VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5. za školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5. za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 za školní rok 2014/2015 Mgr. Martin Černý Přerov, 2015

2 OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 ŠKOLA 3 ZÁPIS VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6 SPORTOVNÍ TŘÍDY 11 ŠKOLNÍ DRUŽINA 13 PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ 15 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 18 AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 18 KONTROLNÍ ČINNOST 20 REALIZOVANÉ PROJEKTY 21 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S PARTNERY 22 EVALUACE 22 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 23 ZÁVĚR 24 2

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název školy: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 Sídlo: Přerov, Přerov I - Město, Velká Dlážka 5 PSČ: Kraj: Olomoucký IČ: IZO: Zřizovatel: Ředitel školy: ZŘŠ: Statutární město Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 34, Mgr. Martin Černý Mgr. Jaroslav Matěj Kontakty: tel: , fax: web: Školská rada: zřízena usnesením RM dne , nyní pracuje ve složení: od Zástupci zřizovatele: Michal Zácha Veronika Gallová Zástupci rodičů: Martin Kelnar Alena Horáková Zástupci pedagogů: Dana Hanzlíková Radana Dokoupilová (P) V průběhu školního roku došlo vzhledem k uplynutí funkčního období stávající školské rady ke jmenování rady nové, nebo spíše staronové. Nový člen z řad zástupců zřizovatele paní Gallová vystřídala pana Petroše. Školská rada ve školním roce zasedla v termínech a , projednala povinnou školní dokumentaci (úpravy ŠVP, školního řádu), koncepci rozvoje školy, vyjádření k hodnocení práce ředitele školy a podněty rodičů a učitelů. Byla rovněž seznámena s činností školy, problémovými oblastmi a také s úspěchy, kterých škola dosáhla (viz. zápisy z jednání). Spolupráce školy a školské rady je na velmi dobré úrovni, školská rada plní svoji funkci jak je definována ve školském zákoně a v některých případech ho i překonává. ŠKOLA: Počet tříd: 21 (třetí, páté a sedmé ročníky po třech, ostatní vždy po dvou třídách v ročníku) Počet žáků k 30.6.: 251 chlapců 284 dívek 535 celkem z toho 1. stupeň stupeň

4 Oddělení ŠD: 7 počet přihlášených žáků 177 stav k Obor vzdělávání: KKOV C/01 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, podle RVP ZV, č.j. ZŠVD/0353/2013 Sportovní třídy: Plavání ročník Volejbal ročník Personální zabezpečení: celkem 51 z toho mužů 7 Pedagogických: 44, muži 6 z toho neúplné úvazky: 15 THP: 7, muž 1 z toho neúplné úvazky: 0 Charakteristika školy: Kolektiv je kvalitní, konsolidovaný, plně aprobovaný. Příští školní rok je personálně zajištěný. ZŠ je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do rejstříku škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní a tělesnou výchovu. Snaží se o naplnění vize školy učinit děti ve škole šťastné, spokojené a připravené pro další život. Má 21 tříd v devíti ročnících a člení se na 1. a 2. stupeň. Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP). Celková kapacita školy je stanovena na 540 žáků. Třídy se naplňují maximálně do 30 žáků. Dělení na skupiny a počet žáků ve skupině se určuje dle charakteru předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice, učební texty a pro 1. ročník i základní školní potřeby. Vzhledem k dlouhodobému zájmu rodičů o naši školu se postupně naplňuje její celková povolená kapacita, po odchodu početně slabšího 9. ročníku a přijetí dětí do 1. ročníku v obvyklém počtu již nebude stačit. Proto po dohodě se zřizovatelem byla celková kapacita od navýšena na 562 žáků. Předpokládaný počet žáku pro školní rok 2015/2016 je cca 545. Rozhodnutím MŠMT platným od byla opět oficiálně obnovena činnost sportovních tříd na naší škole, zaměřených na plavání hochů a dívek a volejbal dívek. Ve školním roce 2014/2015 pracovaly ročník plavců a ročník volejbalistů. Výběr talentovaných žáků, majících zájem tyto sporty rozvíjet závodně, provádíme v Přerově i v jeho okolí. V současnosti pracují sportovní třídy v rozsahu ŠVP a v návaznosti na sportovní kluby PVK a SK Přerov (volejbal) a TJ Spartak Přerov (plavání), v jednání je i hlubší spolupráce s plaveckým SKUP v Olomouci. Ředitel školy (ŘŠ) jmenuje svého zástupce (ZŘŠ), ustanovuje třídní učitele (TU), výchovného poradce (VP) a vedoucí vychovatelku (VV) ve školní družině (ŠD). Další důležité funkce jsou: organizační pracovník pro 1.stupeň, koordinátor ICT, koordinátor EVVO a metodik primární prevence. Od ledna 2012 působí na naší škole v rámci projektu RAMPS VIPIII školní psycholog, který po ukončení projektu v květnu 2014 pokračuje 4

