VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Markéta Kodetová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Markéta Kodetová"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Markéta Kodetová Klady a zápory event marketingových akcí Bakalářská práce 2015

2 Klady a zápory event marketingových akcí Bakalářská práce Markéta Kodetová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra ekonomiky a managementu Studijní obor: Marketingové komunikace ve službách Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2015

3 Bachelor s Dissertation Positives and Negatives in Event Marketing Markéta Kodetová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Economics and Management Major: Marketing comunication in the services Thesis Advisor: Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2015

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Klady a zápory event marketingových akcí zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem používala, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o.... Markéta Kodetová V Praze dne 30. března 2015

5 Abstrakt KODETOVÁ, Markéta. Klady a zápory event marketingových akcí [ Bakalářská práce ] Vysoká škola hotelová, Praha: Celkový počet stran: 46. Cílem bakalářské práce je zjištění kladů a záporů event marketingových akcí. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí: teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části je nejprve popsána a vysvětlena marketingová komunikace, komunikační mix, public relations, event marketing a samotný event. V analytické části je použita metoda dotazování na klady a zápory event marketingových akcí. Dále je vyhotovena SWOT analýza z pohledu fyzických osob pro soukromé marketingové akce a SWOT analýza z pohledu právnických osob pro firemní marketingové akce. V návrhové části jsou vyhodnoceny SWOT analýzy a je provedena komparace obou SWOT analýz. Následně jsou navrhnuta řešení pro organizování event marketingových akcí. Klíčová slova: event marketing, marketingová komunikace, vztah s veřejností, událost, zážitek Abstract: The objective of this Bachelor s Dissertation is to identify the Negatives and Positives of Event Marketing. The thesis is divided into the three parts: the theoretical, the analytical and the proposal part. The theoretical part describes and explains the topic of Marketing Communication, Communication Mix, Public Relations, Event Marketing and Event. In the analytical part a questionnaire is used in order to identify Negatives and Positives of Event Marketing. Then a SWOT analysis is conducted, firstly for Private Marketing Events and secondly for Corporate Marketing Events. The proposal part evaluates and compares the SWOT analysis. At the end proposals for the arrangement of Event Marketing are made. Keywords: event marketing, marketing communication, public relations, event, experience

6 Poděkování Děkuji paní Doc. Ing. Dagmar Jakubíkové, Ph.D. za cenné rady a odborné vedení při vypracování této bakalářské práce.

7 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Marketingová komunikace Komunikační mix Public Relations Event Marketing Event marketing ve vztahu s jednotlivými nástroji komunikačního mixu Cíle event marketingu Rizika event marketingu Finanční rozpočet Vyhodnocení úspěšnosti Event Důvody organizace eventu Druhy eventu dle typu ANALYTICKÁ ČÁST Průzkum zájmu o event marketingové akce Informace o průzkumu Průzkum na základě dotazníků Rozbor odpovědí SWOT analýza event marketingových akcí SWOT analýza z pohledu fyzických osob pro soukromé akce SWOT analýza z pohledu právnických osob pro firemní akce NÁVRHOVÁ ČÁST Vyhodnocení dotazníků SWOT analýza z pohledu fyzických osob pro soukromé akce...51

8 3.3 SWOT analýza z pohledu právnických osob pro firemní akce Komparace SWOT analýz Navrhovaná řešení...53 ZÁVĚR...54 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...56 PŘÍLOHY...58

9 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Seznam grafů Graf č. 1: Příprava, rozvoj a řízení marketingové komunikace...13 Graf č. 2: Základní typologie eventů...19 Graf č. 3: Dělení cílů event marketingu...19 Graf č. 4: Jaký je váš věk?...31 Graf č. 5: Na jakou příležitost byste využili event agenturu?...32 Graf č. 6: Kolik lidí byste pozvali?...33 Graf č. 7: Kolik byste byli ochotni investovat za 1 osobu (v Kč)?...34 Graf č. 8: Co vše byste chtěli zajistit od event agentury?...35 Graf č. 9: Co vám na těchto event akcí vadí? (když akci pořádá event agentura) 36 Graf č. 10: Co se vám na těchto akcích naopak líbí? (když akci pořádá event agentura)...37 Graf č. 11: Uveďte, zda z Vašeho pohledu převažují klady nebo zápory event marketingových akcích (pořádaných event agenturou)?...38 Graf č. 13: Kdo ve vaší firmě organizuje event (společenské, firemní) akce?...39 Graf č. 14: Jaké typy event (společenských, firemních) akcí vaše firma často využívá?...40 Graf č. 15: Jak často organizuje vaše firma event (společenské, firemní) akce?..41 Graf č. 16: Nejčastější akce vaší firmy jsou pro kolik lidí?...41 Graf č. 17: Kolik je budget vaší firmy na osobu v Kč?...42 Graf č. 18: Co vše obvykle vaše firma poptává/zajišťuje na event (společenských, firemních) akcí?...43 Graf č. 19: Co vám na těchto event (společenských, firemních) akcích vadí?...44 Graf č. 20: Co se vám na těchto event akcích naopak líbí?...45 Graf č. 21: Uveďte, zda z Vašeho pohledu převažují klady nebo zápory event (společenských, firemních) akcí?...46

10 Seznam tabulek Tabulka č. 1: Druhy eventů dle jednotlivých typů...23 Tabulka č. 2: SWOT analýza pro soukromé eventy...48 Tabulka č. 3: SWOT analýza pro firemní eventy...49 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek SWOT analýza - je srovnávací metoda, jejíž název je složen z počátečních písmen anglických výrazů: S strengths (silných stránek) W weaknesses (slabých stánek) O opportunities (příležitostí v okolí firmy) T threats (hrozeb okolí) PR - zkratka anglického názvu Public Relations, neboli styk s veřejností PENCILS - znamená soubor nástrojů, jejíž název je složen z počátečních písmen anglických výrazů: P - publications (publikace) E - events (veřejné akce) N - news (novinky) C - community involvement activities ( angažovanost pro komunitu) I - identity media (nosiče a projevy vlastní identity) L - lobbing aktivity (lobbystické aktivity) S - social responsibility activities (aktivity sociální odpovědnosti) HR personální oddělení

