OZW V2.0. Web server. Synco TM, Synco TM living

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZW772... V2.0. Web server. Synco TM, Synco TM living"

Transkript

1 5 701 Web server Synco TM, Synco TM living OZW V2.0 Web server OZW772 umožuje dálkové ovládání a monitoring otopných soustav pes internet a zasílání poruchových a systémových hlášení em. Ovládání z PC/laptopu nebo Smartphone pes internetový prohlíže Ovládání pes ACS (PC/laptop se servisním software ACS) Lokální pipojení pes USB Dálkové pipojení pes Ethernet (DSL router) Ovládání a monitorování pes obrázky s technologickými schématy Uživatelské úty pro ovládání pes internet (skupiny uživatel, výbr ovládacího jazyka) Souasná podpora více uživatel Zobrazení poruchových hlášení pes internetový prohlíže Zasílání poruchových hlášení em až 4 píjemcm Pravidelné zasílání hlášení o stavu systému em Ukládání posledních 500 poruch a hlášení (historie) Pímé zprovoznní pomocí webového prohlížee nebo servisního software ACS Software update pes USB pipojení K webovým serverm OZW772.01, OZW772.04, OZW772.16, OZW je možné pipojit 1, 4, 16 nebo 64 pístroj s komunikací KNX ady Synco 700, Synco RXB/ RXL, regulátor prostorové teploty ady RDG/RDF/RDU a centrálních jednotek systému Synco living QAX910. N5701cz Building Technologies

2 Použití Budovy Ovládání centrální jednotky Synco living v rodinných nebo bytových domech Komerní nebo administrativní budovy, obytné budovy Školy, sportovní nebo zábavní centra, hotely Komunální budovy, menší prmyslové objekty Uživatelé Konení uživatelé, servisní pracovníci otopných a chladicích soustav a elektroinstalace Realitní kanceláe a spolenosti Spolenosti zabývající se správou budov a servisní inností Funkce Primární funkce Webový server OZW772 se používá pedevším pro: Dálkové ovládání a monitoring soustav a pístroj s komunikací KNX pomocí internetového prohlížee a/nebo obslužných stanic vybavených ACS software. Zasílání informací o poruchách a hlášení o stavu systému em Ovládání a monitorování pes obrázky technologických schémat Ovládání Primární navigace Primární navigace (horní lišta) nabízí následující funkce: Home Poruchy Penos souboru Uživatelské úty Webové stránky pístroje Ovládání sustavy a jednotlivých pístroj pomocí textových menu. Zobrazení poruch systému Zobrazí historii posledních 500 událostí Správa uživatel Vytvoení seznamu pístroj a ovládacích stránek Sekundární navigace Sekundární navigace (menu tree v levé lišt) umožuje uživateli vybrat pístroje a ovládací stránky. Pracovní plocha Na pracovní ploše se zobrazí obsah odpovídající zvolené primární a sekundární navigaci. Stav zaízení Podle stavu zaízení se na pracovní ploše zobrazí, informace zda je zaízení bez poruchy nebo nejzávažnjší porucha. 2 / 12

3 Technologická schémata zaízení Web server OZW umožuje pomocí technologických schémat zobrazit technická zaízení budovy a pístroje v jednotlivých místnostech se všemi dostupnými datovými body. Uživatel získá lepší pehled, protože soustava a jednotlivé místnosti se zobrazují z jeho pohledu. Pokud vznikne v systému porucha, mže obsluha rychle zasáhnout v míst problému. Pro nastavitelné parametry mže obsluha kliknutím otevít dialogové okno a zmnit hodnotu daného parametru, napíklad "Žádaná komfortní teplota pro chlazení" jak je zobrazeno níže. Poruchy Zdroje poruch Uživatel mže do technologického schématu vložit také další informace jako jsou odkazy na další funkce soustavy, postup údržby nebo dokumentace k pístroji, apod. Krom toho mohou uživatelé integrovat také externí odkazy napíklad pro pímý vstup do více otopných soustav. Uživatelé mohou dokonce do obrázku technologického schématu vložit zábry z webových kamer. Web server zaznamená závady a poruchy soustavy, jednotlivých pístroj pipojených ke sbrnici KNX, stejn jako své vlastní poruchy. Zobrazení poruch, potvrzení poruchy LED indikátor signalizuje poruchu na web serveru. Blikající LED signalizuje nepotvrzenou poruchu v systému. Po potvrzení poruchy tlaítkem Ack, pes internet, nebo pomocí ACS, zstane LED svítit, dokud se porucha neodstraní. (Viz str. 6, LED indikátory a ovládací prvky). Poruchová hlášení Systémová hlášení Systémová hlášení Poruchová hlášení mohou být zasílána em až tyem píjemcm a / nebo pes providera ve form SMS zprávy. Pro každého píjemce lze nastavit priorita poruchových hlášení (urgentní/všechny), které jsou mu zasílány. Každý píjemce má svj "asový program s kalendáem" pro nastavení až tí zasílacích as bhem dne a prázdnin / zvláštních dn. Web server generuje a pravideln zasílá systémová hlášení o stavu zaízení pedem nastaveným píjemcm. Zprávy se zasílají bu v nastavený as (hh:mm), v pravidelných asových intervalech ( dn) a podle priority poruchy (urgentní/neurgentní). Test spojení Stisknutím tlaítka na web serveru se rozešlou systémová hlášení všem píjemcm nezávisle na nastavené priorit poruch. 3 / 12

