Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Kuchařová EKMAN FIN, Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Musil, Ph.D. Praha Duben, 2013

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámená se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Bohučovicích dne Bc. Silvie Kuchařová

3 Poděkování: Ráda bych zde poděkovala vedoucímu diplomové práce Ing. Petr Musilovi, Ph.D za jeho rady a čas, který mi věnoval při psaní této diplomové práce.

4 Anotace Tématem této diplomové práce je nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji. V teoretické části se diplomová práce zaměřuje na vymezení pojmů nezaměstnanosti. Praktická část diplomové práce pak zkoumá nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji a její příčiny z hlediska faktorů jako je věk, vzdělání, zdravotní stav či druh podnikání. Cílem diplomové práce je zjistit příčiny nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a navrhnout opatření k jejímu sníţení. Klíčová slova: nezaměstnanost, nezaměstnaný, trh práce, aktivní politika zaměstnanosti Annotation The topic of this thesis is unemployment in the Moravian-Silesian region. This thesis focuses on the definitions of unemployment in the theoretical part. The practical part of the thesis then examines unemployment in the Moravian.Silesian Region and its causes in terms of factors such as age, education, health status or type of business. The aim of this thesis is to investigate the causes of unemployment in the Region and to propose measures for its reduction. Key words: unemployment, unemployed, labor market, active policy of enemployment

5 Obsah: 1. Teoretická východiska Trh práce Nabídka práce Poptávka po práci Rovnováha na trhu práce Nezaměstnanost Nezaměstnaný Míra nezaměstnanosti Přirozená míra nezaměstnanosti Ukazatelé měření nezaměstnanosti v ČR Typy nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Strukturální nezaměstnanost Cyklická nezaměstnanost Politika zaměstnanosti Nástroje politiky zaměstnanosti Dlouhodobá nezaměstnanost a její důsledky Charakteristika Moravskoslezského kraje Ekonomická a sociální situace Demografická situace Silné stránky Moravskoslezského kraje Slabé stránky Moravskoslezského kraje Celková zaměstnanost Vývoj zaměstnanosti firem se stavem 26 a více zaměstnanců Struktura podle počtu zaměstnanců Struktura podle odvětví Vývoj počtu OSVČ Volná pracovní místa v MSK Dlouhodobě evidovaná volná pracovní místa Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti Tok nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji Věková struktura uchazečů o zaměstnání v MSK

6 2.15. Kvalifikační struktura uchazečů o zaměstnání Délka evidované nezaměstnanosti Skupin uchazečů o zaměstnání Zahraniční zaměstnanost Aktivní politika zaměstnanosti Rekvalifikace Projekt Vzdělávejte se pro růst! - adaptabilita Projekt Vzdělávejte se pro stabilitu! Připravované projekty Prognóza vývoje trhu práce v roce Výhled na rok 2013 ve vybraných odvětvích Okres Bruntál Okres Frýdek-Místek Okres Karviná Okres Nový Jičín Okres Opava Okres Ostrava Příčiny nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji Návrh opatření ke sníţení nezaměstnanosti

7 Úvod Nezaměstnanost je fenoménem, kterým se musejí zabývat všechny ekonomiky celého světa. Tento problém není pouze současný, i minulé vlády a troufám si říct, ţe i budoucí se s nezaměstnaností budou potýkat. Ztráta zaměstnání je pro člověka velmi negativním zásahem do jeho pozice ve společnosti, jeho sebevědomí, smyslu ţivota. Nesmíme opomenout i sníţení jeho ţivotní úrovně, která můţe klesnout aţ k chudobě. Také pro náš stát je nezaměstnanost přítěţí. Pokud je člověk bez práce, musejí se mu vyplácet dávky v nezaměstnanosti, případně další navazující sociální dávky. Téma diplomové práce jsem si zvolila převáţně proto, jelikoţ pocházím z Moravskoslezského kraje, konkrétně z okresu Opava. Mým cílem diplomové práce bylo vymezit teoretická východiska, zjistit příčiny nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a navrhnout řešení k jejímu sníţení. V teoretické části diplomové práce jsem se zaměřila na základní pojmy týkající se nezaměstnanosti a to zejména nabídka práce, poptávka po práci, rovnováha na trhu práce, nezaměstnanost, nezaměstnaný, druhy nezaměstnanosti, druhy měření nezaměstnanosti a aktivní politiku zaměstnanosti. Praktická část této diplomové práce je zaměřena na Moravskoslezský kraj, jeho charakteristiku, ekonomickou situaci v něm, obyvatelstvo, pracovní sílu a také na aktivní politiku zaměstnanosti. Dále pak zjištění příčin nezaměstnanosti a návrhy řešení k jejímu sníţení. 7

8 1. Teoretická východiska 1.1. Trh práce Trh práce je charakterizován trţní poptávkou po práci a trţní nabídkou práce. Na trhu práce existuje konkurence jak na straně poptávky, tak i na straně nabídky. To znamená, ţe práci poptává mnoho firem a také ji nabízí mnoho lidí Nabídka práce Nabídka práce se obecně vytváří z rozhodování člověka, zda pracovat či nepracovat. Člověk se rozhoduje mezi prací a volným časem. Volný čas je statek, protoţ přináší člověku uspokojení a je vzácný. Rozhodování člověka mezi prací a volným časem je obdobou spotřebitelského rozhodování. Člověk se rozhoduje tedy mezi volným časem a ostatními statky, které by si mohl koupit za danou mzdu. Průběh nabídky práce vysvětlujeme působením substitučního a důchodového efektu. Substituční efekt znamená, ţe při růstu mzdy člověk nabízí více práce. Důchodový efekt znamená, ţe při růstu mzdy nabízí člověk méně práce. Nabídka práce tedy vyjadřuje závislost nabízené práce na reálné mzdě. Příliv zahraničního kapitálu zvyšuje celkové mnoţství kapitálu v ekonomice, coţ má za následek zvyšování produktivity práce. Vyšší produktivita práce znamená zvýšení poptávky po práci, coţ zvyšuje zaměstnanost a s tím spojené mzdy Poptávka po práci Je určována stanoveným poměrem mezních nákladů na práci a mezního produktu práce. Poptávka po práci se zvyšuje tehdy, jsou-li mezní náklady na práci niţší neţ příjmy z mezního produktu práce. 1 HOLMAN, R., Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ, 2. Vydání, Praha: C. H. Beck, 2005, ISBN , s HOLMAN, R., Ekonomie. 5. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, 683 s. ISBN , s

9 1.4. Rovnováha na trhu práce Rovnováha na trhu práce nastává tehdy, pokud se protíná nabídková křivka s křivkou poptávkovou, tedy při určitém mnoţství práce a tzv. odpovídající rovnováţné mzdě, coţ můţeme vidět z následujícího grafu. Obrázek č. 1: Rovnováha na trhu práce Zdroj: Rovnováha nastává v bodě, kde se nabídka střetává s poptávkou, při rovnováţné práci L A a mzdě W A. Při vyšší mzdě W B bude poptáváno menší mnoţství práce a nabízené mnoţství poroste, v této chvíli hovoříme o nezaměstnanosti. Pokud bude mzda niţší neţ je rovnováţná mzda, pak bude zaměstnavatel poptávat mnohem více práce a spotřebitelé ji nebudou moci za tuto mzdu nabídnout Nezaměstnanost Stav, kdy lidé chtějí pracovat a hledají práci, která je pro ně zdrojem obţivy. Nezaměstnanost vzniká poklesem potřeby pracovních sil. Příčinami mohou být ekonomické potíţe podniku, celého odvětví nebo národní ekonomiky, zmenšená poptávka po dané kvalifikaci. 3 Nezaměstnanost je tedy stav, kdy lidé chtějí pracovat, intenzivně hledají práci, ale nemůţou ţádnou najít. 3 JANDOUREK, J., Slovník sociologických pojmů, 610 hesel, Grada Publishing a. s., s. ISBN , s

10 1.6. Nezaměstnaný Nezaměstnaným nazýváme toho, kdo nemá práci a nějakou si hledá. Hledání zaměstnání je nezbytným znakem nezaměstnaného. Člověka, který není zaměstnán a který ani ţádnou práci nehledá, nemá smysl nazývat nezaměstnaným. 4 Za nezaměstnaného je povaţována osoba schopná a ochotná pracovat, která však nemůţe najít zaměstnání. Dle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) povaţuje za nezaměstnaného osoba, která: je starší více jak patnácti let, aktivně si hledá práci, je připravena k nástupu do práce do 14 dnů Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti se vykazuje jako průměrný údaj pro celou zemi, ale také za jednotlivé regiony. Pro podrobnější zkoumání trhu práce se určuje míra nezaměstnanosti u dílčích skupin pracovníků, např. u muţů, ţen podle věkových skupin, ale také třeba podle úrovně dosaţeného vzdělání apod. V České Republice existují dva rozdílné ukazatele míry nezaměstnanosti. První je označován jako registrovaná míra nezaměstnanosti a jeho hodnoty jsou vypočítány z podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí. Druhý ukazatel vychází z dat Českého statistického a označujeme ho názvem obecná míra nezaměstnanosti Přirozená míra nezaměstnanosti Tato veličina představuje úroveň, při níţ jsou různé trhy práce v zemi v průměru v rovnováze, jinak řečeno, tlaky na mzdy a ceny jsou také přibliţně v rovnováţném stavu. Označení přirozená neznamená, ţe by se jednalo o nevyhnutelnou nebo vhodnou výši nezaměstnanosti. Význam pojmu je, ţe se skutečná nezaměstnanost od této míry v dlouhém období neodchyluje. 4 HOLMAN, R., Ekonomie. 5. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, 683 s. ISBN , s JUREČKA, V., Makroekonomie, 1. Vydání, Praha 2010, Grada Publishing a. s., 336 s. ISBN , s

11 Přirozená míra nezaměstnanosti se týká úrovně nezaměstnanosti, jeţ obvykle v ekonomice převaţuje. Je dosaţena, kdyţ se ekonomika pohybuje na úrovni potenciálního produktu. Země v takové situaci optimálně vyuţívá své veškeré zdroje a existuje-li nezaměstnanost, jedná se o nezaměstnanost dobrovolnou, která je výsledkem působení trţních sil. 6 Za nezaměstnané jsou povaţovány osoby více jak 15 let a starší, které souběţně splňují tři podmínky: 1) neměly placené zaměstnání ani sebezaměstnání, 2) hledaly aktivně zaměstnání, 3) byly připraveny ihned k nástupu do práce (nejpozději do 2 týdnů) Ukazatelé měření nezaměstnanosti v ČR V České Republice se nezaměstnanost měří pomoci dvou ukazatelů. První z nich je zjišťován ČSÚ a druhý ukazatel Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Hlavním rozdílem mezi těmito ukazateli je především metodika sběru informací. Zatímco Ministerstvo práce a sociálních věcí vychází ze statistik, které mu poskytují úřady práce v České Republice, ČSÚ publikuje své výsledky především z Výběrového šetření pracovních sil. Jelikoţ v této diplomové práci budu pouţívat informace ČSÚ a tedy i metodiku ukazatele VŠPS. Nyní si jej přiblíţíme: Hlavním cílem Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) je získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce, umoţňující její analýzu z různých hledisek, zejména ekonomických, sociálních a demografických. Údaje o celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti spolu s údaji o ekonomicky neaktivním obyvatelstvu umoţňují kvantifikovat výši a strukturu disponibilní pracovní síly z hlediska současného stavu a moţností dalšího vývoje. 6 JUREČKA, V., Makroekonomie, 1. Vydání, Praha 2010, Grada Publishing a. s., 336 s. ISBN , s

