Provozní návod Interroll RollerDrive EC310

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní návod Interroll RollerDrive EC310"

Transkript

1 Provozní návod Interroll RollerDrive EC310 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu

2 Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel.: Fax: Autorské právo k provoznímu návodu Autorské právo k tomuto provoznímu návodu zůstává společnosti Interroll Engineering GmbH. Provozní návod obsahuje předpisy a výkresy technického charakteru, které se nesmí ani vcelku, ani částečně rozmnožovat, šířit nebo neoprávněně využívat či sdělovat ve prospěch konkurence nebo třetích subjektů.

3 Obsah O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Výstražná upozornění v tomto dokumentu Ostatní symboly Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určením Použití v rozporu s určením Odborný personál Nebezpečí Rozhraní k jiným zařízením Provozní režimy Informace o výrobku Komponenty Popis výrobku Typový štítek RollerDrive Identifikace produktu Technické údaje Výkonové parametry RollerDrive EC Řídicí karty DriveControls pro RollerDrive EC Nastavení rychlosti Motorová zástrčka Rozměry motorové hřídele Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku) Uspořádání kruhových řemínků do drážek Kónické RollerDrive Transport a uložení Přeprava Uložení Montáž a instalace Výstražná upozornění pro montáž Výstražná upozornění k elektrické instalaci Montáž RollerDrive Montážní nástroj Elektrická instalace Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Provoz Chování při úrazu nebo při poruše Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění Údržba Čištění Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad Odstavení z provozu a likvidace Odstavení z provozu Likvidace Příloha Příslušenství Prohlášení k montáži

4 O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Obsah tohoto provozního návodu Platnost tohoto provozního návodu Tento provozní návod je součástí výrobku Tento provozní návod obsahuje důležitá upozornění a informace o různých provozních fázích RollerDrive EC310: Transport, montáž a uvádění do provozu Bezpečný provoz, údržba, pomoc při odstraňování poruch, likvidace Příslušenství Provozní návod popisuje RollerDrive EC310 v okamžiku expedice společností Interroll. Pro zvláštní provedení platí dodatečně k tomuto provoznímu návodu zvláštní smluvní dohody a technické podklady. Pro bezporuchový a bezpečný provoz a splnění eventuálních záručních nároků si přečtěte před manipulací s RollerDrive EC310 provozní návod a dodržte jeho pokyny. Provozní návod uchovávejte v blízkosti RollerDrive EC310. Provozní návod předejte každému dalšímu provozovateli nebo uživateli RollerDrive EC310. Za škody a provozní poruchy, které vyplývají z nedodržování tohoto provozního návodu, nepřebírá Interroll žádnou odpovědnost. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu ještě nějaké dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve své blízkosti naleznete na poslední straně. Výstražná upozornění v tomto dokumentu Výstražná upozornění v tomto dokumentu varují před riziky, která mohou nastat při manipulaci s RollerDrive EC310. Relevantní výstražná upozornění naleznete v kapitole viz "Bezpečnost", strana 4 a na začátku každé kapitoly. Výstražná upozornění vyjadřují tři stupně rizika. Poznáte je podle těchto signálních slov: Nebezpečí Varování Upozornění Signální slovo Nebezpečí Varování Upozornění Význam varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, má za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek nepatrné resp. lehké poranění. 2

5 O tomto dokumentu Struktura výstražného upozornění NEBEZPEČÍ Zde je uveden druh a zdroj hrozícího nebezpečí Zde jsou uvedeny možné následky při nedbání výstražného upozornění Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete odvrátit nebezpečí. Ostatní symboly UPOZORNĚNÍ Tato značka upozorňuje na možné věcné škody. Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete zabránit věcným škodám. Důležité Tato značka odkazuje na nějaké bezpečnostní upozornění. Tip Tato značka odkazuje na užitečné a důležité informace. Tato značka odkazuje na postup, který se má provést. 3

6 Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny RollerDrive EC310 je sestrojena podle aktuálního stavu techniky a je dodávána jako provozně bezpečná, přesto mohou při použití vzniknout rizika: Rizika úrazu nebo ohrožení života uživatele nebo třetích osob Negativní ovlivnění RollerDrive a jiných situací. Důležité Při nerespektování upozornění v tomto provozním návodu může dojít k životu nebezpečným úrazům. Před zahájením práce s RollerDrive si přečtěte celý provozní návod, a řiďte se jeho bezpečnostními pokyny. Práci s RollerDrive smí vykonávat pouze vyškolený personál. Při práci s RollerDrive uchovávejte vždy provozní návod v blízkosti pracoviště, abyste do něj mohli případně rychle nahlédnout. Vždy dodržujte platné národní bezpečnostní předpisy. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu ještě nějaké dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve Vaší blízkosti naleznete na poslední straně. Použití v souladu s určením RollerDrive EC310 lze používat jen pro průmyslové účely a v jeho prostředí, a je vhodný výlučně k transportu kusového zboží, jako jsou součásti, kartóny nebo krabice. Je nutno jej integrovat do dopravní jednotky resp. dopravní linky. Všechny ostatní způsoby využití nejsou považovány za použití v souladu s určením. Nepřípustné jsou svévolné změny, negativně ovlivňující bezpečnost výrobku. RollerDrive EC310 se smí provozovat jen ve stanovených výkonnostních mezích. Použití v rozporu s určením RollerDrive EC310 není vhodný k transportu osob, sypkých materiálů a miniaturních součástek. RollerDrive není dimenzován na nárazové zatížení nebo tlakové vlny. Jiné použití, které není v souladu s určeným použitím RollerDrive EC310, vyžaduje souhlas firmy Interroll. 4

