MICROSOFT POWER POINT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MICROSOFT POWER POINT"

Transkript

1 MS POWER POINT MICROSOFT POWER POINT Panel nabídek. Obsahuje všechny nabídky s príkazy, které mužete v PowerPointu nalézt. 2. Panel nástroju. Najdete v nem ty nejduležitejší duležité nástroje pro práci s pre zentacemi. 3. Vkládáni objektu. Pomocí techto tlacítek lze do prezentace vkládat ruzné objekty (napríklad tabulky z Wordu nebo Excelu). 4. Tlacítka pro úpravu a ovládání prezentace. Lze si zde napríklad vyzkoušet, jak bude prezentace vypadat po vytištení na laserové tiskárne. 5. Panel Pro úpravu písma. Pomocí tlacítek v tomto panelu lze upravovat vlastnosti písma jako velikost, font nebo podtržení. 6. Priblížení. Zde lze nastavit, o kolik procent má být zobrazení dokumentu zvetšeno ci zmenšeno. 7. Ovládací prvky okna. Kliknutím na príslušné tlacítko lze program minimalizovat do hlavního panelu, zvetšit pres celou obrazovku nebo zavrít. 8. Pomocník. Kliknutím na tlacítko spustíte pomocníka, který vám pomuže vyrešit nekteré problémy pri práci s PowerPointem. 9. Zmena zobrazení. Tato tlacítka slouží pro zmenu zobrazení (náhledu) prezentace. 10. Panel kreslení. Obsahuje nástroje pro úpravu a kreslení obrázku do prezentace. 11. Pozice. Císlo pred lomítkem ukazuje, kterou cást prezentace si práve prohlížíte nebo upravujete. Císlo za zlomkem udává celkový pocet cástí prezentace. 12. Název p rezentace. Zde najdete název práve vytvárené prezentace. 13. Posuvníky. Slouží k posouvání okna s prezentací, pokud jeho velikost presahuje obrazovku. 14. Tlacítka pro pohyb v prezentaci. Umožnují posouvat se po jednotlivých snímcích. 15. Obsah. Obsah vytvárené prezentace. 16. Vlastní okno prezentace. Obsahuje všechny prvky, tak jak by mely být zobrazeny pri predvádení na pocítaci nebo na zpetném projektoru. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU POMOCÍ IKON? Kliknutím na toto tlacítko otevrete nové okno pro snímek. Pak už jen zbývá si vybrat vzhled snímku.? Chcete-li otevrít existující prezentaci, kliknete na toto tlacítko a v okne, které se objeví, tento soubor najdete a kliknete na nej.? Tlacítko pro uložení prezentace.? Po kliknutí na toto tlacítko se vytiskne aktuální pre zentace.? Spustí kontrolu pravopisu. Pravopisné chyby zobrazí a nabídne vám možnosti opravy.? Vyjmutí do schránky.vybraný objekt (text, obrázek) vyjme z dokumentu a presune do schránky.? Zkopírování do schránky. Vybraný objekt zkopíruje do schránky.? Vyjmutí ze schránky. Vybraný objekt zkopíruje ze schránky na urcené místo (obvykle na polohu kurzoru).? Zkopíruje styl. Zkopíruje urcitý styl na vybraný objekt (napr~clad na oznacený text).? Vrátí zpet poslední akci. Kliknutím na šipku vpra vo se rozvine seznam posledních akcí.? Opakuje vrácenou akci. Po kliknutí na šipku vpra vo se také rozvine seznam akcí.? Panel nástroju síte tlacítko zapne panel s nabídkou nástroju pro internet.? Vložit hypertextový odkaz. Vloží odkaz na Internet (napr4clad na W W W stránku).? Vložit tabulku Microsoft Word. Pomocí tohoto tlacítka vložíte tabulku vytvorenou v programu MS Word.? Vložit tabulku Microsoft Excel. Pomocí tohoto tlacítka vložíte tabulku vytvorenou v programu MS Excel.? Vložit graf. Kliknutím na toto tlacítko vytvoríte nový graf za pomoci pruvodce grafem.? Vložit klipart. Otevre galerii klipu, odkud lze vybrat obrázek z klipartu nebo aktuální kolekci klipartu.? Nový snímek. Po kliknutí natototlacítko musíte nejprve vybrat rozložení snímku. Nový snímek se vloží za snímek aktuální.? Rozv ržení snímku. Toto tlacítko zmení rozvrzení vybraného snímku nebo znovu použije styly aktuální predlohy.? Použít šablonu návrhu. Po kliknutí na toto tlacítko se objeví okno se seznamem a ukázkami barevných schémat, predloh snímku a nadpisu s vlastním formátováním a speciálními druhy písma.? Cemobílé zobrazení. Kliknutím se zobrazí aktuální pre zentace cernobíle.? Tucné. Zmení vybraný text nebo císla na tucné (hold). Jestliže již text nebo císla tucné jsou, po kliknutí na toto tlacítko se toto formátování odstraní.

