Analýza pasivních aktivit ve volném čase v rámci kopané v České republice. Bakalářská práce. Tomáš Jelínek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza pasivních aktivit ve volném čase v rámci kopané v České republice. Bakalářská práce. Tomáš Jelínek"

Transkript

1 Analýza pasivních aktivit ve volném čase v rámci kopané v České republice Bakalářská práce Tomáš Jelínek Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o. Katedra Cestovního ruchu Studijní obor: Management volného času Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Věra Fišerová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Analysis passive activities in free time within football in the Czech Republic Tomáš Jelínek The Institut of Hospitality Managment in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Management of free time Thesis Advisor: Mgr. Věra Fišerová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza pasivních aktivit ve volném čase v rámci kopané v České republice zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a veškeré podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřjeně dostupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s. r. o. V Praze dne

4 Poděkování Rád bych vyjádřil poděkování všem těm, kteří mi pomohli při vypracování Bakalářské práce. Poděkovat chci paní Mgr. Věře Fišerové za odborný dohled a rady. Dále bych chtěl poděkovat své rodině za podporu ve studiu. Velký dík patří mé přítelkyni, která mi byla oporou a neúnavně mě podporovala.

5 Abstrakt Tato bakalářská práce poskytuje pohled na skupinu Ultras. Jedná se o vysoce organizované fanoušky fotbalových klubů. Cílem této práce je přiblížit prostředí fotbalových fanoušků nezasvěceným čtenářům. Analyzovány jsou pasivní aktivity fanoušků kopané v České republice. Nabízím pohled jak na historický vývoj, tak i současné trendy. V teoretické části se zabývám trávením volného času, jeho rozdělením a organizací. Větší pozornost je věnována pasivním aktivitám ve volném čase. Nechybí exkurz do české fotbalové scény, její historie i současnosti a konečně největší část je věnována současné fanouškovské scéně a skupině Ultras, sdružující se u fotbalového mužstva pražské Slavie Praha. Počátky této skupiny se datují k roku Přes různé krize se dá říci, že je v posledních letech silnější a silnější, zároveň však neexistuje dostatek literatury, který by tuto skupinu mapoval. I proto vznikla tato práce. Klíčová slova Volný čas, fotbalový divák, fotbalový fanoušek, ultras, fotbalový chuligán, vlajky, patriotismus, choreografie, pyrotechnika, fanshop, Fanzone, družba.

6 Abstract Abstract Analysis of passive activities in the leisure time within football in the Czech Republic This thesis offers a close look at a group of Ultras. It is a highly organized fans of football clubs. The aim of this thesis is to describe the environment of football fans uninitiated readers. Analyzed the passive activity of football fans in the Czech Republic. We view both the historical development and current trends. In the theoretical part deals with free time, its divisions and organizations. More attention is paid to passive leisure activities. There excursion to Czech football scene, its history and present, and finally the largest section is devoted to the current scene and fan group Ultras Slavia. The origins of the group date back to 1994, despite the various crises, we can say that in recent years has become stronger and stronger, while there is ample literature that this group charted. I therefore created this thesis Key words: Free time, football spectator, football fan, ultras, football hooligan, flags, patriotism, choreography, pyrotechnic, fanshop, fanzone, friendship

7 Obsah Úvod Volný čas Vymezení definice volného času Funkce volného času Struktura volného času Organizace volného času Oganizovanost aktivit ve volném čase Geneze volného času a volnočasových aktivit Sport jako určitá lidská aktivita Současný vývoj volnočasových aktivit Historie fotbalu Historie fotbalu na našem území Typy diváků navštěvujících fotbalová utkání Fotbalový fanoušek Fotbalový chuligán Ultras v ČR - Východiska První projevy ultras hnutí Základní jednotící postoje ultras Když fotbal přeroste v tragickou událost Juventus Liverpool Film Proč? Baník Ostrava Sparta Pohled na vývoj situace Bezvýhradná podpora klubu a lokální patriotismus Akustická podpora Optická prezentace Vlajky Choreografie Pyrotechnika Jednota v oblékání Opatření proti chuligánům v České Republice Úkoly Policie České Republiky Vztah Ultras s Policií... 35

8 Role Justice Vztahy s médii Vztahy s fotbalovými asociacemi Vztahy mezi vlastními fanoušky a fanoušky v jiných klubech Analýza Ultras v České republice v klubu Slavia Praha Historie Výroba choreografií Pyrotechnika Samolepky Spolupráce s klubem Ultras a spolupráce s obchody s Fanzone Družba Slavia Górnik Zdroj: vlastní zpracování Řešení situace Juventus Řešení situace ve filmu Proč? Řešení po incidentu na Bazalech Závěr Použitá literatura Přílohy... 51