7 Bezpečnost Odborný personál Odborný personál tvoří osoby, které si přečtou provozní návod, pochopí ho a dokáží odborně provádět práce se zohledněním národních předpisů. Práci s RollerDrive smí vykonávat pouze vyškolený personál, který musí při práci respektovat tyto dokumenty: příslušné návody a výkresy, bezpečnostní pokyny provozního návodu, předpisy a ustanovení, platné speciálně pro toto zařízení, národní nebo místní předpisy a ustanovení o bezpečnosti práce a úrazové prevenci. Nebezpečí Důležité Zde naleznete informace o různých druzích rizik nebo škod, které se mohou vyskytnout v souvislosti s provozem RollerDrive EC310. Poškození zdraví Elektrická energie Rotující části Horko Pracovní prostředí Poruchy při provozu Údržba Neúmyslný rozběh Údržbářské a opravářské práce na zařízení nechte provádět jen od autorizovaného odborného personálu při dodržování platných předpisů. Před zapnutím RollerDrive se ujistěte, že se v blízkosti dopravníku nezdržují žádné nepovolané osoby. Instalační práce a práce při údržbě provádějte jen ve stavu bez napětí. Zajistěte RollerDrive proti neúmyslnému zapnutí. Nepřibližujte prsty nebo vlasy k pohyblivým součástem. V případě dlouhých vlasů noste vlasovou síťku. Noste těsně přiléhavý pracovní oděv. Nenoste šperky jako jsou řetízky nebo náramky. Noste ochrannou obuv. RollerDrive se během provozu nedotýkat. V aplikacích s vysokými spínacími cykly může teplota trubky dosáhnout až 60 C (140 F). RollerDrive nepoužívejte v prostředí ohroženém výbuchem. Z pracovní oblasti odstraňte nepotřebný materiál a předměty. Noste ochrannou obuv. Předepište a sledujte opatrné pokládání dopravovaného materiálu. RollerDrive pravidelně kontrolujte, zda nemá viditelné škody. Při výskytu kouře, neobvyklých zvuků nebo při zablokovaném nebo vadném dopravovaném materiálu RollerDrive ihned zastavte a zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Neprodleně kontaktujte odborný personál, aby zjistil příčinu poruchy. Během provozu nevstupujte na RollerDrive. Jelikož jde o bezúdržbový výrobek, postačí pravidelná kontrola RollerDrive, zda nemá viditelné škody, nevydává nezvyklé zvuky a zda jsou šrouby a matice pevně utažené. RollerDrive neotevírejte. Zejména při montáži, údržbě a v případě poruchy zajistěte, aby se RollerDrive nemohl neúmyslně rozběhnout. 5

8 Bezpečnost Rozhraní k jiným zařízením V případě začlenění RollerDrive do dopravního zařízení se mohou vyskytovat nebezpečná místa. Tato místa nejsou součástí tohoto provozního návodu a musí se analyzovat při vývoji, instalaci a uvedení dopravního zařízení do provozu. Po začlenění RollerDrive do dopravního zařízení je nutno před zapnutím dopravníku zkontrolovat celou linku, zda případně nevznikla nová nebezpečná místa. Provozní režimy Normální provoz Zvláštní provoz Provoz v zabudovaném stavu u koncového zákazníka jako součást v dopravníku v celé lince. Všechny ty provozní režimy, které jsou nezbytné k zajištění a udržení bezpečného normálního provozu. Zvláštní provozní režim Vysvětlivka Poznámka Transport/Skladování Nakládání a vykládání, transport a - skladování Montáž/Uvádění do provozu Montáž u koncového zákazníka a Ve stavu bez napětí provedení zkušebního běhu Čištění Vnější čištění Ve stavu bez napětí Údržba/Opravy Seznam údržbářských a servisních Ve stavu bez napětí prací Hledání poruch Vyhledávání závad v případě chyby Ve stavu bez napětí Odstraňování poruch Odstranění poruchy Ve stavu bez napětí Odstavení z provozu Demontáž z dopravníku Ve stavu bez napětí Likvidace LikvidaceRollerDrive a balení - 6

9 Informace o výrobku Komponenty RollerDrive EC310 1 Motorový konektor s kabelem 2 Hřídel motoru 3 Dno ložiska poháněné strany 4 Motor 5 Připevňovací šroub pro hřídel nepoháněné strany 6 Dno ložiska nepoháněné strany 7 Trubka 8 Spojka trubky 9 Převodovka 7

