Absolventská práce. Lucie Šerclová. Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventská práce. Lucie Šerclová. Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Lucie Šerclová Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí: Mgr. Marie Ortová 2011

2 Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenŧ a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. Datum: Lucie Šerclová Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 2

3 Anotace Příprava předškolních dětí v mateřské škole na nástup do základní školy je nedílnou součástí vzdělávacího programu. Příprava musí být rovnoměrně zaměřená a musí obsahovat všechny dŧleţité oblasti dětského vývoje. Oblasti jsou vzájemně propojené a vzájemně se doplňují, je tedy dobré předkládat dítěti vyváţenou nabídku činností. Vţdy je třeba brát ohled na individuální potřeby dítěte. Jednou ze základních oblastí rozvoje předškolních dětí je oblast grafomotoriky, kterou je potřeba cíleně a promyšleně rozvíjet tak, aby dítě po nástupu do základní školy mělo dostatečně zvládnuté předpoklady pro rozvoj budoucího psaní a samozřejmě, aby mělo osvojené i další kompetence dŧleţité pro úspěšný start školní docházky. Tím ulehčíme jeho následné vzdělávání, ale i proces adaptace, tedy přizpŧsobení se novým podmínkám, se kterými se dítě v novém prostředí setká. Klíčová slova: Školní zralost, školní připravenost, gramotnost, grafomotorika, lateralita. Annotation As an inseparable part of the educational system at kindergartens is preparing the child for the new start at elementary school. It is necessary for the preparation to be balanced and comprise all important components of the child s development as they all are interconnected and complement each other. Therefore, there is a good practice to offer the child a balanced range of activities. There is always a necessity to take into account the individuality of the child and its skills. Graphomotoric is one of them and belongs among the basic ones. Accordingly, it is important to foster it wisely and purposefully so the child is properly prepared for the new tasks at elementary school such as building writing skills and other skills important for the successful beginning of the new school life. Hereby, we can help the child ease following educational process and well adapt him to new conditions of the elementary school environment. Key words: School Readiness, Literacy, Graphomotoric, Laterality 3

4 Obsah Úvod... 5 TEORETICKÁ ČÁST Předškolní věk jako vývojové období Charakteristika předškolního období Školní zralost Školní připravenost Motorika Problematika laterality Leváctví Řeč Gramotnost a grafomotorika Gramotnost Podmínky rozvoje pregramotnosti Grafomotorika Vývoj kresby Vývoj kresby lidské postavy Hodnocení dětské kresby Shrnutí PRAKTICKÁ ČÁST Metodická řada Procvičování a uvolňování ramen a loktŧ - skupinová činnost Grafické listy individuální činnost Malování ve vzduchu - skupinová činnost Rychlokresba skupinová činnost Uvolňovací cviky zápěstí a prstŧ skupinová činnost Geometrické tvary v barvách individuální činnost Relaxace skupinová činnost Pravolevá orientace a orientace v prostoru skupinová i individuální činnost Úchop tuţky skupinová činnost Pískovnička individuální činnost Interaktivní tabule individuální i skupinová činnost Závěr Seznam pouţité literatury

5 Úvod Práci s dětmi a mládeţí se svými zájmy aktivně věnuji 15 let, z toho ve svém profesním ţivotě 6 let. Není tedy pochyb, ţe téma mojí absolventské práce se bude týkat problematiky, se kterou mám vlastní praktickou zkušenost. Problematika grafomotoriky mě provází celým mým profesním ţivotem. Jako učitelka mateřské školy se s ní setkávám kaţdý den, a příprava předškolních dětí v této i jiných oblastech je pro mě velmi dŧleţitá. Rozvoj kompetencí v této oblasti ovlivňují podstatně úspěšný vstup dítěte do školy a zpětně kladný ohlas rodiny a školy je pro mne velkou motivací pro další práci. V absolventské práci bych ráda poukázala na dŧleţitost přípravy dítěte v oblasti grafomotoriky před nástupem do školy a na moţnosti, jak lze grafomotorické dovednosti u předškolního dítěte rozvíjet, tak, aby pro něj byla zajímavou a vyhledávanou činností. V neposlední řadě bych chtěla poukázat i na provázanost grafomotoriky s jinými kompetencemi a dovednostmi dítěte, které jsou stejně dŧleţité a potřebné pro adaptaci dítěte při přechodu z mateřské školy do školy základní. Cílem mé práce je vytvoření metodické řady slouţící k rozvoji grafomotoriky u předškolních dětí sestavené na základě mé praxe v mateřské škole. Snahou bude sestavit seznam vzorových činností a aktivit, které obsahují co nejvíce aspektŧ souvisejících s grafomotorickým vývojem, které se mi v praxi osvědčily, a vím o nich, ţe jsou u dětí oblíbené. 5

