PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA A CK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA A CK"

Transkript

1 Č. j.: TACR/11715/2013 PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA A CK Zveřejněno dne: Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace a kontroly projektů Verze: 3 Verze: 3 STRANA 1 (CELKEM 22)

2 Nejčastěji kladené dotazy k vyplňování průběžných a závěrečných zpráv 3. verze příručky obsahuje opravenou odpověď na otázku č. 10 v části A 2. verze příručky obsahuje nejčastěji kladené dotazy a úpravu obrázku v části 2.2. A. Obecné dotazy, věcná část a výsledky 1. Jaké dokumenty potřebuje příjemce znát pro realizaci projektu? Dokumenty, které by měl každý příjemce znát nebo je mít uloženy v počítači jsou: - schválený program - zadávací dokumentace konkrétní veřejné soutěže - smlouva o poskytnutí účelové podpory, včetně všeobecných podmínek - návrh projektu Konkrétně pro vyplňování průběžných a závěrečných zpráv ještě oddělenou účetní evidenci za každého účastníka, odbornou zprávu a příručku k vyplnění. 2. Potvrzení elektronického podání zprávy do IS VaVaI TAČR se zasílá datovou schránkou. Je možné tento dokument odeslat po termínu odeslání věcné a finanční části správy v informačním systému TA ČR? Ano, předložením zprávy se rozumí odeslání zprávy v IS TA ČR. Potvrzení elektronického podání zprávy pošlete nejpozději do Do kdy a na jaké číslo účtu se vrací podpora? Nespotřebovanou podporu odesílejte na účet /0710, nejpozději však do Je potřeba spolu se závěrečnou zprávou odeslat implementační plán? Ne, vypracovaný implementační plán budete odesílat pomocí informačního systému, který vám bude zpřístupněn v prvním čtvrtletí O způsobu a termínech odeslání budete informováni. Verze: 3 STRANA 2 (CELKEM 22)

3 5. Co má být obsahem odborné zprávy, příp. existuje pro ni nějaký vzor? Z informačního systému je u každého projektu možné (kromě Příručky pro vyplnění ) stáhnout vzor odborné zprávy (viz Obrázek č. 1) nebo využijte odkazů: - vzor odborné zprávy pro programy ALFA a OMEGA - vzor odborné zprávy pro program Centra kompetence (1. veřejná soutěž) Obrázek č. 1 Dokumenty obsahují osnovu odborné zprávy. Odborná zpráva může být doplněná o relevantní přílohy, například tabulky, grafy, fotodokumentaci nebo patentové listiny a obdobné dokumenty. Tyto dokumenty nahráváte do části Další přílohy. 6. Jsou informace z tohoto dokumentu platné pro program BETA? Ne, BETA se řídí podle vlastní příručky. Více na adrese: 7. Jaký je rozdíl mezi závěrečnou a průběžnou zprávou? Obě zprávy obsahují stejná pole k vyplnění. Věcná i finanční část závěrečné zprávy se týká pouze posledního roku řešení. Věcná část závěrečné zprávy obsahuje výsledky s termínem dosažení 2013 a později. Finanční část závěrečné obsahuje navíc přehledovou obrazovku (viz obrázek č. 2), která se vyplňuje automaticky. V závěrečné zprávě navíc aplikace kontroluje čerpanou míru podpory a služeb za celé období řešení projektu. Verze: 3 STRANA 3 (CELKEM 22)

4 Obrázek č Za jaké období mají být přílohy v závěrečné zprávě? Vzhledem k tomu, že se do současné doby nepředkládala oddělená účetní evidence, do závěrečné zprávy přiložíte oddělenou účetní evidenci za každého účastníka a každý rok řešení. 9. Proč se nezobrazuje stanovisko zpravodaje ke zprávě? Stanovisko bude zobrazeno po vypracování a uložením zpravodajem, nejpozději do konce prvního čtvrtletí. 10. Co je to smlouva o využití výsledků a s kým se uzavírá? Smlouva o využití výsledků je definována podle 11 zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Smlouvu uzavírá příjemce s uživateli výsledku, zpravidla tedy s dalšími účastníky řešení projektu. Ve zvláštních případech je možné smlouvu uzavřít i s třetími subjekty mimo účastníky řešení projektu. Smlouva není uzavírána s TA ČR. V případě, že se řešení projektu účastní pouze příjemce a projekt nemá další účastníky či uživatele výsledků, předkládá příjemce čestné prohlášení o využití výsledků. 11. Existuje nějaký vzor smluv nebo čestného prohlášení k využití výsledků? Smlouva o využití výsledků musí splňovat náležitosti dle 11 výše uvedeného zákona. Mezi náležitosti smlouvy o využití výsledků patří zejména: - název a identifikační údaje projektu - vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu - úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům podle 16 Verze: 3 STRANA 4 (CELKEM 22)

