Pomáháme druh m k vítûzství!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomáháme druh m k vítûzství!"

Transkript

1 V ROâNÍ ZPRÁVA 2006

2 KRÁLOVNA NOCI barevná litografie, 68 x 53 cm, 2005

3 Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti, kter m je provozování sázkov ch her a loterií, poskytujeme sázejícím zábavu, vzru ení a zajímavé v hry. Souãasnû finanãnû podporujeme vefiejnû prospû né aktivity v oblasti sportu a tûlov chovy, charity, kultury, umûní, vzdûlání a zdravotnictví. NaplÀujeme tím na e motto Pomáháme druh m k vítûzství! Pfii své ãinnosti spolupracujeme s v znamn mi osobnostmi ãeského sportovního, kulturního i spoleãenského Ïivota.

4 Vladimír Suchánek Praha Pfiedseda SdruÏení ãesk ch umûlcû a grafikû Hollar a ãlen Evropské akademie vûd a umûní, kter se vedle malby ãi grafiky vûnuje rovnûï kniïním ilustracím, tvorbû známek a ex libris, návrhûm gobelínû, art protisû a nástûnn ch artefaktû. Pfiedstavujeme Vám v bûr z jeho bohaté tvorby a doufáme, Ïe Vás zaujme stejnû jako tisíce dal ích obdivovatelû umûní v renomovan ch galeriích, na prestiïních v stavách a v soukrom ch sbírkách.

5 MODEL V ATELIÉRU barevná litografie, 53 x 36 cm, 1999

6 OBSAH PREZENTAâNÍ âást 1 Pfiehled vybran ch ekonomick ch ukazatelû 5 2 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele 6 3 Profil spoleãnosti 10 4 Pfiehled nejv znamnûj ích událostí roku 2006 a prvního ãtvrtletí Pfiehled získan ch ocenûní 14 6 Vrcholové orgány spoleãnosti a její management 15 7 Vlastnická struktura 19 8 Majetkové úãasti 22 9 Zpráva pfiedstavenstva 28 Plnûní strategick ch cílû v roce Komentáfi k finanãním v sledkûm 29 Vefiejnû prospû ná ãinnost 30 Podpora zodpovûdného hraní 32 SAZKA ARENA 33 Postavení spoleãnosti na trhu 35 Marketingová strategie v roce Produkty spoleãnosti 37 Pfiehled vkladû za rok V hry v roce SluÏby v hercûm 44 Obchodní politika 45 Neloterní aktivity 49 Propagace a reklamní strategie 50 Vztahy s vefiejností 53 Lidské zdroje 56 Mezinárodní aktivity a ãinnost v mezinárodních organizacích 60 SAZKA v letech V hled do roku Zpráva o ãinnosti dozorãí rady SAZKA, a.s., za rok FINANâNÍ âást 11 Konsolidovaná úãetní závûrka 69 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáfie spoleãnosti SAZKA, a.s. 69 Konsolidovaná rozvaha 70 Konsolidovan v kaz zisku a ztráty 71 Konsolidovan v kaz o zmûnách ve vlastním kapitálu 72 Konsolidovan v kaz penûïních tokû Úãetní závûrka 76 Rozvaha 76 V kaz zisku a ztráty 77 V kaz o zmûnách ve vlastním kapitálu 78 V kaz penûïních tokû Informace z valné hromady spoleãnosti DÛleÏité skuteãnosti po datu úãetní závûrky Definice uïit ch pojmû Kontakty na centrální a regionální stfiediska spoleãnosti 84 4

7 01 P EHLED VYBRAN CH EKONOMICK CH UKAZATELÒ v tis. Kã V nosy celkem z toho: TrÏby za sázkové hry, ãíselné a okamïité loterie TrÏby z ostatní ãinnosti podléhající zdanûní Náklady celkem z toho: V hry Zisk pfied zdanûním Zisk po zdanûní Vlastní kapitál PouÏití v tûïku na vefiejnû prospû né úãely celkem z toho: V oblasti tûlov chovy a sportu Zdravotnictví Kulturní úãely Charitativní úãely PrÛmûrn pfiepoãten poãet zamûstnancû Zisk na zamûstnance TrÏby za sázkové hry, ãíselné a okamïité loterie v letech (mil. Kã)

