Provozní návod Interroll RollerDrive EC100 EC110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní návod Interroll RollerDrive EC100 EC110"

Transkript

1 Provozní návod Interroll RollerDrive EC100 EC110 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu

2 Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel.: Fax: Autorské právo k provoznímu návodu Autorské právo k tomuto provoznímu návodu zůstává společnosti Interroll Engineering GmbH. Provozní návod obsahuje předpisy a výkresy technického charakteru, které se nesmí ani vcelku, ani částečně rozmnožovat, šířit nebo neoprávněně využívat či sdělovat ve prospěch konkurence nebo třetích subjektů.

3 Obsah O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Výstražná upozornění v tomto dokumentu Ostatní symboly Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určením Použití v rozporu s určením Odborný personál Nebezpečí Rozhraní k jiným zařízením Provozní režimy Informace o výrobku Komponenty Popis výrobku Typový štítek RollerDrive Identifikace produktu Technické údaje Výkonové parametry RollerDrive EC100 s řídicí kartou Výkonové parametry RollerDrive EC110 s řídicí kartou HC-EC Řídicí karty pro RollerDrive EC1xx Motorový konektor Rozměry motorové hřídele Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku) Uspořádání kruhových řemínků do drážek Kónické RollerDrive Zádržná brzda pro RollerDrive EC Transport a uložení Transport Uložení Montáž a instalace Výstražná upozornění pro montáž Výstražná upozornění k elektrické instalaci RollerDrive Montáž Montážní nástroj Momentová podpěra Elektrická instalace Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Provoz Chování při úrazu nebo při poruše Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění Údržba Čištění Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad Odstavení z provozu a likvidace Odstavení z provozu Likvidace Příloha Příslušenství Prohlášení k montáži

4 O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu RollerDrive EC100 a EC110 se v tomto provozním návodu nazývají RollerDrive EC1xx. Obsah tohoto provozního návodu Platnost tohoto provozního návodu Tento provozní návod je součástí výrobku Tento provozní návod obsahuje důležitá upozornění a informace o různých provozních fázích RollerDrive EC1xx: Transport, montáž a uvádění do provozu Bezpečný provoz, údržba, pomoc při odstraňování poruch, likvidace Příslušenství Provozní návod popisuje RollerDrive EC1xx v okamžiku expedice společností Interroll. Pro zvláštní provedení platí dodatečně k tomuto provoznímu návodu zvláštní smluvní dohody a technické podklady. Pro bezporuchový a bezpečný provoz a splnění eventuálních záručních nároků si přečtěte před manipulací s RollerDrive EC1xx provozní návod a dodržte jeho pokyny. Provozní návod uchovávejte v blízkosti RollerDrive EC1xx. Provozní návod předejte každému dalšímu provozovateli nebo uživateli RollerDrive EC1xx. Za škody a provozní poruchy, které vyplývají z nedodržování tohoto provozního návodu, nepřebírá Interroll žádnou odpovědnost. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu ještě nějaké dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve své blízkosti naleznete na poslední straně. Výstražná upozornění v tomto dokumentu Výstražná upozornění v tomto dokumentu varují před riziky, která mohou nastat při manipulaci s RollerDrive EC1xx. Relevantní výstražná upozornění naleznete v kapitole viz "Bezpečnost", strana 4 a na začátku každé kapitoly. Výstražná upozornění vyjadřují tři stupně rizika. Poznáte je podle těchto signálních slov: Nebezpečí Varování Upozornění Signální slovo Nebezpečí Varování Upozornění Význam varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, má za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek nepatrné resp. lehké poranění. 2

5 O tomto dokumentu Struktura výstražného upozornění NEBEZPEČÍ Zde je uveden druh a zdroj hrozícího nebezpečí Zde jsou uvedeny možné následky při nedbání výstražného upozornění Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete odvrátit nebezpečí. Ostatní symboly UPOZORNĚNÍ Tato značka upozorňuje na možné věcné škody. Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete zabránit věcným škodám. Důležité Tato značka odkazuje na nějaké bezpečnostní upozornění. Tip Tato značka odkazuje na užitečné a důležité informace. Tato značka odkazuje na postup, který se má provést. 3

