PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA A CK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA A CK"

Transkript

1 Č. j.: TACR/11715/2013 PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA A CK Zveřejněno dne: Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace a kontroly projektů Verze: 3 Verze: 3 STRANA 1 (CELKEM 22)

2 Nejčastěji kladené dotazy k vyplňování průběžných a závěrečných zpráv 3. verze příručky obsahuje opravenou odpověď na otázku č. 10 v části A 2. verze příručky obsahuje nejčastěji kladené dotazy a úpravu obrázku v části 2.2. A. Obecné dotazy, věcná část a výsledky 1. Jaké dokumenty potřebuje příjemce znát pro realizaci projektu? Dokumenty, které by měl každý příjemce znát nebo je mít uloženy v počítači jsou: - schválený program - zadávací dokumentace konkrétní veřejné soutěže - smlouva o poskytnutí účelové podpory, včetně všeobecných podmínek - návrh projektu Konkrétně pro vyplňování průběžných a závěrečných zpráv ještě oddělenou účetní evidenci za každého účastníka, odbornou zprávu a příručku k vyplnění. 2. Potvrzení elektronického podání zprávy do IS VaVaI TAČR se zasílá datovou schránkou. Je možné tento dokument odeslat po termínu odeslání věcné a finanční části správy v informačním systému TA ČR? Ano, předložením zprávy se rozumí odeslání zprávy v IS TA ČR. Potvrzení elektronického podání zprávy pošlete nejpozději do Do kdy a na jaké číslo účtu se vrací podpora? Nespotřebovanou podporu odesílejte na účet /0710, nejpozději však do Je potřeba spolu se závěrečnou zprávou odeslat implementační plán? Ne, vypracovaný implementační plán budete odesílat pomocí informačního systému, který vám bude zpřístupněn v prvním čtvrtletí O způsobu a termínech odeslání budete informováni. Verze: 3 STRANA 2 (CELKEM 22)

3 5. Co má být obsahem odborné zprávy, příp. existuje pro ni nějaký vzor? Z informačního systému je u každého projektu možné (kromě Příručky pro vyplnění ) stáhnout vzor odborné zprávy (viz Obrázek č. 1) nebo využijte odkazů: - vzor odborné zprávy pro programy ALFA a OMEGA - vzor odborné zprávy pro program Centra kompetence (1. veřejná soutěž) Obrázek č. 1 Dokumenty obsahují osnovu odborné zprávy. Odborná zpráva může být doplněná o relevantní přílohy, například tabulky, grafy, fotodokumentaci nebo patentové listiny a obdobné dokumenty. Tyto dokumenty nahráváte do části Další přílohy. 6. Jsou informace z tohoto dokumentu platné pro program BETA? Ne, BETA se řídí podle vlastní příručky. Více na adrese: 7. Jaký je rozdíl mezi závěrečnou a průběžnou zprávou? Obě zprávy obsahují stejná pole k vyplnění. Věcná i finanční část závěrečné zprávy se týká pouze posledního roku řešení. Věcná část závěrečné zprávy obsahuje výsledky s termínem dosažení 2013 a později. Finanční část závěrečné obsahuje navíc přehledovou obrazovku (viz obrázek č. 2), která se vyplňuje automaticky. V závěrečné zprávě navíc aplikace kontroluje čerpanou míru podpory a služeb za celé období řešení projektu. Verze: 3 STRANA 3 (CELKEM 22)

4 Obrázek č Za jaké období mají být přílohy v závěrečné zprávě? Vzhledem k tomu, že se do současné doby nepředkládala oddělená účetní evidence, do závěrečné zprávy přiložíte oddělenou účetní evidenci za každého účastníka a každý rok řešení. 9. Proč se nezobrazuje stanovisko zpravodaje ke zprávě? Stanovisko bude zobrazeno po vypracování a uložením zpravodajem, nejpozději do konce prvního čtvrtletí. 10. Co je to smlouva o využití výsledků a s kým se uzavírá? Smlouva o využití výsledků je definována podle 11 zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Smlouvu uzavírá příjemce s uživateli výsledku, zpravidla tedy s dalšími účastníky řešení projektu. Ve zvláštních případech je možné smlouvu uzavřít i s třetími subjekty mimo účastníky řešení projektu. Smlouva není uzavírána s TA ČR. V případě, že se řešení projektu účastní pouze příjemce a projekt nemá další účastníky či uživatele výsledků, předkládá příjemce čestné prohlášení o využití výsledků. 11. Existuje nějaký vzor smluv nebo čestného prohlášení k využití výsledků? Smlouva o využití výsledků musí splňovat náležitosti dle 11 výše uvedeného zákona. Mezi náležitosti smlouvy o využití výsledků patří zejména: - název a identifikační údaje projektu - vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu - úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům podle 16 Verze: 3 STRANA 4 (CELKEM 22)

