POLIS projekt komplexního sociálního poradenství a služeb pro města v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLIS projekt komplexního sociálního poradenství a služeb pro města v České republice"

Transkript

1 POLIS projekt komplexního sociálního poradenství a služeb pro města v České republice Bc. Martin Šimáček Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., Česká republika Při pohledu na české chudinské enklávy a východoslovenské chudinské osady i městská sociální ghetta spatřujeme dvě zcela odlišné situace v naprosto neporovnatelných měřítcích. Přesto se řešení situace sociálně vyloučených lidí v obou státech mohou vzájemně inspirovat, a to zejména při plánování a realizaci komplexních rozvojových opatření v chudinských enkláv, resp. zvyšování integračního potenciálu jejich obyvatel. Míra vzájemné inspirace může být do té míry značná, že chudinská společenství v obou státech vyžadují rozvoj v podobných oblastech, a to hygieny, bydlení, vzdělání a zaměstnanosti, přičemž je notoricky známé, že ovlivňování jedné z těchto oblastí bez návaznosti na jiné obvykle nevede k dlouhodobým a systémovým změnám v životních strategiích jednotlivců. Společnost Člověk v tísni proto poskytuje v ČR od roku 1999 nejen služby terénní sociální práce, které jsou naprostou nezbytností jako nástroj prvního kontaktu a systematické spolupráce mezi terénním sociálním pracovníkem a klientem. Od roku 2005 vyvinula projekt POLIS, který politně poskytuje komplexní sociální poradenství a služby pro lidi ohrožené sociálním vyloučením a pro instituce (resp. jejich pracovníky), které s těmito lidmi pracují či přicházejí do styku. POLIS propojuje služby úředníků, učitelů, policistů, sociálních pracovníků, zastupitelů a dalších, aby spolupracovali při zavádění nediskriminačních opatření, která pomohou sociálně slabým lidem integrovat se do společnosti, získat vzdělání a uspět na trhu práce. POLIS ovlivňuje a rozvíjí místní sociální politiku a služby, aby co nejlépe odpovídaly potřebám všech potenciálních uživatelů, byly dobře koordinované, dostupné a zároveň co nejlevnější. Pracovníci POLIS jsou komunitními organizátory a vyjednavači, znají dobře jednak situaci sociálně slabých lidí, a jednak sociální politiku a služby ve městě. Úzce spolupracují s terénními sociálními pracovníky na jedné straně, s úředníky a poskytovateli služeb na straně druhé. Na pozadí současného stavu sociálního vyloučení a sociální politiky v ČR si nyní dovolím komplexní přístup projektu POLIS ve všech oblastech, které zasahuje, představit. Sociální vyloučení v českých městech současný stav (stručné shrnutí) Odhadujeme, že v ČR žijí desítky tisíc lidí dlouhodobě nezaměstnaných (nebo nikdy nepracujících) lidí závislých na sociálních dávkách. Mezi oblasti s dlouhodobě nejhorší sociální situací v ČR patří Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj, kde je i nejvyšší míra potratovosti, rozvodovosti, sebevražednosti, nezaměstnanosti atd. Především zde, ale bez výjimky i v ostatních regionech ČR, vznikla v 90. letech 20. století sociální ghetta, jejichž zvětšování se doposud nezastavilo (především jako důsledek nevhodné privatizace bytového fondu měst, rozpadu výrobního sektoru a zvětšení konkurence na trhu práce, ale též v této oblasti selhávající sociální politiky obcí a státu). Lidé na okrajích měst či v obecních extravilánech žijí v nevyhovujících a přelidněných holobytech či ubytovnách, adaptují na život na sociálním dně, přizpůsobují jim své životní strategie. 1 Další nezanedbatelné množství lidí žije sice v bytovém fondu v intravilánech obcí a měst, přesto rovněž trpí různou mírou 1 Více viz. Steiner, Jakub: Ekonomie sociálního vyloučení. In: Romové: Kulturologické etudy, ed.: Marek Jakoubek, Tomáš Hirt. Plzeň, 2004, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

