MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE"

Transkript

1

2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE část 3. RNDr. Aleš Krejčí, CSc. Praha 2011

3 NÁSTROJE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PUBLIC RELATIONS

4 PUBLIC RELATIONS Řízená obousměrná komunikace určitého subjektu s vazbou na různé druhy veřejnosti s cílem poznat a ovlivňovat její postoje (veřejné mínění), získat její porozumění a vybudovat dobré jméno a pozitivní obraz. Jiná definice (podle amer. časopisu Public Relations Review): Jako PR označujeme ty formy komunikace managementu, které organizaci pomáhají přizpůsobit se jejímu okolí, měnit je nebo udrţet, a to se zřetelem k dosaţení cílů organizace. Cílové skupiny PR - interní veřejnost (vlastníci, zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci, veřejní stakeholders (místní úřady a komunity) - externí veřejnost (široká veřejnost, média, pedagogové, vládní a správní úředníci, občanská a obchodní sdruţení, finanční kruhy) PR usiluje o pozitivní publicitu a o přízeň veřejného mínění. Publicita = zveřejnění, uvedení ve veřejnou známost.

5 POJMY PUBLIC RELATIONS VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ (public opinion) - odráţí aktuální názory, postoje a nálady veřejnosti - nelze je povaţovat za přesné a racionální poznání - obsahuje vţdycky prvky subjektivnosti, přibliţnosti, dojmovosti - je dáno souběhem a korelací zájmů, znalostí a tradic - vytváří se jen k významným podnětům (událostem, názorům) - je mnohostranně ovlivnitelné (projevy politiků, působení médií, PR) Veřejné mínění se neskládá se jen z hlasu lidu, ale také vzniká z komunikace elit (politických, kulturních, vědeckých aj.). Mnozí lidé se připojují k většinovému úsudku. Dnes jde především o postoje mediální veřejnosti, tedy osob vyjadřujících a přijímajících názory zprostředkované médii. Moţnosti internetu (blogy, chaty apod.) dodaly veřejnému mínění další rozměr v kvantitě i kvalitě.

6 POJMY PUBLIC RELATIONS IMAGE Jeden z klíčových pojmů psychologie public relations a propagace. Image spojuje všechny představy jedince nebo skupiny veřejnosti o určitém předmětu mínění, kterým mohou být subjekty nebo objekty: - osoby resp. osobnosti (image umělce, politika apod.) - země, města, národy - instituce (politické strany, nadace apod.) - firmy s jejich aktivitami pro veřejnost (produktový image, obalový image) REPUTACE Pro vytváření dobrých vztahů s veřejností je důleţitější reputace, která představuje dlouhodobě utvářenou pověst subjektu nebo objektu PR. Dnes se k získání trvalých dobrých vztahů firmy s veřejností prosazuje tzv. reputation management (řízení pověsti), jehoţ základem jsou atributy firemní reputace (corporate reputation): spolehlivost, důvěryhodnost, férovost a vědomí zodpovědnosti.

7 PUBLIC RELATIONS A REKLAMA Srovnání reklamy a public relations

8 FORMY PUBLIC RELATIONS HLAVNÍ FORMY PR TEXTŮ - PR článek - rozhovor (i fiktivní) s manaţerem firmy, spokojeným zákazníkem, odborníkem v branţi, celebritou apod. - tisková zpráva - text firemní broţury, katalogu, dopisu - výroční zpráva - firemní časopis, newsletter Public relations pouţívá bohatší argumenty, racionální i emocionální, neţ jen konkrétní věcné informace o produktu a značce, často také nepřímé (i psychologické, podprahové) metody k ovlivnění adresáta sdělení. Jedná se tedy nejčastěji o text v rozsáhlejší a propracovanější podobě neţ je text reklamní či inzertní.

