STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE"

Transkript

1 STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE (kombinovaná forma, 8.4., 2.5., ) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM

2 Řekli o statistice Věřím ouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval. Tři stuně lži - lež, hnusná lež, statistika. B. Disraeli W. Churchill Sedíšli jednou ůlkou v ledu a druhou na rozálených kamnech, je ti statisticky velmi říjemně. Statistika nám říká, že užteďje na světěvíc lidí, nežje otřeba k řeneseníi toho nejtěžšího iána. Pokud neučiníme řítrž rozmnožování, nebude v roce 2 už kde servírovat večeři, ledaže budeme ochotni rostírat na hlavách cizích lidí. Pak se ti lidé nebudou smět ohnout hodinu, než se najíte. H. Allen Smrt jednoho muže je tragédie, smrt milionu je jen ouhá statistika. J.V.Stalin

3 Probíraná témata Poisná statistika (. část) Poisná statistika (2. část) Teorie odhadu Časové řady Indexní analýza Úvod do demografie Řešení říkladů

4 I. Poisná statistika Obecný úvod Základní statistické ojmy Statistické šetření Tabulky četností Souhrnné charakteristiky Grafická znázornění dat

5 Obecný úvod Indukce - roces zobecňování oznatků, naříklad řenášením závěrů z výběru na celou oulaci. Dedukce - z obecných zákonitostí(teorie) činíme závěry (redikce) ro jednotlivé říady (ozorování).

6 Základní statistické ojmy Hromadnéjevy a rocesy -jevy a rocesy vyskytujíse u velkého množství rvků. Statistická jednotka oisovaný rvek, u kterého jsou sledovány různé vlastnosti. Statistický znak (roměnná)-zachycuje určitou vlastnost statistickéjednotky. Statistický soubor soubor statistických jednotek, u kterých sledujeme stejné znaky. o základnísoubor (oulace) soubor všech statistských rvkůdaných výčtem, nebo vymezením některých solečných vlastností. o výběrový soubor část jednotek základního souboru Statistika je vědníobor zabývajícíse zkoumáním jevů, kterémajíhromadný charakter.

7 Statistika jako ojem Číselné údaje o hromadných jevech. Praktická činnost sočívající ve sběru, zracování a vyhodnocování statistických údajů. Teoretickádiscilína, kteráse zabývámetodami sloužícími k oisu a odhalovánízákonitostíři ůsobeníodstatných, relativněstálých činitelů na hromadné jevy.

8 Klasifikace roměnných statistický znak kvantitativní kvalitativní (kategoriální) diskrétní sojité nominální ordinální (ořadové)

9 Klasifikace roměnných Kvantitativní-nabývajíčíselných hodnot (hmotnost, délka, evnost, cena, doba, životnost) Diskrétní-nabývajíouze oddělených číselných hodnot (očet vad, kusová rodukce aod.) Sojité-nabývajívšech hodnot z nějakého intervalu reálných čísel (rozměr výrobku, doba do oruchy, cenový index aod.) Kvalitativní- nemají číselný charakter a lze je vyjádřit slovně (barva, jakostní třída, tvar) Ordinální-slovníhodnoty másmysl usořádat (jakostní třídy, klasifikace aod.) Nominální- slovní hodnoty ostrádají význam ořadí (barva, tvar, dodavatelé aod.) Dichotomická(alternativní) nabývá ouze dvou různých hodnot (ohlaví)

10 Statistické šetření

11 Projekt restaurace ) Založení restaurace - vyhodnocení dostuných informací (oisná statistika) 2) Plánování v rámci rovozu restaurace (teorie odhadu) 3) Výsledky rovozu restaurace o rvním roce (časové řady) 4) Srovnání výsledků restaurace (indexní analýza)

12 Příklad ořadí resondenta Počet jídel v restauraci Zetali jsme se 2 resondentů na otázku: Kolikrát za měsíc jdete do restaurace na jídlo?