5 - způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity, nejdéle však do 5 let od ukončení řešení projektu - rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů - sankce za porušení smlouvy - datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy Mezi náležitosti čestného prohlášení o využití výsledků patří zejména: - název a identifikační údaje projektu - vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu - úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům podle 16 - způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity, nejdéle však do 5 let od ukončení řešení projektu - rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů 12. Jakým způsobem se vykazují výsledky? V části 5. Výsledky se zobrazují ty výsledky, jejichž dosažení bylo deklarováno v daném kalendářním roce. Výsledků je zpravidla dosaženo v době řešení. Za dosažený výsledek lze považovat takový výsledek, který splní jemu příslušnou definici dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platné pro léta 2013 až 2015 (www.vyzkum.cz, v sekci Hodnocení VaVaI). Termín dosažení výsledků znamená například u patentu udělenou patentovou listinu nebo u certifikované metodiky potvrzení o certifikaci. V případě, že má projekt udělený patent, osvědčení o zápisu užitného vzoru nebo udělenou certifikaci, naskenovaný dokument nahrajte do části Přílohy ke zprávě, mezi další přílohy. 13. Co znamená rolovátko Splnil v části 5. Výsledky? Jestliže výsledek byl splněn v termínu dosažení, vyberete možnost ano a do textového pole uvedete způsob dosažení výsledků. V opačném případě vyberete možnost ne a popište důvod, proč jste nedodrželi termín, eventuálně proč nebylo výsledku dosaženo. Verze: 3 STRANA 5 (CELKEM 22)

6 14. Kdo patří do řešitelského týmu? Do řešitelského týmu patří osoby, které jsou jmenovitě uvedeny v návrhu projektu nebo se podílejí na odborném řešení projektu. Neuvádíte tedy například účetní, asistentku nebo laboranta. 15. Příjemce nemá datovou schránku. Jakým způsobem má odeslat Potvrzení elektronického podání zprávy do IS TAČR? V případě, že příjemce nemá datovou schránku, je možné dokument odeslat v listinné podobě. V tomto případě je nutné zajistit podpis statutárního zástupce/člena statutárního orgánu příjemce s oprávněním podepisovat za organizaci (dle obchodního či jiného rejstříku). 16. Co má být uvedeno ve věci zasílané datové zprávy? Do věci uveďte číslo projektu, označení, zda se jedná o průběžnou nebo závěrečnou zprávu a rok. Například: TA průběžná zpráva Jak lze jednoduše postupovat při odstraňování chyb? Pro zjednodušení vyplnění zprávy a následnou eliminaci chyb je efektivním řešením otevření dvou oken informačního systému. V jednom okně si zobrazíme hlášené chyby, tedy část Kontrola a odeslání zprávy. V druhém okně budeme pracovat na odstranění chyb. Verze: 3 STRANA 6 (CELKEM 22)

7 B. Finanční část 1. Jak se v průběžné zprávě vykazuje převod podpory do FÚUP z roku 2013 do roku 2014? stručné shrnutí: Dle obrázku č. 3 (část A) musíte uvést čerpanou podporu nižší než uznanou. Vytvořený rozdíl pak lze převést do FÚUP. Převedená podpora se v rámci průběžné zprávy neuvádí na jednotlivé nákladové položky (osobní, služby, ). Obrázek č. 3 (částky z obrázku nejsou ze skutečného projektu, jsou použité jenom pro ilustraci) Verze: 3 STRANA 7 (CELKEM 22)

8 Obrázek č. 4 (částky z obrázku nejsou ze skutečného projektu, jsou použité jenom pro ilustraci) vysvětlení: Fond účelově určených prostředků (FÚUP) mohou využívat jen veřejné výzkumné instituce. Částka, která se převádí do FÚUP se z pohledu TA ČR vykazuje jako nespotřebovaná podpora. Do FÚUP lze převést maximálně do 5 % uznané podpory a zároveň ne víc, než rozdíl uznané podpory a čerpané podpory (část A na obrázku č. 3). Jinými slovy: do FÚUP aplikace nepovolí převádět, pokud uvedete vyčerpání celé podpory. Vzniklý rozdíl podpory je možný převod do FÚUP. Výši přesunu do FÚUP uvedete do pole Přesun podpory do FÚUP. Příklad dle obrázku č. 3 a 4.: 1. Příjemce chce převést do FÚUP. 2. Náklady dle smlouvy jsou ve výši Pro převedení částky do FÚUP musí být čerpané Náklady projektu celkem a čerpaná Neinvestiční podpora nižší (obojí ve druhém sloupci), v tomto případě V případě, že postupujete dle bodu 2., systém přepočítá povolený přesun do FÚUP (část B). 4. Pak je možné do pole Přesun podpory do FÚUP napsat Výše vrácené podpory (pole C) se počítá automaticky. Pokud by příjemce podporu nepřevedl do FÚUP (typicky v případě závěrečné zprávy), zobrazí se zde částka, kterou musí vrátit. Verze: 3 STRANA 8 (CELKEM 22)