5 v činnosti v rámci rozvojového programu MŠMT. Neustálými žádostmi o prodloužení programu je působení ŠP snad zajištěna i na příští školní rok. ŘŠ zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, složenou z pedagogických pracovníků školy, za kvalitu a organizaci výuky v jednotlivých předmětech odpovídají garanti předmětů, 1.stupeň má vlastní předmětový tým. ŘŠ po projednání s odpovědnými pracovníky školy schvaluje řády odborných učeben, laboratoří a tělocvičen, vydává pokyny a vnitřní směrnice. Škola organizuje pro své žáky školy v přírodě (ŠvP), lyžařské výcvikové kurzy (LVK), tréninková soustředění ve spolupráci se sportovními kluby a základní a zdokonalovací plavecký výcvik žáků. Jejich program schvaluje ŘŠ. Dále škola organizuje školní výlety a akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy. Škola nově zařadila do ŠVP akci Zimní pobyt v přírodě (ZPP) pro žáky 4. ročníku. Pro žáky s vadami páteře a pohybového ústrojí zřizuje škola oddělení zdravotní TEV a rehabilitačního plavání (počet skupin dle počtu postižených žáků), pro žáky se SPU pak reedukační kroužky. Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče edukativní skupiny Hrajeme si na školu. V rámci volného času dětí zřizuje škola zájmové útvary (ZÚ) a poskytuje své prostory a vybavení pro tuto činnost. V každém školním roce pracuje na škole kolem 30 ZÚ, které navštěvuje většina žáků a jako vedoucí ZÚ se zapojují učitelé a rodiče. Jedním ze ZÚ je školní časopis Mates, jehož redakční rada složená z žáků naší školy pracuje již třináctým rokem a informuje žáky a veřejnost o činnostech školy. Součástí školy je ŠD, ve které děti relaxují po výuce zejména pobytem v přírodě a na školním hřišti. S žáky, jejichž rodiče projeví zájem, provádějí i přípravu na vyučování. Prostory, vybavení i organizace ŠD je na velmi dobré úrovni. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které organizuje a soustavně vytváří podmínky pro tuto bezpečnost a kontroluje jejich dodržování. S rodiči spolupracuje formou třídních schůzek, pravidelných měsíčních konzultací a individuálními pohovory na pozvání a to ve škole nebo i v bydlišti žáka, vyžaduje li to situace. Od je zřízena Rada školy (RŠ), která je složena ze zástupců zřizovatele, rodičů a učitelů. Činnost této rady byla ukončena Radou města Přerova ke dni a s účinností od byla dle zákona 561/2005 Sb. zřízena nová Školská rada (ŠR) a byla schválena její zřizovací listina. 4.funkční období ŠR začalo v březnu 2015 a končí v březnu Při škole aktivně funguje Sdružení rodičů a přátel školy. Sdružení podporuje a spolupracuje se školou ve všech oblastech výchovy a vzdělávání, materiálně technické i finanční. Hlavním cílem je získávání finančních prostředků, které jsou použity ve prospěch žáků školy, ať už se jedná o příspěvky na dopravu, soutěže, výukové programy, různé odměny, zvelebení školních prostor, apod. Rozhodnutím pedagogické rady a po projednání s žáky a rodiči byla zřízena Schránka důvěry, která přispívá ke zlepšení klimatu školy. Na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků se podílí většina pedagogických pracovníků a to hlavně v oblastech tvorby jazykového vzdělávání, informatiky, komunikace, poruch učení a chování, logopedie, problematiky drog, matematiky, hudební a výtvarné výchovy a integrace žáků. Škola má vlastní webové stránky a elektronický infosystém, které slouží k informování o studijních výsledcích žáků, akcích školy a prezentaci školy. Nové webové stránky s doménou zsvd.cz byly spuštěny a během školního roku došlo k dotvoření a doladění jejich struktury, grafiky a obsahu. Spolupráce se zřizovatelem je dobrá. 5

6 ZÁPIS 2015: Populačně nejsilnější ročník, kvalita poskytovaného vzdělávání, celkové prostředí a dobré jméno školy se podílí na zvýšeném zájmu rodičů o naši školu. Vzhledem ke kapacitě školy jsme bohužel museli odmítnout 26 dětí. Ve školním roce 2015/2016 budeme otvírat 2 první třídy. Vývoj zápisu na ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 je znázorněn v tabulce. Celkem letos zapsáno (včetně odkladů z loňska) 88 z toho poč. ž., kteří měli v r odklad a přišli k zápisu poč. ž., kteří měli odklad, ale nepřišli v r k zápisu 3 Analýza zápisu Počet žáků, kteří z našeho obvodu měli přijít k zápisu: 61 Počet žáků, kteří z našeho obvodu k zápisu přišli: 53 Počet žáků, kteří z našeho obvodu k zápisu nepřišli: 8 Počet žáků, kteří se zapsali k nám z jiných obvodů: 35 - obvod ZŠ Předmostí JAK 10 - obvod ZŠ Želátovská 1 - obvod ZŠ Za Mlýnem 10 - obvod ZŠ B. Němcové 9 - obvod ZŠ Svisle - - obvod ZŠ Trávník 3 - obvod ZŠ Tenis - - ostatní města, obce 2 Počet žáků z našeho obvodu, kteří se zapsali na jinou školu: 8 - ZŠ Trávník 1 - ZŠ Želátovská 2 - ZŠ B. Němcové 1 - ZŠ U Tenisu 1 - ZŠ Předmostí JAK 2 - jinam 1 Počet žáků přijatých pro školní rok 2015/2016: 62 Počet žáků nepřijatých pro školní rok 2015/2016: 26 Počet žáků, kteří předběžně požádali o odklad školní docházky: 10 Počet žáků, kteří chtějí předčasně nastoupit do školy: 0 Počet žáků, kteří pravděpodobně nastoupí na naši školu: 52 Z toho se: odstěhovali se přes prázdniny - rozhodli přes prázdniny pro jinou školu - dodatečně zapsáni (přistěhovali se) - Počet žáků, kteří k skutečně nastoupili: 52 6

7 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ: Výuka ve školním roce 2014/2015 probíhala podle jediného vzdělávacího dokumentu vlastního Školního vzdělávacího programu ve všech ročnících. Dokument byl zásadně přepracován v souvislosti s Opatřením ministra MŠMT během prázdnin 2013 a od byl vydán pod novým č.j. ZŠVD/0353/2013. Výuka proběhla bez problémů, vzdělávací dokument byl ověřen jako funkční. Učivo v jednotlivých ročnících bylo probráno v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v časově tematických plánech, které doznaly rovněž změn v návaznosti na změny ŠVP. Na konci školního roku neprospělo nebo nebylo klasifikováno pouze 7 žáků z toho 3 z více jak dvou předmětů, další žák požádal o konání zkoušky podle 18 vyhlášky O základní škole (vzdělávání v zahraničí). V dostatečném předstihu byly stanoveny požadavky, termíny a složení komisí pro konání těchto opravných a dodatečných zkoušek. V posledním prázdninovém týdnu konali opravné zkoušky 4 žáci, z nichž byli 2 úspěšní a postoupili do dalšího ročníku. Povinnou školní docházku bez získání základního vzdělání ukončili 2 žáci z 8.ročníku. Škola dosáhla celkového průměrného prospěchu 1,59 s průměrnou absencí 45,94 zameškaných hodin. Celkové přehledy prospěchu v předmětech a počty zameškaných hodin za jednotlivá pololetí jsou uvedeny v následujících tabulkách. Výsledkově je letošní rok srovnatelný s loňským. 7