4 Historie as Posledních 500 poruch, poruchových a systémových hlášení se zapisuje do pamti. Uložené události a další údaje je možné vyítat pes internetový prohlíže. Web server má systémové hodiny s nastavitelným asovým pásmem a pepínáním letního a zimního asu. Jako asový master mže odesílat nastavený systémový as (datum a as) do pístroj na KNX sbrnici (asových slave). Pehled typ Výrobek Objednací íslo (SSN) Web server pro 1 KNX pístroj OZW Web server pro 4 KNX pístroje OZW Web server pro 16 KNX pístroj OZW Web server pro 64 KNX pístroj OZW Objednávání a dodávka Pi objednávání uvádjte název a typové oznaení: Píklad: Web server OZW Všechny web servery se dodávají v kartónové krabici. Balení obsahuje: Návod k instalaci G5701xx (vícejazyný). Napájecí kabel, napájecí zdroj AC 230 V. Ethernetový kabel USB kabel 2 vyvazovací pásky Poznámka Návod k uvedení do provozu C5701 (de / en) je uložen v pamti web serveru na adrese address>/doc/ Kombinace pístroj KNX pístroje Synco 700 Ke všem web serverm OZW772 je možné pes sbrnici KNX pipojit následující pístroje ady Synco. Zaízení íslo dok. Univerzální regulátory RMU7x0, RMU7x0B N3144, N3150 Regulátory vytápní RMH760, RMH760B N3131, N3133 Kaskádový adi kotl RMK770 N3132 Centrální ídicí jednotka RMB795 N3121 Spínací a monitorovací jednotky RMS705, RMS705B N3123, N3124 Centrální ovládací jednotka RMZ792 N3113 Prostorová jednotka QAW740 N1633 Komunikaní centrály OZW771, OZW775 N3117, N / 12

5 Synco RXB/RXL Synco RDG/RDF/RDU Synco living Zaízení íslo dok. Regulátory jednotlivých místností RXB21.1, RXB22.1 N3873 Regulátory jednotlivých místností RXL21.1, RXL22.1 N3877 Regulátor místnosti RXB24.1 N3874 Regulátor místnosti RXL24.1 N3878 Prostorové regulátory pro fan coilové jednotky RDG100KN N3191 Prostorový regulátor pro VAV aplikace (s promnlivým prtokem vzduchu) RDG400KN N3192 Prostorové regulátory pro fan coilové jednotky RDF301 N3171 Regulátory pro fan coilové jednotky a ízení osvtlení RDF N3171 Prostorový regulátor pro VAV aplikace (s promnlivým prtokem vzduchu) RDU341 N3172 Centrální jednotka QAX910 N2707 Internetový prohlíže Zaízení PC/laptop (1024 x 786) iphone (480 x 320) Požadavky Internet Explorer V6.0, doporueno V7.0 a vyšší Firefox V3.0 nebo vyšší Safari (podle píslušného pístroje) Poet oken prohlížee Souasn je možné mít oteveno jakékoliv množství oken prohlížee. Maximální rychlost penosu dat se rozdlí mezi jednotlivá okna prohlížee. Obsluha se píslušn zpomalí také v závislosti na potu uživatel. Dokumentace k pístroji Web server OZW772 Sbrnice KNX Konfiguraní SW ACS7... Servisní pevodník OCI700.1 Typ dokumentace Katalogový list Návod k instalaci (obsažen v balení pístroje) Návod k uvedení do provozu CE prohlášení o shod Prohlášení o ochran životního prostedí Katalogový list Základní dokumentace Katalogový list Katalogový list íslo dok. N5701 G5701 C5701 T5701 E5701 N3127 P3127 N5640 N / 12

