Provozní návod Interroll RollerDrive EC100 EC110

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní návod Interroll RollerDrive EC100 EC110"

Transkript

1 Provozní návod Interroll RollerDrive EC100 EC110 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu

2 Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel.: Fax: Autorské právo k provoznímu návodu Autorské právo k tomuto provoznímu návodu zůstává společnosti Interroll Engineering GmbH. Provozní návod obsahuje předpisy a výkresy technického charakteru, které se nesmí ani vcelku, ani částečně rozmnožovat, šířit nebo neoprávněně využívat či sdělovat ve prospěch konkurence nebo třetích subjektů.

3 Obsah O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Výstražná upozornění v tomto dokumentu Ostatní symboly Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určením Použití v rozporu s určením Odborný personál Nebezpečí Rozhraní k jiným zařízením Provozní režimy Informace o výrobku Komponenty Popis výrobku Typový štítek RollerDrive Identifikace produktu Technické údaje Výkonové parametry RollerDrive EC100 s řídicí kartou Výkonové parametry RollerDrive EC110 s řídicí kartou HC-EC Řídicí karty pro RollerDrive EC1xx Motorový konektor Rozměry motorové hřídele Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku) Uspořádání kruhových řemínků do drážek Kónické RollerDrive Zádržná brzda pro RollerDrive EC Transport a uložení Transport Uložení Montáž a instalace Výstražná upozornění pro montáž Výstražná upozornění k elektrické instalaci RollerDrive Montáž Montážní nástroj Momentová podpěra Elektrická instalace Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Provoz Chování při úrazu nebo při poruše Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění Údržba Čištění Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad Odstavení z provozu a likvidace Odstavení z provozu Likvidace Příloha Příslušenství Prohlášení k montáži

4 O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu RollerDrive EC100 a EC110 se v tomto provozním návodu nazývají RollerDrive EC1xx. Obsah tohoto provozního návodu Platnost tohoto provozního návodu Tento provozní návod je součástí výrobku Tento provozní návod obsahuje důležitá upozornění a informace o různých provozních fázích RollerDrive EC1xx: Transport, montáž a uvádění do provozu Bezpečný provoz, údržba, pomoc při odstraňování poruch, likvidace Příslušenství Provozní návod popisuje RollerDrive EC1xx v okamžiku expedice společností Interroll. Pro zvláštní provedení platí dodatečně k tomuto provoznímu návodu zvláštní smluvní dohody a technické podklady. Pro bezporuchový a bezpečný provoz a splnění eventuálních záručních nároků si přečtěte před manipulací s RollerDrive EC1xx provozní návod a dodržte jeho pokyny. Provozní návod uchovávejte v blízkosti RollerDrive EC1xx. Provozní návod předejte každému dalšímu provozovateli nebo uživateli RollerDrive EC1xx. Za škody a provozní poruchy, které vyplývají z nedodržování tohoto provozního návodu, nepřebírá Interroll žádnou odpovědnost. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu ještě nějaké dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve své blízkosti naleznete na poslední straně. Výstražná upozornění v tomto dokumentu Výstražná upozornění v tomto dokumentu varují před riziky, která mohou nastat při manipulaci s RollerDrive EC1xx. Relevantní výstražná upozornění naleznete v kapitole viz "Bezpečnost", strana 4 a na začátku každé kapitoly. Výstražná upozornění vyjadřují tři stupně rizika. Poznáte je podle těchto signálních slov: Nebezpečí Varování Upozornění Signální slovo Nebezpečí Varování Upozornění Význam varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, má za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek nepatrné resp. lehké poranění. 2

5 O tomto dokumentu Struktura výstražného upozornění NEBEZPEČÍ Zde je uveden druh a zdroj hrozícího nebezpečí Zde jsou uvedeny možné následky při nedbání výstražného upozornění Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete odvrátit nebezpečí. Ostatní symboly UPOZORNĚNÍ Tato značka upozorňuje na možné věcné škody. Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete zabránit věcným škodám. Důležité Tato značka odkazuje na nějaké bezpečnostní upozornění. Tip Tato značka odkazuje na užitečné a důležité informace. Tato značka odkazuje na postup, který se má provést. 3

