Diagnostika specifických poruch učení (SPU)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika specifických poruch učení (SPU)"

Transkript

1 KAPITOLA 4 Diagnostika specifických poruch učení (SPU) Je třeba diagnostikovat? Nestačí s dítětem co nejlépe pracovat? Může diagnózu určit zkušený učitel? Diagnostika je východiskem výchovně-vzdělávacího procesu a především reedukace. Jejím cílem je stanovení úrovně vědomostí a dovedností, poznávacích procesů, sociálních vztahů, osobnostních charakteristik a dalších faktorů, které se podílejí na úspěchu či neúspěchu dítěte. Diagnostika prováděná na specializovaném pracovišti se liší od té, která je prováděna v běžné či specializované třídě. V podmínkách třídy je sledování žáka dlouhodobé, je ovlivněno atmosférou školy, třídy, osobností učitele. Zahrnuje i srovnání se žáky téže třídy či školy, stupeň zvládnutí požadavků daných osnovami. Specializované pracoviště je prostředím, kde lze po navázání individuálního kontaktu utvořit takové podmínky, v nichž dítě podá optimální výkon. Speciální testy zde používané umožňují porovnat žáka s populací daného věku. Závěry obou pracovišť jsou cenné za předpokladu vzájemného využití získaných poznatků ve prospěch dítěte. Podrobnější informace o diagnostice lze nalézt v knize Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program (Zelinková, 2001). Diagnózu opravňující k integraci může stanovit pouze pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálněpedagogické centrum. Závěry z vyšetření formulované jinými institucemi mohou být podkladem pro zařazení dítěte do systému speciální péče jedině po schválení výše uvedeným pracovištěm, které je garantem diagnóz. Po přidělení diagnózy je dítě zařazeno mezi handicapované jedince a následně do speciálního vzdělávacího systému (speciální třídy, školy), nebo integrováno mezi běžnou populaci. Dítěti je poskytnuta speciální péče, pracuje podle individuálního vzdělávacího programu, školský systém mu umožňuje pracovat v souladu s právními normami. Podrobné znění Směrnice k integraci (č. /' / ) a Metodického pokynu pro vzdělávání žáků se SPU (č. j / ) lze nalézt na internetových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz). 4.1 Diagnostická kritéria SPU Stanovení jasných kritérií pro diagnostiku SPU je velmi obtížné. Jejich formulování se nedaří v zahraničí ani u nás a s přibývajícími diagnózami je situace stále složitější. Počátkem devadesátých let 20. století byla patrná snaha dohodnout se na určitých kritériích, bylo publikováno několik návrhů (Mertin, Zelinková, 1993; Martincová, Mertin, Novák, 1994). Na druhé straně se objevila kritika tohoto zařazování do škatulek" s poukazem na nutnost individuálního posouzení. Následující vývoj ukázal, že stanovení kritérií je nutné, protože s přidělováním diagnózy jsou spojeny další kroky a opatření, které mají právní důsledky. Jestliže je např. u studenta střední školy diagnostikována dyslexie a dysortografie, má nárok na úpravu maturitních zkoušek. Jestliže toutéž poruchou trpí žák základní školy, nemusí absolvovat přijímací zkoušky z českého jazyka na střední školu. Diagnostická kritéria vycházejí z definice poruch, z teoretických poznatků, které objasňují jejich příčiny, projevy i průvodní znaky. Respektují školský systém, pro který jsou utvářena. Stanovit přesná kritéria není možné, protože aktuální stav dítěte je výslednicí mnoha proměnných. Jestliže je např. dítě v určitých oblastech nedostatečně zralé pro nácvik čtení, učitel tuto skutečnost nerespektuje, prohlubují se obtíže dítěte a výsledný obraz se může jevit jako porucha čtení. Odklad ve stanovení diagnózy po provedení cílených cvičení není projevem neznalosti, ale zodpovědného přístupu. Ve školním roce 2001/2002 bylo v České republice diagnostikováno 5 % integrovaných jedinců s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií. Údaje z jednotlivých regionů republiky se výrazně liší. Kolísají od 3 do 18 %. V tomto případě nelze hovořit o mírných odlišnostech daných osobností diagnostikujícího, ale o neexistujících kritériích a různých pohledech na to, co rozumíme poruchou. Každý z názorů je z určitého hlediska správný. Při benevolentním přidělení diagnózy se předpokládá, že se učitel bude dítěti individuálně věnovat, škola dostane peníze přidělené pro krytí nákladů spojených s individuální péčí. Je též lépe diagnostikovat dříve, než se objeví sekundární obtíže. Další argument říká, že čím dříve je zahájena idividuální péče o integrovaného žáka, tím jsou lepší výsledky. Ano, ale tento přístup v sobě nese několik nebezpečných momentů. Počet integrovaných dětí stoupá. Je možné zajistit kvalitní individuální péči pro 15 % populace na škole? Má význam reedukace ve skupině 10 dětí, když specializovaná třída se zřizuje již při počtu 7 dětí? Může státní rozpočet poskytovat donekonečna částku na zvyšující se počet těchto dětí? V kolika procentech má přidělení diagnózy inhibiční důsledky? Dítě nic nedělá, protože má poruchu, rodiče omlouvají neúspěchy a nedostatečnou domácí přípravu na školu poruchou, dokonce i dítě ví, co všechno nesmí dělat, protože má poruchu. Jestliže je v některých oblastech v běžných třídách 20 % a více jedinců se SPU, potom buď připustíme, že celá pětina dětské populace v České republice je handicapo