6 Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny RollerDrive EC1xx je sestrojena podle aktuálního stavu techniky a je dodávána jako provozně bezpečná, přesto mohou při použití vzniknout rizika: Rizika úrazu nebo ohrožení života uživatele nebo třetích osob Negativní ovlivnění RollerDrive a jiných situací. Důležité Při nerespektování upozornění v tomto provozním návodu může dojít k životu nebezpečným úrazům. Před zahájením práce s RollerDrive si přečtěte celý provozní návod, a řiďte se jeho bezpečnostními pokyny. Práci s RollerDrive smí vykonávat pouze vyškolený personál. Při práci s RollerDrive uchovávejte vždy provozní návod v blízkosti pracoviště, abyste do něj mohli případně rychle nahlédnout. Vždy dodržujte platné národní bezpečnostní předpisy. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu ještě nějaké dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve Vaší blízkosti naleznete na poslední straně. Použití v souladu s určením RollerDrive EC1xx lze používat jen pro průmyslové účely a v jeho prostředí, a je vhodný výlučně k transportu kusového zboží, jako jsou součásti, kartóny nebo krabice. Je nutno jej integrovat do dopravní jednotky resp. dopravní linky. Všechny ostatní způsoby využití nejsou považovány za použití v souladu s určením. Nepřípustné jsou svévolné změny, negativně ovlivňující bezpečnost výrobku. RollerDrive EC1xx se smí provozovat jen ve stanovených výkonnostních mezích. Použití v rozporu s určením RollerDrive EC1xx není vhodný k transportu osob, sypkých materiálů a miniaturních součástek. RollerDrive není dimenzován na nárazové zatížení nebo tlakové vlny. Jiné použití, které není v souladu s určeným použitím RollerDrive EC1xx, vyžaduje souhlas firmy Interroll. 4

7 Bezpečnost Odborný personál Odborný personál tvoří osoby, které si přečtou provozní návod, pochopí ho a dokáží odborně provádět práce se zohledněním národních předpisů. Práci s RollerDrive smí vykonávat pouze vyškolený personál, který musí při práci respektovat tyto dokumenty: příslušné návody a výkresy, bezpečnostní pokyny provozního návodu, předpisy a ustanovení, platné speciálně pro toto zařízení, národní nebo místní předpisy a ustanovení o bezpečnosti práce a úrazové prevenci. Nebezpečí Důležité Zde naleznete informace o různých druzích rizik nebo škod, které se mohou v souvislosti s provozem RollerDrive EC1xx vyskytnout. Poškození zdraví Elektrická energie Rotující části Pracovní prostředí Poruchy při provozu Údržba Neúmyslný rozběh Údržbářské a opravářské práce na zařízení nechte provádět jen od autorizovaného odborného personálu při dodržování platných předpisů. Před zapnutím RollerDrive se ujistěte, že se v blízkosti dopravníku nezdržují žádné nepovolané osoby. Instalační a údržbářské práce provádějte jen ve stavu bez napětí. Zajistěte RollerDrive proti neúmyslnému zapnutí. Nepřibližujte prsty nebo vlasy k pohyblivým součástem. V případě dlouhých vlasů noste vlasovou síťku. Noste těsně přiléhavý pracovní oděv. Nenoste šperky jako jsou řetízky nebo náramky. Noste ochrannou obuv. RollerDrive nepoužívejte v prostředí ohroženém výbuchem. Z pracovní oblasti odstraňte nepotřebný materiál a předměty. Noste ochrannou obuv. Předepište a sledujte opatrné pokládání dopravovaného materiálu. RollerDrive pravidelně kontrolujte, zda nemá viditelné škody. Při výskytu kouře, neobvyklých zvuků nebo při zablokovaném nebo vadném dopravovaném materiálu RollerDrive ihned zastavte a zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Neprodleně kontaktujte odborný personál, aby zjistil příčinu poruchy. Během provozu nevstupujte na RollerDrive. Jelikož jde o bezúdržbový výrobek, postačí pravidelná kontrola RollerDrive, zda nemá viditelné škody, nevydává nezvyklé zvuky a zda jsou šrouby a matice pevně utažené. RollerDrive neotevírejte. Zejména při montáži, údržbě a v případě poruchy zajistěte, aby se RollerDrive nemohl neúmyslně rozběhnout. 5

