VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5. za školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5. za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 za školní rok 2014/2015 Mgr. Martin Černý Přerov, 2015

2 OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 ŠKOLA 3 ZÁPIS VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6 SPORTOVNÍ TŘÍDY 11 ŠKOLNÍ DRUŽINA 13 PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ 15 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 18 AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 18 KONTROLNÍ ČINNOST 20 REALIZOVANÉ PROJEKTY 21 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S PARTNERY 22 EVALUACE 22 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 23 ZÁVĚR 24 2

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název školy: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 Sídlo: Přerov, Přerov I - Město, Velká Dlážka 5 PSČ: Kraj: Olomoucký IČ: IZO: Zřizovatel: Ředitel školy: ZŘŠ: Statutární město Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 34, Mgr. Martin Černý Mgr. Jaroslav Matěj Kontakty: tel: , fax: web: Školská rada: zřízena usnesením RM dne , nyní pracuje ve složení: od Zástupci zřizovatele: Michal Zácha Veronika Gallová Zástupci rodičů: Martin Kelnar Alena Horáková Zástupci pedagogů: Dana Hanzlíková Radana Dokoupilová (P) V průběhu školního roku došlo vzhledem k uplynutí funkčního období stávající školské rady ke jmenování rady nové, nebo spíše staronové. Nový člen z řad zástupců zřizovatele paní Gallová vystřídala pana Petroše. Školská rada ve školním roce zasedla v termínech a , projednala povinnou školní dokumentaci (úpravy ŠVP, školního řádu), koncepci rozvoje školy, vyjádření k hodnocení práce ředitele školy a podněty rodičů a učitelů. Byla rovněž seznámena s činností školy, problémovými oblastmi a také s úspěchy, kterých škola dosáhla (viz. zápisy z jednání). Spolupráce školy a školské rady je na velmi dobré úrovni, školská rada plní svoji funkci jak je definována ve školském zákoně a v některých případech ho i překonává. ŠKOLA: Počet tříd: 21 (třetí, páté a sedmé ročníky po třech, ostatní vždy po dvou třídách v ročníku) Počet žáků k 30.6.: 251 chlapců 284 dívek 535 celkem z toho 1. stupeň stupeň

4 Oddělení ŠD: 7 počet přihlášených žáků 177 stav k Obor vzdělávání: KKOV C/01 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, podle RVP ZV, č.j. ZŠVD/0353/2013 Sportovní třídy: Plavání ročník Volejbal ročník Personální zabezpečení: celkem 51 z toho mužů 7 Pedagogických: 44, muži 6 z toho neúplné úvazky: 15 THP: 7, muž 1 z toho neúplné úvazky: 0 Charakteristika školy: Kolektiv je kvalitní, konsolidovaný, plně aprobovaný. Příští školní rok je personálně zajištěný. ZŠ je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do rejstříku škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní a tělesnou výchovu. Snaží se o naplnění vize školy učinit děti ve škole šťastné, spokojené a připravené pro další život. Má 21 tříd v devíti ročnících a člení se na 1. a 2. stupeň. Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP). Celková kapacita školy je stanovena na 540 žáků. Třídy se naplňují maximálně do 30 žáků. Dělení na skupiny a počet žáků ve skupině se určuje dle charakteru předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice, učební texty a pro 1. ročník i základní školní potřeby. Vzhledem k dlouhodobému zájmu rodičů o naši školu se postupně naplňuje její celková povolená kapacita, po odchodu početně slabšího 9. ročníku a přijetí dětí do 1. ročníku v obvyklém počtu již nebude stačit. Proto po dohodě se zřizovatelem byla celková kapacita od navýšena na 562 žáků. Předpokládaný počet žáku pro školní rok 2015/2016 je cca 545. Rozhodnutím MŠMT platným od byla opět oficiálně obnovena činnost sportovních tříd na naší škole, zaměřených na plavání hochů a dívek a volejbal dívek. Ve školním roce 2014/2015 pracovaly ročník plavců a ročník volejbalistů. Výběr talentovaných žáků, majících zájem tyto sporty rozvíjet závodně, provádíme v Přerově i v jeho okolí. V současnosti pracují sportovní třídy v rozsahu ŠVP a v návaznosti na sportovní kluby PVK a SK Přerov (volejbal) a TJ Spartak Přerov (plavání), v jednání je i hlubší spolupráce s plaveckým SKUP v Olomouci. Ředitel školy (ŘŠ) jmenuje svého zástupce (ZŘŠ), ustanovuje třídní učitele (TU), výchovného poradce (VP) a vedoucí vychovatelku (VV) ve školní družině (ŠD). Další důležité funkce jsou: organizační pracovník pro 1.stupeň, koordinátor ICT, koordinátor EVVO a metodik primární prevence. Od ledna 2012 působí na naší škole v rámci projektu RAMPS VIPIII školní psycholog, který po ukončení projektu v květnu 2014 pokračuje 4