10 Informace o výrobku Popis výrobku RollerDrive EC310 je elektronicky komutovaný hnací válec. Elektronika motoru, motory a převody jsou zabudované do RollerDrive. Má devět stupňů převodu a lze jej provozovat konstantní dopravní rychlostí. Ochrana proti přetížení Zádržná brzda (Zero Motion Hold) Rekuperace energie Za účelem ochrany proti přetížení disponuje systém více systémy: Taktování při zastavení: Pokud je RollerDrive blokován a současně je vydán příkaz k pohybu, motor se každé tři sekundy pokouší po jednu sekundu desetkrát nastartovat. Pokud je po těchto deseti pokusech RollerDrive stále blokován, je nastaven signál poruchy a RollerDrive se pokouší znovu nastartovat v cyklu 60:1 (nový start po dobu jedné sekundy každých 60 sekund) do té doby, než je blokování odstraněno. I když je systém v režimu taktování při zastavení po delší dobu, RollerDrive se nepoškodí. Pokud se RollerDrive opět rozběhne s požadovanou rychlostí nebo je zrušen povel k chodu, signál poruchy se deaktivuje. Pomalý chod: Pokud se po více než deset sekund vyskytne odchylka od zvolené rychlosti +/- 20 %, motor se vypne a je nastaven signál poruchy. Po 60 sekundách se RollerDrive pokusí znovu nastartovat. Pokud se RollerDrive opět rozběhne s požadovanou rychlostí nebo je zrušen povel k chodu, signál poruchy se deaktivuje. Sledování teploty: Teplota motoru a elektronických konstrukčních skupin se sleduje. Při správném použití může být váleček s potřebnými řídicími prvky namontován do dopravníku, a poté po dobu životnosti provozován bez údržby. RollerDrive EC310 je vybavena elektronickou zádržnou brzdou, která umožňuje použití ve stoupajících a klesajících dopravnících. Přitom se v případě, že nepřichází žádný signál k pohonu, rotor motoru udržuje ve své poloze. Při výpadku napájecího napětí ztratí zádržná brzda svůj účinek, protože se nejedná o mechanickou brzdu. RollerDrive EC310 vrací při brzdění dopravovaného materiálu energii zpět. To v provozu přispívá k menšímu ohřívání motoru a zlepšuje energetickou bilanci zařízení. Interroll DriveControls jsou vybaveny obvodem, který brání nárůstu napájecího napětí ve zdroji nad 28 V. Při montáži se musí zajistit, aby použité síťové zdroje byly způsobilé rekuperace. 8

11 Informace o výrobku Typový štítek RollerDrive Údaje na typovém štítku RollerDrive slouží k identifikaci RollerDrive. Je to zapotřebí pro správné použití RollerDrive. INTERROLL 6 a 03/10 16:1 37 W 24 VDC 0,05 0,98 m/s EC Interroll Engineering GmbH/D RollerDrive 7 8 Typový štítek 1 Výrobce 2 Datum výroby 3 Převod převodovky do pomala 4 Výkon 5 Jmenovité napětí 6 Rozmezí rychlosti 7 Typ RollerDrive 8 Sériové číslo Identifikace produktu K identifikaci RollerDrive jsou zapotřebí následující údaje. Do posledního sloupce můžete zanést hodnoty svého RollerDrive. Informace Možná hodnota Vlastní hodnota Typový štítek RollerDrive Průměr trubky Materiál trubek Montážní délka válečku Převodový pohon válečku Hřídel nepoháněné strany Typ motoru Převodový poměr Sériové číslo 50 mm nebo 1,9 in Galvanicky pozinkovaný, hliníkový nebo z ušlechtilé oceli (s nasazovacími prvky nebo bez nich) EL/BF Druh převodu Odpružená hřídel nebo hřídel s vnitřním závitem (viz "Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku)", strana 14) 9

12 Informace o výrobku Technické údaje Jmenovité napětí 24 V DC Rozsah napětí 18 až 28 V DC Proud naprázdno 0,4 A Jmenovitý proud 2 A Maximální rozběhový proud 5 A Jmenovitý výkon 32 W Maximální zbytkové vlnění zdroje 3 % Maximální počet startů/zastavení za 30 minutu Maximální hladina hluku (ve 55 db (A) 1) smontovaném stavu) Třída ochrany IP54 nebo IP66 Okolní teplota v provozu 0 C až 40 C (32 F až 104 F) Okolní teplota při přepravě a -30 C až +75 C (-22 F až +167 F) uskladnění Vlhkost vzduchu 5 až 85 % Výška instalace nad mořem max m (max ft) Tip Data platí pro okolní teplotu 20 C (68 F). Převodový poměr 1) Hodnota se může měnit v závislosti na rozestavěnosti, tvarech profilu a rezonančním chování zařízení. Výkonové parametry RollerDrive EC310 Rozsah rychlostí m/s Jmenovitý kroutící moment Nm Rozběhový moment Nm Moment zastavení Nm 9:1 0,09 až1,75 0,45 1,10 0,36 12:1 0,07 až1,31 0,61 1,46 0,48 16:1 0,05 až0,98 0,81 1,95 0,64 20:1 0,04 až0,78 1,01 2,44 0,80 24:1 0,03 až0,65 1,21 2,92 0,96 36:1 0,02 až0,44 1,82 4,38 1,44 48:1 0,02 až0,33 2,42 5,85 1,92 64:1 0,01 až0,25 3,23 7,80 2,56 96:1 0,01 až0,16 4,84 11,69 3,84 10