5 - způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity, nejdéle však do 5 let od ukončení řešení projektu - rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů - sankce za porušení smlouvy - datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy Mezi náležitosti čestného prohlášení o využití výsledků patří zejména: - název a identifikační údaje projektu - vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu - úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům podle 16 - způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity, nejdéle však do 5 let od ukončení řešení projektu - rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů 12. Jakým způsobem se vykazují výsledky? V části 5. Výsledky se zobrazují ty výsledky, jejichž dosažení bylo deklarováno v daném kalendářním roce. Výsledků je zpravidla dosaženo v době řešení. Za dosažený výsledek lze považovat takový výsledek, který splní jemu příslušnou definici dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platné pro léta 2013 až 2015 (www.vyzkum.cz, v sekci Hodnocení VaVaI). Termín dosažení výsledků znamená například u patentu udělenou patentovou listinu nebo u certifikované metodiky potvrzení o certifikaci. V případě, že má projekt udělený patent, osvědčení o zápisu užitného vzoru nebo udělenou certifikaci, naskenovaný dokument nahrajte do části Přílohy ke zprávě, mezi další přílohy. 13. Co znamená rolovátko Splnil v části 5. Výsledky? Jestliže výsledek byl splněn v termínu dosažení, vyberete možnost ano a do textového pole uvedete způsob dosažení výsledků. V opačném případě vyberete možnost ne a popište důvod, proč jste nedodrželi termín, eventuálně proč nebylo výsledku dosaženo. Verze: 3 STRANA 5 (CELKEM 22)

6 14. Kdo patří do řešitelského týmu? Do řešitelského týmu patří osoby, které jsou jmenovitě uvedeny v návrhu projektu nebo se podílejí na odborném řešení projektu. Neuvádíte tedy například účetní, asistentku nebo laboranta. 15. Příjemce nemá datovou schránku. Jakým způsobem má odeslat Potvrzení elektronického podání zprávy do IS TAČR? V případě, že příjemce nemá datovou schránku, je možné dokument odeslat v listinné podobě. V tomto případě je nutné zajistit podpis statutárního zástupce/člena statutárního orgánu příjemce s oprávněním podepisovat za organizaci (dle obchodního či jiného rejstříku). 16. Co má být uvedeno ve věci zasílané datové zprávy? Do věci uveďte číslo projektu, označení, zda se jedná o průběžnou nebo závěrečnou zprávu a rok. Například: TA průběžná zpráva Jak lze jednoduše postupovat při odstraňování chyb? Pro zjednodušení vyplnění zprávy a následnou eliminaci chyb je efektivním řešením otevření dvou oken informačního systému. V jednom okně si zobrazíme hlášené chyby, tedy část Kontrola a odeslání zprávy. V druhém okně budeme pracovat na odstranění chyb. Verze: 3 STRANA 6 (CELKEM 22)

7 B. Finanční část 1. Jak se v průběžné zprávě vykazuje převod podpory do FÚUP z roku 2013 do roku 2014? stručné shrnutí: Dle obrázku č. 3 (část A) musíte uvést čerpanou podporu nižší než uznanou. Vytvořený rozdíl pak lze převést do FÚUP. Převedená podpora se v rámci průběžné zprávy neuvádí na jednotlivé nákladové položky (osobní, služby, ). Obrázek č. 3 (částky z obrázku nejsou ze skutečného projektu, jsou použité jenom pro ilustraci) Verze: 3 STRANA 7 (CELKEM 22)

