DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň"

Transkript

1 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň DOMÁCÍ ŘÁD Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, Plzeň 1. Poslání Domova se zvláštním režimem Petrklíč Domov se zvláštním režimem Petrklíč (dále jen Domov) poskytuje sociální služby seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby, mají sníženou soběstačnost v základních životních schopnostech a potřebují pomoc, která jim nemůže být poskytnuta v jejich přirozeném prostředí. Kvalifikovaný personál zajišťuje sociální služby 24 hodin denně. Služby jsou flexibilní, kvalitní, odborné a bezpečné, přizpůsobují se potřebám a osobnímu cíli uživatele, jsou založeny na vzájemné toleranci a důvěře. 2. Princip poskytované sociální služby Ochrana osobních údajů a zachování mlčenlivosti Individuální přístup k uživateli, respektování jeho rozhodnutí Poskytování služeb vychází z individuálního osobního cíle uživatele, z vnitřních pravidel a ze stanovených pracovních postupů. Služby se přizpůsobují požadavkům a potřebám uživatele. Respektování práv, osobnosti, soukromí a důstojnosti uživatele Rovný přístup ke všem uživatelům Služby jsou poskytovány bez ohledu na rasu, náboženské a politické přesvědčení, národnost, sexuální orientaci a ekonomickou situaci. Profesionalita a odbornost poskytování soc. služeb Usiluje se o vzájemnou důvěru, je snaha (se souhlasem uživatele) o maximální spolupráci a komunikaci s rodinou uživatele. Služby poskytujeme týmově, odborně, komplexně. 3. Poskytované služby Veškeré služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhláškou 505/2006 Sb. Služby jsou uživatelům poskytovány na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociálních služeb. Poskytování ubytování K dispozici je 7 dvoulůžkových a 3 třílůžkové pokoje. Vybavení je standardní, s LCD televizorem a signalizačním zařízením. Každý uživatel si může pokoj dovybavit svými drobnými věcmi. Hygienická zařízení jsou společná. Domov zajišťuje také praní, žehlení a drobné opravy prádla. Součástí 3 pokojů v prvním patře jsou balkóny a přízemní pokoje jsou s přímým vstupem na společnou terasu a do zahrady. Volně přístupné jsou zahrada, společenské místnosti, kuchyňka, kuřárna. Celý Domov je bezbariérový a k dispozici je 1 výtah. Poskytování stravy Strava je poskytována v rozsahu 3 hlavních jídel, 1 vedlejšího a pitného režimu během celého dne. Stravování probíhá dle předem uveřejněného jídelního lístku. Poskytujeme DZR Petrklíč Domácí řád 1/9 Datum:

