Základy PHP. Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy PHP. Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru"

Transkript

1 Základy PHP Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru

2 Princip fungování web serveru Server se podívá do svého datového úložiště Hypertext Transfer Protocol Internet Internet Nalezne požadovaný soubor klient webový server <html> <head> <title> Stránka </title> A jeho obsah pošle jako odpověď klientovi. verze , Martin Kruliš 2

3 Common Gateway Interface CGI je rozhraní mezi HTTP serverem a aplikacemi, které dovoluje získávat obsah dynamicky. Obsah je získán jako výstup CGI aplikace. Definuje pouze způsob spouštění aplikací a předávání dat. CGI rozhraní je nezávislé na implementaci serveru. Je to standard W3C. CGI aplikací může být cokoliv. Kompilovaná aplikace napsaná v libovolném jazyce (C, C++, ). Interpretovaná aplikace (tzv. skript) PHP, Perl, Python, Ruby verze , Martin Kruliš 3

4 Common Gateway Interface Server spustí CGI aplikaci a předá ji HTTP požadavek Hypertext Transfer Protocol CGI aplikace Internet Internet CGI aplikace vygeneruje obsah stránky klient webový server <html> <head> <title> Stránka </title> Stránka se předá serveru a ten ji pošle klientovi jako odpověď. verze , Martin Kruliš 4

5 Interpretované CGI skripty Server se podívá do svého datového úložiště Nalezený soubor se skriptem předá interpretu Hypertext Transfer Protocol Zároveň předá interpretu HTTP požadavek (přes CGI) Internet Internet klient webový server Stránka se pošle jako odpověď klientovi. <html> <head> <title> Stránka </title> Interpret zpracuje skript a vygeneruje stránku verze , Martin Kruliš 5

6 Jazyk PHP Jazyk PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) je skriptovací jazyk, který je přímo navržen pro použití s web. serverem. Obsahuje celou řadu vestavěných funkcí, které mají programátorovi usnadnit práci s webem. Je jedním z nejrozšířenějších. Jednoduchý a zároveň pokrývá všechny potřeby programátora. Zdarma (interpret, dokumentace, moduly ). Existují i jiné jazyky určené (použitelné) pro web: Java, ASP (.NET), Perl, Python, Ruby (on Rails), verze , Martin Kruliš 6

7 Kombinování PHP a HTML PHP, jak již název napovídá, funguje jako preprocesor jazyka HTML. Vkládá se do HTML kódu pomocí značek <?php a?>. Při zpracování PHP interpretem se bloky PHP kódu vyjmou, zpracují a jejich výstup se vloží na místo původního kódu. PHP má však vyšší prioritu, takže lze např. ohraničovat a podmiňovat zobrazení HTML kódu. verze , Martin Kruliš 7

8 Výstup z PHP Výstup z PHP se provádí příkazy echo a print. echo je konstrukce jazyka a umí zpracovat i více argumentů, print() je funkce a může dostat pouze jeden argument. <html> <head> <title>php příklad</title> </head> <body> <p> <?php echo 'Text z PHP.';?> </p> </body> </html> <html> <head> <title>php příklad</title> </head> <body> <p> Text z PHP. </p> </body> </html> verze , Martin Kruliš 8

9 Podmiňování a iterace HTML kódu <html> <head> <title>ukázka PHP</title> </head> <html> <head> <title>ukázka PHP</title> </head> <body> <?php if (ma_nadpis()) {?> <h1>podmíněný nadpis</h1> <? }?> <? for ($i=1; $i<4; $i++) {?> <div><? echo $i;?></div> <? }?> </body> </html> <body> <h1>podmíněný nadpis</h1> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> </body> </html> verze , Martin Kruliš 9

10 Vkládání souborů Vkládání souborů zajišťují funkce include() a require(). V místě, kde jsou použity PHP, interpret vloží obsah specifikovaného souboru a začne jej zpracovávat. include() vloží obsah souboru těsně za sebe require() vloží obsah souboru místo sebe Existují alternativy include_once() a require_once(), které hlídají, aby nebyl jeden soubor vložen vícekrát. Při zahájení zpracování vloženého souboru se automaticky uzavře PHP blok (automaticky se doplní značka?>). Tzn. HTML se vloží správně, PHP musí být uzavřeno do <?php?>. verze , Martin Kruliš 10

