Provozní návod Interroll RollerDrive EC310

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní návod Interroll RollerDrive EC310"

Transkript

1 Provozní návod Interroll RollerDrive EC310 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu

2 Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel.: Fax: Autorské právo k provoznímu návodu Autorské právo k tomuto provoznímu návodu zůstává společnosti Interroll Engineering GmbH. Provozní návod obsahuje předpisy a výkresy technického charakteru, které se nesmí ani vcelku, ani částečně rozmnožovat, šířit nebo neoprávněně využívat či sdělovat ve prospěch konkurence nebo třetích subjektů.

3 Obsah O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Výstražná upozornění v tomto dokumentu Ostatní symboly Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určením Použití v rozporu s určením Odborný personál Nebezpečí Rozhraní k jiným zařízením Provozní režimy Informace o výrobku Komponenty Popis výrobku Typový štítek RollerDrive Identifikace produktu Technické údaje Výkonové parametry RollerDrive EC Řídicí karty DriveControls pro RollerDrive EC Nastavení rychlosti Motorová zástrčka Rozměry motorové hřídele Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku) Uspořádání kruhových řemínků do drážek Kónické RollerDrive Transport a uložení Přeprava Uložení Montáž a instalace Výstražná upozornění pro montáž Výstražná upozornění k elektrické instalaci Montáž RollerDrive Montážní nástroj Elektrická instalace Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Provoz Chování při úrazu nebo při poruše Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění Údržba Čištění Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad Odstavení z provozu a likvidace Odstavení z provozu Likvidace Příloha Příslušenství Prohlášení k montáži

4 O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Obsah tohoto provozního návodu Platnost tohoto provozního návodu Tento provozní návod je součástí výrobku Tento provozní návod obsahuje důležitá upozornění a informace o různých provozních fázích RollerDrive EC310: Transport, montáž a uvádění do provozu Bezpečný provoz, údržba, pomoc při odstraňování poruch, likvidace Příslušenství Provozní návod popisuje RollerDrive EC310 v okamžiku expedice společností Interroll. Pro zvláštní provedení platí dodatečně k tomuto provoznímu návodu zvláštní smluvní dohody a technické podklady. Pro bezporuchový a bezpečný provoz a splnění eventuálních záručních nároků si přečtěte před manipulací s RollerDrive EC310 provozní návod a dodržte jeho pokyny. Provozní návod uchovávejte v blízkosti RollerDrive EC310. Provozní návod předejte každému dalšímu provozovateli nebo uživateli RollerDrive EC310. Za škody a provozní poruchy, které vyplývají z nedodržování tohoto provozního návodu, nepřebírá Interroll žádnou odpovědnost. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu ještě nějaké dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve své blízkosti naleznete na poslední straně. Výstražná upozornění v tomto dokumentu Výstražná upozornění v tomto dokumentu varují před riziky, která mohou nastat při manipulaci s RollerDrive EC310. Relevantní výstražná upozornění naleznete v kapitole viz "Bezpečnost", strana 4 a na začátku každé kapitoly. Výstražná upozornění vyjadřují tři stupně rizika. Poznáte je podle těchto signálních slov: Nebezpečí Varování Upozornění Signální slovo Nebezpečí Varování Upozornění Význam varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, má za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek nepatrné resp. lehké poranění. 2

5 O tomto dokumentu Struktura výstražného upozornění NEBEZPEČÍ Zde je uveden druh a zdroj hrozícího nebezpečí Zde jsou uvedeny možné následky při nedbání výstražného upozornění Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete odvrátit nebezpečí. Ostatní symboly UPOZORNĚNÍ Tato značka upozorňuje na možné věcné škody. Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete zabránit věcným škodám. Důležité Tato značka odkazuje na nějaké bezpečnostní upozornění. Tip Tato značka odkazuje na užitečné a důležité informace. Tato značka odkazuje na postup, který se má provést. 3