6 TEORETICKÁ ČÁST 1 Předškolní věk jako vývojové období Chceme-li sledovat grafomotorický vývoj musíme znát aspekty celkového vývoje dítěte v období předškolního věku i aspekty mající vliv na školní zralost a připravenost. 1.1 Charakteristika předškolního období Předškolní období trvá od 3 do 6 let věku dítěte, mŧţe ale oscilovat v rozmezí jednoho, či více let. Počátečním vývojovým mezníkem je dokončení základního pohybového vývoje a rozvoj sebeuvědomění, konec této fáze vývoje není určen jen fyzickým věkem, ale sociální zralostí a nástupem do školy. Změny, které v tomto období probíhají, nejsou tolik zjevné, vývoj je spíše plynulejší a probíhá především uvnitř jednotlivých oblastí dětské psychiky. U dítěte předškolního věku dochází ke změně tělesné konstituce, vývoj se zaměřuje na rŧst výšky a dítě začíná ztrácet svou charakteristickou zaoblenost. Organismus celkově sílí a dítě postupně vykazuje větší fyzické výkony. Pohyb má zpětný vliv na vývoj svalstva a kostry. Pokračuje osifikace, ale kosti jsou stále ještě měkké a pruţné, coţ je vzhledem k častým pádŧm dětí výhodou, neboť kosti nejsou tolik křehké. Celé období se vyznačuje značnou dětskou pohyblivostí, která je zpŧsobena vyspíváním nervového systému. Mozková kŧra stále více zasahuje do řízení pohybŧ, coţ má za následek zlepšování motorických dovedností, pohyby jsou účelnější a závisí na vědomí dítěte. Dítě je schopno si osvojit i náročnější pohyby, při kterých je třeba vyuţít značného mnoţství soustředění a zapojit koordinaci jednotlivých svalŧ a svalových skupin. Proto se v tomto období rozvíjí i jemná motorika. Vývoj poznávacích procesŧ je v tomto období velmi intenzivní. Poznávání je zaměřeno především na nejbliţší svět a pravidla, která v něm platí. 1 Mění se i vnímání, které uţ není tolik ovlivňováno city, navíc nabývá analytičnosti, čili dítě je schopné vnímat mnohem více detaily neţ jen pouhý celek. Zřejmé je to například u 1 viz. Vágnerová, Vývojová psychologie s.102 6

7 zrakového vnímání, kdy dítě samo začíná vnímat rozdíly barev, nebo u sluchového vnímání, kdy dítě rozlišuje i velmi podobné hlásky, polohu a výšku tónŧ. Některé děti jsou schopné i správně intonovat. Vývojovou zvláštností je vnímání prostoru a vnímání času. Perspektivní obrázky vnímá jako plošné a má problémy s odhadem velikosti prostoru. Teprve se přibliţuje k rozlišování pojmŧ označujících umístění a vzdálenost. Stejné je to i s odhadem časových úsekŧ, dítě není schopné tyto úseky vnímat reálně. Paměťové procesy probíhají převáţně mechanicky. Pro paměť je typická obraznost, citovost a ţivelnost. Dítě si nejlépe pamatuje stopy, které vyvolávají nějaké city, ať uţ pozitivní nebo negativní. Na začátku vývojové etapy si dítě pamatuje mimovolně, teprve v druhé části mŧţeme pozorovat zapamatování úmyslné. Dítě si pak pamatuje i procesy, které se ho nijak citově nedotýkají. V tomto období je potřeba podporovat logickou paměť, aby dítě přecházelo z mechanického zapamatovávání si na širší logické spojitosti. V předškolním věku roste rozsah a trvalost paměti, coţ jsou základní předpoklady pro systematické učení. 2 Pro děti tohoto období je typické názorné a intuitivní myšlení. Takové myšlení je ale málo flexibilní, nepřesné a prelogické. Jeho typickými znaky je egocentrismus, fenomenismus, magičnost a absolutismus. Práce mozkové kŧry a všech poznávacích procesŧ se stále zdokonaluje, proto dochází k velkému pokroku ve všech formách myšlení, v pojmech, soudech i úsudcích. Zdokonalují se také myšlenkové operace, analýza, syntéza, srovnávání, třídění a zobecňování. Snaţí se objevovat vzájemné souvislosti mezi věcmi, zajímá se o jejich příčinu, pŧvod a význam. Přesto všechno zŧstává proces myšlení spíše konkrétní a názorný. Dítě není schopné propojit všechny informace, chybí mu komplexní přístup, zpravidla si všímá jen jedné vlastnosti věci, navíc má stále ještě tendence si realitu upravovat, aby pro něj byla srozumitelná a přijatelná. Fantazie má v tomto období harmonizující význam, je nezbytná pro citovou a rozumovou rovnováhu a usnadňuje dítěti výklad světa. Předškolní dítě svŧj názor na svět vyjadřuje především v kresbě, vyprávění nebo ve hře. Ve všech těchto prostředcích se plně projevují typické znaky dětského myšlení i emočního proţívání. Kresba je jednou ze symbolických funkcí, ve které dítě zobrazuje realitu tak, jak ji chápe. Mohou v ní převaţovat subjektivně dŧleţité rysy nad reálnou podobou. 2 viz. Trpišovská, Vývojová psychologie, s.32 7

