Absolventská práce. Lucie Šerclová. Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventská práce. Lucie Šerclová. Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Lucie Šerclová Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí: Mgr. Marie Ortová 2011

2 Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenŧ a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. Datum: Lucie Šerclová Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 2

3 Anotace Příprava předškolních dětí v mateřské škole na nástup do základní školy je nedílnou součástí vzdělávacího programu. Příprava musí být rovnoměrně zaměřená a musí obsahovat všechny dŧleţité oblasti dětského vývoje. Oblasti jsou vzájemně propojené a vzájemně se doplňují, je tedy dobré předkládat dítěti vyváţenou nabídku činností. Vţdy je třeba brát ohled na individuální potřeby dítěte. Jednou ze základních oblastí rozvoje předškolních dětí je oblast grafomotoriky, kterou je potřeba cíleně a promyšleně rozvíjet tak, aby dítě po nástupu do základní školy mělo dostatečně zvládnuté předpoklady pro rozvoj budoucího psaní a samozřejmě, aby mělo osvojené i další kompetence dŧleţité pro úspěšný start školní docházky. Tím ulehčíme jeho následné vzdělávání, ale i proces adaptace, tedy přizpŧsobení se novým podmínkám, se kterými se dítě v novém prostředí setká. Klíčová slova: Školní zralost, školní připravenost, gramotnost, grafomotorika, lateralita. Annotation As an inseparable part of the educational system at kindergartens is preparing the child for the new start at elementary school. It is necessary for the preparation to be balanced and comprise all important components of the child s development as they all are interconnected and complement each other. Therefore, there is a good practice to offer the child a balanced range of activities. There is always a necessity to take into account the individuality of the child and its skills. Graphomotoric is one of them and belongs among the basic ones. Accordingly, it is important to foster it wisely and purposefully so the child is properly prepared for the new tasks at elementary school such as building writing skills and other skills important for the successful beginning of the new school life. Hereby, we can help the child ease following educational process and well adapt him to new conditions of the elementary school environment. Key words: School Readiness, Literacy, Graphomotoric, Laterality 3

4 Obsah Úvod... 5 TEORETICKÁ ČÁST Předškolní věk jako vývojové období Charakteristika předškolního období Školní zralost Školní připravenost Motorika Problematika laterality Leváctví Řeč Gramotnost a grafomotorika Gramotnost Podmínky rozvoje pregramotnosti Grafomotorika Vývoj kresby Vývoj kresby lidské postavy Hodnocení dětské kresby Shrnutí PRAKTICKÁ ČÁST Metodická řada Procvičování a uvolňování ramen a loktŧ - skupinová činnost Grafické listy individuální činnost Malování ve vzduchu - skupinová činnost Rychlokresba skupinová činnost Uvolňovací cviky zápěstí a prstŧ skupinová činnost Geometrické tvary v barvách individuální činnost Relaxace skupinová činnost Pravolevá orientace a orientace v prostoru skupinová i individuální činnost Úchop tuţky skupinová činnost Pískovnička individuální činnost Interaktivní tabule individuální i skupinová činnost Závěr Seznam pouţité literatury

5 Úvod Práci s dětmi a mládeţí se svými zájmy aktivně věnuji 15 let, z toho ve svém profesním ţivotě 6 let. Není tedy pochyb, ţe téma mojí absolventské práce se bude týkat problematiky, se kterou mám vlastní praktickou zkušenost. Problematika grafomotoriky mě provází celým mým profesním ţivotem. Jako učitelka mateřské školy se s ní setkávám kaţdý den, a příprava předškolních dětí v této i jiných oblastech je pro mě velmi dŧleţitá. Rozvoj kompetencí v této oblasti ovlivňují podstatně úspěšný vstup dítěte do školy a zpětně kladný ohlas rodiny a školy je pro mne velkou motivací pro další práci. V absolventské práci bych ráda poukázala na dŧleţitost přípravy dítěte v oblasti grafomotoriky před nástupem do školy a na moţnosti, jak lze grafomotorické dovednosti u předškolního dítěte rozvíjet, tak, aby pro něj byla zajímavou a vyhledávanou činností. V neposlední řadě bych chtěla poukázat i na provázanost grafomotoriky s jinými kompetencemi a dovednostmi dítěte, které jsou stejně dŧleţité a potřebné pro adaptaci dítěte při přechodu z mateřské školy do školy základní. Cílem mé práce je vytvoření metodické řady slouţící k rozvoji grafomotoriky u předškolních dětí sestavené na základě mé praxe v mateřské škole. Snahou bude sestavit seznam vzorových činností a aktivit, které obsahují co nejvíce aspektŧ souvisejících s grafomotorickým vývojem, které se mi v praxi osvědčily, a vím o nich, ţe jsou u dětí oblíbené. 5

