"Kreativita a interdisciplinarita - úspěch na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Kreativita a interdisciplinarita - úspěch na"

Transkript

1 "Kreativita a interdisciplinarita - úspěch na trhu práce" Michal Giboda Letní škola a Schola ludus, Ústav komplexních systémů, FROV, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 30. června 27. července 2013.

2 Okruhy pro debatu 1) Volte obor studia i podle toho jakou pak mate šanci sehnat práci; míra nezaměstnanosti VŠ podle oboru v roce 2010/2011 2) Konkurence uvnitř oboru, kdo má šanci uspět? 3) Proč kreativita a proč interdisciplinarita? V budoucnu budeme nucení měnit obor i několikrát, kdo obstojí? 4) Studijní obory a práce které dnes ještě neexistují ( Nikdy nikomu neříkejte, že se mýlí ) (Dave Carnegie)

3 Absolventi VŠ bez práce v roce 2010/2011 Zemědělské obory 9,5 % Přírodovědné obory 8 % Humanitní a sociální obory 6 % Ekonomické obory 5 % Umělecké obory 4,7 % Technické obory 4,5 % Pedagogické obory a tělovýchova 3,3 % Právnické obory 2,5 % Lékařské obory 1 % Když odečteme studenty, hledá v Česku zaměstnání každý pátý člověk do 25 let. V Řecku nebo Španělsku pak každý čtvrtý. Celkově je v Evropě přes pět a půl milionu mladých nezaměstnaných.

4 Výběr nejlépe placených profesi v roce 2012 Výkonní a generální ředitele velkých společností Kč Řídící letového provozu Kč Vrcholní manaţeři v bankách Kč Primáři v privátním zdravotnictví Kč Primáři ve veřejném zdravotnictví Kč Obchodní ředitele Kč Výrobní a techničtí ředitele v průmyslové výrobě Kč Vrcholní marketingoví manaţeři Kč Lékaři v chirurgických oborech Kč Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlase a televizi Kč Profesoři na VŠ Kč Řídící pracovníci v oblasti obchodu Kč Řídící pracovníci v oblasti logistiky Kč Číšníci a servírky Kč Kuchaři Kč Prodavači potravinářského zboží Kč

5 Co nás čeká? Ropa se začala ve větších objemech pouţívat kolem roku 1900, kdy světová populace činila asi 1.6 miliardy lidí. Od té doby se její spotřeba více neţ zčtyřnásobila. 1 tuna černého uhlí = 8,13 megawathodiny

6

7 Konkurence uvnitř oboru, kdo má šanci uspět? IQ (Inteligenční kvocient,) versus EQ (Emoční nebo emocionální kvocient). IQ: Protože inteligence má v lidské populaci normální rozdělení, asi 70 % lidí má hodnotu IQ IQ má přibližně 13 % populace a nad 130 už jen něco přes 2 % obyvatel Země. Některé složky inteligence víc ovlivňuje prostředí například slovní zásobu a užívání jazyka. Výsledky neverbálních a prostorových úloh v IQ testech víc ovlivňují vrozené schopnosti.

8 EMOČNÍ inteligence EQ (Emoční nebo emocionální kvocient). Ukazuje se, ţe kdyţ chceme změřit celkovou inteligenci dané osoby, musíme do našeho testu zařadit i měření tzv. nerozumové kapacity, tj. EQ. Lidé s vyšším nebo vysokým EQ mají dobré předpoklady být dobří manaţeři, vůdčí osobnosti, poradci, ale také přátelé, milenci a partneři. Mají tedy velký potenciál uplatnění ve společnosti. Ovládají komunikaci a vyjadřováni, díky kterým rozumí svému okolí a okolí rozumí jim. Význam EQ pro budoucí úspěch v práci byl testován na 80 vědců s titulem Ph.D. První test postoupili těsně po uděleni Ph.D a druhý test absolvovali ve svých sedmdesátinách. Ukázalo se, ţe sociální a emoční schopnosti byl aţ 4 krát důleţitější pro profesní úspěch a prestiţ.

9 Emoční inteligence a výkon Analýza více než 300 vrcholných manažerů z 15 globálních společnosti ukázala, že 6 emočních kompetenci oddělilo hvězdy od průměru. Byly to: pozitivní působení na lidí, budování týmu, organizátorský cit, sebedůvěra, snaha po úspěchu a vůdcovské schopnosti. Pojišťovací agenti se slabými emočními schopnostmi jako je sebedůvěra, iniciativa, a empatie prodali produkty společnosti v průměrné hodnotě USD. Ti, jenž byly silní nejmíň v 5 z 8 klíčových emočních schopnostech, prodali produkty v průměrné hodnotě USD. Analýza 515 top manažerů z Latinské Ameriky, Německa, a Japonska prokázala, že tí jenž byly silní v emoční inteligenci dosáhli větších úspěchů než manažery s vysokým IQ. Jinými slovy, emoční inteligence má větší predikční hodnotu úspěchu než jakákoliv předešlá zkušenost nebo vysoké IQ. Přesněji, 74% manažerů s vysokým stupněm IE měli úspěchy a jenom 26% bylo neúspěšných. Výsledek byl téměř identický ve všech kulturních oblastech.

