Mgr. Alžběta Kryštofová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Alžběta Kryštofová"

Transkript

1 JAK MLUVIT ZDRAVĚ metodické materiály Mgr. Alžběta Kryštofová

2 Obsah Úvod do logopedie... 4 Myšlenková mapa rétoriky... 8 Dechová cvičení... 9 Cvičení na regulaci tempa řeči Cvičení na regulaci čelistního úhlu Obsahová stránka jazyka Černobílý svět Rozvoj slovní zásoby Černokněžník Interview Řeč a výslovnost Modelína a žvýkačka Samohlásková řeč Sluch a jak o něj pečovat Naslouchání Sluchová paměť Rytmizace, vnímání rytmu Sluchové pexeso Hlasová hygiena Mějte pootevřenou hlasivkovou štěrbinu Zdůrazňujte změnou výšky Mluvte pomalu a vyslovujte co nejzřetelněji Hlídejte si tempo řeči Dbejte na obsah sdělení Dávejte pozor na polohu jazyka... 34

3 Nezapomeňte správně pohybovat ústy Využívejte při řeči hlavovou rezonanci Průběžně sledujte výsledky Loďka Důraz Fonační cvičení... 38

4 Úvod do logopedie Blok přednášek a workshopů je určen pro učitele, žáky vyšších i nižších ročníků. Je zaměřen na osvětu a prevenci v oblasti narušené komunikační schopnosti. Účastníci jsou seznámeni s vědním oborem logopedie, oblastmi narušené komunikační schopnosti, kterými se logopedie zabývá a možnostmi rozpoznání, předcházení, eliminace jednotlivých typů. Účastníci se dozvědí, jaký je normální vývoj řeči, jaké jsou možné odchylky a kdy je nutné vyhledat odborníka. Skupina workshopů se též dotýká osvěty v oblasti komunikace osob se sluchovým postižením. Náplní jsou projevy, možnosti fungování osob se sluchovým postižením ve společnosti a hlavně jejich způsoby komunikace: prstová abeceda jednoruční, dvouruční, znakový jazyk, znakovaná čeština, odezírání. Logopedie Je vědní disciplína, která se zabývá osvětou, prevencí, diagnostikou a terapií narušené komunikační schopnosti. Jedná se o interdisciplinární obor, který má úzký vztah k pedagogickým vědám (obecná a speciální pedagogika), psychologii, lékařským vědním oborům (psychiatrie, otorinolaryngologie, genetika, audiologie, foniatrie, ortodoncie, čelistní chirurgie, pediatrie, atd.) Má také úzký vztah se speciálně-pedagogickým oborem surdopedie, který se věnuje výchově a vzdělávání osob se sluchovým postižením. Surdopedie se vyčlenila z logopedie v roce 1985 a od této doby mají absolventi vysokoškolského studijního oboru klinická logopedie také povinné státní závěrečné zkoušky ze surdopedie a znakového jazyka. Okruhy narušené komunikační schopnosti Jak uvádí Lechta (2013), termín NKS (communicative disability) odpovídá i nejnovější klasifikaci Světové zdravotnické organizace (WHO) International Classification of Functioning, Disability and Health = ICF (= MKF Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, 2008). Klasifikujeme-li NKS podle Lechty (např.2003a,b; 2013), sledujeme, zda se NKS týká produkce (sdělování, vysílání informací), nebo percepce (porozumění, přijímání informací). Objeví-li se porucha v oblasti porozumění řeči, sekundárně se obtíže promítnou i do oblasti produkce (např. receptivní porucha jazyka). NKS se může týkat verbální nebo neverbální komunikace, mluvené nebo grafické podoby komunikace. Kritérium geneze rozlišuje NKS vrozenou nebo získanou. Z hlediska trvání může být NKS trvalá (obvykle při těžším orgánovém postižení, např. při dysartrii) nebo přechodná (např. porucha artikulace). Kritérium etiologie rozlišuje příčiny NKS, které mohou být orgánové (krvácení do mozku při afázii) nebo funkční (nesprávná hlasová technika, přemáhání hlasu, funkční svalová dysbalance v

