Diagnostika specifických poruch učení (SPU)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika specifických poruch učení (SPU)"

Transkript

1 KAPITOLA 4 Diagnostika specifických poruch učení (SPU) Je třeba diagnostikovat? Nestačí s dítětem co nejlépe pracovat? Může diagnózu určit zkušený učitel? Diagnostika je východiskem výchovně-vzdělávacího procesu a především reedukace. Jejím cílem je stanovení úrovně vědomostí a dovedností, poznávacích procesů, sociálních vztahů, osobnostních charakteristik a dalších faktorů, které se podílejí na úspěchu či neúspěchu dítěte. Diagnostika prováděná na specializovaném pracovišti se liší od té, která je prováděna v běžné či specializované třídě. V podmínkách třídy je sledování žáka dlouhodobé, je ovlivněno atmosférou školy, třídy, osobností učitele. Zahrnuje i srovnání se žáky téže třídy či školy, stupeň zvládnutí požadavků daných osnovami. Specializované pracoviště je prostředím, kde lze po navázání individuálního kontaktu utvořit takové podmínky, v nichž dítě podá optimální výkon. Speciální testy zde používané umožňují porovnat žáka s populací daného věku. Závěry obou pracovišť jsou cenné za předpokladu vzájemného využití získaných poznatků ve prospěch dítěte. Podrobnější informace o diagnostice lze nalézt v knize Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program (Zelinková, 2001). Diagnózu opravňující k integraci může stanovit pouze pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálněpedagogické centrum. Závěry z vyšetření formulované jinými institucemi mohou být podkladem pro zařazení dítěte do systému speciální péče jedině po schválení výše uvedeným pracovištěm, které je garantem diagnóz. Po přidělení diagnózy je dítě zařazeno mezi handicapované jedince a následně do speciálního vzdělávacího systému (speciální třídy, školy), nebo integrováno mezi běžnou populaci. Dítěti je poskytnuta speciální péče, pracuje podle individuálního vzdělávacího programu, školský systém mu umožňuje pracovat v souladu s právními normami. Podrobné znění Směrnice k integraci (č. /' / ) a Metodického pokynu pro vzdělávání žáků se SPU (č. j / ) lze nalézt na internetových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz). 4.1 Diagnostická kritéria SPU Stanovení jasných kritérií pro diagnostiku SPU je velmi obtížné. Jejich formulování se nedaří v zahraničí ani u nás a s přibývajícími diagnózami je situace stále složitější. Počátkem devadesátých let 20. století byla patrná snaha dohodnout se na určitých kritériích, bylo publikováno několik návrhů (Mertin, Zelinková, 1993; Martincová, Mertin, Novák, 1994). Na druhé straně se objevila kritika tohoto zařazování do škatulek" s poukazem na nutnost individuálního posouzení. Následující vývoj ukázal, že stanovení kritérií je nutné, protože s přidělováním diagnózy jsou spojeny další kroky a opatření, které mají právní důsledky. Jestliže je např. u studenta střední školy diagnostikována dyslexie a dysortografie, má nárok na úpravu maturitních zkoušek. Jestliže toutéž poruchou trpí žák základní školy, nemusí absolvovat přijímací zkoušky z českého jazyka na střední školu. Diagnostická kritéria vycházejí z definice poruch, z teoretických poznatků, které objasňují jejich příčiny, projevy i průvodní znaky. Respektují školský systém, pro který jsou utvářena. Stanovit přesná kritéria není možné, protože aktuální stav dítěte je výslednicí mnoha proměnných. Jestliže je např. dítě v určitých oblastech nedostatečně zralé pro nácvik čtení, učitel tuto skutečnost nerespektuje, prohlubují se obtíže dítěte a výsledný obraz se může jevit jako porucha čtení. Odklad ve stanovení diagnózy po provedení cílených cvičení není projevem neznalosti, ale zodpovědného přístupu. Ve školním roce 2001/2002 bylo v České republice diagnostikováno 5 % integrovaných jedinců s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií. Údaje z jednotlivých regionů republiky se výrazně liší. Kolísají od 3 do 18 %. V tomto případě nelze hovořit o mírných odlišnostech daných osobností diagnostikujícího, ale o neexistujících kritériích a různých pohledech na to, co rozumíme poruchou. Každý z názorů je z určitého hlediska správný. Při benevolentním přidělení diagnózy se předpokládá, že se učitel bude dítěti individuálně věnovat, škola dostane peníze přidělené pro krytí nákladů spojených s individuální péčí. Je též lépe diagnostikovat dříve, než se objeví sekundární obtíže. Další argument říká, že čím dříve je zahájena idividuální péče o integrovaného žáka, tím jsou lepší výsledky. Ano, ale tento přístup v sobě nese několik nebezpečných momentů. Počet integrovaných dětí stoupá. Je možné zajistit kvalitní individuální péči pro 15 % populace na škole? Má význam reedukace ve skupině 10 dětí, když specializovaná třída se zřizuje již při počtu 7 dětí? Může státní rozpočet poskytovat donekonečna částku na zvyšující se počet těchto dětí? V kolika procentech má přidělení diagnózy inhibiční důsledky? Dítě nic nedělá, protože má poruchu, rodiče omlouvají neúspěchy a nedostatečnou domácí přípravu na školu poruchou, dokonce i dítě ví, co všechno nesmí dělat, protože má poruchu. Jestliže je v některých oblastech v běžných třídách 20 % a více jedinců se SPU, potom buď připustíme, že celá pětina dětské populace v České republice je handicapo