6 Provedení Mechanické provedení Signalizaní a ovládací prvky Spodní ást krytu web serveru obsahuje desku plošných spoj s nkterými ovládacími prvky. Horní ást krytu zakrývá desku plošných spoj. Dále jsou na krytu web serveru LED kontrolky a jedno ovládací tlaítko. Pod snímatelnou ástí krytu pístroje jsou umístny pipojovací svorky a nkteré další signalizaní a ovládací prvky. Všechny signalizaní a ovládací prvky jsou oznaeny píslušnými symboly. Poz Název 1 LED zapnuto 2 LED 3 LED Field bus 2 (rezerva) 4 LED porucha 5 LED Adresovací režim 6 Tlaítko 7 Tlaítko adresovací režim 8 Spína "Blokování zpráv" 9 Spína 2 (bez funkce) 10 Pipojovací svorky KNX sbrnice 11 Pipojení napájecího naptí 12 USB konektor Mini-B 13 Pipojení Ethernet, konektor RJ45 LED indikátory 1 (zelená/ervená) Nesvítí Není napájecí naptí DC 24 V. erven svítí Web server spouští operaní systém erven bliká Web server spouští aplikaci Zelen svítí Web server v provozu 2 (zelená) 3 Field bus 2 (rezerva) 4 Porucha (ervená) 5 Adresovací režim (ervená) Nesvítí Svítí Bliká Nesvítí Nesvítí Svítí Bliká Nesvítí Svítí Výpadek napájení sbrnice KNX v provozu Komunikace na KNX Bez funkce Bez poruchy (normální provozní stav) Potvrzená porucha Nepotvrzená porucha v systému KNX adresovací režim vyp KNX adresovací režim zap Ovládací tlaítka 6 Tlaítko 7 Tlaítko adresovací režim Kombinace tlaítek a Krátké stisknutí (< 2 s) Dlouhé stisknutí (> 6 s) Krátké stisknutí (< 2 s) Potvrzení poruchy Zasílání hlášení o stavu systému všem píjemcm ových zpráv Jedno stisknutí tlaítka: KNX adresovací režim zap Další stisknutí tlaítka: KNX adresovací režim vyp Dlouhé stisknutí (> 6 s) Souasné stisknutí tlaítek a obnoví tovární nastavení. Všechny konfiguraní údaje se vrátí k nastavení z výroby. Seznam pístroj, obrázky technologických schémat a všechny neodeslané zprávy se vymažou. Data historie se nevymažou. 6 / 12

7 Pepínae 8 Blokování odesílání zpráv 9 DIP pepína 2 Poloha ON Poloha OFF Nastavení spínae Odesílání zpráv je zablokováno Odesílání zpráv je povoleno Bez funkce Technické provedení Obsluha, monitorování, alarmy Pipojení pro lokální uvedení do provozu (USB) a dálkové ovládání, monitorování a zasílání alarm pes Ethernet. Komunikaní rozhraní USB Ethernet KNX Protokoly Ovládání pes internet Poruchová hlášení Pes USB se pipojuje PC/laptop lokáln pímo na míst. Potebný USB kabel typ A Mini-B se dodává spolen s pístrojem. Router/poítaová sí se pipojuje pes Ethernet pomocí RJ45 konektoru. Ethernetový interface obsahuje Auto-MDI(X) pro pekížené a nepekížené Ethernetové kabely. Souástí balení web serveru je Ethernetový kabel kategorie 5. Datová sbrnice se pipojuje ke svorkám "KNX" oznaeným CE+ a CE-. Více informací o sbrnici KNX viz. katalogový list N3127. Pro ovládání pes internet používejte HTTP (Port 80) pes TCP / IP. Pro USB komunikaci je teba mít na PC/laptopu nainstalován RNDIS driver. Jestliže je PC/laptop pipojen k Internetu, RNDIS driver se instaluje automaticky (pakliže administrátor sít povolí "online update"). Driver je navíc uložen ve web serveru na adrese address>/driver/, je možné jej odsud stáhnout a nainstalovat. Poruchová hlášení se zasílají em pes SMTP. Poznámky Montáž Web server je možné montovat na panel, do rozvade nebo na stnu. Umístní je teba zvolit také s ohledem na prostor pro kabely. Zajistte, aby byl web server snadno pístupný pro servis a zajištna dostatený pístup vzduchu. Standardní montáž Na instalaní lištu TH Nástnná montáž Pomocí 2 šroub obsažených v balení. Montážní poloha Horizontální nebo vertikální Montáž a rozmry Viz. Rozmry 7 / 12

