TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová"

Transkript

1 METODY URČENÍ PŘEVODNÍCH CEN TRANSFER PRICING METHODS Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová Abstrakt Příspěvek se zaměřuje na Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy a na Pokyn MF č. D-258 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky převodní ceny; a to konkrétně na problematiku metod stanovení převodních cen. V příspěvku jsou vymezeny transakční metody v členění, které uvádí Směrnice o převodních cenách, definovány silné a slabé stránky metod, je posouzena aplikace jednotlivých metod, a následně vzájemně metody porovnány. Cílem příspěvku je identifikovat popisovanou problematiku a následně nalézt odpověď na otázku, kdy, kterou metodu aplikovat, a jakým způsobem. Včetně doporučení, jak postupovat při výběru vhodné metody. Klíčová slova: transakční metody, převodní ceny, Směrnice o převodních cenách Abstract The article deals with the Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations and the Communication by the Ministry of Finance in respect of international standards application in taxation of transactions between associated enterprises transfer pricing; concretely the issue of transfer pricing methods. There are defined transactional methods according to Transfer Pricing Guidelines, strong points and weak points of methods, explored its aplication and finally traded off methods in this article. The aim of the paper is to identify describeb questions and to find answer to question when and which methods applied and how. With the inclusion of recommendation how is proceeding at choosing suitable method. Key words: transactional methods, transfer pricing, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations Problematika transferových neboli převodních cen 1 spadá do oblasti mezinárodního zdanění a mezinárodního daňového plánování. Důsledně se jí zabývá Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), která v roce 1995 vydala dokument Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, jenž navazuje na čl. 9 Sdružené podniky 2 Modelové daňové smlouvy OECD, kde je definován princip tržního odstupu 3. 1 Převodní cenou rozumíme cenu, která je realizována při obchodu - transakci mezi subjekty ekonomicky, personálně či jinak spojenými tzv. sdruženými podniky. Tato transakce je považována za řízenou, závislou či kontrolovanou transakci, u které je velká pravděpodobnost, že stanovená cena v transakci neodpovídá principu tržního odstupu. 2 Sdruženými podniky dle definice uvedené v čl. 9 modelové smlouvy a v 23 odst. 7 ZDP se rozumí podniky ekonomicky nebo personálně spojenými, kdy podnik jednoho státu či shodné osoby se podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění podniku druhého státu. 3 Princip tržního odstupu určuje podmínky transakce mezi dvěma společnostmi, která probíhá v konkurenčních podmínkách, tedy za cenu obvyklou dle české daňové úpravy. V případě neoprávněných odchylek od takto stanovené ceny má finanční úřad právo doměřit společnosti dodatečnou daň včetně penále. Více uvádí čl 9 Modelové daňové smlouvy OECD a zákon o daních z příjmů v 23 odst. 7.

2 Kromě této organizace se zmíněným problémem zabývá Evropská komise, která na základě návrhu EU Point Transfer Pricing Fora vydala tzv. Kodex chování pro účely dokumentace převodních cen u spřízněných společností v EU. Česká Republika je členem OECD od roku 1995 a svým členstvím se zavázala respektovat přístupy této organizace. Právní závaznost vydaných směrnic OECD vyplývá pro Českou Republiku z mnohostranné mezinárodní Vídeňské úmluvy o smluvním právu, jejímž signatářem ČR je. Z tohoto hlediska je možné směrnici využívat pro daňové účely stejně jako je využívána ostatními členskými státy OECD coby výkladové pravidlo článku 9 modelové smlouvy. Do české daňové praxe byla převzata doporučení a principy uvedené ve výše zmíněných dokumentů, Směrnici OECD o převodních cenách a Kodexu chování, od r v podobě následujících metodických pokynů Ministerstva financí: Pokyn č. D-258 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny. Pokyn byl doplněn o interní materiál pro pracovníky územních finančních orgánů. Pokyn č. D-292 Sdělení MF k 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami. Pokyn č. D-293 Sdělení MF k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami. Princip tržního odstupu byl zaveden do české legislativy už v roce 1996 v 23 odst. 7 ZDP. Předmětem zkoumání podle Směrnice OECD o převodních cenách jsou řízené transakce, jejich ocenění a rozdělení zisků z nich plynoucích mezi sdružené podniky. Při posuzování, zda řízené transakce jsou v souladu s principem tržního odstupu, jsou uplatněny 2 významné zásady, tj. každý podnik je chápán jako samostatný daňový subjekt a je kladen důraz na povahu obchodu. Základem pro uplatnění principu tržního odstupu je provedení tzv. srovnávací analýzy, kdy je nutné najít k řízeným transakcím srovnatelné nezávislé transakce. Součástí srovnávací analýzy je i funkční analýza, na základě jejichž výsledků je zvolena vhodná metodika tvorby převodních cen. Cílem příspěvku je identifikovat problematiku transakčních metod a následně nalézt odpověď na otázku, kdy, kterou metodu aplikovat, a jakým způsobem. Včetně doporučení, jak postupovat při výběru vhodné metody. 1 VÝSLEDKY Směrnice OECD o převodních cenách se současně s vymezením principu tržního odstupu zabývá i nástroji k jeho naplnění, kterými jsou zejména transakční metody. Na základě provedené srovnávací a funkční analýzy se přistupuje ke zjištění výše převodních cen vhodně zvolenou metodou. Směrnice OECD o převodních cenách doporučuje 5 základních metod, případně kombinace těchto metod, a to konkrétně: 1) Tradiční transakční metody metodu srovnatelné nezávislé ceny (Comparable uncontrolled price method, CUP), metodu ceny při opětovném prodeji (Resale price method, RPM), metodu nákladů a přirážky (Cost plus, COST+).

