AGRITECH SCIENCE, 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGRITECH SCIENCE, 13"

Transkript

1 EKONOMIKA VÝKRMU JATEČNÝCH BÝKŮ MLÉČNÉHO A KOMBINOVANÉHO UŽITKOVÉHO TYPU THE ECONOMICS OF FATTENING SLAUGHTER BULLS WITH FOCUS ON THE MILK AND THE COMBINATION PRODUCTION TYPE P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. Abstract: Periodical data on costs, producer prices and profitability of slaughter cattle production from 2010 and 2011 were used for the economical assessment of agricultural corporations. The 2010 and 2011 analyses were based on operational and economic data collected from 55, resp. 52 farms with legal entities. These farms represent 9.9% and 8.8% share of bulls number over 1 year breed in the Czech Republic (to , resp ), the share of 11.8%, resp. 10.6% on number of slaughter bulls and share of 4.6% and 4.1% on the production of total slaughter cattle in the Czech Republic. On the basis of operational and economics data there were analyzed year on year relations between the level of weight yield and economic results of bulls fattening with focus on the milk and the combination production type. By examination of these relations in the year 2011 was recorded a tendency of costs per feeding day growth faster than weight yield growth and at the same time producer price of slaughter bulls grows. The national additional payment (Top- Up) was included in this analysis. The economics of slaughter bulls production in the framework of the screening without and the including of payment Top-up were not profitable in 2010 and 2011 too. Keywords: slaughter bull; milk and the combination production type; weight yield; costs; producer price; Top-Up; profitability; economics. ÚVOD Analýza je zaměřena na hodnocení efektivnosti výkrmu jatečných býků mléčného a kombinovaného užitkového typu v chovech dojeného skotu v ČR. Cílem příspěvku je zhodnotit ekonomiku výkrmu býků v roce 2011 v meziročním srovnání u osob s právní subjektivitou a posoudit hlavní závislosti mezi úrovní užitkovosti a ekonomickými výsledky. LITERÁRNÍ PŘEHLED Podle MZe ČR (2012) CZV jatečného skotu zaznamenala v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 výrazný růst. Na její vývoj měl bezprostřední vliv nárůst cen jatečného skotu ve většině zemí EU. Cena jatečných býků tř. SEUR se podle TISČR SZIF držela v jednotlivých měsících roku 2011 trvale nad úrovní roku 2010 a v průměru meziročně vzrostla o 7,5 % (tj. 3,01 Kč/kg ž. hm.). Výkrm skotu v ČR vykazuje dlouhodobě ztrátu, v důsledku toho nákladová rentabilita (tj. bez započtení přímých plateb) dosahuje dlouhodobě záporné hodnoty. V roce 2011 došlo podle předběžných údajů ÚZEI k jejímu mírnému meziročnímu zhoršení, i přes růst CZV jatečného skotu, neboť ceny vstupů se zvýšily výrazněji. V roce 2011 odhadované náklady na výkrm jatečných býků při průměrném přírůstku 0,910 kg/kd dosahovaly 60,66 Kč/kg ž. hm., což představovalo ve srovnání s rokem 2010 jejich nárůst o 6,8 % (tj. o 3,86 Kč/kg ž. hm.). Na jejich zvýšení měl především vliv nárůst ceny krmiv o 10,4 %, pracovních nákladů o 1,3 % a ostatních přímých nákladů o 2,6 %. Také odhadované náklady na kilogram přírůstku skotu ve výkrmu meziročně vzrostly o 6,0 % a v roce 2011 dosáhly 52,89 Kč/kg. Úroveň nákladů vykázaných na kilogram ž. hm. přesahovala v roce 2011 průměrnou realizační cenu (CZV) za jatečného býka o 18,74 Kč/kg ž. hm. a proti roku 2010 se zhoršila o 0,87 Kč/kg. Nákladová rentabilita (tj. bez započtení podpor) se v roce 2011 meziročně snížila o 1,69 p. b a dosáhla -30,89 %. Při započtení podpor vyplácených do chovu skotu (tj. národní podpory a podpory na plochu krmiv) se pak souhrnná rentabilita výkrmu býků meziročně zhoršila o 1,69 p. b. Kvapilík et al. (2012) publikovali odhad ekonomických ukazatelů výkrmu býků za rok Předpokládali průměrný přírůstek hmotnosti gramů na kus a den a porážkovou hmotnost 625 kg na kus. Při tržbách Kč a nákladech Kč na kus by v roce 2011 bylo dosaženo ztráty ve výši Kč na kus a 6,40 Kč na krmný den při míře rentability cca -13 %. Znamená to, že při běžné variabilitě by mohla bez ekonomické ztráty býky vykrmovat jen malá část výrobců. Přímá platba Top- Up (910 Kč na DJ) by snížila odhadnutou ztrátu na cca Kč na kus, čímž by mírně zlepšila rentabilitu produkce na cca -10 %. Pro dosažení míry rentability 5 % by tržby musely dosáhnout cca 51 Kč za kg živé hmotnosti a Kč za kus. Autoři konstatují, že i přes orientační charakter ekonomických ukazatelů je zřejmé, že výkrm býků je v ČR v posledních letech v průměru ztrátový. Tento nepříznivý výsledek poněkud vylepšují přímé platby vyplácené jako SAPS a Top Up na plochu. Jejich výši připadající na jednotlivé komodity ani na výkrm býků nelze přesně zjistit. Součet nákladů na krmiva, mezd a odpisů HIM dosahuje kolem 75 %, na ostatní položky pak připadá pouze cca 25 % nákladů. Poněvadž více než polovina nákladů připadá na krmiva, lze hlavní možnosti úspor hledat u této položky. Jedná se hlavně o zvýšení kvality a produkčního efektu objemných krmiv a ekonomické vynakládání jadrných krmiv. Z této orientační kalkulace je zřejmé, že při nízkých přírůstcích hmotnosti a nízkých nákupních cenách jatečných zvířat lze pozitivního ekonomického výsledku výkrmu býků dosáhnout jen výjimečně. Mezi podmínky ekonomicky úspěšného výkrmu býků patří přírůstek nad gramů na kus a den, realizace opatření na snížení nákladů a ceny odpovídající nákladům a 1