6 TEORETICKÁ ČÁST 1 Předškolní věk jako vývojové období Chceme-li sledovat grafomotorický vývoj musíme znát aspekty celkového vývoje dítěte v období předškolního věku i aspekty mající vliv na školní zralost a připravenost. 1.1 Charakteristika předškolního období Předškolní období trvá od 3 do 6 let věku dítěte, mŧţe ale oscilovat v rozmezí jednoho, či více let. Počátečním vývojovým mezníkem je dokončení základního pohybového vývoje a rozvoj sebeuvědomění, konec této fáze vývoje není určen jen fyzickým věkem, ale sociální zralostí a nástupem do školy. Změny, které v tomto období probíhají, nejsou tolik zjevné, vývoj je spíše plynulejší a probíhá především uvnitř jednotlivých oblastí dětské psychiky. U dítěte předškolního věku dochází ke změně tělesné konstituce, vývoj se zaměřuje na rŧst výšky a dítě začíná ztrácet svou charakteristickou zaoblenost. Organismus celkově sílí a dítě postupně vykazuje větší fyzické výkony. Pohyb má zpětný vliv na vývoj svalstva a kostry. Pokračuje osifikace, ale kosti jsou stále ještě měkké a pruţné, coţ je vzhledem k častým pádŧm dětí výhodou, neboť kosti nejsou tolik křehké. Celé období se vyznačuje značnou dětskou pohyblivostí, která je zpŧsobena vyspíváním nervového systému. Mozková kŧra stále více zasahuje do řízení pohybŧ, coţ má za následek zlepšování motorických dovedností, pohyby jsou účelnější a závisí na vědomí dítěte. Dítě je schopno si osvojit i náročnější pohyby, při kterých je třeba vyuţít značného mnoţství soustředění a zapojit koordinaci jednotlivých svalŧ a svalových skupin. Proto se v tomto období rozvíjí i jemná motorika. Vývoj poznávacích procesŧ je v tomto období velmi intenzivní. Poznávání je zaměřeno především na nejbliţší svět a pravidla, která v něm platí. 1 Mění se i vnímání, které uţ není tolik ovlivňováno city, navíc nabývá analytičnosti, čili dítě je schopné vnímat mnohem více detaily neţ jen pouhý celek. Zřejmé je to například u 1 viz. Vágnerová, Vývojová psychologie s.102 6

7 zrakového vnímání, kdy dítě samo začíná vnímat rozdíly barev, nebo u sluchového vnímání, kdy dítě rozlišuje i velmi podobné hlásky, polohu a výšku tónŧ. Některé děti jsou schopné i správně intonovat. Vývojovou zvláštností je vnímání prostoru a vnímání času. Perspektivní obrázky vnímá jako plošné a má problémy s odhadem velikosti prostoru. Teprve se přibliţuje k rozlišování pojmŧ označujících umístění a vzdálenost. Stejné je to i s odhadem časových úsekŧ, dítě není schopné tyto úseky vnímat reálně. Paměťové procesy probíhají převáţně mechanicky. Pro paměť je typická obraznost, citovost a ţivelnost. Dítě si nejlépe pamatuje stopy, které vyvolávají nějaké city, ať uţ pozitivní nebo negativní. Na začátku vývojové etapy si dítě pamatuje mimovolně, teprve v druhé části mŧţeme pozorovat zapamatování úmyslné. Dítě si pak pamatuje i procesy, které se ho nijak citově nedotýkají. V tomto období je potřeba podporovat logickou paměť, aby dítě přecházelo z mechanického zapamatovávání si na širší logické spojitosti. V předškolním věku roste rozsah a trvalost paměti, coţ jsou základní předpoklady pro systematické učení. 2 Pro děti tohoto období je typické názorné a intuitivní myšlení. Takové myšlení je ale málo flexibilní, nepřesné a prelogické. Jeho typickými znaky je egocentrismus, fenomenismus, magičnost a absolutismus. Práce mozkové kŧry a všech poznávacích procesŧ se stále zdokonaluje, proto dochází k velkému pokroku ve všech formách myšlení, v pojmech, soudech i úsudcích. Zdokonalují se také myšlenkové operace, analýza, syntéza, srovnávání, třídění a zobecňování. Snaţí se objevovat vzájemné souvislosti mezi věcmi, zajímá se o jejich příčinu, pŧvod a význam. Přesto všechno zŧstává proces myšlení spíše konkrétní a názorný. Dítě není schopné propojit všechny informace, chybí mu komplexní přístup, zpravidla si všímá jen jedné vlastnosti věci, navíc má stále ještě tendence si realitu upravovat, aby pro něj byla srozumitelná a přijatelná. Fantazie má v tomto období harmonizující význam, je nezbytná pro citovou a rozumovou rovnováhu a usnadňuje dítěti výklad světa. Předškolní dítě svŧj názor na svět vyjadřuje především v kresbě, vyprávění nebo ve hře. Ve všech těchto prostředcích se plně projevují typické znaky dětského myšlení i emočního proţívání. Kresba je jednou ze symbolických funkcí, ve které dítě zobrazuje realitu tak, jak ji chápe. Mohou v ní převaţovat subjektivně dŧleţité rysy nad reálnou podobou. 2 viz. Trpišovská, Vývojová psychologie, s.32 7