8 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO EDITELE 6

9 VáÏení akcionáfii, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám pfiedloïil struãnou rekapitulaci v sledkû roku 2006, které budete moci posoudit z jiï tradiãnû zpracované v roãní zprávy akciové spoleãnosti SAZKA. Myslím si, Ïe se jedná o zdafiilou publikaci, v níï jsou vynikající v sledky koncernu SAZKA tentokrát mistrnû podbarveny dílem akademického malífie Vladimíra Suchánka. Potû ilo by mû v ak, kdybyste se nejen seznámili s v vojov mi fiadami ekonomick ch ukazatelû, ale také se zamyslili nad tím, Ïe zde existuje privátní ãeská firma, která dlouhodobû zvy uje svoji v konnost a vytváfií miliardové finanãní zdroje na dobro, v na em pfiípadû zejména na rozvoj sportu a tûlov chovy. SAZKA oslavila v roce 2006 padesát let své existence. Za tuto dobu se stala synonymem spoleãnosti, která patfií mezi stabilní pilífie specifické oblasti hospodáfiství a podnikání. Firmy, která lidi baví, umoïàuje jim hrát a sázet formou kontrolovaného lehkého hazardu, snít a realizovat v pfiípadû v her své sny a pfiání, ale co je nejpodstatnûj í z v tûïku SAZKA, a.s., mohly sportovat a cviãit dnes jiï generace na ich obãanû nebo vyrûst nadaní sportovci a úspû nû reprezentovat âeskou republiku. Smysl a v znam tûchto spoleãensk ch aktivit je zvlá tû z pohledu zdraví a kondice národa jedineãn a není niãím nahraditeln. Právû vefiejnû prospû ná ãinnost obãansk ch sdruïení ve sportu a tûlov chovû vlastníkû akciové spoleãnosti SAZKA dává jasnou odpovûì na to, zda je místo na eho pûsobení v loterní a sázkové ãinnosti potfiebné a morální. SAZKA, a.s, je souãástí poctivého podnikání a v této ãinnosti se fiídí principy, které shrnula do tzv. desatera zodpovûdného hraní, které vychází ze zku eností a doporuãení mezinárodních loterních sdruïení. Desatero zodpovûdného hraní obsahuje etické principy v sázkovém, herním a loterním prûmyslu. SAZKA, a.s., je jedinou ãeskou spoleãností, která se na aktivitách v oblasti podpory zodpovûdného hraní dlouhodobû podílí. Aktivity SAZKA, a.s., v oblasti zodpovûdného hraní jednoznaãnû smûfiují k prevenci vûãi hraní nezletil ch, a to jak podporou pfiíslu né legislativy, tak prosazováním pfiíslu n ch opatfiení ve vztazích s obchodními partnery, zejména obstaravateli. SAZKA, a.s., vïdy podporovala a bude podporovat rozumnou regulaci, zamûfienou pfiedev ím na ochranu vefiejného pofiádku a prûhlednost kapitálu a finanãních tokû v celém odvûtví. Rok 2006 nebyl pro akciovou spoleãnost SAZKA jen v znamn m jubileem. Byl ukázkou mimofiádného nasazení sehran ch t mû zamûstnancû, managementu, statutárních orgánû za aktivní podpory vlastníkû a pfiedev ím spousty dobfie odvedené práce. Proto, aby se naplnil podnikatelsk zámûr a rozpoãet, aby firma vyprodukovala plánovan zisk, a co je neménû dûleïité, aby se realizovaly a zaloïily nové projekty, které zajistí její budoucnost. Rád bych je tû uvedl ve struãnosti základní ukazatele, nûkteré vybrané události a kroky, o nichï se domnívám, Ïe byly podstatné a zaslouïí si Va i pozornost. SAZKA, a.s., dosáhla za rok 2006 rekordního zisku, kter pfied zdanûním ãinil Kã, po zdanûní Kã, na vefiejnû prospû nou ãinnost, do oblasti sportovního a tûlov chovného prostfiedí, ale rovnûï ve prospûch zdravotnictví, kultury a charity, odevzdala Kã. Kromû plánovan ch ukazatelû v ekonomické oblasti byly naplnûny i dal í hlavní cíle spoleãnosti. Pokraãoval projekt konverze on-line sítû GTECH a instalace nov ch terminálû, byl zprovoznûn centrální záloïní systém, zaveden nov neloterní produkt placení sloïenek, probûhly s úspûchem a mezinárodním ohlasem akce spojené s 50. v roãím vãetnû setkání pfiedstavitelû loterního prûmyslu u kulatého stolu, kter pofiádala World Lottery Association v Praze. Podafiilo se zv it celkovou finanãní stabilitu spoleãnosti restrukturalizací první mezinárodní emise obligací vydáním a umístûním druhé mezinárodní emise obligací, dále se v souladu s podnikatelsk m zámûrem Zelen ostrov nalezl vhodn investor, kterému jsme mohli prodat pozemky v okolí SAZKA ARENY a získat schopného partnera k dokonãení celého irokého projektu. SAZKA, a.s., oprávnûnû hodnotí uplynul rok jako úspû n. Chtûl bych Vás ubezpeãit, Ïe ani v tomto roce nezahálíme. Rozhodli jsme se vûnovat vût í pozornost obstaravatelûm, obsluhám a majitelûm sbûren, snaïíme se zefektivnit práci, zlep it nabídku loterních i neloterních produktû, pomoci s vybavením prodejních míst tak, aby lépe odpovídala firemní kultufie akciové spoleãnosti SAZKA. VyuÏíváme v e osvûdãené, ale plnû podporujeme technologick rozvoj, abychom nejen zúroãili ve keré pfiednosti SAZKA, a.s., ale byli i tûmi, ktefií udávají krok a vytváfiejí standardy pûsobení moderní loterní spoleãnosti. Jsme pfiipraveni b t siln mi konkurenty ostatních spoleãností, stejnû tak i seriózními spolupracovníky na ich obchodních partnerû. Rád bych Vám v em, ktefií jste se na úspû ích roku 2006 podíleli a v souãasnosti podílíte, podûkoval za Va i práci a vyjádfiil pfiesvûdãení, Ïe se nám spoleãnû bude dafiit i v budoucnosti. Na e podnikatelské zámûry jsou dlouhodobého charakteru a máme pfiedpoklady, vûli, podporu vlastníkû i dostatek sil je naplàovat. Dûkuji Vám. Kvûten 2007 JUDr. Ale Hu ák pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel SAZKA, a.s. 7