2 průměru cen hlavních výrobců hovězího masa v EU-27. MATERIÁL Analýza provozně ekonomických výsledků vychází z periodického šetření nákladovosti, zpeněžování a rentability výroby jatečného skotu zemědělských podniků za období 2010 a Ankety se zúčastnilo 55, resp. 52 chovů podniků s právní subjektivitou. Uvedené chovy vyprodukovaly 13 tis., resp. 11 tis. kusů býků o celkové živé hmotnosti 8, resp. 7 t. Tržby za jatečné býky byly 296 mil., resp. 288 mil. Kč. Pro vyjádření vypovídací schopnosti analyzovaného souboru podniků lze konstatovat, že tyto chovy reprezentují 9,9 %, resp. 8,8 % podíl ze stavů býků nad 1 rok chovaných v ČR (k , resp. k ), podíl 11,8 %, resp. 10,6 % na porážkách býků a podíl 4,6 %, resp. 4,1 % na produkci jatečného skotu v ČR. Uvedené hodnoty svědčí o vysoké vypovídací schopnosti analyzovaného souboru podniků. METODIKA Příspěvek z metodického hlediska vychází z poznatků Poděbradského et al. (1992), který definoval vztahy v ekonomice chovu skotu v rámci uzavřeného obratu stáda matematickou formulací formou ziskové funkce. Ekonomický efekt chovu skotu v rámci uzavřeného obratu stáda lze metodicky vyjádřit ziskovou funkcí tvaru Z = T N (1) a v rozvedeném tvaru Z S m 4 r = c * Y ijk ijk 365* i= 1 j= 1 k= 1 i= 1 p= 1 n ip * x ip * S i / S 4 (2) kde: Z zisk T tržby N náklady c nákupní cena Y naturální množství finálního výrobku (u jatečných zvířat Y = J * H) J počet jatečných zvířat H jatečná hmotnost S průměrný stav zvířat i kategorie skotu (i = 1 krávy, 2 telata, 3 jalovice, 4 výkrm skotu) j druh finálního výrobku (j = 1 mléčná plazma, 2 tučnost event. obsah bílkovin či ost. kritéria při zpeněžování mléka, 3 jat. skot, 4 chl. mrva) k kvalita výrobku (třída jakosti) x naturální množství p-tého spotřebovaného materiálu či práce na krmný den n jednotková cena x p té kalkulační položky p kalkulační položka Vrcholovým ukazatelem je proto zisk na chovaného jatečného býka, resp. míra nákladové rentability. Míra nákladové rentability z prodeje jatečných býků je vyjádřena následujícím vztahem: T N r = 100 (3) N přičemž r míra nákladové rentability (%) T tržby za jatečné býky (Kč) N náklady na prodané jatečné býky (Kč) resp. míra nákladové rentability z prodeje jatečných býků včetně plateb je vyjádřena následujícím vztahem: T + P N r p = 100 (4) N přičemž rp míra nákladové rentability včetně plateb Top-Up (%) T tržby za jatečné býky (Kč) P platba na býka (Top-Up Platba na chov přežvýkavců v Kč/VDJ) N náklady na prodané jatečné býky (Kč). V analýze nákladovosti výroby mléka byla použita odečítací metoda. Vedlejší výrobky, které byly odečteny od nákladů na krmný den býků ve výkrmu, byly oceněny těmito cenami: kilogram narozeného telete 50 Kč, tuna chlévské mrvy 50 Kč. Průměrná cena kg živé hmotnosti jatečných býků byla stanovena váženým průměrem. Statistickou jednotkou pro vyjádření rozhodujících závislostí mezi úrovní užitkovosti a ekonomickými výsledky byl podnik. Metodika zahrnuje do výpočtu rentability také platby přímo alokovatelné na chov jatečných býků, vyplývající ze zásad a podmínek společné zemědělské 2

