Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller"

Transkript

1 Miluj svŧj ţivot Radost ţít The New York Times Best Seller Louise L.Hay Digitalizace 9/2011 1

2 Poděkování S radostí a potěšením děkuji: - všem svým studentŧm a pacientŧm, kteří mi dali mnoho a dodali mi odvahu, abych zachytila své myšlenky na papír; - Julii Webster za péči a povzbuzení v raném stadiu této knihy; - Dave Braunovi, který mne mnoho naučil při redigování textu; - Charlie Gehrkemu za pomoc při budování našeho New Center a za to, ţe mi poskytl podporu a čas k této tvŧrčí práci. Obsah Část první ÚVOD Několik rad čtenářŧm...13 Základní myšlenky mé filozofie...15 Kapitola první V CO VĚŘÍM...19 Část druhá SEZENÍ S LOUISE Kapitola druhá CO JE VÁM?...31 Kapitola třetí ODKUD SE TO VZALO?...43 Kapitola čtvrtá JE TO PRAVDA?...51 Kapitola pátá CO TEĎ?...59 Kapitola šestá Kapitola sedmá Kapitola osmá Kapitola devátá ODPOR KE ZMĚNÁM...67 JAK SE ZMĚNIT...81 BUDOVÁNÍ NOVÉHO...93 KAŢDODENNÍ PRÁCE Část třetí POZITIVNÍ MYŠLENÍ V PRAXI Kapitola desátá Kapitola jedenáctá Kapitola dvanáctá Kapitola třináctá MEZILIDSKÉ VZTAHY PRÁCE ÚSPĚCH BOHATSTVÍ

3 Kapitola čtrnáctá Kapitola patnáctá TĚLO SEZNAM NEMOCÍ Část čtvrtá Kapitola šestnáctá MŦJ PŘÍBĚH Bezedná studnice lásky Rejstřík

4 Předmluva Současná civilizace a její překotný, jakoby ničím neomezovaný růst zastínily význam síly pozitivního myšlení. Zavaleni přemírou nadbytečných a mnohdy neuţitečných informací a předmětů jsme ztratili mnoho původních schopností a znalostí - mezi jinými i schopnost vyrovnat se sami se sebou. Málokdy však bývá všechno nenávratně ztraceno. Kníţka, kterou drţíte v ruce, je jedinečným lékem proti tomuto neduhu. Kníţka Louise L. Hay není pouhým návodem na autogenní léčení. Je čímsi víc - je naší cestou k sobě samým. Pomůţe vám nalézt, uvolnit a pouţít ohromující sílu imaginace lásky, která dříme v kaţdém z nás. Imaginaci neboli obrazotvornost nelze zestručnit na pouhou přednost dětí, která uţ dospělým jaksi nepřináleţí - ve skutečnosti působí neustále, jako rozpoznatelná a nesmírná síla. Od dob renesance se na její vliv ovšem zapomínalo: převládlo přesvědčení, ţe svět je dokonale měřitelný a ţe veškeré jevy v okolí i v sobě samém lze vtěsnat do několika logických formulací. Formalismus této představy, který po dlouhou dobu téměř bez výhrad vyhovoval, začal být však pro mnoţství nových poznatků poněkud těsný. Svět uţ ztratil svůj pevný karteziánský řád a posunul se směrem k názorové pluralitě a neurčitosti. Vznikají nové modely světa, které vyhovují podstatně lépe všem pozorováním. Jsou to modely zaloţené na jednotícím principu ducha a hmoty, na hledání společného jmenovatele vědy, umění a náboţenství. Věčný skeptik by mohl celý současný zájem o hledání nového rozměru světa a lidské existence označit jako jednu z mnoha pomíjivých módních vln a s klidným svědomím by mohl tvrdit, ţe zájem o transpersonální psychologii, alternativní medicínu, hlubinnou ekologii, šamanismus, jógu a paranormální jevy pomine, jakmile se objeví móda nová. Pakliţe by všechny tyto oblasti byly pouze reakcí na technokratický svět, kdyby vyjadřovaly prostou nechuť přijímat svět jako stroj, kdyby byly pouhou revoltou, pak by měl skeptik pravdu. Jenţe skutečnost je jiná. Nový alternativní pohled se jiţ dnes stal organickou součástí ţivotní filozofie mnohých z nás právě proto, ţe se nachází v průsečíku různých oborů a pohledů: v jednom bodu se proťaly čistě fyzikální přístupy s postupy orientálních meditačních technik a kontemplací, šamanské praktiky severoamerických Indiánů se nápadně podobají současným psychoterapeutickým metodám, alternativní medicína se stala integrální součástí evropských léčebných postupů. Model světa vycházející z představy dokonale fungujícího a pečlivě seřízeného stroje je pouze jednou z moţných představ, pouhou částí pravdy a skutečnosti. Nedovoluje vysvětlení všech jevů, s nimiţ se kaţdodenně v ţivotě setkáváme, a je proto ve své čisté" podobě jiţ neudrţitelný. Je vysoce pravděpodobné, ţe budoucí chápání světa bude obsahovat sjednocující princip existence všech ţivých i neţivých objektů. Země bude povaţována za jediný celistvý organismus a schopnosti lidské mysli - láska, představivost, obrazotvornost - budou do tohoto obrazu včleněny jako jednoznačné a pozitivní prvky tvorby. MILAN SMRŢ šéfredaktor časopisu GEMMA 4