8 Integrovaní žáci: Ve školním roce 2014/2015 bylo na základě doporučení PPP Přerov integrováno a podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP) vzděláváno 18 žáků: počet SPU SPCH nadaní 1.stup stup celkem

9 IVP byly na konci školního roku analyzovány, vyhodnoceny a byly stanoveny závěry a opatření pro další práci. Žáci s nižším stupněm postižení byli na základě doporučení PPP zohledněni ve výuce, celkově se jednalo o 22 žáků 1.stupně a 33 žáků 2.stupně. Celkový počet integrovaných a zohledněných žáků každým rokem roste. Uvidíme, jaké konkrétní změny přinese škole zavedení opatření přijaté v novele školského zákona, realizované v průběhu roku V rámci skupinové terapie a náprav SPU byly na škole zřízeny reedukační kroužky, které celkově navštěvovalo 11 žáků: Náprava poruch učení I. 7 žáků z 1. stupně Náprava poruch učení II. 4 žáci z 2. stupně Nápravná péče vycházela z individuálních vzdělávacích plánů a momentálních potřeb jednotlivých žáků. Všichni žáci dosáhli významného pokroku. Bohužel jsme letos nemohli vzhledem k podmínkám financování ZÚ otevřít kroužek logopedie, o který je mezi rodiči dlouhodobě velký zájem. Vycházející žáci: V tomto školním roce byli přijati na střední školy všichni vycházející žáci (37 žáků z devátého ročníku). Ve volbě tradičně dominovaly střední školy s maturitními obory 60%, gymnázia pak volilo cca 20% vycházejících žáků. Nabídla SŠ je obrovská, dlouhodobě převyšující poptávku, navíc vycházející ročník patří vůbec k početně nejslabším. Z těchto důvodů neměli absolventi s umístěním sebemenší problémy, až na výjimky byli přijati na SŠ podle svého zájmu. Vycházející žáci bez ukončeného základního vzdělání neprojevili o další studium zájem, volili raději dvouleté - jednodušší studijní obory. Na víceletá gymnázia odešlo z 5. ročníku 9 žáků. Celkový zájem o víceletá gymnázia byl letos opět znatelně vyšší, trend z minulých let se tak nepotvrdil, všichni přijatí žáci s radostí odevzdali svoje zápisové lístky na gymnáziích. Snad se jedná jen o ojedinělou situaci a ne o počínající trend. V minulých letech zájem o gymnázia převážně klesal. Celkový přehled žáků opouštějící školu je uveden v následující tabulce. 9.A 9.B 8.AB Celk. H D Celk. H D Celk. H D Gymnázia Střední odborné šk Nematuritní obory A 5.B 5.C 8-letá gymnázia H D Přij. H D Přij. H D Přij Výchovná oblast: Negativní projevy chování žáků nejčastěji řešil okamžitě ZŘŠ ve spolupráci s třídními učiteli a pracovníky ŠPP. ŘŠ byl vždy o výsledku a případných opatřeních informován. Zásadní porušení školního řádu vždy řešila výchovná komise ve složení ŘŠ, VP, TU, rodič, popřípadě školní psycholog. Z každé výchovné komise byl pořízen zápis. Velkou měrou na zkvalitnění výchovné činnosti na škole je působení školního psychologa (zřízení ŠPP). I po 9

10 ukončení projektu RAMPS se nám povedlo získat prostředky na jeho působení ve škole do konce roku Snad se podaří nějak vyřešit působení školního psychologa i v příštím roce. Nejčastější negativní jevy na škole, které řešili pracovníci školy: neomluvená absence ničení společného majetku vulgární vyjadřování kouření krádeže věcí náznaky šikany Celkové množství výchovných opatření je výrazně lepší než loňský rok, zaznamenáváme ovšem zvýšené množství opatření na 1.stupni. Hlavní příčinou stavu zlepšení je odchod některých elitních žáků ze školy. Přehled výchovných opatření a snížených známek z chování za školní rok: 1.pol. 2.pol. NTU DTU DŘŠ 2 z CH 3 z CH PTU PŘŠ 1.stup stup stup stup celkem Ocenění nejlepších žáků Scholar 2015: V pátek 5. června 2015 proběhlo v prostorách koncertního sálu ZUŠ B. Kozánka za přítomnosti představitelů města slavnostní předávání cen žákům základních škol, kteří v tomto roce dosáhli významných úspěchů na poli vzdělávání, kultury nebo sportu. Letošní novinkou bylo oceňování ve 3 věkových kategorií. Mezi 24 oceněnými byli i 3 zástupci naší školy. Za nejmladší Ganwara Pavelková ze 2.B, která neskutečně zvládla přechod z thajské školy do naší, z kategorie 4.až 6.ročníky Adéla Přikrylová z 5.A, která letos excelovala v plaveckých závodech, mimo to se skvěle učí a za nejstarší Adam Hos z 8.B za úspěchy ve vědomostních soutěžích, studijní výsledky a lidský přístup ke všemu a všem. Všem oceněným blahopřejeme a sošku Scholara jim ze srdce přejeme. 10