3 politiky EU. Jedná se o národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up) na přežvýkavce na VDJ. Analýza byla zpracována na základě stejného metodického postupu. Lze tak srovnávat vývoj ekonomiky výkrmu jatečných býků v časové řadě. Je třeba uvést, že metodika Poděbradského et al. (1992) použitá v tomto materiálu vychází z odečítací metody kalkulace a jiného ocenění vedlejších výrobků, než je tomu v případě šetření nákladovosti zemědělských výrobků Poláčkové et al. (2012), kde je použito kombinované metody kalkulace podle Nováka (1996). Navíc se jedná o jiný soubor respondentů, jejichž průměrná užitkovost přibližně odpovídá republikovému průměru. Z toho důvodu se průměrné náklady na kg ž. hm. jatečných býků mohou lišit. To však nijak nesnižuje vypovídací schopnost tohoto materiálu, jelikož zachycuje relativní meziroční změny v nákladovosti, zpeněžování a rentabilitě výkrmu jatečných býků, ke kterým v roce 2011 došlo. VÝSLEDKY A DISKUSE Výrobní podmínky analyzovaného souboru podniků lze charakterizovat 52% podílem genů holštýnského plemene v populaci vykrmovaných býků. Zbývajících 48 % připadá na výkrm býků českého strakatého plemene. Přírodní podmínky lze mimo jiné, také charakterizovat cenou zemědělské půdy za m2. Výkrm býků byl v rámci šetření realizován ve výrobních oblastech od bramborářsko-ovesné až po oblast řepařskou. Svědčí o tom variabilita ceny z.p. od 2,10 Kč až po 15 Kč za m2. Průměrná cena z.p. byla 6,84 Kč za m2. Podniky hospodařily na průměrné výměře ha z.p. Průměrný stav vykrmovaných býků v podniku byl 201 kusů. Počet narozených telat na 100 krav byl zjištěn 101,8 a počet odchovaných telat 94,4 ks. Hmotnost narozených telat byla 33,1 kg ž.hm. v roce 2010, resp. 32,5 kg ž.hm. v roce Průměrná hmotnost býčků převáděných do výkrmu byla ve sledovaném období shodně 190 kg ž.hm. Průměrná finální hmotnost jatečných býků byla zjištěna 616 kg, resp. 625 kg ž.hm. Detailní pohled nákladů na krmný den telat do 6 měsíců mléčného a kombinovaného užitkového typu v roce 2011 jsou uvedeny v tabulce 1. Tab. 1: Náklady na krmný den na telata do 6 měsíců 1) v roce 2011 Náklady na Podíl Ukazatel, položka nákladů krmný den kus nákladů Kč Kč % Krmiva a steliva vlastní 13, ,5 Krmiva nakoupená 8, ,4 Krmiva celkem 22, ,9 Pracovní náklady přímé 4, ,1 Sociální a zdravotní pojištění 1, ,8 Pracovní náklady celkem 6, ,9 Odpisy dlouhodobého majetku 0, ,8 Veterinární služby vč. léků 1, ,8 Plemenářské služby 0,02 4 0,1 Energie 0, ,2 Opravy a údržba 0, ,8 Ostatní přímé náklady 2, ,5 Výrobní režie 3, ,0 Správní režie 3, ,0 Náklady celkem 41, ,0 1) mléčného a kombinovaného užitkového typu Pramen: Kopeček, Martínková (2012) Analýza vychází z podkladových údajů 52 chovů jatečného skotu s právní subjektivitou. Z tabulky 1 vyplývá, že nejvýznamnější nákladovou položkou na krmný den telat do 6 měsíců mléčného a kombinovaného užitkového typu v roce 2011 byly náklady na krmiva. Náklady na krmiva zaujímala téměř 54 % z celkové struktury nákladů na krmný den. Dalšími významnými náklady byly režie (17 %) a pracovní náklady včetně pojištění (15 %). Tyto tři agregované nákladové položky zaujímaly 86 % z celkových nákladů. Z pohledu meziročních změn došlo k poklesu nákladů na krmný den telat do 6 měsíců zkoumaných užitkových typů v roce 2011 o 3 Kč, tj. o cca 7 %. Současně došlo k růstu užitkovosti o 0,5 % na 0,86 kg ž.hm. na krmný den. Z toho důvodu náklady na kilogram přírůstku a náklady na kilogram živé hmotnosti meziročně klesly o cca 7,5 % na 47,70 Kč, resp. o 6,5 % na 56,30 Kč (tab.2). Tato změna se projevila v nákladech na kilogram živé hmotnosti vykrmených býků. Detailní pohled nákladů na krmný den býků ve výkrmu mléčného a kombinovaného užitkového typu v roce 2011 jsou uvedeny v tabulce 3. 3

4 Tab. 2: Náklady na telata do 6 měsíců mléčného a kombinovaného užitkového typu Ukazatel Náklady na Náklady na 2011/2010 jednotku kus jednotku kus Kč Kč Kč Kč % Kč/KD Náklady na krmný den, resp. kus 44, , ,2-3,02 Chlévská mrva na krmný den, resp. kus 0, , ,0 0,00 Náklady hlavního výrobku na krmný den, resp. kus 44, , ,1-3,02 Užitkovost (kg ž.hm./kd, resp. kg ž.hm./kus) 0, , ,5 0,00 Náklady na přírůstek (Kč/kg ž.hm., resp. Kč/kus) 51, , ,6-3,79 Náklady na kg živé hmotnosti (Kč/kg ž.hm., resp. Kč/kus) 60, , ,4-3,98 Hmotnost převáděného býčka (kg ž.hm.) ,0 0,00 Pramen: Kopeček (2011), Kopeček, Martínková (2012) Analýza vychází z podkladových údajů 55 chovů jatečného skotu s právní subjektivitou. Tab. 3: Náklady na krmný den býků ve výkrmu 1) v roce 2011 Náklady na Ukazatel, položka nákladů kus krmný den Kč Kč % Krmiva a steliva vlastní ,40 53,6 Krmiva nakoupená ,20 8,9 Krmiva celkem ,61 62,5 Pracovní náklady přímé ,17 6,7 Sociální a zdravotní pojištění 477 1,06 2,2 Pracovní náklady celkem ,23 8,9 Odpisy dlouhodobého majetku 530 1,18 2,5 Veterinární služby vč. léků 119 0,26 0,6 Plemenářské služby 0 0,00 0,0 Energie 356 0,79 1,7 Opravy a údržba 196 0,44 0,9 Ostatní přímé náklady ,29 6,9 Výrobní režie ,39 7,1 Správní režie ,20 8,9 Náklady celkem ,38 100,0 1) mléčného a kombinovaného užitkového typu. Pramen: Kopeček, Martínková (2012) Analýza vychází z podkladových údajů 52 chovů jatečného skotu s právní subjektivitou. Z tabulky 3 je zřejmé, že u kategorie výkrm býků jako u nákladů na telata byly nejvýznamnější nákladovou položkou na krmný den náklady na krmiva. Náklady na krmiva zaujímaly téměř 63 % z celkové struktury nákladů na krmný den. Rovněž dalšími významnými náklady byly režie (16 %) a pracovní náklady včetně pojištění (9 %). Tyto tři agregované nákladové položky zaujímaly 88 % z celkových nákladů. Kvapilík et al. (2012) odhadli, že součet nákladů na krmiva, mzdy a odpisy HIM dosahoval ve výkrmu kolem 75 %. Uvedený odhad odpovídá zjištěným výsledkům. Z výše uvedených výsledků vyplynulo, že tyto náklady zaujímaly 74 % z celkových nákladů. Shodně lze konstatovat, že hlavní možnosti úspor lze hledat u nákladů na krmiva, které zaujímají více než polovinu z celkové struktury nákladů. Meziročně došlo ve výkrmu býků k růstu nákladů na krmný den o 3 Kč, tj. o cca 7 % a k růstu užitkovosti o 4 % na 0,985 kg na krmný den. Růst nákladů na krmný den byl příčinou meziročního růstu nákladů na kilogram přírůstku, resp. nákladů na kilogram živé hmotnosti o cca 11 % na 46,40 Kč, resp. o 6 % na 47,40 Kč. Nicméně podle MZe ČR (2012) odhadované náklady na výkrm jatečných býků při průměrném přírůstku 0,910 kg na krmný den dosahovaly podstatně vyšší úrovně a to cca 60,70 Kč/kg ž. hm., což představovalo ve srovnání s rokem 2010 jejich nárůst o 6,8 % (tj. o 3,86 Kč/kg ž. hm.). Na jejich zvýšení měl především vliv nárůst ceny krmiv o 10,4 %, pracovních nákladů o 1,3 4