2 ? Kurzíva. Zmení vybraný text nebo císla na kurzívu (italiku). Jestliže již byl text zformátován na kurzívu, po kliknutí na toto tlacítko se toto formátování odstraní.? Podtržení. Zmení vybraný text nebo císla na podtrže né (underline). Jestliže již text nebo císla podtržené jsou, po klepnutí na toto tlacítko se toto formátování odstraní.? Stín.Vybranému textu pridá, nebo z nej odstraní stínování.? Zarovnat vlevo. Zarovná vybraný text, císla nebo objekty vlevo.? Zarovnat na stred. Zarovná vybraný text, císla nebo objekty na stred.? Zarovnat vpravo. Zarovná vybraný text, císla nebo objekty vpravo.? Odrážky. Pridá odrážky k vybraným odstavcum, nebo je z nich odstraní.? Zvetšit vzdálenost odstavcu. Pridá prostor mezi vybrané odstavce.? Zmenšit vzdálenost odstavcu. Zmenší prostor mezi vybranými odstavci.? Zvetšit písmo. Umožnuje zvetšit velikost písma vybraného textu na nejbližší vetší velikost v poli Velikost písma.? Zmenšit písmo. Umožnuje zmenšit velikost písma vybraného textu na nejbližší menší velikost v poli Velikost písma.? Zvýšit úroven. Pomocí tohoto tlacítka mužete pre sunout vybraný odstavec na úroven nejbližšího vyššího nadpisu.? Snížit úroven. Pomocí tohoto tlacítka mužete presunout vybraný odstavec na úroven nejbližšího nižšího nadpisu (o jednu úroven dolu, doprava).? Efekty animace. Po kliknutí na toto tlacítko se vyvolá malé okno, kde si mužete vybrat z nekolika ruzných efektu, kterými mužete oživit svuj snímek, prípadne vytvorit vlastní nový efekt.? Nabídne vám témata nápovedy, tipy a triky pro zlepšení vaší práce a návody, jak nejefektivneji splnit vaše požadavky. SOUBOR? Nový. Vytvorí nový, prázdný soubor.? Otevrít. Otevre soubor, který je uložen v programu Microsoft PowerPoint.? Zavrít. Zavre aktuální soubor.? Uložit. Uloží aktuální soubor s aktuálním názvem, umístením a formátem.? Uložit jako. Uloží aktuální soubor pod jiným názvem, v jiném umís tení nebo v jiném formátu. Muže též sloužit k uložení pod heslem nebo k ochrane souboru pred úpravami.? Uložit jako HTML. Aktivuje službu, která uloží soubor tak, že je pripraven k publikování v síti Na cesty. Spustí pruvodce Na cesty, který pomáhá zabalit prezentaci, aby ji bylo možno spustit na jiném pocítaci.? Vzhled stránky. Nastaví okraje, zdroj papíru, velikost papíru, orientaci papíru a další možnosti rozvržení aktivního souboru.? Tisk. Vytiskne aktivní soubor nebo vybrané položky. Zadáním príkazu Tisk v nabídce Soubor je možné nastavit parametry pro tisk.? Odeslat. Odešle aktuální soubor na vybrané místo (diske ta, jako soucást elektronic ké zprávy...).? Vlastnosti. Zobrazí list vlastností aktivního souboru. Naposledy upravované soubory.? Konec. Ukoncí program PowerPoint. VLOŽIT? Nový snímek.v dialogovém okne Nový snímek musíte nejprve kliknout na rozvrže ní snímku a potom se nový snímek vloží za aktivní snímek.? Duplikát snímku. Vloží za aktuální snímek jeho kopii.? Císlo snímku. Pridá do jednotlivého snímku jeho císlo. Chcete-li císlo snímku vložit do každého snímku, použijte príkaz Záhlaví a Zápatí (nabídka Zobrazit).? Datum a cas. Vloží datum a cas do jednotlivého snímku za použití zvoleného formátu. Chcete-li vložit datum a cas do každého snímku, použijte príkaz Záhlaví a zápolí (nabídka Zobrazit).? Tabulátor. Vloží znak tabulátoru na pozici kurzoru.? Symbol. Vloží symboly a speciální znaky z písem instalovaných na pocítaci.? Komentár. Vloží komentár na pozici kurzoru.? Snímky ze souboru. Vloží do aktuální prezentace snímky z jiné prezentace.? Snímky z osnovy. Vytvorí snímky pro všechny nadpisy prvního stupne v importované osnove a text pridá do další úrovne odsazení. Veškerý text úrovne 6 a nižší je považován za text úrovne 5. Formát nadpisu a textu vychází z predlohy snímku v aktuální prezentaci.