2 sociální exkluze (dlouhodobá nezaměstnanost, diskriminace, různé druhy závislostí, handicapů, apod.). Česká sociální politika si zatím se stále zvětšujícím se fenoménem sociálního vyloučení neví rady. Zákonné normy neodpovídají velikosti problému. Postupně se v nich sice objevují nástroje pomoci sociálně vyloučeným lidem (viz. zákon o č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který právě vstoupil v platnost). Nespecifikují však, kdo bude služby poskytovat a z čeho budou hrazeny. Zmíněný zákon o soc. službách stanovuje, že každý občan má při existenčních potížích právo na bezplatnou sociální službu, která mu umožní životní krizi překonat a pomůže mu při reintegraci do společnosti a na trh práce. Definuje jednotlivé služby a typologizuje jejich klienty. Zmiňuje kvalifikace nutné k organizování provozování sociálních služeb, nestanovuje však žádné povinnosti pro obce, stát ani žádné subjekty tyto služby organizovat či provozovat. Z dlouhodobé perspektivy i zkušeností západních států EU se ukazuje, že základní nízkoprahovou službou pro sociálně vyloučené lidi je terénní sociální práce. Tu však stát pojímá zejména jako nezbytný nástroj integrace Romů. Zmiňuje ji ve všech koncepčních dokumentech, které se jich týkají. Přesto je v České republice takových sociálních pracovníků jen něco přes sto a potřeba by jich bylo řádově víc. Nemají oporu standardní metodiky a vzdělávání, ani jistotu, že bude jejich práce finančně zajištěná i napřesrok. Stát a kraje tuto službu zdaleka nefinancují dostatečně, většina obcí vůbec. Nejdůležitější zdroj financování na poli sociálního začleňování programy Evropského sociálního fondu se soustředí na nové inovativní projekty, a proto se pro financování (terénní) sociální práce dlouhodobě nehodí, protože na ní není z hlediska EU nic inovativního. Je to evropský standard, který ale v Česku chybí. Ministerstvo práce a sociálních věcí si tuto mezeru uvědomuje. Připravuje metodiku, systém vzdělávání a podpory stávajících poskytovatelů této služby. Zároveň je ale potřeba, aby byla v dostatečném objemu a dlouhodobě financována sociální práce samotná. Organizací, které jsou za stávajících podmínek schopné tuto službu provozovat, je jako šafránu. Mohou ji zajišťovat obce a mnohé o to stojí. S pozicí sociálního pracovníka, který se bude moci individuálně věnovat klientům dávkového systému, počítá od ledna také nová legislativa upravující pomoc v hmotné nouzi. Zákon předpokládá, že taková místa zřídí obce, které k tomu ale nic nenutí. Když místo nezřídí, ušetří krátkodobě - peníze. Navíc sociální pracovník musí mít možnost hájit zájmy svého klienta samozřejmě pokud jsou v souladu s právem a s dobrými mravy třeba i proti krátkodobým zájmům obce nebo zájmům a předsudkům jednotlivců na radnici. V mnoha obcích by se tak sociální práce v podání obecních zaměstnanců mohla zvrhnout v kontrolu problémových občanů. Stát by tedy měl vytvořit takové podmínky, za kterých budou obce motivované svým chudým konstruktivně pomáhat, nebo ve kterých budou pomoc zajišťovat instituce na obcích nezávislé. 2 V obecné rovině lze konstatovat, že sociální systém v Česku je účinný. Selhává však právě ve vztahu k eliminaci sociálního vyloučení u lidí se specifickými či kombinovanými problémy. Velká část chudých domácností se v důsledku sociálních dávek dostává nad hranici chudoby. Obdobně vysoké procento lidí, kteří mají příjem pod daným životním minimem, se díky sociálním dávkám dostává nad jeho hranici. Systém se však míjí účinkem u některých specifických skupin obyvatelstva, zejména u nezaměstnaných, domácností s více dětmi a neúplných domácností. V jejich případě není systém nastaven dostatečně inkluzívně, selhává politika zaměstnanosti. Více než polovina nezaměstnaných je bez práce déle než rok, 2 Moravec, Štěpán - Česku chybí služby pro chudé. In: Lidové noviny, , str. 29.