10 Myšlenkové dráhy které nevidíme, ale nás řídí. Od myšlenky k produktu přes Imaginaci (Intuici) Kreativitu (Serendipity) Inovaci pouţitím Technologie po Produkt

11 Co je imaginace (intuice) Obrazotvornost, Obrazivost, Schopnost představit si živě nepřítomné osoby, události, řešení a podobně Imaginace nám umožňuje opustit aktuální dění a ponořit se do dění osvobozeného od nutnosti, posun do sféry hraní, snění a spekulování. Imaginace je důležitá pro náš kognitivní rozvoj.

12

13 Einstein myslel více v obrazcích neţ ve slovech Slovo, řeč, nehraje v mém mechanismu myšlení žádnou roli. Elementy mého myšlení jsou určité znaky, více či méně jasné obrazné představy, které mohu volně reprodukovat a mezi sebou kombinovat

14 Co je kreativita (serendipity) Kreativita předkládá, přináší, poskytuje, hrubý intelektuální materiál myšlenky, koncepty, odhalování problému a nové objevy, které se v budoucnu mohou proměnit v nové teorie, přístupy, prostředky, nástroje, produkty a služby, jež se v budoucnu mohou stát základem inovací. Kreativita je finální produkt imaginace. (Slovo kreativita se v Oxford English Dictionary objevilo poprvé v roce 1393 a vztahovalo se k imaginaci v poezii.)

15 Jednoduchý rozvoj kreativity DO IT - Udělej to je akronym který symbolizuje: (akronym je zkratkové slovo složené ze začátečných písmen) D - Define problem Definování problému O - Open mind and apply creative techniques Otevření mysle a aplikace kreativní techniky I - Identify best solution Určení nejlepšího řešení T Transform Změnit (se), proměnit (se)

16 Techniky rozvoje kreativního myšlení 1 1) Představte si lepší auto (vzhledově a funkčně, s menší spotřebou paliva, lepší aerodynamikou), 2) Začněte měnit tvar (design) všeho, co je kolem vás. 3) Lepší ţárovku, 4) Funkčnější dům, 5) Výkonnější stroje. Když to budete dělat denně po dobu tří týdnů, stane se to vaší přirozeností.

17 Techniky rozvoje kreativního myšlení 2 A) Iracionální názory vedou k novým zkušenostem. B) Vnímání myšlenek vede k novým myšlenkám. C) Komunikace vědce s umělcem můţe vyvolat myšlenkový řetězec, pokud spolu sdílejí společný koncept. D) Propojování vědy a umění - nejpřitaţlivější impulz, který působí na různé smysly.

18 Jules Verne Co si dnes někdo umí představit, to zítra jiný můţe dosáhnout."

19 Intelektuální zkříţené opylování posiluje kreativitu. Peter Vopěnka a Milan Kníţák: Komunikace vědce s umělcem

20 Serendipity Skupinový název pro tyto objevy z levého boku vymyslel koncem osmnáctého století anglický šlechtic a spisovatel Horace Walpole podle pohádky Tři princové ze Serendipu (jeden ze starých názvů Cejlonu/- Sri Lanky). Prokop Diviš hledal vysavač atmosférické elektřiny, našel bleskosvod Významnou českou serendipity 20. století je objev čtvrté krevní skupiny, který se povedl Janu Janskému při hledání souvislostí mezi různými druhy psychických chorob a vlastnostmi krve. Z vedlejších objevů poslední doby pak stojí za to si připomenout viagru. Při zkoušení nových účinných látek proti angíně pectoris si vědci všimli, že u jedné z nich nechtěli testovaní muži zbylé pokusné tabletky vracet. Ukázalo se totiž, že významně napomáhají erekci

21 Kreativní lidé Kreativní lidé tvoří specifický druh lidského kapitálu jenţ se vyskytují v kaţdé populaci v 3 5%. Koncentrují se kolem kvalitních univerzit producentů kreativců Univerzity jsou v širším ekonomickém kontextu podstatně důleţitější jako zdroje kreativity a talentu, neţ nových technologií. (jak v tomto kontextu vnímáte české univerzity?) Vzdělané a kreativní společenství poţaduje kulturní továr jakým jsou divadla, koncertní síně, kina, kluby, noční ţivot, zábava, vznikají tak města s vysokým bohémským indexem. Vysoká mobilita vzdělaných a vysoce kreativních jedinců probíhá nejen uvnitř vlastní země, ale i za její hranice.

