Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel"

Transkript

1 Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen českým státním občanům, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel u rakouského zaměstnavatele. Všeobecná ustanovení Ačkoli je Česká Republika již od 1. května 2004 novým členským státem Evropské unie, rakouský pracovní trh nebyl českým státním občanům okamžitě otevřen. Za pomoci stanovených lhůt pro tento přechod je krok za krokem uskutečňováno jeho otevírání. Aby bylo možné zaměstnávat v Rakousku pracovní síly z České Republiky, musí být dodržena potřebná oprávnění podle zákona o zaměstnávání cizinců (AuslBG). Pracovní síly z nových členských států EU, jako je například Česká Republika, dostávají při udělování pracovních povolení přednost před příslušníky států tzv. třetího světa (tzv. preference společenství). To platí také u časově omezeného povolování sezónního zaměstnání. Na která právní ustanovení, týkající se pobytu, je třeba dbát? Pro státní občany České Republiky nejsou nutná žádná právní povolení související s pobytem. Mohou zcela volně přicestovat, volně se pohybovat a usadit se. Není předepsána žádná žádost nebo vystavení povolení k pobytu. Na co je ale třeba dbát, je tzv. dokumentační povinnost: občané Evropského hospodářského prostoru a jejich příslušníci, kteří si osobují právo na svobodu pohybu, musejí tuto povinnost u úřadů splnit, pakliže se zdržují na spolkovém území po dobu delší než tři měsíce. Úřad na základě žádosti vystaví potvrzení o přihlášení. Jaká přechodná pravidla je třeba vzít v úvahu? Během přechodného období zůstávají v Rakousku platné všechny národní zákonné předpoklady. To znamená, že čeští státní občané pro svoji práci v Rakousku i nadále potřebují požadovaná povolení podle zákona o zaměstnávání cizinců. Prodloužení tohoto omezení platí do I po tomto datu mohou omezení nadále zůstat v platnosti, pokud by Rakousko prokázalo závažné problémy či ohrožení svého pracovního trhu. Nejpozději v roce 2011 bude platit plná svoboda pohybu. Jaké jsou možnosti pro povolení? Pro zaměstnávání českých pracovních sil existují následující možnosti: : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 1

2 Povolení zaměstnání klíčových pracovních sil Klíčová pracovní síla musí: mít mimořádné, na vnitřním pracovním trhu poptávané vzdělání, nebo speciální znalosti či dovednosti (s odpovídajícími profesními zkušenostmi) (odborné síly bez zvláštní dodatečné kvalifikace, zaučené síly nebo pomocné síly nejsou proto posuzovány jako klíčové) a musí mít měsíční hrubý příjem, který činí minimálně 60 procent základny pro nejvyšší příspěvek podle ASVG (2006: 2.250,--) včetně zvláštních plateb. Kromě toho musí být splněn minimálně jeden z následujících předpokladů (alternativně): Zamýšlené zaměstnání má zvláštní význam vyplývající ze zájmů příslušných podniků v regionu nebo pro příslušnou část pracovního trhu (nestačí zájmy jednotlivého podniku). Zamýšlené zaměstnání přispívá k obstarání nových pracovních míst nebo k zajištění stávajících pracovních míst (minimálně dvou). Cizinec má rozhodující vliv na vedení podniku (vedoucí síla). Zamýšlené zaměstnání vyvolá transfer investičního kapitálu do Rakouska (minimálně ,--). Cizinec má ukončenu vysokou školu nebo odbornou vysokou školu nebo jiné odborně zvláště uznávané vzdělání. Řízení ve věci získání pracovního povolení musí české klíčové pracovní síly vést výlučně u Služby pro pracovní trh (AMS). Při tomto řízení se uskutečňuje zkoumání pracovního trhu. Klíčové síly z nových států EU nejsou započítávány do kvót klíčových pracovních sil. Jednomyslné podpoření v regionální radě AMS Kromě toho může být pracovní povolení pro jakékoliv zaměstnání uděleno jen v případě, že nemůže být volné místo obsazeno někým z vlastního potenciálu země (není tedy k dispozici žádná náhradí pracovní síla), dále jsou-li splněny všechny zvláštní předpoklady pro udělení povolení a regionální rada AMS povolení jednomyslně podpoří. Přitom může jak zaměstnanec, tak zástupce zaměstnavatele odepřít souhlas bez udání důvodu. Požadavek na vystavení pracovního povolení podává zaměstnavatel u příslušné regionální pobočky AMS. České osoby dojíždějící pravidelně přes hranice a praktikanti podle úmluv S Českou republikou existuje dohoda o osobách dojíždějících pravidelně přes hranice a praktikantech. Tímto má být ulehčeno zaměstnávání pracovníků z České Republiky za určitých předpokladů v rámci stávajících kontingentů. Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice jsou pracovníci, kteří jsou státními příslušníky České Republiky, jejich stálé bydliště je minimálně jede rok v pohraniční zóně přiléhající k Rakousku, denně se vracejí a své zaměstnání vykonávají v pohraniční zóně Rakouska. Žádost o pravidelný přechod hranic si musí pracovník vyžádat od příslušných míst ve své zemi. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 2

