Analýza pasivních aktivit ve volném čase v rámci kopané v České republice. Bakalářská práce. Tomáš Jelínek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza pasivních aktivit ve volném čase v rámci kopané v České republice. Bakalářská práce. Tomáš Jelínek"

Transkript

1 Analýza pasivních aktivit ve volném čase v rámci kopané v České republice Bakalářská práce Tomáš Jelínek Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o. Katedra Cestovního ruchu Studijní obor: Management volného času Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Věra Fišerová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Analysis passive activities in free time within football in the Czech Republic Tomáš Jelínek The Institut of Hospitality Managment in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Management of free time Thesis Advisor: Mgr. Věra Fišerová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza pasivních aktivit ve volném čase v rámci kopané v České republice zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a veškeré podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřjeně dostupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s. r. o. V Praze dne

4 Poděkování Rád bych vyjádřil poděkování všem těm, kteří mi pomohli při vypracování Bakalářské práce. Poděkovat chci paní Mgr. Věře Fišerové za odborný dohled a rady. Dále bych chtěl poděkovat své rodině za podporu ve studiu. Velký dík patří mé přítelkyni, která mi byla oporou a neúnavně mě podporovala.

5 Abstrakt Tato bakalářská práce poskytuje pohled na skupinu Ultras. Jedná se o vysoce organizované fanoušky fotbalových klubů. Cílem této práce je přiblížit prostředí fotbalových fanoušků nezasvěceným čtenářům. Analyzovány jsou pasivní aktivity fanoušků kopané v České republice. Nabízím pohled jak na historický vývoj, tak i současné trendy. V teoretické části se zabývám trávením volného času, jeho rozdělením a organizací. Větší pozornost je věnována pasivním aktivitám ve volném čase. Nechybí exkurz do české fotbalové scény, její historie i současnosti a konečně největší část je věnována současné fanouškovské scéně a skupině Ultras, sdružující se u fotbalového mužstva pražské Slavie Praha. Počátky této skupiny se datují k roku Přes různé krize se dá říci, že je v posledních letech silnější a silnější, zároveň však neexistuje dostatek literatury, který by tuto skupinu mapoval. I proto vznikla tato práce. Klíčová slova Volný čas, fotbalový divák, fotbalový fanoušek, ultras, fotbalový chuligán, vlajky, patriotismus, choreografie, pyrotechnika, fanshop, Fanzone, družba.

6 Abstract Abstract Analysis of passive activities in the leisure time within football in the Czech Republic This thesis offers a close look at a group of Ultras. It is a highly organized fans of football clubs. The aim of this thesis is to describe the environment of football fans uninitiated readers. Analyzed the passive activity of football fans in the Czech Republic. We view both the historical development and current trends. In the theoretical part deals with free time, its divisions and organizations. More attention is paid to passive leisure activities. There excursion to Czech football scene, its history and present, and finally the largest section is devoted to the current scene and fan group Ultras Slavia. The origins of the group date back to 1994, despite the various crises, we can say that in recent years has become stronger and stronger, while there is ample literature that this group charted. I therefore created this thesis Key words: Free time, football spectator, football fan, ultras, football hooligan, flags, patriotism, choreography, pyrotechnic, fanshop, fanzone, friendship

7 Obsah Úvod Volný čas Vymezení definice volného času Funkce volného času Struktura volného času Organizace volného času Oganizovanost aktivit ve volném čase Geneze volného času a volnočasových aktivit Sport jako určitá lidská aktivita Současný vývoj volnočasových aktivit Historie fotbalu Historie fotbalu na našem území Typy diváků navštěvujících fotbalová utkání Fotbalový fanoušek Fotbalový chuligán Ultras v ČR - Východiska První projevy ultras hnutí Základní jednotící postoje ultras Když fotbal přeroste v tragickou událost Juventus Liverpool Film Proč? Baník Ostrava Sparta Pohled na vývoj situace Bezvýhradná podpora klubu a lokální patriotismus Akustická podpora Optická prezentace Vlajky Choreografie Pyrotechnika Jednota v oblékání Opatření proti chuligánům v České Republice Úkoly Policie České Republiky Vztah Ultras s Policií... 35

8 Role Justice Vztahy s médii Vztahy s fotbalovými asociacemi Vztahy mezi vlastními fanoušky a fanoušky v jiných klubech Analýza Ultras v České republice v klubu Slavia Praha Historie Výroba choreografií Pyrotechnika Samolepky Spolupráce s klubem Ultras a spolupráce s obchody s Fanzone Družba Slavia Górnik Zdroj: vlastní zpracování Řešení situace Juventus Řešení situace ve filmu Proč? Řešení po incidentu na Bazalech Závěr Použitá literatura Přílohy... 51