6 Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny RollerDrive EC310 je sestrojena podle aktuálního stavu techniky a je dodávána jako provozně bezpečná, přesto mohou při použití vzniknout rizika: Rizika úrazu nebo ohrožení života uživatele nebo třetích osob Negativní ovlivnění RollerDrive a jiných situací. Důležité Při nerespektování upozornění v tomto provozním návodu může dojít k životu nebezpečným úrazům. Před zahájením práce s RollerDrive si přečtěte celý provozní návod, a řiďte se jeho bezpečnostními pokyny. Práci s RollerDrive smí vykonávat pouze vyškolený personál. Při práci s RollerDrive uchovávejte vždy provozní návod v blízkosti pracoviště, abyste do něj mohli případně rychle nahlédnout. Vždy dodržujte platné národní bezpečnostní předpisy. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu ještě nějaké dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve Vaší blízkosti naleznete na poslední straně. Použití v souladu s určením RollerDrive EC310 lze používat jen pro průmyslové účely a v jeho prostředí, a je vhodný výlučně k transportu kusového zboží, jako jsou součásti, kartóny nebo krabice. Je nutno jej integrovat do dopravní jednotky resp. dopravní linky. Všechny ostatní způsoby využití nejsou považovány za použití v souladu s určením. Nepřípustné jsou svévolné změny, negativně ovlivňující bezpečnost výrobku. RollerDrive EC310 se smí provozovat jen ve stanovených výkonnostních mezích. Použití v rozporu s určením RollerDrive EC310 není vhodný k transportu osob, sypkých materiálů a miniaturních součástek. RollerDrive není dimenzován na nárazové zatížení nebo tlakové vlny. Jiné použití, které není v souladu s určeným použitím RollerDrive EC310, vyžaduje souhlas firmy Interroll. 4

7 Bezpečnost Odborný personál Odborný personál tvoří osoby, které si přečtou provozní návod, pochopí ho a dokáží odborně provádět práce se zohledněním národních předpisů. Práci s RollerDrive smí vykonávat pouze vyškolený personál, který musí při práci respektovat tyto dokumenty: příslušné návody a výkresy, bezpečnostní pokyny provozního návodu, předpisy a ustanovení, platné speciálně pro toto zařízení, národní nebo místní předpisy a ustanovení o bezpečnosti práce a úrazové prevenci. Nebezpečí Důležité Zde naleznete informace o různých druzích rizik nebo škod, které se mohou vyskytnout v souvislosti s provozem RollerDrive EC310. Poškození zdraví Elektrická energie Rotující části Horko Pracovní prostředí Poruchy při provozu Údržba Neúmyslný rozběh Údržbářské a opravářské práce na zařízení nechte provádět jen od autorizovaného odborného personálu při dodržování platných předpisů. Před zapnutím RollerDrive se ujistěte, že se v blízkosti dopravníku nezdržují žádné nepovolané osoby. Instalační práce a práce při údržbě provádějte jen ve stavu bez napětí. Zajistěte RollerDrive proti neúmyslnému zapnutí. Nepřibližujte prsty nebo vlasy k pohyblivým součástem. V případě dlouhých vlasů noste vlasovou síťku. Noste těsně přiléhavý pracovní oděv. Nenoste šperky jako jsou řetízky nebo náramky. Noste ochrannou obuv. RollerDrive se během provozu nedotýkat. V aplikacích s vysokými spínacími cykly může teplota trubky dosáhnout až 60 C (140 F). RollerDrive nepoužívejte v prostředí ohroženém výbuchem. Z pracovní oblasti odstraňte nepotřebný materiál a předměty. Noste ochrannou obuv. Předepište a sledujte opatrné pokládání dopravovaného materiálu. RollerDrive pravidelně kontrolujte, zda nemá viditelné škody. Při výskytu kouře, neobvyklých zvuků nebo při zablokovaném nebo vadném dopravovaném materiálu RollerDrive ihned zastavte a zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Neprodleně kontaktujte odborný personál, aby zjistil příčinu poruchy. Během provozu nevstupujte na RollerDrive. Jelikož jde o bezúdržbový výrobek, postačí pravidelná kontrola RollerDrive, zda nemá viditelné škody, nevydává nezvyklé zvuky a zda jsou šrouby a matice pevně utažené. RollerDrive neotevírejte. Zejména při montáži, údržbě a v případě poruchy zajistěte, aby se RollerDrive nemohl neúmyslně rozběhnout. 5

8 Bezpečnost Rozhraní k jiným zařízením V případě začlenění RollerDrive do dopravního zařízení se mohou vyskytovat nebezpečná místa. Tato místa nejsou součástí tohoto provozního návodu a musí se analyzovat při vývoji, instalaci a uvedení dopravního zařízení do provozu. Po začlenění RollerDrive do dopravního zařízení je nutno před zapnutím dopravníku zkontrolovat celou linku, zda případně nevznikla nová nebezpečná místa. Provozní režimy Normální provoz Zvláštní provoz Provoz v zabudovaném stavu u koncového zákazníka jako součást v dopravníku v celé lince. Všechny ty provozní režimy, které jsou nezbytné k zajištění a udržení bezpečného normálního provozu. Zvláštní provozní režim Vysvětlivka Poznámka Transport/Skladování Nakládání a vykládání, transport a - skladování Montáž/Uvádění do provozu Montáž u koncového zákazníka a Ve stavu bez napětí provedení zkušebního běhu Čištění Vnější čištění Ve stavu bez napětí Údržba/Opravy Seznam údržbářských a servisních Ve stavu bez napětí prací Hledání poruch Vyhledávání závad v případě chyby Ve stavu bez napětí Odstraňování poruch Odstranění poruchy Ve stavu bez napětí Odstavení z provozu Demontáž z dopravníku Ve stavu bez napětí Likvidace LikvidaceRollerDrive a balení - 6