5 v činnosti v rámci rozvojového programu MŠMT. Neustálými žádostmi o prodloužení programu je působení ŠP snad zajištěna i na příští školní rok. ŘŠ zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, složenou z pedagogických pracovníků školy, za kvalitu a organizaci výuky v jednotlivých předmětech odpovídají garanti předmětů, 1.stupeň má vlastní předmětový tým. ŘŠ po projednání s odpovědnými pracovníky školy schvaluje řády odborných učeben, laboratoří a tělocvičen, vydává pokyny a vnitřní směrnice. Škola organizuje pro své žáky školy v přírodě (ŠvP), lyžařské výcvikové kurzy (LVK), tréninková soustředění ve spolupráci se sportovními kluby a základní a zdokonalovací plavecký výcvik žáků. Jejich program schvaluje ŘŠ. Dále škola organizuje školní výlety a akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy. Škola nově zařadila do ŠVP akci Zimní pobyt v přírodě (ZPP) pro žáky 4. ročníku. Pro žáky s vadami páteře a pohybového ústrojí zřizuje škola oddělení zdravotní TEV a rehabilitačního plavání (počet skupin dle počtu postižených žáků), pro žáky se SPU pak reedukační kroužky. Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče edukativní skupiny Hrajeme si na školu. V rámci volného času dětí zřizuje škola zájmové útvary (ZÚ) a poskytuje své prostory a vybavení pro tuto činnost. V každém školním roce pracuje na škole kolem 30 ZÚ, které navštěvuje většina žáků a jako vedoucí ZÚ se zapojují učitelé a rodiče. Jedním ze ZÚ je školní časopis Mates, jehož redakční rada složená z žáků naší školy pracuje již třináctým rokem a informuje žáky a veřejnost o činnostech školy. Součástí školy je ŠD, ve které děti relaxují po výuce zejména pobytem v přírodě a na školním hřišti. S žáky, jejichž rodiče projeví zájem, provádějí i přípravu na vyučování. Prostory, vybavení i organizace ŠD je na velmi dobré úrovni. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které organizuje a soustavně vytváří podmínky pro tuto bezpečnost a kontroluje jejich dodržování. S rodiči spolupracuje formou třídních schůzek, pravidelných měsíčních konzultací a individuálními pohovory na pozvání a to ve škole nebo i v bydlišti žáka, vyžaduje li to situace. Od je zřízena Rada školy (RŠ), která je složena ze zástupců zřizovatele, rodičů a učitelů. Činnost této rady byla ukončena Radou města Přerova ke dni a s účinností od byla dle zákona 561/2005 Sb. zřízena nová Školská rada (ŠR) a byla schválena její zřizovací listina. 4.funkční období ŠR začalo v březnu 2015 a končí v březnu Při škole aktivně funguje Sdružení rodičů a přátel školy. Sdružení podporuje a spolupracuje se školou ve všech oblastech výchovy a vzdělávání, materiálně technické i finanční. Hlavním cílem je získávání finančních prostředků, které jsou použity ve prospěch žáků školy, ať už se jedná o příspěvky na dopravu, soutěže, výukové programy, různé odměny, zvelebení školních prostor, apod. Rozhodnutím pedagogické rady a po projednání s žáky a rodiči byla zřízena Schránka důvěry, která přispívá ke zlepšení klimatu školy. Na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků se podílí většina pedagogických pracovníků a to hlavně v oblastech tvorby jazykového vzdělávání, informatiky, komunikace, poruch učení a chování, logopedie, problematiky drog, matematiky, hudební a výtvarné výchovy a integrace žáků. Škola má vlastní webové stránky a elektronický infosystém, které slouží k informování o studijních výsledcích žáků, akcích školy a prezentaci školy. Nové webové stránky s doménou zsvd.cz byly spuštěny a během školního roku došlo k dotvoření a doladění jejich struktury, grafiky a obsahu. Spolupráce se zřizovatelem je dobrá. 5

6 ZÁPIS 2015: Populačně nejsilnější ročník, kvalita poskytovaného vzdělávání, celkové prostředí a dobré jméno školy se podílí na zvýšeném zájmu rodičů o naši školu. Vzhledem ke kapacitě školy jsme bohužel museli odmítnout 26 dětí. Ve školním roce 2015/2016 budeme otvírat 2 první třídy. Vývoj zápisu na ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 je znázorněn v tabulce. Celkem letos zapsáno (včetně odkladů z loňska) 88 z toho poč. ž., kteří měli v r odklad a přišli k zápisu poč. ž., kteří měli odklad, ale nepřišli v r k zápisu 3 Analýza zápisu Počet žáků, kteří z našeho obvodu měli přijít k zápisu: 61 Počet žáků, kteří z našeho obvodu k zápisu přišli: 53 Počet žáků, kteří z našeho obvodu k zápisu nepřišli: 8 Počet žáků, kteří se zapsali k nám z jiných obvodů: 35 - obvod ZŠ Předmostí JAK 10 - obvod ZŠ Želátovská 1 - obvod ZŠ Za Mlýnem 10 - obvod ZŠ B. Němcové 9 - obvod ZŠ Svisle - - obvod ZŠ Trávník 3 - obvod ZŠ Tenis - - ostatní města, obce 2 Počet žáků z našeho obvodu, kteří se zapsali na jinou školu: 8 - ZŠ Trávník 1 - ZŠ Želátovská 2 - ZŠ B. Němcové 1 - ZŠ U Tenisu 1 - ZŠ Předmostí JAK 2 - jinam 1 Počet žáků přijatých pro školní rok 2015/2016: 62 Počet žáků nepřijatých pro školní rok 2015/2016: 26 Počet žáků, kteří předběžně požádali o odklad školní docházky: 10 Počet žáků, kteří chtějí předčasně nastoupit do školy: 0 Počet žáků, kteří pravděpodobně nastoupí na naši školu: 52 Z toho se: odstěhovali se přes prázdniny - rozhodli přes prázdniny pro jinou školu - dodatečně zapsáni (přistěhovali se) - Počet žáků, kteří k skutečně nastoupili: 52 6

7 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ: Výuka ve školním roce 2014/2015 probíhala podle jediného vzdělávacího dokumentu vlastního Školního vzdělávacího programu ve všech ročnících. Dokument byl zásadně přepracován v souvislosti s Opatřením ministra MŠMT během prázdnin 2013 a od byl vydán pod novým č.j. ZŠVD/0353/2013. Výuka proběhla bez problémů, vzdělávací dokument byl ověřen jako funkční. Učivo v jednotlivých ročnících bylo probráno v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v časově tematických plánech, které doznaly rovněž změn v návaznosti na změny ŠVP. Na konci školního roku neprospělo nebo nebylo klasifikováno pouze 7 žáků z toho 3 z více jak dvou předmětů, další žák požádal o konání zkoušky podle 18 vyhlášky O základní škole (vzdělávání v zahraničí). V dostatečném předstihu byly stanoveny požadavky, termíny a složení komisí pro konání těchto opravných a dodatečných zkoušek. V posledním prázdninovém týdnu konali opravné zkoušky 4 žáci, z nichž byli 2 úspěšní a postoupili do dalšího ročníku. Povinnou školní docházku bez získání základního vzdělání ukončili 2 žáci z 8.ročníku. Škola dosáhla celkového průměrného prospěchu 1,59 s průměrnou absencí 45,94 zameškaných hodin. Celkové přehledy prospěchu v předmětech a počty zameškaných hodin za jednotlivá pololetí jsou uvedeny v následujících tabulkách. Výsledkově je letošní rok srovnatelný s loňským. 7