2 vaná, nebo je chyba ve způsobu výuky, nebo jsou diagnostická kritéria nejasně formulována. Každý odborník, který pracuje v této oblasti, se setkal s dítětem, kde závažná porucha byla zřejmá na první pohled. Na druhé straně jsou případy, kdy váháme, zda současný stav je projevem nezralosti, nesprávného výukového vedení, častých onemocnění dítěte, nebo nepodnětného výchovného prostředí, přičemž ve všech uvedených případech může jít o poruchu a zároveň např. nepodnětné rodinné prostředí. Metodický pokyn č. j / ve své příloze sice neuvádí diagnostická kritéria, ale alespoň požadavky na psychologické a speciálněpedagogické vyšetření. Jak bylo výše uvedeno, jednoznačná kritéria nelze stanovit a řešení lze hledat ve změně přístupu a dalším prohlubování znalostí o jedincích se SPU. Diferenciální diagnóza by měla pomoci odlišit jedince s dyslexií od jedinců s obtížemi ve čtení z jiných důvodů. Vycházíme-li z definic SPU, potom poruchy učení nejsou: obtíže, které jsou projevem celkové nezralosti, obtíže, které jsou odrazem nepodnětného rodinného prostředí či jiného sociokulturního prostředí. Nesprávné výukové vedení může rovněž vyústit v obraz poruchy. Poruchou též není prosté snížení matematických schopností, schopností učit se číst a psát. Další kroky, které přispějí k odlišení dyslektiků od čtenářů slabých z jiných důvodů: Věnovat více pozornosti předškolnímu věku. Celá řada výzkumů ukazuje, že čím dříve je zahájena cílená intervence, tím jsou lepší výsledky a také nižší finanční náklady pro stát nebo rodiče. Pracovat s dítětem podle individuálního podpůrného programu před vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně. Věnovat dítěti individuální péči dříve, než je posláno na vyšetření. V souladu s novým Metodickým pokynem vypracovat individuální podpůrný plán. Tolerovat žáky, kteří potřebují delší dobu k osvojení a automatizaci učiva. Jestliže žák v pololetí 2. ročníku nezvládá délku samohlásek, pak příčinou může být pouze nedostatečná automatizace jevu, ne porucha. I dítě výchovně zanedbané, dítě s rozumovými schopnostmi na hranicích mentální retardace může mít obtíže ve čtení. Přístup k nim je jiný a nelze na ně vztahovat postupy platné pro jedince s dyslexií. 4.2 Diskrepanční kritérium Označuje jako jedno z kritérií pro stanovení diagnózy dyslexie rozdíl mezi úrovní rozumových schopností (IQ - inteligenční kvocient) a úrovní čtení (ČQ - čtenářský kvocient). V Československu byl od počátku diagnostiky dyslexie podmínkou pro stanovení diagnózy dyslexie rozdíl přibližně bodů mezi inteligenčním a čtenářským kvocientem. Výhodou byla poměrná jednoduchost a průhlednost při stanovení diagnó- zy. Nevýhodou bylo mechanické pojetí, které v případě opomenutí dalších faktorů a pouhé redukci na měření rozumových schopností (někdy dokonce jen verbálních) a rychlosti čtení mohlo poškodit celou řadu dětí. Znevýhodněny jsou v tomto pojetí např. jedinci s diagnostikovanou dysfázií. Jejich verbální inteligenční kvocient bývá nižší než názorový a následně i celkový IQ je podstatně nižší. Tyto děti by sama porucha řeči vyřadila ze skupiny dětí s dyslexií, což je paradoxem, neboť dyslexie je porucha psané řeči. Další poznatky a výhrady k tomuto kritériu jsou uvedeny v práci Z. Matějčka (1996) a V. Pokorné (2001). Diskrepanční kritérium v zahraničí Vývoj v sedmdesátých letech 20. století byl poznamenán teorií Critschleye, který je u většiny autorů citován. Definuje dyslexii jako poruchu osvojování čtení, která se projevuje při průměrné nebo vyšší inteligenci. V roce 1977 Federální úřad v USA definoval dyslexii jako výrazný rozdíl mezi intelektuálními schopnostmi a výkonem v jedné nebo více následujících oblastí: porozumění řeči, orální řeč, čtení, psaní, matematika. Dítě nesmí být identifikováno jako dítě se SPU, je-li rozdíl mezi výkonem a intelektem primárně podmíněn zrakovým, sluchovým nebo motorickým postižením, mentální retardací, emočními problémy, znevýhodněním kulturním, ekonomickým nebo vlivy prostředí. V současné zahraniční literatuře je množství článků na toto téma. Jsou-li publikovány výsledky výzkumů, vždy je uváděno rozpětí rozumových schopností u sledovaného vzorku. Například D. Bakker (1995) ve svých výzkumech sleduje děti s IQ 86 a vyšším, R. Nicolson uvádí celkový IQ 90 a vyšší (2001). Z toho vyplývá, že rozumové schopnosti nepochybně určitou roli hrají. Z dalších autorů, kteří se na toto téma vyjadřují: K. E. Stanovitch, významný americký autor, zastánce teorie o dyslexiích jako poruchách řeči, tvrdí, že rozdíl mezi IQ a čtením není důležitý. Doporučuje přijmou širší definici obtíží ve čtení tak, aby nálepku" dostali i slabší čtenáři bez ohledu na rozumové schopnosti. L. Reid (1995) uvádí, že diskrepanční kritérium nemá význam, protože výzkumy ukazují, že v dekódování, poznávání slov a fonologické úrovni se slabí čtenáři s nižší inteligencí neliší o dyslektiků s vysokým IQ. L. Reid a Weedon (1996) prokázali, že nejlepším ukazatelem pro diagnózu dyslexie je rozdíl mezi porozuměním slyšenému a čtenému textu. T. Milles (1996) tvrdí, že IQ sice nemá význam jako globální veličina, ale pro identifikaci slabých a silných stránek dítěte a utvoření jeho profilu je nutný. V současné době je inteligence definována jako multifaktoriální charakteristika, a proto číslo IQ pozbývá na významu

3 Domnívám se, že zahraniční argumenty proti diskrepančním teoriím mají jiný cíl než přijetí tohoto kritéria u nás. Výzkumy jsou vedeny objektivně vědecky a snaží se porovnávat různé skupiny jedinců bez návaznosti v praxi. U nás otázka přijetí, nebo nepřijetí tohoto kritéria směřuje bezprostředně do praxe a odpovídá na otázku: Na koho ještě půjdou peníze, kdo může být zařazen do specializované třídy?" Následující důvod vedoucí v zahraničí k odmítnutí diskrepančního kritéria považuji za mnohem závažnější. Uvedení autoři a celá řada dalších nepovažuje za nutné zabývat se úrovní rozumových schopností, ale tyto testy nahrazují jinými testovými bateriemi. Například G.Reid uvádí desítky různých diagnostických nástrojů, kterými lze posuzovat výkony dítěte. Potom lze nahradit verbální část testu rozumových schopností testem porozumění řeči a verbální fluence. Výběr testů jemné motoriky, percepčně-motorických testů a dalších nástrojů může nahradit výsledky performačních (neverbálních) testů. Kromě toho je diagnóza dyslexií často výsledkem sledování celého týmu odborníků více profesí. Je tedy možné pouze říci (jako na jiných místech knihy), nelze přebírat izolované poznatky bez souvislostí a znalosti situace. Má diskrepanční kritérium vyřadit jedince podprůměrné a hraniční? Často se objevuje otázka, zda může být dyslexie diagnostikovaná u jedinců ve zvláštní škole. V odpovědi je třeba v prvé řadě odlišit pojem žák mentálně retardovaný a žák zvláštní školy. Na těchto školách totiž nejsou pouze jedinci s mentální retardací, ale také ti, kteří sem byli zařazení z důvodu dlouhotrvajícího neprospěchu. Z různých definic specifických poruch učení a dyslexie vyplývá, že obtíže ve čtení nejsou primárně způsobeny smyslovými vadami a mentálním postižením. Ačkoli jsou z praxe známy případy, kdy se výrazný rozdíl mezi úrovní rozumových schopností a úrovní čtení objevil též u jedinců s mentální retardací (mentálně retardovaný žák na 2. stupni ZvŠ hláskuje nebo obtížně slabikuje a výsledky v ostatních předmětech odpovídají požadavkům ročníku), neoznačujeme tyto případy v souladu s přijatou definicí jako kombinované vady, tj. mentální retardace + dyslexie. Obdobou je výskyt závažných obtíží ve čtení u žáků se smyslovými vadami. Při důsledném uplatňování diskrepančního kritéria jsou často vyřazeni jedinci podprůměrní a hraniční, další otázkou je, zda lze u těchto jedinců poruchu diagnostikovat. Je možné udělat dělicí čáru a říci, že jedinec s rozumovými schopnostmi menšími než 85 bodů (tj. 100 minus směrodatná odchylka) nemůže mít dyslexii? Tento mechanický postup nelze považovat za správný. Jedinci podprůměrní a hraniční se pohybují (v případě zhruba rovnoměrného vývoje psychických funkcí) mezi průměrnou populací a mentálně retardovanými. V naší republice nejsou výzkumy, které by ukazovaly úroveň této části populace, mapovaly jejich vývoj základních školních dovedností a na tomto základě ukazovaly, jde-li o zpomalený vývoj, nebo poruchu. Vycházíme-li z učebních osnov pro zvláštní školy, pak zjistíme, že v 1. ročníku si žáci osvojují několik písmen a prvořadá pozornost je věnována rozvoji psychických funkcí, které se podílejí na čtení. Ve 2. ročníku si žáci mají osvojit všechna písmena a teprve ve třetím ročníku čtou slova s písmenem ě, slabiky dy-di, ty-ti, ny-ni. To znamená, že jejich čtenářský vývoj ve 3. ročníku velmi zhruba odpovídá 1. ročníku ZS. V letech byl proveden průzkum týkající se úrovně čtení u žáků ZvŠ. Ve ročníku bylo vyšetřeno 415 žáků, z toho pouze 80, tj. jedna pětina, bylo na úrovni lehké mentální retardace, 204 (téměř) polovina podprůměrných, 91 průměrných a u 40 dětí údaj chyběl. Výsledky výzkumu mohou alespoň přibližně ukázat úroveň vývoje čtenářských dovedností této části populaci. Tabulka 4.1 ukazuje, jak probíhá čtenářský vývoj ve sledovaných ročnících. Tab. 4.1 Sborník SPU , s.66 tab. ročník průměr minimální počet slov maximální počet slov směrodatná odchylka průměrný sten 3. 18, , , , , , , , , , , , Z údajů je zřejmé, že rychlost čtení u žáků ZvŠ odpovídá ve srovnání s běžnou populací ročníkům o 2 a více let nižším. Není tedy pravda, že proces osvojování čtení je zcela nezávislý na rozumových schopnostech tak, jak jsou v současné době u nás diagnostikovány. Pokud bychom získané údaje převedly na stěnové normy, ještě v 5. ročníku by téměř polovina žáků četla na úrovni prvního stenu, tedy těžké poruchy. Z hlediska chybovosti by bylo možné 52 % žáků zařadit mezi jedince s dyslexií, protože se dopustili 10 % chyb a více. Obdobné výsledky byly dosaženy i v percepčních zkouškách, které tvoří součást testové baterie pro diagnostiku dyslexie. Podrobnější informace obsahuje článek Lze diagnostikovat dyslexii u žáků zvláštních škol? (Zelinková, ). Uvedený postup je pouze jedním z kroků směřujících ke zkvalitňování diagnostiky specifických poruch učení se zaměřením na podprůměrné jedince. Jestliže je dítě celkové slabé, pomalu si osvojuje nové poznatky ve všech předmětech a zároveň pomalu čte a chybuje v psaní, pak příčinou zřejmě není porucha, ale celkově slabší nadání. S tímto dítětem je třeba pracovat jako s každým jiným, ale preventivně počítat s tím, že bude potřebovat delší čas a více procvičování k osvojení nových poznatků. Ve zprávě z poradenského zařízení se potom může objevit sdělení v tom smyslu, že ve čtení 54 55

