Zápis [1/UZM/ ] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S"

Transkript

1 Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne od 16:30 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: Hosté: Předsedající: Ověřovatelé: Lubomír Buchta Věra Buchtová Petr Hubáček Martin Junek MUDr. Zdeněk Kadlec Mgr. Ladislava Kachlíková Ing. Ilona Komínková Josef Košík Ing. Tomáš Krejčí Ing. František Laštovička Bc. Jaroslav Lempera Mgr. Jiří Maděra Soňa Macháčková Stanislav Marek PaedDr. Milan Pavlík Mgr. Pavel Peňáz MVDr. Dan Sokolíček Michal Šmarda Ing. Pavel Štorek Mgr. Helena Šustrová Michal Pavel Vojta Roman Wolker Helena Zelená Křížová <dle prezenční listiny> Mgr. Petr Hanych Michal Šmarda Věra Buchtová Josef Košík Předsedající pan Michal Šmarda, dosavadní starosta města (dále jen předsedající), zahájil v hod. ustavující zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě. Přivítal nově zvolené členy zastupitelstva města a občany města. Konstatoval, že ustavující zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích (zveřejněna informace na úřední desce, pozvánka zaslána i jednotlivým členům zastupitelstva města). Dále sdělil, že z ustavujícího zasedání zastupitelstva města bude pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line

2 Page 2 of 12 přenos. Číslo bodu Bod Komentář /1/UZM/2014/1 Zahájení zasedání ověřovatelem zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města paní Věru Buchtovou /1/UZM/2014/2 Zahájení zasedání ověřovatelem zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města pana Josefa Košíka /1/UZM/2014/3 Zahájení zasedání I. ustavující Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města: 1) Zahájení zasedání - prezence, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 2) Ověření volby členů zastupitelstva města - ustanovení a volba mandátové komise - schválení zprávy mandátové komise 3) Složení slibu členů zastupitelstva města 4) Stanovení orgánů města - stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města - stanovení počtu členů rady města 5) Volba starosty města 6) Volba místostarosty/ů města 7) Volba členů rady města

3 Page 3 of 12 8) Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva města - stanovení počtu členů a zvolení předsedy 9) Zřízení finančního výboru zastupitelstva města - stanovení počtu členů a zvolení předsedy 10) Zřízení osadních výborů v jednotlivých místních částech - stanovení počtu členů 11) Diskuse 12) Závěr Předsedající se dotázal, zda má některý z přítomných zastupitelů pozměňující návrh k předloženému programu. Z řad členů zastupitelstva města nebyl žádný pozměňující návrh k programu vznesen a bylo proto přistoupeno k hlasování o navrhovaném programu /1/UZM/2014/1 Ověření volby členů zastupitelstva města I. ustavující Zastupitelstvo města ustanovuje pro účel ověření volby členů Zastupitelstva města Nového Města na Moravě tříčlennou mandátovou komisi. - ustanovení a volba mandátové komise Za účelem ověření kontroly mandátů zvolených členů zastupitelstva města předložil předsedající návrh na ustanovení tříčlenné mandátové komise a poté volbu předsedy a dvou zbývajících členů mandátové komise. Na předsedu mandátové komise navrhl MVDr. Dana Sokolíčka a na členy mandátové komise paní Soňu Macháčkovou a Mgr. Jaroslavu Homolkovou. K předloženému postupu nebyly vzneseny z řad členů zastupitelstva města žádné připomínky /1/UZM/2014/2 Ověření volby členů zastupitelstva města za předsedu mandátové komise pana MVDr. Dana Sokolíčka /1/UZM/2014/3 Ověření volby členů zastupitelstva města

4 Page 4 of 12 za člena mandátové komise paní Soňu Macháčkovou. Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /1/UZM/2014/4 Ověření volby členů zastupitelstva města za člena mandátové komise paní Mgr. Jaroslavu Homolkovou, vedoucí oddělení právního a živnostenského MěÚ Nové Město na Moravě. Po volbách členů mandátové komise předsedající vyzval mandátovou komisi k zasednutí u připraveného stolu a požádal ji o vlastní ověření mandátů. Předseda mandátové komise MVDr. Dan Sokolíček vyzval jednotlivé členy zastupitelstva města, aby v abecedním pořadí předstoupili před mandátovou komisi a předložili osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva města a občanský průkaz. Proběhlo ověření platnosti volby členů zastupitelstva města /1/UZM/2014/5 Ověření volby členů zastupitelstva města I. ustavující Zastupitelstvo města schvaluje zprávu mandátové komise z které vyplývá, že byla ověřena totožnost všech přítomných členů Zastupitelstva Města Nového Města na Moravě, a že rovněž všichni přítomní členové zastupitelstva města předložili osvědčení o zvolení členy zastupitelstva města a mohou tak přistoupit ke složení slibu dle 69 odst. 2) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. - schválení zprávy mandátové komise Předseda mandátové komise MVDr. Dan Sokolíček seznámil přítomné s výslednou zprávou mandátové komise.

