1.5.1 Mechanická práce I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.5.1 Mechanická práce I"

Transkript

1 .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda (snaží se bý exakní) zavádí ráci jako objekivní veličinu ráce musí bý sojená s vidielnou změnou savu svěa. Práce se značí W (od anglického slova work) a měří s v Joulech [J ]. Př. : Rozhodni, zda se v následujících říadech koná ráce: a) Po odlaze lačíme skříň. b) Zvedáme baoh. c) Držíme kýbl lný vody. d) Kulička se ohybuje rovnoměrně bez ření. e) Rozáčí se koouč cirkulárky. f) Měsíc se rovnoměrně oáčí kolem Země. g) Auomobil zrychluje. a) Po odlaze lačíme skříň. Dochází ke změně svěa. Skříň, kerá se ohybovala, změní svojí ozici, s velkou ravděodobnosí oškrábeme odlahu, koná se ráce. b) Zvedáme baoh. Podobná siuace jako v bodě a). Navíc zvednuý baoh může sadnou a něco rozbí koná se ráce. c) Držíme kýbl lný vody. Nic se nemění, kýbl je sále na sejném mísě. Sice se zaoíme, ale kdyby kýbl držel sůl, bude o jasné ihned nekoná se ráce. d) Kulička se ohybuje rovnoměrně bez ření. Během ohybu se sice nesále mění oloha kuličky, ale a se měnila i řed ím, než jsme siuaci začali sledova. Podél rajekorie kuličky nemůže ři neexisenci ření dojí ke změnám. e) Rozáčí se koouč cirkulárky. Mění se rychlos oáčení koouče, nasává změna koná se ráce. f) Měsíc se rovnoměrně oáčí kolem Země. Podobná siuace jako v bodě d), mění se oloha Měsíce, ale nic se nemění na savu svěa, roože obíhání Měsíce okolo Země sále okračuje nekoná se ráce. g) Auomobil zrychluje. Mění se rychlos auomobilu a ím i jeho sav koná se ráce. Co mají všechny siuace, ři kerých se koná ráce solečného?

2 Musíme ůsobi silou na určié dráze. Př. : Navrhni vzorec ro výoče ráce. Věší ráci ři zvedání baohu vykonáme, když: zvedáme věší silou (ěžší baoh), zvedáme do věší výšky (na delší dráze), W = Fs. W = Fs. Jednoka Joule = J = N m Pedagogická oznámka: Proceno sudenů, keří si ze základní školy amaují vzorec W = Fs není zas ak nízké. Značná čás sudenů si však ouze amauje vzorec a nemá řehled o om, co je za ním (někeré body rvního říkladu řeší šaně). Př. 3: Vyoči ráci, kerou vykonáš ři zvednuí kýble s vodou (hmonos obojího dohromady je 7 kg) do výšky 75 cm nad zemí. m = 7 kg h = 75cm = 0, 75 m W =? Kýbl musíme zveda silou, kerá je sejně velká jako graviační síla, kerou kýbl řiahuje Země. W = Fs dosadíme F = mg, s = h W = mgh W = mgh = 7 0 0,75J = 5,5J Při zvedání kýble vykonáme ráci 5,5 J. Př. 4: Zedník má do řeího ara vynés 0 kg cihel. Cihly buď může vynés najednou nebo nadvakrá. Kdy ři om vykoná menší ráci? Proč? Na rvní ohled se zdá, že zedník v obou říadech vykoná sejnou ráci (jednou je dvakrá věší síla, odruhé dráha), ale musíme si uvědomi, že kromě cihel zvedá i sebe menší ráci vykoná, když onese cihly najednou. Práce na vynesení cihel bude sejná jako v říadě dvou ces, ale ráce na vynášení sebe sama bude oloviční. Př. 5: Dělník lačí o vodorovných kolejích vozík o hmonosi 800 kg. Jakou ráci vykoná na dráze 5 m, je-li součiniel ření 0,0? m = 800 kg s = 5 m f = 0,0 W =? Dělník lačí vozík o vodorovných kolejích, a roo musí svou silou řekonáva ouze ření vozíku o koleje. Síla, kerou lačí vozík, ak musí mí sejnou velikos jako řecí síla mezi koly vozíku a kolejí. W = F s = F s F = N f = Fg f = mgf W = F s = m g f s = 0, ,8 5 = 960J Dělník vykoná ráci 960 J.

