Studijní literatura základní: VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 1999.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní literatura základní: VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 1999."

Transkript

1 Psychopatologie VOŠ sociální práce - dálkové Mgr.Zuzana Nováková za týden/celkem: 14 4D Požadavky na docházku v % Ústní konzultace dle témat s přesahem do vývojové a sociální psychologie Další požadavky pro udělení Aktivní účast při seminářích Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Cíl výuky: Cílem výuky je seznámit studenty s psychickými změnami a projevy, které se vyskytují u lidí ohrožených sociálně patologickými jevy, násilím a jinými mezními situacemi. Poskytnout studentům základní orientaci v duševních chorobách.vysvětlit jaké psychické dopady a konkrétní psychické potíže hrozí člověku, který se stane účastníkem (obětí) násilného činu nebo situace. Podrobně se zabývat psychopatologickými projevy u obětí a agresorů při násilí páchaném v rodině nebo ve společnosti. Poskytnout základní informace z oblasti kriminální psychologie s důrazem na psychologii pachatele a oběti. Smyslem výuky je umožnit studentům pochopit a porozumět problematice mechanizmu vzniku a vývoje různých psychopatologických projevů a jejich dopadu na člověka.upozornit na jejich podmíněnost jak genetickými dispozicemi, tak osobnostními zvláštnostmi, výchovnými a rodinnými vlivy nebo psychickými abnormalitami. Student na problematiku nahlédne z psychologického pohledu. Témata přednášek 1. Úvod do psychopatologie, vymezení normality psychiky 2. Klasifikace poruch psychických procesů 3. Klasifikace duševních chorob MKCH10 4. Psychozy, 5. Neurozy 6. Poruchy osobnosti 7. Psychické a vývojové změny u dítěte ohroženého domácím násilím,deprivace 8. Psychopatologie aktérů domácího násilí oběť, agresor 9. Psychologie oběti trestného činu-viktimizace 10. Kriminální psychologie, psychologie pachatele trestného činu 11. Penitenciární psychologie, vliv výkonu trestu, adaptace na vězení 12. Sociálně psychologická problematika romského etnika 13. Nezaměstnanost a její vliv na psychiku 14. Bezdomovectví a jeho příčiny i důsledky VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, PÖTHE, P.: Dítě v ohrožení. Praha, G+G, ŠIŠKOVÁ, T. ed.: Menšiny a migranti v české republice. Praha, Portál, VIDINOVÁ, D., Preiss, M.: Psychické trauma a jeho terapie. Praha, Portál, 1999.

2 Supervize V. VOŠ sociální práce dálkové Mgr. Kateřina Schmidová 8 za týden/celkem: Požadavky na docházku v % 100% Další požadavky pro udělení účast na seminář, zápis z vlastní supervize Cíl výuky: zabezpečit supervizní vedení studentů na absolventské odborné praxi naučit studenty využívat supervizi při řešení složitých případů klientů naučit studenty být otevřený vůči zpětné vazbě, umět poskytovat zpětnou vazbu skupině a supervizorovi umět využívat supervizi při obraně vůči stresu a emocionální zátěži naučit studenty identifikovat svá silná a slabá místa - provádět sebereflexi Cílem je naučit studenty přijímat supervizi, chápat její smysl a využívat ji pro vlastní profesionální rozvoj. Cíle supervize je nutné plnit postupně a získat zápočty za jednotlivé části, které jsou vypsány v souvislosti se systémem odborné praxe. Cílem supervize: Supervize absolventské odborné praxe je zaměřena na podporu a odborné vedení studentů na absolventské odborné praxi, pomoc při hledání optimálních postupů řešení případů, identifikace s rolí sociálního pracovníka, rozvoj profesionálních kompetencí a uvědomění si vlastních vzdělávacích potřeb. Studenti získají praktickou zkušenost se supervizí jako součástí profese sociální práce a jako systematickým prostředkem rozvoje vlastní odborné kompetence. Supervize je vedena vyškoleným supervizorem. Studenti jsou vedeni k reflexi praktické zkušenosti získané na pracovištích. Seznamují se s pracovišti pro výkon odborné praxe, reflektují začátek odborné praxe a zapracování, vyměňují si zkušenosti, provádějí sebereflexe, přijímají a poskytují si vzájemně zpětnou vazbu. Skupinový rozhovor je využíván ke sdílení obtížných situací na odborné praxi, ventilaci negativních pocitů a hledání řešení vzniklých problémů na pracovištích. Důležitá je reflexe vztahu s klientem, hranic tohoto vztahu, etických principů. Vzhledem ke specifice supervizní práce se pracuje v časovém bloku 90 minut. Témata přednášek: Programový rámec supervizní skupiny: I. Úvod: rozehřívací technika, zjištění potřeb účastníků, volba zakázky, práce na zakázce s využitím supervizních metod a technik, zpětná vazba, doporučení supervizora, vyhodnocení supervize a závěrečná reflexe. II. První setkání skupiny: sestavení supervizní dohody se skupinou pravidla, normy, cíle a očekávání, obsah. III. Závěrečné setkání, zhodnocení průběhu odborných praxí, poskytnutí zpětné vazby k superviznímu semináři vyhodnocení supervize. Ostatní setkání se řídí zvolenou zakázkou studentů HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, ISBN HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, ISBN KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál ISBN MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, ISBN ROLLOVÁ, J. Supervize. Praha, Rigorózní práce na Pedagogické fakultě UK.