3 2) Transakční ziskové metody metodu rozdělení zisku (Profit split method, PROFI SPLIT), transakční metodu čistého rozpětí (Transactional net margin method, TNMM). U tradičních transakčních metod dochází k porovnání cen (marží) uplatňovaných v transakcích mezi spojenými osobami s cenami uplatňovanými v nezávislých transakcích. Použití těchto metod vyžaduje informace o nezávislých cenách či ziskových maržích, které jsou porovnávány s řízenou transakcí. U ziskových transakčních metod se zkoumají ziskovosti dosahované v transakcích se spojenými osobami. 1.1 Tradiční transakční metody Tradiční transakční metody se dále rozdělují na metody přímé a nepřímé. Mezi přímé metody patří metoda srovnatelné nezávislé ceny. Tuto metodu lze aplikovat v případě, kdy je možné ke zkoumané řízené transakci najít transakci nezávislou, která je srovnatelná či ji lze upravit na srovnatelnou transakci. Jelikož pro řadu zkoumaných transakcích realizovaných mezi spřízněnými subjekty neexistuje obdobná nezávislá transakce, nelze tuto přímou metodu vždy aplikovat a je nutné použít některou z nepřímých metod. Mezi ně patří metoda ceny při opětovném prodeji a metoda nákladů a přirážky Metoda srovnatelné nezávislé ceny Podle Pokynu D 258 metoda srovnatelné nezávislé ceny - CUP srovnává ceny v řízené transakci s cenami ve srovnatelné nezávislé transakci za srovnatelných okolností. Tato metoda je nejjednodušší z hlediska použivatelnosti, avšak vyžaduje velkou míru srovnatelnosti, neboť kontrolovaná cena je rovna nezávislé ceně. Používá se hlavně u těch transakcí, kde je plně srovnatelný (totožný) výrobek. Nejlépe běžně obchodovaná komodita, kterou zkoumaný podnik prodává jak spřízněným podnikům, tak podnikům nezávislým. Metoda CUP je nejpřímějším a nejspolehlivějším způsobem pro aplikaci principu tržního odstupu a má tedy tato metoda přednost před ostatními metodami. Směrnice OECD o převodních cenách ji jednoznačně preferuje. Metoda má však nevýhodu, je složité nalézt srovnatelnou transakci mezi nezávislými podniky, kde neexistují rozdíly s podstatnými dopady na cenu. V takovém to případě, je nutné provést úpravy. Rozsah a spolehlivost provedených úprav však ovlivní relativní spolehlivost analýzy podle CUP metody. Těžkosti vznikající při provádění úprav by však neměly vyloučit praktickou aplikaci CUP metody a měla by být vyvinuta veškerá snaha upravit údaje tak, aby mohla být tato metoda vhodně použita. Metoda má i nespornou výhodu, je relativně nezávislá na interním informačním systému podniku, neboť zkoumaná cena se srovnává s cenou, kterou lze ověřit na trhu. Teprve až je nutné provést úpravy transakce z důvodu srovnatelnosti, je nutné využít interní informační systém podniku Metoda ceny při opětovném prodeji Metoda ceny při opětovném prodeji RPM podle Pokynu D 258 vychází z ceny, za kterou je produkt nakoupený od sdruženého podniku prodán nezávislému podniku (konečnému odběrateli), tato nezávislá cena je pak snížena o hrubé rozpětí (cenové rozpětí, hrubá přirážka) závislého prodejce. Kontrolovaná cena je tedy rovna nezávislé ceně mínus přirážka závislého prodejce. Z toho vyplývá, že RPM metoda vychází částečně z informace zjištěné na trhu (konečná cena pro spotřebitele nezávislá cena), jenž je následně doplněna o interní informaci z podniku (marži).

4 Výsledná předací cena je primárně ovlivněna způsobem určení přiměřené hrubé přirážky, kterou lze odvodit z marže, kterou dosahuje sledovaný podnik u stejných produktů, jenž prodává nespřízněným subjektům nebo z marže, kterou dosahuje nezávislý podnik u srovnatelných transakcí. Obecně však platí, že hrubá přirážka musí pokrýt prodejní náklady a ostatní provozní náklady včetně přiměřené výše zisku s ohledem na provozované funkce, tedy využívaná aktiva, podstoupená rizika a další podnikatelské atributy. Výši cenového rozpětí u RPM rozlišujeme na: malou, nevykonává-li prodejce v řízené transakci podstatnou obchodní činnost, ale pouze zboží převádí třetí straně např. distributor; vyšší, může-li prodejce prokázat, že ve skutečnosti nese specifická rizika (plné riziko vlastnictví, plnou odpovědnost, rizika související s reklamou, marketingem, distribucí, zárukou atd.) nebo výrazně přispívá k vytvoření nebo údržbě nehmotného majetku spojeného s produktem. Oproti prvnímu případu je ve druhém případě těžší určit cenové rozpětí, neboť nelze snadno určit, do jaké míry původně převáděné zboží přispělo k hodnotě konečného výrobku. Velikost cenového rozpětí je tedy ovlivněna úrovní aktivit vykonávaných prodejcem, kterou je vždy třeba doložit relevantními důkazy. Významným faktorem u RPM je také faktor času, čím je doba mezi nákupem a následným prodejem kratší, tím méně faktorů je třeba brát v úvahu a konečný výsledek předací ceny je přesnější (v případě delšího trvání se berou v úvahu změny trhu, měnových kurzů atd.). Spolehlivost metody RPM je snížena, existují-li výrazné rozdíly ve způsobech, jakými sdružené podniky a nezávislé podniky vykonávají své podnikatelské činnosti. Existují-li podstatné rozdíly, měly by se provést úpravy, jejichž rozsah a spolehlivost ovlivní relativní spolehlivost analýzy v rámci metody RPM. Použití metody RPM je nejužitečnější u marketingových operací. Dále je vhodné metodu použít v rámci vertikálně integrovaného koncernu, kde podniky na sebe technologicky navazují, produkt se postupně zhodnocuje a tím roste jeho cena. Metoda by měla hodnotit způsob rozdělení zisku mezi jednotlivé výrobce a finálního distributora Metoda nákladů a přirážky Východiskem ceny určené Metodou nákladů a přirážky COST + jsou celkové náklady spojené s tvorbou a prodejem výkonu, které jsou upraveny o přiměřenou hrubou marži (ziskovou přirážku). Podle Pokynu D 258 tedy, nezávislá cena plus přirážka závislého dodavatele je rovna kontrolované ceně. Přesněji, celkové náklady představují náklady, které vynaložil dodavatel v souvislosti s produktem, který dodává příbuznému kupci (jinému koncernovému podniku), včetně připočtení adekvátní přirážky na pokrytí přiměřeného zisku s ohledem na vykonávané funkce a podmínky trhu. Předmětnou přirážku k nákladům lze odvodit z přirážky, kterou realizuje: sledovaný podnik u srovnatelných nezávislých transakcí, nebo srovnatelný nezávislý podnik u srovnatelných transakcí. Při stanovování nákladů často vzniká problém s identifikováním spojení mezi výší nákladů a tržní cenou, např. když je učiněn hodnotný objev a vlastník měl na daný výzkum pouze malé náklady. Metoda COST+ vychází pouze z interních informací podniku, orientace na náklady a adekvátní ziskovou přirážku. Zjištěná cena je tedy izolovaná od údajů z trhu a v případě nevhodné aplikace povede k nesprávným výsledkům nerespektující situaci na externím trhu tj. nesplnění principu tržního odstupu. Směrnice OECD o převodních cenách uvádí, že musí být analyzovány rozdíly mezi řízenými a nezávislými transakcemi, které mají dopad na výši přirážky, aby se určilo, které úpravy je třeba u příslušné přirážky nezávislé transakce