9 Zákony a doporučení vztahující se k FÚUP: /2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích /1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 3. Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k postupu při převodu finančních prostředků na výzkum a vývoj do fondu účelově určených prostředků 4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Informace pro veřejné vysoké školy k možnosti převodu prostředků do fondu účelově určených prostředků Verze: 3 STRANA 9 (CELKEM 22)

10 2. Jak se vykazuje čerpání podpory z FÚUP, která byla převedena z roku 2012 do roku 2013? stručné shrnutí: Do pole Čerpání podpory z FÚUP v období uvedete výši podpory, která byla čerpána. Čerpaný FÚUP se v rámci průběžné zprávy neuvádí na jednotlivé nákladové položky (osobní, služby ). Obrázek č. 5 vysvětlení: Pole Stav podpory ve FÚUP (k ) v části zobrazuje objem FÚUP z předchozího období. Podporu, kterou jste z FÚUP vyčerpali, uveďte do pole Čerpání podpory z FÚUP v období Vyčerpaný FÚUP se neuvádí na jednotlivé nákladové položky (osobní, služby ) ani nerozepisuje do druhého nebo třetího sloupce. Jinými slovy, FÚUP je z čerpaných nákladů i z nákladů nad rámec projektu vyjmut. Rozdělení do jednotlivých nákladových položek není ve zprávě vyžadováno. Takovéto rozdělení budete předkládat v případě kontroly. Verze: 3 STRANA 10 (CELKEM 22)

11 3. Aplikace zobrazuje chybu: Náklady čerpané nad rámec částek uvedených ve smlouvě (celkem se jedná o Kč) prosím rozepište do polí ve třetím sloupci Neveřejné prostředky čerpané nad rámec rozpočtu. Aplikace hlásí chybu, protože zpráva je vyplněna nesprávně, viz obrázek č. 6. Čerpané režie jsou o ,- vyšší a tudíž čerpané náklady projektu celkem nejsou stejné jako uznané (část C). Takhle vyplněnou zprávu nelze odeslat. Obrázek č. 6: Na obrázku je zobrazen výchozí stav, takhle vyplněnou zprávu nelze odeslat. (částky z obrázku nejsou ze skutečného projektu, jsou použité jenom pro ilustraci) Rozdíl ,- účastník vykáže do třetího sloupce. Řádek Náklady projektu celkem se musí rovnat řádku Zdroje celkem, jinak aplikace neumožní zprávu odeslat. Proto musí účastník rovněž snížit i neveřejné zdroje (část D). Verze: 3 STRANA 11 (CELKEM 22)

12 Na obrázku č. 7 je výsledná, správně vyplněná zpráva: Obrázek č. 7: Správně vyplněná zpráva (částky z obrázku nejsou ze skutečného projektu, jsou použité jenom pro ilustraci) Aplikace povolí odeslat zprávu, jenom když jsou uznané a čerpané náklady projektu celkem stejné (část E) a taky uznané a čerpané zdroje (část F). Dále aplikace kontroluje, jestli jsou čerpané náklady projektu celkem rovny čerpaným zdrojům celkem. Čtvrtý sloupec, který je součtem druhého a třetího sloupce, je pouze pro vaši kontrolu. Verze: 3 STRANA 12 (CELKEM 22)

13 4. Aplikace zobrazuje chybu: Obrázek č. 8 Chyba se nejčastěji zobrazuje, když není vyplněná finanční část u některého z účastníků. Příklad: Projekt má dva účastníky, vysokou školu, která má 100% míru podpory a dalšího účastníka s 40% mírou podpory. Když je část vyplněna jenom pro vysokou školu, aplikace hlásí chybu, protože v projektu chybí neveřejné prostředky. Vyplněním financí pro dalšího účastníka se chyba přestane zobrazovat. 5. V jakém případě je potřeba vyplnit část Zdůvodnění přesunů nákladů do 20 % a vrácené podpory nad 5 %? Pole vyplňte vždy, když vykazujete jakýkoliv přesun mezi nákladovými položkami osobní, služby a ostatní. Pro přesuny nad 20 % bylo nutné požádat o změnu již v roce 2013, tyto přesuny aplikace kontroluje a zprávu nepovolí odeslat. Pole vyplňujete i v případě, když vracíte prostředky vyšší než 5 % z uznané podpory. 6. Jak lze v průběžné zprávě změnit způsob vykazování režijních nákladů? Nelze, pro rok 2013 již není možné měnit způsob vykazování režijních nákladů. Pro tuto změnu je nutné podat žádost o změnu. V případě schválení poskytovatelem bude změna platná od následujícího roku. 7. Co má být obsahem přílohy účetní evidence u příjemce a dalšího účastníka dokládané k průběžné/závěrečné zprávě za rok 2013? Oddělená účetní dokumentace projektu, resp. každého účastníka je evidence účetních operací s vazbou na příslušný projekt. Nejvhodnějším způsobem je specifikace identifikačním znakem v účetním systému organizace (např. č. střediska, č. zakázky, č. oddělení event. jméno řešitele projektu). Jedná se tedy vlastně o výtah účetních operací k předmětnému projektu z účetního systému. Verze: 3 STRANA 13 (CELKEM 22)