5 Část první ÚVOD Několik rad čtenářŧm Napsala jsem tuto knihu, abych se s vámi mohla podělit o to, co vím a čemu učím. Má první kniha UZDRAV SI TĚLO (Heal Your Body) byla všeobecně přijata jako autoritativní publikace o mentálních návycích, které jsou podle mého názoru příčinou fyzických chorob. Dostala jsem stovky dopisŧ, v nichţ mne čtenáři ţádají o další informace o mých léčebných metodách. Mí spolupracovníci, soukromí pacienti i účastníci mých seminářŧ ve Spojených státech i v zahraničí naléhali, abych si udělala čas a své poznatky shrnula v kniţním vydání. Drţíte je v rukou. Kniha vás provede celým léčebným procesem, jako kdybyste byli mými pacienty nebo se účastnili mého sezení. Budete-li provádět jednotlivá cvičení postupně tak, jak se objevují v textu, jsem přesvědčena, ţe - ještě neţ knihu dočtete - začnete měnit svŧj ţivot. Doporučuji, abyste si knihu přečetli dvakrát; při druhém, pozornějším čtení dŧkladně provádějte všechna cvičení v určeném pořadí. Nespěchejte a dopřejte si k práci s jednotlivými kapitolami dostatek času, dva aţ tři dny. Je-li to moţné, cvičte s přítelem nebo členem rodiny. Kaţdá kapitola začíná tvrzením, určeným k práci na dané oblasti vašeho ţivota. Tato úvodní tvrzení si neustále opakujte a pište. V závěru kapitol je uveden zpŧsob léčby. Je to příliv pozitivních myšlenek, které mají změnit vaše vědomí. Tento oddíl si čtěte několikrát denně. Knihu uzavírá mŧj vlastní příběh. Věřím, ţe vás přesvědčí, ţe svŧj ţivot mŧţe od základu změnit kaţdý z nás, bez ohledu na to, odkud a z jakého prostředí přicházíme. Vězte, ţe při práci s těmito myšlenkami je s vámi i má láskyplná podpora. Základní myšlenky mé filozofie Kaţdý je bezvýhradně zodpovědný za všechno, co se mu v ţivotě stane. Kaţdá naše myšlenka vytváří naši budoucnost. 5

6 Veškerá síla spočívá v současném okamţiku. Kaţdého trápí sebenenávist a vina. Kaţdý si v skrytu duše myslí, ţe za nic nestojí. Je to pouhá myšlenka, a myšlenku lze změnit. Odpor, kritika a vina jsou nejškodlivější mentální návyky. Zbavíte-li se odporu, mŧţete si vyléčit i rakovinu. Jestliţe máme opravdu rádi sami sebe, všechno se nám v ţivotě daří. Musíme se zbavit minulosti a všem odpustit. Musíme být ochotni začít mít rádi sami sebe. Klíčem k pozitivním změnám je být sami se sebou spokojeni a brát se takoví, jací jsme. Všechny nemoci si v těle vytváříme sami. V nekonečnu ţivota, kde se nacházím, je všechno dokonalé, úplné a celistvé. Ţivot se však neustále mění. Neexistuje začátek ani konec, jen běh a koloběh hmoty a zkušeností. Ţivot nikdy neustrne na místě, protoţe kaţdý jeho okamţik je nový a čerstvý. Jsem spojen se silou, která mne stvořila a obdařila schopností vytvářet si své vlastní ţivotní okolnosti. Raduji se z poznání, ţe oplývám silou své mysli. Mohu s ní nakládat dle vlastní vŧle. Kaţdý okamţik ţivota je novým začátkem na cestě z minulosti. Tento okamţik, právě teď a právě tady, je pro mne novým začátkem. V mém světě je všechno v pořádku. 6

7 Kapitola první V CO VĚŘÍM Brány moudrosti a vědění jsou stále otevřené." Ţivot je skutečně velmi jednoduchý. To, co dáváme, dostáváme zpět To, co si o sobě myslíme, se pro nás stává pravdou. Věřím, ţe všichni, mne nevyjímaje, jsme bezvýhradně zodpovědní za všechno, k čemu v našem ţivotě dochází, za to nejlepší i nejhorší. Kaţdá naše myšlenka vytváří naši budoucnost. Kaţdý z nás vytváří své zkušenosti vlastními myšlenkami a pocity. Sami vytváříme situace a pak se vysilujeme tím, ţe z vlastních frustrací obviňujeme druhé. Nikdo a nic - ţádný člověk, ţádné místo ani ţádná věc - nad námi nemají moc. Tím, kdo v nás přemýšlí, jsme pouze my sami. My vytváříme své zkušenosti, svou realitu a kaţdého v ní. Vytváříme-li klid, harmonii a rovnováhu ve vlastní mysli, setkáme se s nimi i v ţivotě. Které z následujících tvrzení je vám povědomé? Všichni mě zneuţívají." Všichni jsou mi vţdy ochotni pomoci." Kaţdé z těchto přesvědčení vás mŧţe dovést k naprosto rozdílným zkušenostem. To, čemu ve svém ţivotě věříme, se pro nás stává pravdou. Vesmír bezvýhradně podporuje kaţdou myšlenku, které jsme se rozhodli věřit Jinak řečeno, naše podvědomí přijímá cokoli, čemu jsme se rozhodli věřit. Znamená to, ţe čemu věřím v sobě a v ţivotě já, se stává mou pravdou. To, co jste si rozhodli myslet o sobě a o svém ţivotě vy, se stává vaší pravdou. Všichni máme k dispozici neomezené mnoţství myšlenek. S tímto vědomím má smysl rozhodnout se spíše pro přesvědčení, ţe všichni jsou mi vţdy ochotni pomoci", neţ ţe mne zneuţívají". Vesmírná síla nás nikdy nesoudí ani nekritizuje Přijímá nás takové, jací jsme, a naše přesvědčení pak zpětně odráţí do našeho ţivota. Jestliţe chci věřit, ţe ţivot je osamělý a ţe mne 7