11 ÚVOD Téma bakalářské práce: Klady a zápory event marketingových akcí mne hned na první pohled zaujalo, a to z toho důvodu, že bych si ráda v budoucnu založila agenturu na event marketingové akce. Proto jsem využila této příležitosti a vybrala jsem si jej, jako téma své bakalářské práce. Z porovnání kladů a záporů event marketingových akcí můžeme posuzovat úspěšnost a žádanost samotných event marketingových akcí. Dále můžeme z této práce vyhodnotit potencionální využití event marketingové agentury. Event marketing se v poslední době objevuje ve společnosti jako nový nástroj marketingové komunikace. Event marketing je moderní součást komunikace. Záměrem event marketingu je emočně zapůsobit na klienta, vyvolat a zanechat silný emoční zážitek, trvale ovlivnit pozitivní vnímání komunikace, poskytované služby, poskytujícího subjektu, společnosti, značky. Event, jako komunikační nástroj event marketingu je nedílnou součástí každodenního života jednotlivce i skupiny. Je nejen nástrojem emočního vnímání, ale svým funkčním plněním se stává nástrojem exkluzivního prožívání významných, rodinných, osobních, společenských i firemních událostí. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí: teoretické, analytické a návrhové. První část je teoretická. Jsou zde vysvětleny a popsány pojmy marketingová komunikace, komunikační mix, public relations, event marketing. V teoretické části je kladen důraz zejména na event marketing a jeho vztah s jednotlivými nástroji komunikačního mixu, typy, cíle a rizika event marketingu a tvorba finančního rozpočtu. Nakonec je vysvětlen pojem event a jeho důvody organizace. Druhá část je analytická. Zde je použita metoda dotazování, s následným kvantitativním vyhodnocením. Obdržené výsledky jsou podkladem pro určení kladů a záporů event marketingových akcí. Na základě získaných výsledků jsou vyhotoveny SWOT analýzy, které jsou podkladem pro vyhodnocení stanoveného cíle práce. 11

12 Závěrečná, návrhová, část obsahuje vyhodnocení dotazníku, SWOT analýz a je provedena komparace SWOT analýz pro zjištění kladů a záporů event marketingových akcí. Nakonec je navrhnuto řešení hrozeb a slabých stránek event marketingových akcí. V bakalářské práci jsou stanoveny následující hypotézy: Eventy z pohledu fyzických osob, tedy pořádání soukromých akcí: H1. Nejvíce respondentů bude preferovat uspořádání eventu u příležitosti sňatku H2. Většina respondentů bude hodnotit negativně drahé zprostředkování event marketingové akce H3. Více než polovina respondentů bude považovat za pozitivní úsporu času, pokud event pořádá event agentura Eventy z pohledu právnických osob, tedy pořádání firemních akcí: H4. Nejvíce respondentů odpoví, že ve firmě pořádají školení H5. Ve většině odpovědí od respondentu bude, že event marketingové akce ve firmě pořádá externí firma (event agentura) H6. Více než polovina respondentů bude u pořádání eventu kladně hodnotit získání nových klientů H7. Ve většině odpovědí budou u respondentů převažovat klady nad zápory při pořádání event marketingových akcí Cílem práce je určit klady a zápory event marketingových akcí pořádaných, jak fyzickými, tak právnickými osobami. Nástrojem identifikace kladů a záporů jsou příležitosti, kdy jsou využívány eventy u jednotlivých subjektů. Dalším cílem je návrh řešení hrozeb a slabých stránek, tedy záporu event marketingových akcí. 12

13 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Marketingová komunikace Marketingová komunikace tvoří složku v marketingu. Marketingovou komunikaci chápeme jako dlouhodobý proces, v průběhu kterého se firma snaží působit na zákazníky ve všech fázích, při nichž je reálná interakce s nimi. (Chromý, 2010, s. 2) V souladu s P. Kotlerem (2003, str. 544) se musí autor marketingového sdělení zabývat následujícími úkoly: - stanovit příjemce sdělení - cílový trh nebo jeho segment - stanovit cíle komunikace - vytvořit vlastní sdělení, které chce předat - zvolit vhodné komunikační prostředky (média) - vypracovat celkový rozpočet na propagaci - sestavit určitý komunikační mix - stanovit systém měření účinnosti propagace - řídit a koordinovat celý proces marketingové komunikace Postup pro provádění těchto úkolů, je uveden v grafu č.1. Graf č. 1: Příprava, rozvoj a řízení marketingové komunikace SWOT analýza cíle marketingové komunikace cílový segment trhu sociologický aspekt psychologický aspekt vytvoření komunikace možnost prostřednictvím komunikace rozpočet 13

14 sestavení komunikačního mixu inzerce direct mail podpora prodeje propagace styk s veřejností firemní identita osobní prodej Sponzorování lobování měření efektivity marketingových komunikací řízení marketingové komunikace Zdroj: CHROMÝ; RYASHKO; DVORAK, 2013, s. 29 Důležité je nejprve určit segment zákazníků (podle věku, pohlaví, zájmů, vzdělání, psychických a fyziologických vlastností atd.). Podle toho určíme cílový segment trhu. Zpětná vazba při marketingových komunikacích přináší ohlas na sdělení a názory vybraných segmentů zákazníků (příjemců sdělení). Zcela zásadní roli hraje při marketingovém průzkumu. Budoucí příjemce (adresát) sdělení je zde popsán jako cílový trh, který má své charakteristické parametry. (Chromý, 2010, s. 6) 1.2 Komunikační mix Komunikační mix je vytvářen tak, aby splnil dané marketingové a komunikační cíle. Každý nástroj má svoje charakteristické znaky i náklady, se kterými je nutno počítat. Nasazením jednotlivých nástrojů komunikačního mixu závisí také na druhu výrobku a typu trhu, tj. zda jde o trh spotřebního zboží nebo o trh výrobních prostředků. U spotřebního zboží je většinou na prvním místě reklama, následovaná podporou prodeje, public relations a direct marketingem, kdežto na trhu výrobních prostředkuje to je především osobní prodej, podpora prodeje, direct marketing a reklama je většinou až na dalším místě. Cílem tvorby komunikačního mixu je najít optimální kombinaci jednotlivých komunikačních prostředků na jejich využití způsobem, který odpovídá tržní situaci. (Vysekalová, 2010, s. 22) 14