8 Instalace Dležité poznámky Bhem instalace mjte na zeteli následující: Pojistky, spínae a kabely navrhujte a montujte v souladu s píslušnými pedpisy a normami. Nedoporuujeme monitorovat tepelnou soustavu pes USB interface v prostedí se silným elektromagnetickým rušením (nap. v prmyslovém prostedí se zaízením pro elektrické svaování). Viz. Technické parametry pro elektromagnetickou kompatibilitu. Kabeláž Provozní naptí USB, Ethernet Sbrnice KNX Uvedení do provozu Pipojení Router IP adresa Napájecí zdroj dodávaný s pístrojem má výstupní naptí pro web server DC 24 V. Konektor pro pipojení napájecího naptí je umístn na horní stran krytu pístroje. Konektory pro pipojení USB a Ethernetu jsou umístny na horní stran krytu pístroje. Pipojovací svorky pro KNX sbrnici jsou umístny pod odnímatelným krytem. Jsou ureny pro pevné kabely s prmrem min. 0,5 mm nebo prezem 0,25...1,5 mm 2 nebo lanka s prezem 0,25...1,0 mm 2. Web server se uvádí do provozu lokáln z PC/laptopu pes USB. V PC/laptopu musí být nainstalován internetový prohlíže nebo servisní software ACS. Web server se k PC/laptopu pipojuje dodávaným USB kabelem typ A Mini-B. Více informací naleznete v instalaních pokynech G5701 dodaných v balení pístroje nebo v pokynech k uvedení do provozu C5701, uložených v pamti web serveru na : address>/doc/ Pro dálkové ovládání pes internet je potebný vhodný router. Router musí podporovat NAT/PAT a DynDNS pro dynamickou IP adresu. IP adresa pro pipojení pes USB je nastavena na: Tovární nastavení IP adresy pro pipojení pes Ethernet: Než je možné pipojit web server pes Ethernet do sít, musí mu správce sít pidlit IP adresu. Skupiny uživatel Koncový uživatel Servis Administrátor Jednotlivým skupinám uživatel se pro specifické uživatelské ovládání vytváejí a piazují rzné uživatelské úty. Pístup k údajm pro koncové uživatele a pehled poruch. Ovládání a monitorování pes textová menu a obrázky s technologickými schématy Správa vlastního uživatelského útu. Stejn jako konený uživatel. Navíc pístup do servisních údaj a historie zpráv, stejn jako úpravy internetových stránek pístroje. Stejn jako servis. Navíc vytváení, kopírování, editace a mazání internetových stránek pístroj a technologických schémat. Správa všech uživatelských út. 8 / 12

9 Technické parametry Napájecí adaptér pro web server OZW Web server OZW772 Provozní údaje Napájení Provozní naptí Kmitoet Píkon (vetn web serveru OZW772...) Tída ochrany Výstupní naptí Jištní pívodu Délka kabelu (vzdálenost mezi zásuvkovým adaptérem AC 230 V a web serverem) Provozní naptí Píkon Záloha hodin Seznam pístroj OZW OZW OZW OZW AC 230 V ±15 % AC 230 V 50/60 Hz 3 VA typicky II SELV DC 24 V max. 16 A Max. 1,6 m SELV DC 24 V, ±5 %, 625 ma max. 2 W typicky Min. 72 hodin 1 KNX pístroj až 4 KNX pístroje až 16 KNX pístroj až 64 KNX pístroj Sbrnice KNX USB Ethernet Normy Typ sbrnice 2-vodiová sbrnice íslo zátže sbrnice Píkon KNX sbrnice Povolená délka vedení a typ kabelu Šroubovací svorky pro Pevné dráty/lanka (kroucené nebo s ochrannými dutinkami) 1 pevný drát na svorku 1 lanko na svorku Interface Tída pístroje Penosová rychlost Pipojovací kabel do PC Délka kabelu Konektor kabelu do PC/laptopu Konektor kabelu do OZW772 Typ pipojení Penosová rychlost Protokol Identifikace Pipojení, konektor Typ kabelu Délka kabelu Bezpenost Bezpenost pístroj pro informaní technologie Home and Building Electronic System (HBES) Elektromagnetická kompatibilita Odolnost (Prmyslový sektor) Vyzaování (Domovní, obchodní a komerní stejn jako prostedí v lehké prmyslu) (Home and Building Electronic System - HBES) - Shoda Smrnice EMC Smrnice pro nízké naptí Smrnice pro ekodesign - Shoda Australský EMC systém Norma o rušení rádiového provozu Kompatibilita se životním prostedím Prohlášení k produktu o životním prostedí CE1E5701en obsahuje údaje o výrob pístroje sluitelné s životním prostedím (RoHS compliance, materials composition, packaging, environmental benefit, disposal) TP1 (1 twisted pair, kroucená dvojlinka) CE+, CE- (s polaritou) E ma Viz. katalogový list N3127 Min. Ø 0,5 mm 0,25...1,5 mm 2 0,25...1,0 mm 2 USB V2.0 RNDIS Max. 12 Mbps (nejvyšší rychlost) Max. 3 m USB typ A USB typ Mini-B 100BaseTX, IEEE kompatibilní Max. 100 Mbps TCP/IP Auto MDI-X RJ45 konektor (screened) Standard Cat-5, UTP nebo STP Max. 100 m EN EN EN EN EN /108/EC 2006/95/EC 2005/32/EC AS/NZS ISO (životní prostedí) ISO 9001 (kvalita) SN (produkty sluitelné s životním prostedím) RL 2002/95/EG (RoHS) 9 / 12