13 Kolik máme statistických jednotek a které to jsou? Kolik máme roměnných a jakého jsou tyu? Je uvedený soubor resondentů základním souborem nebo výběrovým souborem? Sestavte tabulku četností ro roměnnou Počet jídel v restauraci

14 Tabulky četností Podává informaci o očtu (četnosti) výskytu jednotlivých variant znaku v souboru Absolutní/relativní četnosti Varianta Četnost Kumulativní četnosti znaku x i Absolutní n i Relativní i absolutní relativní x x 2 x k n n 2 n k 2 P k n n + n 2 P P + P2 Celkem x x

15 Intervalové rozdělení četností Interval četnost střed intervalu 2 n 2 4 n n n 4 7 Celkem n x

16 Výsledky Celkem máme 2 statistických jednotek. Představují resondenty, kterých jsme se taly na očet jídel v restauraci za měsíc. Celkem máme jednu roměnnou, která se jmenuje jídla v restauraci. Jedná se o kvantitativní a nesojitou roměnnou. Jedná se o výběrový soubor. Základní soubor by byli všichni obyvatelé dané čtvrti nebo města.

17 Tabulka četností: Počet jídel v restauraci varianta znaku absolutní četnost relativní četnost absolutní kumulativní četnosti relativní kumulativní četnosti 2, 2, 6,29 8,38 2 5,24 3,62 3 2, 5,7 4 2, 7,8 5 3,4 2,95 8,5 2 celkem 2 x x

18 Grafickáznázorněnídat a) Sojnicové a sloukové grafy Polygon četností(sojnicový graf) vhodnézobrazeníři srovnávánístruktury různých souborů. Sloucový graf Zdroj:ČSÚ

19 Grafickáznázorněnídat Histogram rozdělení četností vhodný ro znázorněnísojitých roměnných (intervalové rozdělení četností). Zdroj:Žák, 26

20 Grafickáznázorněnídat b) Bodovégrafy -sloužíke znázorněnízávislostímezi dvěma kvantitatvnímiznaky (nebo růběhové časové řady). Zdroj:office.microsoft.com

21 Grafickáznázorněnídat c) výsečové grafy Zdroj:office.microsoft.com

22 Grafickáznázorněnídat c) Krabičkový graf slouží k zakreslen základních výběrových charakteristik kvantitativní roměnné. Zdroj: Dorda, 22

23 Počet objednaných jídel

24 Počet objednaných jídel 5% % 4% % 28% % 8 23%

25 Výběrové charakteristiky Výběrové charakteristiky znázornění datového souboru omocí číselných charakteristik ) Míry olohy určují tyické rozložení hodnot souboru Střední hodnoty kvantily 2) Míry variability určují variabilitu (roztyl) hodnot kolem své tyické hodnoty. Absolutní Relativní 3) Šikmost 4) Šičatost

26 Míry olohy (střední hodnoty) aritmetický růměr Def.: součet hodnot dělený jejich očtem. rostý tvar vážený tvar

27 Míry olohy (střední hodnoty) harmonický růměr Def.: očet hodnot roměnné dělený součtem jednotlivých obrácených hodnot. Využitív říadech, kdy racujeme s roměnnou vyjadřujícírelativnízměny (nař. růměrná rychlost, růměrná délka otřebná ke slnění určitého úkonu). rostý tvar vážený tvar

28 Míry olohy (střední hodnoty) geometrický růměr Def.: n-táodmocnina ze součinu kladných hodnot. Využíváse k výočtu růměrného růstu. rostý tvar vážený tvar modus Def.: nejčastěji se vyskytující kategorie sledované roměnnéve vztahu k nejbližšímu okolí.

29 Míry olohy (kvantily) -rocentní kvantil Určení ořadí jednotky xɶ ) Datový soubor usořádáme vzestuně odle velikosti. 2) Seřazeným ozorováním řiřadíme ořadí od do n. 3) %-ní kvantil je otom roven ozorování s ořadím z n < z < n + ojmenované kvantily kvartily (25%, 5% a 75% kvantily) decily (%, 2%,..., 9% kvantily) ercentily (%, 2%,..., 99% kvantily)

30 Příklad, okračování Vyočítejte růměrný očet objednaných jídel Vyočítejte růměrný očet objednaných jídel z tabulky četností Určete modus

31 Výsledky

32 Příklad, okračování Určete medián roměnné očet jídel a interretujte. Určete dolní kvartil roměnné očet jídel interretujte. Určete horní kvartil roměnné očet jídel a interretujte. Jaký je rozdíl mezi růměrem a mediánem?