9 Informace o výrobku Komponenty RollerDrive EC310 1 Motorový konektor s kabelem 2 Hřídel motoru 3 Dno ložiska poháněné strany 4 Motor 5 Připevňovací šroub pro hřídel nepoháněné strany 6 Dno ložiska nepoháněné strany 7 Trubka 8 Spojka trubky 9 Převodovka 7

10 Informace o výrobku Popis výrobku RollerDrive EC310 je elektronicky komutovaný hnací válec. Elektronika motoru, motory a převody jsou zabudované do RollerDrive. Má devět stupňů převodu a lze jej provozovat konstantní dopravní rychlostí. Ochrana proti přetížení Zádržná brzda (Zero Motion Hold) Rekuperace energie Za účelem ochrany proti přetížení disponuje systém více systémy: Taktování při zastavení: Pokud je RollerDrive blokován a současně je vydán příkaz k pohybu, motor se každé tři sekundy pokouší po jednu sekundu desetkrát nastartovat. Pokud je po těchto deseti pokusech RollerDrive stále blokován, je nastaven signál poruchy a RollerDrive se pokouší znovu nastartovat v cyklu 60:1 (nový start po dobu jedné sekundy každých 60 sekund) do té doby, než je blokování odstraněno. I když je systém v režimu taktování při zastavení po delší dobu, RollerDrive se nepoškodí. Pokud se RollerDrive opět rozběhne s požadovanou rychlostí nebo je zrušen povel k chodu, signál poruchy se deaktivuje. Pomalý chod: Pokud se po více než deset sekund vyskytne odchylka od zvolené rychlosti +/- 20 %, motor se vypne a je nastaven signál poruchy. Po 60 sekundách se RollerDrive pokusí znovu nastartovat. Pokud se RollerDrive opět rozběhne s požadovanou rychlostí nebo je zrušen povel k chodu, signál poruchy se deaktivuje. Sledování teploty: Teplota motoru a elektronických konstrukčních skupin se sleduje. Při správném použití může být váleček s potřebnými řídicími prvky namontován do dopravníku, a poté po dobu životnosti provozován bez údržby. RollerDrive EC310 je vybavena elektronickou zádržnou brzdou, která umožňuje použití ve stoupajících a klesajících dopravnících. Přitom se v případě, že nepřichází žádný signál k pohonu, rotor motoru udržuje ve své poloze. Při výpadku napájecího napětí ztratí zádržná brzda svůj účinek, protože se nejedná o mechanickou brzdu. RollerDrive EC310 vrací při brzdění dopravovaného materiálu energii zpět. To v provozu přispívá k menšímu ohřívání motoru a zlepšuje energetickou bilanci zařízení. Interroll DriveControls jsou vybaveny obvodem, který brání nárůstu napájecího napětí ve zdroji nad 28 V. Při montáži se musí zajistit, aby použité síťové zdroje byly způsobilé rekuperace. 8

11 Informace o výrobku Typový štítek RollerDrive Údaje na typovém štítku RollerDrive slouží k identifikaci RollerDrive. Je to zapotřebí pro správné použití RollerDrive. INTERROLL 6 a 03/10 16:1 37 W 24 VDC 0,05 0,98 m/s EC Interroll Engineering GmbH/D RollerDrive 7 8 Typový štítek 1 Výrobce 2 Datum výroby 3 Převod převodovky do pomala 4 Výkon 5 Jmenovité napětí 6 Rozmezí rychlosti 7 Typ RollerDrive 8 Sériové číslo Identifikace produktu K identifikaci RollerDrive jsou zapotřebí následující údaje. Do posledního sloupce můžete zanést hodnoty svého RollerDrive. Informace Možná hodnota Vlastní hodnota Typový štítek RollerDrive Průměr trubky Materiál trubek Montážní délka válečku Převodový pohon válečku Hřídel nepoháněné strany Typ motoru Převodový poměr Sériové číslo 50 mm nebo 1,9 in Galvanicky pozinkovaný, hliníkový nebo z ušlechtilé oceli (s nasazovacími prvky nebo bez nich) EL/BF Druh převodu Odpružená hřídel nebo hřídel s vnitřním závitem (viz "Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku)", strana 14) 9

