Mgr. Alžběta Kryštofová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Alžběta Kryštofová"

Transkript

1 JAK MLUVIT ZDRAVĚ metodické materiály Mgr. Alžběta Kryštofová

2 Obsah Úvod do logopedie... 4 Myšlenková mapa rétoriky... 8 Dechová cvičení... 9 Cvičení na regulaci tempa řeči Cvičení na regulaci čelistního úhlu Obsahová stránka jazyka Černobílý svět Rozvoj slovní zásoby Černokněžník Interview Řeč a výslovnost Modelína a žvýkačka Samohlásková řeč Sluch a jak o něj pečovat Naslouchání Sluchová paměť Rytmizace, vnímání rytmu Sluchové pexeso Hlasová hygiena Mějte pootevřenou hlasivkovou štěrbinu Zdůrazňujte změnou výšky Mluvte pomalu a vyslovujte co nejzřetelněji Hlídejte si tempo řeči Dbejte na obsah sdělení Dávejte pozor na polohu jazyka... 34

3 Nezapomeňte správně pohybovat ústy Využívejte při řeči hlavovou rezonanci Průběžně sledujte výsledky Loďka Důraz Fonační cvičení... 38

4 Úvod do logopedie Blok přednášek a workshopů je určen pro učitele, žáky vyšších i nižších ročníků. Je zaměřen na osvětu a prevenci v oblasti narušené komunikační schopnosti. Účastníci jsou seznámeni s vědním oborem logopedie, oblastmi narušené komunikační schopnosti, kterými se logopedie zabývá a možnostmi rozpoznání, předcházení, eliminace jednotlivých typů. Účastníci se dozvědí, jaký je normální vývoj řeči, jaké jsou možné odchylky a kdy je nutné vyhledat odborníka. Skupina workshopů se též dotýká osvěty v oblasti komunikace osob se sluchovým postižením. Náplní jsou projevy, možnosti fungování osob se sluchovým postižením ve společnosti a hlavně jejich způsoby komunikace: prstová abeceda jednoruční, dvouruční, znakový jazyk, znakovaná čeština, odezírání. Logopedie Je vědní disciplína, která se zabývá osvětou, prevencí, diagnostikou a terapií narušené komunikační schopnosti. Jedná se o interdisciplinární obor, který má úzký vztah k pedagogickým vědám (obecná a speciální pedagogika), psychologii, lékařským vědním oborům (psychiatrie, otorinolaryngologie, genetika, audiologie, foniatrie, ortodoncie, čelistní chirurgie, pediatrie, atd.) Má také úzký vztah se speciálně-pedagogickým oborem surdopedie, který se věnuje výchově a vzdělávání osob se sluchovým postižením. Surdopedie se vyčlenila z logopedie v roce 1985 a od této doby mají absolventi vysokoškolského studijního oboru klinická logopedie také povinné státní závěrečné zkoušky ze surdopedie a znakového jazyka. Okruhy narušené komunikační schopnosti Jak uvádí Lechta (2013), termín NKS (communicative disability) odpovídá i nejnovější klasifikaci Světové zdravotnické organizace (WHO) International Classification of Functioning, Disability and Health = ICF (= MKF Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, 2008). Klasifikujeme-li NKS podle Lechty (např.2003a,b; 2013), sledujeme, zda se NKS týká produkce (sdělování, vysílání informací), nebo percepce (porozumění, přijímání informací). Objeví-li se porucha v oblasti porozumění řeči, sekundárně se obtíže promítnou i do oblasti produkce (např. receptivní porucha jazyka). NKS se může týkat verbální nebo neverbální komunikace, mluvené nebo grafické podoby komunikace. Kritérium geneze rozlišuje NKS vrozenou nebo získanou. Z hlediska trvání může být NKS trvalá (obvykle při těžším orgánovém postižení, např. při dysartrii) nebo přechodná (např. porucha artikulace). Kritérium etiologie rozlišuje příčiny NKS, které mohou být orgánové (krvácení do mozku při afázii) nebo funkční (nesprávná hlasová technika, přemáhání hlasu, funkční svalová dysbalance v

5 orofaciální oblasti, obtíže ve sluchové analýze a syntéze slov). Podle klinického obrazu může být NKS hlavním příznakem (specificky narušený vývoj řeči) nebo může být symptomem jiného dominujícího postižení, onemocnění či narušení, potom hovoříme o symptomatické poruše řeči. Kritérium rozsahu třídí NKS na částečné neboli parciální (obtíže dyslektického charakteru) nebo o úplné narušení komunikační schopnosti (globální afázie). Komunikační schopnost jedince je narušena tehdy, působí-li interferenčně alespoň jedna z jazykových rovin při realizování komunikačního záměru. Logoped pracuje rovněž v oblasti alternativní a augmentativní komunikace (dále též AAK). Snaží se najít vhodné způsoby komunikace pro osoby se závažnými poruchami komunikace. Vrozené těžké poruchy komunikace můžeme zaznamenat u osob s těžším mentálním, sluchovým postižením, s kombinovaným postižením, při dětské mozkové obrně, při pervazivních vývojových poruchách. Podkladem závažných získaných poruch komunikace mohou být cévní mozkové příhody, úrazy mozku, nádory na mozku, získaná těžká sluchová postižení, získaná kombinovaná postižení. Těžké poruchy komunikace mohou být důsledkem progredujícího onemocnění mozku neboli demence. Demence řadíme do kategorie neurogenních poruch komunikace, které vznikají v důsledku organického poškození mozku a nervové soustavy. Jazykové roviny rozlišujeme čtyři: Foneticko-fonologická Lexikálně-sémantická Morfologicko-syntaktická Pragmatická Typy narušené komunikační schopnosti jsou tyto: Narušení vývoje řeči Narušení článkování řeči Narušení plynulosti řeči Narušení fatických funkcí Nemluvnost Narušení zvuku řeči