8 Integrovaní žáci: Ve školním roce 2014/2015 bylo na základě doporučení PPP Přerov integrováno a podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP) vzděláváno 18 žáků: počet SPU SPCH nadaní 1.stup stup celkem

9 IVP byly na konci školního roku analyzovány, vyhodnoceny a byly stanoveny závěry a opatření pro další práci. Žáci s nižším stupněm postižení byli na základě doporučení PPP zohledněni ve výuce, celkově se jednalo o 22 žáků 1.stupně a 33 žáků 2.stupně. Celkový počet integrovaných a zohledněných žáků každým rokem roste. Uvidíme, jaké konkrétní změny přinese škole zavedení opatření přijaté v novele školského zákona, realizované v průběhu roku V rámci skupinové terapie a náprav SPU byly na škole zřízeny reedukační kroužky, které celkově navštěvovalo 11 žáků: Náprava poruch učení I. 7 žáků z 1. stupně Náprava poruch učení II. 4 žáci z 2. stupně Nápravná péče vycházela z individuálních vzdělávacích plánů a momentálních potřeb jednotlivých žáků. Všichni žáci dosáhli významného pokroku. Bohužel jsme letos nemohli vzhledem k podmínkám financování ZÚ otevřít kroužek logopedie, o který je mezi rodiči dlouhodobě velký zájem. Vycházející žáci: V tomto školním roce byli přijati na střední školy všichni vycházející žáci (37 žáků z devátého ročníku). Ve volbě tradičně dominovaly střední školy s maturitními obory 60%, gymnázia pak volilo cca 20% vycházejících žáků. Nabídla SŠ je obrovská, dlouhodobě převyšující poptávku, navíc vycházející ročník patří vůbec k početně nejslabším. Z těchto důvodů neměli absolventi s umístěním sebemenší problémy, až na výjimky byli přijati na SŠ podle svého zájmu. Vycházející žáci bez ukončeného základního vzdělání neprojevili o další studium zájem, volili raději dvouleté - jednodušší studijní obory. Na víceletá gymnázia odešlo z 5. ročníku 9 žáků. Celkový zájem o víceletá gymnázia byl letos opět znatelně vyšší, trend z minulých let se tak nepotvrdil, všichni přijatí žáci s radostí odevzdali svoje zápisové lístky na gymnáziích. Snad se jedná jen o ojedinělou situaci a ne o počínající trend. V minulých letech zájem o gymnázia převážně klesal. Celkový přehled žáků opouštějící školu je uveden v následující tabulce. 9.A 9.B 8.AB Celk. H D Celk. H D Celk. H D Gymnázia Střední odborné šk Nematuritní obory A 5.B 5.C 8-letá gymnázia H D Přij. H D Přij. H D Přij Výchovná oblast: Negativní projevy chování žáků nejčastěji řešil okamžitě ZŘŠ ve spolupráci s třídními učiteli a pracovníky ŠPP. ŘŠ byl vždy o výsledku a případných opatřeních informován. Zásadní porušení školního řádu vždy řešila výchovná komise ve složení ŘŠ, VP, TU, rodič, popřípadě školní psycholog. Z každé výchovné komise byl pořízen zápis. Velkou měrou na zkvalitnění výchovné činnosti na škole je působení školního psychologa (zřízení ŠPP). I po 9

10 ukončení projektu RAMPS se nám povedlo získat prostředky na jeho působení ve škole do konce roku Snad se podaří nějak vyřešit působení školního psychologa i v příštím roce. Nejčastější negativní jevy na škole, které řešili pracovníci školy: neomluvená absence ničení společného majetku vulgární vyjadřování kouření krádeže věcí náznaky šikany Celkové množství výchovných opatření je výrazně lepší než loňský rok, zaznamenáváme ovšem zvýšené množství opatření na 1.stupni. Hlavní příčinou stavu zlepšení je odchod některých elitních žáků ze školy. Přehled výchovných opatření a snížených známek z chování za školní rok: 1.pol. 2.pol. NTU DTU DŘŠ 2 z CH 3 z CH PTU PŘŠ 1.stup stup stup stup celkem Ocenění nejlepších žáků Scholar 2015: V pátek 5. června 2015 proběhlo v prostorách koncertního sálu ZUŠ B. Kozánka za přítomnosti představitelů města slavnostní předávání cen žákům základních škol, kteří v tomto roce dosáhli významných úspěchů na poli vzdělávání, kultury nebo sportu. Letošní novinkou bylo oceňování ve 3 věkových kategorií. Mezi 24 oceněnými byli i 3 zástupci naší školy. Za nejmladší Ganwara Pavelková ze 2.B, která neskutečně zvládla přechod z thajské školy do naší, z kategorie 4.až 6.ročníky Adéla Přikrylová z 5.A, která letos excelovala v plaveckých závodech, mimo to se skvěle učí a za nejstarší Adam Hos z 8.B za úspěchy ve vědomostních soutěžích, studijní výsledky a lidský přístup ke všemu a všem. Všem oceněným blahopřejeme a sošku Scholara jim ze srdce přejeme. 10

