OZW V2.0. Web server. Synco TM, Synco TM living

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZW772... V2.0. Web server. Synco TM, Synco TM living"

Transkript

1 5 701 Web server Synco TM, Synco TM living OZW V2.0 Web server OZW772 umožuje dálkové ovládání a monitoring otopných soustav pes internet a zasílání poruchových a systémových hlášení em. Ovládání z PC/laptopu nebo Smartphone pes internetový prohlíže Ovládání pes ACS (PC/laptop se servisním software ACS) Lokální pipojení pes USB Dálkové pipojení pes Ethernet (DSL router) Ovládání a monitorování pes obrázky s technologickými schématy Uživatelské úty pro ovládání pes internet (skupiny uživatel, výbr ovládacího jazyka) Souasná podpora více uživatel Zobrazení poruchových hlášení pes internetový prohlíže Zasílání poruchových hlášení em až 4 píjemcm Pravidelné zasílání hlášení o stavu systému em Ukládání posledních 500 poruch a hlášení (historie) Pímé zprovoznní pomocí webového prohlížee nebo servisního software ACS Software update pes USB pipojení K webovým serverm OZW772.01, OZW772.04, OZW772.16, OZW je možné pipojit 1, 4, 16 nebo 64 pístroj s komunikací KNX ady Synco 700, Synco RXB/ RXL, regulátor prostorové teploty ady RDG/RDF/RDU a centrálních jednotek systému Synco living QAX910. N5701cz Building Technologies

2 Použití Budovy Ovládání centrální jednotky Synco living v rodinných nebo bytových domech Komerní nebo administrativní budovy, obytné budovy Školy, sportovní nebo zábavní centra, hotely Komunální budovy, menší prmyslové objekty Uživatelé Konení uživatelé, servisní pracovníci otopných a chladicích soustav a elektroinstalace Realitní kanceláe a spolenosti Spolenosti zabývající se správou budov a servisní inností Funkce Primární funkce Webový server OZW772 se používá pedevším pro: Dálkové ovládání a monitoring soustav a pístroj s komunikací KNX pomocí internetového prohlížee a/nebo obslužných stanic vybavených ACS software. Zasílání informací o poruchách a hlášení o stavu systému em Ovládání a monitorování pes obrázky technologických schémat Ovládání Primární navigace Primární navigace (horní lišta) nabízí následující funkce: Home Poruchy Penos souboru Uživatelské úty Webové stránky pístroje Ovládání sustavy a jednotlivých pístroj pomocí textových menu. Zobrazení poruch systému Zobrazí historii posledních 500 událostí Správa uživatel Vytvoení seznamu pístroj a ovládacích stránek Sekundární navigace Sekundární navigace (menu tree v levé lišt) umožuje uživateli vybrat pístroje a ovládací stránky. Pracovní plocha Na pracovní ploše se zobrazí obsah odpovídající zvolené primární a sekundární navigaci. Stav zaízení Podle stavu zaízení se na pracovní ploše zobrazí, informace zda je zaízení bez poruchy nebo nejzávažnjší porucha. 2 / 12

3 Technologická schémata zaízení Web server OZW umožuje pomocí technologických schémat zobrazit technická zaízení budovy a pístroje v jednotlivých místnostech se všemi dostupnými datovými body. Uživatel získá lepší pehled, protože soustava a jednotlivé místnosti se zobrazují z jeho pohledu. Pokud vznikne v systému porucha, mže obsluha rychle zasáhnout v míst problému. Pro nastavitelné parametry mže obsluha kliknutím otevít dialogové okno a zmnit hodnotu daného parametru, napíklad "Žádaná komfortní teplota pro chlazení" jak je zobrazeno níže. Poruchy Zdroje poruch Uživatel mže do technologického schématu vložit také další informace jako jsou odkazy na další funkce soustavy, postup údržby nebo dokumentace k pístroji, apod. Krom toho mohou uživatelé integrovat také externí odkazy napíklad pro pímý vstup do více otopných soustav. Uživatelé mohou dokonce do obrázku technologického schématu vložit zábry z webových kamer. Web server zaznamená závady a poruchy soustavy, jednotlivých pístroj pipojených ke sbrnici KNX, stejn jako své vlastní poruchy. Zobrazení poruch, potvrzení poruchy LED indikátor signalizuje poruchu na web serveru. Blikající LED signalizuje nepotvrzenou poruchu v systému. Po potvrzení poruchy tlaítkem Ack, pes internet, nebo pomocí ACS, zstane LED svítit, dokud se porucha neodstraní. (Viz str. 6, LED indikátory a ovládací prvky). Poruchová hlášení Systémová hlášení Systémová hlášení Poruchová hlášení mohou být zasílána em až tyem píjemcm a / nebo pes providera ve form SMS zprávy. Pro každého píjemce lze nastavit priorita poruchových hlášení (urgentní/všechny), které jsou mu zasílány. Každý píjemce má svj "asový program s kalendáem" pro nastavení až tí zasílacích as bhem dne a prázdnin / zvláštních dn. Web server generuje a pravideln zasílá systémová hlášení o stavu zaízení pedem nastaveným píjemcm. Zprávy se zasílají bu v nastavený as (hh:mm), v pravidelných asových intervalech ( dn) a podle priority poruchy (urgentní/neurgentní). Test spojení Stisknutím tlaítka na web serveru se rozešlou systémová hlášení všem píjemcm nezávisle na nastavené priorit poruch. 3 / 12