9 Úvod Trávit volný čas lze nejrůznějším způsobem. Jednou z velmi rozšířených možností je aktivní či pasivní sportování. Tedy buď se nějakému druhu sportu aktivně věnujeme, nebo ho pouze sledujeme např.: v televizi, na internetu nebo na stadionech. Ale existuje ještě třetí možnost: stát se aktivním fanouškem. Nejčastěji se, nejen u nás, můžeme setkat s tímto jevem na fotbalových stadionech. Když se mluví o fotbalu, každý si představí jedenáct hráčů na každé straně v souboji proti sobě, já se ale zaměřím v mé práci na toho pomyslného dvanáctého hráče, a to na fotbalové fanoušky. Fotbal se právě díky nim mohl v průběhu své historie stát nejpopulárnějším sportem na světě. Vrcholoví fotbalisté si díky eminentnímu zájmu, kteří fanoušci této jednoduché hře věnují, si mohou hraním vydělat na živobytí a co víc, získávat ve společnosti prestižní status. Kluby právě díky tomuto zájmu mohou fungovat jako obchodní společnosti. Fotbal je hra skutečně populární. Fandí mu ženy i muži, mladí i staří, chudí i bohatí. Téměř každý kluk ho někdy hrál, ať už s kamarády na plácku za školou nebo v záři umělého osvětlení vroucího stadionu plného fanoušků. Když už jsem zmínil spojení dvanáctý hráč, zmíním pojem ultras, což je výraz pro fanoušky, kteří jsou s klubem spjati nejblíže. A právě ultras se budu v mé práci věnovat nejvíce. Cílem práce je, na základě analýzy, určit řešení problematiky mezi fanoušky ultras na základě vlastního šetření, na fotbalových stadionech, a dále budu analyzovat pasivní aktivity fanoušků kopané v České republice. Přiblížím lidem, kteří se o sport příliš nezajímají, fotbalové prostředí fanoušků. Hlavně se zaměřím na tzv. ultras, jelikož ti toho s klubem prožívají nejvíce a také jsou nejvíce na očích. Popíšu vztah k fotbalu z pohledu fotbalového diváka, fotbalového fanouška a fotbalového chuligána. Dále budu zkoumat konkrétní klub a na tomto příkladu charakterizuji, jak to funguje, aby si mohl člověk udělat obraz, který se normálně této problematice nevěnuje. Mým cílem je přiblížit fotbalové prostředí širšímu segmentu, zanalyzování, neboť v části společnosti stále existuje zjednodušená představa, že na fotbal chodí pouze slušní diváci a ti chuligáni. Fungování fanoušků je však poněkud složitější a má to svá pravidla. Mojí hypotézou je, že hlavní roli fanoušků fotbalu zaujímá střední proud tzv. ultras. V rámci naplnění cíle práce jsem strukturoval práci do třech částí. První část, Teoretická, se zabývá vymezením pojmu volnočasových aktivit. Druhá část, Analytická, se zabývá rozdělením 8

10 fotbalových fanoušků, jejich aktivitami a problematikami, která je s tím spojena. Informace jsou získávány pomocí dotazníku, který je v práci i graficky znázorněn. Třetí část se zabývá návrhem řešení problémů na fotbalových stadionech a východisek, které z toho vyplývají. 9

11 Volný čas 1.1. Vymezení definice volného času Určit přesnou definici volného času je velice obtížné. Např. Slepičková definuje volný čas jako dobu, časový prostor, v němž jedinec nemá žádné povinnosti vůči sobě ani jiným lidem a v němž se pouze na základě svého vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví, přinášejí mu radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti. 1 Volný čas je tedy doba, kterou má po splnění těchto potřeb a povinností člověk k dispozici pro činnosti sebeurčující a sebeutvářející. Někdy se uplatňuje také pojem čas polovolný, kam se řadí hraniční činnosti na pomezí času povinného a vázaného, jsou to aktivity přinášející radost a současně i případný praktický uţitek (ruční práce, kutilství, zahradkaření). Volný čas můžeme také charakterizovat z hlediska jeho trvání. Je to čas zbývající ze dne po odečtení průměrné pracovní doby, určité doby na cestování do práce a z práce a období věnované spánku, domácím pracím a veškerým nezbytným potřebám člověka Funkce volného času Z pohledu sociologického je volný čas spojený s jinými činnostmi než pracovními, které nám navozují uspokojení. Z hlediska sociálně psychologického jde o čas určený pro realizaci osobnosti. Z hlediska psychologického je to čas pro seberealizaci každého jedince. Volný čas má funkci instrumentální, nebo-li relaxační, je určen k odpočinku a regeneraci, upevnění zdraví. Z důvodu toho, aby mohli lidé načerpat novou energii pro další práci. Další funkcí je humanizace, je charakterizována pro každou oblast jinak svými lidovými obyčeji a slavnostmi, které se šíří a předávají z generace na generaci. Zábavná funkce je charakteristická pro osobní zájmy a koníčky, které uspokojují jedince, který se tak realizuje. 1 Čertík, M.; Fišerová, V.: Volný čas, životní styl a cestovní ruch, VŠH,