12 Informace o výrobku Technické údaje Jmenovité napětí 24 V DC Rozsah napětí 18 až 28 V DC Proud naprázdno 0,4 A Jmenovitý proud 2 A Maximální rozběhový proud 5 A Jmenovitý výkon 32 W Maximální zbytkové vlnění zdroje 3 % Maximální počet startů/zastavení za 30 minutu Maximální hladina hluku (ve 55 db (A) 1) smontovaném stavu) Třída ochrany IP54 nebo IP66 Okolní teplota v provozu 0 C až 40 C (32 F až 104 F) Okolní teplota při přepravě a -30 C až +75 C (-22 F až +167 F) uskladnění Vlhkost vzduchu 5 až 85 % Výška instalace nad mořem max m (max ft) Tip Data platí pro okolní teplotu 20 C (68 F). Převodový poměr 1) Hodnota se může měnit v závislosti na rozestavěnosti, tvarech profilu a rezonančním chování zařízení. Výkonové parametry RollerDrive EC310 Rozsah rychlostí m/s Jmenovitý kroutící moment Nm Rozběhový moment Nm Moment zastavení Nm 9:1 0,09 až1,75 0,45 1,10 0,36 12:1 0,07 až1,31 0,61 1,46 0,48 16:1 0,05 až0,98 0,81 1,95 0,64 20:1 0,04 až0,78 1,01 2,44 0,80 24:1 0,03 až0,65 1,21 2,92 0,96 36:1 0,02 až0,44 1,82 4,38 1,44 48:1 0,02 až0,33 2,42 5,85 1,92 64:1 0,01 až0,25 3,23 7,80 2,56 96:1 0,01 až0,16 4,84 11,69 3,84 10

13 Informace o výrobku Řídicí karty DriveControls pro RollerDrive EC310 Interroll doporučuje použití RollerDrive EC310 spolu s příslušnými řídicími kartami Interroll DriveControl 20 nebo 54. Tip Detailnější údaje k řídicí kartě DriveControl naleznete v příslušném provozním návodu a příslušných katalozích, resp. jsou zveřejněny na internetu Nastavení rychlosti Pokud nepoužíváte doporučenou řídicí kartu (viz "Řídicí karty DriveControls pro RollerDrive EC310", strana 11), můžete měnit rychlost RollerDrive EC310 tak, že měníte napětí na pinu 5 motorového konektoru. Nastavení rychlosti na DriveControl Nastavení přepínačů DIP na řídicí Rychlost při převodovém poměru kartě DriveControl m/s A B C D 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 zap zap zap zap 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 zap zap zap vyp 1,63 1,22 0,92 0,73 0,61 0,41 0,31 0,23 0,15 zap zap vyp zap 1,51 1,13 0,85 0,68 0,57 0,38 0,28 0,21 0,14 zap zap vyp vyp 1,39 1,04 0,78 0,62 0,52 0,35 0,26 0,20 0,13 zap vyp zap zap 1,27 0,95 0,72 0,57 0,48 0,32 0,24 0,18 0,12 zap vyp zap vyp 1,15 0,86 0,65 0,52 0,43 0,29 0,22 0,16 0,11 zap vyp vyp zap 1,03 0,78 0,58 0,47 0,39 0,26 0,19 0,15 0,10 zap vyp vyp vyp 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 vyp zap zap zap 0,80 0,60 0,45 0,36 0,30 0,20 0,15 0,11 0,07 vyp zap zap vyp 0,68 0,51 0,38 0,31 0,25 0,17 0,13 0,10 0,06 vyp zap vyp zap 0,56 0,42 0,32 0,25 0,21 0,14 0,11 0,08 0,05 vyp zap vyp vyp 0,44 0,33 0,25 0,19 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04 vyp vyp zap zap 0,32 0,24 0,18 0,15 0,12 0,08 0,06 0,05 0,03 vyp vyp zap vyp 0,21 0,15 0,12 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 vyp vyp vyp zap 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 vyp vyp vyp vyp Zastavení nebo podle odpovídajících signálů na přípojkách Speed A-C 11

14 Informace o výrobku Externí nastavení rychlosti přes digitální vstupy Vstup rychlosti na DriveControl * Rychlost při převodovém poměru m/s A B C 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 H H H 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 H H L 1,47 1,10 0,83 0,66 0,55 0,37 0,28 0,21 0,14 H L H 1,19 0,89 0,67 0,53 0,45 0,30 0,22 0,17 0,11 H L L 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 L H H 0,64 0,48 0,36 0,29 0,24 0,16 0,12 0,09 0,06 L H L 0,36 0,27 0,20 0,17 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03 L L H 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 L L L * H = logicky aktivní; L = logicky neaktivní 12