8 Bezpečnost Rozhraní k jiným zařízením V případě začlenění RollerDrive do dopravního zařízení se mohou vyskytovat nebezpečná místa. Tato místa nejsou součástí tohoto provozního návodu a musí se analyzovat při vývoji, instalaci a uvedení dopravního zařízení do provozu. Po začlenění RollerDrive do dopravního zařízení je nutno před zapnutím dopravníku zkontrolovat celou linku, zda případně nevznikla nová nebezpečná místa. Provozní režimy Normální provoz Zvláštní provoz Provoz v zabudovaném stavu u koncového zákazníka jako součást v dopravníku v celé lince. Všechny ty provozní režimy, které jsou nezbytné k zajištění a udržení bezpečného normálního provozu. Zvláštní provozní režim Vysvětlivka Poznámka Transport/Skladování Nakládání a vykládání, transport a - skladování Montáž/Uvádění do provozu Montáž u koncového zákazníka a Ve stavu bez napětí provedení zkušebního běhu Čištění Vnější čištění Ve stavu bez napětí Údržba/Opravy Seznam údržbářských a servisních Ve stavu bez napětí prací Hledání poruch Vyhledávání závad v případě chyby Ve stavu bez napětí Odstraňování poruch Odstranění poruchy Ve stavu bez napětí Odstavení z provozu Demontáž z dopravníku Ve stavu bez napětí Likvidace LikvidaceRollerDrive a balení - 6

9 Informace o výrobku Komponenty 1 motorový konektor s kabelem 2 motorová hřídel 3 čelo poháněné strany (hnacího válečku) 4 motor 5 hřídel nepoháněné strany (hnaného válečku) 6 čelo nepoháněné strany (hnaného válečku) 7 trubka 8 spojka trubky 9 převodovka Popis výrobku RollerDrive EC1xx je izolovaný přiměřeně druhu krytí IP54. Pro provoz RollerDrive EC1xx je potřebný odpovídající DriveControl (viz "Řídicí karty pro RollerDrive EC1xx", strana 11). 7

10 Informace o výrobku Typový štítek RollerDrive Údaje na typovém štítku RollerDrive slouží k identifikaci RollerDrive. Je to zapotřebí pro správné použití RollerDrive. 6 G a INTERROLL 03/10 9:1 11 W 24 VDC 0,04 0,90 m/s BT Interroll Engineering GmbH/D RollerDrive 7 8 Typový štítek 1 Výrobce 2 datum výroby 3 převodový poměr 4 výkon 5 jmenovité napětí 6 Rozmezí rychlosti 7 typ RollerDrive 8 Sériové číslo Identifikace produktu K identifikaci RollerDrive jsou zapotřebí následující údaje. Do posledního sloupce můžete zanést hodnoty svého RollerDrive. Informace Možná hodnota Vlastní hodnota Typový štítek RollerDrive průměr trubky materiál trubky délka válečku převodový pohon válečku Osa nepoháněné strany typ motoru převodový poměr Výrobní číslo 50 mm nebo 1,9 in galvanicky pozinkovaný, galvanizovaný, hliníkový nebo z ušlechtilé oceli (s nebo bez nasazovacích prvků) EL/BF Druh převodu odpružená osa nebo hřídel s vnitřním závitem (viz "Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku)", strana 13) 8

11 Informace o výrobku Technické údaje RollerDrive EC100 EC110 Jmenovité napětí 24 VDC 24 VDC Rozsah napětí 22 až 28 V DC 22 až 28 V DC Proud naprázdno 0,6 A 0,6 A Maximální trvalý proud 1,8 A 2,5 A Maximální rozběhový proud 4,1 A 4,1 A Mechanický výkon 18 W 31 W Účinnost (pohonu) 42% 52% Maximální zbytkové vlnění zdroje 5% 5% Hlučnost (namontován) 55 db(a) 55 db(a) Třída ochrany IP54 IP54 Okolní teplota v provozu 0 C až 40 C (32 F až 104 F) Okolní teplota při přepravě a uskladnění -20 C až 75 C (-4 F až 167 F) Změny teploty max. 1 K/min; 3 h; 2 cykly dle IEC Vlhkost vzduchu max. 90%, bez kondenzací Výška instalace nad mořem max m (max ft) Tip Mechanický výkon, výkonové parametry a charakteristické křivky platí pro teplotu 20 C (68 F). 9