3 Po prověření její formální správnosti je pak žádost postoupena rakouskému úřadu AMS, který udělí povolení pro pravidelný přechod hranic. Praktikanti jsou čeští státní občané s bydlištěm v České Republice, kteří již mohou prokázat odborné vzdělání nebo praxi v příslušném oboru a pro zlepšení jejich pracovních znalostí nebo znalostí řeči vykonávají přechodně zaměstnání v Rakousku, a kteří v době počátku zaměstnávání nebyli mladší než 18 ani starší než 35 let. Za účelem povolení pracovat jako praktikant musí podat zaměstnanec žádost o zprostředkování na příslušné místo své země. O povolení pracovat jako praktikant rozhoduje v konečné fázi úřad AMS v Rakousku. Povolení pro sezónní práce V oblastech turismu a zemědělského a lesního hospodářství existuje možnost získat v rámci kontingentu vyhlášeného Ministerstvem hospodářství Rakouska povolení pro sezónní práce na dobu maximálně šesti měsíců (v současné době existuje letní a zimní kontingent). Žádost o vystavení sezónního povolení podává zaměstnavatel u regionální pobočky úřadu AMS. Při udělování sezónních povolení jsou upřednostňovány pracovní síly z nových členských zemí EU. Kdo má (již nyní) volný přístup na pracovní trh? Volný přístup na pracovní trh zaručují následující předpoklady: Čeští státní občané, kteří byli k okamžiku vstupu do EU nebo po vstupu do EU zákonně zaměstnáni v členském státu EU nepřetržitě po dobu 12 měsíců nebo déle s povolením vstupu na pracovní trh tohoto členského státu. Toto zaměstnávání není v době obstarávání potvrzení nutné. Platné pracovní povolení, osvobozovací doklad, tzv. Befreiungsschein (opravňuje zaměstnance kdekoliv u kohokoliv, aniž by zaměstnavatel musel zažádat o pracovní povolení) nebo potvrzení pobočky platí jako povolení ke vstupu na regulérní pracovní trh (i když pracovník na základě těchto oprávnění nebyl zaměstnán). Přechodné zaměstnávání jako vyslanec podniku nebo jako Au-pair, prázdninový praktikant, případně dobrovolník neplatí jako povolení ke vstupu na regulérní pracovní trh ODER splňují předpoklady pro osvobozovací doklad Befreiungsschein ODER jsou již pět let trvale usazení v oblasti spolkové republiky a mají pravidelný příjem z povolené výdělečné činnosti. Zde je rozhodující, zda noví občané EU aktuálně tedy také v okamžiku vystavování povolení provozují povolenou samostatnou nebo nesamostatnou výdělečnou činnost. Jak je to s rodinnými příslušníky? Rodinní příslušníci (manželky a děti) pracovníka, který již má oprávnění, mají okamžitě volný přístup na pracovní trh, pokud mají zákonné bydliště spolu s pracovníkem v dané zemi. To platí i pro rodinné příslušníky, kteří se přistěhovali teprve po vstupu do EU. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 3

