o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem"

Transkript

1 KUMSP08VTV7 MRAVSKSLEZSKÝ KRAJ - KRIÍ^ÝISAD i^imh9}^^(^atkv) pat čiait. J/f \ Ac Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený: 28. října 117, strava Mirslavem vákem IČ: bankvní spjení: UniCredit Bank Czech Republic and Slvakia, a. s., čísl účtu: /2700 (dálejen Kraj") 2. Dmv pr seniry Krnv se sídlem: Rseveltva 2141/51, Pd Bezručvým vrchem, Krnv zastupený: Bc Hanu Šutvsku, ředitelku IČ: bankvní spjem: Kmerční banka, a.s. čísl účtu: /0100 (dálejen příjemce ") II. Předmět smluvy Předmětem tét smluvy je vymezení služeb, které bude pnjemce vyknávat z pvěření Kraj e v režimu závazku veřej né služby dle Rzhdnutí Kmise č. 2012/21 /EU ze dne 20. prsince 2011 pužití Čl. 106 dst. 2 Smluvy fungvání Evrpské unie na státní pdpru ve frmě vyrvnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým pdnikům pvěřeným pskytváním služeb becnéh hspdářskéh zájmu (dále jen Rzhdnutí Kmise č. 2012/21/EU), stanvení vyrvnávací platby za výkn těcht služeb, jakžt i úprava tázek suvisejících. III. Pvěření 1. Kraj pvěřuje příjemce výknem služeb zařazených d Sítě sciálních služeb Mravskslezskéh kraje a uvedených v Přílze č. I, která tvří nedílnu sučást tét smluvy. Služby uvedené v Přílze č. I budu vyknávány v režimu závazku veřejné služby.

2 2. Příjemce pvěření přijímá a zavazuje se, že bude činnsti dle tét smluvy realizvat na svu vlastní zdpvědnst, v maximální mžné kvalitě a v suladu s právními předpisy a pdmínkami tét smluvy. IV. Dba trvání závazku, míst výknu závazku 1. Závazek veřejné služby bude vyknáván d d Závazek bude vyknáván s dpadem na území Kraje. V. Vyrvnávací platba 1. Za výkn služeb v režimu závazku veřejné služby náleží příjemci vyrvnávací platba. Ta bude pskytvána frmu účelvé dtace z rzpčtu Kraje jak příspěvek na krytí nákladů vzniklých v suvislsti se zajišťváním služeb uvedených v Přílze Č. I tét smluvy. Dtace z rzpčtu Kraje bude schvalvána každrčně zastupitelstvem Kraje v suladu s platnými právními předpisy a finančními mžnstmi kraje a pskytvána na základě samstatné smluvy pskytnutí dtace. Smluva pskytnutí dtace a usnesení (dále jen právní akty") týkající se vyrvnávací platby dle tht ustanvení budu bsahvat dkaz na tut smluvu. Záležitsti neupravené v právních aktech týkajících se vyrvnávací platby ve vztahu k příjemci se budu řídit tut smluvu. 2. Kraj i pnjemce beru na vědmí, že vyrvnávací platba je rvněž veřejnu pdpru ve smyslu čl. 107 dst. 1 Smluvy fungvání Evrpské unie, která však naplňuje všechny pdmínky Rzhdnutí Kmise č. 2012/21/EU, a prt je vyňata z pvinnsti hlašvání (ntifikace) veřejné pdpry před jejím pskytnutím.. Příjemce bere na vědmí, že Kraj je pvinen průběžně věřvat naplnění pdmínek Rzhdnutí Kmise č. 2012/21/EU a je srzuměn s tím, že vpřípadě jejich nenaplnění bude Kraj pstupvat pdle příslušných předpisů pr blast veřejné pdpry. V takvém případě příjemce pskytne Kraji ptřebnu sučinnst. VI. Výpčet vyrvnávací platby 1. Výše vyrvnávací platby nepřesáhne výši čistých nákladů vynalžených při plnění služeb vymezených v Přílze č. I tét smluvy. Čisté náklady budu vypčítány jak rzdíl mezi náklady, které příjemci prkazatelně vzniknu v suvislsti s výknem služeb v režimu závazku veřejné služby a budu uznány Krajem a prkazatelnými příjmy z takvých služeb. V případě, že pnjemce bdrží v suvislsti s výknem služeb v režimu závazku veřejné služby jiné veřejné prstředky, a t vjakékliv frmě, bude jejich výši financvání ze strany Kraje snížen. Tut skutečnst je příjemce pvinen Kraji písemně sdělit.