8 Obrázek č. 4 (částky z obrázku nejsou ze skutečného projektu, jsou použité jenom pro ilustraci) vysvětlení: Fond účelově určených prostředků (FÚUP) mohou využívat jen veřejné výzkumné instituce. Částka, která se převádí do FÚUP se z pohledu TA ČR vykazuje jako nespotřebovaná podpora. Do FÚUP lze převést maximálně do 5 % uznané podpory a zároveň ne víc, než rozdíl uznané podpory a čerpané podpory (část A na obrázku č. 3). Jinými slovy: do FÚUP aplikace nepovolí převádět, pokud uvedete vyčerpání celé podpory. Vzniklý rozdíl podpory je možný převod do FÚUP. Výši přesunu do FÚUP uvedete do pole Přesun podpory do FÚUP. Příklad dle obrázku č. 3 a 4.: 1. Příjemce chce převést do FÚUP. 2. Náklady dle smlouvy jsou ve výši Pro převedení částky do FÚUP musí být čerpané Náklady projektu celkem a čerpaná Neinvestiční podpora nižší (obojí ve druhém sloupci), v tomto případě V případě, že postupujete dle bodu 2., systém přepočítá povolený přesun do FÚUP (část B). 4. Pak je možné do pole Přesun podpory do FÚUP napsat Výše vrácené podpory (pole C) se počítá automaticky. Pokud by příjemce podporu nepřevedl do FÚUP (typicky v případě závěrečné zprávy), zobrazí se zde částka, kterou musí vrátit. Verze: 3 STRANA 8 (CELKEM 22)

9 Zákony a doporučení vztahující se k FÚUP: /2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích /1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 3. Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k postupu při převodu finančních prostředků na výzkum a vývoj do fondu účelově určených prostředků 4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Informace pro veřejné vysoké školy k možnosti převodu prostředků do fondu účelově určených prostředků Verze: 3 STRANA 9 (CELKEM 22)

10 2. Jak se vykazuje čerpání podpory z FÚUP, která byla převedena z roku 2012 do roku 2013? stručné shrnutí: Do pole Čerpání podpory z FÚUP v období uvedete výši podpory, která byla čerpána. Čerpaný FÚUP se v rámci průběžné zprávy neuvádí na jednotlivé nákladové položky (osobní, služby ). Obrázek č. 5 vysvětlení: Pole Stav podpory ve FÚUP (k ) v části zobrazuje objem FÚUP z předchozího období. Podporu, kterou jste z FÚUP vyčerpali, uveďte do pole Čerpání podpory z FÚUP v období Vyčerpaný FÚUP se neuvádí na jednotlivé nákladové položky (osobní, služby ) ani nerozepisuje do druhého nebo třetího sloupce. Jinými slovy, FÚUP je z čerpaných nákladů i z nákladů nad rámec projektu vyjmut. Rozdělení do jednotlivých nákladových položek není ve zprávě vyžadováno. Takovéto rozdělení budete předkládat v případě kontroly. Verze: 3 STRANA 10 (CELKEM 22)

11 3. Aplikace zobrazuje chybu: Náklady čerpané nad rámec částek uvedených ve smlouvě (celkem se jedná o Kč) prosím rozepište do polí ve třetím sloupci Neveřejné prostředky čerpané nad rámec rozpočtu. Aplikace hlásí chybu, protože zpráva je vyplněna nesprávně, viz obrázek č. 6. Čerpané režie jsou o ,- vyšší a tudíž čerpané náklady projektu celkem nejsou stejné jako uznané (část C). Takhle vyplněnou zprávu nelze odeslat. Obrázek č. 6: Na obrázku je zobrazen výchozí stav, takhle vyplněnou zprávu nelze odeslat. (částky z obrázku nejsou ze skutečného projektu, jsou použité jenom pro ilustraci) Rozdíl ,- účastník vykáže do třetího sloupce. Řádek Náklady projektu celkem se musí rovnat řádku Zdroje celkem, jinak aplikace neumožní zprávu odeslat. Proto musí účastník rovněž snížit i neveřejné zdroje (část D). Verze: 3 STRANA 11 (CELKEM 22)

