MASARYKOVA UNIVERZITA. Vegetariánská strava a její specifika při sportovním výkonu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Vegetariánská strava a její specifika při sportovním výkonu"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vegetariánská strava a její specifika při sportovním výkonu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ivona Rutarová, DiS. Vypracovala: Anežka Gojdová 3. ročník RVS Brno, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu použité literatury... V Brně dne Anežka Gojdová

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala Mgr. Ivoně Rutarové, DiS. za poskytnutí cenných rad a připomínek k mé bakalářské práci, a především za trpělivou pomoc při jejím vypracování.

4 OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA VEGETARIÁNSKÉ STRAVY Definice vegetariánské stravy Historie vegetariánské stravy Vegetariánství v současnosti Důvody vegetariánství Klasifikace vegetariánství VLIV VEGETARIÁNSKÉ STRAVY NA ZDRAVÍ SPORTOVCE Pozitiva Negativa Karence vitaminů Karence minerálů Karence mastných kyselin Potřeba bílkovin při sportu ENERGETICKÁ POTŘEBA SPORTOVCE Energetická bilance Energetický výdej při fyzické zátěži: Energetický příjem při fyzické zátěži KAZUISTIKA VEGETARIÁNSKÉHO SPORTOVCE Charakteristika případu Somatické údaje Jídelníčky... 43

5 Jídelníček Jídelníček Jídelníček 3: Analýza ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY RESUMÉ

6 ÚVOD Vegetariánství a sport. Jdou tyto dva pojmy dohromady? Názory na tuto problematiku se velice různí, a to nejen mezi odborníky, ale především mezi laickou veřejností. A právě časté diskuze na toto téma byly prvotním impulsem pro napsání této práce. Autor není vrcholovým sportovcem, ani se nepovažuje za vegetariána. Nicméně, rodinné debaty, rozcházející se názory a nespočet otázek byly hlavními stimuly k hlubšímu prostudování tohoto problému, který je poměrně aktuální. Cílem této práce bylo nashromáždit nejrůznější poznatky o výživě vrcholově sportujících vegetariánů jak z domácí, tak i zahraniční literatury. Dále porovnat názory odborníků týkající se tohoto tématu a vytvořit tak souhrn nejdůležitějších faktů o tomto tématu. Práce je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly, kdy první tři části představují souhrn teoretických poznatků. Úvodní kapitola definuje pojem vegetariánství a následně nastiňuje historii tohoto alternativního způsobu stravování, dále důvody, které lidi vedou k tomu stát se vegetariánem, a v neposlední řadě jsou zde představeny jednotlivé formy tohoto směru výživy. V kapitole Vliv vegetariánské stravy na zdraví sportovce poukazujeme na pozitiva a negativa plynoucí z vegetariánské stravy vztažené na sportující vegetariány. Představujeme zde i některé vitaminy a minerální látky důležité pro sportovce. Snažíme se vyzdvihnout ty, jejichž nedostatek může ohrozit právě sportovce stravující se vegetariánsky. V poslední podkapitole se pak zaměřujeme na potřebu bílkovin při sportu, jelikož právě tyto živiny bývají v rámci problematiky vegetariánství nejvíce probírané. Většina lidí se totiž domnívá, že rostlinná strava neposkytuje dostatečné množství bílkovin k tomu, aby člověk mohl provozovat jakýkoliv sport na vrcholové úrovni. Třetí kapitola zaměřená na energetickou bilanci popisuje energetický výdej a příjem sportovce. 5

7 Poslední část bakalářské práce představuje námi zpracovanou kazuistiku basketbalistky vegetariánky. Uvádíme zde 3 jídelníčky, které dokumentují stravování této sportovkyně v průběhu závodní sezony. U uvedených zápisů stravování jsme stanovili celkový energetický příjem, obsah základních živin (bílkoviny, sacharidy, tuky) a následně jsme dané jídelníčky vyhodnotili. Tato práce tedy poskytuje informace o samotném vegetariánství a o tom, jak se liší výživa vegetariánských a omnivorních (všežravých) sportovců. Věříme, že práce bude přehledným ucelením specifik vegetariánské výživy ve sportu, a mohla by napomoci lidem, kteří se stravují podle zásad vegetarianismu, ujasnit, na co se v jejich stravě zaměři, ať už sportují, či nikoliv. 6

8 1. CHARAKTERISTIKA VEGETARIÁNSKÉ STRAVY 1.1. Definice vegetariánské stravy Názory na význam slova vegetariánství se různí. Podle internetového Etymologického slovníku [1] má tento výraz základ v anglickém vegetable, tedy zelenina. Zavedení tohoto termínu do běžné slovní zásoby se však přisuzuje Vegetariánské společnosti, která byla založena roku 1847 v Ramsgate. Ta původ slova spojuje s latinským vegetus, což je označení něčeho energického, plného života. Podle Vegetarian Society je vegetarián definován jako člověk, jehož stravu tvoří obilniny, luštěniny, ořechy, semena, zelenina, ovoce a v některých případech i mléčné výrobky a vejce. Vegetarián nejí žádné maso, drůbež, zvěřinu, ryby, korýše nebo vedlejší produkty porážky. [XV] Dnes si většina laické veřejnosti pod pojmem vegetariánství vybaví nejspíše absenci masité stravy v jídelníčku. Mnozí ale netuší, že tento výraz je sám nadřazený mnoha dalším, a musíme tedy brát v potaz, že existuje několik typů tohoto způsobu stravování, o kterých se budeme zmiňovat v podkapitole 1.5. Vesměs ale můžeme říci, že vegetariánství je dlouhodobý způsob stravování, jehož vyznavači z různých důvodů odmítají živočišnou stravu v menší či větší míře. Je jedním z alternativních směrů výživy, mezi které patří např. makrobiotická strava, vysoko sacharidová dieta, dělená strava aj. Slovo alternativní zde můžeme chápat jako něco zástupného. V tomto případně se jedná o nahrazení racionální výživy, tedy výživy, která je vlastní většině populace a je, na rozdíl od výživy alternativní, založena na vědecky přezkoumaných faktech. Alternací běžné stravy je velké množství, všechny však mají společné některé rysy. Např. to, že dbají na kvalitu potravy, která je dána ekologickým typem produkce, šetrným zpracováním potravin, jejich precizním výběrem a také finálním zpracováním. [23] 7

