŽITKOVÝ KURZ SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ PROF. DANĚK PRIMA DĚ SEBEREGULACE A SEBEORGANIZACE PROF. TOULEC PRIMA DRAMATICKÁ PSYCHOHYGIENA PROF. ULRYCHOVÁ TERCIE ZÁŽITKOVÝ PSYCHOHYGIENA PROF. DANĚK

10 KURZ TERCIE SVZ POZNÁVÁNÍ LIDÍ PROF. TOULEC PRIMA DRAMATICKÁ KOMUNIKACE PROF. ULRYCHOVÁ SEKUNDA ČJS KOMUNIKACE PROF. JÍLEK, PROF. MAREK PROF. DANĚK, SEKUNDA AJ KOMUNIKACE PROF. FARRIMONDOVÁ, PROF. BALCAROVÁ TERCIE ČJ KOMUNIKACE PROF. JÍLEK TERCIE ZE (KURZ) KOMUNIKACE PROF. ZÁBRANSKÁ TERCIE ZÁŽITKOVÝ KURZ KOMUNIKACE PROF. DANĚK SEKUNDA LP KOOPERACE A KOMPETICE PROF. KVASNIČÁK, PROF. VINŠ, PROF. EKRTOVÁ TERCIE LP KOOPERACE A KOMPETICE PROF. KVASNIČÁK,

11 PROF. VINŠ, PROF. EKRTOVÁ TERCIE ZE (KURZ) KOOPERACE A KOMPETICE PROF. ZÁBRANSKÁ PRIMA SVZ MORÁLNÍ ROZVOJ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI) PROF. TOULEC SEKUNDA MA MORÁLNÍ ROZVOJ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI) PROF. ČECHOVÁ, PROF. DVOŘÁKOVÁ TECIE MA MORÁLNÍ ROZVOJ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI) PROF. ČECHOVÁ TERCIE ZE (KURZ) MORÁLNÍ ROZVOJ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI) PROF. ZÁBRANSKÁ KVARTA VZ MORÁLNÍ ROZVOJ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI) PROF. HOREŠOVSKÁ PRIMA DĚ MULTIKULTURNÍ KULTURNÍ DIFERENCE PROF. TOULEC KVARTA NJ MULTIKULTURNÍ KULTURNÍ DIFERENCE PROF. HOVĚZÁKOVÁ

12 KVARTA FJ MULTIKULTURNÍ KULTURNÍ DIFERENCE PROF. DUDILIEUX PRIMA DĚ MULTIKULTURNÍ LIDSKÉ VZTAHY PROF. TOULEC SEKUNDA TV MULTIKULTURNÍ LIDSKÉ VZTAHY PROF. HOREŠOVSKÁ, PROF. ORCT TERCIE ZÁŽITKOVÝ KURZ MULTIKULTURNÍ LIDSKÉ VZTAHY PROF. DANĚK PRIMA ČJ MULTIKULTURNÍ MULTIKULTURALITA PROF. MAREK TERCIE ČJ MULTIKULTURNÍ MULTIKULTURALITA PROF. JÍLEK KVARTA FJ MULTIKULTURNÍ MULTIKULTURALITA PROF. DUDILIEUX KVARTA DĚ MULTIKULTURNÍ MULTIKULTURALITA PROF. TOULEC SEKUNDA ZE MULTIKULTURNÍ KVINTA ZE MULTIKULTURNÍ SEXTA ZE MULTIKULTURNÍ TERCIE ČJS MEDIÁLNÍ KVARTA ČJS MEDIÁLNÍ PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU A SOLIDARITY ZÁKLADNÍ PROBLÉMY SOCIOKULTURNÍCH ROZDÍLŮ PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY INTERKULTURALITY FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI PROF. ZÁBRANSKÁ, PROF. ORCT PROF. ORCT PROF. ZÁBRANSKÁ PROF. JÍLEK PROF. JÍLEK

