KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá Radouň, IČ Dílčí přezkoumání se uskutečnilo na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle územního celku: Obec Okrouhlá Radouň, Okrouhlá Radouň 82, Přezkoumané období od do Dílčí přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Hana Krčková Zástupce územního celku: starosta účetní Zdeněk Leitner Pavlína Kadlecová U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: Stránka 1 z 7

2 A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá Radouň byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., Účetní doklad Popis písemnosti ze dne (došlo na KÚ ) ze dne (došlo na KÚ ) Č ze dne přeúčtování pohledávek na účet Ostatní dlouhodobé pohledávky Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Hlavní kniha Schválený rozpočet Návrh rozpočtu Závěrečný účet Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Rozpočtová opatření Účtový rozvrh Fin 2-12M sestavený k září 2012 schválen v ZO dne zveřejněn od do za rok 2011 zveřejněn od do schválen v ZO dne bez výhrad schválení rozpočtu schválení závěrečného účtu za rok , , , schválení rozpočtových opatření schválení prodeje pozemku Prodej pozemku Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene ze dne p.č. 1166/15 o výměře 75 m2 - kupní cena 600,- Kč - záměr zveřejněn od do prodej pozemku schválen v ZO dne Právní účinky vkladu účetní doklad Č ze dne Příjmový pokladní doklad Č. 171 ze dne ,- Kč - úhrada kupní ceny - účetní doklad Č. P ze dne účetní doklad Č ze dne Č. 1 schváleno v ZO dne Č. 2 schváleno v ZO dne Č. 3 schváleno v ZO dne Č. 4 schváleno v ZO dne U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: Stránka 2 z 7

3 Faktura Darovací smlouvy Faktura Evidence poplatků Účetní doklad Pokladní kniha (deník) Dohoda o hmotné odpovědnosti Pokladní doklad Bankovní výpis Vnitřní předpis a směrnice Nákup majetku Faktura č ze dne územní studie Okrouhlá Radouň -lokality 5S0 a 8S ,- Kč - účetní doklad č ze dne předpis faktury a zařazení do majetku obce na účet 019 Výpis z účtu u KB, a.s č. 64 ze dne úhrada faktury - účetní doklad č ze dne zaúčtování úhrady (pol. 6121) Darovací smlouva o převodu movitých věcí ze dne převod movitých věcí (PC stanice, monitor, tiskárna) - reálná hodnota darovaných věcí činí celkem 7.300,- Kč Účetní doklad č ze dne vyřazení z podrozvahy a zařazení do majetku obce na účet 028 ve výši 7.300,- Kč Faktura č ze dne likvidace komunálního odpadu ,- Kč - účetní doklad č ze dne Výpis z účtu u KB, a.s. č. 85 ze dne úhrada faktury - účetní doklad č ze dne zaúčtování úhrady rok odpady, psi č ze dne předpis poplatku - psi, TDO, nájem obecního rybníka červenec 2012 ze dne Výdajový pokladní doklad č. 190 ze dne občerstvení - 824,- Kč - účetní doklad č. V ze dne Výpis z účtu u KB, a.s. č. 86 ze dne účetní doklad č ze dne zaúčtování připsaného úroku, bankovního poplatku Směrnice s účinností od seznam účetních knih, oběh dokladů, platné číselné řady, zatřídění majetku, používaný účetní program Triáda MUNIS 2000 Podpisové vzory ze dne Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2011 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě s účinností od B. ZJiŠTĚNí Z DílČíHO PŘEZKOUMÁNí Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá Radouň nebylv zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání ( 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.). 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů obec nemá zřízeny žádné fondy 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku obec neprovozuje podnikatelskou činnost U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: Stránka 3 z 7

4 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami obec neuzavřela žádnou smlouvu týkající se sdružených prostředků 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv obec neobdržela žádné prostředky 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob obec neuzavřela žádnou smlouvu ani dohodu o ručení za závazky fyzických a právnických osob 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob obec nemá žádný zastavený majetek ve prospěch třetích osob 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku Bvlv zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumání ( 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.). 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Náklady z činnosti". Kontrolou výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že obec neúčtuje náklady na cestovné na účet Cestovné a náklady na opravy na účet Opravy a udržování. 33 vyhláška Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby. Při zaúčtování faktury Č. 03/2012 ze dne územní studie Okrouhlá Radouň ve výši ,- Kč bylo zaúčtováno na nesprávnou položku odst. 3 vyhláška Č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: Stránka 4 z 7