11 SPORTOVNÍ TŘÍDY: Plavání: Školní rok 2014/2015 byl z pohledu hlavního trenéra sportovních tříd plavání průměrným. V projektu plaveckých tříd bylo letos zařazeno 42 žáků aktivních plavců. Plavci s vysokou výkonností minulých let odešli na sportovní gymnázia, nebo část zanechala sportovní činnosti po odchodu z 9.třídy. A mladší plavci sice ještě nedokázali plně navázat na vysokou sportovní výkonnost, ale jejich výkony se postupně lepší. Za zmínku stojí výkony Lukáše Andrášiho ze třídy 7.A, který získal na Mistrovství ČR žactva celkem 3 medaile (viz. tabulka), velmi úspěšně také reprezentoval Olomoucký kraj na Olympiádě dětí a mládeže - 4 medailová umístění a Adéla Přikrylová z 5.A, která na Zimním Poháru ČR dvakrát zvítězila, na Letním Poháru ČR získala zlato a stříbro. Trenérské trio Eva Šlechtová, Miluše Grňová a Jaroslav Hýzl dle potřeby doplňoval zkušený trenér, bývalý vynikající plavec a náš odchovanec Ondřej Šlechta. Příslibem je zvýšený zájem dětí o plaveckou přípravku (2 skupiny po 16 žácích), kterou vede Pavlína Mlýnková, učitelka plavecké školy. Příští školní rok rozšíří trenérské trio nová učitelka bývalá plavkyně Jitka Podívínská, snad bude přínosem. Výuka plavání i sportovní příprava probíhala dle tematických plánů, podle ŠVP. Trenéři i učitelé letos odvedli velký kus nejen trenérské práce, každý má svůj nemalý podíl na sportovních úspěších všech našich plavců, které jsou určitým příslibem do budoucna. Účast a úspěchy plavců na závodech ve školním roce 2014/2015. DATUM ZÁVOD POČET Ž. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ UMÍSTĚNÍ Malá cena Nového Jičína 3 Přikrylová E Podzimní oblastní přebory 11 letých a ml. (Vyškov) 7 Přikrylová A. Vincenecová 2x Podzimní oblastní přebory letých - Zlín 14 Andráši Macháček Görlichová Přikrylová E. 1.+2x Zimní pohár ČR 10 letých - Vsetín 1 Přikrylová A. 2x Zimní pohár ČR 11 letých - Brno 1 Míček Zimní MČR ml.žactva - Trutnov 2 Andráši Přikrylová E Vyškovský vánoční kapr - Vyškov 4 Přikrylová E. Přikrylová A VC Olomouce 3 Andráši Přikrylová E. Görlichová O mokrého Emana - Prostějov 1 Přikrylová A Cena Brněnského draka Brno Lužánky 3 Andráši Görlichová Přikrylová E Velká cena Vyškova 7 Andráši Přikrylová E. Sehnálek 1.+ 2x Májové Brno Brno Lužánky 3 Andráši Přikrylová E. Přikrylová A Jarní oblastní přebor žactva 11letí 2 Přikrylová A. 2x1. 11

12 (Kroměříž) Jarní oblastní přebor žactva 12-14letí (Prostějov) 14 Andráši Görlichová Přikrylová E. Macháček Letní mistrovství ČR ml.žactva - Zlín 1 Míček Letní mistrovství ČR st.žactva Brno Luž. 3 Andráši Přikrylová E. Görlichová 3x1.+2x x2.+1x Letní pohár ČR jedenáctiletých -Prostějov 1 Přikrylová A Olympiáda dětí a mládeže - Plzeň 1 Andráši 2.+3x Sdružený oblastní přebor - Zlín 2 Hédervári 9. Kuchta 20. Volejbal: Ve školním roce 2014/2015 se do projektu volejbalových tříd zapojilo v jednotlivých ročnících celkem 130 žáků a je potěšující, že počet dětí neustále roste (loni 123) třída (57) třída (26) 6. třída (15) 7. třída (13) 8. třída (9) 9. třída (10) Hlavní úkol výuky - rozvoj všech pohybových schopností a dovedností potřebných pro zvládnutí volejbalu byl splněn. Všichni žáci zvládli učivo na úrovni svých možností. Tematické plány byly splněny v celém rozsahu. Problémem však zůstává i přes veškerou snahu nedostatečná komunikace a spolupráce s VK Přerov. Spolupráce s Volejbalem Přerov na tvorbě metodických materiálů a standard (Matěj) byla ze strany školy splněna návrh materiálů byl předán kompetentním trenérům. Bohužel situace, kdy Volejbal Přerov nereaguje na žádné podněty, přetrvává. Mírné zlepšení nastalo v závěru školního roku s docházkou M.Poláka (Pověřený trenér) do výuky 7.tříd. Spolupráci lze tedy hodnotit bohužel opět pouze jako formální. Koordinátor SpS nebyl ani jednou pozván na trenérskou radu a nebyly mu předány žádné informace. Trenérského semináře (Mikulovice - lektor Matěj), se nikdo z klubu neúčastnil. Volejbalového kempu 6.tříd (Horní Moštěnice vedoucí Matěj, lektorka Krejčířová, Dokoupilová) se účastnili pouze 1 trenér. Snaha VK o zavedení volejbalových tříd na ZŠ Želátovská se prozatím ukazuje jako lichá. Materiální vybavení je na vynikající úrovni, výsledky našich volejbalistek jsou v regionu bezkonkurenční. Složení PT se změnilo, místo Mgr. Zuzany Vosáhlové se na výuce podílí Mgr. Radana Dokoupilová, na závěr roku odešla Mgr.Veronika Bláhová Jaroslav Matěj garant výuky, koordinátor SpS, výuka volejbalu 8.A, 7.A Veronika Bláhová - výuka volejbalu 9.A, 6.A a rehabilitačního a kondičního plavání 6.A, 8.A, 9.A Miluše Grňová -výuka rehabilitačního a kondičního plavání 7.A Radana Dokoupilová - výuka volejbalu 6.A Monika Horká - volejbalová přípravka 4.-5.ročník Robert Kvapil - volejbalová přípravka 4.-5.ročník 12