13 SPECIFICKÁ PREVENCE NÁZEV TYP REALIZÁTOR ŠIKANA SKUPINOVÁ PRÁCE ROZHOVOR A NÁSLEDNÉ AKTIVITY (VZÁJEMNÉ POZNÁVÁNÍ A ROZEZNÁVÁNÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ : STUDENT-TŘÍDNÍ UČITEL, STUDENT-STUDENT) ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA, VYCHOVATELKA, TŘÍDNÍ UČITEL POČET ŽÁKŮ V 25 PRIMA POČET HODIN NÁVAZNOST NA 90 MIN MINIMALIZACE ŠIKANY, BEZPROBLÉMOVÉ ZAPOJENÍ SE DO STÁVAJÍCÍHO ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ A AKTIVNÍ ÚČAST NA JEHO CHODU NÁSLEDNÁ SCHŮZKA MEZI STUDENTY, TŘÍDNÍM UČITELEM, TERMÍN ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2013 ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKOU A ZÁSTUPCEM VEDENÍ ŠKOLY (PANÍ ŘEDITELKA NEBO JEJÍ ZÁSTUPKYNĚ) MARKÉTA ŠRÁMKOVÁ NÁZEV TYP REALIZÁTOR ENVIROMENTÁLNĚ ADAPTAČNÍ KURZ POBYTOVÁ AKCE TÝDENNÍ POBYT VE STŘEDISKU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY SEVER RÝCHORY, O.P.S. POČET ŽÁKŮ V 25 PRIMA POČET HODIN NÁVAZNOST NA 5 CELÝCH DNÍ MINIMALIZACE ŠIKANY, BEZPROBLÉMOVÉ ZAPOJENÍ SE DO STÁVAJÍCÍHO ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ A AKTIVNÍ ÚČAST NA JEHO CHODU BEZPROBLÉMOVÉ A AKTIVNÍ ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO TERMÍN ZÁŘÍ 2013 ŽIVOTA ŠKOLNÍHO KOLEKTIVU 13

14 TŘÍDNÍ UČITEL, METODIK PREVENCE NÁZEV TYP JAK SI NENECHAT UBLÍŽIT INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ PREVENCE ŠIKANY REALIZÁTOR POLICIE PRAHY 9 PRIMA POČET ŽÁKŮ V 25 POČET HODIN NÁVAZNOST NA 45 MIN PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U STUDENTŮ PO CELOU DOBU STUDIA NA GYMNÁZIU TERMÍN JARO 2014 VZÁJEMNÉ VHODNÉ CHOVÁNÍ BEZ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ METODIK PREVENCE NÁZEV TYP KRIMINALITA DĚTÍ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ SEZNÁMENÍ S MOŽNÝMI RIZIKY DĚTSKÉ KRIMINALITY REALIZÁTOR POLICIE PRAHY 9 POČET ŽÁKŮ V POČET HODIN NÁVAZNOST NA SEKUNDA A, SEKUNDA B 2X24 2X45 MIN PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI KRIMINALITĚ TERMÍN JARO 2014 SLUŠNÉ A ZODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ STUDENTŮ METODIK PREVENCE NÁZEV TYP MEZILIDSKÉ VZTAHY SITUAČNÍ INTERVENCE VYSKYTNE-LI SE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU MIMOŘÁDNÁ 14

15 REALIZÁTOR SITUACE, NA NÍŽ JE TŘEBA OKAMŽITĚ REAGOVAT (ÚMRTÍ STUDENTA, ŠPATNÁ RODINNÁ SITUACE, ATD.) TŘÍDNÍ UČITEL, VÝCHOVNÝ PORADCE, METODIK PREVENCE, VEDENÍ ŠKOLY, ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA POČET ŽÁKŮ V POČET HODIN NÁVAZNOST NA PRIMA -OKTÁVA DLE POTŘEB DLE POTŘEBY SNÍŽENÍ MOŽNÝCH RIZIK FYZICKÝCH I PSYCHICKÝCH NÁSLEDKŮ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (ANOREXIE, BULIMIE, DEPRESE, STRES ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE I MIMO NI, SCHIZOFRENIE, ZÁVISLOSTI, HIV) VYHODNOCENÍ CHOVÁNÍ STUDENTŮ PŘI ŠKOLNÍCH I MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH PEDAGOGICKÝMI I NEPEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY TERMÍN BĚHEM CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY NÁZEV TYP ZÁŽITKOVÝ KURZ 1.ČÁST POBYTOVÁ AKCE KURZ ZAMĚŘUJÍCÍ SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI STUDENTŮ V RÁMCI KOLEKTIVU TŘÍDY, DIAGNÓZU MOŽNÝCH PROJEVŮ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ REALIZÁTOR ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA, TŘÍDNÍ UČITEL, VYCHOVATELKA POČET ŽÁKŮ V 2 X 24 SEKUNDA A, SEKUNDA B POČET HODIN NÁVAZNOST NA 2 X 2 DNY PODPORA SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ, PREVENCE ŠIKANY VZÁJEMNÉ RESPEKTOVÁNÍ A TOLERANCE V KRIZOVÉM VĚKU DOSPÍVÁNÍ TERMÍN PODZIM 2013 ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA 15