15 Podmínkou pro úspěšné fungování marketingových komunikací je nutné, aby byl event marketing součástí komunikačního mixu. Hlavním důvodem je, že event marketing nemůže fungovat samostatně. 1.3 Public Relations Do Public Relations patří zejména rozesílání tiskových oznámení, tiskových zpráv a organizování tiskových konferencí. Tiskové oznámení Tiskové oznámení je stručná informace, jejímž obsahem bývá nejčastěji oznámení o akci nebo pozvánka na tiskovou konferenci. Může jím být také uvedení nesprávné informace na pravou míru nebo stručné vyjádření k nějaké události. Tiskové oznámení musí obsahovat některé formální náležitosti stejně jako tisková zpráva. Především je to hlavička organizace a fungující spojení na kontaktní osobu. Tisková zpráva Tisková zpráva je písemné sdělení obsahující novou informaci, které rozesíláme médiím. Bude pravděpodobně nejčastější formou našeho kontaktu s médii. Tisková zpráva by měla vždy obsahovat alespoň jednu novou zprávu či informaci a musí být zakotvena ke dni, kdy ji posíláme. Druhy tiskových zpráv: - zpráva o události - zpráva, jejímž obsahem je rekce na událost - zpráva provázející zveřejnění materiálu (studie, knihy, filmu, atd.) (18) Tisková konference Setkání s novináři a médii za účelem předání nějakého zásadního sdělení. Setkání probíhá živě a proto je použitelná pro sdělení něčeho důležitého. Obvykle v těchto případech: - Chceme sdělit něco významného. Chceme prezentovat zajímavé nebo zásadní zjištění. - Zahajujeme dlouhodobý projekt, nebo jej ukončujeme a hodnotíme jeho výsledky. - Chceme představit zajímavého hosta nebo osobnost. - Reagujeme na nějakou aktuální událost (pohroma, havárie, skandál, ale také ocenění atd.). 15

16 - Reagujeme na útok v médiích. (14) Marketing Public Relations Marketingové public relations jsou tvořeny souborem nástrojů, které lze klasifikovat pod akronymem PENCILS: P = publications (publikace - podnikové časopisy, výroční zprávy, brožury pro potřebu zákazníků atd.). E = events (veřejné akce - sponzorování sportovních či uměleckých akcí nebo prodejních výstav). N = news (novinky - příznivé zprávy o podniku, jeho zaměstnancích a produktech) C = community involvement activities (angažovanost pro komunitu- vynakládání času a peněz na potřeby místních společenství). I = identity media (nosiče a projevy vlastní identity - hlavičkové papíry, vizitky, podniková pravidla oblékání). L = lobbing aktivity (lobbystické aktivity snaha o prosazení příznivých nebo zablokování nepříznivých legislativních a regulačních opatření). S = social responsibility activities (aktivity sociální odpovědnosti- budování dobré pověsti v oblasti podnikové sociální odpovědnosti). (Kotler, 2002, s. 128) 1.4 Event Marketing Event marketing znamená pořádání akcí, za účelem propagace firmy, jednotlivce, produktu, nové kolekce anebo jen jednoduše řečeno, zviditelnění kohokoli či čehokoli. Je vědecky dokázané, že čím více smyslů člověk do svého vnímání zapojí, tím více si zapamatuje. Proto event marketing se snaží zapojit všechny smysly potencionálního zákazníka, s kterým je v rámci tohoto druhu marketingu osobně v kontaktu. Jde o reálné prožití určité události, nevšedního zážitku, pomocí které se firma či jedinec snaží o prohloubení vztahů či upoutání nových klientů. Stejně tak Event marketing popisují autoři jako Šindler (Šindler, 2003, s. 22) Frey (Frey, 2011, s. 85) a autorka Vysekalová (Vysekalová, 2002, s. 145). Pod pojmem event marketing rozumíme zinscenování zážitků stejně jako jejich plánování a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří image firmy a její produkty. (Šindler, 2003, s. 22) 16

17 Je celkem dobře známo, jak využít events v rámci marketingového komunikačního mixu, pro budování loajality zaměstnanců, dealerů a zákazníků nebo pro vyvolání PR efektu pro značku. Event marketing nám může pomoci přenést symboliku nadlinkových kampaní do reálného života a dát odpovídající stimul cílovým skupinám spotřebitelů. (Frey, 2011, s. 85) Všechny definice event marketingu mají společné to, že jde o událost, která má vyvolat zážitek či prožitek emocionální povahy s cílem získat pozornost a zájem cílové skupiny, a to v rámci komunikace firmy (či jiného subjektu). (Vysekalová, 2002, s. 145) Event marketing se přímo rovná event plus marketing, zde je nejvíce ceněna tvořivost a nové technologie. Tak, jak autorka Vysekalová ve své knize popisuje: Nákupní chování, tedy především to zda náš spotřebitel koupí či nikoliv, záleží na psychickém rozpoložení, je více než žádoucí působit na spotřebitelovo vnímání, pozornost, paměť, představování, myšlení a prožívání. A dále, že Event marketing pracuje s emocemi snad nejintenzivněji ze všech nástrojů komunikačního mixu, což samo o sobě je velká deviza event marketingu. (Vysekalová, 2002, s. 104) Event marketing není jen o hojné účastni pozvaných. Ale především vytváří pozitivní přístup všem zúčastněným (moderátorům, hostům, místu konání, dodavatelům) a to jim pomáhá zvýšit prestiž. (Rogers, 2003, s. 164) Hlavní princip event marketingu vystihuje citát autorky Vysekalové: Řekněte mi to a já to zapomenu, ukažte mi to a já si možná vzpomenu, nechte mě to prožít a já si to budu pamatovat po celý život. (Vysekalová, 2010, s. 146) V event marketingu se také setkáváme s pojmy: - event controlling, což je plánovité a systematické vyhodnocování event marketingových aktivit, jejichž cílem je zlepšit aktuální a budoucí event marketingové procesy - event marketingová agentura, což znamená profesionální firmy, která celý event marketing organizuje od začátku do konce 17