9 Specifika výživy vegetariánů jsou tedy jasná. Do svého jídelníčku zařazují pouze stravu rostlinného původu, popř. některé živočišné zdroje jako jsou ryby, mléko nebo vejce. Záleží na tom, jak moc striktní je dodržovaná forma. Mezi typické vegetariánské potraviny patří luštěniny všeho druhu, ovoce, zelenina, celozrnné pečivo, otruby, sója, semínka, ořechy, rostlinné oleje apod. [26] Co se týče energetického příjmu, je zajímavé, že podle Fořta (2003) muži vegetariáni konzumují o 10 % více celkové energie než muži nevegetariáni, kdežto ženy vegetariánky naopak o 15 % méně než nevegetariánky. [5] 1.2. Historie vegetariánské stravy Odmítání masité stravy provází lidstvo už od nepaměti. V tomto historickém přehledu ukazujeme, kde se v jednotlivých obdobích vegetariánská strava objevovala, a jak se měnily argumenty pro a proti. Egypt První známky samotného zříkání se masa můžeme pozorovat už v nejstarší civilizaci dějin lidstva Egyptě. Už tehdy patřilo maso k nečistým pokrmům a s mrtvými zvířaty bylo nevhodné jakkoliv manipulovat, natož je konzumovat. [III] Antika Vznik vegetariánského způsobu stravování jako takového však datujeme do dob starověkého Řecka, tzn. zhruba do 8. století př. n. l., kdy se hlavním propagátorem, a dalo by se říci i zakladatelem, vegetariánství stal filozof Pythagoras. Právě vyjmutí masité stravy z jídelníčku bylo jednou ze zásad 8

10 tzv. pythagorejského způsobu života, ne však všichni stoupenci jeho filozofie striktně dodržovali toto pravidlo. Pokračovatelem v šíření vegetariánství byl v 5. stol. př. n. l. Empedoklés. Hlavním důvodem k pojídání pouze rostlinné stravy byl respekt ke všem živým tvorům. A právě harmonii člověka a přírody můžeme považovat za stěžejní impulz pro vznik alternativních směrů výživy. Dodnes je totiž myšlenka nezabíjení zvířat hlavním důvodem k vegetariánství, přestože se nabalují další a další argumenty obhajující tento způsob života. Proti těmto idejím se však postavili myslitelé jako Platón nebo Aristoteles, který došel k závěru, že zvířata jsou na Zemi pro to, aby sloužila lidem jakožto zdroj jejich obživy. S těmito názory se ztotožnili Římané a později také představitelé křesťanské církve. [IV, VII] Starověké východní civilizace Zrození myšlenky vegetariánství v antice paralelně doprovázel rozmach této filozofie také na východě. Asijské země jako Indie nebo Čína byly největšími propagátory myšlenek o hledání smyslu a kvality života, které vycházely z přesvědčení zdejších náboženství, tedy buddhismu a hinduismu. V těchto oblastech bylo vegetariánství základem léčebných a zdravotních postupů vycházejících ze specifického smýšlení obyvatelstva spojeného s náboženstvím a jejich zkušenostmi z přírody. Zde především dominovala snaha neubližovat živým tvorům. Ta byla ještě podporována představami o reinkarnaci (převtělení) a faktem, že některá zvířata jsou v rámci daného náboženství dodnes považována za posvátná. Typickým příkladem je kráva, která je pro hinduisty symbolem vyššího světa zvířat. [23, 19] 9

11 Středověk Ve středověku se kromě striktních vegetariánů, jakým byl mezi křesťany např. svatý Jeroným, objevovali i ti, kterým bylo povolováno konzumovat kromě ryb také drůbež. Tím se vyznačoval např. řád svatého Benedikta. Jiné řehole zase zakazovaly konzumaci všeho živého kromě ryb. Je však nutno podotknout, že v těchto dobách nešlo lidem ani tak o etiku, jako spíš o pokoření sebe samého. Jejich hlavním cílem bylo si dokázat, že umí přijmout strádání v podobě odříkání si masité stravy. Absolutně žádný soucit se zvířaty neprojevoval např. Tomáš Akvinský. Zajisté však najdeme zmínky i o těch, kteří brali zvířata jako bytosti sobě rovné. Opitz (2002) ve svém díle uvádí, že např. František z Assisi se o vzájemném vztahu člověka a zvířete vyjádřil takto: Všechny výtvory stvořitele jsou děti jednoho otce, a proto jsou bratry. [V] Renesance Jelikož období renesance ( stol.) bylo provázeno nejrůznějšími nemocemi a hladomorem, stávalo se jídlo vzácnějším a maso bylo výsadou spíše bohatších vrstev. I z těchto důvodů se lidé začali uchylovat k rostlinné stravě. Tento krok byl ještě podpořen přivezením rozmanitých druhů zeleniny ze západního světa, jako např. brambor nebo kukuřice. V Evropě bylo tedy možno pozorovat opětovný návrat k vegetariánství, jehož hlavní důvody jsou znovu důvody etické, ale také ekonomické. I zde se však názory rozcházejí. Zatímco vyznavačem bezmasé stravy byl např. samotný Leonardo da Vinci, další velký myslitel René Descartes necítil v tomto ohledu vůči zvířatům jakékoliv morální povinnosti. [VI, VIII] Romantismus V průběhu 19. stol. se vegetariánství nejvíce rozvíjelo v Anglii. Známými vegetariány byli např. Mary Wolstoncraft nebo básník Percy Bysshe Shelley. Ten 10