6 Narušení grafické stránky řeči Poruchy hlasu Symptomatické poruchy řeči Kombinované poruchy řeči

7 Řeč jako nástroj V této části se účastníci seznamují s důležitostí dovednosti používat řeč správně v oblasti budoucí profese, navazování vztahů, úspěšnosti v životě, sebevědomí. Zaměřujeme se na kulturu mluvního projevu. Učíme se participací na praktických cvičeních v malých skupinkách po třech jak mluvit aby nám bylo rozumět. Stejně tak důležité jako vědět, co sdělit je i to, jak to sděluji. Workshop se v úvodu zaměřuje na to, aby si účastníci pomocí myšlenkové mapy přišli sami na to, co vše je pro správné mluvení důležité a následně o tom diskutují ve skupině a na závěr se školitelem. Tomuto přehledu odpovídá následující seznam dovedností nezbytných pro realizaci správného řečového projevu: Sluchové vnímání Zrakové vnímání Intelekt Podnětné prostředí Motorika: jemná, hrubá, oromotorika (motorika rtů, jazyka, čelistí, měkkého patra) Dýchání Fonace Obsahová stránka řeči Aby naše řeč byla srozumitelná, nezbytné je při řeči využívat tyto dovednosti: Brániční dýchání Dostatečný čelistní úhel Přiměřené tempo mluvy

8 Myšlenková mapa rétoriky Příprava: papír, tužka pro každého účastníka Cíl: zamyšlení se nad tím, jak musíme mluvit, aby nám ostatní dobře rozuměli Věk: +9 Doba: 15-25min Účastníci se zamyslí nad tím, jak by měli správně hovořit, aby jejich řeč byla dostatečně srozumitelná. Každý vytvoří sám svoji myšlenkovou mapu, následně se vytvoří malé skupinky po třech účastnících a prodiskutují dané téma. Na závěr zhodnotí lektor podněty a nápady od účastníků, uvede praktické příklady ze života, jak to vypadalo, když se tyto zásady porušily a jakým způsobem působily interferenčně ve vztahu ke komunikačnímu záměru účastníků komunikace.

9 Dechová cvičení Příprava: Papírová kulička, stůl Cíl: zlepšení soustředěného výdechového proudu, střídání rolí, kooperace Věk: +6 Doba: 15min Účastníci se seznámí se zásadami bráničního dýchání. Vytvoří skupinky po dvou, každý si dřepne k jedné straně stolu. Dají před sebe, doprostřed stolu papírovou kuličku, bradu položí na desku stolu a posílají si kuličku pouze svým soustředěným, bráničním dechem. Snaží se soustředit svůj expirační proud. Při zpětné vazbě zhodnotí svoji schopnost soustředit výdechový proud určitým směrem, schopnost kooperace. Popřemýšlí nad důležitostí správného dýchání při mluvení. Dostanou příklady z praxe od lektora, jak to vypadá, když dýchání při mluvě není dostatečné a jakým způsobem tato skutečnost může celkově narušit projev daného jedince.

10 Cvičení na regulaci tempa řeči Příprava: Obrázek želvy nebo hlemýždě, baterka Cíl: zpomalení tempa řeči Věk: +9 Doba: 30min Účastníci si vyzkouší rychlou a pomalou řeči, procítí rozdíly, prodiskutují, který typ je lepší a jaký vliv má tempo řeči na její srozumitelnost. Pomocí baterky si vyzkouší ukazovat na stěnu světlem linie odpovídající jednotlivým slovům, čímž přirozeně zpomalí svoji mluvu. Napomůže jim imaginace pomalosti obrázek želvy nebo hlemýždě. Vyzkouší si tuto nově nacvičenou mluvu ve dvojicích při běžném dialogu. Na závěr prodiskutujeme, jaké je nejvhodnější tempo řeči, aby byla dostatečně srozumitelná.

11 Cvičení na regulaci čelistního úhlu Příprava: Dřevěná špátle, tabule, křída, zrcátka Cíl: zlepšení velikosti čelistního úhlu při mluvení Věk: +10 Doba: 30min Účastníci si vyzkouší samohláskovou řeč, napíšeme na tabuli slova písně Holka modrooká a poté napíšeme totéž s vynecháním souhlásek. Děti si vyzkouší zazpívat píseň jednou běžně a jednou pouze pomocí samohlásek. Prodiskutují význam zvětšení čelistního úhlu při artikulaci samohlásek. Ověří si každý sám v zrcátku velikost svého čelistního úhlu při realizaci samohlásek. Vyzkouší si dialog se špátlí skousnutou mezi stoličkami.