2 vaná, nebo je chyba ve způsobu výuky, nebo jsou diagnostická kritéria nejasně formulována. Každý odborník, který pracuje v této oblasti, se setkal s dítětem, kde závažná porucha byla zřejmá na první pohled. Na druhé straně jsou případy, kdy váháme, zda současný stav je projevem nezralosti, nesprávného výukového vedení, častých onemocnění dítěte, nebo nepodnětného výchovného prostředí, přičemž ve všech uvedených případech může jít o poruchu a zároveň např. nepodnětné rodinné prostředí. Metodický pokyn č. j / ve své příloze sice neuvádí diagnostická kritéria, ale alespoň požadavky na psychologické a speciálněpedagogické vyšetření. Jak bylo výše uvedeno, jednoznačná kritéria nelze stanovit a řešení lze hledat ve změně přístupu a dalším prohlubování znalostí o jedincích se SPU. Diferenciální diagnóza by měla pomoci odlišit jedince s dyslexií od jedinců s obtížemi ve čtení z jiných důvodů. Vycházíme-li z definic SPU, potom poruchy učení nejsou: obtíže, které jsou projevem celkové nezralosti, obtíže, které jsou odrazem nepodnětného rodinného prostředí či jiného sociokulturního prostředí. Nesprávné výukové vedení může rovněž vyústit v obraz poruchy. Poruchou též není prosté snížení matematických schopností, schopností učit se číst a psát. Další kroky, které přispějí k odlišení dyslektiků od čtenářů slabých z jiných důvodů: Věnovat více pozornosti předškolnímu věku. Celá řada výzkumů ukazuje, že čím dříve je zahájena cílená intervence, tím jsou lepší výsledky a také nižší finanční náklady pro stát nebo rodiče. Pracovat s dítětem podle individuálního podpůrného programu před vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně. Věnovat dítěti individuální péči dříve, než je posláno na vyšetření. V souladu s novým Metodickým pokynem vypracovat individuální podpůrný plán. Tolerovat žáky, kteří potřebují delší dobu k osvojení a automatizaci učiva. Jestliže žák v pololetí 2. ročníku nezvládá délku samohlásek, pak příčinou může být pouze nedostatečná automatizace jevu, ne porucha. I dítě výchovně zanedbané, dítě s rozumovými schopnostmi na hranicích mentální retardace může mít obtíže ve čtení. Přístup k nim je jiný a nelze na ně vztahovat postupy platné pro jedince s dyslexií. 4.2 Diskrepanční kritérium Označuje jako jedno z kritérií pro stanovení diagnózy dyslexie rozdíl mezi úrovní rozumových schopností (IQ - inteligenční kvocient) a úrovní čtení (ČQ - čtenářský kvocient). V Československu byl od počátku diagnostiky dyslexie podmínkou pro stanovení diagnózy dyslexie rozdíl přibližně bodů mezi inteligenčním a čtenářským kvocientem. Výhodou byla poměrná jednoduchost a průhlednost při stanovení diagnó- zy. Nevýhodou bylo mechanické pojetí, které v případě opomenutí dalších faktorů a pouhé redukci na měření rozumových schopností (někdy dokonce jen verbálních) a rychlosti čtení mohlo poškodit celou řadu dětí. Znevýhodněny jsou v tomto pojetí např. jedinci s diagnostikovanou dysfázií. Jejich verbální inteligenční kvocient bývá nižší než názorový a následně i celkový IQ je podstatně nižší. Tyto děti by sama porucha řeči vyřadila ze skupiny dětí s dyslexií, což je paradoxem, neboť dyslexie je porucha psané řeči. Další poznatky a výhrady k tomuto kritériu jsou uvedeny v práci Z. Matějčka (1996) a V. Pokorné (2001). Diskrepanční kritérium v zahraničí Vývoj v sedmdesátých letech 20. století byl poznamenán teorií Critschleye, který je u většiny autorů citován. Definuje dyslexii jako poruchu osvojování čtení, která se projevuje při průměrné nebo vyšší inteligenci. V roce 1977 Federální úřad v USA definoval dyslexii jako výrazný rozdíl mezi intelektuálními schopnostmi a výkonem v jedné nebo více následujících oblastí: porozumění řeči, orální řeč, čtení, psaní, matematika. Dítě nesmí být identifikováno jako dítě se SPU, je-li rozdíl mezi výkonem a intelektem primárně podmíněn zrakovým, sluchovým nebo motorickým postižením, mentální retardací, emočními problémy, znevýhodněním kulturním, ekonomickým nebo vlivy prostředí. V současné zahraniční literatuře je množství článků na toto téma. Jsou-li publikovány výsledky výzkumů, vždy je uváděno rozpětí rozumových schopností u sledovaného vzorku. Například D. Bakker (1995) ve svých výzkumech sleduje děti s IQ 86 a vyšším, R. Nicolson uvádí celkový IQ 90 a vyšší (2001). Z toho vyplývá, že rozumové schopnosti nepochybně určitou roli hrají. Z dalších autorů, kteří se na toto téma vyjadřují: K. E. Stanovitch, významný americký autor, zastánce teorie o dyslexiích jako poruchách řeči, tvrdí, že rozdíl mezi IQ a čtením není důležitý. Doporučuje přijmou širší definici obtíží ve čtení tak, aby nálepku" dostali i slabší čtenáři bez ohledu na rozumové schopnosti. L. Reid (1995) uvádí, že diskrepanční kritérium nemá význam, protože výzkumy ukazují, že v dekódování, poznávání slov a fonologické úrovni se slabí čtenáři s nižší inteligencí neliší o dyslektiků s vysokým IQ. L. Reid a Weedon (1996) prokázali, že nejlepším ukazatelem pro diagnózu dyslexie je rozdíl mezi porozuměním slyšenému a čtenému textu. T. Milles (1996) tvrdí, že IQ sice nemá význam jako globální veličina, ale pro identifikaci slabých a silných stránek dítěte a utvoření jeho profilu je nutný. V současné době je inteligence definována jako multifaktoriální charakteristika, a proto číslo IQ pozbývá na významu

3 Domnívám se, že zahraniční argumenty proti diskrepančním teoriím mají jiný cíl než přijetí tohoto kritéria u nás. Výzkumy jsou vedeny objektivně vědecky a snaží se porovnávat různé skupiny jedinců bez návaznosti v praxi. U nás otázka přijetí, nebo nepřijetí tohoto kritéria směřuje bezprostředně do praxe a odpovídá na otázku: Na koho ještě půjdou peníze, kdo může být zařazen do specializované třídy?" Následující důvod vedoucí v zahraničí k odmítnutí diskrepančního kritéria považuji za mnohem závažnější. Uvedení autoři a celá řada dalších nepovažuje za nutné zabývat se úrovní rozumových schopností, ale tyto testy nahrazují jinými testovými bateriemi. Například G.Reid uvádí desítky různých diagnostických nástrojů, kterými lze posuzovat výkony dítěte. Potom lze nahradit verbální část testu rozumových schopností testem porozumění řeči a verbální fluence. Výběr testů jemné motoriky, percepčně-motorických testů a dalších nástrojů může nahradit výsledky performačních (neverbálních) testů. Kromě toho je diagnóza dyslexií často výsledkem sledování celého týmu odborníků více profesí. Je tedy možné pouze říci (jako na jiných místech knihy), nelze přebírat izolované poznatky bez souvislostí a znalosti situace. Má diskrepanční kritérium vyřadit jedince podprůměrné a hraniční? Často se objevuje otázka, zda může být dyslexie diagnostikovaná u jedinců ve zvláštní škole. V odpovědi je třeba v prvé řadě odlišit pojem žák mentálně retardovaný a žák zvláštní školy. Na těchto školách totiž nejsou pouze jedinci s mentální retardací, ale také ti, kteří sem byli zařazení z důvodu dlouhotrvajícího neprospěchu. Z různých definic specifických poruch učení a dyslexie vyplývá, že obtíže ve čtení nejsou primárně způsobeny smyslovými vadami a mentálním postižením. Ačkoli jsou z praxe známy případy, kdy se výrazný rozdíl mezi úrovní rozumových schopností a úrovní čtení objevil též u jedinců s mentální retardací (mentálně retardovaný žák na 2. stupni ZvŠ hláskuje nebo obtížně slabikuje a výsledky v ostatních předmětech odpovídají požadavkům ročníku), neoznačujeme tyto případy v souladu s přijatou definicí jako kombinované vady, tj. mentální retardace + dyslexie. Obdobou je výskyt závažných obtíží ve čtení u žáků se smyslovými vadami. Při důsledném uplatňování diskrepančního kritéria jsou často vyřazeni jedinci podprůměrní a hraniční, další otázkou je, zda lze u těchto jedinců poruchu diagnostikovat. Je možné udělat dělicí čáru a říci, že jedinec s rozumovými schopnostmi menšími než 85 bodů (tj. 100 minus směrodatná odchylka) nemůže mít dyslexii? Tento mechanický postup nelze považovat za správný. Jedinci podprůměrní a hraniční se pohybují (v případě zhruba rovnoměrného vývoje psychických funkcí) mezi průměrnou populací a mentálně retardovanými. V naší republice nejsou výzkumy, které by ukazovaly úroveň této části populace, mapovaly jejich vývoj základních školních dovedností a na tomto základě ukazovaly, jde-li o zpomalený vývoj, nebo poruchu. Vycházíme-li z učebních osnov pro zvláštní školy, pak zjistíme, že v 1. ročníku si žáci osvojují několik písmen a prvořadá pozornost je věnována rozvoji psychických funkcí, které se podílejí na čtení. Ve 2. ročníku si žáci mají osvojit všechna písmena a teprve ve třetím ročníku čtou slova s písmenem ě, slabiky dy-di, ty-ti, ny-ni. To znamená, že jejich čtenářský vývoj ve 3. ročníku velmi zhruba odpovídá 1. ročníku ZS. V letech byl proveden průzkum týkající se úrovně čtení u žáků ZvŠ. Ve ročníku bylo vyšetřeno 415 žáků, z toho pouze 80, tj. jedna pětina, bylo na úrovni lehké mentální retardace, 204 (téměř) polovina podprůměrných, 91 průměrných a u 40 dětí údaj chyběl. Výsledky výzkumu mohou alespoň přibližně ukázat úroveň vývoje čtenářských dovedností této části populaci. Tabulka 4.1 ukazuje, jak probíhá čtenářský vývoj ve sledovaných ročnících. Tab. 4.1 Sborník SPU , s.66 tab. ročník průměr minimální počet slov maximální počet slov směrodatná odchylka průměrný sten 3. 18, , , , , , , , , , , , Z údajů je zřejmé, že rychlost čtení u žáků ZvŠ odpovídá ve srovnání s běžnou populací ročníkům o 2 a více let nižším. Není tedy pravda, že proces osvojování čtení je zcela nezávislý na rozumových schopnostech tak, jak jsou v současné době u nás diagnostikovány. Pokud bychom získané údaje převedly na stěnové normy, ještě v 5. ročníku by téměř polovina žáků četla na úrovni prvního stenu, tedy těžké poruchy. Z hlediska chybovosti by bylo možné 52 % žáků zařadit mezi jedince s dyslexií, protože se dopustili 10 % chyb a více. Obdobné výsledky byly dosaženy i v percepčních zkouškách, které tvoří součást testové baterie pro diagnostiku dyslexie. Podrobnější informace obsahuje článek Lze diagnostikovat dyslexii u žáků zvláštních škol? (Zelinková, ). Uvedený postup je pouze jedním z kroků směřujících ke zkvalitňování diagnostiky specifických poruch učení se zaměřením na podprůměrné jedince. Jestliže je dítě celkové slabé, pomalu si osvojuje nové poznatky ve všech předmětech a zároveň pomalu čte a chybuje v psaní, pak příčinou zřejmě není porucha, ale celkově slabší nadání. S tímto dítětem je třeba pracovat jako s každým jiným, ale preventivně počítat s tím, že bude potřebovat delší čas a více procvičování k osvojení nových poznatků. Ve zprávě z poradenského zařízení se potom může objevit sdělení v tom smyslu, že ve čtení 54 55