14 Výstupem oddělené evidence jsou konečné stavy na nákladových účtech v jednotlivých účetních obdobích pro projekt. Oddělená evidence by měla dále obsahovat i jednotlivé náběhy na těchto nákladových účtech s uvedením nejméně data účetní operace, způsobu zaúčtování, dodavatele (je-li relevantní), výše zaúčtované částky a popisu účetní operace. Zaúčtované operace v oddělené účetní evidenci musí být podloženy příslušnými účetními doklady ve vnitřním účetním systému příjemce nebo dalšího účastníka (tyto účetní doklady se nejsou součástí průběžné/závěrečné zprávy). 8. Jak se vykazuje (eviduje) docházka zaměstnanců řešících projekt? Pokud je v pracovní smlouvě přesně stanoven úvazek a popis práce daného zaměstnance, výkaz práce/docházka není povinnou součástí evidence osobních nákladů. V případě, že není úvazek upraven smlouvou/dodatkem k pracovní smlouvě je pro evidenci docházky každého zaměstnance veden měsíční/týdenní/denní výkaz pracovní činnosti. Z této evidence musí být zřejmý počet odpracovaných hodin a popis činnosti. Každý účastník projektu musí používat jednotný druh pracovních výkazů pro všechny zaměstnance podílející se na řešení projektu. Zaměstnanec podílející se na řešení projektu musí mít uzavřen s příjemcem pracovní smluvní vztah, tj. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Na stránkách Technologické agentury je dokument s názvem Vykazování odpracované doby na projektu řešící tuto problematiku (dokument platí i pro program Centra kompetence, 1. veřejná soutěž). 9. Ve sloupci uznané náklady dle smlouvy (první sloupec) jsou nesprávná data. V některých projektech 1. Veřejné soutěže programu ALFA se může stát, že zobrazovaná data neodpovídají poslednímu dodatku ke smlouvě. Tuto skutečnost oznamte neprodleně kanceláři TA ČR. Důvodem je migrace dat z původního informačního systému. Verze: 3 STRANA 14 (CELKEM 22)

15 C. Informační systém 1. Jak může další účastník přistupovat k projektu v informačním systému? Sdílet návrh projektu (resp. tzv. živý projekt ) je možné s uživatelem, který byl registrován v informačním systému TA ČR. Registraci je možné provést na adrese: https://vyzvy.tacr.cz/. Registrace je kompletní, až když ji uživatel potvrdí kliknutím na odkaz v u, který mu aplikace odešle. Vlastník projektu pak v sekci Mé projekty nastaví sdílení (viz obrázek). Možnost sdílet pro čtení i úpravy byla relevantní v době podávání návrhu projektu. Další uživatelé mají přístup k části REALIZACE PROJEKTU (průběžné a závěrečné zprávy) pouze pro čtení. Nastavit přístup pro editaci není do této části možné. 2. Jak může další účastník přistupovat k průběžné zprávě? Veškeré formuláře v této sekci může editovat pouze vlastník projektu, tj. osoba, která projekt v systému založila, nebo jí bylo vlastnictví převedeno. Další účastníci mají přístup ke zprávě pouze pro čtení a to v případě, že jim přístup udělí vlastník projektu. 3. Jakým způsobem lze změnit vlastníka projektu? Pro změnu vlastníka projektu napište tento požadavek do Helpdesku TA ČR. Verze: 3 STRANA 15 (CELKEM 22)