8 Na konci předškolního věku se dětské výtvory stále více podobají reálnému obrazu. Dítě nyní kreslí spíše to, co vidí. Tato proměna je jedním z dŧkazŧ rozvoje dětského poznání a je proto součástí testŧ školní zralosti. Hra a vyprávění jsou další interpretací vlastní reality a postojem ke světu i k sobě samému. Symbolická hra slouţí dítěti jako prostředek k vyrovnání s realitou, která pro něj mŧţe být komplikovaná, problematická. Dále uspokojuje rŧzná přání, která dítě v realitě odţít nemŧţe. Hra je dalším ukazatelem vyspělosti dítěte. Dalším znakem vyspělosti je verbální komunikace. Verbální kompetence předškolního dítěte se zdokonaluje v obsahu i ve formě. Předpokladem pro ukončení předškolního období je srozumitelná výslovnost, dostatečná slovní zásoba, dítě by mělo být schopné mluvit v rozvinutých větách a souvětích bez větších obtíţí ve skladbě věty, či tvarech slov, a to většinou gramaticky správně. Děti řeč rozvíjí především v komunikaci s dospělými, v menší míře mŧţe být vývoj ovlivněn médii a komunikací s vrstevníky. V tomto období se dítě stále ptá. Odpovědi na otázky nejen rozšiřují slovník dítěte, ale rozvíjí i správné vyjadřování. Rodiče jsou mluvním vzorem pro dítě a měli by si to uvědomit. Napodobování nesprávně vyslovovaných slov svého dítěte, zřejmě v domnění, ţe jim dítě více porozumí, není vhodné. Dítě, které se učí nápodobou, je takovým chováním rodičŧ utvrzováno ve správnosti svých výrazŧ a nemá jiný vzor, od kterého by pochytilo mluvené slovo ţádoucí pro posouzení školní zralosti. Je tedy správné, vyţadovat po dítěti jasnou a přesnou výslovnost. Současně se vyvíjí egocentrická řeč, která je spojena s myšlením a postupně se stává řečí vnitřní. 3 Jedním z charakteristických znakŧ tohoto věku je postupné sniţování vázanosti na rodinu. Rozvíjí se aktivita, která uţ není tak samoúčelná, a která umoţňuje dítěti, aby se uplatnilo a prosadilo ve vrstevnické skupině. Dítě je schopno odloučit se bez výraznějších obtíţí od rodičŧ, pracovat samostatně bez jejich přítomnosti, začlenit se do kolektivu vrstevníkŧ, navazovat komunikaci. Zřejmá musí být jistá míra odolnosti mŧţeme posoudit např., jak se vyrovnává s prohrou nebo překáţkami stojícími v cestě k jeho cíli, jak se vyrovnává se změnami, jak se adaptuje na nové prostředí, jak je schopno komunikovat s novými lidmi. Uţitečné je sledovat, jak se dítě chová k učitelce v mateřské škole (jak moc lpí na učitelce a 3 viz. Vágnerová, Vývojová psychologie, s

9 doţaduje se její pozornosti, jak se podřizuje poţadavkŧm, jaká je míra plachosti, nesmělosti, jak si umí říct o pomoc) a také k ostatním dětem (přizpŧsobivost při hře, kooperace, schopnost rozdělit se, pomáhat mladším, aktivita, trpělivost, jestli umí ustoupit, jestli se umí prosadit, jak řeší konfliktní situace). K uvolnění závislosti přispívá osvojení běžných norem chování, znalost obsahu rolí a přijatelná úroveň komunikace. Překonání této bariéry je jedním z významných úkolů předškolního období a předpokladem k nástupu do školy. 4 Dovednosti a návyky dŧleţité pro školu dítě nezíská pouze tím, ţe dosáhne poţadovaného věku 6 let. Kaţdé dítě je individualita a vyvíjí se tak vlastním tempem. Co platí pro jedno dítě, nemusí nutně platit pro dítě druhé. Vývoj a tempo je samozřejmě ovlivněno mnoha faktory rodinné zázemí, výchova, pobyt v mateřské škole, apod. Dítě se posuzuje jako aktivní subjekt, vybavený rŧznými kompetencemi. Sebehodnocení je vzhledem k citové a rozumové nezralosti závislé na názoru jiných osob a přejímá názor dospělých nekriticky, tak jak je mu prezentován. To jaké sebepojetí dítě má vychází tedy především z rodinných vazeb a postavení dítěte v rodině. Ztotoţnění s rodiči slouţí jako obohacení dětské identity, posiluje jeho sebevědomí. Součástí identity předškolního dítěte jsou i všechny sociální role, které má. Klíčovou je role, která zahrnuje sociální pojetí muţské a ţenské role, vymezuje obsah, s nímţ se dítě pod tlakem sociokulturních vlivŧ postupně ztotoţňuje. Součástí identity je osobní teritorium (to co k dítěti nějakým zpŧsobem patří) a vlastnictví (projevuje se verbálním vyjádřením vztahu moje maminka, mŧj pes). V tomto období nabývají na významu ty role, jeţ přesahují rámec rodiny a signalizují jeho pozici v jiném sociálním prostředí. Tyto role potvrzují dosazení určitého postavení a dítě je na tyto role velmi hrdé. Sociálně zralé dítě navazuje kontakty s vrstevníky, umí si s nimi přiměřeně hrát, je však schopno si hrát i samostatně. Rozdělí se, zvládá základní pravidla slušného chování - pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, počkat aţ na něj přijde řada, respektovat pravidla hry, chovat se přiměřeně situaci (v obchodě, u lékaře, mezi dětmi na hřišti, u jídla, na návštěvě), odlišit postavení autority od kamaráda, chápe, ţe nemusí mít všichni stejný názor na věc a snaţí se to respektovat, vyrovná se s prohrou nebo případným neúspěchem. 4 Vágnerová, Vývojová psychologie, s