12 Obsahová stránka jazyka Účastníci se seznámí s důležitostí dovednosti formulovat své myšlenky, popřemýšlí nad tím, co je důležité trénovat, aby naše schopnost formulace byla lepší. V průběhu tréninku účastníci pochopí sílu slova a dozví se, proč používat pozitivní vyjadřování a jak si jej udržet, dozví se, proč je důležité umět vyjádřit obsah sdělení. Natrénují si různé formy sdělení a situace, kdy je vhodné jaký typ sdělení využít. Modul se věnuje nejčastějším chybám v projevu, jak se jim vyhnout a odstranit je. Výrazná část, která prolíná všechna cvičení je určena pozitivnímu myšlení. Nejsilnější motivační prvek pozitivního myšlení je láska, a to nejen k bližnímu, ale hlavně k sobě samému. Pozvedneme si sebevědomí pozitivním myšlením a uvidíme, jak se náš život zlepší. Protože "pozitivní myšlení" je cesta k příjemnějšímu životu. Rozdíl mezi pozitivním a negativním náhledem na svět lze vyjádřit už mnohokrát zmiňovaným příkladem s láhví do poloviny zaplněnou: pesimista takovou láhev označí jako poloprázdnou, kdežto optimista ji vidí poloplnou. Negativní myšlení je tedy vlastně kritické vnímání reality. Lze dokonce tvrdit, že ten, kdo myslí negativně, nemůže realitu vnímat jinak než kriticky, protože ho k tomu nutí jeho v podvědomí vypěstovaný program, jehož hlavní motivační silou je strach. Pesimista vidí vše kolem sebe, ale i v sobě, jako nedostatečné. Naproti tomu člověk podvědomě naprogramovaný pozitivními myšlenkami má tendenci si z téže reality automaticky vybírat pozitiva. Teoretici pozitivního myšlení sice připouštějí silný vliv našeho podvědomí na naše fungování v životě, ale zároveň tvrdí, že si svůj podvědomý program vytváříme sami svými myšlenkami - ať už si je uvědomujeme či ne. Dokonce tvrdí, že si těmito myšlenkami vytváříme svůj životní úděl, své životní štěstí, do jisté míry tedy ovlivňujeme svůj osud. Ne všechny naše myšlenky mají podle této teorie stejně silný vliv. Nejvlivnější jsou tzv. řídící myšlenky, které stojí v pozadí našich úvah, reakcí a rozhodnutí. Také frekvence výskytu nějaké myšlenky může být rozhodující. Ojedinělá myšlenka byt i silně negativní nenadělá mnoho škody. Paradoxně právě některé analytické poznatky teorii pozitivního myšlení podporují. Freud ve svých studiích poukazuje na fakt, že lidský strach a obavy z neúspěchu (jsou-li dostatečně silné) přimějí člověka, aby si výsledek, kterého se obává, sám podvědomě vyrobil. Strach nám zatemní mozek a ve vzniklém zmatku uděláme právě to, co vede k obávanému výsledku. Člověk si buďto věří, nebo má strach. Když si věříme, smýšlíme o svých schopnostech a možnostech pozitivně - když máme strach, činíme tak s negativním nábojem. Naše myšlenky skrze podvědomí "prosakují" do našeho života. Už jste zažili ten pocit, že nesnesete nějaký způsob chování svých blízkých? Mám na mysli třeba způsob, jak se vaše matka dívá, když uděláte to a to. Jako byste za jejím pohledem cítili myšlenku, která se jí usadila v hlavě. Člověk svými myšlenkami

13 přitahuje, nebo naopak odpuzuje ve svém životě lidi, události i situace, které pak prožívá. Pozitivní myslitelé s odvoláním na indickou filosofii dokonce tvrdí, že naše myšlenky se přeměňují v energii, která má tendenci se zhmotnit (realizovat). Pro kriticky smýšlejícího a materialismem odkojeného Evropana to může být dost obtížně stravitelné sousto.

14 Černobílý svět Příprava: krátké příběhy sepsané na listu papíru, jeden do skupinky po pěti Cíl: uvědomění si význam pozitivního myšlení Věk: +10 Doba: 45min Účastníci si ve skupinkách pročtou krátké, neutrálně zabarvené příběhy. Poté jsou vyzváni, aby si prodiskutovali vždy dvě varianty téhož příběhu, události s tím, že jedna varianta bude z pohledu pesimisticky smýšlejícího vypravěče a druhá pozitivně myslícího jedince. Pak si příběhy dle instrukcí navzájem převypráví. Závěr je věnován diskusi, zaměřující se na účinky pozitivního myšlení jak na subjekt sdělení, tak na objekt. V úvahu přistupuje i prevence psychosomatických chorob a celkový psychický stav jedince. Diskuse se může týkat i negativnímu vlivu na stýkání se s lidmi, kteří smýšlejí negativně, na sledování večerních zpráv v médiích.