5 provést. Dále je nutné zvážit rozdíly ve výši a typech výdajů (provozní výdaje, neprovozní výdaje včetně finančních výdajů) spojených s funkcemi vykonávanými stranami a podstoupenými riziky nebo srovnávanými transakcemi, a také konzistentnost účetnictví (zda jsou použity stejné typy nákladů). Metoda COST+ je nejužitečnější tam, kde je mezi spřízněnými podniky prodáváno nedokončené zboží nebo tam, kde spřízněné podniky uzavřely dohody o společném využívání vybavení nebo dlouhodobé dohody o nákupu a dodávce, nebo jedná-li se v řízené transakci o poskytování služeb. Tedy v případě, kdy závislý dodavatel (výrobce) podstatně nepřispívá k hodnotě prodávaného zboží. 1.2 Transakční ziskové metody Transakční ziskové metody se používají výhradně tehdy, kdy nelze získat potřebné informace nebo dostupné informace nejsou uspokojivé kvality pro aplikaci preferovaných tradičních transakčních metod či pokud zjištěná převodní cena vyvolává pochybnosti. Směrnice OECD o převodních cenách přímo zdůrazňuje, že: Metody založené na zisku jsou přijatelné pouze tehdy, jsou-li slučitelné s čl. 9 Modelové daňové smlouvy OECD, zejména co se týče srovnatelnosti. Tohoto požadavku se dosáhne aplikací metod způsobem, že se přiblíží tržní ceně, což vyžaduje, aby zisky plynoucí z řízených transakcí byly porovnány se zisky plynoucí ze srovnatelných transakcí mezi nezávislými podniky. Jedinými ziskovými metodami, které vyhovují principu tržního odstupu, jsou ty, které jsou v souladu s metodou rozdělení zisku nebo transakční metodou čistého rozpětí. Dále mezi transakční ziskové metody patří i metoda srovnatelného zisku (Comparable Profit Method) a metoda modifikované přirážky (Modified Cost Plus/Resale Method). Jelikož tyto metody vyhovují principu tržního odstupu jen s určitými výhradami, nejsou příliš doporučovány. Směrnice OECD o převodních cenách uvádí i netržní přístup, a to rozdělení globálního zisku podle vzorce, jelikož členské země OECD zdůrazňují podporu v princip tržního odstupu, odmítají tento netržní přístup. Použití transakčních ziskových metod nesmí vést v přílišné zdanění podniků, které dosahují nižších zisků, nebo v malé zdanění podniků, jenž mají vyšší zisky, než je průměr. Podle principu tržního odstupu nelze uvalit dodatečnou daň na podniky, které jsou méně úspěšné než průměrné podniky, jsou-li důvodem neúspěchu komerční důvody Metoda rozdělení zisku Metoda rozdělení zisku PROFI SPLIT je vhodná pro posouzení složitých, úzce provázaných obchodních transakcích, které nelze posuzovat odděleně. Podstatou metody je ověření, zda dělení zisku mezi sdruženými podniky odpovídá způsobu, jakým by byl tento zisk rozdělen mezi nezávislými podniky. Při použití metody se vychází z předpokládaných zisků, neboť není možné, aby daňový poplatník věděl, jaké budou skutečné zisky z podnikání v okamžiku stanovení podmínek obchodní transakce. Aplikace metody probíhá ve dvou etapách. Nejprve metoda PROFI SPLIT identifikuje zisk sdružených podniků, který má být rozdělen, z řízených transakcí bez ohledu na to, kde je vykazován, tzv. celkový zisk k rozdělení (Combined Profit). Následně se zkoumá způsob rozdělení zisku. Směrnice OECD o převodních cenách uvádí 2 přístupy k odhadu rozdělení zisků: analýza zásluh; zbytková analýza.