12 VŠPS doplňuje pravidelné informace Ministerstva práce a sociálních věcí o vývoji na trhu práce a realizace aktivní politiky zaměstnanosti o ukazatele konstruované podle metodiky Eurostatu vypracované na základě doporučení Mezinárodní organizace (ILO). 7 Je zaloţeno na náhodném statistickém výběru bytů a má svá přesná pravidla. Předmětem šetření ve VŠPS jsou všechny osoby obvykle bydlící v bytových domácnostech. Domácnosti jsou oslovovány tazateli pracovníky ČÚ. Kteří jsou vybaveni průkazem ČSÚ s fotografií, který je zplnomocňuje provádět šetření v terénu. Všechny osoby zúčastněné na sběru a zpracování údajů jsou vázány slibem mlčenlivosti o veškerých šetřených skutečnostech podle zákona č. 89/1995 Sb, o státní statistické sluţbě. 8 VŠPS má svá metodická pravidla, podle kterých 18 tazatelů v Moravskoslezském kraji navštíví čtvrtletně náhodně vybraných domácností. A to celkem 5x (vţdy jednou za čtvrtletí). 9 S výběrovými šetřeními jsou spjaty tzv. výběrové a nevýběrové chyby. Nevýběrové chyby vznikají například administrativními odpady bytů z výběru, záměrným odmítnutím odpovědi nebo chybami při pořizování dotazníku. U těchto chyb nelze bez větších znalostí o základním souboru stanovit případné vychýlení odhadu. Naproti tomu výběrové chyby, vznikající vztaţením charakteristik výběrového souboru na celý základní soubor, lze interpretovat pomocí tzv. intervalů spolehlivosti, coţ jsou intervaly zkonstruované kolem odhadu tak, ţe s určitou pravděpodobností skutečná hodnota odhadované charakteristiky leţí právě v tomto intervalu. Nejčastěji se u odhadů konstruuje 95% interval spolehlivosti (vynásobením příslušného kvantilu normovaného normálního rozdělení směrodatné odchylky odhadu), tedy interval, v němţ s 95% pravděpodobností leţí skutečná hodnota odhadované charakteristiky. 10 Tabulka č. 1: VŠPS celé ČR Ukazatel 2. čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 2012 Míra zaměstnanosti (%) 54,4 54,6 54,5 53,9 54,5 Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,7 6,5 6,4 7,1 6,7 Míra ekonomické aktivity (%) 58,3 58,4 58,2 58,1 58,4 Zdroj: český statistický úřad 7 vloţeno vloţeno vloţeno vloţeno

13 1.10. Typy nezaměstnanosti Existuje několik druhů nezaměstnanosti. Mezi ty nejzákladnější patří nezaměstnanost frikční, strukturální a cyklická. Můţeme ale rozlišovat také nezaměstnanost sezónní, skrytou, dobrovolnou či nedobrovolnou Frikční nezaměstnanost Vzniká tehdy, kdyţ se zaměstnaná osoba vzdá svého pracovního místa, protoţe si hledá jiné. Není přitom rozhodující, jestli se pracovního místa vzdává v důsledku toho, ţe hledá pracovní místo s lepšími podmínkami, jako je vyšší mzda, lepší klima v organizaci, větší moţnosti pracovního postupu, vyšší stupeň uspokojení s nově vykonávanou prací, lepší bytové podmínky nebo ţe změnou pracovního místa chce předejít očekávanému, ohlášenému propouštění v důsledku racionalizačních opatření na pracovišti či sníţení produkce atd. Pro vymezení tohoto typu nezaměstnanosti je rozhodující, ţe její trvání je determinováno časem, který je potřebný pro naleznutí nového pracovního místa, tj. získání informací o volných pracovních místech, rozhodování o nástupu do nového zaměstnání, porovnávání alternativních moţností zaměstnání atd Strukturální nezaměstnanost Vzniká, kdyţ nabídka práce, resp. pracovních sil je vyšší, neţ je poptávka v uvedené struktuře a kdyţ nejsou osoby (z hlediska celkové poptávky po práci) hledající práci dostatečně mobilní na to, aby si na jiných trzích práce (v jiných odvětvích, v jiných profesích, v jiných regionech) našly práci. 12 Hospodářský růst předpokládá přizpůsobení struktury pracovních sil struktuře pracovních míst. Protoţe lidé jsou na trhu práce o to flexibilnější, oč jsou mladší, nenavázáni na rodinu, technicky a duševně mnohostrannější, psychicky a tělesně zdatnější, strukturální 11 DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. 1. Vydání. Praha :C. H. Beck, 2007, ISBN , s DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. 1. Vydání. Praha :C. H. Beck, 2007, ISBN , s

14 nezaměstnaností jsou ohroţeny především vdané ţeny, rodiče s více dětmi, starší osoby, osoby s nízkou kvalifikací či osoby, které jsou zdravotně postiţené. 13 Na odstranění strukturální nezaměstnanosti je důleţité koncipovat v oblasti nástrojů politiky zaměstnanosti flexibilní normy zaměstnávání a pracovních vztahů, v oblasti nástrojů aktivní politiky trhu práce různé pomoci při začleňování osob na pracovní místa, opatření na zvýšení mobility pracovních sil, mzdové dotace, které pro zaměstnavatele zlevní pracovní síly, popř. další jiná opatření Cyklická nezaměstnanost Je vyvolána cyklickými změnami hospodářství v makroekonomickém rozměru. Tento typ nezaměstnanosti vzniká tehdy, kdyţ makroekonomická poptávka po zboţí a sluţbách při daných mzdových sazbách a při dané produktivitě práce není postačující na zaměstnanost těch, kteří jsou schopni a ochotni pracovat. Sezónní nezaměstnanost postihuje určité profese, strukturální nezaměstnanost určité specifické skupiny pracovníků ve struktuře ekonomiky. Pokles makroekonomické poptávky má plošný dopad a do jisté míry má vliv na všechny sektory hospodářství. 15 Sezónní nezaměstnanost je krátkodobá a způsobuje ji diskontinuita produkce v odvětvích, kde je výroba závislá na počasí, např. stavebnictví, povrchová těţba nerostných surovin, zemědělství, lesnictví či rybolov, popř. v navazujících zpracovatelských odvětvích, jako je cukrovarnický a konzervárenský průmysl. Nedobrovolná nezaměstnanost vzniká za situace, kdy počet uchazečů překročí počet volných míst. Dobrovolná nezaměstnanost je ta část nezaměstnanosti, která je vyvolávána procesy vyhledávání práce, popřípadě spekulací či opatrností. 16 Jako hlavní příčiny nezaměstnanosti jsou uváděny: Nedostatek informací o moţnostech zaměstnání osob hledajících práci, 13 DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. 1. Vydání. Praha :C. H. Beck, 2007, ISBN , s DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. 1. Vydání. Praha :C. H. Beck, 2007, ISBN , s DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. 1. Vydání. Praha :C. H. Beck, 2007, ISBN , s KEŘKOVSKÝ, M., LUŇÁČEK, J., Úvod do mikroekonomie-s vyuţitím prvků distančního studia. 1 vydání. Praha: C. H. Beck 2012, ISBN , s

15 strukturální nesoulad nabídky a poptávky na jednotlivých segmentech trhu práce (např. nezaměstnaní buď nemají potřebnou odbornou kvalifikaci nebo neţijí na patřičných místech, v tomto případě hovoříme o strukturální nezaměstnanosti, výkyvy, poptávky a nabídky způsobené cyklickým vývojem ekonomiky vyvolávající tzv. cyklickou nezaměstnanost, sezónní výkyvy nabídky a poptávky (typické hlavně pro zemědělství, odvětví turistiky), preference volného času. 17 Nabídku práce významně ovlivňují i některé necenové faktory, z nichţ za nejvýznamnější bývají povaţovány: 1) Vedlejší zdroje příjmu (např. renta z pronájmu půdy, budov), které mohou sniţovat pracovní motivaci jejich příjemců. 2) Druh nabízené práce a kvalita pracovního prostředí, včetně mezilidských vztahů, pověstí firmy apod Politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně moţné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo a úřad práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty Nástroje politiky zaměstnanosti Nástroje, jimiţ je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména: a) rekvalifikace - se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udrţování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se povaţuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud ţádnou kvalifikaci nezískala. b) investiční pobídky - jsou nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, kterým se u zaměstnavatele, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu, hmotně podporuje. c) veřejně prospěšné práce 17 KEŘKOVSKÝ, M., LUŇÁČEK, J., Úvod do mikroekonomie-s vyuţitím prvků distančního studia. 1 vydání. Praha: C. H. Beck 2012, ISBN , s KEŘKOVSKÝ, M., LUŇÁČEK, J., Úvod do mikroekonomie-s vyuţitím prvků distančního studia. 1 vydání. Praha: C. H. Beck 2012, ISBN , s

16 d) společensky účelná pracovní místa, e) překlenovací příspěvek, f) příspěvek na zapracování, g) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 19 Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou rovněţ: a) poradenství, které provádějí nebo zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postiţením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, b) podpora zaměstnávání osob se zdravotním postiţením c) sdílené zprostředkování zaměstnání d) cílené programy k řešení zaměstnanosti 20 Rizikové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných Existuje celá řada znevýhodněných skupin, které jsou na trhu práce zcela nezařaditelné, mají větší riziko ztráty práce a velmi často se stávají nezaměstnanými. Do této skupiny převáţně patří: mladí lidé lidé se zdravotním postiţením osoby, které mají základní vzdělání lidé nad 55 let imigranti lidé bez domova osoby po výkonu trestu ţeny s dětmi romské obyvatelstvo a) Mladí lidé patří do skupiny často nezaměstnaných převáţně proto, ţe po absolvování školy nemají ţádné zkušenosti s prací a tedy jsou pro firmy neatraktivní. Firmy dávají 19 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 20 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 16

17 přednost osobám s dostatečnou praxí a zkušenostmi. Dalším aspektem je také to, ţe mladí lidé očekávají větší výdělek, neţ jim firmy mohou samy nabídnout. Zde platí pravidlo, ţe osoby mající vyšší vzdělání naleznou snáze uplatnění na trhu práce. b) Lidé se zdravotním postiţením - mají na trhu práce problém uplatnit se. Jejich handicap netkví pouze v jejich vzdělání a kvalifikaci. Lidem se zdravotním postiţením je ale nabídnuta pomoc ze strany ministerstva práce a sociálních věcí a to v podobě rekvalifikačních kurzů a pracovní rehabilitace. Pracovní rehabilitace souvislá činnost zaměřená na získání a udrţení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postiţením, kterou na základě její ţádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postiţením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. 21 Příprava k práci zapracování osoby se zdravotním postiţením na vhodné pracovní místo na základě dohody s úřadem práce. Příprava k práci můţe být prováděna s podporou asistenta. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. 22 Specializované rekvalifikační kurzy jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako ostatní rekvalifikace. 23 c) Lidé nad 55 let - pokud osoba, které je více jak 55 let ztratí svou práci, pak je pro ni velmi těţké v dnešní době ji najít, i přesto, ţe tito lidé jsou vyzrálí, plni nabytých zkušenosti získaných za celý ţivot. d) Imigranti - masivní přiliv imigrantů můţe mít vliv především na trh práce, respektive výši nezaměstnanosti a velikostí reálných mezd. V případě analýzy dopadu imigrace na trh práce je třeba brát v úvahu rozdělení imigrantů na kvalifikovanou a nekvalifikovanou pracovní sílu. Takové rozdělení je moţné podle úrovně odbornosti imigrantů, kdy ukazatelem odbornosti imigrantů můţe být dokončené vzdělání. Zatím co příliv nekvalifikovaných pracovních sil v podobě imigrantů se můţe jevit pro stát jako výhodné (bude zaplněn pracovní trh v oborech, které nechce starousedlík provádět), tak příchod 21 vloţeno vloţeno vloţeno