15 Rozvoj slovní zásoby Slovní zásoba (lexikum) představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba). Do aktivní slovní zásoby patří ta slova, která člověk používá při ústním i psaném projevu. Slovům z pasivní slovní zásoby člověk rozumí, ale sám je běžně nepoužívá. Počet slov ve slovní zásobě se liší mezi jazyky i mezi lidmi. V češtině tvoří aktivní slovní zásobu u dospělého člověka asi slov. Pasivní slovní zásoba je obvykle 3 6x vyšší, pasivní slovník středoškolsky vzdělaného uživatele češtiny zahrnuje asi slov. Inteligence, vzdělání nebo počet přečtených knih mají velmi malý vliv na to, jak člověk dokáže mluvit. Čtením a učením se zpaměti si rozšiřujeme hlavně svou pasivní slovní zásobu, která je pro samotné mluvení zcela nepotřebná. Kvalitní písemný projev bývá známkou vysoké inteligence a bohaté pasivní slovní zásoby. Bohužel i psaním stejně jako poslechem si rozšiřujeme pouze svou pasivní slovní zásobu, nikoli aktivní, která jediná určuje, jak dobře umíme mluvit. Pasivní slovní zásoba je databáze slov a slovních spojení, která jsou pevně a spolehlivě uložená v naší paměti. Obsahuje až výrazů. Její velikost nejvíce ovlivňuje dosažené vzdělání spolu s objemem a kvalitou četby. Najít v této databázi jediné slovo nám trvá celou sekundu, ale často i mnohem déle. Možná si říkáte, že najít jedno slovo mezi desítkami tisíc za pouhou sekundu je přeci blesková rychlost. Ano, to jistě je, ale ne pokud chceme mluvit. Zkuste si nahlas přečíst následující větu a mezi jednotlivá slova vložte sekundovou mezeru (můžete ji doplnit známým zlozvykovým "éééé"). "Dnes - Vám - to - velice - sluší. - Mohl - bych - Vás - pozvat - na - kávu?" Je zřejmé, že pasivní slovní zásoba je pro plynulou řeč naprosto nepoužitelná. Aktivní slovní zásoba je také databáze slov a slovních spojení. Na rozdíl od pasivní zásoby je velmi rychlá. Najít v ní potřebné slovo trvá jen několik desítek milisekund. U většiny lidí obsahuje až výrazů. (Odhaduje se, že spisovatel Karel Čapek dokázal aktivně používat až 25 tis. výrazů). Hlavní rozdíl oproti pasivní slovní zásobě však je, že její velikost není závislá na inteligenci ani vzdělání. Často se proto stává, že trhovec dokáže být mnohem výmluvnější a ve společnosti oblíbenější než fyzik z Akademie věd. Důvod je prostý. Aktivní slovní zásobu upevňujeme a rozšiřujeme pouze jejím neustálým aktivním používáním. A jak svoji aktivní slovní zásobu můžeme zlepšit? Dalo by se jednoduše odpovědět mluvením, mluvením a mluvením s lidmi. A skutečně to takto jednoduché je, bohužel v praxi téměř nerealizovatelné. Už jen samotný fakt, že svou aktivní slovní zásobu potřebujete zdokonalit znamená, že k mluvení nemáte dostatek příležitostí nebo jich ze strachu nevyužíváte. Naštěstí existuje jiný, stejně účinný, a pro někoho méně násilný způsob, jak se naučit dokonale mluvit.

16 Černokněžník Příprava: bez přípravy Cíl: zlepšení schopnosti verbálně se vyjadřovat Věk: +6 Doba: 30min Účastníci si vyberou jednoho ze svých řad, ten odejde za dveře místnosti a tam ho černokněžník začaruje v nějakou věc, ve kterou, to on sám neví a tato informace je sdělena pouze ostatním, kteří v místnosti zůstali. Poté se začarovaný člověk vrátí zpět do místnosti a ostatní ho mohou odčarovat pouze tak, že mu sdělují, jaké ta věc, do které je začarovaný má vlastnosti. Př.: Když jsi zralý, jsi žlutý. Začarovaný jedinec si vybírá z ostatních, kteří mu poradí. Úkolem je odhalit, do čeho je začarovaný za co nejkratší dobu, s co nejmenším počtem rad. Účastníci si zkouší vymýšlet a vybírat ze slovní zásoby taková slova, která odpovídají rozšíření informací o daném pojmu (př. banán) a přitom neporadit začarovanému tak okatě, aby to hned uhodl. Následně diskutujeme o tom, jakým způsobem lze zlepšit svoji slovní zásobu, jestli to děláme, k čemu je to dobré a kdy se nám to může hodit.

17 Interview Příprava: lístečky s názvy povolání pro každou dvojici ze zúčastněných Cíl: zlepšení schopnosti verbálně se vyjadřovat Věk: +9 Doba: 30min Účastníci se rozdělí do dvojic, jeden z nich je moderátor a druhý si vytáhne lísteček s názvem povolání. Následuje nácvik dialogu ve dvojicích. Zúčastnění si představují, že vystupují v televizní talkshow v živém vysílání. Po nácviku předvedou svůj rozhovor před ostatními. Následuje diskuse, která z dvojic byla nejvíce verbálně obratná a proč, jaké prvky v mluvě používala a podobně.