4 a psaní se objevují příznaky dyslexie a dysortografie při hraničních rozumových schopnostech, popř. obtíže ve čtení a psaní odpovídají úrovni rozumových schopností apod. Pohled do budoucnosti Izolované naše i zahraniční argumenty nedají odpověď na otázku, zda diskrepanční kritérium zachovat, nebo ne. Řešení je třeba hledat ve změně přístupu k celé problematice školských obtíží. Jedinci s dyslexií mají obtíže ve čtení, ale ne všechny obtíže ve čtení jsou dyslexie. Dyslexie je také určitý typ poruchy řeči, ale ne všechny poruchy řeči se projeví dyslexií. Při vývoji této oblasti i v současné době se diferenciální diagnóza dyslexie pohybuje v pólech dyslexie - ne dyslexie, ale slabé rozumové schopnosti. Podněty pro další úvahy a možná i praktické závěry může dát článek A. Berningerové (2001), která se problematikou vývojových poruch školního věku dlouhodobě zabývá. Diskrepanční kritérium považuje za neadekvátní nástroj, uvědomíme-li si, s jak širokým spektrem obtíží se setkáváme ve škole. Na druhé straně připouští jeho význam v historii a s určitým omezením i v současnosti. Ve své praxi rozlišuje čtyři skupiny žáků, kteří mají obtíže ve čtení. 1. Žáci s mentální retardací. Mentální retardace je globální handicap, který se neprojevuje pouze sníženou úrovní rozumových schopností, ale snížením výkonu ve všech oblastech vývoje. Jedním z projevů může být pomalé osvojování čtení a psaní, které se však projevuje společně s pomalým osvojování všech dovedností a návyků též v oblasti sociálního učení. 2. Slabí žáci. Nejsou schopni udržet tempo společně s rychlejšími vrstevníky. Školní výkon odpovídá jejich kognitivnímu vývoji. Mají také obtíže ve čtení, protože si tuto dovednost osvojují pomalu, stejně jako další dovednosti. Zákon na ně nepamatuje, často jsou posíláni na vyšetření s podezřením na poruchy učení. Příčina obtíží je však jiná. 3. Žáci se specifickou poruchou jazyka. Specifická porucha jazyka postihuje v USA přibližně 6-11 % žáků. Projevuje se ve formě receptivní, expresivní nebo smíšené. Specifická jazyková porucha znamená, že porozumění i používání řeči je pod úrovní běžnou pro daný věk. S tím jsou spojeny problémy nejen v osvojování čtení, ale v osvojování všeho, co vyžaduje ovládání jazyka. Podle Berningerové jsou tyto děti nejpostiženější skupinou amerického školského systému. Jsou zřídkakdy diagnostikovány a nedostává se jim odborné péče. 4. Žáci s dyslexií. Dyslexie je jedinou poruchou učení, kde diskrepance může identifikovat určitou etapu čtenářského vývoje na pozadí obecného vývoje. Rozdíl mezi úrovní čtení a IQ však nepostihuje podstatu dyslexie. Výzkumy prokázaly, že tyto skupiny se od sebe liší: Neurologové dovedou odlišit dyslexii a specifické poruchy jazyka na základě asymetrie planum temporale a změny ve frontálním laloku. Mozek dyslektika při čtení vykazuje mnohem více námahy než u jiné skupiny obtíží. Další výzkumy mozku potvrdily rozdíly mezi pomalými čtenáři s nízkou úrovní verbální inteligence a dyslektiky, kteří mají průměrnou a lepší verbální inteligenci a nízkou úroveň čtení. V obsáhlém článkuje citována celá řada výzkumů postihujících nejen oblast dyslexie, ale i dalších školních obtíží. Se závěry autorky lze pouze souhlasit - kvalitního diagnostického procesu se musejí zúčastnit odborníci různých profesí. Výsledky výzkumů týkajících se komplexně celého jedince s dyslexií včetně vývojového kontextu se musejí promítat do široké škály diagnostických nástrojů. Na základě diskuze je třeba sestavit manuál pro diagnostiku a reedukaci.* 4.3 Diagnostika v běžné třídě základní školy Učitel provádí pedagogickou diagnostiku se zaměřením na úroveň vědomostí i psychických funkcí, které tyto vědomosti ovlivňují. U dětí, jejichž vývoj se odchyluje od širší normy, je třeba zaměřit se na zvláštnosti, které byly uvedeny v kapitole o projevech poruch učení, a zaznamenávat je. Podrobné informace k pedagogické diagnostice jsou uvedeny v knize Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program (Zelinková, 2001). Při podezření na některou ze specifických poruch učení se učitel zaměřuje na následující oblasti: Úroveň čtení: rychlost - chyby - porozumění - chování při čtení. Psaní - rukopis: držení psacího náčiní - vybavování tvarů písmen - tvary písmen - čitelnost - úprava. Psaní - pravopis: jakých chyb se dopouští nejvíce, kdy. Počítání: neorientuje se na číselné ose - nechápe pojem číslo - zaměňuje matematické operace - zvládá učivo přibližně na úrovni... ročníku. Soustředění: soustředí se dobře - výkyvy v soustředění (kdy) - soustředí se velmi obtížně. Sluchové vnímání: dělí slova na slabiky - poznává první hlásky ve slově - rozkládá slova na hlásky - rozlišuje slabiky atd. Zrakové vnímání: bez obtíží - projevují se obtíže (rozlišování figur, reverzní figury atd.). Řeč: malá slovní zásoba - obtížně hledá vhodné výrazy - specifické poruchy řeči. * Pozn. aut.: Je možné, že manuál v současné době již existuje, článek je z roku