12 Informace o výrobku Převodový poměr jmenovitý kroutící moment (1,8 A) 12:1 0,37 Nm (3,3 v lbf) 16:1 0,48 Nm (4,2 v lbf) 24:1 0,75 Nm (6,6 v lbf) 36:1 1,17 Nm (10,4 v lbf) 48:1 1,24 Nm (11,0 v lbf) 64:1 1,82 Nm (16,1 v lbf) 96:1 3,00 Nm (26,6 v lbf) Výkonové parametry RollerDrive EC100 s řídicí kartou spouštěcí moment s řídicí kartou DC-EC100 (4,1 A) 1,0 Nm (8,9 v lbf) 1,5 Nm (13,3 v lbf) 2,2 Nm (19,5 v lbf) 3,0 Nm (26,6 v lbf) 4,0 Nm (35,4 v lbf) 5,2 Nm (46,0 v lbf) 9,8 Nm (86,7 v lbf) spouštěcí moment s řídicí kartou HC-EC100 (4,1 A) 1) 1,4 Nm (12 v lbf) 1,8 Nm (16 v lbf) 2,8 Nm (25 v lbf) 3,8 Nm (34 v lbf) 5Nm (44 v lbf) 6,1 Nm (54 v lbf) 11,3 Nm (100 v lbf) maximální rychlost 1,32 m/s (260 fpm) 1,03 m/s (202 fpm) 0,69 m/s (135 fpm) 0,44 m/s (88 fpm) 0,35 m/s (68 fpm) 0,25 m/s (50 fpm) 0,17 m/s (34 fpm) 1) HC-EC100 umožňuje vyšší točivý moment rozběhu. Jmenovitý točivý moment podobný jako u DC-EC100. Maximální statické zatížení na váleček ne více než 40 kg (88 lb). Převodový poměr 4:1 0,34 Nm (3 v lbf) 9:1 0,75 Nm (6,6 v lbf) 12:1 1,0 Nm (8,8 v lbf) 16:1 1,5 Nm (13 v lbf) 24:1 2,2 Nm (19,5 v lbf) 36:1 3,0 Nm (26,5 v lbf) 48:1 3,4 Nm (30 v lbf) 64:1 4,25 Nm (37,6 v lbf) jmenovitý točivý moment (2,5 A) Výkonové parametry RollerDrive EC110 s řídicí kartou HC- EC110 točivý moment rozběhu (4,1 A) 1,2 Nm (11 v lbf) 2,6 Nm (23 v lbf) 3,5 Nm (31 v lbf) 4,2 Nm (37 v lbf) 5,8 Nm (51 v lbf) 9,2 Nm (81 v lbf) 11,5 Nm (102 v lbf) 13,2 Nm (117 v lbf) maximální rychlost 2,41 m/s (475 fpm) 1,07 m/s (211 fpm) 0,8 m/s (158 fpm) 0,6 m/s (119 fpm) 0,4 m/s (79 fpm) 0,27 m/s (53 fpm) 0,2 m/s (40 fpm) 0,15 m/s (30 fpm) 1) Maximální statické zatížení na váleček ne více než 40 kg (88 lb). Údaje se vztahují na nepřetržitý trvalý provoz s nižším zatížením než je maximální (provoz S1). 10

13 Informace o výrobku Řídicí karty pro RollerDrive EC1xx Interroll doporučuje použití RollerDrive EC1xx spolu s příslušnými řídicími kartami Interroll. RollerDrive Příslušná řídicí karta Popis EC100 DC-EC100 Motorová řídicí karta bez funkce bezdotykové akumulace HC-EC100 Bezdotyková akumulace a řízení motoru v jednom přístroji, možné oddělené použití EC110 HC-EC110 Bezdotyková akumulace a řízení motoru v jednom přístroji, možné oddělené použití Tip Detailnější údaje k řídicí kartě naleznete v příslušném provozním návodu a příslušných katalozích resp. jsou zveřejněné na Motorový konektor Motorový konektor pro RollerDrive EC1xx je od výrobce AMP, a sestává z konektoru (AMP-č. součásti ) a připojovacích kolíků (AMP-č. součásti ). V případě vytržení kabelů lze konektor opravit krimpovacími kleštěmi, které obdržíte přímo od AMP (č. součásti ). Barevné kódy motorových vodičů barva vodič Popis černá fáze C Motorový vodič s AWG 22 (0,32 mm 2 ) bílá fáze B červená fáze A žlutá S3 (C) vodič senzoru Hallova efektu s oranžová S2 (B) AWG 26 (0,13 mm 2 ) pro EC100 AWG 22 (0,32 mm 2 ) pro EC110 hnědá S1 (A) modrá 4,5 až 20 VDC zelená zem 11

14 Informace o výrobku Standardní konfigurace Rozměry motorové hřídele Šestihranná konfigurace EC110 12

15 Informace o výrobku Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku) Přímo 11 mm (0,44 in) šestihranná, Odpružená hřídel Hřídel s čepem s vnitřním závitem M8 (FTM8) Hlava kruhového řemínku Hlava PolyVee Hlava ozubeného řemenu Poly-Chain GT; rozteč zubů 8mm; 18zubů Hlava řetězového kola 11 mm (0,44 in) šestihranná hřídel; rozteč zubů 3/8 palce; 20 zubů BF/EL = Between Frames / Montážní délka 13