16 NÁZEV TYP ZÁŽITKOVÝ KURZ 2.ČÁST POBYTOVÁ AKCE KURZ ZAMĚŘUJÍCÍ SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI STUDENTŮ V RÁMCI KOLEKTIVU TŘÍDY, DIAGNÓZU MOŽNÝCH PROJEVŮ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ REALIZÁTOR ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA, TŘÍDNÍ UČITEL, VYCHOVATELKA POČET ŽÁKŮ V 24 TERCIE POČET HODIN NÁVAZNOST NA 2 DNY PODPORA SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ, PREVENCE ŠIKANY VZÁJEMNÉ RESPEKTOVÁNÍ A TOLERANCE V KRIZOVÉM VĚKU DOSPÍVÁNÍ TERMÍN JARO 2014 ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA NÁZEV TYP DROGY, PRÁVO INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S PRÁVNÍM POVĚDOMÍM DĚTÍ, S PROBLÉMY MOŽNÉHO PŮSOBENÍ DROG NA PSYCHICKÉ I FYZICKÉ ZDRAVÍ LIDÍ A NA SOCIÁLNÍ PROBLÉMY LIDÍ, KTEŘÍ JSOU NA DROGÁCH ZÁVISLÍ NEBO JSOU VE VZTAHU S TAKTO ZÁVISLÝMI LIDMI REALIZÁTOR POLICIE PRAHY 9 TERCIE POČET ŽÁKŮ V 24 POČET HODIN 2X45 NÁVAZNOST NA ZVÝŠIT INFORMOVANOST O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH DOPADECH NA ORGANISMUS A ŽIVOT ČLOVĚKA ZODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ STUDENTŮ Z HLEDISKA ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK TERMÍN JARO 2014 METODIK PREVENCE 16

17 NÁZEV TYP ZÁVISLOST NA POČÍTAČÍCH, KYBERŠIKANA PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V RÁMCI HODIN IKT ZDŮRAZŇUJÍCÍ NEBEZPEČÍ TOHOTO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉHO CHOVÁNÍ, DOPORUČENÍ BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ PŘI PRÁCI S INTERNETEM REALIZÁTOR VYUČUJÍCÍ IKT TERCIE, KVINTA POČET ŽÁKŮ V POČET HODIN NÁVAZNOST NA SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S RIZIKOVÝMI FAKTORY V CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH STUDENTŮ VYSOKÝ POČET STUDENTŮ, KTEŘÍ UMĚJÍ BEZPEČNĚ TERMÍN ZIMA 2013 PRACOVAT S INTERNETEM VYUČUJÍCÍ IKT NÁZEV TYP ZÁKLADY PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ STRUČNÉ SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADY PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ PRO STUDENTY, KTEŘÍ JSOU VE VĚKU LET A JSOU TEDY ZA SVÉ ČINY TRESTNĚ ZODPOVĚDNÍ REALIZÁTOR POLICIE PRAHY 9 KVARTA POČET ŽÁKŮ V 24 POČET HODIN NÁVAZNOST NA 45 MIN PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI KRIMINALITĚ TERMÍN JARO 2014 SLUŠNÉ A ZODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ STUDENTŮ METODIK PREVENCE NÁZEV AIDS 17