5 Page 5 of Složení slibu členů zastupitelstva města - Předsedající přečetl slib:,,slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Poté předsedající vyzval jmenovitě členy zastupitelstva města ke složení slibu. Jednotliví zastupitelé přistoupili, v pořadí podle abecedy, k předsedajícímu a složili slib podáním ruky předsedajícímu a pronesením slova "slibuji" a následným podpisem pod text slibu. Pan Michal Šmarda složil slib pronesením slova "slibuji" a podáním ruky panu Petru Hubáčkovi, jako nejstaršímu členovi zastupitelstva města, a následným podpisem pod text slibu. Všichni přítomní členové zastupitelstva města složili zákonem stanovený slib. Předkladatel: Starosta Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Nevzniklo /1/UZM/2014/1 Stanovení orgánů města I. ustavující Zastupitelstvo města stanovuje a určuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 84 odst. 2), písm. k) a písm. m) následující funkce, pro které budou ve volebním období členové Zastupitelstva města Nového Města na Moravě uvolněni: - funkce starosty Města Nového Město na Moravě - funkce místostarosty Města Nového Město na Moravě, který je současně podle ust. 104 odst 1) zák. o obcích, v platném znění určen zastupovat starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci - stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Předsedající konstatoval, že pro volební období jsou v souladu s koaliční dohodou navrženy jako uvolněné funkce starosty a funkce místostarosty města /1/UZM/2014/2 Stanovení orgánů města

6 Page 6 of 12 I. ustavující Zastupitelstvo města stanovuje v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 84 odst. 2), písm. m) a dle 99 odst. 3) počet členů Rady města Nového Města na Moravě na 7 členů (včetně starosty a místostarosty, kteří jsou ze zákona vždy členy rady města), s tím, že rada města může i některému ze svých zbývajících neuvolněých členů svěřit určité kompetence z oblastí patřících do samostatné působnosti města (tj. pověřený člen rady města). - stanovení počtu členů rady města Předsedající konstatoval, že pro volební období je předkládán v souladu s koaliční dohodou návrh na stanovení počtu členů rady města na 7 s tím, že rada města může některému ze svých neuvolněných členů svěřit určité kompetence z oblasti samostatné působnosti města. Po hlasování o stanovení počtu členů rady města předal předsedající pan Michal Šmarda řízení ustavujícího zasedání nejstaršímu členovi zastupitelstva města panu Petru Hubáčkovi. 5. 4/1/UZM/2014 Volba starosty města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. 84, odst. 2) písm. m) pana Michala Šmardu uvolněným starostou města Nového Města na Moravě. Pan Petr Hubáček konstatoval, že je podle jednacího řádu navrhována veřejná volba starosty města prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. O navržených kandidátech se bude hlasovat v opačném pořadí, než ve kterém byli navrženi, tj.o posledně navrženém kandidátovi se tedy bude hlasovat jako o prvním. Zvolen je ten kandidát, který získal 12 a více hlasů. Poté vyzval členy zastupitelstva města k předložení návrhů kandidátů na funkci starosty města a případné diskusi. Mgr. Helena Šustrová navrhla na funkci starosty města v souladu s koaliční dohodou uzavřenou mezi ČSSD, Sdružení nezávislých kandidátů pro obce, ANO 2011, KDU-ČSL a TOP 09 pana Michala Šmardu. Pan Michal Šmarda s kandidaturou souhlasil. Další návrhy kandidátů na funkci starosty města předloženy nebyly. Po hlasování o volbě starosty města poblahopřál pan Petr Hubáček panu Michal Šmardovi ke zvolení do funkce starosty města.