11 SPORTOVNÍ TŘÍDY: Plavání: Školní rok 2014/2015 byl z pohledu hlavního trenéra sportovních tříd plavání průměrným. V projektu plaveckých tříd bylo letos zařazeno 42 žáků aktivních plavců. Plavci s vysokou výkonností minulých let odešli na sportovní gymnázia, nebo část zanechala sportovní činnosti po odchodu z 9.třídy. A mladší plavci sice ještě nedokázali plně navázat na vysokou sportovní výkonnost, ale jejich výkony se postupně lepší. Za zmínku stojí výkony Lukáše Andrášiho ze třídy 7.A, který získal na Mistrovství ČR žactva celkem 3 medaile (viz. tabulka), velmi úspěšně také reprezentoval Olomoucký kraj na Olympiádě dětí a mládeže - 4 medailová umístění a Adéla Přikrylová z 5.A, která na Zimním Poháru ČR dvakrát zvítězila, na Letním Poháru ČR získala zlato a stříbro. Trenérské trio Eva Šlechtová, Miluše Grňová a Jaroslav Hýzl dle potřeby doplňoval zkušený trenér, bývalý vynikající plavec a náš odchovanec Ondřej Šlechta. Příslibem je zvýšený zájem dětí o plaveckou přípravku (2 skupiny po 16 žácích), kterou vede Pavlína Mlýnková, učitelka plavecké školy. Příští školní rok rozšíří trenérské trio nová učitelka bývalá plavkyně Jitka Podívínská, snad bude přínosem. Výuka plavání i sportovní příprava probíhala dle tematických plánů, podle ŠVP. Trenéři i učitelé letos odvedli velký kus nejen trenérské práce, každý má svůj nemalý podíl na sportovních úspěších všech našich plavců, které jsou určitým příslibem do budoucna. Účast a úspěchy plavců na závodech ve školním roce 2014/2015. DATUM ZÁVOD POČET Ž. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ UMÍSTĚNÍ Malá cena Nového Jičína 3 Přikrylová E Podzimní oblastní přebory 11 letých a ml. (Vyškov) 7 Přikrylová A. Vincenecová 2x Podzimní oblastní přebory letých - Zlín 14 Andráši Macháček Görlichová Přikrylová E. 1.+2x Zimní pohár ČR 10 letých - Vsetín 1 Přikrylová A. 2x Zimní pohár ČR 11 letých - Brno 1 Míček Zimní MČR ml.žactva - Trutnov 2 Andráši Přikrylová E Vyškovský vánoční kapr - Vyškov 4 Přikrylová E. Přikrylová A VC Olomouce 3 Andráši Přikrylová E. Görlichová O mokrého Emana - Prostějov 1 Přikrylová A Cena Brněnského draka Brno Lužánky 3 Andráši Görlichová Přikrylová E Velká cena Vyškova 7 Andráši Přikrylová E. Sehnálek 1.+ 2x Májové Brno Brno Lužánky 3 Andráši Přikrylová E. Přikrylová A Jarní oblastní přebor žactva 11letí 2 Přikrylová A. 2x1. 11

12 (Kroměříž) Jarní oblastní přebor žactva 12-14letí (Prostějov) 14 Andráši Görlichová Přikrylová E. Macháček Letní mistrovství ČR ml.žactva - Zlín 1 Míček Letní mistrovství ČR st.žactva Brno Luž. 3 Andráši Přikrylová E. Görlichová 3x1.+2x x2.+1x Letní pohár ČR jedenáctiletých -Prostějov 1 Přikrylová A Olympiáda dětí a mládeže - Plzeň 1 Andráši 2.+3x Sdružený oblastní přebor - Zlín 2 Hédervári 9. Kuchta 20. Volejbal: Ve školním roce 2014/2015 se do projektu volejbalových tříd zapojilo v jednotlivých ročnících celkem 130 žáků a je potěšující, že počet dětí neustále roste (loni 123) třída (57) třída (26) 6. třída (15) 7. třída (13) 8. třída (9) 9. třída (10) Hlavní úkol výuky - rozvoj všech pohybových schopností a dovedností potřebných pro zvládnutí volejbalu byl splněn. Všichni žáci zvládli učivo na úrovni svých možností. Tematické plány byly splněny v celém rozsahu. Problémem však zůstává i přes veškerou snahu nedostatečná komunikace a spolupráce s VK Přerov. Spolupráce s Volejbalem Přerov na tvorbě metodických materiálů a standard (Matěj) byla ze strany školy splněna návrh materiálů byl předán kompetentním trenérům. Bohužel situace, kdy Volejbal Přerov nereaguje na žádné podněty, přetrvává. Mírné zlepšení nastalo v závěru školního roku s docházkou M.Poláka (Pověřený trenér) do výuky 7.tříd. Spolupráci lze tedy hodnotit bohužel opět pouze jako formální. Koordinátor SpS nebyl ani jednou pozván na trenérskou radu a nebyly mu předány žádné informace. Trenérského semináře (Mikulovice - lektor Matěj), se nikdo z klubu neúčastnil. Volejbalového kempu 6.tříd (Horní Moštěnice vedoucí Matěj, lektorka Krejčířová, Dokoupilová) se účastnili pouze 1 trenér. Snaha VK o zavedení volejbalových tříd na ZŠ Želátovská se prozatím ukazuje jako lichá. Materiální vybavení je na vynikající úrovni, výsledky našich volejbalistek jsou v regionu bezkonkurenční. Složení PT se změnilo, místo Mgr. Zuzany Vosáhlové se na výuce podílí Mgr. Radana Dokoupilová, na závěr roku odešla Mgr.Veronika Bláhová Jaroslav Matěj garant výuky, koordinátor SpS, výuka volejbalu 8.A, 7.A Veronika Bláhová - výuka volejbalu 9.A, 6.A a rehabilitačního a kondičního plavání 6.A, 8.A, 9.A Miluše Grňová -výuka rehabilitačního a kondičního plavání 7.A Radana Dokoupilová - výuka volejbalu 6.A Monika Horká - volejbalová přípravka 4.-5.ročník Robert Kvapil - volejbalová přípravka 4.-5.ročník 12