8 Na konci předškolního věku se dětské výtvory stále více podobají reálnému obrazu. Dítě nyní kreslí spíše to, co vidí. Tato proměna je jedním z dŧkazŧ rozvoje dětského poznání a je proto součástí testŧ školní zralosti. Hra a vyprávění jsou další interpretací vlastní reality a postojem ke světu i k sobě samému. Symbolická hra slouţí dítěti jako prostředek k vyrovnání s realitou, která pro něj mŧţe být komplikovaná, problematická. Dále uspokojuje rŧzná přání, která dítě v realitě odţít nemŧţe. Hra je dalším ukazatelem vyspělosti dítěte. Dalším znakem vyspělosti je verbální komunikace. Verbální kompetence předškolního dítěte se zdokonaluje v obsahu i ve formě. Předpokladem pro ukončení předškolního období je srozumitelná výslovnost, dostatečná slovní zásoba, dítě by mělo být schopné mluvit v rozvinutých větách a souvětích bez větších obtíţí ve skladbě věty, či tvarech slov, a to většinou gramaticky správně. Děti řeč rozvíjí především v komunikaci s dospělými, v menší míře mŧţe být vývoj ovlivněn médii a komunikací s vrstevníky. V tomto období se dítě stále ptá. Odpovědi na otázky nejen rozšiřují slovník dítěte, ale rozvíjí i správné vyjadřování. Rodiče jsou mluvním vzorem pro dítě a měli by si to uvědomit. Napodobování nesprávně vyslovovaných slov svého dítěte, zřejmě v domnění, ţe jim dítě více porozumí, není vhodné. Dítě, které se učí nápodobou, je takovým chováním rodičŧ utvrzováno ve správnosti svých výrazŧ a nemá jiný vzor, od kterého by pochytilo mluvené slovo ţádoucí pro posouzení školní zralosti. Je tedy správné, vyţadovat po dítěti jasnou a přesnou výslovnost. Současně se vyvíjí egocentrická řeč, která je spojena s myšlením a postupně se stává řečí vnitřní. 3 Jedním z charakteristických znakŧ tohoto věku je postupné sniţování vázanosti na rodinu. Rozvíjí se aktivita, která uţ není tak samoúčelná, a která umoţňuje dítěti, aby se uplatnilo a prosadilo ve vrstevnické skupině. Dítě je schopno odloučit se bez výraznějších obtíţí od rodičŧ, pracovat samostatně bez jejich přítomnosti, začlenit se do kolektivu vrstevníkŧ, navazovat komunikaci. Zřejmá musí být jistá míra odolnosti mŧţeme posoudit např., jak se vyrovnává s prohrou nebo překáţkami stojícími v cestě k jeho cíli, jak se vyrovnává se změnami, jak se adaptuje na nové prostředí, jak je schopno komunikovat s novými lidmi. Uţitečné je sledovat, jak se dítě chová k učitelce v mateřské škole (jak moc lpí na učitelce a 3 viz. Vágnerová, Vývojová psychologie, s

9 doţaduje se její pozornosti, jak se podřizuje poţadavkŧm, jaká je míra plachosti, nesmělosti, jak si umí říct o pomoc) a také k ostatním dětem (přizpŧsobivost při hře, kooperace, schopnost rozdělit se, pomáhat mladším, aktivita, trpělivost, jestli umí ustoupit, jestli se umí prosadit, jak řeší konfliktní situace). K uvolnění závislosti přispívá osvojení běžných norem chování, znalost obsahu rolí a přijatelná úroveň komunikace. Překonání této bariéry je jedním z významných úkolů předškolního období a předpokladem k nástupu do školy. 4 Dovednosti a návyky dŧleţité pro školu dítě nezíská pouze tím, ţe dosáhne poţadovaného věku 6 let. Kaţdé dítě je individualita a vyvíjí se tak vlastním tempem. Co platí pro jedno dítě, nemusí nutně platit pro dítě druhé. Vývoj a tempo je samozřejmě ovlivněno mnoha faktory rodinné zázemí, výchova, pobyt v mateřské škole, apod. Dítě se posuzuje jako aktivní subjekt, vybavený rŧznými kompetencemi. Sebehodnocení je vzhledem k citové a rozumové nezralosti závislé na názoru jiných osob a přejímá názor dospělých nekriticky, tak jak je mu prezentován. To jaké sebepojetí dítě má vychází tedy především z rodinných vazeb a postavení dítěte v rodině. Ztotoţnění s rodiči slouţí jako obohacení dětské identity, posiluje jeho sebevědomí. Součástí identity předškolního dítěte jsou i všechny sociální role, které má. Klíčovou je role, která zahrnuje sociální pojetí muţské a ţenské role, vymezuje obsah, s nímţ se dítě pod tlakem sociokulturních vlivŧ postupně ztotoţňuje. Součástí identity je osobní teritorium (to co k dítěti nějakým zpŧsobem patří) a vlastnictví (projevuje se verbálním vyjádřením vztahu moje maminka, mŧj pes). V tomto období nabývají na významu ty role, jeţ přesahují rámec rodiny a signalizují jeho pozici v jiném sociálním prostředí. Tyto role potvrzují dosazení určitého postavení a dítě je na tyto role velmi hrdé. Sociálně zralé dítě navazuje kontakty s vrstevníky, umí si s nimi přiměřeně hrát, je však schopno si hrát i samostatně. Rozdělí se, zvládá základní pravidla slušného chování - pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, počkat aţ na něj přijde řada, respektovat pravidla hry, chovat se přiměřeně situaci (v obchodě, u lékaře, mezi dětmi na hřišti, u jídla, na návštěvě), odlišit postavení autority od kamaráda, chápe, ţe nemusí mít všichni stejný názor na věc a snaţí se to respektovat, vyrovná se s prohrou nebo případným neúspěchem. 4 Vágnerová, Vývojová psychologie, s