9 PRÁCE S JAZYKEM A VNÍMÁNÍ OBSAHU Slova (pojmy) mají své ustálené významy. Smysl spojení slov, tedy frází a vět, je však určován kontexty vnímání, jednak širšími souvislostmi sdělené informace (v rámci textu), jednak předešlými znalostmi recipienta o dané problematice. Pozitivní argumentace Je důleţitou metodou PR textů. Znění vět tedy obracíme tak, aby se v nich nepouţívaly zápory, z textu úmyslně vyloučíme všechna slova a obraty, které by ve čtenáři (posluchači) budily nejistotu, strach, představy a asociace spojené s nelibostí či problémy. ČASTÉ CHYBY V TEXTECH: - přílišná odbornost, technické údaje, mnoho cizích slov - přílišná triviálnost, vysvětlování elementárních faktů - mnohomluvnost (příliš mnoho slov a přívlastků k jedinému faktu) - nezřetelný tok textu, bez návaznosti, přeskakování myšlenek - příliš dlouhý text bez mezititulků, obsahu, ilustrací, shrnutí - časté opakování stejných slov a frází - příliš obecný (nic neříkající) nadpis či titulek - příliš detailní/sloţitý nadpis či titulek

10 SLOGAN Slogan je krátké reklamní heslo nebo podtitul značky. Je dlouhodobě pouţíván, takţe se cílové skupině vrývá do paměti. Výjimečně má krátkodobější funkci (slogan pro veletrţní účast nebo produktový slogan). - musí být spojován pouze s firmou, pro kterou byl vytvořen - je součástí komunikačního stylu firmy - má připomínat firmu (produkt), uvést v její prospěch nějaký argument či důvod koupě - při velkém počtu opakování dochází u adresáta k identifikaci sloganu se značkou (produktem) DRUHY: - textový - spojený s grafikou nebo logem - spojený se znělkou VLASTNOSTI DOBRÉHO SLOGANU jedinečnost (unikátnost, originalita,nezaměnitelnost) stručnost, úsečnost výstiţnost, údernost (nepotřebuje vysvětlení, kontext je jasný) obraznost, metaforičnost snadná zapamatovatelnost libozvučnost, rytmus slov (případně rým) nadsázka humor (i černý)

11 FORMY INTERNÍ A EXTERNÍ KOMUNIKACE Externí komunikace - korporátní PR na základě firemní identity (corporate identity) - produktové PR zaměřené na produkt nebo značku - jednotný vizuální styl (corporate design) - obaly, inzeráty, web atd. - finanční PR směrem k investorům a akcionářům - vztahy s místní komunitou - vztahy v rámci odvětví (oborové asociace, odborná média, konference) - dny otevřených dveří Interní komunikace vnitropodniková komunikace mezi - vlastníky firmy a managementem - managementem a zaměstnanci - mezi zaměstnanci navzájem porady, organizační manuály, pravidla, intranet, zaměstnanecký časopis, podnikový rozhlas.

12 NÁSTROJE PR PRO INTEGROVANOU KOMUNIKACI Pravidla PENCILS jsou jakýmsi minimálním programem zapojení PR do integrovaných marketingových komunikací středních a menších firem. P (publications) - výroční zprávy, broţury pro zákazníky, firemní časopisy E (events) - sponzorování veřejných akcí nebo prodejních výstav N (news) - pozitivní zprávy o firmě, zaměstnancích, produktech C (community) - vynakládání prostředků pro potřeby místních komunit I (identity) - nosiče a projevy vlastní identity, vizuální styl firmy, vizitky L (lobbying) - snaha o prosazení nebo zablokování legislativních kroků S (social) - budování reputace v oblasti podnikové sociální odpovědnosti

13 MEDIA RELATIONS Budování vztahů s médii je systematickou a dlouhodobou činností, která spočívá ve sledování vytipované části mediálního trhu, vytváření databáze redakcí a osobních kontaktů s konkrétními novináři. Aktivity - zasílání tiskových zpráv (press releases) - tisková konference, briefing, tiskové dny na veletrzích - odborná spolupráce s při reportáţích, tématických pořadech nebo přípravě suplementů - press room na webových stranách firmy - fungování tiskového mluvčího (tiskového odboru) Upevňování vztahů s novináři - jourfix (pravidelná setkání s médii) - novinářská cesta (press trip), exkurze do podniku apod. - pozvánky na firemní akce - dárky (výrobky k testování) - monitoring mediálních výstupů a jejich hodnocení