9 Úvod Trávit volný čas lze nejrůznějším způsobem. Jednou z velmi rozšířených možností je aktivní či pasivní sportování. Tedy buď se nějakému druhu sportu aktivně věnujeme, nebo ho pouze sledujeme např.: v televizi, na internetu nebo na stadionech. Ale existuje ještě třetí možnost: stát se aktivním fanouškem. Nejčastěji se, nejen u nás, můžeme setkat s tímto jevem na fotbalových stadionech. Když se mluví o fotbalu, každý si představí jedenáct hráčů na každé straně v souboji proti sobě, já se ale zaměřím v mé práci na toho pomyslného dvanáctého hráče, a to na fotbalové fanoušky. Fotbal se právě díky nim mohl v průběhu své historie stát nejpopulárnějším sportem na světě. Vrcholoví fotbalisté si díky eminentnímu zájmu, kteří fanoušci této jednoduché hře věnují, si mohou hraním vydělat na živobytí a co víc, získávat ve společnosti prestižní status. Kluby právě díky tomuto zájmu mohou fungovat jako obchodní společnosti. Fotbal je hra skutečně populární. Fandí mu ženy i muži, mladí i staří, chudí i bohatí. Téměř každý kluk ho někdy hrál, ať už s kamarády na plácku za školou nebo v záři umělého osvětlení vroucího stadionu plného fanoušků. Když už jsem zmínil spojení dvanáctý hráč, zmíním pojem ultras, což je výraz pro fanoušky, kteří jsou s klubem spjati nejblíže. A právě ultras se budu v mé práci věnovat nejvíce. Cílem práce je, na základě analýzy, určit řešení problematiky mezi fanoušky ultras na základě vlastního šetření, na fotbalových stadionech, a dále budu analyzovat pasivní aktivity fanoušků kopané v České republice. Přiblížím lidem, kteří se o sport příliš nezajímají, fotbalové prostředí fanoušků. Hlavně se zaměřím na tzv. ultras, jelikož ti toho s klubem prožívají nejvíce a také jsou nejvíce na očích. Popíšu vztah k fotbalu z pohledu fotbalového diváka, fotbalového fanouška a fotbalového chuligána. Dále budu zkoumat konkrétní klub a na tomto příkladu charakterizuji, jak to funguje, aby si mohl člověk udělat obraz, který se normálně této problematice nevěnuje. Mým cílem je přiblížit fotbalové prostředí širšímu segmentu, zanalyzování, neboť v části společnosti stále existuje zjednodušená představa, že na fotbal chodí pouze slušní diváci a ti chuligáni. Fungování fanoušků je však poněkud složitější a má to svá pravidla. Mojí hypotézou je, že hlavní roli fanoušků fotbalu zaujímá střední proud tzv. ultras. V rámci naplnění cíle práce jsem strukturoval práci do třech částí. První část, Teoretická, se zabývá vymezením pojmu volnočasových aktivit. Druhá část, Analytická, se zabývá rozdělením 8

10 fotbalových fanoušků, jejich aktivitami a problematikami, která je s tím spojena. Informace jsou získávány pomocí dotazníku, který je v práci i graficky znázorněn. Třetí část se zabývá návrhem řešení problémů na fotbalových stadionech a východisek, které z toho vyplývají. 9

11 Volný čas 1.1. Vymezení definice volného času Určit přesnou definici volného času je velice obtížné. Např. Slepičková definuje volný čas jako dobu, časový prostor, v němž jedinec nemá žádné povinnosti vůči sobě ani jiným lidem a v němž se pouze na základě svého vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví, přinášejí mu radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti. 1 Volný čas je tedy doba, kterou má po splnění těchto potřeb a povinností člověk k dispozici pro činnosti sebeurčující a sebeutvářející. Někdy se uplatňuje také pojem čas polovolný, kam se řadí hraniční činnosti na pomezí času povinného a vázaného, jsou to aktivity přinášející radost a současně i případný praktický uţitek (ruční práce, kutilství, zahradkaření). Volný čas můžeme také charakterizovat z hlediska jeho trvání. Je to čas zbývající ze dne po odečtení průměrné pracovní doby, určité doby na cestování do práce a z práce a období věnované spánku, domácím pracím a veškerým nezbytným potřebám člověka Funkce volného času Z pohledu sociologického je volný čas spojený s jinými činnostmi než pracovními, které nám navozují uspokojení. Z hlediska sociálně psychologického jde o čas určený pro realizaci osobnosti. Z hlediska psychologického je to čas pro seberealizaci každého jedince. Volný čas má funkci instrumentální, nebo-li relaxační, je určen k odpočinku a regeneraci, upevnění zdraví. Z důvodu toho, aby mohli lidé načerpat novou energii pro další práci. Další funkcí je humanizace, je charakterizována pro každou oblast jinak svými lidovými obyčeji a slavnostmi, které se šíří a předávají z generace na generaci. Zábavná funkce je charakteristická pro osobní zájmy a koníčky, které uspokojují jedince, který se tak realizuje. 1 Čertík, M.; Fišerová, V.: Volný čas, životní styl a cestovní ruch, VŠH,