5 % a ostatních přímých nákladů o 2,6 %. Také odhadované náklady na kilogram přírůstku skotu ve výkrmu podle odhadu ÚZEI meziročně vzrostly o 6,0 % a v roce 2011 dosáhly hodnoty cca 52,90 Kč/kg. Vedle zjištěného růstu nákladů na živou hmotnost byl zjištěn meziroční růst průměrné realizační ceny o 5,5 % na 41,70 Kč za kg ž.hm. Také podle TISČR SZIF cena jatečných býků tř. SEUR v průměru meziročně rostla o 7,5 %, tj. o 3,01 Kč na 41,92 Kč/kg ž. hm.(viz graf 1). V souhrnu byly zjištěny, při průměrném přírůstku hmotnosti 0,985 kg na kus a den při porážkové hmotnosti 625 kg, tržby Kč a náklady Kč na kus. Tyto relace vedly k prohloubení ztráty ve výkrmu býků na -5,80 Kč na kg ž.hm., resp. na Kč na kus a míře nákladové rentability cca -12 %. Národní doplňková platba (Top-up) na přežvýkavce meziročně klesla na 69 % hodnoty roku 2010 a pouze zmírnila ztrátu ve výkrmu býků o 910,80 Kč/VDJ. Ztráta včetně Top-up v roce 2011 činila -4,30 Kč na kg ž.hm., resp Kč na vykrmený kus a míra rentability byla -9,1 % (viz tab 4.). CZV jatečných býků tř.seur (Kč/kg ž.hm.) /00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 Měsíc, rok Pramen: TIS ČR SZIF Obr. 1: Vývoj CZV jatečných býků třídy SEUR v ČR v období leden 2000 až prosinec 2011 Tab. 4: Ekonomika výkrmu jatečných býků mléčného a kombinovaného užitkového typu Ukazatel Náklady na Náklady na jednotku kus jednotku kus 2011/2010 Kč Kč Kč Kč % Kč/KD Náklady na krmný den, resp. kus 44, , ,6 2,93 Chlévská mrva na krmný den, resp. kus 1, , ,0 0,00 Náklady hlavního výrobku na krmný den, resp. kus 42, , ,8 2,93 Užitkovost (kg ž.hm./kd, resp. kg ž.hm./kus) 0, , ,1 0,04 Náklady na přírůstek (Kč/kg ž.hm., resp. Kč/kus) 41, , ,9 4,58 Náklady na kg živé hmotnosti (Kč/kg ž.hm., resp. Kč/kus) 44, , ,0 2,69 Průměrná realizační cena (Kč/kg ž.hm., resp. Kč/kus) 39, , ,5 2,19 Zisk/ztráta (Kč/kg ž.hm., resp. Kč/kus) -5, , ,5-0,50 Míra rentability (%) -11,8-12,1 103,3-0,39 Top-up na DJ přežvýkavců (Kč/kg ž.hm., resp. Kč/kus) 2, ,10 1,46 910,80 68,5-0,67 Zisk/ztráta včetně Top-up na DJ přežvýkavců (Kč/kg ž.hm., resp. Kč/kus) -3, , ,4-1,17 Míra rentability včetně Top-up (%) -7,0-9,1 129,6-2,07 Hmotnost vykrmeného býka (kg ž.hm.) ,5 9 Pramen: Kopeček (2011), Kopeček, Martínková (2012) Analýza vychází z podkladových údajů 55, resp. 52 chovů jatečného skotu s právní subjektivitou. 5

6 K obdobným závěrům v ekonomice výkrmu býků dospěli také Kvapilík et al. (2012). Autoři odhadli v roce 2011 ztrátu ve výši Kč na kus při tržbách Kč a nákladech Kč na kus a míru rentability cca -13 %. Přímá platba Top-Up by snížila odhadnutou ztrátu na cca Kč na kus, čímž by mírně zlepšila rentabilitu produkce na cca -10 %. Také podle MZe ČR (2012) ve výkrmu skotu v ČR došlo v roce 2011 podle předběžných údajů ÚZEI k jejímu mírnému meziročnímu zhoršení, i přes růst CZV jatečného skotu, neboť ceny vstupů se zvýšily výrazněji. Nicméně odhad ztráty ve výkrmu skotu je podle údajů ÚZEI předpokládán podstatně větší než v případě zjištěných výsledků této analýzy a závěrů Kvapilíka et al. (2012). Příčinou může být rozdíl v použité metodice výpočtu nákladů na kilogram živé hmotnosti jatečných býků. Ztráta byla podle údajů ÚZEI odhadnuta na cca -18,70 Kč/kg ž. hm. jatečného býka a proti roku 2010 se zhoršila o cca 0,90 Kč/kg. Nákladová rentabilita (tj. bez započtení podpor) se v roce 2011 meziročně snížila o 1,69 p. b. a dosáhla hodnoty -30,9 %. Při započtení podpor vyplácených do chovu skotu (tj. národní podpory a podpory na plochu krmiv) se pak souhrnná rentabilita výkrmu býků meziročně zhoršila o 1,69 p. b. na -13,3 %. Rozhodující závislosti mezi úrovní užitkovosti a ekonomickými výsledky za rok 2011 jsou charakterizovány v pěti následujících grafech, které obsahují matematicko-statistické vyhodnocení zkoumaných vztahů. V grafech 2 až 6 jsou uvedeny výsledky jednotlivých podniků, které byly do určité míry variabilní vzhledem k výrobním podmínkám podniků. Přesto však variabilitu výsledků nelze považovat za značnou, jak vyplývá z těsnosti zkoumaných závislostí. Pro vyhodnocení závislostí bylo použito regresních funkcí (lineární a kvadratické). Za plně dostačující v reálném intervalu lze využít vypovídací schopnosti lineárních funkcí, které ve zjednodušené formě definují změny mezi ekonomickými ukazateli a dojivostí. 100 Náklady na krmný den býků ve výkrmu (Kč) Náklady na KD býků ve výkrmu (Kč) - kvadratická funkce y = 34,312x + 16,971 r = 0,368; P< 0,01 y = -8,9379x ,205x + 8,264 I = 0,368; P< 0,01 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Obr. 2: Závislost nákladů na krmný den na přírůstku býků ve výkrmu v roce Náklady na kg ž.hm. býků ve výkrmu (Kč) Náklady na kg ž.hm. býků ve výkrmu (Kč) - kvadratická funkce y = -10,381x + 61,389 r = 0,133; P>0,10 y = 17,599x 2-45,614x + 78,534 I = 0,141; P>0,10 0 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Obr. 3: Vliv přírůstku býků ve výkrmu na náklady na kg živé hmotnosty (2011) 6