12 kromě etiky vyzdvihoval také politické a ekonomické výhody bezmasé stravy. Považoval totiž produkci masa za příčinu hladu mezi chudšími obyvateli a poukazoval na nedostatečné využívání rostlinných zdrojů. Po roce 1809 se dokonce vegetariánství stalo v anglické církvi součástí křesťanské víry. Důležitým mezníkem pro vegetariánskou komunitu se bezpochyby stalo založení Vegetariánské společnosti roku 1847, a již po šesti letech své existence čítala okolo 900 členů. Stoupenci této společnosti se vyznačovali nejen pojídáním rostlinných produktů, ale také nezdolnou morálkou a skromným přístupem k životu. Téměř ve stejnou dobu vznikla vegetariánská společnost také v Americe. Tu roku 1850 založili William Metcalfe se Sylvestrem Grahamem. Fenomén vegetariánství se však postupně šířil do celého světa a právě konec 19. stol. dal vznik dalším novým společnostem. [IX, X] 20. století Dalším orgánem, který byl vytvořen na základě soudržnosti a spolupráce vegetariánů, se stala v roce 1908 Mezinárodní vegetariánská unie. Začátkem 20. stol. ještě nebyla životní úroveň britské společnosti v nijak oslnivém stavu, proto z důvodů k jedení bezmasé stravy šly stále více do popředí důvody ekonomické, zdravotní a politické. Koncem druhé světové války byl také znatelný nárůst obliby vegetariánství a poprvé se objevil výraz veganství. Důležitou postavou vegetarianismu konce 2. tisíciletí se stal beze sporu Mahatmá Gandhi, který naplňoval cíle hinduistického náboženství, a jemuž šlo znovu nejvíce o humánní zacházení se zvířaty. [X, XIII] Na konec ještě stojí za zmínku také Mezinárodní den vegetariánství, který byl ustanoven na 1. říjen. [XXVIII] 11

13 1.3. Vegetariánství v současnosti Ve světě V moderní době se s vegetariány a vyznavači dalších alternativních směrů výživy setkáváme stále častěji a jejich počet i nadále vzrůstá. Jedny z posledních výzkumů prokazují, že na celém světě se rostlinnou stravou živí více než jedna miliarda lidí, z čehož většinu tvoří ženy. [XI] Samozřejmě zastoupení v jednotlivých státech světa se různí, což dokumentuje obr. 1. Největší počet vegetariánů na celkový počet obyvatel se vyskytuje v Indii. Tato skutečnost vychází samozřejmě z náboženství typických pro tuto zemi, jak jsme se zmínili již v historickém přehledu. Dále se pak řadí evropské státy Itálie, Německa a Velké Británie. Zde však nejsou formy tohoto způsobu stravování zdaleka tak přísné jako ve východních zemích. Méně v potaz jsou bráni vegetariáni např. ve Španělsku nebo Francii. Složitější situace pak nastává ve Švýcarsku. V německy mluvících částech tohoto státu se zastáncům vegetariánství stravuje rozhodně lépe než v oblastech francouzských, kde jsou spíše přehlíženi. [XII, XIV] 12

14 Obr. 1 : Procentuální zastoupení vegetariánů na celkový počet obyvatel [XIV] V České Republice Z dostupných zdrojů není jednoduché zjistit, kolik lidí se u nás v současnosti stravuje vegetariánsky. Podle místopředsedy České společnosti pro výživu a vegetariánství se k této komunitě hlásí zhruba 4% populace, tzn. okolo lidí. [XXII] A můžeme se domnívat, že jejich počet se neustále zvyšuje. Starší zdroje totiž uvádějí např. 2% vegetariánů v ČR. [XI] Přestože toto číslo není nijak závratné, můžeme pozorovat, že vegetariánství je v České Republice stále více 13

15 tolerováno. Neustále vznikají nové restaurace, jídelny, bary a obchody s výhradně rostlinnou stravou. Zájmy vegetariánů jsou zde hájeny také prostřednictvím České vegetariánské společnosti Důvody vegetariánství Fakt, že se člověk stane vegetariánem, je podle sociologů výsledkem dlouhodobějšího procesu, jehož ohnisko většinou spočívá v rozhodnutí pro zdravý životní styl a správnou výživu. Samozřejmě se vyskytují i případy, kdy se masa zřekneme v jediném okamžiku, např. po zhlédnutí dokumentu o neetickém zacházení se zvířaty. [23] Důvodů, kvůli kterým se lidé stanou vegetariány, je celá řada. Z historických pramenů vyplývá, že první argumenty byly ryze etického charakteru. Dnes však příčin vegetariánství přibývá. Postupem času se připojily důvody politické, ekologické, zdravotní, či ekonomické. Etické důvody Soucit se všemi živými tvory je jedna z hlavních a zároveň jedna z nejstarších příčin vzniku alternativního stravování. Vegetariáni a jim podobní se cestou nekonzumování živočišných produktů snaží vyjádřit svůj nesouhlas ať už se samotným zabíjením zvířat, nebo jejich chovu v neadekvátních podmínkách. Myslím, že spousta z nich by se ztotožnila se slovy Christiana Opitze (2002): My, lidé, usilujeme neustále v naší společnosti o demokracii, protože je to nejspravedlivější systém. Zároveň se však vůči zvířatům chováme jako surový diktátor. Rozhodujeme o jejich životě, jak nás napadne. Zatímco sami pro sebe si děláme nárok na co největší osobní svobodu, nedovolujeme prasatům, telatům, kuřatům, jehňatům, rybám a jiným zvířatům uchovat si holý život jenom proto, že nám chutnají. 14