12 1.3. Struktura volného času Pracovní doba je čas, kdy člověk vykonává práci, která je určena k získávání prostředků k životu. Patří sem i příprava k pracovní činnosti jako je školení či různé brigády (které jsou nedílnou součástí pracovní činnosti). Nutná mimo-pracovní doba je nezbytnou součástí pro existenci člověka, která nepřináší peníze a není svobodnou volbou. Tím je myšleno uspokojení lidských potřeb, jako je spánek, lékařská péče, osobní hygiena, jídlo, ale i ostatní činnosti jako cesta do práce a z práce, starost o domácnost. Volný čas je doba pro seberealizaci každého jedince Organizace volného času Trávení volného času má dvě roviny a to spontánní a organizovanou. Způsob trávení volného času ovlivňuje řada faktorů, ale vždy je svobodnou volbou jedince, pro jakou činnost se rozhodne. Možností jsou různé koníčky, jako je například turistika, cestování, divadlo, kino nebo sportovní aktivity Oganizovanost aktivit ve volném čase Tyto aktivity můžeme rozdělit do více skupin. První je činnost spontánní. Spadají do ní například aktivity na otevřených hřištích a sportovištích. Při spontánních volnočasových aktivitách si volí jedinec sám vybranou aktivitu i způsob její realizace. Mezi činnosti pravidelné patří naopak sportovní kroužky a kurzy. Další skupinou jsou činnosti zájmové. To jsou například přednášky, výlety, exkurze, sportovní turnaje. Dále můžeme volnočasové aktivity dělit na fyzické a intelektuální. Do fyzických činností spadá: cestování, turistika a sportování. Intelektuální činnosti jsou určené k rozvoji osobnosti, patří sem například četba literatury, která vede k rozvoji všeobecného vzdělání, protože se člověk potřebuje neustále učit novým věcem. Mezi kulturní činnosti patří návštěvy divadelních představení, kin, výstav, hudební koncerty, ale i četba či hra na hudební nástroje. Sociální činnosti mají za úkol umění se přizpůsobit, ať už při rozmluvě s přáteli nebo v rámci rodiny. Slouží k tomu různé rozmluvy a besedování. 11

13 Organizovaná forma nabídky volnočasové aktivity, přichází od formální organizace. Mezi hlavní a typické organizované aktivity volného času patří především Cestovní ruch. Slouží k uspokojování potřeb a požadavků zákazníka, za účelem plnění snů a tužeb. Cestovní ruch slouží dále k relaxaci a oproštění se od každodenních starostí. Prostředkem ke splnění těchto cílů je nabídka produktů cestovního ruchu Geneze volného času a volnočasových aktivit Ve Starověku a Středověku bylo rozdělení mezi pracovní dobou a volným časem jiné než v současnosti. Zásadní rozpor mezi pracovní dobou a dobou volna se začal vyhrocovat v novověku. 19. a 20. století s sebou přineslo spolu s industrializací výraznou koncentraci pracovních nároků na jedince. Díky tomu se vyostřily sociální problémy, jako byla dlouhá pracovní doba a dětská práce. Proto se stalo právo na dovolenou jedním ze zásadních požadavků sociálního hnutí. Růst volného času, na úkor práce, je jedním z hlavních rysů vývoje společnosti. Rekreace a zábava se staly jedním ze základních fenoménů společnosti. Především u obyvatel městských částí je veliká koncentrace pasivní divácké zábavy Sport jako určitá lidská aktivita Sport je součástí kultury, má vliv na životní styl a neustále se vyvíjí. Neustále narůstá potřeba zábavy a rekreace přímo úměrně s vývojem společnosti. Dochází k oddalování místa bydliště, pracoviště a místa volného času. Roste zájem jednotlivých evropských národů o vlastní historii, tradice, zvyky, hry, tanec. 12

14 Graf č. - 1 Současné věkové rozmezí sportujících lidí v roce let let let let 60 let a více 1% 19% 4% 25% 51% 2 Graf ukazuje kolik lidí a jaké věkové kategorie, aktivně sportují. Největší zastoupení je vwe věku od dvaceti do pětadvaceti let a nejméně pak lidé v důchodovém věku Současný vývoj volnočasových aktivit Způsob trávení volného času můžeme rozdělit na dvě skupiny: na Aktivní formy a Pasivní formy trávení volného času. a) Aktivní formy Mezi aktivní formy patří manuální činnosti, jako jsou řemeslnické a zahradnické práce, ale také kutilství. Může být vykonávána jako zábava, či pro dodatečný příjem. b) Pasivní formy Patří mezi ně například sledování televize, hraní her (na počítači, společenských her). Obecně se dá říci, že se prohlubuje pasivnost a snižuje se frekvence pohybových aktivit. 2 Lukáš Sikora,