6 Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny RollerDrive EC1xx je sestrojena podle aktuálního stavu techniky a je dodávána jako provozně bezpečná, přesto mohou při použití vzniknout rizika: Rizika úrazu nebo ohrožení života uživatele nebo třetích osob Negativní ovlivnění RollerDrive a jiných situací. Důležité Při nerespektování upozornění v tomto provozním návodu může dojít k životu nebezpečným úrazům. Před zahájením práce s RollerDrive si přečtěte celý provozní návod, a řiďte se jeho bezpečnostními pokyny. Práci s RollerDrive smí vykonávat pouze vyškolený personál. Při práci s RollerDrive uchovávejte vždy provozní návod v blízkosti pracoviště, abyste do něj mohli případně rychle nahlédnout. Vždy dodržujte platné národní bezpečnostní předpisy. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu ještě nějaké dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve Vaší blízkosti naleznete na poslední straně. Použití v souladu s určením RollerDrive EC1xx lze používat jen pro průmyslové účely a v jeho prostředí, a je vhodný výlučně k transportu kusového zboží, jako jsou součásti, kartóny nebo krabice. Je nutno jej integrovat do dopravní jednotky resp. dopravní linky. Všechny ostatní způsoby využití nejsou považovány za použití v souladu s určením. Nepřípustné jsou svévolné změny, negativně ovlivňující bezpečnost výrobku. RollerDrive EC1xx se smí provozovat jen ve stanovených výkonnostních mezích. Použití v rozporu s určením RollerDrive EC1xx není vhodný k transportu osob, sypkých materiálů a miniaturních součástek. RollerDrive není dimenzován na nárazové zatížení nebo tlakové vlny. Jiné použití, které není v souladu s určeným použitím RollerDrive EC1xx, vyžaduje souhlas firmy Interroll. 4

7 Bezpečnost Odborný personál Odborný personál tvoří osoby, které si přečtou provozní návod, pochopí ho a dokáží odborně provádět práce se zohledněním národních předpisů. Práci s RollerDrive smí vykonávat pouze vyškolený personál, který musí při práci respektovat tyto dokumenty: příslušné návody a výkresy, bezpečnostní pokyny provozního návodu, předpisy a ustanovení, platné speciálně pro toto zařízení, národní nebo místní předpisy a ustanovení o bezpečnosti práce a úrazové prevenci. Nebezpečí Důležité Zde naleznete informace o různých druzích rizik nebo škod, které se mohou v souvislosti s provozem RollerDrive EC1xx vyskytnout. Poškození zdraví Elektrická energie Rotující části Pracovní prostředí Poruchy při provozu Údržba Neúmyslný rozběh Údržbářské a opravářské práce na zařízení nechte provádět jen od autorizovaného odborného personálu při dodržování platných předpisů. Před zapnutím RollerDrive se ujistěte, že se v blízkosti dopravníku nezdržují žádné nepovolané osoby. Instalační a údržbářské práce provádějte jen ve stavu bez napětí. Zajistěte RollerDrive proti neúmyslnému zapnutí. Nepřibližujte prsty nebo vlasy k pohyblivým součástem. V případě dlouhých vlasů noste vlasovou síťku. Noste těsně přiléhavý pracovní oděv. Nenoste šperky jako jsou řetízky nebo náramky. Noste ochrannou obuv. RollerDrive nepoužívejte v prostředí ohroženém výbuchem. Z pracovní oblasti odstraňte nepotřebný materiál a předměty. Noste ochrannou obuv. Předepište a sledujte opatrné pokládání dopravovaného materiálu. RollerDrive pravidelně kontrolujte, zda nemá viditelné škody. Při výskytu kouře, neobvyklých zvuků nebo při zablokovaném nebo vadném dopravovaném materiálu RollerDrive ihned zastavte a zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Neprodleně kontaktujte odborný personál, aby zjistil příčinu poruchy. Během provozu nevstupujte na RollerDrive. Jelikož jde o bezúdržbový výrobek, postačí pravidelná kontrola RollerDrive, zda nemá viditelné škody, nevydává nezvyklé zvuky a zda jsou šrouby a matice pevně utažené. RollerDrive neotevírejte. Zejména při montáži, údržbě a v případě poruchy zajistěte, aby se RollerDrive nemohl neúmyslně rozběhnout. 5

8 Bezpečnost Rozhraní k jiným zařízením V případě začlenění RollerDrive do dopravního zařízení se mohou vyskytovat nebezpečná místa. Tato místa nejsou součástí tohoto provozního návodu a musí se analyzovat při vývoji, instalaci a uvedení dopravního zařízení do provozu. Po začlenění RollerDrive do dopravního zařízení je nutno před zapnutím dopravníku zkontrolovat celou linku, zda případně nevznikla nová nebezpečná místa. Provozní režimy Normální provoz Zvláštní provoz Provoz v zabudovaném stavu u koncového zákazníka jako součást v dopravníku v celé lince. Všechny ty provozní režimy, které jsou nezbytné k zajištění a udržení bezpečného normálního provozu. Zvláštní provozní režim Vysvětlivka Poznámka Transport/Skladování Nakládání a vykládání, transport a - skladování Montáž/Uvádění do provozu Montáž u koncového zákazníka a Ve stavu bez napětí provedení zkušebního běhu Čištění Vnější čištění Ve stavu bez napětí Údržba/Opravy Seznam údržbářských a servisních Ve stavu bez napětí prací Hledání poruch Vyhledávání závad v případě chyby Ve stavu bez napětí Odstraňování poruch Odstranění poruchy Ve stavu bez napětí Odstavení z provozu Demontáž z dopravníku Ve stavu bez napětí Likvidace LikvidaceRollerDrive a balení - 6