3 opakovaně nezaměstnané jsou skoro dvě třetiny z nich. Nejohroženější jsou především ti, jejichž znevýhodnění se násobí. Mezi nejvýznamnější nevýhody patří nedostatek vzdělání, zdravotní postižení, etnická příslušnost (zejména Romové) a nízký věk. Systémy podpor nezaměstnaným nejsou citlivě nastaveny a chudoba nezaměstnaných je proto velmi rozšířeným jevem. Chybí především nástroje jako je větší uplatnění principu zásluh v systému podpor nezaměstnanosti, stejně jako zvýšení role aktivních opatření na trhu práce zacílených na nejvíce postižené skupiny. 3 Na jednotlivce lidi žijící v sociálním vyloučení mají samozřejmě podstatný dopad jednotlivé městské sociální politiky. Záleží na přístupu jednotlivých radnic v mnoha oblastech najednou bydlení, sociálních službách, vzdělávání, zaměstnávání, atd. Jde o souhrn mnoha malých inkluzivních opatření, které je třeba sladit, aby se doplňovaly a byly efektivní (například sociální bydlení nemůže fungovat bez adekvátní podpory sociálních pracovníků, a dále také bez adekvátní politiky zaměstnanosti, která dává klientům šanci na zisk zaměstnání, stabilizaci chodu domácnosti, atd.; jiný příklad: vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v nízkoprahových klubech je neefektivní, pokud nemohou prostoupit vzdělávacím systémem ze specielních škol do běžných základních škol, neuspívají při pokusech o vzdělávání na středním stupni, nemají doma adekvátní zázemí a odporu pro výuku a přípravu na vstup do života, atd.). Sociální politiky většiny českých měst však inkluzivní nejsou. Někdy je problematika sociálního vyloučení pod rozlišovací schopností místních politiků (téma není dost zajímavé, není populární u veřejnosti, je komplikované a nemá jednoduchá a krátkodobá řešení). Jindy je zatížena partikulárními zájmy skupin lidí, kteří mají ve městech politickou či ekonomickou moc a na situaci sociálně vyloučených lidí vydělávají (např. zneužívání špatného právního povědomí sociálně vyloučených lidí při privatizaci bytového fondu, jehož důsledkem je vystěhovaní lidí bez náhrady, nebo s náhradou ve formě holobytu, či prostého přístřeší, a další zhoršení jejich sociální situace, apod.). Sociální politiky měst jsou obvykle zcela bezkoncepční, represivní a segregační. Většina českých měst zatím sociální ghetta spíše zakládá (nebo minimálně nebrání jejich vzniku), neorganizuje nebo nepodporuje potřebné sociální služby a nekomunikuje adekvátně problém sociálního vyloučení při informování občanů. Komplexní poradenství a služby na lokální úrovni Soustřeďme se nyní pozitivně na lokální sociální politiky. Jsou sice zásadně determinovány státní sociální politikou (viz. výše), ale zároveň mohou být utvářeny do značné míry nezávisle, lokálně, pružně podle potřeb konkrétních lidí obyvatel měst a obcí. V tomto kontextu se ukazuje jako podstatné vstoupit do řešení problému s komplexním programem poradenství a služeb, který bude brát v potaz všechny zúčastněné hráče, kteří mohou míru sociálního vyloučení v místě ovlivnit. Základním předpokladem je, že vytvoření komplexních sociálních služeb se městům v dvoudobém horizontu zásadně vyplatí. Je levnější než represivní přístup, působí na sociální smír ve městech, snižuje nezaměstnanost, zvyšuje vzdělanost obyvatel, zmenšuje počty lidí žijících v sociálním vyloučení a tím i počty sociálních ghett, atd. Základní jednotkou komplexního sociálního poradenství a služeb se stává INFORMACE. A to jednak informace o skutečném rozsahu sociálního vyloučení v místě a počtech lidí stižených chudobou, ale také o jejich specifických potřebách, strategiích chování a 3 Šimíková, Ivana Sociální politika po česku. In: Lidové noviny, , str. 31.