15 2. Historie fotbalu Existence hry podobné fotbalu je doloženo až do období starověku, nejstarší takovou hrou bylo čínské kudžu, hrané již ve 2. století př. n. l. V Řecku a Římě se hrálo mnoho míčových her, při některých se hrálo nohama. Jedním ze vzdálených předchůdců fotbalu je tak např. římská hra harpastum. Ve středověku se různé hry podobné fotbalu hrály po celé Evropě, jejich pravidla se však výrazně lišila místo od místa i v průběhu doby. Vznik dnešního fotbalu má kořeny v Anglii 16. století. Tamní soukromé střední školy v té době začaly žáky nutit ke sportu. Každá ze škol však používala vlastní pravidla odrážející místní podmínky, pravidla se navíc postupně měnila. Postupně vykrystalizovaly dvě hlavní formy fotbalu, v jedné verzi pravidel hráči míč po hřišti přenášeli rukama, v druhé verzi se upřednostňovalo kopání do míče. V 40. letech 19. století Anglii zasáhlo rozšíření železniční dopravy. Tento technologický rozvoj umožnil pořádání soutěžních zápasů mezi jednotlivými školami. Avšak zatímco rozdíly v místních pravidlech atletiky byly nevýznamné, mezi školní zápasy ve fotbale byly kvůli zásadním rozdílům v pojetí hry prakticky nemožné. Proto se v roce 1848 sešlo 14 zástupců škol na jednání, jehož výsledkem byla první ucelená sada pravidel, tzv. Cambridgeská pravidla. Tato pravidla upřednostňovala kopání, bylo však dovoleno také čisté zachycení míče rukama. Sjednocující tendence vyústily v založení The Football Association, prvního oficiálního fotbalového sdružení na světě, v roce Po několika setkáních vytvořila asociace sadu pravidel, z nichž nakonec vypustila pravidla dovolující běh s míčem v ruce a držení a podrážení protivníka s míčem. Kvůli tomu zástupce Blackheathu asociaci opustil, a spolu s několika dalšími kluby v roce 1871 založil Rugby Football Union, čímž vzniklo ragby jako sport odlišný od kopané. I v pravidlech FA však byla některá ustanovení, která dnes zůstávají jen ve sportech jako ragby či americký fotbal. První pravidla také například ani nestanovovala počet hráčů či tvar míče, na tom se měli soupeři dohodnout před každým zápasem. V Anglii se postupně vyvinulo několik soutěží, které přispívaly k šíření jednotných pravidel. První mezinárodní zápas proběhl mezi Anglií a Skotskem 30. listopadu 1872 a skončil bezbrankovou remízou. První mimoevropské mezinárodní fotbalové utkání se uskutečnilo 28. listopadu 1885 v Newarku mezi Spojenými státy a Kanadou, která zvítězila 0:1. Fotbal se 14

16 postupně rozšířil i na kontinent, kde je nejstarším fotbalovým mužstvem patrně švýcarský Lausanne Football and Cricket Club založený v roce Díky anglickým dělníkům pracujícím na stavbě železnice se fotbal dostal až do Jižní Ameriky, přičemž ale tato teorie rozšíření fotbalu na jihoamerický kontinent nebyla nikdy přesvědčivě doložena. Dnes fotbal hrají profesionální fotbalisté po celém světě, mnoho dalších lidí se mu pak věnuje na amatérské či rekreační úrovni. Podle průzkumu, uspořádaného v roce 2001 mezinárodní fotbalovou federací FIFA, hraje pravidelně fotbal nejméně 240 miliónů lidí ve více než 200 zemích světa. Mezi příčinami jeho popularity jsou bezesporu jednoduchá pravidla a naprosto minimální náročnost na vybavení Historie fotbalu na našem území Sport, kterému se v této práci věnuji, je fotbal. V záznamech o počátku fotbalu v Čechách se i v análech nejednou objevuje slovo údajně. Tak se hrálo poprvé v Roudnici nad Labem údajně už v roce V Praze byli u zrodu údajně studenti, jisté však je, že dříve než opravdové kluby se rodily spolky. Kopáním do míče si zpestřovali život například atleti, cyklisté, veslaři a další, většinou na proslulých pláccích, na něž vlastně vzpomínají nejen odborníci, ale i slavní veteráni, když konstatují, že mladým talentům chybí technika, práce s míčem na malém prostoru, protože právě plácky zrodily nejednoho pozdějšího velikána českého fotbalu. Tvrdí se, že historie fotbalu v Čechách a na Moravě se odvíjela od chvíle, kdy se zrodily budoucí velkokluby - Slavia a Sparta. Dá se říci, že je to v podstatě pravda, i když se do míče kopalo už daleko dříve, přičemž vznik obou klubů je dodnes předmětem sporu, který jakoby předznamenal věčné a tradiční rivalství. Neboť prameny z dob bouřlivého vývoje, kdy se různé spolky rodily, zanikaly, nebo se přejmenovávaly. Slavia vznikla z kroužků cyklistů a řečnického kroužku a Sparta z atletů, ale zdroje se v lecčem rozcházejí. Přesto se ustálilo, že Slavia vznikla v roce 1982 a Sparta o rok později. 3 Petr Cakl: Zlatá kniha fotbalu: historie a současnost nejoblíbenější hry na světě,

