Výroční zpráva mateřských škol 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva mateřských škol 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva mateřských škol /

2 OBSAH:. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.. Základní údaje o škole.. Charakteristika mateřských škol... Zámecké náměstí 8... MŠ Na Svobodě Vzdělávací program.4. Organizace předškolního vzdělávání.5. Zápis k předškolnímu vzdělávání.6. Zájmové kroužky a aktivity v mateřských školách.7. Přehled pracovníků školy.8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVVP.9. Organizace prázdninového provozu.. Využití poradenských služeb.. Spolupráce s rodiči a ostatními partry, aktivity a prezentace mateřských škol na veřejnosti.. Materiálně technické vybavení MŠ.3. Výsledky kontrolní činnosti. Přílohy Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání Přihláška k předškolnímu vzdělávání Vzor programu na měsíc (webové stránky, pro rodiče domů) Pozvánka k zápisu k předškolnímu vzdělávání Zahradní slavnost spojená s pasováním předškoláků Materiálně technické vybavení MŠ - fotodokumentace

3 .. Základní údaje o škole Název školy: Masarykova základní škola a mateřská škola 8.května 67, Velká Bystřice Mateřská škola zahrnuje dvě odloučená pracoviště: Mateřská škola Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice Trojtřídní MŠ s celodenním provozem a výdejnou stravy Mateřská škola Na Svobodě 45, Velká Bystřice Jednotřídní MŠ s celodenním provozem a výdejnou stravy Zřizovatel školy: Město Velká Bystřice Zámecké náměstí 68, Velká Bystřice Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Štěpánová (do ) Ing. Jaroslav Mihal (od. 8. ) Vedoucí učitelka obou MŠ: Mgr. Lucie Pazderová Kontakty: ředitel(ka) školy , , vedoucí učitelka , , MŠ Zámecké náměstí MŠ Na Svobodě Webové stránky: Provoz školy: MŠ Zámecké náměstí - od 6. do 6.3 hodin MŠ Na Svobodě - od 6. do 6.3 hodin Stravování: Školní jídelna Velká Bystřice vedoucí ŠJ: paní Marie Scheuchová tel.: Školné: Výše úplaty za předškolní vzdělávání v tomto školním roce bylo stanoveno na 3,-Kč měsíčně

4 .. Charakteristika mateřských škol... Mateřská škola Zámecké náměstí 83 Adresa: Telefon: Provozní doba: Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice hodin Vedoucí učitelka: Mobil: Mgr. Lucie Pazderová Pedagogické pracovnice: Bc. Jolana Lejsková, Mgr. Petra Hešová. odd. Mgr. Martina Krestýnová, Mgr. Lucie Pazderová. odd. Mgr. Zuzana Švierčková, Zuzana Vodičková - 3. odd. na pedagogické pracovníky je ve formátu Provozní pracovnice: Marie Nevrlá úklid Hana Daliborová - výdej stravy, úklid... Mateřská škola Na Svobodě 45 Adresa: Telefon: Provozní doba: Na Svobodě 45, Velká Bystřice hodin Pedagogické pracovnice: Dana Balonová, Mgr. Jana Budinová na pedagogické pracovníky je ve formátu Provozní pracovnice: Pavla Vávrová - výdej stravy, úklid 3

