PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA A CK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA A CK"

Transkript

1 Č. j.: TACR/11715/2013 PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA A CK Zveřejněno dne: Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace a kontroly projektů Verze: 3 Verze: 3 STRANA 1 (CELKEM 22)

2 Nejčastěji kladené dotazy k vyplňování průběžných a závěrečných zpráv 3. verze příručky obsahuje opravenou odpověď na otázku č. 10 v části A 2. verze příručky obsahuje nejčastěji kladené dotazy a úpravu obrázku v části 2.2. A. Obecné dotazy, věcná část a výsledky 1. Jaké dokumenty potřebuje příjemce znát pro realizaci projektu? Dokumenty, které by měl každý příjemce znát nebo je mít uloženy v počítači jsou: - schválený program - zadávací dokumentace konkrétní veřejné soutěže - smlouva o poskytnutí účelové podpory, včetně všeobecných podmínek - návrh projektu Konkrétně pro vyplňování průběžných a závěrečných zpráv ještě oddělenou účetní evidenci za každého účastníka, odbornou zprávu a příručku k vyplnění. 2. Potvrzení elektronického podání zprávy do IS VaVaI TAČR se zasílá datovou schránkou. Je možné tento dokument odeslat po termínu odeslání věcné a finanční části správy v informačním systému TA ČR? Ano, předložením zprávy se rozumí odeslání zprávy v IS TA ČR. Potvrzení elektronického podání zprávy pošlete nejpozději do Do kdy a na jaké číslo účtu se vrací podpora? Nespotřebovanou podporu odesílejte na účet /0710, nejpozději však do Je potřeba spolu se závěrečnou zprávou odeslat implementační plán? Ne, vypracovaný implementační plán budete odesílat pomocí informačního systému, který vám bude zpřístupněn v prvním čtvrtletí O způsobu a termínech odeslání budete informováni. Verze: 3 STRANA 2 (CELKEM 22)

3 5. Co má být obsahem odborné zprávy, příp. existuje pro ni nějaký vzor? Z informačního systému je u každého projektu možné (kromě Příručky pro vyplnění ) stáhnout vzor odborné zprávy (viz Obrázek č. 1) nebo využijte odkazů: - vzor odborné zprávy pro programy ALFA a OMEGA - vzor odborné zprávy pro program Centra kompetence (1. veřejná soutěž) Obrázek č. 1 Dokumenty obsahují osnovu odborné zprávy. Odborná zpráva může být doplněná o relevantní přílohy, například tabulky, grafy, fotodokumentaci nebo patentové listiny a obdobné dokumenty. Tyto dokumenty nahráváte do části Další přílohy. 6. Jsou informace z tohoto dokumentu platné pro program BETA? Ne, BETA se řídí podle vlastní příručky. Více na adrese: 7. Jaký je rozdíl mezi závěrečnou a průběžnou zprávou? Obě zprávy obsahují stejná pole k vyplnění. Věcná i finanční část závěrečné zprávy se týká pouze posledního roku řešení. Věcná část závěrečné zprávy obsahuje výsledky s termínem dosažení 2013 a později. Finanční část závěrečné obsahuje navíc přehledovou obrazovku (viz obrázek č. 2), která se vyplňuje automaticky. V závěrečné zprávě navíc aplikace kontroluje čerpanou míru podpory a služeb za celé období řešení projektu. Verze: 3 STRANA 3 (CELKEM 22)

4 Obrázek č Za jaké období mají být přílohy v závěrečné zprávě? Vzhledem k tomu, že se do současné doby nepředkládala oddělená účetní evidence, do závěrečné zprávy přiložíte oddělenou účetní evidenci za každého účastníka a každý rok řešení. 9. Proč se nezobrazuje stanovisko zpravodaje ke zprávě? Stanovisko bude zobrazeno po vypracování a uložením zpravodajem, nejpozději do konce prvního čtvrtletí. 10. Co je to smlouva o využití výsledků a s kým se uzavírá? Smlouva o využití výsledků je definována podle 11 zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Smlouvu uzavírá příjemce s uživateli výsledku, zpravidla tedy s dalšími účastníky řešení projektu. Ve zvláštních případech je možné smlouvu uzavřít i s třetími subjekty mimo účastníky řešení projektu. Smlouva není uzavírána s TA ČR. V případě, že se řešení projektu účastní pouze příjemce a projekt nemá další účastníky či uživatele výsledků, předkládá příjemce čestné prohlášení o využití výsledků. 11. Existuje nějaký vzor smluv nebo čestného prohlášení k využití výsledků? Smlouva o využití výsledků musí splňovat náležitosti dle 11 výše uvedeného zákona. Mezi náležitosti smlouvy o využití výsledků patří zejména: - název a identifikační údaje projektu - vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu - úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům podle 16 Verze: 3 STRANA 4 (CELKEM 22)