17 Je jisté, že první oficiální orgán, Český svaz fotbalový, se po letech bojů, rozporů, žárlivostí a mocenských tužeb zrodil 19. října 1901 v Restauraci U Zlaté váhy, v ulici Karoliny Světlé. Patří tím mezi nejstarší oficiální evropské fotbalové svazy. Vlastně tehdy skončilo dlouhé období sporů, hledání i roční existence předchůdce svazů, Volného sdružení svazu fotbalového, založeného v květnu 1900 a to klubem Slavií Praha. Zatím malá účast existujících klubů dokazovala, že ke zrodu oficiálního svazu ještě nedozrál čas. Za rok už byl zájem větší. Prvními členy Českého svazu fotbalového se staly v roce 1901 SK Slavia, ČAFC Královské Vinohrady, AFK Karlín, SK Olypmia Praha VII, SK Union Žižkov, SK Vyšehrad, AC Sparta, dále pak kroužky FK Horymír, FK Hradčany a FK Malá Strana. Tedy výlučně pražská záležitost. Zástupci klubů zaplatili vstupní příspěvek 10 korun českých a zástupci kroužků polovinu. Postupně poslali obnos i AC Praha, SK Meteor Praha VIII, Olympia Košíře, Letenský Kroužek Česká Vlajka i mimopražské kluby SK Plzeň, Union Plzeň a AC Roudnice. Fotbal se tak šířil po celé zemi, rozbíhaly se soutěže a docházelo i k častějším mezinárodním stykům. Jak úzce je fotbal spjat se životem země, se společenským a politickým děním, lze dokazovat na příkladech dodnes. Konkrétním případem je rozpuštění svazu 30. června 1916 v době první světové války. Ale už v roce 1917 vzrůstal odpor proti monarchii na všech frontách a to se ve fotbale opět psalo o Českém svazu a používala se značka ČSF. Tento orgán stál v čele fotbalu až do roku 1921, kdy byl přejmenován na Československý svaz fotbalový. Ani tento název však nevydržel dlouho. Proces sjednocení a především vyhovění národním menšinám vedlo v roce 1922 k ustanovení celostátní Československé asociace fotbalové. Spadaly do ní i kluby německé, maďarské, židovské, polské a další menšiny, které žily na území nového státu. Tato asociace zanikla až v roce 1939 německou okupací. Na celostátní soutěže se však čekalo ještě dlouho. Do roku 1925 se hrálo mistrovství ve formě župních přeborů. Rok 1925 je přelomový i z dnešního pohledu, jelikož byl zaveden profesionalismus a soutěže byly rozděleny na profesionální a amatérské. Nejvyšší Asociační ligu hrálo 9 českých klubů a německý DFC Praha. Těmi českými byly Slavia, Viktoria Žižkov, ČAFC Vinohrady, Čechie Karlín, AFK Vršovice, SK Libeň, Nuselský SK, Meteor 8 a Sparta. Zajímavostí je, že po roce 1948 se přeměnili zase všichni fotbalisté na dlouhá léta na amatéry, i když to byla pouze kamufláž. První opravdu celostátní soutěž, se slovenským zastoupením, byla Státní liga , kde bylo Slovensko reprezentováno týmem ČsŠK Bratislava, později ŠK Bratislava, a konečně Slovan. O rok později k němu přibyl SK Rusj Užhorod z Podkarpatské Rusi. Nové kluby vznikaly zejména pod názvy 16