10 MELANCHOLICKÁ ULITA II. barevná litografie, 55 x 44 cm, 1990

11 TICHÁ HLAVA barevná litografie, 71 x 55 cm, 1993

12 3 PROFIL SPOLEâNOSTI HISTORIE Nejvût í ãeská loterní spoleãnost SAZKA byla zaloïena dne 3. srpna âinnost zahájila dne 15. záfií 1956 provozováním sázek na v sledky sportovních utkání. Transformace na akciovou spoleãnost se uskuteãnila dne 15. února Akcionáfii spoleãnosti jsou v hradnû ãeská obãanská sdruïení pûsobící v oblasti tûlov chovy a sportu. POSLÁNÍ Základním posláním spoleãnosti je finanãní podpora vefiejnû prospû n ch projektû z v tûïku provozovan ch her a loterií. SAZKA, a.s., je nejvût ím nestátním poskytovatelem finanãních prostfiedkû v oblasti tûlov chovy a sportu. SAZKA, a.s., rovnûï finanãnû podporuje projekty v oblasti kultury, vzdûlání a zdravotnictví. MOTTO Pomáháme druh m k vítûzství! P EDMùT âinnosti Hlavním pfiedmûtem ãinnosti spoleãnosti je provozování sportovních a kurzov ch sázkov ch her, ãíseln ch a okamïit ch loterií podle zákona ã. 202/1990 Sb., o loteriích a jin ch podobn ch hrách, ve znûní pozdûj ích novel. POSTAVENÍ NA TRHU SAZKA, a.s., je nejvût ím tuzemsk m provozovatelem ãíseln ch a okamïit ch loterií. V oblasti sportovního sázení a centrálního loterního systému s interaktivními loterními terminály je jedním z nejvût ích provozovatelû tûchto produktû. POSTAVENÍ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH SAZKA, a.s., je fiádn m ãlenem dvou nejvût ích a nejv znamnûj ích mezinárodních loterních organizací European Lotteries (EL) a World Lottery Association (WLA). Pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel spoleãnosti je ãlenem v konného v boru EL a WLA. 10

13 04 P EHLED NEJV ZNAMNùJ ÍCH UDÁLOSTÍ ROKU 2006 A PRVNÍHO âtvrtletí 2007 Uvedení prodejního modulu SAZKA, a.s., do provozu dne 16. ledna 2006 Akciová spoleãnost SAZKA, která uvedla do provozu modernûj í on-line systém pro loterní a neloterní ãinnost, pfiedstavila dal í novinku. V síti terminálû spustila modul, jehoï prostfiednictvím je moïné prodávat nejrûznûj í druhy zboïí. Uvedení nov ch videoher do systému StarPort dne 16. ledna 2006 K v e uvedenému datu byly spu tûny nové hry Pentagram, Passion Fruit a Wild Fire. Uvedení Jarní prémie Sportky 2006 dne 6. bfiezna 2006 Akciová spoleãnost SAZKA nabídla sázejícím mimofiádnou hru nazvanou Jarní prémie Sportky 2006 ve v i 50 mil. Kã. Zmûna ratingového hodnocení SAZKA, a.s., dne 13. bfiezna 2006 Agentura Standard & Poor's upravila korporátní rating SAZKA, a.s., i rating dluhopisû SAZKA o jeden stupeà z BB- na B+ a zafiadila jej do reïimu sledování s negativním v hledem. Vyhlá ení projektu Antipokuty SAZKY aneb 50 let bezpeãnû se SAZKOU dne 6. dubna 2006 V souvislosti se sv m padesát m v roãím pfiedstavila SAZKA, a.s., projekt Antipokuty SAZKY aneb 50 let bezpeãnû se SAZKOU. Zodpovûdní fiidiãi a spolucestující v jejich vozidlech mohli v rámci projektu získat finanãní odmûnu 50 aï 550 tis. Kã. Po dobu dvanácti t dnû od dubna do ãervence 2006 byla v kaïdém z nich v sídle SAZKA, a.s., za pfiítomnosti notáfie vylosována vïdy jedna obec âeské republiky, konkrétní den a ãas kontroly. V osudí byly jednotlivé dny v t dnu, ãasy v pûtiminutov ch intervalech a v echny obce âeské republiky od nejvût ích aglomerací po nejmen í vesniãky. Zapsání spoleãnosti SAZKA INTERNATIONAL do jednotného státního rejstfiíku právnick ch osob v Rusku dne 4. dubna 2006 SAZKA, a.s., se stala spoluzakladatelem v e uvedené akciové spoleãnosti v Rusku. V této spoleãnosti vlastní 99,99% podíl. Mimofiádná valná hromada KOLBY a.s. rozhodla o zv ení základního kapitálu o 15 mil. Kã dne 19. dubna 2006 Zámûr zv it základní kapitál KOLBY a.s. byl zapsán dne 7. ãervna 2006 do obchodního rejstfiíku. Zmûna ratingového hodnocení SAZKA, a.s., dne 25. dubna 2006 Agentura Standard & Poor's upravila korporátní rating SAZKA, a.s., i rating dluhopisû SAZKA o jeden stupeà z B+ na B a ponechala jej v reïimu sledování s negativním v hledem. Mimofiádná valná hromada SAZKA, a.s., schválila restrukturalizaci dluhopisû dne 26. dubna 2006 Mimofiádná valná hromada SAZKA, a.s., v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami spoleãnosti schválila v mûnu dluhopisû vydan ch v kvûtnu 2004 na lucemburské burze v souvislosti s v stavbou víceúãelové SAZKA ARENY. Pfiípravu nové emise v objemu 215 mil. EUR a se splatností v roce 2021 oznámila SAZKA, a.s., poãátkem dubna V rámci restrukturalizace pfie la SAZKA, a.s., od krátkodobého a stfiednûdobého k dlouhodobému financování, pfiiãemï v mûna dluhopisû umoïnila, aby spoleãnost optimalizovala kapitálovou strukturu, strukturu splátek a odvody v tûïku akcionáfiûm. SAZKA, a.s., uhradila dal í splátku emise dluhopisû dne 5. kvûtna 2006 V souladu se splátkov m kalendáfiem uhradila SAZKA, a.s., dal í splátku emise dluhopisû vydan ch v souvislosti s v stavbou víceúãelové SAZKA ARENY, a to ve v i EUR. Emise dluhopisû s desetiletou splatností v celkovém objemu tis. EUR byla na lucemburské burze upsána 5. kvûtna