5 orofaciální oblasti, obtíže ve sluchové analýze a syntéze slov). Podle klinického obrazu může být NKS hlavním příznakem (specificky narušený vývoj řeči) nebo může být symptomem jiného dominujícího postižení, onemocnění či narušení, potom hovoříme o symptomatické poruše řeči. Kritérium rozsahu třídí NKS na částečné neboli parciální (obtíže dyslektického charakteru) nebo o úplné narušení komunikační schopnosti (globální afázie). Komunikační schopnost jedince je narušena tehdy, působí-li interferenčně alespoň jedna z jazykových rovin při realizování komunikačního záměru. Logoped pracuje rovněž v oblasti alternativní a augmentativní komunikace (dále též AAK). Snaží se najít vhodné způsoby komunikace pro osoby se závažnými poruchami komunikace. Vrozené těžké poruchy komunikace můžeme zaznamenat u osob s těžším mentálním, sluchovým postižením, s kombinovaným postižením, při dětské mozkové obrně, při pervazivních vývojových poruchách. Podkladem závažných získaných poruch komunikace mohou být cévní mozkové příhody, úrazy mozku, nádory na mozku, získaná těžká sluchová postižení, získaná kombinovaná postižení. Těžké poruchy komunikace mohou být důsledkem progredujícího onemocnění mozku neboli demence. Demence řadíme do kategorie neurogenních poruch komunikace, které vznikají v důsledku organického poškození mozku a nervové soustavy. Jazykové roviny rozlišujeme čtyři: Foneticko-fonologická Lexikálně-sémantická Morfologicko-syntaktická Pragmatická Typy narušené komunikační schopnosti jsou tyto: Narušení vývoje řeči Narušení článkování řeči Narušení plynulosti řeči Narušení fatických funkcí Nemluvnost Narušení zvuku řeči

6 Narušení grafické stránky řeči Poruchy hlasu Symptomatické poruchy řeči Kombinované poruchy řeči

7 Řeč jako nástroj V této části se účastníci seznamují s důležitostí dovednosti používat řeč správně v oblasti budoucí profese, navazování vztahů, úspěšnosti v životě, sebevědomí. Zaměřujeme se na kulturu mluvního projevu. Učíme se participací na praktických cvičeních v malých skupinkách po třech jak mluvit aby nám bylo rozumět. Stejně tak důležité jako vědět, co sdělit je i to, jak to sděluji. Workshop se v úvodu zaměřuje na to, aby si účastníci pomocí myšlenkové mapy přišli sami na to, co vše je pro správné mluvení důležité a následně o tom diskutují ve skupině a na závěr se školitelem. Tomuto přehledu odpovídá následující seznam dovedností nezbytných pro realizaci správného řečového projevu: Sluchové vnímání Zrakové vnímání Intelekt Podnětné prostředí Motorika: jemná, hrubá, oromotorika (motorika rtů, jazyka, čelistí, měkkého patra) Dýchání Fonace Obsahová stránka řeči Aby naše řeč byla srozumitelná, nezbytné je při řeči využívat tyto dovednosti: Brániční dýchání Dostatečný čelistní úhel Přiměřené tempo mluvy

8 Myšlenková mapa rétoriky Příprava: papír, tužka pro každého účastníka Cíl: zamyšlení se nad tím, jak musíme mluvit, aby nám ostatní dobře rozuměli Věk: +9 Doba: 15-25min Účastníci se zamyslí nad tím, jak by měli správně hovořit, aby jejich řeč byla dostatečně srozumitelná. Každý vytvoří sám svoji myšlenkovou mapu, následně se vytvoří malé skupinky po třech účastnících a prodiskutují dané téma. Na závěr zhodnotí lektor podněty a nápady od účastníků, uvede praktické příklady ze života, jak to vypadalo, když se tyto zásady porušily a jakým způsobem působily interferenčně ve vztahu ke komunikačnímu záměru účastníků komunikace.

9 Dechová cvičení Příprava: Papírová kulička, stůl Cíl: zlepšení soustředěného výdechového proudu, střídání rolí, kooperace Věk: +6 Doba: 15min Účastníci se seznámí se zásadami bráničního dýchání. Vytvoří skupinky po dvou, každý si dřepne k jedné straně stolu. Dají před sebe, doprostřed stolu papírovou kuličku, bradu položí na desku stolu a posílají si kuličku pouze svým soustředěným, bráničním dechem. Snaží se soustředit svůj expirační proud. Při zpětné vazbě zhodnotí svoji schopnost soustředit výdechový proud určitým směrem, schopnost kooperace. Popřemýšlí nad důležitostí správného dýchání při mluvení. Dostanou příklady z praxe od lektora, jak to vypadá, když dýchání při mluvě není dostatečné a jakým způsobem tato skutečnost může celkově narušit projev daného jedince.

10 Cvičení na regulaci tempa řeči Příprava: Obrázek želvy nebo hlemýždě, baterka Cíl: zpomalení tempa řeči Věk: +9 Doba: 30min Účastníci si vyzkouší rychlou a pomalou řeči, procítí rozdíly, prodiskutují, který typ je lepší a jaký vliv má tempo řeči na její srozumitelnost. Pomocí baterky si vyzkouší ukazovat na stěnu světlem linie odpovídající jednotlivým slovům, čímž přirozeně zpomalí svoji mluvu. Napomůže jim imaginace pomalosti obrázek želvy nebo hlemýždě. Vyzkouší si tuto nově nacvičenou mluvu ve dvojicích při běžném dialogu. Na závěr prodiskutujeme, jaké je nejvhodnější tempo řeči, aby byla dostatečně srozumitelná.

