TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová"

Transkript

1 METODY URČENÍ PŘEVODNÍCH CEN TRANSFER PRICING METHODS Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová Abstrakt Příspěvek se zaměřuje na Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy a na Pokyn MF č. D-258 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky převodní ceny; a to konkrétně na problematiku metod stanovení převodních cen. V příspěvku jsou vymezeny transakční metody v členění, které uvádí Směrnice o převodních cenách, definovány silné a slabé stránky metod, je posouzena aplikace jednotlivých metod, a následně vzájemně metody porovnány. Cílem příspěvku je identifikovat popisovanou problematiku a následně nalézt odpověď na otázku, kdy, kterou metodu aplikovat, a jakým způsobem. Včetně doporučení, jak postupovat při výběru vhodné metody. Klíčová slova: transakční metody, převodní ceny, Směrnice o převodních cenách Abstract The article deals with the Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations and the Communication by the Ministry of Finance in respect of international standards application in taxation of transactions between associated enterprises transfer pricing; concretely the issue of transfer pricing methods. There are defined transactional methods according to Transfer Pricing Guidelines, strong points and weak points of methods, explored its aplication and finally traded off methods in this article. The aim of the paper is to identify describeb questions and to find answer to question when and which methods applied and how. With the inclusion of recommendation how is proceeding at choosing suitable method. Key words: transactional methods, transfer pricing, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations Problematika transferových neboli převodních cen 1 spadá do oblasti mezinárodního zdanění a mezinárodního daňového plánování. Důsledně se jí zabývá Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), která v roce 1995 vydala dokument Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, jenž navazuje na čl. 9 Sdružené podniky 2 Modelové daňové smlouvy OECD, kde je definován princip tržního odstupu 3. 1 Převodní cenou rozumíme cenu, která je realizována při obchodu - transakci mezi subjekty ekonomicky, personálně či jinak spojenými tzv. sdruženými podniky. Tato transakce je považována za řízenou, závislou či kontrolovanou transakci, u které je velká pravděpodobnost, že stanovená cena v transakci neodpovídá principu tržního odstupu. 2 Sdruženými podniky dle definice uvedené v čl. 9 modelové smlouvy a v 23 odst. 7 ZDP se rozumí podniky ekonomicky nebo personálně spojenými, kdy podnik jednoho státu či shodné osoby se podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění podniku druhého státu. 3 Princip tržního odstupu určuje podmínky transakce mezi dvěma společnostmi, která probíhá v konkurenčních podmínkách, tedy za cenu obvyklou dle české daňové úpravy. V případě neoprávněných odchylek od takto stanovené ceny má finanční úřad právo doměřit společnosti dodatečnou daň včetně penále. Více uvádí čl 9 Modelové daňové smlouvy OECD a zákon o daních z příjmů v 23 odst. 7.

2 Kromě této organizace se zmíněným problémem zabývá Evropská komise, která na základě návrhu EU Point Transfer Pricing Fora vydala tzv. Kodex chování pro účely dokumentace převodních cen u spřízněných společností v EU. Česká Republika je členem OECD od roku 1995 a svým členstvím se zavázala respektovat přístupy této organizace. Právní závaznost vydaných směrnic OECD vyplývá pro Českou Republiku z mnohostranné mezinárodní Vídeňské úmluvy o smluvním právu, jejímž signatářem ČR je. Z tohoto hlediska je možné směrnici využívat pro daňové účely stejně jako je využívána ostatními členskými státy OECD coby výkladové pravidlo článku 9 modelové smlouvy. Do české daňové praxe byla převzata doporučení a principy uvedené ve výše zmíněných dokumentů, Směrnici OECD o převodních cenách a Kodexu chování, od r v podobě následujících metodických pokynů Ministerstva financí: Pokyn č. D-258 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny. Pokyn byl doplněn o interní materiál pro pracovníky územních finančních orgánů. Pokyn č. D-292 Sdělení MF k 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami. Pokyn č. D-293 Sdělení MF k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami. Princip tržního odstupu byl zaveden do české legislativy už v roce 1996 v 23 odst. 7 ZDP. Předmětem zkoumání podle Směrnice OECD o převodních cenách jsou řízené transakce, jejich ocenění a rozdělení zisků z nich plynoucích mezi sdružené podniky. Při posuzování, zda řízené transakce jsou v souladu s principem tržního odstupu, jsou uplatněny 2 významné zásady, tj. každý podnik je chápán jako samostatný daňový subjekt a je kladen důraz na povahu obchodu. Základem pro uplatnění principu tržního odstupu je provedení tzv. srovnávací analýzy, kdy je nutné najít k řízeným transakcím srovnatelné nezávislé transakce. Součástí srovnávací analýzy je i funkční analýza, na základě jejichž výsledků je zvolena vhodná metodika tvorby převodních cen. Cílem příspěvku je identifikovat problematiku transakčních metod a následně nalézt odpověď na otázku, kdy, kterou metodu aplikovat, a jakým způsobem. Včetně doporučení, jak postupovat při výběru vhodné metody. 1 VÝSLEDKY Směrnice OECD o převodních cenách se současně s vymezením principu tržního odstupu zabývá i nástroji k jeho naplnění, kterými jsou zejména transakční metody. Na základě provedené srovnávací a funkční analýzy se přistupuje ke zjištění výše převodních cen vhodně zvolenou metodou. Směrnice OECD o převodních cenách doporučuje 5 základních metod, případně kombinace těchto metod, a to konkrétně: 1) Tradiční transakční metody metodu srovnatelné nezávislé ceny (Comparable uncontrolled price method, CUP), metodu ceny při opětovném prodeji (Resale price method, RPM), metodu nákladů a přirážky (Cost plus, COST+).