14 Konání 15. fiádné valné hromady SAZKA, a.s., dne 24. kvûtna 2006 Valná hromada SAZKA, a.s., vzala na vûdomí zprávu o ãinnosti pfiedstavenstva SAZKA, a.s., za rok 2005, obsahující zprávu o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku akciové spoleãnosti SAZKA za rok Valná hromada SAZKA, a.s., dále vzala na vûdomí zprávu o ãinnosti dozorãí rady SAZKA, a.s., za rok Akcionáfii SAZKA, a.s., schválili roãní úãetní závûrku akciové spoleãnosti SAZKA za rok 2005, konsolidovanou úãetní závûrku skupiny SAZKA za rok 2005 a vzali na vûdomí v rok auditora. Valná hromada SAZKA, a.s., schválila rozdûlení zisku akciové spoleãnosti SAZKA za rok 2005, stanovení tantiém ãlenûm pfiedstavenstva a dozorãí rady SAZKA, a.s., za rok 2005, návrh hmotné zainteresovanosti ãlenû pfiedstavenstva a dozorãí rady SAZKA, a.s., na rok 2006 a návrh na odmûàování ãlenû pfiedstavenstva a dozorãí rady SAZKA, a.s., v roce Do dal ího funkãního období znovu zvolila valná hromada SAZKA, a.s., dosavadního ãlena pfiedstavenstva a pfiedsedu âeského svazu tûlesné v chovy Ing. Vladimíra Srba a dosavadního ãlena dozorãí rady SAZKA, a.s., a prezidenta Asociace tûlov chovn ch jednot a sportovních klubû âeské republiky PaedDr. Jaroslava Nûmce. Valná hromada KABEL PLUS SPORT a. s. rozhodla o zmûnû názvu obchodní firmy na KPS MEDIA a.s. dne 25. kvûtna 2006 Zmûna názvu obchodní firmy byla zapsána dne 30. kvûtna 2006 do obchodního rejstfiíku vedeného Mûstsk m soudem v Praze. Spu tûní nové videohry YeHaHai v systému StarPort dne 19. ãervna 2006 Zavedení nového neloterního produktu spoleãnosti, pfiijímání hotovostních plateb prostfiednictvím terminálû SAZKA, a.s., dne 3. ãervence 2006 K v e uvedenému datu byla spu tûna nová neloterní aktivita spoleãnosti, kterou je placení faktur a poji tûní prostfiednictvím terminálû spoleãnosti ve spolupráci se spoleãnostmi âez Zákaznické sluïby, s.r.o., a s âeská podnikatelská poji Èovna, a.s. Vydání nov ch dluhopisû dne 12. ãervence 2006 Dne 12. ãervence 2006 SAZKA, a.s., restrukturalizovala své dlouhodobé závazky. PÛvodní desetileté dluhopisy, vydané v kvûtnu 2004 v objemu 175 mil. EUR, byly nahrazeny novou, patnáctiletou emisí v objemu 215 mil. EUR s úrokovou sazbou 9,000 %. Zmûna ratingového hodnocení SAZKA, a.s., dne 14. ãervence 2006 Agentura Standard & Poor's ponechala korporátní rating SAZKA, a.s., i rating nov ch dluhopisû SAZKA na úrovni B a vyjmula jej z reïimu sledování. Nov v hled ratingu je stabilní. Spu tûní nové videohry Jackpot Party do systému StarPort dne 26. srpna 2006 Koncerty Madonny pfiekonaly náv tûvnick rekord SAZKA ARENY dne 6. a 7. záfií 2006 Pfii obou koncertech Madonny byl pfiekonán náv tûvnick rekord SAZKA ARENY. Na prvním koncertu bylo pfiítomno divákû a na druhém koncertu dokonce divákû. Nejvíc divákû bylo pfiedtím v SAZKA ARENù pfii nûkter ch utkáních mistrovství svûta v ledním hokeji v roce Spu tûní nové videohry Guys and Dolls v systému Starport dne 12. záfií 2006 World Lottery Association (WLA Svûtová asociace loterií) uspofiádala v Praze kulat stûl dne záfií 2006 Kulat stûl se uskuteãnil na téma Budoucnost loterií, a to v sekcích Technologie a nové obchodní ãinnosti, Informace, image, sociální zodpovûdnost, Legislativa, politika, instituce a Trendy a hodnoty prûmyslu. Svûtová asociace loterií sdruïuje 136 sázkov ch a loterních spoleãností ze 74 zemí a jako pfiidruïené ãleny také 64 dodavatelû technologií a sluïeb pro loterní prûmysl. âlenem této organizace je rovnûï SAZKA, a.s. Uvedení Královské hry v rámci ãíselné loterie Èastn ch 10 dne 15. záfií 2006 Sázející mohou k ãíselné loterii Èastn ch 10 vsadit i Královskou hru. V hru v Královské hfie získá sázející, pokud uhodne tzv. královské ãíslo, tj. první z vylosovan ch ãísel. V takovém pfiípadû mûïe získat vy í v hru ve v ech pofiadích, a dokonce i v hru v pofiadích, která jsou jinak nev herní. 12