16 Informace o výrobku Uspořádání kruhových řemínků do drážek Hřídel s čepem s vnitřním závitem IGM8, jednoduché uložení Odpružená šestihranná hřídel, dvojité uložení Tip Možná jsou i další uspořádání drážek na trubce. Kónické RollerDrive U kónických RollerDrive musí být na konci u motoru úhlové vyrovnání o velikosti 1,8, aby se zabránilo namáhání RollerDrive ohybem. 14

17 Informace o výrobku Zádržná brzda pro RollerDrive EC100 RollerDrive EC100 je k dispozici s mechanickou zádržnou brzdou jako doplňkovým vybavením. Je potom označen RollerDrive EC100B a je určen pro použití v dopravníkách se sklonem. V případě poruchy nebo nouzového vypnutí napájení proudem je tak zajištěno, aby se dopravované zboží nepohybovalo dolů. Zádržná brzda není určena pro zpomalení dopravovaného zboží při běžném provozu. 1 brzdová vedení 2 Motorový konektor Doporučené připojení brzdových vedení: Zelený kabel s červeným proužkem: 24 VDC Zelený kabel s modrým proužkem: zem Zádržná brzda je necitlivá vůči elektrické polaritě, lze ji tedy připojit bipolárně. Pro lepší přehled se doporučuje ji připojit tak, jak je popsáno výše. Technické údaje Nominální napětí Rozmezí napětí Blokovací napětí brzdy Uvolňovací napětí brzdy Příkon Interní odpor Kabely 24 VDC 0 až 28 VDC max. 6,0 VDC min. 12,2 VDC 0,167 A 144 Ω AWG 22 teflon převodový poměr Statický točivý moment zastavení 24:1 8,4 Nm (74,3 in-lbf) 36:1 12,6 Nm (111,5 in-lbf) 48:1 16,8 Nm (148,7 in-lbf) 64:1 22,4 Nm (198,2 in-lbf) 96:1 33,6 Nm (297,4 in-lbf) Tip RollerDrive EC100 (12:1) a RollerDrive EC100 (16:1) nejsou k dispozici se zádržnou brzdou. 15

18 Transport a uložení Transport Každý RollerDrive je na koncích opatřen ochrannými kryty. Palety nestohujte na sebe. Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Před transportem zkontroluje, zda jsou RollerDrive správně upevněné. Při transportu se vyhněte silným nárazům. Po transportu zkontrolujte každý RollerDrive, zda není viditelně poškozen. Pokud zjistíte poškození, vyfotografujte poškozené části. V případě poškození při transportu informujte neprodleně dopravce a Interroll, abyste neztratili nároky na náhradu škody. Netransportujte RollerDrive mezi teplým a chladným prostředím. Mohl by se vytvořit kondenzát. Uložení POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného transportu Transport nechte provést jen autorizovaným personálem. Dbejte následujících pokynů. POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného uložení Palety nestohujte na sebe. Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Po uložení zkontrolujte každý RollerDrive, zda není viditelně poškozen. 16

19 Montáž a instalace Výstražná upozornění pro montáž POZOR Rotující části Nebezpečí zhmoždění prstů Nesahejte prsty mezi RollerDrive a kruhový řemínek, řemen PolyVee nebo válečkový řetěz. Namontujte ochranné zařízení (např. ochranný kryt), abyste zabránili sevření prstů v kruhovém řemínku, řemenu PolyVee nebo válečkovém řetězu. Na dopravník upevněte vhodné výstražné upozornění. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí věcných škod, které mohou vést k výpadku nebo zkrácené životnostirollerdrive. Dbejte následujících pokynů. RollerDrive Abyste zabránili vnitřnímu poškození, nenechte spadnout nebo jej nepoužívejte neodborně. Před montáží zkontrolujte viditelné škody každého RollerDrive. Abyste předcházeli poškození vnitřních spojů, nejistěte, nenoste nebo nedržte RollerDrive za motorový kabel. Nezavádějte RollerDrive do rámu dopravníku silou. Do otvorů rámu dopravníku musí jít snadno zavést. Dbejte na správný utahovací moment šestihranné matice RollerDrive, aby se zabránilo otáčení hřídele v rámu dopravníku a přetočení kabelů.(viz "Zajištění RollerDrive v rámu dopravníku", strana 21). Nepřetáčejte motorový kabel. 17