18 TYP BESEDA BESEDA S T.ŘEHÁKEM (ACET ČR) O MOŽNÝCH TYPECH NÁKAZY VIREM HIV, JEHO ROZŠÍŘENÍ VE SVĚTĚ I U NÁS, KONKRÉTNÍ PŘÍBĚHY LIDÍ NAKAŽENÝCH VIREM HIV NEBO PACIENTŮ, U KTERÝCH PROPUKLA NEMOC AIDS. BESEDA ZAHRNUJE I TÉMA NECHTĚNÉHO OTĚHOTNĚNÍ A ETICKÉ OTÁZKY POTRATŮ REALIZÁTOR T. ŘEHÁK KVARTA POČET ŽÁKŮ V 24 POČET HODIN NÁVAZNOST NA 4X45 MIN SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S RIZIKOVÝMI FAKTORY V CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH STUDENTŮ BEZPEČNÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ STUDENTŮ TERMÍN JARO 2014 METODIK PREVENCE NÁZEV TYP KVĚTINOVÝ DEN CHARITATIVNÍ AKCE AKTIVNÍ ÚČAST NA CHARITATIVNÍ AKCI INFORMUJÍCÍ ŠIROKOU VEŘEJNOST O RŮZNÝCH FORMÁCH RAKOVINY A ZEJMÉNA O MOŽNOSTECH PREVENCE REALIZÁTOR LIGA PROTI RAKOVINĚ KVINTA POČET ŽÁKŮ V 24 POČET HODIN NÁVAZNOST NA 8 HODIN PODPORA ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT A CHARITATIVNÍCH AKCÍ POČET OSLOVENÝCH LIDÍ Z ŘAD VEŘEJNOSTI (POČET PRODANÝCH KYTIČEK) TERMÍN JARO 2014 METODIK PREVENCE 18

19 NÁZEV TYP ČERVENÁ STUŽKA CHARITATIVNÍ AKCE AKTIVNÍ ÚČAST NA CHARITATIVNÍ AKCI INFORMUJÍCÍ ŠIROKOU VEŘEJNOST O NÁKAZE VIREM HIV A ZEJMÉNA O MOŽNOSTECH PREVENCE REALIZÁTOR DŮM SVĚTLA KVINTA POČET ŽÁKŮ V 24 POČET HODIN NÁVAZNOST NA 8 HODIN PODPORA ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT A CHARITATIVNÍCH AKCÍ, SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S RIZIKOVÝMI FAKTORY V CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH STUDENTŮ POČET OSLOVENÝCH LIDÍ Z ŘAD VEŘEJNOSTI (POČET PRODANÝCH ČERVENÝCH STUŽEK), ZODPOVĚDNÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ STUDENTŮ TERMÍN PROSINEC 2013 METODIK PREVENCE NÁZEV TYP SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ SEZNÁMENÍ S NEBEZPEČÍM ZAPOJENÍ SE DO MANIPULATIVNÍ SKUPINY REALIZÁTOR POLICIE PRAHY 9 SEXTA POČET ŽÁKŮ V 23 POČET HODIN NÁVAZNOST NA 2X45MIN PODPORA SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ PEVNOST POSTOJŮ, ZDRAVÁ SEBEDŮVĚRA TERMÍN JARO 2014 METODIK PREVENCE 19

20 NÁZEV TYP NÁVYKOVÉ LÁTKY PŘEDNÁŠKA PSYCHICKÉ A FYZICKÉ PŮSOBENÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA LIDSKÝ ORGANISMUS REALIZÁTOR MGR. ZBYNĚK OKTÁBEC, PHD., TOXIKOLOGICKÁ LABORATOŘ 1.LF UK KVINTA, SEXTA, SEPTIMA, OKTÁVA A, OKTÁVA B POČET ŽÁKŮ V DLE ZÁJMU PŘIBLIŽNĚ 90 POČET HODIN NÁVAZNOST NA 90 MIN ZVÝŠIT INFORMOVANOST O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH DOPADECH NA ORGANISMUS A ŽIVOT ČLOVĚKA ZODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ STUDENTŮ Z HLEDISKA POŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK TERMÍN ZIMA 2013 METODIK PREVENCE NÁZEV BLÁZNÍŠ, NO A? TYP REALIZÁTOR INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ PREVENCE ROZPOZNÁNÍ A POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM LIDEM, SCHIZOFRENIE FOKUS POČET ŽÁKŮ V 22 SEPTIMA POČET HODIN NÁVAZNOST NA 5 HODIN SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S RIZIKOVÝMI FAKTORY V CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH STUDENTŮ ZODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ Z HLEDISKA PSYCHICKÝCH PROBLÉMŮ TERMÍN JARO 2014 VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ 20