18 1.4.1 Event marketing ve vztahu s jednotlivými nástroji komunikačního mixu Event marketing a reklama Prostřednictvím reklamy můžeme informovat veřejnost o připravované akci. Většinou předpokladem úspěchu bývá správné načasování, výběr vhodného místa a média. Event marketing a public relations Hlavním cílem Public relations je budování vztahu s veřejností. Společným rysem může být snaha poznat chování, potřeby a přání vybrané cílové skupiny. Příkladem může být uvádění nových výrobků na trh, kdy se připravuje tisková konference s novináři. Event marketing a podpora prodeje Akce působící jako motivace pro spotřebitele. Jde například o spotřebitelské soutěže, zážitkové akce jako jsou road show, módní přehlídky v nákupním centru a různé jiné akce. Event marketing a direct marketing Jde o budování osobní vazby se zvolenou cílovou skupinou. Direct, tedy přímý marketing však slouží častěji k potřebám event marketingu Typy event marketingu Event marketing je poměrně malá disciplína, která ovlivňuje mnoho marketingových aktivit a vzhledem k jeho rozmanitosti, různorodosti a neopakovatelnosti je složité ho nějakým způsobem kategorizovat. Odborníci a lidé z praxe se však shodují v tom, že nejčastější kategorizace eventu má úzkou souvislost s cílovou skupinou, kterou má oslovit svým obsahem a místem konání. Nejpřehlednější rozdělení typů eventu předkládá autor Šindler v grafu č.2. 18

19 Graf č. 2: Základní typologie eventů Cíle event marketingu Zdroj: Šindler, 2003, s. 25 Cíle event marketingu se odvíjí od celkové firemní marketingové strategie, plánu, cílové skupiny a ostatních nástrojů, které v komunikačním mixu používáme. Viz. graf č.3. Graf č. 3: Dělení cílů event marketingu Zdroj: Šindler, 2003, s. 48 Dělí se na: a) taktické cíle Slouží k vytvoření vazby mezi cílovou skupinou a značkou nebo image firmy. Tyto cíle tedy sledují počet rozeslaných pozvánek, počet potvrzených účastí a také účast samotnou. b) finanční cíle 19

20 Tyto cíle je možné vyhodnotit, protože se většinou dotýkají prodejních ukazatelů. Patří mezi ně: podpora prodeje, seznámení s novým výrobkem, prodeje výrobků (služby, prodejní smlouvy), rozšíření záběru na trhu, působení popularity celebrit na prodej, motivování obchodu a distribuce prodeje. c) strategické cíle Mají za úkol spíše podpořit finanční cíle. Mezi tyto cíle se uvádí: zvýšení kvality produktu, nárůst tržního podílu ve zvoleném období, vybudování pozice technologického a inovativního tržního vůdce Event marketing se snaží vyvolat změnu chování prostřednictvím emocionálních zážitků. To jsou komunikační cíle event marketingu, které jsou součástí strategických cílů. (Šindler, 2003, s. 47) Rizika event marketingu Event marketing také přináší určitá rizika, s kterými by organizátoři měli počítat již dopředu. Např. nepřízeň počasí, zvládnutí možného chaosu při větším počtu lidí atd. Stejně jako je tomu při organizování jakékoliv akce, nese s sebou event marketing celou řadu rizik. Organizačně nezvládnutý event může vést k negativnímu WOM a negativní publicitě. V některých případech může mít dokonce právní dopady. Pokud je event pořádán venku, je např. nezbytné počítat s nepřízní počasí. Problematické mohou být rovněž eventy pro větší počet lidí. (Karlíček; Král, 2011, s. 141) Finanční rozpočet Finanční rozpočet může být velice rozdílný a to vzhledem k charakteru a velikosti pořádané akce. A to v rozmezí řádu desítek tisíc korun, statisíců a mohou končit v řádech milionů. (Karlíček; Král, 2011, s. 141) Vyhodnocení úspěšnosti Úspěšnost akce závisí na mnoha faktorech a hlavně, tak jak říká autor Karlíček ve své knize: Vyhodnocení eventu spočívá obvykle v analýze zpětné vazby účastníků. Zjišťuje se, jak event účastníky zaujal, jak ho vnímali, zda chápou spojení eventu a značky, zda pochopili marketingová sdělení či zda se změnily jejich postoje ke značce. Důležitým ukazatelem může být i počet účastníků eventu, kvalita a kvantita mediálního pokrytí eventu atd. (Karlíček; Král, 2011, s. 142) 20

21 1.5 Event Event znamená událost, akci či zážitek, který je organizován záměrně a má posílit image firmy, předat informace o chystaných aktivitách firmy či jedince nebo jednoduše zapůsobit na okolí, tak aby si uchoval vzpomínky na celý život. Stejně tak, jako tento pojem popisuje autorka Jurášková: Event se nejčastěji definuje jako organizovaná událost, obvykle společenského, kulturního, sportovního nebo zábavního charakteru, jejímž úkolem je oslovení různých specifických cílových skupin, jako jsou spotřebitelé, zákazníci, zaměstnanci, firemní spolupracovníci, obchodní partneři, dodavatelé, novináři, média, názoroví vůdci atd. Mezi základní cíle eventů patří navození atmosféry dobrých vztahů, posílení pozitivní image firmy, zprostředkování informací o aktivitách firmy nebo produktech, službách či značkách. (Jurášková; Horňák, 2012, s. 67) Eventy jsou obvykle klasifikovány buď jako firemní nebo soukromé akce. Firemní eventy Firemní eventy se mohou značně lišit a můžou mít velký vliv na image firmy. Pokud není firemní event naplánován dobře může to být velice stresující a v nejhorších případech může mít katastrofální následky pro firmu. Může se jednat například o uvedení nového produktu na trh nebo udržení stávajících zákazníků. Jedna věc je jistá, a to že akce by měla zanechat trvalý pozitivní dojem na účastníky akce. Pokud je akce úspěšná inspiruje a motivuje k setrvání u firmy nebo u produktu. Naopak špatně naplánovaná akce může mít negativní vliv na naši cílovou skupinu. Soukromé eventy Soukromé eventy jsou především oslavy jako jsou svatby, narozeniny, výročí a setkání. Na těchto akcích se hostitel obvykle snaží vytvořit vzpomínky na celý život. Bohužel plánování takové akce může být časově náročné, až tak, že jediný kdo si tu akci pamatuje je pak jen hostitel. (13) Další otázkou v organizaci eventu je samozřejmě čas, místo a tím spojený rozpočet na konanou akci. Důležitou roli hraje rozpočet, vhodné načasování a výjimečnost místa či situace. Nutná je dokonalá příprava, vhodný scénář, 21