9 Informace o výrobku Komponenty 1 motorový konektor s kabelem 2 motorová hřídel 3 čelo poháněné strany (hnacího válečku) 4 motor 5 hřídel nepoháněné strany (hnaného válečku) 6 čelo nepoháněné strany (hnaného válečku) 7 trubka 8 spojka trubky 9 převodovka Popis výrobku RollerDrive EC1xx je izolovaný přiměřeně druhu krytí IP54. Pro provoz RollerDrive EC1xx je potřebný odpovídající DriveControl (viz "Řídicí karty pro RollerDrive EC1xx", strana 11). 7

10 Informace o výrobku Typový štítek RollerDrive Údaje na typovém štítku RollerDrive slouží k identifikaci RollerDrive. Je to zapotřebí pro správné použití RollerDrive. 6 G a INTERROLL 03/10 9:1 11 W 24 VDC 0,04 0,90 m/s BT Interroll Engineering GmbH/D RollerDrive 7 8 Typový štítek 1 Výrobce 2 datum výroby 3 převodový poměr 4 výkon 5 jmenovité napětí 6 Rozmezí rychlosti 7 typ RollerDrive 8 Sériové číslo Identifikace produktu K identifikaci RollerDrive jsou zapotřebí následující údaje. Do posledního sloupce můžete zanést hodnoty svého RollerDrive. Informace Možná hodnota Vlastní hodnota Typový štítek RollerDrive průměr trubky materiál trubky délka válečku převodový pohon válečku Osa nepoháněné strany typ motoru převodový poměr Výrobní číslo 50 mm nebo 1,9 in galvanicky pozinkovaný, galvanizovaný, hliníkový nebo z ušlechtilé oceli (s nebo bez nasazovacích prvků) EL/BF Druh převodu odpružená osa nebo hřídel s vnitřním závitem (viz "Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku)", strana 13) 8

11 Informace o výrobku Technické údaje RollerDrive EC100 EC110 Jmenovité napětí 24 VDC 24 VDC Rozsah napětí 22 až 28 V DC 22 až 28 V DC Proud naprázdno 0,6 A 0,6 A Maximální trvalý proud 1,8 A 2,5 A Maximální rozběhový proud 4,1 A 4,1 A Mechanický výkon 18 W 31 W Účinnost (pohonu) 42% 52% Maximální zbytkové vlnění zdroje 5% 5% Hlučnost (namontován) 55 db(a) 55 db(a) Třída ochrany IP54 IP54 Okolní teplota v provozu 0 C až 40 C (32 F až 104 F) Okolní teplota při přepravě a uskladnění -20 C až 75 C (-4 F až 167 F) Změny teploty max. 1 K/min; 3 h; 2 cykly dle IEC Vlhkost vzduchu max. 90%, bez kondenzací Výška instalace nad mořem max m (max ft) Tip Mechanický výkon, výkonové parametry a charakteristické křivky platí pro teplotu 20 C (68 F). 9