15 Konání slavnostního galaveãera k 50. v roãí zaloïení spoleãnosti SAZKA v SAZKA ARENù dne 15. záfií 2006 Slavnostního galaveãera v SAZKA ARENù se zúãastnilo více neï pozvan ch hostû z fiad b val ch i souãasn ch sportovcû, v znamn ch osobností ãeského politického, kulturního a spoleãenského Ïivota, obchodních partnerû, akcionáfiû, zamûstnancû holdingu ãi v znamn ch svûtov ch pfiedstavitelû loterního prûmyslu. Témûfi ãtyfihodinov program byl tematicky zamûfien na historii i souãasnost akciové spoleãnosti SAZKA. Uvedení mimofiádné Zimní prémie Sportky 2006 dne 11. fiíjna 2006 Akciová spoleãnost SAZKA nabídla sázejícím mimofiádnou hru nazvanou Zimní prémie Sportky 2006 ve v i 50 mil. Kã. Spu tûní nové videohry Chinese Roulette v systému StarPort dne 16. fiíjna 2006 SAZKA, a.s., odmûnila 351 novorozencû v rámci projektu Dárek SAZKY do kolébky dne 15. listopadu 2006 Ve stfiedu 15. listopadu 2006 uplynula lhûta, ve které mohli rodiãe dûtí narozen ch 15. záfií 2006 uplatnit nárok na finanãní dárek od akciové spoleãnosti SAZKA ve v i Kã. Uveden dárek vyplácela SAZKA, a.s., která zahájila ãinnost 15. záfií 1956, v souvislosti s 50. v roãím svého vzniku. Ve stanoveném termínu, tj. od 15. záfií do 15. listopadu 2006, bylo v sídle spoleãnosti registrováno celkem 351 novorozencû. Celkem tak SAZKA, a.s., vyplatila rodinám ãástku Kã. Losování mimofiádn ch finanãních dárkû novorozencûm v rámci projektu Dárek SAZKY do kolébky dne 16. listopadu 2006 V souladu s pravidly projektu probûhlo 16. listopadu 2006 za pfiítomnosti notáfie a vefiejnosti v sídle spoleãnosti SAZKA losování o mimofiádné finanãní dárky ve v i a Kã. Finanãní dárek ve v i Kã získal Ondfiej Pilc z Prahy a dárek ve v i Kã Eli ka Tomanová z Vysoãiny. SAZKA, a.s., dofie ila majetkoprávní vztahy k pozemkûm v lokalitû Zelen ostrov dne 7. prosince 2006 Akciová spoleãnost SAZKA dofie ila majetkoprávní vztahy k pozemkûm v lokalitû Zelen ostrov na rozhraní Vysoãan a Libnû, na nichï stojí víceúãelová SAZKA ARENA. Podle sdûlení Katastrálního úfiadu pro hlavní mûsto Prahu byla z katastru nemovitostí vymazána zb vající zástavní práva, zfiízená z rozhodnutí Finanãního úfiadu Zlín v souvislosti se závazky pûvodního majitele pozemkû, akciové spoleãnosti QUONEX REAL. Akciová spoleãnost SAZKA tak s velk m pfiedstihem splnila závazek vypl vající z emise dluhopisû vydan ch dne 12. ãervence 2006 a o uvedeném kroku v souladu s emisní dokumentací informovala svûfieneckého správce, spoleãnost JP MORGAN CHASE BANK N.A. SAZKA, a.s., prodala pozemky v lokalitû Zelen ostrov dne 15. prosince 2006 Akciová spoleãnost SAZKA, pûvodní majitel pozemkû, akciová spoleãnost BESTSPORT, majitel a provozovatel SAZKA ARENY, a spoleãnost C&R Developments s.r.o., ãlen mezinárodní developerské skupiny Lighthouse Group, podepsaly smlouvy o prodeji pozemkû v lokalitû Zelen ostrov. Prodej zahrnuje pozemky s celkovou v mûrou m 2 v sousedství SAZKA ARENY, v katastrálním území Praha LibeÀ a Praha Vysoãany. Platná územní rozhodnutí jsou vydána na m 2 komerãní plochy, na parkovací a servisní plochy, pozemky mají vybudovanou infrastrukturu, inïen rské sítû a úãelové komunikace. Souãástí smluv jsou ujednání o vûcn ch bfiemenech, ofsetov ch programech a vzájemné spolupráci, jeï zaji Èují provoz, vyuïívání a rozvoj víceúãelové SAZKA ARENY v prûbûhu v stavby areálu Zelen ostrov na sousedních pozemcích. Jubilejní estitisící losování ãíselné loterie Sportka dne 31. ledna 2007 Sportka, nejstar í a nejpopulárnûj í ãíselná loterie v âeské republice, oslavila jubileum ve stfiedu 31. ledna 2007 probûhlo ve druhém tahu losování s pofiadov m ãíslem V souvislosti s jubilejním losováním vypsala SAZKA, a.s., také mimofiádnou hru Sportky, která byla v jimeãnû vylosována jiï v pátek 2. února