4 a psaní se objevují příznaky dyslexie a dysortografie při hraničních rozumových schopnostech, popř. obtíže ve čtení a psaní odpovídají úrovni rozumových schopností apod. Pohled do budoucnosti Izolované naše i zahraniční argumenty nedají odpověď na otázku, zda diskrepanční kritérium zachovat, nebo ne. Řešení je třeba hledat ve změně přístupu k celé problematice školských obtíží. Jedinci s dyslexií mají obtíže ve čtení, ale ne všechny obtíže ve čtení jsou dyslexie. Dyslexie je také určitý typ poruchy řeči, ale ne všechny poruchy řeči se projeví dyslexií. Při vývoji této oblasti i v současné době se diferenciální diagnóza dyslexie pohybuje v pólech dyslexie - ne dyslexie, ale slabé rozumové schopnosti. Podněty pro další úvahy a možná i praktické závěry může dát článek A. Berningerové (2001), která se problematikou vývojových poruch školního věku dlouhodobě zabývá. Diskrepanční kritérium považuje za neadekvátní nástroj, uvědomíme-li si, s jak širokým spektrem obtíží se setkáváme ve škole. Na druhé straně připouští jeho význam v historii a s určitým omezením i v současnosti. Ve své praxi rozlišuje čtyři skupiny žáků, kteří mají obtíže ve čtení. 1. Žáci s mentální retardací. Mentální retardace je globální handicap, který se neprojevuje pouze sníženou úrovní rozumových schopností, ale snížením výkonu ve všech oblastech vývoje. Jedním z projevů může být pomalé osvojování čtení a psaní, které se však projevuje společně s pomalým osvojování všech dovedností a návyků též v oblasti sociálního učení. 2. Slabí žáci. Nejsou schopni udržet tempo společně s rychlejšími vrstevníky. Školní výkon odpovídá jejich kognitivnímu vývoji. Mají také obtíže ve čtení, protože si tuto dovednost osvojují pomalu, stejně jako další dovednosti. Zákon na ně nepamatuje, často jsou posíláni na vyšetření s podezřením na poruchy učení. Příčina obtíží je však jiná. 3. Žáci se specifickou poruchou jazyka. Specifická porucha jazyka postihuje v USA přibližně 6-11 % žáků. Projevuje se ve formě receptivní, expresivní nebo smíšené. Specifická jazyková porucha znamená, že porozumění i používání řeči je pod úrovní běžnou pro daný věk. S tím jsou spojeny problémy nejen v osvojování čtení, ale v osvojování všeho, co vyžaduje ovládání jazyka. Podle Berningerové jsou tyto děti nejpostiženější skupinou amerického školského systému. Jsou zřídkakdy diagnostikovány a nedostává se jim odborné péče. 4. Žáci s dyslexií. Dyslexie je jedinou poruchou učení, kde diskrepance může identifikovat určitou etapu čtenářského vývoje na pozadí obecného vývoje. Rozdíl mezi úrovní čtení a IQ však nepostihuje podstatu dyslexie. Výzkumy prokázaly, že tyto skupiny se od sebe liší: Neurologové dovedou odlišit dyslexii a specifické poruchy jazyka na základě asymetrie planum temporale a změny ve frontálním laloku. Mozek dyslektika při čtení vykazuje mnohem více námahy než u jiné skupiny obtíží. Další výzkumy mozku potvrdily rozdíly mezi pomalými čtenáři s nízkou úrovní verbální inteligence a dyslektiky, kteří mají průměrnou a lepší verbální inteligenci a nízkou úroveň čtení. V obsáhlém článkuje citována celá řada výzkumů postihujících nejen oblast dyslexie, ale i dalších školních obtíží. Se závěry autorky lze pouze souhlasit - kvalitního diagnostického procesu se musejí zúčastnit odborníci různých profesí. Výsledky výzkumů týkajících se komplexně celého jedince s dyslexií včetně vývojového kontextu se musejí promítat do široké škály diagnostických nástrojů. Na základě diskuze je třeba sestavit manuál pro diagnostiku a reedukaci.* 4.3 Diagnostika v běžné třídě základní školy Učitel provádí pedagogickou diagnostiku se zaměřením na úroveň vědomostí i psychických funkcí, které tyto vědomosti ovlivňují. U dětí, jejichž vývoj se odchyluje od širší normy, je třeba zaměřit se na zvláštnosti, které byly uvedeny v kapitole o projevech poruch učení, a zaznamenávat je. Podrobné informace k pedagogické diagnostice jsou uvedeny v knize Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program (Zelinková, 2001). Při podezření na některou ze specifických poruch učení se učitel zaměřuje na následující oblasti: Úroveň čtení: rychlost - chyby - porozumění - chování při čtení. Psaní - rukopis: držení psacího náčiní - vybavování tvarů písmen - tvary písmen - čitelnost - úprava. Psaní - pravopis: jakých chyb se dopouští nejvíce, kdy. Počítání: neorientuje se na číselné ose - nechápe pojem číslo - zaměňuje matematické operace - zvládá učivo přibližně na úrovni... ročníku. Soustředění: soustředí se dobře - výkyvy v soustředění (kdy) - soustředí se velmi obtížně. Sluchové vnímání: dělí slova na slabiky - poznává první hlásky ve slově - rozkládá slova na hlásky - rozlišuje slabiky atd. Zrakové vnímání: bez obtíží - projevují se obtíže (rozlišování figur, reverzní figury atd.). Řeč: malá slovní zásoba - obtížně hledá vhodné výrazy - specifické poruchy řeči. * Pozn. aut.: Je možné, že manuál v současné době již existuje, článek je z roku