3 2) Transakční ziskové metody metodu rozdělení zisku (Profit split method, PROFI SPLIT), transakční metodu čistého rozpětí (Transactional net margin method, TNMM). U tradičních transakčních metod dochází k porovnání cen (marží) uplatňovaných v transakcích mezi spojenými osobami s cenami uplatňovanými v nezávislých transakcích. Použití těchto metod vyžaduje informace o nezávislých cenách či ziskových maržích, které jsou porovnávány s řízenou transakcí. U ziskových transakčních metod se zkoumají ziskovosti dosahované v transakcích se spojenými osobami. 1.1 Tradiční transakční metody Tradiční transakční metody se dále rozdělují na metody přímé a nepřímé. Mezi přímé metody patří metoda srovnatelné nezávislé ceny. Tuto metodu lze aplikovat v případě, kdy je možné ke zkoumané řízené transakci najít transakci nezávislou, která je srovnatelná či ji lze upravit na srovnatelnou transakci. Jelikož pro řadu zkoumaných transakcích realizovaných mezi spřízněnými subjekty neexistuje obdobná nezávislá transakce, nelze tuto přímou metodu vždy aplikovat a je nutné použít některou z nepřímých metod. Mezi ně patří metoda ceny při opětovném prodeji a metoda nákladů a přirážky Metoda srovnatelné nezávislé ceny Podle Pokynu D 258 metoda srovnatelné nezávislé ceny - CUP srovnává ceny v řízené transakci s cenami ve srovnatelné nezávislé transakci za srovnatelných okolností. Tato metoda je nejjednodušší z hlediska použivatelnosti, avšak vyžaduje velkou míru srovnatelnosti, neboť kontrolovaná cena je rovna nezávislé ceně. Používá se hlavně u těch transakcí, kde je plně srovnatelný (totožný) výrobek. Nejlépe běžně obchodovaná komodita, kterou zkoumaný podnik prodává jak spřízněným podnikům, tak podnikům nezávislým. Metoda CUP je nejpřímějším a nejspolehlivějším způsobem pro aplikaci principu tržního odstupu a má tedy tato metoda přednost před ostatními metodami. Směrnice OECD o převodních cenách ji jednoznačně preferuje. Metoda má však nevýhodu, je složité nalézt srovnatelnou transakci mezi nezávislými podniky, kde neexistují rozdíly s podstatnými dopady na cenu. V takovém to případě, je nutné provést úpravy. Rozsah a spolehlivost provedených úprav však ovlivní relativní spolehlivost analýzy podle CUP metody. Těžkosti vznikající při provádění úprav by však neměly vyloučit praktickou aplikaci CUP metody a měla by být vyvinuta veškerá snaha upravit údaje tak, aby mohla být tato metoda vhodně použita. Metoda má i nespornou výhodu, je relativně nezávislá na interním informačním systému podniku, neboť zkoumaná cena se srovnává s cenou, kterou lze ověřit na trhu. Teprve až je nutné provést úpravy transakce z důvodu srovnatelnosti, je nutné využít interní informační systém podniku Metoda ceny při opětovném prodeji Metoda ceny při opětovném prodeji RPM podle Pokynu D 258 vychází z ceny, za kterou je produkt nakoupený od sdruženého podniku prodán nezávislému podniku (konečnému odběrateli), tato nezávislá cena je pak snížena o hrubé rozpětí (cenové rozpětí, hrubá přirážka) závislého prodejce. Kontrolovaná cena je tedy rovna nezávislé ceně mínus přirážka závislého prodejce. Z toho vyplývá, že RPM metoda vychází částečně z informace zjištěné na trhu (konečná cena pro spotřebitele nezávislá cena), jenž je následně doplněna o interní informaci z podniku (marži).