12 Na obrázku č. 7 je výsledná, správně vyplněná zpráva: Obrázek č. 7: Správně vyplněná zpráva (částky z obrázku nejsou ze skutečného projektu, jsou použité jenom pro ilustraci) Aplikace povolí odeslat zprávu, jenom když jsou uznané a čerpané náklady projektu celkem stejné (část E) a taky uznané a čerpané zdroje (část F). Dále aplikace kontroluje, jestli jsou čerpané náklady projektu celkem rovny čerpaným zdrojům celkem. Čtvrtý sloupec, který je součtem druhého a třetího sloupce, je pouze pro vaši kontrolu. Verze: 3 STRANA 12 (CELKEM 22)

13 4. Aplikace zobrazuje chybu: Obrázek č. 8 Chyba se nejčastěji zobrazuje, když není vyplněná finanční část u některého z účastníků. Příklad: Projekt má dva účastníky, vysokou školu, která má 100% míru podpory a dalšího účastníka s 40% mírou podpory. Když je část vyplněna jenom pro vysokou školu, aplikace hlásí chybu, protože v projektu chybí neveřejné prostředky. Vyplněním financí pro dalšího účastníka se chyba přestane zobrazovat. 5. V jakém případě je potřeba vyplnit část Zdůvodnění přesunů nákladů do 20 % a vrácené podpory nad 5 %? Pole vyplňte vždy, když vykazujete jakýkoliv přesun mezi nákladovými položkami osobní, služby a ostatní. Pro přesuny nad 20 % bylo nutné požádat o změnu již v roce 2013, tyto přesuny aplikace kontroluje a zprávu nepovolí odeslat. Pole vyplňujete i v případě, když vracíte prostředky vyšší než 5 % z uznané podpory. 6. Jak lze v průběžné zprávě změnit způsob vykazování režijních nákladů? Nelze, pro rok 2013 již není možné měnit způsob vykazování režijních nákladů. Pro tuto změnu je nutné podat žádost o změnu. V případě schválení poskytovatelem bude změna platná od následujícího roku. 7. Co má být obsahem přílohy účetní evidence u příjemce a dalšího účastníka dokládané k průběžné/závěrečné zprávě za rok 2013? Oddělená účetní dokumentace projektu, resp. každého účastníka je evidence účetních operací s vazbou na příslušný projekt. Nejvhodnějším způsobem je specifikace identifikačním znakem v účetním systému organizace (např. č. střediska, č. zakázky, č. oddělení event. jméno řešitele projektu). Jedná se tedy vlastně o výtah účetních operací k předmětnému projektu z účetního systému. Verze: 3 STRANA 13 (CELKEM 22)

14 Výstupem oddělené evidence jsou konečné stavy na nákladových účtech v jednotlivých účetních obdobích pro projekt. Oddělená evidence by měla dále obsahovat i jednotlivé náběhy na těchto nákladových účtech s uvedením nejméně data účetní operace, způsobu zaúčtování, dodavatele (je-li relevantní), výše zaúčtované částky a popisu účetní operace. Zaúčtované operace v oddělené účetní evidenci musí být podloženy příslušnými účetními doklady ve vnitřním účetním systému příjemce nebo dalšího účastníka (tyto účetní doklady se nejsou součástí průběžné/závěrečné zprávy). 8. Jak se vykazuje (eviduje) docházka zaměstnanců řešících projekt? Pokud je v pracovní smlouvě přesně stanoven úvazek a popis práce daného zaměstnance, výkaz práce/docházka není povinnou součástí evidence osobních nákladů. V případě, že není úvazek upraven smlouvou/dodatkem k pracovní smlouvě je pro evidenci docházky každého zaměstnance veden měsíční/týdenní/denní výkaz pracovní činnosti. Z této evidence musí být zřejmý počet odpracovaných hodin a popis činnosti. Každý účastník projektu musí používat jednotný druh pracovních výkazů pro všechny zaměstnance podílející se na řešení projektu. Zaměstnanec podílející se na řešení projektu musí mít uzavřen s příjemcem pracovní smluvní vztah, tj. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Na stránkách Technologické agentury je dokument s názvem Vykazování odpracované doby na projektu řešící tuto problematiku (dokument platí i pro program Centra kompetence, 1. veřejná soutěž). 9. Ve sloupci uznané náklady dle smlouvy (první sloupec) jsou nesprávná data. V některých projektech 1. Veřejné soutěže programu ALFA se může stát, že zobrazovaná data neodpovídají poslednímu dodatku ke smlouvě. Tuto skutečnost oznamte neprodleně kanceláři TA ČR. Důvodem je migrace dat z původního informačního systému. Verze: 3 STRANA 14 (CELKEM 22)