15 Informace o výrobku Motorová zástrčka Pin Barva Funkce Hodnota 1 hnědá Vstup zdroje napětí (+) Jmenovité napětí: 24 VDC Rozmezí napětí: 18 až 28 VDC 2 bílá Směr otáčení, z pohledu konce kabelu RollerDrive U < 4 V = proti směru hodinových ručiček U > 7 V = ve směru hodinových ručiček 3 modrá Zem pro zdroj napětí a Ukostření signál (-) 4 černá Výstup poruchy Open Collector U cesat = 0,5 V při I c = 5 ma U max = 30 V I cmax = 5 ma Chyba: Signál nízký Žádná chyba: Signál vysoký 5 šedá Analogový spouštěcí signál rychlosti Viz tabulka níže Analogový spouštěcí signál rychlosti (pin 5) Rozsah napětí Zastavení (stav zabrzdění) Rychlost Max. rychlost 0 až 24 V DC 0 až 2,3 V DC 2,3 VDC až 10 VDC (míra zvýšení od 2,3 V DC: 740 ot/min (otáčky motoru) lineární odlehčení mezi 2,3 a 10 V DC) 10 VDC až 24 VDC Dopravní rychlost vyplývá z převodového poměru a žádané hodnoty. (další informace viz "Nastavení rychlosti", strana 11) Tip Pokud není RollerDrive spojen přímo s příslušnou řídicí kartou DriveControl nebo prodlužovacím kabelem Interroll, připojte motorový konektor pomocí zaklapávací zástrčky Conec M8. UPOZORNĚNÍ Pin 1 a 3 nejsou zajištěny proti záměně pólů. Poškození motoru. Zajistěte správnou polaritu. 13

16 Informace o výrobku Rozměry motorové hřídele 11 mm (0,44 in) hex 16 mm (0,63 in) M12 x 1 mm 480mm (18,9 in) 5 mm (0,2 in) BF/EL Rozměry čela nepoháněné strany (hnaného válečku) Přímý úsek 11 mm (0,44 in) šestihran, Odpružená hřídel Hřídel s čepem s vnitřním závitem M8 (FTM8) Přímý IP66 10 mm (0,39 in) SW 13 mm (0,51 in) Hlava kruhového řemenu Hlava PolyVee 14

17 Informace o výrobku Hlava PolyVee IP66 11 mm (0,44 in) šestihran, Odpružená hřídel Hřídel s čepem s vnitřním závitem M8 (FTM8) 31 mm (1,22 in) 4 mm (0,16 in) Hlava ozubeného řemenu ø43 mm (1,7 in) SW 13 mm (0,51 in) Poly-Chain GT; rozteč zubů 8mm; 18 zubů Hlava řetězového kola 11 mm hřídel s šestihranem (0,44 in); 3/8 palce rozteč zubů; 20 zubů BF/EL = mezi rámy/montážní délka Uspořádání kruhových řemínků do drážek Hřídel s čepem s vnitřním závitem IGM8, jednoduché uložení 15

18 Informace o výrobku Odpružená šestihranná hřídel, dvojité uložení Tip Možná jsou i další uspořádání drážek na trubce. Kónické RollerDrive Pro konické RollerDrives musí být z obou stran existovat úhlové vyrovnání 1,8, aby se zabránilo namáhání RollerDrive ohybem. 16

19 Transport a uložení Přeprava Každý RollerDrive je na koncích opatřen ochrannými kryty. POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného transportu Transport nechte provést jen autorizovaným personálem. Dbejte následujících pokynů. Palety nestohujte na sebe. Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Před transportem zkontroluje, zda jsou RollerDrive správně upevněné. Při transportu se vyhněte silným nárazům. Po transportu zkontrolujte každý RollerDrive, zda není viditelně poškozen. Pokud zjistíte poškození, vyfotografujte poškozené části. V případě poškození při transportu informujte neprodleně dopravce a Interroll, abyste neztratili nároky na náhradu škody. RollerDrive nevystavujte silnému kolísání teplot, mohlo by to vést k vytváření kondenzátu. Uložení POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného uložení Palety nestohujte na sebe. Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Po uložení zkontrolujte každý RollerDrive, zda není viditelně poškozen. 17