14 EVENT MARKETING Ucelené prezentační akce Aktivity, v nichţ se spojují různé dílčí prostředky PR do jednoho komplexu. - racionální výklad informací a argumentace - výhody audiovizuálního a multimediálního působení - výhody pouţití neverbální komunikace (mimika, gesta, oblečení atd.) - umoţňují přímý kontakt (face to face) bez prostřednictví masmédií - umoţňují vyvolat u účastníků specifické proţitky EVENT Na rozdíl od klasických ucelených akcí jsou šité na míru cílových skupin. - vysoká kreativní a technická úroveň - pracuje se s prostředím (prostorem konání, akustikou, multimedii, virtuální realitou) - neopakovatelný emocionální záţitek - organizačně a finančně velmi náročné

15 PUBLIC RELATIONS A ÚŘADY PUBLIC AFFAIRS (veřejné záleţitosti) Systém komunikace subjektů s veřejnými institucemi (tj. úřady státní správy, regionální a místní samosprávy). Vyuţívá zejm. interpersonální komunikaci a odbornou diskusi. Pracuje s informacemi, které nemají být medializovány. - government relations - právní analýzy - lobbying - issues management - identifikace vlivných osob - vytváření vztahových/názorových map

16 KRIZOVÁ KOMUNIKACE Příčiny krizových situací - vnitřní (havárie, chyby managementu, chyby komunikace, odbory atd.) - vnější (ţivelní pohromy, terorismus, stávky, mediální útoky atd.) Krizový management Krizový audit krizový scénář plán krizové komunikace Tým krizové komunikace a jeho strategie - defenzivní strategie nutno zabránit vyostření tématu - ofenzivní strategie příčiny a souvislosti je nezbytné komunikovat

17 ÚČINNOST PUBLIC RELATIONS Efektivita PR aktivit je obtíţně a problematicky měřitelná. Často se v praxi omezuje na hodnocení mediální odezvy rozsah a kvalitu realizované mediální publicity (např. počet publikovaných článků). Pravidlo: Neprovádějme nic, co nedokáţeme změřit. Plánování účinného PR - stanovení konkrétních cílů a jejich přesná formulace - segmentace cílových skupin - strategie nasazení prostředků a forem PR - pečlivá volba komunikačních kanálů - kreativně zpracované komunikované sdělení Při správné realizaci kampaně PR lze získat jasnou představu o měřitelných efektech a účinnosti celé kampaně. Můţe se měřit mediální ohlas, účinek ve vnímání sdělené informace v cílové skupině, změny postojů a názorů, změny nákupního chování apod. Asociace Public Relations agentur (APRA)

18 SPONZORING Obchodní vztah mezi poskytovatelem financí, zdrojů či sluţeb a jedincem, akcí či organizací, které na oplátku nabízejí práva a asociace, jeţ mohou být komerčně vyuţity. CÍLE SPONZORINGU - budování image (produktu/značky) - podpora komunikačních cílů - moţnost dosáhnout přímý kontakt s publikem a komunikovat i s obtíţně dosaţitelnými cílovými skupinami Druhy sponzoringu Vědecký, sportovní, kulturní, společenský, ekologický, sponzoring médií a programů, Nezaměňovat s dárcovstvím (charitou, mecenášstvím).