13 Michaela Janošíková volejbalová přípravka 1.-3.ročník Soutěže a olympiády, které proběhly během školního roku: Proběhly v plánovaném rozsahu (Vánoční turnaj STVo v trojkovém volejbalu, mezinárodní turnaj v Mikulovicích 3.místo). Ve volejbalových soutěžích AŠSK obsadilo naše družstvo děvčat 1. místo v regionálním i krajském kole, v mezikrajském skončilo na 3.místě a do celostátního nepostoupilo. Obě první kola organizovala naše škola (Matěj). KP v plážovém volejbalu se letos nekonal z důvodů pozdního zadání ze strany KVS. Většina žáků je zapojena i do činnosti v klubech (hoši SK, dívky Volejbal Přerov), odkud bohužel chybí jakékoliv podklady pro hodnocení. Objektivně lze tedy pouze konstatovat, že se ani družstvu žákyň Volejbalu Přerov nepodařilo letos probojovat po mnoha letech na MČR. ŠKOLNÍ DRUŽINA: Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školní družinu 177 dětí, během roku se odhlásilo 9 dětí, konečný stav 168 dětí. Školní družina je umístěna v samostatném křídle budovy školy. Provoz zajišťovalo sedm vychovatelek s pedagogickým vzděláním, doplňovaným formou samostudia a účastí na odborných seminářích. V průběhu roku došlo ke změně na pozici vedoucí vychovatelky. Od jí byla jmenována Kateřina Mašlaňová. Materiální vybavení školní družiny je na dobré úrovni, hračky a další materiál je pořizován z prostředků ze sběru papíru třikrát ročně, který si vychovatelky organizují společně se SRPŠ a TS. Ředitelství školy umožňuje tyto finanční prostředky použít na nákup vybavení a potřeb školní družiny. Letos se nasbíralo kg. Úplata na činnost ŠD pro žáka přihlášeného k pravidelné docházce ve školním roce činil 120,- Kč měsíčně (několik žáků mělo sníženou úplatu na polovinu počet těchto žáků rychle roste). V tomto školním roce pracovalo ve ŠD sedm oddělení: Oddělení třídy počet dětí odhlášeno Opičky ved. vych. 1.A 29 0 Margita Bernátová Slůňata 1.B 24 0 Kateřina Mašlaňová Koťata 2.A 26 0 Olga Blahová Lvíčata 2.B 25 0 Simona Mlýnková Koníci 2.C 27 3 Zuzana Tylšová Žirafky 3.B, 3.C 28 3 Michaela Dluhošová Tygříci Miroslava Kleskeňová 4.A, 4.B

14 Družinu děti navštěvují ráno od a odpoledne od Oddělení postupně spojovala děti od 14:30 hodin. V letošním roce jsme se snažili o různorodé činnosti, především zájmové. V odpočinkových činnostech docházelo spíše ke spontánním hrám žáků. Snažili jsme se plnit cíle, které jsme si vytýčili. Vkládali jsme činnosti, které rozvíjeli učení a poznávání žáků, volili jsme různé hry, didaktické či sportovní (ve třídě nebo na školním hřišti). Preferovali jsme kolektivní spolupráci, možnost projevení žáka jako samostatné osobnosti. Uplatňovali jsme znalosti o životním prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví. Vytvářeli jsme spoustu podnětů pro trávení volného času. Každou činnost jsme vhodně motivovali, vždy zhodnotili. Do činností jsme se snažili zapojovat všechny žáky, i méně aktivní. Přihlíželi jsme k fyziologickým potřebám žáků a předcházeli vzniku sociálně patologických jevů. Využívali jsme didaktické hry, obrázkový materiál, pomůcky a hračky v ŠD, mediální výchovu, soutěže, výukové programy, zpívali písně s využitím kytary a instrumentálních nástrojů. Také jsme se učili, jak se máme chovat ve společnosti, k lidem i sobě samotným, vyráběli, četli. Stále je nutné prohlubovat větší spolupráci s rodiči, respektování mezi žáky, prohlubovat vhodnou komunikaci. Společné akce, které proběhly ve školním roce 2014/2015: - Sběr papíru - Talentmanie hledáme nové talenty - Bijásek kino Hvězda - S čerty nejsou žerty průvod masek - Krmení vodního ptactva řeka Bečva - Karneval průvod masek (tělocvična) - Superstar pěvecká soutěž - V.I.P. chlebíček - Novoroční předsevzetí, přípitek novoročním dětským punčem - Magický podvečer rej čarodejnic - Loutkové divadlo v ŠD (opakovaně s novým programem) - Bruslení za školou Newman school (kurz in-line bruslení) - Lyžování za školou - Newman school (kurz lyžování a snowboardu) - Družinové Olympijské hry - netradiční - Vycházky přírodovědné, vlastivědné a dopravní - Pravidelná výzdoba školní jídelny - Dílničky práce s netradičním materiálem - Soutěže pexeso, puzzle, piškvorky - Stavby ze sněhu školní hřiště - Zumba s odbornou cvičitelkou školní hřiště - Táborák u Laguny opékání špekáčků (rodiče s dětmi, vychovatelky) - Pravidelná výzdoba školní družiny (Vánoce, Velikonoce apod.) - Zábavné odpoledne s ilustrátorem A. Dudkem - Nepečené cukroví - Psí spřežení beseda, jízda v povozu - Pravidelná návštěva knihovny 3. B, 3.C třídy - Kreslení na asfalt v prostoru u jídelny - Canisterapie - Družinové focení (vánoční kalendář, betlém) 14

