}w!"#$%&'()+,-./012345

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Aplikace pro správu virtuálních webových serverů na FSS MU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jan Št astný Brno, jaro 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. ii

3 Poděkování Děkuji vedoucímu práce RNDr. Radkovi Ošlejškovi, Ph.D. za metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. iii

4 Shrnutí Cílem práce bylo seznámit se s procesy a postupy, které jsou spojené se správou virtuálních webových serverů na FSS MU. Na základě těchto poznatků byla navržena a implementována aplikace, která podporuje, zjednodušuje a částečně automatizuje vytváření webů na daném serveru. iv

5 Klíčová slova virtuální webový server, webová aplikace, databáze, analýza, implementace v

6 Obsah 1 Úvod Přehled pojmů Existující infrastruktura Správa virtuálních webových serverů Systémová databáze Databáze virtuálních serverů Analýza požadavků Vytvoření virtuálního serveru Vytvoření doménového názvu Vytvoření databáze Zpřístupnění webového prostoru Úprava virtuálního serveru Přidání uživatele mezi správce Odebrání uživatele jako správce Odstranění virtuálního serveru Odebrání doménového názvu Zálohování a odstranění databáze Odstranění webového prostoru Návrh a implementace Pokrytí funkcionality Nezautomatizované procedury Prezentační část aplikace PHP třída Wizard jquery třída Wizard Použité knihovny jquery jsonwrapper Návrh uživatelského prostředí Chování aplikace Logování Reakce na chybu Zprávy zasílané uživatelům Zabezpečení aplikace Upozornění před významným krokem Ukončení průvodce Testování a provoz Závěr Literatura A Použité knihovny vi

7 Kapitola 1 Úvod Server Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) spravuje velké množství webů. Jedná se například o weby na podporu výuky, osobní stránky studentů nebo elektronické prezentace studentských projektů. Každý takový web je reprezentován zvláštním virtuálním serverem a musí mít alespoň jednoho správce. Správci jednotlivých virtuálních serverů mají přístup k odpovídajícím databázím a webovým prostorům. Adresa označující jednotlivé weby je pak ve tvaru nazev.fss.muni.cz. 1 Požadavek na nový web znamená pro správce serveru FSS MU ruční úpravu konfiguračních souborů webového a DNS (Domain Name Service) 2 serveru spolu s vytvořením databáze a samozřejmě také komunikaci s žadatelem o webový prostor. Vlastní proces konfigurace virtuálního serveru není přísně sekvenční, ale jisté posloupnosti kroků je třeba dodržet. Zároveň skýtá možnost pouze částečné automatizace, protože některé kroky není bezpečné nebo technicky možné provést v rámci aplikace, která je předmětem této práce. Proces úpravy nebo úplného odstranění virtuálního serveru je pro webového administrátora obdobně náročný jako jeho vlastní vytvoření, přibývá ovšem nutnost zálohy dat. Cílem této práce bylo vytvořit webovou aplikaci, která by celý proces správy virtuálních webových serverů na FSS MU zautomatizovala a zjednodušovala. Jedním z hlavních požadavků bylo webové rozhraní. Jeho součástí měl být průvodce, který měl správce instruovat, jaké kroky je třeba učinit pro dokončení úlohy. Pokud operace bylo možné provést v rámci aplikace automaticky, správce měl být seznámen s jejich výsledkem. Systém měl předat podrobné informace sloužící ke správě prezentace také žadateli o webový prostor. Důležitou částí systému byla také možnost konfigurace systému právě přes webové rozhraní. Text práce je strukturován s ohledem na sestavené modely procesů, které byly pravidelně konzultovány se správcem serveru FSS MU. Použitou notací je BPMN (Bussiness Process Modeling Notation), jež je vedená skupinou OMG (Object Management Group) jako veřejný standard. Komplexní informace o BPMN shrnul jeden z vývojářů standardu Bruce Silver v [4]. Aplikace byla vyvíjena pro prostředí serveru FSS MU. Provozovaným webovým serverem je Apache verze 2. Databázová platforma je zde MySQL (databázový systém založený na dotazovacím jazyku SQL Structured Query Language). Systém byl podle požadavků implementován objektově v jazyce PHP verze 5. Důraz byl během programování kladen na 1. Kde nazev odpovídá názvu uvedeného při konfiguraci virtuálního serveru. 2. Služba pro překlad doménových názvů na IP (Internet Protocol) adresy. 1

8 1.1. PŘEHLED POJMŮ uživatelsky přívětivé prostředí využívající moderních technologií a následující nejnovější vývojové směry v oblasti návrhu webových aplikací jako jsou CSS3 (Cascading Style Sheets verze 3), XML (extensible Markup Language), AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), JavaScript. Aplikace je nainstalována na unixovém systému s webovým serverem Apache2. Správa databázových dat je možná přes terminálové spojení nebo prostřednictvím webové aplikace phpmyadmin 3. Přístup k webovému prostoru je nadále řešen pouze terminálovým spojením, žádné grafické prostředí není předmětem této práce. 1.1 Přehled pojmů Webadmin Aplikace pro správu virtuálních webových serverů na FSS MU, která je předmětem této práce, je dále v textu často označována jako aplikace Webadmin. Virtuální server Virtuální server (nebo také virtuální hostitel z anglického virtual host) podle [3] označuje způsob provozu více než jedné webové stránky na jediném zařízení. Virtuální hostitelé mohou být na bázi IP adresy 4 (IP-based), kdy každá webová stránka má vlastní IP adresu, nebo na bázi názvu (name-based), kdy na jedné IP adrese běží několik virtuálních hostitelů. V případě IP-based virtuálních serverů je správný hostitel určen na základě IP adresy daného spojení. To znamená, že každý hostitel musí mít přidělenu unikátní IP adresu. Pokud server využívá name-based virtuálních hostitelů, pak spoléhá na klienta, který mu oznámí název hostitele jako součást HTTP 5 hlavičky. Tímto způsobem může mnoho různých hostitelů sdílet jednu IP adresu. Na serveru FSS MU se využívá pro vytváření virtuálních webových serverů technika na bázi názvů (name-based virtuální hostitelé), aplikace Webadmin s tím počítá, pokrývá pouze tento způsob provozu virtuálních hostitelů. BPMN BPMN neboli Business Process Modeling Notation je notace pro zachycování podnikových procesů. Jejím prostřednictvím je možné modelovat grafickými prvky situace, které v podniku nastávají. Notace poskytuje prostředky pro popis organizace se zaměřením na rozdělení zodpovědností, její strukturu a komunikační protokoly mezi jejími částmi. Specifikace notace neobsahuje žádný návod, jak modely z jednotlivých grafických prvků sestavovat. Absenci metodiky v rámci specifikace BPMN řeší B. Silver v rámci své knihy [4]. 3. Nástroj psaný v PHP sloužící k správě MySQL databází přes webové rozhraní. 4. Jednoznačný číselný identifikátor zařízení v prostředí počítačové sítě. (Internet Protocol address) 5. Hypertext Transfer Protocol. 2