33 Výsledky 5 % dotázaných objedná měsíčně 2 nebo méně než 2 jídla 25% dotázaných objedná měsíčně nebo méně než jídlo a současně 75 % dotázaných objedná nebo více než jídlo. 75% dotázaných objedná měsíčně 4 nebo více než 4 jídla a současně 25 % dotázaných objedná 4 nebo méně než 4 jídla. ořadí Počet objednaných jídel

34 Míry variability Absolutní míry variability Variační rozětí R def.: rozdíl největší a nejmenší hodnoty znaku Roztyl def.: růměr čtvercůodchylek jednotlivých hodnot znaku od jeho aritmetického růměru rostý tvar

35 Absolutní míry variability - roztyl vážený tvar

36 Absolutní míry variability - směrodatná odchylka Jednotkou roztylu je druhou mocninou jednotky roměnné. Směrodatná odchylka - uvedena ve stejných jednotkách jako zkoumaný statistický znak Def.: druhá odmocnina z roztylu.

37 Relativní míry variability - variační koeficient Pro orovnání variability roměnných vyjádřených v různých jednotkách Bezrozměrný, vyjadřuje relativnímíru variability Def.: odíl směrodatné odchylky a aritmetického růměru sledované roměnné

38 Příklad 2 Navštívili jsme dvě restaurace a sledovali očet objednaných jídel v růběhu stejného časového úseku. V rvní restauraci bylo objednáno během ěti hodin:,,2,, a ve druhé: 2,4,3,4,2. Pro každou restauraci sočítejte následující míry:. Průměr 2. Medián 3. Roztyl 4. Variační rozětí 5. Variační koeficient Výsledky orovnejte a interretujte.

39 Výsledky restaurace

40 Výsledky restaurace 2

41 Rozklad roztylu Máme-li datový soubor, který je rozdělen na skuiny a jsou-li zadané skuinové četnosti, skuinové růměry a skuinové roztyly, očítáme celkový roztyl omocí rozkladu roztylu na meziskuinovou a vnitroskuinovou variabilitu.

42 Rozklad roztylu - vzorec Pokud máme statistický soubor o n jednotek rozdělen do k dílčích odsouborů, kde známe dílčí roztyly, dílčí růměry a dílčí četnosti, otom roztyl celého souboru je dán součtem roztylu skuinových růměrů a růměrů ze skuinových roztylů.

43 Příklad 3 Dvě restaurace nabízejí v rámci olední nabídky hotová jídla. Restaurace číslo rodala za měsíc 2 hotových jídel, za růměrnou cenu 75 Kč, cena má směrodatnou odchylku 5. Restaurace číslo 2 rodala za měsíc 5 hotových jídel za růměrnou cenu 85 Kč, cena má směrodatnou odchylku Kč. Jaký je variační koeficient ceny hotových jídel za obě cukrárny? Zajímá nás, jak variabilita ceny hotových jídel kolísá během měsíce. k k 2 2 ( Xi X ) * ni six * ni i= i= x = + = + X k k s s s n i i= i= n i

44 Výsledek n X s = 2, = 75, = 5 n X s = 5, = 85, = X n X * n i= = = = n i= n i 75* 2+ 85* ,3 s k 2 six * ni * 2+ *5 2 = = = = 57, k n 2 i= i= i s k 2 ( i ) * 2 i= X k X X ni 2 2 (75 79,3) * 2 + (85 79,3) * = = = = = 24, n i= i

45 Výsledek s = s + s = 24,5+ 57,= 8, 6 s = 8, x X X s V X x = 9 sx 9 = = = X 79,3, Relativní variabilita ceny vyjádřená variačním koeficientem je %. V růběhu měsíce kolísá cena hotových jídel blízko růměrné ceny.

46 Šikmost a šičatost Charakteristika šikmosti oisuje soubor hodnot sledovanéroměnnéz hlediska koncentrace malých a velkých hodnot sledovanéroměnnév orovnáníse symetrickým rozdělením četností. a) Pokud je koeficient šikmosti kladný = větší koncentrace malých hodnot v souboru. b) Pokud je koeficient šikmosti záorný = větší koncentrace velkých hodnot v souboru. c) Pokud je koeficient šikmosti roven nule = rozdělení hodnot je symetrické. Charakteristika šičatosti oisuje soubor hodnot sledovanéroměnnéz hlediska koncentrace hodnot v souboru kolem střední hodnoty (v orovnání s tzv. Gaussovou křivkou). Čím je hodnota koeficientu šičatosti vyšší, tím je rozděleníčetnostístrmější a v souboru je vyššíkoncentrace hodnot blízkých středníhodnotě.