5 Něco málo o nás... Mateřská škola na Zámeckém náměstí je v současné době MŠ trojtřídní s kapacitou 84 dětí, tedy 8 dětí v každém oddělení. Od září u nás funguje systém heterogenních tříd. V praxi to znamená, že v jedné třídě jsou zastoupeny děti nově přijaté, děti, které už MŠ předchozí školní rok navštěvovaly a pak také děti předškolní. V tomto pestrém věkovém složení se o ně starají vždy dvě paní učitelky. Mateřská škola Na Svobodě je jednotřídní mateřská škola s kapacitou 8 dětí odloučené pracoviště MŠ na Zámeckém náměstí. Tato školka je specifická svým rodinným klimatem a umístěním ve vilce v klidné okrajové části města. Také zde jsou všechny děti společně v jednom heterogenním oddělení různě starých dětí. Hlavní snahou celého pedagogického i pedagogického personálu, je vytvořit dětem stálý, příjemný prostor s jistotou známých tváří. Celý tým vsadil na osobnostní přístup k dětem, na tvořivé učení, individualitu a na rozmanitost sociálních vztahů různě starých dětí. Paní učitelky zůstávají ve stejném prostoru třídy ve stálé pedagogické dvojici u téhož kolektivu. Děti tak dostávají tolik potřebnou jistotu známého prostředí, svých kamarádů, své paní učitelky, přitom ale žijí ve skleníku. Od útlého dětství mají možnost zažít jrůznější sociální situace, které se naučí zavčas řešit a chápat. Individuální vzdělávací práce je také mnohem účinnější, ž v kolektivu stejně starých dětí. Můžeme tak totiž pracovat s malým počtem dětí na různě náročných úkolech, zatímco ostatní se věnují za dohledu paní učitelky hrám, odpočinku či jiné činnosti. Předškolní připravenost, sociální adaptabilita a celková zralost je u dětí ze smíšených oddělení na velmi dobré úrovni. Nad rámec výchovné práce mohou děti pravidelně jednou týdně jezdit plavat do Bohuňovic, zájemci o výuku lyžování mají každoročně možnost účastnit se kurzu lyžovaní v Hlubočkách. Kvalitní a systematická péče je poskytována dětem také v oblasti nápravy řeči, každý týden naši školku navštěvuje klinický logoped, Mgr. Dana Chmelíková. 4

6 .3. Vzdělávací program Předškolní vzdělávání dětí probíhá na základě Školního vzdělávacího programu s názvem Vláčkem za poznáním. Rodičům i široké veřejnosti je přístupný na webových stránkách v sekci Mateřské školy. Vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Obsahuje integrovaných bloků. Každý blok má stručnou charakteristiku s popsanými záměry, jsou stanoveny dílčí vzdělávací cíle a obsah vzdělávací nabídky. Očekávané výstupy ukazují, co by mohlo dítě v pěti stanovených oblastech umět a dokázat. Jsou také stanovena možná rizika. Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování třídních plánů, podle nichž probíhají konkrétní činnosti v jednotlivých třídách - odděleních.. Oblast biologická - dítě a jeho tělo rozvíjíme a zlepšujeme tělesnou a fyzickou zdatnost, pohybové a manipulační dovednosti. Děti si osvojují poznatky o těle o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody. Děti vedeme k sebeobslužným dovednostem a k vytváření zdravých životních návyků a postojů.. Oblast psychologická dítě a jeho psychika - je zaměřena na duševní pohodu dětí, jejich psychickou zdatnost, jazyk, řeč, poznávací procesy a jejich funkce, city a vůle. Zaměřuje se na jejich vzdělávací dovednosti, myšlenkové operace, představivost a fantazii. 3. Oblast interpersonální dítě a ten druhý- věnuje se utváření vztahů k jiným dětem a dospělým, posilování jejich vzájemné komunikace. 4. Oblast sociokulturní dítě a společnost - jejím cílem je uvést děti do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci jim osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. 5

7 5. Oblast environmentální dítě a svět - má za úkol probudit v dětech vědomí o okolním světě a jeho dění, probudit zájem o živou a živou přírodu a vést je ke kladnému přístupu k životnímu prostředí. Naše MŠ je registrována do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou (environmentální) výchovu. Využíváme nabídek poskytovaných v rámci sítě..4. Organizace předškolního vzdělávání Všechna čtyři oddělení mají zřizovatelem povolené navýšení kapacity na 8 dětí ve třídě. MŠ oddělení/třída kapacita/naplněnost pedagogové asistent pedagoga integrované dítě ve třídě MŠ Zámecké nám. Odd. Žirafky 8/8 MŠ Zámecké nám. Odd. Rybky 8/8 ano MŠ Zámecké nám. Odd. Broučci 8/8 MŠ Na Svobodě odd. Včeličky 8/8.5. Zápis k předškolnímu vzdělávání žádosti o přijetí kladně vyřízené vydaná žádosti, rozhodnutí tj.děti přijaté o přijetí počet skutečně volná kapacita nastupujících dětí k K výroční zprávě jsou v závěru zařazeny následující přílohy:.. Kritéria pro přijetí do MŠ.. Přihláška k předškolnímu vzdělávání 6