20 Montáž a instalace Výstražná upozornění k elektrické instalaci UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození motoru a/nebo kabelů u RollerDrive Dbejte následujících bezpečnostních pokynů. Elektroinstalační práce nechte provést jen autorizovaným personálem. Před instalací, odstraněním nebo zapojením RollerDrive ji odpojte od napětí. RollerDrive resp. řídicí kartu nikdy neprovozujte se střídavým proudem, mohlo by to způsobit neopravitelné poškození přístroje. Motorový konektor nevystavuje příliš velkému zatížení v tahu resp. tlaku. Při ohnutí kabelu nebo při násilném navlečení vějířkovité podložky přes kabel by mohla být poškozena izolace kabelu a mohlo by to způsobit poruchu RollerDrive. Zajistěte správné uzemnění RollerDrive, řídicí karty a zdroje napětí 24 VDC prostřednictvím rámu dopravníku nebo podpěrné konstrukce, do které jsou RollerDrive a řídicí karta instalovány. Neodborné uzemnění může způsobit statický náboj, které může mít za následek poruchu nebo předčasný výpadek motoru nebo řídicí karty. Neohýbejte motorový kabel u motorové hřídele. Přidejte minimálně 12 mm (0,5 in) kabelu pro vyrovnání zatížení v tahu resp. tlaku. (Dodržujte poloměr ohybu v minimální velikosti pětinásobku průměru kabelu.) RollerDrive manuálně netočte, protože to indukuje napětí, které by mohlo poškodit řídicí kartu. 18

21 Montáž a instalace RollerDrive Montáž Zavedení motorové hřídele Z RollerDrive odstraňte přepravní obal. Tip Opatrně přestřihněte spojku spojující kabely. Nepřestříhněte žádnou vývodku nebo kabel u jednotky. Tip Pro zavedení motorového konektoru otvory uspořádejte motorový kabel následujícím způsobem. První bezpečnostní podložku nasuňte na osu motoru. Motorový kabel zaveďte do rámu dopravníku skrz 11 mm (0,44 in) šestihranný otvor a motorovou hřídel zaveďte do šestihranného otvoru. UPOZORNĚNÍ Poškození vnitřních součástí RollerDrive v důsledku neodborného zacházení Pojistnou matici ještě nemontujte. Neohýbejte motorový kabel u motorové hřídele. Přidejte minimálně 12 mm (0,5 in) kabelu pro vyrovnání zatížení v tahu resp. tlaku. Nasaďte jeden nebo dva kruhové řemínky o velikosti 4 mm, max. 5 mm (3/ 16 in) nebo RollerDrive-řemen (pokud se používá) na nepoháněný konec RollerDrive. 19

22 Montáž a instalace Zavedení nepoháněné hřídele Jak se má nepoháněná hřídel zavést do rámu dopravníku, závisí na druhu hřídele. Nejjednodušší je instalace odpružené hřídele. Zavedení odpružené šestihranné hřídele Zatlačte odpruženou hřídel dovnitř a vyrovnejte ji podle otvoru v rámu dopravníku. Uvolněte odpruženou šestihrannou hřídel, jakmile zaskočí do otvoru rámu dopravníku. Zavedení hřídele s čepem s vnitřním závitem FTM8 Na šroub M8x20 nasaďte pérovou podložku. RollerDrive vyrovnejte podle otvoru v rámu dopravníku a zaveďte šroub M8 s pérovou podložkou. Čep hřídele zajistěte rozvidleným klíčem proti otáčení (podle provedení čepu hřídele klíč 13 mm resp. klíč 19 mm, viz "Uspořádání kruhových řemínků do drážek", strana 14). Šroub utáhněte momentovým klíčem s utahovacím momentem 20 Nm (177 v- lbs), až se pérová podložka zcela stlačí. 20

23 Montáž a instalace Zajištění RollerDrive v rámu dopravníku Na hřídeli se přímo u trubky nachází matice a pojistná podložka. Tato vnitřní matice byla předmontována a zajištěna ve správné poloze. Tip Neotáčejte vnitřní maticí a pojistnou podložkou. Zajistěte vnitřní matici proti otočení pomocí rozvidleného klíče 19mm. U konfigurace IP66 použijte rozvidlený klíč 36 mm. Přes motorový kabel nasuňte druhou bezpečnostní podložku a šestihrannou matici a našroubujte je na osu motoru se závitem. Zkontrolujte, zda jsou na obou stranách profilu bezpečnostní podložky. Tuto vnější matici utáhněte momentovým klíčem s utahovacím momentem 35 Nm (308 v-lbf) a přitom se ujistěte, že se netočí vnitřní matice. Tip U kónických RollerDrive je nutné úhlové vyrovnání na straně u motoru, aby se zabránilo namáhání RollerDrive ohybem. Montážní nástroj Pro montáž řemenu PolyVee můžete použít montážní nástroj tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Pro zmenšení vzdálenosti mezi sousedními válečky vložte montážní nástroj mezi dva válečky. Tip Rozměry montážního nástroje závisí na vzdálenosti mezi válečky a na průměru trubky válečku. 21