18 kvalifikovaných imigrantů je obvykle chápán jako újma pro cílový stát a jeho obyvatele. Obecně se dá ale charakterizovat vliv imigrace na celkový trh práce v ČR jako nepatrný. V ojedinělých případech můţe sice vysoký nárůst imigrace způsobit sníţení mezd, popř. zvýšení nezaměstnanosti, ale z dlouhodobého hlediska se jedná o jev jen dočasný. 24 e) Romské obyvatelstvo - začleňování této skupiny obyvatel do společnosti je velmi sloţité a to nejen z hlediska pracovních procesů, ale také z pohledu společnosti. Tato kultura se neustále potýká se sociálními problémy a zvýšenou kriminalitou a z tohoto důvodu většina zaměstnavatelů není ochotna tyto osoby zaměstnávat. f) Ţeny s malými dětmi - zde je nutno si poloţit otázku, jak je vysoká participace ţen na trhu práce. Je velmi problematické v dnešní době umět skloubit pracovní a osobní ţivot a co se týká ţen, které nastupují po mateřské dovolené do práce, je toto právě aktuální problém. V dnešní době je velkou nutností umět zkombinovat nejen péči o dítě, ale také práci, která mnohdy je velmi potřebná, pokud rodina potřebuje dva příjmy. Setkáváme se zde s častým trendem a to s prací na půl úvazku, kdy ţena dochází do zaměstnání či pracuje z domu pouhé čtyři hodiny a tedy zvládá práci, ale také starost o dítě. Mnozí zaměstnavatelé také vidí jako handicap to, ţe ţeny mají děti a proto raději přijmou bezdětné ţeny, u kterých ví, ţe do práce budou docházet pravidelně bez toho, ţe by musely zůstávat doma s dětmi, které by byly případně nemocné Dlouhodobá nezaměstnanost a její důsledky Dlouhodobá nezaměstnanost nese sebou mnoho rizik a negativních vlivů, které přímo dopadají jak na psychiku člověka, tak i na celou společnost. Nezaměstnaný člověk má problémy se začlenit zpět do práce, zejména tehdy, pokud byl nezaměstnaný dlouhodobě. Dlouhodobá nezaměstnanost má pro člověka značné sociální důsledky. Rostou však i výdaje státního rozpočtu na sociálních dávkách a sluţbách, současně jsou niţší příjmy díky neodvedeným daním z příjmu a díky niţší koupěschopnosti obyvatelstva i DPH či spotřební daně. Čím déle je nezaměstnaný bez práce, tím menší má naději nalézt práci zpět. Nejdůleţitější je ovšem motivovat dlouhodobě nezaměstnané k aktivnímu hledání práce. 24 vloţeno

19 Dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí pracovní návyky, základní kontakt s běţným společenským ţivotem, rychle pohodlní a zvykají si na štědrý systém sociálních dávek. Ten je nejčastější příčinou nárůstu počtu dlouhodobě nezaměstnaných. Vedle těch, kterým se pracovat nevyplatí, patří mezi dlouhodobě nezaměstnané také úzce specializovaní nebo nízce kvalifikovaní pracovníci, kteří přišli o své místo kvůli strukturálním změnám ve výrobě. 25 Existuje celá řada důsledků a dopadů, které přímo ovlivňují člověka. Mezi jeden ze základních důsledků je samotné sníţení ţivotní úrovně člověka. Člověk, který je zvyklý na měsíční příjem v podobě mzdy, se jen těţko dokáţe ztotoţnit s tím, ţe je bez práce a rodině či sám sobě nemůţe tedy dopřát danou ţivotní úroveň, na kterou byl zvyklý. Dalším dopadem je ztráta času. Člověk bez zaměstnání má najednou více volného času a velmi často se nudí. Nemůţe najít náhradu za práci, kterou měl a je si vědom toho, ţe kaţdá náhrada něco stojí (bazén, kino, cestování). Samota jeden s důsledků, pokud člověk ţije sám. Díky ztráty zaměstnání je izolovaný od kolegů práci či přátel a postupně se vyřazuje ze společnosti. Toto se stává především lidem, kteří byli silně spjati s prací a v jedné firmě dělali i mnoho let. Zde vzniká i strach z toho, ţe uţ nenajdou jiné zaměstnání a nebudou se moci tedy začlenit zpět do společnosti. Zhoršený zdravotní stav jeden z dalších důsledků při ztrátě zaměstnání. Člověk je neklidný, podráţděný, trpí nespavostí, strachem, depresemi, coţ má za následek nemoci či psychické poruchy. Nezaměstnanost nemá ale dopad jen na psychiku člověka a jeho osobnost, ale ve velké míře ovlivňuje také stát. Pokud je nezaměstnanost dlouhodobá, výdaje státu stoupají. Tím, ţe je člověk bez práce, přichází stát hlavně o daně, které zaměstnanec odvádí, ale nesmíme zapomenout také na pojištění a to jak sociální a zdravotní a v neposlední míře také příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, který zaručí, ţe pokud člověk o práci přijde a je v pracovním poměru více jak 12 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Do nákladů aktivní politiky zaměstnanosti jsou zahrnuty také výdaje na vytváření pracovních míst pro absolventy škol a výdaje na veřejné prospěšné práce. Oproti tomu výdaje pasivní politiky zaměstnanosti zahrnují jiţ zmíněné podpory v nezaměstnanosti a zahrnují se zde také dávky, které se vyplácejí, pokud příjem rodiny nedosahuje ţivotního minima. 25 vloţeno

20 2. Charakteristika Moravskoslezského kraje 2.1. Ekonomická a sociální situace Moravskoslezský kraj, nacházející se na severovýchodním území České republiky, sousedí s Olomouckým a Zlínským krajem. Část hranice s Moravskoslezským krajem patří Polsku a Slovensku. Do toho kraje patří okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. Jádro tohoto územního celku tvoří především ostravsko karvinská aglomerace. Moravskoslezský kraj se vyznačuje vysokým podílem tzv. velkého průmyslu, coţ je především hutnictví a hornictví, ale nesmíme zapomenout i na sektory jako je lehké strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, výroba plastových výrobků, informační technologie a v poslední době se rozvíjející automobilový průmysl. V podhůří Beskyd a Jeseníků se potkáme ponejvíce s lesním hospodářství. O zemědělství se dá říci, ţe má celoplošný charakter. 26 V roce 1990 začala v kraji probíhat rozsáhlá restrukturalizace hospodářské základny, která významným způsobem změnila jeho charakter a po dobu několika let šla ruku v ruce s velkou vlnou lidí bez práce. Moravskoslezský kraj v rámci České Republiky patří ke strukturálně nejpostiţenějším oblastem. Za neustále se zvyšující nezaměstnanost aţ do roku 2004 můţeme označit jako viníka útlum těţkého průmyslu. Mezi léty 1997 aţ 1999 počet evidovaných uchazečů o zaměstnání za 3 roky vzrostl o 155, 5%, coţ převodem na konkrétní čísla značí, ţe celková zaměstnanost v moravskoslezských firmách poklesla o osob. 27 V únoru roku 2004 počet UoZ dosáhl svého vrcholu v celé historii a to na osob. Ale i přesto se situace v kraji začala pomalu obracet k lepšímu. Do konce roku 2008 se počet UoZ sníţil aţ o osob. Dalším mezníkem nezaměstnanosti v tomto kraji je vliv dopadu celosvětové krize. V říjnu 2008 bylo dosaţeno nejniţších hodnost za poslední léta ( UoZ), poté se evidovaná nezaměstnanost s menším či většími výkyvy začala opět prudce zvyšovat. V prosinci 2012 činil počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji , tj. celkem o (+53,0 %) osob více neţ v době vypuknutí světových hospodářských problémů Úřad práce 27 Úřad práce 28 Úřad práce 20

21 2.2. Demografická situace Moravskoslezský kraji se řadí k nejhustěji osídleným částem České republiky. 11,7 % obyvatel ČR ţije na 6,9% rozlohy kraje. K zde ţilo trvale bydlících obyvatel. Oproti roku minulému je to úbytek obyvatel o osob. V MSK stoupá průměrný věk obyvatel, který momentálně činí 40,9 roku. Ten je zapříčiněn klesajícím počtem mladých lidí do 14 let. Tento pokles se zastavil v roce 2010, ale i tak se od roku 2001 sníţil počet těch lidí o 15,4 %, coţ činí osob. Podílové zastoupení v celé populaci MSK od roku 2001 kleslo z 16,8% na 14,5%. 29 Graf č. 1: - Věková struktura obyvatel Moravskoslezského kraje k Tabulka č. 2: - Vývoj počtu obyvatel trvale bydlících v MSK 1) Od roku 1996 jsou na základě metodiky MPSV ČR používána při hodnocení demografického vývoje data, která poskytuje Český statistický úřad. Údaje z demografické statistiky jsou za uplynulý rok k dispozici vždy v květnu dalšího roku, což znamená, že skutečnost z konce předchozího roku je platná po celých následujících dvanáct měsíců. 2) Věková skupina let 29 Úřad práce 21

22 2.3. Silné stránky Moravskoslezského kraje Velká rozmanitost průmyslových odvětví. Existence mnoha velkých perspektivních firem. Existence mnoha zavedených obchodních značek. Velký export výrobků z oblasti hutnictví. Mnoho vodných objektů pro nové investiční záměry. Perspektivní průmyslové. Velký potenciál rekvalifikovatelné pracovní síly v určitých oborech. Zlepšující se ţivotní prostředí k lepšímu. Jeseníky výborná lokalita pro podnikání v cestovním ruchu. Perspektivní poloha kraje z pohledu dopravy. V roce 2007 vstoupila ČR do Schengenského prostoru, který je vyznačen ukončením hraničních kontrol států, se kterými sousedí. Velmi propracovaná síť dopravy. Zlepšení dopravní dostupnosti zprovozněním dálnice D1. Letiště pro mezinárodní provoz v blízkosti centra kraje s výhledem výrazného rozvoje. Mnoho vysokých škol se zaměřením na ekonomické, technické a humanitní obory. Velká nabídka středních a vyšších odborných škol. Moţnost nabídky celoţivotního vzdělání pro starší osoby, které si chtějí doplnit své vzdělání. Značná síť poboček trhu práce, personálních agentur a poradenských organizací. V půlce roku 2011 start MSK paktu zaměstnanosti mezi MSK krajem, Sdruţením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Regionální radou Regionu soudrţnosti Moravskoslezsko. Tento pakt zaměstnanosti formuluje partnerství podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí Moravskoslezského kraje, včetně úřadu práce, který klade důraz na komplexní řešení nepříznivé situace na trhu práce Úřad práce 22

23 2.4. Slabé stránky Moravskoslezského kraje Špatná struktura ekonomika, která se vyznačuje historickým vývojem silná angaţovanost na těţbu uhlí. Mnoho podniků, které jsou zaměřeny na strojírenský a těţební průmysl a které v posledních letech prošly rozsáhlou restrukturalizací. Nedostatečná podpora malých a středních firem. Problémy týkající se ekologie v okrese Karviná a Frýdek Místek. V určitých místech Moravskoslezského kraje zhoršené podmínky v oblasti zemědělství (klimatické podmínky), coţ má za následek omezení pěstování plodin a útlum zemědělství. Značně zastaralá dopravní infrastruktura. Růst cen veřejné dopravy a následné sniţování hustoty hromadné dopravy. Dojíţdění do zaměstnání je mnohdy komplikované. V některých částech MSK zhoršená dostupnost, nejvíce v malých obcích. Velký nárůst nepřizpůsobivých obyvatel. Problém získat vysokoškolské a odborné pracovníky. Malé zastoupení obyvatel s vysokým vzděláním a následná tendence obyvatel s tímto vzděláním kraj opouštět. Za poslední měsíce vysoká míra nezaměstnanosti. Značně vysoký počet obyvatel se zdravotním postiţením. Nedostatek pracovních sil převáţně v řemeslných oborech Celková zaměstnanost Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji během sledovaného roku dále stoupá. Dopady světové hospodářské a finanční krize z konce roku 2008 jsou stále patrné ve všech oblastech hospodářství, ale pořád zároveň platí, ţe odvětvová struktura z minulosti stále přináší kraji velké problémy. Můţeme pozorovat zhoršený stav českého hospodářství v roce 2012, jelikoţ ekonomika jen klesala, coţ se projevilo úbytkem stavů u firem. Během tohoto roku stále méně firem zaznamenalo jakékoli zlepšení situace, růst produkce či exportu. Z těchto důvodů firmy 31 Úřad práce 23