4 Výsledná předací cena je primárně ovlivněna způsobem určení přiměřené hrubé přirážky, kterou lze odvodit z marže, kterou dosahuje sledovaný podnik u stejných produktů, jenž prodává nespřízněným subjektům nebo z marže, kterou dosahuje nezávislý podnik u srovnatelných transakcí. Obecně však platí, že hrubá přirážka musí pokrýt prodejní náklady a ostatní provozní náklady včetně přiměřené výše zisku s ohledem na provozované funkce, tedy využívaná aktiva, podstoupená rizika a další podnikatelské atributy. Výši cenového rozpětí u RPM rozlišujeme na: malou, nevykonává-li prodejce v řízené transakci podstatnou obchodní činnost, ale pouze zboží převádí třetí straně např. distributor; vyšší, může-li prodejce prokázat, že ve skutečnosti nese specifická rizika (plné riziko vlastnictví, plnou odpovědnost, rizika související s reklamou, marketingem, distribucí, zárukou atd.) nebo výrazně přispívá k vytvoření nebo údržbě nehmotného majetku spojeného s produktem. Oproti prvnímu případu je ve druhém případě těžší určit cenové rozpětí, neboť nelze snadno určit, do jaké míry původně převáděné zboží přispělo k hodnotě konečného výrobku. Velikost cenového rozpětí je tedy ovlivněna úrovní aktivit vykonávaných prodejcem, kterou je vždy třeba doložit relevantními důkazy. Významným faktorem u RPM je také faktor času, čím je doba mezi nákupem a následným prodejem kratší, tím méně faktorů je třeba brát v úvahu a konečný výsledek předací ceny je přesnější (v případě delšího trvání se berou v úvahu změny trhu, měnových kurzů atd.). Spolehlivost metody RPM je snížena, existují-li výrazné rozdíly ve způsobech, jakými sdružené podniky a nezávislé podniky vykonávají své podnikatelské činnosti. Existují-li podstatné rozdíly, měly by se provést úpravy, jejichž rozsah a spolehlivost ovlivní relativní spolehlivost analýzy v rámci metody RPM. Použití metody RPM je nejužitečnější u marketingových operací. Dále je vhodné metodu použít v rámci vertikálně integrovaného koncernu, kde podniky na sebe technologicky navazují, produkt se postupně zhodnocuje a tím roste jeho cena. Metoda by měla hodnotit způsob rozdělení zisku mezi jednotlivé výrobce a finálního distributora Metoda nákladů a přirážky Východiskem ceny určené Metodou nákladů a přirážky COST + jsou celkové náklady spojené s tvorbou a prodejem výkonu, které jsou upraveny o přiměřenou hrubou marži (ziskovou přirážku). Podle Pokynu D 258 tedy, nezávislá cena plus přirážka závislého dodavatele je rovna kontrolované ceně. Přesněji, celkové náklady představují náklady, které vynaložil dodavatel v souvislosti s produktem, který dodává příbuznému kupci (jinému koncernovému podniku), včetně připočtení adekvátní přirážky na pokrytí přiměřeného zisku s ohledem na vykonávané funkce a podmínky trhu. Předmětnou přirážku k nákladům lze odvodit z přirážky, kterou realizuje: sledovaný podnik u srovnatelných nezávislých transakcí, nebo srovnatelný nezávislý podnik u srovnatelných transakcí. Při stanovování nákladů často vzniká problém s identifikováním spojení mezi výší nákladů a tržní cenou, např. když je učiněn hodnotný objev a vlastník měl na daný výzkum pouze malé náklady. Metoda COST+ vychází pouze z interních informací podniku, orientace na náklady a adekvátní ziskovou přirážku. Zjištěná cena je tedy izolovaná od údajů z trhu a v případě nevhodné aplikace povede k nesprávným výsledkům nerespektující situaci na externím trhu tj. nesplnění principu tržního odstupu. Směrnice OECD o převodních cenách uvádí, že musí být analyzovány rozdíly mezi řízenými a nezávislými transakcemi, které mají dopad na výši přirážky, aby se určilo, které úpravy je třeba u příslušné přirážky nezávislé transakce

