Provozní návod Interroll RollerDrive EC100 EC110

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní návod Interroll RollerDrive EC100 EC110"

Transkript

1 Provozní návod Interroll RollerDrive EC100 EC110 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu

2 Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel.: Fax: Autorské právo k provoznímu návodu Autorské právo k tomuto provoznímu návodu zůstává společnosti Interroll Engineering GmbH. Provozní návod obsahuje předpisy a výkresy technického charakteru, které se nesmí ani vcelku, ani částečně rozmnožovat, šířit nebo neoprávněně využívat či sdělovat ve prospěch konkurence nebo třetích subjektů.

3 Obsah O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Výstražná upozornění v tomto dokumentu Ostatní symboly Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určením Použití v rozporu s určením Odborný personál Nebezpečí Rozhraní k jiným zařízením Provozní režimy Informace o výrobku Komponenty Popis výrobku Typový štítek RollerDrive Identifikace produktu Technické údaje Výkonové parametry RollerDrive EC100 s řídicí kartou Výkonové parametry RollerDrive EC110 s řídicí kartou HC-EC Řídicí karty pro RollerDrive EC1xx Motorový konektor Rozměry motorové hřídele Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku) Uspořádání kruhových řemínků do drážek Kónické RollerDrive Zádržná brzda pro RollerDrive EC Transport a uložení Transport Uložení Montáž a instalace Výstražná upozornění pro montáž Výstražná upozornění k elektrické instalaci RollerDrive Montáž Montážní nástroj Momentová podpěra Elektrická instalace Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Provoz Chování při úrazu nebo při poruše Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění Údržba Čištění Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad Odstavení z provozu a likvidace Odstavení z provozu Likvidace Příloha Příslušenství Prohlášení k montáži

4 O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu RollerDrive EC100 a EC110 se v tomto provozním návodu nazývají RollerDrive EC1xx. Obsah tohoto provozního návodu Platnost tohoto provozního návodu Tento provozní návod je součástí výrobku Tento provozní návod obsahuje důležitá upozornění a informace o různých provozních fázích RollerDrive EC1xx: Transport, montáž a uvádění do provozu Bezpečný provoz, údržba, pomoc při odstraňování poruch, likvidace Příslušenství Provozní návod popisuje RollerDrive EC1xx v okamžiku expedice společností Interroll. Pro zvláštní provedení platí dodatečně k tomuto provoznímu návodu zvláštní smluvní dohody a technické podklady. Pro bezporuchový a bezpečný provoz a splnění eventuálních záručních nároků si přečtěte před manipulací s RollerDrive EC1xx provozní návod a dodržte jeho pokyny. Provozní návod uchovávejte v blízkosti RollerDrive EC1xx. Provozní návod předejte každému dalšímu provozovateli nebo uživateli RollerDrive EC1xx. Za škody a provozní poruchy, které vyplývají z nedodržování tohoto provozního návodu, nepřebírá Interroll žádnou odpovědnost. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu ještě nějaké dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve své blízkosti naleznete na poslední straně. Výstražná upozornění v tomto dokumentu Výstražná upozornění v tomto dokumentu varují před riziky, která mohou nastat při manipulaci s RollerDrive EC1xx. Relevantní výstražná upozornění naleznete v kapitole viz "Bezpečnost", strana 4 a na začátku každé kapitoly. Výstražná upozornění vyjadřují tři stupně rizika. Poznáte je podle těchto signálních slov: Nebezpečí Varování Upozornění Signální slovo Nebezpečí Varování Upozornění Význam varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, má za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek nepatrné resp. lehké poranění. 2

5 O tomto dokumentu Struktura výstražného upozornění NEBEZPEČÍ Zde je uveden druh a zdroj hrozícího nebezpečí Zde jsou uvedeny možné následky při nedbání výstražného upozornění Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete odvrátit nebezpečí. Ostatní symboly UPOZORNĚNÍ Tato značka upozorňuje na možné věcné škody. Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete zabránit věcným škodám. Důležité Tato značka odkazuje na nějaké bezpečnostní upozornění. Tip Tato značka odkazuje na užitečné a důležité informace. Tato značka odkazuje na postup, který se má provést. 3

6 Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny RollerDrive EC1xx je sestrojena podle aktuálního stavu techniky a je dodávána jako provozně bezpečná, přesto mohou při použití vzniknout rizika: Rizika úrazu nebo ohrožení života uživatele nebo třetích osob Negativní ovlivnění RollerDrive a jiných situací. Důležité Při nerespektování upozornění v tomto provozním návodu může dojít k životu nebezpečným úrazům. Před zahájením práce s RollerDrive si přečtěte celý provozní návod, a řiďte se jeho bezpečnostními pokyny. Práci s RollerDrive smí vykonávat pouze vyškolený personál. Při práci s RollerDrive uchovávejte vždy provozní návod v blízkosti pracoviště, abyste do něj mohli případně rychle nahlédnout. Vždy dodržujte platné národní bezpečnostní předpisy. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu ještě nějaké dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve Vaší blízkosti naleznete na poslední straně. Použití v souladu s určením RollerDrive EC1xx lze používat jen pro průmyslové účely a v jeho prostředí, a je vhodný výlučně k transportu kusového zboží, jako jsou součásti, kartóny nebo krabice. Je nutno jej integrovat do dopravní jednotky resp. dopravní linky. Všechny ostatní způsoby využití nejsou považovány za použití v souladu s určením. Nepřípustné jsou svévolné změny, negativně ovlivňující bezpečnost výrobku. RollerDrive EC1xx se smí provozovat jen ve stanovených výkonnostních mezích. Použití v rozporu s určením RollerDrive EC1xx není vhodný k transportu osob, sypkých materiálů a miniaturních součástek. RollerDrive není dimenzován na nárazové zatížení nebo tlakové vlny. Jiné použití, které není v souladu s určeným použitím RollerDrive EC1xx, vyžaduje souhlas firmy Interroll. 4