12 1.3. Struktura volného času Pracovní doba je čas, kdy člověk vykonává práci, která je určena k získávání prostředků k životu. Patří sem i příprava k pracovní činnosti jako je školení či různé brigády (které jsou nedílnou součástí pracovní činnosti). Nutná mimo-pracovní doba je nezbytnou součástí pro existenci člověka, která nepřináší peníze a není svobodnou volbou. Tím je myšleno uspokojení lidských potřeb, jako je spánek, lékařská péče, osobní hygiena, jídlo, ale i ostatní činnosti jako cesta do práce a z práce, starost o domácnost. Volný čas je doba pro seberealizaci každého jedince Organizace volného času Trávení volného času má dvě roviny a to spontánní a organizovanou. Způsob trávení volného času ovlivňuje řada faktorů, ale vždy je svobodnou volbou jedince, pro jakou činnost se rozhodne. Možností jsou různé koníčky, jako je například turistika, cestování, divadlo, kino nebo sportovní aktivity Oganizovanost aktivit ve volném čase Tyto aktivity můžeme rozdělit do více skupin. První je činnost spontánní. Spadají do ní například aktivity na otevřených hřištích a sportovištích. Při spontánních volnočasových aktivitách si volí jedinec sám vybranou aktivitu i způsob její realizace. Mezi činnosti pravidelné patří naopak sportovní kroužky a kurzy. Další skupinou jsou činnosti zájmové. To jsou například přednášky, výlety, exkurze, sportovní turnaje. Dále můžeme volnočasové aktivity dělit na fyzické a intelektuální. Do fyzických činností spadá: cestování, turistika a sportování. Intelektuální činnosti jsou určené k rozvoji osobnosti, patří sem například četba literatury, která vede k rozvoji všeobecného vzdělání, protože se člověk potřebuje neustále učit novým věcem. Mezi kulturní činnosti patří návštěvy divadelních představení, kin, výstav, hudební koncerty, ale i četba či hra na hudební nástroje. Sociální činnosti mají za úkol umění se přizpůsobit, ať už při rozmluvě s přáteli nebo v rámci rodiny. Slouží k tomu různé rozmluvy a besedování. 11

13 Organizovaná forma nabídky volnočasové aktivity, přichází od formální organizace. Mezi hlavní a typické organizované aktivity volného času patří především Cestovní ruch. Slouží k uspokojování potřeb a požadavků zákazníka, za účelem plnění snů a tužeb. Cestovní ruch slouží dále k relaxaci a oproštění se od každodenních starostí. Prostředkem ke splnění těchto cílů je nabídka produktů cestovního ruchu Geneze volného času a volnočasových aktivit Ve Starověku a Středověku bylo rozdělení mezi pracovní dobou a volným časem jiné než v současnosti. Zásadní rozpor mezi pracovní dobou a dobou volna se začal vyhrocovat v novověku. 19. a 20. století s sebou přineslo spolu s industrializací výraznou koncentraci pracovních nároků na jedince. Díky tomu se vyostřily sociální problémy, jako byla dlouhá pracovní doba a dětská práce. Proto se stalo právo na dovolenou jedním ze zásadních požadavků sociálního hnutí. Růst volného času, na úkor práce, je jedním z hlavních rysů vývoje společnosti. Rekreace a zábava se staly jedním ze základních fenoménů společnosti. Především u obyvatel městských částí je veliká koncentrace pasivní divácké zábavy Sport jako určitá lidská aktivita Sport je součástí kultury, má vliv na životní styl a neustále se vyvíjí. Neustále narůstá potřeba zábavy a rekreace přímo úměrně s vývojem společnosti. Dochází k oddalování místa bydliště, pracoviště a místa volného času. Roste zájem jednotlivých evropských národů o vlastní historii, tradice, zvyky, hry, tanec. 12

14 Graf č. - 1 Současné věkové rozmezí sportujících lidí v roce let let let let 60 let a více 1% 19% 4% 25% 51% 2 Graf ukazuje kolik lidí a jaké věkové kategorie, aktivně sportují. Největší zastoupení je vwe věku od dvaceti do pětadvaceti let a nejméně pak lidé v důchodovém věku Současný vývoj volnočasových aktivit Způsob trávení volného času můžeme rozdělit na dvě skupiny: na Aktivní formy a Pasivní formy trávení volného času. a) Aktivní formy Mezi aktivní formy patří manuální činnosti, jako jsou řemeslnické a zahradnické práce, ale také kutilství. Může být vykonávána jako zábava, či pro dodatečný příjem. b) Pasivní formy Patří mezi ně například sledování televize, hraní her (na počítači, společenských her). Obecně se dá říci, že se prohlubuje pasivnost a snižuje se frekvence pohybových aktivit. 2 Lukáš Sikora,