3 2. Příslušné náklady a příjmy musí být vyúčtvány, uhrazeny a prmítnuty v účetnictví příjemce a dlženy Kraji, a t nejpzději ve lhůtě stanvené smluvu pskytnutí dtace.. Kraj je právněn pžadvat p příjemci zdůvdnění nákladů a příjmů vzniklých v suvislsti s výknem služeb v režimu závazku veřejné služby. Je rvněž právněn předlžené náklady a příjmy neuznat. Příjmy vzniklé v suvislsti s výknem služeb v režimu závazku veřejné služby nesmí být ze strany příjemce bezdůvdně snižvány. Jakékliv snížení je pnjemce pvinen dpředu s Krajem písemně prjednat. 4. Vyrvnávací platba bude hrazena v termínech stanvených ve smluvě pskytnutí dtace. 5. Pkud budu prkazatelné a Krajem uznané náklady příjemce vzniklé v suvislsti s výknem služeb v režimu závazku veřejné služby p dečtení Krajem uznaných příjmů z takvých služeb nižší než pskytnutá výše vyrvnávací platby (dále jen nadměrná vyrvnávací platba"), je příjemce pvinen tut nadměrnu vyrvnávací platbu vrátit v suladu s pdmínkami smluvy pskytnutí dtace. VII. Další pdmínky, práva a pvinnsti 1. Pr výpčet výše vyrvnávací platby lze užít puze náklady a příjmy vzniklé p dbu trvání závazku veřejné služby. 2. Je-li příjemce veřejným zadavatelem neb splní-li definici zadavatele pdle platnéh a účinnéh zákna veřejných zakázkách je pvinen pstupvat dle tht zákna.. Pkud příjemce vyknává i jiné činnsti či služby než vymezené v Přílze č. I tét smluvy, zajistí ve svém účetnictví neb daňvé evidenci, v suladu s becně platnými předpisy, zejm. záknem č. 56/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, ddělené vykazvání nákladů a příjmů vzniklých v suvislsti s výknem služeb vymezených v Přílze č. í tét smluvy. 4. Příjemce je pvinen průběžně infrmvat Kraj všech změnách, které by mhly při vymáhání zadržených neb neprávněně pužitých prstředků vyrvnávací platby jeh pzici věřitele neb dbytnst jeh phledávky ztížit. 5. P uknčení kalendářníh rku předlží příjemce Kraji závěrečné vyúčtvání služeb vymezených v Přílze č. I tét smluvy, a t v termínu a za pdmínek stanvených ve smluvě pskytnutí dtace, najejímž základě je vyrvnávací platba pskytnuta. 6. Příjemce je pvinen p dbu deseti let d sknčení služeb vymezených v Přílze č. I tét smluvy archivvat následující pdkladvé materiály: a) tut smluvu, b) smluvu pskytnutí dtace, na jejímž základě je vyrvnávací platba pskytnuta, c) riginály dkladů, prkazujících čerpání vyrvnávací platby, d) dkumentaci zadání veřejné zakázky, je-li zadávána, e) závěrečné vyúčtvání služeb vymezených v Přílze č. I tét smluvy.

4 7. Příjemce je pvinen pskytnut Kraji sučinnst při plnění všech pvinnstí vyplývajících z pravidel pr blast veřejné pdpry vůči Úřadu pr chranu hspdářské sutěže a Evrpské kmisi. VIII. Kntrla 1. Příslušné rgány Kraje jsu právněny v suladu se zvláštním právním předpisem (zákn č. 20/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů, zákn č. 129/2000 Sb., krajích (krajské zřízení), ve znění pzdějších předpisů, zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů, dále jen zákn č. 250/2000 Sb."), kdykli kntrlvat ddržení pdmínek, za kterých byla vyrvnávací platba pskytnuta. 2. Příjemce je pvinen pskytnut sučinnst při výknu kntrlní činnsti dle dst. 1 tht článku, zejména předlžit kntrlním rgánům Kraje kdykliv k nahlédnutí riginály všech účetních dkladů suvisejících s vyrvnávací platbu.. Příjemce je pvinen umžnit příslušným rgánům Kraje prvést kntrlu, jak v průběhu, tak i p uknčení realizace činnstí dle tét smluvy, a t ještě p dbu deseti let d uknčení financvání ze strany Kraje. IX. Prušení rzpčtvé kázně 1. eprávněné pužití vyrvnávací platby neb zadržení prstředků pskytnutých z rzpčtu Kraje je prušením rzpčtvé kázně pdle 22 zákna Č. 250/2000 Sb. V případě prušení rzpčtvé kázně bude pstupván dle zákna č. 250/2000 Sb. a v suladu se smluvu pskytnutí dtace. 2. Kraj je právněn při zjištění prušení pdmínek tét smluvy ze strany příjemce pzastavit uvlňvání finančních prstředků. pzastavení pskytvání finančních prstředků Kraj písemně infrmuje příjemce. X. Uknčení smluvy, výpvěď 1. Závazkvý vztah zalžený tut smluvu lze uknčit na základě písemné dhdy smluvních stran. 2. Závazkvý vztah zalžený tut smluvu lze uknčit také výpvědí ze strany Kraje s výpvědní dbu 15 dnů d dručení výpvědi příjemci v případě, že a) příjemce pruší rzpčtvu kázeň a Kraj má pdle tét smluvy ještě pvinnst pskytnut mu další finanční plnění,