7 Bezpečnost Odborný personál Odborný personál tvoří osoby, které si přečtou provozní návod, pochopí ho a dokáží odborně provádět práce se zohledněním národních předpisů. Práci s RollerDrive smí vykonávat pouze vyškolený personál, který musí při práci respektovat tyto dokumenty: příslušné návody a výkresy, bezpečnostní pokyny provozního návodu, předpisy a ustanovení, platné speciálně pro toto zařízení, národní nebo místní předpisy a ustanovení o bezpečnosti práce a úrazové prevenci. Nebezpečí Důležité Zde naleznete informace o různých druzích rizik nebo škod, které se mohou v souvislosti s provozem RollerDrive EC1xx vyskytnout. Poškození zdraví Elektrická energie Rotující části Pracovní prostředí Poruchy při provozu Údržba Neúmyslný rozběh Údržbářské a opravářské práce na zařízení nechte provádět jen od autorizovaného odborného personálu při dodržování platných předpisů. Před zapnutím RollerDrive se ujistěte, že se v blízkosti dopravníku nezdržují žádné nepovolané osoby. Instalační a údržbářské práce provádějte jen ve stavu bez napětí. Zajistěte RollerDrive proti neúmyslnému zapnutí. Nepřibližujte prsty nebo vlasy k pohyblivým součástem. V případě dlouhých vlasů noste vlasovou síťku. Noste těsně přiléhavý pracovní oděv. Nenoste šperky jako jsou řetízky nebo náramky. Noste ochrannou obuv. RollerDrive nepoužívejte v prostředí ohroženém výbuchem. Z pracovní oblasti odstraňte nepotřebný materiál a předměty. Noste ochrannou obuv. Předepište a sledujte opatrné pokládání dopravovaného materiálu. RollerDrive pravidelně kontrolujte, zda nemá viditelné škody. Při výskytu kouře, neobvyklých zvuků nebo při zablokovaném nebo vadném dopravovaném materiálu RollerDrive ihned zastavte a zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Neprodleně kontaktujte odborný personál, aby zjistil příčinu poruchy. Během provozu nevstupujte na RollerDrive. Jelikož jde o bezúdržbový výrobek, postačí pravidelná kontrola RollerDrive, zda nemá viditelné škody, nevydává nezvyklé zvuky a zda jsou šrouby a matice pevně utažené. RollerDrive neotevírejte. Zejména při montáži, údržbě a v případě poruchy zajistěte, aby se RollerDrive nemohl neúmyslně rozběhnout. 5

8 Bezpečnost Rozhraní k jiným zařízením V případě začlenění RollerDrive do dopravního zařízení se mohou vyskytovat nebezpečná místa. Tato místa nejsou součástí tohoto provozního návodu a musí se analyzovat při vývoji, instalaci a uvedení dopravního zařízení do provozu. Po začlenění RollerDrive do dopravního zařízení je nutno před zapnutím dopravníku zkontrolovat celou linku, zda případně nevznikla nová nebezpečná místa. Provozní režimy Normální provoz Zvláštní provoz Provoz v zabudovaném stavu u koncového zákazníka jako součást v dopravníku v celé lince. Všechny ty provozní režimy, které jsou nezbytné k zajištění a udržení bezpečného normálního provozu. Zvláštní provozní režim Vysvětlivka Poznámka Transport/Skladování Nakládání a vykládání, transport a - skladování Montáž/Uvádění do provozu Montáž u koncového zákazníka a Ve stavu bez napětí provedení zkušebního běhu Čištění Vnější čištění Ve stavu bez napětí Údržba/Opravy Seznam údržbářských a servisních Ve stavu bez napětí prací Hledání poruch Vyhledávání závad v případě chyby Ve stavu bez napětí Odstraňování poruch Odstranění poruchy Ve stavu bez napětí Odstavení z provozu Demontáž z dopravníku Ve stavu bez napětí Likvidace LikvidaceRollerDrive a balení - 6

9 Informace o výrobku Komponenty 1 motorový konektor s kabelem 2 motorová hřídel 3 čelo poháněné strany (hnacího válečku) 4 motor 5 hřídel nepoháněné strany (hnaného válečku) 6 čelo nepoháněné strany (hnaného válečku) 7 trubka 8 spojka trubky 9 převodovka Popis výrobku RollerDrive EC1xx je izolovaný přiměřeně druhu krytí IP54. Pro provoz RollerDrive EC1xx je potřebný odpovídající DriveControl (viz "Řídicí karty pro RollerDrive EC1xx", strana 11). 7

10 Informace o výrobku Typový štítek RollerDrive Údaje na typovém štítku RollerDrive slouží k identifikaci RollerDrive. Je to zapotřebí pro správné použití RollerDrive. 6 G a INTERROLL 03/10 9:1 11 W 24 VDC 0,04 0,90 m/s BT Interroll Engineering GmbH/D RollerDrive 7 8 Typový štítek 1 Výrobce 2 datum výroby 3 převodový poměr 4 výkon 5 jmenovité napětí 6 Rozmezí rychlosti 7 typ RollerDrive 8 Sériové číslo Identifikace produktu K identifikaci RollerDrive jsou zapotřebí následující údaje. Do posledního sloupce můžete zanést hodnoty svého RollerDrive. Informace Možná hodnota Vlastní hodnota Typový štítek RollerDrive průměr trubky materiál trubky délka válečku převodový pohon válečku Osa nepoháněné strany typ motoru převodový poměr Výrobní číslo 50 mm nebo 1,9 in galvanicky pozinkovaný, galvanizovaný, hliníkový nebo z ušlechtilé oceli (s nebo bez nasazovacích prvků) EL/BF Druh převodu odpružená osa nebo hřídel s vnitřním závitem (viz "Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku)", strana 13) 8