5 provést. Dále je nutné zvážit rozdíly ve výši a typech výdajů (provozní výdaje, neprovozní výdaje včetně finančních výdajů) spojených s funkcemi vykonávanými stranami a podstoupenými riziky nebo srovnávanými transakcemi, a také konzistentnost účetnictví (zda jsou použity stejné typy nákladů). Metoda COST+ je nejužitečnější tam, kde je mezi spřízněnými podniky prodáváno nedokončené zboží nebo tam, kde spřízněné podniky uzavřely dohody o společném využívání vybavení nebo dlouhodobé dohody o nákupu a dodávce, nebo jedná-li se v řízené transakci o poskytování služeb. Tedy v případě, kdy závislý dodavatel (výrobce) podstatně nepřispívá k hodnotě prodávaného zboží. 1.2 Transakční ziskové metody Transakční ziskové metody se používají výhradně tehdy, kdy nelze získat potřebné informace nebo dostupné informace nejsou uspokojivé kvality pro aplikaci preferovaných tradičních transakčních metod či pokud zjištěná převodní cena vyvolává pochybnosti. Směrnice OECD o převodních cenách přímo zdůrazňuje, že: Metody založené na zisku jsou přijatelné pouze tehdy, jsou-li slučitelné s čl. 9 Modelové daňové smlouvy OECD, zejména co se týče srovnatelnosti. Tohoto požadavku se dosáhne aplikací metod způsobem, že se přiblíží tržní ceně, což vyžaduje, aby zisky plynoucí z řízených transakcí byly porovnány se zisky plynoucí ze srovnatelných transakcí mezi nezávislými podniky. Jedinými ziskovými metodami, které vyhovují principu tržního odstupu, jsou ty, které jsou v souladu s metodou rozdělení zisku nebo transakční metodou čistého rozpětí. Dále mezi transakční ziskové metody patří i metoda srovnatelného zisku (Comparable Profit Method) a metoda modifikované přirážky (Modified Cost Plus/Resale Method). Jelikož tyto metody vyhovují principu tržního odstupu jen s určitými výhradami, nejsou příliš doporučovány. Směrnice OECD o převodních cenách uvádí i netržní přístup, a to rozdělení globálního zisku podle vzorce, jelikož členské země OECD zdůrazňují podporu v princip tržního odstupu, odmítají tento netržní přístup. Použití transakčních ziskových metod nesmí vést v přílišné zdanění podniků, které dosahují nižších zisků, nebo v malé zdanění podniků, jenž mají vyšší zisky, než je průměr. Podle principu tržního odstupu nelze uvalit dodatečnou daň na podniky, které jsou méně úspěšné než průměrné podniky, jsou-li důvodem neúspěchu komerční důvody Metoda rozdělení zisku Metoda rozdělení zisku PROFI SPLIT je vhodná pro posouzení složitých, úzce provázaných obchodních transakcích, které nelze posuzovat odděleně. Podstatou metody je ověření, zda dělení zisku mezi sdruženými podniky odpovídá způsobu, jakým by byl tento zisk rozdělen mezi nezávislými podniky. Při použití metody se vychází z předpokládaných zisků, neboť není možné, aby daňový poplatník věděl, jaké budou skutečné zisky z podnikání v okamžiku stanovení podmínek obchodní transakce. Aplikace metody probíhá ve dvou etapách. Nejprve metoda PROFI SPLIT identifikuje zisk sdružených podniků, který má být rozdělen, z řízených transakcí bez ohledu na to, kde je vykazován, tzv. celkový zisk k rozdělení (Combined Profit). Následně se zkoumá způsob rozdělení zisku. Směrnice OECD o převodních cenách uvádí 2 přístupy k odhadu rozdělení zisků: analýza zásluh; zbytková analýza.

6 Analýza zásluh rozděluje kombinovaný zisk 4 prostřednictvím funkční analýzy, která bere v úvahu nejen skutečné ale i jedinečné vykonávané funkce daného podniku v předmětné transakci, které se u nezávislých podniků nemusí vyskytovat. Ohodnocení přínosu podniku k celkové transakci se porovnává s ohodnocením obdobné funkce na externím trhu, takže je nutné nalézt podniky se srovnatelnými funkcemi, jako mají sdružené podniky zúčastněné na transakci. Na základě provedené funkční analýzy jsou stanoveny váhy, které jsou podkladem pro rozdělení celkového zisku z transakce. Neboli dle míry ziskovosti zjištěné u srovnatelných nezávislých podniků se určí jakého podílu na zisku by měl dosáhnout sdružený podnik. Zbytková analýza rozděluje kombinovaný zisk plynoucí ze zkoumaných transakcích ve dvou stádiích: v prvním stádiu je každému účastníku přiřazen dostatečný zisk (Sufficient Profit), který zajišťuje základní návratnost (základní míru výnosnosti) odpovídající typu transakce, do které je zapojen; ve druhém stádiu je zbytkový zisk či ztráta (Residual Profit), zůstávající po dělení v prvním stádiu, přiřazen stranám tak, jak by byl pravděpodobně rozdělen mezi nezávislými podniky na základě analýzy zásluh. Směrnice OECD o převodních cenách vymezuje i další dva přístupy rozdělení zisku, a to: dle míry návratnosti kapitálu, který využívá podnik v řízené transakci. Nevýhodou přístupu je nezohlednění podmínek na kapitálovém trhu a dalších relevantních aspektů; na základě rozčlenění zisků, které jsou skutečným výsledkem srovnatelných transakcí mezi nezávislými podniky. Nevýhodou tohoto přístupu je obtížnost nalezení nezávislých podniků účastnící se dostatečně srovnatelných transakcí Transakční metoda čistého rozpětí Poslední metodou uváděnou ve Směrnici OECD o převodních cenách a vyhovující principu tržního odstupu je transakční metoda čistého rozpětí TNMM. Tato metoda zkoumá čisté ziskové rozpětí, které uskutečňuje daňový poplatník z řízené transakce ve vztahu k přiměřenému základu, tj. porovnává finanční ukazatele související s řízenou transakcí s finančními ukazateli souvisejícími se srovnatelnou nezávislou transakcí. ROUN (2006) přímo uvádí, že jde o porovnání poměrových ukazatelů jednotlivých transakcí, kdy v čitateli poměrového ukazatele je zisk z dané transakce a ve jmenovateli celkové výnosy, celková aktiva či jiná vhodná absolutní veličina. Je tedy přijatelné brát v úvahu některý z poměrových ukazatelů rentability. Specifikem aplikace těchto ukazatelů je skutečnost, že se nezjišťují za celý podnik, ale pouze za danou transakci. ROUN (2006) také nesouhlasí s pojmem čistá marže vztahující se k čistému ziskovému rozpětí z řízené transakce, které uvádí Směrnice OECD o převodních cenách. Považuje toto pojmové vymezení za nevhodné a přiklání se k označení zisk z transakce. Celou metodu by pak nazval Metodou srovnatelných poměrových ukazatelů. Směrnice OECD o převodních cenách uvádí, že metoda TNMM je podobná metodě COST+ a RPM metodě, z čehož vyplývá že, čisté rozpětí z řízené transakce by mělo být stanoveno s odkazem na čisté rozpětí ze srovnatelných nezávislých transakcích. Je tedy potřeba provést funkční analýzu, a to jak u sdruženého podniku, tak i v případě nezávislého podniku, aby se stanovilo, zda jsou transakce srovnatelné a které úpravy je potřeba provést, aby bylo dosaženo 4 Kombinovaným ziskem se rozumí celkový zisk z transakcí nebo zůstatkový zisk, který nemůže být snadno přidělen jedné ze stran, jako např. zisk plynoucí z vysoce hodnotného či jedinečného nehmotného majetku.