16 1. Obecné informace 1.1 Změny pro rok prostřednictvím informačního systému (IS) se vyplňují a odesílají průběžné (PZ) i závěrečné zprávy (ZZ). Závěrečná zpráva je poslední průběžná zpráva, vyplňují se stejné údaje - PZ i ZZ se odesílají pouze elektronicky, tzn. odpadá nutnost tisku celé zprávy a podepisování statutárními zástupci a zpracovatelem - věcná část je zjednodušena - finanční část je rozšířená o nové položky (jejich vyplnění je nepovinné) 1.2 Nový způsob odeslání zpráv - zprávy se vyplňuji elektronicky v informační systému (https://vyzvy.tacr.cz/) - po bezchybném vyplnění věcné a finanční části a jejich odeslání, se vám zobrazí tlačítko na generování PDF Potvrzení elektronického podání zprávy do IS TAČR - toto vygenerované PDF odešle příjemce prostřednictvím své datové schránky do TA ČR Datová schránka nahrazuje dopis podepsaný statutárním zástupcem příjemce. Datovou zprávou s přiloženým PDF Potvrzení elektronického podání zprávy do IS TAČR příjemce stvrzuje, že zpráva obsahuje pravdivé údaje 1.3 Průběžná zpráva (PZ) a závěrečná zpráva (ZZ) je složena z obrazovek - Věcná část (k vyplnění) - Finanční část (k vyplnění) - Přílohy ke zprávě (přikládání povinných PDF dokumentů) - Kontrola a odeslání zprávy (zobrazení chyb, obsahuje tlačítka na odeslání zpráv a generování Potvrzení elektronického podání zprávy do IS TAČR ) 1.4 Chybová hlášení - zjevné chyby při vyplňování finanční části jsou signalizovány přímo při vyplňování polí. - kontrola výpočtů (přesun do 20%, kontrola FÚUP, kontrola vrácení podpory, kontrola součtů za projekt ) je hlášena v části Kontrola a odeslání zprávy - doporučujeme při vyplňování průběžně kontrolovat tuto část (např. v dalším okně mít otevřenou sekci Kontrola a odeslání chyb) Verze: 3 STRANA 16 (CELKEM 22)

17 1.5 Typy políček k vyplnění: Pole označené modrým pruhem se generuje automaticky - není potřeba ho vyplňovat. V případě, že naleznete nesprávná data, informujte svého referenta. Pole označené oranžovým pruhem je povinné pole, takové pole nemůže nikdy zůstat prázdné a musí být vždy vyplněno textem, číslem nebo alespoň 0 (nulou). Verze: 3 STRANA 17 (CELKEM 22)

18 2. Popis části zprávy 2.1 Věcná část Výsledky - zobrazí se vám výsledky pro daný rok (podle schváleného návrhu projektu, resp. dodatku) - z rolovací nabídky vyberte ano, pokud jste výsledek splnili (dosáhli) - výsledek je splněn (dosažen) v případě, že naplňuje definici Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), např. patentu je dosaženo v případě, že je udělena patentová listina - do textového pole Popis napište shrnutí, jakým způsobem bylo dosaženo výsledku, v případě nedosažení výsledku popište důvody nedosažení Dílčí cíle - zobrazí se vám dílčí cíle pro dané období, tedy pro daný rok (podle schváleného návrhu projektu, resp. dodatku) - z rolovací nabídky vyberte ano, pokud jste dílčí cíl splnili (dosáhli) - do textového pole Popis napište shrnutí, jakým způsobem bylo dosaženo dílčího cíle, v případě nedosažení dílčího cíle popište důvody nedosažení. 2.2 Finančí část - POZOR! Všechny údaje se vyplňují v korunách - do části 7.1 uveďte skutečné čerpané náklady za každého účastníka - [P] označuje příjemce a [D] dalšího účastníka - část 7.2 je přehledová tabulka, ve které se promítnou všechna vyplněna pole, slouží pro revizi uvedených částek, zejména pak nespotřebovanou podporu, kterou je příjemce povinen vrátit poskytovateli v co nejkratší možné době po uzavření a odeslání PZ/ZZ Verze: 3 STRANA 18 (CELKEM 22)

19 Popis polí v části Zhodnocení projektu z finančního hlediska Obrázek je ve srovnání s 1. verzí dokumentu upravený Na výše zobrazeném obrázku jsou čtyři sloupce: 1. Uznané náklady dle smlouvy / dodatku; stav k : první sloupec s částkami je vyplněn automaticky, tyto data nevyplňujete. Náklady zde uvedeny odpovídají smlouvě nebo dodatku za daného účastníka. 2. Čerpané náklady (mimo přesunu do FÚUP): do druhého sloupce uveďte náklady, které jste skutečně čerpali (spotřebovali). Částky musí odpovídat oddělené účetní evidenci pro daný projekt. Částky zde uvedené jsou podkladem pro veřejnosprávní kontrolu TA ČR. 3. Neveřejné prostředky čerpané nad rámec rozpočtu: třetí sloupec je pro tento rok nový. Pokud jsou náklady spojené s řešením projektu jsou vyšší, než náklady uvedené ve smlouvě, můžete je uvést právě zde. Vyplnění je nepovinné. Na tyto náklady není možné požadovat podporu. Příklad: Faktura za službu (subdodávku) byla vystavena na ,-. Uznané náklady projektu jsou ,-. Částku rozdělíte na čerpané náklady (80 000,- se zapíše do 2. sloupce) a na částku čerpanou nad rámec smlouvy (20 000,- se zapíše do 3. sloupce). Verze: 3 STRANA 19 (CELKEM 22)