8 nemá nikdo rád, pak se nesetkám s ničím jiným neţ s osamělostí a neláskou. Jsem-li však rozhodnut vzdát se takového přesvědčení a uvěřit, ţe láska je všude, i já miluji a zaslouţím si lásku, a budu-li se v tom neustále utvrzovat a stále si to opakovat, uskuteční se to. Budu se setkávat s milujícími lidmi. Ti, které uţ znám, mi začnou projevovat více lásky a i já zjistím, ţe svou lásku k druhým dokáţu dát snadno najevo. Většina z nás má scestnou představu o tom, kdo jsme, a mnoho zkostnatělých zásad, jak by se mělo ţít Nikoho tím neodsuzuji: všichni se snaţíme o to nejlepší, čeho jsme v daném okamţiku schopni. Kdybychom to uměli lépe, kdybychom měli více porozumění a pochopení, dělali bychom to jinak. Hlavně si nevyčítejte, ţe jste tam, kde jste. Uţ sám fakt, ţe jste začali číst tuto knihu, znamená, ţe jste ochotni a připraveni učinit ve svém ţivotě novou pozitivní změnu. Oceňte to. Muţ nikdy nepláče." Ţeny nemohou spravovat finanční záleţitosti." S jak omezenými představami to ţijeme! V dětství se učíme uvaţovat o sobě a o ţivotě podle reakcí dospělých Právě tak se učíme, co si máme o sobě a o světě, který nás obklopuje, myslet. Jestliţe jste vyrŧstali s lidmi, kteří byli hluboce nešťastní, ustaraní, bázliví, provinilí nebo zlostní, dozvěděli jste se o sobě i o okolním světě hodně negativních věcí. Všechno zkazím." Je to moje vina." Jsem špatný, protoţe se vztekám." Taková přesvědčení vytvářejí ţivot plný frustrací. Naše emoce jsou ovlivněny citovým ţivotem v dětství Není to ani dobré ani špatné, ani správné či nesprávné; pod pojmem domov si prostě představujeme realitu, kterou jsme poznali v dětství. Zároveň máme sklon vytvářet v dospělosti vztahy stejné nebo podobné těm, které jsme měli s matkou nebo s otcem nebo jaké měli naši rodiče mezi sebou. Vzpomeňte si, kolik vašich milencŧ nebo nadřízených se chovalo podobně jako vaši rodiče. Sami se sebou zacházíme podle toho, jak se k nám chovali vlastní rodiče. Stejně se trestáme. Často pouţíváme jejich slova - jako bychom je přitom slyšeli. Máme se rádi a podporujeme se stejně, jako jsme byli milováni a podporováni v dětství. Všechno zkazíš." Za to mŧţeš ty." Kolikrát uţ jste si něco takového řekli? A jak často si říkáte opak? Jsi dokonalý." Mám tě rád." 8

9 Rodiče za to nemohou Všichni jsme oběťmi obětí. Rodiče nás ani rozhodně nemohli naučit něco, co sami neuměli. Pokud vaše matka nebo otec neuměli mít rádi sami sebe, pak vás nemohli naučit, jak máte mít rádi sami sebe vy. Snaţili se o to nejlepší s tím, co oni sami poznali v dětství. Jestli chcete své rodiče lépe pochopit, přimějte je, aby vám o svém dětství vyprávěli. Budete-li je pozorně poslouchat, dozvíte se, odkud pramení jejich obavy a zkostnatělé návyky. Uvědomte si, ţe tihle lidé, kteří vám to všechno provedli", byli stejně vyděšení a ustaraní jako vy dnes. Věřím, ţe své rodiče si vybíráme sami Kaţdý z nás sám rozhoduje o okamţiku a místě převtělení na tuto planetu. Rozhodli jsme se přijít, abychom se naučili něco, čím dosáhneme pokroku na své duchovní vývojové cestě. Volíme si pohlaví, barvu pleti i vlast a pak hledáme odpovídající rodiče, kteří budou zrcadlit návyk, na němţ máme v tomto ţivotě pracovat. Kdyţ vyrosteme a máme problémy, obvykle vyčítavě ukáţeme na rodiče: To je vaše vina!" Přitom jsme si je vybrali sami, protoţe právě oni byli vhodní pro to, nad čím chceme zvítězit. Svá přesvědčení získáváme ve velmi raném věku a následně si vytváříme zkušenosti, které tato přesvědčení naplňují. Ohlédněte se do minulosti a všimněte si, jak často se ve vašem ţivotě opakovaly stejné zkušenosti. Věřím, ţe jste si je vytvářeli stále znovu, protoţe odráţely představu, kterou jste si o sobě vytvořili a které jste uvěřili. Ve skutečnosti však nezáleţí na tom, jak dlouho máme určitý problém, jak je podle nás váţný nebo nakolik nás ohroţuje. Veškerá síla je v přítomném okamţiku Události, se kterými jste se aţ dosud setkali, vytvořily vaše myšlenky, přesvědčení a slova, která jste pouţili včera, minulý týden, minulý měsíc, minulý rok, před deseti, dvaceti, třiceti či čtyřiceti lety nebo dřív, podle toho, kolik vám je let. To je však minulost. Je ukončená a odbytá. Nyní je dŧleţité, jaké myšlenky, přesvědčení a slova zvolíte právě v přítomném okamţiku. Tyto myšlenky a tato slova budou vytvářet vaši budoucnost. Veškerá vaše síla spočívá v přítomném okamţiku a vytváří zkušenost zítřka, příštího týdne, příštího měsíce, příštího roku atd. Moţná jste si uvědomili, o čem právě v tomto okamţiku přemýšlíte. Byla to negativní, nebo pozitivní myšlenka? Chcete, aby právě ona byla tvŧrcem vaší budoucnosti? Pozorujte to a uvědomujte si to. 9