4 koexistování ve společnosti. Dále informace o sociální situaci ostatních obyvatel ve městě, potenciálních hrozbách úpadku do sociálního vyloučení (mezi rizikové skupiny obyvatel patří především lidé v manuálních profesích, mladí lidé absolventi, lidé v důchodovém věku, ale i další). Na druhé straně jsou to potom informace o kvalitě, rozsahu a dostupnosti sociálních služeb, ale také informace o možnostech jejich financování a organizování. Komplexní sociální poradenství nutně musí vytvářet funkční SÍŤ, která tyto informace umožňuje zdarma sdílet a využívat jednak klientům sociálně vyloučeným lidem, ale také obecním zastupitelům, úředníkům, policistům, učitelům, sociálním pracovníkům, poskytovatelům sociálních služeb, nebo dokonce firmám, které hledají uchazeče o zaměstnání. Síť musí být spravována či obhospodařována lokálním plánovačem, řekněme komunitním organizátorem, který bude neustále zajišťovat její prostupnost a bude do ní přizývat další instituce i jednotlivce. Zajistí prostředkování informací, propojí ty, pro které je aktuální spojení výhodné (např. zaměstnavatele a potenciálního klienta z ghetta, kterého pomůže na výkon zaměstnání připravit místní úřad práce a terénní sociální pracovník, apod.). Zjistí aktuální nabídku a poptávku služeb ve městě a může působit na optimalizaci poskytovaných služeb, podporovat vznik služeb chybějících. Zároveň bude vyhledávat možnosti financování stávajících a nových sociálních služeb, a to jednak z obecních a státních peněz, ale v krátkodobém a střednědobém horizontu zejména z evropských strukturálních fondů. Projekt POLIS aspiruje na to, aby se stal správcem takových lokálních sítí, a lokální ředitel - koordinátor poradenství a služeb se profiloval jako komunitní organizátor. Jeho rozsáhlé znalosti potřeb klientů sociálně slabých lidí a zároveň aktuálního stavu sociálních služeb ve městě umožňují vytvářet nebo v rámci partnerství a spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb potřebné sociální služby. K terénní sociální práci jako nezbytnému základu sociálních služeb se v rámci projektu POLIS přimykají další služby, po nichž existuje v lokalitách poptávka, ale nejsou součásti nabídky služeb ve městě. Jedná se zejména o terénní pracovní poradce, kteří pomáhají motivovaným klientům v úzké vazbě na úřady práce a zaměstnavatele získat zaměstnání. Dále o koordinátory volnočasových aktivit pro děti, koordinátory individuálního doučování pro děti, ale také pro dospělé, kteří neumí dostatečně například číst a psát, atd. Velmi podstatnou složkou v systému komplexního sociálního poradenství a služeb je role tzv. vzdělavatelů. Jedná se o expertní pracovníky, kteří se zabývají jednak oblastní sociálního vyloučení, jednak některým dalším specifickým oborem například základoškolským a specielním vzděláváním, politikou zaměstnanosti, policejní prací a prevencí, sociální politikou, atd. Tito experti čerpají aktuální informace o situaci ve svém oboru a mohou s výkonnými pracovníky institucí ve městě (pracovníky škol, úřadů, atd.) diskutovat možná inkluzivní opatření, radit jim při jejich zavádění, supervidovat jejich fungování, designovat tréninky a vzdělávání pro řadové zaměstnance institucí o sociálním vyloučení a sociálně inkluzivních opatřeních. Vytvořená síť se velmi podobá trhu, na kterém uspívají ti, kteří investují, a zároveň jsou beneficianty. Nikoliv zcela, ale do jisté míry je rezistentní na partikulárních zájmech, vyřazuje ty, kteří se na síti nechtějí podílet. Riziko rozpadu sítě se samozřejmě zvyšuje se zvyšujícím se počtem lokálních hráčů, kteří v ní nechtějí kooperovat. To však zároveň může znamenat jejich aktuální nevýhodu, která je budoucně přivede k účasti na síti.