6 Analýza zásluh rozděluje kombinovaný zisk 4 prostřednictvím funkční analýzy, která bere v úvahu nejen skutečné ale i jedinečné vykonávané funkce daného podniku v předmětné transakci, které se u nezávislých podniků nemusí vyskytovat. Ohodnocení přínosu podniku k celkové transakci se porovnává s ohodnocením obdobné funkce na externím trhu, takže je nutné nalézt podniky se srovnatelnými funkcemi, jako mají sdružené podniky zúčastněné na transakci. Na základě provedené funkční analýzy jsou stanoveny váhy, které jsou podkladem pro rozdělení celkového zisku z transakce. Neboli dle míry ziskovosti zjištěné u srovnatelných nezávislých podniků se určí jakého podílu na zisku by měl dosáhnout sdružený podnik. Zbytková analýza rozděluje kombinovaný zisk plynoucí ze zkoumaných transakcích ve dvou stádiích: v prvním stádiu je každému účastníku přiřazen dostatečný zisk (Sufficient Profit), který zajišťuje základní návratnost (základní míru výnosnosti) odpovídající typu transakce, do které je zapojen; ve druhém stádiu je zbytkový zisk či ztráta (Residual Profit), zůstávající po dělení v prvním stádiu, přiřazen stranám tak, jak by byl pravděpodobně rozdělen mezi nezávislými podniky na základě analýzy zásluh. Směrnice OECD o převodních cenách vymezuje i další dva přístupy rozdělení zisku, a to: dle míry návratnosti kapitálu, který využívá podnik v řízené transakci. Nevýhodou přístupu je nezohlednění podmínek na kapitálovém trhu a dalších relevantních aspektů; na základě rozčlenění zisků, které jsou skutečným výsledkem srovnatelných transakcí mezi nezávislými podniky. Nevýhodou tohoto přístupu je obtížnost nalezení nezávislých podniků účastnící se dostatečně srovnatelných transakcí Transakční metoda čistého rozpětí Poslední metodou uváděnou ve Směrnici OECD o převodních cenách a vyhovující principu tržního odstupu je transakční metoda čistého rozpětí TNMM. Tato metoda zkoumá čisté ziskové rozpětí, které uskutečňuje daňový poplatník z řízené transakce ve vztahu k přiměřenému základu, tj. porovnává finanční ukazatele související s řízenou transakcí s finančními ukazateli souvisejícími se srovnatelnou nezávislou transakcí. ROUN (2006) přímo uvádí, že jde o porovnání poměrových ukazatelů jednotlivých transakcí, kdy v čitateli poměrového ukazatele je zisk z dané transakce a ve jmenovateli celkové výnosy, celková aktiva či jiná vhodná absolutní veličina. Je tedy přijatelné brát v úvahu některý z poměrových ukazatelů rentability. Specifikem aplikace těchto ukazatelů je skutečnost, že se nezjišťují za celý podnik, ale pouze za danou transakci. ROUN (2006) také nesouhlasí s pojmem čistá marže vztahující se k čistému ziskovému rozpětí z řízené transakce, které uvádí Směrnice OECD o převodních cenách. Považuje toto pojmové vymezení za nevhodné a přiklání se k označení zisk z transakce. Celou metodu by pak nazval Metodou srovnatelných poměrových ukazatelů. Směrnice OECD o převodních cenách uvádí, že metoda TNMM je podobná metodě COST+ a RPM metodě, z čehož vyplývá že, čisté rozpětí z řízené transakce by mělo být stanoveno s odkazem na čisté rozpětí ze srovnatelných nezávislých transakcích. Je tedy potřeba provést funkční analýzu, a to jak u sdruženého podniku, tak i v případě nezávislého podniku, aby se stanovilo, zda jsou transakce srovnatelné a které úpravy je potřeba provést, aby bylo dosaženo 4 Kombinovaným ziskem se rozumí celkový zisk z transakcí nebo zůstatkový zisk, který nemůže být snadno přidělen jedné ze stran, jako např. zisk plynoucí z vysoce hodnotného či jedinečného nehmotného majetku.