11 Informace o výrobku Technické údaje RollerDrive EC100 EC110 Jmenovité napětí 24 VDC 24 VDC Rozsah napětí 22 až 28 V DC 22 až 28 V DC Proud naprázdno 0,6 A 0,6 A Maximální trvalý proud 1,8 A 2,5 A Maximální rozběhový proud 4,1 A 4,1 A Mechanický výkon 18 W 31 W Účinnost (pohonu) 42% 52% Maximální zbytkové vlnění zdroje 5% 5% Hlučnost (namontován) 55 db(a) 55 db(a) Třída ochrany IP54 IP54 Okolní teplota v provozu 0 C až 40 C (32 F až 104 F) Okolní teplota při přepravě a uskladnění -20 C až 75 C (-4 F až 167 F) Změny teploty max. 1 K/min; 3 h; 2 cykly dle IEC Vlhkost vzduchu max. 90%, bez kondenzací Výška instalace nad mořem max m (max ft) Tip Mechanický výkon, výkonové parametry a charakteristické křivky platí pro teplotu 20 C (68 F). 9

12 Informace o výrobku Převodový poměr jmenovitý kroutící moment (1,8 A) 12:1 0,37 Nm (3,3 v lbf) 16:1 0,48 Nm (4,2 v lbf) 24:1 0,75 Nm (6,6 v lbf) 36:1 1,17 Nm (10,4 v lbf) 48:1 1,24 Nm (11,0 v lbf) 64:1 1,82 Nm (16,1 v lbf) 96:1 3,00 Nm (26,6 v lbf) Výkonové parametry RollerDrive EC100 s řídicí kartou spouštěcí moment s řídicí kartou DC-EC100 (4,1 A) 1,0 Nm (8,9 v lbf) 1,5 Nm (13,3 v lbf) 2,2 Nm (19,5 v lbf) 3,0 Nm (26,6 v lbf) 4,0 Nm (35,4 v lbf) 5,2 Nm (46,0 v lbf) 9,8 Nm (86,7 v lbf) spouštěcí moment s řídicí kartou HC-EC100 (4,1 A) 1) 1,4 Nm (12 v lbf) 1,8 Nm (16 v lbf) 2,8 Nm (25 v lbf) 3,8 Nm (34 v lbf) 5Nm (44 v lbf) 6,1 Nm (54 v lbf) 11,3 Nm (100 v lbf) maximální rychlost 1,32 m/s (260 fpm) 1,03 m/s (202 fpm) 0,69 m/s (135 fpm) 0,44 m/s (88 fpm) 0,35 m/s (68 fpm) 0,25 m/s (50 fpm) 0,17 m/s (34 fpm) 1) HC-EC100 umožňuje vyšší točivý moment rozběhu. Jmenovitý točivý moment podobný jako u DC-EC100. Maximální statické zatížení na váleček ne více než 40 kg (88 lb). Převodový poměr 4:1 0,34 Nm (3 v lbf) 9:1 0,75 Nm (6,6 v lbf) 12:1 1,0 Nm (8,8 v lbf) 16:1 1,5 Nm (13 v lbf) 24:1 2,2 Nm (19,5 v lbf) 36:1 3,0 Nm (26,5 v lbf) 48:1 3,4 Nm (30 v lbf) 64:1 4,25 Nm (37,6 v lbf) jmenovitý točivý moment (2,5 A) Výkonové parametry RollerDrive EC110 s řídicí kartou HC- EC110 točivý moment rozběhu (4,1 A) 1,2 Nm (11 v lbf) 2,6 Nm (23 v lbf) 3,5 Nm (31 v lbf) 4,2 Nm (37 v lbf) 5,8 Nm (51 v lbf) 9,2 Nm (81 v lbf) 11,5 Nm (102 v lbf) 13,2 Nm (117 v lbf) maximální rychlost 2,41 m/s (475 fpm) 1,07 m/s (211 fpm) 0,8 m/s (158 fpm) 0,6 m/s (119 fpm) 0,4 m/s (79 fpm) 0,27 m/s (53 fpm) 0,2 m/s (40 fpm) 0,15 m/s (30 fpm) 1) Maximální statické zatížení na váleček ne více než 40 kg (88 lb). Údaje se vztahují na nepřetržitý trvalý provoz s nižším zatížením než je maximální (provoz S1). 10