7 spolehlivých výsledků. Při aplikaci metody TNMM je třeba brát v úvahu následující skutečnosti (měřítka srovnatelnosti): Ceny budou pravděpodobně ovlivněny rozdíly v produktech a hrubá rozpětí budou pravděpodobně ovlivněna rozdíly ve funkcích. Avšak pouhá podobnost funkcí mezi dvěma podniky nevede nutně ke spolehlivým srovnáním, protože zisková rozpětí vztahující se k těmto funkcím nemusí být automaticky srovnatelná. Užití čistých rozpětí může vnést větší stupeň pomíjivosti do určení převodních cen ze dvou důvodů. Za prvé, čistá rozpětí mohou být ovlivněna faktory, které nemají dopad na hrubá rozpětí a ceny. Za druhé, čistá rozpětí mohou být ovlivněna některými shodnými faktory (např. konkurenční postavení), které mohou ovlivnit cenu a hrubá rozpětí, ale dopady těchto faktorů nemohou být snadno vyloučeny. Čistá rozpětí mohou být přímo ovlivněna, hrozbou nových podniků, konkurenčním postavením, efektivností managementu a individuálním strategií, hrozbou substitučních produktů, lišící se strukturou nákladů, rozdíly v kapitálových nákladech, stupněm podnikatelských zkušeností. Každý z těchto faktorů může být ovlivněn řadou dalších prvků. Pokud existují rozdíly mající s velkou pravděpodobností podstatný dopad na ziskovost zkoumaných činností a srovnávaných činností, je nutné provést potřebnou úpravu. Spolehlivost nezbytných úprav pak ovlivní spolehlivost analýzy. Např. i když se dva podniky pohybují ve stejném průmyslu, mají odlišné ziskovosti v závislosti na jejich podílu na trhu, na konkurenčním postavení atd. Konzistence čistá rozpětí musí být u sdružených a nezávislých podniků měřena konzistentně. Navíc odpisy a rezervy je třeba brát také v úvahu pro dosažení spolehlivé srovnatelnosti. Směrnice OECD o převodních cenách doporučuje metodu TNMM použít v případech, kdy srovnávané podniky používají rozdílnou metodiku pro výpočet hrubé marže a tudíž je obtížné provést srovnání na jejím základě. ROUN (2006) s tímto názorem nesouhlasí a uvádí nelze předpokládat, že ziskový poměrový ukazatel bude kategorií, která je srovnatelná, protože je ovlivněna obdobnými faktory. Zisk z transakce, uváděný v čitateli relativních kritérií, může být výrazně ovlivněn způsobem alokace nákladů a výnosů. Je pravděpodobné, že podnik neprovádí pouze jeden druh transakce, takže celkové náklady na zkoumanou transakci se skládají z nákladů přímo a nepřímo souvisejících s danou transakcí. Alokace nepřímých nákladů pak závisí na použité metodice, která následně ovlivňuje výsledný zisk z dané transakce. Další faktor omezující srovnatelnost poměrových ukazatelů je dle ROUNA (2006) hodnota vykazovaná ve jmenovateli v samotném poměrovém ukazateli. Hodnota nemusí být pouze náklad či výnos, ale i aktiva využívána při dané transakci. Pak bude významným determinantem případné srovnatelnosti způsob oceňování předmětných aktiv (např. zda jsou oceňována cenou pořizovací, zůstatkovou atd.). I přesto si může metoda TNMM dovolit praktické řešení jinak neřešitelných problémů převodních cen, je-li použita citlivě a s přiměřenými úpravami, aby zohlednila rozdíly. Podle Směrnice OECD o převodních cenách by však neměla být použita, pokud nejsou určena čistá rozpětí z nezávislých transakcí téhož daňového poplatníka ve srovnatelných situacích nebo pokud nejsou přiměřeně brány v úvahu rozdíly mezi sdruženými a nezávislými podniky mající podstatný dopad na použité čisté rozpětí. 1.3 Silné a slabé stránky metody Výše popsané transakční metody mají řadu silných i slabých stránek (viz tab. č. 1 a 2). Před aplikací vybrané metody je nutné tyto slabé a silné stránky vzít do úvahy.