3 Supervize V. VOŠ sociální práce - dálkové Studijní obor: PhDr. Pavla Šafránková za týden/celkem: 8/semestr Požadavky na docházku v % 100 % Další požadavky pro udělení Aktivní účast a cílevědomá práce na vlastním osobním a odborném rozvoji Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): --- Cíl a formy výuky: Cílem je naučit studenty přijímat supervizi, chápat její smysl a využívat doporučení, zpětnou vazbu a výsledky supervize ke zvýšení vlastní odbornosti, profesionálnímu růstu a zkvalitnění poskytovaných služeb. Supervizní skupina vzniká vždy na začátku období zápisem studentů. Ve skupině je využívána skupinová dynamika a supervizní metody práce se skupinou. Studenti pod vedením supervizora provádějí analýzy případů prostřednictvím balintovské skupiny, strukturovaného skupinového rozhovoru, nebo prostřednictvím metody incidentu, využívají arteterapeutických technik, modelování a hraní rolí a dalších supervizních metod a technik. Studenti jsou vedeni k reflexi praktické zkušenosti získané na pracovištích. Seznamují se s pracovišti pro výkon odborné praxe, reflektují začátek odborné praxe a zapracování, vyměňují si zkušenosti, provádějí sebereflexe, přijímají a poskytují si vzájemně zpětnou vazbu. Témata přednášek programový rámec supervizní skupiny: Úvod, rozehřívací technika, zjištění potřeb účastníků, volba zakázky, práce na zakázce s využitím supervizních metod a technik, zpětná vazba, doporučení supervizora, vyhodnocení supervize a závěrečná reflexe. První setkání skupiny: sestavení supervizní dohody se skupinou pravidla, normy, cíle a očekávání, obsah. Závěrečné setkání: zhodnocení průběhu odborných praxí, poskytnutí zpětné vazby k superviznímu semináři, vyhodnocení supervize. Ostatní setkání se řídí zvolenou zakázkou studentů a jejich potřebami. HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha : Osmium, ISBN HAVRDOVÁ, Z. HAJNÝ, M. et al. Praktická supervize. Praha : Galén, ISBN HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha : Portál, ISBN KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál ISBN MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, ISBN ROLLOVÁ, J. Supervize. Praha, Rigorózní práce na Pedagogické fakultě UK.