11 Cvičení na regulaci čelistního úhlu Příprava: Dřevěná špátle, tabule, křída, zrcátka Cíl: zlepšení velikosti čelistního úhlu při mluvení Věk: +10 Doba: 30min Účastníci si vyzkouší samohláskovou řeč, napíšeme na tabuli slova písně Holka modrooká a poté napíšeme totéž s vynecháním souhlásek. Děti si vyzkouší zazpívat píseň jednou běžně a jednou pouze pomocí samohlásek. Prodiskutují význam zvětšení čelistního úhlu při artikulaci samohlásek. Ověří si každý sám v zrcátku velikost svého čelistního úhlu při realizaci samohlásek. Vyzkouší si dialog se špátlí skousnutou mezi stoličkami.

12 Obsahová stránka jazyka Účastníci se seznámí s důležitostí dovednosti formulovat své myšlenky, popřemýšlí nad tím, co je důležité trénovat, aby naše schopnost formulace byla lepší. V průběhu tréninku účastníci pochopí sílu slova a dozví se, proč používat pozitivní vyjadřování a jak si jej udržet, dozví se, proč je důležité umět vyjádřit obsah sdělení. Natrénují si různé formy sdělení a situace, kdy je vhodné jaký typ sdělení využít. Modul se věnuje nejčastějším chybám v projevu, jak se jim vyhnout a odstranit je. Výrazná část, která prolíná všechna cvičení je určena pozitivnímu myšlení. Nejsilnější motivační prvek pozitivního myšlení je láska, a to nejen k bližnímu, ale hlavně k sobě samému. Pozvedneme si sebevědomí pozitivním myšlením a uvidíme, jak se náš život zlepší. Protože "pozitivní myšlení" je cesta k příjemnějšímu životu. Rozdíl mezi pozitivním a negativním náhledem na svět lze vyjádřit už mnohokrát zmiňovaným příkladem s láhví do poloviny zaplněnou: pesimista takovou láhev označí jako poloprázdnou, kdežto optimista ji vidí poloplnou. Negativní myšlení je tedy vlastně kritické vnímání reality. Lze dokonce tvrdit, že ten, kdo myslí negativně, nemůže realitu vnímat jinak než kriticky, protože ho k tomu nutí jeho v podvědomí vypěstovaný program, jehož hlavní motivační silou je strach. Pesimista vidí vše kolem sebe, ale i v sobě, jako nedostatečné. Naproti tomu člověk podvědomě naprogramovaný pozitivními myšlenkami má tendenci si z téže reality automaticky vybírat pozitiva. Teoretici pozitivního myšlení sice připouštějí silný vliv našeho podvědomí na naše fungování v životě, ale zároveň tvrdí, že si svůj podvědomý program vytváříme sami svými myšlenkami - ať už si je uvědomujeme či ne. Dokonce tvrdí, že si těmito myšlenkami vytváříme svůj životní úděl, své životní štěstí, do jisté míry tedy ovlivňujeme svůj osud. Ne všechny naše myšlenky mají podle této teorie stejně silný vliv. Nejvlivnější jsou tzv. řídící myšlenky, které stojí v pozadí našich úvah, reakcí a rozhodnutí. Také frekvence výskytu nějaké myšlenky může být rozhodující. Ojedinělá myšlenka byt i silně negativní nenadělá mnoho škody. Paradoxně právě některé analytické poznatky teorii pozitivního myšlení podporují. Freud ve svých studiích poukazuje na fakt, že lidský strach a obavy z neúspěchu (jsou-li dostatečně silné) přimějí člověka, aby si výsledek, kterého se obává, sám podvědomě vyrobil. Strach nám zatemní mozek a ve vzniklém zmatku uděláme právě to, co vede k obávanému výsledku. Člověk si buďto věří, nebo má strach. Když si věříme, smýšlíme o svých schopnostech a možnostech pozitivně - když máme strach, činíme tak s negativním nábojem. Naše myšlenky skrze podvědomí "prosakují" do našeho života. Už jste zažili ten pocit, že nesnesete nějaký způsob chování svých blízkých? Mám na mysli třeba způsob, jak se vaše matka dívá, když uděláte to a to. Jako byste za jejím pohledem cítili myšlenku, která se jí usadila v hlavě. Člověk svými myšlenkami

13 přitahuje, nebo naopak odpuzuje ve svém životě lidi, události i situace, které pak prožívá. Pozitivní myslitelé s odvoláním na indickou filosofii dokonce tvrdí, že naše myšlenky se přeměňují v energii, která má tendenci se zhmotnit (realizovat). Pro kriticky smýšlejícího a materialismem odkojeného Evropana to může být dost obtížně stravitelné sousto.