2 stravu normální, šetřící a diabetickou. Dle přání či doporučení lékaře je možné podávat stravu vegetariánskou, bezlepkovou či jinou. Uživatel si může zvolit formu i konzistenci stravy sám. Strava je podávána v jídelně a imobilním uživatelům přímo na pokojích. Uživatel si může čas stravy zvolit i individuálně. Stravu je možné uživatelům na přání či při částečné absenci mimo Domov uschovat a posléze ohřát. Jednou měsíčně se schází tzv. Stravovací komise, kde mohou uživatelé vyjádřit svoje přání a názory. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu K dispozici je bezbariérová koupelna a pomůcky uzpůsobené k hygieně imobilních uživatelů. Personál pomáhá při úkonech osobní hygieny, použití WC i základní péči o vlasy a nehty. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Jedná se o pomoc při zvládání všech denních činností oblékání, svlékání, vstávání, uléhání či změna poloh na lůžku, přesun z lůžka, podávání jídla a pití, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Domov funguje v nepřetržitém provozu, služba je poskytována 8 pracovníky v sociálních službách, 5 středními zdravotními pracovníky, praktickým lékařem a odbornými lékaři. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Upřednostňujeme zejména kontakt uživatele s rodinou, podporujeme uživatele k využívání běžně dostupných informačních zdrojů a služeb. V Domově se konají různé společenské akce a uživatelé pořádají různé výlety, usilujeme o kontakt uživatele s vnějším okolím, a proto pořádáme různé akce mimo areál Domova. Uživatelé mohou libovolně opouštět Domov, návštěvy jsou neomezené. Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Probíhají na základě sestaveného individuálního plánu uživatele, který zohledňuje aktuální schopnosti, přání a potřeby uživatele. Poskytujeme činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Nabízíme volnočasové a zájmové aktivity jako muzikoterapie, kondiční cvičení, trénování paměti, rehabilitace. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Sociální pracovnice poskytuje základní poradenství uživatelům, stará se o nejrůznější osobní a finanční záležitosti uživatelů, komunikuje s rodinami uživatelů, zajišťuje donášku denního tisku a vyřizuje další potřebné pochůzky a jednání na úřadech. 4. Ubytování Nárok na ubytování v Domově pro uživatele sociální služby vzniká po uzavření Smlouvy o poskytování sociálních služeb, ve které je konkrétně specifikována velikost pokoje, jeho vybavení a konkrétní umístění (číslo pokoje) stejně jako ve prospěch obyvatele využívané společné prostory Domova. V uzavřené Smlouvě o poskytování sociálních služeb jsou též stanoveny finanční a ostatní podmínky pro využívání prostor, stejně jako podmínky, za nichž je možno sjednané podmínky ke specifikovaným prostorám Domova (výměna pokoje apod.) ve smlouvě změnit. Pokoj specifikovaný ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb je vybaven nábytkem, který je ve vlastnictví poskytovatele. Uživatelé Domova si mohou dle vlastního uvážení dovybavit sjednaný pokoj drobnými doplňky a prvky, které jim zpříjemňují pobyt a přibližují je přirozenému sociálnímu prostředí. Jedná se zejména o drobné kusy nábytku (polička, DZR Petrklíč Domácí řád 2/8 Datum:

3 lampička, křeslo, ) stejně jako o drobné dekorativní předměty (obrázky, fotografie, květiny, ). Zaměstnanci poskytovatele zajistí na základě přání a požadavků obyvatele instalaci výše uvedeného dovybavení v pokoji uživatele. Na základě vzneseného požadavku ze strany uživatele je možno s vedením Domova zahájit jednání o možnosti umístění zařízení pro chov zvířat, které neomezuje jakýmkoli způsobem život ostatních obyvatel Domova (akvárium, terárium, ) přímo na pokoji obyvatele. Samozřejmým předpokladem výše popsaného chovu zvířat je zajištění veterinárních a hygienických podmínek chovu, stejně jako jeho finanční zajištění ze strany obyvatele. Obdobným způsobem je možno postupovat i v případech jiného vybavení pokoje. Uživatelé Domova mohou ve svém pokoji, s ohledem na jeho prostorové uspořádání a velikost, za úhradu používat vlastní drobné elektrospotřebiče (rádio, televizi, osobní počítač, malá lednička ). Používané elektrospotřebiče ve vlastnictví obyvatele musí být v okamžiku zahájení jejich provozu v Domově a následně ve stanovených termínech (obvykle jedenkrát ročně) prohlédnuty osobou mající platné oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení, která provede revizi spotřebiče a vystaví doklad o provedené revizi a dalším bezpečném provozu elektrospotřebiče. Náklady spojené se zajištěním a provedením revize vlastního používaného elektrospotřebiče nese obyvatel. Revizi elektrických zařízení může na základě přání obyvatele zajistit prostřednictvím oprávněné osoby poskytovatel sociálních služeb. Obyvatel, který používá vlastní rádio, je platit zákonem stanovené koncesionářské poplatky. Výše úhrad za používání jednotlivých skupin vlastních elektrospotřebičů je stanovena v Úhradníku pro užití elektrospotřebičů uživatelů. Při používání elektrospotřebičů obyvatel dbá na oprávněné zájmy ostatních obyvatel Domova se zvláštním režimem Petrklíč a nenarušuje společné soužití zbytečným hlukem a to zejména v období od 22,00 do 6,00 hodin. 5. Praní a drobné opravy osobního a ložního prádla Uživatelé Domova při pobytu používají vlastní oděvy, prádlo, obuv a pomůcky potřebné pro život v Domově. Vzhledem k možnosti záměny osobních věcí s věcmi jiných obyvatel Domova, zejména v době určené pro praní prádla, je doporučeno poskytovatelem sociální služby, opatřit tyto osobní věci identifikační značkou obyvatele. Značka je přidělena sociální pracovnicí a je zobrazena na rubu oblečení. Domov zajišťuje svým uživatelům pravidelné praní osobního a ložního prádla, úhrada za praní prádla ze strany uživatele je součástí sjednané úhrady za pobyt. Osobní prádlo uživatel Domova je pro účely vyprání převzato od obyvatele prostřednictvím určených zaměstnanců poskytovatele pro jednotlivá oddělení určeného dne (dvakrát týdně) na základě vyplněného formuláře Žádanka o vyprání a opravu prádla. Vyprané osobní prádlo je uživateli zpět vráceno nejpozději v průběhu každého následujícího dne na základě vyplněného formuláře Žádanka o vyprání a opravu prádla. V případě, že dojde k rozdílu mezi převzatým a předaným množstvím osobního prádla v rámci jednoho cyklu praní, je zaměstnanec poskytovatele bez zbytečných odkladů povinen zjistit skutečný stav a příčinu rozdílu týkajícího se osobních věcí obyvatele a informovat o stavu věci příslušného uživatele Domova. Ložní prádlo v používání je měněno za čisté minimálně jedenkrát za čtrnáct dnů, v případě potřeby je měněno bez jakéhokoli časového omezení. DZR Petrklíč Domácí řád 3/8 Datum:

4 6. Úklid pokojů a společných prostor Poskytovatel sociálních služeb je povinen zajistit na vlastní náklady pravidelný denní úklid pokoje obyvatele. Denním úklidem pokoje se rozumí vytření podlahy, utření prachu ulpěného na nábytku, umytí umyvadla a vodovodní baterie, očista keramických obkladů v prostorech určených pro denní hygienu uživatele. Denně je zajišťován úklid nočních stolků, případně osobních věcí uživatele pracovníkem v sociálních službách. Kromě pravidelného denního úklidu se provádí 1x měsíčně velký úklid, během kterého je poskytovatelem zajištěno celkové vyčištění a vydesinfikování pokoje. 2x ročně se myjí okna a perou záclony. V případě kontaminace prostorů využívaných uživateli biologickým materiálem (krev, moč, stolice, ) je poskytovatel povinen postupovat při úklidu pokoje v souladu s opatřeními přijatými v souvislosti s kontaminací prostřednictvím biologického materiálu s důrazem na rychlost provedení zásahu a bezpečnost všech obyvatel i vlastních zaměstnanců. Uživatelé Domova nepovažují tento časově minimalizovaný zásah ze strany poskytovatele jako omezení jejich vstupu do sjednaného prostoru a tím omezení jejich práv. K provedení úklidu jednotlivých prostor Domova jsou používány schválené čistící a desinfekční prostředky a zaměstnanci poskytovatele jsou pravidelně proškolováni o jejich používání. 7. Stravování obyvatel Domova se zvláštním režimem Petrklíč Pro uživatele Domova je zajištěno stravování formou podávání tří hlavních a jednoho vedlejšího jídla. Podávaná strava odpovídá svým složením, množstvím a úpravou věku obyvatel Domova. Uživatelé, jejichž zdravotní stav dle doporučení praktického lékaře vyžaduje přijímání potravy formou dietního stravování, mohou využít nabídky poskytovatele a své stravování realizovat formou následujících poskytovatelem nabízených diet: dieta č. 9 diabetická, dieta č. 2 šetřící a dieta č. 9/2 šetřící - diabetická. Ostatním uživatelům je podávána strava normální označená jako dieta č. 3 normální. Dle přání či doporučení lékaře je možné podávat stravu vegetariánskou, bezlepkovou či jinou. Uživatel si může zvolit formu i konzistenci stravy sám. Jednotlivá jídla na příslušný kalendářní den jsou uvedena v Jídelníčku, který je zveřejněn na nástěnkách Domova. Jídelníček je sestavován na kalendářní měsíc dopředu a je konzultován s výživovým poradcem. Uživatelé Domova jsou oprávněni se na tvorbě Jídelníčku podílet prostřednictvím své účasti ve stravovací komisi, jejíž termíny zasedání jsou předem zveřejněny prostřednictvím nástěnek v prostorách Domova nebo je na základě vzneseného dotazu sdělí vedoucí provozního oddělení Domova se zvláštním režimem Petrklíč. Jednotlivá jídla jsou vydávána v určený čas v jídelně Domova nebo na pokoji uživatele. V jídelně i na pokojích se strava vydává přímo z ohřívacího vozíku. Úprava stravy (mletí, mix) je v kompetenci kuchyně. V případě, že uživatel není schopen se samostatně najíst, pomůže mu pracovník v soc. službách. Obsluhu obyvatel spojenou s podáváním jídla a úklidem použitého nádobí zajišťují pracovníci v sociálních službách. Termíny podávání jednotlivých jídel mohou být stanoveny z důvodu kapacity jídelny pro jednotlivé skupiny obyvatel Domova odlišně, v zásadě však platí následující termíny výdeje stravy uživatelům: - snídaně a dopolední svačina 07,30 09,00 hodin DZR Petrklíč Domácí řád 4/8 Datum:

5 - oběd 11,45 13,15 hodin - svačina během odpoledne - večeře 16,30 18,00 hodin - druhá večeře (pouze u diety č. 9 a č. 9/2) 19,30 20,00 hodin Uživatel si může čas stravy zvolit i individuálně. Stravu je možné uživatelům na přání či při částečné absenci mimo Domov uschovat a posléze ohřát. Uživatelé, vědomi si nutnosti zachovávání základních hygienických pravidel, provádějí samostatně kontrolu a případnou likvidaci nespotřebovaných potravin na svých pokojích a to jak u potravin získaných prostřednictvím podávané stravy v Domově tak i u potravin donesených. K uchování potravin slouží lednice umístěná na kuchyňce. Přechovávání potravin podléhajících rychlé zkáze mimo lednici je zakázáno vzhledem k hygienickým předpisům (riziko onemocnění, výskyt škůdců). Každý obyvatel Domova má právo odhlásit si podávanou celodenní stravu, či kteroukoli její část (snídaně, oběd, svačina, večeře), a to v termínu do 8,00 hodin pracovního dne předcházejícího dnu, na který je strava odhlašována. Uživatelům hospitalizovaným ve zdravotnickém zařízení se strava odhlašuje automaticky personálem Domova. 8. Finanční vyrovnání Na základě Výměru úhrady a Platebního kalendáře, které jsou uzavřené ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb, platí uživatel poskytovateli úhradu za poskytované sociální služby. Způsob výpočtu, výše úhrady, termíny pro předložení vyúčtování, doby splatnosti úhrady, způsob placení úhrady i způsob výpočtu a vracení přeplatků je sjednáno mezi obyvatelem Domova a poskytovatelem v uzavřené Smlouvě o poskytování sociálních služeb. Poskytovatel je povinen provést obyvateli vyúčtování odhlášené stravy za uplynulý měsíc a vrátit mu peněžní částku rovnající se hodnotě neodebraných potravin (dle skutečně zaplacené úhrady), jejichž výše je pro jednotlivá podávaná jídla stanovena v příloze uzavřené Smlouvy o poskytování péče, tj. ve Výměru úhrady. Obdobným způsobem je postupováno i v případě vracení finančních prostředků za neposkytnuté služby spojené s ubytováním uživatele Domova. Uživateli je vrácena částka rovnající se hodnotě Služeb souvisejících s ubytováním, které jsou stanoveny ve Výměru úhrady. Podrobný postup upravují Pravidla pro výplatu důchodů, vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů. Uživatelům, kterým jsou důchody zasílány poštovní poukázkou, je zůstatek přijmu vyplácen v den přijetí důchodu. Uživatelům, kterým je důchod zasílán ČSSZ na hromadný poukaz, se vyplácí zůstatek příjmu (po odečtení úhrady za pobyt) vždy 15. dne v měsíci. Pokud termín 15. Připadne na sobotu, je výplata provedena předchozí den, pokud 15. Připadne na neděli či svátek je výplata prováděna následující den. Výplata probíhá v kanceláři sociální pracovnice nebo na pokoji uživatele. 9. Úschova cenných věcí Obyvatelé mohou prostřednictvím sociálního pracovníka Domova uložit své cenné věci, vyšší finanční hotovost apod. do úschovy poskytovatele, který je povinen takto uschovávané věci na své riziko uschovat. Tímto krokem není v žádném případě omezena možnost obyvatele nakládat se svým - do úschovy k poskytovateli uloženým - majetkem. DZR Petrklíč Domácí řád 5/8 Datum:

6 O jakékoli manipulaci s takto uloženým majetkem obyvatele je vyhotoven doklad charakterizující druh pohybu s majetkem obyvatele, jehož nezbytnou součástí je vlastnoruční podpis obyvatele. Poskytovatel nezodpovídá za věci, které mu nebyly svěřeny do úschovy. 10. Zdravotní péče Uživatelům Domova je ve smyslu 36 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zajišťována zdravotní péče. Uživatelům Domova je k dispozici praktický lékař, který je ochoten na základě projeveného zájmu o změnu praktického lékaře provést zaregistrování kteréhokoli z obyvatel mezi své pacienty. Změna praktického lékaře není nutná. V tom případě provádí potřebná ošetření a vyšetření původní praktický lékař. Praktický lékař vykonává návštěvy uživatelů Domova, které má ve své péči, na základě vyslovení jejich přání či potřeby. Praktický lékař na základě stanovené diagnózy, případně na základě doporučení specialisty, stanovuje léčebný postup, který je vykonáván kvalifikovanými zdravotními sestrami - zaměstnanci poskytovatele. V případě nutnosti provedení odborného vyšetření či zákroku je uživatel Domova doporučen, doprovozen, případně převezen na specializované zdravotnické pracoviště, nebo je specialista přizván na konzultaci přímo k obyvateli do Domova. Do Domova dochází diabetolog, psychiatr a urolog. Lékařem předepsané léky, pomůcky apod. zajišťují pro uživatele Domova na základě jejich souhlasu zaměstnanci Domova. Regulační poplatky a doplatky za léky si hradí uživatel sám. Vlastní podávání léků obyvatelům zajišťují zejména z důvodu bezpečnosti obyvatel Domova pouze kvalifikované zdravotní sestry zaměstnanci poskytovatele. 11. Dodržování osobní hygieny, hygienických předpisů a pravidel Dodržování hygienických předpisů a pravidel je základním prvkem pro fungování zařízení a předcházení nemocem. Prvotním opatřením pro zachování nezávadného prostředí je pravidelná likvidace odpadů, zachovávání zásad osobní a provozní hygieny a omezení pohybu volně se pohybujících zvířat v celém areálu Domova se zvláštním režimem Petrklíč a Domova pro seniory Kopretina. Za dodržování provozní hygieny Domova je zodpovědný poskytovatel a provádí ji prostřednictvím externího dodavatele formou denních úklidů, mytí, desinfekcí a dodržováním stanovených postupů prací pro jednotlivé činnosti. Při provádění těchto prací postupuje s maximálním ohledem k uživatelům Domova, zejména s důrazem na respektování osobnosti, intimity, bezpečnosti i ostatních oprávněných zájmů obyvatel. Dodržování osobní hygieny je plně osobní věcí uživatele. Každý obyvatel Domova sám dbá o to, aby koupání a s tím spojené mytí vlasů proběhlo minimálně jedenkrát týdně. K provádění osobní hygieny slouží prostory s umyvadlem opatřeným tekoucí teplou a studenou vodou buď přímo na pokojích obyvatel (pouze dva pokoje) nebo prostory DZR Petrklíč Domácí řád 6/8 Datum:

7 společných koupelen a prostory společných WC umístěných na chodbách Domova. Používat tato zařízení mohou obyvatelé bez omezení a kdykoli v průběhu celého dne. U uživatelů s omezenou hybností či nepohyblivých pomáhají při úkonech spojených s osobní hygienou pracovníci v soc. službách. 12. Ostatní služby zajišťované Domovem se zvláštním režimem Petrklíč Péče o vlasy (holič, kadeřník), nohy (pedikúra) je placenou službou, kterou vykonávají osoby či firmy zjištěné poskytovatelem. Pokud uživateli služba nevyhovuje, může si zajistit příslušnou službu u někoho jiného. Uživatelé mohou využívat v rámci svého pobytu sjednané prostory Domova. Mohou se účastnit aktivizačních činností a společných akcí v Domově i mimo něj. Poskytovatel zajišťuje pro uživatele Domova aktuální přehled o kulturních, sportovních, duchovních a společenských akcích pořádaných na území Plzně. Sociální pracovnice Domova je připravena provést na základě žádosti obyvatele zjištění podmínek účasti na vybrané akci obyvatelem (cena, volné vstupenky, začátek akce, způsob spojení apod.), případně pro obyvatele provést rezervaci vstupenek na vybranou akci. Akcí pořádaných jiným subjektem, než je poskytovatel, se obyvatelé účastní na základě osobně provedené úhrady nákladů. Pro obyvatele preferující aktivní způsob odpočinku je k dispozici venkovní atrium s lavičkami a zahradním grilem. Pro možnost vycházek obyvatel mimo Domov a lepší orientaci obyvatel ve venkovním prostředí je ve vstupních prostorech objektu k dispozici nástěnná mapa Plzně a okolí. Zájemci o duchovní služby se mohou každou poslední středu v měsíci účastnit mše, jež probíhá ve společenské místnosti Domova pro seniory Kopretina. 13. Návštěvy Obyvatelé Domova mohou být kdykoli navštěvováni a návštěvy mohou přijímat v pokoji nebo ve společných prostorách. Vzhledem k dodržení pravidel společného soužití navštívení obyvatelé i návštěva neruší svým jednáním klid ostatních obyvatel. Doporučená návštěvní doba je od 9 hod do 18 hod. V případě vyhlášení zákazu návštěv ze závažného důvodu, návštěvníci mají povinnost toto nařízení respektovat. Návštěvníci obyvatel, zaměstnanci poskytovatele, osoby zajišťující nutné služby (opravy, revize, instalace apod.), obchodní partneři, zástupci dodavatelů i obyvatelé jsou si vědomi toho, že v prostorách Domova je zakázáno kouření (mimo balkony, terasu a kuřárnu) a toto respektují. Návštěvníci mohou využít parkoviště u Domova pro seniory Kopretina nebo veřejné parkoviště v Západní ulici. Na tomto parkovišti nejsou vyhrazena místa pro návštěvy Domova se zvláštním režimem Petrklíč. 14. Obecné zásady pobytu Domova se zvláštním režimem Petrklíč Uživatelé Domova jsou srozuměni s odpovědností za způsobené škody na majetku poskytovatele a nutností úhrady vzniklé škody, stejně jako se zásadou nedotknutelnosti věcí v majetku jiných osob. Obyvatelé, návštěvy, personál poskytovatele, dodavatelé, i ostatní osoby dodržují po celou dobu svého pobytu či činnosti v Domově bezpečnostní a protipožární předpisy, se kterými byli prokazatelně seznámeni a kterým porozuměli. DZR Petrklíč Domácí řád 7/8 Datum:

8 V případě vzniku havarijní situace je postupováno v souladu s Havarijním a evakuačním řádem Domova, který je zaměstnancům poskytovatele i uživatelům Domova běžně dostupný na nástěnkách Domova. 15. Stížnosti obyvatel K podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb je oprávněn kdokoliv nejen uživatel, ale i jakýkoliv občan. Stížnost může být podána ústně, písemně, elektronicky nebo anonymně do označené schránky nebo do rukou zaměstnance poskytovatele. Stížnosti jsou řešeny podle Vnitřních pravidel pro podávání, evidování a vyřizování stížností. Tato pravidla jsou dostupná na nástěnkách Domova či internetových stránkách organizace. Stížnosti ke stravě lze rovněž přednést na Stravovací komisi, která je veřejně přístupná. 16. Principy slušného chování Každý uživatel je povinen dodržovat pravidla slušného chování a vzájemné tolerance. Uživatel je povinen respektovat povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování soc. služeb. Nedodržuje-li uživatel stanovená pravidla a principy slušného chování, je upozorněn písemnou formou na porušení podmínek sjednaných ve Smlouvě a na možné ukončení Smlouvy ze strany poskytovatele. Za závažné porušení se také považuje neoprávněné a hrubé napadání zaměstnanců Domova nebo ostatních uživatelů, hádky nebo nevhodné chování k návštěvám. Nedojde-li k nápravě situace, poskytovatel ukončí uživateli Smlouvu o poskytování soc. služeb v souladu se čl. XI Smlouvy o poskytování soc. služeb. 17. Platnost Tento Domácí řád je základním dokumentem upravujícím pobyt obyvatel v Domově se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, Plzeň. Jeho účinnost počíná dnem Schválila: Bc. Libuše Šebestová vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem Petrklíč DZR Petrklíč Domácí řád 8/8 Datum:

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Kopretina, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Kopretina, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Kopretina, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň 1. Poslání Domova pro seniory Kopretina Domov pro seniory Kopretina poskytuje sociální služby seniorům, kteří se ocitli

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany: 1) Pan(í)., nar..., trvale bytem.., rodné číslo.., v textu dále

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Informace pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu Informace pro zájemce o sociální službu Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 1) Kde nás najdete? Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví IČ: 00190560, tel. : 466 680 125 7, fax: 466 680 326, číslo bankovního účtu 32731561/0100 Stanovení podmínek a částek úhrady za

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... uzavřená smluvními stranami: Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY alternativní, zjednodušená forma + Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb uzavíráme smlouvu PODEPSAT

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec Žádost o umístění Příjmení Rodné (příjmení)... Jméno Věk Telefon. Bydliště Státní příslušnost.. Zájemce je způsobilý k právním úkonům Výše příspěvku na péči (dle rozhodnutí o přidělení)... Kopie lékařské

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Informace pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu Informace pro zájemce o sociální službu Domov pro seniory Sedmikráska, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí. 323 00 Plzeň 1) Kde nás najdete? Domov pro seniory Sedmikráska, Kotíkovská 649/15, Plzeň

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

závazně prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

závazně prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově se zvláštním režimem, v Domově sv. Aloise, Hradišťská 30, Plzeň, 326 00 podle 88 písm. i) a 50 zákona č.108/2006 Sb. v platném znění Městská charita Plzeň,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb S M L O U V A o poskytování sociálních služeb v Soukromém senior centrum Nechanice s.r.o. (v textu této smlouvy dále jen smlouva ) mezi 1. Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o., IČ: 28857089, DIČ: CZ28857089,

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově se zvláštním režimem

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 44 a 91 citovaného zákona

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací pobytové služby ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí odlehčovací pobytové služby ve zdravotnickém zařízení Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí odlehčovací pobytové služby ve zdravotnickém zařízení podle 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon) Pan/paní jméno a příjmení... narozen/a...

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Domov pro seniory Pohoda, příspěvková organizace s právní subjektivitou se sídlem Budějovická 159, 384 11 Netolice, IČ 70947571, zastoupená

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více