22 Napište 5 moţných variací co dítě zaujalo

23 CO TO JE? Napište, co v tom vidíte

24 Vytvořte co nejrychleji 2 slova (asociace), které vás k těmto slovům napadnou jako první. Jahody, řidič, koule, klima, písmeno, špaček, náboj, skok, fontána, hvězda, kačer, tanec, zeleň Vytvořte co nejrychleji podkategorie k těmto výrazům. strom, motor, židle, silnice, vyznání, politické strany

25 Jaké klima vládne u vás pro rozvoj kreativity? 1. Výzvy Jak inspirativní, emocionálně silné a jak potencující je vaše pracoviště, škola? 2. Svoboda Jakou máte svobodu pro volbu jak budete dělat vaši práci? 3. Čas na myšlení Máte dost času na to abyste dříve než začnete něco dělat mohli o tom přemýšlet? 4. Podpora novým myšlenkám Máte dostatek zdrojů na to, abyste dali novým myšlenkám šanci? 5. Důvěra a otevřenost Cítí se u vás lidé natolik volně, že můžou otevřeně říkat co si myslí? 6. Hravost a humor Je atmosféra na vašem pracovišti (škole) uvolněná, že dělat si srandu je v pořádku? 7. Konflikty Jak dalece vládnou u vás konfliktní vztahy, nebo dokonce válčení? 8. Debaty Do jaké míry jsou lidé ochotni diskutovat o určitých věcech? 9. Podstoupit riziko Odpouští se když dojde k nezdaru při zkoušení nových věcí?

26 Ţákovské otázky Ţáci se ptají učitele ve škole opravdu jen velmi málo. Důvodů, proč se ţáci neptají, můţe být mnoho: Ţáka učivo prostě nezajímá a je k němu lhostejný. Řada z nich prostě nemá zájem ptát se. Ţák by se chtěl zeptat, ale bojí se. Ţákovské otázky bývají totiţ někdy odměněny posměchem spoluţáků, protoţe původce otázky prokázal svůj zájem, a tím se zařadil mezi tzv. šprty, Nejdůleţitějším faktorem ovlivňujícím to, zda se ţáci bojí zeptat nebo ne, však zůstává reakce učitele na ţákovské otázky. Najdou se ale učitelé, kteří povaţují ţákovskou otázku za negativní jev či provokaci, nebo mají zase strach, ţe nebudou znát odpověď.

27 Kognitivní aspekt kreativity: Způsob myšlení, a metafory Analyzujme určitý problém kladením otázek pomoci nichž rozebereme daný problém z různých uhlů (princip kolaterálního myšlení). Slovo něco můžeme nahradit jiným slovem. Jako by jste popsali něco? Co je příčinou něčeho? Jaký je efekt něčeho? Co je důležité na něčem? Co je nejmenší částkou z níž se skládá něco? Jak se něco změnilo a proč je tá změna důležitá? Co víme a nevíme o něčem? Je něco dobré nebo špatné a proč? Jaké doporučení a návrhy by jste navrhl a něčem?

28 Inovace Inovace je osvojení a transformace objevů a produktů kreativity. Definice Evropské komise: Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a sluţeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.

29 Co potřebujeme více kreativitu nebo inovace?

30 Proč interdisciplinarita? Pod interdisciplinaritou rozumíme podpora a rozvoj mezipředmětových vztahů a integrovaného pojetí výuky. Interdisciplinarita spočívá v propojení učiva jednotlivých vyučovacích předmětů a v překonání hranice mezi nimi. (Něco o všem a vše o něčem) Jedná z forem interdisciplinárního vyučováni je projektová výuka. Příklad: A person on the boat in the ocean is very thirsty. Will drinking sea water help? (Uveďte některé projekty které se řešili ve vaší škole).

31 Interdisciplinární přístup Následující obrázky ukazují moţnosti vizualizace probíraných témat čímţ aktivujeme levou i pravou mozkovou hemisféru. Obrázky současně vyvolávají emoční angaţovanost a diky tomu se probíraná látka pamatuje 3 krát déle.

32 Bridge of Minds Dialogue of Science with Art

33 ČESTMÍR CÍSAŘ V ROZHOVORU S BIOLÓGEM MICHALEM GIBODOU V NOSTICKEM PALÁCI

34 Rozdíly mezi vědou a uměním v oblasti poznání EPISTÉME - Vědecké teorie jsou stabilní, nezávislé na kontextu, na nové situaci, jedině tak totiž mohou byt jejich pravdy univerzální, jejích zákony všeplatné a vždy platné, co se nezmění, je-li přesazeno do jiné situace nebo kontextu DOXA pouhé mínění. V umění hraje citlivost na kontext ústřední roli. Slova dostávají význam teprve v kontextu vět, veršů. V hudbě nemá význam analyzovat jednotlivé tóny a žádná analýza izolovaných prvků nám při interpretací výtvarného díla nepomůže.