4 Historie as Posledních 500 poruch, poruchových a systémových hlášení se zapisuje do pamti. Uložené události a další údaje je možné vyítat pes internetový prohlíže. Web server má systémové hodiny s nastavitelným asovým pásmem a pepínáním letního a zimního asu. Jako asový master mže odesílat nastavený systémový as (datum a as) do pístroj na KNX sbrnici (asových slave). Pehled typ Výrobek Objednací íslo (SSN) Web server pro 1 KNX pístroj OZW Web server pro 4 KNX pístroje OZW Web server pro 16 KNX pístroj OZW Web server pro 64 KNX pístroj OZW Objednávání a dodávka Pi objednávání uvádjte název a typové oznaení: Píklad: Web server OZW Všechny web servery se dodávají v kartónové krabici. Balení obsahuje: Návod k instalaci G5701xx (vícejazyný). Napájecí kabel, napájecí zdroj AC 230 V. Ethernetový kabel USB kabel 2 vyvazovací pásky Poznámka Návod k uvedení do provozu C5701 (de / en) je uložen v pamti web serveru na adrese address>/doc/ Kombinace pístroj KNX pístroje Synco 700 Ke všem web serverm OZW772 je možné pes sbrnici KNX pipojit následující pístroje ady Synco. Zaízení íslo dok. Univerzální regulátory RMU7x0, RMU7x0B N3144, N3150 Regulátory vytápní RMH760, RMH760B N3131, N3133 Kaskádový adi kotl RMK770 N3132 Centrální ídicí jednotka RMB795 N3121 Spínací a monitorovací jednotky RMS705, RMS705B N3123, N3124 Centrální ovládací jednotka RMZ792 N3113 Prostorová jednotka QAW740 N1633 Komunikaní centrály OZW771, OZW775 N3117, N / 12

5 Synco RXB/RXL Synco RDG/RDF/RDU Synco living Zaízení íslo dok. Regulátory jednotlivých místností RXB21.1, RXB22.1 N3873 Regulátory jednotlivých místností RXL21.1, RXL22.1 N3877 Regulátor místnosti RXB24.1 N3874 Regulátor místnosti RXL24.1 N3878 Prostorové regulátory pro fan coilové jednotky RDG100KN N3191 Prostorový regulátor pro VAV aplikace (s promnlivým prtokem vzduchu) RDG400KN N3192 Prostorové regulátory pro fan coilové jednotky RDF301 N3171 Regulátory pro fan coilové jednotky a ízení osvtlení RDF N3171 Prostorový regulátor pro VAV aplikace (s promnlivým prtokem vzduchu) RDU341 N3172 Centrální jednotka QAX910 N2707 Internetový prohlíže Zaízení PC/laptop (1024 x 786) iphone (480 x 320) Požadavky Internet Explorer V6.0, doporueno V7.0 a vyšší Firefox V3.0 nebo vyšší Safari (podle píslušného pístroje) Poet oken prohlížee Souasn je možné mít oteveno jakékoliv množství oken prohlížee. Maximální rychlost penosu dat se rozdlí mezi jednotlivá okna prohlížee. Obsluha se píslušn zpomalí také v závislosti na potu uživatel. Dokumentace k pístroji Web server OZW772 Sbrnice KNX Konfiguraní SW ACS7... Servisní pevodník OCI700.1 Typ dokumentace Katalogový list Návod k instalaci (obsažen v balení pístroje) Návod k uvedení do provozu CE prohlášení o shod Prohlášení o ochran životního prostedí Katalogový list Základní dokumentace Katalogový list Katalogový list íslo dok. N5701 G5701 C5701 T5701 E5701 N3127 P3127 N5640 N / 12