20 Montáž a instalace Výstražná upozornění pro montáž POZOR Rotující části Nebezpečí zhmoždění prstů Nesahejte prsty mezi RollerDrive a kruhový řemínek, řemen PolyVee nebo válečkový řetěz. Namontujte ochranné zařízení (např. ochranný kryt), abyste zabránili sevření prstů v kruhovém řemínku, řemenu PolyVee nebo válečkovém řetězu. Na dopravník upevněte vhodné výstražné upozornění. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí věcných škod, které mohou vést k výpadku nebo zkrácené životnostirollerdrive. Dbejte následujících pokynů. RollerDrive Abyste zabránili vnitřnímu poškození, nenechte spadnout nebo jej nepoužívejte neodborně. Před montáží zkontrolujte viditelné škody každého RollerDrive. Abyste předcházeli poškození vnitřních spojů, nejistěte, nenoste nebo nedržte RollerDrive za motorový kabel. Nezavádějte RollerDrive do rámu dopravníku silou. Do otvorů rámu dopravníku musí jít snadno zavést. Dbejte na správný utahovací moment šestihranné matice RollerDrive, aby se zabránilo otáčení hřídele v rámu dopravníku a přetočení kabelů.(viz "Zajištění RollerDrive v rámu dopravníku", strana 22). Nepřetáčejte motorový kabel. 18

21 Montáž a instalace Výstražná upozornění k elektrické instalaci UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození motoru a/nebo kabelů u RollerDrive Dbejte následujících bezpečnostních pokynů. Elektroinstalační práce nechte provést jen autorizovaným personálem. Před instalací, odstraněním nebo zapojením RollerDrive ji odpojte od napětí. RollerDrive resp. řídicí kartu nikdy neprovozujte se střídavým proudem, mohlo by to způsobit neopravitelné poškození přístroje. Motorový konektor nevystavuje příliš velkému zatížení v tahu resp. tlaku. Při ohnutí kabelu nebo při násilném navlečení vějířkovité podložky přes kabel by mohla být poškozena izolace kabelu a mohlo by to způsobit poruchu RollerDrive. Zajistěte správné uzemnění RollerDrive, řídicí karty a zdroje napětí 24 V DC prostřednictvím rámu dopravníku nebo podpěrné konstrukce, do které jsou RollerDrive a řídicí karta instalovány. Neodborné uzemnění může způsobit statický náboj, které může mít za následek poruchu nebo předčasný výpadek motoru nebo řídicí karty. Neohýbejte motorový kabel u motorové hřídele. Přidejte minimálně 12 mm (0,5 in) kabelu pro vyrovnání zatížení v tahu resp. tlaku. Spouštěcí signál dát teprve se zpožděním min. 500 ms po připojení napájecího napětí. Souběžné zapniutí napájecího napětí a spouštěcího signálu vede k proudovým špičkám větším než 5 A a poškozuje RollerDrive. 19

22 Montáž a instalace Montáž RollerDrive Zavedení motorové hřídele Obalové prostředky a přepravní pojistky z RollerDrive vyjmout. Tip Při montáži RollerDrive především do profilů s nanesenou vrstvou nátěru se musí zajistit, aby připevňovací matice případně eventuálně použité pojistné podložky nebo momentové pojistky vytvořily s profilem elektrický kontakt, aby tím byl umožněn zemnící kontakt. Pro pojistné podložky obsažené v rozsahu dodávky se musí ověřit zajištění momentu ve vztahu k postrannímu profilu. První pár podložek Nord-Lock nasunout na hřídel motoru. Přitom je třeba zajistit, aby podložky se šikmým odstupňováním ležely k sobě. Kabel motoru a osu motoru zavést do šestihranného otvoru o velikosti min. 11,2 mm (0,44 in) nebo do kulatého otvoru o velikosti min. 12,2 mm (0,48 in) v dopravním rámu. UPOZORNĚNÍ Poškození vnitřních součástí RollerDrive v důsledku neodborného zacházení Pojistnou matici ještě nemontujte. Neohýbejte motorový kabel u motorové hřídele. Přidejte minimálně 12 mm (0,5 in) kabelu pro vyrovnání zatížení v tahu resp. tlaku. Jeden nebo dva kruhové řemeny 4 mm, max. 5 mm (3/16 in) nebo řemeny PolyVee (pokud jsou použity) nastavit do polohy. 20