13 Informace o výrobku Řídicí karty pro RollerDrive EC1xx Interroll doporučuje použití RollerDrive EC1xx spolu s příslušnými řídicími kartami Interroll. RollerDrive Příslušná řídicí karta Popis EC100 DC-EC100 Motorová řídicí karta bez funkce bezdotykové akumulace HC-EC100 Bezdotyková akumulace a řízení motoru v jednom přístroji, možné oddělené použití EC110 HC-EC110 Bezdotyková akumulace a řízení motoru v jednom přístroji, možné oddělené použití Tip Detailnější údaje k řídicí kartě naleznete v příslušném provozním návodu a příslušných katalozích resp. jsou zveřejněné na Motorový konektor Motorový konektor pro RollerDrive EC1xx je od výrobce AMP, a sestává z konektoru (AMP-č. součásti ) a připojovacích kolíků (AMP-č. součásti ). V případě vytržení kabelů lze konektor opravit krimpovacími kleštěmi, které obdržíte přímo od AMP (č. součásti ). Barevné kódy motorových vodičů barva vodič Popis černá fáze C Motorový vodič s AWG 22 (0,32 mm 2 ) bílá fáze B červená fáze A žlutá S3 (C) vodič senzoru Hallova efektu s oranžová S2 (B) AWG 26 (0,13 mm 2 ) pro EC100 AWG 22 (0,32 mm 2 ) pro EC110 hnědá S1 (A) modrá 4,5 až 20 VDC zelená zem 11

14 Informace o výrobku Standardní konfigurace Rozměry motorové hřídele Šestihranná konfigurace EC110 12

15 Informace o výrobku Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku) Přímo 11 mm (0,44 in) šestihranná, Odpružená hřídel Hřídel s čepem s vnitřním závitem M8 (FTM8) Hlava kruhového řemínku Hlava PolyVee Hlava ozubeného řemenu Poly-Chain GT; rozteč zubů 8mm; 18zubů Hlava řetězového kola 11 mm (0,44 in) šestihranná hřídel; rozteč zubů 3/8 palce; 20 zubů BF/EL = Between Frames / Montážní délka 13

16 Informace o výrobku Uspořádání kruhových řemínků do drážek Hřídel s čepem s vnitřním závitem IGM8, jednoduché uložení Odpružená šestihranná hřídel, dvojité uložení Tip Možná jsou i další uspořádání drážek na trubce. Kónické RollerDrive U kónických RollerDrive musí být na konci u motoru úhlové vyrovnání o velikosti 1,8, aby se zabránilo namáhání RollerDrive ohybem. 14

17 Informace o výrobku Zádržná brzda pro RollerDrive EC100 RollerDrive EC100 je k dispozici s mechanickou zádržnou brzdou jako doplňkovým vybavením. Je potom označen RollerDrive EC100B a je určen pro použití v dopravníkách se sklonem. V případě poruchy nebo nouzového vypnutí napájení proudem je tak zajištěno, aby se dopravované zboží nepohybovalo dolů. Zádržná brzda není určena pro zpomalení dopravovaného zboží při běžném provozu. 1 brzdová vedení 2 Motorový konektor Doporučené připojení brzdových vedení: Zelený kabel s červeným proužkem: 24 VDC Zelený kabel s modrým proužkem: zem Zádržná brzda je necitlivá vůči elektrické polaritě, lze ji tedy připojit bipolárně. Pro lepší přehled se doporučuje ji připojit tak, jak je popsáno výše. Technické údaje Nominální napětí Rozmezí napětí Blokovací napětí brzdy Uvolňovací napětí brzdy Příkon Interní odpor Kabely 24 VDC 0 až 28 VDC max. 6,0 VDC min. 12,2 VDC 0,167 A 144 Ω AWG 22 teflon převodový poměr Statický točivý moment zastavení 24:1 8,4 Nm (74,3 in-lbf) 36:1 12,6 Nm (111,5 in-lbf) 48:1 16,8 Nm (148,7 in-lbf) 64:1 22,4 Nm (198,2 in-lbf) 96:1 33,6 Nm (297,4 in-lbf) Tip RollerDrive EC100 (12:1) a RollerDrive EC100 (16:1) nejsou k dispozici se zádržnou brzdou. 15

18 Transport a uložení Transport Každý RollerDrive je na koncích opatřen ochrannými kryty. Palety nestohujte na sebe. Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Před transportem zkontroluje, zda jsou RollerDrive správně upevněné. Při transportu se vyhněte silným nárazům. Po transportu zkontrolujte každý RollerDrive, zda není viditelně poškozen. Pokud zjistíte poškození, vyfotografujte poškozené části. V případě poškození při transportu informujte neprodleně dopravce a Interroll, abyste neztratili nároky na náhradu škody. Netransportujte RollerDrive mezi teplým a chladným prostředím. Mohl by se vytvořit kondenzát. Uložení POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného transportu Transport nechte provést jen autorizovaným personálem. Dbejte následujících pokynů. POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného uložení Palety nestohujte na sebe. Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Po uložení zkontrolujte každý RollerDrive, zda není viditelně poškozen. 16

19 Montáž a instalace Výstražná upozornění pro montáž POZOR Rotující části Nebezpečí zhmoždění prstů Nesahejte prsty mezi RollerDrive a kruhový řemínek, řemen PolyVee nebo válečkový řetěz. Namontujte ochranné zařízení (např. ochranný kryt), abyste zabránili sevření prstů v kruhovém řemínku, řemenu PolyVee nebo válečkovém řetězu. Na dopravník upevněte vhodné výstražné upozornění. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí věcných škod, které mohou vést k výpadku nebo zkrácené životnostirollerdrive. Dbejte následujících pokynů. RollerDrive Abyste zabránili vnitřnímu poškození, nenechte spadnout nebo jej nepoužívejte neodborně. Před montáží zkontrolujte viditelné škody každého RollerDrive. Abyste předcházeli poškození vnitřních spojů, nejistěte, nenoste nebo nedržte RollerDrive za motorový kabel. Nezavádějte RollerDrive do rámu dopravníku silou. Do otvorů rámu dopravníku musí jít snadno zavést. Dbejte na správný utahovací moment šestihranné matice RollerDrive, aby se zabránilo otáčení hřídele v rámu dopravníku a přetočení kabelů.(viz "Zajištění RollerDrive v rámu dopravníku", strana 21). Nepřetáčejte motorový kabel. 17