22 komunikace eventu k cílovým skupinám, profesionální organizace a vyhodnocení pro analýzu slabých a silných stránek eventu. (Jurášková, 2012, s. 67) Event je pojem užší než event marketing, protože event je komunikační nástroj realizovaný v určitém čase a na konkrétním místě. Event marketing je už komplexním nástrojem marketingové komunikace, jehož úkolem je příprava, plánování, realizace, ale i následná kontrola různých druhů, typu a forem eventů, v závislosti na jejich cílech. Event se proto dá označit jako základní produkt, výsledkem tvorby event marketingu. (Jurášková; Horňák, 2012, s. 67) Důvody organizace eventu Důvodem uspořádání firemního eventu může být návštěva obchodního ředitele ze zahraničí, uvedení nového produktu na trh, večeře se zákazníky, konference, seminář, výročí existence firmy, firemní večírek pro zaměstnance a další. Důvodem také může být služba na oplátku, jak je zmiňováno v knize autora Lattenberga: Když ve firmě padne návrh zorganizovat event, začne se horečně přemýšlet nad termínem a programem, kalkulují se náklady a vybírá se člověk, který to vše dostane na starost. Málokdy se začíná tím nejdůležitějším a to je důvod akce. Ono krátké a dětsky prosté proč. Mohlo by se zdát, že rozebírat něco takového je nepodstatné. Vždyť mnoho eventů je vlastně důsledkem předchozího jednání, dalo by se říci něčím jako službou na oplátku. (Lattenberg, 2010, s. 4) Důvodem uspořádání soukromého eventu může být svatba, výročí svatby, narození dítěte, povýšení v práci, přestěhování do nového bytu, dokončení vzdělání, narozeninová oslava a další Druhy eventu dle typu Eventy můžeme dělit dle typu, a to tak, jak je uvedeno v tabulce autora Lattenberga, který dělí eventy na pracovní, slavnostní a prestižní. Do pracovních řadí: meeting, porada, školení, seminář, konference, team building, workshop. Do slavnostních: společenský večer, benefiční večer, konference a promo novinky. A do prestižních eventů pak řadí: lokální environment, nadační večer a předání ocenění. Viz. tabulka č. 1 22

23 Tabulka č. 1: Druhy eventů dle jednotlivých typů Pracovní slavnostní prestižní Meeting společenský večer lokální environment Porada benefiční večer nadační večer Školení konference předání ocenění Seminář promo novinek Konference team building Workshop Zdroj: Lattenberg, 2010, s

24 2 ANALYTICKÁ ČÁST Analytická část se zabývá průzkumem zájmu o event marketingové akce. Úvodem je popsána metodologie průzkumu. Průzkum je proveden metodou dotazování, následně je vyhodnocen a v závěru jsou sestaveny SWOT analýzy. 2.1 Průzkum zájmu o event marketingové akce Pro průzkum je zvolena metoda dotazování, a to formou online dotazníku. Tento způsob online dotazovaní je zvolen z důvodu nejrychlejšího předání a zpětného získání dotazníků, jako nejekonomičtější a nejefektivnější. Velkou výhodou je možnost využití automatického vyhodnocení online dat Informace o průzkumu Pro průzkum zájmu o event marketingové akce je použit portál vyplňto.cz, který napomáhá každý měsíc realizovat stovky internetových průzkumů pro korporace, malé a střední firmy, školy i studenty. Vyplňto.cz není jen nástrojem na tvorbu dotazníků, ale také místem, kde se potkávají tisíce lidí, kteří rádi prostřednictvím vyplňování dotazníků dávají najevo své názory a ovlivňují tak svět okolo sebe. (16) Průzkum je proveden na základě dotazníku, který obsahuje 18 otázek. Je členěn do dvou částí. První část v otázkách 1 až 8 je určena pro fyzické osoby, tedy akce pořádané fyzickými osobami, můžeme nazvat soukromé akce. Druhá část je v otázkách 9 až 18 směřována pro právnické osoby, tedy pro firmy, které organizují akce, můžeme nazvat firemní akce. Charakter otázek v dotazníku jsou otevřené, přímé a nepřímé otázky s použitím škálování. Odpovědi jsou následně zpracovány v systému online. Objektem průzkumu jsou vybráni respondenti náhodného výběru ve věku od 15 let a výše bez omezení. Každý z respondentů mohl vyplnit obě části dotazníku, případně pouze část, která se ho bezprostředně týkala. První část je ze strany dotazovaného subjektu vyplňována z pozice jeho občanského života, druhá část pak z pozice právnické osoby, případně zaměstnance firmy. Osloveno bylo 185 respondentů, zpětná vazba byla v 30,7 %, tj. v počtu 56 vrácených vyplněných dotazníků. 24