16 5 P EHLED ZÍSKAN CH OCENùNÍ Umístûní v anketû sdruïení CZECH TOP nejv znamnûj ích firem âeské republiky za rok 2005 dne 15. ãervna 2006 Ve 12. roãníku ankety 100 nejv znamnûj ích firem âeské republiky za rok 2005, kterou pofiádá sdruïení CZECH TOP 100, zvítûzila SAZKA, a.s., v kategorii Ostatní vefiejné, sociální a osobní sluïby. Ocenûní SAZKA, a.s., Cenou ë za podporu Nadace pro transplantace kostní dfienû dne 19. ãervna 2006 SAZKA, a.s., obdrïela v ãervnu 2006 Cenu ë za podporu Nadace pro transplantace kostní dfienû. Cena byla vyhlá ena a zástupcûm SAZKA, a.s., pfiedána na slavnostním ceremoniálu v budovû Národního divadla. Ceny ë udûluje od roku 2001 v znamn m sponzorûm a mecená Ûm Mecená klub ve spolupráci s Národním divadlem. Umístûní v anketû 100 nej... Nejvût í a nejúspû nûj í firmy v âeské republice v srpnu 2006 V této anketû, která hodnotila ekonomické subjekty podle vybran ch hospodáfisk ch kritérií za rok 2005, se spoleãnost umístila na tfietím místû v kategorii Nejúspû nûj í firmy, na ãtvrtém místû v kategorii podle odvûtví a na místû osmém v kategorii Nejvût í zisk na jednoho zamûstnance. Ocenûní Zlat mi peckami za televizní spot SAZKA, a.s., Ruce dne 1. listopadu 2006 Ve 12. roãníku soutûïe Zlatá pecka, kterou tradiãnû pofiádá Asociace ãesk ch reklamních agentur, získala SAZKA, a.s., dvû ocenûní Zlatou pecku za televizní spot Ruce a mediální Zlatou pecku od partnera soutûïe Regie Radio Music za stejn image spot k 50. v roãí SAZKA, a.s. SAZKA, a.s., uspûla v reklamní soutûïi FLE MEDIA AWARDS 2006 dne 6. prosince 2006 Akciová spoleãnost SAZKA uspûla v prvním roãníku soutûïe FLE MEDIA AWARDS Její reklamní kampanû obsadily první místo ve dvou ze esti vyhla ovan ch kategorií, a to v kategoriích Nejlep í uïití TV a Nejlep í uïití OOH. V kategorii Nejlep í uïití TV obsadila první pfiíãku kampaà na kurzové sázky spoleãnosti SAZKA, a.s., a v kategorii Nejlep í uïití OOH kampaà Vût í neï obvykle. 14

17 06 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEâNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT P EDSTAVENSTVO pfiedseda pfiedstavenstva JUDr. Ale Hu ák narozen: 1957 pfiedseda pfiedstavenstva od 14. bfiezna 1995, ãlen pfiedstavenstva od 19. dubna 1994, znovuzvolen ãlenem a poté pfiedsedou pfiedstavenstva dne 22. kvûtna 2003 místopfiedseda pfiedstavenstva PaedDr. Roman Jeãmínek prezident Autoklubu âeské republiky narozen: 1940 místopfiedseda pfiedstavenstva od 27. listopadu 1995, ãlen pfiedstavenstva od 17. kvûtna 1993, znovuzvolen ãlenem a poté místopfiedsedou pfiedstavenstva dne 22. kvûtna 2003 ãlenové pfiedstavenstva doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. starosta âeské obce sokolské narozen: 1938 ãlen pfiedstavenstva od 22. kvûtna 2003 MUDr. Milan Jirásek pfiedseda âeského olympijského v boru narozen: 1936 ãlen pfiedstavenstva od 26. záfií 1997, znovuzvolen ãlenem pfiedstavenstva dne 22. kvûtna 2003 doc. Ing. Jifií Laurenc, CSc. pfiedseda âeské asociace Sport pro v echny narozen: 1946 ãlen pfiedstavenstva od 22. kvûtna 2003 Ing. Karel Mal pfiedseda PraÏské tûlov chovné unie narozen: 1960 ãlen pfiedstavenstva od 27. ãervna 1997, znovuzvolen ãlenem pfiedstavenstva dne 22. kvûtna 2003 Ing. Vladimír Srb pfiedseda âeského svazu tûlesné v chovy narozen: 1944 ãlen pfiedstavenstva od 23. kvûtna 2001, znovuzvolen ãlenem pfiedstavenstva dne 24. kvûtna

18 DOZORâÍ RADA pfiedseda dozorãí rady Jaroslav Pekafi prezident âeského stfieleckého svazu narozen: 1944 pfiedseda dozorãí rady od 28. kvûtna 1998, ãlen dozorãí rady od 18. kvûtna 1995, znovuzvolen ãlenem a poté pfiedsedou dozorãí rady dne 25. kvûtna 2005 místopfiedseda dozorãí rady Ladislav ustr starosta sdruïení Orel narozen: 1944 místopfiedseda dozorãí rady od 28. kvûtna 1998 do 22. kvûtna 2002, ãlen dozorãí rady od 27. ãervna 1997, znovuzvolen ãlenem 22. kvûtna 2002 a místopfiedsedou dozorãí rady dne 22. kvûtna 2003 ãlenové dozorãí rady Václav Kobes místopfiedseda SdruÏení sportovních svazû âeské republiky narozen: 1948 ãlen dozorãí rady od 20. srpna 2003 Ing. Jifií Krátk ãlen pfiedsednictva v boru âeské obce sokolské narozen: 1958 ãlen dozorãí rady od 22. kvûtna 2003 PaedDr. Jaroslav Nûmec prezident Asociace tûlov chovn ch jednot a sportovních klubû âeské republiky narozen: 1951 ãlen dozorãí rady od 23. kvûtna 2001, znovuzvolen ãlenem dozorãí rady dne 24. kvûtna 2006 JUDr. Jan Obst ãlen v konného v boru âeského svazu tûlesné v chovy do 22. dubna 2006 a pfiedseda âeskomoravského fotbalového svazu do 21. fiíjna 2005 narozen: 1952 ãlen dozorãí rady od 3. ãervna 1998, znovuzvolen ãlenem dozorãí rady dne 22. kvûtna 2003 ãlenové dozorãí rady volení zamûstnanci Jan Ka párek vedoucí oddûlení Monitoring Help Desk narozen: 1953 ãlen dozorãí rady od 21. kvûtna 1999, znovuzvolen ãlenem dozorãí rady dne 30. ãervna