10 Je nutné si uvědomit, jak moc se dítěti změní svět s nástupem do školy. Zatímco v mateřské škole je většina činností zaloţená na tom, co dítě chce mŧţeš, ale nemusíš, škola spíše znamená je nutné, musíš. Dítě jiţ dostane menší míru podpory a dopomoci ze strany dospělých, je tedy nutná jeho samostatnost, schopnost tlumit impulsy a momentální nápady a schopnost a ochota spolupracovat s učitelkou, případně s ostatními dětmi. Dítě by mělo zvládnout pojmenovat věci běţné denní potřeby, zvířata, barvy, základní geometrické tvary, chápat posloupnost dnŧ, základní časové pojmy (dennoc, části dne, včera, dnes, zítra, den, týden, měsíc, rok, roční období), orientovat se v prostoru (nahoře, dole, vlevo, vpravo, daleko, blízko, pod, nad, před, za, mezi, ), orientovat se na vlastním těle. V předmatematických představách by dítě mělo být schopné posoudit mnoţství, velikost případně pořadí, odpočítávat předměty, orientovat se přibliţně v oboru do 6, hrát bez výraznějších obtíţí domino s puntíky a Člověče, nezlob se a jiné jednoduché stolní hry. Mělo by chápat, jak se tvoří protiklady (malý-velký), nerovnosti (vyšší neţ, kratší neţ), stupňování (nízký, niţší, nejniţší) shodnost (stejný, tak velký jako). V předškolním věku jiţ dítě pracuje na jednotlivých úkolech více usilovně a pečlivě, záleţí mu na výsledku a následném ocenění. Je schopno pokračovat v práci i v případě drobných nezdarŧ. Dokáţe jiţ pracovat kratší dobu samostatně, bez individuálního vedení a pomoci dospělého. Mělo by být schopné vydrţet pracovat minut, zŧstat u úkolu a dokončit ho i v případě, ţe ho příliš nebaví. Mělo by zvládnout naslouchat vyprávění druhého, vydrţet na místě, sledovat instrukce k činnosti a vyslechnout je aţ do konce. V oblasti sebeobsluhy a samostatnosti by dítě mělo být schopno samo se obléknout a obout, zvládat základní osobní hygienu, uklidit si po sobě po jídle, po hře, apod. V této oblasti hraje významnou roli rodinná výchova a to, k čemu je doma dítě vedeno. 10

11 1.2 Školní zralost Školní zralost je charakterizována jako stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní, psychickou i sociální zpŧsobilost začít školní docházku a zvládnout poţadavky školní výuky na základě biologického zrání centrálního nervového systému dítěte a jeho dosavadních zkušeností. Zahrnuje sloţku fyzickou, psychickou, sociální a emocionální, nejčastěji s dŧrazem na emoční stabilitu a odolnost, koncentraci pozornosti, schopnost adaptace na školní reţim, vyhraněnost laterality ruky, motorická a senzomotorická koordinace. Rodina má na zralost dítěte velký vliv. Je základní a první sociální skupinou, jejímţ členem se dítě stává automaticky, jiţ v prenatálním období, počítá se s ním, a má v rodině své místo. Většina dětí proţívá období od narození do tří let v rodinném prostředí. Ať uţ se jedná o rodinu úplnou, doplněnou, nebo ţije dítě jen s jedním z rodičŧ, je to prostředí pro ně známé, přehledné a dává mu základní jistoty. 5 Pro vývoj školní zralosti mohou rodiče udělat mnohé. Někteří tak činí s naprostou přirozeností, jiní potřebují ukázat správnou cestu či dokonce vést. Intenzita kontaktŧ s dítětem v raných fázích jeho ţivota ovlivňuje zásadně reţim dítěte. Jeho správné sestavení a dodrţování je pro dítě dŧleţité. Pomáhá dítěti porozumět světu kolem nás. Je nutné postupně začít strukturovat den a zařazovat do něj aktivity, které mají pevně stanovený čas. I úklid by rozhodně neměl být činností rodiče, ale zapojit by se mělo i dítě. V momentě, kdy rodiče po dítěti chtějí, aby něco udělalo, měli by také dŧsledně dohlíţet na plnění poţadavku. Měli by učit dítě dotahovat započaté činnosti do konce i za cenu, ţe dítě bude dávat najevo svou nelibost. Do reţimu dne by měl být pravidelně zařazován čas na společnou hru (rodiče dítě). Volný čas, který rodiče s dítětem tráví, by měli umět maximálně vyuţít v jeho prospěch. Ţádná vycházka by neměla být jen bezduchým procházením se venku, ale také dialogem mezi rodičem a dítětem obohaceným o mnoţství podnětŧ, které venkovní prostředí nabízí. Přítomnost rodiče v době těsně před usnutím je rovněţ velmi dŧleţitá a při dnešní pracovní vytíţenosti rodičŧ je mnohdy jediným denním kontaktem s dítětem. 5 viz. Koťátková, Dítě a mateřská škola 11

12 Je to intimní chvíle, která navozuje u dítěte příjemný pocit jistoty, bezpečí a klidu potřebný pro uvolnění a relaxaci formou spánku. Vhodný je rozhovor o událostech dne i předčítání pohádek. Rodiče tak mohou vést dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo. Šestileté dítě se vyvíjí velmi rychle, co nezvládne v době zápisu do školy, mŧţe zvládnout jiţ dva měsíce na to. Záleţí opět především na rodičích, kolik času věnují svému dítěti hře, povídání si s ním, společným aktivitám, ale také seznámení se školou a školními povinnostmi. Děti jsou přirozeně zvídavé, mají tendenci se učit a poznávat svět i nové věci kolem sebe. Do školy si pak přinášejí nejen své vrozené schopnosti, ale i to, co jsme do nich vloţili. Dítě, které je dobře vedené a na nástup do školy zralé a připravené, má výborný předpoklad k tomu, ţe škola bude pro něj především zdrojem nových informací, radosti z poznání, místem pro navazování nových přátelství a moţností jeho rozvoje. Většina dětí se do školy těší, i kdyţ jsou samozřejmě i výjimky. Vztah ke škole a motivace dítěte se výraznou měrou tvoří právě v předškolním roce v mateřské škole a jsou ovlivněny výchovou a rodinným stylem. Pokud má dítě staršího sourozence, jistě jiţ před vstupem do školy tuší, co jej čeká a jeho postoj se mŧţe odvíjet i od postoje staršího bratra nebo sestry (v pozitivním i negativním slova smyslu). Další institucí, která má významný vliv na předškolní vývoj dítěte a ovlivňuje jeho školní zralost je mateřská škola. Metodika práce s dětmi v našich mateřských školách má velkou tradici a ve světovém měřítku vysokou úroveň, coţ dokládá i velký zájem ze strany studentŧ i předškolních pedagogŧ z rŧzných evropských zemí, kteří k nám do mateřské školy jezdí pravidelně na odborné stáţe. (Dánsko, Německo, Holandsko, aj.) Mateřská škola často mŧţe příznivě pŧsobit na dítě, které je v rodině nějakým zpŧsobem deprivováno. Vzdělávací program a přístup učitele se pak stává pro dítě podnětem pro další rozvoj a stimulem radostné aktivity. Prostředí mateřské školy mŧţe příznivě pŧsobit i v opačných případech, kdy je dítě naopak mnoţstvím podnětŧ přetíţeno. Ctiţádost rodičŧ k jejich dětem stále roste a případŧ přetěţování dětí stále přibývá. Školka v tomto případě slouţí dítěti jako místo pro rekreaci a uvolněnou hru. 6 6 srov. Matějček, Praxe, s