16 Náboženské důvody Klasickým příkladem náboženství, které své přívržence vede k vegetariánskému způsobu života, je buddhismus. Láska a úcta ke zvířatům je totiž jedna ze zásad tohoto vyznání. Dále můžeme jmenovat hinduismus, kde velkou roli hraje víra v proces reinkarnace, tedy převtělení lidských duší do těl jiných živých tvorů. Také je třeba připomenout, že některá zvířata jsou v daných náboženstvích považována za posvátná. Např. v již zmíněném hinduismu je takto uctívaným tvorem kráva. [18] Ekologické důvody Také ekologické smýšlení často vede k rozhodnutí stát se vegetariánem. Kupováním nijak technologicky upravených potravin a především vyjmutím masa z jídelníčku chtějí tito lidé poukázat na to, že produkce masa zatěžuje naše životní prostředí. Argumentem bývá využívání rozsáhlých ploch k pěstování krmiva pro zvířata namísto toho, aby zde byla vysazena rostlinná strava, která by mohla uživit velkou část populace. Často je také zdůrazňován škodlivý vliv jedovatých látek použitých v krmivech pro užitková zvířata. [10, 20] Sociální a kulturní důvody Protože společnost, do které se narodíme, si nevybíráme, jsme často nuceni se podřídit. V tomto ohledu na nás má největší vliv rodina, od které přejímáme výživové zvyklosti, ale také historicky zakořeněné kulturní tradice naší rodné země. V těchto případech však máme většinou na vybranou v momentě, kdy se staneme dospělými. [23] 15

17 Ekonomické důvody Dalším argumentem proč nekonzumovat maso je také ekonomická stránka věci. Vegetariáni chtějí poukázat na to, že rostlinnou stravou by se mohlo uživit mnohem více lidí, než prostřednictvím masa. Také poukazují na fakt, že k produkci masa je zapotřebí několikanásobně větší množství vody, nežli k pěstování obilnin. [XIX] Zdravotní důvody Jelikož vegetariánská strava přirozeně obsahuje malé množství tuků, cholesterolu a soli, zároveň také skýtá zvýšenou konzumaci zeleniny a ovoce, tedy i důležitých vitamínů, minerálních látek a vlákniny, je často vyzdvihován její prospěšný vliv na naše zdraví. Bývá synonymem prevence neinfekčních chorob hromadného výskytu, jako jsou např. kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus, zvýšená hladina cholesterolu apod. [5] 1.5. Klasifikace vegetariánství Jak jsme již předeslali, druhů vegetariánství je hned několik. Musíme tedy rozlišovat mezi přísnými formami a těmi benevolentnějšími. Některé směry zcela zakazují konzumaci jakéhokoliv produktu živočišného původu včetně vajec, medu a mléka, jiné zase povolují konzumaci ryb nebo dokonce drůbeže. Proto nemůžeme paušalizovat nejrůznější výroky o vegetariánech nebo např. výživová doporučení pro tyto skupiny obyvatel. Vždy je třeba si ujasnit, o jaký druh tohoto alternativního způsobu stravování se jedná. 16

18 Klasifikace vegetariánství není vždy jednotná a různé zdroje uvádějí různé formy. Jedno z nejpodrobnějších rozdělení představují autorky knihy Science of Nutrition [26]: Polovegetariánství Takto se označuje zřejmě nejméně přísná forma vegetariánství. Někdy se také nazývá občasné vegetariánství. Kromě vajec a mléčných výrobků povoluje také příležitostnou (1-2x týdně) konzumaci rybího nebo drůbežího masa a mořských plodů. [26] Pescovegetariánství Název této formy vychází z italského pesce, v češtině ryba. Jako pescovegetariány nebo také pescatariány označujeme lidi, jejichž zdrojem živočišných bílkovin je kromě mléka a vajec právě rybí maso. [26] Lacto-ovo-vegetariánství Latinské výrazy lacto (mléko) a ovo (vejce) zde signalizují benevolenci k mléčným produktům a vejcím. Vše však s absencí jakéhokoliv masa včetně plodů moře. [26] Lactovegetariánství Tato skupina vegetariánů toleruje z živočišných bílkovin pouze mléko a výrobky z něj. [26] Ovovegetariánství Na rozdíl od lactovegetariánů nekonzumují ovovegetariáni mléčné výrobky, pouze vejce. [26] 17

19 Veganství Veganství představuje jednu z nejstriktnějších forem, která je založena jen na stravě rostlinného původu. Jídelníček veganů tak zahrnuje pouze ovoce, zeleninu, obilniny, semena, luštěniny a ořechy. Tito lidé jsou tak nejvíce vystaveni nebezpečí nedostatku vitaminu B 12, zinku, železa a vápníku. Objevit se může i deficit bílkovin. [26] Makrobiotická strava Principy tohoto způsobu výživy jsou spíše náboženskou záležitostí. Kořeny makrobiotika hledejme v buddhistickém zenismu. Podle něj je nejvhodnější stravou obilné zrno, které má dokonalý poměr mystických principů yin a yang. Proto se tato forma stravování omezuje pouze na spotřebu obilnin. Prakticky je vyloučeno i ovoce, zelenina a sladkosti. Makrobiotici dokonce redukují i příjem vody a je tedy více než zřejmé, že i oni jsou vystaveni riziku nedostatku důležitých minerálních látek a vitaminů. [26] Frutariánství Velmi omezující druh diety, jehož vyznavači se živí hlavně syrovým či sušeným ovocem a ořechy. Občas povoluje také obiloviny, med a některé druhy zeleniny. Opět je zde téměř nevyhnutelný deficit železa, vápníku, zinku a vitaminu B 12. [5] 18