47 Poisná statistika v Excelu Každá funkce v Excelu má své klíčové slovo. Průvodce funkcí(tlačítko fx na začátku stavového řádku). Je třeba zadat do závorky z čeho má být říslušná funkce očítána. Funkce ro oisnou statistiku POPISNÁCHARAKTERISTIKA NÁZEV FUNKCE V EXCELU Rozsah souboru =POČET Aritmetický růměr =PRŮMĚR Harmonický růměr =HARMEAN Geometrický růměr =GEOMEAN Modus =MODE Medián =MEDIAN 25 % kvartil =PERCENTIL Součet hodnot =SUMA Roztyl =VAR Výběrový roztyl =VAR.VÝBĚR Směrodatná odchylka =SMODCH Výběrová směrodatná odchylka =SMODCH.VÝBĚR Maximum =MAX Minimum =MIN Šikmost =SKEW Šičatost =KURT

48 2. Teorie odhadu Odhadování vlastností (arametrů) celého základního souboru (oulace) na základě výběrového souboru a jeho výběrových charakteristik zevšeobecňující úsudek Předokladem zobecňujících úsudků je náhodný výběr ři získávání jednotek do výběrového souboru (losování, výběr omocí tabulek náhodných čísel, systematický výběr). K odhadu charakteristiky nelze využít jakoukoliv charakteristiku, ale takovou, která slňuje určitá kritéria: )Nestrannosti = zvolená statistika by neměla vést k systematickému nadhodnocování nebo odhodnocování odhadované charakteristiky (zkreslení) 2)Konzistence = s rostoucím rozsahem výběru by se měl odhad charakteristiky blížit hodnotě charakteristiky základního souboru 3)Vydatnost = velikost roztylu (čím nižší hodnoty roztylu výběrové charakteristiky, tím menší zkreslení odhadu základní charakteristiky) 4) Dostatečnost = mimo výběrové statistiky neexistuje žádná jiná statistika, která by oskytovala další dolňující informace o odhadované charakteristice základního souboru

49 Bodový odhad odhadované charakteristiky základní soubor s (sigma), m (mí), (í) základní střední hodnota ˆ=x µ základní roztyl 2 2 σ ˆ = s základní relativní četnost ˆ = π

50 Bodový odhad Odhadujeme arametr ZS omocí jednoho čísla. Neznámou hodnotu G ZS odhadneme omocí vyočítané hodnoty vhodné výběrové charakteristiky g.

51 Intervalový odhad intervalový odhad = interval, který bude s vysokou ravděodobností obsahovat skutečnou hodnotu odhadované charakteristiky základního souboru α interval solehlivosti: = 95 (99) odhadované charakteristiky základní střední hodnota ři známém základním roztylu σ P x u α / 2 x u α / 2 = n < µ < + σ n α

52 ři neznámém základním roztylu; velký rozsah výběru α µ α α = + < < 2 2 n s u x n s u x P x / x / ři neznámém základním roztylu; malý rozsah výběru α µ α α = + < < 2 2 n s t x n s t x P x / x /

53 základní roztyl α χ σ χ α α = < < ) ( ) ( / x / x s n s n P základní relativní četnost α π α α = + < < ) ( ) ( 2 2 n u n u P / / stanovení rozsahu souboru σ α/ u n / /,25, ) ( π π α α u n u n

54 Příklad 4 Po rvním měsíci (květen) fungování restaurace jste zjistili, že růměrně rodáte denně 85 hotových jídel. Dále jste zjistili, že denní roztyl očtu hotových jídel je 25. Na základě tohoto výběru odhadněte střední hodnotu dosaženého rodeje hotových jídel za rok a sestrojte 95 % interval solehlivosti ro tuto střední hodnotu. µ X = X = 85 σ σ P X u α /2 * µ X + u α /2 * = α n n

55 Výsledek 5 5 P 85,96* µ * =, P 8, 6 µ 89,39 =,95 ( )

56 Příklad 5 Rozhodli jste se řilákat nové zákazníky a rovedli jste roto změny v jídelním lístku. Poté jste náhodně oslovili 32, z nichž 59 bylo s novou nabídkou nesokojeno.. Odhadněte rocento sokojených zákazníků. 2. Sestrojte 95 % dvoustranný interval solehlivosti ro odhad nesokojených zákazník. 3. Jaký je nejmenší odíl nesokojených zákazníků s novou nabídkou za výše daných odmínek.