5 Reprodukce rytmu: zvládá - menší obtíže - nezvládá. Orientace v prostoru: bez nápadností, zvládá - menší obtíže - zvládá s obtížemi. Určování pravé a levé strany: zvládá - zvládá s obtížemi - nezvládá. Nápadnosti v chování (jaké). Postavení dítěte v kolektivu: oblíbený - celkem oblíbený - neoblíbený, stojí mimo kolektiv. Rodinné prostředí, způsob výchovy, péče o dítě, hodnotová orientace v rodině. Kromě uvedených oblastí je třeba zvažovat, jaké jsou rozumové schopnosti dítěte, jakých výkonů dosahuje v jiných předmětech. Jak je na mnoha místech knihy uvedeno, izolované obtíže nebývají příznakem poruchy. Je třeba vyloučit další příčiny, které jsou uvedeny v diferenciální diagnóze (dlouhodobá nemoc, střídání učitelů, celková nezralost). Uvedený přehled slouží pouze k základní orientaci v problémech dítěte. Podle Metodického pokynu č. j / škola vypracuje podpůrný výukový program a zajistí individuální přístup...k žákovi, u kterého se objevily významné obtíže v oblasti jazykového vzdělávání, matematiky, případně další obtíže týkající se pozornosti, soustředění, projevů hyperaktivity, impulzivity apod., s cílem podpořit školní úspěšnost žáka a předejít jeho selhávání ve výuce a rozvoji nežádoucích projevů jeho chování ještě před provedením odborného vyšetření a případným zařazením žáka do režimu speciálního vzdělávání." (Cl. 1, odst. 10) Učitel může používat metody i pomůcky určené pro jedince s poruchou ještě předtím, než byl žák vyšetřen na odborném pracovišti. Mnohdy se stává, že pouhé dočasné snížení nároků na dítě, zpomalení pracovního tempa vede ke zlepšení. 4.4 Diagnostika v 1. ročníku základní školy První ročník je klíčovým obdobím pro rozvoj osobnosti dítěte i pro formování jeho vztahu ke škole a vzdělání jako celku. Je příznivým zjištěním, že většina učitelů je seznámena s pojmem poruchy učení, zvláště pak s projevy dyslexie. Negativním rysem je přílišné zaměření pozornosti na vyhledávání dyslektiků již v prvním pololetí 1. ročníku a výzvy k návštěvě pedagogicko-psychologické poradny. Již samo podezření na poruchu vyslovené učitelem může být pro rodiče šokem. Hledají viníky postižení dítěte, věnují přehnanou pozornost oblasti, ve které se porucha projevila, obávají se o budoucnost dítěte. Není nutné vyvolávat planý poplach a rodiče strašit, na druhé straně je třeba hledat účinné formy pomoci. Je povinností učitele hledat postupy, kterými si žák může osvojit učivo, a přemýšlet, jak přispět k dozrávání funkce, která není dostatečně vyvinuta. Nestačí usoudit na základě pouhého neúspěchu ve čtení, že jde o specifickou poruchu čtení (dyslexii). Pozorování musí být zaměřeno na celou osobnost dítěte, na jeho vztahy ke spolužákům i učiteli, na vztah ke školní práci. Významný je i způsob adaptace na školu, protože teprve na základě neúspěšného individuálního působení učitele a závažnějších obtíží ve více oblastech posíláme dítě k odbornému vyšetření. V I. ročníku poruchy učení nejčastěji signalizují tyto projevy: Čtení a) Výkony žáka ve čtení jsou horší než výkony v jiných oblastech (např. matematika, všeobecná informovanost). Nápadný může být zájem o jiné činnosti, které se od čtení výrazně liší. b) Vázne spojení hláska-písmeno. Žák si dlouho nepamatuje nová písmena, zaměňuje je. c) Žák si domýšlí text nebo ho odříkává zpaměti. Při změně textu zcela selhává. d) Obtížně skládá písmena do slabik, nápadně pomalu slabikuje. e) Není schopen sledovat čtení spolužáků jednak proto, že sám nečte, ale i proto, že neudrží pozornost u jedné činnosti, nezvládne vedení očních pohybů po řádce. f) Projevuje tzv. dvojí čtení. Dítě si potichu přeříkává písmena a teprve potom vysloví slovo nahlas. (Takový návyk u většiny dětí vymizí. U dyslektiků přetrvává do vyšších ročníků a je brzdou plynulému čtení.) g) Zcela uniká obsah přečteného textu. Žák neví, co četl, nechápe napsané pokyny, ani jsou-li snadné. Psaní a) Držení psacího náčiní je křečovité nebo nesprávné. b) Dítě tlačí na psací náčiní, není schopno provádět plynulé tahy. c) Obtížně si pamatuje a napodobuje tvary písmen. d) Písmo je neurovnané, kostrbaté, tvary písmen jsou téměř nečitelné. e) Písmena jsou nestejně veliká. Přepisování je neúčinné. Mnohdy se stává, že přepisovaný úkol je horší než úkol původní. f) V diktovaných slabikách či slovech dítě píše pouze některá písmena, většinou ta, která jsou zvukově výrazná, nebo ta, která si pamatuje. Matematika a) Dítě nemá utvořené předčíselné představy. Neumí použít pojmy větší-menší, delší-kratší, více-méně atd. b) Neumí třídit předměty podle daného znaku (např. trojúhelníky a čtverce), řadit prvky podle velikosti. b) Obtížně se orientuje v prostoru (nahoře-dole, vpředu-vzadu, první-poslední)