8 Tab. č. 1: Silné a slabé stránky tradičních transakčních metod CUP Silné stránky Nejjednodušší z hlediska použivatelnosti. Nejpřímější a nejspolehlivější způsob pro aplikaci principu tržního odstupu. Relativně nezávislá na interním informačním systému podniku, cenu lze ověřit na trhu. TRADIČNÍ TRANSAKČNÍ METODY Slabé stránky Metoda vyžaduje velkou míru srovnatelnosti. Složité nalézt srovnatelnou transakci mezi nezávislými podniky, kde neexistují rozdíly s podstatnými dopady na cenu. Případné rozdíly je nutné očistit. RPM COST+ Metoda vychází částečně z informace zjištěné na trhu (nezávislá cena), jenž je následně doplněna o interní informaci z podniku (marži). Není potřeba provádět tolik úprav, aby se zohlednily rozdíly, než je tomu u CUP metody. Rozdíly ve výrobku nemají takový dopad na ziskové rozpětí, jako mají u ceny. Vyžadována menší srovnatelnost než u CUP metody. Přesnější v případech, kdy je realizace dalšího prodeje uskutečněna v brzké době. Nejužitečnější v případě vertikálně integrovaného koncernu. Není potřeba provádět tolik úprav, aby se zohlednily rozdíly, než je tomu u CUP metody. Nejužitečnější v případě převodů nedokončené výroby, uzavření dohod o využívání společného vybavení či dlouhodobých dohod, poskytování služeb. Výsledná předací cena je primárně ovlivněna způsobem určení přiměřené hrubé přirážky. Faktor času čím je doba mezi nákupem a prodejem delší, tím je třeba brát v úvahu změny trhu, měnových kurzů, nákladů atd. Spolehlivost metody RPM je snížena, existují-li výrazné rozdíly ve způsobech, jakými sdružené podniky a nezávislé podniky vykonávají své podnikatelské činnosti - závislost na srovnatelnosti vykonávaných funkcí. Je těžké určit do jaké míry původně převáděné zboží přispělo k hodnotě konečného výrobku v případech, kdy prodejce výrazně přispívá k vytváření nebo údržbě nehmotného majetku spojeného s produktem. Při stanovování nákladů často vzniká problém s určením spojení mezi výší nákladů a tržní cenou. Metoda vychází pouze z interních informací podniku. Nevhodná aplikace může vést k nesplnění principu tržního odstupu. Klade se větší důraz na ostatní faktory srovnatelnosti. Je nutné zvážit rozdíly ve výši a typech výdajů spojených s funkcemi vykonávanými stranami a podstoupenými riziky nebo srovnávanými transakcemi, a také konzistentnost účetnictví. Zdroj: vlastní zpracování.