15 2. Historie fotbalu Existence hry podobné fotbalu je doloženo až do období starověku, nejstarší takovou hrou bylo čínské kudžu, hrané již ve 2. století př. n. l. V Řecku a Římě se hrálo mnoho míčových her, při některých se hrálo nohama. Jedním ze vzdálených předchůdců fotbalu je tak např. římská hra harpastum. Ve středověku se různé hry podobné fotbalu hrály po celé Evropě, jejich pravidla se však výrazně lišila místo od místa i v průběhu doby. Vznik dnešního fotbalu má kořeny v Anglii 16. století. Tamní soukromé střední školy v té době začaly žáky nutit ke sportu. Každá ze škol však používala vlastní pravidla odrážející místní podmínky, pravidla se navíc postupně měnila. Postupně vykrystalizovaly dvě hlavní formy fotbalu, v jedné verzi pravidel hráči míč po hřišti přenášeli rukama, v druhé verzi se upřednostňovalo kopání do míče. V 40. letech 19. století Anglii zasáhlo rozšíření železniční dopravy. Tento technologický rozvoj umožnil pořádání soutěžních zápasů mezi jednotlivými školami. Avšak zatímco rozdíly v místních pravidlech atletiky byly nevýznamné, mezi školní zápasy ve fotbale byly kvůli zásadním rozdílům v pojetí hry prakticky nemožné. Proto se v roce 1848 sešlo 14 zástupců škol na jednání, jehož výsledkem byla první ucelená sada pravidel, tzv. Cambridgeská pravidla. Tato pravidla upřednostňovala kopání, bylo však dovoleno také čisté zachycení míče rukama. Sjednocující tendence vyústily v založení The Football Association, prvního oficiálního fotbalového sdružení na světě, v roce Po několika setkáních vytvořila asociace sadu pravidel, z nichž nakonec vypustila pravidla dovolující běh s míčem v ruce a držení a podrážení protivníka s míčem. Kvůli tomu zástupce Blackheathu asociaci opustil, a spolu s několika dalšími kluby v roce 1871 založil Rugby Football Union, čímž vzniklo ragby jako sport odlišný od kopané. I v pravidlech FA však byla některá ustanovení, která dnes zůstávají jen ve sportech jako ragby či americký fotbal. První pravidla také například ani nestanovovala počet hráčů či tvar míče, na tom se měli soupeři dohodnout před každým zápasem. V Anglii se postupně vyvinulo několik soutěží, které přispívaly k šíření jednotných pravidel. První mezinárodní zápas proběhl mezi Anglií a Skotskem 30. listopadu 1872 a skončil bezbrankovou remízou. První mimoevropské mezinárodní fotbalové utkání se uskutečnilo 28. listopadu 1885 v Newarku mezi Spojenými státy a Kanadou, která zvítězila 0:1. Fotbal se 14

16 postupně rozšířil i na kontinent, kde je nejstarším fotbalovým mužstvem patrně švýcarský Lausanne Football and Cricket Club založený v roce Díky anglickým dělníkům pracujícím na stavbě železnice se fotbal dostal až do Jižní Ameriky, přičemž ale tato teorie rozšíření fotbalu na jihoamerický kontinent nebyla nikdy přesvědčivě doložena. Dnes fotbal hrají profesionální fotbalisté po celém světě, mnoho dalších lidí se mu pak věnuje na amatérské či rekreační úrovni. Podle průzkumu, uspořádaného v roce 2001 mezinárodní fotbalovou federací FIFA, hraje pravidelně fotbal nejméně 240 miliónů lidí ve více než 200 zemích světa. Mezi příčinami jeho popularity jsou bezesporu jednoduchá pravidla a naprosto minimální náročnost na vybavení Historie fotbalu na našem území Sport, kterému se v této práci věnuji, je fotbal. V záznamech o počátku fotbalu v Čechách se i v análech nejednou objevuje slovo údajně. Tak se hrálo poprvé v Roudnici nad Labem údajně už v roce V Praze byli u zrodu údajně studenti, jisté však je, že dříve než opravdové kluby se rodily spolky. Kopáním do míče si zpestřovali život například atleti, cyklisté, veslaři a další, většinou na proslulých pláccích, na něž vlastně vzpomínají nejen odborníci, ale i slavní veteráni, když konstatují, že mladým talentům chybí technika, práce s míčem na malém prostoru, protože právě plácky zrodily nejednoho pozdějšího velikána českého fotbalu. Tvrdí se, že historie fotbalu v Čechách a na Moravě se odvíjela od chvíle, kdy se zrodily budoucí velkokluby - Slavia a Sparta. Dá se říci, že je to v podstatě pravda, i když se do míče kopalo už daleko dříve, přičemž vznik obou klubů je dodnes předmětem sporu, který jakoby předznamenal věčné a tradiční rivalství. Neboť prameny z dob bouřlivého vývoje, kdy se různé spolky rodily, zanikaly, nebo se přejmenovávaly. Slavia vznikla z kroužků cyklistů a řečnického kroužku a Sparta z atletů, ale zdroje se v lecčem rozcházejí. Přesto se ustálilo, že Slavia vznikla v roce 1982 a Sparta o rok později. 3 Petr Cakl: Zlatá kniha fotbalu: historie a současnost nejoblíbenější hry na světě,