10 Je nutné si uvědomit, jak moc se dítěti změní svět s nástupem do školy. Zatímco v mateřské škole je většina činností zaloţená na tom, co dítě chce mŧţeš, ale nemusíš, škola spíše znamená je nutné, musíš. Dítě jiţ dostane menší míru podpory a dopomoci ze strany dospělých, je tedy nutná jeho samostatnost, schopnost tlumit impulsy a momentální nápady a schopnost a ochota spolupracovat s učitelkou, případně s ostatními dětmi. Dítě by mělo zvládnout pojmenovat věci běţné denní potřeby, zvířata, barvy, základní geometrické tvary, chápat posloupnost dnŧ, základní časové pojmy (dennoc, části dne, včera, dnes, zítra, den, týden, měsíc, rok, roční období), orientovat se v prostoru (nahoře, dole, vlevo, vpravo, daleko, blízko, pod, nad, před, za, mezi, ), orientovat se na vlastním těle. V předmatematických představách by dítě mělo být schopné posoudit mnoţství, velikost případně pořadí, odpočítávat předměty, orientovat se přibliţně v oboru do 6, hrát bez výraznějších obtíţí domino s puntíky a Člověče, nezlob se a jiné jednoduché stolní hry. Mělo by chápat, jak se tvoří protiklady (malý-velký), nerovnosti (vyšší neţ, kratší neţ), stupňování (nízký, niţší, nejniţší) shodnost (stejný, tak velký jako). V předškolním věku jiţ dítě pracuje na jednotlivých úkolech více usilovně a pečlivě, záleţí mu na výsledku a následném ocenění. Je schopno pokračovat v práci i v případě drobných nezdarŧ. Dokáţe jiţ pracovat kratší dobu samostatně, bez individuálního vedení a pomoci dospělého. Mělo by být schopné vydrţet pracovat minut, zŧstat u úkolu a dokončit ho i v případě, ţe ho příliš nebaví. Mělo by zvládnout naslouchat vyprávění druhého, vydrţet na místě, sledovat instrukce k činnosti a vyslechnout je aţ do konce. V oblasti sebeobsluhy a samostatnosti by dítě mělo být schopno samo se obléknout a obout, zvládat základní osobní hygienu, uklidit si po sobě po jídle, po hře, apod. V této oblasti hraje významnou roli rodinná výchova a to, k čemu je doma dítě vedeno. 10

11 1.2 Školní zralost Školní zralost je charakterizována jako stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní, psychickou i sociální zpŧsobilost začít školní docházku a zvládnout poţadavky školní výuky na základě biologického zrání centrálního nervového systému dítěte a jeho dosavadních zkušeností. Zahrnuje sloţku fyzickou, psychickou, sociální a emocionální, nejčastěji s dŧrazem na emoční stabilitu a odolnost, koncentraci pozornosti, schopnost adaptace na školní reţim, vyhraněnost laterality ruky, motorická a senzomotorická koordinace. Rodina má na zralost dítěte velký vliv. Je základní a první sociální skupinou, jejímţ členem se dítě stává automaticky, jiţ v prenatálním období, počítá se s ním, a má v rodině své místo. Většina dětí proţívá období od narození do tří let v rodinném prostředí. Ať uţ se jedná o rodinu úplnou, doplněnou, nebo ţije dítě jen s jedním z rodičŧ, je to prostředí pro ně známé, přehledné a dává mu základní jistoty. 5 Pro vývoj školní zralosti mohou rodiče udělat mnohé. Někteří tak činí s naprostou přirozeností, jiní potřebují ukázat správnou cestu či dokonce vést. Intenzita kontaktŧ s dítětem v raných fázích jeho ţivota ovlivňuje zásadně reţim dítěte. Jeho správné sestavení a dodrţování je pro dítě dŧleţité. Pomáhá dítěti porozumět světu kolem nás. Je nutné postupně začít strukturovat den a zařazovat do něj aktivity, které mají pevně stanovený čas. I úklid by rozhodně neměl být činností rodiče, ale zapojit by se mělo i dítě. V momentě, kdy rodiče po dítěti chtějí, aby něco udělalo, měli by také dŧsledně dohlíţet na plnění poţadavku. Měli by učit dítě dotahovat započaté činnosti do konce i za cenu, ţe dítě bude dávat najevo svou nelibost. Do reţimu dne by měl být pravidelně zařazován čas na společnou hru (rodiče dítě). Volný čas, který rodiče s dítětem tráví, by měli umět maximálně vyuţít v jeho prospěch. Ţádná vycházka by neměla být jen bezduchým procházením se venku, ale také dialogem mezi rodičem a dítětem obohaceným o mnoţství podnětŧ, které venkovní prostředí nabízí. Přítomnost rodiče v době těsně před usnutím je rovněţ velmi dŧleţitá a při dnešní pracovní vytíţenosti rodičŧ je mnohdy jediným denním kontaktem s dítětem. 5 viz. Koťátková, Dítě a mateřská škola 11