24 Montáž a instalace Momentová podpěra Při použití bezzávitové šestihranné hřídele na straně musí být použita následující pojistka kroutícího momentu. Rozměry ramene proti protočení hřídele (provedení nahoře ploché) Přehled součástí ramene proti protočení hřídele Montáž ramena proti protočení hřídele č. Popis Počet 1 Momentová podpěra 1 2 šablona 1 3 1/8" Inbusový klíč 1 4 šroub s půlkulatou hlavou 1 5 rohatkový šroub s šestihrannou hlavou 2 6 ozubená šestihranná matice s nákružkem 2 Zkontrolujte, zda byla motorová řídicí karta odpojena od napětí, a že je zajištěna proti neúmyslnému zapnutí. Pokud jsou připojeny motorové kabely, odpojte je od řídicí motorové karty. Přiložte šablonu přes motorové kabely a na šestihrannou hřídel. Pomocí šablony označte střed montážních otvorů. Odstraňte šablonu z šestihranné hřídele a motorových kabelů. V označených místech vyvrtejte dva montážní otvory o ø 7 mm (0,275 in) a zadní stranu otvorů odhrotujte. Rameno proti protočení hřídele přiložte plochou stranou směrem k rámu dopravníku a nasaďte jej na šestihrannou hřídel. Do spodních otvorů ramena proti protočení hřídele nasaďte dva rohatkové šrouby s šestihrannou hlavou a pevně je utáhněte ozubenými šestihrannými maticemi s nákružkem. 22

25 Montáž a instalace Do horního otvoru ramena proti protočení hřídele nasaďte šroub s půlkulatou hlavou, aby se hřídel pevně spojila s ramenem proti protočení hřídele. Elektrická instalace Pokud používáte doporučenou řídicí kartu (viz "Řídicí karty pro RollerDrive EC1xx", strana 11), připojte motorový konektor k řídicí kartě. Pokud nepoužíváte řídicí kartu, připojte k motorovému konektoru své řízení (osazení kolíků konektoru viz "Motorový konektor", strana 11). 23

26 Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Kontroly před prvním uvedením do provozu Zkontrolujte, zda mezi předměty a rotujícími resp. pohyblivými součástmi nejsou žádná dotyková místa. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utaženy podle specifikace. Zkontrolujte, zda v důsledku rozhraní s jinými komponentami nevznikají další nebezpečné oblasti. Zkontrolujte, zda zapojení souhlasí se specifikací a zákonnými ustanoveními. Zkontrolujte všechna ochanná zařízení. Zkontrolujte, zda se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržují žádné osoby. Tip Informace pro uvedení do provozu naleznete v provozním návodu řídicí karty resp. v návodu k provozu Vámi používaného řízení motoru. Provoz POZOR Rotující části a neúmyslný rozběh Nebezpečí zhmoždění prstů Nesahejte prsty mezi RollerDrive a kruhový řemínek, řemen PolyVee nebo válečkový řetěz. Neodstraňujte ochranná zařízení. Nepřibližujte prsty, vlasy nebo volný oděv k RollerDrive. UPOZORNĚNÍ Poškození motoru nebo řízení motoru indukcí Neposouvejte žádné předměty po válečkovém dopravníku ručně. RollerDrive manuálně netočte. Kontroly před každým uvedením do provozu RollerDrive Zkontrolujte, zda nemá viditelné škody. Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Zkontrolujte, zda se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržují žádné osoby. Přesně specifikujte a sledujte pokládání dopravovaného materiálu na pás. Zkontrolujte, zda není RollerDrive nikde blokovaný. Tip Okolní podmínky při provozu viz "Technické údaje", strana 9 Chování při úrazu nebo při poruše Dopravník okamžitě zastavte a zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Při úrazu: Poskytněte první pomoc a zavolejte na tísňovou linku. Informujte odpovědné osoby. Nechejte odstranit poruchu odborným personálem. Dopravník znovu spusťte jen se souhlasem odborného personálu. 24