7 60,00 Realizační cena za kg ž.hm. jat. býků (Kč) 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Realizační cena za kg ž.hm. jat. býků (Kč) - kvadratická funkce y = 5,8453x + 35,7 r = 0,392; P< 0,01 y = -20,126x ,136x + 16,094 I = 0,474; P< 0,01 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Obr. 4: Závislost úrovně zpeněžování jatečných býků na přírůstku (2011) 50,00 40,00 Zisk na kg ž.hm. jat. býka (Kč) 30,00 20,00 10,00 0,00-20,00-30,00-40,00-50,00-60,00-70,00-80,00 y = -37,725x ,75x - 62,44 I = 0,221; P>0,10-10,000,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 Zisk na kg ž.hm. jat. býka (Kč) - kvadratická funkce y = 16,226x - 25,688 r = 0,201; P>0,10 Obr. 5: Vliv přírůstku na úroveň zisku na kg živé hmotnosti jatečných býků (2011) Zisk na jat. býka (Kč) y = 10674x r = 0,200; P>0,10 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 y = x x I = 0,226; P>0, Zisk na jat. býka (Kč) - kvadratická funkce Obr. 6: Vliv přírůstku na úroveň zisku ve výkrmu jatečných býků včetně TOP-Upu v roce

8 Zvýšení užitkovosti na krmný den jatečných býků o 0,1 kg ž.hm. vyvolává přírůstek nákladů na krmný den o 3,40 Kč (graf 2). Současně zvýšení hmotnostního přírůstku na krmný den býků o 0,1 kg ž.hm. vyvolává snížení nákladů na kg ž.hm. býka o 1,03 Kč (graf 3), což při růstu realizační ceny jatečných býků vhledem k růstu užitkovosti o 0,59 Kč/kg ž.hm. (graf 4) vedlo k růstu zisku, resp. kompenzaci ztráty o 1,62 Kč na kg ž.hm. býka (graf 5). Zvýšení hmotnostního přírůstku býků o 0,1 kg ž.hm. zvyšovalo ekonomický přínos (zisk), resp. kompenzovalo ztrátu o 1068 Kč na vykrmeného býka a to včetně zahrnutí národní doplňkové platby na chov přežvýkavců (graf 6). Těsnost závislosti zkoumaných vztahů byla u grafu 2 a 4 zjištěna na hladině významnosti α< 0,01. U ostatních vztahů uvedených v grafech 3, 5 a 6 nebyla zjištěna těsnost závislosti na standardní hladině významnosti. Ze zjištěného vztahu mezi užitkovostí a úrovní zisku ve výkrmu jatečných býků včetně národní doplňkové platby na VDJ přežvýkavců (Top-up) v roce 2011 definovaného rovnicí y = 10674x (r = 0,200; α>0,10) vyplývá, že bez ekonomické ztráty býky vykrmuje pouze malá část výrobců. Zisku je dosaženo až při hmotnostním přírůstku 1,5 kg ž.hm. na krmný den (tab.5). Tab. 5: Ekonomika výkrmu jatečných býků mléčného a kombinovaného užitkového typu v závislosti na přírůstku Přírůstek na kus a den kg ž.hm. 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Zisk na kus vč. Top-up Kč Pramen: Kopeček, Martínková (2012) Analýza vychází z podkladových údajů 55, resp. 52 chovů jatečného skotu s právní subjektivitou. ZÁVĚR Analýza je zaměřena na hodnocení efektivnosti výkrmu jatečných býků mléčného a kombinovaného užitkového typu v chovech dojeného skotu v ČR. Z hodnocení ekonomiky výkrmu býků v roce 2011 v meziročním srovnání u osob s právní subjektivitou byl zjištěn rychlejší růst nákladů na krmný den než růstu užitkovosti. Růst nákladů na krmný den byl příčinou meziročního růstu nákladů na kilogram přírůstku, resp. nákladů na kilogram živé hmotnosti. Vedle zjištěného růstu nákladů na živou hmotnost byl zjištěn meziroční růst průměrné realizační ceny, který však nekompenzoval rychlejší tempo růstu jednotkových nákladů. Tyto relace vedly k prohloubení ztráty ve výkrmu býků, kterou národní doplňková platba (Topup) na přežvýkavce pouze zmírnila. Posouzením hlavních závislostí mezi úrovní užitkovosti býků a ekonomickými výsledky v roce 2011 se projevil pozitivní vliv růstu hmotnostních přírůstků klesáním jednotkových nákladů a také růstem realizační ceny jatečných býků. Zvýšení hmotnostního přírůstku býků o 0,1 kg ž.hm. zvyšovalo ekonomický přínos (zisk), resp. kompenzovalo ztrátu o 1068 Kč na vykrmeného býka a to včetně zahrnutí národní doplňkové platby na na VDJ přežvýkavců (Top-up). Ze zjištěného vztahu mezi užitkovostí a úrovní zisku ve výkrmu jatečných býků včetně platby Top-up vyplývá, že bez ekonomické ztráty býky vykrmuje pouze malá část výrobců. Zisku je dosaženo až při hmotnostním přírůstku 1,5 kg ž.hm. na krmný den. LITERATURA KOPEČEK, P. (2011): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby jatečných býků mléčného a kombinovaného užitkového typu v roce Agrovýzkum Rapotín s.r.o., 5 s. KOPEČEK, P., MARTÍNKOVÁ, J. (2012): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby jatečného skotu mléčného a kombinovaného užitkového typu v roce Agrovýzkum Rapotín s.r.o., 22 s. KVAPILÍK, J., RŮŽIČKA Z., BUCEK, P. a kolektiv (2012): Ročenka chovu skotu v České republice. Hlavní výsledky a ukazatele za rok Praha, květen s. ISBN MZe ČR (2012): Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011 Zelená zpráva. Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. 369 s. NOVÁK, J. (1996): Metodika kalkulací nákladů v zemědělství. VÚZE, Praha, výzkumná studie č. 28, 60 s. PODĚBRADSKÝ, Z., MARTÍNKOVÁ, M., PULKRÁBKOVÁ, J. (1992): Metodika výpočtu rentability v chovu skotu. Zemědělská ekonomika, 38, č. 8, s POLÁČKOVÁ, J. et al. (2012): Nákladovost zemědělských výrobků. Dostupné z: PODPORA Příspěvek vznikl za podpory na programové řešení projektu výzkumu a vývoje v rámci programu LA10027 INGO s využitím poskytnuté institucionální podpory na dlouhodobý koncepční vývoj výzkumné organizace, Rozhodnutí MZe ČR č. RO0312 ze dne