13 Mateřská škola hraje také významnou roli v oblasti zprostředkovávání kontaktu s vrstevníky a setkávání se s názorem jiného dospělého učitelky. V dětském kolektivu dochází k osvojování nových rolí a kompetencí, dítě získává schopnosti a dovednosti dŧleţité pro další výuku a souţití v dětské skupině. Učí se s vrstevníky pracovat a ţít. Pravidelný reţim v mateřské škole dává dítěti určitý přehled a jistotu a pěstuje v něm návyky dŧleţité pro školní docházku. V rodině jsou přirozenou autoritou pro dítě jeho rodiče. V mateřské škole se touto autoritou stává učitelka. V souvislosti s nástupem dítěte do základní školy by se měla mateřská škola snaţit stanovovat své cíle s ohledem na podmínky základní školy a naopak. Logická návaznost obou institucí by měla napomáhat k tomu, ţe se dítě lépe přizpŧsobí nárokŧm první třídy a adaptuje se bez větších problémŧ na nové ţivotní poţadavky. Pro posouzení školní zralosti se v naší mateřské škole pouţívají čtyři metody speciálního poradenství: pedagogická diagnostika (provádí učitelka) orientační test školní zralosti (speciální pedagog) test verbálního myšlení (speciální pedagog) zkouška laterality (učitelka i speciální pedagog) Pedagogická diagnostika se v mateřské škole realizuje proto, aby učitelka mohla pomoci dítěti v jeho rozvoji a umoţnila mu rozvíjet všestranně osobnost ve všech oblastech tak, aby bylo připravené na co nejúspěšnější vstup do školy a běţného ţivota. Orientační test školní zralosti (modifikace testu Artura Kerna, autor J. Jirásek) Test se skládá ze čtyř částí: a) Kresba lidské postavy nějakého pána b) Napodobení psacího písma - krátké věty c) Obkreslení skupiny teček d) Řazení geometrických tvarŧ a) Kresba lidské postavy Cíl:Orientačně posoudit úroveň obecné inteligence dítěte, jeho vývojovou úroveň dosaţení přiměřeného stupně představivosti, jemnou motoriku a vizuomotorickou koordinaci. 13

14 b) Napodobení psacího písma krátké věty Cíl: Zjistit schopnost analýzy bohatě členěného tvaru, vyvinutí volního úsilí při náročném a málo přitaţlivém úkolu, koncentraci pozornosti, vizuomotorickou koordinaci. c) Obkreslení skupiny bodů Cíl: Zjistit schopnost analýzy a syntézy, volní úsilí, vizuomotorickou koordinaci. d) Řazení geometrických bodů Cíl: Správně interpretovat geometrický tvar, zjistit úroveň vizuomotorické koordinace. Test verbálního myšlení (autor J. Jirásek) Cíl: Posouzení verbálních projevŧ dítěte, zjistit základní orientaci dítěte v běţných situacích. Zkouška laterality Cíl: Zjistit, kterému z párových orgánŧ dává dítě přednost. 1.3 Školní připravenost Přípravu dítěte na školní docházku mŧţeme rozdělit do tří rovin, přičemţ všechny sloţky by měly být navzájem v souladu a měly by spolu komunikovat a spolupracovat: rodina, mateřská škola a základní škola. Příprava předškolních dětí v mateřské škole na nástup do základní školy je nedílnou součástí vzdělávacího programu, kde ve všech vzdělávacích oblastech najdeme souvislost s rozvojem grafomorotiky, zejména v oblastech Dítě a jeho tělo a Dítě a jeho psychika. 7 Velmi významná je pro rozvoj dítěte spolupráce rodiny a mateřské školy. Ve vztahu rodiče a učitelky by měla panovat oboustranná dŧvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Učitelka by měla sledovat konkrétní potřeby dětí a rodin a snaţit se jim porozumět a vyhovět. Rodiče by měli mít moţnost podílet se na dění v mateřské škole a pravidelně být informováni o všem, co se v mateřské škole děje. 7 viz. RVP PV 14

15 Učitelka by měla informovat rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích, domlouvat se s rodiči na společném postupu při případné korekci v případě nerovnoměrného vývoje, nejen v oblasti grafomotoriky. Poskytovat rodičŧm poradenský servis. Učitelka by měla umět navázat s rodiči oboustranný kontakt zaloţený na vzájemné dŧvěře, chránit soukromí rodiny a zachovávat patřičnou mlčenlivost, jednat s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, ţe pracuje s dŧvěrnými informacemi. Seznamovat rodiče se záměry pedagogŧ, s náplní práce s dětmi a s moţností podílet se na dění ve školce. V praxi se často setkáváme s tím, ţe rodiče nechápou postup učitelky, proč do své práce zařazuje některé činnosti, učitelka by měla umět srozumitelně odkrývat to co s dětmi v mateřské škole dělá a proč, ukazovat rodičŧm dětské výrobky, grafomotorické listy, vysvětlovat k čemu jsou některé pomŧcky, např. grafické nástavce, umět získávat rodiče pro aktivní spolupráci např. při úchopu tuţky, sebeobsluze, apod. Rodiče pak mají k učitelce svého dítěte větší dŧvěru a nebojí se poradit se s ní o vzdělávacích, či výchovných problémech, které nastaly. Dobrý vzájemný vztah rodiny a učitelky dítěte je správnou cestou k celkovému rozvoji dítěte. Společný postup při výchově dítěte je výchovným prostředkem, který vede dítě ke správnému nastavení hodnot a dovedností potřebných pro další vzdělávání. 15