9 Tab. č. 2: Silné a slabé stránky transakčních ziskových metod TRANSAKČNÍ ZISKOVÉ METODY PROFI SPLIT TNMM Silné stránky Použitelnost i v případě, kdy žádné srovnatelné transakce mezi nezávislými podniky nemohou být identifikovány. Komplexní pohled - jsou posuzovány obě strany transakce. Proto se používá pro specifické transakce, jako např. prodej nehmotného majetku, rozdělení zisku pramenícího z lepšího využití výrobního potenciálu (úspor z rozsahu) atd., Flexibilnost, protože bere v úvahu zvláštní, jedinečné skutečnosti a okolnosti sdružených podniků. Čistá rozpětí jsou méně ovlivněna rozdíly v transakcích, než je tomu u ceny, která se používá u CUP metody. Čistá rozpětí jsou odolnější vůči některým funkčním rozdílům mezi řízenými a nezávislými transakcemi. Není nutné určit vykonávané funkce a přijaté odpovědnosti u více než jednoho ze sdružených podniků. Není nutné vést účetní doklady a záznamy všech účastníků podnikatelské činnosti na společném základě nebo přičlenit náklady všem účastníkům. Nesrovnává transakce na základě absolutních veličin, ale na základě relativních charakteristik. Což umožňuje srovnání transakcí, které jsou právě v absolutní úrovni nesrovnatelné. Slabé stránky Metoda je více založena na interní informace podniků. Slabší vazba na informace z externího trhu znamená více subjektivnější výsledek rozdělení zisku. Obtížný přístup k informacím od zahraničních sdružených podniků. Metoda se nepoužívá u nezávislých podniků, vyjma společných podniků Joint ventures. Obtížnost praktické aplikace - stanovení kombinovaných výnosů a nákladů pro všechny sdružené podniky účastnící se řízených transakcí vyžaduje vedení účetních knih a dokumentace na společném základě a provedení úprav v účetních praktikách a měnách - ekonomicky náročné. Je-li metoda rozdělení zisku použita na provozní zisk, je nesnadné identifikovat provozní náklady spojené s transakcemi a rozdělit tyto náklady mezi transakce a jiné činnosti sdružených podniků. Nutné zvážit její spolehlivost. Čisté rozpětí může být ovlivněno některými faktory, které buď nemají žádný vliv nebo mají méně významný vliv na cenu nebo na hrubé rozpětí. Potřeba použít informace o nezávislých transakcích, jenž nejsou k dispozici, v momentě, kdy je řízená transakce uskutečňována. Nemožnost přístupu daňového poplatníka ke specifickým informacím o ziscích řízených transakcích, což může dělat aplikaci této metody méně přesvědčivou. Jednostranný pohled - použití pouze na jeden sdružený podnik, který společně s faktem, že řada faktorů nevztahující se k převodním cenám ovlivňuje čistá rozpětí, může učinit metodu méně spolehlivou než metody COST+ a RPM. Obtížnost určení vhodné odpovídající úpravy čistého rozpětí. Nutné zvážit její spolehlivost. Zdroj: vlastní zpracování.

10 1.4 Doporučení Výběr vhodné metody z výše specifikovaných metod závisí na provedené funkční analýze, bohužel není možné přímo určit, kdy kterou metodu použít, ani Směrnice OECD o převodních cenách není dogma. Doporučuje se postupovat od nejjednodušší metody CUP k nejsložitější TNMM, tzn. posuzovat aplikaci jednotlivých metod samostatně či případně jejich kombinace (viz obr. č. 1). Obr. č. 1: Doporučený postup výběru metody Zdroj: Pokyn D 258. Vzhledem k jednoduššímu použití a získání většího množství relevantních informací o srovnatelných podmínkách je vhodné použít tradiční transakční metody. V opačném případě použít transakční ziskové metody. Následně po stanovení převodních cen je potřeba zdůvodnit způsob jejich výpočtu včetně uvedení do dokumentace k převodním cenám, proč a která metoda nebo kombinace metod byla či nebyla vybrána. Správné nastavení převodních cen je velmi podstatné a důsledky nesprávného nastavení mohou mít nedozírné následky, kdy výše doměrku může dosahovat i několik desítek či stovek milionů korun. 2 ZÁVĚR V rámci tohoto příspěvku byly definovány transakční metody, jejich silné a slabé stránky, byla posouzena aplikace metod s cílem nalézt odpověď na otázku, kdy jednotlivé metody aplikovat a jakým způsobem. Tradiční transakční metody, mezi které zahrnujeme metody CUP, RPM a COST+, jsou upřednostňovány před ziskovými transakčními metodami. Především přímá metoda srovnatelné nezávislé ceny CUP, která je nejjednodušší metodou, je nejvíce preferována. Tyto metody vycházejí ze znalosti ceny či marže nezávislých transakcí, které jsou následně porovnány s cenou nebo marží řízené transakce. Oproti tomu transakční ziskové metody, mezi které patří metody PROFI SPLIT a TNMM, zkoumají zisky plynoucí z transakcí mezi spojenými osobami. Používají se výhradně jen tehdy, pokud tradiční transakční metody nemohou být spolehlivě aplikovány samotné, nebo výjimečně nemohou být použity vůbec. Tyto metody jsou uznávány jako poslední možnost určení, zda stanovení převodních cen je v souladu s principem tržního odstupu. Výběr adekvátní transakční metody probíhá na základě provedené funkční analýzy. Je vhodné postupovat od nejjednodušší metody k nejsložitější, tedy od CUP k TNMM. Dále vzít v úvahu jejich silné, slabé stránky a samozřejmě spolehlivost. Poslední zmínka na závěr se týká aplikace jednotlivých metod, která byla shrnuta do následujících tabulek.

TRANSFER PRICING PŘEVODNÍ CENY

TRANSFER PRICING PŘEVODNÍ CENY METODICKÁ SMĚRNICE FIRMY AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. TRANSFER PRICING PŘEVODNÍ CENY Ing. Lucie Pečenková LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602 00 tel./fax: +420 545 175 887 e mail: info@auditucetnictvi.cz

Více

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 849/2009-393 Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 1. Úvod V reakci na současný vývoj v oblasti

Více

Ministerstvo financí Odbor 39

Ministerstvo financí Odbor 39 Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 829/2009-393 Pokyn D - 332 Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky převodní ceny Za

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

10 zemí. 1 společnost.