4 Jak je zdokumentován volný pracovní trh? Vystavení potvrzení o volném pohybu Příslušným úřadem je regionální pobočka AMS v místě bydliště, případně v místě obvyklého pobytu českého státního občana. Neexistují-li materiální předpoklady pro vystavení potvrzení, má se za to, že neexistuje žádná svoboda pohybu. Proti tomuto je možné se odvolat u příslušné zemské pobočky úřadu AMS. Potvrzení o svobodě pohybu si zaměstnanec vyzvedne před započetím zaměstnávání. Zaměstnavatel musí mít jedno vyhotovení tohoto povolení připraveno v podniku k nahlédnutí.!! Pozor: Jsou-li čeští státní občané zaměstnáváni bez tohoto potvrzení, dopouští se zaměstnavatel přestupku, který je možno pokutovat až do výše 1.000,-. Oproti tomu zaměstnávání nových občanů EU, kteří nemají právo svobody pohybu ani žádné jiné povolení od úřadů pracovního trhu, platí jako ilegální zaměstnávání (pod peněžní pokutou od 1.000,- do ,-). Postihnut pokutou je pouze zaměstnavatel!!! Volnost pohybu zaměstnance je možné opět ztratit při dobrovolném opuštění rakouského pracovního trhu, tzn. při vycestování ze spolkového území (např. při regulérním odhlášení z rakouské adresy).!! Všichni legitimně zaměstnaní a nezaměstnaní, ale nahlášení noví občané EU, jakož i jejich manželky a děti, jsou započítáni do Nejvyšších přípustných stavů cizinců (spolkové i zemské nejvyšší přípustné stavy). Právě tak zatěžují sezónní kontingentní povolení pro nové občany EU příslušný kontingent. Další platnost již existujících oprávnění Čeští státní občané, kteří mají jiné oprávnění k pracovnímu pobytu (Povolení k zaměstnávání, pracovní povolení, osvobozovací doklad, potvrzení pobočky), si již nemusí opatřovat žádné potvrzení o svobodě pohybu. Problém zdánlivé samostatnosti Vlastnictví živnostenského oprávnění samo o sobě nestačí u činností, které jsou prováděny v poměru, který je podobný pracovnímu, k žádnému osvobození od získání povolení podle zákona o zaměstnávání cizinců. Rozhodující není vnější forma smlouvy (smlouva o dílo), ale skutečný hospodářský obsah. V tomto případě je v každém případě vyžadováno povolení! Znaky takové zdánlivé samostatnosti jsou: chybějící podnikatelská struktura chybějící vlastní nástroje či vozový park neexistence daňové evidence vazba pracovníka na pokyny objednatele díla v místě jeho činnosti (např. jeho stavbyvedoucím) : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 4

5 Kontrolní orgán Kompetentní ke kontrole dodržování opatření zákona o zaměstnávání cizinců jsou celní úřady pod koordinační centrálou pro kontrolu ilegálního zaměstnávání podle zákona o zaměstnávání cizinců a zákona o přizpůsobení pracovních smluv spolkového ministerstva financí. (Adresa viz: důležité kontakty) Důležité kontakty HOSPODÁŘSKÁ KOMORA - OKRESNÍ POBOČKY HORNÍHO RAKOUSKA Rohrbach Haslacher Str Rohrbach tel.: Urfahr-Umgebung (venkov) Hessenplatz Linz tel.: Freistadt Linzer Str Freistadt tel.: Perg Haydnstr Perg tel.: Centrální koordinační místo pro kontrolu ilegálního zaměstnávání pracovníků spolkového ministerstva financí u hlavního celního úřadu ve Vídni HAUPTZOLLAMT WIEN Brehmstraße Wien tel.: POBOČKY AMS Rohrbach Haslacher Str Rohrbach tel.: fax: Urfahr-Umgebung (venkov) Bulgariplatz Linz tel.: fax: : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 5