10 Zabýváme se pouze myšlenkou - a myšlenku lze změnit Na povaze našeho problému nezáleţí. Naše zkušenosti jsou jen vnějším dŧsledkem našich myšlenek. Dokonce i sebenenávist je pouze nenávistí k tomu, co si sami o sobě myslíte. Jedna z vašich myšlenek totiţ tvrdí: Jsem špatný." Je to vaše myšlenka, která vytváří určitý pocit, a vy mu věříte. Kdybyste se jí nezabývali, necítili byste to, co cítíte. A myšlenky mŧţete změnit. Změňte myšlenku a s ní se změní i váš pocit. Na uvedeném příkladu jste měli pochopit, odkud pramení mnohá vaše přesvědčení. Takovou informaci byste ale neměli brát jako omluvu pro to, abyste stále trpěli. Minulost je vŧči nám bezmocná. Nezáleţí na tom, jak dlouho jsme měli negativní návyk, ani jaký byl. Veškerá síla je v přítomném okamţiku. Uvědomte si to; je to nádherné. Uţ v tomto okamţiku se začínáte osvobozovat. Své myšlenky si vybíráme sami Mŧţeme si ze zvyku myslet stále totéţ, aţ se zdá nepravděpodobné, ţe bychom si danou myšlenku vybrali sami. Pŧvodní volba však byla naše. A jakékoli myšlenky lze odmítnout. Vzpomeňte si, jak často jste se bránili přemýšlet o sobě pozitivně - stejně tak mŧţete odmítnout přemýšlet negativně. Zdá se mi, ţe naprosto kaţdý, koho znám nebo koho jsem léčila, trpí do určité míry pocitem viny a sebenenávistí. Oč více sebenenávisti a pocitu viny vŧči sobě chováme, tím méně se nám v ţivotě daří. Čím méně sebenenávistí a pocitu viny, tím se nám po všech stránkách daří lépe. Nejniternější přesvědčení všech pacientů bylo: Nestojím za nic" K tomu často dodáváme: A nedělám toho dost" nebo Nezaslouţím si to a to". Nepřipomíná vám to něco? Máte často dojem, ţe za nic nestojíte? Ale podle jakých měřítek? Je-li toto vaše přesvědčení velmi silné, jak byste mohli ţít láskyplným, radostným, úspěšným a zdravým ţivotem? Vaše převládající přesvědčení tomu bude neustále bránit. Nikdy to nepŧjde tak, jak chcete, neustále vám někde něco nebude klapat. Nejvíce problémů způsobuje odpor, kritika, vina a strach Tyto čtyři faktory vyvolávají v těle i v ţivotě nejváţnější problémy. Pramení z obviňování druhých a z odmítání odpovědnosti za vlastní ţivotní zkušenosti. Přistoupíme-li na to, ţe jsme bezvýhradně odpovědní za vše, k čemu v našem ţivotě dochází, není koho vinit. Cokoli se děje venku", je pouze odrazem našeho myšlenkového procesu. Nechci omlouvat špatné 10

11 chování druhých - ale právě naše přesvědčení přitahuje lidi, kteří se k nám budou podle něj chovat. Kdyţ zjistíte, ţe si říkáte Všichni mi dělají to a to, kritizují mě, nikdo mi nikdy nevyjde vstříc, zacházejí se mnou jako s onucí, zneuţívají mě", pak je to váš návyk. Takový typ lidí přitahuje určitá vaše myšlenka. Kdyţ změníte své myšlení, pŧjdou jinam a budou se tak chovat k někomu jinému. Vy uţ je přitahovat nebudete. Mezi následky některých mentálních návykŧ, které se projevují na fyzické úrovni, patří například dlouhodobý odpor, který mŧţe začít doslova uţírat tělo a vyvolat rakovinu. Neustálá, navyklá kritika často vede k artritidě. Pocit viny si vţdy hledá trest, a trest pŧsobí bolest. Vím, ţe pacienti, kteří ke mně přicházejí se silnými bolestmi, trpí silným pocitem viny. Strach a z něj pramenící napětí mohou být příčinou vypadávání vlasŧ, vředŧ a bolestí nohou. Zjistila jsem, ţe odpuštěním a zbavením se odporu lze vyléčit i rakovinu. Mŧţe to znít příliš zjednodušeně, vycházím však z vlastní praxe a z vlastní zkušenosti. Můţeme změnit svůj přístup k minulosti Minulost je pryč, je za námi. Uţ ji nezměníme. Mŧţeme však změnit to, co si o ní myslíme. Je proto naprostý nesmysl, abychom dnes trestali sami sebe za to, ţe nám kdysi dávno někdo ublíţil. Na pacienty s hluboce zakořeněnými návyky odporu naléhám, aby se začali zbavovat svého odporu teď, kdy je ještě relativně slabý. Nečekejte, aţ vám bude hrozit operace nebo aţ budete na smrtelné posteli a moţná se budete muset vyrovnávat také s panickým strachem. Propadneme-li panice, je nesmírně obtíţné soustředit se na uzdravování. V takovém případě musíme nejdříve vyřešit problém strachu. Pokud se rozhodneme uvěřit, ţe jsme bezmocné oběti a ţe nic uţ nemá cenu, pak nás v tom Vesmír podpoří a náš stav se bude neustále zhoršovat. Ţivotadárné naopak bude, kdyţ se těchto bláhových, negativních myšlenek, které nás jen vyčerpávají, zbavíme. I naše představa o Bohu tu má být pro nás, ne proti nám. K tomu, abychom se zbavili minulosti, musíme být ochotni odpouštět Musíme se rozhodně zbavit své minulosti a všem, včetně nás samých, odpustit. Nemusíme umět odpouštět; zpočátku to moţná ani nebudeme chtít. Léčba však začíná uţ tím, kdyţ si řekneme, ţe jsme k tomu ochotni. Imperativem pro naši léčbu je, ţe minulosti se zbavujeme my a všem odpouštíme. 11