18 Řeč a výslovnost Výslovnost neboli artikulace je v oboru lingvistiky chápána jako vytváření hlásek pohyby mluvidel. Špatná artikulace může způsobit špatnou srozumitelnost řeči, protože se při ní mění kvalita i kvantita hlásek, zejména samohlásek. Artikulační orgány rozdělujeme na aktivní (dolní a horní ret, dolní čelist, jazyk, měkké patro s čípkem, hlasivky) a pasivní (horní a dolní zuby, dáseň, tvrdé patro). Hlásky se tvoří ve třech na sebe úzce navazujících fázích: 1. Intenze - přechod artikulačních orgánů z klidového postavení do postavení potřebného k vyslovení potřebné hlásky 2. Tenze - setrvání mluvidel ve vyslovovacím postavení 3. Detenze - návrat mluvidel do klidové polohy. V plynulém proudu řeči se prolínají intenze a detenze. Tím dochází k ovlivňování kvality i kvantity některých hlásek (spodoba - v češtině jako jediné povolené ovlivňování), v krajním případě až k nevyslovování některých hlásek (šumlování, polykání hlásek) - vlivem výslovnostní lenosti. Následující cviky jsou vhodné k uvolnění mluvidel: Ohrnování a zatahování rtů - střídavě, současně Pohyb čelisti dopředu, dozadu, doleva, doprava, kroužit Sešpulit rty - roztažený úsměv (rty u sebe) Sešpulit rty doleva, doprava, kroužit (tzv. vysavač) Papapapapá, bába-bába-bába, myju Míšu Volání "Uááá", "Ííííáááá", postupně zvětšovat čelistní úhel, rukou na krku kontrolovat křeč "Áááéééíííóóóúúú" vázané i oddělované hlásky Madagaskar Havana a Jáva Mauglí Uana Ouvex Jauvajs Mňááááúúúúú Pohyblivost jazyka: kmity doleva doprava, nahoru dolů postupně zrychlovat. Atatatatata-aťa-ata-aťa (A má velký čelistní úhel); Písnička: lalalala; čert: blblblbl; budík: cilililililililink (Pozor! l nesmí splývat!), crrrrrrrrr; trakař: trrrrrrr; volání na slepice: puťa- puťapuťa nápipipipipipipi; slepice odpovídá: kokokodák; kohout: kykyryký; kachna: gagagagaga; potok: glogloglo- gloglo; kukačka: kukuč-kukuč; holub: vrkú-vrkú

19 Další: Teta to tam mete, mete to tam teta To ty táto? Toto, to tato teta tuto tetu tahá Mezi domama má má máma malou zahrádku. Vyslovujte pečlivě: hlásky na švu musí být vysloveny obě 1. Přes sklep prchal letem mrzským milenec Ctirad Držgrešle 2. Klepna Alena atakuje Elenu u uhlí 3. Hlídej jej jako oko v hlavě 4. Udělej jeden náčrt trojúhelníkového obrazce ekvivalentního obrazci I. 5. Kdo okousal Leontýnce eskimo, Olivere? 6. Hana ale Elenu utáhne elektrickým motorem. 7. Tys oslep, páže! Nevidíš, že přede mnou je prázdná číš? 8. Jde elév, vole. 9. Když žil, ležel, ležel. 10. Oto odkop' pluh, Helenu uhodil lanem, milovanou úpící Ilonu unesl. 11. Ivo opravoval lampu u Urbana. 12. Dolar rubl libra 13. Od dalekých chvojek klusal lyžník koulejíc cívku ukradenou u uhlí 14. Mám dům, mnoho oken nemá, ani devět, to není moc 15. Jak zní lokál pluralis substantiva mech? 16. Mezek kousal list trávy A na závěr doplňuji pár jazykolamů: 1. Podkopeme my ten Popokatepetl tunelem nebo nepodkopeme Popokatepetl tunelem? 2. Náš Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů nejpopokatepetlovatější Popokatepetl. 3. V Londýně u lorda Donalda dávali lahodné bledule. Hladoví blondýni lepili okolo loudavě cedule. 4. Strč prst skrz krk. 5. Koncert pro klavír a orchestr. 6. Sčeš si vlasy s čela. 7. Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně. 8. Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosáčárny. 9. Strýček Šusta sušil švestky v Sušici u sušičky. 10. Krok ke zproletarizování všech vrstev. 11. Hlavní roli lorda (Raula) Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová. 12. Blb v úprku brk' u krbu. 13. Nenaolejuje-li mě Julie naolejuji Julii já. 14. Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora?