3 Př. 6: Jakou ráci vykonáš ři řemísění bedny o hmonosi 50 kg o odlaze o vzdálenos 5 m. Příklad sočíej dvakrá, jednou zanedbej řecí sílu mezi bednou a odlahou, odruhé očíej s koeficienem ření f = 0,5. m = 50kg s = 5m f = 0,5 W =? W =? Použijeme klasický vzorec ro ráci W = Fs. V rvním říadě (ři zanedbání řecí síly) je síla nuná k řemísění bedny nulová (když není ření, sačí na řemísění libovolně malá síla). Ve druhém říadě, musíme ůsobi silou, kerá je sejně velká jako řecí síla, kerá brání v řesunu krabice. a) W = Fs = 0 5J = 0 J b) W = Fs dosadíme: F = F = Nf = mgf W = Fs = mgfs W = Fs = mgfs = ,5 5J = 50 J Pokud bychom zanedbali ůsobení řecí síly, k řesunuí krabice by nebylo nuné vykona žádnou ráci. Pokud budeme řecí sílu uvažova, k řesunuí krabice by bylo řeba vykona ráci 50 J. Pedagogická oznámka: Značná čás sudenů se v bodě a) nedokáže smíři s ím, že by za sílu dosazovala nulu a ak za sílu dosadí věšinou kolmou lakovou sílu od odložky. Tao chyba je dobrým odrazovým můskem k následující diskusi. Prvním čím se uo chybu snažím vyvrace je orovnání výsledků obou bodů říkladu 6, kde ři šaném osuu vychází v bodě a) věší ráce než v bodě b), což je zjevný nesmysl. Ješě se zasavíme u říkladů 6 a 5. Na bednu neůsobí ouze naše síla, kerou ji řesunujeme, ůsobí na ní i další ři síly: graviační, síla odložky a ření. Konají i yo síly ři osunování bedny ráci? Plaí ro ně vzorec W = Fs? Graviační síla a síla odložky ráci zřejmě nekonají. Působí i na rovnoměrně se kuálející kuličku, ři jejímž ohybu se ráce nekoná. Třecí síla ráci zřejmě koná. Kdyby bedna už jela, ření by ji zasavilo, čímž by změnilo sav krabice a vykonalo by ráci. Teno druh ráce se rochu liší od ráce, kerou vykonává člověk ři osunuí bedny. Člověk se snažil změnu (řesun bedny) uskuečni, zaímco ření změně brání. Ani ro jednu ze zmiňovaných sil vzorec W = Fs nelaí něco jsme zaomněli. Zaím jsme nijak nezohlednili fak, že síla i osunuí jsou veličiny vekorové. Kromě velikosi mají i směr dolníme vzorec o úhel α (nebo jeho funkci), kerý oba vekory svírají (úhel oisuje vzájemnou olohu směrů dvou vekorů). Jakou z goniomerických funkcí oužijeme? cosα, roože ro α = 90 (síla je kolmá na osunuí) se ráce nekoná (a laí cos90 = 0 ) Mechanickou ráci koná ěleso ři řesunu jiného ělesa o dráze s za ůsobení síly F. Její velikos vyjadřuje vzah W = F s cosα, kde α je úhel, kerý svírá síla se směrem osunuí. 3

4 Pokud je ůsobící síla rovnoběžná se směrem osunuí, je cosα = a člen cosα můžeme ve vzorci vynecha. Př. 7: Při řemísění bedny do vzdálenosi 30 m, jsi vykonal ráci 00 J. Jakou silou jsi musel ěleso aha, jesliže síla, kerou jsi bednu áhl: a) měla směr osunuí ělesa b) svírala s osunuím ělesa úhel o velikosi α = 30? s = 3m W = 00 J α = 0 α = 30 F =? F =? V obou říadech sačí vyjádři ze vzorce sílu a dosadi do vzniklého vzahu. W = Fs cosα F W = s cos α W 00 a) F = N 70 N s cosα = 30 cos 0 = W 00 b) F = N 80,8 N s cosα = 30 cos30 = Při řesouvání bedny jsme museli aha silou 700 N (v říadě síly rovnoběžné se směrem osunuí) nebo 8 N (v říadě síly svírající s osunuím úhel α = 30 ). Př. 8: Leí na Tebe míč a y ho chyíš. Jaké je znaménko ráce, kerou konal během chyání míč? Jaké je znaménko ráce, kerou jsi konal y? Během chyání se míč ohybuje ješě směrem k nám. Míč ůsobí silou směrem k nám (ve směru svého osunuí) ráce konaná míčem je kladná. My ůsobíme na míč směrem ode nás (roi ohybu míče) ráce konaná námi je záorná. 4