13 Michaela Janošíková volejbalová přípravka 1.-3.ročník Soutěže a olympiády, které proběhly během školního roku: Proběhly v plánovaném rozsahu (Vánoční turnaj STVo v trojkovém volejbalu, mezinárodní turnaj v Mikulovicích 3.místo). Ve volejbalových soutěžích AŠSK obsadilo naše družstvo děvčat 1. místo v regionálním i krajském kole, v mezikrajském skončilo na 3.místě a do celostátního nepostoupilo. Obě první kola organizovala naše škola (Matěj). KP v plážovém volejbalu se letos nekonal z důvodů pozdního zadání ze strany KVS. Většina žáků je zapojena i do činnosti v klubech (hoši SK, dívky Volejbal Přerov), odkud bohužel chybí jakékoliv podklady pro hodnocení. Objektivně lze tedy pouze konstatovat, že se ani družstvu žákyň Volejbalu Přerov nepodařilo letos probojovat po mnoha letech na MČR. ŠKOLNÍ DRUŽINA: Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školní družinu 177 dětí, během roku se odhlásilo 9 dětí, konečný stav 168 dětí. Školní družina je umístěna v samostatném křídle budovy školy. Provoz zajišťovalo sedm vychovatelek s pedagogickým vzděláním, doplňovaným formou samostudia a účastí na odborných seminářích. V průběhu roku došlo ke změně na pozici vedoucí vychovatelky. Od jí byla jmenována Kateřina Mašlaňová. Materiální vybavení školní družiny je na dobré úrovni, hračky a další materiál je pořizován z prostředků ze sběru papíru třikrát ročně, který si vychovatelky organizují společně se SRPŠ a TS. Ředitelství školy umožňuje tyto finanční prostředky použít na nákup vybavení a potřeb školní družiny. Letos se nasbíralo kg. Úplata na činnost ŠD pro žáka přihlášeného k pravidelné docházce ve školním roce činil 120,- Kč měsíčně (několik žáků mělo sníženou úplatu na polovinu počet těchto žáků rychle roste). V tomto školním roce pracovalo ve ŠD sedm oddělení: Oddělení třídy počet dětí odhlášeno Opičky ved. vych. 1.A 29 0 Margita Bernátová Slůňata 1.B 24 0 Kateřina Mašlaňová Koťata 2.A 26 0 Olga Blahová Lvíčata 2.B 25 0 Simona Mlýnková Koníci 2.C 27 3 Zuzana Tylšová Žirafky 3.B, 3.C 28 3 Michaela Dluhošová Tygříci Miroslava Kleskeňová 4.A, 4.B

14 Družinu děti navštěvují ráno od a odpoledne od Oddělení postupně spojovala děti od 14:30 hodin. V letošním roce jsme se snažili o různorodé činnosti, především zájmové. V odpočinkových činnostech docházelo spíše ke spontánním hrám žáků. Snažili jsme se plnit cíle, které jsme si vytýčili. Vkládali jsme činnosti, které rozvíjeli učení a poznávání žáků, volili jsme různé hry, didaktické či sportovní (ve třídě nebo na školním hřišti). Preferovali jsme kolektivní spolupráci, možnost projevení žáka jako samostatné osobnosti. Uplatňovali jsme znalosti o životním prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví. Vytvářeli jsme spoustu podnětů pro trávení volného času. Každou činnost jsme vhodně motivovali, vždy zhodnotili. Do činností jsme se snažili zapojovat všechny žáky, i méně aktivní. Přihlíželi jsme k fyziologickým potřebám žáků a předcházeli vzniku sociálně patologických jevů. Využívali jsme didaktické hry, obrázkový materiál, pomůcky a hračky v ŠD, mediální výchovu, soutěže, výukové programy, zpívali písně s využitím kytary a instrumentálních nástrojů. Také jsme se učili, jak se máme chovat ve společnosti, k lidem i sobě samotným, vyráběli, četli. Stále je nutné prohlubovat větší spolupráci s rodiči, respektování mezi žáky, prohlubovat vhodnou komunikaci. Společné akce, které proběhly ve školním roce 2014/2015: - Sběr papíru - Talentmanie hledáme nové talenty - Bijásek kino Hvězda - S čerty nejsou žerty průvod masek - Krmení vodního ptactva řeka Bečva - Karneval průvod masek (tělocvična) - Superstar pěvecká soutěž - V.I.P. chlebíček - Novoroční předsevzetí, přípitek novoročním dětským punčem - Magický podvečer rej čarodejnic - Loutkové divadlo v ŠD (opakovaně s novým programem) - Bruslení za školou Newman school (kurz in-line bruslení) - Lyžování za školou - Newman school (kurz lyžování a snowboardu) - Družinové Olympijské hry - netradiční - Vycházky přírodovědné, vlastivědné a dopravní - Pravidelná výzdoba školní jídelny - Dílničky práce s netradičním materiálem - Soutěže pexeso, puzzle, piškvorky - Stavby ze sněhu školní hřiště - Zumba s odbornou cvičitelkou školní hřiště - Táborák u Laguny opékání špekáčků (rodiče s dětmi, vychovatelky) - Pravidelná výzdoba školní družiny (Vánoce, Velikonoce apod.) - Zábavné odpoledne s ilustrátorem A. Dudkem - Nepečené cukroví - Psí spřežení beseda, jízda v povozu - Pravidelná návštěva knihovny 3. B, 3.C třídy - Kreslení na asfalt v prostoru u jídelny - Canisterapie - Družinové focení (vánoční kalendář, betlém) 14