18 jako Slavie, Čechie, Meteory, Slavoje, ale také dva týmy, jehož názvy byly tvořeny podle vzorů anglické kopané, a to Aston Villa Mladá Boleslav a Arsenal Husovice. Dále přišla doba, kdy se rodily názvy jako Baník, Spartak či Dynamo, i když většinou šlo o přejmenování klubů proti jejich vůli na pokyn z vyšších míst. Hned po 2. světové válce převzal krátce vedení fotbalu opět ČSF. Poté opět byla obnovena Československá asociace fotbalová. To už se po vítězství Komunistické strany rodila snaha sjednotit celou tělovýchovu pod jeden orgán. Po únoru 1948 přišly osudové reorganizace soutěží, fotbal se přesunul do závodů a zmizela tradiční jména včetně Slavie a Sparty. Tělovýchovné jednoty byly převedeny do nových dobrovolných sportovních organizací, Slavia se jmenovala Dynamo, Bohemians Železničáři a později Spartak Stalingrad, Sparta se jmenovala Sparta Bratrství a později ČKD Sokolovo. Uměle vznikly preferované celky ozbrojených složek, jako ATK, později ÚDA a Dukla, v roce 1953 byly do nejvyšší soutěže zařazeny další týmy, například Křídla vlasti Olomouc, RH Bratislava a Tankista. Vedoucí orgán se jmenoval od konce roku 1954 Ústřední sekce kopané. K návratu k původním názvům klubů došlo až v roce Skvělá nálada po Pražském jaru roku 1968 se přenesla i do fotbalu, i když i zde se objevily spory, tentokrát především národnostní. V době normalizace v roce 1970 se rodil znovu Československý fotbalový svaz, sdružující dva národní svazy český a slovenský. Jeho vedoucí orgán se jmenoval Výbor fotbalového svazu ÚV ČSTV. Až po sametové revoluci v roce 1989 došlo k další změně, jelikož se znovu objevila Československá fotbalová asociace. V roce 1993, kdy se Československo rozdělilo na dna samostatné státy, se zrodil, vlastně už potřetí v historii, Český fotbalový svaz. Jeho jméno bylo upraveno, jelikož byly tendence i pro samostatný Moravskoslezský fotbalový svaz, takže vznikl kompromisní název Českomoravský fotbalový svaz (dnes FAČR Fotbalová Asociace České Republiky). 4 4 Šálek, J.: Český fotbal, Olympia,

19 2.2. Typy diváků navštěvujících fotbalová utkání Návštěvníky ochozů fotbalových stadiónů můžeme rozdělit do tří velkých skupin fotbaloví diváci, fotbaloví fanoušci a fotbaloví chuligáni, jejichž příslušníci se od sebe mohou odlišovat například mírou objektivity či aktivity při hodnocení a sledování zápasů. Graf č. 2 - Rozdělení fotbalových fanoušků Nestranní diváci Pasivní fanoušci Ultras Hooligans Ostatní 2% 3% 5% 30% 60% Zdroj: vlastní zpracování Tento graf se zabývá rozdělením skupin, kteří navštěvují fotbalová utkání. Největší zastoupení mají pasivní fanoušci, kteří sedávají na hlavních tribunách a dále pak Ultras fanoušci, kteří jsou situovány v kotlích, převážně na tribunách za brankami. 18

20 Fotbalový divák Fotbalový divák je pasivním pozorovatelem hry, není ovlivněn vzájemnou rivalitou týmů a na sledované utkání proto pohlíží zcela neutrálně. Jeho divácký záběr je širší, kromě fotbalu sleduje, ať už přímo na stadiónu nebo prostřednictvím televizní obrazovky, i další sporty. Fotbal je pro sportovního diváka na stejné úrovni jako divadelní představení, protože i po jeho zhlédnutí odchází spokojen se silným prožitkem, získaným z průběhu hry. Nelze u něj pozorovat sepětí s konkrétním klubem, s žádným týmem se neztotožňuje, a tudíž nenosí žádné klubové symboly. Fotbalové diváky můžeme rozdělit do tří kategorií: Nerizikový návštěvníci Méně rizikový návštěvníci Velmi rizikový návštěvníci Fotbalový fanoušek Fotbalový fanoušek je k fotbalu poután prostřednictvím svého oblíbeného klubu či konkrétního hráče. V utkání pochopitelně straní svému klubu a požaduje jeho vítězství. Triumf svého týmu považuje za vlastní úspěch, prohru naopak za vlastní neúspěch. Objektivní neutrální pohled na vývoj utkání od fotbalového fanouška nelze očekávat, kupříkladu mnohem bouřlivěji reaguje na faul na vlastního hráče. Fotbal je většinou jediným oblíbeným sportem fanouška, který svou příslušnost ke klubu dává na odiv především svým oblečením, ať už se jedná o klubový dres, šálu, nebo třeba jen odznak. Princip fandovství je založen na faktu, že při zápase vzniká určitý druh rivality, ve které proti sobě stojí dvě skupiny s vlastní identitou. Pro fotbalového fanouška je charakteristické bipolární dělení na my a oni Fotbalový chuligán Fotbaloví chuligáni (hooligans, rowdies, hools) se sdružují do menších skupin vyznačujících se dobrou organizací, vysokou mírou koheze a shodné hodnotové orientace. Skupiny jsou tvořeny převážně militantně orientovanými jedinci. 6 Pro chuligány je sport jen záminka a hlavní 5 Slepička, P.: Sportovní diváctví, Olympia, Mareš, M.; Smolík, J.; Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni, Brno,