19 Ing. Jan Prádler fieditel finanãní divize narozen: 1959 ãlen dozorãí rady od 27. ãervna 1997, znovuzvolen ãlenem dozorãí rady dne 24. záfií 2002 JUDr. Karel RozhoÀ vedoucí úseku vymáhání pohledávek narozen: 1945 ãlen dozorãí rady od 27. ãervna 1997, znovuzvolen ãlenem dozorãí rady dne 24. záfií 2002 VRCHOLOV MANAGEMENT JUDr. Ale Hu ák generální fieditel narozen: 1957 zamûstnanec spoleãnosti od 4. ledna 1995 PaedDr. Roman Jeãmínek statutární zástupce generálního fieditele narozen: 1940 zamûstnanec spoleãnosti od 1. ledna 1999 Ing. Josef Tup 1. zástupce generálního fieditele fieditel samostatného odboru fiízení projektû, implementací a konverze narozen: 1947 zamûstnanec spoleãnosti od 31. bfiezna 1972 Ing. Jan Prádler 2. zástupce generálního fieditele fieditel finanãní divize narozen: 1959 zamûstnanec spoleãnosti od 1. bfiezna 1995 Ing. Jifií Barnat povûfien fiízením samostatného odboru majetkov ch úãastí od 1. listopadu 2005 narozen: 1969 zamûstnanec spoleãnosti od 1. srpna 1996 Ing. Jifií Hosnedl fieditel divize provoznû-technické narozen: 1963 zamûstnanec spoleãnosti od 2. záfií

20 Miloslava Klikarová fieditelka divize distribuãní sítû narozena: 1957 zamûstnankynû spoleãnosti od 18. fiíjna 1993 Ing. Petr Machovsk fieditel obchodní divize narozen: 1970 zamûstnanec spoleãnosti od 1. ledna 1996 JUDr. Hana Mikulková vrchní právní rada odboru legislativnû-právního narozena: 1959 zamûstnankynû spoleãnosti od 1. záfií 2002 PaedDr. Richard Prorok tajemník pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele narozen: 1954 zamûstnanec spoleãnosti od 1. dubna 1995 Ing. Josef Prouza fieditel samostatného odboru propagace a public relations narozen: 1957 zamûstnanec spoleãnosti od 1. února 1995 Ing. Hynek Siedek, CSc. fieditel samostatného odboru sekretariát generálního fieditele narozen: 1955 zamûstnanec spoleãnosti od 1. záfií 1996 JUDr. Markéta tûrbová fieditelka správní divize narozena: 1958 zamûstnankynû spoleãnosti od 1. listopadu 1988 Ing. Ivo Taj l fieditel divize her a sázek narozen: 1962 zamûstnanec spoleãnosti od 1. záfií 1984 Pavel Volf, DipMgmt. fieditel samostatného odboru dispeãink narozen: 1974 zamûstnanec spoleãnosti od 1. záfií 1992 PhDr. Zdenûk Zikmund tiskov mluvãí narozen: 1964 zamûstnanec spoleãnosti od 1. ledna

21 07 VLASTNICKÁ STRUKTURA Akcionáfii spoleãnosti SAZKA, a.s., jsou v hradnû obãanská sdruïení pûsobící v oblasti ãeského sportu a tûlov chovy. Jejich organizace byly zaloïeny a existují na základû zákona ã. 83/1990 Sb., o sdruïování obãanû. âesk svaz tûlesné v chovy poãet ãlenû cca akciov podíl v Kã procentní podíl 67,983 pfiedseda Ing. Vladimír Srb sídlo Zátopkova 100/2, Praha 6 Bfievnov Iâ akcionáfi je majitelem: 951 kusû akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotû Kã, 4 kusû akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotû Kã, 8 kusû akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotû Kã. âeská obec sokolská poãet ãlenû cca akciov podíl v Kã procentní podíl 13,542 starosta doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. sídlo Tyr Ûv dûm Újezd 450/40, Praha 1 Malá Strana IâO akcionáfi je majitelem: 189 kusû akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotû Kã, 5 kusû akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotû Kã, 4 kusû akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotû Kã. âeská asociace Sport pro v echny poãet ãlenû cca akciov podíl v Kã procentní podíl 5,563 pfiedseda doc. Ing. Jifií Laurenc, CSc. sídlo Vaníãkova 2, P. O. Box 1, Praha 6 Strahov Iâ akcionáfi je majitelem: 77 kusû akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotû Kã, 8 kusû akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotû Kã, 6 kusû akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotû Kã. 19

Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti,

Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti, V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 A SLUNCE PÁLÍ JEN Kombinovaná technika, 124 x 108 cm, 2003 Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SAZKA sázková kancelář, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SAZKA sázková kancelář, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah výroční zprávy, za rok 2012 Identifikační údaje 4 Profil společnosti 5 Lidské zdroje 6 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2012 7 Majetkové účasti k 31. 12. 2012 8 Zpráva

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více

a své krédo DrÏíme slovo

a své krédo DrÏíme slovo Metrostav a.s. je dobr m partnerem pro kaïdého investora a své krédo DrÏíme slovo neustále dokazuje svou kaïdodenní ãinností. kdo Metrostav a.s. patfií mezi nejvût í stavební spoleãnosti v âeské republice,

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU I. PREAMBULE Zpráva je zpracována pfiedstavenstvem spoleãnosti v souladu s ust. odst. 9 66a zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

Metrostav a.s. 04 Základní ukazatele 05 Profil spoleãnosti 06 V znamné události roku 2001 08 Úvodní slovo