10 zemí. 1 společnost. 10 zemí. 1 společnost. Transfer pricing v FKI / workshop Jiří Slavkovský Praha 21.6.2011 Člen Crowe Horwath International (Curych) asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců. Princip tržního

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

OECD PŘEHLED SROVNATELNOSTI A ZISKOVÝCH METOD: REVIZE KAPITOL I III SMĚRNICE O PŘEVODNÍCH CENÁCH CTPA. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD PŘEHLED SROVNATELNOSTI A ZISKOVÝCH METOD: REVIZE KAPITOL I III SMĚRNICE O PŘEVODNÍCH CENÁCH CTPA. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj PŘEHLED SROVNATELNOSTI A ZISKOVÝCH METOD: REVIZE KAPITOL I III SMĚRNICE O PŘEVODNÍCH CENÁCH CTPA Centrum pro daňovou politiku a správu Původně zveřejněno

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

[Novelizace standardu - mění se odstavec 20 viz. Nařízení Komise (ES) č. 70/2009 ze dne 23. ledna 2009.]

[Novelizace standardu - mění se odstavec 20 viz. Nařízení Komise (ES) č. 70/2009 ze dne 23. ledna 2009.] IAS 2 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 2 Zásoby [Novelizace standardu - mění se odstavec 20 viz. Nařízení Komise (ES) č. 70/2009 ze dne 23. ledna 2009.] CÍL 1. Cílem tohoto standardu je stanovit způsob účetního

Více

www.pwc.com/cz Daňové aspekty čerpání pobídek vliv předpokládaných změn 30. září 2014

www.pwc.com/cz Daňové aspekty čerpání pobídek vliv předpokládaných změn 30. září 2014 www.pwc.com/cz Daňové aspekty čerpání pobídek vliv předpokládaných změn 30. Uplatnění některých položek snižujících základ daně Nezrušení poplatníka a podmínka týkající se přeměn Převodní ceny Možnost

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách přehled 3) Ocenění na základě analýzy majetku Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen Substanční hodnota A)Substanční hodnota

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

2) Ocenění na základě analýzy trhu

2) Ocenění na základě analýzy trhu 2) Ocenění na základě analýzy trhu Ocenění na základě tržní kapitalizace Ocenění srovnatelných podniků Ocenění údajů o podnicích uváděných na burzu Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů Ocenění

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory

IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory Účetní systémy 2 9.př. IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory Standard se používá při účtování a vykazování státních grantů a jiných forem státní podpory. Nevztahuje se na : - problémy

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 8 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby [Novelizace standardu novelizace pojmů, odstavec 5 je upraven viz. Nařízení Komise (ES) č, 1274/2008 ze dne 17. prosince

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

JZ; Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení. Důvodová zpráva

JZ; Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení. Důvodová zpráva '',' JZ; Důvodová zpráva Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení č. Usn ZMC 037/2010, kterým byl schválen koncesní projekt výstavby "Centra Palmovka". V souvislosti

Více

Problematika vykazovaných skutečností v Pomocném analytickém přehledu

Problematika vykazovaných skutečností v Pomocném analytickém přehledu V rámci přípravné fáze účetní konsolidace státu, zejména pro potřeby vývoje konsolidačního softwaru pro sestavování účetních výkazů za Českou republiku provádí Ministerstvo financí ČR detailní analýzy

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

(Schváleno na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006)

(Schváleno na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006) Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně (Schváleno

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Rozsah působnosti 1 Tento standard se používá pro sestavování finančních zpráv penzijních plánů. 2 Penzijní plány jsou někdy označovány různými jinými názvy,

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY Abstrakt GABRIELA DLASKOVÁ Příspěvek se zabývá změnou bonity reprezentovanou změnou hodnot bankrotního modelu ZETA v důsledku aplikace dat z účetních výkazů

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2013 březen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2013 březen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2013 březen

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY u nemovitostí Eva Zemanová EY Typy transakcí a transakční daně: asset deal share deal vklady přeměny Daň z příjmů u prodávajícího DPH Daň z nabytí (z převodu) nemovitých věcí Page 2 Asset deal: Zdanění

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Zuzana Gabrhelíková Sečanská

Zuzana Gabrhelíková Sečanská Zuzana Gabrhelíková Sečanská Nancy Devlin David Parkin 2002 Základní otázky které si studie pokládá Jak se důkazy nákladové efektivnosti používají při vytváření úsudků o peněžní hodnotě zdravotnických

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Metoda HOS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Metoda HOS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Metoda HOS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 41 1 Hodnocení vyváženosti IS/IT 3 2 1 321 Vysoká úroveň Střední úroveň Nízká úroveň 0 Hardw are Softw are Orgw are Metoda HOS 3 41 2 Úroveň IS 3 2

Více