6 c) Nezvládá spojení: počet prvků-číslice d) Stále počítá předměty po jedné. e) Nepamatuje si číslice, má obtíže při čtení číslic. f) Není schopno psát číslice podle diktátu, zapomíná je. Další obtíže Následující potíže se projevují spolu s poruchami učení, ačkoli s nimi zdánlivě nesouvisejí. Většinou však jsou jednou z celého řetězce příčin. a) Dítě se obtížně soustředí, často vyrušuje, je neklidné, u každé činnosti vydrží jen krátkou dobu. b) Sluchové vnímání je na velmi nízké úrovni. Žák není schopen rozložit slovo na hlásky a z daných hlásek slovo složit. Mohou se objevovat i případy, kdy žák nepozná první a poslední hlásku ve slově, nerozdělí slovo na slabiky, nepozná, zda slova lišící se jednou hláskou jsou stejná, či ne (míč-meč, koš-kos). c) V oblasti zrakového vnímání obtížně rozlišuje shody a rozdíly na obrázcích, nepřesně vnímá detaily. Pozor! Záměny písmen /j-ájsou vývojovým jevem a objevují se téměř u všech začínajících čtenářů, stejně jako záměny m-n, a-e a další. Nelze tuto chybu považovat za typický projev dyslexie. Je však pravda, že uvedená písmena zaměňují dyslektici mnohem déle a ve zvýšené míře. d) Řeč může být nápadná malou slovní zásobou, obtížemi ve vyjadřování i nedostatečně rozvinutým jazykovým citem (např. dva auta, dědeček přišla). Děti obtížně vyslovují slova typu lokomotiva, nejbezpečnější, sešity, cvičky, hodiny, ačkoliv izolované hlásky vysloví. e) Obtíže při vnímání a reprodukci rytmu se projevují neschopností vytleskávat či vyťukávat rytmus, pohybovat se v daném rytmu (pochod, klus, cvičení), udržovat rytmus při zpěvu. f) Poruchy orientace v prostoru se projevují při určování pozic první, poslední, vpředu, vzadu nejen při matematice, ale např. i při tělesné výchově a v dalších činnostech. g) Poruchy orientace v pojmech vpravo-vlevo se projevují při určování pravé a levé strany nejen na sobě ale i v prostoru. Tyto pojmy by děti měly zvládnout v 1. ročníku. Jestliže ne, je třeba dovednost cvičit. Menší obtíže se mohou objevovat až do osmi let. h) Průvodním jevem specifických poruch učení může být i zdánlivě nepochopitelné chování. Dominuje v něm snaha prosadit se v jiné činnosti než v té, kde je porucha. Projevuje se zvýšenou aktivitou v jiných předmětech, ale i nevhodným upozorňováním na sebe sama (např. šaškování, žalování). Pro dítě může být charakteristická i snaha vyhnout se neúspěchu, která se projevuje stálým napětím a strachem, apatií, nezájmem o dění ve třídě, či dokonce lhaním, útěkem do nemoci, podvody. Výše uvedené obtíže se mohou projevovat ve větší či menší míře, v nejrůznějších kombinacích. Čím závažnější jsou obtíže, tím větší je pravděpodobnost, že jde o poruchu učení, jejíž odstranění vyžaduje speciální vyšetření a nápravné postupy používané na odborném pracovišti. Ne všechny počáteční neúspěchy ve čtení a psaní jsou projevem dyslexie, dysgrafie či dyskalkulie. Vysoké procento dětí, u nichž je v některých oblastech republiky diagnostikována porucha, naznačuje, že příčinou obtíží zřejmě nebude ve všech případech specifická porucha čtení. Může to být též nedostatečně osvojená metodika vyučování počátečnímu čtení, nerespektování individuálního vývoje dětí, spěch a další příčiny. Následující škála pro hodnocení dovednosti číst a psát v první třídě je zaměřena nejen na diagnostiku silných a slabých míst ve vývoji čtenářských dovedností dětí, ale též na diagnostiku práce učitele v 1. ročníku. Autorem škály je Alice Inizan a Denis Bartout, pro český jazyk ji upravila B. Lazarová (2003). Skála se aplikuje v březnu a červnu v 1. ročníku a tvoří ji 11 úkolů, které lze zadávat skupinově. Oblast 1: Synkretická oblast, resp. rozpoznávání a identifikace podobných slov 1. zkouška: Dítě má přiřadit předepsané slovo k nakreslenému obrázku (14 úkolů). 2. zkouška: Dítě má nakreslit obrázek k předepsanému slovu (8 úkolů). Oblast 2: Fonologická analýza podobných slov 3. zkouška: Dítě má rozlišit, ve kterých slovech slyší stejnou slabiku (6 úkolů). Příklad: minuta, domino, maminka, umíme, velmi 4. zkouška: Dítě má správně vyznačit chybějící část slova (6 úkolů). Příklad: Předepsané slabiky: ba - ne - mi - si - do - sou. Slova k doplnění: ry, ma nka atd. 5. zkouška: Dítě má mezi 20 podobnými slabikami vyhledat ty, které učitel přečte, a máje označit postupně čísly 1-9 (9 úkolů - přečtených slabik). 6. zkouška: Ve 12 čtvercích jsou předepsána vždy čtyři podobná slova. Dítě má za úkol najít a podtrhnout to slovo z předepsané čtveřice, které učitel přečte (12 úkolů - 12 čtverců). Oblast 3: Syntéza podobných slov 7. zkouška: Dítě má za úkol vytvořit co nejvíce slov z předepsaných slabik. 8. zkouška: Dítě má za úkol vytvořit slovo z předepsaných slabik a dokončit jím započatou větu (3 věty). Příklad: bou - ne - za - fi - dy - la - ba. Pes zalezl do. Oblast 4: Psaní (pravopis a porozumění psanému textu) 9. zkouška: Dítě má za úkol napsat slovo podle předkreslených obrázků (15 obrázků). 10. zkouška: Dítě má za úkol volně dokončit započatou větu (6 vět). Příklad: Nemohu spát

7 11. zkouška: Dítě má nakreslit pohlednici". Ta je popsána několika větami. Příklad: Po moři pluje loďka s napnutými plachtami. Na jejím stožáru vlaje vlajka. Nad loďkou poletuje pták. Ve vodě plavou tři rybky... atd. Uvedená zkouška umožňuje učiteli volit vhodné postupy a místo patologizace obtíží", které podle Lazarové (2003) vedou k označování dyslexie a dysgrafie u dětí, jimž nebyla na začátku výuky čtení věnována patřičná pozornost, nabídnout účinnou pomoc. 4.5 Diagnostika na odborném pracovišti Garantem diagnostiky specifických poruch učení jsou v současné době pedagogickopsychologické poradny nebo speciálněpedagogická centra. Ke komplexní diagnostice je nutná spolupráce psychologa, speciálního pedagoga nebo pro tento účel odborně připraveného pedagoga, sociální pracovnice, popř. dalších specialistů (odborní lékaři). Při stanovení diagnózy se bere v úvahu zpráva školy, kterou dítě navštěvuje. Psychodiagnostika Brno vydala již podruhé příručku J. Nováka Diagnostika specifických poruch učení (2002). Jak z požadavků na vyšetření vyplývá, psycholog zjištuje úroveň verbální a neverbální inteligence se zaměřením na rozbor nerovnoměrných výkonů žáka. Ze struktury inteligence lze odvodit některá doporučení pro reedukaci či lepší přístup k žákovi a pochopení jeho obtíží. (Novák, Smutná, 1996) Součástí diagnostiky je anamnéza zaměřená na dítě, sourozence i rodiče. Obvykle ji vypracuje sociální pracovnice. K nejdůležitějším údajům patří zjištění o výskytu podobných obtíží v rodině, údaje o průběhu těhotenství a porodu, onemocněních, která prodělalo (zvláště horečnatá onemocnění), dále údaje o vývoji řeči, motoriky, zájmech dítěte atd. V průběhu vyšetření sledujeme chování dítěte. Jakým způsobem úkoly řeší? Jaký je efekt pomoci ze strany examinátora? Jsou-li diagnostikování přítomni rodiče, mohou být jich reakce a komentáře dobrým vodítkem k řešení problémů. Diagnostika dyslexie není diagnostika čtení. Diagnóza je výsledkem úvahy a syntézou poznatků různých vyšetření. Vyšetření čtení Úroveň čtenářských dovedností je kontinuum, měřené skóry jedinců vytvářejí téměř pravidelnou křivku, která dosahuje velmi nízkých i velmi vysokých hodnot. Není jasné kritérium, které by umožnilo provést dělicí čáru mezi jedinci s dyslexií a slabými čtenáři. Sledujeme základní charakteristiky čtenářského výkonu: rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění. Používány jsou standardizované texty, které mají různou obtížnost. Zkoušky čtení se provádějí jednotlivě po předcházející motivaci. Examinátor podrobně zapisuje průběh na záznamový list. Dítě čte tři minuty, zaznamenáváme počet slov přečtených v každé minutě a odčítáme počet slov přečtených chybně. Počet přečtených slov v první minutě vyjádříme čtenářským kvocientem. Rychlost slov za minutu označujeme jako sociálně únosné čtení. Je to rychlost, kdy dítě může čtením získávat nové poznatky, aniž by se nadměrně soustředilo na luštění písmen či techniku čtení, může si číst pro radost. Této rychlosti děti dosahují zpravidla na konci 2. ročníku ZS. Kromě počtu chyb zaznamenáváme kvalitu chyb a způsob čtení. Vyvozujeme z nich postup při reedukaci. Z hlediska počtu chyb považujeme za defektní čtení, když dítě čte 6-10 % slov chybně. Důležitým ukazatelem kvality čtení je porozumění čtenému textu. Hodnotíme, zda je dítě schopno samostatně vypravovat, zda odpovídá na otázky, nebo čtenému téměř nerozumí. Podrobnější informace pro poradenské pracovníky jsou uvedeny v příručce Zkouška čtení od Z. Matějčka a kol. (1987). Vzhledem k náročnosti standardizace testů není vhodné, aby s nimi pracovali učitelé nebo rodiče, protože nácvikem by texty pozbyly diagnostickou hodnotu. Nejen pro pracovníky specializovaných pracovišť, ale také pro učitele byl vypracován počítačový program Písmohrátky - diagnostika. Obsahuje zkoušky čtení s porozuměním, zkoušky vizuální diferenciace a rytmické reprodukce. Jeho autorkami jsou Jana Swierkoszová a Yveta Heyrovská. Zkouška je určena k diagnostice čtení s porozuměním na základních a speciálních školách a na dalších odborných pracovištích. Může sloužit též k hodnocení výsledků reedukace. Obrázková verze je určena pro děti předškolního věku. Program obsahuje texty pro ročník. Dítě čte text a doplňuje vynechaná slova z nabídky slov umístěných v pravé části obrazovky. Měřeny jsou dvě hodnoty, a to počet správně doplněných slov a čas, který dítě potřebovalo k přečtení textu. Výsledky je možné promítnout do grafů, ze kterých lze vyčíst řadu dalších údajů. (Swierkoszová, 1998; Swierkoszová, Heyrovská, ) Vyšetření psaní Úroveň psaní hodnotíme z hlediska grafické, pravopisné a obsahové stránky, přičemž všechny oblasti se vzájemně ovlivňují. Diagnostickými nástroji jsou: opis, přepis, diktát, volný písemný projev. Opis ukazuje grafomotorické zvládnutí tvarů písmen a jejich uspořádání ve slova, popř. věty. Opisuje-li dítě nesmyslný text, nemá možnost pomáhat si kontextem a zjišťujeme osvojení uvedené dovednosti v čisté podobě. Přepis sleduje tytéž cíle, ale navíc musí dítě zvládat vztah mezi tiskacími a psacími písmeny