9 Abstrakt: K hodnocení ekonomiky výroby mléka byly využity údaje periodického šetření nákladovosti, zpeněžování a rentability výroby mléka u podnikatelských subjektů právnických osob za období 2010 a Analýza za roky 2010 a 2011 vychází z provozně ekonomických údajů 55, resp. 52 podniků s právní subjektivitou. Tyto chovy reprezentují 9,9 %, resp. 8,8 % podíl ze stavů býků nad 1 rok chovaných v ČR (k , resp. k ), podíl 11,8 %, resp. 10,6 % na porážkách býků a podíl 4,6 %, resp. 4,1 % na produkci jatečného skotu v ČR. Na základě získaných provozně ekonomických podkladových údajů byly analyzovány meziroční závislosti mezi úrovní užitkovosti a provozně ekonomickými výsledky výkrmu jatečných býků mléčného a kombinovaného užitkového typu. Posouzením uvedených závislostí byla v roce 2011 zaznamenána tendence rychlejšího meziročního tempa růstu nákladů než užitkovosti a meziroční růst ceny jatečných býků. Ekonomika výkrmu jatečných býků byla v rámci šetření bez zahrnutí plateb i včetně plateb Top-up pro přežvýkavce v roce 2010 i 2011 ztrátová. Klíčová slova: Jatečný býk; mléčný a kombinovaný užitkový typ; hmotnostní přírůstky; náklady; realizační ceny; Top- Up; rentabilita; ekonomika. Recenzovali: prof. Ing. M. Kavka, DrSc., Ing. R. Koutný, Ph.D. Kontaktní adresa: Ing. Petr Kopeček, Ph.D. Agrovýzkum Rapotín s.r.o. Rapotín,Výzkumníků Vikýřovice 9

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

AKTUALIZOVANÁ METODIKA HODNOCENÍ EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA UPDATED METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF MILK PRODUCTION ECONOMICS

AKTUALIZOVANÁ METODIKA HODNOCENÍ EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA UPDATED METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF MILK PRODUCTION ECONOMICS AKTUALIZOVANÁ METODIKA HODNOCENÍ EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA UPDATED METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF MILK PRODUCTION ECONOMICS P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Cattle breeding going by continues development

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

Ekonomické ukazatele výroby mléka. Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

Ekonomické ukazatele výroby mléka. Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Ekonomické ukazatele výroby mléka Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Několik základních ukazatelů mléka kg/krávu/rok Dojivost krav 8 000 7 500 7 000 Německo ČR Rakousko 7 634 7 281 6 500 6 000

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

VLIV SYSTÉMU CHOVU DOJNIC NA EKONOMIKU VÝROBY MLÉKA INFLUENCE OF DAIRY COWS BREEDING SYSTEM ON THE ECONOMICS OF MILK PRODUCTION.

VLIV SYSTÉMU CHOVU DOJNIC NA EKONOMIKU VÝROBY MLÉKA INFLUENCE OF DAIRY COWS BREEDING SYSTEM ON THE ECONOMICS OF MILK PRODUCTION. VLIV SYSTÉMU CHOVU DOJNIC NA EKONOMIKU VÝROBY MLÉKA INFLUENCE OF DAIRY COWS BREEDING SYSTEM ON THE ECONOMICS OF MILK PRODUCTION Petr Kopeček Anotace: Na základě provozně-ekonomických podkladových údajů

Více

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION Zdeňka Kroupová, Michal Malý Anotace: Příspěvek je zaměřen na analýzu ekonomické efektivnosti v chovu masného skotu, přičemž součástí

Více

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 K 31. 12. 2014 činil stav drůbeže v Plzeňském kraji 2 612 123 ks, což znamená zásadní meziroční nárůst o 34,1 %. Plzeňský kraj se nacházel na třetím

Více

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly 1. 2. 2016 Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly Zemědělství 4. čtvrtletí a rok 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 bylo vyrobeno 113 570 tun masa. Produkce hovězího masa se meziročně zvýšila o 8,0 %, vepřového

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2015

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2015 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2015 V roce 2015 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Ekonomické aspekty výkrmu býků

Ekonomické aspekty výkrmu býků Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha-Uhříněves Oddělení chovu skotu Ekonomické aspekty výkrmu býků Metodická příručka Jindřich Kvapilík Metodika byla vypracována v rámci řešení záměru MZe číslo

Více

Výsledky chovu prasat 2. pololetí 2012

Výsledky chovu prasat 2. pololetí 2012 Výsledky chovu prasat 2. pololetí 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (porovnání s předchozím šetřením).