21 NÁZEV TYP PROJEKT - DROGY DVOUMĚSÍČNÍ PROJEKT S TVORBOU VLASTNÍCH PRACÍ A NÁSLEDNÝMI PREZENTACEMI STUDENTŮ, PROPOJENÉ S ŘÍZENÝMI DISKUSEMI ALKALOIDY JAKO BIOLOGICKY AKTIVNÍ LÁTKY, JEJICH VÝSKYT, ZPRACOVÁNÍ A NÁSLEDNÝ POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ VLIV NA ORGANISMUS REALIZÁTOR VYUČUJÍCÍ CHEMIE SEXTA POČET ŽÁKŮ V 23 POČET HODIN NÁVAZNOST NA ZVÝŠIT INFORMOVANOST O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH DOPADECH NA ORGANISMUS A ŽIVOT ČLOVĚKA TERMÍN ÚNOR-BŘEZEN 2013 TEST MAPUJÍCÍ ZNALOSTI STUDENTŮ O ALKALOIDECH VYUČUJÍCÍ CHEMIE 21

22 C) RODIČE NÁZEV REALIZÁTOR RODIČOVSKÉ SCHŮZKY ZAŘAZENÍ METODICKÝCH POKYNŮ K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ VĚKOVÉ PŘIMĚŘENOSTI STUDENTŮ ŘEDITELKA ŠKOLY, ZÁSTUPKYNĚ, TŘÍDNÍ UČITELÉ POČET HODIN 3 HODINY TERMÍN KONÁNÍ PODZIM 2013 A JARO 2014 ŘEDITEL ŠKOLY S RODIČI JE UDRŽOVÁN PRAVIDELNÝ ELEKTRONICKÝ ČI TELEFONICKÝ KONTAKT. RODIČE MAJÍ MOŽNOST NAVŠTÍVIT PEDAGOGA V KONZULTAČNÍCH HODINÁCH NEBO PO DOMLUVĚ I MIMO NĚ. 22

23 5. EVALUACE A) KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ AKCE A ČINNOSTI KONANÉ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE : PRIMA A, PRIMA B: ŠIKANA (M. ŠRÁMKOVÁ) OPAKOVANÁ SEZENÍ ENVIROMENTÁLNĚ-ADAPTAČNÍ TÝDEN SEVER RÝCHORY (M. EKRTOVÁ, A. BALCAROVÁ, H.HOREŠOVSKÁ) BLOK PŘEDNÁŠEK POLICIE PRAHY 9 TÉMA: ŠIKANA ADAPTAČNÍ BESEDY S TŘÍDNÍMI PROFESORKAMI, PSYCHOLOŽKOU A METODIČKOU PREVENCE SEKUNDA: BLOK PŘEDNÁŠEK POLICIE PRAHY 9 TÉMA: DROGY ZÁŽITKOVÝ VÍKEND 1. ČÁST MEZILIDSKÉ VZTAHY PRŮBĚŽNÁ ŘEŠENÍ SITUACÍ PŘI PORUŠOVÁNÍ PŘÍZNIVÉHO TŘÍDNÍHO KLIMATU TERCIE: ZÁŽITKOVÝ VÍKEND BLOK PŘEDNÁŠEK POLICIE PRAHY 9 TÉMA: DROGY ZÁVISLOST NA POČÍTAČÍCH, KYBERŠIKANA (V RÁMCI IKT) NÁVYKOVÉ LÁTKY BESEDA (D. VĚCHET) KVARTA: BLOK PŘEDNÁŠEK POLICIE PRAHY 9 TÉMA: ZÁKLADY PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ AIDS PŘEDNÁŠKA P. ŘEHÁK NÁVYKOVÉ LÁTKY BESEDA (D. VĚCHET) KVINTA: AKTIVNÍ ÚČAST NA AKCÍCH: o ČERVENÁ STUŽKA (HIV,AIDS) 23