7 spolehlivých výsledků. Při aplikaci metody TNMM je třeba brát v úvahu následující skutečnosti (měřítka srovnatelnosti): Ceny budou pravděpodobně ovlivněny rozdíly v produktech a hrubá rozpětí budou pravděpodobně ovlivněna rozdíly ve funkcích. Avšak pouhá podobnost funkcí mezi dvěma podniky nevede nutně ke spolehlivým srovnáním, protože zisková rozpětí vztahující se k těmto funkcím nemusí být automaticky srovnatelná. Užití čistých rozpětí může vnést větší stupeň pomíjivosti do určení převodních cen ze dvou důvodů. Za prvé, čistá rozpětí mohou být ovlivněna faktory, které nemají dopad na hrubá rozpětí a ceny. Za druhé, čistá rozpětí mohou být ovlivněna některými shodnými faktory (např. konkurenční postavení), které mohou ovlivnit cenu a hrubá rozpětí, ale dopady těchto faktorů nemohou být snadno vyloučeny. Čistá rozpětí mohou být přímo ovlivněna, hrozbou nových podniků, konkurenčním postavením, efektivností managementu a individuálním strategií, hrozbou substitučních produktů, lišící se strukturou nákladů, rozdíly v kapitálových nákladech, stupněm podnikatelských zkušeností. Každý z těchto faktorů může být ovlivněn řadou dalších prvků. Pokud existují rozdíly mající s velkou pravděpodobností podstatný dopad na ziskovost zkoumaných činností a srovnávaných činností, je nutné provést potřebnou úpravu. Spolehlivost nezbytných úprav pak ovlivní spolehlivost analýzy. Např. i když se dva podniky pohybují ve stejném průmyslu, mají odlišné ziskovosti v závislosti na jejich podílu na trhu, na konkurenčním postavení atd. Konzistence čistá rozpětí musí být u sdružených a nezávislých podniků měřena konzistentně. Navíc odpisy a rezervy je třeba brát také v úvahu pro dosažení spolehlivé srovnatelnosti. Směrnice OECD o převodních cenách doporučuje metodu TNMM použít v případech, kdy srovnávané podniky používají rozdílnou metodiku pro výpočet hrubé marže a tudíž je obtížné provést srovnání na jejím základě. ROUN (2006) s tímto názorem nesouhlasí a uvádí nelze předpokládat, že ziskový poměrový ukazatel bude kategorií, která je srovnatelná, protože je ovlivněna obdobnými faktory. Zisk z transakce, uváděný v čitateli relativních kritérií, může být výrazně ovlivněn způsobem alokace nákladů a výnosů. Je pravděpodobné, že podnik neprovádí pouze jeden druh transakce, takže celkové náklady na zkoumanou transakci se skládají z nákladů přímo a nepřímo souvisejících s danou transakcí. Alokace nepřímých nákladů pak závisí na použité metodice, která následně ovlivňuje výsledný zisk z dané transakce. Další faktor omezující srovnatelnost poměrových ukazatelů je dle ROUNA (2006) hodnota vykazovaná ve jmenovateli v samotném poměrovém ukazateli. Hodnota nemusí být pouze náklad či výnos, ale i aktiva využívána při dané transakci. Pak bude významným determinantem případné srovnatelnosti způsob oceňování předmětných aktiv (např. zda jsou oceňována cenou pořizovací, zůstatkovou atd.). I přesto si může metoda TNMM dovolit praktické řešení jinak neřešitelných problémů převodních cen, je-li použita citlivě a s přiměřenými úpravami, aby zohlednila rozdíly. Podle Směrnice OECD o převodních cenách by však neměla být použita, pokud nejsou určena čistá rozpětí z nezávislých transakcí téhož daňového poplatníka ve srovnatelných situacích nebo pokud nejsou přiměřeně brány v úvahu rozdíly mezi sdruženými a nezávislými podniky mající podstatný dopad na použité čisté rozpětí. 1.3 Silné a slabé stránky metody Výše popsané transakční metody mají řadu silných i slabých stránek (viz tab. č. 1 a 2). Před aplikací vybrané metody je nutné tyto slabé a silné stránky vzít do úvahy.

8 Tab. č. 1: Silné a slabé stránky tradičních transakčních metod CUP Silné stránky Nejjednodušší z hlediska použivatelnosti. Nejpřímější a nejspolehlivější způsob pro aplikaci principu tržního odstupu. Relativně nezávislá na interním informačním systému podniku, cenu lze ověřit na trhu. TRADIČNÍ TRANSAKČNÍ METODY Slabé stránky Metoda vyžaduje velkou míru srovnatelnosti. Složité nalézt srovnatelnou transakci mezi nezávislými podniky, kde neexistují rozdíly s podstatnými dopady na cenu. Případné rozdíly je nutné očistit. RPM COST+ Metoda vychází částečně z informace zjištěné na trhu (nezávislá cena), jenž je následně doplněna o interní informaci z podniku (marži). Není potřeba provádět tolik úprav, aby se zohlednily rozdíly, než je tomu u CUP metody. Rozdíly ve výrobku nemají takový dopad na ziskové rozpětí, jako mají u ceny. Vyžadována menší srovnatelnost než u CUP metody. Přesnější v případech, kdy je realizace dalšího prodeje uskutečněna v brzké době. Nejužitečnější v případě vertikálně integrovaného koncernu. Není potřeba provádět tolik úprav, aby se zohlednily rozdíly, než je tomu u CUP metody. Nejužitečnější v případě převodů nedokončené výroby, uzavření dohod o využívání společného vybavení či dlouhodobých dohod, poskytování služeb. Výsledná předací cena je primárně ovlivněna způsobem určení přiměřené hrubé přirážky. Faktor času čím je doba mezi nákupem a prodejem delší, tím je třeba brát v úvahu změny trhu, měnových kurzů, nákladů atd. Spolehlivost metody RPM je snížena, existují-li výrazné rozdíly ve způsobech, jakými sdružené podniky a nezávislé podniky vykonávají své podnikatelské činnosti - závislost na srovnatelnosti vykonávaných funkcí. Je těžké určit do jaké míry původně převáděné zboží přispělo k hodnotě konečného výrobku v případech, kdy prodejce výrazně přispívá k vytváření nebo údržbě nehmotného majetku spojeného s produktem. Při stanovování nákladů často vzniká problém s určením spojení mezi výší nákladů a tržní cenou. Metoda vychází pouze z interních informací podniku. Nevhodná aplikace může vést k nesplnění principu tržního odstupu. Klade se větší důraz na ostatní faktory srovnatelnosti. Je nutné zvážit rozdíly ve výši a typech výdajů spojených s funkcemi vykonávanými stranami a podstoupenými riziky nebo srovnávanými transakcemi, a také konzistentnost účetnictví. Zdroj: vlastní zpracování.