57 Výsledek

58 3. Časové řady tyy časových řad A) Dle rozhodného okamžiku intervalové (určitý časový interval, nař. rok) dlouhodobé okamžikové (k určitému časovému okamžiku, nař. k ) B) Dle délky krátkodobé (méně než rok) stanovení růměrné hodnoty n y y n t t = = = = = n y y y n y y y y y y y n n t t n n definice časové řady: oslounost hodnot sledovaného ukazatele, která je usořádána v čase.

59 základní míry dynamiky y t = y t - y t- diference koeficient růstu k y y t t t = 2 = = = n y y n y n n t t = = n n n n y y k k k k

60 Příklad 6 Vyjádřete dynamiku vývoje zisku restaurace omocí absolutních řírůstků zisku a koeficientu růstu zisku. Určete růměry těchto charakteristik za dané období.

61 Výsledek

62 Dynamika vývoje ziskovosti restaurace (22-23) V.2 VI.2 VII.2 VIII.2 IX.2 X.2 XI.2 XII.2 I.3 II.3 III.3 IV.3 V.3

63 Dekomozice časové řady Tt trendová složka = vyjadřuje dlouhodobé změny ve vývoji roměnného chování sledovaného ukazatele St sezónní složka = ravidelně se oakující výkyvy ve vývoji sledovaného ukazatele vzhledem k trendu Ct cyklická složka = kolísání v rámci období delším než rok Εt = náhodná nesystematická složka aditivní model multilikativní model y t =T t + S t + C t + ε t y t =T t S t C t ε t

64 Tyy trendů římka: arabola: Tt Tt exonenciála: = β + βt = β + βt+ β 2 2 T = β β t t

65 Příklad 7 Vyjádřete dynamiku vývoje zisku restaurace omocí trendové římky. Pomocí této římky odhadněte výši zisku v květnu 24.

66 Výsledek b b T t 3,85 34, 23*7 = = 4, = 34, 23 (4,37*7) = 3, 62 = 3, 62+ 4,37* 25= 2,87 Předokládaný zisk květnu 24 bude 2 87,- Kč.

67 modelování trendu a) regresní řístu k modelování trendu trendové funkce T t = f(t) b) adativní řístuy k modelování trendu exonenciální vyrovnávání jednoduché: Y t = αy t + ( -α)y t- metoda klouzavých růměrů délka klouzavého růměru ois sezónnosti sezónní odchylky sezónní indexy extraolace v časových řadách

68 Klouzavé růměry

69

70 m= 2+ 7= 2+ = 3 Y t (7) = = 59 7

71 7.6. Indexní analýza Demografie a ojištění Řešení říkladů

72

73 4. Indexní analýza Statistický ukazatel = statistická charakteristika oisující určitou sociálně ekonomickou skutečnost Statistický ukazatel je vždy místně a časově vymezen. Primární ukazatel = ukazatele zjišťované římo, lze jednoznačně určit ty charakteristiky Statistický ukazatel Sekundární ukazatel = ukazatele odvozené: a) z různých rimárních ukazatelů b) z různých hodnot téhož rimárního ukazatele c) ze dvou rimárních ukazatelů, kde alesoň u jednoho racujeme s více hodnotami Srovnání ukazatelů omocí odílů a rozdílů = indexní analýza

74 Index bezrozměrné číslo vyjadřující změnu sledovaného ukazatele mezi dvěma obdobími nebo místech srovnání v relativním vyjádření. diference (též absolutní rozdíly) číslo vyjadřující změnu sledovaného ukazatele mezi dvěma obdobími nebo místech srovnání ve stejných měrných jednotkách jako sledovaný ukazatel. Ι Ukazatele: a) extenzivní = charakterizují množství, objem, úhrn, rozsah určitého jevu získáme je měřením (rimární i sekundární). Shrnujeme je omocí součtu. b) intenzivní = vyjadřují určitou úroveň, hladinu, intenzitu určitého jevu (vždy sekundární jako odíl dvou extenzivních ukazatelů). Shrnujeme je omocí odílů součtu extenzivních ukazatelů (vážený aritmetický růměr, vážený harmonický růměr).