20 Montáž a instalace Výstražná upozornění k elektrické instalaci UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození motoru a/nebo kabelů u RollerDrive Dbejte následujících bezpečnostních pokynů. Elektroinstalační práce nechte provést jen autorizovaným personálem. Před instalací, odstraněním nebo zapojením RollerDrive ji odpojte od napětí. RollerDrive resp. řídicí kartu nikdy neprovozujte se střídavým proudem, mohlo by to způsobit neopravitelné poškození přístroje. Motorový konektor nevystavuje příliš velkému zatížení v tahu resp. tlaku. Při ohnutí kabelu nebo při násilném navlečení vějířkovité podložky přes kabel by mohla být poškozena izolace kabelu a mohlo by to způsobit poruchu RollerDrive. Zajistěte správné uzemnění RollerDrive, řídicí karty a zdroje napětí 24 VDC prostřednictvím rámu dopravníku nebo podpěrné konstrukce, do které jsou RollerDrive a řídicí karta instalovány. Neodborné uzemnění může způsobit statický náboj, které může mít za následek poruchu nebo předčasný výpadek motoru nebo řídicí karty. Neohýbejte motorový kabel u motorové hřídele. Přidejte minimálně 12 mm (0,5 in) kabelu pro vyrovnání zatížení v tahu resp. tlaku. (Dodržujte poloměr ohybu v minimální velikosti pětinásobku průměru kabelu.) RollerDrive manuálně netočte, protože to indukuje napětí, které by mohlo poškodit řídicí kartu. 18

21 Montáž a instalace RollerDrive Montáž Zavedení motorové hřídele Z RollerDrive odstraňte přepravní obal. Tip Opatrně přestřihněte spojku spojující kabely. Nepřestříhněte žádnou vývodku nebo kabel u jednotky. Tip Pro zavedení motorového konektoru otvory uspořádejte motorový kabel následujícím způsobem. První bezpečnostní podložku nasuňte na osu motoru. Motorový kabel zaveďte do rámu dopravníku skrz 11 mm (0,44 in) šestihranný otvor a motorovou hřídel zaveďte do šestihranného otvoru. UPOZORNĚNÍ Poškození vnitřních součástí RollerDrive v důsledku neodborného zacházení Pojistnou matici ještě nemontujte. Neohýbejte motorový kabel u motorové hřídele. Přidejte minimálně 12 mm (0,5 in) kabelu pro vyrovnání zatížení v tahu resp. tlaku. Nasaďte jeden nebo dva kruhové řemínky o velikosti 4 mm, max. 5 mm (3/ 16 in) nebo RollerDrive-řemen (pokud se používá) na nepoháněný konec RollerDrive. 19

22 Montáž a instalace Zavedení nepoháněné hřídele Jak se má nepoháněná hřídel zavést do rámu dopravníku, závisí na druhu hřídele. Nejjednodušší je instalace odpružené hřídele. Zavedení odpružené šestihranné hřídele Zatlačte odpruženou hřídel dovnitř a vyrovnejte ji podle otvoru v rámu dopravníku. Uvolněte odpruženou šestihrannou hřídel, jakmile zaskočí do otvoru rámu dopravníku. Zavedení hřídele s čepem s vnitřním závitem FTM8 Na šroub M8x20 nasaďte pérovou podložku. RollerDrive vyrovnejte podle otvoru v rámu dopravníku a zaveďte šroub M8 s pérovou podložkou. Čep hřídele zajistěte rozvidleným klíčem proti otáčení (podle provedení čepu hřídele klíč 13 mm resp. klíč 19 mm, viz "Uspořádání kruhových řemínků do drážek", strana 14). Šroub utáhněte momentovým klíčem s utahovacím momentem 20 Nm (177 v- lbs), až se pérová podložka zcela stlačí. 20

23 Montáž a instalace Zajištění RollerDrive v rámu dopravníku Na hřídeli se přímo u trubky nachází matice a pojistná podložka. Tato vnitřní matice byla předmontována a zajištěna ve správné poloze. Tip Neotáčejte vnitřní maticí a pojistnou podložkou. Zajistěte vnitřní matici proti otočení pomocí rozvidleného klíče 19mm. U konfigurace IP66 použijte rozvidlený klíč 36 mm. Přes motorový kabel nasuňte druhou bezpečnostní podložku a šestihrannou matici a našroubujte je na osu motoru se závitem. Zkontrolujte, zda jsou na obou stranách profilu bezpečnostní podložky. Tuto vnější matici utáhněte momentovým klíčem s utahovacím momentem 35 Nm (308 v-lbf) a přitom se ujistěte, že se netočí vnitřní matice. Tip U kónických RollerDrive je nutné úhlové vyrovnání na straně u motoru, aby se zabránilo namáhání RollerDrive ohybem. Montážní nástroj Pro montáž řemenu PolyVee můžete použít montážní nástroj tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Pro zmenšení vzdálenosti mezi sousedními válečky vložte montážní nástroj mezi dva válečky. Tip Rozměry montážního nástroje závisí na vzdálenosti mezi válečky a na průměru trubky válečku. 21