16 2 Motorika Do této oblasti patří celková tělesná obratnost, tedy hrubá i jemná motorika. Do hrubé motoriky mŧţeme zařadit celkovou pohyblivost těla a koordinaci pohybŧ běh, skok, chŧze, zdolávání překáţek, rovnováha, manipulace s předměty. Jemná motorika zahrnuje především obratnost rukou a prstŧ manipulace s drobnými předměty, pouţívání rŧzných nástrojŧ, sebeobsluha a v neposlední řadě grafomotorika, tedy práce s tuţkou. 8 V motorice se projevují typické rysy osobnosti a chování dítěte. A kromě toho, ţe slouţí v mnoha sloţkách k dalšímu vývoji jedince, má také společenskou a psychologickou hodnotu. Úroveň motoriky se poměrně snadno hodnotí přibliţně do tří let dítěte, pak uţ je vývoj více individuální a proto hodnocení nemusí být přesné. Přesto jsou jisté mezníky, ve kterých by se dítě předškolního věku mělo pohybovat. Dítě předškolního věku prochází velmi výrazným biologickým a fyziologickým vývojem. S tím je spojena funkční úroveň orgánů těla a rozvoj pohybových dovedností. Zanedbání nebo omezení tohoto vývoje může brzdit celkový vývoj dítěte a bránit jeho psychickému a intelektuálnímu potenciálu. 9 Pohyb je pro dítě velmi dŧleţitou součástí ţivota a vývoje dítěte a slouţí nejen k rozvoji dovedností, ale také k relaxaci nervového systému, proto je potřeba dítěti pohyb umoţnit v dostatečné míře, ideálně na čerstvém vzduchu. Nutit děti ke klidu, omezovat je, trestat je za nadměrnou pohyblivost zvyšuje napětí dětí, zhoršuje pozornost a sniţuje výkonnost. Podíl pohybu v ţivotě dítěte se stále sniţuje vlivem moderního stylu ţivota, při kterém ubývá podmínek pro volný pohyb dětí. Tento jev je patrný převáţně ve městech, kde je dohled dospělého při pohybu dětí nutný. A vzhledem k časovému vytíţení dospělých téměř nemoţný. Děti navíc preferují jinou formu zábavy, která v mnoha případech pohyb vŧbec nevyţaduje. 8 srov. Klenková, Kolbábková, Diagnostika předškoláka, s.18 9 Dvořáková, Pohybem a hrou, s

17 3 Problematika laterality Všechny párové orgány podléhají pravidlu lateralizace, to znamená, ţe upřednostňujeme jeden orgán z páru, o kterém říkáme, ţe je dominantní. Jde o koordinaci orgánŧ a mozkových hemisfér. Je tudíţ přirozené, ţe při pohybech náročných na přesnost upřednostňujeme jednu ruku nad druhou. Pro nácvik psaní je dŧleţitá souhra ruky a oka, proto nás zajímá především tento vztah laterality oka a ruky. Testy laterality jsou u nás běţně pouţívány (především Matějčkova Zkouška laterality). Výsledkem vyšetření je zjištění, zda je u dítěte dominantní oko pravé, levé nebo zda dominance není vyjádřena. Výhodou pro nácvik psaní je shoda dominance stejného oka a ruky, to znamená, ţe pravoruké dítě upřednostňuje pravé oko a levoruké dítě oko levé. Třetí moţností je takzvaná lateralita zkříţená, kdy vedoucí oko je pravé a dominantní ruka levá nebo obráceně. V současné době se více objevuje problematika nevyhraněné laterality, navíc v některých případech je těţké vyhraněnost posoudit. Škála vyhraněnosti je poměrně široká, přechází od zcela vyhraněného praváctví přes méně vyjádřené a přechodové formy aţ po vyhraněné leváctví. Běţně se setkáváme s tím, ţe děti, u kterých byla zjištěna nevyhraněná lateralita nebo lateralita zkříţená, mají později problémy s počátečním nácvikem psaní, především s udrţením sklonu písma. Je dŧleţité se problematice laterality věnovat, aby byla rozpoznána včas a nedocházelo tak ke špatným návykŧm. Této problematice se u nás nejvíce věnoval prof. M. Sovák. 3.1 Leváctví Leváctví není porucha motoriky, jedná se o méně častou variantu preference jednoho z párových orgánŧ. Vzhledem k tomu, ţe většina společnosti upřednostňuje pravou ruku nad levou, mŧţe se leváctví zdát spíše nezvyklé. V minulosti se dokonce děti s preferencí levé ruky přeučovaly na ruku pravou. Dnes uţ je toto přeučování nepřípustné. Stále se však setkáváme s pochybnostmi některých rodičŧ, zda dítě jako levoruké, nebude mít ve škole větší problémy neţ ostatní děti. Ţádná spojitost leváctví například se specifickými poruchami učení nebyla přímo prokázána. 17