6 Provedení Mechanické provedení Signalizaní a ovládací prvky Spodní ást krytu web serveru obsahuje desku plošných spoj s nkterými ovládacími prvky. Horní ást krytu zakrývá desku plošných spoj. Dále jsou na krytu web serveru LED kontrolky a jedno ovládací tlaítko. Pod snímatelnou ástí krytu pístroje jsou umístny pipojovací svorky a nkteré další signalizaní a ovládací prvky. Všechny signalizaní a ovládací prvky jsou oznaeny píslušnými symboly. Poz Název 1 LED zapnuto 2 LED 3 LED Field bus 2 (rezerva) 4 LED porucha 5 LED Adresovací režim 6 Tlaítko 7 Tlaítko adresovací režim 8 Spína "Blokování zpráv" 9 Spína 2 (bez funkce) 10 Pipojovací svorky KNX sbrnice 11 Pipojení napájecího naptí 12 USB konektor Mini-B 13 Pipojení Ethernet, konektor RJ45 LED indikátory 1 (zelená/ervená) Nesvítí Není napájecí naptí DC 24 V. erven svítí Web server spouští operaní systém erven bliká Web server spouští aplikaci Zelen svítí Web server v provozu 2 (zelená) 3 Field bus 2 (rezerva) 4 Porucha (ervená) 5 Adresovací režim (ervená) Nesvítí Svítí Bliká Nesvítí Nesvítí Svítí Bliká Nesvítí Svítí Výpadek napájení sbrnice KNX v provozu Komunikace na KNX Bez funkce Bez poruchy (normální provozní stav) Potvrzená porucha Nepotvrzená porucha v systému KNX adresovací režim vyp KNX adresovací režim zap Ovládací tlaítka 6 Tlaítko 7 Tlaítko adresovací režim Kombinace tlaítek a Krátké stisknutí (< 2 s) Dlouhé stisknutí (> 6 s) Krátké stisknutí (< 2 s) Potvrzení poruchy Zasílání hlášení o stavu systému všem píjemcm ových zpráv Jedno stisknutí tlaítka: KNX adresovací režim zap Další stisknutí tlaítka: KNX adresovací režim vyp Dlouhé stisknutí (> 6 s) Souasné stisknutí tlaítek a obnoví tovární nastavení. Všechny konfiguraní údaje se vrátí k nastavení z výroby. Seznam pístroj, obrázky technologických schémat a všechny neodeslané zprávy se vymažou. Data historie se nevymažou. 6 / 12

7 Pepínae 8 Blokování odesílání zpráv 9 DIP pepína 2 Poloha ON Poloha OFF Nastavení spínae Odesílání zpráv je zablokováno Odesílání zpráv je povoleno Bez funkce Technické provedení Obsluha, monitorování, alarmy Pipojení pro lokální uvedení do provozu (USB) a dálkové ovládání, monitorování a zasílání alarm pes Ethernet. Komunikaní rozhraní USB Ethernet KNX Protokoly Ovládání pes internet Poruchová hlášení Pes USB se pipojuje PC/laptop lokáln pímo na míst. Potebný USB kabel typ A Mini-B se dodává spolen s pístrojem. Router/poítaová sí se pipojuje pes Ethernet pomocí RJ45 konektoru. Ethernetový interface obsahuje Auto-MDI(X) pro pekížené a nepekížené Ethernetové kabely. Souástí balení web serveru je Ethernetový kabel kategorie 5. Datová sbrnice se pipojuje ke svorkám "KNX" oznaeným CE+ a CE-. Více informací o sbrnici KNX viz. katalogový list N3127. Pro ovládání pes internet používejte HTTP (Port 80) pes TCP / IP. Pro USB komunikaci je teba mít na PC/laptopu nainstalován RNDIS driver. Jestliže je PC/laptop pipojen k Internetu, RNDIS driver se instaluje automaticky (pakliže administrátor sít povolí "online update"). Driver je navíc uložen ve web serveru na adrese address>/driver/, je možné jej odsud stáhnout a nainstalovat. Poruchová hlášení se zasílají em pes SMTP. Poznámky Montáž Web server je možné montovat na panel, do rozvade nebo na stnu. Umístní je teba zvolit také s ohledem na prostor pro kabely. Zajistte, aby byl web server snadno pístupný pro servis a zajištna dostatený pístup vzduchu. Standardní montáž Na instalaní lištu TH Nástnná montáž Pomocí 2 šroub obsažených v balení. Montážní poloha Horizontální nebo vertikální Montáž a rozmry Viz. Rozmry 7 / 12