4 Anglický jazyk VII. 4 VOŠ sociální práce - dálkové Studijní obor: PaedDR. Jolana Janoušková za týden/celkem: /10 zkouška Požadavky na docházku v % Další požadavky pro udělení 50% Ne Ne Test a ústní pohovor, aktivní účast ve výuce (slovní zásoba, konverzace), příprava na hodinu (referát) Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Klasifikovaný bude udělen na základě úspěšného ústního pohovoru na témata probraná v daném semestru Cíl a formy výuky: Cílem je vybavit absolventa po jazykové stránce tak, aby byl v angličtině schopen vyjádřit a použít své znalosti z oboru sociální práce a mohl se uplatnit v cizojazyčném prostředí, komunikovat s odbornou veřejností v zahraničí a celoživotně si zvyšovat kvalifikaci v cizím jazyce. Výuka probíhá formou nácviku argumentace a řešení situací na základě níže uvedené tématiky, aktuální pro tento semestr. Cílem výuky v tomto semestru je vedení studentů k samostatné komunikaci v cizím jazyce a k práci s profesně orientovanými cizojazyčnými texty s cílem jejich využití v budoucí praxi. Obsahem kurzu je zejména seznámit studenta s odbornou angličtinou na základě tématiky sociální práce. Osvojení odborných termínů dané sociální problematiky je klíčovým faktorem pro aktivní a pasivní využití jazyka v praxi sociálního pracovníka. Základ tematických okruhů tvoří oblast osobního, veřejného a pracovního života, oblast vzdělávání a sociální práce. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru 1. Relationships (4) Types - importance of relationships cyber relationship - partnership - friendship roommates (friend or enemies) 2. The elderly (10, Jan) Ageing of population (causes/consequences) - the elderly as a minority/ageism institutional versus noninstitutional care - benefits - my hopes and fears 3. Housing (14, Jan) Types of housing (advantages/disadvantages) - poverty around the world - socially weak people - benefits - squatters/ the homeless 4. Environment (15) Main problems - attitude of the government - movements and organisations - principles of environment protection in everyday life/globally 5. Media (16) Types (advantages/disadvantages) computer revolution - the internet/cyber relationships and their influence 6. Marginal Groups (20, Jan) Majority vs. minority (causes/consequences/prevention) - the homeless drug addicts alcoholics - criminals gays

5 7. Advertising (17) Ethics in advertising good/bad ads advertising standards authority - effects on adults/children 8. Charity (23) Role of charitable organisations in society non-profit organisations civic associations foundations 6. Revision of the above topics - Čihánková, I.: English for Social Workers. Jabok vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - Bláha, Jan: Anglický výkladový slovník vybraných odborných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce Obecná AJ (gramatika a slovní zásoba) : - New English File Elementary, Oxford University Press 2008 Student s Book + Workbook - New Headway Pre_intermediate Third/Fourth Edition Studenťs Book + Workbook, Oxford University Press - Murphy: Essential Grammar in Use, Cambridge University Press - Anglicko-český, česko-anglický slovník odborných pojmů z oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobivé. MPSV (ke stažení na Internetu) Obecná AJ (gramatika a slovní zásoba) : - New Headway Elementary Third/Fourth Edition Studenťs Book + Workbook, Oxford University Press - Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press Autentické materiály v anglickém jazyce z oblasti sociální práce (Internet, tisk, vládní dokumenty atp.)

6 Německý jazyk VII. VOŠ sociální práce - dálkové Ing. Lucie Mohrová, Ph.D. za týden/celkem: -/10 4D semestr zkouška Požadavky na docházku v % 70% Další požadavky pro udělení závěrečná ústní zkouška (minimální počet bodů pro splnění ústní zkoušky je 70%) aktivní účast na hodinách, domácí úkoly Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): 1. splnění povinné docházky (70%) 2. aktivní účast na hodinách a splněné domácí úkoly 3. splnění ústní zkoušky, minimální dosažený počet bodů pro splnění zkoušky je 70% Cíl výuky: Cílem kurzu je získat základní komunikační dovednosti v německém jazyce, seznámit se základní odbornou slovní zásobou a umět ji používat v konverzaci a písemném vyjadřování. Kurz má za úkol seznámit studenty s oborem sociální práce v němčině, rozvinout jejich komunikační a konverzační schopnosti. Témata přednášek: 1. Freizeit Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 2. Zivilisationskrankheiten 3. Familie und ihre Rolle in der Gesellschaft 4. Veränderung der Familie 5. Erziehung ausserhalb der Familie 6. Lebensphasen 7. Medien in der Sozialarbeit 8. Medien Einfluss auf die Persönlichkeit 9. Kirchliche Einrichtungen Diakonie, Charita 10. Psychischkranke (Krankheiten, Depressionen) - Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter - odborné články z internetu ke zvoleným tématům - články z odborných časopisů - vybrané články z učebnic obecného německého jazyka na úrovni B1 a B1+, které souvisejí s probíranými tématy Opakování z učebnic obecné němčiny a prohlubování základní slovní zásoby, která je nutná při běžné komunikace s rodilým mluvčím. Doporučená literatura: Studio d A1, A2, B1 a Aspekte B1+ a Německá gramatika stručný přehled pro samouky a jazykové školy (didaktis)