8 Diktát je komplexní dovednost, která předpokládá dostatečně rozvinutou sluchovou i zrakovou percepci, grafomotoriku, znalost spojení hláska-písmeno a nejen znalost, ale též aktivní aplikaci gramatických pravidel. V poradenské praxi jsou nejčastěji používány diktáty obsahující ve zvýšené míře specifické jevy, které převažují nad jevy pravopisnými. Volné téma (sloh) ukazuje dovednost samostatného písemného vyjadřování a zároveň zvládnutí grafické a pravopisné stránky. Jako téma lze zadávat: Co rád děláš? Co se ti v poslední době povedlo? Co by sis přál? apod. Porovnáváme výsledky ve škole i na odborném pracovišti. Bereme v úvahu učební osnovy (některé alternativní směry začínají s procvičováním gramatických jevů později) a další faktory, které mohly způsobit selhávání dítěte (dlouhodobá nemoc dítěte, nebo učitele, střídání učitelů, stěhování rodiny apod.). O poruše lze uvažovat tehdy, když je určitý pravopisný jev dostatečně procvičen. Například rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek je učivem 2. ročníku, a pokud se dítě v tomto jevu dopouští chyb dříve, není to projev poruchy. Za dysortografii rovněž nelze označovat sporadický výskyt chyb, občasné chyby z nepozornosti apod. Grafická stránka písemného projevuje hodnocena v následujících ukazatelích: způsob sezení při psaní; držení psacího náčiní; pracovní tempo; tvary písmen (plynulost tahů, přítlak); velikost písmen; rychlost vybavování písmen; uspořádání na ploše. Pozor: Poruchou není stav, kdy dítě píše nečitelně, protože učitelka příliš rychle diktuje či zadává nepřiměřeně dlouhé texty. Hodnocení pravopisu. Zvládnutí pravopisu posuzujeme na základě diktátu a volného tématu, porovnáváme výkon v poradně se školními sešity. Při rozboru chyb odlišujeme tzv. specifické dysortografické chyby a chyby pravopisné. Cílem není odlišení typů chyb a jejich součet, ale především odhalování příčin chyb a jejich následné odstraňování. Při vysokém výskytu specifických dysortografických chyb (uvedeny v kapitole o projevech poruch) porovnáváme úroveň sluchové percepce, kde často spočívá příčina. Pokud zde nejsou obtíže (dítě odpovídá hbitě, bez váhání a přemýšlení), pak můžeme zjistit následující příčiny chyb. Dítě: má grafomotorické obtíže, pomalé pracovní tempo; zápasí s vybavováním tvarů písmen; zápasí s hláskovou stavbou slov; nemá vytvořený návyk diktovat si, přemýšlet nad správným tvarem; neumí rychle po sobě přečíst napsaný text, tím méně v něm vidět chyby; nemá dosud zautomatizované psaní těchto jevů; má problémy se soustředěním. Na základě zjištěných příčin volíme postupy při reedukaci. Dopouští-li se dítě mnoha pravopisných chyb, je obtížné zjistit, zda je příčinou specifická porucha psaní, nebo něco jiného. Zde je velmi důležitá diferenciální diagnóza. Hledáme odpověď na následující otázky: Umí gramatická pravidla ústně? Napíše doplňovací cvičení s mnohem menším počtem chyb? Dovede chyby v diktátech po upozornění vyhledat a zdůvodnit správný tvar? Není příčinou chyb nezvládnutí hláskové stavby slov a nedostatečný vývoj grafomotoriky? Nejsou největší obtíže při vybavení odpovídajícího pravidla? Dlouho přemýšlí nad správným pravidlem, má-li přehled gramatiky, je situace lepší. Další charakteristiky, které negativně ovlivňují výkon dítěte a mohou být jednou z příčin poruchy: poruchy vývoje řeči, nebo dokonce diagnostikovaná dysfázie, obtíže v soustředění, oslabení paměti, zvláště pak pracovní paměti, pomalé pracovní tempo. Jestliže dítě napíše v poradně diktát téměř bez chyb, zatímco školní práce se hemží chybami, lze předpokládat, že příčinou je pomalé pracovní tempo dítěte, nesoustředění, absence návyku po sobě práci kontrolovat. Reedukace zde bude jiná než v případě množství specifických chyb za všech okolností. Vyšetření matematických schopností Neexistuje jedna celistvá matematická schopnost. Je tvořena souhrnem a souhrou dílčích schopností. Proto i diagnostika musí postihovat úroveň zúčastněných psychických funkcí a dílčích dovedností, tj. rozumových schopností, řeči, percepce, pravolevé a prostorové orientace, motoriky. Na tuto část diagnostiky navazují zkoušky matematických vědomostí a dovedností, jejichž cílem je zachytit aktuální úroveň vývoje. Pro diagnostiku dyskalkulie vydala Psychodiagnostika Brno následující testy, jejich autorem je J. Novák: Barevná kalkulie (Novák, 2002). Test je určen pro jedince ve věku 7,0-10,11 let. Test obsahuje 39 úloh a jeho administrace trvá přibližně 15 minut. Kalkulie IV (Novák, 2002). Test nahrazuje předcházející vydání Kalkulie III. Je určen pro starší školní věk. Na rozdíl od předcházející verze je též barevný a administrace trvá přibližně 25 minut. Číselný trojúhelník (Novák, 1997) poskytuje doplňující informace, tj. numerický, grafický a prostorový faktor