24 nevytvářejí nová pracovní místa. Firmy v určitém oboru stagnují, jejich produkce je na velmi nízké úrovni, coţ také postihuje i subdodavatele. A ani daňová politika vlády není příliš příznivá Vývoj zaměstnanosti firem se stavem 26 a více zaměstnanců Úřad práce v MSK od začátku sleduje momentální situaci a vývoj personálních stavů u firem mající více jak 26 pracovníků. K bylo u těchto subjektů, kterých je v kraji 2 306, zaměstnáváno osob, coţ činí pokles o osob. Největší úbytky mají okresy Ostrava (-2362 osob) a Karviná ( osob). Naopak nejmenší úbytek byl zaznamenán v okrese Nový Jičín a to (-52 osob). 33 Graf č. 2: - Vývoj zaměstnanosti u firem v Moravskoslezském kraji se stavem 26 a více zaměstnanců od roku Struktura podle počtu zaměstnanců Dle doporučení Mezinárodní organizace práce se od června roku 2002 člení zaměstnavatelské subjekty podle počtu zaměstnanců a to na malé (1-49), střední (50-249) a velké (250 a více zaměstnanců) Úřad práce 33 Úřad práce 34 Úřad práce 24

25 Tabulka č. 3: - Zaměstnanost podle počtu zaměstnanců v organizacích - zaměstnavatelé se stavem 26 a více osob K nárůstu počtu firem došlo pouze u subjektů nad 250 pracovníků a to o 5. Největší sníţení zaznamenáváme u firem v kategorii zaměstnanců a to o 36. Sníţení se nevyhnulo ani firmám v kategorii 1-49 zaměstnanců a to o 23. Celkové roční sníţení počtu zaměstnavatelských subjektů činí Tabulka č. 4: - Zaměstnanost podle počtu zaměstnanců v organizacích - zaměstnanci u firem se stavem 26 a více osob Z tabulky je zřejmé, jak se projevil v roce 2012 vliv světové hospodářské a finanční krize. Na trhu práce. V meziročním srovnání zaměstnanosti můţeme pozorovat úbytky u všech kategorií. Nejvýraznější pokles zaznamenáváme v kategorii pracovníků, kde jich ubylo Pokles se ovšem nevyhnul ani kategorii do 49 zaměstnanců, tam činí pokles o osob. Nejmenší počet je v kategorii 250 a výše, a to o 469 osob. Celkový pokles činí zaměstnanců, tj. sníţení zaměstnanosti o 1,9 % Úřad práce 36 Úřad práce 25

26 2.8. Struktura podle odvětví V roce 2008 nastala změna v rozdělení firem dle klasifikace ekonomických činností. Klasifikace CZ-NACE nahradila původní Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). Nová klasifikace je lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi a především se lépe vypořádává se strukturálními změnami hospodářství a technologickým rozvojem za posledních 15 let. 37 Nejvyšší měrou na ročním poklesu zaměstnanosti MSK se nejvíce podílel zpracovatelský průmysl, a to zejména výroba základních kovů, hutní zpracování kovů a slévárenství (-1 416) a výroba plastových výrobků (-1 067). Jsou zde ale i odvětví, kde zaměstnanců přibylo, a to ve výrobě motorových vozidel (+687), ve výrobě strojů a zařízení (+ 492), ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla (+259). 38 Mapa č. 1: - Zaměstnanost u monitorovaných firem se stavem 26 a více pracovníků v jednotlivých okresech MSK k Úřad práce 38 Úřad práce 26

27 Tabulka č. 5: - Počty zaměstnanců v odvětvích podle CZ-NACE - monitorované firmy se stavem 26 a více osob 27

28 2.9. Vývoj počtu OSVČ ČSSZ měla v evidenci osob vykonávajících samostatnou činnost ke dni V polovině roku 2011 měl Moravskoslezský kraj nejvyšší registrovaný počet OSVČ. Další významný nárůst zaznamenáváme v polovině roku 2012, ke kterému dochází díky finanční podpoře z rozpočtu APZ, a to nezaměstnaným, kteří se rozhodlo pro zahájení výkonu OSVČ a tímto způsobem se rozhodli vyřešit svou nezaměstnanost a najít své uplatnění na trhu práce. 39 Tabulka č. 6: - Počet OSVČ Hlavní pracovní činnost vykonává (61,8%) a (38,2%) činnost vedlejší z počtu osob samostatně výdělečně činných ţivnostníků je pojištěno i důchodově, ovšem oproti roku 2011 je to úbytek osob. 40 Graf č. 3: - Vývoj počtu OSVČ v MSK od poloviny roku Úřad práce 40 Úřad práce 28

29 Mapa č. 2: - Podíl OSVČ na pracovní síle v jednotlivých okresech MSK Volná pracovní místa v MSK V roce 2012 se počty nabízených pracovních míst udrţovaly na úrovni roku VPM byl nedostatečný počet. Nejmenší počet registrovaných VPM je v měsíci prosinci (3 335) a nejvíce v měsíci říjnu (4 665), nikdy však nepřekročily hranici 5 tisíc VPM. 41 Na začátku roku 2012 se ruší povinnost zaměstnavatelů hlásit ÚP ČR volná pracovní místa. I to můţe mít za následek, ţe na konci roku 2012 je počet VPM v MSK o 828 (-19,9%) niţší ve srovnání se závěrem roku V porovnání s celorepublikovou poptávkou po pracovních silách se sníţil na 9,6 % o 2,0 procentního bodu meziročně Úřad práce 42 Úřad práce 29

30 Graf č. 4: - Vývoj počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Počet uchazečů na jedno VPM se během roku 2012 sniţoval, jak je zřejmé z grafu uvedeného níţe. Nejniţší hodnota a to 15,9 byla naměřena v měsíci srpnu. Nejvíce uchazečů o jedno VPM se ucházelo v okrese Bruntál a to 57,5, naopak nejméně uchazečů na jedno VPM se stal okres Ostrava s 13,4. 43 Graf č. 5: - Vývoj počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání připadajících na jedno VPM v ČR a v MSK v roce Úřad práce 30

31 Tabulka č. 7: - Počet uchazečů o zaměstnání připadajících v MSK na jedno VPM podle vzdělání Největší podíl uchazečů podle stupně vzdělání, kteří připadají na jedno VPM bylo na konci roku 2012 zaznamenáno u nezaměstnaných osob se středním všeobecným vzděláním a se základním vzděláním. Naopak nejméně u vysokoškoláků Dlouhodobě evidovaná volná pracovní místa V databázích jednotlivých úřadů práce MSK zůstává mnoho volných pracovních míst delší dobu, i kdyţ je velmi výrazná převaha nezaměstnaných osob nad evidovanou poptávkou z řad zaměstnavatelů. Jako dlouhodobě evidovaná volná pracovní místa se označují ty, které se nepodaří obsadit do 3 měsíců a dále zůstávají v databázích. Jde o pokyn MPSV ČR, které je platné od čtvrtého čtvrtletí roku Úřad práce 45 Úřad práce 31

32 Tabulka č. 8: - DE VPM podle CZ-ISCO Ke konci roku 2012 eviduje MSK celkem 1810 DE VPM, coţ je 54,3% z celkového počtu VPM. Nejvyšší procentuální podíl zaznamenává MSK ve třídě řemeslníci a opraváři, a to 17,7% (589 míst nejvíce z nich pro svářeče a kovodělníky), dále s 10% techničtí a odborní pracovníci (332 míst nejvíce z nich pro obchodní zástupce) a se 7,1% specialisté (237 míst nejvíce pro finanční poradce, lékaře a programátory počítačových aplikací), ve členění podle tříd CZ-ISCO V meziročním srovnání došlo k úbytku DE VPM ve spojení poklesu poptávky po pracovnících. Nejmenší úbytek byl v Ostravě, a to 9,1%. Nejvíce těchto míst pokleslo ve městě Nový Jičín a to o více neţ 52%. 46 Tabulka č. 9: - Kvalifikační struktura dlouhodobě evidovaných VPM 46 Úřad práce 32

33 Největší počet evidovaných DE VPM podle stupně vzdělání je pro uchazeče se středním odborným vzděláním, celkově 884 míst. V počtu všech DE VPM, kterých bylo na konci roku 1810, je to výrazný podíl s 48%. 47 Tento výrazný podíl DE VPM na celkové evidované poptávce zaměstnavatelů po pracovnících v našem kraji ukazuje rozpor mezi sloţením nezaměstnaných osob a sloţením volných pracovních míst. Většinou bývá hlavním důvodem nedostatku vhodných UoZ jejich kvalifikace, ze strany zaměstnavatelů další podmínky jako je zdravotní stav, délka praxe, jazykové znalosti či příliš úzká specifikace odbornosti atd. Někdy mohou být podmínky zaměstnavatelů pro uchazeče neuznatelné, nevyhovující. Můţe se jednat o nedostatečné finanční ohodnocení oproti poţadovaným nárokům ze strany zaměstnavatele. 48 V evidenci DE VPM najdeme ale i pracovní místa, která zaměstnavatelé ohlásí úřadu práce, přestoţe je momentálně nepotřebují. Nechávají si posílat UoZ, kteří jim plní vlastní kartotéku případných zájemců na trhu práce. Jedná se o profese, kde je vysoká fluktuace Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti Rok 2012 byl ovlivňován ještě dozvuky hospodářské a finanční krize, a to negativně, přesto se počet uchazečů o zaměstnání sniţoval, jenţe ke konci roku šla křivka prudce nahoru. V říjnu 2008 evidoval MSK nejniţší stav nezaměstnanosti, a to uchazečů o zaměstnání. Za to na konci roku 2012 uţ bylo v evidenci UoZ., coţ je nárůst o (+53,0%). Oproti roku 2011 přibylo do evidence UoZ, (+8,1%). Nejvyšší nárůst UoZ můţeme evidovat v okresech Ostrava, Karviná a Frýdek - Místek, nejmenší v okrese Bruntál. 47 Úřad práce 48 Úřad práce 49 Úřad práce 33

34 Graf č. 6: - Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR a v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Meziroční nárůst registrované nezaměstnanosti v MSK činí 1,1%. Hodnota míry nezaměstnanosti byla na konci roku 2012 na 12,3% a je dlouhodobě vyšší neţ celorepublikový průměr, přičemţ se v průběhu uplynulého roku pohybovala o 2,6 aţ 3,0 procentního bodu výše Úřad práce 34

35 Mapa č. 3: - Míra nezaměstnanosti, počet uchazečů a volných pracovních míst v jednotlivých okresech MSK ke konci roku 2012 Tabulka č. 10: - Vývoj počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání, volných pracovních míst a míry nezaměstnanosti za posledních dvanáct měsíců 35

36 Počet uchazečů o zaměstnání do poloviny roku klesal a počátkem měsíce září pak začal růst. K byl počet evidovaných UoZ Ve srovnání s rokem 2011 vidíme nárůst o osob. Míra nezaměstnanosti stoupla oproti minulému roku o 1,1% a počet uchazečů připadajících na 1 VPM byl 6,3 v Moravskoslezském kraji Tok nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji Trh práce Moravskoslezského kraje je charakteristický tokem evidované nezaměstnanosti. Během roku 2012 se celkově přihlásilo na úřad práce osob hledajících práci, coţ bylo o osob méně neţ v roce Vyřazeno z evidence úřadu práce bylo osob, coţ meziročně je o méně. 52 Tabulka č. 11: - Tok evidované nezaměstnanosti 51 Úřad práce 52 Úřad práce 36