Více

ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

Výsledky chovu prasat k

Výsledky chovu prasat k Výsledky chovu prasat k 31.12.2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (porovnání s předchozím obdobím) Tab. 2

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Aktuální situace chovu ovcí v České republice Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Aktuální situace chovu ovcí v České republice Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Aktuální situace chovu ovcí v České republice Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Příspěvek analyzuje aktuální situaci v chovu ovcí a uvádí vývoj početních stavů ovcí, situaci v

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc

Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc Výkrm býků do nižších porážkových hmotností Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc Ústav chovu a šlechtění zvířat AF Mendelu v Brně Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Vývoj a perspektivy chovu skotu v ČR po vstupu do EU

Vývoj a perspektivy chovu skotu v ČR po vstupu do EU Vývoj a perspektivy chovu skotu v ČR po vstupu do EU Jindřich Kvapilík, VÚŽV, v.v.i., Uhříněves Osnova: ČR a EU (základní data, kvóty, přímé platby) Vývoj hlavních agrárních ukazatelů (1990 až 2010) Zemědělská

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

Výsledky chovu drůbeže 2013

Výsledky chovu drůbeže 2013 Výsledky chovu drůbeže 2013 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Stavy drůbeže, produkce konzumních vajec a jatečné drůbeže v České republice Tab. 2 Stavy drůbeže podle krajů Tab. 3 Stavy nosnic podle

Více

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND DIFFERENCES IN PRICES OF AGRICULTURAL COMMODITIES IN THE CZECH REPUBLIC AND SOME EUROPEAN

Více

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU Renata Kučerová Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou odvětvového prostředí mlékárenského

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

R O Č E N K A CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE. Hlavní výsledky a ukazatele za rok 2006

R O Č E N K A CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE. Hlavní výsledky a ukazatele za rok 2006 Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů holštýnského skotu Český svaz chovatelů masného skotu R O Č E N K A CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE Hlavní výsledky

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA SKOT - HOVĚZÍ MASO

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA SKOT - HOVĚZÍ MASO SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA SKOT - HOVĚZÍ MASO PROSINEC 2015 ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: Český statistický úřad Evropská komise Eurostat Generální ředitelství cel MF ČR Ministerstvo zemědělství

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

Pracovní skupiny rostlinná výroba živočišná výroba. Jan Boudný, Bohdana Janotová ÚZEI, 1. dubna 2016

Pracovní skupiny rostlinná výroba živočišná výroba. Jan Boudný, Bohdana Janotová ÚZEI, 1. dubna 2016 Pracovní skupiny rostlinná výroba živočišná výroba Jan Boudný, Bohdana Janotová ÚZEI, 1. dubna 2016 Obsah Výběrové šetření nákladů a výnosů ÚZEI (systém sběru dat, reprezentativnost) Výsledky šetření ŽV

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

R O Č E N K A CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE. Hlavní výsledky a ukazatele za rok 2007

R O Č E N K A CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE. Hlavní výsledky a ukazatele za rok 2007 Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR Český svaz chovatelů masného skotu R O Č E N K A CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE Hlavní

Více

Certifikovaná metodika HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROBY MLÉKA

Certifikovaná metodika HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROBY MLÉKA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves Certifikovaná metodika HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROBY MLÉKA Autor Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Oponenti prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Jihočeská

Více

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Prezentace pro školení Svazu školkařů České republiky ve Skalském Dvoře dne 15. 1. 2013 Ing. Jana Poláčková, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

Provozní a ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR v letech 2006 až 2015

Provozní a ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR v letech 2006 až 2015 Provozní a ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR v letech 2006 až 2015 Ing. Jan Syrůček 1 ; Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. 1 ; Ing. Jiří Burdych, MBA 1,2 1 VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves; 2 VVS Verměřovice,

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Chov masných plemen skotu a výroba hovězího masa

Chov masných plemen skotu a výroba hovězího masa Chov masných plemen skotu a výroba hovězího masa Jindřich Kvapilík, VÚŢV, v.v.i., Uhříněves - základní ukazatele; - početní stavy; - ekonomické ukazatele; - KU masných plemen skotu; - SEUROP; - závěr.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Odchov jalovic základ úspěchu Při odchovu telat a jalovic si musíme uvědomit, že náklady na jejich odchov

Více

Tab. 3 Délka servis periody u skupin krav dojených jedenkrát a dvakrát denně Pramen

Tab. 3 Délka servis periody u skupin krav dojených jedenkrát a dvakrát denně Pramen Tab. 1 Rozdíly v produkci a složkách mléka při dojení krav dvakrát a jednou denně (%) Pramen výsledky mléko (%) tuk bílkoviny (1) 2002 vlastní -32 1) a -25 2) +0,06 1) a +0,26 2) (%) +0,15 1)2) (%) (2)

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM S ROBOTY A DOJÍRNÁCH ECONOMIST OF MILK PRODUCTION IN FARMS USING ROBOTS AND PARLOURS

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM S ROBOTY A DOJÍRNÁCH ECONOMIST OF MILK PRODUCTION IN FARMS USING ROBOTS AND PARLOURS EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM S ROBOTY A DOJÍRNÁCH ECONOMIST OF MILK PRODUCTION IN FARMS USING ROBOTS AND PARLOURS P. Kopeček 1, A. Machálek 2 1 Agrovýzkum Rapotín, s.r.o., 2 Výzkumný ústav

Více

ROČENKA 2013 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2013 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2013 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2014 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

SYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

SYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY SYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha - Uhříněves Raw cow's milk and dairy products Souhrn V letech 1989

Více

ANALÝZA NÁKLADŮ A RENTABILITY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ 2002 2006

ANALÝZA NÁKLADŮ A RENTABILITY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ 2002 2006 ANALÝZA NÁKLADŮ A RENTABILITY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ 2002 2006 Ing. Jana Poláčková, CSc. a kolektiv č. 93 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ing. Jana

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2009

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2009 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Výroba mléka v roce 2012

Výroba mléka v roce 2012 Výroba mléka v roce 2012 Jindřich Kvapilík, 1 ; Jan Syrůček 1, Jiří Burdych 1,2 1 VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves, 2 VVS Verměřovice, s. r. o. Souhrn Přes mírný pokles stavů dojnic se v letech 2010 až