7 Základy ekonomiky VOŠ sociální práce - dálkové Ing. Lucie Mohrová, Ph.D. celkem: 16 zkouška Požadavky na docházku v % Další požadavky pro udělení závěrečná ústní zkouška (minimální počet bodů pro splnění ústní zkoušky je 70%) písemné zpracování vybraného tématu Požadavky ke zkoušce: 1. písemné zpracování vybraného tématu 2. splnění ústní zkoušky, minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 70% Cíl výuky: Cílem předmětu je nejen studentům předat základní vědomosti z teorie ekonomiky, včetně základních pojmů a terminologie, ale také pomoci orientovat se v současné ekonomické realitě a uplatnit nabyté znalosti v následné praxi i v běžném životě. Kurz má za úkol seznámit studenty se základními pojmy z oblasti ekonomiky, ekonomie, marketingu, managementu a daňové soustavy. Studenti by také měli získat vědomosti ze současné ekonomické reality, které můžou uplatňovat v každodenním životě. Témata přednášek: 1) Základní ekonomické pojmy (ekonomie, ekonomika, mikroekonomie, makroekonomie) 2) Podnik a podnikání (podnik jednotlivce, obchodní společnosti) 3) Majetek podniku a jeho struktura 4) Kapitálová struktura podniku 5) Řízení lidských zdrojů 6) Vznik pracovního poměru (DPP, DPČ, pracovní smlouva) 7) Marketing a marketingový mix 8) Právní formy podnikání neziskové organizace 9) Organizační, ekonomická a účetní specifika subjektů nezaložených za účelem zisku 10) Mikroekonomie základní ekonomické otázky a tržní mechanismus 11) Makroekonomie agregátní poptávka a nabídka 12) Úloha státu v tržní ekonomice 13) Daňový systém v ČR 14) Ekonomická integrace v EU Synek Miloslav a kol. Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, Veber Jaromír a kol. Management, Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management press, Kolektiv. Základy marketingu. Praha: Nakladatelství VŠE, Živnostenský zákoník, Obchodní zákoník, Zákoník práce

8 za týden/celkem: Diplomový seminář VOŠ sociální práce - dálkové 4D PhDr. Jarmila ROLLOVÁ 6 hodin / semestr Požadavky na docházku v % - - Student-ka vypracuje projekt své absolventské práce ve spolupráci se svým vedoucím na formuláři Zadání absolventské práce (na a ten odevzdá na studijní oddělení. Termín: do Další požadavky pro udělení Student/ka předloží osnovu a 1 kapitolu své AP (min2 A4) svému vedoucímu ke kontrole zacházení se zdroji. Předložit INDEX KONZULTACÍ K AP s podpisy vedoucího AP a jeho výslovným PÍSEMNÝM souhlasem s udělením zápočtu. Student absolvoval minimálně 5 hodin individuálních konzultací se svým vedoucím absolventské práce v m semestru a v průběhu letního semestru min 5 ind konzultací absolvuje (potvrzeno v Indexu konzultací k AP ). Cíl výuky: Cílem je uvedení do metodologického procesu studia potřebného k vypracování absolventské práce. Pojetí předmětu vychází z potřeby dát studentům metodologické, vědecké a spirituální poznatky k úspěšnému napsání závěrečné práce Seminář je zaměřen na uvedení do metodologického procesu studia potřebného ke vzdálené a blízké přípravě na vypracování absolventské práce. Těžištěm je individuální práce vedoucích AP se studenty. Seminář je prostředkem koordinace úspěšného vypracování AP, má poskytnout servis potřebných informací. Témata: 1. Úvod požadavky a, diskuse Proč psát absolventskou práci smysl a nesmysl 2. Cíl AP, získávání praktických poznatků - souvislost AP a absolventské praxe 3. Informace k procesu tvorby AP a obhajobě u absolutoria. Práce se zdroji v AP Individuální konzultace ke zvolenému tématu a cíli AP Studijní literatura základní - POVINNÁ: Manuál EA Zásady pro vypracování absolventské práce (www.eapraha.cz) Pokyn EA pro využívání zdrojů v písemných, seminárních a absolventských pracích (www.eapraha.cz) ECO,U.: Jak napsat závěrečnou práci. Praha: Votobia, ISBN: MATOUŠEK, O. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, ISBN