15 Všechny akce proběhly v určeném termínu. Výstupy z akcí (fotky a vyjádření dětí) jsou umisťovány na nové internetové stránky školní družiny. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ: Ve školním roce 2014/2015 pracovala v oblasti prevence SP-jevů jako metodik Mgr. Alexandra Kožuchová. Nabídka poradenských služeb a prevence je výrazně rozšířena a vylepšena zapojením Mgr. Marcely Prvé, která od ledna 2012 působí na naší škole jako školní psycholog. Svůj díl práce odvedla i výchovná poradkyně Mgr. Radana Dokoupilová. Uskutečněné aktivity pro žáky a rodiče: Vzdělávání Etika a právní výchova 1.st. v předmětech: prvouka, přírodověda, vlastivěda 2.st. v předmětech: výchova ke zdraví, výchova k občanství Výchova ke zdravému životnímu stylu 1.st. v předmětech: prvouka, přírodověda, vlastivěda 2.st. v předmětech: výchova ke zdraví, výchova k občanství Přednášky a besedy - v přednáškách, besedách ročník téma lektor 2. Bezpečné chování Městská policie ročník 3. Povídejme si o PPP ročník toleranci Olomouc/Přerov 4. Bezpečná jízda na Městská policie ročník kole 4. ročník Bezpečně on- line PPP Olomouc/Přerov 6. Situace na ulici Městská policie ročník 7. Nástrahy Policie ČR ročník sociálních sítí 8. Trestní Oddělení soc. ročník odpovědnost dětí a prevence, MÚ mládeže Přerov 9. ročník Co vědět v 15 letech! Městská policie Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování - adaptační kurz pro 6.ročníky - zážitek, prožitkové hry - přednášky, besedy, výuka předmětů, DVD - individuální pohovory se školním psychologem, preventistou, výchovným 15

16 Organizace prevence poradcem, zástupcem i ředitelem školy - projekt Unplugged zaměřen na osobnostní a sociální dovednosti v oblasti prevence před návykovými látkami ( ročníky) - projekt Kočičí zahrada (2.,3.třída) Minimální preventivní program a program proti Škola má MPP a PPŠ zpracovaný šikanování Využití volného času žáků Maximální snaha o doplnění výchovy a vzdělávání o další aktivity, které postihují volný čas dětí (vysoká nabídka ZÚ, činnost ŠD, sportovní třídy, kulturní a jiné akce školy, školní časopis ) Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Vedení školy, ŠMP, VP a školní psycholožka průběžně sledují a analyzují podmínky výskytu sociálně patologických jevů. Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školní metodičky prevence Poradenská služba výchovné poradkyně Poradenská služba školní psycholožky Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) ŠMP má zpracovaný postup pro včasné zachycení ohrožených dětí. S tímto postup jsou seznámeni všichni pedag. pracovníci školy. Školní psycholožka využívá metod sociometrie. 1x týdně, určena žákům rodičům i pedagogickým pracovníkům. 2x týdně, určena žákům rodičům i pedagogickým pracovníkům. Školní psycholožka byla přítomna každý den. Škola spolupracuje s PPP v Přerově a s Oddělením sociální prevence Magistrátu Přerov, Oddělením sociálně právní ochrany dětí Magistrátu Přerov, Městskou policií i Policií ČR, Psychosociálním centrem v Přerově Odborné příručky, počítačové programy, CD, DVD. Obsahuje. Specializované aktivity pro žáky ve školním roce: A) Tematické bloky splněny, jak bylo uvedeno v plánu. Jednorázové akce jsou zařazeny ve vyučovacích předmětech na 2. stupni: přírodopis, výchova ke zdraví a výchova k občanství; na 1. stupni v předmětech: prvouka, přírodověda a vlastivěda. Prvky preventivní výchovy se objevovaly ve všech předmětech při každé vhodné příležitosti. B) Mimoškolní aktivity, které přispívají k prevenci sociálně patologických jevů školní časopis Mates zájmové útvary pohybové hry, kondiční cvičení, hudební, výtvarný, jazykový, mediální kroužek,. lyžařský výcvik škola v přírodě adaptační kurz pro 6. třídy mnoho sportovních soutěží (volejbal, plavání, atletika, stolní tenis) 16

17 C) Projekt Unplugged V tomto školním roce se zařadil projekt do 6. a 7. ročníků. Projekt, který má za cíl minimalizovat kouření a jiné návykové látky u žáků. Využívá se metod interaktivity, začlenění informací do každodenního života a za pomocí třídního kolektivu probírání nejzávažnějších problémů a nabízení jejich řešení. D) Kočičí zahrada Cílem metody je rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy, budovat pocit sounáležitosti mezi spolužáky i vytvářet zdravé klima ve třídě. Umožňuje také žákům bezpečně projevit své názory, pocity a zážitky. V tomto školním roce lekce proběhly ve třídách 2. A a 3. B. Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila: 1.pololetí Mazal Ivo (7.A) 4.hod Zatloukal Petr (6.B) 1 hod Celkem: 5 hod Neomluvná absence 2.pololetí Mazal Ivo (7.A) 12 hod Uřinovský Michal (9.A) 3 hod Žídek Jaromír (7.A) 2 hod Celkem: 17 hod Sociálně patologický jev počet Drogová závislost (marihuana) 0 Alkohol 0 Kouření 6 Záškoláctví Celkem 4 žáci 22 hodin Šikanování 2 Vandalismus 8 Násilné chování 4 Náprava byla zjednána ústními pohovory a jednáním s jednotlivými viníky popř. s jejich rodiči. Ve vážnějších případech byly kontaktovány a informovány kurátorky (OSPOD). Závěr: Ve školním roce 2014/2015 jsme se setkávali s různými problémy. Již tradičně jsme řešili záškoláctví, vulgární vyjadřování a v neposlední řadě kouření a elektronické cigarety, krádeže v obchodě i vandalismus. Boj proti záškoláctví a časté absenci dlouhodobě vedeme zvýšeným dohledem nad konkrétními jedinci a důsledným vyžadováním včasné omluvy rodiči či lékařským potvrzením. Se způsobem omlouvání dle školního řádu jsou rodiče seznámeni. Je to jev opakovaný, ale daří se jej zvládat. Počet záškoláků i neomluvených hodin se zmenšuje. Jako prevenci před výskytem šikany využíváme zásady stanovené v Programu proti šikanování. Jsou to především práce v třídních kolektivech (např. častější organizace třídnických hodin, intervence školní psycholožky ) a utváření pozitivního klimatu ve třídách. V konkrétních náznacích rizikového chování probíhá zvýšený dohled, pohovory s viníky a jejich rodiči. V případě závažného problému se ihned obracíme na specializované pracoviště PPP, popř. policii. 17