12 Je to intimní chvíle, která navozuje u dítěte příjemný pocit jistoty, bezpečí a klidu potřebný pro uvolnění a relaxaci formou spánku. Vhodný je rozhovor o událostech dne i předčítání pohádek. Rodiče tak mohou vést dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo. Šestileté dítě se vyvíjí velmi rychle, co nezvládne v době zápisu do školy, mŧţe zvládnout jiţ dva měsíce na to. Záleţí opět především na rodičích, kolik času věnují svému dítěti hře, povídání si s ním, společným aktivitám, ale také seznámení se školou a školními povinnostmi. Děti jsou přirozeně zvídavé, mají tendenci se učit a poznávat svět i nové věci kolem sebe. Do školy si pak přinášejí nejen své vrozené schopnosti, ale i to, co jsme do nich vloţili. Dítě, které je dobře vedené a na nástup do školy zralé a připravené, má výborný předpoklad k tomu, ţe škola bude pro něj především zdrojem nových informací, radosti z poznání, místem pro navazování nových přátelství a moţností jeho rozvoje. Většina dětí se do školy těší, i kdyţ jsou samozřejmě i výjimky. Vztah ke škole a motivace dítěte se výraznou měrou tvoří právě v předškolním roce v mateřské škole a jsou ovlivněny výchovou a rodinným stylem. Pokud má dítě staršího sourozence, jistě jiţ před vstupem do školy tuší, co jej čeká a jeho postoj se mŧţe odvíjet i od postoje staršího bratra nebo sestry (v pozitivním i negativním slova smyslu). Další institucí, která má významný vliv na předškolní vývoj dítěte a ovlivňuje jeho školní zralost je mateřská škola. Metodika práce s dětmi v našich mateřských školách má velkou tradici a ve světovém měřítku vysokou úroveň, coţ dokládá i velký zájem ze strany studentŧ i předškolních pedagogŧ z rŧzných evropských zemí, kteří k nám do mateřské školy jezdí pravidelně na odborné stáţe. (Dánsko, Německo, Holandsko, aj.) Mateřská škola často mŧţe příznivě pŧsobit na dítě, které je v rodině nějakým zpŧsobem deprivováno. Vzdělávací program a přístup učitele se pak stává pro dítě podnětem pro další rozvoj a stimulem radostné aktivity. Prostředí mateřské školy mŧţe příznivě pŧsobit i v opačných případech, kdy je dítě naopak mnoţstvím podnětŧ přetíţeno. Ctiţádost rodičŧ k jejich dětem stále roste a případŧ přetěţování dětí stále přibývá. Školka v tomto případě slouţí dítěti jako místo pro rekreaci a uvolněnou hru. 6 6 srov. Matějček, Praxe, s

13 Mateřská škola hraje také významnou roli v oblasti zprostředkovávání kontaktu s vrstevníky a setkávání se s názorem jiného dospělého učitelky. V dětském kolektivu dochází k osvojování nových rolí a kompetencí, dítě získává schopnosti a dovednosti dŧleţité pro další výuku a souţití v dětské skupině. Učí se s vrstevníky pracovat a ţít. Pravidelný reţim v mateřské škole dává dítěti určitý přehled a jistotu a pěstuje v něm návyky dŧleţité pro školní docházku. V rodině jsou přirozenou autoritou pro dítě jeho rodiče. V mateřské škole se touto autoritou stává učitelka. V souvislosti s nástupem dítěte do základní školy by se měla mateřská škola snaţit stanovovat své cíle s ohledem na podmínky základní školy a naopak. Logická návaznost obou institucí by měla napomáhat k tomu, ţe se dítě lépe přizpŧsobí nárokŧm první třídy a adaptuje se bez větších problémŧ na nové ţivotní poţadavky. Pro posouzení školní zralosti se v naší mateřské škole pouţívají čtyři metody speciálního poradenství: pedagogická diagnostika (provádí učitelka) orientační test školní zralosti (speciální pedagog) test verbálního myšlení (speciální pedagog) zkouška laterality (učitelka i speciální pedagog) Pedagogická diagnostika se v mateřské škole realizuje proto, aby učitelka mohla pomoci dítěti v jeho rozvoji a umoţnila mu rozvíjet všestranně osobnost ve všech oblastech tak, aby bylo připravené na co nejúspěšnější vstup do školy a běţného ţivota. Orientační test školní zralosti (modifikace testu Artura Kerna, autor J. Jirásek) Test se skládá ze čtyř částí: a) Kresba lidské postavy nějakého pána b) Napodobení psacího písma - krátké věty c) Obkreslení skupiny teček d) Řazení geometrických tvarŧ a) Kresba lidské postavy Cíl:Orientačně posoudit úroveň obecné inteligence dítěte, jeho vývojovou úroveň dosaţení přiměřeného stupně představivosti, jemnou motoriku a vizuomotorickou koordinaci. 13