20 Tab. 1: Typy vegetariánství [27] Typ/Potravina Mléčné Vejce výrobky Ryby a mořské plody Drůbež Červené maso Polovegetariánství ANO ANO ANO ANO* NE Pescovegetariánství ANO ANO ANO NE NE Lacto-ovovegetariánství ANO ANO NE NE NE Lacto-vegetariánství NE ANO NE NE NE Ovo-vegetariánství ANO NE NE NE NE Veganství NE NE NE NE NE Makrobiotická strava NE NE ANO** NE NE Frutariánství NE NE NE NE NE *Pouze u drůbeže z volného výběhu **Pouze nejbenevolentnější formy. Nejstriktnější povolují pouze hnědou rýži a vodu. V tab. 1 můžeme vidět přehledný důkaz toho, že není vegetariánství jako vegetariánství a je velice důležité rozlišovat mezi jeho jednotlivými formami. Jediná oblast, ve které se shodují všechny třídy vegetariánů, je konzumace červeného masa. Tu neschvaluje ani jedna z výše uvedených skupin. 19

21 2. VLIV VEGETARIÁNSKÉ STRAVY NA ZDRAVÍ SPORTOVCE Jak jsme již předeslali v předchozí kapitole, v jakémkoliv zkoumání vegetariánské stravy musíme brát v úvahu jednotlivé formy tohoto způsobu stravování. Ne jinak je tomu při posuzování pozitiv a negativ, která alternativní výživa přináší. V této kapitole navíc ještě přihlížíme k potřebám sportovce, jakožto člověka, který vyžaduje specifický přístup v dodávání některých látek tělu. Když se však na problém podíváme z obecnějšího hlediska, najdeme na vegetariánství objektivní pro i proti Pozitiva Životní styl Za jednu z obecných výhod vegetariánského stravování, můžeme považovat životní styl, kterým se jeho zastánci vyznačují. Není to pravidlem, ovšem velká většina vegetariánů vyznává takovou životní filozofii, ve které není místo jak pro kouření, tak pro nadměrné užívání alkoholu a jiných návykových látek. Také většinou více dbají o svou tělesnou kondici a zastávají aktivní způsob života. To vše se bezesporu pozitivně odráží na jejich zdravotním stavu. [19] Redukce tuků a soli Tuky jsou bez pochyby nezbytnou součástí zdravé výživy. Je však třeba umět vybrat ty správné a dokázat je tělu dodávat v přiměřeném množství. Nadmíra přepálených a průmyslově ztužených tuků ve stravě průměrného člověka je bohužel v dnešní době velkým problémem a také jednou z hlavních příčin stále většího výskytu neinfekčních chorob hromadného výskytu (obezita, diabetes mellitus II. typu, ateroskleróza, hypertenze). Právě vegetariánská výživa tyto druhy tuků přirozeně eliminuje a zároveň dodává tuky rostlinné, které obsahují 20

22 mastné kyseliny v lepším poměru, nežli zdroje živočišné. Také riziko zvýšené hladiny pro nás škodlivého LDL cholesterolu se u vegetariánů snižuje. Další výhodou může být i snížený příjem soli (NaCl), která v nadměrném množství může yvvolávat zvýšení krevního tlaku nebo zapříčinit zbytečně velký odsun vápníku z organismu. Její průměrná spotřeba u běžně se stravující populace je až čtyřikrát větší, než je doporučená denní dávka (DDD), která činí zhruba 4-6 g. [XVII] Nejvíce jí totiž obsahují právě masové výrobky, uzenářské pochutiny, některé druhy sýrů a také např. nejrůznější salátové zálivky. Naopak v rostlinných potravinách jako je ovoce, zelenina, obiloviny apod. je její množství zanedbatelné. [XVII] Nadbytek soli sice není žádoucí, ovšem u sportovců dochází během výkonu k jejímu zvýšenému výdeji v podobě potu. Tělo tak přichází o důležitý sodík, který je nezbytný zejména pro správné fungování svalů. Je tedy potřeba, především u sportovců podávajících několikahodinové výkony, a právě u vegetariánů, aby si ztráty této minerální látky pohlídali a dostatečně jej doplnili, např. pomocí iontových nápojů nebo pouhým přidáním soli do nápoje. [3] Dostatek vlákniny Protože ani vlákniny nekonzumujeme prostřednicvím naší stravy dostatečné množství, jsou na tom lidé stravující se vegetariánsky v tomto ohledu také lépe. Vláknina je totiž v podstatném množství obsažena především v obilovinách, luštěninách, ovoci a zelenině. Stejně tak jako nedostatek vákniny, který způsobuje nejrůznější zažívací potíže, může i její nadbytek vyvolat jisté komplikace, např. nadýmání nebo špatné vstřebávání železa. Ale vzhledem k tomu, že průměrný denní příjem vlákniny je také silně pod DDD (30 g), ani u vegetariánů nehrozí její přílišná konzumace. [5] Co ale může způsobit potíže sportovcům je nestravitelnost vlákniny. Před sportovním výkonem tedy luštěniny nebo např. ovesné vločky nemusejí být 21