20 15. Sklapla piksla. Vlky plky. Drbu vrbu. Scvrnkls hrst zrn. 16. Osuš si šosy. 17. Ještě štěstí, že se nesešli. 18. Šísovo sousoší Šťastný sen. 19. Smyčec šmytec. Smyčec šmytec. Smyčec šmytec. 20. Pět švestek šest švestek. Pět švestek šest švestek. Pět švestek šest švestek. 21. Šla Prokopka pro Prokopa: Pojď Prokope pro trochu oukropa. 22. Je Olivier olivrejovaný nebo neolivrejovaný? 23. Zaželezilo-li se železo či nezaželezilo-li se železo? 24. Zhlt hrst zrn 25. Jelen lyrorohý 26. Zblbls z čtvrtvln 27. Neznepokojujte se meteorologickými předpověďmi 28. Co není institucionizovatelné je neinstitucionizovatelné 29. Bylo-li libo limo? Toliko nebylo-li by pivo. 30. Vylije-li Lívie litr lihu, lifruje-li ho do Lýbie? 31. Nejkulaťoulinkatější 32. Odneste ten revolver do laboratoře 33. Je připraveno psí šestispřeží 34. Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí 35. Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity

21 Modelína a žvýkačka Příprava: jeden váleček modelíny a žvýkačka pro každého účastníka Cíl: zlepšení oromotoriky, zpreciznění pohybů jazyka Věk: +6 Doba: 30min Účastníci dostanou jeden váleček modelíny a jeden kus žvýkačky. Instrukce zní: Rozžvýkejte žvýkačku v ústech a přitom zpracujte v rukou váleček modelíny. Následuje instrukce, aby se snažili dělat stejné pohyby v ústech: zpracovávat tak žvýkačku mezi jazykem a tvrdým patrem a přitom zpracovávali stejným způsobem modelínu mezi jednou a druhou rukou, přičemž navodíme imaginaci, že spodní ruka představuje jazyk a horní ruka tvrdé patro. Účastníci se snaží dělat podobné pohyby v ústech i rukama. Následně vytvoří současně z modelíny a ze žvýkačky stejné tvary: nejprve kouli, placku, váleček a hlemýždí ulitu. Každý tvar lektor vždy zkontroluje u každého, případně poopraví slovně a navede účastníka k tomu, jak správný tvar nejlépe vytvořit.

22 Samohlásková řeč Příprava: bez přípravy Cíl: zlepšení oromotoriky, zpreciznění pohybů jazyka, rtů, tváří, měkkého patra při artikulaci Věk: +8 Doba: 15min Účastníci dostanou za úkol hovořit zašifrovanou řečí. Používají v mluvě pouze samohlásky. To jim napomůže k tomu, uvědomit si, jaký význam při artikulaci tyto hlásky mají. Jsou to nositelé informace, o tyto hlásky se při jejich realizaci naše zrakové vnímání opírá. Jsou to tedy body optické opory. Účastníci si zkusí zazpívat známé písničky s vynecháním souhlásek. Uvědomí si, jak vypadá tvar rtů při realizaci jednotlivých samohlásek.

23 Sluch a jak o něj pečovat Lékařský obor, který zkoumá lidský sluch, se nazývá audiologie. Člověk dokáže slyšet frekvence přibližně v rozmezí 20 Hz až 20 khz. Někteří mladí lidé dokážou slyšet frekvence mírně nad 20 khz, naopak s přibývajícím věkem se horní hranice snižuje. Běžný lidský hlas má frekvenci zhruba od 200 Hz do 800 Hz. Také schopnost rozeznávat zabarvení zvuků, tedy jednotlivé tóny, se u lidí různí. Tato schopnost se označuje jako relativní sluch. Odhaduje se, že asi jeden člověk z má absolutní sluch, takže dokáže rozlišit i nepatrné rozdíly v tónech. Díky tomu, že člověk má uši po stranách hlavy, umožňuje sluch orientaci v prostoru, nicméně podstatně hůře než zrak. Zejména původ hlubokých nebo táhlých tónů se pomocí sluchu obtížně lokalizuje. Některá zvířata, například šelmy nebo přežvýkavci, dokážou natáčet ušní boltce, což jejich schopnost lokalizace původu zvuku zlepšuje. Omezená schopnost sluchu se nazývá nedoslýchavost, úplná ztráta sluchu je hluchota. Poškození sluchu může být vrozené nebo získané v důsledku nemoci, operace, působení nadměrného hluku atd. K poškození sluchu zpravidla dochází, pokud hladina akustického tlaku překročí 140 decibelů, nicméně pokud se člověk trvale pohybuje v prostředí s hlasitostí pouze 85 decibelů, může si rovněž sluch poškodit. Lidské ucho je párový smyslový orgán, který dokáže zachytávat a vnímat zvuk. Dělíme ho na vnější, střední a vnitřní. Ucho je kromě centra sluchu také zodpovědné za rovnováhu. Vnější ucho: Vnější ucho se skládá z boltce a zvukovodu. Boltec směřuje zvukovou vlnu Zvukovod vede zvuk k ušnímu bubínku. Na stěnách zvukovodu se tvoří ušní maz, který na sebe váže nečistoty a pozvolna vytéká z ucha. Střední ucho: Střední ucho tvoří ušní bubínek, kůstky středního ucha (kladívko, kovadlinka, třmínek) a Eustachova trubice. Ušní bubínek pružná tenká blána, která mění mechanické vlnění na kmitání a izoluje střední ucho.