15 C. Informační systém 1. Jak může další účastník přistupovat k projektu v informačním systému? Sdílet návrh projektu (resp. tzv. živý projekt ) je možné s uživatelem, který byl registrován v informačním systému TA ČR. Registraci je možné provést na adrese: https://vyzvy.tacr.cz/. Registrace je kompletní, až když ji uživatel potvrdí kliknutím na odkaz v u, který mu aplikace odešle. Vlastník projektu pak v sekci Mé projekty nastaví sdílení (viz obrázek). Možnost sdílet pro čtení i úpravy byla relevantní v době podávání návrhu projektu. Další uživatelé mají přístup k části REALIZACE PROJEKTU (průběžné a závěrečné zprávy) pouze pro čtení. Nastavit přístup pro editaci není do této části možné. 2. Jak může další účastník přistupovat k průběžné zprávě? Veškeré formuláře v této sekci může editovat pouze vlastník projektu, tj. osoba, která projekt v systému založila, nebo jí bylo vlastnictví převedeno. Další účastníci mají přístup ke zprávě pouze pro čtení a to v případě, že jim přístup udělí vlastník projektu. 3. Jakým způsobem lze změnit vlastníka projektu? Pro změnu vlastníka projektu napište tento požadavek do Helpdesku TA ČR. Verze: 3 STRANA 15 (CELKEM 22)

16 1. Obecné informace 1.1 Změny pro rok prostřednictvím informačního systému (IS) se vyplňují a odesílají průběžné (PZ) i závěrečné zprávy (ZZ). Závěrečná zpráva je poslední průběžná zpráva, vyplňují se stejné údaje - PZ i ZZ se odesílají pouze elektronicky, tzn. odpadá nutnost tisku celé zprávy a podepisování statutárními zástupci a zpracovatelem - věcná část je zjednodušena - finanční část je rozšířená o nové položky (jejich vyplnění je nepovinné) 1.2 Nový způsob odeslání zpráv - zprávy se vyplňuji elektronicky v informační systému (https://vyzvy.tacr.cz/) - po bezchybném vyplnění věcné a finanční části a jejich odeslání, se vám zobrazí tlačítko na generování PDF Potvrzení elektronického podání zprávy do IS TAČR - toto vygenerované PDF odešle příjemce prostřednictvím své datové schránky do TA ČR Datová schránka nahrazuje dopis podepsaný statutárním zástupcem příjemce. Datovou zprávou s přiloženým PDF Potvrzení elektronického podání zprávy do IS TAČR příjemce stvrzuje, že zpráva obsahuje pravdivé údaje 1.3 Průběžná zpráva (PZ) a závěrečná zpráva (ZZ) je složena z obrazovek - Věcná část (k vyplnění) - Finanční část (k vyplnění) - Přílohy ke zprávě (přikládání povinných PDF dokumentů) - Kontrola a odeslání zprávy (zobrazení chyb, obsahuje tlačítka na odeslání zpráv a generování Potvrzení elektronického podání zprávy do IS TAČR ) 1.4 Chybová hlášení - zjevné chyby při vyplňování finanční části jsou signalizovány přímo při vyplňování polí. - kontrola výpočtů (přesun do 20%, kontrola FÚUP, kontrola vrácení podpory, kontrola součtů za projekt ) je hlášena v části Kontrola a odeslání zprávy - doporučujeme při vyplňování průběžně kontrolovat tuto část (např. v dalším okně mít otevřenou sekci Kontrola a odeslání chyb) Verze: 3 STRANA 16 (CELKEM 22)