9 Rey-Ostheriethova komplexní figura (slovenská verze Košč, Novák, 1997) je opět doplněním výše uvedených testů. Matematické schopnosti tvoří jednu speciální složku struktury inteligence. Podle Košče a dalších autorů, které cituje, do 8-9 let má všeobecná schopnost sedmkrát větší důležitost při školní úspěšnosti než matematické schopnosti. Teprve kolem 12. roku se výrazně uplatňují matematické schopnosti, přičemž však všeobecná inteligence nadále přibližně dvakrát více ovlivňuje úspěchy ve škole. Vzhledem k tomu nelze na základě inteligence usuzovat na úroveň matematických schopností, ani naopak na základě úspěšnosti v matematice nelze usuzovat na úroveň inteligence. Na základě symptomatiky vývojové dyskalkulie byl v Pedagogicko-psychologické poradně hl. m. Prahy v letech sestaven a ověřován soubor úkolů, který je používán k diagnostice. Je vhodný pro účely školy, přípravu individuálního vzdělávacího programu a přípravu reedukačních lekcí. Není však provedena jeho standardizace. a) Předčíselné představy: 1. princip klasifikace (kategorizace, třídění) - třídění prvků podle tvaru, barvy, velikosti; 2. princip seriace - uspořádání deseti proužků podle velikosti; 3. princip konzervace - porovnání množin lišících se prostorovým uspořádáním prvků - určování, je-li na dvou kartičkách stejný, nebo různý počet prvků. b) Číselné představy: 4. určování - stejně, méně, nebo více prvků; 5. řazení karet s čísly (podle velikosti do 20); 6. chápání smyslu číslovek, např.: číslo 7 - ukaž, kolik je to prstů; řekni číslo do 10 a ukaž jej na prstech; 7. rozklady čísel. c) Struktura čísla, poziční hodnota číslic v čísle: 8. čti čísla 9, 5, 3, 8, 6, 1 (dítě čte čísla v řádcích i sloupcích); 9. přečti a napiš čísla 17, 41, 71, 17 (podle věku dětí se stupňuje obtížnost, např. 308,1505, ); 10. psaní čísel podle diktátu (čísla volíme podle věku dětí): 17, 91, 308, 615, 6015, , ; 11. určování počtu jednotek, desítek v čísle; 12. orientace na číselné ose. d) Matematické operace: 13. doplňování operačních znaků: 10 2 = 8; 12 3 = 4; 3 4 = 7; 2 5 = 10; 14. chápání smyslu operací: 16 +? = 18; 20-? = 15; 12 :? = 6; 3 x? = 9; 15. sčítání a odčítání čísel s přechodem i bez přechodu přes desítku (zpaměti); 16. sériové operace: = ; = ; = atd.; 17. písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel. e) Slovní matematické operace: 18. řešení slovních úloh, které odrážejí problém vyplývající z přirozené životní situace; úkoly předříkává examinátor, dítě je opakuje a řeší (podle věku dítěte, např.: Petr má 3 Kč, Ivan 5 Kč. Kolik mají dohromady? O kolik má Ivan více?); 19. řešení obdobných úkolů jako v předcházejícím bodě, dítě čte zadání samo. f) Pokračování číselných řad: 20. 2, 4, 6,...; 1, 4, 7, 10, 13,...; 0, 1, 5, 6, 30, 31, 155,... g) Paměť: 21. sluchová paměť pro čísla - examinátor předříkává řady čísel, dítě je opakuje; 22. zraková paměť pro čísla - examinátor ukazuje řady tří a více čísel, dítě je po krátkou dobu sleduje a zpaměti opakuje. h) Orientace v čase - hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období. Pro stanovení diagnózy dyskalkulie, podezření na dyskalkulii, popř. rysy dyskalkulie jsou rozhodující následující zjištění: Které úkoly dítě ještě zvládá. Mnohem více signalizuje poruchu selhání ve snazších úkolech než v úkolech, které se právě ve škole probírají. Jestliže žák 1. ročníku nezvládá počítání s přechodem přes desítku, žák 2. ročníku násobilku atd., nemusí být příčinou dyskalkulie. Některé děti prostě potřebují delší čas k osvojení nového učiva. Z hlediska diferenciální diagnózy vylučujeme jako příčinu nižší rozumové schopnosti, nižší nadání na matematiku, didaktogenní obtíže. Zjišťování úrovně sluchového vnímání V předškolním věku lze použít Moseleyův test. Dítě má určit, zda je určitá hláska obsažena v daném slově. (Například: Slyšíš ó ve slově gól? Slyšíš n ve slově kos?) Zkouška sluchové diferenciace nesmyslných slov (autor Wepman, česká úprava Matějček) obsahuje 25 párů slov, které se liší jednou hláskou nebo jsou totožné. Například: dynt-dint, pstref- stref, šní-šní. Dítě má určit, zdaje dvojice slov stejná, či nikoli. Zkouška je určena pro děti od pěti let, ale používá se též u starších dětí při diagnostice SPU. > Poznávání první hlásky ve slově (poslední hlásky). Zkouška sluchové analýzy (viz obr. 4.1). Tuto zkoušku by měli zvládnout žáci přibližně na konci 1. ročníku. Zkouška sluchové syntézy (viz obr. 4.1). 66 6?

10 Obr. 4.1 Jméno: Zkouška sluchové analýzy a syntézy Datum narození: Datum provedení zkoušky:, Sluchová analýza Zácvik: Budu ti říkat slova. Dobře poslouchej a řekni, které hlásky slyšíš. Následují zácvičná slova. Pokud dítě nerozumí, doplníme instrukci: Která písmena napíšeme ve slově... a uvedeme další slova, např. les, volá. Zácvičná slova: pes, hůl 1. sám (sůl)* 2. vosa (ruka) 3. cibule (pojede) 4. dnes (hrad) 5. prásk (krása) 6. pravda (pračka) 7. straší (strojí) 8. smrčina (střepina) 9. čtvrtka 10. nepospíchejte (neutíkejte) Sluchová syntéza Zácvik: Budu ti říkat hlásky. Dobře poslouchej a řekni, které slovo z hlásek vznikne. Následují zácvičná slova. Nerozumí-li dítě, doplníme: Když řekneš písmena m - á - k", které slovo vznikne? Zácvičná slova: nos, pán 1. sál (mák)* 2. noha (koza) 3. koleno (rameno) 4. vlak (kluk) 5. dráha (tráva) 6. poledne (hračka) 7. stroje (střecha) 8. bratříček (prstíček) 9. čtvrtek 10. nenapodobuje (nepotřebuje) Hodnocení: správná odpověď 1 bod, nesprávná odpověď 0 bodů Celkový počet bodů: * Slova v závorce jsou alternativní. Lze je použít při následném vyšetření, které může při intenzivním nácviku následovat přibližně za měsíc. Zkoušku sluchové diferenciace smysluplných slov (obr. 4.2) vytvořila a ověřila Zelinková (2001, s. 191). Při ověřování zkoušky na různých vzorcích žáků v letech byl ve 2. ročníku průměrný počet bodů 14,8, ve 3. ročníku již 17,2 bodů. Úroveň sluchové paměti ukáže opakování slov, vět. Obr. 4.2 Jméno: Zkouška sluchové diferenciace Datum provedení zkoušky: Sluchová diferenciace Datum narození: Zácvik: Dobře poslouchej a řekni, zda jsou obě slova stejná. Pokud nejsou stejná, řekni, které hlásky ve slovech jsou jiné. Zácvičné dvojice slov: pes - les, mám - mák, sůl - sál 1. sůl - půl 2. mráz - hráz 3. Eva - Iva 4. často - čisto 5. vada - voda 6. strop - stroj 7. vítá - vítr 8. knížky - křížky 9. spála - stála 10. rozpůlí - rozpálí Hodnocení: za správné určení odlišné hlásky 2 body Celkový počet bodů: za správnou odpověď po opravě 1 bod Zjišťování úrovně zrakového vnímání Nejčastěji je používán Edfeldtův test, který je určen pro předškolní a mladší školní věk. Jeho validita z hlediska predikce dyslexie není zcela jednoznačná. Užívá se však při diagnostice dyslexií. Test obsahuje figury, které se liší podle osy v rovině horizontální či vertikální. Dítě má určovat, jestli jsou obrazce stejné, či rozdílné. Sledováním dítěte při práci a vyhodnocením chyb zjistíme další údaje: zda dítě při práci postupuje systematicky zleva doprava, nebo nahodile, zda převažují chyby v inverzích horizontálních, nebo vertikálních apod. Úroveň vizuo-motorické koordinace ukazuje test M. Frostigové