14 Černobílý svět Příprava: krátké příběhy sepsané na listu papíru, jeden do skupinky po pěti Cíl: uvědomění si význam pozitivního myšlení Věk: +10 Doba: 45min Účastníci si ve skupinkách pročtou krátké, neutrálně zabarvené příběhy. Poté jsou vyzváni, aby si prodiskutovali vždy dvě varianty téhož příběhu, události s tím, že jedna varianta bude z pohledu pesimisticky smýšlejícího vypravěče a druhá pozitivně myslícího jedince. Pak si příběhy dle instrukcí navzájem převypráví. Závěr je věnován diskusi, zaměřující se na účinky pozitivního myšlení jak na subjekt sdělení, tak na objekt. V úvahu přistupuje i prevence psychosomatických chorob a celkový psychický stav jedince. Diskuse se může týkat i negativnímu vlivu na stýkání se s lidmi, kteří smýšlejí negativně, na sledování večerních zpráv v médiích.

15 Rozvoj slovní zásoby Slovní zásoba (lexikum) představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba). Do aktivní slovní zásoby patří ta slova, která člověk používá při ústním i psaném projevu. Slovům z pasivní slovní zásoby člověk rozumí, ale sám je běžně nepoužívá. Počet slov ve slovní zásobě se liší mezi jazyky i mezi lidmi. V češtině tvoří aktivní slovní zásobu u dospělého člověka asi slov. Pasivní slovní zásoba je obvykle 3 6x vyšší, pasivní slovník středoškolsky vzdělaného uživatele češtiny zahrnuje asi slov. Inteligence, vzdělání nebo počet přečtených knih mají velmi malý vliv na to, jak člověk dokáže mluvit. Čtením a učením se zpaměti si rozšiřujeme hlavně svou pasivní slovní zásobu, která je pro samotné mluvení zcela nepotřebná. Kvalitní písemný projev bývá známkou vysoké inteligence a bohaté pasivní slovní zásoby. Bohužel i psaním stejně jako poslechem si rozšiřujeme pouze svou pasivní slovní zásobu, nikoli aktivní, která jediná určuje, jak dobře umíme mluvit. Pasivní slovní zásoba je databáze slov a slovních spojení, která jsou pevně a spolehlivě uložená v naší paměti. Obsahuje až výrazů. Její velikost nejvíce ovlivňuje dosažené vzdělání spolu s objemem a kvalitou četby. Najít v této databázi jediné slovo nám trvá celou sekundu, ale často i mnohem déle. Možná si říkáte, že najít jedno slovo mezi desítkami tisíc za pouhou sekundu je přeci blesková rychlost. Ano, to jistě je, ale ne pokud chceme mluvit. Zkuste si nahlas přečíst následující větu a mezi jednotlivá slova vložte sekundovou mezeru (můžete ji doplnit známým zlozvykovým "éééé"). "Dnes - Vám - to - velice - sluší. - Mohl - bych - Vás - pozvat - na - kávu?" Je zřejmé, že pasivní slovní zásoba je pro plynulou řeč naprosto nepoužitelná. Aktivní slovní zásoba je také databáze slov a slovních spojení. Na rozdíl od pasivní zásoby je velmi rychlá. Najít v ní potřebné slovo trvá jen několik desítek milisekund. U většiny lidí obsahuje až výrazů. (Odhaduje se, že spisovatel Karel Čapek dokázal aktivně používat až 25 tis. výrazů). Hlavní rozdíl oproti pasivní slovní zásobě však je, že její velikost není závislá na inteligenci ani vzdělání. Často se proto stává, že trhovec dokáže být mnohem výmluvnější a ve společnosti oblíbenější než fyzik z Akademie věd. Důvod je prostý. Aktivní slovní zásobu upevňujeme a rozšiřujeme pouze jejím neustálým aktivním používáním. A jak svoji aktivní slovní zásobu můžeme zlepšit? Dalo by se jednoduše odpovědět mluvením, mluvením a mluvením s lidmi. A skutečně to takto jednoduché je, bohužel v praxi téměř nerealizovatelné. Už jen samotný fakt, že svou aktivní slovní zásobu potřebujete zdokonalit znamená, že k mluvení nemáte dostatek příležitostí nebo jich ze strachu nevyužíváte. Naštěstí existuje jiný, stejně účinný, a pro někoho méně násilný způsob, jak se naučit dokonale mluvit.

16 Černokněžník Příprava: bez přípravy Cíl: zlepšení schopnosti verbálně se vyjadřovat Věk: +6 Doba: 30min Účastníci si vyberou jednoho ze svých řad, ten odejde za dveře místnosti a tam ho černokněžník začaruje v nějakou věc, ve kterou, to on sám neví a tato informace je sdělena pouze ostatním, kteří v místnosti zůstali. Poté se začarovaný člověk vrátí zpět do místnosti a ostatní ho mohou odčarovat pouze tak, že mu sdělují, jaké ta věc, do které je začarovaný má vlastnosti. Př.: Když jsi zralý, jsi žlutý. Začarovaný jedinec si vybírá z ostatních, kteří mu poradí. Úkolem je odhalit, do čeho je začarovaný za co nejkratší dobu, s co nejmenším počtem rad. Účastníci si zkouší vymýšlet a vybírat ze slovní zásoby taková slova, která odpovídají rozšíření informací o daném pojmu (př. banán) a přitom neporadit začarovanému tak okatě, aby to hned uhodl. Následně diskutujeme o tom, jakým způsobem lze zlepšit svoji slovní zásobu, jestli to děláme, k čemu je to dobré a kdy se nám to může hodit.