24 o KVĚTINOVÝ DEN NÁVYKOVÉ LÁTKY BESEDA (D. VĚCHET) SOCIÁLNÍ FOBIE BESEDA (T. VYŠATOVÁ) ALKOHOL A KAUZA METHYLALKOHOL BESEDA (PHARMDR. OKTÁBEC, 1.LF UK) SEXTA: DROGY DVOUMĚSÍČNÍ PROJEKT V RÁMCI HODIN CHEMIE BLOK PŘEDNÁŠEK POLICIE PRAHY 9 TÉMA: SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY II. NÁVYKOVÉ LÁTKY BESEDA (D. VĚCHET) SOCIÁLNÍ FOBIE BESEDA (T. VYŠATOVÁ) ALKOHOL A KAUZA METHYLALKOHOL BESEDA (PHARMDR. OKTÁBEC, 1.LF UK) SEPTIMA: FOKUS BLÁZNÍŠ NO A? BLOK PŘEDNÁŠEK POLICIE PRAHY 9 TÉMA: PRÁVNÍ POVĚDOMÍ II NÁVYKOVÉ LÁTKY BESEDA (D. VĚCHET) HEPATITIDY, AIDS BESEDA (D. VĚCHET) ALKOHOL A KAUZA METHYLALKOHOL BESEDA (PHARMDR. OKTÁBEC, 1.LF UK) OKTÁVA: OKNO DO DUŠÍ UMÍRAJÍCÍHO EUTANAZIE (V RÁMCI ZSV) NÁVYKOVÉ LÁTKY BESEDA (D. VĚCHET) HEPATITIDY, AIDS BESEDA (D. VĚCHET) ALKOHOL A KAUZA METHYLALKOHOL BESEDA (PHARMDR. OKTÁBEC, 1.LF UK) INDIVIDUÁLNÍ POMOC STUDENTŮM V SOUČINNOSTI S PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKOU PORADNOU A POMOC PŘI ŘEŠENÍ OSOBNÍCH PROBLÉMŮ DALŠÍ AKTIVITY A AKCE POŘÁDANÉ NAPŘÍČ JEDNOTLIVÝMI ROČNÍKY: PROJEKTOVÝ DEN KULTURNĚ-HISTORICKÁ EXKURZE DO ŘÍMA 24

25 DIVADELNÍ FESTIVAL PEREME SE S THÁLIÍ MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL MEZINÁRODNÍ PROJEKT PEEP DALŠÍ ČINNOST VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ, PSYCHOLOŽKY A METODIČKY PREVENCE: SAMOSTUDIUM V RÁMCI NOVÝCH VYHLÁŠEK MŠMT PRAVIDELNÁ ÚČAST NA SEMINÁŘÍCH HLAVNÍHO KOORDINÁTORA PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ZŠ A SŠ PRO PRAHU 3 A 9 (MGR. KLÍMA) VYTVOŘENÍ NOVÉHO PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLY (MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM) UPEVNĚNÍ TRADICE SPOLUPRÁCE S POLICIÍ PRAHY 9 V RÁMCI PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍHO PRO STUDENTY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL (SYSTÉM NÁVAZNÝCH PŘEDNÁŠEK PO CELOU DOBU STUDIA) A OBOUSTRANNÁ EVALUACE TĚCHTO PŘEDNÁŠEK (ZE STRANY POLICIE I STUDENTŮ) PRÁCE S TŘÍDNÍMI PROFESORY (SEZNAMOVÁNÍ S MATERIÁLY, ČASOPISY, AKTUÁLNÍMI PROBLÉMY) INFORMAČNÍ SCHŮZKY MEZI VEDENÍM ŠKOLY, VÝCHOVNOU PORADKYNÍ, METODIČKOU PREVENCE A PSYCHOLOŽKOU OPERATIVNÍ SCHŮZKY MEZI VÝCHOVNOU PORADKYNÍ, METODIČKOU PREVENCE A PSYCHOLOŽKOU EVALUACE KVALITY A PŘÍTOMNOSTI PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ ZE STRANY STUDENTŮ SPOLUPRÁCE SE STUDENTSKÝM PARLAMENTEM SPOLUPRÁCE NA ÚPRAVĚ ŠKOLNÍHO ŘÁDU ŠKOLENÍ UČITELŮ ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ ZHODNOCENÍ: 1. ZHODNOCENÍ PROJEKTOVÉHO DNE VIZ PŘÍLOHA Č.1 2. BLOK PŘEDNÁŠEK PRIMÁRNÍ PREVENCE POLICIE PRAHY 9 HODNOCEN NA ZÁKLADĚ ROZHOVORŮ S DĚTMI OPĚT VELMI POZITIVNĚ. POZITIVNÍ HODNOCENÍ PROGRAMŮ I Z ŘAD PEDAGOGŮ, KTEŘÍ SE JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ ZÚČASTNILI, I Z ŘAD 25