5 b) služby vyknávané příjemcem dle tét smluvy nebudu sučástí Sítě sciálních služeb Mravskslezskéh kraje schválených Krajem dle Střednědbéh plánu rzvje sciálních služeb v Mravskslezském kraji na léta XI. Závěrečná ustanvení 1. Tat smluva nabývá platnsti a účinnsti dnem pdpisu běma smluvními stranami. 2. Jakékli změny tét smluvy lze prvádět puze frmu písemných pstupně číslvaných ddatků na základě dhdy bu smluvních stran.. Vztahy tut smluvu neupravené se řídí becně závaznými právními předpisy a smluvu pskytnutí dtace. 4. Tat smluva se vyhtvuje ve čtyřech stejnpisech s platnstí riginálu, z nichž tři bdrží Kraj a jeden příjemce. 5. edílnu sučástí smluvy je Přílha č. I: Pdrbný ppis činnstí příjemce, které budu realizvány v režimu závazku veřejné služby. 6. Smluvní strany shdně prhlašují, že si smluvu před jejím pdpisem přečetly, že byla uzavřena p vzájemném prjednání pdle jejich pravé a svbdné vůle, určitě, vážně a srzumitelně a že se dhdly celém jejím bsahu, cž stvrzují svými pdpisy. 7. Dlžka platnsti právníh jednání dle 2 zákna č. 129/2000 Sb., krajích (krajské zřízení), ve znění pzdějších předpisů. pvěření pskytváním služeb becnéh hspdářskéh zájmu a uzavření tét smluvy rzhdl zastupitelstv kraje svým usnesením č. 16/1604 ze dne V stravě dne :], 2015 v Imt^y^c dne f. il. luft' za Mravskslezský kraj za pnjemce Bc. Hana Šutvská, ředitelka Dmv pr seniry příspěvkvá rganizace 794 0Í Krnv IC DIČ CZ0C84625

6 \ a* < v; - C/l -J L Lil i _-t n B- C.< n> - K-*-^. er -2. (R-. X/l C-* >< Cň Bi 5".-» ír Cfi C < CD cr cx E < C/l > <! i * 0 s >-í ft) ' i' f. B _ps_ Uí K> Ui -J Bz ET -i EZl B- P *-.< ) 0 { _, - «2. cn ít* ÍU. Cfi ft< Bi tt i -* řr _0 }* _ c < fd cr 1 CD <í P rt* 2_ E' c c_r P t C?\ 4-. C -ř>. --j ) t~{ & ť es* EU fd > <a. ET JS. cn *r 0). G!-* «< JB, i ' ts H"*** pr Cfl bm-4 e < fd cr -_ s CP ifí vj HH & a_ put P -i «! MM c < W W d M fi _.. sa VI cs v- a s l «"* T _E (5 5 f5 (ft T >- -, =r p < 1 H TI p_ CT"

w/f Smlouva.3 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

w/f Smlouva.3 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany KU(1SP00RMSRB m H. w/f &C Smluva.3 závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený: IČ: bankvní spjení: čísl účtu: (dálejen Kraj") 28.

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany Kurip@0Rrixiv im. tí)^\j ^ Smluva závazku veřejné lužby a vyrvnávací platbě za jeh výkn 1. Mravklezký kraj e ídlem: zatupený: I. Smluvní trany 28. října 117, 702 18 trava Mirlavem vákem IČ: 70890692 bankvní

Více

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany. 28. října 117, Ostrava

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany. 28. října 117, Ostrava KUSP00KG7 :^vs5^s^ : KKÁJ"^ATK Y_LŤAT S " í5ísl. SLUVY (UU^KUl ± 0$& pr čísti' Smluv závzku veřejné služby vyrvnávcí pltbě z jeh výkn ls\.a A I. Smluvní strny. rvskslezský krj se sídlem: zstupený: 8. říjn

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon Smluvní strany 28. října 117, Ostrava