7 Page 7 of 12 Nově zvolený starosta města pan Michal Šmarda přednesl krátkou děkovnou řeč. Řízení zastupitelstva města se ujal zvolený starosta pan Michal Šmarda. Pro: 21 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /1/UZM/2014 Volba místostarosty města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. 84, odst. 2) písm. m) pana Stanislava Marka uvolněným místostarostou města Nového Města na Moravě. Starosta města pan Michal Šmarda konstatoval, že je podle jednacího řádu rovněž navrhována veřejná volba místostarosty města prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. O navržených kandidátech se bude hlasovat v opačném pořadí, než ve kterém byli navrženi, tj.o posledně navrženém kandidátovi se tedy bude hlasovat jako o prvním. Zvolen je ten kandidát, který získal 12 a více hlasů. Poté vyzval členy zastupitelstva města k předložení návrhů kandidátů na funkci místostarosty města a případné diskusi. Mgr. Jiří Maděra navrhl na funkci místostarosty města v souladu s koaliční dohodou uzavřenou mezi ČSSD, Sdružení nezávislých kandidátů pro obce, ANO 2011, KDU-ČSL a TOP 09 pana Stanislava Marka. Pan Stanislav Marek s kandidaturou souhlasil. Další návrhy kandidátů na funkci místostarosty města předloženy nebyly. V rámci diskuse vznesl MVDr. Dan Sokolíček dotaz na navrženého kandidáta na funkci místostarosty města pana Stanislava Marka týkající se rozpočítávání nákladů na provoz městských lázní (bazénu) do rozpočtu jednotlivých místních částí. Pan Stanislav Marek konstatoval, že počítá s tím, tyto provozní náklady se budou do rozpočtu jednotlivých místních částí rozpočítávat, stejně tak jako provoz např. úřadu, městské policie, kulturních zařízení. Po ukončení diskuse přistoupil starosta města k hlasování o volbě místostarosty města. Po hlasování o volbě místostarosty města poblahopřál pan Michal Šmarda panu Stanislavu Markovi ke zvolení do funkce místostarosty města. Nově zvolený místostarosta města pan Stanislav Marek poděkoval za důvěru při jeho volbě do funkce místostarosty města.

8 Page 8 of /1/UZM/2014/1 Volba členů rady města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. 84, odst 2), písm. m) pana Mgr. Jiřího Maděru členem Rady města Nového Města na Moravě. Starosta města pan Michal Šmarda konstatoval, že je podle jednacího řádu navrhována veřejná volba zbývajících členů rady města prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. Volí se zbývajících 5 členů. O navržených kandidátech se bude hlasovat v opačném pořadí, než ve kterém byli navrženi, tj.o posledně navrženém kandidátovi se tedy bude hlasovat jako o prvním. Zvolen je ten kandidát, který získal 12 a více hlasů. Poté vyzval členy zastupitelstva města k předložení návrhů kandidátů na funkci člena rady města a případné diskusi. Pan Stanislav Marek navrhl na funkci členů rady města v souladu s koaliční dohodou uzavřenou mezi ČSSD, Sdružení nezávislých kandidátů pro obce, ANO 2011, KDU-ČSL a TOP 09 v následujícím pořadí tyto kandidáty : MUDr. Zdeňka Kadlece Mgr. Helenu Šustrovou Ing. Pavla Štorka Bc. Jaroslava Lemperu Mgr. Jiří Maděra Všichni navržení kandidáti vyslovili s kandidaturou souhlas. Další návrhy kandidátů na funkci člena rady města předloženy nebyly. Poté starosta města přistoupil k hlasování o předložených návrzích na kandidáty na funkci členů rady města, a to v opačném pořadí, než byli navrženi. Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: /1/UZM/2014/2 Volba členů rady města

9 Page 9 of 12 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. 84, odst 2), písm. m) pana Bc. Jaroslava Lemperu členem Rady města Nového Města na Moravě /1/UZM/2014/3 Volba členů rady města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. 84, odst 2), písm. m) pana Ing. Pavla Štorka členem Rady města Nového Města na Moravě /1/UZM/2014/4 Volba členů rady města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. 84, odst 2), písm. m) paní Mgr. Helenu Šustrovou členkou Rady města Nového Města na Moravě /1/UZM/2014/5 Volba členů rady města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. 84, odst 2), písm. m) pana MUDr. Zdeňka Kadlece členem Rady města Nového Města na Moravě /1/UZM/2014/1 Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva města I. ustavující Zastupitelstvo města zřizuje