37 2.14. Věková struktura uchazečů o zaměstnání v MSK Během roku 2012 se nijak nezměnila věková struktura uchazečů o zaměstnání. Nejmenší rozdíl, co se týká poměrného zastoupení byl zjištěn u věkové struktury nad 65 let a naopak největší byl zjištěn u věkové struktury 50-54, kde byl zaznamenán pokles a to o 1%. 53 Tabulka č. 12: - Věková struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání Kvalifikační struktura uchazečů o zaměstnání Z pohledu vzdělání došlo v roce 2012 k razantnímu zvýšení počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. Počet uchazečů se základním vzdělání se zvýšil oproti minulému roku o 0,2%. Taktéţ uchazeči o zaměstnání se středním odborným vzděláním se zvýšil oproti minulému roku o 0,2%. Naopak Osoby v evidenci úřadu práce mající střední všeobecné vzdělání se sníţil o 0,4% Úřad práce 54 Úřad práce 37

38 Tabulka č. 13: - Vzdělanostní struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání Délka evidované nezaměstnanosti Velkým problémem nezaměstnanosti je délka evidence uchazečů o zaměstnání. Některým uchazečům se práce hledá snáze a tedy jsou jen chvíli v evidenci úřadu práce, jiní hledají delší dobu a jsou UoZ i několik měsíců či let. 55 Tabulka č. 14: - Délka evidované nezaměstnanosti Na konci roku 2012 bylo registrováno UoZ, kteří byli v evidenci úřadu práce déle neţ 6 měsíců, to je o osob více neţ koncem roku Počet UoZ nad 12 měsíců během roku 2012 stoupl o 908 osob a jejich podíl na celkové nezaměstnanosti klesl o 2%. Koncem roku 2012 bylo v evidenci úřadu práce evidováno celkem těchto osob. 56 V roce 2012 bylo v evidenci úřadů práce osob déle jak 24 měsíců. Oproti roku 2011 to činí nárůst o osob. Meziročně se tento podíl na celkové nezaměstnanosti sníţil o 0,7%. Naopak byl zaznamenán pokles o 1,4% oproti minulému roku u osob evidovaných na úřadu práce do 3 měsíců Úřad práce 56 Úřad práce 57 Úřad práce 38

39 Kategorii dlouhodobě evidovaných nezaměstnaných tvoří především: Osoby zdravotně postiţené UoZ ve věku 50 let a více Osoby bez vzdělání Příslušníci národních menšin Osoby pečující o zdravotně postiţeného či malé děti Nepřizpůsobiví občané 58 Dlouhodobá nezaměstnanost se negativně promítá nejen do sociální oblasti, ale také do oblasti vnímání morálních hodnot a to můţe být příčinou nárůstu kriminality Skupin uchazečů o zaměstnání a) Absolventi škol a mladiství Tato kategorie patří k osobám, které jsou velmi ohroţeny nezaměstnaností po ukončení studia. Místo, aby tito čerství absolventi nastoupili do praxe, stávají se velmi často klienty úřadu práce. 60 Tabulka č. 15: - Vývoj počtu evidovaných absolventů škol a mladistvých po splnění povinné školní docházky podle stupně vzdělání 58 Úřad práce 59 Úřad práce 60 Úřad práce 39

40 Vývoj evidované nezaměstnanosti absolventů škol má vţdy sezónní charakter. Největší počet je jich vţdy v září a naopak nejmenší je v dubnu. K bylo evidováno 160 osob bez vzdělání z řad absolventů, 568 absolventů se základním vzděláním, absolventů s ukončeným středním odborným vzděláním, absolventů se středním odborným vzděláním s maturitou, 161 absolventů se středním všeobecným vzděláním a 449 absolventů s vysokoškolským vzděláním. K byl zaznamenám pokles absolventů bez práce a to u osob bez vzdělání o (-23) osob, u osob se základním vzděláním o (-79) osob, naopak nárůst byl zaznamenám u osob se středním odborným vzděláním a to o (+444) osob, u osob s středním odborným vzděláním s maturitou o (+551) osob a u osob s vysokoškolským vzděláním o (+185) osob. 61 Za všechny vzdělanostní kategorie, co se týče vyššího neţ je základní vzdělání byli v Moravskoslezském kraji k nejvíce evidování absolventi obchodní akademie, vyučeni v oboru kadeřník, kuchaři, dále vyučeni v oboru ekonomiky, management, marketing, podnikání a v neposlední řadě také vyučeni automechanici, obchodníci a zdravotní asistenti. 62 Významnou roli při nerovnováze na straně nabídky a poptávky na trhu práce v Moravskoslezském kraji hraje Informační a poradenské středisko (IPS) - zabývá se především poradenstvím k volbě budoucího povolání. Pokud uvaţují absolventi škol, ţe chtějí pokračovat ve studiu na střední nebo vysoké škole, pak mohou vyuţít sluţeb tohoto střediska. Sluţby IPS jsou bezplatné a jsou zde pro všechny bez ohledu na to, zda osoba je či není evidována na úřadu práce. 63 IPS Poskytuje informace o: Středních, vyšších odborných a vysokých školách v celé České Republice Všech studijních oborů v daném regionu či celé ČR Podmínkách přijímacího řízení na dané školy Aktuálním stavu n trhu práce v daném regionu Moţnost uplatnění absolventů na trhu práce v jednotlivých oborech Případné moţnosti rekvalifikace Úřad práce 62 Úřad práce 63 Úřad práce 64 Úřad práce 40

41 IPS nabízí ke zhlédnutí videa, které obsahují popis práce jednotlivých profesí a daného pracovního pracoviště. Dále také umoţňuje pomocí speciálního počítačového programu vyhledávat studijní obory po celé ČR. 65 b) Uchazeči o zaměstnání se zdravotním postiţením Na trhu práce mají tyto osoby velmi těţké uplatnění. V Moravskoslezském kraji je tento stav osob se zdravotním postiţením nejvyšší neţ v jiných krajích ČR bylo registrování osob se zdravotním postiţením, coţ je o (-444) méně oproti roku Jejich podíl na celkovém stavu evidovaných uchazečů byl ke konci roku ,6% a ke konci roku 2012 byl 11,1%. Nejvíce osob se zdravotním postiţením se nachází v okrese Bruntál s podílem 13,7% OZP ze všech evidovaných uchazečů o zaměstnání. 66 Tabulka č. 16: - Vývoj počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání OZP Pokud tyto osoby ztratí zaměstnání, stávají se představiteli dlouhodobé nezaměstnanosti. Některé z těchto osob pobírají invalidní důchody či sociální dávky. Velmi mizivé jsou moţnosti práce pro tyto soby. V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2012 pouze 266 volných pracovních míst pro tyto uchazeče, coţ bylo o 18 více v meziročním srovnání. Na jedno VPM pro osobu zdravotně postiţenou se ucházelo 34,4 osob Úřad práce 66 Úřad práce 67 Úřad práce 41

42 2.18. Zahraniční zaměstnanost Cizinci na trhu práce V určitých profesích na trhu práce se projevuje nedostatek potřebných uchazečů na dané pracovní místo. Firmy tento problém řeší přijetím osoby jiné národnosti, která splňuje potřebnou kvalifikaci pro výkon daného povolání. Ke konci roku 2012 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno občanů EU/EHP a Švýcarska, z toho tvořili občané Slovenské republiky. 68 V porovnání mezi léty 2011 a 2012 bylo zaznamenáno navýšeno o osob občanu EU/EHP a Švýcarska, kteří pracují v Moravskoslezském kraji. Nejsilnější zastoupení měli občané Slovenska, u kterých byl zaznamenán meziroční nárůst (+904) osob a občané Polska (+70) osob. Tito lidé zaujímali velmi často pracovní pozice jako horníci (nejvíce v okrese Karviná), dále dělníci při stavbách, pomocní dělníci, montáţní dělníci, opraváři strojů, mechanici, svářeči či opraváři přístrojů na elektroniku. 69 Koncem roku 2012 mělo platné povolení k zaměstnání 748 cizinců, největší počet bylo Korejců. Meziroční přírůstek činil (+26) osob, coţ je (+3,6%). V roce 2012 byl zaznamenán nárůst občanů Korey (+50 osob) a Vietnamu (+19 osob), naopak se sníţil počet občanů Ukrajiny (-45 osob). Cizinci s kladným nárůstem pracovali převáţně v automobilovém průmyslu a jeho výrobě, jako zedníci, pomocní dělníci a v dolech. Bezesporu nemalá část z nich pracovala v oblasti pohostinství a stravování. Důvodem, proč úřady práce v Moravskoslezském kraji povolují zaměstnávat cizince je mnoho. Jako největší z nich můţeme uvést jazykové znalosti, které jsou potřebné či daná odborná praxe, kterou příslušník cizí země vlastní. Nutno zdůraznit, ţe zaměstnávání cizinců rok od roku narůstá Úřad práce 69 Úřad práce 70 Úřad práce 42

43 Tabulka č. 17: - Zaměstnávání cizinců, evidence občanů EU/EHP a Švýcarska Graf č. 7: - Vývoj zaměstnanosti cizinců a občanů EU/EHP a Švýcarska v MSK od roku 2006 Zdroj: úřad práce ČR 43

44 Tabulka č. 18: - Počet platných povolení k zaměstnání vydaných cizincům (mimo země EU/EHP a Švýcarska) v členění podle státní příslušnosti Mapa č. 4: - Celkový počet zaměstnaných cizích státních příslušníků v jednotlivých okresech MSK k a podíl občanů Slovenské republiky a Polska. 44

45 3. Aktivní politika zaměstnanosti Aktivní politiku zaměstnanosti uvádějí do praxe příslušné úřady práce, mezi nimi i krajská pobočka v Ostravě. Aktivní politika zaměstnanosti se pomocí nástrojů zapříčiňuje o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, jsou podporovány rekvalifikační projekty, podporuje rozvoj samostatné výdělečné činnosti, uplatňuje se u dlouhodobě nezaměstnaných a absolventů škol a vybízí k vytváření pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání. 71 Tabulka č. 19: - Struktura výdajů na APZ podle jednotlivých nástrojů a opatření včetně závazků z minulého období (v tis. Kč) Na aktivní politiku zaměstnanosti bylo v minulém roce v Moravskoslezském kraji vynaloţeno celkem 267,2 mil. Kč, coţ je v meziročním srovnání o 44,3% méně, tj. o 212,8 mil. Kč méně. Krajská pobočka v Ostravě vyplatila na národní aktivní politiku 71 Úřad práce 45

46 zaměstnanosti 109,4 mil. Kč, včetně nespotřebovaných nároků z roku 2011, které činily 19,1 mil. Kč. Tato částka činí 68,0% upraveného ročního rozpočtu KrP. 72 Niţší čerpání rozpočtu jak z národní APZ, tak i z prostředků ESF-OP LZZ bylo zapříčiněno několika faktory. Jako první uvedeme, ţe v meziročním srovnání byl rozpočet APZ zpočátku mnohem niţší a tím pádem se musela přizpůsobit realizace všech platných nástrojů APZ. Dalším faktorem bylo zpoţdění nového projektu NIP Vzdělávejte se pro růst!- pracovní příleţitosti (od do ), který se zaměřuje na podporu tvorby pracovních míst v rámci VPP (standardní, ale zejména nově pro koordinátory VS) a SÚPM (nově pro administrátory VS). Oficiální informace přišla aţ koncem února a teprve v polovině března 2012 byla doručena samotná schválená ţádost o finanční podporu, takţe dohody mohly být uzavírány nejdříve 1.dubna Na počátku roku, ale i během něj došlo ke sníţení míst na VPP, které bylo zapříčiněno prioritním zaměřením na úspěšný rozjezd veřejné sluţby v celém kraji. Za niţším čerpáním stojí zásadní problém přímé návaznosti VPP na výkon VS, ale i SÚPM vyhrazených (pro administrátory VS). Dalším neméně důleţitým faktorem je sníţení maximální částky příspěvku z 11 tisíc na 8 tisíc Kč. Začátkem roku 2012 byla úspěšně dokončena realizace 4 regionálních individuálních projektů z prostředků ESF RIP. Nový RIP Šance pro samostatnost (pro OZP) byl zahájen aţ ve IV. Čtvrtletí 2012 a tím začaly postupně nabíhat jednotlivé aktivity. 73 Zaměstnavatelé a uchazeči o zaměstnání v roce 2012 vytvořili s finanční pomocí Krajské pobočky v Ostravě 3014 pracovních míst. V porovnání s rokem 2011 jde o úbytek 937 míst, tj. o 23,7 % méně. Z prostředků NIP Vzdělávejte se pro růst! pracovní příleţitosti bylo podpořeno z tohoto počtu VPP a 47 SÚPM. V meziročním srovnání je u VPP nárůst o 422 míst oproti roku 2011, u SÚPM je úbytek 661 míst. 74 Důvodem celkové niţší tvorby pracovních míst byl výrazně nízký rozpočet APZ, nejasné podmínky a postupy při rozjezdu VS s přímou vazbou na vytváření VPP, zpoţděný začátek financování nového NIP Vzdělávejte se pro růst pracovní příleţitosti aţ od dubna 2012, ze strany zaměstnavatelů niţší zájem kvůli nepříznivé ekonomické situaci a opatrné personální politiky. Dalším důvodem je bezesporu přechod na nový informační systém, který se vyvíjel za provozu a tím jeho negativní dopad na administrativní zatíţení Úřad práce 73 Úřad práce 74 Úřad práce 75 Úřad práce 46