75 tržba (hodnota výroby) cena Intenzivní ukazatel = Q Extenzivní ukazatel Extenzivní ukazatel Q= * = Q nebo množství

76 . Individuální (stejnorodé ukazatele) a) Množství extenzivní ukazatele b) Úrovně intenzivní ukazatele 2. souhrnné (nestejnorodé ukazatele). Množství 2. úrovně. Bazický index časová řada je očítána vždy ke stejnému základu 2. Řetězový index srovnáváme vždy za sebou jdoucí hodnoty v časové řadě

77 individuální indexy jednoduché cenový i = množstevní i = hodnotový i Q = Q Q

78 Bazické a řetězové indexy Rok HDP ČR 2 89, , , , 2 78, 2 978,2 Bazické indexy 7,4 2,6 7, (2 = ) Řetězové indexy / 7,4 4,8 4,6 7,9 7, (ředcházející rok = ). Hodnota bazického indexu v roce 22 říká, že HDP vzrostl oroti roku 2 o 2,6 %. 2. Hodnota řetězového indexu v roce 24 říká, že HDP vzrostl oroti ředchozímu roku o 7,9 %. 2464, 4 289, 2 278, 2577,

79 individuální indexy složené množstevní I = hodnotový I Q = Q Q

80 cenový = = = Q Q I rozklad = = =. I = = =. I rozklad 2 index roměnlivého složení index stálého složení ( ) index struktury ( )

81 Příklad 8 V tabulce jsou k disozici údaje o cenách stogramového balení taveného sýra ve dvou rodejnách v březnu a v dubnu 998. Prodejna Prodej (ks) Cena (Kč/ks) Tržba (Kč) březen duben březen duben březen duben Q Q A B celkem 5 4 X X 4 26

82 Řešení Individuální jednoduché indexy I A = 8 :=,8 = 8 = 2kusů I b A = 6 : 5=, 2 = 6 5= kusů b I A = 2 :=,2 = 2 = 2 Kč / kus I b A = 5 :8=,625 = 5 8= 3 Kč / kus b IQ A = 96 :=,96 Q = 96 = 4Kč IQ b A = 3 : 4=,75 Q = 3 4= Kč b Individuální složené indexy n i= ( ) = = =,933 n I i= 4 5 ( ) = 4 5= kusů n i= n 26 i= 4 9, I= = = =,964 n 4 9,33 Q 5 i= n = i= Q n i= ( ) = = =,9 n I Q i= Q Q 26 4,33 Kč / kus ( Q) = 26 4= 4Kč

83 Index roměnlivého složení Průměrná cena klesla v důsledku samotných změn ve struktuře rodejen o 6,9 % I = 5 * 4 =, 36*,93=, Průměrná cena vzrostla v důsledku samotných změn cen v jednotlivých rodejnách o 3,6 %

84 cenové indexy Fisherův = = I I L L Laseyresův Paascheho = = = P P i Q Q I I P L F I I I. = Souhrnné indexy

85 Objemové indexy Laseyresův Paascheho L I P I = = Fisherův F I = I. L P I

86 Příklad 9 V tabulce jsou k disozici údaje o objemu rodeje tří druhů zboží a jejich cenách v červnu 25 a červnu 24. Určete celkovou změnu cen rodávaného zboží. Druh zboží Objem rodeje (v tis. ks) Cena (Kč/ks) červen 24 červen 25 červen 24 červen 25 A B C

87 Řešení Druh zboží A B C Celkem L P F F I I I I 28 = =, = =, =,2*, 88 =,4 Ceny rodávaného zboží vzrostly v červnu 25 oroti červnu 24 o 2 % (v běžném období zalatil zákazník za stejné množství zboží vydat o 3 tis.kč více). Ceny rodávaného zboží vzrostly v červnu 25 oroti červnu 24 o 8,8 % (kuující museli ři nákuu stejného zboží jako v běžném období vydat o 95 tis. více). Průměrná změna cen činila,4 %.