23 zrovna správnou volbou. Často totiž tento druh potravy bohatý na vlákninu způsobuje nepříjemné pocity v žaludku během samotné sportovní aktivity. Vegetariánští sportovci si tedy musejí hlavně dobře promyslet zařazení vlákniny do jejich jídelníčku tak, aby jim nezpůsobovala žaludeční potíže a nelimitovala tak jejich výkon. [3] Dostatek některých vitaminů a minerálních látek Je zřejmé, že vegetariánská strava obsahuje daleko více ovoce a zeleniny než strava smíšená. Tím pádem logicky dochází i k lepšímu zásobování organismu některými důležitými vitaminy a minerálními látkami. Jedná se především o vitamin C, A, E, K a kyselinu listovou. Z látek minerálních je to pak draslík nebo hořčík. Se zvýšeným příjmem čerstvého ovoce a zeleniny se do těla dostává také více vody, a právě dostatečná hydratace organismu je, především u sportovců, klíčová. [14] Prevence civilizačních onemocnění Řada studií dokazuje, že výživové zvyklosti odvíjející se od konzumace výhradně rostlinné stravy hrají důležitou roli v prevenci proti nejrůznějším onemocněním. Jeden z argumentů se týká neschopnosti lidského oragnismu v plném rozsahu štěpit živočišné bílkoviny. Aby mohl lidský organismus odbourat bílkoviny obsažené v mase, musí vynaložit značnou energii, a stejně se mu nikdy nepodaří odbourat plných 100%. Stavebními prvky bílkovin jsou aminokyseliny, v organismu vzájemně propojené vazbou vlastní danému živočišnému druhu. Aby aminokyseliny mohl využít organismus lidský, musí vazbu (charakteristickou pro organismus zvířecí) nejprve štěpit, to však není beze zbytku proveditelné. Lidské tělo mnohem snadněji získá potřebné aminokyseliny ze zeleniny a ovoce. (Risi, Zűrrer, 2007) Neodbourané zbytky se pak usazují v cévách a zabraňují tak správnému průtoku krve, která nemůže dostatečně zásobit srdce a další důležité orgány. Může docházet také k tzv. překyselení organismu, neboli k narušení acidobazické rovnováhy (rovnováhy mezi 22

24 kyselinami a zásadami v organismu) v těle, které je způsobeno nahromadění kyseliny mléčné a močové v tkáních. Jednou z příčin tohoto nepříznivého stavu organismu je právě nadbytek živočišných bílkovin. [XXX] Vegetariánské stravě se také připisuje preventivní účinek vůči nádorovým onemocněním a ze zřejmých důvodů (např. menší množství tuku) také obezitě. [20] 2.2. Negativa Sociální aspekty Dnešní liberální společnost osoby, které nejedí maso a živočišné produkty, nijak nevyčleňuje, naopak, vzniká stále více vegetariánských restaurací a barů, obchodů s racionální výživou apod. Přesto však musíme podotknout, že při některých společenských událostech a příležitostech mohou být vegetariáni stavěni do nepříjemných situací. Ne vždy je totiž možnost a ochota vyhovět jejich výživovým požadavkům. Dle našeho názoru se právě sportovci mohou do těchto situací dostávat častěji. Stravování během závodů a soutěží totiž nemusí vždy splňovat jejich potřeby a očekávání. Finanční náročnost Tento aspekt je trochu diskutabilní, jelikož se může poměrně často měnit např. v závislosti na aktuální ekonomické situaci. Dostupnost potravin rostlinného původu je sice v dnešní době poměrně bezproblémová, domníváme se však, že pro dosatatečné zásobení organismu všemi potřebnými látkami může být jejich spotřeba znatelně vyšší, tudíž i finančně náročnější. Také speciální vegetariánské výrobky jako je soja, tofu nebo šmakoun patří mezi dražší suroviny. V případě hůře finančně zajištěných sportovců - vegetariánů tak může lehce docházet k nedostatečnému přísunu potřebných živin a energie. 23

25 Pro ilustraci jsme vytvořili vzorový jídelníček omnivorního (všežravého) sportovce (tab. 2) a vykalkulovali celkové náklady na potraviny v něm obsažené. Jídelníček jsme následně upravili tak, aby zároveň splňoval nároky vegetariánské stravy (tab. 3), a také energeticky zhruba odpovídal jídelníčku nevegatriánskému s ohledem na energetickou hodnotu i obsah jednotlivých makroživin. K tomuto kroku jsme použili internetovou kalkulačku flora.cz. Pro vegetariány (vegany) nepřípustné potraviny (označené šedivou barvou) jsme tedy nahradili vhodnějšími výrobky. Kromě alternace masa, sýrů, mléčných výrobků a potravin obsahujících vejce jsme např. nahradili i některé druhy ovoce (meruňkový kompot za broskvový) z důvodu většího obsahu důležitých minerálních látek (Ca, Fe). I u všech těchto potravin jsme stanovili jejich přibližnou cenu a náklady sečetli. Ceny potravin byly sledovány v obchodních řetězcích Tesco a Albert. Jejich srovnání můžeme pozorovat v posledním sloupci obou tabulek. Tab. 2: Finanční náklady na nevegetariánský jídleníček Čas Potravina Množství (g) Energie (kj) B (g) S (g) T (g) Cena (Kč) 8:00 rýžová kaše ,25 44,9 16,6 10 banán ,45 24,5 0,45 4 brsoskvový kompot , ,15 18 džus jablečný 100% ,3 29,7 0,3 6 10:30 energetická tyčinka jogurtový nápoj ,6 20,8 0, :00 gnocchi ,9 50,85 0,45 12 losos v oleji ,2 0 32,7 40 špenát ,6 2,7 0,5 3 šopský salát balkánský sýr :00 pudink čokoládový ,2 22 5,2 6 piškoty ,55 38,05 2,2 9 jablka ,6 21,6 0,6 2 ananas ,48 12,12 0,24 5 džus grapefruitový ,2 24,9 0,3 6 19:00 těstovinový salát s kuřetem těstoviny ,1 72,9 2,9 4 kuřecí prsa ,9 0, chléb žitný ,9 53,8 1, ,98 491,12 88, % 66% 20% 24