9 1.1. PŘEHLED POJMŮ Popisuje základní aspekty modelování pomocí této notace. Cílem této publikace je sdělit čtenáři, jak sestavovat modely BPMN tak, aby byly jednoznačné, přesné a srozumitelné. V rámci této práce byla notace využita pro modelování procesů spojených se správou virtuálních webových serverů na FSS MU. Výsledné modely jsou součástí analýzy požadavků v kapitole 3. UML UML neboli Unified Modeling Language je podle [10] univerzální jazyk pro vizuální modelování systémů. Neobsahuje žádnou metodiku, poskytuje pouze grafické prostředky k sestavování modelů. V rámci práce byl využit Diagram případů užití (Use case diagram) ke stanovení hranic systému ve fázi shromažd ování požadavků na systém. Dále Diagram tříd (Class diagram) k vytvoření datového modelu systémové databáze. Pro popis prostředí, ve kterém byla aplikace nasazena je v práci využit diagram nasazení (Deployment diagram). 3

10 Kapitola 2 Existující infrastruktura Obrázek 2.1: Diagram nasazení Popis infrastruktury serverů FSS MU je velmi důležitý kvůli pochopení a zachycení procesů, které se zde ve spojitosti se správou virtuálních webových serverů odehrávají. Nastavení jednotlivých komponent a vztahy mezi nimi významně ovlivňují oblast pokrytou aplikací, která je předmětem této práce. Infrastrukturu popisuje 2.1. Na adrese fsslvt.fss.muni.cz se nachází hlavní server. Na této stanici má každý student a zaměstnanec fakulty zřízený účet přístupný pod určitým uživatelským jménem a tajným heslem. Tyto informace jsou uchovávány na databázovém serveru MySQL verze , jehož adresa je mysql.fss.muni.cz. Fyzické umístění databázového serveru je shodné s webovým serverem. Adresa webového serveru je web.fss.muni.cz. Nachází se zde webové prostory a konfigurační soubory všech virtuálních webových serverů zřízených na fakultě. Běžící platformou je server Apache verze 2. Z hlediska aplikace, která je předmětem této práce, je důležitá informace o podpoře skriptování na straně serveru. K dispozici je verze PHP Webový a databázový server, které jsou fyzicky přitomné na stejném zařízení, jsou dále zrcadleny na odlišný stroj. Jejich replikace probíhá z důvodu zálohování dat, tím dochází ke zvýšení spolehlivosti serveru, kdy v případě výpadku primárního serveru dojde k přepnutí provozu na server zrcadlový. Pro úspěšné zpracování adresy požadavku a předání řízení webovému serveru, který na základě tvaru doménového názvu poskytne obsah určitého webového prostoru, je velmi důležité nastavení DNS serveru. Ten se nachází na serveru hlavním, který, jak již bylo zmíněno, běží na adrese fsslvt.fss.muni.cz. Konfigurační informace pro doménu fss.muni.cz se 4

11 2.1. SPRÁVA VIRTUÁLNÍCH WEBOVÝCH SERVERŮ nachází ve stejnojmenném souboru umístěném v adresáři /var/named/master/ na hlavním serveru. 2.1 Správa virtuálních webových serverů V této kapitole jsou rozebrány vztahy, které jsou na pozadí procesů spojených se správou virtuálních webových serverů Systémová databáze Server MySQL obsahuje řadu databází. Kromě databází jednotlivých webů i několik systémových databází. Významnou z hlediska této práce je databáze sysauth, která uchovává přístupové údaje, tj. jméno, heslo, skupiny. Obsah této databáze je mapován na systémovou úroveň. Tabulka User obsahuje záznamy o všech uživatelích na serveru. Jednotlivé položky jsou mapovány z hlavního serveru fsslvt.fss.muni.cz. Položky user_name a realname obsahují informace o uživateli. První z nich uvádí uživatelské jméno, které je unikátní v rámci systému. Pod tímto jménem se uživatel přihlašuje na server. Uživatelské jméno také určuje podobu adresy elektronické pošty uživatelů. Celé jméno uživatele je uloženo v poli realname. Položky shell a status ovlivňují uživatelovo právo přístupu na webový server (3.1.3). Tabulka Groups shromažd uje záznamy o všech systémových skupinách na serveru. Její pole gid musí obsahovat hodnotu shodnou s identifikátorem řádku tabulky. Další významnou položkou je group_name, která uvádí název skupiny. Tabulka User_group je vazební tabulkou zařazující dané uživatele do skupin. Spojení je uskutečňováno na základě identifikátorů obou entit. Z důvodů mapování databáze na systémovou úroveň uživatelských účtů je nutné u každého záznamu v tabulce uvést také název skupiny v poli group_name. Obsah výše uvedených tabulek určuje důležitá nastavení vztahující se k problematice konfigurace virtuálních webových serverů, která jsou rozebrána dále v textu. Obrázek 2.2: Datový model 5