6 Freistadt Am Pregarten Freistadt tel.: fax: Perg Haydnstr Perg tel.: Dotisk, rozmnožování a rozšiřování jakéhokoli druhu je přípustné jen s výslovným souhlasem Hospodářské komory Horního Rakouska. I přes pečlivé vypracování nepřebíráme žádné záruky za provedení. Pro lehčí čitelnost jsou mužská a ženská označení uvedena pouze v jejich mužské podobě : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 6

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen pro zaměstnance z Jižních Čech, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel, ovšem bydlet

Více

Založení podniku v Mühlviertelu

Založení podniku v Mühlviertelu Založení podniku v Mühlviertelu Tento leták se obrací na české podnikatele, kteří chtějí v Rakousku založit podnik. Máte šanci!!! Vstupem do EU je dána možnost zvolit své bydliště a sídlo v Rakousku, což

Více

Jak podnikat ve službách na území Německa?

Jak podnikat ve službách na území Německa? Jak podnikat ve službách na území Německa? Obsah Obsah...1 Seznam zkratek...4 Úvod...5 1. Pobyt a pracovní povolení...6 1.1 Pobyt...6 1.2 Pracovní povolení...8 2. Volný pohyb služeb...14 2.1 Přenechání

Více

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Katalog otázek a odpovědí k otevření trhu práce 1.5.2011 2 Obsah Obsah...2 Uznávání profesní kvalifikace...3 Otevření trhu práce nezbytné úřadování...4 Rakouské pracovněprávní a sociálněprávní předpisy...4

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva

Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva Drahomíra Fischlová Danica Čerňanská VÚPSV prosinec 2001 Obsah: 1. Úvod 3 2. Podmínky zaměstnávání cizinců v SRN a pojištění

Více

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Postavení cizinců na vnitřním trhu EU 1 Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Praha 2007 2 Publikace je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Prosinec 2007 Sedm kroků k založení vašeho

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Sedm kroků k založení vašeho podniku jednoho vlastníka 1. Poradenství ohledně založení a financování a právní poradenství

Více

Pekař oplatek z Karlových Varů by rád otevřel filiálku v Plauen

Pekař oplatek z Karlových Varů by rád otevřel filiálku v Plauen Scénář: Pekař oplatek z Karlových Varů by rád otevřel filiálku v Plauen Živnostník (Pekař oplatek z Karlových Varů) z České republiky by rád v Plavně otevřel nezávislou pobočku, příp. stálou provozovnu

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

Obsah. Co upravuje legislativa EU 5 Evropské pracovní právo 5 Příslušnost při sporech vedených u pracovního soudu 5

Obsah. Co upravuje legislativa EU 5 Evropské pracovní právo 5 Příslušnost při sporech vedených u pracovního soudu 5 Obsah Co je v Rakousku jinak 3 Pracovní podmínky 3 Minimální mzda, příplatky za práci přesčas, mzdové náhrady 4 Výpověď 4 Zastupování/ ochrana práv zaměstnanců 4 Co upravuje legislativa EU 5 Evropské pracovní

Více

Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice

Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice SACHSEN Přeshraniční pracovníci v česko-německo-polském- příhraničních Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice Ochrana před výpovědí Příspěvky na sociální

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ

VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ V ČR, stejně jako v celé EU, se v současné době cizinecký režim rozděluje podle toho, zda osoba je občanem EU nebo občanem státu mimo EU (občané tzv. třetích zemí). Základní

Více

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Občanství Evropské unie Občanství Evropské unie je závislé na státní příslušnosti členského státu. Každý, kdo je občanem členského státu, je považován za občana Unie. Práva

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES 18.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 155/17 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost.

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost. Návrh ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Předmět a působnost 1 Předmět úpravy Tento

Více

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku. Vítězslava Magerská

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku. Vítězslava Magerská Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku Vítězslava Magerská VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více