9 za týden/celkem: Psychosociální výcvik VII. VOŠ sociální práce - dálkové Mgr. Kateřina Schmidová 10 hod. Požadavky na docházku v % 80 % Další požadavky pro udělení splnění docházky, videozáznam vedení rozhovoru, hodnocení záznamu a sebereflexe Cíl výuky: Cílem je prohloubení a rozšíření komunikačních dovedností v oblasti práce s klientem. Výcvik v sociální komunikaci zprostředkovává studentům, v návaznosti na teoretickou přípravu, zážitkovou aktivitu bezprostředně důležitou pro práci v pomáhajících profesích, kde dochází ke komunikaci s klienty nebo skupinami. Výcvik je zaměřen nejen na odborné znalosti a pozitivní motivaci, ale také na zjištění a rozlišení určitých schopností a specifických sociálních dovedností. Komunikační techniky, hry a modelové situace poskytují účastníkům široké spektrum srovnání (zpětné vazby) a intenzivních prožitků z procesu sebepoznání. Doporučené postupy výuky (metody a formy):. V tomto semestru se psychosociální výcvik orientuje na způsoby vedení rozhovoru s klientem ve formě nácviků za použití videokamery. Výsledkem semináře by měl být videozáznam vedení hovoru s klientem. Záznam, hodnocení a sebereflexe vedení hovoru budou součástí portfolia. Metody a formy výuky: - rekapitulace použití sebereflexe, zpětné vazby, hodnocení - nácvik vedení rozhovoru s klientem - natáčení vedení rozhovoru s klientem na videokameru - rozbor videozáznamu, poskytování zpětné vazby a sebereflexe, hodnocení, záznam KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997, ISBN KRATOCHVÍL, S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galen, ISBN PROCHASKA, J. O., NORCROSS, J. C. Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada, 1999.ISBN ADLER, A. Umění rozumět. Praha: Práh, 1993 ISBN JUNG, C. G. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis, ISBN ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, ISBN POLSTEROVI E., M. Integrovaná gestalt terapie. Brno: Albert, ISBN YALOM, I. D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové: Konfrontace, ISBN