20 4. Skutečné náklady celkem (mimo přesunu do FÚUP): čtvrtý sloupec je součet 2. a 3. sloupce, jsou to skutečné náklady na projekt v daném roce za daného účastníka. Popis polí v části FÚUP (Fond účelově určených prostředků) - účastník - tato část se zobrazuje jenom pro účastníky, které mají v uznaném návrhu projektu nastavený typ organizace - VO (výzkumná organizace) - výzkumné organizace mohou část své nevyčerpané podpory na konci roku převést do FÚUP - do FÚUP je možné převést pouze nevyčerpanou dotaci (tedy rozdíl uznaná mínus čerpaná dotace) a to do výše maximálně 5 % z uznané podpory Stav podpory ve FÚUP (k ): převedena podpora z roku 2012 (vyplněno automaticky, nelze editovat). Tato částka je z Průběžné zprávy stav k Čerpání podpory z FÚUP v období : čerpaná podpora, o kterou se sníží váš FÚUP (k vyplnění). Nejvyšší povolená částka podpory možného přesunu do FÚUP za období : maximální možná částka, kterou lze převést za vykazované období (vyplněno automaticky). Přesun podpory do FÚUP za období : částka, kterou za vykazované období převádíte do FÚUP (k vyplnění). Verze: 3 STRANA 20 (CELKEM 22)

21 Konečný stav podpory ve FÚUP (k ): výše FÚUP na konci vykazovaného období. Tato částka se bude uvedena v následující zprávě (za rok 2014) jako stav FÚUP k Popis polí v části Vrácení podpory za účastníka Investiční podpora: nespotřebovaná investiční podpora za účastníka. Neinvestiční podpora: nespotřebovaná neinvestiční podpora za účastníka. Převod prostředků do FÚUP za období : částka za účastníka, kterou převádí do FÚUP za dané období. Výše vrácené podpory za vykazovaný rok: částka, kterou účastník prostřednictvím příjemce musí vrátit na účet poskytovatele ( vrácená investiční podpora plus vrácená neinvestiční podpora mínus převod prostředků do FÚUP za období ). Popis polí v části a částky v této sekci je výsledek součtu za každého účastníka projektu Verze: 3 STRANA 21 (CELKEM 22)

22 Popis polí v části Vrácení podpory za projekt za vykazovaný rok Investiční podpora: nespotřebovaná investiční podpora za celý projekt. Neinvestiční podpora: nespotřebovaná neinvestiční podpora za celý projekt. Převod prostředků do FÚUP za období : částka za celý projekt převáděná do FÚUP za dané období. Výše vrácené podpory za vykazovaný rok: nespotřebovaná podpora za celý projekt ( vrácená investiční podpora plus vrácená neinvestiční podpora mínus převod prostředků do FÚUP za období ). Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele: částka za projekt, kterou příjemce vrátil v průběhu roku Zbývá vrátit: částka za projekt, kterou zbývá vrátit ( výše vrácené podpory za vykazovaný rok mínus vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele ). 2.3 Kontrola a odeslání zprávy - ve spodní části jsou tlačítka, která se mění v závislosti na stavu vyplňování zprávy - pokud jsou zobrazeny chyby, je nutné tyto chyby odstranit - zprávu bude možné odeslat pouze v případě, že nebude vykazovat žádné chyby (poté bude zobrazeno tlačítko Odeslat ) 2.4 Stanovisko zpravodaje k průběžné zprávě - zde naleznete stanovisko zpravodaje k průběžné zprávě za rok 2013, které zpravodaj vypracuje do konce března 2014 Verze: 3 STRANA 22 (CELKEM 22)

PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA, CK, EPSILON A DELTA

PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA, CK, EPSILON A DELTA PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA, CK, EPSILON A DELTA Č. j.: TACR/95147-1/2015 Zveřejněno dne: 9. 12. 2015 Schválil/a: Jan Komárek, vedoucí

Více

PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA, CK A GAMA

PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA, CK A GAMA Č. j.: TACR/71/2015 PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA, CK A GAMA Zveřejněno dne: 22. 12. 2014 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová Realizace projektů program ALFA Lenka Pilátová Obsah Zákony, předpisy, pravidla, směrnice Výsledky a jejich termíny Řízení projektu Změny v řešení Každoroční podávání zpráv Oponentní řízení Kontroly Sankce

Více

Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR

Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR 2. 2. 2016 Základní informace k programu GAMA, PP 1 Program GAMA: schválen usnesením vlády ze dne 12. června

Více

od myšlenek k aplikacím

od myšlenek k aplikacím od myšlenek k aplikacím Program ALFA Informační seminář FAST VUT 12. 11. 2013 Brno Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: Dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního

Více

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( )

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( ) Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Žádosti o platbu OPR prostřednictvím Portálu farmáře. Při podání Žádosti

Více

nápověda k jednotlivým formulářům Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

nápověda k jednotlivým formulářům Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA VZOR NÁVRHU ŘEŠENÍ NABÍDKA NÁVRHU ŘEŠENÍ - PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE nápověda k jednotlivým formulářům Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