23 Montáž a instalace Zavedení nepoháněné hřídele Jak se má nepoháněná hřídel zavést do rámu dopravníku, závisí na druhu hřídele. Nejjednodušší je instalace odpružené hřídele. Zavedení odpružené šestihranné hřídele Zatlačte odpruženou hřídel dovnitř a vyrovnejte ji podle otvoru v rámu dopravníku. Uvolněte odpruženou šestihrannou hřídel, jakmile zaskočí do otvoru rámu dopravníku. Zavedení hřídelového čepu s vnitřním závitem Na šroub M8x20 nasaďte pérovou podložku. RollerDrive vyrovnejte podle otvoru v rámu dopravníku a zaveďte šroub M8 s pérovou podložkou. Čep hřídele zajistěte rozvidleným klíčem proti otáčení (podle provedení čepu hřídele klíč 13 mm resp. klíč 19 mm, viz "Uspořádání kruhových řemínků do drážek", strana 15). Šroub utáhněte momentovým klíčem s utahovacím momentem 20 Nm (177 inlbs), až se pérová podložka zcela stlačí. 21

24 Montáž a instalace Zajištění RollerDrive v rámu dopravníku Na hřídeli se přímo u trubky nachází matice a pojistná podložka. Tato vnitřní matice byla předmontována a zajištěna ve správné poloze. Tip Neotáčejte vnitřní maticí a pojistnou podložkou. Zajistěte vnitřní matici proti otočení pomocí rozvidleného klíče 19 mm. U konfigurace IP66 použijte rozvidlený klíč 36 mm. Druhý pár podložek Nord-Lock a šestihrannou matici stáhnout přes kabel motoru a našroubovat na hřídel motoru se závitem. Zajistit, aby se na obou stranách profilu nacházel pár podložek Nord-Lock. Tuto vnější matici utáhněte momentovým klíčem s utahovacím momentem 35 Nm (308 in-lbf) a přitom se ujistěte, že se netočí vnitřní matice. Tip U kónických RollerDrive je nutné úhlové vyrovnání na straně u motoru, aby se zabránilo namáhání RollerDrive ohybem. Montážní nástroj Pro montáž řemenu PolyVee můžete použít montážní nástroj tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Pro zmenšení vzdálenosti mezi sousedními válečky vložte montážní nástroj mezi dva válečky. Tip Rozměry montážního nástroje závisí na vzdálenosti mezi válečky a na průměru trubky válečku. 22

25 Montáž a instalace Elektrická instalace Pokud používáte doporučenou řídicí kartu DriveControl (viz "Řídicí karty DriveControls pro RollerDrive EC310", strana 11), připojte motorový konektor k DriveControl. Pokud nepoužíváte řídicí kartu DriveControl, připojte k motorovému konektoru Vámi používané řízení (osazení pinů konektoru viz "Motorová zástrčka", strana 13) 23

26 Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Kontroly před prvním uvedením do provozu Zkontrolujte, zda mezi předměty a rotujícími resp. pohyblivými součástmi nejsou žádná dotyková místa. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utaženy podle specifikace. Zkontrolujte, zda v důsledku rozhraní k jiným komponentám nevznikají další nebezpečné oblasti. Zkontrolujte, zda zapojení souhlasí se specifikací a zákonnými ustanoveními. Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Zkontrolujte, zda se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržují žádné osoby. Tip Informace pro uvedení do provozu naleznete v provozním návodu řídicí karty resp. v návodu k provozu Vámi používaného řízení motoru. Provoz POZOR Rotující části a neúmyslný rozběh Nebezpečí zhmoždění prstů Nesahejte prsty mezi RollerDrive a kruhový řemínek, řemen PolyVee nebo válečkový řetěz. Neodstraňujte ochranná zařízení. Nepřibližujte prsty, vlasy nebo volný oděv k RollerDrive. UPOZORNĚNÍ Poškození motoru nebo řízení motoru indukcí Neposouvejte žádné předměty po válečkovém dopravníku ručně. RollerDrive manuálně netočte. Kontroly před každým uvedením do provozu Zkontrolujte RollerDrive, zda nemá viditelná poškození. Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Zkontrolujte, zda se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržují žádné osoby. Přesně specifikujte a sledujte pokládání dopravovaného materiálu na pás. Zkontrolujte, zda není RollerDrive nikde blokovaný. Tip Okolní podmínky při provozu viz "Technické údaje", strana 10 Chování při úrazu nebo při poruše Dopravník okamžitě zastavte a zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Při úrazu: Poskytněte první pomoc a zavolejte na tísňovou linku. Informujte odpovědné osoby. Nechejte odstranit poruchu odborným personálem. Dopravník znovu spusťte jen se souhlasem odborného personálu. 24