8 Děti přijaté do ZŠ, děti s odkladem školní docházky: děti odcházející do Masarykovy ZŠ a MŠ (přijaty ke školnímu vzdělávání k. 9. ) 3 děti odcházející na jinou ZŠ 3 děti s odkladem školní docházky (OŠD) 5.6. Zájmové kroužky a aktivity v mateřských školách Ve školním roce / byly v MŠ ve spolupráci s agenturou Rytmik Olomouc nabízeny tyto odpolední zájmové kroužky: nabízená aktivita počet přihlášených dětí Keramika Tvořivé ručičky 4 Angličtina Flétna 7 Hudební a pohybový kroužek 8 Sportovní hry 8 Ostatní nabízené aktivity ve školním roce /: zaměření organizátor termín konání Plavání CZ Bohuňovice září - leden 6 Plavání CZ Bohuňovice únor - červen 44 Lyžařská škola FTK UP leden - únor 5 První krůčky k hudbě HŠ Yamaha září - červen 5 7 počet přihlášených dětí

9 .7. Přehled pracovníků MŠ dle jvyššího dosaženého vzdělání: zaměstnanci MŠ vzdělání základní vzdělání střední odborné SŠ VŠ celkem pedagogičtí pracovníci 6 8 pedagogičtí prac. 3 asistent pedagoga dle věkové struktury: věk do 3 let 3-4 let včetně 4-5 let 5-6 let nad 6 let důchodci pedagogičtí 5 pedagogičtí celkem Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) Název semináře Počet účastníků Časový rozsah Šachová školička 6 Jak dělat divadlo s dětmi 6 Lesní školky 8 Pedagogika s prvky Montessorri 8 Muzikoterapie 6 Třídění odpadů, recyklace v MŠ 6 8

10 .9. Organizace prázdninového provozu Ve školním roce / byl spuštěn provoz po celou dobu letních prázdnin, mimo přípravného týd. Tato služba byla přednostně nabídnuta pracujícím rodičům, s možností umístit maximálně 8 dětí, tj. jedno oddělení. zajištění provozu zajištění stravy pedagogičtí prac./ pedagogičtí prac. průměrný počet navštěvujících dětí červec MŠ Zámecké náměstí ŠJ Velká Bystřice 4 učitelky 5 ŠJ Holečkova provozní pracovnice srpen MŠ Na Svobodě ŠJ Holečkova 4 učitelky 3 ŠJ Velká Bystřice provozní pracovnice.. Využití poradenských služeb Spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou (PPP), speciálně pedagogickým centrem (SPC), klinickým logopedem a speciálními pedagogy navazujeme vždy v případě potřeby odklad školní docházky z důvodu zralosti, vyšetření dítěte s podezřením na vývojovou poruchu řeči, pochybnosti ohledně vývoje dítěte apod. Snažíme se o maximálně otevřenou komunikaci s rodiči, respektujeme individuální zvláštnosti dětí, sestavujeme individuální vzdělávací plány a podle nich pak dále tyto děti vzděláváme. Klinický logoped, Mgr. Dana Chmelíková, zajišťuje pravidelnou logopedickou péči x týdně přímo v MŠ, náročnější případy využívají i její ambulantní péči. Spolupráce počet konzultovaných případů odůvodněnost spolupráce PPP 5 odklad školní docházky, fyzická i psychická zralost dítěte SPC integrované dítě s prvky autismu vývojově opožděné dítě Klinický logoped 4 poruchy řeči, rozvoj jazykových rovin 9