10 Tutorka: za týden/celkem: Seminář k odborné praxi VI. VOŠ sociální práce - dálkové (4D) PhDr. Jarmila ROLLOVÁ 6 hodin /sem. Požadavky na docházku v % Doporučeno 100% Další požadavky pro udělení Student/ka vyjedná se školou (s tutorkou) a s pracovištěm podmínky absolventské praxe a k zápočtu odevzdá uzavřenou trojstrannou smlouvu o odborné praxi s jasně formulovaným individuálním cílem a popsanými doklady jejich splnění (formulář na Student/ka pracující v zařízení poskytujícím sociální služby (viz zákon č. 108/2006 Sb.o soc.služ.) nebo na odboru sociálních věcí odevzdá uzavřenou trojstrannou dohodu (student-ka, škola, zaměstnavatel) s popisem funkce a jasně formulovanými cíli odborného rozvoje na období závěrečného semestru včetně forem důkazů jejich splnění (schválené přímým nadřízeným) formulář k dispozici u tutorky. Termín : u zápočtu Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): - Cíl výuky: Cílem semináře je umožnit hladký průběh absolventské praxe studentů na pracovištích, poskytnout jim organizační a informační servis k absolventské praxi a podnítit jejich snahu o reflexi odborného růstu. Studující jsou vedeni k samostatné aktivní účasti na vlastním profesionálním rozvoji formou plnění praktických úkolů. Při společných setkáních jsou seznámeni s požadavky na praktickou část studia v dané fázi, zdokonalují svou orientaci v síti sociálních služeb, zdokonalují se v praktické aplikaci zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a ztotožňují se s profesí sociální práce. Seminář probíhá formou kombinace přednášky, diskuse a práce ve skupinkách. Studující jsou vedeni k účelnému využití praktických poznatků pro svou absolventskou práci. Těžiště vedení odborné praxe spočívá v individuálních konzultacích studentů a studentek s tutorkou. Témata přednášek počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru: Organizační záležitosti: požadavky a, způsob dojednávání absolventské praxe Trojstranná dohoda o abs.praxi a stanovování individuálního cíle absolventské praxe praktické cvičení Jak si stanovit svůj cíl pro absolventskou praxi? Využití praktických poznatků získaných v průběhu absolventské praxe v absolventské práci. HAVRDOVÁ,Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium MATOUŠEK,O. A KOL. Metody a řízení sociální práce. Praha:Portál ISBN MATOUŠEK,O. Sociální služby. Praha: Portál ISBN (váz.) MATOUŠEK,O., KOLÁČKOVÁ,J., KODYMOVÁ,P.(eds.) Sociální práce v praxi.praha: Portál ISBN X MATOUŠEK, O. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, ISBN SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ: Etický kodex sociálních pracovníků. (platný od ) Zákon č.108/ 2006 Sb. O sociálních službách a vyhl. 505/ 2006 Sb.v platném znění

11 za týden/celkem: Seminář k portfoliu VOŠ sociální práce - dálkové (4D) PhDr. Jarmila ROLLOVÁ 10hod /semestr (v letním období klasifikovaný ) Požadavky na docházku v % 80% Testy v průběhu semestru - počet, Sebereflexe odborného rozvoje a reflexe učebního procesu na EA VOŠ sociální práce rozsah min 2 A4 termín : u zápočtu Plán vlastního odborného rozvoje rozsah 1 A4 termín : u zápočtu Další požadavky pro udělení Strukturovaný životopis 1 A4 vypracovat do svého portfolia Seznam prostudované odborné literatury v průběhu studia (sestavený podle platné normy!) vypracovat do svého portfolia. Záznam ze skupinové supervize na předepsaném formuláři (viz vypracovat do svého portfolia. Záznam z individuální supervize na předepsaném formuláři (viz vypracovat do svého portfolia. Doklady splnění předepsaných kritérií všech 6 praktických kompetencí dle Obsahu portfolia (viz - vypracovat do svého portfolia. V dohodnutém termínu proběhne sebehodnocení a vzájemné posouzení a písemné hodnocení portfolia mezi studenty v ročníku (každý student vypracuje písemně hodnocení svého portfolia a posudek portfolia kolegy v ročníku) Způsob a kritéria hodnocení budou dohodnuty v semináři. Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: Předložení portfolia do se všemi doklady podle písemně zadaného obsahu v předepsané formální úpravě. Klasifikace portfolia bude výsledkem posouzení hodnotící komise na základě návrhu tutora, posudku hodnotitele a obhajoby portfolia student-em/kou. Cílem semináře je pomoci studentům reflektovat vzrůstající odbornou kompetenci a zprostředkovat jim informace a celkový servis pro úspěšné předložení individuálního portfolia se systematicky řazenými doklady splnění požadavků na praktickou část studia sociální práce. Studující se naučí dokumentovat svůj odborný růst a předloží důkazy praktických dovedností potřebných k výkonu sociální práce. Obecnějším cílem je zprostředkovat zkušenost, že pracovní výkon je předmětem sebekontroly a sebehodnocení a zároveň kontroly a hodnocení organizace. Seminář je součástí praktické výuky na VOŠ a má ji doplňovat. Probíhá seminární formou, důraz je kladen na aktivitu studentů. Seminář pomáhá studentům utřídit získané materiály, doložit praktické kompetence v SP a ztotožnit se s rolí sociálního pracovníka. Témata: 1. Seznámení s požadavky a kritérii splnění, PORTFOLIO jako metoda: smysl, cíl, struktura, účel. 2. Portfolio studenta SP na EA obsah, forma.: upřesnění formulovaných požadavků v průběhu studia 3. Struktura dokladů do portfolia: sebereflexe, plán seberozvoje, profesní životopis. 4. Doklady splnění zadaných cílů školou ( kompetence v praxi SP povinná kritéria) 5. Doklady splnění individuálních cílů studenta (kompetencí v praxi SP volitelná kritéria) 6. Proces hodnocení portfolia na EA, dohoda o vzájemném hodnocení portfolia mezi studenty, volba kritérií hodnocení. 7. Základní informace k absolventské praxi, kritéria volby pracoviště, trojstranný kontrakt náležitosti a postup uzavírání, stanovení cíle absolventské praxe školou. 8. Kontrakt o absolventské praxi stanovení individuálního cíle absolventské praxe 9. Význam dokumentace profesionálního rozvoje, sebehodnocení jako základ pro hodnocení pracovního výkonu. 10. Diskuse k dokončení portfolia, sebehodnocení a sebereflexe studentů.