12 Informace o výrobku Převodový poměr jmenovitý kroutící moment (1,8 A) 12:1 0,37 Nm (3,3 v lbf) 16:1 0,48 Nm (4,2 v lbf) 24:1 0,75 Nm (6,6 v lbf) 36:1 1,17 Nm (10,4 v lbf) 48:1 1,24 Nm (11,0 v lbf) 64:1 1,82 Nm (16,1 v lbf) 96:1 3,00 Nm (26,6 v lbf) Výkonové parametry RollerDrive EC100 s řídicí kartou spouštěcí moment s řídicí kartou DC-EC100 (4,1 A) 1,0 Nm (8,9 v lbf) 1,5 Nm (13,3 v lbf) 2,2 Nm (19,5 v lbf) 3,0 Nm (26,6 v lbf) 4,0 Nm (35,4 v lbf) 5,2 Nm (46,0 v lbf) 9,8 Nm (86,7 v lbf) spouštěcí moment s řídicí kartou HC-EC100 (4,1 A) 1) 1,4 Nm (12 v lbf) 1,8 Nm (16 v lbf) 2,8 Nm (25 v lbf) 3,8 Nm (34 v lbf) 5Nm (44 v lbf) 6,1 Nm (54 v lbf) 11,3 Nm (100 v lbf) maximální rychlost 1,32 m/s (260 fpm) 1,03 m/s (202 fpm) 0,69 m/s (135 fpm) 0,44 m/s (88 fpm) 0,35 m/s (68 fpm) 0,25 m/s (50 fpm) 0,17 m/s (34 fpm) 1) HC-EC100 umožňuje vyšší točivý moment rozběhu. Jmenovitý točivý moment podobný jako u DC-EC100. Maximální statické zatížení na váleček ne více než 40 kg (88 lb). Převodový poměr 4:1 0,34 Nm (3 v lbf) 9:1 0,75 Nm (6,6 v lbf) 12:1 1,0 Nm (8,8 v lbf) 16:1 1,5 Nm (13 v lbf) 24:1 2,2 Nm (19,5 v lbf) 36:1 3,0 Nm (26,5 v lbf) 48:1 3,4 Nm (30 v lbf) 64:1 4,25 Nm (37,6 v lbf) jmenovitý točivý moment (2,5 A) Výkonové parametry RollerDrive EC110 s řídicí kartou HC- EC110 točivý moment rozběhu (4,1 A) 1,2 Nm (11 v lbf) 2,6 Nm (23 v lbf) 3,5 Nm (31 v lbf) 4,2 Nm (37 v lbf) 5,8 Nm (51 v lbf) 9,2 Nm (81 v lbf) 11,5 Nm (102 v lbf) 13,2 Nm (117 v lbf) maximální rychlost 2,41 m/s (475 fpm) 1,07 m/s (211 fpm) 0,8 m/s (158 fpm) 0,6 m/s (119 fpm) 0,4 m/s (79 fpm) 0,27 m/s (53 fpm) 0,2 m/s (40 fpm) 0,15 m/s (30 fpm) 1) Maximální statické zatížení na váleček ne více než 40 kg (88 lb). Údaje se vztahují na nepřetržitý trvalý provoz s nižším zatížením než je maximální (provoz S1). 10

13 Informace o výrobku Řídicí karty pro RollerDrive EC1xx Interroll doporučuje použití RollerDrive EC1xx spolu s příslušnými řídicími kartami Interroll. RollerDrive Příslušná řídicí karta Popis EC100 DC-EC100 Motorová řídicí karta bez funkce bezdotykové akumulace HC-EC100 Bezdotyková akumulace a řízení motoru v jednom přístroji, možné oddělené použití EC110 HC-EC110 Bezdotyková akumulace a řízení motoru v jednom přístroji, možné oddělené použití Tip Detailnější údaje k řídicí kartě naleznete v příslušném provozním návodu a příslušných katalozích resp. jsou zveřejněné na Motorový konektor Motorový konektor pro RollerDrive EC1xx je od výrobce AMP, a sestává z konektoru (AMP-č. součásti ) a připojovacích kolíků (AMP-č. součásti ). V případě vytržení kabelů lze konektor opravit krimpovacími kleštěmi, které obdržíte přímo od AMP (č. součásti ). Barevné kódy motorových vodičů barva vodič Popis černá fáze C Motorový vodič s AWG 22 (0,32 mm 2 ) bílá fáze B červená fáze A žlutá S3 (C) vodič senzoru Hallova efektu s oranžová S2 (B) AWG 26 (0,13 mm 2 ) pro EC100 AWG 22 (0,32 mm 2 ) pro EC110 hnědá S1 (A) modrá 4,5 až 20 VDC zelená zem 11

14 Informace o výrobku Standardní konfigurace Rozměry motorové hřídele Šestihranná konfigurace EC110 12

15 Informace o výrobku Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku) Přímo 11 mm (0,44 in) šestihranná, Odpružená hřídel Hřídel s čepem s vnitřním závitem M8 (FTM8) Hlava kruhového řemínku Hlava PolyVee Hlava ozubeného řemenu Poly-Chain GT; rozteč zubů 8mm; 18zubů Hlava řetězového kola 11 mm (0,44 in) šestihranná hřídel; rozteč zubů 3/8 palce; 20 zubů BF/EL = Between Frames / Montážní délka 13

16 Informace o výrobku Uspořádání kruhových řemínků do drážek Hřídel s čepem s vnitřním závitem IGM8, jednoduché uložení Odpružená šestihranná hřídel, dvojité uložení Tip Možná jsou i další uspořádání drážek na trubce. Kónické RollerDrive U kónických RollerDrive musí být na konci u motoru úhlové vyrovnání o velikosti 1,8, aby se zabránilo namáhání RollerDrive ohybem. 14