27 Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku nesprávné manipulace Údržbu a čištění nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Údržbářské práce provádějte jen ve stavu bez napětí. RollerDrive zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Umístěte informační tabulky, které upozorňují na provádění údržbářských prací. Údržba Kontrola RollerDrive Pokud by RollerDrive nebyl zajištěn dle pokynů k instalaci (viz "Montáž a instalace", strana 18), mohl by se otáčet v otvoru rámu dopravníku. Tím by se přetočil kabel a RollerDrive by se mohl poškodit. RollerDrive jednou měsíčně kontrolujte, zda nemá viditelné škody. Jednou ročně zkontrolujte, zda je hřídel RollerDrive správně zajištěná v rámu dopravníku. Výměna RollerDrive Pokud je RollerDrive poškozený nebo vadný, je nutno jej vyměnit. Instalujte nový RollerDrive (viz "Odstavení z provozu", strana 27 a viz "Montáž RollerDrive", strana 20). Čištění Větší povrchové tření má za důsledek, že se snižuje rychlost rotace válečku, protože musí být pro překonání odporu vyvinutý větší výkon. Proto lze v nečistých prostředích pouze pravidelným čištěním zajistit, aby kontakt mezi válečkem a dopravovaným zbožím byl bezporuchový a jen s malými ztrátami. Cizí látky a nečistoty odstraňte z povrchu válečků lehkým kartáčováním jednoduchým kartáčkem na čištění (ne drátěným kartáčkem). Lehké nečistoty odstraňte navlhčeným hadrem. Dbejte přitom na to, aby byl RollerDrive maximálně navlhlý mlhou. K čištění válečku nepoužívejte žádný nástroj s ostrými hranami. 25

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662360 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662360 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC Vydání 10/2008 11662360 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH CZ WBH Šaržové radlicové míchačky WBH INSTALACE, OBSLUHA A ÚDRŽBA Manuál č. MAP.143.--.M.CZ Vydání: A Poslední aktualizace: květen 01 PŮVODNÍ NÁVOD V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, 338 41030 Ponte

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Obsah Grafické znázornění

Více

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 02/2011 Joker 5-12 RT Art.: 80800901 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR . BADU TEC Návod k montáži a pro provoz BETTAR 1 Návod k montáži a pro provoz plastových čerpadel BETTAR 1. Všeobecně Oblast použití: Čerpadlo pro plavecké bazény BETTAR je určeno výhradně pro přečerpávání

Více

Pístové čerpadlo LA 310

Pístové čerpadlo LA 310 Pístové čerpadlo LA 30 Provozní návod - Czech - Vydání 2/3 NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS Objednací číslo P/N = objednací číslo výrobků Nordson Upozornění Toto je publikace společnosti Nordson,

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

TP + Návod k použití. 2022-D033543 Revize: 02

TP + Návod k použití. 2022-D033543 Revize: 02 2022-D033543 02 TP + Návod k použití 2022-D033543 Revize: 02 TP + Přehled revizí Revize Datum Komentář Kapitola 01 07.05.09 Nové zpracování Všechny 02 01.08.09 Směrnice o strojních zařízeních 1, 2, 3,

Více

Tavicí přístroje lepidla MC 21 MOD pro fóliové sáčky

Tavicí přístroje lepidla MC 21 MOD pro fóliové sáčky Tavicí přístroje lepidla MC21 MOD pro fóliové sáčky Návod k obsluze - Czech - Vydání 07/12 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornění Tento dokument platí pro celou konstrukční řadu. Objednací

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Příručka. Diagnostická jednotka DUO10A. Vydání 10/2006 FA190000 11473568 / CS

Příručka. Diagnostická jednotka DUO10A. Vydání 10/2006 FA190000 11473568 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Diagnostická jednotka DUO10A FA190000 Vydání 10/2006 11473568 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving the world

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

OBS ROTOMATIC. Specifikace výrobku Návod k obsluze. Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika

OBS ROTOMATIC. Specifikace výrobku Návod k obsluze. Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika Tel: +420-234 144 746, 790 Fax: +420-234 144 710, 777 Specifikace výrobku Návod k obsluze Obsah 1. SPECIFIKACE, URČENÍ A POUŽITÍ VÝROBKU...

Více

Návod pro uživatele. ISC2-Série. - Překlad originálního návodu -

Návod pro uživatele. ISC2-Série. - Překlad originálního návodu - Návod pro uživatele - Překlad originálního návodu - CZ ISC2-Série Inovovaná mechanická ucpávka ISC pro všeobecné použití. Montážní návod pro strojní konstrukční prvky. Experience in Motion Mechanické ucpávky

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14 Jednotky odlučovačů tuku pro samostatnou instalaci a úplnou likvidaci podle DIN EN 1825 a DIN 4040-100 Nerez ocel (1.4571) Provedení Typ oválné kulaté Základní provedení LIPUREX- O nebo R Rozšíření stupně

Více