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon Smluvní strany 28. října 117, Ostrava ;;\_í UÍ.VVSM ísi AY : Yi. ^/s> ^C ( pí ví-l Ki.-.í' závzku veřejné služby vyrvnávcí pltbě z jeh výkn Sluvní strny. Mrvskslezský krj se sídle: zstupený:

Více

KUMSP00RLQIB Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany

KUMSP00RLQIB Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany MRAVSKSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD :isl SMLUVY (DDATKU) pf. CIMM KUMSP00RLQIB Smluv závzku veřejné služby vyrvnáví pltbě z jeh výkn iikr. udb. I. Smluvní strny 1, Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říjn 117,

Více

MA...SA. v. V Ar. odb.

MA...SA. v. V Ar. odb. KUNSP88NVTEK ÍMOkAVSKOSi.F>VskY K.R,'\_í KR^ViT TT. ČÍSLO SMLOUVY tí)odatku)..0í9ji poř. čísio Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon MA...SA. v. V Ar. odb. I. Smluvní strany

Více

Rozhodnutí. a podle 63 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu, a 164

Rozhodnutí. a podle 63 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu, a 164 ,, v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbr právní a rganizační 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111 11111 1111111111111111111111111111 MUBDP000SVEO Váš dpis zn.: í, DU

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

28. října 117, Ostrava CZ Česká spořitelna, a. s /0800. Lichnov 42, Lichnov

28. října 117, Ostrava CZ Česká spořitelna, a. s /0800. Lichnov 42, Lichnov lil KUhSF8eT46AI vujkavyk.tisí.i'/nkv M-tAJ ČÍSL SMLUVY (DDATKU t Mtf př. f ískí Ufý j >& - /kr. db. K.RAJSKY URAL'- -I- se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 strava I: DIČ: bankvníspjení: čísl účtu:

Více

kterou uzavřely tyto smluvní strany:

kterou uzavřely tyto smluvní strany: ru A v *.; -- %--. kteru uzavřely tyt smluvní strany: Se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná IČ:00297534 DIČ: CZ00297534 Zastupené: Tmášem Hanzlem, primátrem města k pdpisu zmněn na základě plné mi

Více

O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI

O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI KiUi UZAVŘENI BUDUCÍ SMLUVY ZŘÍZENI VĚCNÉH BŘEMENE -SLUŽEBNSTI pdle ust. 1785 a násl. a ust. 1257 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, a ustanvení 25 dst. 4 zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SMLOUVA. Smluvní strany. 28. října 117, Ostrava. Janovice 83, Janovice Ing. Markem Špokem, Ph.D., starostou

SMLOUVA. Smluvní strany. 28. října 117, Ostrava. Janovice 83, Janovice Ing. Markem Špokem, Ph.D., starostou MRAVSKSLEZSKÝ KRA' - KRAJSKÁ UJU 8 it n. str. SMLUVA nř. čiak Smluvní strany 1. Mravskslezský se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 strava, WUl-., IC: DIČ: bankvní spjení: č sl účtu: dále jen pskytvatel"

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ti KUÍ1SP60RL.S1A ylyy yy' : -' \A;:':Ay': : Ayí' 'A ' ^ v { U _1 D Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupený:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace I Veřejnprávní smluva pskytnutí dtace IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MHMPP07K4JM9 DVS/04/03/006765/2018 uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku pdle zákna č. 250/2000

Více

se sídlem: jsíek hejtmani IC: CZ spořitelna, a.s. bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú /0710

se sídlem: jsíek hejtmani IC: CZ spořitelna, a.s. bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú /0710 se sídlem: IC: jsíek hejtmani CZ70890692 spřitelna, s. bankvní spjení: Česká nárdní banka, č.ú. 94-1214801/0710 1. Tat smluva je veřejnprávní smluvu uzavřenu dle 10a dst. 5 zákna č, 250/2000 Sb., rzpčtvých

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

MMB ZM7/4265

MMB ZM7/4265 h Rada města Brna Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 4. září 2018 MMB2018000001241 ZM7/4265 w Název: Návrh na pskytnutí individuální dtace Splečnsti Pdané - návrh rzpčtvéh patření bsah:

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 13904/P/2019-HSPH Čj.: UZSVM/P/9669/2019-HSPH Smluva díl ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 uzavřená dle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský

Více

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II S M L O U V A zajištění realizace akreditvanéh prfesníh vzdělávání pracvníků OSS v rámci prjektu Centrum pmci rdinám II uzavřena pdle 1746 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku ve znění pzdějších