3 ? Obrázek.Vloží již vytvorený obrázek - z galerie klipu, ze souboru nebo naskenovaný. Umístí do prezentace automa tické tvary, textové efekty, tabulku MS Word nebo organizacní diagram.? Textové pole. Vytvorí textové pole tam, kam kliknete nebo táhnete myší v aktivním okne. Textové pole se používá k pridání textu (napríklad titulku nebo popisku), obrázku nebo grafiky.? Video a zvuk. Otevre galerii klipu, kde je možné vložit do snímku video, které se bude prehrávat behem prezentace. Zde je též možné vybírat z galerie zvuku, prehrát zvukové CD nebo nahrát zvuk.? Graf. Vytvorí graf vložením objektu (napríklad z programu Microsoft Excel).? Objekt. Na místo kurzoru vloží objekt, jako napr. kresbu, textový efekt WordArtu nebo rovnici.? Hypertextový odkaz. Vloží nebo upraví zadaný hypertextový odkaz. Tento hypertextový odkaz je také možné vložit, pomocí klávesové zkratky CTRL+K. ÚPRAVY? Zpet. Vrátí zpet poslední príkaz nebo odstraní poslední vložený text. Pokud poslední akci nelze vrátit zpet, zmení se název príkazu na Nelze vrátit zpet.? Opakovat. Je-li to možné, opakuje naposledy provedenou akci. Príkaz Znovu vrací akci príkazu Zpet.? Vyjmout. Odstraní výber z aktivního dokumentu a umístí ho do schránky.? Kopírovat. Zkopíruje výber do schránky.? Vložit. Vloží obsah schránky na místo kurzoru a nahradí celý výber. K dispozici je jen tehdy, pokud predtím vyjmete nebo zkopírujete nejaký objekt, text nebo obsah bunky.? Vložit jinak. Vloží nebo propojí obsah schránky s aktuálním souborem v zadaném formátu.? Vymazat. Odstraní vybraný objekt nebo text bez vložení do schránky. Tento príkaz je k dispozici pouze tehdy, je-li vybrán text nebo objekt.? Vybrat vše. Vybere všechen text a obrázky v aktivním okne nebo vybere všechen text ve vybraném objektu.? Duplikovat. Pri práci se snímkem mužete rychle duplikovat objekt. Mužete také vytvorit mnoho duplikátu a použít je k tvorbe pravidelné a rozvinuté rady. Objekt lze rovnež kopírovat do jiného snímku nebo do všech snímku pre zentace.? Odstranit snímek. V zobrazení snímku nebo poznámek odstraní aktuální snímek. V zobrazení raze ní snímku nebo osnovy odstraní vybrané snímky.? Najít. Vyhledá v aktivním dokumentu urcený text, formátování, symboly, komentáre, poznámky pod carou a vysvetlivky.? Nahradit. V aktivním dokumentu vyhledá a zamení urcený text, formátování, poznámky pod carou, vysvetlivky nebo znacky komentáru.? Prejít na. Umožnuje prejít na bunku splnující zadanou vlastnost. Propojení. Zobrazí informace o každém propojení s jiným pro gramem.? Upravit objekt. Aktivuje aplikaci, ve které byl vybraný objekt vytvoren, takže ho mužete upravit na míste. ZOBRAZIT? Snímek. Prepne do typu zobrazení, kde se dá najednou pracovat jen s jedním snímkem.? Osnova. Prepne do zobrazení osnovy. Zobrazení osnovy se používá, pokud je treba upravovat a rozvíjet obsah souboru.? Razení snímku. Zobrazí zmenšené verze všech snímku v prezentaci s texty a grafikou. Zde je možné zmenit poradí snímku a efekty animace a nastavit casování pro elektro nické prezentace.? Poznámky. Zobrazí okno poznámek, do kterého je možné zapsat poznámky lektora k vybranému snímku.? Prezentace. Spustí prezentaci, která zacne bud u aktuálního, nebo u vybraného snímku, podle toho, zda pracujete v zobrazení snímku, nebo v zobrazení razení snímku.? Predloha. Zobrazí predlohu snímku, nadpisu, podkladu nebo poznámky, kde je možné nastavit výchozí rozvržení a formátování.? Cernobíle. Zobrazí aktivní prezentaci cernobíle.? Miniatura snímku. Zapne, nebo vypne okno miniatury snímku, které zobrazí kompletní miniaturní verzi aktuálního snímku vcetne textu a grafiky. V miniaturním zobrazení nelze snímek upravovat.? Poznámky lektora. Zobrazí poznámky lektora k aktuálnímu snímku. Poznámky lektora bud' mohou být soucástí tištených podkladu, nebo je mužete vytisknout a použít pro pripomenutí klícových bodu behem prezentace.? Panely nástroju. Zobrazí, nebo skry je panely nástroju. Chcete-li zobra zit urcitý panel nástroju, zaškrtnete polícko vedle jeho názvu. Chcete-li nejaký panel nástroju skrýt, odstrante zaškrtnutí polícka.