21 pozitivní prožitek pro ně plyne nikoliv ze sledování utkání, ale právě z potyček se stejně orientovanými příznivci soupeře. Pokud jsou těmto skupinám násilnické projevy znemožněny na stadiónu, přesouvají se mimo. 7 Chuligánské skupiny (party, tlupy, gangy) mají své názvy a některé z nich nepojí pouze nenávist k nepřátelským skupinám, ale rovněž politické, rasové, národnostní či sociální motivy. Svou totožnost prezentují streetwearovým oblečením určitých značek, vlajkami a šálami se symbolikou typickou pro konkrétní chuligánskou skupinu. Za nejvíce aktivní chuligány na území České republiky platí skupiny hlásicí se ke Spartě Praha, Baníku Ostrava, 1. FC Brno, Slavii Praha a Bohemians Nejčastější formy fotbalového chuligánství na stadiónech představuje vniknutí na hrací plochu, házení předmětů na hrací plochu a na aktéry hry, výtržnosti, vandalizmus a konflikty s užitím verbálního i fyzického násilí a rovněž rasizmus (u ultrapravicově orientovaných chuligánů). Klasifikovat formy fotbalového chuligánství mimo stadiony se jeví jako velmi obtížné, protože se může jednat o takřka jakékoliv vandalské, výtržnické a násilnické porušení právních či společenských norem, které je realizováno s alespoň dílčí vazbou na fotbal. Za všechny uveďme alespoň domluvené i spontánní střety chuligánských tlup na parkovištích, v ulicích, případně parcích a rabování benzínových pump při výjezdech na utkání. 9 Z výše napsaného vyplývá, že agresivních projevů, alespoň tedy těch se zvýšenou mírou společenské nebezpečnosti, se v naprosté většině případů dopouštějí zástupci třetí skupiny diváků, tedy fotbaloví chuligáni Ultras v ČR - Východiska Výzkum fotbalových diváků nemá na českém území dlouhou tradici. Až na výjimky neexistují ani vědecké výzkumy jednotlivých fanouškovských skupin. Jedním z prvních, kdo se věnoval problematice sportovních diváků, byl sportovní psycholog Pavel Slepička, jenž popsal vulgární a mírně násilné chování diváků na českém území již od počátku vývoje kopané. Jednalo 7 Hátlová, B.; Hošek, V.; Slepička, P.: Psychologie sportu, Karolinum, Smolík, J.: Fotbalové chuligánství, Mareš, M.; Smolík, J.; Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni, Brno,

22 se však o méně závažné incidenty. 10 Tento vývoj utlumil komunistický režim, jenž antisociální chování netoleroval, přesto se drobné incidenty objevovaly nadále. V 80. letech na základě inspirace anglickými chuligány došlo k nárůstu počtu i závažnosti násilných incidentů, na počátku 90. let pak do fotbalových kotlů začala pronikat subkultura skinheads, čímž začalo docházet k větší organizaci fotbalového násilí. Tento vývoj vyvrcholil v polovině 90. let, kdy se u větších českých, moravských a slezských fotbalových klubů začaly objevovat více či méně organizované a konsolidované gangy fotbalových chuligánů s vlastním pojmenováním. Některé z nich přijaly za název po vzoru zahraničních skupin slovo ultras, o reálném příchodu myšlenek tohoto hnutí se ale dá mluvit spíše až později. Tato skutečnost nejspíše přispěla i k současné nevyprofilovanosti některých fanouškovských skupin (zejména nejasnému rozdělení na ultras a hooligans) První projevy ultras hnutí Na přelomu tisíciletí se na českých stadionech začaly ve větší míře objevovat také optické prvky na tribunách, zejména tzv. choreografie. Vzestupu důležitosti choreografií na žebříčcích hodnot českých fanouškovských skupin si při své kvalitativní analýze celorepublikového fanzinu24 Football Factory povšimla L. Vochocová. 11 Tato se zaměřovala na analýzu subkulturní komunikace v rámci výše zmíněného fanzinu, přičemž sledovala především kategorii střet. Při své analýze však identifikovala i nenásilnou paralelu této kategorie, jíž fanoušci sami nazvali ultra produkcí, jež se stala nenásilným prostředkem souboje na tribunách. L. Vochocová také postřehla, že v průběhu roku 2003 vzrostl důraz fanoušků na tuto kategorii a ke konci sledovaného období se stala téměř ústředním motivem analyzovaného média. Dále si povšimla také vůdčí role fanoušků Baníku Ostrava v tomto trendu a role při rozšiřování a upevňování pozice optických prvků v českých fotbalových kotlích. Přestože se optická prezentace fanoušků na českých stadionech vyskytovala už v předchozím období, rok 2003 se stal průlomovým pro její masivní rozšíření, přičemž roli sehrála soutěživost českých táborů. 10 Slepička, P.: Sportovní diváctví, Olympia, Vochocová, L.: Třetí poločas fotbaloví chuligáni v ČR a násilí,