19 DALŠÍ NÁSTROJE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

20 OSOBNÍ PRODEJ Interpersonální ovlivňovací proces prezentace výrobku, sluţby, myšlenky atd. prodávajícím v přímém kontaktu s kupujícím (face-to-face, ale i telefon, telekonference apod.). Znaky pozitivní (v rámci nástrojů marketingové komunikace) párová nebo skupinová komunikace interaktivnost (okamţitá reakce) moţnost přizpůsobit formu sdělení neverbální prostředky komunikace Znaky negativní malá kontrola nad obsahem sdělení a jeho předáním malý dosah (daný počtem obchodníků) vysoké náklady na kontakt (nutnost vycvičit obchodníky)

21 FORMY OSOBNÍHO PRODEJE Osobní prodej je nejúčinnější na průmyslových trzích (a obecně v B2B vztazích), protoţe komunikace je oboustranně velmi obsáhlá a vyţaduje reakci. Na trzích spotřebního zboţí je běţně vyuţíván v maloobchodě ve vztahu prodavač-zákazník. - přímý prodej (prodej v terénu) - pultový prodej - telemarketing zejm. pokud aktivita vychází od kupujícího (call centra, zelené linky )

22 PRODEJNÍ AKTIVITY A OSOBNOST OBCHODNÍKA Proces osobního prodeje by měl být završen prodejem produktu. 1. Objednávkový prodej - rutinní opakovaný nákup, bez prezentace obchodníkem. 2. Tvůrčí prodej (nový nákup) - obchodník musí rychle identifikovat potřeby zákazníka a navrhnout mu nejlepší řešení. 3. Instruktáţní (misionářský) prodej - obchodník podává informací, přesvědčuje o uţitku, ale neprodává. Obchodník musí reagovat na jednotlivé fáze vnímání jeho prezentace zákazníkem (model AIDA). Nutné předpoklady a vlastnosti dobrého obchodníka: pozitivní přístup, sebevědomí, motivace a jasné cíle schopnost empatie znalost produktu a potřeb zákazníků výborné vyjadřovací schopnosti

23 PODPORA PRODEJE Soubor neosobních motivačních nástrojů, které přímo podporují kupní chování spotřebitele, zvyšují efektivnost obchodních mezičlánků nebo motivují prodejní personál. nabízí jednoznačný a konkrétní motiv koupě cílem je akvizice a retence zákazníků je vhodné kombinovat ji s ostatními nástroji komunikačního mixu Dělení podle cílové skupiny, na kterou je podpora zaměřena: - spotřební podpora prodeje (consumer sales promotion) - obchodní podpora prodeje (trade sales promotion) - podpora prodeje obchodního personálu

24 PODPORA PRODEJE OBCHODNÍ PODPORA PRODEJE Cílem je přesvědčit obchodní mezičlánky k prodeji značek výrobců, k ochotě více objednávat a propagovat - různé typy slev (mnoţstevní, za včasnou platbu, při opakovaném odběru aj.) - poskytnutí prostředků 2D a 3D reklamy - zasílání vzorků (sampling) - soutěţe v prodeji PODPORA PRODEJE OBCHODNÍHO PERSONÁLU Cílem je motivovat prodejní tým, interní prodejní personál i externí obchodní zástupce ke zvýšeným výkonům. - odborná školení, setkání prodejců (výměna zkušeností) - incentivní pobídky (ocenění výkonů) - poskytování prodejních a reklamních pomůcek

25 SPOTŘEBNÍ PODPORA PRODEJE PODPORA NA MÍSTĚ PRODEJE (point of sale, POS) Asi 70 % nákupních rozhodnutí o zboţí padne před výlohou nebo uvnitř prodejny. Ve sluţbách je to podstatně méně. POS můţe být i okolí prodejny (např. prostory nákupního centra), veletrţní expozice a její okolí (veletrţní areál) apod. - předvádění (demonstrace) - merchandising (umístění v regálech, akční stojany) - komunikace obalem Další prostředky komunikace POS: - prospekty, broţury, katalogy - plakáty, vývěsky (2D poutače), visačky, vlajky - prostorové poutače (3D), informační systém - hejblata (kinetické poutače, blikající apod.) - uniformy zaměstnanců - audio a videopořady (upoutávky) Obal Chrání výrobek, umoţňuje jeho vystavování, skladování, transport, propaguje obsah a výrobce, informuje o výrobku. Důleţitý je jednotný firemní styl, logo, barevnost, slogan (corporate identity).