4 ? Pravítko. Zobrazí, nebo skryje vodorovné pravítko, které mužete používat k umístení objektu, zmene odsazení odstavcu, zmene okraju stránky a k jiným zmenám rozmís tení prvku na stránce.? Vodítka. Zobrazí, nebo skryje svislá a vodorovná vodítka pro zarovnání na snímcích. Vodítka se používají k umístení a zarovnání objektu na snímcích.? Záhlaví a zápolí. Pridá nebo zmení text, který se objeví v horní nebo spodní cásti každého dokumentu nebo snímku.? Komentár. V programu Microsoft Word zobrazí vybraný komentár v cásti okna urcené pro komentáre, v Excelu zobrazí, nebo skryje komentár pro aktivní bunku.? Lupa. Ovlivnuje, jak velký se na obrazovce jeví aktuální soubor. FORMÁT? Písmo. Zmení typ písma a formáty mezer mezi znaky vybraného textu.? Odrážky. V programu PowerPoint bud pridá k vybraným odstavcum odrážky, nebo je odstraní.? Zarovnat. Zarovná vybraný text, císla a vložené objekty doleva, na stred, doprava nebo do bloku.? Rádkování. Stanoví vzdálenost mezi vybranými rádky textu.? Velká písmena. Zmení ve vybraném textu malá písmena na velká.? Zamenit písma. Zamení stávající písmo v prezentaci jiným.? Rozvržení snímku. Zmení rozvržení vybraného snímku nebo znovu použije styly aktuální predlohy na zástupné symboly v prípade, že byly upraveny jejich atributy.? Barevné schéma snímku. Znovu použije nebo upraví stávající barevné schéma nebo je zmení na jiné barevné schéma.? Pozadí. Nastaví barvu, texturu, vzorek nebo obrázek pozadí.? Použít šablonu návrhu. Použije na prezentaci jeden z návrhu šablon programu PowerPoint nebo použije nekterou z již vytvorených prezentací jako šablonu. Návrhy šablon obsahují barevná schémata, predlohy snímku a nadpisu s vlastním formá továním a písma navržená pro urcitý vzhled.? Barvy a cáry. Otevre kartu Barvy a cáry (dialogové okno Formát automatického tvaru), na které je možné nastavit barvy car a výplní a styl pro vybraný objekt nebo automatický tvar.? Objekt. Nastavuje formát cáry, barvu, výpln, vzor, velikost, umístení a další vlastnosti vybraného objektu. KLÁVESOVÉ ZKRATKY Prejít na další snímek ENTER nebo MEZERNÍK Vrátit se k predchozímu snímku Klávesa P nebo BACKSPACE Prejít na snímek <císlo> <císlo>+enter Zobrazit cernou obrazovku nebo se vrátit zpet do zobrazení prezentace Klávesa B Zobrazit bílou obrazovku nebo se vrátit zpet do zobrazení prezentace Klávesa W Ukoncit prezentaci ESC Vymazat poznámky na obrazovce Klávesa E Prejít na další skrytý snímek Klávesa H Nastavit nové casování snímku pri zkoušce Klávesa T Použít puvodní casování snímku pri zkoušce Klávesa O Použít kliknutí myší k prechodu na další snímky pri zkoušce Klávesa M Zmenit ukazatel myši na pero CTRL+P Zmenit pero na ukazatel myši CTRL+A Docasne skrýt ukazatel a tlacítko CTRL+H Vždy skrýt ukazatel a tlacítko CTRL+P NÁSTROJE? Pravopis. Kontroluje pravopis v aktivním dokumentu, souboru, sešitu nebo položce.? Kontrola stylu. Kontroluje prehlednost, interpunkci, psaní velkých písmen a pravopis v prezentaci. Oznací také nesrovnalosti a provede zadané opravy.? Jazyk. Urcuje jazyk vybraného textu v souboru, který je psán více než jedním jazykem. Kontrola pravopisu automaticky použije slovník urceného jazyka.? Automatické opravy. Nastaví možnosti automatické opravy textu pri psaní nebo ukládání a opetovné použití dalších casto používaných položek.? Automatické kliparty. Analyzuje obsah textu aktuální prezentace a navrhne seznam souvisejících klipartu, zvuku a videozáznamu, které je možné vložit. Pomocí príkazu Auta matické kliparty se dá rychle najít klip, který reprezentuje myšlenky prezentace.