26 POLICISTŮ. JELIKOŽ NA SEBE JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE NAVAZUJÍ PO CELÉ STUDIUM GYMNÁZIA, VE SPOLUPRÁCI BUDEME DÁLE POKRAČOVAT. 3. ENVIROMENTÁLNĚ ADAPTAČNÍ POBYT PRIMY HODNOCEN VELMI KLADNĚ NA ZÁKLADĚ ZNÁMKOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ NA KONCI POBYTOVÉ AKCE, VĚCNOU DISKUZÍ PAK MEZI ZAMĚSTNANCI SEVERU, TŘÍDNÍMI UČITELI A METODIKEM PREVENCE AKCE JE HODNOCENA JAKO VYNIKAJÍCÍ A PROTO V NÍ BUDEME I NADÁLE POKRAČOVAT. 4. PROJEKT DROGY (PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V SEXTĚ) HODNOCEN VELMI POZITIVNĚ DLE NÁSLEDNÉ DISKUZE SE STUDENTY A VELMI DOBRÉHO HODNOCENÍ TESTŮ OVĚŘUJÍCÍCH ZNALOSTI STUDENTŮ O DANÉM TÉMATU. 5. AKCE ČERVENÁ STUŽKA STUDENTY VYHODNOCENA JAKO POTŘEBNÁ ČINNOST VE VZHLEDEM K JEJÍMU CHARITATIVNÍMU A OSVĚTOVÉMU CHARAKTERU, ALE ZÁROVEŇ JAKO VELMI NÁROČNÉ, NEBOŤ POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI O TÉMATU HIV A AIDS JE MINIMÁLNÍ A ROZHODNĚ NE POZITIVNÍ. 6. AKCE KVĚTINOVÝ DEN STUDENTY HODNOCENA JAKO VELMI ÚSPĚŠNÁ A POTŘEBNÁ, PRO SPOLEČNOST NESMÍRNĚ DŮLEŽITÁ. PRO STUDENTY DŮLEŽITÁ I Z HLEDISKA OSOBNÍCH ROZHOVORŮ, KTERÉ PŘISPĚLY K POZITIVNÍMU VNÍMÁNÍ DŮLEŽITOSTI OSVĚTY. 7. AIDS PŘEDNÁŠKA DLOUHODOBĚ HODNOCENA STUDENTY JAKO VELMI DOBRÁ, PROSPĚŠNÁ A PRO STUDENTY ZAJÍMAVÁ. O ATRAKTIVITĚ BESEDY SVĚDČÍ FAKT, ŽE STUDENTI STARŠÍCH ROČNÍKŮ VE SVÝCH VOLNÝCH HODINÁCH PŘEDNÁŠKU RÁDI NAVŠTĚVUJÍ I OPAKOVANĚ A I PO NĚKOLIKA LETECH JI HODNOTÍ JAKO JEDNU Z NEJLEPŠÍCH ZA CELÉ GYMNAZIÁLNÍ STUDIUM. 8. SOCIÁLNÍ FOBIE BESEDA SPLNILA NAŠE OČEKÁVÁNÍ A VYVOLALA ZAJÍMAVOU DISKUZI MEZI STUDENTY KVINTY A SEXTY, ZE KTERÉ JSME VYVODILI ZÁVĚR, ŽE BESEDA JE NEJVHODNĚJŠÍ PRO STUDENTY SEXTY. NAPLÁNOVÁNÍ DALŠÍ BESEDY JE TEDY PLÁNOVÁNO NA ROK NÁVYKOVÉ LÁTKY A HEPATITIDY (D.VĚCHET) BESEDA NESPLNILA OČEKÁVÁNÍ NAŠE ANI STUDENTŮ. DO DALŠÍCH LET JI PROTO NEZAŘAZUJEME. 10. ALKOHOL A METHYLALKOHOL (DR. OKTÁBEC) PŘEDNÁŠKA BYLA ZAŘAZENA Z DŮVODU AKTUÁLNÍ POTŘEBY PRO VŠECHNY VYŠŠÍ ROČNÍKY A ZCELA SPLNILA OČEKÁVÁNÍ JAK PO STRÁNCE ODBORNÉ, TAK POPULARIZAČNÍ. BUDEME SE SNAŽIT O NAVÁZÁNÍ DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE. 26