8 Instalace Dležité poznámky Bhem instalace mjte na zeteli následující: Pojistky, spínae a kabely navrhujte a montujte v souladu s píslušnými pedpisy a normami. Nedoporuujeme monitorovat tepelnou soustavu pes USB interface v prostedí se silným elektromagnetickým rušením (nap. v prmyslovém prostedí se zaízením pro elektrické svaování). Viz. Technické parametry pro elektromagnetickou kompatibilitu. Kabeláž Provozní naptí USB, Ethernet Sbrnice KNX Uvedení do provozu Pipojení Router IP adresa Napájecí zdroj dodávaný s pístrojem má výstupní naptí pro web server DC 24 V. Konektor pro pipojení napájecího naptí je umístn na horní stran krytu pístroje. Konektory pro pipojení USB a Ethernetu jsou umístny na horní stran krytu pístroje. Pipojovací svorky pro KNX sbrnici jsou umístny pod odnímatelným krytem. Jsou ureny pro pevné kabely s prmrem min. 0,5 mm nebo prezem 0,25...1,5 mm 2 nebo lanka s prezem 0,25...1,0 mm 2. Web server se uvádí do provozu lokáln z PC/laptopu pes USB. V PC/laptopu musí být nainstalován internetový prohlíže nebo servisní software ACS. Web server se k PC/laptopu pipojuje dodávaným USB kabelem typ A Mini-B. Více informací naleznete v instalaních pokynech G5701 dodaných v balení pístroje nebo v pokynech k uvedení do provozu C5701, uložených v pamti web serveru na : address>/doc/ Pro dálkové ovládání pes internet je potebný vhodný router. Router musí podporovat NAT/PAT a DynDNS pro dynamickou IP adresu. IP adresa pro pipojení pes USB je nastavena na: Tovární nastavení IP adresy pro pipojení pes Ethernet: Než je možné pipojit web server pes Ethernet do sít, musí mu správce sít pidlit IP adresu. Skupiny uživatel Koncový uživatel Servis Administrátor Jednotlivým skupinám uživatel se pro specifické uživatelské ovládání vytváejí a piazují rzné uživatelské úty. Pístup k údajm pro koncové uživatele a pehled poruch. Ovládání a monitorování pes textová menu a obrázky s technologickými schématy Správa vlastního uživatelského útu. Stejn jako konený uživatel. Navíc pístup do servisních údaj a historie zpráv, stejn jako úpravy internetových stránek pístroje. Stejn jako servis. Navíc vytváení, kopírování, editace a mazání internetových stránek pístroj a technologických schémat. Správa všech uživatelských út. 8 / 12