14 b) Napodobení psacího písma krátké věty Cíl: Zjistit schopnost analýzy bohatě členěného tvaru, vyvinutí volního úsilí při náročném a málo přitaţlivém úkolu, koncentraci pozornosti, vizuomotorickou koordinaci. c) Obkreslení skupiny bodů Cíl: Zjistit schopnost analýzy a syntézy, volní úsilí, vizuomotorickou koordinaci. d) Řazení geometrických bodů Cíl: Správně interpretovat geometrický tvar, zjistit úroveň vizuomotorické koordinace. Test verbálního myšlení (autor J. Jirásek) Cíl: Posouzení verbálních projevŧ dítěte, zjistit základní orientaci dítěte v běţných situacích. Zkouška laterality Cíl: Zjistit, kterému z párových orgánŧ dává dítě přednost. 1.3 Školní připravenost Přípravu dítěte na školní docházku mŧţeme rozdělit do tří rovin, přičemţ všechny sloţky by měly být navzájem v souladu a měly by spolu komunikovat a spolupracovat: rodina, mateřská škola a základní škola. Příprava předškolních dětí v mateřské škole na nástup do základní školy je nedílnou součástí vzdělávacího programu, kde ve všech vzdělávacích oblastech najdeme souvislost s rozvojem grafomorotiky, zejména v oblastech Dítě a jeho tělo a Dítě a jeho psychika. 7 Velmi významná je pro rozvoj dítěte spolupráce rodiny a mateřské školy. Ve vztahu rodiče a učitelky by měla panovat oboustranná dŧvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Učitelka by měla sledovat konkrétní potřeby dětí a rodin a snaţit se jim porozumět a vyhovět. Rodiče by měli mít moţnost podílet se na dění v mateřské škole a pravidelně být informováni o všem, co se v mateřské škole děje. 7 viz. RVP PV 14

15 Učitelka by měla informovat rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích, domlouvat se s rodiči na společném postupu při případné korekci v případě nerovnoměrného vývoje, nejen v oblasti grafomotoriky. Poskytovat rodičŧm poradenský servis. Učitelka by měla umět navázat s rodiči oboustranný kontakt zaloţený na vzájemné dŧvěře, chránit soukromí rodiny a zachovávat patřičnou mlčenlivost, jednat s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, ţe pracuje s dŧvěrnými informacemi. Seznamovat rodiče se záměry pedagogŧ, s náplní práce s dětmi a s moţností podílet se na dění ve školce. V praxi se často setkáváme s tím, ţe rodiče nechápou postup učitelky, proč do své práce zařazuje některé činnosti, učitelka by měla umět srozumitelně odkrývat to co s dětmi v mateřské škole dělá a proč, ukazovat rodičŧm dětské výrobky, grafomotorické listy, vysvětlovat k čemu jsou některé pomŧcky, např. grafické nástavce, umět získávat rodiče pro aktivní spolupráci např. při úchopu tuţky, sebeobsluze, apod. Rodiče pak mají k učitelce svého dítěte větší dŧvěru a nebojí se poradit se s ní o vzdělávacích, či výchovných problémech, které nastaly. Dobrý vzájemný vztah rodiny a učitelky dítěte je správnou cestou k celkovému rozvoji dítěte. Společný postup při výchově dítěte je výchovným prostředkem, který vede dítě ke správnému nastavení hodnot a dovedností potřebných pro další vzdělávání. 15

16 2 Motorika Do této oblasti patří celková tělesná obratnost, tedy hrubá i jemná motorika. Do hrubé motoriky mŧţeme zařadit celkovou pohyblivost těla a koordinaci pohybŧ běh, skok, chŧze, zdolávání překáţek, rovnováha, manipulace s předměty. Jemná motorika zahrnuje především obratnost rukou a prstŧ manipulace s drobnými předměty, pouţívání rŧzných nástrojŧ, sebeobsluha a v neposlední řadě grafomotorika, tedy práce s tuţkou. 8 V motorice se projevují typické rysy osobnosti a chování dítěte. A kromě toho, ţe slouţí v mnoha sloţkách k dalšímu vývoji jedince, má také společenskou a psychologickou hodnotu. Úroveň motoriky se poměrně snadno hodnotí přibliţně do tří let dítěte, pak uţ je vývoj více individuální a proto hodnocení nemusí být přesné. Přesto jsou jisté mezníky, ve kterých by se dítě předškolního věku mělo pohybovat. Dítě předškolního věku prochází velmi výrazným biologickým a fyziologickým vývojem. S tím je spojena funkční úroveň orgánů těla a rozvoj pohybových dovedností. Zanedbání nebo omezení tohoto vývoje může brzdit celkový vývoj dítěte a bránit jeho psychickému a intelektuálnímu potenciálu. 9 Pohyb je pro dítě velmi dŧleţitou součástí ţivota a vývoje dítěte a slouţí nejen k rozvoji dovedností, ale také k relaxaci nervového systému, proto je potřeba dítěti pohyb umoţnit v dostatečné míře, ideálně na čerstvém vzduchu. Nutit děti ke klidu, omezovat je, trestat je za nadměrnou pohyblivost zvyšuje napětí dětí, zhoršuje pozornost a sniţuje výkonnost. Podíl pohybu v ţivotě dítěte se stále sniţuje vlivem moderního stylu ţivota, při kterém ubývá podmínek pro volný pohyb dětí. Tento jev je patrný převáţně ve městech, kde je dohled dospělého při pohybu dětí nutný. A vzhledem k časovému vytíţení dospělých téměř nemoţný. Děti navíc preferují jinou formu zábavy, která v mnoha případech pohyb vŧbec nevyţaduje. 8 srov. Klenková, Kolbábková, Diagnostika předškoláka, s.18 9 Dvořáková, Pohybem a hrou, s