12 Odpouštím ti, ţe jsi nebyl takový, jakého jsem tě chtěl mít. Odpouštím ti a osvobozuji tě." Toto ujištění osvobodí nás. Příčinou všech nemocí je neochota odpustit sobě i druhým Kdykoli onemocníme, je nutné, abychom se upřímně zamysleli nad tím, komu potřebujeme odpustit. V knize ŠKOLA ZÁZRAKŦ (Course of Miracles) se dočteme, ţe příčinou všech nemocí je neochota odpustit" a ze kdykoli onemocníme, je třeba zjistit, komu vlastně musíme odpustit". Právě tomu, komu se nám bude odpouštět nejhŧře, potřebujeme odpustit nejvíce. Odpuštění znamená vzdát se, nechat jít. Nemá nic společného s omlouváním chyb; pouze se toho všeho zbavujeme. Nemusíme ani vědět, jak odpouštět. Musíme však být ochotni odpustit. Jak - o to se postará Vesmír. Jak dobře rozumíme vlastnímu utrpení! A jak těţko většina z nás chápe, ţe i oni" - ti druzí, kdokoli, komu potřebujeme odpustit - trpěli. Je třeba pochopit, ţe se snaţili o to nejlepší, s porozuměním, vědomím a znalostmi, které měli v dané době k dispozici. Kdyţ ke mně někdo přijde s problémem, nezajímá mě, o jaký problém se jedná - o špatné zdraví, nedostatek peněz, neuspokojující vztah či o tvŧrčí krizi. Soustředím se na jediné - na sebelásku. Kdyţ se máme rádi jsme spokojeni s tím, jací jsme, všechno nám v ţivotě vychází. Jako by se všude kolem nás děly malé zázraky. Zlepší se nám zdraví, získáváme víc peněz, vztahy s druhými nás více uspokojují, začínáme se tvořivě projevovat zpŧsobem, který nás naplňuje. Zdá se, ţe k tomu dochází bez našeho přičinění. Láska a spokojenost se sebou samým, atmosféra bezpečí, víra a pocit zaslouţení a přijímání, to vše zavede do našich myšlenek řád, vytvoří v našem ţivotě více láskyplných vztahŧ, přinese nám lepší zaměstnání, lepší bydlení, dokonce se díky tomu znormalizuje i tělesná váha. Lidé, kteří mají rádi sami sebe a své tělo, neuráţejí ani sebe, ani druhé. Sebeuznání a sebepřijetí v přítomném okamţiku jsou hlavním klíčem k pozitivním změnám ve všech oblastech našeho ţivota. Láska k sobě začíná tehdy, kdyţ se přestaneme za cokoli kritizovat. Kritika nás uzamyká právě do toho návyku, který se snaţíme změnit. Mít pochopení a být něţný sám k sobě nám pomŧţe vymanit se z něj. Kritizovali jste se celá léta - pomohlo vám to snad? Pokuste se k sobě stavět kladně a uvidíte, co se stane. 12

13 V nekonečnu ţivota, kde se nacházím, je všechno dokonalé, úplné a celistvé. Věřím v sílu mnohem mocnější neţ já, která mnou proudí v kaţdém okamţiku kaţdého dne. Otevírám se své vnitřní moudrosti, neboť vím, ţe v tomto Vesmíru existuje jen jediná Inteligence. Pramení z ní všechny odpovědi, všechna řešení, uzdravení a všechny nové výtvory. Věřím v tuto sílu a Inteligenci, neboť vím, ţe v pravý čas, na pravém místě a ve správném pořadí mi bude odhaleno vše, co mám vědět, a dostane se mi všeho, co potřebuji. V mém světě je všechno v pořádku. 13

14 Část druhá SEZENÍ S LOUISE Kapitola druhá CO JE VÁM? Je bezpečné podívat se do svého nitra." Tělo mi neslouţí Bolí, krvácí, mokvá, motá se, nadýmá se, kulhá, pálí, stárne, nevidí, neslyší, degeneruje atd. Plus cokoli dalšího, co jste si vytvořili. Myslím, ţe to všechno uţ jsem od pacientŧ slyšela. Nevycházím s lidmi Nikdo o mě nestojí, partneři mají přehnané nároky, uzurpují mě, kritizují mě, nemají mě rádi, nikdy mě nenechají o samotě, popichují, nechtějí se se mnou obtěţovat, vyuţívají mě, nikdy mě neposlouchají atd. Plus cokoli dalšího, co jste si vytvořili. Ano, i to všechno uţ jsem slyšela. Jsem v mizerné finanční situaci Nemám peníze, mám je jen málokdy, nikdy ne dost, vţdycky mi o vlásek uniknou, utrácím je rychleji, neţ je stačím vydělávat, nestačí na zaplacení účtŧ, proklouznou mezi prsty atd. Plus cokoli dalšího, co jste si vymysleli. I to uţ jsem samozřejmě slyšela. V ţivotě se mi nic nedaří Nikdy nemohu dělat to, co chci. Nikomu se nezavděčím. Nevím, co chci dělat. Nikdo na mě nemá čas. Mé potřeby a přání kaţdý ignoruje. Dělám to jen kvŧli nim. Všichni mě zneuţívají. Nikoho nezajímá, co chci dělat. Nemám talent. Vţdycky všechno zkazím. Všechno odkládám. Nic mi nikdy nevyjde atd. A cokoli dalšího, co jste si sami vytvořili. To všechno - a mnohem víc - uţ jsem slyšela. Kdykoli se poprvé nového pacienta zeptám, jak vypadá jeho ţivot, většinou dostanu jednu nebo několik z výše zmíněných odpovědí. Jsou skálopevně přesvědčeni, ţe vědí, jaký mají problém. Já však vím, ţe jejich stíţnosti jsou pouze vnějšími příznaky vnitřních mentálních návykŧ. 14

15 Za vnějším příznakem se skrývá návyk - mnohem hlubší a škodlivější. Poslouchám, jaké výrazy pouţívají, a kladu jim několik základních otázek: Co se děje ve vašem ţivotě? Jak jste na tom se zdravím? Čím se ţivíte? Máte rádi svoji práci? Jaká je vaše finanční situace? Jaký je váš milostný ţivot? Jak skončil váš poslední vztah? A vztah před ním? Povězte mi stručně o svém dětství. Pozoruji jejich drţení těla a mimiku. Nejvíce se však soustředím na to, co říkají. Myšlenky a slova vytvářejí naše budoucí zkušenosti. Kdyţ je poslouchám, snadno porozumím, proč mají právě ty problémy, o kterých hovoří. Náš zpŧsob vyjadřování svědčí o našich myšlenkách. Slova, která pouţívají, však někdy neodpovídají popisovaným zkušenostem. Pak vím, ţe buď nejsou v kontaktu s realitou, nebo mi lţou. Obojí mi slouţí jako opěrný bod, z něhoţ při léčbě vycházím. Cvičení: Měl bych Potom jim dám blok a pero a poţádám je, aby stránku nadepsali: Měl bych Větu mají pětkrát nebo šestkrát, pokaţdé rŧzně, ukončit. Někteří se těţko rozepisují, jiní naopak nevědí, jak skončit. Pak je poţádám, aby mi seznam přečetli a kaţdou větu začali Měl bych..." Při kaţdé větě se ptám: Proč?" Odpovědi jsou zajímavé a leccos odhalují. Například: Matka říká, ţe bych měl. Protoţe se to bojím neudělat. Protoţe musím být dokonalý. To přece musí dělat kaţdý. Protoţe jsem příliš líný, příliš malý, příliš obézní, příliš hubený, příliš hloupý, příliš ošklivý, příliš neschopný. 15