12 2.1.2 Databáze virtuálních serverů 2.1. SPRÁVA VIRTUÁLNÍCH WEBOVÝCH SERVERŮ Ke každému virtuálnímu webovému serveru je vytvářena zvláštní databáze. Databázi spolu s virtuálním serverem váže shoda doménového názvu s názvem databáze. Pro přístup k databázi je vytvářen uživatel jehož jméno je shodné s názvem databáze, heslo je nastavováno náhodné. Například pro virtuální webový server s doménovým názvem nova_domena je vytvořena databáze s názvem nova_domena a uživatel se jménem nova_domena. Pro výše uvedené akce poskytuje databázový server MySQL podporu v podobě příkazů pro definici dat (Data Definition Statements) a správu databáze (Database Administration Statements). Při sestavování databázových příkazů uvedených v této práci bylo čerpáno z [8]. Původně byly tyto operace na serveru prováděny pomocí nástroje phpmyadmin 1, který nabízí webové rozhraní pro práci s databází. 1. Pro více informací navštivte <http://www.phpmyadmin.net>. 6

13 Kapitola 3 Analýza požadavků Prvním krokem v cestě k vytvoření aplikace byla analýza požadavků na připravovaný systém. V jejím průběhu byly stanoveny hranice systému určující funkcionalitu pokrytou aplikací, viz obrázek 3.1. Jediným aktérem je administrátor serveru označený jako Admin. Případy užití Vytvoření virtuálního serveru, Úprava virtuálního serveru a Odstranění virtuálního serveru znázorňují akce, které aktér Admin může použitím systému Webadmin provést. Zároveň jsou to všechny operace, které jsou se správou virtuálních webových serverů na FSS MU spojené. Jednotlivé případy užití v rámci systému Webadmin jsou v souladu s požadavkem v zadání práce namodelovány pomocí notace BPMN. Výsledné procesní modely tvoří osnovu dalšího textu, je podle nich tato kapitola strukturována a jejich podrobnosti jsou vysvětleny v jejích oddílech. Modely jsou výsledkem řady setkání s osobou administrátora serveru na FSS MU. Obrázek 3.1: Webadmin 7

14 3.1. VYTVOŘENÍ VIRTUÁLNÍHO SERVERU 3.1 Vytvoření virtuálního serveru Správce webového serveru na FSS MU po přijetí požadavku na vytvoření nového virtuálního serveru musí provést řadu operací, z nichž některé musí nastat v přísném pořadí, jiné mohou být provedeny i paralelně. Omezení na pořadí kroků jsou zmíněna dále v oddíle. Schéma procesu je znázorněno na obrázku 3.2. Pro úspěšné vytvoření nového virtuálního webového serveru s určitým doménovým názvem je nutné nastavit DNS server tak, aby daný název rozpoznal, vytvořit databázi a uživatele pro přístup k ní, vytvořit a zpřístupnit webový prostor všem správcům webu. Jednotlivé úkony jsou rozebrány v odpovídajících oddílech níže. Obrázek 3.2: Vytvoření virtuálního serveru Vytvoření doménového názvu Aby bylo doménové jméno řádně rozeznáno, je nutné upravit nastavení DNS serveru. Do jeho konfiguračního souboru se přidává záznam, který v reakci na přijatý požadavek kontaktuje adresu webového serveru. Rozšířením konfiguračního souboru na DNS serveru o řádky name IN CNAME web IN CNAME web nebo name.fss.muni.cz. IN CNAME web.fss.muni.cz. IN CNAME web.fss.muni.cz. 8

15 3.1. VYTVOŘENÍ VIRTUÁLNÍHO SERVERU se oznamuje, že doménový název name má být zpracován webovým serverem, který je na adrese web.fss.muni.cz. Druhý řádek nastavení je přítomen proto, aby požadavky na name.fss.muni.cz současně s požadavky na byly zpracovány shodně. Poznámka Předchozí dva konfigurační záznamy jsou ekvivalentní. V prvním případě bude k doménovému názvu name přiřazena část fss.muni.cz automaticky. Pro doménový název web, označující umístění webového serveru, platí výše zmíněné taktéž. Aby bylo toto chování potlačeno, je nutné doménový název ukončit tečkou, jak je ukázáno v případě druhém Vytvoření databáze K virtuálnímu webovému serveru je vytvořena databáze shodného názvu s doménovým jménem. Pro přístup do databáze je vytvořen také uživatel se stejným jménem. Pro vytvářený virtuální server s doménovým názvem novy_web je podle předchozích pravidel vytvořena stejnojmenná databáze. Dále je zřizován uživatel, je mu nastaveno právo užívání pro všechny databáze a přiřazeno heslo tajne_heslo. Ve vztahu k právě vytvořené databázi má nastavena všechna práva specifikovaná v dokumentaci [8] kromě možnosti dalšího přidělování práv. Příklad uvádí příkazy, jimiž se jednotlivé akce provádějí, v pořadí odpovídajícím tomuto odstavci. CREATE DATABASE novy_web; GRANT USAGE ON *.* TO % IDENTIFIED BY PASSWORD tajne_heslo ; GRANT ALL PRIVILEGES ON novy_web.* TO % ; Příklad 3.1.1: Vytvoření databáze K vytvoření databáze je nutné, aby uživatel, pod kterým je správce přihlášen, měl právo CREATE pro danou databázi. Pro vytvoření uživatele musí mít právo GRANT_OPTION a všechna právě udělovaná práva Zpřístupnění webového prostoru Tento proces, podrobněji rozpracován na obrázku 3.3, tvoří řada kroků, jejichž cílem je vytvoření adresáře, nastavení přístupových práv k němu a editace konfigurace webového serveru, aby byl tento adresář považován za webový prostor virtuálního serveru. Jak schéma znázorňuje, není možné jednotlivé úkony provést v libovolném pořadí. V průběhu procesu je nutné dodržet několik omezení, jež jsou uvedena dále v textu. Povolení přístupu na webový server Jestliže má uživatel být správcem virtuálního serveru, je bezpodmínečně nutné, aby mohl přistupovat na webový server. Na webový server mají přístup pouze uživatelé, kteří jsou 9