9 Tab. č. 2: Silné a slabé stránky transakčních ziskových metod TRANSAKČNÍ ZISKOVÉ METODY PROFI SPLIT TNMM Silné stránky Použitelnost i v případě, kdy žádné srovnatelné transakce mezi nezávislými podniky nemohou být identifikovány. Komplexní pohled - jsou posuzovány obě strany transakce. Proto se používá pro specifické transakce, jako např. prodej nehmotného majetku, rozdělení zisku pramenícího z lepšího využití výrobního potenciálu (úspor z rozsahu) atd., Flexibilnost, protože bere v úvahu zvláštní, jedinečné skutečnosti a okolnosti sdružených podniků. Čistá rozpětí jsou méně ovlivněna rozdíly v transakcích, než je tomu u ceny, která se používá u CUP metody. Čistá rozpětí jsou odolnější vůči některým funkčním rozdílům mezi řízenými a nezávislými transakcemi. Není nutné určit vykonávané funkce a přijaté odpovědnosti u více než jednoho ze sdružených podniků. Není nutné vést účetní doklady a záznamy všech účastníků podnikatelské činnosti na společném základě nebo přičlenit náklady všem účastníkům. Nesrovnává transakce na základě absolutních veličin, ale na základě relativních charakteristik. Což umožňuje srovnání transakcí, které jsou právě v absolutní úrovni nesrovnatelné. Slabé stránky Metoda je více založena na interní informace podniků. Slabší vazba na informace z externího trhu znamená více subjektivnější výsledek rozdělení zisku. Obtížný přístup k informacím od zahraničních sdružených podniků. Metoda se nepoužívá u nezávislých podniků, vyjma společných podniků Joint ventures. Obtížnost praktické aplikace - stanovení kombinovaných výnosů a nákladů pro všechny sdružené podniky účastnící se řízených transakcí vyžaduje vedení účetních knih a dokumentace na společném základě a provedení úprav v účetních praktikách a měnách - ekonomicky náročné. Je-li metoda rozdělení zisku použita na provozní zisk, je nesnadné identifikovat provozní náklady spojené s transakcemi a rozdělit tyto náklady mezi transakce a jiné činnosti sdružených podniků. Nutné zvážit její spolehlivost. Čisté rozpětí může být ovlivněno některými faktory, které buď nemají žádný vliv nebo mají méně významný vliv na cenu nebo na hrubé rozpětí. Potřeba použít informace o nezávislých transakcích, jenž nejsou k dispozici, v momentě, kdy je řízená transakce uskutečňována. Nemožnost přístupu daňového poplatníka ke specifickým informacím o ziscích řízených transakcích, což může dělat aplikaci této metody méně přesvědčivou. Jednostranný pohled - použití pouze na jeden sdružený podnik, který společně s faktem, že řada faktorů nevztahující se k převodním cenám ovlivňuje čistá rozpětí, může učinit metodu méně spolehlivou než metody COST+ a RPM. Obtížnost určení vhodné odpovídající úpravy čistého rozpětí. Nutné zvážit její spolehlivost. Zdroj: vlastní zpracování.

10 1.4 Doporučení Výběr vhodné metody z výše specifikovaných metod závisí na provedené funkční analýze, bohužel není možné přímo určit, kdy kterou metodu použít, ani Směrnice OECD o převodních cenách není dogma. Doporučuje se postupovat od nejjednodušší metody CUP k nejsložitější TNMM, tzn. posuzovat aplikaci jednotlivých metod samostatně či případně jejich kombinace (viz obr. č. 1). Obr. č. 1: Doporučený postup výběru metody Zdroj: Pokyn D 258. Vzhledem k jednoduššímu použití a získání většího množství relevantních informací o srovnatelných podmínkách je vhodné použít tradiční transakční metody. V opačném případě použít transakční ziskové metody. Následně po stanovení převodních cen je potřeba zdůvodnit způsob jejich výpočtu včetně uvedení do dokumentace k převodním cenám, proč a která metoda nebo kombinace metod byla či nebyla vybrána. Správné nastavení převodních cen je velmi podstatné a důsledky nesprávného nastavení mohou mít nedozírné následky, kdy výše doměrku může dosahovat i několik desítek či stovek milionů korun. 2 ZÁVĚR V rámci tohoto příspěvku byly definovány transakční metody, jejich silné a slabé stránky, byla posouzena aplikace metod s cílem nalézt odpověď na otázku, kdy jednotlivé metody aplikovat a jakým způsobem. Tradiční transakční metody, mezi které zahrnujeme metody CUP, RPM a COST+, jsou upřednostňovány před ziskovými transakčními metodami. Především přímá metoda srovnatelné nezávislé ceny CUP, která je nejjednodušší metodou, je nejvíce preferována. Tyto metody vycházejí ze znalosti ceny či marže nezávislých transakcí, které jsou následně porovnány s cenou nebo marží řízené transakce. Oproti tomu transakční ziskové metody, mezi které patří metody PROFI SPLIT a TNMM, zkoumají zisky plynoucí z transakcí mezi spojenými osobami. Používají se výhradně jen tehdy, pokud tradiční transakční metody nemohou být spolehlivě aplikovány samotné, nebo výjimečně nemohou být použity vůbec. Tyto metody jsou uznávány jako poslední možnost určení, zda stanovení převodních cen je v souladu s principem tržního odstupu. Výběr adekvátní transakční metody probíhá na základě provedené funkční analýzy. Je vhodné postupovat od nejjednodušší metody k nejsložitější, tedy od CUP k TNMM. Dále vzít v úvahu jejich silné, slabé stránky a samozřejmě spolehlivost. Poslední zmínka na závěr se týká aplikace jednotlivých metod, která byla shrnuta do následujících tabulek.

Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku.

Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku. Transfer pricing Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku. Pokyn D-258 Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní

Více

TRANSFER PRICING PŘEVODNÍ CENY

TRANSFER PRICING PŘEVODNÍ CENY METODICKÁ SMĚRNICE FIRMY AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. TRANSFER PRICING PŘEVODNÍ CENY Ing. Lucie Pečenková LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602 00 tel./fax: +420 545 175 887 e mail: info@auditucetnictvi.cz

Více

Převodní ceny v roce 2017

Převodní ceny v roce 2017 Převodní ceny v roce 2017 czechrepublic@accace.com www.accace.cz www.accace.com Obsah Úvod 3 Co jsou převodní ceny a k čemu slouží 4 Tuzemská zákonná úprava 4 Směrnice o převodních cenách 5 Metody pro