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. HISTORIE FOTBALU V JIHLAVĚ Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. HISTORIE FOTBALU V JIHLAVĚ Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury HISTORIE FOTBALU V JIHLAVĚ Bakalářská práce Autor: Michal KADLEC Management sportu a trenérství Vedoucí práce: Mgr. Jakub VÁLEK Olomouc 2010 Jméno

Více

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vacenovský Brno, 2009 Vypracoval: Petr

Více

Analýza činností, sil a prostředků pro zajištění bezpečnosti na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty. Jan Trubačík

Analýza činností, sil a prostředků pro zajištění bezpečnosti na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty. Jan Trubačík Analýza činností, sil a prostředků pro zajištění bezpečnosti na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty Jan Trubačík Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT TRUBAČÍK, Jan. Analýza činností, sil a prostředků

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Management sportovní Rezervační systém volnočasových aktivit

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

PROČ BOHEMÁK NAPADÁ BOHEMÁKA?

PROČ BOHEMÁK NAPADÁ BOHEMÁKA? LIDÉ MĚSTA / URBAN PEOPLE 16, 2014, 3 PROČ BOHEMÁK NAPADÁ BOHEMÁKA? Etnografická studie radikální scény Bohemians 1905 * Petr Šešín Fakulta humanitních studií UK Praha Why do Fans of Bohemians 1905 Attack

Více

Socializace sportem 1* Socialization by sport

Socializace sportem 1* Socialization by sport Socializace sportem 1* Socialization by sport Libor Flemr, Zdeněk Valjent Psychosociální laboratoř; Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Ústav tělesné výchovy a sportu, České vysoké

Více

Fenomén golfu v marketingové komunikaci a jeho aplikace v praxi. David Macháček

Fenomén golfu v marketingové komunikaci a jeho aplikace v praxi. David Macháček Fenomén golfu v marketingové komunikaci a jeho aplikace v praxi David Macháček Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské/diplomové práce

Více

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková Volnočasové aktivity dětí školního u Bc. Renata Kulíšková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje volnému času a volnočasových aktivitám dětí školního u. V praktické části je u dětí

Více

Vliv tělesné výchovy a sportu na charakterové a volní vlastnosti dětí. Vlastimil Zima

Vliv tělesné výchovy a sportu na charakterové a volní vlastnosti dětí. Vlastimil Zima Vliv tělesné výchovy a sportu na charakterové a volní vlastnosti dětí Vlastimil Zima Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tělesné výchovy a sportu dětí. Zabývá

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

Bakalářská práce. Vliv rodiny na trávení volného času dětí

Bakalářská práce. Vliv rodiny na trávení volného času dětí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Iva Horychová Vliv rodiny na trávení volného času dětí Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. Pavla Vyhnálková,

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jakub Salčák Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce 2014 Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce Jakub Salčák Vysoká škola hotelová v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném rajónu (Hradec Králové) Bakalářská práce 2015 Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSc. Vypracoval: Petr Krčál Brno 2006 1 Prohlášení

Více

Marketingové komunikace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Linda Ondrušková

Marketingové komunikace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Linda Ondrušková Marketingové komunikace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Linda Ondrušková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se věnuje popisu a hodnocení marketingových komunikací Mezinárodního filmového

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

Sport a právo. Jiří Kubíček

Sport a právo. Jiří Kubíček Sport a právo Jiří Kubíček Obsah 1. Obecná část sportu a práva... 9 1.1. Pojmy, společenské podmínky, funkce a definice... 9 1.2. Institucionální klasifikace sportu a rámec sportu... 18 1.3. Sport jako

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Český basketbal jako společenský fenomén Adaptace afroamerických basketbalových hráčů na život v České republice Jakub Němeček Bakalářská práce 2013 Prohlašuji:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod SPONZORING JAKO KOMERČNÍ KOMUNIKACE (bakalářská práce) Autor: Petr Mühlhans Vedoucí práce: Ing. Jiří Mikeš Prohlášení:

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte Bc. Milena Dovrtělová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Média jsou hlavními prostředky, které zasahují do chodu současné postmoderní společnosti,

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více