26 SPOTŘEBNÍ PODPORA PRODEJE dárkové reklamní předměty vzorky zboţí multipacky (např. 3+1) balení overfill (např. 20 % zdarma) cross promotion (kombinace prodeje s jiným produktem) vyzkoušení zboţí zdarma prodlouţená doba záruky nákupní slevy (okamţité, následné, sezónní, veletrţní, výprodejové, zaváděcí aj.) účast na výstavách a veletrzích (zde na bázi B2C) účast v letácích nákupních řetězců Spotřebitelské soutěţe Hlavní zásada soutěţí: výhry musí být předem známé. - pravidelné soutěţe (opakované) - obměna výher - soutěţe s okamţitou výhrou - oznámení výhry SMS - losování výhry na POS nebo veletrhu

27 SPOTŘEBNÍ PODPORA PRODEJE VĚRNOSTNÍ PROGRAMY - obecně nemohou zvýšit spotřebu daného produktu - posilují vztah zákazníků k firmě/značce - umoţňují lépe identifikovat cílovou skupinu - pravidelná cílená komunikace upevňuje věrnost (loyalty) - věnovat se stálým zákazníkům je levnější neţ získat nové Metody realizace - sbírání kuponů (známek, kódů) z obalů (produkty krátkodobé spotřeby) - sbírání bodů na zákaznickou kartu (produkty krátko- a střednědobé spotřeby) - kumulování slev za opakovaný nákup (produkty středně- a dlouhodobé spotřeby) - kluby přátel Zákazník je za svou věrnost odměňován. Moţné druhy odměn (benefitů): - věcná odměna (dárek, prémie) - navýšené plnění za původní cenu (upgrade) - výhoda při nákupu jiných produktů (i u jiných firem) - jinou cestou nedostupný záţitek nebo výhoda

28 KLASIFIKACE PODPORY PRODEJE Tellis G.J.: Reklama a podpora prodeje, Grada Publ., Praha, 2000

29 PŘÍMÝ (DIRECT) MARKETING Přímá komunikace s přesně určenými a vybranými zákazníky (one-to-one marketing, one-to-one communication) s cílem vybudovat s nimi dlouhodobé vztahy. VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA jednoduchý a rychlý nákup pohodlný výběr zboţí a nákup z domova široký výběr zboţí důvěryhodnost komunikace zachování soukromí při nákupu interaktivita moţnost okamţité odezvy VÝHODY PRO PRODÁVAJÍCÍHO osobnější a rychlejší oslovení zákazníků přesné zacílení budování dlouhodobých vztahů se zákazníky snadná měřitelnost odezvy reklamního sdělení a úspěšnosti prodeje utajení před konkurencí alternativa osobního prodeje

30 NÁSTROJE PŘÍMÉHO MARKETINGU Direct marketing se opírá adresní databáze zákazníků. Významné propojení s CRM firmy. DIRECT MAIL Přímá zásilka, její sdělení má obchodní charakter a stimuluje zákazníka ke koupi. adresný (personalizovaný dopis, dárek apod.) vyvolává pozitivní psychologický účinek neadresný (roznos letáků do schránek) segmentuje cílovou skupinu podle lokality (geomarketing) KATALOGOVÝ (ZÁSILKOVÝ) PRODEJ TELEMARKETING Cílená telefonická komunikace, má dobrou měřitelnost, umoţňuje i průzkum trhu. - aktivní (out-bound) telemarketing: iniciativa komunikace jde od firmy k zákazníkovi - pasivní (in-bound) telemarketing: zákaznické linky, call centra

31 NÁSTROJE PŘÍMÉHO MARKETINGU REKLAMA S PŘÍMOU ODEZVOU (direct response advertising) Vyuţívá masových médií pro komunikaci s cílem vyvolat přímou reakci ) spotřebitele ( volejte ihned, více na našem webu, vyţádejte si náš katalog odesláním kuponu apod.). TELESHOPPING (direct response TV, DRTV) Jde o TV spoty s přímou odezvou, jejich výroba a zařazení mimo hlavní vysílací časy výrazně šetří náklady proti běţné TV reklamě. ON-LINE MARKETING V elektronickém prostředí je kaţdá marketingová komunikace přímou, protoţe umoţňuje okamţitou reakci. - na internetu ing (vyţádaný), newslettery webové stránky virální marketing - mobilní marketing: komunikační aktivity pomocí SMS, MMS, vyzváněcích tónů aj.