9 Technické parametry Napájecí adaptér pro web server OZW Web server OZW772 Provozní údaje Napájení Provozní naptí Kmitoet Píkon (vetn web serveru OZW772...) Tída ochrany Výstupní naptí Jištní pívodu Délka kabelu (vzdálenost mezi zásuvkovým adaptérem AC 230 V a web serverem) Provozní naptí Píkon Záloha hodin Seznam pístroj OZW OZW OZW OZW AC 230 V ±15 % AC 230 V 50/60 Hz 3 VA typicky II SELV DC 24 V max. 16 A Max. 1,6 m SELV DC 24 V, ±5 %, 625 ma max. 2 W typicky Min. 72 hodin 1 KNX pístroj až 4 KNX pístroje až 16 KNX pístroj až 64 KNX pístroj Sbrnice KNX USB Ethernet Normy Typ sbrnice 2-vodiová sbrnice íslo zátže sbrnice Píkon KNX sbrnice Povolená délka vedení a typ kabelu Šroubovací svorky pro Pevné dráty/lanka (kroucené nebo s ochrannými dutinkami) 1 pevný drát na svorku 1 lanko na svorku Interface Tída pístroje Penosová rychlost Pipojovací kabel do PC Délka kabelu Konektor kabelu do PC/laptopu Konektor kabelu do OZW772 Typ pipojení Penosová rychlost Protokol Identifikace Pipojení, konektor Typ kabelu Délka kabelu Bezpenost Bezpenost pístroj pro informaní technologie Home and Building Electronic System (HBES) Elektromagnetická kompatibilita Odolnost (Prmyslový sektor) Vyzaování (Domovní, obchodní a komerní stejn jako prostedí v lehké prmyslu) (Home and Building Electronic System - HBES) - Shoda Smrnice EMC Smrnice pro nízké naptí Smrnice pro ekodesign - Shoda Australský EMC systém Norma o rušení rádiového provozu Kompatibilita se životním prostedím Prohlášení k produktu o životním prostedí CE1E5701en obsahuje údaje o výrob pístroje sluitelné s životním prostedím (RoHS compliance, materials composition, packaging, environmental benefit, disposal) TP1 (1 twisted pair, kroucená dvojlinka) CE+, CE- (s polaritou) E ma Viz. katalogový list N3127 Min. Ø 0,5 mm 0,25...1,5 mm 2 0,25...1,0 mm 2 USB V2.0 RNDIS Max. 12 Mbps (nejvyšší rychlost) Max. 3 m USB typ A USB typ Mini-B 100BaseTX, IEEE kompatibilní Max. 100 Mbps TCP/IP Auto MDI-X RJ45 konektor (screened) Standard Cat-5, UTP nebo STP Max. 100 m EN EN EN EN EN /108/EC 2006/95/EC 2005/32/EC AS/NZS ISO (životní prostedí) ISO 9001 (kvalita) SN (produkty sluitelné s životním prostedím) RL 2002/95/EG (RoHS) 9 / 12

10 Krytí Krytí IP40 1) dle EN Tída ochrany III dle EN Podmínky okolního prostedí Materiály a barvy Rozmry Provoz Klimatické podmínky Teplota (kryt a elektronika) Vlhkost Mechanické podmínky Doprava Klimatické podmínky Teplota Vlhkost Mechanické podmínky Vrchní ást krytu Spodní ást krytu Výška x šíka x hloubka (max. rozmry) IEC Tída 3K C % r. v. (bez kondenzace) Tída 3M2 IEC Tída 2K C <95 % r. v. Tída 2M2 PC + ASA, RAL 7035 (svtle šedivá) PC + ASA, RAL 5014 (svtle modrá) 87,5 mm x 90 mm x 40 mm Hmotnost Názvosloví, zkratky Web server OZW772.. Web server s obalem, návodem k instalaci, napájecí adaptér, kabely pro USB a Ethernet, kabelové vyvazovací pásky Obal Auto Medium Dependent Interface - Crossed Dynamic Domain Name System Hyper Text Transfer Protocol Internet Protocol Konnex Network Address Translation Port and Address Translation Remote Network Driver Interface Specification Shielded Twisted Pair Hyper Text Transfer Protocol Transmission Control Protocol Universal Serial Bus Unshielded Twisted Pair 0,136 kg 0,589 kg Kartónová krabice Auto MDI-X DynDNS HTTP IP KNX NAT PAT RNDIS STP SMTP TCP USB UTP Všeobecné poznámky Údržba Opravy Likvidace Web server OZW772 nevyžaduje údržbu (žádné výmny baterií, žádné pojistky). Pro ištní používejte jen suchý jemný hadík. OZW772 nelze na míst opravovat. Jestliže se na pístroji objeví závada, zašlete jej do servisního stediska spolenosti Siemens, divize Building Technologies. Pístroj musí být likvidován oddlen od smsného domovního odpadu jako elektronický odpad v souladu s evropskou smrnicí 2002/96/EEC (WEEE). Pi likvidaci pístroje dbejte všech pedpis a naízení. Dodržujte všechny místní aplikovatelné zákony. 10 / 12