Více

Informační seminář TAČR Veřejnosprávní kontroly v praxi

Informační seminář TAČR Veřejnosprávní kontroly v praxi Informační seminář TAČR Veřejnosprávní kontroly v praxi Vykazování nákladů Průběh kontrol a zkušenosti z vykonaných kontrol na místě Mgr. Lukáš Horský Technologická agentura ČR TAČR vznikla jako organizační

Více

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7... 3 Konto žádostí... 3 Žádost

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ)

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 1. 6. 2016 Počet stran 9 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZALOŽENÍ INTERNÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

Setkání s poskytovateli sociálních služeb Krajský úřad

Setkání s poskytovateli sociálních služeb Krajský úřad Setkání s poskytovateli sociálních služeb Krajský úřad 26. 9. 2016 1 Program Dotační řízení - účelové dotace 2016 (dříve MPSV) Dotační řízení účelové dotace 2017 (dříve MPSV) Podávání žádostí o účelové

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do 14. 6. 2016 Do pěti pracovních dnů od vydání Registrace akce (dále jen RA

Více

PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13

PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13 PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13 Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7 (EX-ANTE)

Více

Pokyny ke zpracování finančního vypořádání vztahů obcí k SR pro rok 2013 PROSTŘEDKY Z MPSV ČR ÚZ

Pokyny ke zpracování finančního vypořádání vztahů obcí k SR pro rok 2013 PROSTŘEDKY Z MPSV ČR ÚZ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Příjemcům dotace na sociální služby na území Královéhradeckého kraje Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 1760/2014/KHK 08.01.2014

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Obsah 1.1. Úvod... 3 1.2. Vytvoření žádosti o změnu ze strany žadatele/příjemce... 3

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06600 Bytové domy bez bariér Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN 1. Podpis smlouvy Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu (dále jen grantová smlouva ) zajištuje Grantové oddělení FF UK

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

Obsah. Vytištěno: :36 2 Č. j: TACR/12183/2014 Nahrazuje Č.j.: TACR/9878/2014 Verze: 5

Obsah. Vytištěno: :36 2 Č. j: TACR/12183/2014 Nahrazuje Č.j.: TACR/9878/2014 Verze: 5 Obsah 1. Účel a rozsah platnosti... 3 2. Související předpisy a procesy... 3 3. Definice pojmů a zkratek... 3 4. Role a struktura procesu... 5 4.1 Seznam rolí... 5 4.2 Struktura procesu... 5 5. Postup...

Více

PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 17 Zjednodušenou žádost o platbu (ZŽoP) včetně Monitorovací

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Ústí nad Labem, 12.6.2014 Petra Grygarová, Mgr. Alena Michálková Monitoring projektu Předkládá se jeden typ monitorovacího hlášení a dva

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 24 Monitorovací zprávy (MZ) - Etapová monitorovací

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

Datum konání: 11. ledna 2011, 10 12:30 hod. Místo konání: Modrá posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1

Datum konání: 11. ledna 2011, 10 12:30 hod. Místo konání: Modrá posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1 Seminář Jak správně vyplnit finanční zprávy poskytnuté institucionální podpory za rok 2010 Datum konání: 11. ledna 2011, 10 12:30 hod. Místo konání: Modrá posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1 Technologické

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM BETA. č. j.: TACR/9322/2012. Zveřejněno dne:

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM BETA. č. j.: TACR/9322/2012. Zveřejněno dne: č. j.: TACR/9322/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM BETA Zveřejněno dne: 14. 11. 2012 Schválil/a: Rut Bízková Dne: 14. 11. 2012 Verze: 1 Stránka 1 z 13 Typy změn

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 14. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Praha únor 2013 1 ÚVOD Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv (dále Metodika ) byla zpracována

Více

Elektronické zasílání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře

Elektronické zasílání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře Elektronické zasílání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně Oddělení metodiky Osy 4 PRV Postup při hlášení požadovaných změn Podání el.

Více

Administrace Žádostí o platbu v IS CEDR

Administrace Žádostí o platbu v IS CEDR Obsah 1 Založení nové Žádosti o platbu v IS CEDR... 3 2 Vyplnění Žádosti o platbu konečným příjemcem... 4 2.1 Základní informace... 4 2.2 Seznam výdajů... 6 2.3 Přílohy Žádosti o platbu... 11 3 Podání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Manuál na vyplňování výkazů práce (timesheetů) pro projekt OP VK

Manuál na vyplňování výkazů práce (timesheetů) pro projekt OP VK Manuál na vyplňování výkazů práce (timesheetů) pro projekt OP VK 1. Timesheet najdete na INETu: INET MU Věda a výzkum ISEP Evidence projektů MU Timesheet 2. Zvolte vstupní parametry vyberte měsíc a pracoviště

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06200 Regenerace sídlišť Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE. Odbor ekonomický. Metodický list č. 2/2017

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE. Odbor ekonomický. Metodický list č. 2/2017 KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor ekonomický Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem a rozpočtem Olomouckého kraje Metodický list číslo: 2/2017 Vydán dne: 13. 1. 2017 Zpracoval: Schválil: Ing.