16 Tak zjistím, které přesvědčení je zablokovalo, čemu věří a kde vidí hranice svých moţností. Jejich odpovědi nekomentuji. Kdyţ seznam dočtou, mluvím o výrazu měl bych. Podle mne je to jeden z nejškodlivějších výrazŧ. Myslím, ţe jej nepotřebujeme. Kdykoli totiţ vyslovíme měl bych", ve skutečnosti říkáme, ţe je něco špatně. Buď něco špatně děláme nebo jsme něco špatně udělali či uděláme. Potřebujeme větší svobodu výběru. Ten výraz bych nejraději navţdy vymazala ze slovníku. Nahrazuji jej výrazem mohl bych. Mohl bych" poskytuje moţnost volby a nikdy neděláme nic špatně. Pacienty pak poţádám, aby svŧj seznam četli znovu, s tím rozdílem, ţe kaţdou větu začínají: Kdybych opravdu chtěl, mohl bych." Celý problém se tak dostává do úplně jiné roviny. Ptám se jich při tom mírně: Proč jste to neudělal?" Jejich odpovědi se nyní od předchozích liší: Nechci. Bojím se. Nevím jak. Protoţe na to nestačím. A tak dále. Často zjistíme, ţe ti lidé si celá léta vyčítali něco, co by je samotné nikdy nenapadlo. Často to od nich chtěl někdo jiný. Kdyţ si to uvědomí, mohou tuto poloţku jednoduše ze svého seznamu vypustit. Je to obrovská úleva. Podívejte se na ty, kdo se roky nutí do práce, kterou nemají rádi - jen protoţe jejich rodiče chtěli, aby se stali například zubařem nebo učitelem. Jak často jsme si připadali méněcenní, kdyţ nás srovnávali s některým členem rodiny a tvrdili, ţe bychom měli být stejně chytří, bohatí nebo tvořiví jako on! Co mŧţete vypustit vy ze svého seznamu měl bych? Kdyţ se dostaneme na konec seznamu, pacient se na svŧj ţivot začíná dívat nově a jinak. Uvědomí si, ţe mnoho věcí, které pokládal za nezbytné, většinou nikdy dělat nechtěl, pouze se snaţil vyhovět druhým. Dŧvodem je často strach nebo pocit nedostatečnosti. V tom okamţiku se problém začíná měnit. Pacient se začíná zbavovat pocitu, ţe dělá něco špatně" jen proto, ţe to nevyhovuje měřítkŧm někoho jiného. 16

17 V další fázi vysvětluji svou ţivotní filozofii, jejíţ základní body jsem uvedla v první kapitole. Věřím, ţe ţivot je velmi jednoduchý. To, co dáváme, dostáváme zpátky. Vesmír bezvýhradně podporuje kaţdou myšlenku, které jsme se rozhodli věřit. V dětství se učíme názoru na sebe a na ţivot podle reakcí dospělých, s nimiţ přicházíme do styku. Ať věříme čemukoli, v dospělosti se to promítne do našich zkušeností. Jedná se pouze o mentální návyky. Veškerá síla spočívá vţdy v přítomném okamţiku. V této chvíli mohou začít změny. Sebeláska Dále vysvětluji, ţe naprosto nezáleţí na povaze problému; ţe s kaţdým pracuji na jediném, a to je sebeláska. Láska je zázračný lék. Pokud máme rádi sami sebe, dějí se v našem ţivotě zázraky. Láskou nemyslím ješitnost, samolibost nebo aroganci - to není láska, ale strach. Mám na mysli hluboké porozumění a respekt vŧči sobě, svému tělu i mysli. Vděčnost za zázrak našeho těla a naší mysli. Za lásku povaţuji nesmírně hluboké porozumění, která naše srdce zcela, bezezbytku zaplní. Láska se mŧţe vydat jakýmkoli směrem. Mohu ji cítit: K ţivotu samému. K radosti z toho, ţe ţiji. Ke kráse, na niţ se dívám. K lidem. K vědění. K myšlenkovým pochodŧm. K lidskému tělu a jeho funkcím. Ke zvířatŧm, ptákŧm, rybám. K vegetaci v jakékoli formě. K Vesmíru a jeho systému atd. Čím byste tento seznam ještě doplnili? Naproti tomu existují nejrŧznější zpŧsoby, jakými se rádi nemáme: Donekonečna si něco vyčítáme a kritizujeme se. Škodíme si nevhodnou stravou, alkoholem a drogami. Jsme přesvědčeni, ţe nejsme hodni lásky. Bojíme se určit si cenu za svoji práci. V těle si vytváříme nemoci a bolest. Odkládáme to, co by nám prospělo. Ţijeme chaoticky a neklidně. Děláme si dluhy a závazky. 17