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

KALKULACE EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ V CHOVU SKOTU

KALKULACE EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ V CHOVU SKOTU VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves Jan Syrůček a kol. KALKULACE EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ V CHOVU SKOTU 2017 CERTIFIKOVANÁ METODIKA ISBN: 978-80-7403-162-5 CERTIFIKOVANÁ METODIKA KALKULACE

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

EKONOMIKA VÝROBY BIOMLÉKA A KONVENČNÍHO MLÉKA: VÝROBA, SPOTŘEBA A UPLATNĚNÍ

EKONOMIKA VÝROBY BIOMLÉKA A KONVENČNÍHO MLÉKA: VÝROBA, SPOTŘEBA A UPLATNĚNÍ EKONOMIKA VÝROBY BIOMLÉKA A KONVENČNÍHO MLÉKA: VÝROBA, SPOTŘEBA A UPLATNĚNÍ Jana Peterková, Lucie Rádlová, Jan Boudný* DOI: 10.18267/j.aop.492 Abstract PRODUCTION ECONOMY OF ORGANIC AND CONVENTIONAL MILK:

Více

ANALÝZA SPOTŘEBY MASA V RODINÁCH S RŮZNOU ÚROVNÍ PŘÍJMU. J. Peterová katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, Prha 6 -

ANALÝZA SPOTŘEBY MASA V RODINÁCH S RŮZNOU ÚROVNÍ PŘÍJMU. J. Peterová katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, Prha 6 - ANALÝZA SPOTŘEBY MASA V RODINÁCH S RŮZNOU ÚROVNÍ PŘÍJMU. J. Peterová katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Prha 6 - Suchdol Anotace: Obsahem článku je analýza vývoje poptávky

Více

Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2008. Costs of agricultural products in the CR in 2008. č. 101 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2008. Costs of agricultural products in the CR in 2008. č. 101 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2008 Costs of agricultural products in the CR in 2008 Jana Poláčková a kolektiv č. 101 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Situační a výhledová zpráva VEPŘOVÉ MASO

Situační a výhledová zpráva VEPŘOVÉ MASO Situační a výhledová zpráva VEPŘOVÉ MASO ZÁŘÍ 2014 Zdroje informací, zpracovatelé podkladů: Ministerstvo zemědělství České republiky Agra Europe AMI, Vieh und Fleisch Český statistický úřad Česká národní

Více

Klíčová slova: český strakatý skot; kombinovaný skot; výkrm býků; masná užitkovost; relativní plemenné hodnoty

Klíčová slova: český strakatý skot; kombinovaný skot; výkrm býků; masná užitkovost; relativní plemenné hodnoty ORIGINAL ARTICLE EVALUATION OF MEAT PRODUCTION OF CZECH PIED BULLS IN FATTENING CONTROL STATIONS WITH REFERENCE TO RELATIVE BREEDING VALUES OF MILK AND MEAT PRODUCTION OF SIRES VYHODNOCENÍ MASNÉ UŽITKOVOSTI

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovných zařízeních plemenných

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Panorama. potravinářského průmyslu

Panorama. potravinářského průmyslu Panorama potravinářského průmyslu 2014 Panorama potravinářského průmyslu 2014 Praha 2015 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2014 vypracoval pod gescí Odboru potravinářského MZe Ústav zemědělské ekonomiky

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO ZÁŘÍ 2015 ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: Ministerstvo zemědělství České republiky Agra Europe AMI, Vieh und Fleisch Český statistický úřad EUROSTAT Generální

Více

Ekonomika chovu masného skotu / ekologickém a konvenčním režimu

Ekonomika chovu masného skotu / ekologickém a konvenčním režimu Masný skot Ekonomika chovu masného skotu / ekologickém a konvenčním režimu Ú v o d n í č á s t t e x t u s ro v n á v á v ý v o j s ta v ů m a s n é h o s k o tu v e k o lo g ic k ý c h a k o n v e n č

Více

2. Základní ukazatele agrárního sektoru a chovu skotu v ČR

2. Základní ukazatele agrárního sektoru a chovu skotu v ČR 1. Úvod Rok 2005 byl prvním celým kalendářním rokem členství České republiky v Evropské unii. Proto lze zhodnotit první výsledky a zkušenosti podnikání v rámci společné zemědělské politiky a porovnat očekávání

Více

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c.

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c. 2. Efektivnost využívání zdrojů - výsledky podnikání 2.1 Vývoj a strukturální změny účetní přidané hodnoty Ve sledovaném období vzrostla účetní přidaná hodnota (dále jen přidaná hodnota) ve sféře nefinančních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok ZOD Brniště a.s Brniště, Jáchymov 1 IČO: V Brništi dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok ZOD Brniště a.s Brniště, Jáchymov 1 IČO: V Brništi dne VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2015 ZOD Brniště a.s. 471 29 Brniště, Jáchymov 1 IČO: 00119407 V Brništi dne 31. 3. 2016 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Snižovat náklady nebo zvyšovat rentabilitu

Snižovat náklady nebo zvyšovat rentabilitu ODBORNÝ DISKUSNÍ SEMINÁŘ Snižovat náklady nebo zvyšovat rentabilitu Ing. Jiří Burdych, MBA 31.10. 2012, ZD Velká Chyška Představení a hodnoty VVS Týmová práce Silná orientace na stanovené cíle Komplexní

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE Jaroslav Mach, Jaroslava Burianová Katedra ekonomických teorií, Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská universita Praha Anotace: Příspěvek obsahuje návrh

Více

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ 3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Aktualizovaný klasifikační systém zemědělských podniků EU přináší nový pohled na strukturu českého zemědělství. Základní informaci

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 1/2012 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 1/2012 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 1/2012 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Definitivní výsledky zemědělských podniků za rok 2010 podle zjištění Zemědělské účetní datové sítě (FADN CZ) Zpracovali: Ing. Josef Hanibal

Více

Canges of strukture of agricultural production and use of agricultural products

Canges of strukture of agricultural production and use of agricultural products Změny struktury zemědělské výroby a užití zemědělských produktů Canges of strukture of agricultural production and use of agricultural products Autor: Ing. Dana Žídková, CSc. Anotace: V příspěvku se hodnotí

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více