16 3.1. VYTVOŘENÍ VIRTUÁLNÍHO SERVERU Obrázek 3.3: Zpřístupnění webového prostoru správci alespoň jednoho z virtuálních serverů, které se zde nacházejí. Implicitně uživatel právo přístupu na webový server nemá. Pokud uživatel, který je zvolený jako správce virtuálního serveru, dosud právo přihlášení na webový server neměl, je mu přiděleno. Povolení přístupu je provedeno úpravou uživatelova záznamu v tabulce User v systémové databázi, jejíž popis je uveden na 2.2. Rozhodujícími hodnotami z pohledu zmíněného nastavení jsou položky status a shell. V případě zakázaného přístupu: pole status obsahuje hodnotu "N", pole shell obsahuje hodnotu "/bin/false". Pokud je přístup povolen: pole status obsahuje hodnotu "A", pole shell obsahuje hodnotu "/bin/bash". Vytvoření skupiny a Přidání uživatele do skupiny Ke každému virtuálnímu serveru je zřizována skupina se jménem shodným s jeho doménovým názvem. Vytvoření skupiny je důležité kvůli shromáždění všech správců virtuálního serveru. Skupiny jsou uloženy v systémové databázi, viz Každý správce virtuálního serveru musí být členem skupiny, která mu odpovídá. Příslušnost uživatele ke skupině je opět vyjádřena vztahy zachycenými systémovou databází jako v předchozím případě. 10

17 3.1. VYTVOŘENÍ VIRTUÁLNÍHO SERVERU Vytvoření adresáře Webový prostor virtuálního serveru představuje adresář vytvořený v umístění, které je určeno konfigurací serveru Apache, respektive uvedeno v konfiguračním souboru odpovídajícím danému virtuálnímu serveru. Adresář je vytvářen na úrovni souborového systému webového serveru. Nastavení přístupových práv Nastavením přístupu k webovému prostoru, který je představován adresářem na webovém serveru, je správcům virtuálního serveru umožněna úprava jeho obsahu. Přístupová práva k adresáři na webovém serveru se nastaví na hodnotu Dále se nastaví uživatel a skupina adresáře. Jelikož jsou všichni správci shromážděni v jedné skupině, tak je tímto způsobem možné upravit přístup k adresáři. Požadavkem nutným pro provedení změny uživatele a skupiny adresáře je existence adresáře, skupiny a přítomnost alespoň jednoho správce virtuálního serveru. Podmínka výběru alespoň jednoho správce je podložena nutností upřesnění uživatele u daného adresáře. Konfigurace webového serveru Vlastní nastavení virtuálního serveru, tedy mapování požadavku na příslušný virtuální server se provádí vytvořením zvláštního konfiguračního souboru DOM_NAZEV.conf 1 umístěného v adresáři, který je uveden v konfiguraci serveru Apache. Formát konfiguračního souboru: <VirtualHost *:443> ServerName DOM_NAZEV.fss.muni.cz ServerAlias DOM_NAZEV ServerAdmin DocumentRoot /var/www/virthosts/dom_nazev ErrorLog logs/dom_nazev.fss.muni.cz-error_log CustomLog logs/dom_nazev.fss.muni.cz-access_log common </VirtualHost> <VirtualHost *:80> ServerName DOM_NAZEV.fss.muni.cz ServerAlias DOM_NAZEV ServerAdmin DocumentRoot /var/www/virthosts/dom_nazev ErrorLog logs/dom_nazev.fss.muni.cz-error_log CustomLog logs/dom_nazev.fss.muni.cz-access_log common </VirtualHost> Pro každý virtuální webový server musí existovat blok s direktivou <VirtualHost>, která definuje důležitá nastavení pro daný virtuální server. Úvodní identifikátor bloku obsahuje 1. Kde DOM_NAZEV odpovídá doménovému názvu virtuálního serveru, který je předmětem konfigurace. 11

18 3.2. ÚPRAVA VIRTUÁLNÍHO SERVERU také specifikaci IP adresy a portu, které jsou na serveru vyhrazeny pro obsluhu virtuálních serverů. Ve vymezeném oddíle jsou potom definovány jednotlivé položky konfigurace. Obsah parametru ServerName určuje doménový název, který označuje daný virtuální webový server. Doménový název uvedený na řádku ServerAlias je tzv. alias, zástupný název virtuálního webového serveru. Umožňuje k jedné webové prezentaci přistupovat pod více různými názvy. ServerAdmin obsahuje ovou adresu administrátora serveru. Položka DocumentRoot označuje umístění adresáře, který představuje webový prostor virtuálního serveru. ErrorLog a CustomLog jsou soubory pro potřeby logování. Informace o konfiguraci serveru čerpány z dokumentace [3] a publikace [2]. Webový server se inicializuje při vlastním spuštění. Aby došlo k aplikování změn provedených až po startu systému, je nutné server restartovat. Příkazem service httpd reload; se operace provede. Pro úspěšné restartování je ovšem nutná existence adresáře náležícího danému virtuálnímu serveru na webovém serveru. Proto restart Apache musí následovat až po vytvoření adresáře. 3.2 Úprava virtuálního serveru Obrázek 3.4: Editace virtuálního serveru Úprava virtuálního webového serveru se z pohledu aplikace Webadmin odehrává pouze na webovém serveru. Žádné úpravy na databázovém ani na DNS serveru nejsou zmíněnou aplikací zahrnuty. Během procesu může dojít k přidání uživatele k již definovaným správcům, nebo odebrání uživatele z množiny správců. Uvedené situace jsou zachyceny na obrázku 3.4 a rozebrány dále v textu. 12