47 Tabulka č. 20: - Pracovní místa a poskytnuté příspěvky v rámci jednotlivých nástrojů APZ (hrazené z národní APZ a NIP Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příleţitosti) 3.1. Rekvalifikace Krajská pobočka v Ostravě věnuje pozornost i rekvalifikační činnosti. Hlavním pozitivem rekvalifikačních kurzů pro účastníky je jejich další větší přizpůsobivost na trhu práce. Uchazeči získají novou kvalifikaci, znalosti či dovednosti, a tím se jim otevírá více nových moţností vhodného pracovního uplatnění na trhu práce. Pozitiva rekvalifikačních kurzů nalezneme jak u mladistvých a absolventů škol, kterým pomáhají formovat pracovní návyky, tak i u jiných skupina nezaměstnaných osob, kterým pracovní návyky obnovují, aktivizují je, probouzejí zájem o práci Úřad práce 47

48 Tabulka č. 21: - Rekvalifikace uchazečů (zájemců) o zaměstnání a zaměstnanců V minulém roce došlo k poklesu počtu zahájených rekvalifikačních kurzů hrazených jak z národní APZ, tak i z ESF OP LZZ a zároveň k poklesu počtu účastníků kurzů. Sníţení je částečně dáno přesunem části rekvalifikací do nového nástroje a tím je zvolená rekvalifikace. Současně s tímto byla navýšená trojnásobně administrativní náročnost. 77 Dalším důvodem poklesu rekvalifikačních kurzů bylo ukončení platnosti trvání rámcových smluv, které byly uzavřeny na základě vyhlášených veřejných zakázek na realizátora rekvalifikací. Z projektu Vzdělávejte se pro růst! rekvalifikace ( ) je moţno hradit pouze určité druhy rekvalifikací. A nesmíme zapomenout na problém se zaváděním nového informačního systému Úřad práce 78 Úřad práce 48

49 Současně nebyl o rekvalifikace zaměstnanců z rozpočtu národní APZ ze strany zaměstnavatelů zájem, přestoţe pro ně byly mnohem výhodnější. Jednalo se o národní individuální projekty ESF-OP LZZ Vzděláte se pro růst! adaptabilita! (od ) a Vzdělávejte se pro stabilitu! (od ). Vedle kurzovného zde byly hrazeny mzdy zaměstnanců po dobu školení Projekt Vzdělávejte se pro růst! - adaptabilita Tabulka č Realizace NIP Vzdělávejte se pro růst! - adaptabilita Projekt Vzdělávejte se pro růst! adaptabilita realizovaný ÚP ČR byl zahájen Jedná se o národní individuální projekt, který se zaměřuje na zaměstnavatele v odvětvích s významným podílem na tvorbě HDP a kde předpokládáme jejich růst. Svou činnost vykonávají v odvětvích stavebnictví, strojírenství, nezávislý maloobchod (malé a střední podniky), terénní sociální sluţby a odpadové hospodářství. Má se za to, ţe dané podniky budou přijímat nové zaměstnance, které si budou potřebovat rekvalifikovat či vyškolit anebo proškolit stávající zaměstnance, pokud to budeš nutné. Během rekvalifikace či vzdělávání zaměstnanců, které můţe být obecné, v odůvodněných případech i specifické, jsou vybraným podnikům uhrazeny nejen náklady na rekvalifikaci, ale i mzdové náklady vzdělávajících se zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání. 80 V porovnání s rokem 2011 zaznamenáváme nárůst o 69 zaměstnavatelů více. Do tohoto projektu tak bylo zařazeno zaměstnanců ze 120 různých firem, coţ je nárůst o 164,2 % v meziročním srovnání. Největší přírůstky rekvalifikovaných zaměstnanců bylo z odvětví 79 Úřad práce 80 Úřad práce 49

50 výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení a Ambulantní nebo terénní sociální sluţby. 81 Tabulka č. 23: - Počet zaměstnanců zařazených do kurzů (podle uzavřených dohod) v daném CZ NACE - národní individuální projekt Vzdělávejte se pro růst! - adaptabilita 3.3. Projekt Vzdělávejte se pro stabilitu! Od do je realizován další národní individuální projekt s názvem Vzdělávejte se pro stabilitu! ÚP ČR. Veškeré vzdělávací aktivity se musí ukončit k Tento projekt je určen pro zaměstnavatele, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky ČR nacházejí přechodně ve špatné hospodářské situaci a nejsou dočasně schopni svým zaměstnancům ve sjednaném rozsahu přidělovat práci. Zaměstnavatelé musí udrţet 81 Úřad práce 50

51 pracovní místa s tím, ţe mohou obdrţet finanční příspěvek na odborný rozvoj svých pracovníků včetně příspěvku na mzdové náklady, které vznikly při vzdělávání zaměstnanců. 82 Tabulka č. 24:- Realizace národního individuálního projektu Vzdělávejte se pro stabilitu! Jako úplně první ţádost o finanční příspěvek byla obdrţena začátkem listopadu. Do prvního rekvalifikačního kurzu s názvem Marketing bylo přijato 9 zaměstnanců a byl odstartován počátkem prosince. Po 8 zaměstnancích měly další kurzy Svařování elektrickým obloukem a Svařování pomocí CO 2. Finanční příspěvky na realizaci odborného rozvoje a na mzdy zaměstnanců budou poskytnuty aţ v roce 2013, jelikoţ dohody byly uzavřeny na konci roku Připravované projekty Příleţitost dělá(t) zaměstnance Tento projekt je určen především pro osoby, které jsou postiţené sociálním vyloučením, stigmatizací a nezaměstnaností v MSK a které ţijí ve vyloučených lokalitách. Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout poradenství, profesní vzdělávání a zajištění pracovního uplatnění. Projekt si klade za cíl podporu a intenzivní pomoc nejen pro jednotlivce, ale celé rodiny, zabezpečit komplexní sluţby včetně vzdělávání, poradenství či motivace. Současně bude vykonávaná terénní práce. Ta by měla pomoci se zvládáním nástupu do zaměstnání. 82 Úřad práce 83 Úřad práce 51

52 Projektová ţádost byla zpracována ve spolupráce se zástupci odborných pracovníků. Ke schválení byla podána na začátku roku Dále byl připraven projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců- Vzdělávejte s pro růst! Moravskoslezský kraj. Cílem tohoto projektu je podpora zaměstnavatelů v MSK pomocí finanční podpory ke vzdělávání pracovníků. Je určen pro všechny podniky (jak malé, tak velké), mající předpoklad ekonomického růstu. Projekt byl zahájen v půlce července Bylo uzavřeno celkem 56 dohod na vzdělávání 359 pracovníků firem. Nasmlouvané náklady činily 6,1 mil. Kč. 85 Tabulka č. 25: - Realizace RIP Vzdělávejte se pro růst! - Moravskoslezský kraj 84 Úřad práce 85 Úřad práce 52

53 3.5. Prognóza vývoje trhu práce v roce 2013 V roce 2013 bude situace na trhu práce i nadále ovlivňována hlavně vnějším ekonomickým prostředím. Můţeme očekávat ekonomiku v období stagnace a s tím spojený nejistý následný vývoj eurozóny. Ekonomická situace v MSK se projevila značným poklesem nezaměstnanosti v loňském roce. Je otázkou, jak bude daná situace na trhu práce vypadat, ale uţ nyní můţeme s jistotou říci, ţe vše bude závislé do jisté míry na tom, zda se dokáţe vytvořit v MSK zdravé, ekonomické a kulturně přitaţlivé prostředí pro mladou generaci. V tuto chvíli mnoho mladých obyvatel v MSK řeší tyto problémy odchodem z kraje a s tím je také spojen jak úbytek pracovní síly, tak i pokles obyvatel v MSK. Mnohaletý pokles počtu obyvatel naznačuje, ţe by se daná situace měla opakovat také v roce Odvětví, vyznačující se letošním vrcholným nárůstem pracovních sil a tvorbě nových pracovních míst je výroba motorových vozidel a s ní spojená výroba součástek pro automobilový průmysl. 86 Předpokládaný voj na trhu práce v MSK Firmy se stavem více jak 26 zaměstnanců očekávají, ţe by se měla daná situace u nich zlepšovat a stav pracovníků se měl nepatrně zvýšit o přibliţně 45 osob, coţ oproti roku 2012 představuje malý nárůst o 0,1%. Jako největší podíl v tomto navýšení, zaujímají okresy Frýdek Místek, kde se očekává nárůst (+240), Bruntál (+178) a Ostrava (+165). Naopak Opava a Karviná očekávají v roce 2012 značný pokles zaměstnanosti Úřad práce 87 Úřad práce 53

54 Tabulka č. 26: - Prognóza pohybu pracovních sil v jednotlivých odvětvích podle CZ-NACE během prvního pololetí 2013 (monitorované organizace se stavem 26 a více zaměstnanců) 54

55 3.6. Výhled na rok 2013 ve vybraných odvětvích Podnikatelské subjekty z odvětví těţby a dobývání očekávají během prvních šest měsíců roku 2013 pokles asi o 405 zaměstnanců. Okres Karviná očekává největší sníţení, protoţe VOJ Důl Karviná ukončuje provoz úpraven na lokalitě ČSA. Propouštění očekává i VOJ Důl Darkov z důvodů organizačních změn či případných odchodů do důchodu. Firmy POLCARBO s.r.o. a CZ Bastav s.r.o. očekávají pokles zakázek a s tím spojené propouštění pracovníků. 88 Ve zpracovatelském průmyslu očekávají firmy nárůst počtu zaměstnanců o 270 míst. Frýdecko-místecký a bruntálský okres avizují navýšení o 140 zaměstnanců shodně. Ostrava o 120 osob. Největší nárůst se očekává ve výrobě motorových vozidel, slévárenství, hutní zpracování kovů a ve výrobě základních kovů. 89 K navýšení stavů ve výrobě základních kovů, hutního zpracování a slévárenství cca o 185 osob přispěje v tomto odvětví především okres bruntálský (103 osob) a frýdeckomístecký okres s 75 osobami. Navýšení během prvního pololetí předpokládají firmy Bosch Termotechnik s.r.o. a HOBES, spol.s.r.o. 90 Z důvodů rozšiřování výrobních kapacit firmy Brembo Czech s.r.o. se předpokládá nárůst v odvětví motorových vozidel a výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení o 130 osob v okrese Ostrava. Celkově se v prvním pololetí 2013 očekává zvýšení zaměstnanosti asi o 140 osob. 91 Celkově v prvních šesti měsících tohoto roku očekává MSK nárůst v odvětví činnosti v oblasti nemovitosti zaměstnanosti od 14,8%, tj. o 180 osob. Především se to týká okresu Ostrava, kde se na zvýšení o 175 osob podílí společnost ČEZ Korporátní sluţby, s.r.o., která je součástí Skupiny ČEZ. Firma změnila sídlo firmy 1. Ledna 2013 a zabývá se správnou nemovitostí a movitého majetku, oblast správy energetického majetku. Firma se přesunula z Děčína Úřad práce 89 Úřad práce 90 Úřad práce 91 Úřad práce 92 Úřad práce 55