25 Název dotazníku je: Klady a zápory eventu. Dotazník byl vyvěšen od do na portálu 1. zdroj informací: vypňto.cz (veřejnost) 2. adresně zaslaný dotazník od vypňto.cz lidem v těchto větších firmách: Google, Seznam, Mountfield, Rossmann, PWC, Bohemia Energy, Generali pojišťovna, ABB, Manufaktura, Miracle Crystal, Mafra, SOLID. Průměrná doba vyplňování byla cca 7 minut. Dotazník byl anonymní a veřejný. Všechny otázky byly povinné. Dotazník byl rozdělen do dvou částí. První část byla pro fyzické osoby, tedy pro soukromé akce. A druhá část byla pro právnické osoby, tedy pro firemní akce. (15) Průzkum na základě dotazníků Dotazník byl rozdělen na dvě části, první jsou dotazy pro fyzické osoby (soukromé akce) a druhý pro právnické osoby (firemní akce). Zprvu od některých respondentů přicházely doplňující dotazy, například, že si nejsou jisti, co znamená pojem event nebo event agentura. Dotazy takového typu byly ihned zodpovězeny a respondenti pokračovali ve vyplňování dotazníku. Segmentační otázky byly umístěné vždy na začátek první i druhé části, kvůli vlastnímu zdroji respondentů a lepšímu vyplňování. 1. část: Dotazník pro fyzické osoby (soukromé akce) 1) Jaký je váš věk? a) b) c) d) e) Nad 65 Z první otázky je možno zjistit cílovou skupinu dotazovaných pro soukromé akce. 2) Na jakou příležitost byste využili event agenturu? a) tematická narozeninová oslava b) dětská narozeninová oslava 25

26 c) ukončeni vzdělání /po promoci d) svatba e) výročí svatby f) povýšení v práci/ získání nového projektu g) přestěhování do nového bytu/ nákup nemovitosti h) narození dítěte ch) odchod do důchodu i) jiné Z druhé otázky je možno zjistit, o co mají fyzické osoby zájem při pořádání event marketingových akcí přes event agenturu. 3) Kolik lidí byste pozvali? a) 1-20 b) c) d) Nad 80 Z této otázky můžeme zjistit, o jak velké event marketingové akce je největší zájem. 4) Kolik byste byli ochotni investovat za 1 osobu (v Kč)? a) 1, ,- b) 500, ,- c) 1 000, ,- d) nad 5 000,- Ze čtvrté otázky můžeme zjistit, kolik by byl rozpočet na jednu osobu, tedy kolik Kč jsou fyzické osoby ochotny investovat na jednu osobu. 5) Co vše byste chtěli zajistit od event agentury? a) pozvánky b) zasedací pořádek/místa c) lokalitu d) občerstvení/catering e) výzdobu f) zábavu (moderátora, dj, kapelu, kouzelníka) 26

27 g) fotografa h) oblečení (kostýmy) ch) kadeřnické služby i) ubytování j) dopravu do/z Z této otázky je možno zjistit, o jaké služby je zájem při organizaci event marketingové akce. 6) Co vám na těchto event akcí vadí (když akci pořádá event agentura)? a) drahé zprostředkování b) špatné jídlo c) hlasitá hudba d) dojíždění e) jiné Z šesté otázky je možno zjistit, jaké zápory mají soukromé akce pořádané event marketingovou agenturou. 7) Co se vám na těchto akcích naopak líbí (když akci pořádá event agentura)? a) šetří mi to čas (nemusím se o nic starat) b) vše perfektně organizováno c) pochvala od známých Z této otázky je možno zjistit, co pozitivního sebou přináší event marketingová akce pořádaná event agenturou. 8) Uveďte, zda z Vašeho pohledu převažují klady nebo zápory event marketingových akcí (pořádaných event agenturou)? a) převažují klady b) převažují zápory c) nevím Z poslední otázky pro soukromé akce je možno zjistit, zda z pohledu zákazníka převažují klady nebo zápory u event marketingových akcí pořádaných event agenturou. 27

28 2.část - Dotazník pro právnické osoby (firemní akce) 9) Kolik zaměstnanců má vaše firma nebo firma kde pracujete? (zjištění cílové skupiny) a) malá firma (do 50 zaměstnanců) b) střední firma ( zaměstnanců) c) velká firma ( zaměstnanců) d) nadnárodní firma (nad zaměstnanců) Z otázky pro firemní akce je možno zjistit cílovou skupinu. 10) Kdo ve vaší firmě organizuje event. (společenské, firemní akce)? a) marketingové oddělení b) externí firma c) zaměstnanci (sekretářka, asistentka) d) jiné Z desáté otázky je možno zjistit, jak firma řeší otázku organizace. 11) Jaké typy event (společenských, firemních akcí) vaše firma často využívá? a) semináře, konference, školení b) akce pro zákazníky c) firemní večírky pro zaměstnance d) promotion i) módní přehlídky j) team buildingy k) jiné Z jedenácté otázky je možno zjistit, které event marketingové akce firma pořádá nejvíce. 12) Jak často organizuje vaše firma event (společenské, firemní akce)? a) neorganizujeme b) 1 2 x do roka c) vícekrát než 2 x do roka d) každý měsíc i více (pravidelně) Z dvanácté otázky je možno zjistit, jak pravidelně firma pořádá event marketingové akce. 28

29 13) Nejčastější akce vaší firmy jsou pro kolik lidí? a) 1-50 b) c) d) nad Z třinácté otázky je možno zjistit, jaké jsou nejčastější pořádané event marketingové akce firmy. 14) Kolik je váš budget vaší firmy na osobu v Kč? a) 1, ,- b) 500, ,- c) 1 000, ,- d) nad 5 000,- Ze čtrnácté otázky je možno zjistit, jaký má firmy nejčastější rozpočet na jednu osobu. 15) Co vše obvykle vaše firma poptává/zajišťuje na event (společenské, firemní akce)? a) pozvánky b) zasedací pořádek/místa c) lokalitu d) občerstvení/catering e) výzdobu f) zábavu (moderátora, dj, kapelu, kouzelníka, atd.) g) sportovní aktivity h) adrenalinové aktivity ch) fotografa i) ubytování j) dopravu do/z k) propagační techniku l) PR/novináře m) lektory n) dárky pro hosty 29