18 Přitahujeme milence a přátele, kteří nás podceňují. Co z toho děláte vy? Pokud jakkoli odmítáme to, co by nám prospělo, nemáme se rádi. Vzpomínám si na jednu pacientku, která nosila brýle. Jednoho dne se nám podařilo zbavit ji strachu, který v sobě nosila od dětství. Následující den při probuzení zjistila, ţe své kontaktní čočky nesnese na očích. Rozhlédla se a uvědomila si, ţe bez nich perfektně vidí. Přesto si celý den opakovala: Já tomu nevěřím, já tomu prostě nevěřím." Den nato uţ zase nosila čočky. Nemohla uvěřit tomu, ţe se sama zaslouţila o svŧj dokonalý zrak. Naše podvědomí nemá smysl pro humor. Dalším výrazem nelásky k sobě je nedocenění sebe sama. Tom byl velmi dobrý malíř. Nestačil ale platit vlastní účty, ani kdyţ dostal zakázku od bohatých klientŧ. Honorář, který si za dílo stanovil, mu nikdy nevystačil. Kaţdý, kdo poskytuje sluţby nebo něco vyrobí, si mŧţe účtovat jakoukoli cenu. A bohatí rádi dobře platí; dodává to zboţí vyšší hodnotu. Uvedu některé další příklady: Váš partner je unavený a mrzutý. Myslíte si, ţe jste to zavinili vy. Strávíte s někým den nebo dva a on uţ nezavolá. Myslíte si, ţe chyba je ve vás. Vaše manţelství ztroskotalo. Jste přesvědčeni, ţe za jeho krach mŧţete vy. Bojíte se poţádat o zvýšení platu. Nevypadáte jako modelka nebo manekýn z Gentlemana Quarterly nebo Vogue, a připadáte si proto méněcenní. Nemŧţete prodat nebo dostat to, co chcete, a jste proto přesvědčeni, ţe za nic nestojíte. Bojíte se dŧvěrností a máte strach druhým dovolit, aby se vám přiblíţili, a proto se omezujete na anonymní sex. Nemŧţete se rozhodnout, protoţe jste přesvědčeni, ţe vaše rozhodnutí bude nesprávné. Jak se nedoceňujete vy? Dokonalost dětí Děti se nemusejí o svoji dokonalost nijak snaţit. Dokonalé se uţ rodí a chovají se, jako by o tom věděly. Vědí, ţe jsou středem Vesmíru. Nebojí se říci si o to, co chtějí. Bez zábran vyjadřují emoce. Kdyţ se zlobí dítě, ví o tom celé okolí. A kdyţ je mu dobře, jeho úsměv dokáţe naplnit štěstím celou místnost. Děti jsou plné lásky. 18

19 Malé dítě mŧţe z nedostatku lásky zemřít. Postupem času se bez lásky učíme ţít, malé děti to však nevydrţí. Mají také rády kaţdou část svého těla, dokonce i vlastní výkaly. Mají neuvěřitelnou odvahu. Byli jste stejní. I vy jste byli dokonalí, kdyţ jste se narodili. Všichni jsme takoví byli. Pak jsme začali poslouchat dospělé, kteří se naučili mít strach, a začali jsme popírat vlastní dokonalost. Nikdy pacientŧm nevěřím, kdyţ se mne snaţí přesvědčit o tom, jak jsou nemoţní a nehodní lásky. Mým úkolem je vrátit je zpět do časŧ, kdy věděli, jak se mají mít opravdu rádi. Cvičení: Zrcadlo Při dalším sezení vyzvu pacienta, aby si vzal do ruky zrcátko, podíval se sám sobě do očí, vyslovil své jméno a opakoval: Mám tě rád a beru tě přesně takového, jaký jsi." Málokdy reagují klidně. Někteří se rozpláčou nebo mají slzy na krajíčku, jiní se rozzlobí, další začnou své rysy nebo vlastnosti zesměšňovat. Někteří tvrdí, ţe to nezvládnou". Jeden člověk dokonce zrcadlo odhodil na zem a chtěl utéct. Trvalo několik měsícŧ, neţ se dokázal se svým obrazem v zrcadle ztotoţnit. Já sama jsem se léta v zrcadle pozorovala jen proto, abych kritizovala to, co v něm vidím. Pobaví mě, kdyţ si vzpomenu na ty nekonečné hodiny, které jsem před zrcadlem strávila a snaţila se ze sebe udělat něco alespoň trochu přijatelného". Pamatuji si, ţe jsem se bála podívat se sama sobě do očí. Toto jednoduché cvičení mi o pacientech hodně řekne. Díky němu poznám rychle klíčové problémy, které se skrývají za problémem vnějším. Kdybychom pracovali pouze na povrchu problému, mŧţeme strávit nekonečnou dobu nad jeho jednotlivými detaily: kdyţ uţ se domníváme, ţe jsme všechno spravili", potíţe se vynoří někde jinde. Problém" je málokdy skutečný problém Nestarala se téměř o nic jiného neţ o svŧj vzhled, zejména o zuby. Chodila od jednoho zubaře k druhému a po kaţdé další návštěvě měla pocit, ţe vypadá hŧř. Nechala si udělat plastickou operaci nosu, ale nezdařila se. Kaţdý lékař zrcadlil její vlastní přesvědčení, ţe je ošklivá. Problém nespočíval v tom, jak vypadá, ale v jejím přesvědčení, ţe s ní něco není v pořádku. Jiné pacientce tak zapáchalo z úst, ţe bylo nepříjemné dostat se do její blízkosti. Studovala náboţenství, její vystupování navenek pŧsobilo zboţně a oduševněle. Pod povrchem však bujely zloba a ţárlivost, které vybuchly vţdy, kdyţ se domnívala, ţe někdo ohroţuje její postavení. Její myšlenky 19

