Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje"

Transkript

1 Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová

2

3 ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat s ostatními lidmi, myslet, ovlivňovat sebe i druhé Rozvíjí se v sociálním prostředí, mezi lidmi, posloucháním a napodobováním slov, vět a souvětí Kaţdá odchylka v řečovém projevu je nápadná a nepříjemná, omezuje ochotu mluvit, tím zhoršuje sociální vztahy Můţe být překáţkou i při volbě některého povolání (herec, učitel, voják z povolání..)

4 Hledisko posouzení lidské řeči Porozumění receptivní sloţka řeči, zahrnuje ostrost sluchu a další schopnosti, které souvisejí s přijímáním zvukových podnětů Vyjadřování expresivní sloţka řeči, zahrnuje artikulaci (jasnost, zřetelnost hovoru), někdy narušena hybnost mluvidel, Pravopis a větná skladba prozrazuje naši jazykovou a intelektovou vyzrálost

5 Poruchy řečové komunikace Opoţděný vývoj řeči Dětská patlavost dyslalie Koktavost Breptavost Specifické poruchy učení Vývojová dysartrie, huhňavost Afázie Mutismus

6 Opoţděný vývoj řeči Do 15 měsíců fyziologická nemluvnost Do 3 let prodlouţená fyz. nemluvnost Příčiny: Ztráta sluchu či porucha Poškození mluvidel př.rozštěp patra Poškození řečových center v mozku Mentální retardace Dětský autismus Psychická zanedbanost a deprivace (hluchoněmí rodiče, výchovné zanedbání)

7 Dětská patlavost - dyslalie Nesprávná výslovnost některých hlásek u dětí předškolního věku Někdy děti některou hlásku vynechají nebo ji nahradí jinou, která je pro vyslovení snadnější Dělení poruchy dle problémové hlásky : Vadné tvoření sykavek (S,C,Z,Š,Č,Ţ), hláska R, hláska Ř, hláska L, G, K

8 Koktavost (balbuties) Porucha plynulosti ve slovním projevu Sloţitý problém Neznámá příčina Neodeznívá s přibývajícím věkem

9 Brebtavost Tempo řeči je natolik zrychlené, ţe je aţ narušena plynulost řeči Výpadky slabik, slov Řeč se stává aţ nesrozumitelnou

10 Specifické poruchy učení (SPU) Poruchy v jednom nebo více psychických procesech nutných k porozumění nebo uţívání řeči, ať mluvené nebo psané Projeví se nedokonalou schopností naslouchat, mluvit, číst, psát, ovládat pravopis nebo počítat Jde o poruchu CNS Porucha není vázaná na inteligenci dítěte Objeví se po nástupu dítěte do školy

11 SPU Dyslexie specifická porucha čtení Dysortografie specifické problémy v pravopise Dysgrafie potíţe v psaní (grafická stránka) Dyskalkulie specifická porucha početních schopností

12 Vývojová dysartrie Váţnější porucha výslovnosti Podmíněno narušenou funkcí mozkových center Projevuje se v širokém spektru od poruchy výslovnosti aţ po nesrozumitelnou řeč Vyskytuje se u dětí s DMO

13 Huhňavost Porucha zvuku řeči v důsledku nedostatečné funkce patrohltanového uzávěru Jde o změnu rezonance a zvuku hlásek Nosový přízvuk

14 Fatické poruchy u dospělých Afázie úplná nebo částečná ztráta schopnosti rozumět řeči nebo smysluplně artikulovat následkem loţiskového poškození mozku Narušení jiţ vyvinuté schopnosti dorozumění Expresivní afázie N. rozumí, ale není schopen se srozumitelně vyjádřit, zlobí se proto na sebe Percepční afázie N. mluví, ale s okolím si nerozumí, příčinu nedorozumění vidí ve druhých

15 Moţnosti komunikace u afázie Navazujeme kontakt i kdyţ je to obtíţné Uvědomit si, ţe nem.slyší, rozumí i kdyţ nemluví, kontrolovat své chování Mluvíme na nem. vlídně, pomalu, stručně, sledujeme reakci na naše slova Dohodneme si způsob vyjádření souhlasu a nesouhlasu Otázky klademe s moţností jednoznačné odpovědi

16 Mutismus Není řečovou vadou Stav, kdy dítě umí mluvit, ale mluvit odmítá (S)elektivní mutismus např. dítě doma mluví, ale v cizím prostředí odmítá, nebo odmítá mluvit s konkrétní osobou, kterou nemá rádo

17 Poruchy hlasu Chraptivost - způsobená patol.procesem na hlasivkách Mutace - fyz. změna, vývoj v období puberty

18 Obecné zásady v komunikaci s dětmi s vadou řeči Na dítě mluvíme klidně, zřetelně, se správným mluvním vzorem K řeči dítě nenutíme, ale povzbuzujeme hrou, prohlíţením obrázků, jmenováním předmětů v okolí, trpělivým opakováním názvů předmětů

19 Doporučení Chybné výslovnosti se neposmíváme Poruchy řeči řešíme s odborníkem - logopedem

20 Nácvik řeči s logopedem

21 V logopedické poradně

22 literatura a další zdroje z nichţ bylo čerpáno: Psychologie nemocných a zdravotně postiţených dětí; Matějček Zdeněk 2001, naklad.h Vyšehradská, ISBN Komunikace pro zdravotní sestry;venglářová M.,Mahrová G., Grada Pablishing a.s.,2006, ISBN Psychologie a pedagogika II pro SZŠ;Čechová V., Mellanová A., Kučerová H.;Informatorium 2004, ISBN Speciální psychologie,čechováv.,mellanová A.,Rozsypalová M.,IDVPZ Brno, 1997, ISBN Speciální pedagogika,slowík Josef, Grada Publishing,2007, ISBN Hrajeme si s básničkou, Pospíšilová Z., Grada Publishing,2007,ISBN Mařenko řekni Ř (Aby to dětem dobře mluvilo), Peutelschmiedová A., Grada Publishing,2007,ISBN Logopedické poradenství, Peutelschmiedová A.,Grada Publishing,2007, ISBN