17 Interview Příprava: lístečky s názvy povolání pro každou dvojici ze zúčastněných Cíl: zlepšení schopnosti verbálně se vyjadřovat Věk: +9 Doba: 30min Účastníci se rozdělí do dvojic, jeden z nich je moderátor a druhý si vytáhne lísteček s názvem povolání. Následuje nácvik dialogu ve dvojicích. Zúčastnění si představují, že vystupují v televizní talkshow v živém vysílání. Po nácviku předvedou svůj rozhovor před ostatními. Následuje diskuse, která z dvojic byla nejvíce verbálně obratná a proč, jaké prvky v mluvě používala a podobně.

18 Řeč a výslovnost Výslovnost neboli artikulace je v oboru lingvistiky chápána jako vytváření hlásek pohyby mluvidel. Špatná artikulace může způsobit špatnou srozumitelnost řeči, protože se při ní mění kvalita i kvantita hlásek, zejména samohlásek. Artikulační orgány rozdělujeme na aktivní (dolní a horní ret, dolní čelist, jazyk, měkké patro s čípkem, hlasivky) a pasivní (horní a dolní zuby, dáseň, tvrdé patro). Hlásky se tvoří ve třech na sebe úzce navazujících fázích: 1. Intenze - přechod artikulačních orgánů z klidového postavení do postavení potřebného k vyslovení potřebné hlásky 2. Tenze - setrvání mluvidel ve vyslovovacím postavení 3. Detenze - návrat mluvidel do klidové polohy. V plynulém proudu řeči se prolínají intenze a detenze. Tím dochází k ovlivňování kvality i kvantity některých hlásek (spodoba - v češtině jako jediné povolené ovlivňování), v krajním případě až k nevyslovování některých hlásek (šumlování, polykání hlásek) - vlivem výslovnostní lenosti. Následující cviky jsou vhodné k uvolnění mluvidel: Ohrnování a zatahování rtů - střídavě, současně Pohyb čelisti dopředu, dozadu, doleva, doprava, kroužit Sešpulit rty - roztažený úsměv (rty u sebe) Sešpulit rty doleva, doprava, kroužit (tzv. vysavač) Papapapapá, bába-bába-bába, myju Míšu Volání "Uááá", "Ííííáááá", postupně zvětšovat čelistní úhel, rukou na krku kontrolovat křeč "Áááéééíííóóóúúú" vázané i oddělované hlásky Madagaskar Havana a Jáva Mauglí Uana Ouvex Jauvajs Mňááááúúúúú Pohyblivost jazyka: kmity doleva doprava, nahoru dolů postupně zrychlovat. Atatatatata-aťa-ata-aťa (A má velký čelistní úhel); Písnička: lalalala; čert: blblblbl; budík: cilililililililink (Pozor! l nesmí splývat!), crrrrrrrrr; trakař: trrrrrrr; volání na slepice: puťa- puťapuťa nápipipipipipipi; slepice odpovídá: kokokodák; kohout: kykyryký; kachna: gagagagaga; potok: glogloglo- gloglo; kukačka: kukuč-kukuč; holub: vrkú-vrkú

19 Další: Teta to tam mete, mete to tam teta To ty táto? Toto, to tato teta tuto tetu tahá Mezi domama má má máma malou zahrádku. Vyslovujte pečlivě: hlásky na švu musí být vysloveny obě 1. Přes sklep prchal letem mrzským milenec Ctirad Držgrešle 2. Klepna Alena atakuje Elenu u uhlí 3. Hlídej jej jako oko v hlavě 4. Udělej jeden náčrt trojúhelníkového obrazce ekvivalentního obrazci I. 5. Kdo okousal Leontýnce eskimo, Olivere? 6. Hana ale Elenu utáhne elektrickým motorem. 7. Tys oslep, páže! Nevidíš, že přede mnou je prázdná číš? 8. Jde elév, vole. 9. Když žil, ležel, ležel. 10. Oto odkop' pluh, Helenu uhodil lanem, milovanou úpící Ilonu unesl. 11. Ivo opravoval lampu u Urbana. 12. Dolar rubl libra 13. Od dalekých chvojek klusal lyžník koulejíc cívku ukradenou u uhlí 14. Mám dům, mnoho oken nemá, ani devět, to není moc 15. Jak zní lokál pluralis substantiva mech? 16. Mezek kousal list trávy A na závěr doplňuji pár jazykolamů: 1. Podkopeme my ten Popokatepetl tunelem nebo nepodkopeme Popokatepetl tunelem? 2. Náš Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů nejpopokatepetlovatější Popokatepetl. 3. V Londýně u lorda Donalda dávali lahodné bledule. Hladoví blondýni lepili okolo loudavě cedule. 4. Strč prst skrz krk. 5. Koncert pro klavír a orchestr. 6. Sčeš si vlasy s čela. 7. Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně. 8. Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosáčárny. 9. Strýček Šusta sušil švestky v Sušici u sušičky. 10. Krok ke zproletarizování všech vrstev. 11. Hlavní roli lorda (Raula) Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová. 12. Blb v úprku brk' u krbu. 13. Nenaolejuje-li mě Julie naolejuji Julii já. 14. Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora?