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Alternativní způsoby sravování. M g r. J I T K A P O K O R N Á

Alternativní způsoby sravování. M g r. J I T K A P O K O R N Á Alternativní způsoby sravování M g r. J I T K A P O K O R N Á Alternativní směry výživy Jedná se o celou řadu výživových směrů, které mají výhrady k obecně uznávaným zásadám správného stravování a jejich

Více

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dospělých Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Alternativní výživa. kapitola

Alternativní výživa. kapitola Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alternativní výživa 1 Pro lékaře je podstatné se o alternativním způsobu výživy dozvědět a určit faktické

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA A JEHO VLIV NA VÝKON SPORTOVCE, FOTBALISTY. Pavel Suchánek

JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA A JEHO VLIV NA VÝKON SPORTOVCE, FOTBALISTY. Pavel Suchánek JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA A JEHO VLIV NA VÝKON SPORTOVCE, FOTBALISTY Pavel Suchánek JAKÉ JSOU POŽADAVKY NA SPORTOVCE? TRÉNINK A JEHO PRAVIDELNOST - TRENÉŘI REGENERACE - KONDIČNÍ TRENÉŘI A FYZIOTERAPEUTI

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Mateřská škola Komenského, Komenského 1011, Kuřim Jídelníček za měsíc březen 2015 21 stravovacích dní Hodnotitel MVDr. Anna Niklová Hodnocení polévek

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Z pyramidy na talíř aneb jak rozumět výživovým doporučením. Leona Mužíková Veronika Březková Masarykova univerzita Brno

Z pyramidy na talíř aneb jak rozumět výživovým doporučením. Leona Mužíková Veronika Březková Masarykova univerzita Brno Z pyramidy na talíř aneb jak rozumět výživovým doporučením Leona Mužíková Veronika Březková Masarykova univerzita Brno Je Pyramida výživy pro děti vhodnou pomůckou k aplikaci výživových doporučení (pro

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

VEGETARIÁNSTVÍ. Ing. Miroslava Teichmanová

VEGETARIÁNSTVÍ. Ing. Miroslava Teichmanová VEGETARIÁNSTVÍ Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Vegetariánství

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

ZÁSADY CHOVÁNÍ U STOLU

ZÁSADY CHOVÁNÍ U STOLU KULTURA STOLOVÁNÍ Souhrn společenských pravidel týkajících se: Správného chování u stolu při jídle a obsluhy Hygieny Prostírání stolu ZÁSADY CHOVÁNÍ U STOLU 1. Příbor položíme na talíř držadlem směrem

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

RAW DIETA ANEB JE ZDRAVÁ SYROVÁ STRAVA?

RAW DIETA ANEB JE ZDRAVÁ SYROVÁ STRAVA? Pardubice DIETNÍ VÝŽIVA 2016 RAW DIETA ANEB JE ZDRAVÁ SYROVÁ STRAVA? Bc. Daniela Hanušková Mgr. Jana Spáčilová Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno Alternativní výživový směr syrová strava x živá

Více

Jídelníček na 9. týden

Jídelníček na 9. týden Jídelníček na 9. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Červen týden 1.6. až 5.6.

Červen týden 1.6. až 5.6. týden 1.6. až 5.6. středa 1.6.2016 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko 1, 7 Polévka: polévka rybí 4, 9 Hlavní jídlo: vepřové na zelenině, brambory, ovoce, sirup7 Svačina: toustový chléb, tvarohová pomazánka,

Více

Červen týden 1.6. až 7.6.

Červen týden 1.6. až 7.6. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2015 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, pomazánkové máslo, jablko 1, 3, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: smažené rybí filé, brambory, kompot, čaj 1, 3, 4, 7 Svačina:

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

VEGETARIÁNSTVÍ. Ing. Miroslava Teichmanová

VEGETARIÁNSTVÍ. Ing. Miroslava Teichmanová VEGETARIÁNSTVÍ Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Vegetariánství

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10.

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10. týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2015 Přesnídávka: chléb tuňáková pomazánka, okurek, bílá káva 1, 4, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: vepřové na kmíně, rýže, kompot, čaj 1 Svačina: krupicová kaše,

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Leden týden 3.1. až 8.1.

Leden týden 3.1. až 8.1. týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2017 Přesnídávka: chléb, mrkvová pomazánka, okurek, bílá káva 1, 7 polévka bramborová 9 čočka nakyselo, kysané zelí, pečené vdolky, sirup 1, 3, 7 Svačina: chléb, máslo, šunka,

Více

Září týden 1.9. až 4.9.

Září týden 1.9. až 4.9. týden 1.9. až 4.9. čtvrtek 1.9.2016 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, bílá káva1, 7 polévka čočková 1 Hlavní jídlo: vepřová pečeně, bramborová kaše, salát, čaj 7 Svačina: puding s piškoty,

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Říjen týden až 9.10.