5 Reprodukce rytmu: zvládá - menší obtíže - nezvládá. Orientace v prostoru: bez nápadností, zvládá - menší obtíže - zvládá s obtížemi. Určování pravé a levé strany: zvládá - zvládá s obtížemi - nezvládá. Nápadnosti v chování (jaké). Postavení dítěte v kolektivu: oblíbený - celkem oblíbený - neoblíbený, stojí mimo kolektiv. Rodinné prostředí, způsob výchovy, péče o dítě, hodnotová orientace v rodině. Kromě uvedených oblastí je třeba zvažovat, jaké jsou rozumové schopnosti dítěte, jakých výkonů dosahuje v jiných předmětech. Jak je na mnoha místech knihy uvedeno, izolované obtíže nebývají příznakem poruchy. Je třeba vyloučit další příčiny, které jsou uvedeny v diferenciální diagnóze (dlouhodobá nemoc, střídání učitelů, celková nezralost). Uvedený přehled slouží pouze k základní orientaci v problémech dítěte. Podle Metodického pokynu č. j / škola vypracuje podpůrný výukový program a zajistí individuální přístup...k žákovi, u kterého se objevily významné obtíže v oblasti jazykového vzdělávání, matematiky, případně další obtíže týkající se pozornosti, soustředění, projevů hyperaktivity, impulzivity apod., s cílem podpořit školní úspěšnost žáka a předejít jeho selhávání ve výuce a rozvoji nežádoucích projevů jeho chování ještě před provedením odborného vyšetření a případným zařazením žáka do režimu speciálního vzdělávání." (Cl. 1, odst. 10) Učitel může používat metody i pomůcky určené pro jedince s poruchou ještě předtím, než byl žák vyšetřen na odborném pracovišti. Mnohdy se stává, že pouhé dočasné snížení nároků na dítě, zpomalení pracovního tempa vede ke zlepšení. 4.4 Diagnostika v 1. ročníku základní školy První ročník je klíčovým obdobím pro rozvoj osobnosti dítěte i pro formování jeho vztahu ke škole a vzdělání jako celku. Je příznivým zjištěním, že většina učitelů je seznámena s pojmem poruchy učení, zvláště pak s projevy dyslexie. Negativním rysem je přílišné zaměření pozornosti na vyhledávání dyslektiků již v prvním pololetí 1. ročníku a výzvy k návštěvě pedagogicko-psychologické poradny. Již samo podezření na poruchu vyslovené učitelem může být pro rodiče šokem. Hledají viníky postižení dítěte, věnují přehnanou pozornost oblasti, ve které se porucha projevila, obávají se o budoucnost dítěte. Není nutné vyvolávat planý poplach a rodiče strašit, na druhé straně je třeba hledat účinné formy pomoci. Je povinností učitele hledat postupy, kterými si žák může osvojit učivo, a přemýšlet, jak přispět k dozrávání funkce, která není dostatečně vyvinuta. Nestačí usoudit na základě pouhého neúspěchu ve čtení, že jde o specifickou poruchu čtení (dyslexii). Pozorování musí být zaměřeno na celou osobnost dítěte, na jeho vztahy ke spolužákům i učiteli, na vztah ke školní práci. Významný je i způsob adaptace na školu, protože teprve na základě neúspěšného individuálního působení učitele a závažnějších obtíží ve více oblastech posíláme dítě k odbornému vyšetření. V I. ročníku poruchy učení nejčastěji signalizují tyto projevy: Čtení a) Výkony žáka ve čtení jsou horší než výkony v jiných oblastech (např. matematika, všeobecná informovanost). Nápadný může být zájem o jiné činnosti, které se od čtení výrazně liší. b) Vázne spojení hláska-písmeno. Žák si dlouho nepamatuje nová písmena, zaměňuje je. c) Žák si domýšlí text nebo ho odříkává zpaměti. Při změně textu zcela selhává. d) Obtížně skládá písmena do slabik, nápadně pomalu slabikuje. e) Není schopen sledovat čtení spolužáků jednak proto, že sám nečte, ale i proto, že neudrží pozornost u jedné činnosti, nezvládne vedení očních pohybů po řádce. f) Projevuje tzv. dvojí čtení. Dítě si potichu přeříkává písmena a teprve potom vysloví slovo nahlas. (Takový návyk u většiny dětí vymizí. U dyslektiků přetrvává do vyšších ročníků a je brzdou plynulému čtení.) g) Zcela uniká obsah přečteného textu. Žák neví, co četl, nechápe napsané pokyny, ani jsou-li snadné. Psaní a) Držení psacího náčiní je křečovité nebo nesprávné. b) Dítě tlačí na psací náčiní, není schopno provádět plynulé tahy. c) Obtížně si pamatuje a napodobuje tvary písmen. d) Písmo je neurovnané, kostrbaté, tvary písmen jsou téměř nečitelné. e) Písmena jsou nestejně veliká. Přepisování je neúčinné. Mnohdy se stává, že přepisovaný úkol je horší než úkol původní. f) V diktovaných slabikách či slovech dítě píše pouze některá písmena, většinou ta, která jsou zvukově výrazná, nebo ta, která si pamatuje. Matematika a) Dítě nemá utvořené předčíselné představy. Neumí použít pojmy větší-menší, delší-kratší, více-méně atd. b) Neumí třídit předměty podle daného znaku (např. trojúhelníky a čtverce), řadit prvky podle velikosti. b) Obtížně se orientuje v prostoru (nahoře-dole, vpředu-vzadu, první-poslední)