17 Je jisté, že první oficiální orgán, Český svaz fotbalový, se po letech bojů, rozporů, žárlivostí a mocenských tužeb zrodil 19. října 1901 v Restauraci U Zlaté váhy, v ulici Karoliny Světlé. Patří tím mezi nejstarší oficiální evropské fotbalové svazy. Vlastně tehdy skončilo dlouhé období sporů, hledání i roční existence předchůdce svazů, Volného sdružení svazu fotbalového, založeného v květnu 1900 a to klubem Slavií Praha. Zatím malá účast existujících klubů dokazovala, že ke zrodu oficiálního svazu ještě nedozrál čas. Za rok už byl zájem větší. Prvními členy Českého svazu fotbalového se staly v roce 1901 SK Slavia, ČAFC Královské Vinohrady, AFK Karlín, SK Olypmia Praha VII, SK Union Žižkov, SK Vyšehrad, AC Sparta, dále pak kroužky FK Horymír, FK Hradčany a FK Malá Strana. Tedy výlučně pražská záležitost. Zástupci klubů zaplatili vstupní příspěvek 10 korun českých a zástupci kroužků polovinu. Postupně poslali obnos i AC Praha, SK Meteor Praha VIII, Olympia Košíře, Letenský Kroužek Česká Vlajka i mimopražské kluby SK Plzeň, Union Plzeň a AC Roudnice. Fotbal se tak šířil po celé zemi, rozbíhaly se soutěže a docházelo i k častějším mezinárodním stykům. Jak úzce je fotbal spjat se životem země, se společenským a politickým děním, lze dokazovat na příkladech dodnes. Konkrétním případem je rozpuštění svazu 30. června 1916 v době první světové války. Ale už v roce 1917 vzrůstal odpor proti monarchii na všech frontách a to se ve fotbale opět psalo o Českém svazu a používala se značka ČSF. Tento orgán stál v čele fotbalu až do roku 1921, kdy byl přejmenován na Československý svaz fotbalový. Ani tento název však nevydržel dlouho. Proces sjednocení a především vyhovění národním menšinám vedlo v roce 1922 k ustanovení celostátní Československé asociace fotbalové. Spadaly do ní i kluby německé, maďarské, židovské, polské a další menšiny, které žily na území nového státu. Tato asociace zanikla až v roce 1939 německou okupací. Na celostátní soutěže se však čekalo ještě dlouho. Do roku 1925 se hrálo mistrovství ve formě župních přeborů. Rok 1925 je přelomový i z dnešního pohledu, jelikož byl zaveden profesionalismus a soutěže byly rozděleny na profesionální a amatérské. Nejvyšší Asociační ligu hrálo 9 českých klubů a německý DFC Praha. Těmi českými byly Slavia, Viktoria Žižkov, ČAFC Vinohrady, Čechie Karlín, AFK Vršovice, SK Libeň, Nuselský SK, Meteor 8 a Sparta. Zajímavostí je, že po roce 1948 se přeměnili zase všichni fotbalisté na dlouhá léta na amatéry, i když to byla pouze kamufláž. První opravdu celostátní soutěž, se slovenským zastoupením, byla Státní liga , kde bylo Slovensko reprezentováno týmem ČsŠK Bratislava, později ŠK Bratislava, a konečně Slovan. O rok později k němu přibyl SK Rusj Užhorod z Podkarpatské Rusi. Nové kluby vznikaly zejména pod názvy 16

18 jako Slavie, Čechie, Meteory, Slavoje, ale také dva týmy, jehož názvy byly tvořeny podle vzorů anglické kopané, a to Aston Villa Mladá Boleslav a Arsenal Husovice. Dále přišla doba, kdy se rodily názvy jako Baník, Spartak či Dynamo, i když většinou šlo o přejmenování klubů proti jejich vůli na pokyn z vyšších míst. Hned po 2. světové válce převzal krátce vedení fotbalu opět ČSF. Poté opět byla obnovena Československá asociace fotbalová. To už se po vítězství Komunistické strany rodila snaha sjednotit celou tělovýchovu pod jeden orgán. Po únoru 1948 přišly osudové reorganizace soutěží, fotbal se přesunul do závodů a zmizela tradiční jména včetně Slavie a Sparty. Tělovýchovné jednoty byly převedeny do nových dobrovolných sportovních organizací, Slavia se jmenovala Dynamo, Bohemians Železničáři a později Spartak Stalingrad, Sparta se jmenovala Sparta Bratrství a později ČKD Sokolovo. Uměle vznikly preferované celky ozbrojených složek, jako ATK, později ÚDA a Dukla, v roce 1953 byly do nejvyšší soutěže zařazeny další týmy, například Křídla vlasti Olomouc, RH Bratislava a Tankista. Vedoucí orgán se jmenoval od konce roku 1954 Ústřední sekce kopané. K návratu k původním názvům klubů došlo až v roce Skvělá nálada po Pražském jaru roku 1968 se přenesla i do fotbalu, i když i zde se objevily spory, tentokrát především národnostní. V době normalizace v roce 1970 se rodil znovu Československý fotbalový svaz, sdružující dva národní svazy český a slovenský. Jeho vedoucí orgán se jmenoval Výbor fotbalového svazu ÚV ČSTV. Až po sametové revoluci v roce 1989 došlo k další změně, jelikož se znovu objevila Československá fotbalová asociace. V roce 1993, kdy se Československo rozdělilo na dna samostatné státy, se zrodil, vlastně už potřetí v historii, Český fotbalový svaz. Jeho jméno bylo upraveno, jelikož byly tendence i pro samostatný Moravskoslezský fotbalový svaz, takže vznikl kompromisní název Českomoravský fotbalový svaz (dnes FAČR Fotbalová Asociace České Republiky). 4 4 Šálek, J.: Český fotbal, Olympia,