88 5. Demografie zabývá se studiem rerodukce oulace (demografická statistika a demografická dynamika) Poulace: a) obyvatelstvo na určitém území b) skuina osob, které má stejné kulturní, biologické a sociální znaky, v jejichž rámci dochází k rerodukci Informace o obyvatelstvu: a) souis obyvatelstva zjišťuje se základních údajů nař. věk, ohlaví a ohlaví b) sčítání lidu rozsáhlá akce, ři které se zjišťuje více osobních charakteristik a která si klade za cíl rovést šetření co nejřesněji údaje o obyvatelstvu oskytuje centrální registr občanů v ČR (2 a 2)

89 Demografická struktura Pohlaví (odíl mužů vs. odíl žen = index maskulinity a index feminity) Věk biologické generace: I. -4 let II let III. 5 a více let ekonomická generace: I. -9 let ředroduktivní II roduktivní III. 65 a více let ostroduktivní Generace (ročník) je soubor osob narozených ve stejném kalendářním roce. Kohorta je soubor osob, u kterých došlo v daném roce k nějaké demografické události (nař: sňatku, otratu...) (index ekonomické závislosti, index stáří a index závislosti, růměrný věk)

90

91

92 Pohyb obyvatel tzv. ukazatele řirozené měny obyvatelstva = události, které římo souvisí s rerodukcí obyvatelstva (narození, úmrtí, sňatek, rozvod, řestěhování) Přirozená měna obyvatelstva (očet narozených/očet zemřelých) = řirozený řírůstek/řirozený úbytek Naříklad v roce 2 tvořil očet narozených,89% celkového očtu obyvatel a očet zemřelých,6%. To znamenalo, že byl řirozený úbytek obyvatel,7 romile. Naoak v roce 29 tvořil očet narozených,3% a očet zemřelých,2%. Což znamenalo řirozený řírůstek obyvatel, romile (zdroj: Český statistický úřad (htt://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu). Mechanická měna obyvatelstva (očet odstěhovaných/očet řistěhovalých) = kladná mechanická měna/ záorná mechanická měna Za osledních let (2 29) byla na našem území kladná mechanická měna (kromě roku 2). Dokonce byla i vyšší než řirozená měna, to znamená, že očet obyvatel mírně stouá, ale z větší části je růst zůsoben řistěhováním obyvatel na naše území než řirozeným řírůstkem. (zdroj: Český statistický úřad (htt://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu).

93 očet obyvatel okamžikové údaje střední stav obyvatelstva vychází se z růměru očátečního a konečného stavu za dané období K měla ČR obyvatel Zdroj: Český statistický úřad

94 Zahraniční a vnitřní migrace Zdroj: Český statistický úřad

95 Porodnost (očet narození): obecná míra orodnosti n = očet živě narozených / střední stav obyvatelstva, uvádí se v romilích ( ), tedy v řeočtu na jedinců. K zajištění rosté rerodukce v oulaci s růměrnou délkou života 7 let je zaotřebí hrubé míry orodnosti alesoň 5. V roce 2 byla úhrnná orodnost v ČR,. Plodnost: vyjadřuje růměrný očet otomků na jednu ženu v lodivém věku. Za hraniční hodnotu otřebnou k zachování oulace se obvykle ovažuje hodnota 2, otomků na jednu ženu. V roce 2 byla úhrnná lodnosti v ČR,42. Úmrtnost: obecná míra úmrtnosti m = očet zemřelých / střední stav obyvatelstva Uvádí se v romilích ( ), tedy v řeočtu na jedinců. Úmrtností tabulky:vycházejí z ukazatele ravděodobnost úmrtí v jednotlivých věkových kategoriích, kde očet zemřelých vztahujeme nikoliv ke střednímu stavu obyvatel, ale k očátečnímu očtu osob vystavených riziku úmrtí. Střední délku života (naději dožití): růměrný očet let, které zbývá osobě ve věku x ještě rožít.

96 Dle CIA World Factbook

97 6. Pojištění Základní ojmy Pojištění Pojistitel Pojistník Pojištěný Orávněné osoby Pojistná doba Pojistné Pojistné lnění

98 Základní formy ojištění Životní ojištění Neživotní ojištění Základní tyy životního ojištění Kaitálová ojištění Pojištění ro říad dožití Pojištění ro říad smrti Dočasné ojištění ro říad smrti Smíšené ojištění

Analýza dat v ekonomii

Analýza dat v ekonomii Vysoká škola ekonomie a managementu Ekonomický institut VŠEM Analýza dat v ekonomii (dříve Statistické metody a demografie) Mgr. Milena Opletalová, VŠEM milena.opletalova@vsem.cz Na základě materiálů Matěje