Metrostav a.s. 04 Základní ukazatele 05 Profil spoleãnosti 06 V znamné události roku 2001 08 Úvodní slovo OBSAH Metrostav a.s. 04 Základní ukazatele 05 Profil spoleãnosti 06 V znamné události roku 2001 08 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 10 Orgány spoleãnosti 12 Vedení spoleãnosti 16 Organizaãní struktura

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

V roãní zpráva za rok 1999

V roãní zpráva za rok 1999 V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. OBSAH Úvodní slovo prvního místopfiedsedy pfiedstavenstva 4 Základní údaje o âeské exportní

Více

OBSAH. Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51. výroční zpráva 2000

OBSAH. Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51. výroční zpráva 2000 OBSAH Základní údaje spoleãnosti 3 Úvodní slovo generálního fieditele 4 Pfiehled vybran ch ukazatelû 6 Organizaãní struktura spoleãnosti 7 Organizaãní struktura 7 Orgány spoleãnosti 8 Majetková struktura

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

V r o ã n í z p r á v a

V r o ã n í z p r á v a V roãní zpráva V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské

Více

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0 V roãní zpráva 2000 2 0 0 0 OBSAH 3 2 Tato v roãní zpráva byla sestavena podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, podle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, ve

Více

Severoãeská vodárenská spoleãnost. akciová spoleãnost

Severoãeská vodárenská spoleãnost. akciová spoleãnost Severoãeská vodárenská spoleãnost akciová spoleãnost V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme vám v roãní zprávu Severoãeské vodárenské spoleãnosti

Více

Obsah Základní charakteristika Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Základní jmûní, druhy akcií Pfiedmût podnikání

Obsah Základní charakteristika Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Základní jmûní, druhy akcií Pfiedmût podnikání V R O â N Í Z P R Á V A P R A Î S K Á P L Y N Á R E N S K Á, a. s. V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A P R A Î S K Á

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Výroční zpráva 2004 DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Pomáháme druhým k vítězství! Prioritami SAZKA, a.s., při naplňování strategických cílů jsou: otevřený a vstřícný postoj vůči veřejnosti,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY

INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY v roãní zpráva F INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY âeská spofiitelna, a.s. Stavební spofiitelna âeské spofiitelny, a.s. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s. Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s.

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF. V roãní zpráva 1999 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a

Více

Zamûstnanecká politika a sociální program

Zamûstnanecká politika a sociální program ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ âinnosti SPOLEâNOSTI Finanãní stabilita Pfies v e uvedené negativní vlivy se Metrostavu podafiilo ukonãit rok 1998 ve velmi stabilní finanãní situaci. Ukazatele zadluïenosti

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

SLOVO GENERÁLNÍHO EDITELE O âinnosti V ROCE 2004

SLOVO GENERÁLNÍHO EDITELE O âinnosti V ROCE 2004 TRADICE A NOVÁ SÍLA SLOVO GENERÁLNÍHO EDITELE O âinnosti V ROCE 2004 VáÏení akcionáfii, rok 2004 se stal dal ím mezníkem ve v voji na í spoleãnosti. Byl to rok, v nûmï jsme si pfiipomnûli ãtyfiicáté v

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

foto Jifií Skupien, foceno na zastávce K Barrandovu (Tramvajová traè Hluboãepy Barrandov)

foto Jifií Skupien, foceno na zastávce K Barrandovu (Tramvajová traè Hluboãepy Barrandov) 40 let zku eností foto Jifií Skupien, foceno na zastávce K Barrandovu (Tramvajová traè Hluboãepy Barrandov) MANAGEMENT SPOLEâNOSTI (zleva) Ing. Petr Horák, správní fieditel Ing. Alfred Brunclík, obchodnû

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012 Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice V ROâNÍ ZPRÁVA kolní rok 2011 2012 V roãní zpráva Stfiedního odborného uãili tû Jifiice,. p. o., Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Lodě v přístavu Marsaxlok Jsme tradiční českou společností, podnikající v oblasti sázkových her, loterií a neloterních služeb. Již více než padesát let poskytujeme sázejícím zábavu,

Více

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní MINISTERSTVO FINANCÍ Úfiad státního dozoru v poji Èovnictví a penzijním pfiipoji tûní 001 Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní V ROâNÍ ZPRÁVA 2001 V roãní zpráva za rok 2001 Státní dozor v penzijním

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Roãní zpráva 2005 Metrostav a.s. ãlen DDM Group

Roãní zpráva 2005 Metrostav a.s. ãlen DDM Group Roãní zpráva 2005 Metrostav a.s. ãlen DDM Group Roãní zpráva 2005 Metrostav a.s. 02 ROâNÍ ZPRÁVA METROSTAV 2005 Obsah 04 Pfiehled vybran ch hospodáfisk ch ukazatelû 2001 2005 06 Úvodní slovo pfiedsedy

Více

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ âinnosti SPOLEâNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ âinnosti SPOLEâNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ âinnosti SPOLEâNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU POSTAVENÍ SPOLEâNOSTI NA TRHU STAVEBNÍCH PRACÍ Trh stavebních prací v âeské republice zaznamenal v roce 2001 v razn rûst a stavební v

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla

ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla V roãní zpráva 2000 Rating âeské spofiitelny k 31. 12. 2000 ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla Fitch BBB F2 D/E 2 stable Moody s Baa1

Více

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s.

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s. 02 Pololetní zpráva 2002 Západoãeská energetika, a.s. Úvodní slovo VáÏení ãtenáfii, pololetní zpráva, kterou máte pfied sebou, je v razem snahy prûbûïnû seznamovat relevantní vefiejnost s v vojem v Západoãeské

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více