11 .. Spolupráce s rodiči a ostatními partry, aktivity a prezentace mateřských škol na veřejnosti Spolupráci s rodiči i širokou veřejností hodnotíme jako velmi dobrou, jsme otevření veškeré vzájemné komunikaci. Rodiče mají možnost kdykoliv oslovit personál MŠ, všechny podněty jsou zpracovány, případné problémy řešíme okamžitě. Mimo individuální komunikaci mají rodiče možnost také častého vzájemného setkávání při jrůznějších akcích v MŠ. Třídní schůzky (dle potřeby oddělení, minimálně ale 3x ve školním roce) Besídky (vánoční, den matek) Společné akce pro rodiče a děti (podzimní tvoření, vánoční tvoření, velikonoční tvořivá dílna, letní zahradní slavnost spojená s pasováním předškoláků...) Závěrečné ukázkové hodiny zájmových kroužků Ukázkové hodiny plavání Nabídka fotografování dětí Pomoc rodičů při drobných opravách na zahradě MŠ, při organizaci zahradní slavnosti, odpoledních tvoření... O všech akcích rodiče a příležitostně i širokou veřejnost včas informujeme všemi dostupnými informačními kanály. webové stránky, nástěnky v MŠ (viz. Příloha.3. Vzor programu na měsíc) hlášení v místním rozhlase (jednorázové větší organizované akce, zápis) příspěvky, letáky, plakáty v místním tisku (pozvání k zápisu, zahradní slavnost, informační schůzky pro rodiče nově přijatých dětí apod.) V závěru výroční zprávy jsou zařazeny přílohy.4. Zápis,.5. Zahradní slavnost

12 Spolupráce s ostatními partry: Masarykova ZŠ, den dětí a mikulášská nadílka v režii žáků devátých tříd DPS Sv. Anny, besídky a divadelní představení pro seniory Knihovna, tématicky zaměřené návštěvy Technické služby Velká Bystřice, pomoc při organizaci zahradní slavnosti, sběru apod. Mateřské centrum Bublinka Logopedická ambulance, Mgr. Dana Chmelíková Pedagogicko psychologická poradna Speciálně pedagogické centrum Rytmik, organizátor odpoledních zájmových aktivit Policie ČR Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice Město Velká Bystřice, výborná spolupráce při řešení organizačních záležitostí, pravidelná vystoupení dětí z MŠ při vítání nových občánků.. Materiálně technické vybavení MŠ Postupná rekonstrukce Mateřské školy na Zámeckém náměstí začala zateplením a výměnou oken, celá akce byla realizována v průběhu července a srpna. V MŠ Na Svobodě byly osazeny nové plastové vstupní dveře. Vnitřní prostory obou MŠ jsou postupně vybavovány novým nábytkem a pomalu získávají veselý vzhled moderních mateřských škol, do kterých každý chodí rád... nové sestavy nábytku do zbývajících dvou oddělení (nyní už všechna čtyři oddělení disponují krásným funkčním nábytkem) obložení schodiště (proběhla demontáž stávajícího umakartu ve všech prostorách MŠ) skříň na lůžkoviny nový koberec

13 výměna dvířek všech vestavných skříní v odděleních regály na výtvarné práce pro děti ve všech odděleních Náhled nového vybavení viz. příloha:.6. Materiálně technické vybavení.3. Výsledky kontrolní činnosti Kontrola ČŠI: V průběhu školního roku / byla v mateřské škole provedena inspekční činnost ČŠI. Kontrola KHS: Na základě kontroly KHS a následného zápisu, byla sjednána náprava ve věci výměny svítidel. Současný stav splňuje hygienické požadavky na osvětelní tříd. K výměně osvětlení bude přistoupeno v jbližší možné době. Bez zbytečného odkladu došlo k odstranění dalších drobných dostatků (přípojka teplé vody na WC pro personál, omyvatelné obložení technických místností). Zpracovala a za správnost vyhotovení odpovídá Mgr. Lucie Pazderová vedoucí učitelka mateřských škol Ve Velké Bystřici 3. 8.