13 Informace o výrobku Řídicí karty DriveControls pro RollerDrive EC310 Interroll doporučuje použití RollerDrive EC310 spolu s příslušnými řídicími kartami Interroll DriveControl 20 nebo 54. Tip Detailnější údaje k řídicí kartě DriveControl naleznete v příslušném provozním návodu a příslušných katalozích, resp. jsou zveřejněny na internetu Nastavení rychlosti Pokud nepoužíváte doporučenou řídicí kartu (viz "Řídicí karty DriveControls pro RollerDrive EC310", strana 11), můžete měnit rychlost RollerDrive EC310 tak, že měníte napětí na pinu 5 motorového konektoru. Nastavení rychlosti na DriveControl Nastavení přepínačů DIP na řídicí Rychlost při převodovém poměru kartě DriveControl m/s A B C D 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 zap zap zap zap 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 zap zap zap vyp 1,63 1,22 0,92 0,73 0,61 0,41 0,31 0,23 0,15 zap zap vyp zap 1,51 1,13 0,85 0,68 0,57 0,38 0,28 0,21 0,14 zap zap vyp vyp 1,39 1,04 0,78 0,62 0,52 0,35 0,26 0,20 0,13 zap vyp zap zap 1,27 0,95 0,72 0,57 0,48 0,32 0,24 0,18 0,12 zap vyp zap vyp 1,15 0,86 0,65 0,52 0,43 0,29 0,22 0,16 0,11 zap vyp vyp zap 1,03 0,78 0,58 0,47 0,39 0,26 0,19 0,15 0,10 zap vyp vyp vyp 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 vyp zap zap zap 0,80 0,60 0,45 0,36 0,30 0,20 0,15 0,11 0,07 vyp zap zap vyp 0,68 0,51 0,38 0,31 0,25 0,17 0,13 0,10 0,06 vyp zap vyp zap 0,56 0,42 0,32 0,25 0,21 0,14 0,11 0,08 0,05 vyp zap vyp vyp 0,44 0,33 0,25 0,19 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04 vyp vyp zap zap 0,32 0,24 0,18 0,15 0,12 0,08 0,06 0,05 0,03 vyp vyp zap vyp 0,21 0,15 0,12 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 vyp vyp vyp zap 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 vyp vyp vyp vyp Zastavení nebo podle odpovídajících signálů na přípojkách Speed A-C 11

14 Informace o výrobku Externí nastavení rychlosti přes digitální vstupy Vstup rychlosti na DriveControl * Rychlost při převodovém poměru m/s A B C 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 H H H 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 H H L 1,47 1,10 0,83 0,66 0,55 0,37 0,28 0,21 0,14 H L H 1,19 0,89 0,67 0,53 0,45 0,30 0,22 0,17 0,11 H L L 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 L H H 0,64 0,48 0,36 0,29 0,24 0,16 0,12 0,09 0,06 L H L 0,36 0,27 0,20 0,17 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03 L L H 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 L L L * H = logicky aktivní; L = logicky neaktivní 12

15 Informace o výrobku Motorová zástrčka Pin Barva Funkce Hodnota 1 hnědá Vstup zdroje napětí (+) Jmenovité napětí: 24 VDC Rozmezí napětí: 18 až 28 VDC 2 bílá Směr otáčení, z pohledu konce kabelu RollerDrive U < 4 V = proti směru hodinových ručiček U > 7 V = ve směru hodinových ručiček 3 modrá Zem pro zdroj napětí a Ukostření signál (-) 4 černá Výstup poruchy Open Collector U cesat = 0,5 V při I c = 5 ma U max = 30 V I cmax = 5 ma Chyba: Signál nízký Žádná chyba: Signál vysoký 5 šedá Analogový spouštěcí signál rychlosti Viz tabulka níže Analogový spouštěcí signál rychlosti (pin 5) Rozsah napětí Zastavení (stav zabrzdění) Rychlost Max. rychlost 0 až 24 V DC 0 až 2,3 V DC 2,3 VDC až 10 VDC (míra zvýšení od 2,3 V DC: 740 ot/min (otáčky motoru) lineární odlehčení mezi 2,3 a 10 V DC) 10 VDC až 24 VDC Dopravní rychlost vyplývá z převodového poměru a žádané hodnoty. (další informace viz "Nastavení rychlosti", strana 11) Tip Pokud není RollerDrive spojen přímo s příslušnou řídicí kartou DriveControl nebo prodlužovacím kabelem Interroll, připojte motorový konektor pomocí zaklapávací zástrčky Conec M8. UPOZORNĚNÍ Pin 1 a 3 nejsou zajištěny proti záměně pólů. Poškození motoru. Zajistěte správnou polaritu. 13