24 Montáž a instalace Momentová podpěra Při použití bezzávitové šestihranné hřídele na straně musí být použita následující pojistka kroutícího momentu. Rozměry ramene proti protočení hřídele (provedení nahoře ploché) Přehled součástí ramene proti protočení hřídele Montáž ramena proti protočení hřídele č. Popis Počet 1 Momentová podpěra 1 2 šablona 1 3 1/8" Inbusový klíč 1 4 šroub s půlkulatou hlavou 1 5 rohatkový šroub s šestihrannou hlavou 2 6 ozubená šestihranná matice s nákružkem 2 Zkontrolujte, zda byla motorová řídicí karta odpojena od napětí, a že je zajištěna proti neúmyslnému zapnutí. Pokud jsou připojeny motorové kabely, odpojte je od řídicí motorové karty. Přiložte šablonu přes motorové kabely a na šestihrannou hřídel. Pomocí šablony označte střed montážních otvorů. Odstraňte šablonu z šestihranné hřídele a motorových kabelů. V označených místech vyvrtejte dva montážní otvory o ø 7 mm (0,275 in) a zadní stranu otvorů odhrotujte. Rameno proti protočení hřídele přiložte plochou stranou směrem k rámu dopravníku a nasaďte jej na šestihrannou hřídel. Do spodních otvorů ramena proti protočení hřídele nasaďte dva rohatkové šrouby s šestihrannou hlavou a pevně je utáhněte ozubenými šestihrannými maticemi s nákružkem. 22

25 Montáž a instalace Do horního otvoru ramena proti protočení hřídele nasaďte šroub s půlkulatou hlavou, aby se hřídel pevně spojila s ramenem proti protočení hřídele. Elektrická instalace Pokud používáte doporučenou řídicí kartu (viz "Řídicí karty pro RollerDrive EC1xx", strana 11), připojte motorový konektor k řídicí kartě. Pokud nepoužíváte řídicí kartu, připojte k motorovému konektoru své řízení (osazení kolíků konektoru viz "Motorový konektor", strana 11). 23

26 Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Kontroly před prvním uvedením do provozu Zkontrolujte, zda mezi předměty a rotujícími resp. pohyblivými součástmi nejsou žádná dotyková místa. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utaženy podle specifikace. Zkontrolujte, zda v důsledku rozhraní s jinými komponentami nevznikají další nebezpečné oblasti. Zkontrolujte, zda zapojení souhlasí se specifikací a zákonnými ustanoveními. Zkontrolujte všechna ochanná zařízení. Zkontrolujte, zda se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržují žádné osoby. Tip Informace pro uvedení do provozu naleznete v provozním návodu řídicí karty resp. v návodu k provozu Vámi používaného řízení motoru. Provoz POZOR Rotující části a neúmyslný rozběh Nebezpečí zhmoždění prstů Nesahejte prsty mezi RollerDrive a kruhový řemínek, řemen PolyVee nebo válečkový řetěz. Neodstraňujte ochranná zařízení. Nepřibližujte prsty, vlasy nebo volný oděv k RollerDrive. UPOZORNĚNÍ Poškození motoru nebo řízení motoru indukcí Neposouvejte žádné předměty po válečkovém dopravníku ručně. RollerDrive manuálně netočte. Kontroly před každým uvedením do provozu RollerDrive Zkontrolujte, zda nemá viditelné škody. Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Zkontrolujte, zda se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržují žádné osoby. Přesně specifikujte a sledujte pokládání dopravovaného materiálu na pás. Zkontrolujte, zda není RollerDrive nikde blokovaný. Tip Okolní podmínky při provozu viz "Technické údaje", strana 9 Chování při úrazu nebo při poruše Dopravník okamžitě zastavte a zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Při úrazu: Poskytněte první pomoc a zavolejte na tísňovou linku. Informujte odpovědné osoby. Nechejte odstranit poruchu odborným personálem. Dopravník znovu spusťte jen se souhlasem odborného personálu. 24

27 Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku nesprávné manipulace Údržbu a čištění nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Údržbářské práce provádějte jen ve stavu bez napětí. RollerDrive zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Umístěte informační tabulky, které upozorňují na provádění údržbářských prací. Údržba Kontrola RollerDrive Pokud by RollerDrive nebyl zajištěn dle pokynů k instalaci (viz "Montáž a instalace", strana 17), mohl by se otáčet v otvoru rámu dopravníku. Tím by se přetočil kabel a RollerDrive by se mohl poškodit. RollerDrive jednou měsíčně kontrolujte, zda nemá viditelné škody. Jednou ročně zkontrolujte, zda je hřídel RollerDrive správně zajištěná v rámu dopravníku. Výměna RollerDrive Pokud je RollerDrive poškozený nebo vadný, je nutno jej vyměnit. Instalujte nový RollerDrive (viz "Odstavení z provozu", strana 27 a viz "RollerDrive Montáž", strana 19). Čištění Větší povrchové tření má za důsledek, že se snižuje rychlost rotace válečku, protože musí být pro překonání odporu vyvinutý větší výkon. Proto lze v nečistých prostředích pouze pravidelným čištěním zajistit, aby kontakt mezi válečkem a dopravovaným zbožím byl bezporuchový a jen s malými ztrátami. Cizí látky a nečistoty odstraňte z povrchu válečků lehkým kartáčováním jednoduchým kartáčkem na čištění (ne drátěným kartáčkem). Lehké nečistoty odstraňte navlhčeným hadrem. Dbejte přitom na to, aby byl RollerDrive maximálně navlhlý mlhou. K čištění válečku nepoužívejte žádný nástroj s ostrými hranami. 25