20 15. Sklapla piksla. Vlky plky. Drbu vrbu. Scvrnkls hrst zrn. 16. Osuš si šosy. 17. Ještě štěstí, že se nesešli. 18. Šísovo sousoší Šťastný sen. 19. Smyčec šmytec. Smyčec šmytec. Smyčec šmytec. 20. Pět švestek šest švestek. Pět švestek šest švestek. Pět švestek šest švestek. 21. Šla Prokopka pro Prokopa: Pojď Prokope pro trochu oukropa. 22. Je Olivier olivrejovaný nebo neolivrejovaný? 23. Zaželezilo-li se železo či nezaželezilo-li se železo? 24. Zhlt hrst zrn 25. Jelen lyrorohý 26. Zblbls z čtvrtvln 27. Neznepokojujte se meteorologickými předpověďmi 28. Co není institucionizovatelné je neinstitucionizovatelné 29. Bylo-li libo limo? Toliko nebylo-li by pivo. 30. Vylije-li Lívie litr lihu, lifruje-li ho do Lýbie? 31. Nejkulaťoulinkatější 32. Odneste ten revolver do laboratoře 33. Je připraveno psí šestispřeží 34. Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí 35. Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity

21 Modelína a žvýkačka Příprava: jeden váleček modelíny a žvýkačka pro každého účastníka Cíl: zlepšení oromotoriky, zpreciznění pohybů jazyka Věk: +6 Doba: 30min Účastníci dostanou jeden váleček modelíny a jeden kus žvýkačky. Instrukce zní: Rozžvýkejte žvýkačku v ústech a přitom zpracujte v rukou váleček modelíny. Následuje instrukce, aby se snažili dělat stejné pohyby v ústech: zpracovávat tak žvýkačku mezi jazykem a tvrdým patrem a přitom zpracovávali stejným způsobem modelínu mezi jednou a druhou rukou, přičemž navodíme imaginaci, že spodní ruka představuje jazyk a horní ruka tvrdé patro. Účastníci se snaží dělat podobné pohyby v ústech i rukama. Následně vytvoří současně z modelíny a ze žvýkačky stejné tvary: nejprve kouli, placku, váleček a hlemýždí ulitu. Každý tvar lektor vždy zkontroluje u každého, případně poopraví slovně a navede účastníka k tomu, jak správný tvar nejlépe vytvořit.

22 Samohlásková řeč Příprava: bez přípravy Cíl: zlepšení oromotoriky, zpreciznění pohybů jazyka, rtů, tváří, měkkého patra při artikulaci Věk: +8 Doba: 15min Účastníci dostanou za úkol hovořit zašifrovanou řečí. Používají v mluvě pouze samohlásky. To jim napomůže k tomu, uvědomit si, jaký význam při artikulaci tyto hlásky mají. Jsou to nositelé informace, o tyto hlásky se při jejich realizaci naše zrakové vnímání opírá. Jsou to tedy body optické opory. Účastníci si zkusí zazpívat známé písničky s vynecháním souhlásek. Uvědomí si, jak vypadá tvar rtů při realizaci jednotlivých samohlásek.

23 Sluch a jak o něj pečovat Lékařský obor, který zkoumá lidský sluch, se nazývá audiologie. Člověk dokáže slyšet frekvence přibližně v rozmezí 20 Hz až 20 khz. Někteří mladí lidé dokážou slyšet frekvence mírně nad 20 khz, naopak s přibývajícím věkem se horní hranice snižuje. Běžný lidský hlas má frekvenci zhruba od 200 Hz do 800 Hz. Také schopnost rozeznávat zabarvení zvuků, tedy jednotlivé tóny, se u lidí různí. Tato schopnost se označuje jako relativní sluch. Odhaduje se, že asi jeden člověk z má absolutní sluch, takže dokáže rozlišit i nepatrné rozdíly v tónech. Díky tomu, že člověk má uši po stranách hlavy, umožňuje sluch orientaci v prostoru, nicméně podstatně hůře než zrak. Zejména původ hlubokých nebo táhlých tónů se pomocí sluchu obtížně lokalizuje. Některá zvířata, například šelmy nebo přežvýkavci, dokážou natáčet ušní boltce, což jejich schopnost lokalizace původu zvuku zlepšuje. Omezená schopnost sluchu se nazývá nedoslýchavost, úplná ztráta sluchu je hluchota. Poškození sluchu může být vrozené nebo získané v důsledku nemoci, operace, působení nadměrného hluku atd. K poškození sluchu zpravidla dochází, pokud hladina akustického tlaku překročí 140 decibelů, nicméně pokud se člověk trvale pohybuje v prostředí s hlasitostí pouze 85 decibelů, může si rovněž sluch poškodit. Lidské ucho je párový smyslový orgán, který dokáže zachytávat a vnímat zvuk. Dělíme ho na vnější, střední a vnitřní. Ucho je kromě centra sluchu také zodpovědné za rovnováhu. Vnější ucho: Vnější ucho se skládá z boltce a zvukovodu. Boltec směřuje zvukovou vlnu Zvukovod vede zvuk k ušnímu bubínku. Na stěnách zvukovodu se tvoří ušní maz, který na sebe váže nečistoty a pozvolna vytéká z ucha. Střední ucho: Střední ucho tvoří ušní bubínek, kůstky středního ucha (kladívko, kovadlinka, třmínek) a Eustachova trubice. Ušní bubínek pružná tenká blána, která mění mechanické vlnění na kmitání a izoluje střední ucho.