20 se projevovaly dechem - chovala se útočně, dokonce i kdyţ předstírala lásku. Neohroţoval ji nikdo kromě ní samé. Bylo mu teprve patnáct, kdyţ ho matka přivedla. Trpěl Hodgkinovou nemocí a zbývaly mu tři měsíce ţivota. Jeho matka byla celkem pochopitelně hysterická a téměř se s ní nedalo mluvit, chlapec byl však velmi inteligentní a hlavně chtěl ţít. Byl ochoten řídit se kaţdou mou radou, jakkoli změnit svŧj zpŧsob myšlení a mluvy. Jeho rodiče ţili v rozloučeném manţelství a neustále se hádali, takţe doma neměl klid. Zoufale touţil stát se hercem. Utkvělá představa úspěchu a štěstí dalece převáţila nad jeho schopností proţívat radost. Byl přesvědčen, ţe jeho okolí jej přijme a ocení jen tehdy, aţ bude slavný. Učila jsem ho, jak se má mít rád a být se sebou spokojený, a podařilo se. Dnes uţ je dospělý a pravidelně vystupuje na Broadwayi. Kdyţ se naučil proţívat radost ze schopnosti být sám sebou, objevily se i herecké příleţitosti. Obezita je další názorný příklad, jak ztrácet energii nápravou problému, který ve skutečnosti problémem není. Lidé často stráví mnoho let marným bojem s vlastní nadváhou a svádějí na ni všechny své potíţe. Nadbytečná kila jsou však jen vnějším dŧsledkem váţnějšího, hlubšího problému. Podle mne je to vţdy strach a potřeba ochrany. Kdyţ se bojíme, necítíme se v bezpečí nebo máme pocit, ţe za nic nestojíme, často se chráníme právě nadbytečnými kily. Jestliţe si nadváhu neustále vyčítáme a máme špatné svědomí z kaţdého sousta, pouze ztrácíme čas. Za dvacet let se mŧţeme ocitnout ve stejné situaci, protoţe ke skutečnému problému jsme se ještě nedostali. Jediné, čeho tak mŧţeme dosáhnout, je ještě větší strach a nejistota; pak budeme potřebovat další kila ke své ochraně. Odmítám se proto dietami zabývat; nejsou totiţ nic platné. Jediná účinná dieta je mentální: vyhýbat se negativním myšlenkám. Pacientŧm říkám: Tento problém prozatím nechme stranou, nejdříve se budeme věnovat něčemu jinému." Často mi řeknou, ţe v tom, aby se měli rádi, jim brání právě jejich obezita. Vysvětluji jim, ţe nadváhu mají proto, ţe se nemají rádi. Kdyţ začneme mít rádi sami sebe a začneme být se sebou spokojení, připadá nám aţ neuvěřitelné, ţe naše tělo skutečně začne shazovat nadbytečná kila. Kdyţ pacientŧm vysvětluji, jak jednoduché je změnit vlastní ţivot, někdy se dokonce rozzlobí. Mívají dojem, ţe jejich problémŧm nerozumím. Jedna ţena se skutečně velmi rozčilila a řekla: Přišla jsem za vámi, abyste mi pomohla s mou disertací, ne abyste mě učila něco o sebelásce." Bylo mi naprosto jasné, ţe její hlavní problém spočívá v tom, ţe je v ní příliš sebenenávisti, která prostupovala celý její ţivot. Pokud se cítila tak bezcenná, nemohla nikdy uspět. 20

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Myšlenky. srdce. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky. srdce. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová Myšlenky srdce poklad vnitřní moudrosti Louise L. Hayová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Myšlenky srdce poklad vnitřní moudrosti Louise L. Hayová Grada Publishing, a. s. Upozornění

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON. Jak sebejistě. mluvit. s kýmkoli v každé situaci

EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON. Jak sebejistě. mluvit. s kýmkoli v každé situaci EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON Jak sebejistě mluvit s kýmkoli v každé situaci Jak sebejistě mluvit s kýmkoli v každé situaci EMMA SARGENTOVÁ, TIM FEARON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Jak vypadá můj cíl teď?

Jak vypadá můj cíl teď? Začátek sezení 1 1. Do čeho byste se pustil, kdyby jste věděl, že se to 100% povede? 2. Co byste (u)dělal, kdybyste se nebál? 3. Aby váš život byl perfektní, co by se muselo změnit? 4. Jakého nejlepšího

Více

ROZUMNÝ ŽIVOT 1. Obsah

ROZUMNÝ ŽIVOT 1. Obsah -------------------------------------------------- ROZUMNÝ ŽIVOT 1 Obsah Úvod...11 O čem je tato kniha?...11 První krok do Rozumného světa...12 Základní myšlenky...12 Tato kniha uvádí pravidla, jak postupovat

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka Radek Šíra, 2013 Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013 Sbal ji je registrovaná ochranná známka 2 Obsah Úvod... 4 Ženské pohlaví... 5 Příprava... 10 Fyzická příprava... 10 Psychická příprava... 11 Příprava

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Pokud mi není 15 let, nejsem trestně odpovědný To ale neznamená, že nemůžu být potrestán, pokud se dopustím

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Zuzana Kročáková TÉMATA SEMINÁŘŦ A. MOTIVACE ve škole a při výuce. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST a NEÚSPĚŠNOST. B. UČENÍ a PAMĚŤ. Jak to funguje? C. VÝCHOVA ve škole. Jak na NEKÁZEŇ? Co

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací 20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací Žijeme ve světě informací. Komunikujeme s různými lidmi. Nejsou ani dobří, ani zlí, jsou jednoduše různí. Mají různé myšlenky

Více

Odložte brýle, prosím

Odložte brýle, prosím Pavlína Veselá Odložte brýle, prosím Brýle zrak neléčí Pavlína Veselá, 2012 Obálka Pavlína Veselá, 2012 1.vydání, listopad 2012 Tisk: Tiskárna Twin s.r.o., Olomouc 2 Úvod Dva skutečné příběhy Píše se rok

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Přejte si jednoduše. den za dnem. Pierre Franckh

Přejte si jednoduše. den za dnem. Pierre Franckh Přejte si jednoduše den za dnem Pierre Franckh Rady uveřejněné v tomto kalendáři byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka. Rovněž je

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Základní škola a Mateřská škola Třebařov, okres Svitavy

Základní škola a Mateřská škola Třebařov, okres Svitavy Základní škola a Mateřská škola Třebařov, okres Svitavy Výsledky dotazníkového šetření pro účely autoevaluace Dotazník pro ţáky Ţáci odpovídali na 8 otázek. Hodnocení bylo stejné jako klasické známkování.

Více

Stránka 1 z pravidel života PhDr. Katherine Koting

Stránka 1 z pravidel života PhDr. Katherine Koting Stránka 1 z 7 16 pravidel života PhDr. Katherine Koting Stránka 2 z 7 1. Jsme tu proto, abychom se učili a někam se posunuli. To si duše každého z nás před svým vtělením přála a tudíž hledejme na všem

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: (téma: Změny biolog., psych., soc.)

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: (téma: Změny biolog., psych., soc.) ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_04 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 3.10.2012

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list Jsem asertivní, mám právo... Metodický list samostatná a skupinová práce - jaké pocity chci vzbuzovat v ostatních, jaké vzbuzuji, jaké vzbuzují ostatní ve mně práce s interaktivní tabulí a sešitem - asertivní

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Co zodpovědnost vlastně znamená? Zodpovědností je myšlena schopnost vzít na sebe důsledky všech svých rozhodnutí, činů, slov a reakcí. Ještě jednou

Více