11 Schémata zapojení Schéma zapojení Pipojovací svorky KNX sbrnice Pipojovací konektory USB Ethernet Konektor typ Mini-B Konektor RJ45 1 VCC 4 ID 2 D 5 GND 3 D + 1 Tx+ 5 Nepoužitý 2 Tx 6 Rx 3 Rx + 7 Nepoužitý 4 Nepoužitý 8 Nepoužitý Napájecí adaptér Typ Euro dle EN a VDE P AC 230 V N AC 230 V Provozní naptí DC 24 V konektor 1 DC 24 V (+) 2 GND ( ) 11 / 12

12 Rozmry 12 / Siemens s.r.o. Zmny vyhrazeny

OZW772... V4.0. Web server. Pro Synco TM, Synco TM living

OZW772... V4.0. Web server. Pro Synco TM, Synco TM living s 5 701 Web server Pro Synco TM, Synco TM living OZW772... V4.0 Web server OZW772 umožňuje dálkové ovládání a monitoring otopných soustav přes internet nebo aplikaci pro Smartphone a zasílání poruchových

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov SIEMENS LPB a BSB koumunikace Web server Instrukce pro zprovoznění OZS164 CE1C5711en Technologie budov Siemens Switzerland Ltd Technologie budov divize Mezinárodní ústředí Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Tel.

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Procesní podstanice, kompaktní řada

Procesní podstanice, kompaktní řada 9215P01 s 9 215 Desigo PX Procesní podstanice, kompaktní řada PXC.D PXC12.D PXC22.D PXC36.D PXC12-E.D PXC22-E.D PXC36-E.D Volně programovatelné procesní podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických

Více

Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod

Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod 0. Úvod Vítejte ve svt nového Digitálního pijímae s vysokým rozlišením, který udlá Váš životní styl bohatším a posune Vás blíž k Vašim snm. Ped použitím pijímae si prosím pozorn pette tento návod na použití,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU Služba na zajištní provozu a expertní podpory datové sít Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Jednotka moduweb500. moduweb500: Webový server pro BACnet sítě moduweb Vision. SAUTER EY-modulo 5. PDS 96.005 cz Katalogový list moduweb Vision

Jednotka moduweb500. moduweb500: Webový server pro BACnet sítě moduweb Vision. SAUTER EY-modulo 5. PDS 96.005 cz Katalogový list moduweb Vision SAUTER EY-modulo 5 PDS 96.005 cz Katalogový list moduweb Vision moduweb500: Webový server pro BACnet sítě moduweb Vision Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Sledujte provoz Vaší budovy

Více

Procesní podstanice, kompaktní řada

Procesní podstanice, kompaktní řada 9 PXC36-S PXC5 DESIO PX Procesní podstanice, kompaktní řada PXC36-S PXC5 Volně programovatelné digitální automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Pevná skladba I/O

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559

NÁVOD K VÝROBKU. Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559 TP-355300/a NÁVOD K VÝROBKU Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559 POUŽITÍ - k dálkovému měření a záznamu až dvanácti fyzikálních veličin různých rozsahů jako alternativa zapisovačů se záznamovým papírem,

Více

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz ! "# $%&$' ' Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz Strana 1 (celkem 51) www.pp2can.wz.cz Verze dokumentu 0.90 CZ Verze dokumentu: Verze: Datum: Zmny: 0.80 9.10.2005 První

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Technicolor TC 7200 Strana 1 / 77 POZOR Před začátkem servisních prací odpojte napájení. Toto zařízení je určeno jen k provozu uvnitř budov. Telefonní konektory Line 1 a Line

Více

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi moderního dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone BOLD IP BOLD. Tento

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Dveřní Vrátný VoIP. IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod. Návod k obsluze a instalaci

Dveřní Vrátný VoIP. IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod. Návod k obsluze a instalaci Dveřní Vrátný VoIP IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone IPDP, který je VoIP verzí úspěšného

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Dveřní Vrátný VoIP. Návod k obsluze a instalaci. IPDP 00 IPDP 00C IPNC4 - mod

Dveřní Vrátný VoIP. Návod k obsluze a instalaci. IPDP 00 IPDP 00C IPNC4 - mod Dveřní Vrátný VoIP Návod k obsluze a instalaci IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone IPDP, který je VoIP verzí úspěšného

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah

Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah Regulátor EAGLE Instalační příručka Obsah Bezpečnostní informace... Error! Bookmark not defined. Všeobecné bezpečnostní informace... 2 Informace dle normy EN 60730... 2 Směrnice WEEE... 2 Normy, certifikace,

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více