24 Nebezpečí pro ušní bubínek propíchnutí (dochází k srůstu, ale poté bude mít jiné vlastnosti pružnosti) nebo protržení (v mnoha případech způsobí ztrátu sluchu) Kůstky středního ucha přenášejí zvuk z bubínku na hlemýždě a zároveň zvuk zesilují. Eustachova trubice slouží k vyrovnávání tlaku mezi středním uchem a venkovním prostředím. Vnitřní ucho: Vnitřní ucho je tvořeno hlemýžděm. Hlemýžď dutá šroubovice vyplněná tekutinou, na stěnách vystupují receptory se schopností registrovat pohyb tekutiny. Receptory jsou schopny zaznamenat pohyb v řádech vychýlení o jednu molekulu a převádějí mechanické vlnění na elektrický signál, který je pomocí nervů veden do mozku. Možnosti rozvoje sluchového vnímání: Oblast sluchového vnímání můžeme rozdělit na jednotlivé kategorie: naslouchání, rozlišení figury a pozadí, sluchová diferenciace (rozlišování), sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť, vnímání rytmu. /Bednářová, 2010/ Všechny výše uvedené oblasti je třeba před nástupem do 1. třídy (v předškolním věku) s žákem posilovat. V každé oblasti jsou uvedeny příklady jednotlivých činností, je potřeba dodržet jejich souslednost. Činnosti jsou rozděleny podle obtížnosti, od nejsnazších po nejtěžší. Oblast sluchového vnímání posilujeme s dětmi během celého školního roku. Pro práci doporučuji využít materiály (pracovní listy atd.) uvedené v doporučené literatuře. Naslouchání *Poznávání předmětů podle zvuku Žáci sedí v kruhu, otočeni zády k učiteli, který vyvozuje zvuky, např. lusknutí prsty. Žáci mají za úkol identifikovat zvuk. Zařazujeme zvuky z běžného života: polykání vody, cinkání lžičkou do sklenice, mačkání/trhání/stříhání papíru,

25 zatleskání, zadupání, ťukání na lavici/dveře, cinkání klíči, otáčení listů v knize, chrastění chrastítkem, zahrání na hudební nástroj a další. *Lokalizování směru zvuku Postupně zvyšujeme obtížnost. Žáci kromě popsání, rozpoznání zvuku určují, odkud zvuk přichází. Skupinu žáků rozdělíme na polovinu. Jedna polovina sedí v kruhu a rozpoznává zvuk a jeho lokalizaci, druhá polovina skupiny pod vedením učitele zvuk vydává. Poté se skupiny promění. K této aktivitě lze taktéž využít CD určené pro hudební výchovu v 1. třídě, na kterém jsou nahrané zvuky z každodenního života, např. zvuk tramvaje, auta atd. Obměnou aktivity může být hledání zvukového podnětu, např. schovaný tikající budík, minutka, zvonící telefon atd. *Poznávání písně podle melodie Aktivitě předchází seznámení se s písněmi. Poté zařadíme procvičení poznávání písně pouze dle melodie. Je-li aktivita obtížná, zvolíme užší výběr písní nebo si písně před aktivitou zopakujeme. *Naslouchání mluvenému slovu Práce dle slovní instrukce učitele. Jako aktivitu zvolíme poslech krátké pohádky, se kterou dále pracujeme. Žáci k pohádce malují obrázek, snaží se zachytit děj. Pomocí vizuální opory o obrázky převypráví děj, či příběh dokončí. Sluchová paměť *Procvičování sluchové paměti procvičování jmen žáků. Na začátku školního roku si žáci často pletou jména svých spolužáků. Doporučuji zařadit tuto aktivitu. Žáci sedí v kruhu a posílají si míč. Ten, ke komu se míč dokutálí, řekne své jméno a pošle míč dál. Ve druhém kole již žák posílá míč s tím, že vysloví jméno toho, ke komu míč doputuje. *Žáci opakují krátké úseky rýmů, písní, básniček, rozpočítadel. *K procvičování sluchové paměti můžeme využít hru Přijela tetička z Číny, při které žáci sedí v kruhu. První žák k větě Přijela tetička z Číny s kufrem, z kterého vybalila... přidá slovo. Následuje další, který větu a první slovo zopakuje a k tomu přidá další slovo. A tímto způsobem pokračují ostatní. Obměnou hry může být úvodní věta: Kdybych jel na pustý ostrov, tak bych si s sebou vzal... Pokud žákům z počátku dělá problém opakovat úvodní větu, neopakují ji, pouze opakují jednotlivá jmenovaná slova.