5 ? PowerPoint Central. Spustí PowerPoint Central, což je magazín obsahující tipy pro lepší a efektnejší prezentace.? Prezentacní konference. Vyvolá pruvodce prezentacní konferencí, který spustí prezentaci na dvou nebo více pocítacích, pres sít nebo na internetu.? Pruvodní texty. Otevre pruvodní texty, kde je možné behem, prezentace psát zápis ze schuze a zaznamenávat si jednotlivé položky. Ty se objeví na novém snímku na konci prezentace. Mužete je také odeslat do programu Microsoft Outlook nebo je prenést do dokumentu programu Word a tento dokument pak vytisknout.? Rozložit snímek. Rozloží aktuální snímek na sérii jednotlivých snímku. Každému odstavci aktuálního snímku bude odpovídat jeden nový snímek.? Makro. Otevre dialogové okno Makro, ve kterém lze makro spustit, upravovat nebo odstranit.pokud chcete makro napsat, klepnete na Editor jazyka Visual Basic.? Doplnky, Urcuje, které doplnky budou po spuštení aplikace Microsoft Excel automaticky k dispozici. Doplnky aplikace Microsoft Excel mužete zavést, nebo odstranit, stejne jako doplnky, které jste vytvorili.? Panely nástroju. Podle potreb uživatele nastaví tlacítka panelu nástroju, príkazy nabídek a prirazení klávesových zkratek.? Možnosti. Upraví nastavení možností programu Microsoft Office, napr. vzhledu obrazovky, tisku, úprav, kontroly pravopisu aj. PREZENTACE? Spustit prezentaci. Spustí prezentaci, která zacne bud u aktuálního, nebo u vybraného snímku, podle toho, zda pracujete v zobrazení snímku, nebo v zobrazení razení snímku.? Vyzkoušet casování. Spustí prezentaci v režimu zkoušení, ve kterém mužete nastavit nebo zmenit casování elektronické pre zentace.? Nahrát mluvený komentár. Pripojí k prezentaci mluvený ko mentár. V pravém dolním rohu každého snímku, ke kterému je pripojen komentár, se objeví zvuková ikona. Pro nahrávání komentáru pocítac potrebuje zvukovou kartu a mikrofon. Nastavit prezentaci. Nastaví možnosti pro prubeh prezentace. Je možné zvolit, jaký typ prezentace bude vytvoren, které snímky budou zarazeny, zda budou zarazeny zvukové a animacní efekty, a vybrat barvu poznámkového pera a poradí snímku.? Dve obrazovky. Spustí pruvodce Stage Manager (režisér), který nastaví prezentaci tak, aby probíhala na dvou pocítacích zá roven. Má-li se prezentace spustit na více než dvou pocítacích, je nutné použít príkaz Prezentacní konference (nabídka Nástroje).? Tlacítka akce. Vloží tlacítko urcité akce na místo v aktivním okne, které urcíte kliknutím nebo pretáhnutím, a pak otevre dialogové okno Nastavení akce. V nem mužete priradit tlacít ku nejakou akci.? Nastavení akcí. Priradí akci vybranému objektu nebo tlacítku akce. Ta se spustí, jestliže na objekt ukážete nebo kliknete myší.? Preddefinované animace umožnuje oživit prezentaci pomocí ruzných preddefinovaných animací a s nimi spojených efektu - napr. efekt zablesknutí, psacího stroje.? Vlastní animace. Pridá nebo zmení efekty animace v aktuálním snímku. Efekty animace zahrnují zvuky a pohyby textu, objektu a videa, které se objeví pri prezentaci.? Náhled animací. Spustí všechny efekty animací u aktuálního snímku v okne miniatury snímku, takže vidíte, jak bude animace vypadat behem prezentace.? Prechod snímku. Pridá nebo zmení zvláštní efekt, který uvádí snímek pri prezentaci. Mužete napríklad prehrát zvuk ve chvíli, kdy se objeví snímek, nebo postupne rozjasnit snímek z cerné barvy.? Skrýt snímek. V zobrazení razení snímku skryje vybraný snímek. V zobrazení snímku skryje aktuální snímek, který se pri elektronické prezentaci automaticky nezobrazí.? Vlastní prezentace. Vytvorí vlastní prezentaci uvnitr prezentace. Pri vytvárení vlastní prezentace se seskupí snímky ve stávající prezentaci, takže je snadno možné urcitou cást predvádet urcitému obecenstvu a vypustit ji pred jiným obecenstvem. MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ? Snímek. Prepne do zobrazení snímku, kde se dá najednou pracovat jen s jedním snímkem. o Otevrete prezentaci. o Kliknete na Zobrazit v panelu funkcí. o Kliknete na Snímky.? Osnova. Prepne do zobrazení osnovy, kde se dá pracovat se strukturou souboru v klasické podobe osnovy. Zobrazení osnovy se používá tehdy, pokud je treba upravovat a rozvíjet obsah souboru.

6 OKNO o Otevrete prezentaci. o Kliknete na Zobrazit v panelu funkcí. o Kliknete na Osnova.? Razení snímku. Zobrazí zmenšené verze všech snímku v prezentaci s texty a grafikou. V zobrazení razení snímku je možné zmenit poradí snímku, pridat prechody snímku, efekty animace a nastavit casování pro elektronické prezentace. o Otevrete prezentaci. o Kliknete na Zobrazit v panelu funkcí. o Kliknete na Razení snímku.? Nové okno.otevre nové okno se stejným obsahem jako aktivní okno, takže si mužete najednou prohlížet ruzné cásti souboru.? Usporádat. Zobrazí všechny otevrené soubory v samostatných oknech na obrazovce. Príkaz Usporádat zjednodušuje pretahování mezi soubory.? Prizpusobit stránce. Umístí každou otevrenou prezentaci do kompletního vlastního okna se záhlavím, posuvníky a tlacítky zobrazení. Aktivní prezentace zustane v popredí.? Na sebe. Zmení usporádání otevrených oken tak, že se pre krývají. Je videt záhlaví a cást každého okna.? Seznam oken. Vypíše práve otevrené soubory v programu. Kliknete na soubor, na který chcete prepnout. NÁPOVEDA? Nápoveda pro Microsoft PowerPoint. Nabízí témata nápovedy a tipy umožnující splnit vaše požadavky.? Obsah a rejstrík. Otevre rejstrík a obsah on-line nápovedy pro program PowerPoint.? Co to je? Když kliknete nejprve na tuto položku a potom na jakoukoli jinou, objeví se krátký popis této položky.? O aplikaci Microsoft PowerPoint. Zobrazí císlo verze daného programu spolecnosti Microsoft, copyright, právní a licencní podmínky, jméno uživatele a název organizace, sériové císlo softwaru a informace o pocítaci a operacním systému. TIP? Zobrazení jednotlivého snímku o Dvakrát rychle kliknete na snímek, který chcete editovat, a snímek se vám zobrazí v normálním pohledu. Nyní mužete dvojitým kliknutím na konkrétní prvek ve snímku tento prvek upravovat.? Zmena razení snímku o Ukažte ukazatelem myši (kurzorem) na vybraný snímek, stisknete a držte levé tlacítko myši. Snímek tak lehce tažením prenesete na vybrané místo aktuální prezentace. o Jakmile bude snímek na vámi zvoleném míste, tlacítko uvolnete. ÚPRAVA A VKLÁDÁNÍ TEXTU Tato tlacítka vám umožní rychle zmenit pohled na prezentaci. Pro zobrazení tohoto panelu kliknete pravým tlacítkem myši na okraj textu, který chcete upravit? Úprava textu prezentace o Pro zobrazení snímku, kde chcete upravit text, kliknete na nabídku Zobrazit. o Kliknete na Snímky. o Vyberte text tak, že kliknete pravým tlacítke m myši na okraj textu. Pockejte, až se okraj textu zvýrazní. o Uvolnete tlacítko. o Kliknete levým tlacítkem myši na místo v textu, které chcete zmenit, a pomocí klávesnice zadejte znaky, které chcete zmenit nebo vložit. o Když je text zmenen, kliknete levým tlacítkem myši vedle textu do volné plochy. Text se zmení. BAREVNÝ VZHLED o V zobrazení Snímky prejdete na snímek, který chcete zmenit. o Kliknete na nabídku Formát, príkaz Barevné schéma snímku, a potom kliknete na kartu Standardní.