5 - způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity, nejdéle však do 5 let od ukončení řešení projektu - rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů - sankce za porušení smlouvy - datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy Mezi náležitosti čestného prohlášení o využití výsledků patří zejména: - název a identifikační údaje projektu - vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu - úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům podle 16 - způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity, nejdéle však do 5 let od ukončení řešení projektu - rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů 12. Jakým způsobem se vykazují výsledky? V části 5. Výsledky se zobrazují ty výsledky, jejichž dosažení bylo deklarováno v daném kalendářním roce. Výsledků je zpravidla dosaženo v době řešení. Za dosažený výsledek lze považovat takový výsledek, který splní jemu příslušnou definici dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platné pro léta 2013 až 2015 (www.vyzkum.cz, v sekci Hodnocení VaVaI). Termín dosažení výsledků znamená například u patentu udělenou patentovou listinu nebo u certifikované metodiky potvrzení o certifikaci. V případě, že má projekt udělený patent, osvědčení o zápisu užitného vzoru nebo udělenou certifikaci, naskenovaný dokument nahrajte do části Přílohy ke zprávě, mezi další přílohy. 13. Co znamená rolovátko Splnil v části 5. Výsledky? Jestliže výsledek byl splněn v termínu dosažení, vyberete možnost ano a do textového pole uvedete způsob dosažení výsledků. V opačném případě vyberete možnost ne a popište důvod, proč jste nedodrželi termín, eventuálně proč nebylo výsledku dosaženo. Verze: 3 STRANA 5 (CELKEM 22)

6 14. Kdo patří do řešitelského týmu? Do řešitelského týmu patří osoby, které jsou jmenovitě uvedeny v návrhu projektu nebo se podílejí na odborném řešení projektu. Neuvádíte tedy například účetní, asistentku nebo laboranta. 15. Příjemce nemá datovou schránku. Jakým způsobem má odeslat Potvrzení elektronického podání zprávy do IS TAČR? V případě, že příjemce nemá datovou schránku, je možné dokument odeslat v listinné podobě. V tomto případě je nutné zajistit podpis statutárního zástupce/člena statutárního orgánu příjemce s oprávněním podepisovat za organizaci (dle obchodního či jiného rejstříku). 16. Co má být uvedeno ve věci zasílané datové zprávy? Do věci uveďte číslo projektu, označení, zda se jedná o průběžnou nebo závěrečnou zprávu a rok. Například: TA průběžná zpráva Jak lze jednoduše postupovat při odstraňování chyb? Pro zjednodušení vyplnění zprávy a následnou eliminaci chyb je efektivním řešením otevření dvou oken informačního systému. V jednom okně si zobrazíme hlášené chyby, tedy část Kontrola a odeslání zprávy. V druhém okně budeme pracovat na odstranění chyb. Verze: 3 STRANA 6 (CELKEM 22)

7 B. Finanční část 1. Jak se v průběžné zprávě vykazuje převod podpory do FÚUP z roku 2013 do roku 2014? stručné shrnutí: Dle obrázku č. 3 (část A) musíte uvést čerpanou podporu nižší než uznanou. Vytvořený rozdíl pak lze převést do FÚUP. Převedená podpora se v rámci průběžné zprávy neuvádí na jednotlivé nákladové položky (osobní, služby, ). Obrázek č. 3 (částky z obrázku nejsou ze skutečného projektu, jsou použité jenom pro ilustraci) Verze: 3 STRANA 7 (CELKEM 22)

8 Obrázek č. 4 (částky z obrázku nejsou ze skutečného projektu, jsou použité jenom pro ilustraci) vysvětlení: Fond účelově určených prostředků (FÚUP) mohou využívat jen veřejné výzkumné instituce. Částka, která se převádí do FÚUP se z pohledu TA ČR vykazuje jako nespotřebovaná podpora. Do FÚUP lze převést maximálně do 5 % uznané podpory a zároveň ne víc, než rozdíl uznané podpory a čerpané podpory (část A na obrázku č. 3). Jinými slovy: do FÚUP aplikace nepovolí převádět, pokud uvedete vyčerpání celé podpory. Vzniklý rozdíl podpory je možný převod do FÚUP. Výši přesunu do FÚUP uvedete do pole Přesun podpory do FÚUP. Příklad dle obrázku č. 3 a 4.: 1. Příjemce chce převést do FÚUP. 2. Náklady dle smlouvy jsou ve výši Pro převedení částky do FÚUP musí být čerpané Náklady projektu celkem a čerpaná Neinvestiční podpora nižší (obojí ve druhém sloupci), v tomto případě V případě, že postupujete dle bodu 2., systém přepočítá povolený přesun do FÚUP (část B). 4. Pak je možné do pole Přesun podpory do FÚUP napsat Výše vrácené podpory (pole C) se počítá automaticky. Pokud by příjemce podporu nepřevedl do FÚUP (typicky v případě závěrečné zprávy), zobrazí se zde částka, kterou musí vrátit. Verze: 3 STRANA 8 (CELKEM 22)