26 Rytmizace, vnímání rytmu *Vyťukáváme rytmus písničky, kterou jsme si předtím poslechli např. Prší, prší a jiné. K této aktivitě využíváme také různých básniček a rozpočítadel, můžeme využít i rytmické hudební nástroje. *Rytmus, délka samohlásek. Žáci sedí v kruhu, k aktivitě je potřeba mít bzučák a kartičky s obrázky. Žák pojmenuje slovo a poté stisknutím bzučáku určí délku jednotlivých slabik. U krátké slabiky zmáčkne bzučák krátce, u dlouhé naopak. Příklad slovo pohádka krátce dlouze krátce. *Po zvládnutí základní varianty, přidáme zápis rytmu. Máme připravený záznam slova na kartičce. Např. obrázek SLON, na kartičce je jedna tečka. Krátká slabika je označena tečkou, dlouhá svislou čárkou (protože v 1. třídě budou děti dlouhou slabiku taktéž označovat čárkou nad samohláskou). U slova pohádka bude označení. /. Sluchové rozlišování / sluchová diferenciace *Nahlas a zřetelně předříkáme dvojice slov: např. kos koš atd. Žák má poznat, zda se jedná o stejná či odlišná slova. Postupně aktivitu ztěžujeme použitím delších slov, která jsou obtížnější v rozlišení. *Sluchové rozlišování/diferenciaci trénujeme taktéž hrou, při které žáci sedí v kruhu nebo v lavici s hlavou skloněnou. Reagují pouze domluvený smluvený zvuk, signál, např. hlas kukačky ku-ku-ku-ku. Při dalších opakováních této hry obměňujeme a zařazujme nejrůznější zvuky. Obdobou této hry je poznávání určitého slova např. červený. Učitel vypráví pohádku, žáci se probudí, když uslyší smluvené slovo. Tyto aktivity doporučíme i pro domácí procvičování, kde se dá lépe rozlišit, jak žák aktivitu zvládá či zda tuto oblast potřebuje posílit. Fonematický sluch: Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem fonémy, tj. hlásky mateřského jazyka, které mají funkci významotvornou. Schopnost fonematické diferenciace je základním předpokladem správného řečového vývoje. Bez toho, aby se dítě naučilo poslouchat, vydělovat a diferencovat zvuky řeči, nemůže správně vyslovovat, obzvláště znělé a neznělé hlásky a sykavky. Změnou fonému ve slově se změní i význam slova. Specifická schopnost sluchového vnímání a rozlišování fonémů mateřského jazyka se vyvíjí na základě dlouhodobého a přiměřeného podněcování sluchového vnímání a poznávání zvuků a řečových podnětů a na základě přiměřeně

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Techniky práce s hlasem

Techniky práce s hlasem Mluvený verbální projev Techniky práce s hlasem paralingvistika o intenzita (hlasitost) o výraz o modulace o intonace o rychlost řeči JAZYKOVÝ PROJEV mluvený psaný Jazyková kultura jazyková správnost v

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 Obsah Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 KAPITOLA 1 Metody a techniky logopedické terapie, principy jejich aplikace (Viktor Lechta) 15 1.1 Trendy vývoje 16 1.2 Vymezení 18 1.3 Východiska 20 1.4 Cíle

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody Dvě uši slyší lépe než jedno Slyšet, jak je dáno od přírody Je čas slyšet Společnost Phonak patří mezi světovou elitu v oboru poslechové technologie. Ve svém sídle ve švýcarské Stäffě nedaleko Curychu

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 6 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Sluchové vnímání a paměť

Sluchové vnímání a paměť Sluchové vnímání a paměť Sluch je jedním z prostředků komunikace, významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči a tím i myšlení. Dříve než se budeme zabývat sluchovým vnímáním, je zapotřebí ověřit si slyšení samotné;

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Nepovinná příloha k projektu: Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Soukromá mateřská škola Petrklíč Obsah přílohy: Projekt Speciálně-pedagogický

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ!

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Sluchová analýza a syntéza řeči Rozlišování slov ve větě pozor, i předložka je samostatné slovo Rozkládání slov na slabiky zkoušet i slova,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy)

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid. AKUSTIKA Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.sluchem) Obory akusky Fyzikální a. Hudební a. Fyziologická a. Stavební a. Elektroakuska VZNIK A

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více