12 HAVRDOVÁ,Z.: Kompetence v praxi SP. Praha: Osmium, MATOUŠEK,O. Sociální služby. Praha: Portál ISBN (váz.) SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ: Etický kodex sociálních pracovníků. (platný od ) Zákon č.108/ 2006 Sb. O sociálních službách a vyhl. 505/ 2006 Sb. v platném znění Časopis SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA MATOUŠEK,O. A KOL. Metody a řízení sociální práce. Praha:Portál ISBN MATOUŠEK,O., KOLÁČKOVÁ,J., KODYMOVÁ,P.(eds.) Sociální práce v praxi.praha: Portál ISBN X MATOUŠEK, O. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, ISBN

13 za týden/celkem: 10 Požadavky na docházku v % Seminář 50% Další požadavky pro udělení Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Úvod do alternativní a augmentativní komunikace VOŠ sociální práce dálkové PVP Mgr. Pavla Skalová Semestrální práce návrh metody AAK pro modelového uživatele skupinová práce (3 4 studenti dohromady), Cíl výuky: Cílem výuky je získat základní dovednosti v oblasti komunikace s klienty postiženými závažnou poruchou komunikace (až neverbalitou) s využitím alternativních způsobů a metod. Student by se měl dokázat zorientovat v metodách a přístupech AAK takovým způsobem, který mu umožní užívat metody AAK, příp. navrhnut odpovídající způsob komunikace pro osobu postiženou neverbalitou. Předmět je zaměřen na seznámení s významem řeči a jejím vlivem na socializaci člověka, na základní orientaci v závažných poruchách řeči a komunikace (vč. neverbality), na možnosti rozvíjení komunikačních a jazykových dovedností u lidí s různými typy postižení všech věkových kategorií se závažným narušením komunikačních dovedností. Studenti získají celkový přehled o metodách AAK, o pomůckách a o možnostech jejich užití v praxi. Témata přednášek 1. Vývoj řeči, poruchy řeči a komunikace, vztah jazyka, řeči a komunikace, problematika neverbality, možnosti sdělování nemluvícího člověka bez znalosti metod AAK 2. Přehled metod AAK - metody nevyžadující pomůcky gesta a znaky 3. Přehled metod AAK - metody AAK využívající netechnických pomůcek 4. Přehled metod AAK principy komunikačních tabulek 5. Využití technických pomůcek 6. Principy AAK intervence 7. Diagnostika schopností uživatele AAK 8. Výběr metody AAK odpovídající schopnostem uživatele 9. Prezentace semestrálních prací 10. Prezentace semestrálních prací LECHTA, V. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. 1. vydání. Praha: Portál, ISBN LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. 1. vydání. Praha: Portál, ISBN KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie I. 2. přepracované vydání. Brno: Paido, ISBN KNAPCOVÁ, M. Výměnný obrázkový komunikační systém VOKS. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, ISBN KUBOVÁ, L. Piktogramy: Metodická příručka. Praha: Tech-market, ISBN KUBOVÁ, L., PAVELOVÁ, Z., RÁDKOVÁ, I., Znak do řeči. Praha: Tech-market, ISBN