16 Informace o výrobku Rozměry motorové hřídele 11 mm (0,44 in) hex 16 mm (0,63 in) M12 x 1 mm 480mm (18,9 in) 5 mm (0,2 in) BF/EL Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku) Přímý úsek 11 mm (0,44 in) šestihran, Odpružená hřídel Hřídel s čepem s vnitřním závitem M8 (FTM8) Přímý IP66 10 mm (0,39 in) SW 13 mm (0,51 in) Hlava kruhového řemenu Hlava PolyVee 14

17 Informace o výrobku Hlava PolyVee IP66 11 mm (0,44 in) šestihran, Odpružená hřídel Hřídel s čepem s vnitřním závitem M8 (FTM8) 31 mm (1,22 in) 4 mm (0,16 in) Hlava ozubeného řemenu ø43 mm (1,7 in) SW 13 mm (0,51 in) Poly-Chain GT; rozteč zubů 8mm; 18 zubů Hlava řetězového kola 11 mm hřídel s šestihranem (0,44 in); 3/8 palce rozteč zubů; 20 zubů BF/EL = mezi rámy/montážní délka Uspořádání kruhových řemínků do drážek Hřídel s čepem s vnitřním závitem IGM8, jednoduché uložení 15

18 Informace o výrobku Odpružená šestihranná hřídel, dvojité uložení Tip Možná jsou i další uspořádání drážek na trubce. Kónické RollerDrive Pro konické RollerDrives musí být z obou stran existovat úhlové vyrovnání 1,8, aby se zabránilo namáhání RollerDrive ohybem. 16

19 Transport a uložení Přeprava Každý RollerDrive je na koncích opatřen ochrannými kryty. POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného transportu Transport nechte provést jen autorizovaným personálem. Dbejte následujících pokynů. Palety nestohujte na sebe. Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Před transportem zkontroluje, zda jsou RollerDrive správně upevněné. Při transportu se vyhněte silným nárazům. Po transportu zkontrolujte každý RollerDrive, zda není viditelně poškozen. Pokud zjistíte poškození, vyfotografujte poškozené části. V případě poškození při transportu informujte neprodleně dopravce a Interroll, abyste neztratili nároky na náhradu škody. RollerDrive nevystavujte silnému kolísání teplot, mohlo by to vést k vytváření kondenzátu. Uložení POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného uložení Palety nestohujte na sebe. Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Po uložení zkontrolujte každý RollerDrive, zda není viditelně poškozen. 17

20 Montáž a instalace Výstražná upozornění pro montáž POZOR Rotující části Nebezpečí zhmoždění prstů Nesahejte prsty mezi RollerDrive a kruhový řemínek, řemen PolyVee nebo válečkový řetěz. Namontujte ochranné zařízení (např. ochranný kryt), abyste zabránili sevření prstů v kruhovém řemínku, řemenu PolyVee nebo válečkovém řetězu. Na dopravník upevněte vhodné výstražné upozornění. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí věcných škod, které mohou vést k výpadku nebo zkrácené životnostirollerdrive. Dbejte následujících pokynů. RollerDrive Abyste zabránili vnitřnímu poškození, nenechte spadnout nebo jej nepoužívejte neodborně. Před montáží zkontrolujte viditelné škody každého RollerDrive. Abyste předcházeli poškození vnitřních spojů, nejistěte, nenoste nebo nedržte RollerDrive za motorový kabel. Nezavádějte RollerDrive do rámu dopravníku silou. Do otvorů rámu dopravníku musí jít snadno zavést. Dbejte na správný utahovací moment šestihranné matice RollerDrive, aby se zabránilo otáčení hřídele v rámu dopravníku a přetočení kabelů.(viz "Zajištění RollerDrive v rámu dopravníku", strana 22). Nepřetáčejte motorový kabel. 18

21 Montáž a instalace Výstražná upozornění k elektrické instalaci UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození motoru a/nebo kabelů u RollerDrive Dbejte následujících bezpečnostních pokynů. Elektroinstalační práce nechte provést jen autorizovaným personálem. Před instalací, odstraněním nebo zapojením RollerDrive ji odpojte od napětí. RollerDrive resp. řídicí kartu nikdy neprovozujte se střídavým proudem, mohlo by to způsobit neopravitelné poškození přístroje. Motorový konektor nevystavuje příliš velkému zatížení v tahu resp. tlaku. Při ohnutí kabelu nebo při násilném navlečení vějířkovité podložky přes kabel by mohla být poškozena izolace kabelu a mohlo by to způsobit poruchu RollerDrive. Zajistěte správné uzemnění RollerDrive, řídicí karty a zdroje napětí 24 V DC prostřednictvím rámu dopravníku nebo podpěrné konstrukce, do které jsou RollerDrive a řídicí karta instalovány. Neodborné uzemnění může způsobit statický náboj, které může mít za následek poruchu nebo předčasný výpadek motoru nebo řídicí karty. Neohýbejte motorový kabel u motorové hřídele. Přidejte minimálně 12 mm (0,5 in) kabelu pro vyrovnání zatížení v tahu resp. tlaku. Spouštěcí signál dát teprve se zpožděním min. 500 ms po připojení napájecího napětí. Souběžné zapniutí napájecího napětí a spouštěcího signálu vede k proudovým špičkám větším než 5 A a poškozuje RollerDrive. 19