18 Podle klinických zkušeností a výzkumných studií se leváci pomyslně dělí do dvou skupin. První typ se vyznačuje zdatností, šikovností, obratností, bez obtíţí ve vývoji mentálních funkcí. U tohoto typu je dominantní pravá mozková hemisféra. U druhého typu je tomu naopak. Dítě je méně obratné aţ nešikovné, mentální funkce se vyznačují nejrŧznějšími nerovnoměrnostmi, někdy dokonce s pozitivní anamnézou LMD. Dominantní je tu také pravá mozková hemisféra, která svou řídící roli nad pŧvodně dominantní levou hemisférou převzala. Řízení tedy není zcela dokonalé a vykazuje některé funkční závady. Dělení na dva typy leváctví je samozřejmě jen orientační a jsou případy, kdy nemŧţeme dítě zařadit ani do jedné z uvedených kategorií. Problematice leváctví je potřeba se dostatečně věnovat. Včasné rozpoznání a správná metodika mŧţou dítěti velmi usnadnit vývoj psaní. Nesmíme zapomínat dítěti upravit všechny podmínky pro nácvik psaní, jako je správně natočený papír, úchop tuţky, který je zrcadlovým obrazem drţení pravákŧ, upravit celé drţení těla, tak aby dítě bylo uvolněné. Pokud tyto faktory podceníme, dochází k tomu, ţe dítě je unavené, výsledek neodpovídá snaze a dítě tak ztrácí chuť a zájem o psaní. 10 Informovanost rodičŧ i pedagogŧ v této oblasti stoupá, coţ je určitě přínosem. Na druhou stranu se mŧţeme setkat i s případy kdy rodiče leváctvím dítěte skrývají jiné, mnohem podstatnější problémy. Nejsou pak schopni odhalit spojitost například těţké rodinné situace a nervozitu a plačtivost dítěte přisuzují jeho leváctví. 10 srov. Matějček, Praxe, s

19 4 Řeč S grafomotorickým vývojem úzce souvisí vývoj řeči. Řeč je nejmladší duševní funkcí, která charakterizuje člověka. Řeč dělá z pouhého živého tvora lidské dítě. 11 Vývoj řeči začíná jiţ v období před narozením dítěte. Nejde o vývoj řeči jako takový, ale řečové orgány se v tomto období připravují ke své budoucí funkci. Vývoj řeči je nutné stimulovat jiţ od narození. Nejdŧleţitější roli z počátku hraje matka a nejbliţší okolí, později i učitelky v mateřské škole. Rozvíjí se v těsné spojitosti s myšlením, oba procesy na sobě závisí, zároveň ale mají kaţdý své zákonitosti. Vývoj řeči nám dokládá, ţe se dítě normálně duševně vyvíjí. Myšlení se u dítěte vyvíjí dříve neţ řeč. Řeč pak zrychluje a usnadňuje proces poznávání, protoţe díky komunikaci je dítě schopné vyuţít poznatkŧ někoho jiného. Řeč pomáhá tvořit pojmy a ostatní logické formy myšlení, bez ní by nebylo moţné tvořit abstraktní pojmy, soustavy pojmŧ, ani dosáhnout pochopení. Dŧkazem interakce mezi řečí a myšlením je i fakt, ţe rozvoj myšlení lze hodnotit podle úrovně řeči. Do vstupu do školy by dítě mělo zvládnout řeč po stránce obsahové i formální natolik, aby mu slouţila jako prostředek dorozumívání, komunikace i poznávání. Předškolní věk je pro tento vývoj ideálním obdobím, neboť dítě v tomto věku projevuje velký zájem o řečové formy a smysl pro osvojování a tvoření jazykových útvarŧ. Je to perioda prudkého vývoje, která nabízí neopakovatelné moţnosti vyuţití k vzdělávacím účelŧm dítěte. 12 Egocentrická řeč je významnou sloţkou řečového vývoje, je úzce spojena s myšlením. Vyznačuje se tím, ţe primárně není určena ţádnému posluchači, dítě má potřebu komunikovat samo se sebou, vyjadřovat svoje pocity a řídit tak svou aktivitu. Slouţí ke zjednodušování situací a následnému řešení úkolŧ. Egocentrická řeč se časem mění na řeč vnitřní. Opoţděný vývoj řeči je jedním z nejčastějších dŧvodŧ psychologického vyšetření, přestoţe věková norma je poměrně volná a vývoj jako takový je u kaţdého dítěte individuální. Vývojové opoţďování se vyskytuje více u chlapcŧ neţ u dívek. Při vyšetření je řeč vţdy předmětem zájmu, sleduje se artikulace, skladba, slovní zásoba, obsah, projev a uţití řeči v sociálních kontextech. Tyto aspekty řeči slouţí jako dobrý diagnostický ukazatel. Vzhledem k provázání jednotlivých sloţek některé 11 Matějček, Praxe, s viz Trpišovská, Vývojová psychologie, s