18 Díky včasné sociometrii ze strany školní psycholožky jsou vytipováni jedinci, kteří mají opakovaný problém s dodržováním pravidel, proto můžeme i rychleji zasáhnout a upravit vztahy v kolektivu. Často se využívá práce individuálních pohovorů a rozhovorů žáků se školním psychologem, který pak ihned informuje ŠPP a třídního učitele. Zvýšili jsme dohled nad žáky, kteří vykazovali známky kouření, v případě že byli přichyceni s cigaretou nebo elektronickou cigaretou, jsme informovali rodiče. V případech podezření na zneužití návykových látek nejsme oprávněni žáky na přítomnost těchto látek testovat, proto jsme v takovém případě kontaktovali zákonné zástupce, kurátorky OSPOD a v některých případech i policii, která tuto pravomoc má. Velký problém vidím ve zvýšeném užívání a zneužívání telefonů a sociálních sítí. Na škole se vyskytly první problémy s kyberšikanou v 7. třídách. Na základě potřeby byly přidány do 7. tříd interaktivní metody (sami žáci hledají ten správný přístup), jak pracovat s internetem a jak se chovat eticky. V dalších opakovaných případech se do řešení povolají rodiče, jsou informováni třídní učitelé, ŠPP.V závažnějších problémech specializovaná pracoviště. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: Plán DVPP byl sestaven na začátku školního roku a vycházel z dosud známé nabídky vzdělávacích akcí, finančních možností školy a stanovené prioritní oblasti dalšího vzdělávání a prohlubování klasifikace. Finančních prostředků na DVPP díky posílení složky ONIV bylo relativně dostatek, přesto jsme preferovali nabídky vzdělávacích akcí pořádaných zdarma a v odpoledních hodinách v místě školy. Nabídka těchto akcí však povážlivě klesá, navíc nejsou PP po letech omezování zvyklí vhodné nabídky aktivně vyhledávat. Nově jsme letos uspořádali 2 hromadná školení pro všechny zaměstnance. Velkým přínosem byl rovněž soubor školení v oblasti ICT v rámci projektu Moderní učitel, kterého se zúčastnilo 22 učitelů. Ve školním roce 2014/2015 proběhlo v rámci DVPP 29 akcí pro 55 pedagogických pracovníků + 2 hromadné akce, na které bylo vynaloženo celkem ,- Kč. Ve srovnání s minulým školním rokem se objem realizovaných akcí, proškolených pracovníků i vynaložených prostředků značně zvýšil. V nákladech jsme na DVPP vynaložili částku vyšší cca o 78%, a proto můžeme konstatovat, že Plán DVPP pro tento školní rok byl splněn. Výhled na příští školní rok je slibný. Vzhledem k lepšící se finanční situaci (prostředky ONIV) bude realizováno DVPP v obvyklém rozsahu, i když stále budou mít přednost vzdělávací akce pořádané v rámci projektů a grantů pro účastníky zdarma. Cílem je zvýšit četnost DVPP hlavně u PP na druhém stupni, kteří mají v dalším vzdělávání rezervy. Četnost vzdělávacích akcí u PP bude požadována minimálně 1x ročně. Prioritou pak bude v souvislosti se změnami, které přináší letošní novela školského zákona, vzdělávání v oblasti práce se žáky se SPUCH a prevence soc.-pat. jevů. AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI: Pro žáky bylo během roku uspořádáno velké množství aktivit nejen výchovného a vzdělávacího charakteru, ale i sportovního a kulturně-společenského. Velkou odezvu měly tradiční LVK (letos v areálu Karlov pod Pradědem v Jeseníkách) a školy v přírodě, které se konaly v Hotelu Jelenovská v Malé Morávce v rámci projektu města pro žáky 1.stupně. 18