28 Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad POZOR Nebezpečí úrazu od nesprávné manipulace Vyhledávání závad nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Vyhledávání závad provádějte jen ve stavu bez napětí. RollerDrive zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Porucha Příčina Odstranění RollerDrive nepracuje Bez zdroje napětí Zkontrolujte zdroj napětí 24 VDC u řídicí karty. Konektor není správně připojený Zkontrolujte kabelové spoje. RollerDrive se otáčí nesprávným směrem. RollerDrive se otáčí s nesprávnou rychlostí. Nesprávně nastavený směr rotace Nesprávná nastavení rychlosti Změňte nastavení spínače pro směr rotace na řídicí kartě. Změňte nastavení potenciometru na řídicí kartě. Nezvyklé zvuky z RollerDrive Poškozený motor nebo převodovka Vyměňte RollerDrive. Přerušení provozu RollerDrive Poškozený motorový kabel Zkontrolujte motorový kabel, zda není poškozený. Pokud je motorový kabel poškozený, vyměňte RollerDrive. 26

Provozní návod Interroll RollerDrive BT100

Provozní návod Interroll RollerDrive BT100 Provozní návod Interroll RollerDrive BT100 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel.: +49 2193 23 0

Více

Provozní návod Interroll RollerDrive EC310

Provozní návod Interroll RollerDrive EC310 Provozní návod Interroll RollerDrive EC310 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel.: +49 2193 23 0

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Trubkové pohony řady SOMFY LS 40 Návod k montáži

Trubkové pohony řady SOMFY LS 40 Návod k montáži Přípravné práce na hřídeli Zjištění délky hřídele Délka hřídele B = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru uložení pohonu musí zahrnovat i rozměr upevňovací

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Radiální ventilátor. Návod k používání a obsluze

Radiální ventilátor. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Radiální ventilátor Výrobek Dodavatel název: Radiální ventilátor typ: BG 80 a NV 11-220 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Textilní popruh Dokamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004

Textilní popruh Dokamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004 999265015-08/2015 cs Odborníci na bednění. Textilní popruh okamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004 Originální provozní příručka Uchovejte pro pozdější použití by oka GmbH,

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

1592P01. max. DC 48 V, 1 A, 20 W

1592P01. max. DC 48 V, 1 A, 20 W 594 59P0 Průtokový spínač pro kapaliny, pro potrubí DN 0 00. QE90 Spínací výkon : Jmenovitý tlak PN5 max. AC 30, A, 6 A max. DC 48, A, 0 W Ruční nastavení funkce kontaktu (spínací NO / rozpínací NC) Stupeň

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Návod k obsluze. REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06. pro kultivátory řady MS

Návod k obsluze. REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06. pro kultivátory řady MS Návod k obsluze REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06 pro kultivátory řady MS www. kultivatoryprislusenstvi.cz Výrobce: Garden arsenal a.s., Poděbradova 560,Lysá

Více

Instalační manuál 25455

Instalační manuál 25455 Instalační manuál 25455 25455 Instalační manuál 1. Symboly výstražné značky Nebezpečí Pozor 2. Obecná upozornění Tento manuál je určen pro použití kvalifikovaným personálem, a proto není vhodný pro osoby

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ NÁVOD K INSTALACI Skimmer Požadovaný průtok filtračního zařízení: 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ ETOV A OBCHOD S BAZÉNY 1 Skimmer 082012 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady...str.

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

Závěsný skimmer INTEX

Závěsný skimmer INTEX Aktualizováno 21.1.2013 Závěsný skimmer INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Důležitá upozornění Popis součástek Montáž háku na bazény EASY-SET s nafukovacím prstencem Montáž háku na bazény s kovovým rámem Instrukce

Více

PMO. PMO pákový ovladač

PMO. PMO pákový ovladač PMO Pákový ovladač PMO najde uplatnění při ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PL) jejich silových částí (motorů).

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením. ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10. Návod k montáži AN 4241 cs 06/2012.

FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením. ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10. Návod k montáži AN 4241 cs 06/2012. FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10 Návod k montáži FLENDER couplings FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10

Více

L8542370 REV. 08/05/03 BENINCÀ ELEKTROMECHANICKÝ POHON VRAT BOB. Uživatelská příručka a Katalog náhradních dílů

L8542370 REV. 08/05/03 BENINCÀ ELEKTROMECHANICKÝ POHON VRAT BOB. Uživatelská příručka a Katalog náhradních dílů L8542370 REV. 08/05/03 BENINCÀ ELEKTROMECHANICKÝ POHON VRAT BOB Uživatelská příručka a Katalog náhradních dílů 1 Prohlášení výrobce (Směrnice 89/392/EHS, čl. 4.2 a Příloha II, bod B) Zákaz užívání Výrobce:

Více

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Obsah Symboly... 4 5 V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub)

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub) Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a zvolíte optimální polohu pro umístění myčky.

Více

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU PLETIVOVÉ PANELY PRO BYTOVÉ, SKLEPNÍ A PŮDNÍ SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU Protecting People, Property & Processes www.troax.com Jednou věcí je být předním výrobcem na světě Obsah Jinou věcí

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6 Obsah Obsah Strana 1. Instalace a způsob funkce.................................. 4 2. Zabudování.............................................. 6 2.1 Smontování ventilu a pohonu.................................

Více

P l a s t o v é r a d i á l n í v e n t i l á t o r y

P l a s t o v é r a d i á l n í v e n t i l á t o r y P l a s t o v é r a d i á l n í v e n t i l á t o r y O B S A H EPN 1. Bezpečnost. 2 2. Popis... 3 3. Provozní podmínky. 3 4. Skladování a přeprava... 4 5. Montáž.. 4 6. Provoz.. 5 7. Údržba.. 5 8. Opravy..