17 1.5 Typy políček k vyplnění: Pole označené modrým pruhem se generuje automaticky - není potřeba ho vyplňovat. V případě, že naleznete nesprávná data, informujte svého referenta. Pole označené oranžovým pruhem je povinné pole, takové pole nemůže nikdy zůstat prázdné a musí být vždy vyplněno textem, číslem nebo alespoň 0 (nulou). Verze: 3 STRANA 17 (CELKEM 22)

18 2. Popis části zprávy 2.1 Věcná část Výsledky - zobrazí se vám výsledky pro daný rok (podle schváleného návrhu projektu, resp. dodatku) - z rolovací nabídky vyberte ano, pokud jste výsledek splnili (dosáhli) - výsledek je splněn (dosažen) v případě, že naplňuje definici Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), např. patentu je dosaženo v případě, že je udělena patentová listina - do textového pole Popis napište shrnutí, jakým způsobem bylo dosaženo výsledku, v případě nedosažení výsledku popište důvody nedosažení Dílčí cíle - zobrazí se vám dílčí cíle pro dané období, tedy pro daný rok (podle schváleného návrhu projektu, resp. dodatku) - z rolovací nabídky vyberte ano, pokud jste dílčí cíl splnili (dosáhli) - do textového pole Popis napište shrnutí, jakým způsobem bylo dosaženo dílčího cíle, v případě nedosažení dílčího cíle popište důvody nedosažení. 2.2 Finančí část - POZOR! Všechny údaje se vyplňují v korunách - do části 7.1 uveďte skutečné čerpané náklady za každého účastníka - [P] označuje příjemce a [D] dalšího účastníka - část 7.2 je přehledová tabulka, ve které se promítnou všechna vyplněna pole, slouží pro revizi uvedených částek, zejména pak nespotřebovanou podporu, kterou je příjemce povinen vrátit poskytovateli v co nejkratší možné době po uzavření a odeslání PZ/ZZ Verze: 3 STRANA 18 (CELKEM 22)

19 Popis polí v části Zhodnocení projektu z finančního hlediska Obrázek je ve srovnání s 1. verzí dokumentu upravený Na výše zobrazeném obrázku jsou čtyři sloupce: 1. Uznané náklady dle smlouvy / dodatku; stav k : první sloupec s částkami je vyplněn automaticky, tyto data nevyplňujete. Náklady zde uvedeny odpovídají smlouvě nebo dodatku za daného účastníka. 2. Čerpané náklady (mimo přesunu do FÚUP): do druhého sloupce uveďte náklady, které jste skutečně čerpali (spotřebovali). Částky musí odpovídat oddělené účetní evidenci pro daný projekt. Částky zde uvedené jsou podkladem pro veřejnosprávní kontrolu TA ČR. 3. Neveřejné prostředky čerpané nad rámec rozpočtu: třetí sloupec je pro tento rok nový. Pokud jsou náklady spojené s řešením projektu jsou vyšší, než náklady uvedené ve smlouvě, můžete je uvést právě zde. Vyplnění je nepovinné. Na tyto náklady není možné požadovat podporu. Příklad: Faktura za službu (subdodávku) byla vystavena na ,-. Uznané náklady projektu jsou ,-. Částku rozdělíte na čerpané náklady (80 000,- se zapíše do 2. sloupce) a na částku čerpanou nad rámec smlouvy (20 000,- se zapíše do 3. sloupce). Verze: 3 STRANA 19 (CELKEM 22)