11 Proměnné Proměnné jsou v PHP uvozeny znakem $. Za ním následuje identifikátor proměnné, který smí obsahovat písmena, číslice a znak podtržítko. Proměnné se nemusí deklarovat. Definují se prvním přiřazením do proměnné. Funkce isset($var) zjišťuje, zda již byla proměnná $var definována. Funkce unset($var) odstraní proměnnou $var. verze , Martin Kruliš 11

12 Datové typy Proměnné nemají pevně definován datový typ. Datový typ je určen obsahem proměnné a může se měnit. Existují čtyři základní datové typy: integer celé číslo float (double) desetinné číslo s plovoucí čárkou bool pravdivostní hodnota (může být pouze true, nebo false) string řetězec znaků libovolné délky Základní datové typy lze konstruovat jednoduchými výrazy: $a = 5; $b = 3.14; $c = true; $d = 'řetězec'; verze , Martin Kruliš 12

13 Další datové typy Dále existují dva složené datové typy: array jednorozměrné pole object A ještě dva speciální datové typy null datový typ, který může obsahovat pouze hodnotu null resource externí zdroj (např. otevřený soubor) Proměnné, které nebyly deklarovány nebo byly smazány příkazem unset(), mají z hlediska programátora hodnotu null. Hodnota null znamená hodnota není definována. verze , Martin Kruliš 13

14 Řetězce Řetězce se zapisují buď do apostrofů, nebo do uvozovek. Uvnitř apostrofovaných řetězců nesmí stát samostatně apostrof (je třeba před něj napsat zpětné lomítko). Všechny ostatní znaky nemají zvláštní význam. Řetězce zapsané v uvozovkách mají tyto vlastnosti: Některé znaky mají zvláštní význam (\n, \t, ). Znak uvozovky musí být ošetřen zpětným lomítkem. Lze do nich vkládat proměnné (ty se převedou na řetězec a vloží se do kódu). verze , Martin Kruliš 14

15 Zjišťování typu proměnné Funkce gettype() vrací typ proměnné jako řetězec. "boolean", "integer", "double", "string" Dále existuje řada funkcí, které otestují, zda je proměnná konkrétního typu (dle funkce): is_array() is_boolean() is_int() is_string() is_scalar() is_null() verze , Martin Kruliš 15

16 Přetypování PHP podporuje automatické přetypování. Tzn. pokud je potřeba změnit typ proměnné, PHP ji automaticky změní podle daných pravidel Pravidla jsou celkem složitá. Zde je pár zajímavých: Cokoliv lze přetypovat na bool. Skaláry (základní typy) lze přetypovat na string. string lze přetypovat na číslo (celé i desetinné). Přetypovávat lze i explicitně (uvedením typu před výrazem). $str = (string)($x + 10); verze , Martin Kruliš 16

17 Pole Pole v PHP jsou plně dynamická. Nespecifikuje se jejich velikost a prvky lze libovolně přidávat a odebírat. Hodnoty prvků v poli nemají pevně daný datový typ. Tzn. mohou být libovolného typu (a každá položka jiného). Tímto způsobem lze pole skládat a vytvářet pole vícerozměrná. Pole se indexují celými čísly a řetězci. Oba typy indexů lze kombinovat. Pole se chová spíše jako slovník než jako pole z jiných programovacích jazyků. verze , Martin Kruliš 17

18 Pole syntax Pole se vytváří funkcí array(). $pole = array(1,2,3); $pole2 = array(1=>5, 'a'=>2); K položkám pole se přistupuje přes klasickou [] notaci. $hodnota = $pole['klic']; Prvky se vytvářejí prvním přiřazením nebo přiřazením s automatickým indexem. $pole['klic'] = 'hodnota'; $pole[] = 42; Položky pole lze odstranit příkazem unset(). verze , Martin Kruliš 18

19 Pole - procházení Každé pole má vnitřní ukazatel, který lze posouvat a procházet s ním prvky pole. Manipulovat s ním umí funkce: current() vrací aktuální prvek key() vrací aktuální klíč reset() vrátí ukazatel na první položku pole end() přesune ukazatel na poslední prvek pole next() posune ukazatel na následující prvek pole prev() posune ukazatel na předchozí prvek pole K procházení lze také použít řídící strukturu foreach. Pořadí prvků v poli odpovídá pořadí jejich vkládání. verze , Martin Kruliš 19

20 Pole další vlastnosti Pole nahrazují celou řadu dalších datových struktur: spojové seznamy hašovací tabulky FIFO, LIFO stromy struktury a objekty (ale to není příliš výhodné) Existuje obrovské množství funkcí pro práci s poli. přidávání, odebírání prvků vyhledávání třídění slévání a podobné úpravy verze , Martin Kruliš 20