5 Největším rizikem stále zůstává nespolupráce se zastupiteli města, kteří mají nejpodstatnější vliv na městkou sociální politiku. Bez alespoň částečné kooperace je existence sítě na hranici udržitelnosti a efektivity. Projekt POLIS pilotně poběží do roku 2008 ve ve třech českých městech Bílině, Plzni a Ústí nad Labem. Aspirujeme na to, abychom se stali poskytovateli komplexního sociálního poradenství a služeb tak, jak jsou výše popsány. A zároveň tím poskytli sumu informací a podklady, které umožní přijímat systémová rozhodnutí v oblasti rozvoje sociální politiky nejen na regionální úrovni, ale také na krajské, popř. celostátní; a to jako pilotní projekt, jehož silné a slabé stránky mohou být vyhodnoceny a použity při tvorbě lokálních i státních sociálních politik a sociálních služeb. Více informací najdete na a Základní popis služeb, které v současné době poskytuje projekt POLIS POLIS pro volené zastupitele spolupracujeme na tvorbě strategických plánů sociální politiky měst podporujeme komunitní plánování spolupracujeme při asanaci a revitalizaci chudinských enkláv pomáháme s fundraisingem sociálních služeb POLIS pro úředníky obecních úřadů prostředkujeme jednání mezi sociálně slabými klienty a úředníky vedeme klienty ke spolupráci s úřady, vysvětlujeme jim jejich práva a povinnosti pořádáme školení pro pracovníky úřadů o specifických problémech sociálně vyloučených lidí POLIS pro zaměstnance úřadů práce prostředkujeme jednání mezi sociálně slabými klienty a úředníky pomáháme vytipovávat vhodné rekvalifikační kurzy podle schopností klientů vedeme klienty ke spolupráci s úřady práce a k účasti v rekvalifikačních kurzech vytváříme metodiky následné péče o lidi, kteří projdou rekvalifikací a jsou zaměstnáni, směřující k tomu, aby si tito lidé byli schopni pracovní místo udržet a nadále se rozvíjet pořádáme školení pro pracovníky úřadů práce o specifických problémech sociálně vyloučených lidí POLIS pro zaměstnavatele vytipováváme vhodné klienty pro jednotlivá zaměstnání podle poptávky jednáme se zaměstnavateli o tvorbě vhodných pracovních míst pomáháme motivovat klienty k udržení pracovního místa vedeme klienta k investicím do vlastního rozvoje a zvyšování kvalifikace POLIS pro policisty pomáháme identifikovat důvody, které vedou k páchání trestné činnosti ve vyloučených společenstvích (lichva, prostituce, dealerství drog aj.) spolupracujeme s Policií ČR v rámci Národní strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám školíme policisty pro práci s lidmi žijícími v sociálním vyloučení

6 POLIS pro učitele a školy spoluvytváříme školní vzdělávací programy podle konkrétních potřeb partnerských škol poskytujeme podklady k průřezovému tématu multikulturní výchova podporujeme školní i mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (a lokálně je také koordinujeme) prostředkujeme kontakt mezi školou a sociálně vyloučenými lidmi POLIS pro cizince žijící v Česku podporujeme interkulturní výchovu na školách podporujeme legální zaměstnávání cizinců v ČR informujeme o situaci cizinců v ČR POLIS pro sociální pracovníky poskytujeme poradenství o terénní sociální práci spolupracujeme s ostatními sociálními pracovníky a institucemi (např. K-centry, probační a mediační službou atd.) formou stáží a dobrovolnické pomoci školíme sociální pracovníky POLIS pro novináře informujeme o souvislostech života v sociálním vyloučení vytváříme podmínky, aby žurnalisté mohli vstoupit do ghetta a hovořit s jednotlivými klienty realizujeme osvětové kampaně (např. Likviduj! publikujeme novinové články, vydáváme knihy, brožury a bulletiny o sociálním vyloučení, vydáváme tiskové zprávy a pořádáme tiskové konference, provozujeme internetové stránky POLIS pro sociálně vyloučené lidi poskytujeme přímou terénní sociální práci poskytujeme služby, které vedou za účasti klienta k řešení akutních i dlouhodobých problémů (zejména bydlení, dluhy, kvalifikace, vzdělání atd.) poskytujeme bezplatné právní poradenství s vybranými klienty pracujeme podle principu socioterapie