24 Nebezpečí pro ušní bubínek propíchnutí (dochází k srůstu, ale poté bude mít jiné vlastnosti pružnosti) nebo protržení (v mnoha případech způsobí ztrátu sluchu) Kůstky středního ucha přenášejí zvuk z bubínku na hlemýždě a zároveň zvuk zesilují. Eustachova trubice slouží k vyrovnávání tlaku mezi středním uchem a venkovním prostředím. Vnitřní ucho: Vnitřní ucho je tvořeno hlemýžděm. Hlemýžď dutá šroubovice vyplněná tekutinou, na stěnách vystupují receptory se schopností registrovat pohyb tekutiny. Receptory jsou schopny zaznamenat pohyb v řádech vychýlení o jednu molekulu a převádějí mechanické vlnění na elektrický signál, který je pomocí nervů veden do mozku. Možnosti rozvoje sluchového vnímání: Oblast sluchového vnímání můžeme rozdělit na jednotlivé kategorie: naslouchání, rozlišení figury a pozadí, sluchová diferenciace (rozlišování), sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť, vnímání rytmu. /Bednářová, 2010/ Všechny výše uvedené oblasti je třeba před nástupem do 1. třídy (v předškolním věku) s žákem posilovat. V každé oblasti jsou uvedeny příklady jednotlivých činností, je potřeba dodržet jejich souslednost. Činnosti jsou rozděleny podle obtížnosti, od nejsnazších po nejtěžší. Oblast sluchového vnímání posilujeme s dětmi během celého školního roku. Pro práci doporučuji využít materiály (pracovní listy atd.) uvedené v doporučené literatuře. Naslouchání *Poznávání předmětů podle zvuku Žáci sedí v kruhu, otočeni zády k učiteli, který vyvozuje zvuky, např. lusknutí prsty. Žáci mají za úkol identifikovat zvuk. Zařazujeme zvuky z běžného života: polykání vody, cinkání lžičkou do sklenice, mačkání/trhání/stříhání papíru,

25 zatleskání, zadupání, ťukání na lavici/dveře, cinkání klíči, otáčení listů v knize, chrastění chrastítkem, zahrání na hudební nástroj a další. *Lokalizování směru zvuku Postupně zvyšujeme obtížnost. Žáci kromě popsání, rozpoznání zvuku určují, odkud zvuk přichází. Skupinu žáků rozdělíme na polovinu. Jedna polovina sedí v kruhu a rozpoznává zvuk a jeho lokalizaci, druhá polovina skupiny pod vedením učitele zvuk vydává. Poté se skupiny promění. K této aktivitě lze taktéž využít CD určené pro hudební výchovu v 1. třídě, na kterém jsou nahrané zvuky z každodenního života, např. zvuk tramvaje, auta atd. Obměnou aktivity může být hledání zvukového podnětu, např. schovaný tikající budík, minutka, zvonící telefon atd. *Poznávání písně podle melodie Aktivitě předchází seznámení se s písněmi. Poté zařadíme procvičení poznávání písně pouze dle melodie. Je-li aktivita obtížná, zvolíme užší výběr písní nebo si písně před aktivitou zopakujeme. *Naslouchání mluvenému slovu Práce dle slovní instrukce učitele. Jako aktivitu zvolíme poslech krátké pohádky, se kterou dále pracujeme. Žáci k pohádce malují obrázek, snaží se zachytit děj. Pomocí vizuální opory o obrázky převypráví děj, či příběh dokončí. Sluchová paměť *Procvičování sluchové paměti procvičování jmen žáků. Na začátku školního roku si žáci často pletou jména svých spolužáků. Doporučuji zařadit tuto aktivitu. Žáci sedí v kruhu a posílají si míč. Ten, ke komu se míč dokutálí, řekne své jméno a pošle míč dál. Ve druhém kole již žák posílá míč s tím, že vysloví jméno toho, ke komu míč doputuje. *Žáci opakují krátké úseky rýmů, písní, básniček, rozpočítadel. *K procvičování sluchové paměti můžeme využít hru Přijela tetička z Číny, při které žáci sedí v kruhu. První žák k větě Přijela tetička z Číny s kufrem, z kterého vybalila... přidá slovo. Následuje další, který větu a první slovo zopakuje a k tomu přidá další slovo. A tímto způsobem pokračují ostatní. Obměnou hry může být úvodní věta: Kdybych jel na pustý ostrov, tak bych si s sebou vzal... Pokud žákům z počátku dělá problém opakovat úvodní větu, neopakují ji, pouze opakují jednotlivá jmenovaná slova.