9 Zákony a doporučení vztahující se k FÚUP: /2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích /1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 3. Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k postupu při převodu finančních prostředků na výzkum a vývoj do fondu účelově určených prostředků 4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Informace pro veřejné vysoké školy k možnosti převodu prostředků do fondu účelově určených prostředků Verze: 3 STRANA 9 (CELKEM 22)

10 2. Jak se vykazuje čerpání podpory z FÚUP, která byla převedena z roku 2012 do roku 2013? stručné shrnutí: Do pole Čerpání podpory z FÚUP v období uvedete výši podpory, která byla čerpána. Čerpaný FÚUP se v rámci průběžné zprávy neuvádí na jednotlivé nákladové položky (osobní, služby ). Obrázek č. 5 vysvětlení: Pole Stav podpory ve FÚUP (k ) v části zobrazuje objem FÚUP z předchozího období. Podporu, kterou jste z FÚUP vyčerpali, uveďte do pole Čerpání podpory z FÚUP v období Vyčerpaný FÚUP se neuvádí na jednotlivé nákladové položky (osobní, služby ) ani nerozepisuje do druhého nebo třetího sloupce. Jinými slovy, FÚUP je z čerpaných nákladů i z nákladů nad rámec projektu vyjmut. Rozdělení do jednotlivých nákladových položek není ve zprávě vyžadováno. Takovéto rozdělení budete předkládat v případě kontroly. Verze: 3 STRANA 10 (CELKEM 22)

11 3. Aplikace zobrazuje chybu: Náklady čerpané nad rámec částek uvedených ve smlouvě (celkem se jedná o Kč) prosím rozepište do polí ve třetím sloupci Neveřejné prostředky čerpané nad rámec rozpočtu. Aplikace hlásí chybu, protože zpráva je vyplněna nesprávně, viz obrázek č. 6. Čerpané režie jsou o ,- vyšší a tudíž čerpané náklady projektu celkem nejsou stejné jako uznané (část C). Takhle vyplněnou zprávu nelze odeslat. Obrázek č. 6: Na obrázku je zobrazen výchozí stav, takhle vyplněnou zprávu nelze odeslat. (částky z obrázku nejsou ze skutečného projektu, jsou použité jenom pro ilustraci) Rozdíl ,- účastník vykáže do třetího sloupce. Řádek Náklady projektu celkem se musí rovnat řádku Zdroje celkem, jinak aplikace neumožní zprávu odeslat. Proto musí účastník rovněž snížit i neveřejné zdroje (část D). Verze: 3 STRANA 11 (CELKEM 22)

12 Na obrázku č. 7 je výsledná, správně vyplněná zpráva: Obrázek č. 7: Správně vyplněná zpráva (částky z obrázku nejsou ze skutečného projektu, jsou použité jenom pro ilustraci) Aplikace povolí odeslat zprávu, jenom když jsou uznané a čerpané náklady projektu celkem stejné (část E) a taky uznané a čerpané zdroje (část F). Dále aplikace kontroluje, jestli jsou čerpané náklady projektu celkem rovny čerpaným zdrojům celkem. Čtvrtý sloupec, který je součtem druhého a třetího sloupce, je pouze pro vaši kontrolu. Verze: 3 STRANA 12 (CELKEM 22)