30 o) jiné Z patnácté otázky je možno zjistit, o jaké aktivity při event marketingových akcích má firma zájem. 16) Co vám na těchto event (společenských, firemních akcí) vadí? a) finančně náročné b) stres c) časově náročné d) špatná reklama e) dojíždění f) špatná hudba g) špatné jídlo h) jiné Z šestnácté otázky je možno zjistit, jaké negativní zkušenosti mají firmy při pořádání event marketingových akcí. 17) Co se vám na těchto event (společenských, firemních akcích) naopak líbí? a) zviditelnění firmy b) propagace nové značky či produktu c) spokojení zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci d) získání nových klientů e) udržení stávajících klientů f) jiné Ze sedmnácté otázky je možno zjistit, jaké pozitivní zkušenosti mají firmy s pořádáním event marketingových akcí. 18) Uveďte, zda z Vašeho pohledu převažují klady nebo zápory eventu (společenských, firemních akcí)? a) převažují klady b) převažují zápory c) nevím d) stejně Z osmnácté otázky je možno zjistit, zda z pohledu firmy, která pořádá event marketingové akce převažují klady nebo zápory. 30

31 2.1.3 Rozbor odpovědí Odpovědi byly zpracovány automaticky a graficky znázorněny v systému online. První polovina otázek je pro fyzické osoby, které odpovídaly na organizování soukromých akcí. Druhá část je zaměřena na právnické osoby, které odpovídaly na organizování firemních eventů. Prvním dotazem bylo, jaký je váš věk, a to za účelem zjištění cílové skupiny. Graf č. 4: Jaký je váš věk? Zdroj: Vyhodnocení: z grafu č. 4 vyplývá, že největší skupinou, která se zúčastnila dotazníkového šetření jsou respondenti ve věku let, což činí 69,64 %. Druhou nejpočetnější skupinou, jsou respondenti ve věku let, a to 17,86 %. Třetí skupinou s 10,71 % zastupují dotázaní respondenti ve věku let. Naopak nejslabší skupinou respondentů, jsou respondenti ve věku let, což představuje 1,79 %. Cílovou skupinou tohoto šetření jsou tedy převážně respondenti ve věku let. Druhým dotazem bylo, na jakou příležitost by soukromá osoby využila event agenturu. 31

32 Graf č. 5: Na jakou příležitost byste využili event agenturu? Zdroj: Vyhodnocení: graf č. 5 ukazuje, že největší počet respondentů by využil event agenturu u příležitosti svatby, a to 36, což je 64,29 % z celkového počtu odpovědí. Dále by 14 respondentů využilo event agenturu u příležitosti tématické narozeninové oslavy, což představuje 25 % z celkového počtu odpovědí. Sedm respondentů odpovědělo, že by event agenturu použilo při příležitosti dětské narozeninové oslavy, což činí 12,5 % z celkového počtu odpovědí. Pro 32

33 ostatní příležitosti odpověděl jeden až tři respondenti, že by využili event agenturu, což je 1,79 5,39 %. Třetím dotazem bylo, kolik lidí by soukromé osoby pozvali lidí. Graf č. 6: Kolik lidí byste pozvali? Zdroj: Vyhodnocení: z grafu č. 6 je možno vidět, že největší počet respondentů, a to 30 odpovědělo, že by pozvali na event od 20 do 50 lidí, což v tomto grafu představuje 53,57 % z celkových odpovědí. Dalších 14 respondentů odpovědělo, že by pozvalo od 1 do 20 lidí, což je 25 %. Sedm respondentů odpovědělo, že by na event pozvalo od 50 do 80 lidí, což představuje 12,5 % z celkových odpovědí. Pět respondentů odpovědělo, že by na event pozvalo nad 80 lidí, což představuje 8,93 %. Další dotaz byl, kolik by soukromá osoby byla ochotna investovat za 1 osobu korun českých při uspořádání eventu. 33

34 Graf č. 7: Kolik byste byli ochotni investovat za 1 osobu (v Kč)?. Zdroj: Vyhodnocení: z grafu č. 7 je patrné, že největší počet respondentů odpovědělo, že by byli ochotni investovat od 500,- do 1 000,- Kč na osobu, což je 28 respondentů a 50 % z celkových odpovědí. Další početně zastoupenou skupinou jsou respondenti, kteří odpověděli, že by investovali od 1,- do 500,- Kč na osobu, a to 15 respondentů, což je 26,79 %. Třetí skupinou jsou respondenti, kteří odpověděli, že by investovali od 1 000,- do 5 000,- Kč na osobu, tedy 12 respondentů, což představuje 21,43 % z celkového počtu odpovědí. Pouze jeden respondent by investoval nad 5 000,- Kč na osobu, což je 1,79 %. Pátým dotazem bylo, co vše by chtěla fyzická osoba zajistit od event agentury. 34

35 Graf č. 8: Co vše byste chtěli zajistit od event agentury? Zdroj: Vyhodnocení: z grafu č. 8 můžeme vyčíst, že pokud by respondenti využili event agenturu, tak by 46 respondentů, což je 82,14 % z celkových odpovědí, využilo na na zajištění občerstvení, catering. Dalších 40 respondentů by využilo event agenturu na zajištění zábavy, což může být zajištění moderátora, kouzelníka apod., což je 71,43 % z celkových odpovědí. Další početnou skupinou jsou respondenti, kteří pokud by využili event agenturu, tak by chtěli zajistit výzdobu, to představuje 39 respondentů, 69,64 % z celkových odpovědí. 34 respondentů což je 60,71 % respondentů, by chtělo od event agentury zajistit pozvánky, 21 respondentů, což je 37,5 %, by chtělo od event agentury zajistit lokalitu, 20 respondentů, což je 35,7 %, by chtělo od event agentury zajistit dopravu, 35

36 17 respondentů, což je 30,36 %, by chtělo od event agentury zajistit zasedací pořádek, 16 respondentů, což je 28,57 %, by chtělo od event agentury zajistit ubytování. Sedm respondentů, což je 12,5 %, by chtělo od event agentury zajistit kadeřnické a vizážistické služby. A šest respondentů, což je 10,71 %, by chtělo od event agentury zajistit kostýmy. Šestý dotaz byl, co vadí soukromým osobám na event akcích. Graf č. 9: Co vám na těchto event akcí vadí? (když akci pořádá event agentura) Zdroj: Vyhodnocení: z grafu č. 9 je patrné, že největší skupina respondentů, se 40ti respondenty, což je 71,43 %, odpovědělo, že když akci pořádá event agentura, tak jim nejvíce vadí drahé zprostředkování. Dále sedm respondentů, což je 12,5 %, uvedlo, že když akci pořádá event agentura, tak jim vadí komunikace s agenturou a špatné jídlo. Další odpovědi respondentů jsou v rozmezí jeden až čtyři respondentů, což je 1,79 % až 7,14 % a jsou odlišné. 36