7 o Kliknete na požadované schéma a pak na tlacítko Použít. o Barevné schéma mužete také zmenit kliknutím na kartu Vlastní. o Provedené zmeny nebudou mít vliv na další snímky ani na predlohu, pokud nekliknete na tlacítko Použít u všech.? Zmena barvy barevného schématu o Kliknete na nabídku Formát, príkaz Barevné schéma snímku, a potom kliknete na kartu Vlastní. o Ve skupinovém rámecku Barvy schématu kliknete na barvu prvku, kterou chcete zmenit, a potom kliknete na tlacítko Zmenit barvu. o Kliknutím na kartu Standardní vyberte barvu z palety nebo kliknete na kartu Vlastní a vytvorte svou barvu. o Na barevné palete karty Standardní kliknete na barvu, kterou chcete vybrat, a potom kliknete na tlacítko OK. o Na barevné palete karty Vlastní pretažením nitkového kríže vyberte barvu, pretažením posuvníku nastavte jas a potom kliknete na tlacítko OK. o Kliknutím na tlacítko Pridat jako standardní schéma uložíte barevné schéma s prezentací. o Kliknutím na tlacítko Použít použijete novou barvu pouze u aktuálního snímku. NASTAVENÍ PÍSMA? Urcení nebo zmena vzhledu textu o Vyberte text, který chcete zmenit. o Kliknete na nabídku Formát, príkaz Písmo. o Vyberte písmo, které chcete použít. Chcete-li daným pís mem formátovat pouze cást slova, musíte ji nejprve vybrat. o Kliknete-li na volbu kurzíva, tucné nebo tucné kurzíva, príslušné formátování bude použito ve vybraném textu. Po kud chcete kurzívu nebo tucné formátování odstranit, kliknete na volbu obycejné. Formátování je použito ve vybrané cásti textu nebo v celém slove obsahujícím kurzor. Chcete-li upravit pouze cást slova, musíte ji nejprve vybrat. o Vyberte velikost písma pro vybraný text. Velikostí uvedené v seznamu Velikost závisí na vybraném písmu a na aktivní tiskárne. o Kliknutím urcete barvu vybraného textu. Pokud jste nezmenili barvu textu v ovládacích panelech systému Win dows, kliknutím na volbu Automatická nastavíte cernou barvu.? Kopírování všech atributu z jednoho objektu do druhého o Vyberte objekt obsahující atributy, které chcete kopíro vat. o Pokud vyberete automatický tvar s pripojeným textem, bude v aplikaci PowerPoint zkopírován vzhled a styl textu spolu s atributy automatického tvaru. o Kliknete na tlacítko Kopírovat formát "obrázek kop.tif" a potom kliknete na objekt, do kterého chcete atributy kopírovat. o Všechny atributy objektu mužete kopírovat do nekolika objektu tak, že kliknete na tlacítko Kopírovat formát a potom postupne vyberete nekolik objektu. Po dokoncení znovu kliknete na tlacítko Kopírovat formát.? Automatické prizpusobení objektu jeho textu o Vyberte objekt, jehož velikost chcete zmenit. o V nabídce Formát kliknete na príkaz Automatický tvar a potom kliknete na kartu Textové pole. o Zaškrtnete polícko Prizpusobit velikost objektu textu. o Pokud je zaškrtnuto polícko Prizpusobit velikost objektu textu a vy se pozdeji pokusíte tvar zmenšit, jeho velikost se zmenší pouze na takovou velikost, pri které se text do objektu ješte vejde. ÚPRAVA SNÍMKU PowerPoint 97 obsahuje mnoho možností, jak upravit snímek dle individuálních potreb.? Urcení rozvržení snímku o Pri vytvárení nového snímku mužete vybírat z nekolika automatických rozvržení. Liší se podle toho, co chcete vytvorit. Existuje napríklad rozvržení se zástupnými symboly nadpisu, textu a grafu nebo jiné se zástupnými symboly nadpisu a klipartu. Zástupné symboly nadpisu a textu se rídí podle formátování predlohy snímku prezentace.? Rozvržení mužete také zmenit po vytvorení snímku. o Kliknete na príkaz Rozvržení snímku na panelu nástroju Formát. o Vyberte rozvržení.