13 4. Aplikace zobrazuje chybu: Obrázek č. 8 Chyba se nejčastěji zobrazuje, když není vyplněná finanční část u některého z účastníků. Příklad: Projekt má dva účastníky, vysokou školu, která má 100% míru podpory a dalšího účastníka s 40% mírou podpory. Když je část vyplněna jenom pro vysokou školu, aplikace hlásí chybu, protože v projektu chybí neveřejné prostředky. Vyplněním financí pro dalšího účastníka se chyba přestane zobrazovat. 5. V jakém případě je potřeba vyplnit část Zdůvodnění přesunů nákladů do 20 % a vrácené podpory nad 5 %? Pole vyplňte vždy, když vykazujete jakýkoliv přesun mezi nákladovými položkami osobní, služby a ostatní. Pro přesuny nad 20 % bylo nutné požádat o změnu již v roce 2013, tyto přesuny aplikace kontroluje a zprávu nepovolí odeslat. Pole vyplňujete i v případě, když vracíte prostředky vyšší než 5 % z uznané podpory. 6. Jak lze v průběžné zprávě změnit způsob vykazování režijních nákladů? Nelze, pro rok 2013 již není možné měnit způsob vykazování režijních nákladů. Pro tuto změnu je nutné podat žádost o změnu. V případě schválení poskytovatelem bude změna platná od následujícího roku. 7. Co má být obsahem přílohy účetní evidence u příjemce a dalšího účastníka dokládané k průběžné/závěrečné zprávě za rok 2013? Oddělená účetní dokumentace projektu, resp. každého účastníka je evidence účetních operací s vazbou na příslušný projekt. Nejvhodnějším způsobem je specifikace identifikačním znakem v účetním systému organizace (např. č. střediska, č. zakázky, č. oddělení event. jméno řešitele projektu). Jedná se tedy vlastně o výtah účetních operací k předmětnému projektu z účetního systému. Verze: 3 STRANA 13 (CELKEM 22)

14 Výstupem oddělené evidence jsou konečné stavy na nákladových účtech v jednotlivých účetních obdobích pro projekt. Oddělená evidence by měla dále obsahovat i jednotlivé náběhy na těchto nákladových účtech s uvedením nejméně data účetní operace, způsobu zaúčtování, dodavatele (je-li relevantní), výše zaúčtované částky a popisu účetní operace. Zaúčtované operace v oddělené účetní evidenci musí být podloženy příslušnými účetními doklady ve vnitřním účetním systému příjemce nebo dalšího účastníka (tyto účetní doklady se nejsou součástí průběžné/závěrečné zprávy). 8. Jak se vykazuje (eviduje) docházka zaměstnanců řešících projekt? Pokud je v pracovní smlouvě přesně stanoven úvazek a popis práce daného zaměstnance, výkaz práce/docházka není povinnou součástí evidence osobních nákladů. V případě, že není úvazek upraven smlouvou/dodatkem k pracovní smlouvě je pro evidenci docházky každého zaměstnance veden měsíční/týdenní/denní výkaz pracovní činnosti. Z této evidence musí být zřejmý počet odpracovaných hodin a popis činnosti. Každý účastník projektu musí používat jednotný druh pracovních výkazů pro všechny zaměstnance podílející se na řešení projektu. Zaměstnanec podílející se na řešení projektu musí mít uzavřen s příjemcem pracovní smluvní vztah, tj. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Na stránkách Technologické agentury je dokument s názvem Vykazování odpracované doby na projektu řešící tuto problematiku (dokument platí i pro program Centra kompetence, 1. veřejná soutěž). 9. Ve sloupci uznané náklady dle smlouvy (první sloupec) jsou nesprávná data. V některých projektech 1. Veřejné soutěže programu ALFA se může stát, že zobrazovaná data neodpovídají poslednímu dodatku ke smlouvě. Tuto skutečnost oznamte neprodleně kanceláři TA ČR. Důvodem je migrace dat z původního informačního systému. Verze: 3 STRANA 14 (CELKEM 22)

15 C. Informační systém 1. Jak může další účastník přistupovat k projektu v informačním systému? Sdílet návrh projektu (resp. tzv. živý projekt ) je možné s uživatelem, který byl registrován v informačním systému TA ČR. Registraci je možné provést na adrese: https://vyzvy.tacr.cz/. Registrace je kompletní, až když ji uživatel potvrdí kliknutím na odkaz v u, který mu aplikace odešle. Vlastník projektu pak v sekci Mé projekty nastaví sdílení (viz obrázek). Možnost sdílet pro čtení i úpravy byla relevantní v době podávání návrhu projektu. Další uživatelé mají přístup k části REALIZACE PROJEKTU (průběžné a závěrečné zprávy) pouze pro čtení. Nastavit přístup pro editaci není do této části možné. 2. Jak může další účastník přistupovat k průběžné zprávě? Veškeré formuláře v této sekci může editovat pouze vlastník projektu, tj. osoba, která projekt v systému založila, nebo jí bylo vlastnictví převedeno. Další účastníci mají přístup ke zprávě pouze pro čtení a to v případě, že jim přístup udělí vlastník projektu. 3. Jakým způsobem lze změnit vlastníka projektu? Pro změnu vlastníka projektu napište tento požadavek do Helpdesku TA ČR. Verze: 3 STRANA 15 (CELKEM 22)