32 NÁSTROJE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VELETRHY A VÝSTAVY

33 VELETRHY A VÝSTAVY Jde o prezentace produktů mnoha subjektů (vystavovatelů) s časově vymezenou dobou trvání akce od několika hodin (většina workshopů) do několika týdnů (např. regionální výstavy): - výstava (pasivní prezentace) - veletrh (zahrnuje také obchodní jednání nebo přímý prodej) - workshop (pouze B2B) - roadshow: propagační seriál prezentací na různých místech Cíle vystavovatelské účasti - představit nový produkt - upevnit image - identifikovat nová přání zákazníků - konfrontovat se s konkurencí (prestiţ) - posílit vztahy se zákazníky - získat nové zákazníky - zapůsobit na média

34 VELETRHY Veletrţní nomenklatura Je to výstavní obor resp. souhrn výstavních oborů a komodit. Dělení podle profilu vystavovatelů (nomenklatury): - univerzální, všeobecné - víceoborové - jednooborové Dělení podle charakteru návštěvníků: pouze pro odborníky tj. B2B (kontraktační nebo kontraktačně-prodejní) pro veřejnost (prodejní výstavy, consumer show ) kombinované

35 PLÁNOVÁNÍ VELETRŢNÍ ÚČASTI Výběr vhodného veletrhu Prioritní hledisko: jak účast na konkrétním veletrhu naplní naše marketingové cíle? Hodnotí se: - význam a tradice veletrhu na daném trhu (v dané zemi) - zaměření a charakter veletrhu - poměr cena/výkon (především cena za účast versus počet návštěvníků veletrhu) - rozsah a kvalita sluţeb organizátora akce Hlavní marketingové ukazatele (auditované výsledky minulého veletrhu): - hrubá a čistá výstavní plocha - počet vystavovatelů (přímých vystavovatelů a spoluvystavovatelů) - počet návštěvníků (odborníků, veřejnosti, novinář) - počet zemí (reprezentovaných přímo nebo zastoupených)

36 VELETRHY A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 1. Před veletrhem Je třeba investovat do propagace své veletrţní prezentace a nabídky svých sluţeb. - inzerce v odborném a denním tisku, rádiu, MHD - pozvánky pro obchodní partnery - příprava doprovodných akcí 2. Během veletrhu Aktivity a způsoby prezentace na místě (in situ): - aktivity pomocného personálu (hostesky) - tomboly a soutěţe pro návštěvníky - veletrţní slevy (platné do určitého data po veletrhu) - happy hour - program pro novináře (tisková konference, briefing) - propagace vlastní expozice ve veletrţním areálu (areálový rozhlas, billboardy atd.) - doprovodný program na stánku (ţivá hudba, taneční vystoupení, přítomnost celebrity) - další doprovodný program během veletrhu (firemní večer pro obchodní partnery)

37 EFEKTIVITA VELETRŢNÍ ÚČASTI 3. Po skončení veletrhu - databázově zapracovat vizitky a nové kontakty - rozeslat slíbené materiály a informace - vyhodnotit průběh dnů pro odborníky a veřejnost - zhodnotit efektivitu a účelnost vydaných prostředků (uspořádání a rozsah expozice) Efektivita účasti Dosaţení komunikačních cílů můţe být okamţité: Marketingových cílů (včetně výsledků obchodních jednání a prodejních cílů) můţe být dosaţeno aţ za několik měsíců po veletrhu. Před podáním přihlášky k účasti na příštím ročníku akce je třeba marketingové a komunikační cíle znovu analyzovat.

38 DĚKUJI ZA POZORNOST Dotazy a připomínky:

39 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Podpora prodeje. Ing. Vilém Kunz,Ph.D.