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Logopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Logopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková Logopedie zpracovala: Mgr. Jana Nováková Úvod do LOGOPEDIE Logopedie logos věda, slova (lat.) paidea výchova (řec.) Logopedii můžeme studovat ze tří hledisek: 1) Logopedie vědní obor Disciplína speciální

Více

Základy logopedie (komunikační schopnost a její narušení)

Základy logopedie (komunikační schopnost a její narušení) Základy logopedie (komunikační schopnost a její narušení) Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je vymezit pojem komunikační schopnost a jazykové roviny, upozornit na skutečnost, že školní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

10 Poruchy hlasu a řeči

10 Poruchy hlasu a řeči 10 Poruchy hlasu a řeči Obecná foniatrie 10.1 Poruchy hlasu 10.1.1 Hlasivkové dyskineze 10.1.2 Mutační a hormonálně podmíněné poruchy hlasu 10.1.3 Profesionální poruchy hlasu 10.1.4 Tremor hlasivek 10.2

Více

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ SPEECH THERAPY GROUP FOR

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Vzdělávání dětí s psychickým postiţením v Pardubickém kraji. Mašková Veronika

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Vzdělávání dětí s psychickým postiţením v Pardubickém kraji. Mašková Veronika Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vzdělávání dětí s psychickým postiţením v Pardubickém kraji. Mašková Veronika Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Pedagogická Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Bakalářská práce Plzeň, 2012 Lucie Plačková Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více

L O G O P E D I E S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A. - katedra speciální pedagogiky-

L O G O P E D I E S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A. - katedra speciální pedagogiky- ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální pedagogiky- S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A L O G O P E D I E S t u d i j n í t e x t Mgr. Marie Zahrádková

Více

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE SPEECH INTERVENSION

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE SPEECH INTERVENSION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: KSS Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor (kombinace): Speciální pedagogika předškolního věku LOGOPEDICKÁ

Více

Speciální pedagogika v práci pečovatelky

Speciální pedagogika v práci pečovatelky Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické střední školy Speciální pedagogika

Více

Základy speciální pedagogiky. Miroslava Javorská, Tereza Skákalová

Základy speciální pedagogiky. Miroslava Javorská, Tereza Skákalová Základy speciální pedagogiky Miroslava Javorská, Tereza Skákalová Recenzoval: Mgr. Jan Sýkora Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Více

Z dětského světa mizí říkadla a zpěv. A je to škoda

Z dětského světa mizí říkadla a zpěv. A je to škoda Z dětského světa mizí říkadla a zpěv. A je to škoda Podle klinické logopedky Kateřiny Slezákové jsou právě lidové písničky a říkadla tím správným nástrojem k rozvíjení dětské řeči. Pokud je nahradíme reprodukovanou

Více

Specifické vývojové poruchy učení, řeči, chování (stručný přehled) Obsah: Úvod... 1 Poruchy učení... 3 1) DYSLEXIE (porucha čtení)... 3 2) DYSGRAFIE (porucha psaní)... 3 3) DYSORTOGRAFIE (porucha pravopisu)...

Více

METODICKÝ MATERIÁL A KONTROLNÍ TEST PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Projekt MIP CZ.1.07/1.2.00/14.0125

METODICKÝ MATERIÁL A KONTROLNÍ TEST PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Projekt MIP CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností Autor: Mgr. Václava Tomická, Ph.D. Terminologické vymezení narušené komunikační schopnosti Narušená komunikační schopnost představuje mimořádně složitou,

Více

Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky. Hana Kašpárková

Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky. Hana Kašpárková Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky Hana Kašpárková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace, přirozeným rozvojem

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Využití alternativní a augmentativní komunikace Sociální práce Vypracovala : Vlasáková Ivana Vedoucí práce : Mgr. Kateřina Šímová

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE

AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE VLIV TANEČNĚ - POHYBOVÉ TERAPIE NA SNÍŽENÍ ÚZKOSTI A ZLEPŠENÍ SVALOVÉHO NAPĚTÍ U DOSPĚLÝCH LIDÍ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2015

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Specifika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Specifika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Specifika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 perační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Vypracovala: Mgr. Jana Nováková SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy se u takto postižených jedinců

Více

Školní divadlo pohledem psychologa

Školní divadlo pohledem psychologa Školní divadlo pohledem psychologa Obsah příručky I. Psychologie postižených a handicapovaných dětí II. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami obecná charakteristika 1. děti s postiženými smysly 2.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2013 Pavla Večeřová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Inkluze žáků s SPU ve výuce elementárního čtení

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dana Brožová

Více

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7 Logopedická prevence v MŠ Příloha č. 7 Logopedická prevence v MŠ je zpracována jako metodický materiál k logopedické prevenci v předškolním zařízení. Tento metodický materiál je vypracován na podnět grantu

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem

Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem Bakalářská práce Andrea Smolíková Katedra: Jabok-27/ sociální pedagogiky Vedoucí práce:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením Téma práce: Sluchově postižené dítě v rodině Martina Šnejdrlová Vedoucí práce: Mgr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Školní vzdělávací program Základní školy speciální Jihlava Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Marie Vítková,

Více