20 mateřské školy úzce spolupracují s dětským foniatrem, aby bylo moţné včas zabránit případnému omezení vývoje řeči i jemné motoriky z dŧvodŧ špatných fyziologických předpokladŧ dítěte (zkrácená podjazyková uzdička, poruchy sluchu, apod.) Foniatr zároveň dítěti vyšetří sluch, který je nejdŧleţitějším smyslovým analyzátorem při vytváření a rozvoji řeči. Bez sluchu se řeč nemŧţe přirozeně rozvíjet. Dále rozhoduje o případné logopedické nápravě. I v případě časného předání dítěte do logopedické nápravy, výsledek v mnoha případech není úplný. Vázne totiţ spolupráce mezi logopedem a rodiči. Bez intervence rodičŧ a jejich dŧslednosti je náprava většinou neúčinná. Mezi další faktory, které mohou ovlivnit opoţděný nebo nedokonalý vývoj řeči patří i poškození řečových center v mozku, mentální retardace, autismus a psychická deprivace. Pokud má dítě s vývojem řeči problémy, je potřeba dodrţovat několik zásad s ohledem na dŧvod opoţdění vývoje. Je dŧleţité si uvědomit, ţe dítě se řeč neučí jako školní předmět, ale ţe ji rozvíjí. Je tedy lepší vytvořit dítěti motivující prostředí k rozvoji, neţ ho do mluvení nutit. Motivovat dítě ke komunikaci a v případě potřeby za něj převzít aktivitu, pozitivně hodnotit jakoukoli snahu a tu následně rozvést, dítě tak dostává zároveň zpětnou vazbu. V dnešní době se řečové vady u dětí projevují čím dál tím víc. Je to moţná zpŧsobeno tím, ţe dětem ubývají mluvní vzory v okolí. Vytíţenost rodičŧ často vede k tomu, ţe dítě je více odkázáno na mluvené slovo z médií, namísto přirozeného dialogu. Mezi nejčastější poruchy řeči patří dětská patlavost, dysartrie, huhňavost, breptavost, koktavost a jiné. 13 Vzhledem k tomu, že řeč je tak úzce provázaná s rozvojem gramotorických dovedností je i v této oblasti velmi významná spolupráce mezi mateřskou školou a rodiči. Náměty na spolupráci najdeme např. v publikaci Hrajeme si spolu Srov. Matějček, Praxe, s Vlastimila Kazdová, Hrajeme si spolu aneb společná výchova řeči dětí a rodičŧ 20

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie Michaela Kolková 4. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY

Více

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE SPEECH INTERVENSION

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE SPEECH INTERVENSION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: KSS Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor (kombinace): Speciální pedagogika předškolního věku LOGOPEDICKÁ

Více

Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku

Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku Diplomová práce Bc. Kateřina Snášilová

Více

DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ. Diplomová práce

DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Více

Grafomotorika dítěte v předškolním věku

Grafomotorika dítěte v předškolním věku Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Grafomotorika dítěte v předškolním věku Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D Vypracovala:

Více

Vývoj dětské kresby v předškolním věku

Vývoj dětské kresby v předškolním věku UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Vývoj dětské kresby v předškolním věku Veronika Lysá Katedra psychologie Vedoucí práce Mgr. Lucie Hubertová Studijní program:

Více

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. Blanka Ďulíková

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. Blanka Ďulíková Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku Blanka Ďulíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na rozvoj grafomotoriky v předškolním věku. První teoretická část se skládá

Více

Vývojová psychologie. (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Vývojová psychologie. (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. Vývojová psychologie (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. 2010 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE PhDr. Iva Wedlichová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Mgr. Simona Juřičková

Více

Trochu jinak v běžné škole.

Trochu jinak v běžné škole. CZ.1.07/1.2.29/02.0003 Centrum integrované podpory Moravskotřebovsko a Jevíčsko Trochu jinak v běžné škole. Autorský tým PeadDr. Pavlína Baslerová Mgr. Jitka Dudková Mgr. Lenka Horáková Mgr. Zuzana Líčeníková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY Školský management SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY Teachers of infant school and primary school Závěrečná

Více

Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků

Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Hana Kopřivová Vypracovala: Jana Břoušková

Více

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Vzdělávací program ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Autorky: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková, Mgr. Alena Bartošková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora

Více

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Martina Hanusová, obor učitelství 1. stupně Vedoucí

Více

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku autorka: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele

Více

DIAGNOSTICKÁ FUNKCE MATEŘSKÝCH ŠKOL DIAGNOSTIC FUNKCION OF NURSERY SCHOOL

DIAGNOSTICKÁ FUNKCE MATEŘSKÝCH ŠKOL DIAGNOSTIC FUNKCION OF NURSERY SCHOOL Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální

Více

Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku

Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku Bakalářská práce Brno 2015

Více

Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Jitka Vybíralová Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku v návaznosti na Rámcový vzdělávací

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Individuální přístup k dětem s odloženou školní docházkou

Individuální přístup k dětem s odloženou školní docházkou VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA Komenského náměstí 22, Litomyšl Individuální přístup k dětem s odloženou školní docházkou Absolventská práce Litomyšl 2005 Vedoucí absolventské

Více

Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem

Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem Bakalářská práce Andrea Smolíková Katedra: Jabok-27/ sociální pedagogiky Vedoucí práce:

Více

Ústav pedagogických věd. Pedagogika. Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole

Ústav pedagogických věd. Pedagogika. Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Gabriela Oderská Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole Bakalářská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIZERTAČNÍ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIZERTAČNÍ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIZERTAČNÍ PRÁCE Jitka Vítová 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Výtvarné fantazie v ročních obdobích s prvky arteterapie v hodinách výtvarné výchovy na ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové

Více

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Metodická příručka Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Uvedení do základní orientace v oblasti speciální pedagogiky - nástin vhodných pedagogických přístupů ke specifickým

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách Magisterská diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: PaedDr.

Více

školní docházky, nebo předčasný nástup do školy?

školní docházky, nebo předčasný nástup do školy? C 1.8 1 Odklady povinné školní docházky M G R. R E N A T A L E Ž A L O V Á, P R A H A? Jaký je rozdíl mezi školní připraveností a školní zralostí?? Přináší větší riziko bezdůvodný odklad školní docházky,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2013 Pavla Večeřová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Inkluze žáků s SPU ve výuce elementárního čtení

Více

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou Jana Mikulíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářské práce je zaměřena na dětskou mozkovou obrnu

Více