16 1. Obecné informace 1.1 Změny pro rok prostřednictvím informačního systému (IS) se vyplňují a odesílají průběžné (PZ) i závěrečné zprávy (ZZ). Závěrečná zpráva je poslední průběžná zpráva, vyplňují se stejné údaje - PZ i ZZ se odesílají pouze elektronicky, tzn. odpadá nutnost tisku celé zprávy a podepisování statutárními zástupci a zpracovatelem - věcná část je zjednodušena - finanční část je rozšířená o nové položky (jejich vyplnění je nepovinné) 1.2 Nový způsob odeslání zpráv - zprávy se vyplňuji elektronicky v informační systému (https://vyzvy.tacr.cz/) - po bezchybném vyplnění věcné a finanční části a jejich odeslání, se vám zobrazí tlačítko na generování PDF Potvrzení elektronického podání zprávy do IS TAČR - toto vygenerované PDF odešle příjemce prostřednictvím své datové schránky do TA ČR Datová schránka nahrazuje dopis podepsaný statutárním zástupcem příjemce. Datovou zprávou s přiloženým PDF Potvrzení elektronického podání zprávy do IS TAČR příjemce stvrzuje, že zpráva obsahuje pravdivé údaje 1.3 Průběžná zpráva (PZ) a závěrečná zpráva (ZZ) je složena z obrazovek - Věcná část (k vyplnění) - Finanční část (k vyplnění) - Přílohy ke zprávě (přikládání povinných PDF dokumentů) - Kontrola a odeslání zprávy (zobrazení chyb, obsahuje tlačítka na odeslání zpráv a generování Potvrzení elektronického podání zprávy do IS TAČR ) 1.4 Chybová hlášení - zjevné chyby při vyplňování finanční části jsou signalizovány přímo při vyplňování polí. - kontrola výpočtů (přesun do 20%, kontrola FÚUP, kontrola vrácení podpory, kontrola součtů za projekt ) je hlášena v části Kontrola a odeslání zprávy - doporučujeme při vyplňování průběžně kontrolovat tuto část (např. v dalším okně mít otevřenou sekci Kontrola a odeslání chyb) Verze: 3 STRANA 16 (CELKEM 22)

17 1.5 Typy políček k vyplnění: Pole označené modrým pruhem se generuje automaticky - není potřeba ho vyplňovat. V případě, že naleznete nesprávná data, informujte svého referenta. Pole označené oranžovým pruhem je povinné pole, takové pole nemůže nikdy zůstat prázdné a musí být vždy vyplněno textem, číslem nebo alespoň 0 (nulou). Verze: 3 STRANA 17 (CELKEM 22)

18 2. Popis části zprávy 2.1 Věcná část Výsledky - zobrazí se vám výsledky pro daný rok (podle schváleného návrhu projektu, resp. dodatku) - z rolovací nabídky vyberte ano, pokud jste výsledek splnili (dosáhli) - výsledek je splněn (dosažen) v případě, že naplňuje definici Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), např. patentu je dosaženo v případě, že je udělena patentová listina - do textového pole Popis napište shrnutí, jakým způsobem bylo dosaženo výsledku, v případě nedosažení výsledku popište důvody nedosažení Dílčí cíle - zobrazí se vám dílčí cíle pro dané období, tedy pro daný rok (podle schváleného návrhu projektu, resp. dodatku) - z rolovací nabídky vyberte ano, pokud jste dílčí cíl splnili (dosáhli) - do textového pole Popis napište shrnutí, jakým způsobem bylo dosaženo dílčího cíle, v případě nedosažení dílčího cíle popište důvody nedosažení. 2.2 Finančí část - POZOR! Všechny údaje se vyplňují v korunách - do části 7.1 uveďte skutečné čerpané náklady za každého účastníka - [P] označuje příjemce a [D] dalšího účastníka - část 7.2 je přehledová tabulka, ve které se promítnou všechna vyplněna pole, slouží pro revizi uvedených částek, zejména pak nespotřebovanou podporu, kterou je příjemce povinen vrátit poskytovateli v co nejkratší možné době po uzavření a odeslání PZ/ZZ Verze: 3 STRANA 18 (CELKEM 22)