6 c) Nezvládá spojení: počet prvků-číslice d) Stále počítá předměty po jedné. e) Nepamatuje si číslice, má obtíže při čtení číslic. f) Není schopno psát číslice podle diktátu, zapomíná je. Další obtíže Následující potíže se projevují spolu s poruchami učení, ačkoli s nimi zdánlivě nesouvisejí. Většinou však jsou jednou z celého řetězce příčin. a) Dítě se obtížně soustředí, často vyrušuje, je neklidné, u každé činnosti vydrží jen krátkou dobu. b) Sluchové vnímání je na velmi nízké úrovni. Žák není schopen rozložit slovo na hlásky a z daných hlásek slovo složit. Mohou se objevovat i případy, kdy žák nepozná první a poslední hlásku ve slově, nerozdělí slovo na slabiky, nepozná, zda slova lišící se jednou hláskou jsou stejná, či ne (míč-meč, koš-kos). c) V oblasti zrakového vnímání obtížně rozlišuje shody a rozdíly na obrázcích, nepřesně vnímá detaily. Pozor! Záměny písmen /j-ájsou vývojovým jevem a objevují se téměř u všech začínajících čtenářů, stejně jako záměny m-n, a-e a další. Nelze tuto chybu považovat za typický projev dyslexie. Je však pravda, že uvedená písmena zaměňují dyslektici mnohem déle a ve zvýšené míře. d) Řeč může být nápadná malou slovní zásobou, obtížemi ve vyjadřování i nedostatečně rozvinutým jazykovým citem (např. dva auta, dědeček přišla). Děti obtížně vyslovují slova typu lokomotiva, nejbezpečnější, sešity, cvičky, hodiny, ačkoliv izolované hlásky vysloví. e) Obtíže při vnímání a reprodukci rytmu se projevují neschopností vytleskávat či vyťukávat rytmus, pohybovat se v daném rytmu (pochod, klus, cvičení), udržovat rytmus při zpěvu. f) Poruchy orientace v prostoru se projevují při určování pozic první, poslední, vpředu, vzadu nejen při matematice, ale např. i při tělesné výchově a v dalších činnostech. g) Poruchy orientace v pojmech vpravo-vlevo se projevují při určování pravé a levé strany nejen na sobě ale i v prostoru. Tyto pojmy by děti měly zvládnout v 1. ročníku. Jestliže ne, je třeba dovednost cvičit. Menší obtíže se mohou objevovat až do osmi let. h) Průvodním jevem specifických poruch učení může být i zdánlivě nepochopitelné chování. Dominuje v něm snaha prosadit se v jiné činnosti než v té, kde je porucha. Projevuje se zvýšenou aktivitou v jiných předmětech, ale i nevhodným upozorňováním na sebe sama (např. šaškování, žalování). Pro dítě může být charakteristická i snaha vyhnout se neúspěchu, která se projevuje stálým napětím a strachem, apatií, nezájmem o dění ve třídě, či dokonce lhaním, útěkem do nemoci, podvody. Výše uvedené obtíže se mohou projevovat ve větší či menší míře, v nejrůznějších kombinacích. Čím závažnější jsou obtíže, tím větší je pravděpodobnost, že jde o poruchu učení, jejíž odstranění vyžaduje speciální vyšetření a nápravné postupy používané na odborném pracovišti. Ne všechny počáteční neúspěchy ve čtení a psaní jsou projevem dyslexie, dysgrafie či dyskalkulie. Vysoké procento dětí, u nichž je v některých oblastech republiky diagnostikována porucha, naznačuje, že příčinou obtíží zřejmě nebude ve všech případech specifická porucha čtení. Může to být též nedostatečně osvojená metodika vyučování počátečnímu čtení, nerespektování individuálního vývoje dětí, spěch a další příčiny. Následující škála pro hodnocení dovednosti číst a psát v první třídě je zaměřena nejen na diagnostiku silných a slabých míst ve vývoji čtenářských dovedností dětí, ale též na diagnostiku práce učitele v 1. ročníku. Autorem škály je Alice Inizan a Denis Bartout, pro český jazyk ji upravila B. Lazarová (2003). Skála se aplikuje v březnu a červnu v 1. ročníku a tvoří ji 11 úkolů, které lze zadávat skupinově. Oblast 1: Synkretická oblast, resp. rozpoznávání a identifikace podobných slov 1. zkouška: Dítě má přiřadit předepsané slovo k nakreslenému obrázku (14 úkolů). 2. zkouška: Dítě má nakreslit obrázek k předepsanému slovu (8 úkolů). Oblast 2: Fonologická analýza podobných slov 3. zkouška: Dítě má rozlišit, ve kterých slovech slyší stejnou slabiku (6 úkolů). Příklad: minuta, domino, maminka, umíme, velmi 4. zkouška: Dítě má správně vyznačit chybějící část slova (6 úkolů). Příklad: Předepsané slabiky: ba - ne - mi - si - do - sou. Slova k doplnění: ry, ma nka atd. 5. zkouška: Dítě má mezi 20 podobnými slabikami vyhledat ty, které učitel přečte, a máje označit postupně čísly 1-9 (9 úkolů - přečtených slabik). 6. zkouška: Ve 12 čtvercích jsou předepsána vždy čtyři podobná slova. Dítě má za úkol najít a podtrhnout to slovo z předepsané čtveřice, které učitel přečte (12 úkolů - 12 čtverců). Oblast 3: Syntéza podobných slov 7. zkouška: Dítě má za úkol vytvořit co nejvíce slov z předepsaných slabik. 8. zkouška: Dítě má za úkol vytvořit slovo z předepsaných slabik a dokončit jím započatou větu (3 věty). Příklad: bou - ne - za - fi - dy - la - ba. Pes zalezl do. Oblast 4: Psaní (pravopis a porozumění psanému textu) 9. zkouška: Dítě má za úkol napsat slovo podle předkreslených obrázků (15 obrázků). 10. zkouška: Dítě má za úkol volně dokončit započatou větu (6 vět). Příklad: Nemohu spát

7 11. zkouška: Dítě má nakreslit pohlednici". Ta je popsána několika větami. Příklad: Po moři pluje loďka s napnutými plachtami. Na jejím stožáru vlaje vlajka. Nad loďkou poletuje pták. Ve vodě plavou tři rybky... atd. Uvedená zkouška umožňuje učiteli volit vhodné postupy a místo patologizace obtíží", které podle Lazarové (2003) vedou k označování dyslexie a dysgrafie u dětí, jimž nebyla na začátku výuky čtení věnována patřičná pozornost, nabídnout účinnou pomoc. 4.5 Diagnostika na odborném pracovišti Garantem diagnostiky specifických poruch učení jsou v současné době pedagogickopsychologické poradny nebo speciálněpedagogická centra. Ke komplexní diagnostice je nutná spolupráce psychologa, speciálního pedagoga nebo pro tento účel odborně připraveného pedagoga, sociální pracovnice, popř. dalších specialistů (odborní lékaři). Při stanovení diagnózy se bere v úvahu zpráva školy, kterou dítě navštěvuje. Psychodiagnostika Brno vydala již podruhé příručku J. Nováka Diagnostika specifických poruch učení (2002). Jak z požadavků na vyšetření vyplývá, psycholog zjištuje úroveň verbální a neverbální inteligence se zaměřením na rozbor nerovnoměrných výkonů žáka. Ze struktury inteligence lze odvodit některá doporučení pro reedukaci či lepší přístup k žákovi a pochopení jeho obtíží. (Novák, Smutná, 1996) Součástí diagnostiky je anamnéza zaměřená na dítě, sourozence i rodiče. Obvykle ji vypracuje sociální pracovnice. K nejdůležitějším údajům patří zjištění o výskytu podobných obtíží v rodině, údaje o průběhu těhotenství a porodu, onemocněních, která prodělalo (zvláště horečnatá onemocnění), dále údaje o vývoji řeči, motoriky, zájmech dítěte atd. V průběhu vyšetření sledujeme chování dítěte. Jakým způsobem úkoly řeší? Jaký je efekt pomoci ze strany examinátora? Jsou-li diagnostikování přítomni rodiče, mohou být jich reakce a komentáře dobrým vodítkem k řešení problémů. Diagnostika dyslexie není diagnostika čtení. Diagnóza je výsledkem úvahy a syntézou poznatků různých vyšetření. Vyšetření čtení Úroveň čtenářských dovedností je kontinuum, měřené skóry jedinců vytvářejí téměř pravidelnou křivku, která dosahuje velmi nízkých i velmi vysokých hodnot. Není jasné kritérium, které by umožnilo provést dělicí čáru mezi jedinci s dyslexií a slabými čtenáři. Sledujeme základní charakteristiky čtenářského výkonu: rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění. Používány jsou standardizované texty, které mají různou obtížnost. Zkoušky čtení se provádějí jednotlivě po předcházející motivaci. Examinátor podrobně zapisuje průběh na záznamový list. Dítě čte tři minuty, zaznamenáváme počet slov přečtených v každé minutě a odčítáme počet slov přečtených chybně. Počet přečtených slov v první minutě vyjádříme čtenářským kvocientem. Rychlost slov za minutu označujeme jako sociálně únosné čtení. Je to rychlost, kdy dítě může čtením získávat nové poznatky, aniž by se nadměrně soustředilo na luštění písmen či techniku čtení, může si číst pro radost. Této rychlosti děti dosahují zpravidla na konci 2. ročníku ZS. Kromě počtu chyb zaznamenáváme kvalitu chyb a způsob čtení. Vyvozujeme z nich postup při reedukaci. Z hlediska počtu chyb považujeme za defektní čtení, když dítě čte 6-10 % slov chybně. Důležitým ukazatelem kvality čtení je porozumění čtenému textu. Hodnotíme, zda je dítě schopno samostatně vypravovat, zda odpovídá na otázky, nebo čtenému téměř nerozumí. Podrobnější informace pro poradenské pracovníky jsou uvedeny v příručce Zkouška čtení od Z. Matějčka a kol. (1987). Vzhledem k náročnosti standardizace testů není vhodné, aby s nimi pracovali učitelé nebo rodiče, protože nácvikem by texty pozbyly diagnostickou hodnotu. Nejen pro pracovníky specializovaných pracovišť, ale také pro učitele byl vypracován počítačový program Písmohrátky - diagnostika. Obsahuje zkoušky čtení s porozuměním, zkoušky vizuální diferenciace a rytmické reprodukce. Jeho autorkami jsou Jana Swierkoszová a Yveta Heyrovská. Zkouška je určena k diagnostice čtení s porozuměním na základních a speciálních školách a na dalších odborných pracovištích. Může sloužit též k hodnocení výsledků reedukace. Obrázková verze je určena pro děti předškolního věku. Program obsahuje texty pro ročník. Dítě čte text a doplňuje vynechaná slova z nabídky slov umístěných v pravé části obrazovky. Měřeny jsou dvě hodnoty, a to počet správně doplněných slov a čas, který dítě potřebovalo k přečtení textu. Výsledky je možné promítnout do grafů, ze kterých lze vyčíst řadu dalších údajů. (Swierkoszová, 1998; Swierkoszová, Heyrovská, ) Vyšetření psaní Úroveň psaní hodnotíme z hlediska grafické, pravopisné a obsahové stránky, přičemž všechny oblasti se vzájemně ovlivňují. Diagnostickými nástroji jsou: opis, přepis, diktát, volný písemný projev. Opis ukazuje grafomotorické zvládnutí tvarů písmen a jejich uspořádání ve slova, popř. věty. Opisuje-li dítě nesmyslný text, nemá možnost pomáhat si kontextem a zjišťujeme osvojení uvedené dovednosti v čisté podobě. Přepis sleduje tytéž cíle, ale navíc musí dítě zvládat vztah mezi tiskacími a psacími písmeny