15 Všechny akce proběhly v určeném termínu. Výstupy z akcí (fotky a vyjádření dětí) jsou umisťovány na nové internetové stránky školní družiny. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ: Ve školním roce 2014/2015 pracovala v oblasti prevence SP-jevů jako metodik Mgr. Alexandra Kožuchová. Nabídka poradenských služeb a prevence je výrazně rozšířena a vylepšena zapojením Mgr. Marcely Prvé, která od ledna 2012 působí na naší škole jako školní psycholog. Svůj díl práce odvedla i výchovná poradkyně Mgr. Radana Dokoupilová. Uskutečněné aktivity pro žáky a rodiče: Vzdělávání Etika a právní výchova 1.st. v předmětech: prvouka, přírodověda, vlastivěda 2.st. v předmětech: výchova ke zdraví, výchova k občanství Výchova ke zdravému životnímu stylu 1.st. v předmětech: prvouka, přírodověda, vlastivěda 2.st. v předmětech: výchova ke zdraví, výchova k občanství Přednášky a besedy - v přednáškách, besedách ročník téma lektor 2. Bezpečné chování Městská policie ročník 3. Povídejme si o PPP ročník toleranci Olomouc/Přerov 4. Bezpečná jízda na Městská policie ročník kole 4. ročník Bezpečně on- line PPP Olomouc/Přerov 6. Situace na ulici Městská policie ročník 7. Nástrahy Policie ČR ročník sociálních sítí 8. Trestní Oddělení soc. ročník odpovědnost dětí a prevence, MÚ mládeže Přerov 9. ročník Co vědět v 15 letech! Městská policie Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování - adaptační kurz pro 6.ročníky - zážitek, prožitkové hry - přednášky, besedy, výuka předmětů, DVD - individuální pohovory se školním psychologem, preventistou, výchovným 15

16 Organizace prevence poradcem, zástupcem i ředitelem školy - projekt Unplugged zaměřen na osobnostní a sociální dovednosti v oblasti prevence před návykovými látkami ( ročníky) - projekt Kočičí zahrada (2.,3.třída) Minimální preventivní program a program proti Škola má MPP a PPŠ zpracovaný šikanování Využití volného času žáků Maximální snaha o doplnění výchovy a vzdělávání o další aktivity, které postihují volný čas dětí (vysoká nabídka ZÚ, činnost ŠD, sportovní třídy, kulturní a jiné akce školy, školní časopis ) Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Vedení školy, ŠMP, VP a školní psycholožka průběžně sledují a analyzují podmínky výskytu sociálně patologických jevů. Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školní metodičky prevence Poradenská služba výchovné poradkyně Poradenská služba školní psycholožky Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) ŠMP má zpracovaný postup pro včasné zachycení ohrožených dětí. S tímto postup jsou seznámeni všichni pedag. pracovníci školy. Školní psycholožka využívá metod sociometrie. 1x týdně, určena žákům rodičům i pedagogickým pracovníkům. 2x týdně, určena žákům rodičům i pedagogickým pracovníkům. Školní psycholožka byla přítomna každý den. Škola spolupracuje s PPP v Přerově a s Oddělením sociální prevence Magistrátu Přerov, Oddělením sociálně právní ochrany dětí Magistrátu Přerov, Městskou policií i Policií ČR, Psychosociálním centrem v Přerově Odborné příručky, počítačové programy, CD, DVD. Obsahuje. Specializované aktivity pro žáky ve školním roce: A) Tematické bloky splněny, jak bylo uvedeno v plánu. Jednorázové akce jsou zařazeny ve vyučovacích předmětech na 2. stupni: přírodopis, výchova ke zdraví a výchova k občanství; na 1. stupni v předmětech: prvouka, přírodověda a vlastivěda. Prvky preventivní výchovy se objevovaly ve všech předmětech při každé vhodné příležitosti. B) Mimoškolní aktivity, které přispívají k prevenci sociálně patologických jevů školní časopis Mates zájmové útvary pohybové hry, kondiční cvičení, hudební, výtvarný, jazykový, mediální kroužek,. lyžařský výcvik škola v přírodě adaptační kurz pro 6. třídy mnoho sportovních soutěží (volejbal, plavání, atletika, stolní tenis) 16

17 C) Projekt Unplugged V tomto školním roce se zařadil projekt do 6. a 7. ročníků. Projekt, který má za cíl minimalizovat kouření a jiné návykové látky u žáků. Využívá se metod interaktivity, začlenění informací do každodenního života a za pomocí třídního kolektivu probírání nejzávažnějších problémů a nabízení jejich řešení. D) Kočičí zahrada Cílem metody je rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy, budovat pocit sounáležitosti mezi spolužáky i vytvářet zdravé klima ve třídě. Umožňuje také žákům bezpečně projevit své názory, pocity a zážitky. V tomto školním roce lekce proběhly ve třídách 2. A a 3. B. Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila: 1.pololetí Mazal Ivo (7.A) 4.hod Zatloukal Petr (6.B) 1 hod Celkem: 5 hod Neomluvná absence 2.pololetí Mazal Ivo (7.A) 12 hod Uřinovský Michal (9.A) 3 hod Žídek Jaromír (7.A) 2 hod Celkem: 17 hod Sociálně patologický jev počet Drogová závislost (marihuana) 0 Alkohol 0 Kouření 6 Záškoláctví Celkem 4 žáci 22 hodin Šikanování 2 Vandalismus 8 Násilné chování 4 Náprava byla zjednána ústními pohovory a jednáním s jednotlivými viníky popř. s jejich rodiči. Ve vážnějších případech byly kontaktovány a informovány kurátorky (OSPOD). Závěr: Ve školním roce 2014/2015 jsme se setkávali s různými problémy. Již tradičně jsme řešili záškoláctví, vulgární vyjadřování a v neposlední řadě kouření a elektronické cigarety, krádeže v obchodě i vandalismus. Boj proti záškoláctví a časté absenci dlouhodobě vedeme zvýšeným dohledem nad konkrétními jedinci a důsledným vyžadováním včasné omluvy rodiči či lékařským potvrzením. Se způsobem omlouvání dle školního řádu jsou rodiče seznámeni. Je to jev opakovaný, ale daří se jej zvládat. Počet záškoláků i neomluvených hodin se zmenšuje. Jako prevenci před výskytem šikany využíváme zásady stanovené v Programu proti šikanování. Jsou to především práce v třídních kolektivech (např. častější organizace třídnických hodin, intervence školní psycholožky ) a utváření pozitivního klimatu ve třídách. V konkrétních náznacích rizikového chování probíhá zvýšený dohled, pohovory s viníky a jejich rodiči. V případě závažného problému se ihned obracíme na specializované pracoviště PPP, popř. policii. 17