19 Popis polí v části Zhodnocení projektu z finančního hlediska Obrázek je ve srovnání s 1. verzí dokumentu upravený Na výše zobrazeném obrázku jsou čtyři sloupce: 1. Uznané náklady dle smlouvy / dodatku; stav k : první sloupec s částkami je vyplněn automaticky, tyto data nevyplňujete. Náklady zde uvedeny odpovídají smlouvě nebo dodatku za daného účastníka. 2. Čerpané náklady (mimo přesunu do FÚUP): do druhého sloupce uveďte náklady, které jste skutečně čerpali (spotřebovali). Částky musí odpovídat oddělené účetní evidenci pro daný projekt. Částky zde uvedené jsou podkladem pro veřejnosprávní kontrolu TA ČR. 3. Neveřejné prostředky čerpané nad rámec rozpočtu: třetí sloupec je pro tento rok nový. Pokud jsou náklady spojené s řešením projektu jsou vyšší, než náklady uvedené ve smlouvě, můžete je uvést právě zde. Vyplnění je nepovinné. Na tyto náklady není možné požadovat podporu. Příklad: Faktura za službu (subdodávku) byla vystavena na ,-. Uznané náklady projektu jsou ,-. Částku rozdělíte na čerpané náklady (80 000,- se zapíše do 2. sloupce) a na částku čerpanou nad rámec smlouvy (20 000,- se zapíše do 3. sloupce). Verze: 3 STRANA 19 (CELKEM 22)

20 4. Skutečné náklady celkem (mimo přesunu do FÚUP): čtvrtý sloupec je součet 2. a 3. sloupce, jsou to skutečné náklady na projekt v daném roce za daného účastníka. Popis polí v části FÚUP (Fond účelově určených prostředků) - účastník - tato část se zobrazuje jenom pro účastníky, které mají v uznaném návrhu projektu nastavený typ organizace - VO (výzkumná organizace) - výzkumné organizace mohou část své nevyčerpané podpory na konci roku převést do FÚUP - do FÚUP je možné převést pouze nevyčerpanou dotaci (tedy rozdíl uznaná mínus čerpaná dotace) a to do výše maximálně 5 % z uznané podpory Stav podpory ve FÚUP (k ): převedena podpora z roku 2012 (vyplněno automaticky, nelze editovat). Tato částka je z Průběžné zprávy stav k Čerpání podpory z FÚUP v období : čerpaná podpora, o kterou se sníží váš FÚUP (k vyplnění). Nejvyšší povolená částka podpory možného přesunu do FÚUP za období : maximální možná částka, kterou lze převést za vykazované období (vyplněno automaticky). Přesun podpory do FÚUP za období : částka, kterou za vykazované období převádíte do FÚUP (k vyplnění). Verze: 3 STRANA 20 (CELKEM 22)

21 Konečný stav podpory ve FÚUP (k ): výše FÚUP na konci vykazovaného období. Tato částka se bude uvedena v následující zprávě (za rok 2014) jako stav FÚUP k Popis polí v části Vrácení podpory za účastníka Investiční podpora: nespotřebovaná investiční podpora za účastníka. Neinvestiční podpora: nespotřebovaná neinvestiční podpora za účastníka. Převod prostředků do FÚUP za období : částka za účastníka, kterou převádí do FÚUP za dané období. Výše vrácené podpory za vykazovaný rok: částka, kterou účastník prostřednictvím příjemce musí vrátit na účet poskytovatele ( vrácená investiční podpora plus vrácená neinvestiční podpora mínus převod prostředků do FÚUP za období ). Popis polí v části a částky v této sekci je výsledek součtu za každého účastníka projektu Verze: 3 STRANA 21 (CELKEM 22)

22 Popis polí v části Vrácení podpory za projekt za vykazovaný rok Investiční podpora: nespotřebovaná investiční podpora za celý projekt. Neinvestiční podpora: nespotřebovaná neinvestiční podpora za celý projekt. Převod prostředků do FÚUP za období : částka za celý projekt převáděná do FÚUP za dané období. Výše vrácené podpory za vykazovaný rok: nespotřebovaná podpora za celý projekt ( vrácená investiční podpora plus vrácená neinvestiční podpora mínus převod prostředků do FÚUP za období ). Vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele: částka za projekt, kterou příjemce vrátil v průběhu roku Zbývá vrátit: částka za projekt, kterou zbývá vrátit ( výše vrácené podpory za vykazovaný rok mínus vráceno v průběhu roku 2013 na účet poskytovatele ). 2.3 Kontrola a odeslání zprávy - ve spodní části jsou tlačítka, která se mění v závislosti na stavu vyplňování zprávy - pokud jsou zobrazeny chyby, je nutné tyto chyby odstranit - zprávu bude možné odeslat pouze v případě, že nebude vykazovat žádné chyby (poté bude zobrazeno tlačítko Odeslat ) 2.4 Stanovisko zpravodaje k průběžné zprávě - zde naleznete stanovisko zpravodaje k průběžné zprávě za rok 2013, které zpravodaj vypracuje do konce března 2014 Verze: 3 STRANA 22 (CELKEM 22)

PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA, CK, EPSILON A DELTA

PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA, CK, EPSILON A DELTA PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU ALFA, OMEGA, CK, EPSILON A DELTA Č. j.: TACR/95147-1/2015 Zveřejněno dne: 9. 12. 2015 Schválil/a: Jan Komárek, vedoucí

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová Realizace projektů program ALFA Lenka Pilátová Obsah Zákony, předpisy, pravidla, směrnice Výsledky a jejich termíny Řízení projektu Změny v řešení Každoroční podávání zpráv Oponentní řízení Kontroly Sankce

Více

nápověda k jednotlivým formulářům Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

nápověda k jednotlivým formulářům Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA VZOR NÁVRHU ŘEŠENÍ NABÍDKA NÁVRHU ŘEŠENÍ - PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE nápověda k jednotlivým formulářům Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7... 3 Konto žádostí... 3 Žádost

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Ústí nad Labem, 12.6.2014 Petra Grygarová, Mgr. Alena Michálková Monitoring projektu Předkládá se jeden typ monitorovacího hlášení a dva

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

Informační seminář TAČR Veřejnosprávní kontroly v praxi

Informační seminář TAČR Veřejnosprávní kontroly v praxi Informační seminář TAČR Veřejnosprávní kontroly v praxi Vykazování nákladů Průběh kontrol a zkušenosti z vykonaných kontrol na místě Mgr. Lukáš Horský Technologická agentura ČR TAČR vznikla jako organizační

Více

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN 1. Podpis smlouvy Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu (dále jen grantová smlouva ) zajištuje Grantové oddělení FF UK

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Datum konání: 11. ledna 2011, 10 12:30 hod. Místo konání: Modrá posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1

Datum konání: 11. ledna 2011, 10 12:30 hod. Místo konání: Modrá posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1 Seminář Jak správně vyplnit finanční zprávy poskytnuté institucionální podpory za rok 2010 Datum konání: 11. ledna 2011, 10 12:30 hod. Místo konání: Modrá posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1 Technologické

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Administrace Žádostí o platbu v IS CEDR

Administrace Žádostí o platbu v IS CEDR Obsah 1 Založení nové Žádosti o platbu v IS CEDR... 3 2 Vyplnění Žádosti o platbu konečným příjemcem... 4 2.1 Základní informace... 4 2.2 Seznam výdajů... 6 2.3 Přílohy Žádosti o platbu... 11 3 Podání

Více

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.:

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.: Vážení příjemci, přestože většina projektů již běží naplno a samotné vykazování nákladů k proplacení v rámci předkládaných finančních zpráv je na mnohem lepší úrovni, existují stále nedostatky v oblasti

Více

Manuál na vyplňování výkazů práce (timesheetů) pro projekt OP VK

Manuál na vyplňování výkazů práce (timesheetů) pro projekt OP VK Manuál na vyplňování výkazů práce (timesheetů) pro projekt OP VK 1. Timesheet najdete na INETu: INET MU Věda a výzkum ISEP Evidence projektů MU Timesheet 2. Zvolte vstupní parametry vyberte měsíc a pracoviště

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍ ŽÁDOSTI PROGRAMU POTENCIÁL 1. PODPOROVANÁ AKTIVITA V RÁMCI PROGRAMU

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍ ŽÁDOSTI PROGRAMU POTENCIÁL 1. PODPOROVANÁ AKTIVITA V RÁMCI PROGRAMU NÁVOD NA VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍ ŽÁDOSTI PROGRAMU POTENCIÁL 1. PODPOROVANÁ AKTIVITA V RÁMCI PROGRAMU Žadatel vyplňuje minimálně jedno a maximálně 4 políčka. Políčko c) a d) je pouze doplňující k prvním dvou

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR

Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR Obsah 1 Nepodstatné a administrativní změny... 3 2 Podání žádosti o změnu projektu konečným příjemcem... 4 2.1 Založení nové žádosti

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

Příručka pro vyplnění průběžné zprávy programu ALFA 1. výzva

Příručka pro vyplnění průběžné zprávy programu ALFA 1. výzva Příručka pro vyplnění průběžné zprávy programu ALFA 1. výzva Datum: 28. 12. 2011 Verze číslo: 4 Obsah 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 1.1. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU... 4 1.2. SOUHLAS S PODMÍNKAMI... 4 2. VĚCNÁ ČÁST...