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 2 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B Monitorovací zprávu (část A i B), včetně příloh je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě poskytovateli dotace.

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře. Opatření IV.2.1

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře. Opatření IV.2.1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře Opatření IV.2.1 Část prezentace byla převzata z obecné prezentace pro PRV 30.5.2013 Podání

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 5 (dále jen MČ Praha 5 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 fyzickým

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 785 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.:

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.: Vážení příjemci, přestože většina projektů již běží naplno a samotné vykazování nákladů k proplacení v rámci předkládaných finančních zpráv je na mnohem lepší úrovni, existují stále nedostatky v oblasti

Více

ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ STANDARDNÍ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ STANDARDNÍ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ STANDARDNÍ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY STANDARDNÍ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: 7. Změny v průběhu řešení grantového projektu 7.1 Změny grantového projektu 7.1.1 Příjemce

Více

METODIKA K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI, ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ ÚSTECKÉHO KRAJE. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

METODIKA K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI, ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ ÚSTECKÉHO KRAJE. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy METODIKA K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI, ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Podpora TJ/SK 2016 2016 OBSAH METODIKY: I. Vyplnění žádosti II. Smlouva

Více

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21.

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Popis procesu a termínů předkládání Žádosti o platbu Žádost

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 2 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

Instrukce k vyúčtování dotací

Instrukce k vyúčtování dotací Instrukce k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a pro finanční vypořádání účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na realizaci

Více

Modul distribuce standardních smluv na MV

Modul distribuce standardních smluv na MV Modul distribuce standardních smluv na MV Modul ČMI smlouvy zpřístupňuje ve své současné verzi zákazníkům ČMI rozhraní pro přípravu návrhů standardních smluv dle aktuálních vzorů ČMI. Postup je pro zákazníky

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍ ŽÁDOSTI PROGRAMU POTENCIÁL 1. PODPOROVANÁ AKTIVITA V RÁMCI PROGRAMU

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍ ŽÁDOSTI PROGRAMU POTENCIÁL 1. PODPOROVANÁ AKTIVITA V RÁMCI PROGRAMU NÁVOD NA VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍ ŽÁDOSTI PROGRAMU POTENCIÁL 1. PODPOROVANÁ AKTIVITA V RÁMCI PROGRAMU Žadatel vyplňuje minimálně jedno a maximálně 4 políčka. Políčko c) a d) je pouze doplňující k prvním dvou

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

S M L O U V A O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE. č.

S M L O U V A O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE. č. S M L O U V A O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE č. OLP /4637/2016 schválená Radou Libereckého kraje dne 5. 4. 2016, usnesením č. 490/16/RK

Více

Zpracování Žádosti o platbu v Benefit7 pro FM v Euroregionu Silesia

Zpracování Žádosti o platbu v Benefit7 pro FM v Euroregionu Silesia Zpracování Žádosti o platbu v Benefit7 pro FM v Euroregionu Silesia Žádost o platbu se nachází na Kontě žádostí konečného uživatele nebo jiného uživatele registrovaného v systému Benefit7, kterému zpracovatel

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Směrnice č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou

Směrnice č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou Obec : Předměřice nad Jizerou Sídlo: Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 IČ: 00238473 Směrnici zpracovala: Hana Bláhová Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.1.2016 Směrnice

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství ( )

Příručka pro příjemce Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství ( ) Příručka pro příjemce Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství (2014 2020) 1 Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce XIII. Pravidla čerpání dotací v ČFK (ze dne 22.2.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení 2. Dotační program v ČFK 3. Podmínky poskytnutí dotace 4. Projektová dokumentace

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 a následné podání

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Monitorování projektu zprávy

Monitorování projektu zprávy Monitorování projektu zprávy Veronika Imrich Dudková Ministerstvo financí, CZP 2 Seminář pro příjemce grantů únor 2015 Monitorování projektu Základ = logický rámec a rozpočet projektu Nástroje zprostředkovatele

Více

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Schéma procesu podávání návrhů projektů (NP) Vyhlášení veřejné soutěže Vyplnění NP v aplikaci GRIS Přiložení příloh k NP v aplikaci GRIS

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ZMĚNA STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVA BUDOVY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Zadavatel : Obec Horrníí Sttrropniice,, Horrníí Sttrropniice

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy 5. 1. 2016 M E T O D I K A pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2014 Čl.

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska Rada v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Vypracovali: Mgr. Dita Breberová, Mgr. Robert Mlejnek Za správnost a aktualizaci odpovídá: Mgr. Dita Breberová

Více

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS.

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. ÚVOD Od 1. 1. 2016 vejde v platnost novela vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast Kdo může žádat o dotaci

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast Kdo může žádat o dotaci Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2016 Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Praha únor 2014 1 ÚVOD Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv (dále Metodika ) byla zpracována

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více