19 2.2. Typy diváků navštěvujících fotbalová utkání Návštěvníky ochozů fotbalových stadiónů můžeme rozdělit do tří velkých skupin fotbaloví diváci, fotbaloví fanoušci a fotbaloví chuligáni, jejichž příslušníci se od sebe mohou odlišovat například mírou objektivity či aktivity při hodnocení a sledování zápasů. Graf č. 2 - Rozdělení fotbalových fanoušků Nestranní diváci Pasivní fanoušci Ultras Hooligans Ostatní 2% 3% 5% 30% 60% Zdroj: vlastní zpracování Tento graf se zabývá rozdělením skupin, kteří navštěvují fotbalová utkání. Největší zastoupení mají pasivní fanoušci, kteří sedávají na hlavních tribunách a dále pak Ultras fanoušci, kteří jsou situovány v kotlích, převážně na tribunách za brankami. 18

20 Fotbalový divák Fotbalový divák je pasivním pozorovatelem hry, není ovlivněn vzájemnou rivalitou týmů a na sledované utkání proto pohlíží zcela neutrálně. Jeho divácký záběr je širší, kromě fotbalu sleduje, ať už přímo na stadiónu nebo prostřednictvím televizní obrazovky, i další sporty. Fotbal je pro sportovního diváka na stejné úrovni jako divadelní představení, protože i po jeho zhlédnutí odchází spokojen se silným prožitkem, získaným z průběhu hry. Nelze u něj pozorovat sepětí s konkrétním klubem, s žádným týmem se neztotožňuje, a tudíž nenosí žádné klubové symboly. Fotbalové diváky můžeme rozdělit do tří kategorií: Nerizikový návštěvníci Méně rizikový návštěvníci Velmi rizikový návštěvníci Fotbalový fanoušek Fotbalový fanoušek je k fotbalu poután prostřednictvím svého oblíbeného klubu či konkrétního hráče. V utkání pochopitelně straní svému klubu a požaduje jeho vítězství. Triumf svého týmu považuje za vlastní úspěch, prohru naopak za vlastní neúspěch. Objektivní neutrální pohled na vývoj utkání od fotbalového fanouška nelze očekávat, kupříkladu mnohem bouřlivěji reaguje na faul na vlastního hráče. Fotbal je většinou jediným oblíbeným sportem fanouška, který svou příslušnost ke klubu dává na odiv především svým oblečením, ať už se jedná o klubový dres, šálu, nebo třeba jen odznak. Princip fandovství je založen na faktu, že při zápase vzniká určitý druh rivality, ve které proti sobě stojí dvě skupiny s vlastní identitou. Pro fotbalového fanouška je charakteristické bipolární dělení na my a oni Fotbalový chuligán Fotbaloví chuligáni (hooligans, rowdies, hools) se sdružují do menších skupin vyznačujících se dobrou organizací, vysokou mírou koheze a shodné hodnotové orientace. Skupiny jsou tvořeny převážně militantně orientovanými jedinci. 6 Pro chuligány je sport jen záminka a hlavní 5 Slepička, P.: Sportovní diváctví, Olympia, Mareš, M.; Smolík, J.; Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni, Brno,

21 pozitivní prožitek pro ně plyne nikoliv ze sledování utkání, ale právě z potyček se stejně orientovanými příznivci soupeře. Pokud jsou těmto skupinám násilnické projevy znemožněny na stadiónu, přesouvají se mimo. 7 Chuligánské skupiny (party, tlupy, gangy) mají své názvy a některé z nich nepojí pouze nenávist k nepřátelským skupinám, ale rovněž politické, rasové, národnostní či sociální motivy. Svou totožnost prezentují streetwearovým oblečením určitých značek, vlajkami a šálami se symbolikou typickou pro konkrétní chuligánskou skupinu. Za nejvíce aktivní chuligány na území České republiky platí skupiny hlásicí se ke Spartě Praha, Baníku Ostrava, 1. FC Brno, Slavii Praha a Bohemians Nejčastější formy fotbalového chuligánství na stadiónech představuje vniknutí na hrací plochu, házení předmětů na hrací plochu a na aktéry hry, výtržnosti, vandalizmus a konflikty s užitím verbálního i fyzického násilí a rovněž rasizmus (u ultrapravicově orientovaných chuligánů). Klasifikovat formy fotbalového chuligánství mimo stadiony se jeví jako velmi obtížné, protože se může jednat o takřka jakékoliv vandalské, výtržnické a násilnické porušení právních či společenských norem, které je realizováno s alespoň dílčí vazbou na fotbal. Za všechny uveďme alespoň domluvené i spontánní střety chuligánských tlup na parkovištích, v ulicích, případně parcích a rabování benzínových pump při výjezdech na utkání. 9 Z výše napsaného vyplývá, že agresivních projevů, alespoň tedy těch se zvýšenou mírou společenské nebezpečnosti, se v naprosté většině případů dopouštějí zástupci třetí skupiny diváků, tedy fotbaloví chuligáni Ultras v ČR - Východiska Výzkum fotbalových diváků nemá na českém území dlouhou tradici. Až na výjimky neexistují ani vědecké výzkumy jednotlivých fanouškovských skupin. Jedním z prvních, kdo se věnoval problematice sportovních diváků, byl sportovní psycholog Pavel Slepička, jenž popsal vulgární a mírně násilné chování diváků na českém území již od počátku vývoje kopané. Jednalo 7 Hátlová, B.; Hošek, V.; Slepička, P.: Psychologie sportu, Karolinum, Smolík, J.: Fotbalové chuligánství, Mareš, M.; Smolík, J.; Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni, Brno,