21 Data z HTTP požadavku PHP obsahuje tzv. HTTP wrapper, který zapouzdřuje práci s protokolem HTTP a stará se o řadu dalších věcí. Především umístí všechna data z HTTP do přehledných struktur. Potřebná data jsou uložena v následujících polích $_GET data z URL (zaslaná metodou GET) $_POST data zaslaná aktivně (metodou POST) $_COOKIE cookies z klientova prohlížeče $_SERVER další informace (o serveru, o HTTP požadavku ) Všechna výše uvedená pole jsou "super-globální" (dostupná v libovolné části kódu). Příklad 1 verze , Martin Kruliš 21

22 Řídící struktury a operátory Syntaxe řídících struktur je stejná jako ve všech Cčkových jazycích. if (podmínka) příkaz; [ else příkaz; ] while (podmínka) příkaz; do příkaz; while(podmínka); for(inicializace; podmínka; inkrementace) příkaz; foreach(pole as prvek) příkaz; foreach(pole as klíč => prvek) příkaz; switch(výraz) { kód s návěstími "case:" } Stejně tak syntaxe výrazů (až na následující výjimky): ke zřetězení se používá operátor "." operátor identity === (a neidentity!==) verze , Martin Kruliš 22

23 Funkce Funkce se deklarují klíčovým slovem function. Následuje identifikátor, parametry a tělo funkce. Nikde se neuvádí datové typy (ani u parametrů, ani návratová hodnota). Uvnitř funkce lze použít příkaz return, který ukončí provádění funkce a případně předá návratovou hodnotu. Proměnné definované uvnitř funkce jsou lokální. Globální proměnné musíme nejprve deklarovat (příkazem global $var). function mul_int($a, $b) { if (!is_int($a)!is_int($b)) } return false; return $a * $b; verze , Martin Kruliš 23

24 Práce s řetězci Programátor PHP potřebuje pracovat s řetězci téměř neustále. Za tímto účelem je zde připravena celá řada funkcí, které mají tuto práci co nejvíce usnadnit. Kromě standardních funkcí, které naleznete v jiných jazycích, nabízí PHP práci s regulárními výrazy. Regulární výrazy jsou vzory, které nějakým způsobem popisují řetězce. Dají se použít k vyhledávání, nahrazování, PHP implementuje regulární výrazy standardu POSIX Extended. Tzn. stejné jako na unixových systémech. verze , Martin Kruliš 24

25 Práce se soubory Se soubory se pracuje analogicky jako v jazyce C. Soubor se otevře v určitém módu a programátor dostane handle. Všechny funkce pro manipulaci se souborem pak pracují s tímto handle. PHP obsahuje navíc speciální funkce, které usnadňují práci především s textovými soubory: readfile() načte soubor a pošle jej na výstup file_get_contents() načte soubor do řetězce file() načte soubor do pole (řádky odpovídají prvkům) Příklad 2 Dále jsou v PHP vestavěny funkce pro práci s filesystémem. Funkce jsou přebrány z unixového API. verze , Martin Kruliš 25

26 Práce s databází v PHP Práce s databází je založena na architektuře klient-server. Komunikace probíhá po síťovém spojení. Klient MySQL pro PHP je implementován v zásuvném modulu (rozšíření) PHP php_mysql. Tento modul musí být povolen a nakonfigurován v php.ini. Existuje ještě improved varianta php_mysqli, což je vylepšená verze MySQL rozhraní pro PHP. PHP obsahuje celou řadu dalších klientů pro jiné databáze. PostrgeSQL, MSSQL, Oracle, verze , Martin Kruliš 26

27 MySQL základy práce Nejprve je třeba otevřít spojení: $id = mysql_connect(server, user, passwd,...); Dále si vybereme databázi: mysql_select_db(dbname, [id]); Nyní můžeme posílat SQL dotazy: $res = mysql_query(sql_query, [id]); Na závěr práce je slušností spojení ukončit: mysql_close([id]); verze , Martin Kruliš 27