19 3.2. ÚPRAVA VIRTUÁLNÍHO SERVERU Přidání uživatele mezi správce Stejně jako v případě přidávání správců k novému virtuálnímu webovému serveru, tak i při jeho úpravě je třeba zajistit, aby měl uživatel přidávaný do množiny správců přístup na webový server. Následně je možné jej zařadit do skupiny, která odpovídá danému virtuálnímu serveru. Proces je popsán na obrázku 3.5. Podrobnosti o zmíněných opatřeních jsou uvedeny již v oddíle v jeho pododdílech Povolení přístupu na webový server a Vytvoření skupiny a Přidání uživatele do skupiny. Obrázek 3.5: Přidání uživatele mezi správce Odebrání uživatele jako správce Uživatel může také být správcovských privilegií zbaven. Během operace je ovšem nutné dodržet omezení, která rozhodují, zda je akce přípustná. Proces je znázorněn na obr Prvním omezením v průběhu odebírání uživatele jako správce je ověřování skutečnosti, zda je uživatel jediným správcem virtuálního serveru. Pokud tomu tak je, není možné uživatele správcovství zbavit. Příčinou tohoto omezení je nutnost nastavení uživatele adresáře, který představuje webový prostor domény. S tím souvisí další z významných bodů procesu. Tím je zjištění, zda je uživatel, který má být odstraněn ze skupiny správců, vlastníkem adresáře na webovém serveru. Vlastnictví adresáře významně ovlivňuje možnost úpravy webového prostoru. Pokud je odebíraný správce nastaven jako vlastník adresáře, je nutné nastavit některého ze zbývajících jako uživatele pro daný adresář. Pokud byly veškeré podmínky zmíněné v předchozích bodech splněny, je možné odstranit uživatele ze skupiny správců. Ze skupiny je uživatel odstraněn úpravou obsahu systémové databáze popsané v oddíle Tímto zaniká právo na úpravu adresáře náležícího danému virtuálnímu serveru na webovém serveru. Pokud předmětný uživatel po odebrání práva na spravování daného virtuálního serveru již není správcem žádného dalšího, je nutné mu odebrat přístup na webový server. Operace je prováděna podobně jako v případě povolení přístupu na webový server, viz

20 3.3. ODSTRANĚNÍ VIRTUÁLNÍHO SERVERU 3.3 Odstranění virtuálního serveru Obrázek 3.6: Odebrání uživatele jako správce Posledním ze zachycovaných scénářů je proces odebrání virtuálního serveru. V jeho průběhu je nutné navíc zajistit bezchybné a úplné zálohování jak databáze, tak i webového prostoru náležícího k odstraňovanému virtálnímu webovému serveru. Zálohovaná data má k dispozici webmaster, který je na vyžádání poskytuje zájemcům z řad bývalých správců virtuálního serveru. Celý plán činností nutných k úspěšnému dokončení scénáře je popsán na obrázku Odebrání doménového názvu Při rušení virtuálního serveru je nutné, aby byl odstraněn jemu odpovídající záznam z konfigurace DNS serveru. Jedná se o shodný záznam, který byl v procesu vytváření virtuálního serveru do konfiguračního souboru vložen, viz Odstraněním daného doménového jména se dosáhne toho, že požadavek na specifickou adresu označující konkrétní virtuální server nebude předán webovému serveru a DNS server adresu vyhodnotí jako neexistující Zálohování a odstranění databáze Vztahy mezi virtuálním serverem a jeho databází jsou popsány v oddíle Dříve, než dojde k odstranění databáze, je nutné zaručit, že data v ní uložená nebudou nenávratně ztracena. Zálohování databáze bylo původně prováděno nástroji k tomu určenými. Jedním z vhodných kandidátů je mysqldump 2, který je součástí základní instalace MySQL serveru. Zálohují se všechna data, bez ohledu na jejich význam, který dokáže stejně 2. <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysqldump.html> 14

21 3.3. ODSTRANĚNÍ VIRTUÁLNÍHO SERVERU Obrázek 3.7: Odstranění virtálního webového serveru určit pouze jejich vlastník. Ten má možnost si zálohu své databáze vyžádat u administrátora serveru. Pokud proběhlo zálohování, je možné přistoupit k samotnému odstranění databáze, respektive databáze a uživatele sloužícího k přístupu k ní. Syntaxe příkazů na odstranění databáze virtuálního serveru s doménovým názvem stary_web, je vysvětlena v příkladě DROP DATABASE stary_web; DROP USER stary_web; Příklad 3.3.1: Odstranění databáze Při rušení databáze musí mít uživatel, pod kterým je správce přihlášen, udělené právo DROP pro danou databázi, při odstraňování uživatele právo DELETE pro databázi mysql Odstranění webového prostoru Během procesu odstranění webového prostoru je třeba kromě zálohování samotných dat ctít také několik omezení. Celý scénář je popsaný níže s ohledem na obrázek 3.8. Zmíněné omezující podmínky jsou vysvětleny právě v popisu scénáře. 15

22 3.3. ODSTRANĚNÍ VIRTUÁLNÍHO SERVERU Obrázek 3.8: Odstranění webového prostoru Konfigurace webového serveru Je třeba smazat konfigurační soubor pro odstraňovaný virtuální server. Soubor se nachází v umístění, které je předmětem konfigurace webového serveru. O pravidlech pro pojmenování a formátu konfiguračního souboru se pojednává již v souvislosti s vytvářením virtuálního serveru v sekci Aby se provedené změny (odstranění konfiguračního souboru) projevily na provozu serveru, je třeba restartovat webový server Apache. Zálohování a odstranění adresáře Před odstraněním webového prostoru je třeba provést jeho zálohu. Webový prostor virtuálního serveru představuje adresář umístěný v souborovém systému webového serveru na adrese určené v jeho konfiguraci. Samotné zálohování se provádí pomocí komprimačního software. Výsledný soubor je pak uložen a připraven, aby mohl být v případě vyžádání předán bývalému správci serveru. Podmínkou nutnou k úspěšnému odstranění adresáře je provedená úprava konfigurace a restart serveru (zmíněno v sekci 3.3.3). V opačném případě by nebylo možné adresář odstranit. Adresář, pokud je zazálohován, je odstraněn běžným systémovým příkazem. Odstranění skupiny Pokud je již adresář odstraněn, je možné odstranit i skupinu, která byla na úrovni souborového systému nastavena jako skupina adresáře. Nejprve je ovšem nutné odebrat ze skupiny všechny její členy a těm, kteří již nejsou správci jiného virtuálního serveru, odebrat přístup na webový server. Tato část procesu odpovídá, až na jednu vyjímku, opatřením zmiňovaným již v souvislosti s úpravou virtuálních webových serverů v oddíle Jedinou změnou je zrušení požadavku na existenci alespoň jednoho správce virtuálního serveru. 16