10 Page 10 of 12 dle 84 odst. 2 písm. l),m) ve vazbě na 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kontrolní výbor, a to s počtem členů 9. - zřízení kontrolního výboru a stanovení počtu členů Starosta města pan Michal Šmarda konstatoval, že v souladu s koaliční dohodou je navrhováno kontrolní roli přenechat volebním stranám, které nemají zastoupení v radě města, a to způsobem, že do funkce předsedy kontrolního výboru bude zvolen zástupce KSČM a do funkce předsedy finančního výboru bude zvolen zástupce ODS /1/UZM/2014/2 Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva města za předsedkyni kontrolního výboru zastupitelstva města paní Věru Buchtovou. - zvolení předsedy kontrolního výboru Starosta města pan Michal Šmarda navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru paní Věru Buchtovou. Paní Věra Buchtová vyslovila s kandidaturou souhlas. Starosta města pan Michal Šmarda konstatoval, že předsedové jak kontrolního tak finančního výboru budou mít opět, jako dosud, možnost účastnit se schůzí rady města /1/UZM/2014/1 Zřízení finančního výboru zastupitelstva města I. ustavující Zastupitelstvo města zřizuje dle 84 odst. 2 písm. l), m) ve vazbě na 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, finanční výbor, a to s počtem členů 9. - zřízení finančního výboru a stanovení počtu členů

11 Page 11 of /1/UZM/2014/2 Zřízení finančního výboru zastupitelstva města za předsedkyni finančního výboru zastupitelstva města paní Ing. Ilonu Komínkovou. - zvolení předsedy finančího výboru Starosta města pan Michal Šmarda navrhl na funkci předsedy finančního výboru Ing. Ilonu Komínkovou. Ing. Ilona Komínková vyslovila s kandidaturou souhlas /1/UZM/2014 Zřízení osadních výborů v jednotlivých místních částech I. ustavující Zastupitelstvo města zřizuje dle 120 odst. 1 a 84 odst. 2 písm.m), l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, osadní výbor - v místní části Hlinné, a to s počtem členů 7 - v místní části Jiříkovice, a to s počtem členů 5 - v místní části Maršovice, a to s počtem členů 7 - v místní části Olešná, a to s počtem členů 7 - v místní části Petrovice, a to s počtem členů 7 - v místní části Pohledec, a to s počtem členů 7 - v místní části Rokytno, a to s počtem členů 7 - v místní části Slavkovice, a to s počtem členů 7 - v místní části Studnice, a to s počtem členů 3 Starosta města pan Michal Šmarda předložil návrh na zřízení osadních výborů v jednotlivých místních částech města s počtem členů 7, s výjimkou místní části Jiříkovice, kde je navrhováno 5 členů a místní části Studnice, kde je navrhován 3 členný osadní výbor. Předkladatel: Stanislav Marek 11. Diskuse

12 Page 12 of 12 Na dotaz MVDr. Dana Sokolíčka, zda se diskuse mohou zúčastnit i přítomní občané, bylo sděleno starostou města, že samozřejmě ano. V diskusi vystoupila paní Svobodová, která popřála nově zvolenému vedení města mnoho úspěchů v jejich činnosti v nadcházejícím volebním období. Předkladatel: Starosta Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Nevzniklo 12. Závěr Starosta města pan Michal Šmarda ukončil v hod. dnešní ustavující zasedání zastupitelstva města. Předkladatel: Starosta Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Nevzniklo

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 43. účast celkem.. 86. Omluvení členové ZMČ: pp. RNDr. Palečková a Bc. Slobodník (= 2 členové ZMČ).

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 43. účast celkem.. 86. Omluvení členové ZMČ: pp. RNDr. Palečková a Bc. Slobodník (= 2 členové ZMČ). Z á p i s ze 2. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve středu dne 8. prosince 2010 od 14:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni: členové ZMČ......

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 19. 2. 2014 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů

Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů Návrhový výbor ZMČ Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů Důvod předložení:

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 01.schůze, konané dne 04.11.2014 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p., č. dveří 126

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 04. 03. 2015

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 04. 03. 2015 M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části Zápis z 3. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 04. 03. 2015 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Datum konání: 3. 11. 2014 Na začátku jednání přítomno 19 členů zastupitelstva - jmenovitě: Ing. Miroslav Balcar, Ing. Michael Canov, ThMgr. Šimon Dvořák,

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Blučina, 10.-11. října 2014

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Blučina, 10.-11. října 2014 4/2014 Blučinský zpravodaj Vážení občané, blíží se k nám nejkrásnější svátky v roce, Svátky vánoční a proto mě dovolte, abych jménem svým, jménem celého zastupitelstva obce a zaměstnanců obce Vám popřál

Více

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 17. 12. 2014 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba

Více