11 Zjišťování úrovně pravolevé a prostorové orientace Ke zjištění úrovně pravolevé a prostorové orientace se obvykle používá postup uvedený v Souboru specifických zkoušek, který vypracoval Z. Žlab. Zkoušky jsou publikovány v příručce J. Nováka (2002). Obsahují orientaci ve čtverci (ukaž pravý horní roh papíru, levý dolní roh...), orientaci na vlastním těle (zvedni levou ruku, ukaž pravou rukou levé oko) a orientaci na osobě sedící čelem (ukaž pravou rukou mou pravou ruku). K orientační diagnostice lze použít též obrázky, předměty umístěné v prostoru. Vyšetření řeči Výslovnost, vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu a další charakteristiky (např. zadrhávání v řeči) hodnotíme v průběhu rozhovoru s dítětem. Případný výskyt specifických poruch řeči zjistíme opakováním slovních spojení či vět: např. sušené švestky, cvičenci cvičí, nejnebezpečnéjší zvíře, nalakované lavice, lokomotiva... Pro podrobnější diagnózu lze na odborném pracovišti použít Heidelberský test řečového vývoje, který přeložila a upravila Marina Mikulajová (Grimm, Schóler, 1997). Řadu poznatků o diagnostice dyslexie u dospělých v zahraničí uvedl Václav Mertin (1998). Různí autoři používají často ty zkoušky, které se osvědčily u dětí: čtení a psaní bezesmyslných slov, počítání nebo odstraňování fonémů, odstraňování slabiky, analýza první a poslední hlásky, sémantická a fonemická fluence, rýmování, jmenování čísel a další. V Anglii jsou diagnostikovány poruchy učení i na univerzitách. V současné době používaná baterie testů obsahuje tyto části: rychlé jmenování obrázků, zkouška fonemického uvědomění, test sluchové paměti, test zpracování neverbálních i verbálních informací. V oblasti čtení se provádí čtení slov se stoupající náročností po dobu jedné minuty, čtení nesmyslných slov a čtení odborného textu, přičemž se sleduje způsob čtení, student popisuje své pocity při čtení a čtenářské strategie. Při diagnostice úrovně písemného projevu je zpracováváno volné téma po dobu pěti minut, sledován je rukopis, pravopis a obsah textu (podle Davida Pollaka, seminář Společnosti dyslexie, leden 2001). Další speciálně zaměřené zkoušky Motorika, rovnováha Z hlediska celkového vývoje dítěte hraje důležitou roli motorika, která významně ovlivňuje rozvoj percepce, řeči a tím též rozumových schopností. Z hlediska diagnostiky a další práce s dítětem sledujeme motoriku hrubou (chůze, skoky, lezení) a jemnou. Pozornost věnujeme rychlosti, přesnosti a plynulosti provádění pohybů. ADHD Diagnostice ADHD je věnována kapitola 18. Diagnostika dospívajících a dospělých V roce 1998 byly publikovány první informace o diagnostice SPU dospívajících. Pavla Cimlerová a Daniela Pokorná utvořily první baterii testů, které jsou v současné době kolektivem spolupracovníků ověřovány a standardizovány. Sledována je úroveň následujících dovedností: čtení smysluplného a nesmyslného textu, psaní podle diktátu, sluchové a zrakové percepce, koncentrace pozornosti a rozumové schopnosti

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003.

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003. Diagnostika specifických poruch učení - vývojových poruch - a doporučené postupy náprav (metodický materiál pro učitele a rodiče) Indikátor : 04.33.10. CP,,Poruchy učení je termín označující heterogenní

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ INTEGRACE ŽÁKŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Více

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Hana Čamborová

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Hana Čamborová Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Mgr. Hana Čamborová Hranice 2011 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Metodické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Činnostně orientovaná výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce:

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování Specifické poruchy učení a chování PaedDr. Drahomíra Jucovičová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. (Matějček 1993)

Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. (Matějček 1993) SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dana Brožová

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Specifické poruchy učení a chování na 1. stupni ZŠ se zaměřením na dyslexii

Specifické poruchy učení a chování na 1. stupni ZŠ se zaměřením na dyslexii Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Specifické poruchy

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝUKA Č ESKÉHO JAZYKA U DĚ TÍ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČ ENÍ MGR. RADANA METELKOVÁ SVOBODOVÁ OSTRAVA 2005 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod... 3 1. Specifické poruchy

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

Speciální. pedagogika. v praxi. v praxi

Speciální. pedagogika. v praxi. v praxi pe agogika Markéta Šauerová Klára Špačková Eva Nechlebová Speciální pedagogika v praxi Speciální pedagogika v praxi Komplexní péče o děti se SPUCH (Komplexní péče o děti se SPUCH) Diagnostika a současný

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA SOŠ A SOU, MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 762

KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA SOŠ A SOU, MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 762 KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA SOŠ A SOU, MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 762 1 vypracovala: Mgr. Lenka Wenzelová výchovná poradkyně 2 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Podle nového školského

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. (Cooperation with the study centre Basic and an elementary school in teaching English of dyslexic students)

DIPLOMOVÁ PRÁCE. (Cooperation with the study centre Basic and an elementary school in teaching English of dyslexic students) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie DIPLOMOVÁ PRÁCE Spolupráce studijního centra Basic a běžné základní školy při výuce angličtiny u dyslektiků

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

1 Základní problematika specifických poruch učení

1 Základní problematika specifických poruch učení 1 Základní problematika specifických poruch učení Klíčová slova: specifické poruchy učení, jedinec se specifickou poruchou učení, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, centrální nervový systém, dyslexie,

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH

VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Vypracovala: Mgr. Jana Nováková SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy se u takto postižených jedinců

Více

školní docházky, nebo předčasný nástup do školy?

školní docházky, nebo předčasný nástup do školy? C 1.8 1 Odklady povinné školní docházky M G R. R E N A T A L E Ž A L O V Á, P R A H A? Jaký je rozdíl mezi školní připraveností a školní zralostí?? Přináší větší riziko bezdůvodný odklad školní docházky,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová

Více