23 Kapitola 4 Návrh a implementace Aplikace byla podle požadavku implementována v PHP verze 5. Kontrétně byla volena taková řešení, aby podle [9] vyhovovala přesné specifikaci verze uvedené v části 2. V průběhu vývoje uživatelského prostředí byla využita řada knihoven. Jejich seznam a popis je uveden v oddíle 4.3. Aplikační schéma je možné rozdělit na dvě části. V úvodní části implementace byly vyvinuty prostředky, které tvoří prezentační část aplikace. Mezi takové patří zejména implementace průvodců, díky kterým je možné procházet procesy nastavení virtuálních webových serverů krok za krokem s průběžnou kontrolou výsledků dílčích operací a s možností zopakování operací v případě jejich neúspěchu. O prezentační části aplikace je uvedeno více v oddíle 4.2. Samotná aplikační logika, tedy implementace procesů, jejichž úspěšné provedení vede k vytvoření, úpravě nebo odstranění virtuálního webového serveru, vznikala až po dokončení implementace vrstvy prezentační. Detaily spojené se zachycením aplikační logiky jsou zmíněny v sekci 4.1. Aplikace byla vyvíjena iterativním způsobem. Této skutečnosti odpovídá i průběh testování, které probíhalo od raných fází implementace až po konečné nasazení aplikace Webadmin. Více o testování a provozu aplikace uvádí oddíl Pokrytí funkcionality Část aplikace pokrývající funkcionalitu modelovanou v kapitole 3 je implementována čistě v PHP. Jednotlivé operace jsou vykonávány bud jako dotaz do databáze, nebo volání příkazu na webovém serveru. Proces správy virtuálních webových serverů nemohl být aplikací Webadmin úplně zautomatizován. Některé akce na serveru vyžadují správcovská oprávnění, která není možné webové aplikaci poskytnout z důvodu bezpečnostních rizik. Procedury, jejichž provedení nebylo přípustné, byly nahrazeny výpisem instrukcí, jak má správce serveru dále pokračovat. Případně, pokud to bylo možné, bylo ověřeno provedení příkazů, po kterém bylo teprve možné pokračovat v operaci. Pokyny jsou výrazně označeny. Jejich formátování umožňuje snadné kopírování textového obsahu do schránky 1. Seznam zmiňovaných procedur se nachází v následujícím oddíle. 1. Často označováno jako copy & paste. 17

24 4.1. POKRYTÍ FUNKCIONALITY Nezautomatizované procedury V rámci jednotlivých scénářů se vyskytují i akce, které není možné z různých důvodů provést v rámci aplikace, která je předmětem této práce. V odpovídajících sekcích naleznete jejich seznam. Vytvoření virtuálního serveru Vytvoření doménového názvu. V průběhu vytváření doménového názvu je nutné upravit konfigurační soubor nacházející se na DNS serveru, jak je popsáno v sekci K souboru má přístup pouze uživatel se správcovským oprávněním, což je příčinou nepokrytí funkcionality v rámci aplikace. Provedení instrukcí poskytnutých uživateli aplikace není ověřováno. Nastavení přístupových práv. Nastavení práv a vlastníka adresáře na úrovní souborového systému vyžaduje vyšší pravomoci, než které mohou být serveru Apache přiděleny. Proceduru popisuje sekce Provedení změny vlastníků a přístupových práv adresáře jsou ověřovány a jejich splnění je podmínkou pro další pokračování v procesu. Restart webového serveru. Úkon může provádět pouze správce systému. Vykonání restartu není kontrolováno. Úprava virtuálního serveru Nastavení nového vlastníka adresáře. Nastavení uživatele u adresáře na webovém serveru je možné provádět pouze se správcovským oprávněním. Podrobnosti procesu jsou projednávány v sekci Odstranění virtuálního serveru Odebrání doménového názvu. Operace je prováděna úpravou konfiguračního souboru umístěného na DNS serveru. Jeho změna je povolena pouze správci systému. Provedení akce není aplikací hlídané. Restart webového serveru. Operaci obnovení serveru Apache může provést pouze správce systému. Provedení operace není aplikací kontrolováno. Odstranění adresáře. Protože byl při vytvoření adresář přidělen uživateli a skupině správce virtuálního serveru, není možné jej nyní prostřednictvím aplikace smazat. Podrobnosti o průběhu nastavení vlastníků adresáře zmiňuje sekce K akci jsou potřebná oprávnění správce systému. Odstranění adresáře je aplikací ověřováno. 18

25 4.2. PREZENTAČNÍ ČÁST APLIKACE 4.2 Prezentační část aplikace Implementace průvodců, jejichž procházením uživatel provádí kroky nezbytné ke splnění daných úkolů, je velmi důležitou součástí prezentační části aplikace. Aby bylo dosaženo požadovaného chování, je v této fázi využito jak skriptování na straně serveru, tak na straně uživatele PHP třída Wizard Srdcem aplikace je třída Wizard. Jedná se o třídu, jež shromažd uje sekvenci kroků, objektů typu WizardStep. Nejdůležitější metody třídy: addstep. Metoda addstep slouží k přidání kroku na konec dosavadního průvodce. processstep. Metoda spouští akci popisovanou v kroku, jehož pozice je předána metodě jako atribut. isendofwizard. Rozhoduje, zda pro pozici určenou argumentem funkce ještě existuje krok v průvodci. Dále obsahuje metody pro získávání informací od samotných kroků, tedy objektů typu WizardStep. Tyto metody i všechny ostatní naleznete popsané v dokumentaci. Pro každý scénář popsaný v 3 existuje zvláštní skript, který definuje sekvenci kroků, svěří ji objektu typu Wizard a na základě parametrů předaných skriptu, provádí krok s určeným pořadovým číslem. Výsledek provedení kroku rozhodne, zda je možno pokračovat v průvodci nebo je nutné postup zopakovat. PHP třída Wizard je významně provázána se třídou stejného názvu implementovanou pomocí jquery. Přesněji, výše popisované skripty jsou dodavatelem třídy psané v jquery jquery třída Wizard Ovládání PHP třídy Wizard má na starosti její jmenovec napsaný v jquery. Pro zjednodušení budu nadále označovat jquery podobu třídy Wizard jako JQWizard. Jedná se o třídu, která mimo jiné udržuje aktuální pozici v rámci průvodce a tak umožňuje navigaci mezi kroky a jejich postupné vykonávání. Pro každý zachycovaný scénář je vytvářen zvláštní objekt typu JQWizard. Tento objekt má jako atribut umístění, ve kterém se nachází PHP skript inicializující daného průvodce. Interakce je založena na asynchronním volání skriptu pomocí JQWizard a předání parametru označujícího pozici v rámci průvodce. Výsledek volání skriptu je uložen do určeného elementu v rámci stromu dokumentu a projeví se tak změnou obsahu zobrazované stránky. Nejdůležitější metody třídy: setproperty, getproperty. Metody sloužící ke správě vlastností daného průvodce. Takovými vlastnostmi jsou zejména url s adresou skriptu, který má objekt volat, a target definující element v rámci stromu dokumentu. 19