17 3 Problematika laterality Všechny párové orgány podléhají pravidlu lateralizace, to znamená, ţe upřednostňujeme jeden orgán z páru, o kterém říkáme, ţe je dominantní. Jde o koordinaci orgánŧ a mozkových hemisfér. Je tudíţ přirozené, ţe při pohybech náročných na přesnost upřednostňujeme jednu ruku nad druhou. Pro nácvik psaní je dŧleţitá souhra ruky a oka, proto nás zajímá především tento vztah laterality oka a ruky. Testy laterality jsou u nás běţně pouţívány (především Matějčkova Zkouška laterality). Výsledkem vyšetření je zjištění, zda je u dítěte dominantní oko pravé, levé nebo zda dominance není vyjádřena. Výhodou pro nácvik psaní je shoda dominance stejného oka a ruky, to znamená, ţe pravoruké dítě upřednostňuje pravé oko a levoruké dítě oko levé. Třetí moţností je takzvaná lateralita zkříţená, kdy vedoucí oko je pravé a dominantní ruka levá nebo obráceně. V současné době se více objevuje problematika nevyhraněné laterality, navíc v některých případech je těţké vyhraněnost posoudit. Škála vyhraněnosti je poměrně široká, přechází od zcela vyhraněného praváctví přes méně vyjádřené a přechodové formy aţ po vyhraněné leváctví. Běţně se setkáváme s tím, ţe děti, u kterých byla zjištěna nevyhraněná lateralita nebo lateralita zkříţená, mají později problémy s počátečním nácvikem psaní, především s udrţením sklonu písma. Je dŧleţité se problematice laterality věnovat, aby byla rozpoznána včas a nedocházelo tak ke špatným návykŧm. Této problematice se u nás nejvíce věnoval prof. M. Sovák. 3.1 Leváctví Leváctví není porucha motoriky, jedná se o méně častou variantu preference jednoho z párových orgánŧ. Vzhledem k tomu, ţe většina společnosti upřednostňuje pravou ruku nad levou, mŧţe se leváctví zdát spíše nezvyklé. V minulosti se dokonce děti s preferencí levé ruky přeučovaly na ruku pravou. Dnes uţ je toto přeučování nepřípustné. Stále se však setkáváme s pochybnostmi některých rodičŧ, zda dítě jako levoruké, nebude mít ve škole větší problémy neţ ostatní děti. Ţádná spojitost leváctví například se specifickými poruchami učení nebyla přímo prokázána. 17

18 Podle klinických zkušeností a výzkumných studií se leváci pomyslně dělí do dvou skupin. První typ se vyznačuje zdatností, šikovností, obratností, bez obtíţí ve vývoji mentálních funkcí. U tohoto typu je dominantní pravá mozková hemisféra. U druhého typu je tomu naopak. Dítě je méně obratné aţ nešikovné, mentální funkce se vyznačují nejrŧznějšími nerovnoměrnostmi, někdy dokonce s pozitivní anamnézou LMD. Dominantní je tu také pravá mozková hemisféra, která svou řídící roli nad pŧvodně dominantní levou hemisférou převzala. Řízení tedy není zcela dokonalé a vykazuje některé funkční závady. Dělení na dva typy leváctví je samozřejmě jen orientační a jsou případy, kdy nemŧţeme dítě zařadit ani do jedné z uvedených kategorií. Problematice leváctví je potřeba se dostatečně věnovat. Včasné rozpoznání a správná metodika mŧţou dítěti velmi usnadnit vývoj psaní. Nesmíme zapomínat dítěti upravit všechny podmínky pro nácvik psaní, jako je správně natočený papír, úchop tuţky, který je zrcadlovým obrazem drţení pravákŧ, upravit celé drţení těla, tak aby dítě bylo uvolněné. Pokud tyto faktory podceníme, dochází k tomu, ţe dítě je unavené, výsledek neodpovídá snaze a dítě tak ztrácí chuť a zájem o psaní. 10 Informovanost rodičŧ i pedagogŧ v této oblasti stoupá, coţ je určitě přínosem. Na druhou stranu se mŧţeme setkat i s případy kdy rodiče leváctvím dítěte skrývají jiné, mnohem podstatnější problémy. Nejsou pak schopni odhalit spojitost například těţké rodinné situace a nervozitu a plačtivost dítěte přisuzují jeho leváctví. 10 srov. Matějček, Praxe, s