5 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí. Kontrolou kupní smlouvy ze dne na prodej pozemku p.č. 1166/15 ostatní plocha o výměře 75 m2 za kupní cenu 600,- Kč bylo zjištěno, že pozemek byl nesprávně odúčtován z účtu 031 dne Dnem uskutečnění účetního případu je den doručení na vklad katastrálnímu úřadu, to je dne ČÚS 701 bod 6.2. a 6.4. čús ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. V ZO dne byl schválen rozpočet. Není zde uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. 4 odst. 4, 5 zákon Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů C. PLNĚNí OPATŘENí K ODSTRANĚNí NEDOSTAKŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí ŮZEMNíHO CELKU ZA PŘEDCHOzí ROKY. BVlv zjištěny chyby a nedostatky. které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c), 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Zákon Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 41 odst. 1 Listina osvědčující právní úkon nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost právního úkonu ve smyslu zákona. Obec uzavřela smlouvu o nájmu pozemků dne , kde je obec jako pronajímatel pozemku p. Č. 484/10 v k.ú. Okrouhlá Radouň. Smlouva uzavřena na dobu deseti let..roční nájemné za pronajatý pozemek ve výši 100,- Kč. Nájemné je splatné při podpisu smlouvy a následně vždy do předchozího roku. Kontrolou této smlouvy však bylo zjištěno, že smlouva nebyla opatřena doložkou, potvrzující zveřejnění před schválením této nájemní smlouvy. NAPRAVENO (dne: ) Zastupitelstvo obce přijalo dne opatření, že smlouvy budou opatřeny doložkou potvrzující zveřejnění záměru. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Vyhláška Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, 22 Územní celek chybně účtovalo krátkodobých pohledávkách. Kontrolou inventarizace krátkodobých pohledávek k účtu 311 (odběratelé) bylo zjištěno, že účetní jednotka vykazuje na analytickém účtu částku ve výši ,- Kč. Dle dokladové inventury bylo zjištěno, že se jedná o nesplatné pohledávky vzniklé z kupních smluv za prodej pozemků osmi FO. Tyto smlouvy byly uzavřené v minulých účetních obdobích a jejich splatnost je následující: U třech FO je splatnost do roku 2013, u dvou FO je splatnost do roku 2014, u jedené FO je splatnost do roku 2015 a u dvou FO je splatnost do roku Z výše uvedeného vyplývá, že se v tomto případě nejedná o krátkodobé pohledávky, ale o dlouhodobé pohledávky, kde splatnost jednotlivé pohledávky je delší než jeden rok. NAPRAVENO (dne: ) Účetním dokladem Č ze dne byly pohledávky ve výši ,- Kč přeúčtovány na účet Ostatní dlouhodobé pohledávky. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: e-rnail: Stránka 5 z 7

6 Bvly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v 10 odst. 3 pism. c) zákona č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 4 odst. 5 Rozpočet byl schválen jako schodkový, schodek však nebylo možné uhradit ani finančními prostředky z minulých let ani návratnými zdroji. Kontrolou schváleného rozpočtu na rok 2011 bylo zjištěno, že ZO schválilo usnesením č.5) rozpočet o celkových příjmech ve výši ,- Kč a celkových výdajích ve výši ,- Kč s iim, že tento schodek ve výši ,- Kč bude krytý z přebytku hospodaření obce Avšak kontrolou výkazu FIN 2-12 M a rozvahy k bylo zjištěno, že obec neměla na toto kryti schodku dostatek finančních prostředků z přebytku minulých let ani jiných návratných zdrojů, neboť finanční prostředky byly pouze v částce ,20 Kč, což je rozdíl v částce ,80 Kč NAPRAVENO (dne: ) Schválení rozpočtu v ZO dne ,bod č.2.celkové příjmy ve výši ,- Kč a celkové výdaje ve výši ,- Kč, schodek ve výši ,- Kč hrazen z přebytku předchozího roku, rozpočet je nedílnou součásti tohoto zápisu jako příloha. KS na BÚC v částce ,40 Kč Okrouhlá Radouň, dne 29. října 2012 Hana Krčková kontrolor pověřený řízením přezkoumání t;dt. KRAJSKÝ úřad JIHOčESKÝ KRAJ Odbo ~ltonomický odděleni,>r"lkulnu a metodiky /í' ' ILm:=~~~::~::= nospoc fani obci ~n podpis a razítko S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření o počtu 7 stran byl seznámen dne a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne Zdeněk Leitner starosta ~ 03EC podpis a razítko OUHLÁ RADOUŇ 042 NOV; VCELNICE U Zimního stadionu 1952/2,37076 Ceské Budějovice, tel.: , fax: Stránka 6 z 7 U Zimního stadionu 19~2/2, Ceské Budějovice, tel.: , fax: e-rnail: Stránka 7 z 7

7 A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá Radouň byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., Účetní doklad Popis písemnosti ze dne (došlo na KÚ ) ze dne (došlo na KÚ ) č ze dne přeúčtování pohledávek na účet Ostatní dlouhodobé pohledávky Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Hlavní kniha Schválený rozpočet Návrh rozpočtu Závěrečný účet Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Rozpočtová opatření Účtový rozvrh Fin 2-12M sestavený září 2012 schválen v za dne zveřejněn od do za rok 2011 zveřejněn od do schválen v za dne bez výhrad schválení rozpočtu schválení závěrečného účtu za rok , , , schválení rozpočtových opatření schválení prodeje pozemku Prodej pozemku Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene ze dne p.č. 1166/15 o výměře 75 m2 - kupní cena 600,- Kč - záměr zveřejněn od do prodej pozemku schválen v za dne Právní účinky vkladu účetní doklad č ze dne Příjmový pokladní ceny doklad č. 171 ze dne ,- Kč - úhrada kupní - účetní doklad č. P ze dne účetní doklad č ze dne č. 1 schváleno v za dne č. 2 schváleno v za dne č. 3 schváleno v za dne č. 4 schváleno v za dne U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice, tel.: , fax: Stránka 2 z 7

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 090270/2013/KUSK 003395120 14/KUSK Stejnopis č. / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE Ič: 00242268 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více