22 se však o méně závažné incidenty. 10 Tento vývoj utlumil komunistický režim, jenž antisociální chování netoleroval, přesto se drobné incidenty objevovaly nadále. V 80. letech na základě inspirace anglickými chuligány došlo k nárůstu počtu i závažnosti násilných incidentů, na počátku 90. let pak do fotbalových kotlů začala pronikat subkultura skinheads, čímž začalo docházet k větší organizaci fotbalového násilí. Tento vývoj vyvrcholil v polovině 90. let, kdy se u větších českých, moravských a slezských fotbalových klubů začaly objevovat více či méně organizované a konsolidované gangy fotbalových chuligánů s vlastním pojmenováním. Některé z nich přijaly za název po vzoru zahraničních skupin slovo ultras, o reálném příchodu myšlenek tohoto hnutí se ale dá mluvit spíše až později. Tato skutečnost nejspíše přispěla i k současné nevyprofilovanosti některých fanouškovských skupin (zejména nejasnému rozdělení na ultras a hooligans) První projevy ultras hnutí Na přelomu tisíciletí se na českých stadionech začaly ve větší míře objevovat také optické prvky na tribunách, zejména tzv. choreografie. Vzestupu důležitosti choreografií na žebříčcích hodnot českých fanouškovských skupin si při své kvalitativní analýze celorepublikového fanzinu24 Football Factory povšimla L. Vochocová. 11 Tato se zaměřovala na analýzu subkulturní komunikace v rámci výše zmíněného fanzinu, přičemž sledovala především kategorii střet. Při své analýze však identifikovala i nenásilnou paralelu této kategorie, jíž fanoušci sami nazvali ultra produkcí, jež se stala nenásilným prostředkem souboje na tribunách. L. Vochocová také postřehla, že v průběhu roku 2003 vzrostl důraz fanoušků na tuto kategorii a ke konci sledovaného období se stala téměř ústředním motivem analyzovaného média. Dále si povšimla také vůdčí role fanoušků Baníku Ostrava v tomto trendu a role při rozšiřování a upevňování pozice optických prvků v českých fotbalových kotlích. Přestože se optická prezentace fanoušků na českých stadionech vyskytovala už v předchozím období, rok 2003 se stal průlomovým pro její masivní rozšíření, přičemž roli sehrála soutěživost českých táborů. 10 Slepička, P.: Sportovní diváctví, Olympia, Vochocová, L.: Třetí poločas fotbaloví chuligáni v ČR a násilí,

Fotbal. 1. Průběh a způsob hry. Aplikační software

Fotbal. 1. Průběh a způsob hry. Aplikační software (z anglického football, foot=noha, ball=míč), též kopaná, je kolektivní míčová hra, která je nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě. Ve fotbale hrají dvě družstva po jedenácti hráčích na obdélníkovém

Více

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková ZADÁNÍ FOTBAL Fotbal, šílený král sportu, nemá žádný smysl. Sport to není - spíše baviči než sportovci se potácejí po trávníku, kopou se, vulgárně řvou na staršího pruhovaného tvora, který je komanduje,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava. Pořadatel, a. s. Bukovanského, 0 00 Slezská Ostrava. Datum turnaje... 00 Propozice 0.ročník Mezinárodního žákovského halového

Více

1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům fotbalu a instrukce (zásady, směrnice) pro rozhodčí - komerční reklamy

1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům fotbalu a instrukce (zásady, směrnice) pro rozhodčí - komerční reklamy FIFA Oběžník č. 1302 Zürich, 31.5.2012 Novelizace (novela, doplněk, dodatek) k Pravidlům fotbalu - 2012/2013 Pravidla fotbalu a rozhodnutí výboru (rozuměj IFAB) 1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vážení sešívaní přátelé,

Vážení sešívaní přátelé, Výroční zpráva Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. za sezónu 2007 / 2008 Vážení sešívaní přátelé, máme za sebou sezónu, která nám všem udělala velkou radost. Lepší scénář než sedmé finále s vítěznou tečkou

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20.

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20. VOLTE ČÍSLO 8 Antonína Panenku kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb 19. a 20. září 2014 Dovolte mi představit Vám mé oblasti zájmu, pro

Více

Branky. POřadí 1. 1. POřadí. Góly dle minut. Žluté karty 16. Červené karty 16. Diváci (domácí utkání) Penalty. Průměr 11 340 (1.