19 4 Řeč S grafomotorickým vývojem úzce souvisí vývoj řeči. Řeč je nejmladší duševní funkcí, která charakterizuje člověka. Řeč dělá z pouhého živého tvora lidské dítě. 11 Vývoj řeči začíná jiţ v období před narozením dítěte. Nejde o vývoj řeči jako takový, ale řečové orgány se v tomto období připravují ke své budoucí funkci. Vývoj řeči je nutné stimulovat jiţ od narození. Nejdŧleţitější roli z počátku hraje matka a nejbliţší okolí, později i učitelky v mateřské škole. Rozvíjí se v těsné spojitosti s myšlením, oba procesy na sobě závisí, zároveň ale mají kaţdý své zákonitosti. Vývoj řeči nám dokládá, ţe se dítě normálně duševně vyvíjí. Myšlení se u dítěte vyvíjí dříve neţ řeč. Řeč pak zrychluje a usnadňuje proces poznávání, protoţe díky komunikaci je dítě schopné vyuţít poznatkŧ někoho jiného. Řeč pomáhá tvořit pojmy a ostatní logické formy myšlení, bez ní by nebylo moţné tvořit abstraktní pojmy, soustavy pojmŧ, ani dosáhnout pochopení. Dŧkazem interakce mezi řečí a myšlením je i fakt, ţe rozvoj myšlení lze hodnotit podle úrovně řeči. Do vstupu do školy by dítě mělo zvládnout řeč po stránce obsahové i formální natolik, aby mu slouţila jako prostředek dorozumívání, komunikace i poznávání. Předškolní věk je pro tento vývoj ideálním obdobím, neboť dítě v tomto věku projevuje velký zájem o řečové formy a smysl pro osvojování a tvoření jazykových útvarŧ. Je to perioda prudkého vývoje, která nabízí neopakovatelné moţnosti vyuţití k vzdělávacím účelŧm dítěte. 12 Egocentrická řeč je významnou sloţkou řečového vývoje, je úzce spojena s myšlením. Vyznačuje se tím, ţe primárně není určena ţádnému posluchači, dítě má potřebu komunikovat samo se sebou, vyjadřovat svoje pocity a řídit tak svou aktivitu. Slouţí ke zjednodušování situací a následnému řešení úkolŧ. Egocentrická řeč se časem mění na řeč vnitřní. Opoţděný vývoj řeči je jedním z nejčastějších dŧvodŧ psychologického vyšetření, přestoţe věková norma je poměrně volná a vývoj jako takový je u kaţdého dítěte individuální. Vývojové opoţďování se vyskytuje více u chlapcŧ neţ u dívek. Při vyšetření je řeč vţdy předmětem zájmu, sleduje se artikulace, skladba, slovní zásoba, obsah, projev a uţití řeči v sociálních kontextech. Tyto aspekty řeči slouţí jako dobrý diagnostický ukazatel. Vzhledem k provázání jednotlivých sloţek některé 11 Matějček, Praxe, s viz Trpišovská, Vývojová psychologie, s

20 mateřské školy úzce spolupracují s dětským foniatrem, aby bylo moţné včas zabránit případnému omezení vývoje řeči i jemné motoriky z dŧvodŧ špatných fyziologických předpokladŧ dítěte (zkrácená podjazyková uzdička, poruchy sluchu, apod.) Foniatr zároveň dítěti vyšetří sluch, který je nejdŧleţitějším smyslovým analyzátorem při vytváření a rozvoji řeči. Bez sluchu se řeč nemŧţe přirozeně rozvíjet. Dále rozhoduje o případné logopedické nápravě. I v případě časného předání dítěte do logopedické nápravy, výsledek v mnoha případech není úplný. Vázne totiţ spolupráce mezi logopedem a rodiči. Bez intervence rodičŧ a jejich dŧslednosti je náprava většinou neúčinná. Mezi další faktory, které mohou ovlivnit opoţděný nebo nedokonalý vývoj řeči patří i poškození řečových center v mozku, mentální retardace, autismus a psychická deprivace. Pokud má dítě s vývojem řeči problémy, je potřeba dodrţovat několik zásad s ohledem na dŧvod opoţdění vývoje. Je dŧleţité si uvědomit, ţe dítě se řeč neučí jako školní předmět, ale ţe ji rozvíjí. Je tedy lepší vytvořit dítěti motivující prostředí k rozvoji, neţ ho do mluvení nutit. Motivovat dítě ke komunikaci a v případě potřeby za něj převzít aktivitu, pozitivně hodnotit jakoukoli snahu a tu následně rozvést, dítě tak dostává zároveň zpětnou vazbu. V dnešní době se řečové vady u dětí projevují čím dál tím víc. Je to moţná zpŧsobeno tím, ţe dětem ubývají mluvní vzory v okolí. Vytíţenost rodičŧ často vede k tomu, ţe dítě je více odkázáno na mluvené slovo z médií, namísto přirozeného dialogu. Mezi nejčastější poruchy řeči patří dětská patlavost, dysartrie, huhňavost, breptavost, koktavost a jiné. 13 Vzhledem k tomu, že řeč je tak úzce provázaná s rozvojem gramotorických dovedností je i v této oblasti velmi významná spolupráce mezi mateřskou školou a rodiči. Náměty na spolupráci najdeme např. v publikaci Hrajeme si spolu Srov. Matějček, Praxe, s Vlastimila Kazdová, Hrajeme si spolu aneb společná výchova řeči dětí a rodičŧ 20

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Všeobecné informace k zápisu pro r. 2016

Všeobecné informace k zápisu pro r. 2016 Všeobecné informace k zápisu pro r. 2016 1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v úterý dne 19. ledna 2016

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Libuše Novotná Časopis Maminka Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová

Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová Školní zralost je souborný název pro připravenost různých duševních funkcí a dovedností, umožňující dítěti s úspěchem si osvojovat školní vědomosti a dovednosti v

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hledáme recept na radostné bruslení Mgr.Blanka Jiskrová Organizace v přípravce Zimní období: 2(+1)x 60min./týden led 1 x 60min./ týden tělocvična (bazén)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Speciální školy při Městské nemocnici Ostrava - Fifejdy, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19 Ukrajinská 19/1535, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku Mgr. Alena Bára Doležalová OBSAH I. ÚVOD 1. Vstup dítěte do školy 3 2. Školní zralost a připravenost 4 3. Pedagogická

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA Charakteristika Taneční a pohybová výchova nabízí výchovu prostřednictvím tanečního umění. Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více