Říjen týden až 9.10. týden 3.10. až 9.10. pondělí 3.10.2016 polévka s cizrnou 9 Hlavní jídlo: koprová omáčka, vejce, brambory, čaj 3, 7 Svačina: chléb, máslo, džem, ovoce, sirup 1 úterý 4.10.2016 Přesnídávka: chléb, sýrová

Více

VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK. Pavel Suchánek

VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK. Pavel Suchánek VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK Pavel Suchánek Výživa pravidelně sportující mládeže Sportovní výživa je samostatný vědní obor, protože sportovci mají zcela odlišné požadavky

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Sportovní výživa v kategorii hokejové mládeže 16-18 let nevyužitá rezerva pro výkon, regeneraci i sportovní růst

Sportovní výživa v kategorii hokejové mládeže 16-18 let nevyužitá rezerva pro výkon, regeneraci i sportovní růst Sportovní výživa v kategorii hokejové mládeže 16-18 let nevyužitá rezerva pro výkon, regeneraci i sportovní růst Ing. Ivan Mach, CSc. Zdravotní komise ČOV Aliance výživových poradců ČR Charakter kategorie

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová Tuky z hlediska výživy Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07)

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07) Pondělí 29.2.2016 Pudink s ovocem, čaj (A: 07) drožďová s ovesnými vločkami a zeleninou (A: 01,03,09) Směs ze sojového masa, dušená rýže, čaj (A: 01,03,06,07,09) Chléb s pomazánkovým máslem, ředkvičky,

Více

Květen týden 2.5. až 8.5.

Květen týden 2.5. až 8.5. týden 2.5. až 8.5. pondělí 2.5.2016 Přesnídávka: celozrnný rohlík, pomazánkové máslo, jablko1, 7 Polévka: polévka hrstková 9 Hlavní jídlo: ryba zapečená s bramborami, zelí, čaj 3, 4, 7 Svačina: chléb,

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

Polysacharidy. monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) neškrobové PS resistentní škroby Potravinové zdroje

Polysacharidy. monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) neškrobové PS resistentní škroby Potravinové zdroje Klasifikace a potravinové zdroje sacharidů Dělení Jednoduché sacharidy Polysacharidy (PS) monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) Zástupci glukóza fruktóza galaktóza maltóza

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Leden týden 4.1. až 10.1.

Leden týden 4.1. až 10.1. týden 4.1. až 10.1. pondělí 4.1.2016 Přesnídávka: rohlík, máslo, okurek, kakao 1, 7 polévka zeleninová s bramborem 9 Hlavní jídlo: tuňák zapečený s těstovinami, červaná řepa, čaj 1, 3, 4, 7 Svačina: chléb,

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

Jídelníček na 2. týden

Jídelníček na 2. týden Jídelníček na 2. týden ŽENA S OBEZITOU (energetický příjem 2000 až 2100 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Příloha č. 1 Dotazník

Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 1 Dotazník Vážená paní, vážená slečno, Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad ke zpracování mé diplomové práce. Práce je zaměřena na zjištění stravovacích zvyklostí

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Výživa pro tanečníky. Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013

Výživa pro tanečníky. Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013 Výživa pro tanečníky Bc. Barbora Hajná Fyzioterapeut TCP; 2. lékařská fakulta UK V Praze dne 20. ledna 2013 Cíle Zlepšení výkonnosti Zrychlení regenerace po zátěži Optimální tělesná hmotnost a tělesné

Více

Jídelníček na 5. týden

Jídelníček na 5. týden Jídelníček na 5. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY VÝŽIVY DĚTSKÉHO VĚKU (živiny a potraviny) P.Tláskal, J.Dostálová SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU

FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY VÝŽIVY DĚTSKÉHO VĚKU (živiny a potraviny) P.Tláskal, J.Dostálová SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY VÝŽIVY DĚTSKÉHO VĚKU (živiny a potraviny) P.Tláskal, J.Dostálová SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU ADEKVÁTNÍ VÝŽIVA ZDRAVÉHO DÍTĚTE MUSÍ ZAJIŠŤOVAT Optimální tělesný růst Optimální vývoj psychických

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Únor týden 1.2. až 7.2.

Únor týden 1.2. až 7.2. týden 1.2. až 7.2. pondělí 1.2.2016 polévka zeleninová s kuskusem 1, 9 Hlavní jídlo: smažené rybí filé, brambory, červená řepa, čaj 1, 3, 4, 7 Svačina: chléb, máslo, džem, ovoce, sirup 1 úterý 2.2.2016

Více

GARANCE. původu surovin. 60% masa. brambor a bylinek. Nízký obsah obilovin, bez pšenice a kukuřice Speciální mix bylinek a koření

GARANCE. původu surovin. 60% masa. brambor a bylinek. Nízký obsah obilovin, bez pšenice a kukuřice Speciální mix bylinek a koření Novinka GARANCE 60% masa brambor a bylinek původu surovin Nízký obsah obilovin, bez pšenice a kukuřice Speciální mix bylinek a koření NOVÁ, VYLEPŠENÁ RECEPTURA! Puppy All Breeds Puppy Mini Chicken&Potatoes

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Prolog 11. Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14

Prolog 11. Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14 Obsah Prolog 11 Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14 Je život nebezpečný? 15 Proč je vlastně všechno velko? 16 Velkovýroby, velkochovy, velkojatka, širé lány 17 Chemická válka 18

Více

Definice. jiný, zástupný, náhradní. konvenční výživa. nejednoznačná definice

Definice. jiný, zástupný, náhradní. konvenční výživa. nejednoznačná definice Hejmalová Michaela Definice jiný, zástupný, náhradní konvenční výživa nejednoznačná definice všechny dlouhodobě praktikované způsoby stravování, které se zásadním a podstatným způsobem liší od obvyklé

Více