Podpora prodeje. Ing. Vilém Kunz,Ph.D. Ing. Vilém Kunz,Ph.D. Vilem.Kunz@vsfs.cz 1. Dnešní trhy Velký podíl neloajálních kupujících Často mění značky Berou ohled na slevové a marketingové akce tzv. brand switchers Dominance na straně maloobchodních

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ Asociace POPAI CENTRAL EUROPE vydává ve spolupráci s dalšími oborovými asociacemi aktualizovanou verzi komplexní mapy marketingových komunikací s detailním dělením podlinkových

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

PhDr. Petr Váňa

PhDr. Petr Váňa PhDr. petr.vana@schober.cz 1. Úvod, podmínky pro Z, seminárka Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý poklad databáze Mailing

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách Přednáška č.12 Komunikace v mezinárodních aktivitách Mezinárodní komunikace Komunikační proces je v mezinárodním marketingu chápán jako vzájemná výměna informací (sdělení) mezi zdrojem (výrobce, vývozce)

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Obsah. Část I Komunikace 16. Část II Podniková komunikace 54 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11. Kapitola 1 17. Kapitola 2 25.

Obsah. Část I Komunikace 16. Část II Podniková komunikace 54 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11. Kapitola 1 17. Kapitola 2 25. ÚVOD 11 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11 Část I Komunikace 16 Kapitola 1 17 PODOBY KOMUNIKACE 17 Jak úspěšně komunikovat? 20 Kapitola 2 25 NÁSTROJE KOMUNIKACE 25 Kapitola 3 31 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 31

Více

Public Relations Proces

Public Relations Proces Public Relations Proces Radek Vítek Ogilvy Public Relations Vnímání je realita 2 Nejlepší příběh zvítězí Směřujeme do éry vypravěčů, kde smyslová a pocitová přitažlivost hrají dominantní role. Vypravěči

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Diplomová práce. 2011 Jana Polanecká

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Diplomová práce. 2011 Jana Polanecká Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Diplomová práce 2011 Jana Polanecká Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Studijní obor: Management cestovního ruchu Název diplomové práce: Komunikační mix destinace

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Hlavním nástrojem je tisková zpráva. Cílem (strategii) je ovlivňování veřejnosti prostřednictvím médií.

Hlavním nástrojem je tisková zpráva. Cílem (strategii) je ovlivňování veřejnosti prostřednictvím médií. média press relations Hlavním nástrojem je tisková zpráva. Cílem (strategii) je ovlivňování veřejnosti prostřednictvím médií. corporate publishing (identity) Využívá všechny dostupné nástroje především

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Plánování sponzorství:

Plánování sponzorství: Plán sponzorství Plánování sponzorství: 1. Definice cílových skupin 2. Vyjasnění cílů sponzorství 3. Výběr typu sponzorství 4. Rozpočet 5. Měření efektivnosti sponzorství 1. Cílové skupiny struktura publika

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

PhDr. Petr Váňa

PhDr. Petr Váňa PhDr. petr.vana@schober.cz 1. Úvod, podmínky pro z/zk, seminárka, test Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý poklad databáze

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

Náplň jednotlivých seminářů. ogilvyinstitute.com ročník 2010/11

Náplň jednotlivých seminářů. ogilvyinstitute.com ročník 2010/11 Náplň jednotlivých seminářů ogilvyinstitute.com ročník 2010/11 1. Tvorba efektivní komunikační strategie Seminář Vám přiblíží postup, jak vytvořit kvalitní komunikační strategii, při jejíž aplikaci lze

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem Marketingový mix Marketingový mix Jakmile se podnik rozhodne o strategii umístění výrobku, začíná vyvíjet řadu aktivit pro ovlivňování potřeb a přání zákazníků 4 P marketingu Product Price Place Promotion

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE POPAI DAY 2016 SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 SPOLEČENSKÝ GALA VEČER 24.11.2016 / PRAHA POPAI CENTRAL EUROPE Daniela Krofiánová

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ)

RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ) RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ) Systém propracovaných principů a postupů, s jejichž pomocí organizace prakticky poznávají přání a potřeby svých zákazníků a následně na ně reagují. Dodání správných věcí