Více

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ 1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ Rozhodování je ovažováno za jednu ze základních aktivit ři racionálním řešení nejenom řídících roblémů, řitom kvalita rozhodování zásadním zůsobem ovlivňuje výslednou kvalitu řídícího

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

EXPLORATORNÍ ANALÝZA DAT. 7. cvičení

EXPLORATORNÍ ANALÝZA DAT. 7. cvičení EXPLORATORNÍ ANALÝZA DAT 7. cvičení Teorie pravděpodobnosti x Statistika Teorie pravděpodobnosti popisuje zákonitosti týkající se náhodných jevů, používá se k modelování náhodností a neurčitostí, které

Více

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí,

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klára Jelenová. Sbírka úloh z finanční matematiky

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klára Jelenová. Sbírka úloh z finanční matematiky Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Klára Jelenová Sbírka úloh z finanční matematiky Katedra ravděodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské ráce: RNDr.

Více

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU RADEK KRPEC CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2

Více

Základy biostatistiky s využitím Excelu

Základy biostatistiky s využitím Excelu Základy biostatistiky s využitím Excelu Karel Hrach Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků pro rozvoj

Více

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Zdislava Chmelová, Ing. Terezie Kolářová, Ing. Eva Nováková, Mgr. Václav Votruba Projekt Elektronické materiály a sbírka příkladů

Více

VNITROSKUPINOVÝ ROZPTYL. Je mírou variability uvnitř skupin Jiný název: průměr rozptylů Vypočítává se jako průměr rozptylů v jednotlivých skupinách

VNITROSKUPINOVÝ ROZPTYL. Je mírou variability uvnitř skupin Jiný název: průměr rozptylů Vypočítává se jako průměr rozptylů v jednotlivých skupinách ROZKLAD ROZPTYLU ROZKLAD ROZPTYLU Rozptyl se dá rozložit na vnitroskupinový a meziskupinový rozptyl. Celkový rozptyl je potom součet meziskupinového a vnitroskupinového Užívá se k výpočtu rozptylu, jestliže

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2013 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTICA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT Jana Borůvková 2013 Jana Borůvková ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 1. vydání ISBN 978-80-87035-80-1

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Statistika (4ST201) Vytvoříme datový soubor, který obsahuje věk, výšku a pohlaví studentů tohoto semináře. V Excelu

Statistika (4ST201) Vytvoříme datový soubor, který obsahuje věk, výšku a pohlaví studentů tohoto semináře. V Excelu Statistika (4ST201) 1 Popsisná statistika (1. a 2. cvičení) 1.1 Úvodní příklad Vytvoříme datový soubor, který obsahuje věk, výšku a pohlaví studentů tohoto semináře. V Excelu určete: 1. Vytvořte histogram

Více

VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance

VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím

Více

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DĚJŮ V REÁLNÉM PLYNU MODELY, ANIMACE

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DĚJŮ V REÁLNÉM PLYNU MODELY, ANIMACE Záadočeská univerzita v Plzni Fakulta edagogická Dilomová ráce SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DĚJŮ V REÁLNÉM PLYNU MODELY, ANIMACE COMPARISON OF SELECTED EFFECTS IN REAL GAS - MODELS, ANIMATIONS Jiří Prušák Plzeň

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Sociodemografická studie

Sociodemografická studie Sociodemografická studie MČ Praha 19 k.ú. Kbely červenec - srpen 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz

Více

Základní analýza dat. Úvod

Základní analýza dat. Úvod Základní analýza dat literatura: Hendl, J. 2006: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy

Více

Z tohoto setříděného souboru snadno sestavíme tabulku prostého rozdělení četností.

Z tohoto setříděného souboru snadno sestavíme tabulku prostého rozdělení četností. Příklad 1 Firma má pro své zaměstnance stanoveny tyto základní mzdy v Kč: 18600, 17650, 19200, 20400, 20800, 18600, 20400, 24200, 20400, 19200, 24200, 20400, 17650, 25800, 17650. Určete charakteristiky

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha 20 září 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní zjištění...

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace statistických metod v analýze preferencí absolventů vysokých škol Autor BP: Ladislav STRATIL Vedoucí BP: doc. Ing. Dagmar Blatná,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Ekonomická analýza Miloslav Synek 2003 Obsah Úvod...3 A) Ukazatele, indexy a operace s nimi, modelové soustavy...4 1. Pojetí a druhy rozborů...4

Více