22 Montáž a instalace Montáž RollerDrive Zavedení motorové hřídele Obalové prostředky a přepravní pojistky z RollerDrive vyjmout. Tip Při montáži RollerDrive především do profilů s nanesenou vrstvou nátěru se musí zajistit, aby připevňovací matice případně eventuálně použité pojistné podložky nebo momentové pojistky vytvořily s profilem elektrický kontakt, aby tím byl umožněn zemnící kontakt. Pro pojistné podložky obsažené v rozsahu dodávky se musí ověřit zajištění momentu ve vztahu k postrannímu profilu. První pár podložek Nord-Lock nasunout na hřídel motoru. Přitom je třeba zajistit, aby podložky se šikmým odstupňováním ležely k sobě. Kabel motoru a osu motoru zavést do šestihranného otvoru o velikosti min. 11,2 mm (0,44 in) nebo do kulatého otvoru o velikosti min. 12,2 mm (0,48 in) v dopravním rámu. UPOZORNĚNÍ Poškození vnitřních součástí RollerDrive v důsledku neodborného zacházení Pojistnou matici ještě nemontujte. Neohýbejte motorový kabel u motorové hřídele. Přidejte minimálně 12 mm (0,5 in) kabelu pro vyrovnání zatížení v tahu resp. tlaku. Jeden nebo dva kruhové řemeny 4 mm, max. 5 mm (3/16 in) nebo řemeny PolyVee (pokud jsou použity) nastavit do polohy. 20

23 Montáž a instalace Zavedení nepoháněné hřídele Jak se má nepoháněná hřídel zavést do rámu dopravníku, závisí na druhu hřídele. Nejjednodušší je instalace odpružené hřídele. Zavedení odpružené šestihranné hřídele Zatlačte odpruženou hřídel dovnitř a vyrovnejte ji podle otvoru v rámu dopravníku. Uvolněte odpruženou šestihrannou hřídel, jakmile zaskočí do otvoru rámu dopravníku. Zavedení hřídelového čepu s vnitřním závitem Na šroub M8x20 nasaďte pérovou podložku. RollerDrive vyrovnejte podle otvoru v rámu dopravníku a zaveďte šroub M8 s pérovou podložkou. Čep hřídele zajistěte rozvidleným klíčem proti otáčení (podle provedení čepu hřídele klíč 13 mm resp. klíč 19 mm, viz "Uspořádání kruhových řemínků do drážek", strana 15). Šroub utáhněte momentovým klíčem s utahovacím momentem 20 Nm (177 inlbs), až se pérová podložka zcela stlačí. 21

24 Montáž a instalace Zajištění RollerDrive v rámu dopravníku Na hřídeli se přímo u trubky nachází matice a pojistná podložka. Tato vnitřní matice byla předmontována a zajištěna ve správné poloze. Tip Neotáčejte vnitřní maticí a pojistnou podložkou. Zajistěte vnitřní matici proti otočení pomocí rozvidleného klíče 19 mm. U konfigurace IP66 použijte rozvidlený klíč 36 mm. Druhý pár podložek Nord-Lock a šestihrannou matici stáhnout přes kabel motoru a našroubovat na hřídel motoru se závitem. Zajistit, aby se na obou stranách profilu nacházel pár podložek Nord-Lock. Tuto vnější matici utáhněte momentovým klíčem s utahovacím momentem 35 Nm (308 in-lbf) a přitom se ujistěte, že se netočí vnitřní matice. Tip U kónických RollerDrive je nutné úhlové vyrovnání na straně u motoru, aby se zabránilo namáhání RollerDrive ohybem. Montážní nástroj Pro montáž řemenu PolyVee můžete použít montážní nástroj tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Pro zmenšení vzdálenosti mezi sousedními válečky vložte montážní nástroj mezi dva válečky. Tip Rozměry montážního nástroje závisí na vzdálenosti mezi válečky a na průměru trubky válečku. 22

25 Montáž a instalace Elektrická instalace Pokud používáte doporučenou řídicí kartu DriveControl (viz "Řídicí karty DriveControls pro RollerDrive EC310", strana 11), připojte motorový konektor k DriveControl. Pokud nepoužíváte řídicí kartu DriveControl, připojte k motorovému konektoru Vámi používané řízení (osazení pinů konektoru viz "Motorová zástrčka", strana 13) 23