14 Aplikace práva v SP seminář k zákonu o SPOD VOŠ sociální práce - PVP dálkové Studijní obor: JUDr. Jana Horáková Počet hodin konzultací celkem: 10 Požadavky na docházku v % Podle potřeby vypracují vybraní studenti v jednotlivých tématech Další požadavky pro udělení Písemný test Cíl a formy výuky: Cílem výuky je získat vědomosti ze Zákona o sociálně-právní ochraně dětí, orientovat se při řešení konkrétních otázek v této oblasti se zaměřením na poslední rozsáhlou novelu tohoto zákona. Předmět prohlubuje právní vědomí studentů, studenti se učí pracovat s právními normami včetně jejich novelizací. Studenti si osvojují základní pojmy sociálně-právní ochrany dětí a je jim poskytován přehled o právním systému. Témata přednášek: 1. Základní pojmy sociálně-právní ochrany dětí 2. Opatření sociálně-právní ochrany 3. Individuální plán ochrany dítěte, případová konference 4. Zprostředkování osvojení a pěstounské péče 5. Ústavní a ochranná výchova 6. Sociálně-právní ochrana ve vztahu k cizině, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 7. Zařízení sociálně-právní ochrany, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 8. Pěstounská péče, dávky pěstounské péče a dohody o výkonu pěstounské péče 9. Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami, vedení spisové dokumentace 10. Činnost orgánu SPO ve vztahu k trestnímu právu (zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže), trestné činy proti rodině a dětem Listina základních práv a svobod Úmluva o právech dítěte Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v aktuálním znění Vyhláška č.473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o soc.-právní ochraně dětí Zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník Krausová L., Novotná V. Sociálně-právní ochrana dětí. Praha: ASPI, a.s.,2006, ISBN Špeciánová Š. Právní manuál pro sociálně-právní ochranu dětí. Praha: LINDE nakladatelství s.r.o.2005, ISBN

Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4

Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4 Křesťanská etika II. Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová za týden/celkem: 14 zkouška Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, Závěrečný test z probírané látky 50% úspěšnost Semestrální

Více

VOŠ sociální práce - dálkové. Počet hodin přednášek

VOŠ sociální práce - dálkové. Počet hodin přednášek celkem: Teorie sociální práce 1D Mgr. Kateřina Schmidová 10 hod. klasifikovaný zápočet 70% Testy v průběhu semestru počet, písemný test Semestrální práce téma, požadavky Další požadavky pro udělení zápočtu

Více

klasifikovaný zápočet

klasifikovaný zápočet Název předmětu: Úvod do sociální práce 1D Vzdělávací program: Mgr. Kateřina Schmidová celkem: 14 hod. klasifikovaný 70% Testy v průběhu semestru počet, klasifikovaný kritéria splnění (body, %, známka )

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Požární bezpečnost staveb a technologií

Požární bezpečnost staveb a technologií Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Technické lyceum - Pilotáž

Technické lyceum - Pilotáž školní vzdělávací program Technické lyceum - Pilotáž 78-42-M/01Technické lyceum Technické lyceum - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zlatník a klenotník Obor vzdělání: 82-51- H/003 Zlatník a klenotník

Více

Školní vzdělávací program pro obor nástavbového studia PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program pro obor nástavbového studia PODNIKÁNÍ nám. Míru, Tišnov, 666 5 Školní vzdělávací program pro obor nástavbového studia PODNIKÁNÍ nám. Míru, Tišnov, 666 5 Školní vzdělávací program pro obor nástavbového studia podnikání IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?)

IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?) IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?) Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti poradenství. 2. Získat přehled o všech formách poradenské

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více