37 Sedmý dotaz byl, co se soukromým osobám naopak líbí na eventu, když akci pořádá event agentura. Graf č. 10: Co se vám na těchto akcích naopak líbí? (když akci pořádá event agentura) Zdroj: Vyhodnocení: z grafu č. 10 můžeme vyčíst, že fyzické osoby vidí největší klad event marketingových akcí v tom, že jim to šetří čas a nemusí se o nic starat, to odpovědělo 46 respondentů, což je 82,14 %. Další klad je, že je vše perfektně organizováno, to odpovědělo 21 respondentů, což je 37,5 %. Poslední klad je pochvala od známých, to odpověděli tři respondenti, což je 5,36 %. Osmý dotaz byl, zda z pohledu soukromých osob převažují klady nebo zápory na event marketingových akcích, pořádaných event agenturou. 37

38 Graf č. 11: Uveďte, zda z Vašeho pohledu převažují klady nebo zápory event marketingových akcích (pořádaných event agenturou)? Zdroj: Vyhodnocení: graf č. 11 prezentuje, že 28 respondentů, což činí 33,93 %, se domnívá, že převažují klady nad zápory event marketingových akcí, naopak 19 respondentů, to je 33,93 %, se domnívá, že převažují zápory nad klady event marketingových akcí a u devíti respondentů, to je 16,07 % byla odpověď neutrální. Devátý dotaz byl směřován na právnické osoby, tedy kolik zaměstnanců má firma, nebo firma, ve které osoba pracuje. Graf č Kolik zaměstnanců má vaše firma nebo firma kde pracujete? Zdroj: 38

39 Vyhodnocení: z grafu č. 12 můžeme vyčíst, že 33 respondentů, což je 58,93 %, odpovědělo, že pracují v malé firmě (to je do 50 zaměstnanců), ve středně velké firmě ( zaměstnanců) pracuje devět respondentů, což je 16,07 %, v nadnárodní firmě (nad zaměstnanců) pracuje osm respondentů, což je 14,29 % a ve velké firmě ( zaměstnanců) pracuje pět respondentů, což je 8,93 %. Desátým dotazem pro právnické osoby bylo, kdo ve firmě organizuje eventy, ať již společenské, tak firemní akce. Graf č. 13: Kdo ve vaší firmě organizuje event (společenské, firemní) akce? Zdroj: Vyhodnocení: z grafu č. 13 vyplývá, že event marketingové akce organizují ve firmách nejvíce sekretářky, asistentky, to odpovědělo 25 respondentů, to je 44,64 %, dále marketingové oddělení, to odpovědělo 14 respondentů, to je 25 %, externí firma, to odpověděli čtyři respondenti, to je 7,14 %. HR oddělení organizuje 39

40 event marketingové akce ve dvou odpovědích, to je 3,57 %, jednatel společnosti, či vedení společnosti, odpověděl jeden respondent, to je 1,79 %. Ostatní odpovědi, vždy po jednom respondentovi a byli neutrální. Jedenáctý dotaz byl, jaké typy eventu firma často využívá. Graf č. 14: Jaké typy event (společenských, firemních) akcí vaše firma často využívá? Zdroj: Vyhodnocení: v grafu č. 14 vidíme, že největší zájem je z pohledu firem o firemní večírky pro zaměstnance, odpovědělo 33 respondentů, to je 58,93 %. Dále semináře, konference, školení, odpovědělo 25 respondentů, to je 44,64 %. Team buildingy a akce pro zákazníky, odpovědělo 20 respondentů, to je 35,71 %. Módní přehlídky a promotion odpovědělo pět respondentů, to je 8,93 %. Dále pak máje, setkání rodáků a dealers meeting odpověděl jeden respondent, to je 1,79 %, ostatní odpovědi byli neutrální. Dvanáctým dotazem bylo, jak často firma organizuje event. 40

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva CSR programy firem v ČR Závěrečná zpráva Pro PR Konektor zpracovala agentura NMS Market Research v Praze, dne 20.4.2015 Upozornění Informace obsažené v této prezentaci jsou vlastnictvím agentury PR.Konektor

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011 Strategické plánování a budování značky 12. duben 2011 Nejlepší cesta k předpovědění budoucnosti je tvořit jí. Peter F. Drucker, 1909-2005 Co je strategické plánování? Proces umožňující efektivní řízení

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Organizace firemního večírku

Organizace firemního večírku Organizace firemního večírku Vánoční večírek Malínková Aneta Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle projektu... 3 Cílové

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Event marketing. Event marketing. Denisa Fialová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Event marketing. Event marketing. Denisa Fialová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Event marketing Event marketing Denisa Fialová Cheb 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma,,event marketing

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 4 a 5 a 6 Marketingový algoritmus Jako

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová

Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Adison vzdělávací projekt. představení projektu PR WORKSHOPY

Adison vzdělávací projekt. představení projektu PR WORKSHOPY Adison vzdělávacíprojekt představeníprojektu PRWORKSHOPY předávánípraktickýchzkušenostístudentům sezájmemopublicrelationsamarketingové komunikace OBSAHDOKUMENTU OBSAH DOKUMENTU...2 1. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Změna značky firmy a positioningu. Dalimil Petrilák & Martin Pospiš

Změna značky firmy a positioningu. Dalimil Petrilák & Martin Pospiš Změna značky firmy a positioningu Dalimil Petrilák & Martin Pospiš Obsah prezentace Charakteristika společnosti Strategické cíle Situační analýza Nabídka Konkurenční výhoda Výsledky SWOT analýzy Analýza

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele:

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele: Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady, Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Obor vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Rozhodování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Rozhodování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Rozhodování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: SWOT analýza,

Více