Branky. POřadí 1. 1. POřadí. Góly dle minut. Žluté karty 16. Červené karty 16. Diváci (domácí utkání) Penalty. Průměr 11 340 (1. ROČENKA / Branky Vstřelené obdržené pořadí pořadí Góly dle minut Žluté karty CELKEM POřadí. Červené karty CELKEM Penalty CELKEM POřadí. PROMĚNĚNÉ Diváci (domácí utkání) Průměr () Nejvyšší návštěva Nejnižší

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 TESTY ECL TÉMATA

ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 TESTY ECL TÉMATA ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 ÚROVEŇ A2 osobní údaje vzhled /oblékání každodenní program příbuzní, známí, přátelé spolužáci ze třídy/ze školy/

Více

ČINNOST MINISTERSTVA VNITRA V BOJI S DIVÁCKÝM NÁSILÍM

ČINNOST MINISTERSTVA VNITRA V BOJI S DIVÁCKÝM NÁSILÍM ČINNOST MINISTERSTVA VNITRA V BOJI S DIVÁCKÝM NÁSILÍM V České republice se případy diváckého násilí vyskytují nejvíce v souvislosti s konáním fotbalových utkání u radikálních příznivců fotbalových klubů,

Více

Český svaz plážového tenisu

Český svaz plážového tenisu Český svaz plážového tenisu Co je plážový tenis? Plážový tenis je nejčastěji popisován jako směsice tenisu, badmintonu a také plážového volejbalu. Hraje se na dvorci, který je rozměrem identický s dvorcem

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 7.1.2012 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871 564

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

nejčastěji je chápáno jako násilné či jinak nebezpečné chování diváků v souvislosti se sportovním utkáním

nejčastěji je chápáno jako násilné či jinak nebezpečné chování diváků v souvislosti se sportovním utkáním Co vůbec je divácké násilí? pojem není obecně definován nejčastěji je chápáno jako násilné či jinak nebezpečné chování diváků v souvislosti se sportovním utkáním může se uskutečnit jak na stadionu, tak

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Chodov 19.2.2012 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871 564

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

sportu krajem Vysočina

sportu krajem Vysočina podpora sportu krajem Vysočina Úvod, vymezení pojmů, cíl Vývoj financování sportu ze strany kraje Vysočina Pozitiva, negativa, co chybí a návrhy řešení Diskusní příspěvek pro VH KS ČSTV Vysočina dne 8.

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA Pro sezóny 2014-2015,2015-2016 Cíle a úkoly práce s mládeží Cílem dlouholeté práce s mládeží je zajistit, aby došlo k optimálnímu osobnostnímu a sportovnímu rozvoji

Více

Nastolování agendy- souvislosti a procesy. Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy

Nastolování agendy- souvislosti a procesy. Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy Nastolování agendy- souvislosti a procesy Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy Vývoj problematiky Schopnost médií nastolovat důležité problémy

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

O pohár hlavního města Prahy

O pohár hlavního města Prahy FK METEOR PRAHA VIII pořádá dne 14. 11. 2015 II.ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladších žáků - U13 O pohár hlavního města Prahy Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum:

Více

FC KYJOV 1919 s.r.o. Sportovní koncepce Je neoddiskutovatelným faktem, že kopaná již není pouze sportovní záležitostí, ale tento fenomén se stal nedílnou součástí společenského i obchodního života. Na

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 21.1.2012 dopoledne 2001 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

Fanklub HC Slavia Praha o.s., Patočkova 1709/97, 169 00 Praha 6

Fanklub HC Slavia Praha o.s., Patočkova 1709/97, 169 00 Praha 6 Výroční zpráva Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. za sezónu 2011/2012 Slovo úvodem Vážení sešívaní přátelé, letošní sezóna byla pro nás, pro fanoušky Slavie, jiná než sezóny ostatní, přesto si myslím, že

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 odpoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

OBCHODNÍ NABÍDKA SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE PRO SEZONU 2014/15

OBCHODNÍ NABÍDKA SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE PRO SEZONU 2014/15 OBCHODNÍ NABÍDKA SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE PRO SEZONU 04/5 HISTORIE A SOUČASNOST Fotbalový klub Dynamo České Budějovice byl založen v roce 905, čímž se řadí mezi nejstarší fotbalové kluby v České republice.

Více

ŠVEŘEPA, M. Hooligans a sociální prevence. in Sociální politika, číslo 6/2002. in Éthum, číslo 43/2005

ŠVEŘEPA, M. Hooligans a sociální prevence. in Sociální politika, číslo 6/2002. in Éthum, číslo 43/2005 Hooligans a sociální prevence ŠVEŘEPA, M. Hooligans a sociální prevence. in Sociální politika, číslo 6/2002. in Éthum, číslo 43/2005 Ani Železná opona nezabránila tomu, aby do Československa počátkem osmdesátých

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Soutěžní ročník 2015/2016 7.kolo Pražského přeboru. Sobota, 17. října 2015 v 15:30 ABC Braník Třeboradice

Soutěžní ročník 2015/2016 7.kolo Pražského přeboru. Sobota, 17. října 2015 v 15:30 ABC Braník Třeboradice X Soutěžní ročník 2015/2016 7.kolo Pražského přeboru Sobota, 17. října 2015 v 15:30 ABC Braník Třeboradice Úvodní slovo Vážení diváci, děkujeme Vám za dnešní návštěvu. Dnes nás čeká jeden z nejlepších

Více

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 Analýza byla zpracována v prosinci 2005 pro Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu»testování

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více