28 MySQL zpracování výsledků dotazu Výsledek z mysql_query(), závisí na typu SQL dotazu: Upravující dotaz (INSERT, UPDATE, DELETE, ) vrací jako výsledek boolean zda se povedl, či nikoli. Zjišťující dotaz (SELECT) vrací speciální resource. Následující funkce umí vrátit vždy jeden (následující) řádek výsledku: mysql_fetch_row($res) vrací řádek jako indexované pole! mysql_fetch_assoc($res) vrací řádek jako asociativní pole, kde klíče jsou názvy sloupců mysql_fetch_object($res) vrací řádek jako objekt $result = mysql_query('select sl1, sl2,... '); while( ($row = mysql_fetch_assoc($res)) ) { } echo($row['sl1'], $row['sl2'],...); Příklad 3 verze , Martin Kruliš 28

29 Co ještě PHP umí Pokročilejší práce s texty. Překlady, překódování znakových sad, Práce s obrázky. Generování, úpravy, Síťové funkce. Sockety (TCP a UDP), HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Práce s XML Komprese (práce se soubory ZIP, GZIP, BZIP, ). A spousty dalších. verze , Martin Kruliš 29

30 Další informace Instalační balíčky, dokumentace (i v češtině), fóra, framework.zend.com Společnost stojící za vývojem jádra PHP a také např. Zend frameworku. php.vrana.cz verze , Martin Kruliš 30

1 Základy programování v PHP

1 Základy programování v PHP 1 Základy programování v PHP Programovací jazyk PHP (Hypertext preprocessor) je skriptovací jazyk, který běží na straně serveru. Server posílá do vašeho počítače pouze výsledky. Používá se pro tvorbu webových

Více

PHP. Jaroslav SKÁLA. poznámky k přípravě na reparát

PHP. Jaroslav SKÁLA. poznámky k přípravě na reparát PHP Jaroslav SKÁLA poznámky k přípravě na reparát OBSAH / PHP 1. PHP JAKO CELEK... 2 2. SKRIPT V PHP... 2 3. DALŠÍ RYSY KÓDU... 2 4. ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY... 2 5. PROMĚNNÉ... 2 6. DATOVÉ TYPY... 2 7. ZÁKLADNÍ

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

Návrh internetových webových aplikací

Návrh internetových webových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky Návrh internetových webových aplikací Bakalářská práce Autor: Tomáš Lang Bankovnictví, Informační technologie Vedoucí práce: Doc. Ing. Stanislav

Více

APLIKACE PRO PUBLIKOVÁNÍ NA INTERNETU

APLIKACE PRO PUBLIKOVÁNÍ NA INTERNETU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

17 Základy algoritmizace a programování. 17.1 Algoritmus. 17.1.1 Možnosti zápisu algoritmů. Základy algoritmizace a programování

17 Základy algoritmizace a programování. 17.1 Algoritmus. 17.1.1 Možnosti zápisu algoritmů. Základy algoritmizace a programování 17 Základy algoritmizace a programování 17.1 Algoritmus Algoritmus je posloupnost operací, která řeší daný úkol v konečném počtu kroků. Je to přesný postup, který je potřeba k vykonání určité činnosti.

Více

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní - Ústav přístrojové a řídicí techniky Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát DIPLOMOVÁ PRÁCE prosinec 2006 Kamil Mrázek Prohlášení Prohlašuji,

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky. E-shop pro prodej PC hardwaru. Ondřej Petržilka. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky. E-shop pro prodej PC hardwaru. Ondřej Petržilka. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky E-shop pro prodej PC hardwaru Ondřej Petržilka Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Valčík Editor XML dat Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Mlýnková Studijní program: Informatika,

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2)

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2) Struktura programu a základní prvky První začátky s C Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Struktura programu a základní prvky

Struktura programu a základní prvky První začátky s C Struktura programu a základní prvky Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Implementace XML signatur

Implementace XML signatur MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY #ris m p Implementace XML signatur BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Neděla Brno, podzim 2005 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským

Více

PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO

PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ KATEDRA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2000 AUTOR: VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

Úvod do programovacího jazyka Perl Patrick M. Ryan

Úvod do programovacího jazyka Perl Patrick M. Ryan Úvod do programovacího jazyka Perl Patrick M. Ryan patrick.m.ryan@gsfc.nasa.gov listopad 1993 Obsah 1 Co je Perl? 1 2 Základy syntaxe Perlu 1 3 Základní datové typy 1 3.1 Skaláry.........................................

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2012 Jan Hybš TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových

Více

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Soukup Možnosti publikace informací z databáze Microsoft Office Access na web Bakalářská

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček Diplomová práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro správu a realizaci informačních

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro správu a realizaci informačních Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Systém pro správu a realizaci informačních majáku Plzeň 2013 Bc. Luděk Vlk Prohlášení Prohlašuji,

Více