5 Př. 9: Sěhovák lačí o vodorovné rovině bednu. Na bednu ůsobí yo síly: sěhovák silou F r ve směru ohybu, řecí síla F roi směru ohybu, graviační síla F g svisle dolů a laková síla od odložky F svisle nahoru. Jaké je znaménko ráce, kerou koná každá z ěcho sil? F r směr osunuí F F 90 F g W = Fs cosα K vyřešení říkladu oužijeme obrázek. Práce se očíá omocí vzorce znaménko ráce edy závisí na velikosi úhlu α. a) Síla rukou F r síla ůsobí ve směru ohybu bedny α = 0 cosα = ráce konaná sěhovákem má kladné znaménko (je o rozumné, sěhovák zůsobuje ohyb, změnu a koná edy kladnou ráci). b) Třecí síla F síla ůsobí roi směru ohybu bedny α = 80 cosα = ráce konaná řecí silou má záorné znaménko (je o rozumné řecí síla se snaží zabráni změně a edy koná záornou ráci). c) Graviační síla F g síla ůsobí kolmo na směr ohybu bedny α = 90 cosα = 0 ráce konaná graviační silou je nulová. d) Síla odložky F síla ůsobí kolmo na směr ohybu saní α = 90 cosα = 0 ráce konaná silou odložky je nulová. W = F s cosα není nejideálnějším vzorcem ro výoče ráce. Na Dodaek: Ani vzorec vysokoškolské úrovni se oužívá vzorec W = F s, kerý omocí skalárního násobení (nám zaím neznámá oerace s vekory) umožňuje urči vykonanou ráci římo ze složek obou vekorů. Všechny vzorce, keré jsme odvodili jsou jenom důsledky vlasnosí éo maemaické oerace. Shrnuí: Fyzikální ráce se koná ouze v říadě, že nenulová síla ůsobí na nenulové dráze a nesvírá s ní ravý úhel. 5

ELEKTRONICKÉ OBVODY I

ELEKTRONICKÉ OBVODY I NIVEZITA OBANY Fakula vojenských echnologií Kaedra elekroechniky -99 ELEKTONIKÉ OBVODY I čebnice Auoři: rof. Ing. Dalibor Biolek, Sc. rof. Ing. Karel Hájek, Sc. doc. Ing. Anonín Krička, Sc. doc. Ing. Karel

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

1.5.5 Potenciální energie

1.5.5 Potenciální energie .5.5 Potenciální energie Předoklady: 504 Pedagogická oznámka: Na dosazování do vzorce E = mg není nic obtížnéo. Problém nastává v situacíc, kdy není zcela jasné, jakou odnotu dosadit za. Hlavním smyslem

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302 7.. Vzájemná oloha aramericky yjádřených římek I Předoklady: 70 Pedagogická oznámka: Tao hodina neobsahje říliš mnoho říkladů. Pos elké čási sdenů je oměrně omalý a časo nesihno sočía ani obsah éo hodiny.

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. /003 Hyperbolické diskonování a jeho význam v ekonomickém modelování Michal Andrle Jan Brůha INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA)

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA) 19. února 2007 Přednáška 1 maeriály: přednášky zápoče: v průběhu semesr určiý projek na zápoče a na známku, kerá bude ke zkoušce zkouška: zadaný určiý problém, na něj zadaný určiý čas, zpracováván s využiím

Více

Fyzika pro gymnázia Mechanika F G. Obsah 1

Fyzika pro gymnázia Mechanika F G. Obsah 1 Fyzika pro gymnázia Mechanika F G Obsah 1 Poděkování Děkuji školitelce prof RNDr Janě Musilové, CSc za skvělé vedení mé práce Děkuji konzultantům Mgr Lence Czudkové PhD, Doc RNDr Janu Obdržálkovi, CSc

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

1.2.11 Tření a valivý odpor I

1.2.11 Tření a valivý odpor I 1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere 35 brazy Bar ve Foles-Berge re Edouarda Maneta okouzluje dv ky od roku 882, kdy byl namalov n.» st jeho vabu soëìv v kontrastu mez ublkem raven m k edstavenì a barmankou, jejìû oë rozrazujì navu. Ale jeho

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

7.2.12 Vektorový součin I

7.2.12 Vektorový součin I 7 Vektorový součin I Předpoklad: 708, 7 Při násobení dvou čísel získáváme opět číslo Skalární násobení vektorů je zcela odlišné, protože vnásobením dvou vektorů dostaneme číslo, ted něco jiného Je možné

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÉ A ZPOMALENÉ POHYBY. Studijní text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf, Přemysl Šedivý.

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÉ A ZPOMALENÉ POHYBY. Studijní text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf, Přemysl Šedivý. ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÉ A ZPOMALENÉ POHYBY Sudijní ex pro ouěžící FO a oaní zájece o fyziku Ivo Volf, Přeyl Šedivý Obah Úvod 1 Kineaika rovnoěrně zrychleného a rovnoěrně zpoaleného příočarého pohybu honého

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

1.1.6 Rovnoměrný pohyb I

1.1.6 Rovnoměrný pohyb I 1.1.6 Rovnoměrný pohyb I Předpoklady: 1105 Kolem nás se nepohybují jenom šneci. Existuje mnoho různých druhů pohybu. Začneme od nejjednoduššího druhu pohybu rovnoměrného pohybu. Př. 1: Uveď příklady rovnoměrných

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více