56 V této skupině zaměstnavatelů nalezneme subjekty, které se zabývají úklidovými, bezpečnostními a pátracími činnostmi, pronájmy, dále pracovní a cestovní agentura. Zde očekáváme nárůst během první poloviny roku nárůst o 190 osob. Největší měrou se na tom bude podíle okres Nový Jičín (+153 osob). Největší úbytek bude v okrese Ostrava, asi o 90 osob. K tomu úbytku dochází u firem Glanz Servis s.r.o., HPF Clean s.r.o., Milada Denková, MW-DIAS, a.s. a Petr Zvěřinský kvůli úbytku stálých zakázek. 93 Propouštění v odvětví zdravotnictví a sociální péče očekávají okresy Opava (-85 osob). Karviná (-73 osob) a Ostrava (-65 osob). Celkově klesne zaměstnanost o zhruba 250 osob. Lázně Darkov a.s. propouštějí hromadně z ekonomických důvodů. Nemocnice s poliklinikou Karviná optimalizuje poskytovanou zdravotní péče a s tím souvisí i pokles zaměstnanců. 94 Předpokládaný vliv průmyslových zón V roce 2012 přijala agentura CzechInvest 48 ţádostí o čerpání investičních pobídek, coţ bylo ve srovnání s rokem 2011 o 5 investičních záměrů více. Zlomovým okamţikem se stala novela zákona o investičních pobídkách, kdy převáţná většina (41) ţádostí byla podána po nabytí účinnosti tohoto zákona (od ). Nově můţe investor z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických sluţeb a technologických center získat slevu na dani z příjmů po dobu 10 let místo 5 let. Úplnou novinkou je zavedení institutu strategické investiční akce, kdy kromě standardních investičních pobídek mohou takto označené projekty získat hmotnou podporu na kapitálovou investici aţ do výše 5 % nákladů, přičemţ tato podpora se týká zpracovatelského průmyslu a technologických center. 95 Nejvíce investičních záměrů předloţených agentuře CzechInvest v roce 2012 spadalo do sektoru automobilového průmyslu (19), plastikářského a gumárenského (7) a do strojírenství a kovodělného průmyslu (6). Zpravidla se jedná o projekty výrobní, dva investoři v ČR plánují vybudovat technologická centra a dva centra sdílených sluţeb. V případě schválení zamíří nejvíce investičních projektů do Ústeckého kraje (9), Moravskoslezského (7), Středočeského (7) a Olomouckého (5) kraje Úřad práce 94 Úřad práce 95 Úřad práce ČR, Zpráva o situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok únor 2013, vloţeno dne Úřad práce ČR, Zpráva o situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok únor 2013, vloţeno dne

57 CzechInvest láká investory do České republiky jiţ dvacet let, proto kromě jiţ tradičních kategoriích (Investor roku 2012 a Podnikatelská nemovitost roku 2012) rozdával vloni i ocenění investorům a podnikatelským nemovitostem s mimořádným přínosem pro Českou republiku. Mimořádné ocenění Podnikatelská nemovitost dvacetiletí získala za přínos pro českou ekonomiku průmyslová zóna Nošovice (okr. Frýdek-Místek). Druhé místo v této kategorii získal Městský industriální park Plzeň Borská pole a třetí Průmyslová zóna Ostrava- Hrabová. 97 Zaměstnavatelé působící v průmyslových zónách Moravskoslezského kraje plánují do konce prvního pololetí 2013 navýšit cca o 380 osob počty svých zaměstnanců, nejvíce v PZ okresu Frýdek-Místek (+310 pracovníků) a Ostrava (+76). Z pohledu jednotlivých průmyslových zón MSK, pak největší přírůstek k předpokládají personalisté v zóně Ostrava-Hrabová (+235 zaměstnanců) a Třinec, okres Frýdek-Místek (+205), přičemţ toto navýšení se týká převáţně výrobců automobilů a dodavatelů jejich komponent. 98 Nejohroţenější skupiny osob hledajících zaměstnání Rok 2012 se vyznačoval malou nabídkou pracovních míst a velkým počtem UoZ. Přesto jsou zde osoby, které jen těţko hledají uplatnění na trhu práce. Jedná s především o osoby zdravotně postiţené. Počet těchto osob bez práce je nejvyšší z celé ČR. Koncem roku 2012 bylo zaregistrováno na úřadu práce osob se zdravotním postiţením. Další kategorie, která se vyznačuje nyní vysokou nezaměstnaností jsou osoby starší 50 let. Počet těchto osob vzrostl za poslední rok o a v prosinci roku 2012 dosahoval 28,7% podílu na celkové nezaměstnanosti v MSK a poslední skupinou osob jsou nezaměstnaní bez kvalifikace, u kterých se jejich počet zvýšil během roku 2012 o Úřad práce ČR, Zpráva o situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok únor 2013, vloţeno dne Úřad práce ČR, Zpráva o situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok únor 2013, vloţeno dne Úřad práce 57

58 3.7. Okres Bruntál Okres Bruntál je zemědělskou oblastí o rozloze km2, kde ţije přibliţně 96,3 tisíc obyvatel. Mezi silné stránky okresu Bruntál patří bezesporu to, ţe je to turisty nejnavštěvovanější oblast s kvalitním ţivotním prostředním. Funguje zde hospodářské vyuţití funkcí lesa. Mezi slabé stránky můţeme povaţovat to, ţe zaujímá okres periférní polohu s málem silnic 1. Třídy a nejmenšími mzdami v ČR a v zimních měsících je zde velmi špatná dostupnost kvůli horskému terénu. 100 Tab. č. 27: Zaměstnanost v okrese Bruntál Počet zaměstnavatelů se stavem 26 a více osob byl k , coţ je o 1 více oproti roku Počet OSVČ byl ke konci roku , coţ je o (-200) osob méně neţ v roce Tab. č. 28: Evidovaná nezaměstnanost a volná pracovní místa Ke konci roku 2012 bylo evidováno uchazečů o zaměstnání, coţ je o (+446) osob více neţ v roce Počet uchazečů na 1 VPM byl ke konci roku ,5. Meziroční nárůst oproti roku 2011 tak činil (+17,7) Úřad práce 101 Úřad práce 102 Úřad práce 58

59 Tab. č. 29: Charakteristika KoPů (stav k ) Okres Bruntál se skládá z části Bruntál, Krnov a Rýmařov. Míra nezaměstnanosti ve městě Bruntál činila 19%, ve městě Krnov 16,9% a ve městě Rýmařov 14,8%. Největší počet UoZ bylo ve městě Bruntál a to a nejméně ve městě Rýmařov a to Nejčastější zastoupení volných pracovních míst podle dosaţeného vzdělání V rámci dosaţeného základního vzdělání jsou v okrese Bruntál tyto volné pracovní místa: uklízeči, pomocníci, pracovníci ostrahy a obsluha zařízení ke zpracování dřeva. V rámci středního vzdělání s výučním listem jsou volné tyto pozice: servírky, tesaři, dělníci výkopových prací, kuchaři, kovoobráběči. V kategorii středního vzdělání s maturitou je zde mnoho pozic volných: pracovníci v pojišťovnictví, realitní makléři, mechanici a opraváři strojů. Velká nabídka pro vysokoškolsky vzdělané osoby je v sektoru zdravotnictví-lékaři a ve strojírenství - strojní inţenýři Okres Frýdek-Místek Okres Frýdek-Místek je průmyslovou oblastí o celkové rozloze km2, kde ţije 211 tisíc obyvatel. Okres má velmi dobrou polohu s příhraničím (Polsko, Slovensko). Je zde mnoho základních a středních škol, skladba obyvatelstva je průměrného věku, hodně lidí dojíţdí za prací. Pro obyvatelstvo je dobrá dostupnost zdravotní péče a s ní související zdravotnické zařízení. Oblast Beskyd je hojně navštěvovaná turisty. V řadě odvětví je dobře rozvinutá průmyslová základna s tradicí průmyslového odvětví. 105 Mezi slabé stránky okresu patří významné soustředění těţkého průmyslu, poddolování části okresu, omezená moţnost hospodaření v CHKO, pásmech hygienické ochrany vod. 103 Úřad práce 104 Úřad práce 105 Úřad práce 59

60 Existuje zde ekologická zátěţ z průmyslové výroby, dále zhoršená kvalita ţivotního prostředí, zejména ovzduší. Další neméně důleţitou slabou stránkou je strukturálně nevyváţená nabídka a poptávka na trhu práce, s tím související niţší flexibilita pracovní síly, vyšší míra migrace mimo okres, růst podílu obyvatel vyšších věkových kategorií. 106 Tab. č. 30: Zaměstnanost v okrese Frýdek-Místek Počet zaměstnavatelů se stavem 26 a více osob byl k , coţ je o 1 méně oproti roku Počet OSVČ byl ke konci roku , tato hranice byla stejná jako v roce Tab. č. 31: Evidovaná nezaměstnanost a volná pracovní místa Ke konci roku 2012 bylo evidováno uchazečů o zaměstnání, coţ je o (+1 085) osob více neţ v roce Počet uchazečů na 1 VPM byl ke konci roku ,3. Meziroční nárůst oproti roku 2011 tak činil (+2,5) Úřad práce 107 Úřad práce 108 Úřad práce 60

61 Tab. č. 32: Charakteristika mikroregionů (stav k ) Okres Frýdek - Místek se skládá z části Frýdlantsko, Frýdecko Místecko a Třinecko.. Míra nezaměstnanosti na Frýdlantsku činila 10,6%, na Frýdecku Místecku 10,7% a na Třinecku 8,4%. Největší počet UoZ byl na Frýdecko - Místecku a to V rámci dosaţeného základního vzdělání jsou v okrese Frýdek - Místek tyto volné pracovní místa: uklízeči, nekvalifikovaní pracovníci, operátoři telefonních panelů, čističi kanalizací, skladníci a páječi. V rámci středního vzdělání s výučním listem jsou volné tyto pozice: pracovníci ostrahy, obsluha důlních zařízení, číšnici a servírky, kuchaři, pomocní kuchaři a obsluha obráběcích strojů. V kategorii středního vzdělání s maturitou je zde mnoho pozic volných: obchodní zástupci, obchodní makléři, úředníci v oblasti účetnictví. Velká nabídka pro vysokoškolsky vzdělané osoby je v sektoru energetiky a to inţenýři, dále praktičtí lékaři a specialisté ve výrobě Okres Karviná Okres Karviná s počtem asi 263 tisíc obyvatel se rozkládá na 356 km2. Hlavní postavení zaujímá i po restrukturalizace průmysl, především těţba a dobývání. Druhou pozici zaujímá zdravotní a sociální péče. Třetí místo obsadila hutní a strojírenská výroba. 111 Mezi klady toho okresu patří blízkost pohoří Beskyd, Těrlické přehrady a Lázní Darkov. Jsou zde dostupné zdroje energie i dobře rozvětvená dopravní síť. Tak jako v okrese Frýdek Místek je silnou stránkou okresu příhraniční poloha s Polskem. Naopak mezi slabé stránky můţeme zařadit výrazně vyšší nemocnost, úrazovost a úmrtnost oproti průměru v ČR. Je zde mnoho poddolovaných ploch. Chybí napojení na dálniční síť jak u nás, tak do zahraničí Úřad práce 110 Úřad práce 111 Úřad práce 112 Úřad práce 61