26 4.3. POUŽITÉ KNIHOVNY setparam, getparam. Tyto metody ovládají přístup k proměnným, které je možné během průběhu průvodce ukládat. Je tak umožněno přenášení hodnot mezi separátními voláními PHP skriptů. Využívané pro ukládání pozice v průvodci a důležitých proměnných. nextstep. Metoda umožňující vykonání kroků průvodce. Zavolá skript specifikovaný ve vlastnostech objektu a předá mu množinu všech parametrů včetně čísla kroku, který má být vykonán. Výsledek uloží do elementu určeného ve vlastnostech. Navýší hodnotu pozice o jedničku. repeatstep. Metoda umožňující reakci na chybu během prováděného kroku. Její chování je založeno na úpravě hodnoty určující pozici v průvodci. Metoda repeatstep sníží tuto hodnotu o jedničku, pak zavolá metodu nextstep, tedy krok se zopakuje. 4.3 Použité knihovny V rámci implementace aplikace podle soudobých trendů byla využita technologie AJAX. Díky ní je možné měnit obsah webové stránky aniž by došlo k jejímu obnovení. Tohoto záměru bylo dosaženo využitím javascriptové knihovny jquery jquery Pod názvem jquery se podle serveru [5] skrývá rychlá a stručná JavaScriptová knihovna, která zjednodušuje procházení HTML dokumentu, zpracování událostí a interakci založenou na technologii Ajax k rychlému vývoji webu. Hlavním důvodem pro použití jquery je její podpora širokého spektra webových prohlížečů. Nestane se tedy, jako při použití běžného JavaScriptu, že by se jazyková konstrukce fungující v jednom prohlížeči chovala úplně jinak v prohlížeči jiné firmy. Dalším důvodem je pohodlné využití asynchronních volání nabízených knihovnou. Její rozhraní nabízí jak nízkoúrovňové funkce, které si může vývojář upravit podle svého záměru, tak i vysokoúrovňové řešení nabízející široké možnosti konfigurace vlastního chování. V neposlení řadě je potřeba zmínit, že na jejím základě vznikla již řada rozšíření, či zásuvných modulů, které vývoj webu ještě více usnadňují a zrychlují. Rozšiřující knihovny využité v aplikaci, která je předmětem této práce jsou uvedeny ve zbytku tohoto oddílu. V aplikaci je využívána jquery verze jquery.class S rostoucím objemem vytvořeného kódu nastane okamžik, kdy je potřeba dílu udělit jistou strukturu, i když to právě není záměrem samotného jquery. Knihovna jquery.class zavádí do jquery podporu tříd a objektů a tím i možnost použití principů známých z objektově orientovaného přístupu k programování. 20

27 4.3. POUŽITÉ KNIHOVNY jquery Form Plugin Cílem rozšíření Form je zjednodušit v jquery podporu pro asynchronní odesílání HTML formulářů. Nabízí rozhraní vyšší úrovně než samotné jquery. Tedy práce s ním je pro vývojáře snazší. jquery Address Pokud aplikace změní svůj stav pomocí skriptování na straně uživatele užitím jquery, nepromítne se nutně tato změna v adrese, která byla původně zavolána. Právě tento problém řeší rozšíření jquery Address. Umožňuje vytvoření virtuální adresy, která popisuje aktuální stav aplikace. Vytvoření takové vazby je ovšem stále odpovědností vývojáře aplikace, knihovna k tomu poskytuje jen užitečné nástroje. Existence jedinečné virtuální adresy popisující stav aplikace má několik výhod. Tou nejvýraznější je zřejmě možnost přímé adresace sekce, části webu, o kterou má návštěvník právě zájem, místo pracné navigace pomocí hypertextových odkazů. Další z výhod je možnost vytvoření tzv. záložky v prohlížeči. Nebo například navigace v historii navštívených webových stránek pomocí tlačítek lišty webového prohlížeče. Aby byl obsah webu přístupný i robotům vyhledávacích serverů, je nutné poskytovat obsah dynamicky vytvářený pomocí skriptování na straně uživatele i statickým způsobem. Zmíněný problém ale přesahuje rámec vytvářené aplikace, u které je zájem vyhledávačů spíše nežádoucí. Více o tomto tématu je uvedeno na [1]. jquery BlockUI Plugin BlockUI zásuvný modul slouží k blokování ovládacích prvků stránky. V aplikaci je toho využito během provádění asynchronních volání pomocí jquery. Je velmi důležité, aby se aplikace v momentě zahájení operace nacházela v konzistentním stavu. Blokování je prováděno na dvou úrovních. Možné je blokování jak celé stránky, tak i jednotlivých dílčích elementů. Funkcionality je využito v knihovně webadmin.loading-control, která vznikla jako součást aplikace Webadmin. jquery UI Rozšíření jquery UI již neslouží jenom ke specifikaci funkcionality, nýbrž se zabývá i vizuální podobou řešení. Nabízí řadu tzv. widgetů, což jsou grafické komponenty společně s kódem, který k nim doplňuje akce. V rámci aplikace webadmin byly použity dva widgety a to Autocomplete a Accordion. Accordion umožňuje, aby ve stránce nad sebou bylo několik sekcí, přičemž pouze jedna z nich je plně zobrazená, z ostatních je dostupný jen nadpis. Změna aktuálně zobrazované sekce je provedena kliknutím myší. V případě Autocomplete se jedná o podporu vyhledávání s průběžnou nabídkou vyhovujících pojmů. Jak uživatel píše do textového pole hledaný pojem, tak se mu v nabídce 21