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

VIESMANN. Servisní návod VITOCELL 100-W. pro odborné pracovníky. Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů

VIESMANN. Servisní návod VITOCELL 100-W. pro odborné pracovníky. Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů Servisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů Upozornění na platnost viz poslední strana VITOCELL 100-W 3/2012 Prosím uschovat! Bezpečnostní

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 603 Stav k 11/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k používání a obsluze. ventilátory MULTIFAN

Návod k používání a obsluze. ventilátory MULTIFAN Návod k používání a obsluze ventilátory MULTIFAN Obsah I. BEZPEČNOST PRÁCE 3 II. TECHNICKÝ POPIS 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE...6 IV. MONTÁŽ.13 V. OBSLUHA A ÚDRŽBA..15 VI. BALENÍ, PŘEPRAVA SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE...15

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Návod k montáži Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Popis přístroje V modulárním funkčním sloupu je možno instalovat společně na stěnu několik jednotlivých přístrojů s jednotným designem.

Více

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze unistor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

GRE podvodní bazénové světlo

GRE podvodní bazénové světlo Aktualizováno 22.5.2013 GRE podvodní bazénové světlo NÁVOD K POUŽITÍ Popis dílů 1 - tělo světla 2 - reflektor 3 - šrouby 4 - silikonové těsnění 5 - clonky (průhledná, žlutá, modrá, červená a zelená barva)

Více

Kroužkový sběrač. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace

Kroužkový sběrač. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace 50A Kroužkový sběrač Kroužkový sběrač je zařízení, které pomocí sady kroužků a sběračů umožňuje přenos elektrického proudu mezi pevnou a rotující částí. Kroužkový sběrač 50A najde uplatnění zejména v elektrických

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Dynamos - pohon pro posuvné brány

Dynamos - pohon pro posuvné brány Dynamos - pohon pro posuvné brány Instalační a uživatelský návod CZ NÁVOD K INSTALACI Důležité upozornění Příklad instalace Přečtěte si pozorně pokyny k instalaci. Před instalací pohonu zkontrolujte, jsou-li

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

On-line datový list. M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE

On-line datový list. M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE On-line datový list M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný A B C D E F Objednací informace Výrobek č. M20SE-03140A222 Na vyžádání 1) Týká se instalace náhradního dílu: Tento přístroj typu 2 se smí podle

Více

NATORI. Zrcadla na desce s hliníkovou hranou. Návod k montáži, obsluze a údržbě

NATORI. Zrcadla na desce s hliníkovou hranou. Návod k montáži, obsluze a údržbě NATORI Zrcadla na desce s hliníkovou hranou Návod k montáži, obsluze a údržbě Vážení zákazníci, blahopřejeme Vám k zakoupení našeho výrobku NATORI zrcadla na desce s hliníkovou hranou, dle typu s horním

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W Obj. č.: 55 09 00 Cosmocon International Limited SAR Hong Kong POZOR! Přečtěte! Než nástěnné svítidlo přimontujete a uvedete do provozu, přečtěte

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VICOTEC450 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

NATORI. Příručka uživatele

NATORI. Příručka uživatele NATORI Příručka uživatele 1. Popis NATORI jsou moderní a vysoce kvalitní zrcadla na desce s hliníkovou hranou. Jsou dodávány v provedení: - vnější horní zářivkové nebo LED osvětlení - integrované zvětšovací

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396..

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Obsah Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 2 Instalace regulátoru prostorové

Více

VILLASET 1W Instalační manuál

VILLASET 1W Instalační manuál VILLASET 1W Instalační manuál Domovní audioset Obsah balení Před montáží si překontrolujte obsah balení, které by mělo sestávat z následujících dílů: 1x 1x 1x 1x Instalace povrchové krabice HBP Pro instalaci

Více

Shoda s normami EN 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60529, EN 50013, IEC 536 Teploty skladovací -40 C/+70 C

Shoda s normami EN 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60529, EN 50013, IEC 536 Teploty skladovací -40 C/+70 C CK CK pákový ovladač Pákový ovladač CK najde uplatnění při ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich

Více

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač MF2C Vřetenový koncový spínač MF2C je určen k ovládání pohybů pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových částí. Jeho konstrukce

Více

Neutralizační zařízení

Neutralizační zařízení Návod k instalaci pro odborníka Neutralizační zařízení NE0.1 V3 6 720 643 208 (2010/03) CZ Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné

Více

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 74901 Vítkov tel. +420 556300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití. IGNITER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 CZ ČESKY Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 159 1.3 Používání v souladu s určením...

Více

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Chraňte kameru před deštěm a vlhkostí.

Více

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey cs Návod k montáži a obsluze 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Obr. 1: I ON 0 OFF Návod 1k Obecné montáži informace a obsluze 1.1 Informace o tomto dokumentu

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006

ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006 ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006 Návod k obsluze ProfiTech / lanový kladkostroj - napínací zařízení č. 60005

Více

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY On-line datový list SHC500 SHC500 Gravimat SHC500 SHC500 Gravimat A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 13284-1 certified Objednací informace Typ Výrobek č. SHC500 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Vydání 05.13 Změny vyhrazeny! Obsah Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Obsah Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Pokyny týkající se provozního návodu...

Více

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx VENKOVNÍ IR KAMERA EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Vybírací šnek. Návod k používání a obsluze

Vybírací šnek. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Vybírací šnek Výrobek Dodavatel název: Vybírací šnek typ: NFR 15 a NFR 30 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 1. Obsah 1.

Více