8 o Pokud v novém rozvržení nejsou potrebné zástupné symboly (vytvorili jste napríklad graf a nové rozvržení nemá zástupný symbol grafu), informace se neztratí. Všechny objekty zustanou na snímku, ale je možné, že je bude treba preskupit, aby vyhovovaly novému rozvržení.? Vytvorení vlastní šablony návrhu o Otevrete již existující prezentaci nebo pomocí šablony návrhu vytvorte prezentaci jako základ nové šablony návrhu. o V nabídce Formát kliknete na príkaz Použít šablonu návrhu. o Zobrazí se soubory a složky v jednotce nebo složce vybrané v poli Kde hledat. o Vyberte šablonu, kterou chcete použít. o Kliknete na príkaz Použít. KLÁVESOVÉ ZKRATKY Klávesy pro práci s okny a dialogovými okny Zavrít okno aktivní prezentace Obnovit okno aktivní prezentace Prepnout do okna další prezentace Prepnout do okna predchozí prezentace Provést príkaz Provést príkaz Velikost Minimalizovat okno prezentace Maximalizovat okno prezentace CTRL+W CTRL+F5 CTRL+F6 CTRL+SHIFT+F6 CTRL+F7 CTRL+F8 CTRL+F9 CTRL+F10 Klávesy urcené k práci v osnove Zvýšit úroven odstavce ALT + SHIFT +? Snížit úroven odstavce ALT + SHIFT +? Presunout vybrané odstavce nahoru ALT + SHIFT +? Presunout vybranéodstavce dolu ALT + SHIFT +? Zobrazit úroven nadpisu 1 ALT + SHIFT + 1 Rozbalit text pod nadpisem ALT + SHIFT + PLUS Sbalit text pod nadpisem ALT + SHIFT + MINUS Zobrazit veškerý text nebo nadpisy ALT + SHIFT + A PREZENTACE? Vytvorení prezentace není snadné, ovšem pokud budete sledovat našeho pruvodce, mužete to pro vás být mnohem jednodušší. Pri vytvárení prezentace máte nekolik možností, je jichž volba závisí na množství vašich zkušeností s tímto programem. Samozrejme, že at budete postupovat jakýmkoliv zpusobem, mužete vytvorit zajímavou prezentaci. Po spuštení programu PowerPoint se objeví okno, kde lze zvolit tri možnosti. o Volba s názvem Strucný pruvodce vás pred samotnou tvorbou prezentace provede všemi obtížnými volbami pri vytvárení prezentace. Obsahuje i vzorové texty, které mužete nahradit svými. o o Volba Se šablonou vytvorí novou prezentaci podle vybrané šablony. Prázdná prezentace. Jestliže si vyberete tuto volbu, vytvorí se nová prezentace podle prednastavených vlastností (velikost a barva písma, nastavení odstavce atd.)? Vyberte položku Strucný pruvodce a kliknete na tlacítko OK. Objeví se okno Strucný pruvodce. Strucný pruvodce vás provede tvorbou a nastavováním parametru prezentace.? V tomto okne se vybírá jedna z nejduležitejších vecí, kterou je typ prezentace. Po kliknutí na tlacítka s tématem (Vše, Obecné, Spolecnost atd.) se v pravé cásti okna objeví seznam typu prezentace. Kliknutím levým tlacítkem myši vyberte požadovaný typ a poté kliknete na tlacítko Další.? Vyberte si zpusob, jakým bude prezentace používána, a poté kliknete na tlacítko Další.? Zde si vyberte styl prezentace a zda budete prezentaci tisknout. Poté kliknete opet na tlacítko Další.? Nakonec zadejte nejduležitejší informace o projektu (tyto informace budou použity v prezentaci) a kliknete na tlacítko Další.? Kliknutím na tlacítko Dokoncit ukoncíte nastavování vlastností prezentace a zacnete s vlastní tvorbou.? Objeví se okno, ve kterém vidíte osnovu prezentace a ve kterém máte možnost ji upravovat.? S použitím techto tlacítek mužete s prezentací pracovat, upravovat ji a nastavovat ruzné vlastnosti.