10 Krytí Krytí IP40 1) dle EN Tída ochrany III dle EN Podmínky okolního prostedí Materiály a barvy Rozmry Provoz Klimatické podmínky Teplota (kryt a elektronika) Vlhkost Mechanické podmínky Doprava Klimatické podmínky Teplota Vlhkost Mechanické podmínky Vrchní ást krytu Spodní ást krytu Výška x šíka x hloubka (max. rozmry) IEC Tída 3K C % r. v. (bez kondenzace) Tída 3M2 IEC Tída 2K C <95 % r. v. Tída 2M2 PC + ASA, RAL 7035 (svtle šedivá) PC + ASA, RAL 5014 (svtle modrá) 87,5 mm x 90 mm x 40 mm Hmotnost Názvosloví, zkratky Web server OZW772.. Web server s obalem, návodem k instalaci, napájecí adaptér, kabely pro USB a Ethernet, kabelové vyvazovací pásky Obal Auto Medium Dependent Interface - Crossed Dynamic Domain Name System Hyper Text Transfer Protocol Internet Protocol Konnex Network Address Translation Port and Address Translation Remote Network Driver Interface Specification Shielded Twisted Pair Hyper Text Transfer Protocol Transmission Control Protocol Universal Serial Bus Unshielded Twisted Pair 0,136 kg 0,589 kg Kartónová krabice Auto MDI-X DynDNS HTTP IP KNX NAT PAT RNDIS STP SMTP TCP USB UTP Všeobecné poznámky Údržba Opravy Likvidace Web server OZW772 nevyžaduje údržbu (žádné výmny baterií, žádné pojistky). Pro ištní používejte jen suchý jemný hadík. OZW772 nelze na míst opravovat. Jestliže se na pístroji objeví závada, zašlete jej do servisního stediska spolenosti Siemens, divize Building Technologies. Pístroj musí být likvidován oddlen od smsného domovního odpadu jako elektronický odpad v souladu s evropskou smrnicí 2002/96/EEC (WEEE). Pi likvidaci pístroje dbejte všech pedpis a naízení. Dodržujte všechny místní aplikovatelné zákony. 10 / 12

11 Schémata zapojení Schéma zapojení Pipojovací svorky KNX sbrnice Pipojovací konektory USB Ethernet Konektor typ Mini-B Konektor RJ45 1 VCC 4 ID 2 D 5 GND 3 D + 1 Tx+ 5 Nepoužitý 2 Tx 6 Rx 3 Rx + 7 Nepoužitý 4 Nepoužitý 8 Nepoužitý Napájecí adaptér Typ Euro dle EN a VDE P AC 230 V N AC 230 V Provozní naptí DC 24 V konektor 1 DC 24 V (+) 2 GND ( ) 11 / 12

12 Rozmry 12 / Siemens s.r.o. Zmny vyhrazeny

OZW Web server. Synco living. Web server OZW pro dálkové ovládání systému automatizace domácnosti Synco living pes internet.

OZW Web server. Synco living. Web server OZW pro dálkové ovládání systému automatizace domácnosti Synco living pes internet. 5 701 Synco living Web server OZW772.01 Web server OZW772.01 pro dálkové ovládání systému automatizace domácnosti Synco living pes internet. Hlavní rysy: Dálkové ovládání a monitorování centrální jednotky

Více

Web Server OZW772... V6.0

Web Server OZW772... V6.0 s 5 701 Web Server OZW772... V6.0 Pro Synco TM, Synco TM living Web server OZW772 umožňuje dálkové ovládání a monitoring otopných soustav přes internet nebo aplikaci pro chytré telefony a zasílání poruchových

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz,

Více

OZW772... V4.0. Web server. Pro Synco TM, Synco TM living

OZW772... V4.0. Web server. Pro Synco TM, Synco TM living s 5 701 Web server Pro Synco TM, Synco TM living OZW772... V4.0 Web server OZW772 umožňuje dálkové ovládání a monitoring otopných soustav přes internet nebo aplikaci pro Smartphone a zasílání poruchových

Více

OZW772... V3.0. Web server. Synco TM, Synco TM living

OZW772... V3.0. Web server. Synco TM, Synco TM living s 5 701 Web server Synco TM, Synco TM living OZW772... V3.0 Web server OZW772 umožňuje dálkové ovládání a monitoring otopných soustav přes internet a zasílání poruchových a systémových hlášení e- mailem.