17 Informace o výrobku Zádržná brzda pro RollerDrive EC100 RollerDrive EC100 je k dispozici s mechanickou zádržnou brzdou jako doplňkovým vybavením. Je potom označen RollerDrive EC100B a je určen pro použití v dopravníkách se sklonem. V případě poruchy nebo nouzového vypnutí napájení proudem je tak zajištěno, aby se dopravované zboží nepohybovalo dolů. Zádržná brzda není určena pro zpomalení dopravovaného zboží při běžném provozu. 1 brzdová vedení 2 Motorový konektor Doporučené připojení brzdových vedení: Zelený kabel s červeným proužkem: 24 VDC Zelený kabel s modrým proužkem: zem Zádržná brzda je necitlivá vůči elektrické polaritě, lze ji tedy připojit bipolárně. Pro lepší přehled se doporučuje ji připojit tak, jak je popsáno výše. Technické údaje Nominální napětí Rozmezí napětí Blokovací napětí brzdy Uvolňovací napětí brzdy Příkon Interní odpor Kabely 24 VDC 0 až 28 VDC max. 6,0 VDC min. 12,2 VDC 0,167 A 144 Ω AWG 22 teflon převodový poměr Statický točivý moment zastavení 24:1 8,4 Nm (74,3 in-lbf) 36:1 12,6 Nm (111,5 in-lbf) 48:1 16,8 Nm (148,7 in-lbf) 64:1 22,4 Nm (198,2 in-lbf) 96:1 33,6 Nm (297,4 in-lbf) Tip RollerDrive EC100 (12:1) a RollerDrive EC100 (16:1) nejsou k dispozici se zádržnou brzdou. 15

18 Transport a uložení Transport Každý RollerDrive je na koncích opatřen ochrannými kryty. Palety nestohujte na sebe. Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Před transportem zkontroluje, zda jsou RollerDrive správně upevněné. Při transportu se vyhněte silným nárazům. Po transportu zkontrolujte každý RollerDrive, zda není viditelně poškozen. Pokud zjistíte poškození, vyfotografujte poškozené části. V případě poškození při transportu informujte neprodleně dopravce a Interroll, abyste neztratili nároky na náhradu škody. Netransportujte RollerDrive mezi teplým a chladným prostředím. Mohl by se vytvořit kondenzát. Uložení POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného transportu Transport nechte provést jen autorizovaným personálem. Dbejte následujících pokynů. POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného uložení Palety nestohujte na sebe. Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Po uložení zkontrolujte každý RollerDrive, zda není viditelně poškozen. 16

19 Montáž a instalace Výstražná upozornění pro montáž POZOR Rotující části Nebezpečí zhmoždění prstů Nesahejte prsty mezi RollerDrive a kruhový řemínek, řemen PolyVee nebo válečkový řetěz. Namontujte ochranné zařízení (např. ochranný kryt), abyste zabránili sevření prstů v kruhovém řemínku, řemenu PolyVee nebo válečkovém řetězu. Na dopravník upevněte vhodné výstražné upozornění. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí věcných škod, které mohou vést k výpadku nebo zkrácené životnostirollerdrive. Dbejte následujících pokynů. RollerDrive Abyste zabránili vnitřnímu poškození, nenechte spadnout nebo jej nepoužívejte neodborně. Před montáží zkontrolujte viditelné škody každého RollerDrive. Abyste předcházeli poškození vnitřních spojů, nejistěte, nenoste nebo nedržte RollerDrive za motorový kabel. Nezavádějte RollerDrive do rámu dopravníku silou. Do otvorů rámu dopravníku musí jít snadno zavést. Dbejte na správný utahovací moment šestihranné matice RollerDrive, aby se zabránilo otáčení hřídele v rámu dopravníku a přetočení kabelů.(viz "Zajištění RollerDrive v rámu dopravníku", strana 21). Nepřetáčejte motorový kabel. 17