9 ? Tlacítka na levém okraji okna o Zvýšit úroven. Snížit úroven. Presune vybraný odstavec na úroven nejbližšího vyššího (nižšího) nadpisu (o jednu úroven nahoru, dolu, doleva nebo doprava). o Presunout nahoru. Presunout dolu. Presune vybraný nadpis a jeho sbalený (docasne skrytý) podrízený text výše (nebo níže), než je predchozí odstavec. o Sbalit. Rozbalit. Sbalí (rozbalí) vše krome názvu vybraných snímku. Sbalený text je reprezentován šedou cárou. Sbalit vše. Zobrazí pouze nadpis každého snímku. Pokud je pod nadpisem ješte jiný text, podtrhne se nadpis šedou cárou. o Rozbalit vše. Zobrazí pro každý snímek všechny nadpisy a texty. o Souhrnný snímek. Vytvorí nový snímek z nadpisu vybraných snímku. Tento snímek bude vložen pred první vybra ný snímek. o Zobrazit formátování. Zobrazí, nebo skryje formátování znaku (napr. tucné nebo podtržené) v osnove.? Tlacítka na dolním okraji okna o Snímek. Prepne do zobrazení, kde se dá najednou pracovat jen s jedním snímkem. o Osnova. Prepne do zobrazení osnovy, kde se pracovat se strukturou souboru v klasické podobe osnovy. o Razení snímku. Zobrazí zmenšené verze všech snímku v prezentaci s texty a grafikou. V tomto zobrazení je možné zmenit poradí snímku, pridat prechody snímku nebo efekty animace. o Poznámky. Po kliknutí zobrazí okno poznámek, do které ho je možné si zapsat poznámky k urcitému snímku. o Prezentace. Kliknutím na toto tlacítko spustíte prezentaci, která zacne bud u aktuálního, nebo u vybraného snímku. o Barevný náhled. Ukazuje barevný náhled k momentálne upravovanému snímku.? Zobrazení konkrétního snímku. Kliknutím na jednotlivé položky je možné je menit.? Po vytvorení prezentace je duležité i její uložení. Kliknete na tlacítko Soubor a z nabídky vyberte položku Uložit jako... JAK VLOŽIT DO PREZENTACE OBRÁZEK ZE SOUBORU 1. Nastavte kurzor myši tam, kam chcete obrázek vložit. 2. V panelu nabídek najdete nabídku Vložit. 3. V nabídce Vložit zvolte príkaz Obrázek a potom kliknete na podnabídku Ze souboru. 4. Objeví se dialogové okno, kde musíte vyhledat složku s obrázkem, který chcete vložit. 5. Kliknete na název souboru, ve kterém je uložen obrázek (je to obvykle soubor s príponou *.bmp, *.jpg nebo *.tif). V tomto okne se pohybujete stejným zpusobem, jako v programu Pruzkumník. 6. Obrázek se vloží do prezentace a objeví se i panel nástroju Obrázek, pomocí nehož mužete obrázek libovolne upravovat - pridávat a ubírat jas, kontrast, menit rozmery obrázku nebo upravovat jeho obrysy. VLOŽENÍ KLIPARTU Galerie klipu obsahuje širokou škálu klipartu, obrázku, zvuku a videoklipu pripravených k vložení a použití v prezentaci. Galerie klipu zahrnuje užitecnou funkci Najít, která usnadnuje hledání vhodných klipu pro danou prezentaci. Má také vlastní systém nápovedy, kde najdete informace, jak do galerie pridávat vlastní klipy, jak ji aktualizovat a jak ji prizpusobit vlastním potrebám. Funkci Najít nebo nápovedu spustíte kliknutím na tlacítko Najít nebo Nápoveda v galerii klipu.? Umístete kurzor na místo, kam chcete vložit klipart nebo obrázek.? V nabídce Vložit ukažte na Obrázek, kliknete na príkaz Klipart a potom na kartu Klipart ci Obrázek.? Vyberte požadovanou kategorii.? Vyberte obrázek a kliknete na nej. JAK NASTAVIT POZADÍ 1. V panelu nabídek nejdete nabídku Formát a v ní zvolte položku Pozadí. 2. V nabídce Pozadí nejprve zvolte barvu pozadí prezentace v príkazu Výpln pozadí. Bud mužete použít nabízené barvy, nebo v nabídce Další barvy použít jiné barevné odstíny - at' už standardní, nebo ty, které jste si sami vytvorili. V nabídce Vzhled výplne mužete nastavit prechod mezi barvami, texturu výplne, vzorek výplne nebo vybrat obrázek, který bude sloužit jako výpln pozadí. 3. Svoje volby potvrdte tlacítkem OK a kliknete na tlacítko Náhled, abyste si pozadí prohlédli, ješte dríve než celkovou zmenu potvrdíte.

10 4. Pokud chcete použít tento styl pozadí, kliknete na tla cítko Použít. Pokud kliknete na tlacítko Použít u všech, nastaví se tato volba pozadí u všech stránek v prezentaci. Celkový vzhled s tímto pozadím vidíte na tomto snímku.

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

MS PowerPoint 2000 1. hlavní lišta (z ní jednotlivé nabídky); panel standardní, formát, kreslení stavový řádek aktuální situace (dole)

MS PowerPoint 2000 1. hlavní lišta (z ní jednotlivé nabídky); panel standardní, formát, kreslení stavový řádek aktuální situace (dole) MS PowerPoint 2000 1 Microsoft PowerPoint 2000 Poznámka k MS Office 2000 Vypnutí skrývání nepoužívaných položek v menu Nástroje / Vlastní / Možnosti, tlačítko Obnovit, zrušit označení V nabídkách zobrazovat

Více

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií Kolejní 2906/4 612 00 Brno http://www.ietbrno.eu 1 Vysoké učení technické v Brně

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Stručný popis Microsoft PowerPoint

Stručný popis Microsoft PowerPoint Stručný popis Microsoft PowerPoint Základy aplikace PowerPoint Microsoft Office PowerPoint 2003 je grafický program pro prezentace. Můžeme v něm vytvořit a zobrazit sérii snímku, které obsahují text, diagramy,

Více

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele Průvodce uživatele 1 2 Obsah Začínáme...19 602Office...20 Balík užitečných programů!...20 Instalace 602Office...20 Začínáme krok za krokem...21 Uživatelské rozhraní...23 Pracovní okno...23 Záhlaví okna...23

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

TEXTOVÝ EDITOR MS WORD

TEXTOVÝ EDITOR MS WORD TEXTOVÝ EDITOR MS WORD 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Textový editor MS Word PROGRAM MS WORD...3 ZAKLADNÍ POJMY A PRAVIDLA...3 POHYB PO DOKUMENTU...4 OZNAÈOVÁNÍ - VÝBÌR TEXTU...4 START PROGRAMU

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více