27 B) KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY V OBLASTI PREVENCE RCH POČET VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 6 POČET CELKOVĚ PROŠKOLENÝCH PEDAGOGŮ 2 POČET HODIN 12 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI POČET AKTIVIT POČET HODIN POČET ZÚČASTNĚNÝCH RODIČŮ AKTIVITY PRO RODIČE V OBLASTI PREVENCE RCH 2 6 PŘIBLIŽNĚ 200 III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY SPECIFICKÉ PREVENTIVNÍ AKTIVITY, REAGUJÍCÍ POČET POČET ŽÁKŮ POČET HODIN NA INDIVIDUÁLNÍ SITUACI (PROBLÉM) VE TŘÍDĚ AKTIVIT PŘÍMÉ PRÁCE BLOK PRIMÁRNÍ PREVENCE INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ BESEDA KOMPONOVANÝ POŘAD POBYTOVÁ AKCE DNÍ SITUAČNÍ INTERVENCE JINÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PŘI ŠKOLÁCH POČET AKTIVIT POČET ŽÁKŮ ŠKOLNÍ KLUBY ŠKOLNÍ KROUŽKY 0 0 VÍKENDOVÉ AKCE ŠKOLY 4 9O PRÁZDNINOVÉ AKCE ŠKOLY

28 POUŽITÉ ZKRATKY: MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RCH RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ SPJ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY NNO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ŠMP ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE RVP RÁMCOVÁ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GJS GYMNÁZIUM J.SEIFERTA CSVZ CVIČENÍ ZE SPOLEČENSKO-VĚDNÍHO ZÁKLADU 28

29 PŘÍLOHY: 1. EVALUACE ZÁŽITKOVÉHO VÍKENDU (TERCIE) VÝBĚR Z DOTAZNÍKŮ VYPLNĚNÝCH STUDENTY TERCIE: PŘÍNOS ZÁŽITKOVÉHO VÍKENDU: LIDÉ V NAŠÍ TŘÍDĚ SE ZAČALI VÍCE BAVIT MEZI SEBOU ASI JSEM SVOJE KAMARÁDY POZNALA VÍCE DO HLOUBKY ANO, BYLA JSEM VÍCE V KONTAKTU SE SPOLUŽÁKY, SE KTERÝMI JINAK V KONTAKTU NEJSEM-COŽ BYLO FAJN POZNALA JSEM LÉPE NĚKTERÉ LIDI ZMĚNY VE VZTAZÍCH PO ZÁŽITKOVÉM VÍKENDU: ANO, MEZI HOLKAMA A KLUKAMA-VÍCE SE BAVÍME JAKUB SE ZAČAL VÍCE BAVIT S OSTATNÍMI KLUKY, SABČA SE ZAČLENILA DO KOLEKTIVU, TOMÁŠ SE ZAČAL VÍCE ZAPOJOVAT KUBA SE ZAČLENIL VÍCE MEZI KLUKY VŠICHNI JSME SI BLÍŽ NEŽ PŘEDTÍM NENÍ TO MOC VELKÁ ZMĚNA, ALE O MNOHO VÍCE SI ROZUMÍM S TERKOU VŠICHNI SE BAVÍ SE VŠEMA KLUCI SE KE MNĚ CHOVAJÍ TROCHU LÍP 2. EVALUACE PROJEKTOVÉHO DNE 29

30 30

31 31

32 32

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program I. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento SPŠs a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Kolín, Heverova 191, Kolín IV, 280

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program GTM

Minimální preventivní program GTM Minimální preventivní program GTM Náš minimální preventivní program vychází z potřeb školy, navazuje na výchovný plán školy, koresponduje s cíly školy. Podkladem pro zpracování preventivního programu byly

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola L. Kuby, L. Kuby 48 České Budějovice 370 07 Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Ing.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program datum: 30. srpna 2012 zpracoval: Mgr. Pavlína Cpinová Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 Brno tel. +420 544 211 547 www.integra.cz Obsah 1. Cíle Minimálního

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ŠKOLA: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace GARANT: Mgr. Miroslava Pavlínková, školní metodik prevence (dále jen ŠMP) CHARAKTERISTIKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLA: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace GARANT: Mgr. Miroslava Pavlínková, školní metodik prevence (dále jen ŠMP) CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jarmila Benýšková Telefon na ředitele 387

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2011 / 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 553768030 E-mail na ředitele Minimální preventivní program

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Preventivní program GTM

Preventivní program GTM Preventivní program GTM Náš preventivní program vychází z potřeb školy, navazuje na výchovný plán školy, koresponduje s cíly školy. Podkladem pro zpracování preventivního programu byly metodické pokyny

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více