28 4.4. NÁVRH UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ zobrazují odpovídající položky z poskytnuté množiny dat. Výběrem z nabídky dojde k doplnění vepsaného řetězce na zvolenou hodnotu. V aplikaci je použita verze s užívanými součástmi jsonwrapper Aplikace je koncipována tak, že výkonný kód je napsán v PHP, kdežto prezentační část je provedena pomocí JavaScriptu, konkrétně knihovny jquery. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné přenášet data představující výsledky operací z PHP do JavaScriptu. Za tímto účelem byl vyvinut formát JSON (JavaScript Object Notation). Jak se zmiňuje v [6] je JSON jednoduše čitelný i zapisovatelný člověkem a snadno analyzovatelný i generovatelný strojově. Dále je zcela nezávislý na jazyce. Podle [9] PHP od verze podporuje formát JSON pomocí funkcí json_encode a jí inverzní json_decode. Jelikož byla aplikace vyvíjena pro prostředí s verzí PHP 5.1.6, není možné funkcí využít. Nicméně pro povahu aplikace je jimi pokrytá funkcionalita zásadní. Proto vznikl skript jsonwrapper popisovaný na [7]. Mimo jiné v jeho popisu stojí jsonwrapper implementuje funkci json_encode, pokud chybí, a pokud je přítomna, nechá ji být.. To znamená, že při případném přechodu na novější verzi PHP nebude aplikace závislá na této nouzové implementaci funkce, ale využije se její oficiální podoba. 4.4 Návrh uživatelského prostředí Návrh uživatelského prostředí byl veden s ohledem na povahu aplikace Webadmin. Jedná se o administrativní nástroj spíše než o webovou prezentaci. Z tohoto důvodu byla grafická stránka aplikace řešena střízlivým vzhledem, maximálním prostorem pro předávané informace a přehlednou strukturou rozvržení těla stránky. Popis kompozice grafických detailů uvádí obrázek 4.1. Hlavní nabídka je situována v záhlaví stránky. Obsahuje rozcestník na všechny součásti aplikace. Jednotlivé položky jsou vyvedeny výrazným motivem vyjadřujícím nadřazenost nabídky všem ostatním. Význam odkazů podtrhují grafické ikony, které jsou součástí jejich popisku. Zobrazení hlavní nabídky je ve všech sekcích stejné. Detailní pohled na nabídku je na obrázku 4.2. Oblast pod navigační lištou (dále označována jako tělo stránky) je zcela vyhrazen pro prezentační potřeby aplikace. V návrhu rozvržení samotných průvodců byl kladen důraz na jednotné a výrazné řešení ovládacích prvků. Odkazy navigace průvodcem jsou opatřeny grafickými ikonami stejného typu jako v hlavní nabídce. Nicméně jejich zvýraznění již není takové míry. Navigační panel průvodce je umístěn v horním pravém rohu těla stránky hned pod jeho názvem. Místo pod navigačním panelem je vyhrazeno jako zobrazovací prostor průvodce. V jeho těle se zobrazují data, jimiž aplikace komunikuje s uživatelem. V podobě formátovaného textu, odkazů, formulářových prvků jsou vyměňována data mezi uživatelem a aplikací. Pod zobrazovacím prostorem se nachází oblast se záznamy provozního logu aplikace. 22

29 4.5. CHOVÁNÍ APLIKACE Obrázek 4.1: Rozvržení stránky Obrázek 4.2: Detail hlavní nabídky Vzhled konfigurační části aplikace je určen hlavně formulářovými prvky, jejich obsah určuje nastavení aplikace. Konfigurační záznamy jsou rozděleny do několika oddílů, které jsou graficky odděleny. V kterékoliv sekci je možné spatřit pole nápovědy. Jedná se o barevně označený element, který slouží jako rádce uživateli. Příklad jeho využití je na obrázku 4.1. Grafické prvky využité v navigačním poli záhlaví stránky i těla stránky pochází z jedné sady ikon pro vývojáře webových aplikací. Zdroj souboru je uveden v A. 4.5 Chování aplikace Aplikace Webadmin jakožto administrátorův nástroj pro správu virtuálních webových serverů zavádí řadu opatření, která umožňují korektní dokončení prováděného úkonu. Poskytuje také informace v případě neúspěšného vykonání operace Logování K zachycení výsledků provozu aplikace slouží logovací soubory, jejichž umístění je nastaveno v konfiguraci. Záznamy o průběhu operací jsou rozděleny podle jejich povahy na provozní a chybové. 23

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ivo Drgáč Brno, podzim 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA Katedra informatiky Vedoucí bakalářské práce : Autor bakalářské práce : Studijní obor : Mgr. Jiří Fišer

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2012 Jan Hybš TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android 2012 Lukáš Novák Anotace V rámci bakalářské práce (na vlastní téma)

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Identifikace procesních vazeb mezi ERP a CRM vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. 2012 autor: Bc.

Více

Návrh webového systému řízení malé společnosti

Návrh webového systému řízení malé společnosti České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Návrh webového systému řízení malé společnosti Vladimír Macek Vedoucí práce: RNDr. Štěpán Kvapilík Studijní program: Elektrotechnika

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ VLADIMÍR SKLENÁŘ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ. Diplomová práce. Automatizovaný měřicí systém.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ. Diplomová práce. Automatizovaný měřicí systém. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ Diplomová práce Automatizovaný měřicí systém 2005 Jiří Javůrek Anotace Náplní této práce je vytvoření automatizovaného měřicího systému

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více