20 Montáž a instalace Výstražná upozornění k elektrické instalaci UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození motoru a/nebo kabelů u RollerDrive Dbejte následujících bezpečnostních pokynů. Elektroinstalační práce nechte provést jen autorizovaným personálem. Před instalací, odstraněním nebo zapojením RollerDrive ji odpojte od napětí. RollerDrive resp. řídicí kartu nikdy neprovozujte se střídavým proudem, mohlo by to způsobit neopravitelné poškození přístroje. Motorový konektor nevystavuje příliš velkému zatížení v tahu resp. tlaku. Při ohnutí kabelu nebo při násilném navlečení vějířkovité podložky přes kabel by mohla být poškozena izolace kabelu a mohlo by to způsobit poruchu RollerDrive. Zajistěte správné uzemnění RollerDrive, řídicí karty a zdroje napětí 24 VDC prostřednictvím rámu dopravníku nebo podpěrné konstrukce, do které jsou RollerDrive a řídicí karta instalovány. Neodborné uzemnění může způsobit statický náboj, které může mít za následek poruchu nebo předčasný výpadek motoru nebo řídicí karty. Neohýbejte motorový kabel u motorové hřídele. Přidejte minimálně 12 mm (0,5 in) kabelu pro vyrovnání zatížení v tahu resp. tlaku. (Dodržujte poloměr ohybu v minimální velikosti pětinásobku průměru kabelu.) RollerDrive manuálně netočte, protože to indukuje napětí, které by mohlo poškodit řídicí kartu. 18

21 Montáž a instalace RollerDrive Montáž Zavedení motorové hřídele Z RollerDrive odstraňte přepravní obal. Tip Opatrně přestřihněte spojku spojující kabely. Nepřestříhněte žádnou vývodku nebo kabel u jednotky. Tip Pro zavedení motorového konektoru otvory uspořádejte motorový kabel následujícím způsobem. První bezpečnostní podložku nasuňte na osu motoru. Motorový kabel zaveďte do rámu dopravníku skrz 11 mm (0,44 in) šestihranný otvor a motorovou hřídel zaveďte do šestihranného otvoru. UPOZORNĚNÍ Poškození vnitřních součástí RollerDrive v důsledku neodborného zacházení Pojistnou matici ještě nemontujte. Neohýbejte motorový kabel u motorové hřídele. Přidejte minimálně 12 mm (0,5 in) kabelu pro vyrovnání zatížení v tahu resp. tlaku. Nasaďte jeden nebo dva kruhové řemínky o velikosti 4 mm, max. 5 mm (3/ 16 in) nebo RollerDrive-řemen (pokud se používá) na nepoháněný konec RollerDrive. 19

22 Montáž a instalace Zavedení nepoháněné hřídele Jak se má nepoháněná hřídel zavést do rámu dopravníku, závisí na druhu hřídele. Nejjednodušší je instalace odpružené hřídele. Zavedení odpružené šestihranné hřídele Zatlačte odpruženou hřídel dovnitř a vyrovnejte ji podle otvoru v rámu dopravníku. Uvolněte odpruženou šestihrannou hřídel, jakmile zaskočí do otvoru rámu dopravníku. Zavedení hřídele s čepem s vnitřním závitem FTM8 Na šroub M8x20 nasaďte pérovou podložku. RollerDrive vyrovnejte podle otvoru v rámu dopravníku a zaveďte šroub M8 s pérovou podložkou. Čep hřídele zajistěte rozvidleným klíčem proti otáčení (podle provedení čepu hřídele klíč 13 mm resp. klíč 19 mm, viz "Uspořádání kruhových řemínků do drážek", strana 14). Šroub utáhněte momentovým klíčem s utahovacím momentem 20 Nm (177 v- lbs), až se pérová podložka zcela stlačí. 20

23 Montáž a instalace Zajištění RollerDrive v rámu dopravníku Na hřídeli se přímo u trubky nachází matice a pojistná podložka. Tato vnitřní matice byla předmontována a zajištěna ve správné poloze. Tip Neotáčejte vnitřní maticí a pojistnou podložkou. Zajistěte vnitřní matici proti otočení pomocí rozvidleného klíče 19mm. U konfigurace IP66 použijte rozvidlený klíč 36 mm. Přes motorový kabel nasuňte druhou bezpečnostní podložku a šestihrannou matici a našroubujte je na osu motoru se závitem. Zkontrolujte, zda jsou na obou stranách profilu bezpečnostní podložky. Tuto vnější matici utáhněte momentovým klíčem s utahovacím momentem 35 Nm (308 v-lbf) a přitom se ujistěte, že se netočí vnitřní matice. Tip U kónických RollerDrive je nutné úhlové vyrovnání na straně u motoru, aby se zabránilo namáhání RollerDrive ohybem. Montážní nástroj Pro montáž řemenu PolyVee můžete použít montážní nástroj tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Pro zmenšení vzdálenosti mezi sousedními válečky vložte montážní nástroj mezi dva válečky. Tip Rozměry montážního nástroje závisí na vzdálenosti mezi válečky a na průměru trubky válečku. 21