62 Tab. č. 33: Zaměstnanost v okrese Karviná Počet zaměstnavatelů se stavem 26 a více osob byl k , coţ je o 17 méně oproti roku Počet OSVČ byl ke konci roku Zde byl zaznamenán pokles oproti minulému roku 2011 a to o (-139). 113 Tab. č. 34: Evidovaná nezaměstnanost a volná pracovní místa Ke konci roku 2012 bylo evidováno uchazečů o zaměstnání, coţ je o (+1 101) osob více neţ v roce Počet uchazečů na 1 VPM byl ke konci roku ,3. Meziroční nárůst oproti roku 2011 tak činil (+1,7). 114 Tab. č. 35: Charakteristika mikroregionů (stav k ) 113 Úřad práce 114 Úřad práce 62

63 Okres Karviná se skládá z části Karvinsko, Orlovsko, Havířovsko, Českotěšínsko a Bohumínsko. Míra nezaměstnanosti na Karvinsku činila 16,4%, na Havířovsku 14,3%, nejmenší míra nezaměstnanosti byla na Bohumínsku a to 11,6%. Největší počet UoZ byl na Havířovsku a to osob, naopak nejmenší na Českotěšínsku a to osob. 115 V rámci dosaţeného základního vzdělání jsou v okrese Karviná tyto volné pracovní místa: pracovníci ostrahy, operátoři telefonních panelů, řidiči dodávkových vozidel, uklízeči, obsluha důlních zařízení. V rámci středního vzdělání s výučním listem jsou volné tyto pozice: šičky, vyšívači, obchodní zástupci, zedníci, instalatéři, kuchaři, elektrikáři, potrubáři, řidiči nákladních vozidel a izolatéři. V kategorii středního vzdělání s maturitou je zde mnoho pozic volných: obchodní zástupci, administrativní pracovníci, důlní a hutní technici, úředníci v oblasti účetnictví, řídící pracovníci v průmyslové výrobě. Velká nabídka pro vysokoškolsky vzdělané osoby je v sektoru zdravotnictví-tedy lékaři, dále programátoři, učitelé odborných předmětů Okres Nový Jičín Okres Nový Jičín se rozkládá na ploše 882 km2. Ţije zde obyvatel, kteří jsou zaměstnáni především v průmyslově zemědělských oblastech, ve strojírenství a elektrotechnickém průmyslu. Významným průmyslovým odvětvím je i výroba pryţových a plastových výrobků. 117 Silné stránky okresu je dlouhodobá tradice průmyslové výroby. Pracovní síla je poměrně dostatečně kvalifikována a dle potřeb trhu práce se dokáţe rekvalifikovat. Mezi slabé stránky patří velké mnoţství obyvatel regionu pracuje v zemědělství, ale situaci zhoršují klimatické podmínky. Je zde velká koncentrace firem, které jsou dodavateli v automobilovém průmyslu. 118 Tab. č. 36: Zaměstnanost v okrese Nový Jičín 115 Úřad práce 116 Úřad práce 117 Úřad práce 118 Úřad práce 63

64 Počet firem se stavem více jak 26 zaměstnanců byl ke konci roku , coţ je o (-5) méně oproti roku Počet OSVĆ v tomto okrese činil ke konci roku osob, coţ bylo o (-92) osob méně neţ v roce Tab. č. 37: Evidovaná nezaměstnanost a volná pracovní místa Ke konci roku 2012 bylo evidováno UoZ, coţ bylo o (+658) osob více neţ v roce Míra nezaměstnanosti činila v okrese Nový Jičín ke konci roku ,7%. Počet uchazečů na jedno pracovní místo vzrostl v roce 2012 o (+7,6) osob oproti roku Tab. č. 38: Charakteristika mikroregionů (stav k ) Okres Nový Jičín se skládá z částí Odry, Bílovec, Nový Jičín, Frenštát a Kopřivnice. Největší míra nezaměstnanosti byla v okrese Odry a to 14,9%, naopak nejmenší míra nezaměstnanosti byla v okrese Nový Jičín, kde dosahovala 8,9%. 121 V rámci dosaţeného základního vzdělání jsou v okrese Nový Jičín tyto volné pracovní místa: pracovníci ostrahy, stráţní, krejčí, obsluha čerpacích stanic. V rámci středního vzdělání s výučním listem jsou volné tyto pozice: svářeči a páječi, operátoři telefonních panelů, číšnici, kuchaři, lakýrnici a natěrači, kováři, obsluha strojů. V kategorii středního vzdělání s maturitou 119 Úřad práce 120 Úřad práce 121 Úřad práce 64

65 je zde mnoho pozic volných: úřednici v oblasti financí, techničtí a odborní pracovníci. Velká nabídka pro vysokoškolsky vzdělané osoby je v sektoru zdravotnictví-farmaceuti a dále také techničtí a odborní pracovníci Okres Opava Okres Opava je průmyslově zemědělská oblast s nejvýraznějším zastoupením venkovského osídlení s počtem asi 177 tisíc obyvatel na rozloze km2. Nedostatečná dopravní infrastruktura s chybějícím odpovídajícím napojení na Ostravu a evropskou dálniční síť patří mezi nejvýznamnější slabé stránky tohoto okresu. Tak jako v okrese Bruntál, i zde je nízká mzdová úroveň obyvatelstva v rámci ČR. Nevytvářejí se zde dostatečně nová pracovní místa. Ke kladům tohoto okresu patří trvalý růst počet obyvatelstva s vyšším stupněm vzdělání, je zde sídlo Slezské univerzity. Široká nabídka základních i středních škol. V okresu Opava je průmyslová zóna Bolatice s 16 ha půdy. Nalezneme zde rozsáhlé zásoby štěrku, písku a břidlice. 123 Tab. č. 39: Zaměstnanost v okrese Opava Počet OSVČ v okrese Opava byl ke konci roku , coţ bylo o (+149) osob více oproti roku Počet zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 26 pracovníků činil ke konci roku , zde byl zaznamenán úbytek (-14) oproti roku Úřad práce 123 Úřad práce 124 Úřad práce 65

66 Tab. č. 40: Evidovaná nezaměstnanost a volná pracovní místa K bylo evidováno UoZ v okrese Opava, zde byl zaznamenán nárůst o (+453) osob. Míra nezaměstnanosti v okrese Opava dosahovala hranice 11,2% ke konci roku Počet uchazečů na 1 VPM bylo 26, Tab. č. 41: Charakteristika mikroregionů (stav k ) Okres Opava se skládá z částí Vítkovsko, Kravařsko, Opavsko a Hlučínsko. Míra nezaměstnanosti ke konci roku 2012 byla největší na Vítkovsku a to 17,3%, naopak nejmenší byla zaznamenána na Hlučínsko, kde její hranice dosahovala 9,5%. 126 V rámci dosaţeného základního vzdělání jsou v okrese Opava tyto volné pracovní místa: řidiči nákladních automobilů, svářeči, páječi, šičky, operátoři telefonních panelů. V rámci středního vzdělání s výučním listem jsou volné tyto pozice: obsluha obráběcích strojů, pomocní kuchaři, kuchaři (kromě šéfkuchařů), zedníci, kamnáři, dlaţdiči, šičky a vyšívači, číšnici a servírky. V kategorii středního vzdělání s maturitou je zde mnoho pozic volných: úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví, obchodní zástupci a strojírenští technici. Velká nabídka pro vysokoškolsky vzdělané osoby je v sektoru zdravotnictví- lékaři, zubní lékaři, energetici Úřad práce 126 Úřad práce 127 Úřad práce 66

67 3.12. Okres Ostrava Okres Ostrava s nejvyšším počtem obyvatelstva (cca 335 tisíc) je přirozeným centrem MSK. Z průmyslových odvětví převládá hutnictví, těţké strojírenství, dále je zde zastoupen lehký strojírenský průmysl, koksárenství a rozvíjející se automobilový průmysl a stavebnictví. Na relativně malém území je velká rozmanitost průmyslových odvětví s velkou koncentrací zaměstnavatelů. Okres Ostrava je důleţitým průmyslovým centrem s významným dopravním a komunikačním uzlem. K silným stránkám patří i existence dvou univerzit a soukromé vysoké školy. Mezi slabé stránky tohoto okresu patří vysoký podíl občanů, kteří mají zdravotní potíţe způsobené zaměstnáním v těţkém průmyslu. Silně je zde soustředěno hutnictví a strojírenství. 128 Tab. č. 42: Zaměstnanost v okrese Ostrava Počet zaměstnavatelů zaměstnávajících více jak 26 pracovníků ke konci roku 2012 dosahoval 755, coţ bylo o (-18) méně oproti roku Počet OSVĆ bylo ke konci roku 2012 roven , zde byl zaznamenán propad o (-501) osob neţ v roce Tab. č. 43: Evidovaná nezaměstnanost a volná pracovní místa 128 Úřad práce 129 Úřad práce 67

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem Jednání poradního sboru 16. 1. 2014 Krajská pobočka v Ústí nad Labem Mgr. Vlastislav Hlaváč, 16. 1. 2014 Nezaměstnanost - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let k 31. 12. 2013 činil 11,47

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Zdroj dat: Statistiky Úřadu práce ČR a MPSV ČR Zpracoval: Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci Vývoj zaměstnanosti Monitoring zaměstnavatelů (nad

Více

Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti 10. 6. 2014 Aktivní politika zaměstnanosti Krajská pobočka v Olomouci Nezaměstnanost Nezaměstnanost k 31. 5. 2014 Na konci května celkový počet UoZ v kraji: 39 131 - počet UoZ je o 134 nižší než před rokem,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2014.

Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2014. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Ostravě Praděd 1492 m.n.m. ANALÝZA stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2014 Osoblaha Město Albrechtice

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2012 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2013.

Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2012 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2013. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Ostravě Praděd 1492 m.n.m. ANALÝZA stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2012 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2013 Osoblaha Město Albrechtice

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014)

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014) Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj stav k 31. 10. 2014 Ukazatel Česká republika Liberecký kraj počet uchazečů 519 638 22 989 Informace o nástrojích APZ realizovaných ÚP ČR KrP v Liberci počet

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ING. JAN MAREK NÁMĚSTEK PRO ZAMĚSTNANOST. Ostrava 19.6.2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí ING. JAN MAREK NÁMĚSTEK PRO ZAMĚSTNANOST. Ostrava 19.6.2014 Aktuáln lníúkoly na trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí ING. JAN MAREK NÁMĚSTEK PRO ZAMĚSTNANOST Ostrava 19.6.2014 1. Základní problémy na českém trhu práce v současné době Výrazný převis nabídky

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE. V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014

SITUACE NA TRHU PRÁCE. V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014 SITUACE NA TRHU PRÁCE V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014 Zpracoval: oddělení trhu práce Frýdek-Místek leden 2015 Zdrojem číselných údajů v tabulkách a grafech jsou, pokud není uveden jiný zdroj, údaje

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1)

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) 1.8.1. Drobné podnikání bez registrace (fušky) je častým jevem. Je ovlivněno řadou faktorů. Důvodem záměrné neregistrace je zejména obava ze ztráty sociálních

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních letech velice podstatných změn. I když se stále jedná o tradičně orientovanou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

7.kaptola Nezaměstnanost

7.kaptola Nezaměstnanost 7.kaptola Nezaměstnanost V této kapitole se seznámíte: Kdo je vůbec z pohledu ekonomie nezaměstnaný, S výpočtem míry nezaměstnanosti S jednotlivými typy nezaměstnanosti, S dlouhodobě udržitelnou nezaměstnaností

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

III. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce

III. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce III. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce 1 Úvod Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce (dále jen aktivizační opatření) reagují na nepříznivou situaci

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec ţádný čas Méně neţ ½ hodiny ½ hodiny aţ 1 hodinu Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov ÚŘAD PRÁCE JAKO PARTNER Uvažujete o zahájení podnikání? Jak Vám může

Více