18 Díky včasné sociometrii ze strany školní psycholožky jsou vytipováni jedinci, kteří mají opakovaný problém s dodržováním pravidel, proto můžeme i rychleji zasáhnout a upravit vztahy v kolektivu. Často se využívá práce individuálních pohovorů a rozhovorů žáků se školním psychologem, který pak ihned informuje ŠPP a třídního učitele. Zvýšili jsme dohled nad žáky, kteří vykazovali známky kouření, v případě že byli přichyceni s cigaretou nebo elektronickou cigaretou, jsme informovali rodiče. V případech podezření na zneužití návykových látek nejsme oprávněni žáky na přítomnost těchto látek testovat, proto jsme v takovém případě kontaktovali zákonné zástupce, kurátorky OSPOD a v některých případech i policii, která tuto pravomoc má. Velký problém vidím ve zvýšeném užívání a zneužívání telefonů a sociálních sítí. Na škole se vyskytly první problémy s kyberšikanou v 7. třídách. Na základě potřeby byly přidány do 7. tříd interaktivní metody (sami žáci hledají ten správný přístup), jak pracovat s internetem a jak se chovat eticky. V dalších opakovaných případech se do řešení povolají rodiče, jsou informováni třídní učitelé, ŠPP.V závažnějších problémech specializovaná pracoviště. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: Plán DVPP byl sestaven na začátku školního roku a vycházel z dosud známé nabídky vzdělávacích akcí, finančních možností školy a stanovené prioritní oblasti dalšího vzdělávání a prohlubování klasifikace. Finančních prostředků na DVPP díky posílení složky ONIV bylo relativně dostatek, přesto jsme preferovali nabídky vzdělávacích akcí pořádaných zdarma a v odpoledních hodinách v místě školy. Nabídka těchto akcí však povážlivě klesá, navíc nejsou PP po letech omezování zvyklí vhodné nabídky aktivně vyhledávat. Nově jsme letos uspořádali 2 hromadná školení pro všechny zaměstnance. Velkým přínosem byl rovněž soubor školení v oblasti ICT v rámci projektu Moderní učitel, kterého se zúčastnilo 22 učitelů. Ve školním roce 2014/2015 proběhlo v rámci DVPP 29 akcí pro 55 pedagogických pracovníků + 2 hromadné akce, na které bylo vynaloženo celkem ,- Kč. Ve srovnání s minulým školním rokem se objem realizovaných akcí, proškolených pracovníků i vynaložených prostředků značně zvýšil. V nákladech jsme na DVPP vynaložili částku vyšší cca o 78%, a proto můžeme konstatovat, že Plán DVPP pro tento školní rok byl splněn. Výhled na příští školní rok je slibný. Vzhledem k lepšící se finanční situaci (prostředky ONIV) bude realizováno DVPP v obvyklém rozsahu, i když stále budou mít přednost vzdělávací akce pořádané v rámci projektů a grantů pro účastníky zdarma. Cílem je zvýšit četnost DVPP hlavně u PP na druhém stupni, kteří mají v dalším vzdělávání rezervy. Četnost vzdělávacích akcí u PP bude požadována minimálně 1x ročně. Prioritou pak bude v souvislosti se změnami, které přináší letošní novela školského zákona, vzdělávání v oblasti práce se žáky se SPUCH a prevence soc.-pat. jevů. AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI: Pro žáky bylo během roku uspořádáno velké množství aktivit nejen výchovného a vzdělávacího charakteru, ale i sportovního a kulturně-společenského. Velkou odezvu měly tradiční LVK (letos v areálu Karlov pod Pradědem v Jeseníkách) a školy v přírodě, které se konaly v Hotelu Jelenovská v Malé Morávce v rámci projektu města pro žáky 1.stupně. 18