Více

Reklama - masová forma komunikace

Reklama - masová forma komunikace Reklama - masová forma komunikace 1. Reklama podle kategorie: 1. Reklama orientovaná na spotřebitele - má za úkol. získat nové zákazníky a posílit "věrnost" stávajících uživatelů 2. Reklama orientovaná

Více

LBS jako nová forma marketingu

LBS jako nová forma marketingu LBS jako nová forma marketingu Vize beevendo: Promptní informování vašich klientů prostřednictvím mobilních telefonů v čase a dané lokalitě. 1 Pokrytí smartphony Podíl operačních systémů Důležitost smartphonů

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby)

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Otázka: Marketingový mix Předmět: Marketing Přidal(a): Adéla22 MARKETINGOVÝ MIX Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Produkt-

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Proces komunikace Odesilatel strana sdělující zprávu druhé straně Kódování proces převedení myšlenky do symbolické formy Zpráva soubor

Více

Nová komunikační strategie národní značky kvality KLASA. MOMENTUM (McCann WorldGroup), Retail Summit - 3.2.2010

Nová komunikační strategie národní značky kvality KLASA. MOMENTUM (McCann WorldGroup), Retail Summit - 3.2.2010 Nová komunikační strategie národní značky kvality KLASA MOMENTUM (McCann WorldGroup), Retail Summit - 3.2.2010 KRIZE = CENOVÉ AKCE * NIŽŠÍ KVALITA? Obsah prezentace I. Historie značky KLASA II. Důvody

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 2 INZERCE PRACOVNÍCH POZIC V OBLASTI PR Inzerce pracovních pozic v oblasti PR v českých knihovnách

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum Ing. Jitka Černá Vysoká škola ekonomická v Praze Národní muzeum Praha 17. - 19. 2. 2009 SPECIFIKA MUZEÍ o VĚTŠINOU NEZISKOVÉ ORGANIZACE o SLUŢBA NEHMOTNÝ

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU část 5 RNDr. Aleš Krejčí, CSc. 23134@mail.vsfs.cz 1. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE I. Komunikační mechanismus iniciátor médium adresát Kódování, dekódování, šum, zpětná

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Role B2B tisku v marketingové komunikaci

Role B2B tisku v marketingové komunikaci Role B2B tisku v marketingové komunikaci V Ý Z K U M P R O S E K C I Č A S O P I S Ů U N I E V Y D AVAT E L Ů Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo vyplnit informační mezeru týkající se role tisku v oblasti

Více

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA MARKETING PROPAGACE Klára Svobodová Eva Popelková Roman Maršík Veronika Jelínková Michaela Buláková LS 2008 VSRR, 3. roč. 3. kruh - 1 - PROPAGACE

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

Úspěšnost regionu při účasti na regionální výstavě

Úspěšnost regionu při účasti na regionální výstavě Úspěšnost regionu při účasti na regionální výstavě Pracovní workshop pro účastníky konference Cestovní ruch a regionální rozvoj, Výstaviště České Budějovice 20.dubna 2005 Úspěšnost regionu při účasti na

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

marketingu - pokračov

marketingu - pokračov Základní nástroje marketingu - pokračov ování Promotion Zahrnuje nástroje n pro propagaci a stimulování prodeje Používá tyto nástroje: n reklamu podporu prodeje Public relations prodejní personál přímý

Více

Příloha č. 1: Rozhovor s Martinem Matulou, společníkem firmy HISPORT,s.r.o.

Příloha č. 1: Rozhovor s Martinem Matulou, společníkem firmy HISPORT,s.r.o. PŘÍLOHY Příloha č. 1: Rozhovor s Martinem Matulou, společníkem firmy HISPORT,s.r.o. I. Reklama 1. Využíváte některou podobu z těchto druhů reklamy? - tištěná a vysílaná, nápisy na obalech, letáčky, balení,

Více

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika pojmu a význam - Marketing - metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje - společensky řídící proces,

Více