8 Diktát je komplexní dovednost, která předpokládá dostatečně rozvinutou sluchovou i zrakovou percepci, grafomotoriku, znalost spojení hláska-písmeno a nejen znalost, ale též aktivní aplikaci gramatických pravidel. V poradenské praxi jsou nejčastěji používány diktáty obsahující ve zvýšené míře specifické jevy, které převažují nad jevy pravopisnými. Volné téma (sloh) ukazuje dovednost samostatného písemného vyjadřování a zároveň zvládnutí grafické a pravopisné stránky. Jako téma lze zadávat: Co rád děláš? Co se ti v poslední době povedlo? Co by sis přál? apod. Porovnáváme výsledky ve škole i na odborném pracovišti. Bereme v úvahu učební osnovy (některé alternativní směry začínají s procvičováním gramatických jevů později) a další faktory, které mohly způsobit selhávání dítěte (dlouhodobá nemoc dítěte, nebo učitele, střídání učitelů, stěhování rodiny apod.). O poruše lze uvažovat tehdy, když je určitý pravopisný jev dostatečně procvičen. Například rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek je učivem 2. ročníku, a pokud se dítě v tomto jevu dopouští chyb dříve, není to projev poruchy. Za dysortografii rovněž nelze označovat sporadický výskyt chyb, občasné chyby z nepozornosti apod. Grafická stránka písemného projevuje hodnocena v následujících ukazatelích: způsob sezení při psaní; držení psacího náčiní; pracovní tempo; tvary písmen (plynulost tahů, přítlak); velikost písmen; rychlost vybavování písmen; uspořádání na ploše. Pozor: Poruchou není stav, kdy dítě píše nečitelně, protože učitelka příliš rychle diktuje či zadává nepřiměřeně dlouhé texty. Hodnocení pravopisu. Zvládnutí pravopisu posuzujeme na základě diktátu a volného tématu, porovnáváme výkon v poradně se školními sešity. Při rozboru chyb odlišujeme tzv. specifické dysortografické chyby a chyby pravopisné. Cílem není odlišení typů chyb a jejich součet, ale především odhalování příčin chyb a jejich následné odstraňování. Při vysokém výskytu specifických dysortografických chyb (uvedeny v kapitole o projevech poruch) porovnáváme úroveň sluchové percepce, kde často spočívá příčina. Pokud zde nejsou obtíže (dítě odpovídá hbitě, bez váhání a přemýšlení), pak můžeme zjistit následující příčiny chyb. Dítě: má grafomotorické obtíže, pomalé pracovní tempo; zápasí s vybavováním tvarů písmen; zápasí s hláskovou stavbou slov; nemá vytvořený návyk diktovat si, přemýšlet nad správným tvarem; neumí rychle po sobě přečíst napsaný text, tím méně v něm vidět chyby; nemá dosud zautomatizované psaní těchto jevů; má problémy se soustředěním. Na základě zjištěných příčin volíme postupy při reedukaci. Dopouští-li se dítě mnoha pravopisných chyb, je obtížné zjistit, zda je příčinou specifická porucha psaní, nebo něco jiného. Zde je velmi důležitá diferenciální diagnóza. Hledáme odpověď na následující otázky: Umí gramatická pravidla ústně? Napíše doplňovací cvičení s mnohem menším počtem chyb? Dovede chyby v diktátech po upozornění vyhledat a zdůvodnit správný tvar? Není příčinou chyb nezvládnutí hláskové stavby slov a nedostatečný vývoj grafomotoriky? Nejsou největší obtíže při vybavení odpovídajícího pravidla? Dlouho přemýšlí nad správným pravidlem, má-li přehled gramatiky, je situace lepší. Další charakteristiky, které negativně ovlivňují výkon dítěte a mohou být jednou z příčin poruchy: poruchy vývoje řeči, nebo dokonce diagnostikovaná dysfázie, obtíže v soustředění, oslabení paměti, zvláště pak pracovní paměti, pomalé pracovní tempo. Jestliže dítě napíše v poradně diktát téměř bez chyb, zatímco školní práce se hemží chybami, lze předpokládat, že příčinou je pomalé pracovní tempo dítěte, nesoustředění, absence návyku po sobě práci kontrolovat. Reedukace zde bude jiná než v případě množství specifických chyb za všech okolností. Vyšetření matematických schopností Neexistuje jedna celistvá matematická schopnost. Je tvořena souhrnem a souhrou dílčích schopností. Proto i diagnostika musí postihovat úroveň zúčastněných psychických funkcí a dílčích dovedností, tj. rozumových schopností, řeči, percepce, pravolevé a prostorové orientace, motoriky. Na tuto část diagnostiky navazují zkoušky matematických vědomostí a dovedností, jejichž cílem je zachytit aktuální úroveň vývoje. Pro diagnostiku dyskalkulie vydala Psychodiagnostika Brno následující testy, jejich autorem je J. Novák: Barevná kalkulie (Novák, 2002). Test je určen pro jedince ve věku 7,0-10,11 let. Test obsahuje 39 úloh a jeho administrace trvá přibližně 15 minut. Kalkulie IV (Novák, 2002). Test nahrazuje předcházející vydání Kalkulie III. Je určen pro starší školní věk. Na rozdíl od předcházející verze je též barevný a administrace trvá přibližně 25 minut. Číselný trojúhelník (Novák, 1997) poskytuje doplňující informace, tj. numerický, grafický a prostorový faktor