19 Vyhodnocení těchto akcí je součástí hodnocení plánu práce jednotlivých předmětových týmů, týdenní kurzy mají kompletní dokumentaci. Pro zájmovou činnost žáků škola letos nabídla, i přes určité omezující podmínky vhledem k možné nabídce a financování, 34 kroužků různého zaměření včetně zdravotní TEV a rehabilitačního plavání, které aktivně využívalo 503 dětí. Tyto aktivity můžeme nabízet díky podpoře města a nutno dodat, že je považujeme za důležité a pro žáky i společnost přínosné. Ve sportovní oblasti jsme dosáhli úspěchů ve volejbale všech věkových kategorií, plavání, stolním tenise, atletice a házené. Naše škola organizovala turnaje ve volejbale, beachvolejbale a házené. V rozvoji našeho sportovního zaměření budeme pokračovat i nadále. Smlouvy o spolupráci s volejbalovými kluby PVK a SK Přerov a plaveckým klubem TJ Spartak Přerov jsou platné, došlo k dílčím úpravám, bohužel bez výrazného efektu ve zlepšení spolupráce. Škola zahájila jednání o možné spolupráci se sportovními oddíly UP v Olomouci zajímá nás hlavně oblast plavání, kde cítíme velký potenciál Velké úspěchy zaznamenali naši žáci také ve vědomostních soutěžích, olympiádách a výtvarných soutěžích, které nejčastěji spolupořádalo SVČ Atlas-Bios. Nejúspěšnější z našich žáků byli oceněni v rámci akce Scholar Pro rodiče a naše budoucí prvňáčky jsme uspořádali v lednu den otevřených dveří, kde jsme seznámili zájemce se školou a její organizací a také s průběhem únorového zápisu dětí. Pro děti školek jsme po domluvě s učitelkami připravili dobrodružné herní dopoledne. Děti přišly a moc se jim u nás ve škole líbilo. Po zkušenostech z loňských let jsme uspořádali Edukativní skupiny Hrajeme si na školu pro děti a rodiče našich budoucích prvňáčků. Cílem aktivity je připravit vytipované děti na bezproblémový přechod z MŠ na ZŠ. Odezva na tuto aktivitu byla opět velmi pozitivní, proto v ní budeme pokračovat i v příštích letech. Škola letos spustila nové atraktivní webové stránky a celý rok probíhalo jejich ladění tak, aby odpovídaly dnešním moderním trendům a našim představám. Nové www stránky jsou hlavní informační médium pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Objevují se na nich všechna důležitá sdělení pro žáky a jejich rodiče i pro širokou veřejnost. Z každé uskutečněné akce je sepsána infozprávička a spolu s fotografiemi uveřejněna v záložce Akce školy. Na škole byl zároveň vytvořen tým, který nejdůležitější akce prezentuje ve veřejných regionálních médiích. Pro větší informovanost a zlepšení komunikace mezi učiteli a rodiči jsme zavedli internetovou žákovskou knížku a po jejím zkušebním provozu, jsme ji již využíváme se vším všudy. Musíme ještě zvýšit podíl využití rodiči dnes ji využívá pravidelně něco přes polovinu z nich a číslo již nijak závratně neroste. Škola rovněž využívá prezentaci v kabelové TV, kterou upravuje vzhledem k probíhajícím akcím. Prezentaci jsme zjednodušili a zprofesionalizovali. Konečně jsme dotvořili logo školy, které jsme naplno začali využívat pro prezentaci. Logo se objevilo na všech prezentačních materiálech i v mediích. Logo je povedené. V současnosti jsme ve fázi výroby školních triček, zatím se podařilo realizovat ve spolupráci se SRPŠ trička pro 1.stupeň - dětem moc sluší. Již třináctý rok vychází školní časopis Mates, který informuje o dění ve škole a akcích, které pořádáme. Letos se podařilo realizovat 5 čísel. Časopis se postupem let získáváním zkušeností velmi profesionalizuje. Všechna čísla jsou zároveň k dispozici v elektronické podobě na www. Letos jsme se pro změnu opět vyvarovali všech národních i mezinárodních výzkumných projektů a šetření, kromě stabilních ve spolupráci s FTK UP (viz kap. Projekty) a povinného výběrového šetření výsledků vzdělávání žáků 9.ročníku, které organizovala ČŠI. Vůbec nám to přitom nevadilo. Naši žáci třetích a čtvrtých tříd se zapojili do dalšího ročníku již mezinárodní soutěže Hravý architekt, která propaguje kulturní památky a zajímavosti města Přerova. Do soutěže je 19

20 zapojeno 50 škol z celé ČR a jejím vyvrcholením byla podzimní vernisáž na Pražském hradě. Čtvrťáci pak zahájili práci v dalším, již mezinárodním ročníku. Snad se jim bude dařit. Sportovní projekty typu OVOV a Česko sportuje a jim podobné jsme letos nerealizovali. Po zkušenostech z loňských let jsme vyhodnotili, že nepřináší škole očekávaný efekt. Pro změnu jsme se zaměřili na metodické projekty Atletika do škol a Minivolejbal, které pořádají sportovní svazy. Naši žáci se rovněž aktivně zapojují do různých charitativních sbírek, jsme partnery fondu Sidus, Život dětem a dalších. Veškeré tyto aktivity jsou pod bedlivou kontrolou. Na závěr školní roku jsme uspořádali ve spolupráci se SRPŠ a ŠR již druhý ročník neformálního setkání učitelů a rodičů s cílem si popovídat, navázat nové kontakty, spolupráci a trošku si i zasportovat a pobavit se. Akce se opět vyvedla a tím pádem můžeme snad konstatovat, že se tímto založila nová tradice, která přitáhne rodiče blíže ke škole a její činnosti. Další akce a aktivity proběhlé ve školním roce 2014/2015 jsou uvedeny v přehledu ve Vyhodnocení celoročního plánu školy. KONTROLNÍ ČINNOST: Ve školním roce 2014/2015 byly kontrolovány všechny hlavní oblasti činnosti školy, jak byly definovány v Plánu kontrolní činnosti na začátku školního roku. Plán byl splněn, i když se vždy nepodařilo dodržet předem stanovenou četnost kontrol. Drobné nedostatky zjištěné při kontrolách byly vyřešeny odpovědnými pracovníky ihned nebo v dohodnutých termínech. Závažnější nedostatky byly pravidelně hlášeny zřizovateli. Přehled kontrolní činnosti: VNITŘNÍ: 1. Pravidelně se opakující činnosti Provozní záležitosti školy bez problémů Dokumentace školy bez problémů Dokumentace TU situace se hodně zlepšila, vyučující si již zvykli na nové TK, ale stále se opakují stejné problémy rozbor bude proveden v přípravném týdnu Evidence pracovní doby bez problémů Dozory namátkově bez problémů, dozory jsou plněny většinou aktivně Výuka, plnění ŠVP, TP bez problémů Plnění zadaných úkolů souvisejících s činností školy bez problémů Činnost ŠD bez problémů 2. Činnosti méně časté Zajištění a vedení kurzů a ŠVP - bez problémů, náročná realizace v rámci VŘ Provozní záležitosti školy (personalistika, ekonomika) - bez problémů Revize a tech. stav areálu - bez problémů Lékárničky bez problémů BOZ a BOZP, PO dokumentace, připravenost, evakuace - bez problémů 20

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ Výroční zpráva o činnosti školy Za školní rok 2009-2010 Vypracoval:Mgr.vářka Roman Slovo úvodem: Letošní školní rok byl pro naši školu rokem hodnocení, úspěchů a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Autor: Mgr. Jana Dimunová V Klášterci nad Ohří 31.7.2012 Mgr. Jana Dimunová ředitelka školy Schválení

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Kadani 30. 8. 2013 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7, odst. 1, písmeno a-n Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více