26 Rytmizace, vnímání rytmu *Vyťukáváme rytmus písničky, kterou jsme si předtím poslechli např. Prší, prší a jiné. K této aktivitě využíváme také různých básniček a rozpočítadel, můžeme využít i rytmické hudební nástroje. *Rytmus, délka samohlásek. Žáci sedí v kruhu, k aktivitě je potřeba mít bzučák a kartičky s obrázky. Žák pojmenuje slovo a poté stisknutím bzučáku určí délku jednotlivých slabik. U krátké slabiky zmáčkne bzučák krátce, u dlouhé naopak. Příklad slovo pohádka krátce dlouze krátce. *Po zvládnutí základní varianty, přidáme zápis rytmu. Máme připravený záznam slova na kartičce. Např. obrázek SLON, na kartičce je jedna tečka. Krátká slabika je označena tečkou, dlouhá svislou čárkou (protože v 1. třídě budou děti dlouhou slabiku taktéž označovat čárkou nad samohláskou). U slova pohádka bude označení. /. Sluchové rozlišování / sluchová diferenciace *Nahlas a zřetelně předříkáme dvojice slov: např. kos koš atd. Žák má poznat, zda se jedná o stejná či odlišná slova. Postupně aktivitu ztěžujeme použitím delších slov, která jsou obtížnější v rozlišení. *Sluchové rozlišování/diferenciaci trénujeme taktéž hrou, při které žáci sedí v kruhu nebo v lavici s hlavou skloněnou. Reagují pouze domluvený smluvený zvuk, signál, např. hlas kukačky ku-ku-ku-ku. Při dalších opakováních této hry obměňujeme a zařazujme nejrůznější zvuky. Obdobou této hry je poznávání určitého slova např. červený. Učitel vypráví pohádku, žáci se probudí, když uslyší smluvené slovo. Tyto aktivity doporučíme i pro domácí procvičování, kde se dá lépe rozlišit, jak žák aktivitu zvládá či zda tuto oblast potřebuje posílit. Fonematický sluch: Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem fonémy, tj. hlásky mateřského jazyka, které mají funkci významotvornou. Schopnost fonematické diferenciace je základním předpokladem správného řečového vývoje. Bez toho, aby se dítě naučilo poslouchat, vydělovat a diferencovat zvuky řeči, nemůže správně vyslovovat, obzvláště znělé a neznělé hlásky a sykavky. Změnou fonému ve slově se změní i význam slova. Specifická schopnost sluchového vnímání a rozlišování fonémů mateřského jazyka se vyvíjí na základě dlouhodobého a přiměřeného podněcování sluchového vnímání a poznávání zvuků a řečových podnětů a na základě přiměřeně

Úvod do praxe stínového řečníka. Proces vytváření řeči

Úvod do praxe stínového řečníka. Proces vytváření řeči Úvod do praxe stínového řečníka Proces vytváření řeči 1 Proces vytváření řeči člověkem Fyzikální podstatou akustického (tedy i řečového) signálu je vlnění elastického prostředí v oboru slyšitelných frekvencí.

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

FONETIKA A FONOLOGIE I.

FONETIKA A FONOLOGIE I. FONETIKA A FONOLOGIE I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 7. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Fonetika,

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

2.3 Poruchy řečové komunikace - psycholingvisticky orientovaný přístup Josef Liška a vývoj české a slovenské logopedie

2.3 Poruchy řečové komunikace - psycholingvisticky orientovaný přístup Josef Liška a vývoj české a slovenské logopedie O b sah 1. ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ŘEČOVÉ KOMUNIKACE, DEFINICE OBORU LOGOPEDIE... 11 1.1 Základní pojmy v oblasti řečové komunikace... 11 1.1.1 Řečová komunikace...11 1.1.2 Jazyk... 11 1.1.3 Individuální

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška Akustika Teorie - slyšení 5. Přednáška Sluchové ústrojí Vnitřní a vnější slyšení Zpěv, vlastní hlas Dechové nástroje Vibrace a chvění Ucho Ucho je složeno z ucha vnějšího, středního a vnitřního. K vnějšímu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Správné držení těla a uvolnění

Správné držení těla a uvolnění 1 5. Dýchání a hlas Správné držení těla a uvolnění Stůjte/seďte vzpřímeně využijete lépe kapacitu plic Uvolněte krk a ramena kroužení hlavou a rameny, masáž, zvednout ramena a nechat spadnout Uvolněte

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků.

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků. S P R Á V N Á V Ý S L O V N O S T Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků. Správná mluva je

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Techniky práce s hlasem

Techniky práce s hlasem Mluvený verbální projev Techniky práce s hlasem paralingvistika o intenzita (hlasitost) o výraz o modulace o intonace o rychlost řeči JAZYKOVÝ PROJEV mluvený psaný Jazyková kultura jazyková správnost v

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém Zvuk a sluch 1 Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém 1 Toto je první ze série brožurek firmy Widex o sluchu a o problémech se sluchem. 2 Od zvukové vlny ke slyšení Sluch

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 Obsah Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 KAPITOLA 1 Metody a techniky logopedické terapie, principy jejich aplikace (Viktor Lechta) 15 1.1 Trendy vývoje 16 1.2 Vymezení 18 1.3 Východiska 20 1.4 Cíle

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Smyslová centra v mozku Smyslová centra v mozku Adaptace smyslů Při dlouhodobém působení podnětu může většina smyslů otupět Např.: Čich necítíme pach v místnosti, kde jsme již

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník

Anglický jazyk pro 9. ročník Anglický jazyk pro 9. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Obsah 1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. CÍLE PROJEKTU 3. METODY A

Více

Hry a cvičení se zvuky

Hry a cvičení se zvuky Hry a cvičení se zvuky 1. Podmíněná reakce na zvuk - reakce na zvuk určitým pohybem - zjištění, jaké zvuky je dítě schopno vnímat - nezbytná při audiometrickém vyšetření - Pomůcky: bubínek, kostka, krabice(kbelík,..)

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání Mgr. Klára Ptáčková Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání U neslyšících jsou trochu odlišné

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. 6. Rada šestá: Rozvíjejte fonematický sluch Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova: KOZA

Více

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy)

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více