27 Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku nesprávné manipulace Údržbu a čištění nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Údržbářské práce provádějte jen ve stavu bez napětí. RollerDrive zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Umístěte informační tabulky, které upozorňují na provádění údržbářských prací. Údržba Kontrola RollerDrive Pokud by RollerDrive nebyl zajištěn dle pokynů k instalaci (viz "Montáž a instalace", strana 17), mohl by se otáčet v otvoru rámu dopravníku. Tím by se přetočil kabel a RollerDrive by se mohl poškodit. RollerDrive jednou měsíčně kontrolujte, zda nemá viditelné škody. Jednou ročně zkontrolujte, zda je hřídel RollerDrive správně zajištěná v rámu dopravníku. Výměna RollerDrive Pokud je RollerDrive poškozený nebo vadný, je nutno jej vyměnit. Instalujte nový RollerDrive (viz "Odstavení z provozu", strana 27 a viz "RollerDrive Montáž", strana 19). Čištění Větší povrchové tření má za důsledek, že se snižuje rychlost rotace válečku, protože musí být pro překonání odporu vyvinutý větší výkon. Proto lze v nečistých prostředích pouze pravidelným čištěním zajistit, aby kontakt mezi válečkem a dopravovaným zbožím byl bezporuchový a jen s malými ztrátami. Cizí látky a nečistoty odstraňte z povrchu válečků lehkým kartáčováním jednoduchým kartáčkem na čištění (ne drátěným kartáčkem). Lehké nečistoty odstraňte navlhčeným hadrem. Dbejte přitom na to, aby byl RollerDrive maximálně navlhlý mlhou. K čištění válečku nepoužívejte žádný nástroj s ostrými hranami. 25

28 Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad POZOR Nebezpečí úrazu od nesprávné manipulace Vyhledávání závad nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Vyhledávání závad provádějte jen ve stavu bez napětí. RollerDrive zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Porucha Příčina Odstranění RollerDrive nepracuje Bez zdroje napětí Zkontrolujte zdroj napětí 24 VDC u řídicí karty. Konektor není správně připojený Zkontrolujte kabelové spoje. RollerDrive se otáčí nesprávným směrem. RollerDrive se otáčí s nesprávnou rychlostí. Nesprávně nastavený směr rotace Nesprávná nastavení rychlosti Změňte nastavení spínače pro směr rotace na řídicí kartě. Změňte nastavení potenciometru na řídicí kartě. Nezvyklé zvuky z RollerDrive Poškozený motor nebo převodovka Vyměňte RollerDrive. Přerušení provozu RollerDrive Poškozený motorový kabel Zkontrolujte motorový kabel, zda není poškozený. Pokud je motorový kabel poškozený, vyměňte RollerDrive. 26

Provozní návod Interroll RollerDrive EC310

Provozní návod Interroll RollerDrive EC310 Provozní návod Interroll RollerDrive EC310 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel.: +49 2193 23 0

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Trubkové pohony LT50 NHK / LT60 NHK Návod k montáži a obsluze

Trubkové pohony LT50 NHK / LT60 NHK Návod k montáži a obsluze Přípravné práce na hřídeli Montáž pohonu (Nastavovací pomůcka) Zjištění délky hřídele (B): Délka hřídele (B) = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) - rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012 LineMicro Ceník PLATNÝ OD: 10-2012 LineMiss LineMiss 2 LineMiss Funkce Standard PEČÍCÍ REŽIMY Nelze Dynamic Matic Classic Manual Hum. Konvekční pečení 30 C - 260 C Kombinovaný režim páry a konvekčního

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Always Supplying Advanced Flexible Excellence

Always Supplying Advanced Flexible Excellence Always Supplying Advanced Flexible Excellence Always Supplying Advanced Flexible Excellence A-SAFE iflex RackGuard pohled přední. 01 Pohlcuje boční náraz. Pro více informací volejte +420 602 665 004, kontaktujte

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10

Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 IMCZ-FANK-TL21 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.........................

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

POHONNÁ JEDNOTKA PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY ATI SÉRIE NÁVOD K MONTÁŽI

POHONNÁ JEDNOTKA PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY ATI SÉRIE NÁVOD K MONTÁŽI POHONNÁ JEDNOTKA PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY ATI SÉRIE NÁVOD K MONTÁŽI DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POŠKOZENÍ, A PROTO VŽDY PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY MONTÁŽNÍ

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více