24 Montáž a instalace Momentová podpěra Při použití bezzávitové šestihranné hřídele na straně musí být použita následující pojistka kroutícího momentu. Rozměry ramene proti protočení hřídele (provedení nahoře ploché) Přehled součástí ramene proti protočení hřídele Montáž ramena proti protočení hřídele č. Popis Počet 1 Momentová podpěra 1 2 šablona 1 3 1/8" Inbusový klíč 1 4 šroub s půlkulatou hlavou 1 5 rohatkový šroub s šestihrannou hlavou 2 6 ozubená šestihranná matice s nákružkem 2 Zkontrolujte, zda byla motorová řídicí karta odpojena od napětí, a že je zajištěna proti neúmyslnému zapnutí. Pokud jsou připojeny motorové kabely, odpojte je od řídicí motorové karty. Přiložte šablonu přes motorové kabely a na šestihrannou hřídel. Pomocí šablony označte střed montážních otvorů. Odstraňte šablonu z šestihranné hřídele a motorových kabelů. V označených místech vyvrtejte dva montážní otvory o ø 7 mm (0,275 in) a zadní stranu otvorů odhrotujte. Rameno proti protočení hřídele přiložte plochou stranou směrem k rámu dopravníku a nasaďte jej na šestihrannou hřídel. Do spodních otvorů ramena proti protočení hřídele nasaďte dva rohatkové šrouby s šestihrannou hlavou a pevně je utáhněte ozubenými šestihrannými maticemi s nákružkem. 22

25 Montáž a instalace Do horního otvoru ramena proti protočení hřídele nasaďte šroub s půlkulatou hlavou, aby se hřídel pevně spojila s ramenem proti protočení hřídele. Elektrická instalace Pokud používáte doporučenou řídicí kartu (viz "Řídicí karty pro RollerDrive EC1xx", strana 11), připojte motorový konektor k řídicí kartě. Pokud nepoužíváte řídicí kartu, připojte k motorovému konektoru své řízení (osazení kolíků konektoru viz "Motorový konektor", strana 11). 23

26 Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Kontroly před prvním uvedením do provozu Zkontrolujte, zda mezi předměty a rotujícími resp. pohyblivými součástmi nejsou žádná dotyková místa. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utaženy podle specifikace. Zkontrolujte, zda v důsledku rozhraní s jinými komponentami nevznikají další nebezpečné oblasti. Zkontrolujte, zda zapojení souhlasí se specifikací a zákonnými ustanoveními. Zkontrolujte všechna ochanná zařízení. Zkontrolujte, zda se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržují žádné osoby. Tip Informace pro uvedení do provozu naleznete v provozním návodu řídicí karty resp. v návodu k provozu Vámi používaného řízení motoru. Provoz POZOR Rotující části a neúmyslný rozběh Nebezpečí zhmoždění prstů Nesahejte prsty mezi RollerDrive a kruhový řemínek, řemen PolyVee nebo válečkový řetěz. Neodstraňujte ochranná zařízení. Nepřibližujte prsty, vlasy nebo volný oděv k RollerDrive. UPOZORNĚNÍ Poškození motoru nebo řízení motoru indukcí Neposouvejte žádné předměty po válečkovém dopravníku ručně. RollerDrive manuálně netočte. Kontroly před každým uvedením do provozu RollerDrive Zkontrolujte, zda nemá viditelné škody. Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Zkontrolujte, zda se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržují žádné osoby. Přesně specifikujte a sledujte pokládání dopravovaného materiálu na pás. Zkontrolujte, zda není RollerDrive nikde blokovaný. Tip Okolní podmínky při provozu viz "Technické údaje", strana 9 Chování při úrazu nebo při poruše Dopravník okamžitě zastavte a zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Při úrazu: Poskytněte první pomoc a zavolejte na tísňovou linku. Informujte odpovědné osoby. Nechejte odstranit poruchu odborným personálem. Dopravník znovu spusťte jen se souhlasem odborného personálu. 24