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

Web server OZW772... V5.0

Web server OZW772... V5.0 s 5 701 Web server OZW772... V5.0 Pro Synco TM, Synco TM living Web server OZW772 umožňuje dálkové ovládání a monitoring otopných soustav přes internet nebo aplikaci pro chytré telefony a zasílání poruchových

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Web server OZW772... V5.2

Web server OZW772... V5.2 s 5 701 Web server OZW772... V5.2 Pro Synco TM, Synco TM living Web server OZW772 umožňuje dálkové ovládání a monitoring otopných soustav přes internet nebo aplikaci pro chytré telefony a zasílání poruchových

Více

Regulátor topných okruh

Regulátor topných okruh 2 705 Regulátor topných okruh RRV912 Bezdrátov ízený regulátor až dvou topných okruh Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousmrn) Možnost pipojení jednoho 3- nebo dvou 2-bodových pohon

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač

Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač s 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátěží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně)

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

RRV934. Regulaní modul. Synco living

RRV934. Regulaní modul. Synco living 2 709 Synco living Regulaní modul RRV934 Regulaní modul s bezdrátovou komunikací Pedregulace teploty topné vody až pro dv skupiny místností ízení ventilaní jednotky s tí-rychlostním ventilátorem Rádiová

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 641 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX32.1 Měření prostorové

Více

Building Technologies. Synco living

Building Technologies. Synco living s 2 731 Synco living Dálkový ovladač AFK914/C01 Dálkové ovládání různých funkcí centrální jednotky Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz obousměrně) Vícebarevná LED pro signalizaci stavu a zpětné

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 642 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Měření prostorové

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700

Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 1 633 Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 Pripojení na komunikaci Konnex QAW740 Multifunkcní, digitální prostorová jednotka pro jednoduché dálkové ovládání regulátoru Synco 700. Použití Použití

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Webové rozhraní BACnet/IP

Webové rozhraní BACnet/IP s 9 294 DESIGO PX Webové rozhraní BACnet/IP PXG3.W100 Pro místní, nebo dálkové ovládání jedné nebo více podstanic PX pomocí dotykových panelů Desigo (TP) a standardního webového prohlížeče Připojení přes

Více

Centrální ovládací jednotka

Centrální ovládací jednotka 3 113 Synco 700 Centrální ovládací jednotka RMZ792 Centrální ovládací jednotka pro ovládání až 150 regulátorů, prostorových jednotek a centrálních jednotek řady Synco 700 na komunikaci Konnex. Oblíbené

Více

Nástnný regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Nástnný regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 182 Nástnný regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápní a chlazení v systémech s promnným prtokem vzduchu RDG400 Použití Modulovaná PI regulace Regulace podle prostorové teploty nebo teploty

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

METRA BLANSKO a.s. 03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

METRA BLANSKO a.s.  03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory METRA BLANSKO a.s. KLEŠ!OVÉ P"ÍSTROJE www.metra.cz KLEŠ!OVÉ AMPÉRVOLTMETRY S ANALOGOVÝM ZOBRAZENÍM Proud AC Nap!tí AC 1,5 A, 3 A, 6 A, 15 A, 30 A, 60 A 150 A, 300 A 150 V, 300 V, 600 V T"ída p"esnosti

Více

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX 9 230 DESIGO PX Ovládací panel PXM10 Místní ovládací panel pro monitorování a ovládání kompaktních nebo modulárních podstanic DESIGO PX LCD displej s nastavitelným kontrastem Jednoduché ovládání pomocí

Více

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení Návod k obsluze Samostatné ovládací zaízení UC 42 Samostatné ovládací zaízení pro montážní lištu UC 45 Dležité informace pro elektrické zapojení Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 3 Bezpenostní pokyny...

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení 3 070 Bezdrátový regulátor prostorové teploty s přehledným LCD displejem RDH10RF/SE Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení Velký LCD displej Bateriové napájení 2 x Alkalické baterie typ AA,

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 265 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-W2 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 741 QAX30.1 QAX31.1 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX30.1

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 266 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC-U PXA30-W0 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

Rozšiřující modul Pro připojení PTM I/O modulů do podstanic Desigo PXC50...D, PXC100...D nebo PXC200...D

Rozšiřující modul Pro připojení PTM I/O modulů do podstanic Desigo PXC50...D, PXC100...D nebo PXC200...D 9283P01 s 9 283 Desigo PX Rozšiřující modul Pro připojení PTM I/O modulů do podstanic Desigo PXC50...D, PXC100...D nebo PXX-PBUS Rozšiřující modul PXX-PBUS umožňuje připojení stávajících PTM I/O modulů

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

Regulaní servopohon pro otopná tlesa

Regulaní servopohon pro otopná tlesa 2 700 Regulaní servopohon pro otopná tlesa SSA955 Bezdrátov ízený servopohon pro termostatické ventily Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti

Více

KNX prostorová čidla pro zápustnou montáž

KNX prostorová čidla pro zápustnou montáž 1 411 AQR253 AQR257 Symaro KNX prostorová čidla pro zápustnou montáž AQR253 AQR257 Prostorové čidlo s komunikací po sběrnici KNX (režim S / LTE) Kombinované multifunkční čidlo pro měření teploty, vlhkosti

Více

QFP910. Detektor úniku vody. Building Technologies. CE1N2732cz. Synco living

QFP910. Detektor úniku vody. Building Technologies. CE1N2732cz. Synco living 2 732 Synco living Detektor úniku vody QFP910 Bezdrátový detektor k registraci úniku vody Rádiová komunikace založená na KNX RF standardu (868 MHz obousměrně) Bateriové napájení standardními 1,5 V bateriemi

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

Řízení 6-cestných kulových ventilů regulátory RDG160KN. RDG1.. range

Řízení 6-cestných kulových ventilů regulátory RDG160KN. RDG1.. range Řízení 6-cestných kulových ventilů regulátory RDG160KN RDG1.. range Siemens 2016 siemens.com/hit RDG přehled sortimentu Fan coil VAV Standalone Communicative Standalone Communi. RDG110 RDG100TH RDG160T

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O 8176P01 s 8 176 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním programem

Regulátor prostorové teploty s týdenním programem 2 205 Regulátor prostorové teploty s týdenním programem Pro vytápní nebo chlazení REV24 Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu s 3 192 Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód) Podsvětlení displeje PI / P

Více

Rotační pohon pro 6cestné regulační kulové ventily (KNX S-mód)

Rotační pohon pro 6cestné regulační kulové ventily (KNX S-mód) s ACVATIX Rotační pohon pro 6cestné regulační kulové ventily (KNX S-mód) GDB111.9E/KN Rotační pohon s komunikací KNX pro 6cestné regulační kulové ventily Pracovní napětí AC 24 V, 5 Nm Pro užití s VWG41..

Více

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem 2 208 Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem Pro aplikace vytápní REV34.. Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

RMZ787 RMZ788. Univerzální moduly. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 700

RMZ787 RMZ788. Univerzální moduly. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 700 146 146P01 Synco 700 Univerzální moduly RMZ787 RMZ788 Rozširující moduly pro použití s univerzálním regulátorem RMU7... a regulátorem vytápení RMH760 Použití Pro použití v technologiích vytápení, ventilace,

Více

M-BUS P EVODNÍK/ZESILOVA EQUOBOX LC1

M-BUS P EVODNÍK/ZESILOVA EQUOBOX LC1 SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13 06083 Bastia Umbra (PG) Italy T.+39.075.8011604 F.+39.075.8014602 M-BUS PEVODNÍK/ZESILOVA EQUOBOX LC1 Návod k použití Ver. 3.3 1 OBSAH 1. PEHLED M-BUS... 3 1.1 POPIS

Více

ada S-913 návod k obsluze

ada S-913 návod k obsluze ada S-913 návod k obsluze Strana 1/8 Úvod 1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks monitor S913MBV vetn napájecího zdroje, nebo samostatn kamera s jedním nebo dvmi tlaítky

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

Modul rozhraní P-bus

Modul rozhraní P-bus 8 180 8180P01 TX-I/O Modul rozhraní P-bus TXB1.PBUS Rozhraní mezi procesní podstanicí a sběrnicí TX-I/O modulů Integrovaný zdroj DC 24 V, 1.2 A pro napájení TX-I/O modulů a periferních přístrojů Rozhraní

Více

Ethernet Switch. CQpoint CQ-C105. Uživatelská příručka CZ

Ethernet Switch. CQpoint CQ-C105. Uživatelská příručka CZ Ethernet Switch CQpoint CQ-C105 Uživatelská příručka CZ Obsah 1 Informace... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Vlastnosti... Chyba! Záložka není definována. 1.2 Ethernetové funkce... Chyba! Záložka není

Více

OCI700.1. Servisní tool. Siemens Building Technologies HVAC Products. Obslužný software zařízení ACS a servisní interface OCI700

OCI700.1. Servisní tool. Siemens Building Technologies HVAC Products. Obslužný software zařízení ACS a servisní interface OCI700 5 655 Servisní tool Obslužný software zařízení ACS a servisní interface OCI700 OCI7001 Servisní tool pro uvedení do provozu a diagnostiku regulátorů VVK v sortimentu Synco, SIGMAGYR a ALBATROS Použití

Více

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies s 3 191 Regulátory prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem RDG100KN RDG160KN Komunikace po