19 Vyhodnocení těchto akcí je součástí hodnocení plánu práce jednotlivých předmětových týmů, týdenní kurzy mají kompletní dokumentaci. Pro zájmovou činnost žáků škola letos nabídla, i přes určité omezující podmínky vhledem k možné nabídce a financování, 34 kroužků různého zaměření včetně zdravotní TEV a rehabilitačního plavání, které aktivně využívalo 503 dětí. Tyto aktivity můžeme nabízet díky podpoře města a nutno dodat, že je považujeme za důležité a pro žáky i společnost přínosné. Ve sportovní oblasti jsme dosáhli úspěchů ve volejbale všech věkových kategorií, plavání, stolním tenise, atletice a házené. Naše škola organizovala turnaje ve volejbale, beachvolejbale a házené. V rozvoji našeho sportovního zaměření budeme pokračovat i nadále. Smlouvy o spolupráci s volejbalovými kluby PVK a SK Přerov a plaveckým klubem TJ Spartak Přerov jsou platné, došlo k dílčím úpravám, bohužel bez výrazného efektu ve zlepšení spolupráce. Škola zahájila jednání o možné spolupráci se sportovními oddíly UP v Olomouci zajímá nás hlavně oblast plavání, kde cítíme velký potenciál Velké úspěchy zaznamenali naši žáci také ve vědomostních soutěžích, olympiádách a výtvarných soutěžích, které nejčastěji spolupořádalo SVČ Atlas-Bios. Nejúspěšnější z našich žáků byli oceněni v rámci akce Scholar Pro rodiče a naše budoucí prvňáčky jsme uspořádali v lednu den otevřených dveří, kde jsme seznámili zájemce se školou a její organizací a také s průběhem únorového zápisu dětí. Pro děti školek jsme po domluvě s učitelkami připravili dobrodružné herní dopoledne. Děti přišly a moc se jim u nás ve škole líbilo. Po zkušenostech z loňských let jsme uspořádali Edukativní skupiny Hrajeme si na školu pro děti a rodiče našich budoucích prvňáčků. Cílem aktivity je připravit vytipované děti na bezproblémový přechod z MŠ na ZŠ. Odezva na tuto aktivitu byla opět velmi pozitivní, proto v ní budeme pokračovat i v příštích letech. Škola letos spustila nové atraktivní webové stránky a celý rok probíhalo jejich ladění tak, aby odpovídaly dnešním moderním trendům a našim představám. Nové www stránky jsou hlavní informační médium pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Objevují se na nich všechna důležitá sdělení pro žáky a jejich rodiče i pro širokou veřejnost. Z každé uskutečněné akce je sepsána infozprávička a spolu s fotografiemi uveřejněna v záložce Akce školy. Na škole byl zároveň vytvořen tým, který nejdůležitější akce prezentuje ve veřejných regionálních médiích. Pro větší informovanost a zlepšení komunikace mezi učiteli a rodiči jsme zavedli internetovou žákovskou knížku a po jejím zkušebním provozu, jsme ji již využíváme se vším všudy. Musíme ještě zvýšit podíl využití rodiči dnes ji využívá pravidelně něco přes polovinu z nich a číslo již nijak závratně neroste. Škola rovněž využívá prezentaci v kabelové TV, kterou upravuje vzhledem k probíhajícím akcím. Prezentaci jsme zjednodušili a zprofesionalizovali. Konečně jsme dotvořili logo školy, které jsme naplno začali využívat pro prezentaci. Logo se objevilo na všech prezentačních materiálech i v mediích. Logo je povedené. V současnosti jsme ve fázi výroby školních triček, zatím se podařilo realizovat ve spolupráci se SRPŠ trička pro 1.stupeň - dětem moc sluší. Již třináctý rok vychází školní časopis Mates, který informuje o dění ve škole a akcích, které pořádáme. Letos se podařilo realizovat 5 čísel. Časopis se postupem let získáváním zkušeností velmi profesionalizuje. Všechna čísla jsou zároveň k dispozici v elektronické podobě na www. Letos jsme se pro změnu opět vyvarovali všech národních i mezinárodních výzkumných projektů a šetření, kromě stabilních ve spolupráci s FTK UP (viz kap. Projekty) a povinného výběrového šetření výsledků vzdělávání žáků 9.ročníku, které organizovala ČŠI. Vůbec nám to přitom nevadilo. Naši žáci třetích a čtvrtých tříd se zapojili do dalšího ročníku již mezinárodní soutěže Hravý architekt, která propaguje kulturní památky a zajímavosti města Přerova. Do soutěže je 19

20 zapojeno 50 škol z celé ČR a jejím vyvrcholením byla podzimní vernisáž na Pražském hradě. Čtvrťáci pak zahájili práci v dalším, již mezinárodním ročníku. Snad se jim bude dařit. Sportovní projekty typu OVOV a Česko sportuje a jim podobné jsme letos nerealizovali. Po zkušenostech z loňských let jsme vyhodnotili, že nepřináší škole očekávaný efekt. Pro změnu jsme se zaměřili na metodické projekty Atletika do škol a Minivolejbal, které pořádají sportovní svazy. Naši žáci se rovněž aktivně zapojují do různých charitativních sbírek, jsme partnery fondu Sidus, Život dětem a dalších. Veškeré tyto aktivity jsou pod bedlivou kontrolou. Na závěr školní roku jsme uspořádali ve spolupráci se SRPŠ a ŠR již druhý ročník neformálního setkání učitelů a rodičů s cílem si popovídat, navázat nové kontakty, spolupráci a trošku si i zasportovat a pobavit se. Akce se opět vyvedla a tím pádem můžeme snad konstatovat, že se tímto založila nová tradice, která přitáhne rodiče blíže ke škole a její činnosti. Další akce a aktivity proběhlé ve školním roce 2014/2015 jsou uvedeny v přehledu ve Vyhodnocení celoročního plánu školy. KONTROLNÍ ČINNOST: Ve školním roce 2014/2015 byly kontrolovány všechny hlavní oblasti činnosti školy, jak byly definovány v Plánu kontrolní činnosti na začátku školního roku. Plán byl splněn, i když se vždy nepodařilo dodržet předem stanovenou četnost kontrol. Drobné nedostatky zjištěné při kontrolách byly vyřešeny odpovědnými pracovníky ihned nebo v dohodnutých termínech. Závažnější nedostatky byly pravidelně hlášeny zřizovateli. Přehled kontrolní činnosti: VNITŘNÍ: 1. Pravidelně se opakující činnosti Provozní záležitosti školy bez problémů Dokumentace školy bez problémů Dokumentace TU situace se hodně zlepšila, vyučující si již zvykli na nové TK, ale stále se opakují stejné problémy rozbor bude proveden v přípravném týdnu Evidence pracovní doby bez problémů Dozory namátkově bez problémů, dozory jsou plněny většinou aktivně Výuka, plnění ŠVP, TP bez problémů Plnění zadaných úkolů souvisejících s činností školy bez problémů Činnost ŠD bez problémů 2. Činnosti méně časté Zajištění a vedení kurzů a ŠVP - bez problémů, náročná realizace v rámci VŘ Provozní záležitosti školy (personalistika, ekonomika) - bez problémů Revize a tech. stav areálu - bez problémů Lékárničky bez problémů BOZ a BOZP, PO dokumentace, připravenost, evakuace - bez problémů 20

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více