9 Rey-Ostheriethova komplexní figura (slovenská verze Košč, Novák, 1997) je opět doplněním výše uvedených testů. Matematické schopnosti tvoří jednu speciální složku struktury inteligence. Podle Košče a dalších autorů, které cituje, do 8-9 let má všeobecná schopnost sedmkrát větší důležitost při školní úspěšnosti než matematické schopnosti. Teprve kolem 12. roku se výrazně uplatňují matematické schopnosti, přičemž však všeobecná inteligence nadále přibližně dvakrát více ovlivňuje úspěchy ve škole. Vzhledem k tomu nelze na základě inteligence usuzovat na úroveň matematických schopností, ani naopak na základě úspěšnosti v matematice nelze usuzovat na úroveň inteligence. Na základě symptomatiky vývojové dyskalkulie byl v Pedagogicko-psychologické poradně hl. m. Prahy v letech sestaven a ověřován soubor úkolů, který je používán k diagnostice. Je vhodný pro účely školy, přípravu individuálního vzdělávacího programu a přípravu reedukačních lekcí. Není však provedena jeho standardizace. a) Předčíselné představy: 1. princip klasifikace (kategorizace, třídění) - třídění prvků podle tvaru, barvy, velikosti; 2. princip seriace - uspořádání deseti proužků podle velikosti; 3. princip konzervace - porovnání množin lišících se prostorovým uspořádáním prvků - určování, je-li na dvou kartičkách stejný, nebo různý počet prvků. b) Číselné představy: 4. určování - stejně, méně, nebo více prvků; 5. řazení karet s čísly (podle velikosti do 20); 6. chápání smyslu číslovek, např.: číslo 7 - ukaž, kolik je to prstů; řekni číslo do 10 a ukaž jej na prstech; 7. rozklady čísel. c) Struktura čísla, poziční hodnota číslic v čísle: 8. čti čísla 9, 5, 3, 8, 6, 1 (dítě čte čísla v řádcích i sloupcích); 9. přečti a napiš čísla 17, 41, 71, 17 (podle věku dětí se stupňuje obtížnost, např. 308,1505, ); 10. psaní čísel podle diktátu (čísla volíme podle věku dětí): 17, 91, 308, 615, 6015, , ; 11. určování počtu jednotek, desítek v čísle; 12. orientace na číselné ose. d) Matematické operace: 13. doplňování operačních znaků: 10 2 = 8; 12 3 = 4; 3 4 = 7; 2 5 = 10; 14. chápání smyslu operací: 16 +? = 18; 20-? = 15; 12 :? = 6; 3 x? = 9; 15. sčítání a odčítání čísel s přechodem i bez přechodu přes desítku (zpaměti); 16. sériové operace: = ; = ; = atd.; 17. písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel. e) Slovní matematické operace: 18. řešení slovních úloh, které odrážejí problém vyplývající z přirozené životní situace; úkoly předříkává examinátor, dítě je opakuje a řeší (podle věku dítěte, např.: Petr má 3 Kč, Ivan 5 Kč. Kolik mají dohromady? O kolik má Ivan více?); 19. řešení obdobných úkolů jako v předcházejícím bodě, dítě čte zadání samo. f) Pokračování číselných řad: 20. 2, 4, 6,...; 1, 4, 7, 10, 13,...; 0, 1, 5, 6, 30, 31, 155,... g) Paměť: 21. sluchová paměť pro čísla - examinátor předříkává řady čísel, dítě je opakuje; 22. zraková paměť pro čísla - examinátor ukazuje řady tří a více čísel, dítě je po krátkou dobu sleduje a zpaměti opakuje. h) Orientace v čase - hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období. Pro stanovení diagnózy dyskalkulie, podezření na dyskalkulii, popř. rysy dyskalkulie jsou rozhodující následující zjištění: Které úkoly dítě ještě zvládá. Mnohem více signalizuje poruchu selhání ve snazších úkolech než v úkolech, které se právě ve škole probírají. Jestliže žák 1. ročníku nezvládá počítání s přechodem přes desítku, žák 2. ročníku násobilku atd., nemusí být příčinou dyskalkulie. Některé děti prostě potřebují delší čas k osvojení nového učiva. Z hlediska diferenciální diagnózy vylučujeme jako příčinu nižší rozumové schopnosti, nižší nadání na matematiku, didaktogenní obtíže. Zjišťování úrovně sluchového vnímání V předškolním věku lze použít Moseleyův test. Dítě má určit, zda je určitá hláska obsažena v daném slově. (Například: Slyšíš ó ve slově gól? Slyšíš n ve slově kos?) Zkouška sluchové diferenciace nesmyslných slov (autor Wepman, česká úprava Matějček) obsahuje 25 párů slov, které se liší jednou hláskou nebo jsou totožné. Například: dynt-dint, pstref- stref, šní-šní. Dítě má určit, zdaje dvojice slov stejná, či nikoli. Zkouška je určena pro děti od pěti let, ale používá se též u starších dětí při diagnostice SPU. > Poznávání první hlásky ve slově (poslední hlásky). Zkouška sluchové analýzy (viz obr. 4.1). Tuto zkoušku by měli zvládnout žáci přibližně na konci 1. ročníku. Zkouška sluchové syntézy (viz obr. 4.1). 66 6?

10 Obr. 4.1 Jméno: Zkouška sluchové analýzy a syntézy Datum narození: Datum provedení zkoušky:, Sluchová analýza Zácvik: Budu ti říkat slova. Dobře poslouchej a řekni, které hlásky slyšíš. Následují zácvičná slova. Pokud dítě nerozumí, doplníme instrukci: Která písmena napíšeme ve slově... a uvedeme další slova, např. les, volá. Zácvičná slova: pes, hůl 1. sám (sůl)* 2. vosa (ruka) 3. cibule (pojede) 4. dnes (hrad) 5. prásk (krása) 6. pravda (pračka) 7. straší (strojí) 8. smrčina (střepina) 9. čtvrtka 10. nepospíchejte (neutíkejte) Sluchová syntéza Zácvik: Budu ti říkat hlásky. Dobře poslouchej a řekni, které slovo z hlásek vznikne. Následují zácvičná slova. Nerozumí-li dítě, doplníme: Když řekneš písmena m - á - k", které slovo vznikne? Zácvičná slova: nos, pán 1. sál (mák)* 2. noha (koza) 3. koleno (rameno) 4. vlak (kluk) 5. dráha (tráva) 6. poledne (hračka) 7. stroje (střecha) 8. bratříček (prstíček) 9. čtvrtek 10. nenapodobuje (nepotřebuje) Hodnocení: správná odpověď 1 bod, nesprávná odpověď 0 bodů Celkový počet bodů: * Slova v závorce jsou alternativní. Lze je použít při následném vyšetření, které může při intenzivním nácviku následovat přibližně za měsíc. Zkoušku sluchové diferenciace smysluplných slov (obr. 4.2) vytvořila a ověřila Zelinková (2001, s. 191). Při ověřování zkoušky na různých vzorcích žáků v letech byl ve 2. ročníku průměrný počet bodů 14,8, ve 3. ročníku již 17,2 bodů. Úroveň sluchové paměti ukáže opakování slov, vět. Obr. 4.2 Jméno: Zkouška sluchové diferenciace Datum provedení zkoušky: Sluchová diferenciace Datum narození: Zácvik: Dobře poslouchej a řekni, zda jsou obě slova stejná. Pokud nejsou stejná, řekni, které hlásky ve slovech jsou jiné. Zácvičné dvojice slov: pes - les, mám - mák, sůl - sál 1. sůl - půl 2. mráz - hráz 3. Eva - Iva 4. často - čisto 5. vada - voda 6. strop - stroj 7. vítá - vítr 8. knížky - křížky 9. spála - stála 10. rozpůlí - rozpálí Hodnocení: za správné určení odlišné hlásky 2 body Celkový počet bodů: za správnou odpověď po opravě 1 bod Zjišťování úrovně zrakového vnímání Nejčastěji je používán Edfeldtův test, který je určen pro předškolní a mladší školní věk. Jeho validita z hlediska predikce dyslexie není zcela jednoznačná. Užívá se však při diagnostice dyslexií. Test obsahuje figury, které se liší podle osy v rovině horizontální či vertikální. Dítě má určovat, jestli jsou obrazce stejné, či rozdílné. Sledováním dítěte při práci a vyhodnocením chyb zjistíme další údaje: zda dítě při práci postupuje systematicky zleva doprava, nebo nahodile, zda převažují chyby v inverzích horizontálních, nebo vertikálních apod. Úroveň vizuo-motorické koordinace ukazuje test M. Frostigové