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU. Karolína RANGLOVÁ

DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU. Karolína RANGLOVÁ DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU Karolína RANGLOVÁ Na úvod svého příspěvku bych ve stručnosti nastínila, co chápeme pod pojmem skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje Mgr. Kamila Lišková Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti neboli Gabalova analýza

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech VIZE: Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava V rámci procesu komunitního plánování ve městě Ostrava (dále jen KP) je jednou

Více

Okruhy ke SZZ v AR 14/15

Okruhy ke SZZ v AR 14/15 Okruhy ke SZZ v AR 14/15 Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory: navazující magisterské studium I. Specifické metody sociální práce s jednotlivcem 1. Vymezení problematiky

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Podporujeme ty, kteří pomáhají Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 38 miliard korun bylo investováno do lidí, jejich rozvoje, vzdělávání a začlenění do společnosti Vzniklo 32 000 nových pracovních

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Programový dokument Terénních a komunitních programů společnosti Člověk v tísni, únor 2006

Programový dokument Terénních a komunitních programů společnosti Člověk v tísni, únor 2006 Programový dokument Terénních a komunitních programů společnosti Člověk v tísni, únor 2006 I. Z čeho vycházíme Úvod 1) Závažným celospolečenským problémem České republiky, kterým se TKP zabývají, je situace

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Hospodaření v českých rodinách

Hospodaření v českých rodinách Hospodaření v českých rodinách 1 www.nadacesirius.cz Rekapitulace čím se liší ohrožené rodiny Výrazně větší procento neúplných rodin - 50 % versus 22 % Vyšší poměr pracujících ku nepracujících členů: 2,3

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Přehled cílů a za pracovní skupinu Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Cíl Opatření 2.1

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Metodika analytické a strategické části RPSS ČB

Metodika analytické a strategické části RPSS ČB Metodika analytické a strategické části RPSS ČB doc. Ing. Lucie Kozlová,Ph.D. Zdravotně sociální fakulta JU Katedra sociální práce lkozlova@zsf.jcu.cz Sociální analýza území SO ORP České Budějovice (ČB

Více

Farní charita Beroun Azylové domy

Farní charita Beroun Azylové domy Popis realizace poskytované sociální služby (plán rozvoje služby) V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. Úvod do sociálního vyloučení, poskytované služby Tereza Dvořáková a Jakub Chabr 9. 11. 2016, Plzeň Cílové skupiny organizace Rodiny i jednotlivci. Chudí, nízkokvalifikovaní,

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Téma prezentace Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Konference krajských koordinátorů plánování rozvoje sociálních služeb Liberec 3. 4. února 2010 Střednědobý plán rozvoje

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Číslo priority 3 Název priority Sociální integrace a rovné příležitosti Číslo opatření 3.2 Název opatření Číslo globálního grantu

Více

Představení projektu. Celostátní konference k projektu Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni

Představení projektu. Celostátní konference k projektu Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni Představení projektu Celostátní konference k projektu Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni (reg. č. OP LZZ: CZ.1.04/3.1.00/04.00016) Praha 2.11.2015 Základní informace o projektu

Více

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Roman Matoušek Problémy dosavadních přístupů na co Koncepce reaguje? Podpora na straně poptávky (dávky) nepropojená s adekvátní nabídkou

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb.

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Position paper Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Úvod IQ Roma servis, o. s. patří k nejprestižnějším neziskovým organizacím a předním odborníkům na téma sociálního začleňování v

Více