14 Příloha.. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ Zpracovaná v souladu se zákom 56/4 Sb., školský zákon, v platném znění Mateřská škola přijímá děti až do výše stanovené kapacity, tj. 4 dětí ve třídě. Zřizovatel může navýšit počet na max. 8 dětí ve třídě. O přijetí rozhoduje na základě doporučení komise stanovené vedoucí učitelkou MŠ ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy. MŠ přijímá děti ve věku od tří let, mladší děti mohou být pro daný školní rok zapsány tehdy, dosáhnou-li věku tří let jpozději do 3.. daného kalendářního roku. Děti, které dovrší věku tří let od.. následujícího roku, budou přijaty pouze v případě volné kapacity. Takovému dítěti bude stanoven zkušební pobyt v délce 3 měsíců. Mimo termín oficiálního zápisu mohou být děti přijímány v průběhu roku pouze v případě volné kapacity. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem u každého uchazeče na veřejně přístupném místě v příslušné mateřské škole a také na www stránkách mateřské školy. Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze přijatým uchazečům. Případný souhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 5 dnů ode d doručení rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím MZŠ ke Krajskému úřadu. Kritéria přijetí:. Děti, které mají poslední rok před zahájením povinné školní docházky, dostaví se k řádnému zápisu a mají trvalé bydliště ve Velké Bystřici (zaměstnání rodičů ní rozhodující).. Děti zaměstnaných rodičů starší tří let, které byly loňský rok přijaty pro naplněnou kapacitu (s trvalým bydlištěm ve Velké Bystřici). 3. Děti zaměstnaných rodičů starší tří let s trvalým bydlištěm ve Velké Bystřici, které mají v MŠ sourozence. 4. Děti zaměstnaných rodičů starší tří let, s trvalým bydlištěm ve Velké Bystřici. 5. Děti zaměstnaných rodičů starší tří let s trvalým pobytem i mimo město Velká Bystřice, pokud alespoň jeden z rodičů pracuje v místě a město bo škola má zájem na jeho zaměstnání. 6. Děti mladší tří let, které dovrší 3 roky do konce kalendářního roku (). 7. Mladší děti, které dovrší tří let od ledna do června následujícího kalendářního roku (3), budou zapisovány jen v případě volné kapacity v MŠ. Ve Velké Bystřici.. Mgr. Jarmila Štěpánová, ředitelka MZŠ a MŠ Mgr. Lucie Pazderová, vedoucí učitelka

15 Příloha.. 8. května 67, , , mail : Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku /3 Přijato d Žádám o přijetí dítěte: Spisová značka Přidělené registrační číslo dítěte: Č. jednací.. Počet listů.. Datum přijetí žádosti: příloh.. Mám zájem o přijetí do mateřské školy (hodící se škrtněte):. MŠ I. - Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice k.9. V případě naplněné kapacity mám zájem o náhradní umístění v MŠ II. ano 3. MŠ II. - Na Svobodě 45, Velká Bystřice k.9. V případě naplněné kapacity mám zájem o náhradní umístění v MŠ I. ano Jméno a příjmení: Datum narození: Rodné číslo: Zdravotní pojišťovna: Adresa trvalého pobytu : Jméno a příjmení otec: Telefon: Jméno a příjmení matka: Telefon:

16 .Trvalý pobyt dítěte ve Velké Bystřici Pro děti s trvalým pobytem mimo obec platí, že budou přijaty jen v případě, že MŠ ní naplněna dětmi s trvalým pobytem ano ano 4. Typ docházky do MŠ celodenní 4 hod. 5. Zaměstnanost rodičů: otec pracuje ano ano ano Při zápisu do MŠ předloženo potvrzení zaměstnavatele obou rodičů. ano 6. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozec ano. Datum nástupu do MŠ /dovrší tří let / 3. Následující školní rok je posledním školním rokem docházky před zahájením povinné školní docházky matka je na RD/ MD matka pracuje datum nástupu do zaměstnání : zaměstnavatel: název, sídlo 5 dní/ měs. Celkem (vyplňuje učitelka MŠ) Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem u každého uchazeče na veřejně přístupném místě v příslušné mateřské škole a také na www stránkách mateřské školy. Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze přijatým uchazečům. Případný souhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 5 dnů ode d doručení rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím MZŠ ke Krajskému úřadu. Rodiče dítěte prodleně oznámí učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině bo jbližším okolí, omocnění dítěte přenosnou chorobou bo omocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku. Rodiče mají povinnost oznámit škole změnu zdravotní způsobilosti dítěte a změny v osobních údajích. Dávám svůj souhlas Masarykově základní škole a mateřské škole Velká Bystřice k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č./ Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 33/ Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 56/4 Sb.,školského zákona, v platném znění, vedení zbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako školní výlety, školy v přírodě a lyžařské kurzy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákom stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákom stanovených případů smí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. / Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů. Ve Velké Bystřici 7.. Podpisy zákonných zástupců

17 Příloha.3. Co nám do školky přise ZÁŘÍ hola, hola, školka už zase volá den čas akce pro koho kde 6. Logopedie ČT dopoled v MŠ Žirafky Rybky. v 8. odjezd Plavání přihlášené děti Bohuňovice dopoled v MŠ DIVADLO ŠIKULKA Logopedie všechny děti z obou MŠ 9. Zámecká.3 Svoboda ÚT 3. ČT ČT dopoled v MŠ 8. v 8. odjezd Plavání přihlášené děti dopoled v MŠ Logopedie Žirafky Rybky PO dopoled v MŠ všechny děti z obou MŠ 9. Zámecká.5 Svoboda 5. v 8. odjezd KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ Plavání přihlášené děti Bohuňovice 3. 35,- Na Svobodě + Broučci Bohuňovice ÚT. ČT 4. 4,- ÚT 7. ČT dopoled v MŠ Logopedie Na Svobodě + Broučci 3. Chystáme opět říjnové DÝŇOVÁNÍ a tvořivé odpoled pro všechny, už teď se poohlédněte po nějaké krááááásné dýni! Kdo je připraven, ní překvapen!!! 4. Během prvního zářijového týd prosím nahlaste plaváčky, poprvé jedeme plavat už. 9.!!! 5. Na nástěnkách v obou MŠ je k dispozici nabídka kroužků pro letošní školní rok. Každý kroužek, který se setká s vašim zájmem, bude zahájen ukázkovou hodinou. Napište k jednotlivým aktivitám váš předběžný zájem. Děkujeme.

18 Příloha.4.

19 Příloha.5.

20 Příloha.6. Fotodokumentace k materiálně technickému vybavení

21

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009 Souhrnně za obě pracoviště MŠ ZÁKLADNÍ INFORMACE a/ Název školy: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE 8.května 67, 783 53 Velká Bystřice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Úvod Vzdělávání a výchova dětí předškolního věku probíhá v jednom z nejdůležitějších období dětského života. Je to období, které je prvopočátkem celoživotního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-389/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa Osice okres Hradec

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č.j. ČŠIH-1001/10-H. Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č.j. ČŠIH-1001/10-H. Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č.j. ČŠIH-1001/10-H Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují IČO: 71 003

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje. 2. Charakteristika školy. 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 věcné podmínky. 3.2 životospráva. 3.3 psychosociální podmínky

Obsah: 1. Identifikační údaje. 2. Charakteristika školy. 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 věcné podmínky. 3.2 životospráva. 3.3 psychosociální podmínky Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 věcné podmínky 3.2 životospráva 3.3 psychosociální podmínky 3.4 organizace 3.5 řízení MŠ 3.6 personální a pedagogické

Více

KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019

KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019 KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019 Autoři: Karla Jakob Čechová, místostarostka MČ Praha 21 Iva Hájková, vedoucí Odboru školství, kultury, místní Agendy 21 Hana Kořínková, referentka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-947/12-H Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola, Prasek vykonávající činnost školy: Sídlo: Prasek 157, 504 01

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - -ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO : Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více