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 563 RAA31 RAA31.16 RAA31.26 Prostorové termostaty Pro systémy, kde se pouze vytápí nebo pouze chladí RAA31 Prostorové termostaty s ručním spínačem ZAP/VYP 2 bodová regulace Spínané napětí AC 24 250 V

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 002 RAA20 RAA200 Prostorové termostaty RAA20 Použitelné bu pouze pro vytápní nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané naptí AC 24250 V Použití ermostat RAA20 se používají pro regulaci prostorové

Více

C 316. Prostorový termostat. Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory

C 316. Prostorový termostat. Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory C 316 Prostorový termostat Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory RAB21-DC Prostorový termostat pro vytápění nebo chlazení Funkce automatického přepínání vytápění / chlazení (s externím

Více

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku 1.Obsah dodávky kamerová jednotka Videotelefon 1x hlavní kamerová jednotka 1x monitor 1x montážní krabika 1x sluchátko 2x šroub M3x20 2x upevovací šrouby 1x montážní rámeek 1x pipojovací 4-pinový konektor

Více

Komunikaní adaptér na sí Ethernet

Komunikaní adaptér na sí Ethernet Komunikaní adaptér na sí Ethernet Rev. A4 str. 1/18 Obsah 1. Všeobecn 3 2. Popis výrobku 3 2.1 Popis výrobku 3 2.2 Typové oznaení 4 3. Instalace 4 3.1 Stavová LED 5 4. Odstraování závad 5 4.1 Nulovací

Více

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty 1 882 1882P01 Symaro Kanálové čidlo Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty QFM3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost

Více

PXM50. Dotykový panel 15.6 DESIGO. Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100

PXM50. Dotykový panel 15.6 DESIGO. Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100 s 9 293 DESIGO Dotykový panel 15.6 Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100 PXM50 Kompaktní konstrukce s malou vestavnou hloubkou, pro montáž do dveří rozvaděče TFT displej s vysokým rozlišením, 16,7

Více

Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV

Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV 2 722 Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV Připojení dvěma vodiči po komunikační sběrnici QAX850 Multifunkční, digitální prostorová jednotka pro nastavování a ovládání regulátorů řady RRV. Použití

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Synco living

QAW910. Prostorová jednotka. Synco living 2 703 Synco living Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Ovládání a zobrazení funkcí vytápění místnosti Snímání prostorové

Více

Bistabilní reléový modul

Bistabilní reléový modul 8177P01 s 8 177 TX-I/O Bistabilní reléový modul Určený pro Řízení osvětlení Řízení zařízení s nepřetrţitým chodem TXM1.6RL 6 beznapěťových bistabilních reléových výstupů Konfigurovatelná funkce pro případ

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Moduly digitálních vstupů

Moduly digitálních vstupů 8 172 TX-I/O Moduly digitálních vstupů TXM1.8D TXM1.16D Moduly existují ve dvou verzích : TXM1.8D: 8 vstupů, každý má tříbarevnou LED (zelená, žlutá n. červená) TXM1.16D: Jako TXM1.8D, ale 16 vstupů, každý

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Modul TX Open RS232/485 (TXI2.OPEN)

Modul TX Open RS232/485 (TXI2.OPEN) TX-I/O ; Desigo Open Modul TX Open RS232/485 (TXI2.OPEN) Pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému Desigo (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího systému

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 056 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF60.1 PI řídicí algoritmus Výstup pro ovládání tříbodového pohonu ventilu Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Synco, Synco living Web server OZW772... V4.0 Návod k uvedení do provozu

Synco, Synco living Web server OZW772... V4.0 Návod k uvedení do provozu s Synco, Synco living Web server OZW772... V4.0 Návod k uvedení do provozu OZW772.01 OZW772.04 OZW772.16 OZW772.250 CE1C5701cz 23.8.2012 Building Technologies Siemens s.r.o. Sektor Infrastructure & Cities

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

QAC910. Meteorologické čidlo. Synco living

QAC910. Meteorologické čidlo. Synco living 2 702 Synco living Meteorologické čidlo QAC910 Bezdrátové čidlo pro měření venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace založená na KNX RF standardu (868 MHz jednosměrně) Bateriové napájení

Více

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT ada pevodník typového oznaení MT generan nahrazuje pvodní typovou adu pevodník NC stejného výrobce. Použití: Pevodníky jsou ureny pro pevod elektrických veliin na mronosný

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF50.1 PI regulace Výstup pro pohon s lineárním řídicím signálem 0 až 10 V DC Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Nástnné regulátory prostorové teploty

Nástnné regulátory prostorové teploty 3 181 RDG100/ RDG140/ RDG100 Nástnné regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro aplikace s fan-coilovými jednotkami pro univerzální aplikace pro použití s kompresory v zaízeních s výparníkem RDG1

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX-7161 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více