Více

Převodní ceny v roce 2016

Převodní ceny v roce 2016 Převodní ceny v roce 2016 Co jsou to převodní ceny? Kdy je doporučeno připravit převodní dokumentaci? Co by měla obsahovat převodní dokumentace? Jaké metody stanovení převodních cen existují? Vše, co byste

Více

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 849/2009-393 Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 1. Úvod V reakci na současný vývoj v oblasti

Více

5.3.5.5 Metody určení transakční ceny

5.3.5.5 Metody určení transakční ceny 5. CENY OBVYKLÉ TRANSFEROVÉ CENY Tento princip staví sdružené a nezávislé podniky pro daňové účely do více méně stejného postavení, zabraňuje tak vytváření daňových zvýhodnění či znevýhodnění, která by

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Ministerstvo financí Odbor 39. č.j.: 39/ /

Ministerstvo financí Odbor 39. č.j.: 39/ / Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/ 86 838/2009-393 Pokyn D 333 Sdělení Ministerstva financí k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami V rámci zákona

Více

DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ. Jiří Zoubek, LL.M.

DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ. Jiří Zoubek, LL.M. DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ Jiří Zoubek, LL.M. OBSAH I. Důvody a rizika daňového plánování II. Příklady daňového plánování > Alokace zisku - transferové ceny > Transparentní entity > Holdingové režimy > Skupinové

Více

Ministerstvo financí Odbor 39

Ministerstvo financí Odbor 39 Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 829/2009-393 Pokyn D - 332 Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky převodní ceny Za

Více

Problematika převodních cen ve farmaceutickém průmyslu a navržení jejich možných řešení

Problematika převodních cen ve farmaceutickém průmyslu a navržení jejich možných řešení Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Problematika převodních cen ve farmaceutickém průmyslu a navržení jejich možných řešení Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Solilová, Ph.D.

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

10 zemí. 1 společnost.

10 zemí. 1 společnost. 10 zemí. 1 společnost. Transfer pricing v FKI / workshop Jiří Slavkovský Praha 21.6.2011 Člen Crowe Horwath International (Curych) asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců. Princip tržního

Více

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové Příloha č. B1 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení TAX FORUM 2016 Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení Převodní ceny v ČR oblasti kontrolní činnosti Kontrola správnosti uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění

Více

Převodní ceny - globální výzva současnosti. Generální finanční ředitelství Radim Bláha odbor Daní z příjmů 06/2014

Převodní ceny - globální výzva současnosti. Generální finanční ředitelství Radim Bláha odbor Daní z příjmů 06/2014 Převodní ceny - globální výzva současnosti Generální finanční ředitelství Radim Bláha odbor Daní z příjmů 06/2014 Převodní ceny současná globální perspektiva Klíčový daňový element pro nadnárodní korporaci

Více

(Verze 04/05) Metodický list č. 1

(Verze 04/05) Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (Verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční rozhodování (IFR)

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Převodní (transferové) ceny v mezinárodním obchodě

Převodní (transferové) ceny v mezinárodním obchodě Převodní (transferové) ceny v mezinárodním obchodě Transfer Prices in International Business Alexej Sato * ABSTRAKT Velká část nadnárodních společností v celém světě čelí problémům spojeným s oceněním

Více

Dokumentace k žádosti o závazné posouzení způsobu tvorby ceny sjednané Bakalářská práce

Dokumentace k žádosti o závazné posouzení způsobu tvorby ceny sjednané Bakalářská práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Dokumentace k žádosti o závazné posouzení způsobu tvorby ceny sjednané Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Účetní systémy 2 9.př.

Účetní systémy 2 9.př. Účetní systémy 2 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů znamená rozčlenit výpověď o majetku a jeho zdrojích a změnách v majetku a jeho zdrojích dosažené za účetní období na dílčí

Více

Boj proti agresivnímu daňovému plánování

Boj proti agresivnímu daňovému plánování Boj proti agresivnímu daňovému plánování Výsledky kontrol převodních cen včetně offshorových společností 21. dubna 2016 Ministr financí Andrej Babiš Generální ředitel GFŘ Martin Janeček Tisková konference:

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

VYHLÁŠKA ze dne o vzoru zprávy podle zemí. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ze dne o vzoru zprávy podle zemí. Předmět úpravy VYHLÁŠKA ze dne... 2017 o vzoru zprávy podle zemí Ministerstvo financí stanoví podle 13zi odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů,

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

ANOTACE Klíčová slova ANNOTATION Key words

ANOTACE Klíčová slova ANNOTATION Key words ANOTACE Tématem diplomové práce Stanovení transferových cen ve skupině OEZ je určení způsobu tvorby transferových cen pro obchodní vztahy mezi spřízněnými společnostmi. Práce se zaměřuje na teoretické

Více

Výpočet přiměřeného zisku

Výpočet přiměřeného zisku Výpočet přiměřeného zisku OPŽP vs. cenový výměr 21.2.2012 Přehled prezentace Úvod původ a působnost postupů OPŽP a MF ČR Co není v cenovém výměru strop pro náklady a vyrovnání Základní přístup: Výnos =

Více

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute VŠEOBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ PRINCIPY A ÚČETNÍ METODY Podstata všeobecných účetních zásad Všeobecné účetní zásady tvoří základ účetních systémů jednotlivých států. V rámci Evropské unie je snaha vytvořit

Více

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých daňových subjektů na trh do Ruska z pohledu daně z příjmp jmů v ČR Fučík & partneři auditoři, daňoví poradci Tomáš Plešingr daňový poradce Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Obchodní přirážka. Procento obchodní přirážky

Obchodní přirážka. Procento obchodní přirážky Obchodní přirážka Žádná maloobchodní firma by nemohla přežít, kdyby nabízela zboží k prodeji za ceny, za které je nakoupila. O jakou částku může prodejní cena zboží převyšovat nákupní cenu, jak jsme již