11 Zjišťování úrovně pravolevé a prostorové orientace Ke zjištění úrovně pravolevé a prostorové orientace se obvykle používá postup uvedený v Souboru specifických zkoušek, který vypracoval Z. Žlab. Zkoušky jsou publikovány v příručce J. Nováka (2002). Obsahují orientaci ve čtverci (ukaž pravý horní roh papíru, levý dolní roh...), orientaci na vlastním těle (zvedni levou ruku, ukaž pravou rukou levé oko) a orientaci na osobě sedící čelem (ukaž pravou rukou mou pravou ruku). K orientační diagnostice lze použít též obrázky, předměty umístěné v prostoru. Vyšetření řeči Výslovnost, vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu a další charakteristiky (např. zadrhávání v řeči) hodnotíme v průběhu rozhovoru s dítětem. Případný výskyt specifických poruch řeči zjistíme opakováním slovních spojení či vět: např. sušené švestky, cvičenci cvičí, nejnebezpečnéjší zvíře, nalakované lavice, lokomotiva... Pro podrobnější diagnózu lze na odborném pracovišti použít Heidelberský test řečového vývoje, který přeložila a upravila Marina Mikulajová (Grimm, Schóler, 1997). Řadu poznatků o diagnostice dyslexie u dospělých v zahraničí uvedl Václav Mertin (1998). Různí autoři používají často ty zkoušky, které se osvědčily u dětí: čtení a psaní bezesmyslných slov, počítání nebo odstraňování fonémů, odstraňování slabiky, analýza první a poslední hlásky, sémantická a fonemická fluence, rýmování, jmenování čísel a další. V Anglii jsou diagnostikovány poruchy učení i na univerzitách. V současné době používaná baterie testů obsahuje tyto části: rychlé jmenování obrázků, zkouška fonemického uvědomění, test sluchové paměti, test zpracování neverbálních i verbálních informací. V oblasti čtení se provádí čtení slov se stoupající náročností po dobu jedné minuty, čtení nesmyslných slov a čtení odborného textu, přičemž se sleduje způsob čtení, student popisuje své pocity při čtení a čtenářské strategie. Při diagnostice úrovně písemného projevu je zpracováváno volné téma po dobu pěti minut, sledován je rukopis, pravopis a obsah textu (podle Davida Pollaka, seminář Společnosti dyslexie, leden 2001). Další speciálně zaměřené zkoušky Motorika, rovnováha Z hlediska celkového vývoje dítěte hraje důležitou roli motorika, která významně ovlivňuje rozvoj percepce, řeči a tím též rozumových schopností. Z hlediska diagnostiky a další práce s dítětem sledujeme motoriku hrubou (chůze, skoky, lezení) a jemnou. Pozornost věnujeme rychlosti, přesnosti a plynulosti provádění pohybů. ADHD Diagnostice ADHD je věnována kapitola 18. Diagnostika dospívajících a dospělých V roce 1998 byly publikovány první informace o diagnostice SPU dospívajících. Pavla Cimlerová a Daniela Pokorná utvořily první baterii testů, které jsou v současné době kolektivem spolupracovníků ověřovány a standardizovány. Sledována je úroveň následujících dovedností: čtení smysluplného a nesmyslného textu, psaní podle diktátu, sluchové a zrakové percepce, koncentrace pozornosti a rozumové schopnosti

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností DYSKALKULIE - porucha matematických schopností Při řešení různých matematických úloh se uplatňují speciální matematické faktory: verbální (zadávání úloh, jejich řešení, odpovědi na otázky ve formě řeči

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 11, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Screeningový dotazník specifické poruchy učení

Screeningový dotazník specifické poruchy učení Screeningový dotazník specifické poruchy učení Přečtěte si pozorně následující tvrzení a na uvedené škále označte variantu, která Vás nejlépe vystihuje. Měl/a jste uzpůsobené podmínky konání státní maturitní

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole a Praktické škole Benešov Konopišťská 386, 256 01 Benešov E-mail: spcbenesov@seznam.cz mobil: 734357465 ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC Vážená paní

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu Specifické poruchy učení Neschopnost žáků naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod a žáci vyžadují použití jiných výukových a pracovních metod. Dyslexie Specifická porucha čtení 1.

Více

ZOOTERAPIE VSTUPNÍ DOTAZNÍK

ZOOTERAPIE VSTUPNÍ DOTAZNÍK ZOOTERAPIE VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení klienta: Datum narození klienta: Bydliště klienta: Kontakty (telefon a e-mail): Váha klienta: Zdravotní pojišťovna: Klient v současné době užívá léky proti

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: BCEH ZŠ a MŠ, Slezská 316 Slavkov - 6. ročník ČESKÝ JAZYK Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných škol. MATEMATIKA Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Péče o děti se specifickými poruchami učení v České republice Možnosti podpory na škole postupy při specifických poruchách učení.

Péče o děti se specifickými poruchami učení v České republice Možnosti podpory na škole postupy při specifických poruchách učení. Péče o děti se specifickými poruchami učení v České republice Možnosti podpory na škole postupy při specifických poruchách učení EdQ CECO BRNO 10.5.2005 PhDr. Jarmila Burešová Péče o děti se specifickými

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

ZMĚNY V ŠVP k :

ZMĚNY V ŠVP k : ZMĚNY V ŠVP k 1. 9. 2016: 1. V celém textu se používá terminologie v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb.

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb. PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb. Minimální rozsah údajů a informací pro udělení informovaného souhlasu se zařazením žáka do některé z organizačních forem vzdělávání podle 3 této

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vyučovací předmět Počty Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týna nad Vltavou. CZ.1.07/1.1.00/ Realizátor projektu: Město Týn nad Vltavou

Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týna nad Vltavou. CZ.1.07/1.1.00/ Realizátor projektu: Město Týn nad Vltavou Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týna nad Vltavou CZ.1.07/1.1.00/46.0013 Realizátor projektu: Město Týn nad Vltavou Základní cíle projektu Projekt se ve svých klíčových aktivitách

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ!

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Sluchová analýza a syntéza řeči Rozlišování slov ve větě pozor, i předložka je samostatné slovo Rozkládání slov na slabiky zkoušet i slova,

Více

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY Věra Semerádová - Alena Škaloudová OBSAH TESTOVÉ VÝSLEDKY A PROSPĚCH TESTOVÉ VÝSLEDKY, PROSPĚCH A VZDĚLÁNÍ RODIČŮ Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů podle vzdělání otce

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

V E R O N I K A H O R Á K O V Á

V E R O N I K A H O R Á K O V Á Edukace jako proces V E R O N I K A H O R Á K O V Á Náplň prezentace Vyučování a učení v tělesné výchově, motorické učení Učení a motorické učení Pedagogické základy motorického učení Obsah učiva a jeho

Více