26 Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Kontroly před prvním uvedením do provozu Zkontrolujte, zda mezi předměty a rotujícími resp. pohyblivými součástmi nejsou žádná dotyková místa. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utaženy podle specifikace. Zkontrolujte, zda v důsledku rozhraní k jiným komponentám nevznikají další nebezpečné oblasti. Zkontrolujte, zda zapojení souhlasí se specifikací a zákonnými ustanoveními. Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Zkontrolujte, zda se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržují žádné osoby. Tip Informace pro uvedení do provozu naleznete v provozním návodu řídicí karty resp. v návodu k provozu Vámi používaného řízení motoru. Provoz POZOR Rotující části a neúmyslný rozběh Nebezpečí zhmoždění prstů Nesahejte prsty mezi RollerDrive a kruhový řemínek, řemen PolyVee nebo válečkový řetěz. Neodstraňujte ochranná zařízení. Nepřibližujte prsty, vlasy nebo volný oděv k RollerDrive. UPOZORNĚNÍ Poškození motoru nebo řízení motoru indukcí Neposouvejte žádné předměty po válečkovém dopravníku ručně. RollerDrive manuálně netočte. Kontroly před každým uvedením do provozu Zkontrolujte RollerDrive, zda nemá viditelná poškození. Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Zkontrolujte, zda se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržují žádné osoby. Přesně specifikujte a sledujte pokládání dopravovaného materiálu na pás. Zkontrolujte, zda není RollerDrive nikde blokovaný. Tip Okolní podmínky při provozu viz "Technické údaje", strana 10 Chování při úrazu nebo při poruše Dopravník okamžitě zastavte a zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Při úrazu: Poskytněte první pomoc a zavolejte na tísňovou linku. Informujte odpovědné osoby. Nechejte odstranit poruchu odborným personálem. Dopravník znovu spusťte jen se souhlasem odborného personálu. 24

27 Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku nesprávné manipulace Údržbu a čištění nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Údržbářské práce provádějte jen ve stavu bez napětí. RollerDrive zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Umístěte informační tabulky, které upozorňují na provádění údržbářských prací. Údržba Kontrola RollerDrive Pokud by RollerDrive nebyl zajištěn dle pokynů k instalaci (viz "Montáž a instalace", strana 18), mohl by se otáčet v otvoru rámu dopravníku. Tím by se přetočil kabel a RollerDrive by se mohl poškodit. RollerDrive jednou měsíčně kontrolujte, zda nemá viditelné škody. Jednou ročně zkontrolujte, zda je hřídel RollerDrive správně zajištěná v rámu dopravníku. Výměna RollerDrive Pokud je RollerDrive poškozený nebo vadný, je nutno jej vyměnit. Instalujte nový RollerDrive (viz "Odstavení z provozu", strana 27 a viz "Montáž RollerDrive", strana 20). Čištění Větší povrchové tření má za důsledek, že se snižuje rychlost rotace válečku, protože musí být pro překonání odporu vyvinutý větší výkon. Proto lze v nečistých prostředích pouze pravidelným čištěním zajistit, aby kontakt mezi válečkem a dopravovaným zbožím byl bezporuchový a jen s malými ztrátami. Cizí látky a nečistoty odstraňte z povrchu válečků lehkým kartáčováním jednoduchým kartáčkem na čištění (ne drátěným kartáčkem). Lehké nečistoty odstraňte navlhčeným hadrem. Dbejte přitom na to, aby byl RollerDrive maximálně navlhlý mlhou. K čištění válečku nepoužívejte žádný nástroj s ostrými hranami. 25

Provozní návod Interroll RollerDrive BT100

Provozní návod Interroll RollerDrive BT100 Provozní návod Interroll RollerDrive BT100 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel.: +49 2193 23 0

Více

Provozní návod Interroll RollerDrive EC100 EC110

Provozní návod Interroll RollerDrive EC100 EC110 Provozní návod Interroll RollerDrive EC100 EC110 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel.: +49 2193

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Radiální ventilátor. Návod k používání a obsluze

Radiální ventilátor. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Radiální ventilátor Výrobek Dodavatel název: Radiální ventilátor typ: BG 80 a NV 11-220 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Trubkové pohony řady SOMFY LS 40 Návod k montáži

Trubkové pohony řady SOMFY LS 40 Návod k montáži Přípravné práce na hřídeli Zjištění délky hřídele Délka hřídele B = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru uložení pohonu musí zahrnovat i rozměr upevňovací

Více

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze unistor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

1592P01. max. DC 48 V, 1 A, 20 W

1592P01. max. DC 48 V, 1 A, 20 W 594 59P0 Průtokový spínač pro kapaliny, pro potrubí DN 0 00. QE90 Spínací výkon : Jmenovitý tlak PN5 max. AC 30, A, 6 A max. DC 48, A, 0 W Ruční nastavení funkce kontaktu (spínací NO / rozpínací NC) Stupeň

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 603 Stav k 11/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Boiler DO3670D3. Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí.

Boiler DO3670D3. Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí. 1 Boiler DO3670D3 Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí. Montážní návod Bezpečnostní upozornění Boiler je nutné nechat zapojit pouze

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití. IGNITER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Dynamos - pohon pro posuvné brány

Dynamos - pohon pro posuvné brány Dynamos - pohon pro posuvné brány Instalační a uživatelský návod CZ NÁVOD K INSTALACI Důležité upozornění Příklad instalace Přečtěte si pozorně pokyny k instalaci. Před instalací pohonu zkontrolujte, jsou-li

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34

Více

Kroužkový sběrač. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace

Kroužkový sběrač. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace 50A Kroužkový sběrač Kroužkový sběrač je zařízení, které pomocí sady kroužků a sběračů umožňuje přenos elektrického proudu mezi pevnou a rotující částí. Kroužkový sběrač 50A najde uplatnění zejména v elektrických

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

P l a s t o v é r a d i á l n í v e n t i l á t o r y

P l a s t o v é r a d i á l n í v e n t i l á t o r y P l a s t o v é r a d i á l n í v e n t i l á t o r y O B S A H EPN 1. Bezpečnost. 2 2. Popis... 3 3. Provozní podmínky. 3 4. Skladování a přeprava... 4 5. Montáž.. 4 6. Provoz.. 5 7. Údržba.. 5 8. Opravy..