20 4. Skutečné náklady celkem (mimo přesunu do FÚUP): čtvrtý sloupec je součet 2. a 3. sloupce, jsou to skutečné náklady na projekt v daném roce za daného účastníka. Popis polí v části FÚUP (Fond účelově určených prostředků) - účastník - tato část se zobrazuje jenom pro účastníky, které mají v uznaném návrhu projektu nastavený typ organizace - VO (výzkumná organizace) - výzkumné organizace mohou část své nevyčerpané podpory na konci roku převést do FÚUP - do FÚUP je možné převést pouze nevyčerpanou dotaci (tedy rozdíl uznaná mínus čerpaná dotace) a to do výše maximálně 5 % z uznané podpory Stav podpory ve FÚUP (k ): převedena podpora z roku 2012 (vyplněno automaticky, nelze editovat). Tato částka je z Průběžné zprávy stav k Čerpání podpory z FÚUP v období : čerpaná podpora, o kterou se sníží váš FÚUP (k vyplnění). Nejvyšší povolená částka podpory možného přesunu do FÚUP za období : maximální možná částka, kterou lze převést za vykazované období (vyplněno automaticky). Přesun podpory do FÚUP za období : částka, kterou za vykazované období převádíte do FÚUP (k vyplnění). Verze: 3 STRANA 20 (CELKEM 22)

21 Konečný stav podpory ve FÚUP (k ): výše FÚUP na konci vykazovaného období. Tato částka se bude uvedena v následující zprávě (za rok 2014) jako stav FÚUP k Popis polí v části Vrácení podpory za účastníka Investiční podpora: nespotřebovaná investiční podpora za účastníka. Neinvestiční podpora: nespotřebovaná neinvestiční podpora za účastníka. Převod prostředků do FÚUP za období : částka za účastníka, kterou převádí do FÚUP za dané období. Výše vrácené podpory za vykazovaný rok: částka, kterou účastník prostřednictvím příjemce musí vrátit na účet poskytovatele ( vrácená investiční podpora plus vrácená neinvestiční podpora mínus převod prostředků do FÚUP za období ). Popis polí v části a částky v této sekci je výsledek součtu za každého účastníka projektu Verze: 3 STRANA 21 (CELKEM 22)

22 Popis polí v části Vrácení podpory za projekt za vykazovaný rok Investiční podpora: nespotřebovaná investiční podpora za celý projekt. Neinvestiční podpora: nespotřebovaná neinvestiční podpora za celý projekt. Převod prostředků do FÚUP za období : částka za celý projekt převáděná do FÚUP za dané období. Výše vrácené podpory za vykazovaný rok: nespotřebovaná podpora za celý projekt ( vrácená investiční podpora plus vrácená neinvestiční podpora mínus převod prostředků do FÚUP za období ). Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele: částka za projekt, kterou příjemce vrátil v průběhu roku Zbývá vrátit: částka za projekt, kterou zbývá vrátit ( výše vrácené podpory za vykazovaný rok mínus vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele ). 2.3 Kontrola a odeslání zprávy - ve spodní části jsou tlačítka, která se mění v závislosti na stavu vyplňování zprávy - pokud jsou zobrazeny chyby, je nutné tyto chyby odstranit - zprávu bude možné odeslat pouze v případě, že nebude vykazovat žádné chyby (poté bude zobrazeno tlačítko Odeslat ) 2.4 Stanovisko zpravodaje k průběžné zprávě - zde naleznete stanovisko zpravodaje k průběžné zprávě za rok 2013, které zpravodaj vypracuje do konce března 2014 Verze: 3 STRANA 22 (CELKEM 22)

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení Praha září 2011

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15.

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. září 2011 OBSAH Způsob předkládání Monitorovací zprávy... 1 Vyplnění

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA III Praha - říjen 2010 33 Dokument

Více

2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. programu GAMA, podprogram 1

2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. programu GAMA, podprogram 1 Příručka pro uchazeče (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) Č. j.: TACR/569/2015 2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu GAMA, podprogram 1 2015 Obsah

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování Praha - říjen 2010

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II - prodloužení Praha květen 2013

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci

Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci Jakými pravidly se řídí udělování grantů, jak o nich získat informace a jak získat přesné pokyny pro podávání žádostí? Návrhy projektů

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Praha červen 2012 Dokument

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Praha - srpen 2009 1 Dokument je

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Praha - únor 2009 1 Dokument je výhradním

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků.

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. Seminář pro příjemce Výzvy č. 7.3 Podpora pre-seed aktivit Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. 28. 1. 2014 Program semináře Program semináře (I.) 10:00 10:15 Úvod 10:15 10:45 Monitorování

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Praha - červenec 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Praha - květen 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Praha - únor 2009 1 Dokument je výhradním

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více