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Konzultace kritérií pro výjimky z NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Konzultace kritérií pro výjimky z NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) Konzultace kritérií pro výjimky z NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) V dubnu a srpnu 2016 přijaly členské státy EU tři předpisy EU týkající se požadavků na připojení zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě. Jedná

Více

podle účetních měřítek

podle účetních měřítek 2. přednáška Rentabilita (výnosnost, ziskovost) podle účetních měřítek rentabilita celkového kapitálu rentabilita vlastního kapitálu rozklad rentability celkového a vlastního kapitálu rentabilita tržeb

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

BOD ZVRATU (Break Even Point)

BOD ZVRATU (Break Even Point) BOD ZVRATU (Break Even Point) Bod zvratu patří mezi důležité ekonomické veličiny. Jeho výpočet je jedním z předpokladů uplatňování nákladového controllingu v podniku. Jedná se o klíčový ukazatel pro řízení

Více

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Informace k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Cílem informace k ustanovení 36a zákona o DPH, který se týká stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních případech, je sjednocení

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

Metoda HOS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Metoda HOS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Metoda HOS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 41 1 Hodnocení vyváženosti IS/IT 3 2 1 321 Vysoká úroveň Střední úroveň Nízká úroveň 0 Hardw are Softw are Orgw are Metoda HOS 3 41 2 Úroveň IS 3 2

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Ing. Eduard JANOT A ministr financí

Ing. Eduard JANOT A ministr financí KOPIE PRO SPIS Ing. Eduard JANOT A ministr financí V Praze dne db. května 2009 Č. j.: 45/34452/2009 Vážení, Ministerstvo financí obdrželo Váš dopis ze dne 5. dubna 2009, ve kterém jste sdělili Vaše požadavky

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Problematika spojených osob z daňového a právního pohledu

Problematika spojených osob z daňového a právního pohledu Problematika spojených osob z daňového a právního pohledu Ing. Ondřej Havle Mgr. Ing. Marek Švehlík 21. října 2015 Obsah I. Spojené osoby z pohledu daňových a právních předpisů 1. Spojené osoby z pohledu

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

BOD ZVRATU (Break Even Point)

BOD ZVRATU (Break Even Point) BOD ZVRATU (Break Even Point) Bod zvratu patří mezi důležité ekonomické veličiny. Jeho výpočet je jedním z předpokladů uplatňování nákladového controllingu v podniku. Jedná se o klíčový ukazatel pro řízení

Více

Problematika vykazovaných skutečností v Pomocném analytickém přehledu

Problematika vykazovaných skutečností v Pomocném analytickém přehledu V rámci přípravné fáze účetní konsolidace státu, zejména pro potřeby vývoje konsolidačního softwaru pro sestavování účetních výkazů za Českou republiku provádí Ministerstvo financí ČR detailní analýzy

Více

8.1 Provozní riziko ztráty

8.1 Provozní riziko ztráty 8.1 Provozní riziko ztráty Provozní riziko (operating risk) je především dáno rozsahem, v jakém je v podniku využíván investiční dlouhodobý hmotný majetek, s ním spojené fixní náklady a jaký je jejich

Více

Rub a líc daňového plánování

Rub a líc daňového plánování Rub a líc daňového plánování Možnosti zdanění státem přímé daně Otázka - je Česká republika vůbec schopna daňovými nástroji významně ovlivnit výši vybrané daně z příjmů právnických osob u transakcí s mezinárodním

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 520 ANALYTICKÉ POSTUPY

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 520 ANALYTICKÉ POSTUPY MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ANALYTICKÉ POSTUPY (Účinný pro audit účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět standardu... 1

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Minimalizace rizik v platebních stycích se zahraničními partnery a hodnocení nástrojů na

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Informační leták k určení čistých příjmů

Informační leták k určení čistých příjmů Informační leták k určení čistých příjmů Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI:

Více

2) Ocenění na základě analýzy trhu

2) Ocenění na základě analýzy trhu 2) Ocenění na základě analýzy trhu Ocenění na základě tržní kapitalizace Ocenění srovnatelných podniků Ocenění údajů o podnicích uváděných na burzu Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů Ocenění

Více

Kvalita elektřiny. Ing. Jan Šefránek. Energetický regulační úřad. Jan.Sefranek@eru.cz

Kvalita elektřiny. Ing. Jan Šefránek. Energetický regulační úřad. Jan.Sefranek@eru.cz Kvalita elektřiny Ing. Jan Šefránek Energetický regulační úřad Jan.Sefranek@eru.cz AMPER 2013 Kvalita dodávek elektřiny Kvalita dodávek a služeb je stanovena vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Na úvod uveďme základní pojmy, s nimiž budeme v následujícím textu pracovat: P EVODNÍ CENY

Na úvod uveďme základní pojmy, s nimiž budeme v následujícím textu pracovat: P EVODNÍ CENY 1 Úvod Prosím Vás, máte ještě tu knihu Jak se snadno a rychle stát milionářem? Ano, ale doporučoval bych Vám, abyste si k ní přikoupil ještě jednu. A kterou? Trestní zákoník. S postupem globalizace světového

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

UPŘESŇUJÍCÍ POKYN PRO FINANČNÍ ANALÝZU A

UPŘESŇUJÍCÍ POKYN PRO FINANČNÍ ANALÝZU A UPŘESŇUJÍCÍ POKYN PRO FINANČNÍ ANALÝZU A VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY U DOPRAVNÍCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2007-2013 VERZE 2 SRPEN 2010 Výpočet finanční mezery je novým pojmem programovacího

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

2.2 Analýza výsledkových položek

2.2 Analýza výsledkových položek 2 PREZENTACE INFORMACÍ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří. Hipokrates z Kosu 2.2 Analýza výsledkových položek Výkaz zisku a

Více