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

VIESMANN. Servisní návod VITOCELL 100-W. pro odborné pracovníky. Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů

VIESMANN. Servisní návod VITOCELL 100-W. pro odborné pracovníky. Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů Servisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů Upozornění na platnost viz poslední strana VITOCELL 100-W 3/2012 Prosím uschovat! Bezpečnostní

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU PLETIVOVÉ PANELY PRO BYTOVÉ, SKLEPNÍ A PŮDNÍ SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU Protecting People, Property & Processes www.troax.com Jednou věcí je být předním výrobcem na světě Obsah Jinou věcí

Více

Instalační manuál 25455

Instalační manuál 25455 Instalační manuál 25455 25455 Instalační manuál 1. Symboly výstražné značky Nebezpečí Pozor 2. Obecná upozornění Tento manuál je určen pro použití kvalifikovaným personálem, a proto není vhodný pro osoby

Více

Návod k používání a obsluze. ventilátory MULTIFAN

Návod k používání a obsluze. ventilátory MULTIFAN Návod k používání a obsluze ventilátory MULTIFAN Obsah I. BEZPEČNOST PRÁCE 3 II. TECHNICKÝ POPIS 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE...6 IV. MONTÁŽ.13 V. OBSLUHA A ÚDRŽBA..15 VI. BALENÍ, PŘEPRAVA SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE...15

Více

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 -

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - DED 7930 CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - OBSAH Kapitola strana 1. Bezpečnost práce 5 2. Určení zařízení 6 3. Omezení použití 6

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Obsah Symboly... 4 5 V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením. ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10. Návod k montáži AN 4241 cs 06/2012.

FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením. ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10. Návod k montáži AN 4241 cs 06/2012. FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10 Návod k montáži FLENDER couplings FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Verze 1.1. Bourací kladivo. Návod k obsluze. Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800

Verze 1.1. Bourací kladivo. Návod k obsluze. Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800 Verze 1.1 Bourací kladivo Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com STOJAN PRO STOLNÍ PILU POWXQ53600T POWXQ5360 CS 1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ Odstraňte veškeré balicí materiály. Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). Zkontrolujte úplnost obsahu

Více

Textilní popruh Dokamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004

Textilní popruh Dokamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004 999265015-08/2015 cs Odborníci na bednění. Textilní popruh okamatic 13,00m Číslo výrobku: 586231000, 586231500 od roku výroby 2004 Originální provozní příručka Uchovejte pro pozdější použití by oka GmbH,

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

Návod k obsluze. REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06. pro kultivátory řady MS

Návod k obsluze. REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06. pro kultivátory řady MS Návod k obsluze REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06 pro kultivátory řady MS www. kultivatoryprislusenstvi.cz Výrobce: Garden arsenal a.s., Poděbradova 560,Lysá

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU 12 DORMAK 2013 V1_2013 DORMAK, Lda. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Montáž... 4 Přemístění... 5 Provoz štěpkovače... 5 Provoz... 7 Vypnutí...

Více

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Vydání 05.13 Změny vyhrazeny! Obsah Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Obsah Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Pokyny týkající se provozního návodu...

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k použití. ruční ovladač

Návod k použití. ruční ovladač Návod k použití CZ KINTEC ruční ovladač Průběh revize Verze Datum Změna 0.1 27. 3. 2012 první vydání Smluvní ustanovení Firma KINTEC-Solution neručí za škody, které jsou způsobeny: nedbáním návodu firmou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ NÁVOD K INSTALACI Skimmer Požadovaný průtok filtračního zařízení: 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ ETOV A OBCHOD S BAZÉNY 1 Skimmer 082012 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady...str.

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Závěsný skimmer INTEX

Závěsný skimmer INTEX Aktualizováno 21.1.2013 Závěsný skimmer INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Důležitá upozornění Popis součástek Montáž háku na bazény EASY-SET s nafukovacím prstencem Montáž háku na bazény s kovovým rámem Instrukce

Více

Výsekový lis C-PRESS 440

Výsekový lis C-PRESS 440 Návod k obsluze Výsekový lis C-PRESS 440 Obsah 1. Informace pro instalaci a provoz... 3 2. Technické parametry... 4 3. Popis stroje... 5 4. Pracovní režim... 6 5. Doporučená úprava nástroje... 7 6. Odstraňování

Více

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2 LED ovládání Návod k montáži a použití V 1.2 getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu Obsah 1. Všeobecné pokyny...4 1.1 Bezpečnostní

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VICOTEC450 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 4 Funkce 5 4.1

Více

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané provozní podmínky

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI , N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Klapkové pohony zajišťují 2-polohovou a 3-bodovou regulaci pro: vzduchové klapky,

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze Soustruh na dřevo HDB350 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis přístroje 5 Uvedení do provozu 6 Údržba

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více