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: M Rada města Brna MMB2018000000748 ZM7/3934 SK Z7/40. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 19. 6.2018 Název: Návrh na pskytnutí individuální neinvestiční dtace z rzpčtu města Brna na rk 2018 Armádě

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000196 A. ZM7/2163 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 Název: Návrh na pskytnutí individuální dtace splku Sanus Brn na pskytvání pečvatelské a dlehčvací

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

MMB Návrh usnesení: uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů: Finanční výbor projednal materiál dne

MMB Návrh usnesení: uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů: Finanční výbor projednal materiál dne MMB2018000000388 ^ Rada města Brna Z7/38. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 10. dubna 2018 ZM7/ ^ {> 4# Název: Prjekt Lužánecky skleník, envirmentální a plytechnické výukvé centrum" - návrh

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ve ve STATUTÁRNÍ MĚST PAVA MMPP00GGM6U Smluva výknu autrskéh dzru Zakázka: Zlatníky a Milstvice kanalizace Článek I. Smluvní strany Stavebník: se sídlem: zastupen: IČ: DIČ: datvá schránka: bankvní spjení:

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll i::mvškčšt 7/6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll PGGTGFZQ p či...... zkr. ()de SMLOUVA pskytnutí dtace z rzpčtu Mravskslenkéh kraje Il SMLUVNÍ STRANY 1. Mravskslezský kraj

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Oprava GPK v obvodu OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Oprava GPK v obvodu OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanvení 269 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., bchdníh zákníku, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bchdní zákník) č. smluvy bjednatele: S 640 085 300 13 č. smluvy zhtvitele:

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele :

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele : SMLOUVA O DILO čísl smluvy bjednatele : \OÁA / 2>^ čísl smluvy zhtvitele : uzavřená pdle 536 a následujících zákna č. 513/1991 Sb. bchdníh zákníku ve znění nvel Objednatel: se sídlem: zastupený: IČ: DIČ:

Více

Evropská unie Fond evropské pomoci nejchudším osobám 2 ř*ční Program potravinové a materiální pomoci

Evropská unie Fond evropské pomoci nejchudším osobám 2 ř*ční Program potravinové a materiální pomoci * * * * * Evrpská unie Fnd evrpské pmci nejchudším sbám 2 ř*ční Prgram ptravinvé a materiální pmci KUMSP00ULTJ8 SML0UVA partnerství, zpracvání sbních údajů a pskytnutí dtace uzavřená pdle 1746 dst. 2 zákna

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

n. Předmět a účel Smlouvy

n. Předmět a účel Smlouvy * * k m. erační prgram ptravinvé a materiální pmci KUMSP00WLTD2 SMLUVA partnerství, zpracvání sbních údajů a pskytnutí dtace uzavřená pdle 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník ; ve znění pzdějších

Více

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017 *UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brn: 27. září 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek,

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Čísl smluvy u pskytvatele: Čísl smluvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v suladu s ust. 10a zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ÚSTECKÝ KRAJ - K R A J S K Ý Ú Ř A D

ÚSTECKÝ KRAJ - K R A J S K Ý Ú Ř A D ÚSTECKÝ KRAJ - K R A J S K Ý Ú Ř A D ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ Smluva zajištění závazku veřejné služby uzavřená pdle ust. 159 a násl. zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů Čísl bjednatele

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB2017000000202 Rada města Brna Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 7. března 2017 ZM7/2166 Název: Návrh na uzavření smluv pskytnutí individuálních dtací z rzpčtu města Brna v blasti kultury

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018 *UOHSX00BPCM4* UOHSX00BPCM4 USNESENÍ Brn: 2. listpadu 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škla, Krnv, Hlavní náměstí 9, příspěvkvá rganizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: inf@zuskrnv.cz, www.zuskrnv.cz Ochrana sbních údajů infrmace zpracvání sbních

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK PŘIMĚŘENÝ ZISK článek IX. Prgramu pr pskytvání finanční pdpry z rzpčtu Zlínskéh kraje k zajištění dstupnsti sciálních služeb na území Zlínskéh kraje pr rk 2019 OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00QG120 SMLOUVA pskytnutí dtace z rzpčtu Mravskslezskéh kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1, Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117,70218 Ostrava iífff ^ f liz J j zastupen: Lfi ' '* pr.cni í'os 7-kr.

Více

DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcové smlouvě na poskytování služeb ze dne

DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcové smlouvě na poskytování služeb ze dne DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcvé smluvě na pskytvání služeb ze dne 10. 11. 2016 Český rzhlas zřízený záknem č. 484/1991 Sb., Českém rzhlasu nezapisuje se d bchdníh rejstříku se sídlem: Vinhradská 12, 120 99

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více