27 Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku nesprávné manipulace Údržbu a čištění nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Údržbářské práce provádějte jen ve stavu bez napětí. RollerDrive zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Umístěte informační tabulky, které upozorňují na provádění údržbářských prací. Údržba Kontrola RollerDrive Pokud by RollerDrive nebyl zajištěn dle pokynů k instalaci (viz "Montáž a instalace", strana 17), mohl by se otáčet v otvoru rámu dopravníku. Tím by se přetočil kabel a RollerDrive by se mohl poškodit. RollerDrive jednou měsíčně kontrolujte, zda nemá viditelné škody. Jednou ročně zkontrolujte, zda je hřídel RollerDrive správně zajištěná v rámu dopravníku. Výměna RollerDrive Pokud je RollerDrive poškozený nebo vadný, je nutno jej vyměnit. Instalujte nový RollerDrive (viz "Odstavení z provozu", strana 27 a viz "RollerDrive Montáž", strana 19). Čištění Větší povrchové tření má za důsledek, že se snižuje rychlost rotace válečku, protože musí být pro překonání odporu vyvinutý větší výkon. Proto lze v nečistých prostředích pouze pravidelným čištěním zajistit, aby kontakt mezi válečkem a dopravovaným zbožím byl bezporuchový a jen s malými ztrátami. Cizí látky a nečistoty odstraňte z povrchu válečků lehkým kartáčováním jednoduchým kartáčkem na čištění (ne drátěným kartáčkem). Lehké nečistoty odstraňte navlhčeným hadrem. Dbejte přitom na to, aby byl RollerDrive maximálně navlhlý mlhou. K čištění válečku nepoužívejte žádný nástroj s ostrými hranami. 25

28 Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad POZOR Nebezpečí úrazu od nesprávné manipulace Vyhledávání závad nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Vyhledávání závad provádějte jen ve stavu bez napětí. RollerDrive zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Porucha Příčina Odstranění RollerDrive nepracuje Bez zdroje napětí Zkontrolujte zdroj napětí 24 VDC u řídicí karty. Konektor není správně připojený Zkontrolujte kabelové spoje. RollerDrive se otáčí nesprávným směrem. RollerDrive se otáčí s nesprávnou rychlostí. Nesprávně nastavený směr rotace Nesprávná nastavení rychlosti Změňte nastavení spínače pro směr rotace na řídicí kartě. Změňte nastavení potenciometru na řídicí kartě. Nezvyklé zvuky z RollerDrive Poškozený motor nebo převodovka Vyměňte RollerDrive. Přerušení provozu RollerDrive Poškozený motorový kabel Zkontrolujte motorový kabel, zda není poškozený. Pokud je motorový kabel poškozený, vyměňte RollerDrive. 26

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662360 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662360 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC Vydání 10/2008 11662360 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Pístové čerpadlo LA 310

Pístové čerpadlo LA 310 Pístové čerpadlo LA 30 Provozní návod - Czech - Vydání 2/3 NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS Objednací číslo P/N = objednací číslo výrobků Nordson Upozornění Toto je publikace společnosti Nordson,

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

TP + Návod k použití. 2022-D033543 Revize: 02

TP + Návod k použití. 2022-D033543 Revize: 02 2022-D033543 02 TP + Návod k použití 2022-D033543 Revize: 02 TP + Přehled revizí Revize Datum Komentář Kapitola 01 07.05.09 Nové zpracování Všechny 02 01.08.09 Směrnice o strojních zařízeních 1, 2, 3,

Více

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH CZ WBH Šaržové radlicové míchačky WBH INSTALACE, OBSLUHA A ÚDRŽBA Manuál č. MAP.143.--.M.CZ Vydání: A Poslední aktualizace: květen 01 PŮVODNÍ NÁVOD V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, 338 41030 Ponte

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Obsah Grafické znázornění

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 02/2011 Joker 5-12 RT Art.: 80800901 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR . BADU TEC Návod k montáži a pro provoz BETTAR 1 Návod k montáži a pro provoz plastových čerpadel BETTAR 1. Všeobecně Oblast použití: Čerpadlo pro plavecké bazény BETTAR je určeno výhradně pro přečerpávání

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

duo vision 500, duo vision 650, duo vision 800

duo vision 500, duo vision 650, duo vision 800 duo vision 00, duo vision 0, duo vision 800 Originální návod k montáži a provozu - V09-0008-0-OCE-Rev.B Všeobecné údaje........................... Symboly Bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určeným

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ)

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ) Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VN Větrací jednotky 01/2012 (CZ) Návod k používání Přehled výrobků SAHARA Vent VN Přehled výrobků 2 PR-2011-0148-CZ Změny vyhrazeny 01/2012 SAHARA Vent

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Příručka. Diagnostická jednotka DUO10A. Vydání 10/2006 FA190000 11473568 / CS

Příručka. Diagnostická jednotka DUO10A. Vydání 10/2006 FA190000 11473568 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Diagnostická jednotka DUO10A FA190000 Vydání 10/2006 11473568 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving the world

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

OBS ROTOMATIC. Specifikace výrobku Návod k obsluze. Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika

OBS ROTOMATIC. Specifikace výrobku Návod k obsluze. Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika Tel: +420-234 144 746, 790 Fax: +420-234 144 710, 777 Specifikace výrobku Návod k obsluze Obsah 1. SPECIFIKACE, URČENÍ A POUŽITÍ VÝROBKU...

Více