35 Imaginaci a kreativitou od vědy k umění Mara G. Haseline (USA)

36 Reprodukční technologie

37 Co učíme mladé lidí? Jaké je kurriculum roku 2013 Jak se změnilo ve srovnání s kurriculem roku ?

38 Co znamená být vzdělaný v jedenadvacátém století? Učitelé nemusí učit podle osnov, které jim předepisovaly co mají učit. Jenomţe, dům se nestaví od střechy, a nabývání vědomosti má taky svou posloupnost. Co mají učitele učit? Jaký druh vědomostí budovat? Hromadu faktů, nebo schopnost tvůrčího nakládání s fakty? Kaţdý ví, jak je pro ţivot důleţitý úsudek, pochopení příčinných souvislostí. V kterém předmětu se tato schopnost rozvíjí? V kaţdém? V kaţdé třídě je učitel a on je v očích ţáků tím kdo všechno umí. Jsou učitelé, zejména z pedagogických fakult, odborně připravení na takovou formu učení?

39 Klíčové kompetence Souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti; V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsou klíčové kompetence vymezeny na úrovni, které mají dosáhnout všichni žáci na konci základního vzdělávání; V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní.

40 Ibn Chaldún ( ) Čas království a říší Mukaddima Cílem civilizace je usedlá kultura a přepych. V průběhu času však civilizace mají tendenci hromadit kapitál aţ do mnoţství a sloţitosti, které uţ nelze udrţovat. Touha po přepychu a blahobytu si vyţadují mnohá věcí a velkých výdajů, na něţ jiţ příjem lidem nestačí. Všechny jejích zisky jdou na jejích výdaje. Lidé se oddávají lhaní, podvádění, lstem, krádeţí, křivé přísaze a o těchto neřestech se veřejně hovoří bez jakýchkoli zábran. Lidé tomu nemohou uniknout, neboť jsou ovládaní svými zvyky a jsou jejích otroky stávají se nuznými, chudoba se jich zmocňuje.

41 Vyberte si svůj symbol (a zapište si číslo pod ním)

42 Nečekej výrazný pokrok vylepšováním toho co jiţ bylo vymyšleno, ale vyhledávej co je třeba ještě udělat.

43 My Vám děkujeme za Vaši laskavou pozornost

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Sociální kompetence manaţera

Sociální kompetence manaţera Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Sociální kompetence manaţera Bakalářská práce Autor: Lenka Hrstková bankovní management Vedoucí práce: JUDr. Mgr. Joţa Spurný, Ph.D.

Více

PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE

PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Marketing a management PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA MARKETINGU FIRMY DOVE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Martina Hanusová, obor učitelství 1. stupně Vedoucí

Více

Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů. Bc. Jana Velecká

Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů. Bc. Jana Velecká Faktory ovlivňující volbu povolání adolescentů Bc. Jana Velecká Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Volba povolání patří k těm nejtěžším a zároveň nejdůležitějším rozhodnutím období adolescence. Tato diplomová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Mgr. Jana Véle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou

Více

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ivana Poledňová,

Více

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová Moderní metody výuky v ekonomice Ing. Veronika Vogeltanzová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Moderní metody výuky vedou studenty k rozvíjení osobnosti a zkvalitnění výuky. Každý učitel

Více

Diplomová práce Vyuţití pohádek v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce Vyuţití pohádek v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Vyuţití pohádek v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Kristýna Sedláčková, Učitelství pro 1.

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav Manažerská komunikace PhDr. Ing. Petr Krohe Opava 2008 1 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 ÚVOD 7 3 MANAŽERSKÉ KOMPETENCE. 9 3.1 Definice pojmu kompetence 10 3.2 Typologie

Více

CZ.1.07/1.3.05/02.0013

CZ.1.07/1.3.05/02.0013 Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele CZ.1.07/1.3.05/02.0013 Skripta, která se Vám dostávají do rukou byla vytvořena v rámci projektu Vzdělávací klíč. Projekt je zaměřen na zvyšování znalostí

Více

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI 21 SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ Anotace: Tato studie se zabývá vztahem mezi rozsáhlou sociální transformací vyspělých společností směrem ke společnosti vědění (případně

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů Etické fórum České republiky, o. s. OBSAH Několik otázek místo předmluvy... 3 1. Motivační

Více

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Dramatické hry s dětmi mladšího školního věku (Drama Activities with Children of Younger

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ SOŠ A SOU Petr Lansdorf Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2008 2012

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více