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS.

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. ÚVOD Od 1. 1. 2016 vejde v platnost novela vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Formulář F_OVZ_SPE je určen pro ohlášení údajů souhrnné provozní evidence podle 17 odst. 3 bodu c) zákona 201/2012 Sb. a jeho vyplnění se týká všech

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech. Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích.

Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech. Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích. A. Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích 1. právech: Obchodní firma IČ Sídlo: ulice ISIN č.p. obec PSČ 2 3 4 Podíl

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 3 III. Základní informace o projektu...

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2013 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SMĚRNICE 6/2013 Rady města České Budějovice ze dne 20. 11. 2013 Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice Vydává

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000 BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Elektronické tržiště TENDERMARKET v praxi po dvouletém fungování

Elektronické tržiště TENDERMARKET v praxi po dvouletém fungování Elektronické tržiště TENDERMARKET v praxi po dvouletém fungování Tender systems s.r.o. 2014 Registrované subjekty 12000 10000 11 996 8000 6000 4000 2000 0 478 Počet povolených dodavatelů Počet povolených

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola. Ing. Tomáš Kolář

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola. Ing. Tomáš Kolář PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola Ing. Tomáš Kolář Žádost o proplacení výdajů projektu pouze 22. kolo Pravidla - Žádost o proplacení

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Metodika pro vyplnění elektronické žádosti k podprogramu 117D51200 Regenerace panelových sídlišť MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor politiky bydlení Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram

Více

VZOR PID... stejnopis č.

VZOR PID... stejnopis č. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 VZOR PID... stejnopis č. mezi: SMLOUVA č. DOT../2015 o poskytnutí účelové dotace - grantu č... na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty

Více

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Školení pro MAS. - Postup podání Žádosti o dotaci - Harmonogram - Způsobilé výdaje. Praha, 4. 11.

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Školení pro MAS. - Postup podání Žádosti o dotaci - Harmonogram - Způsobilé výdaje. Praha, 4. 11. IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Školení pro MAS - Postup podání Žádosti o dotaci - Harmonogram - Způsobilé výdaje Praha, 4. 11. 2014 Uložení ŽoD do PC Podání ŽoD Nahrání formuláře ŽoD Nahrání příloh

Více

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Nejčastější dotazy a chyby

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Nejčastější dotazy a chyby Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7 Nejčastější dotazy a chyby Podklady pro příjemce Postup administrace monitorovací zprávy v aplikaci Benefit 7+ je podrobně popsán v dokumentu s názvem Příručka Elektronická

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2014 Čl.

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 26.11.2014 PROGRAM PODPORY ČINNOSTI PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Jednorázové akce ve volném

Více

TRIO - nový program podpory aplikovaného výzkumu MPO

TRIO - nový program podpory aplikovaného výzkumu MPO TRIO - nový program podpory aplikovaného výzkumu MPO Ing. Eva Kořínková Ministerstvo průmyslu a obchodu 16. prosince 2015, JIC Brno TRIO - program financovaný z národních prostředků ( žadateli i subjekty

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 (nově upravené vydání) 1) Legislativa Režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o DPH se použije v případě plnění pro jiného plátce

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

3. veřejná soutěž programu OMEGA

3. veřejná soutěž programu OMEGA 3. veřejná soutěž programu OMEGA Martin Bunček - člen předsednictva TA ČR Markéta Šulcová - vedoucí odd. veřejných soutěží Lenka Pilátová - vedoucí odd. realizace projektů Martin Kobert - právní úsek Technologická

Více

Refundace cestovních nákladů delegátů České republiky na jednání v působnosti Rady EU z prostředků Generálního sekretariátu Rady Evropské Unie

Refundace cestovních nákladů delegátů České republiky na jednání v působnosti Rady EU z prostředků Generálního sekretariátu Rady Evropské Unie Refundace cestovních nákladů delegátů České republiky na jednání v působnosti Rady EU z prostředků Generálního sekretariátu Rady Evropské Unie Postupy pro refundace I. Výchozí dokumenty Externí legislativa

Více

Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci

Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci Jakými pravidly se řídí udělování grantů, jak o nich získat informace a jak získat přesné pokyny pro podávání žádostí? Návrhy projektů

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOT/62/04/000000/2012 PID Stejnopis č. podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

"Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015

Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 "Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 1. Základní informace Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách, a to v návaznosti na

Více