DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň"

Transkript

1 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň DOMÁCÍ ŘÁD Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, Plzeň 1. Poslání Domova se zvláštním režimem Petrklíč Domov se zvláštním režimem Petrklíč (dále jen Domov) poskytuje sociální služby seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby, mají sníženou soběstačnost v základních životních schopnostech a potřebují pomoc, která jim nemůže být poskytnuta v jejich přirozeném prostředí. Kvalifikovaný personál zajišťuje sociální služby 24 hodin denně. Služby jsou flexibilní, kvalitní, odborné a bezpečné, přizpůsobují se potřebám a osobnímu cíli uživatele, jsou založeny na vzájemné toleranci a důvěře. 2. Princip poskytované sociální služby Ochrana osobních údajů a zachování mlčenlivosti Individuální přístup k uživateli, respektování jeho rozhodnutí Poskytování služeb vychází z individuálního osobního cíle uživatele, z vnitřních pravidel a ze stanovených pracovních postupů. Služby se přizpůsobují požadavkům a potřebám uživatele. Respektování práv, osobnosti, soukromí a důstojnosti uživatele Rovný přístup ke všem uživatelům Služby jsou poskytovány bez ohledu na rasu, náboženské a politické přesvědčení, národnost, sexuální orientaci a ekonomickou situaci. Profesionalita a odbornost poskytování soc. služeb Usiluje se o vzájemnou důvěru, je snaha (se souhlasem uživatele) o maximální spolupráci a komunikaci s rodinou uživatele. Služby poskytujeme týmově, odborně, komplexně. 3. Poskytované služby Veškeré služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhláškou 505/2006 Sb. Služby jsou uživatelům poskytovány na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociálních služeb. Poskytování ubytování K dispozici je 7 dvoulůžkových a 3 třílůžkové pokoje. Vybavení je standardní, s LCD televizorem a signalizačním zařízením. Každý uživatel si může pokoj dovybavit svými drobnými věcmi. Hygienická zařízení jsou společná. Domov zajišťuje také praní, žehlení a drobné opravy prádla. Součástí 3 pokojů v prvním patře jsou balkóny a přízemní pokoje jsou s přímým vstupem na společnou terasu a do zahrady. Volně přístupné jsou zahrada, společenské místnosti, kuchyňka, kuřárna. Celý Domov je bezbariérový a k dispozici je 1 výtah. Poskytování stravy Strava je poskytována v rozsahu 3 hlavních jídel, 1 vedlejšího a pitného režimu během celého dne. Stravování probíhá dle předem uveřejněného jídelního lístku. Poskytujeme DZR Petrklíč Domácí řád 1/9 Datum:

2 stravu normální, šetřící a diabetickou. Dle přání či doporučení lékaře je možné podávat stravu vegetariánskou, bezlepkovou či jinou. Uživatel si může zvolit formu i konzistenci stravy sám. Strava je podávána v jídelně a imobilním uživatelům přímo na pokojích. Uživatel si může čas stravy zvolit i individuálně. Stravu je možné uživatelům na přání či při částečné absenci mimo Domov uschovat a posléze ohřát. Jednou měsíčně se schází tzv. Stravovací komise, kde mohou uživatelé vyjádřit svoje přání a názory. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu K dispozici je bezbariérová koupelna a pomůcky uzpůsobené k hygieně imobilních uživatelů. Personál pomáhá při úkonech osobní hygieny, použití WC i základní péči o vlasy a nehty. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Jedná se o pomoc při zvládání všech denních činností oblékání, svlékání, vstávání, uléhání či změna poloh na lůžku, přesun z lůžka, podávání jídla a pití, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Domov funguje v nepřetržitém provozu, služba je poskytována 8 pracovníky v sociálních službách, 5 středními zdravotními pracovníky, praktickým lékařem a odbornými lékaři. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Upřednostňujeme zejména kontakt uživatele s rodinou, podporujeme uživatele k využívání běžně dostupných informačních zdrojů a služeb. V Domově se konají různé společenské akce a uživatelé pořádají různé výlety, usilujeme o kontakt uživatele s vnějším okolím, a proto pořádáme různé akce mimo areál Domova. Uživatelé mohou libovolně opouštět Domov, návštěvy jsou neomezené. Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Probíhají na základě sestaveného individuálního plánu uživatele, který zohledňuje aktuální schopnosti, přání a potřeby uživatele. Poskytujeme činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Nabízíme volnočasové a zájmové aktivity jako muzikoterapie, kondiční cvičení, trénování paměti, rehabilitace. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Sociální pracovnice poskytuje základní poradenství uživatelům, stará se o nejrůznější osobní a finanční záležitosti uživatelů, komunikuje s rodinami uživatelů, zajišťuje donášku denního tisku a vyřizuje další potřebné pochůzky a jednání na úřadech. 4. Ubytování Nárok na ubytování v Domově pro uživatele sociální služby vzniká po uzavření Smlouvy o poskytování sociálních služeb, ve které je konkrétně specifikována velikost pokoje, jeho vybavení a konkrétní umístění (číslo pokoje) stejně jako ve prospěch obyvatele využívané společné prostory Domova. V uzavřené Smlouvě o poskytování sociálních služeb jsou též stanoveny finanční a ostatní podmínky pro využívání prostor, stejně jako podmínky, za nichž je možno sjednané podmínky ke specifikovaným prostorám Domova (výměna pokoje apod.) ve smlouvě změnit. Pokoj specifikovaný ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb je vybaven nábytkem, který je ve vlastnictví poskytovatele. Uživatelé Domova si mohou dle vlastního uvážení dovybavit sjednaný pokoj drobnými doplňky a prvky, které jim zpříjemňují pobyt a přibližují je přirozenému sociálnímu prostředí. Jedná se zejména o drobné kusy nábytku (polička, DZR Petrklíč Domácí řád 2/8 Datum:

3 lampička, křeslo, ) stejně jako o drobné dekorativní předměty (obrázky, fotografie, květiny, ). Zaměstnanci poskytovatele zajistí na základě přání a požadavků obyvatele instalaci výše uvedeného dovybavení v pokoji uživatele. Na základě vzneseného požadavku ze strany uživatele je možno s vedením Domova zahájit jednání o možnosti umístění zařízení pro chov zvířat, které neomezuje jakýmkoli způsobem život ostatních obyvatel Domova (akvárium, terárium, ) přímo na pokoji obyvatele. Samozřejmým předpokladem výše popsaného chovu zvířat je zajištění veterinárních a hygienických podmínek chovu, stejně jako jeho finanční zajištění ze strany obyvatele. Obdobným způsobem je možno postupovat i v případech jiného vybavení pokoje. Uživatelé Domova mohou ve svém pokoji, s ohledem na jeho prostorové uspořádání a velikost, za úhradu používat vlastní drobné elektrospotřebiče (rádio, televizi, osobní počítač, malá lednička ). Používané elektrospotřebiče ve vlastnictví obyvatele musí být v okamžiku zahájení jejich provozu v Domově a následně ve stanovených termínech (obvykle jedenkrát ročně) prohlédnuty osobou mající platné oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení, která provede revizi spotřebiče a vystaví doklad o provedené revizi a dalším bezpečném provozu elektrospotřebiče. Náklady spojené se zajištěním a provedením revize vlastního používaného elektrospotřebiče nese obyvatel. Revizi elektrických zařízení může na základě přání obyvatele zajistit prostřednictvím oprávněné osoby poskytovatel sociálních služeb. Obyvatel, který používá vlastní rádio, je platit zákonem stanovené koncesionářské poplatky. Výše úhrad za používání jednotlivých skupin vlastních elektrospotřebičů je stanovena v Úhradníku pro užití elektrospotřebičů uživatelů. Při používání elektrospotřebičů obyvatel dbá na oprávněné zájmy ostatních obyvatel Domova se zvláštním režimem Petrklíč a nenarušuje společné soužití zbytečným hlukem a to zejména v období od 22,00 do 6,00 hodin. 5. Praní a drobné opravy osobního a ložního prádla Uživatelé Domova při pobytu používají vlastní oděvy, prádlo, obuv a pomůcky potřebné pro život v Domově. Vzhledem k možnosti záměny osobních věcí s věcmi jiných obyvatel Domova, zejména v době určené pro praní prádla, je doporučeno poskytovatelem sociální služby, opatřit tyto osobní věci identifikační značkou obyvatele. Značka je přidělena sociální pracovnicí a je zobrazena na rubu oblečení. Domov zajišťuje svým uživatelům pravidelné praní osobního a ložního prádla, úhrada za praní prádla ze strany uživatele je součástí sjednané úhrady za pobyt. Osobní prádlo uživatel Domova je pro účely vyprání převzato od obyvatele prostřednictvím určených zaměstnanců poskytovatele pro jednotlivá oddělení určeného dne (dvakrát týdně) na základě vyplněného formuláře Žádanka o vyprání a opravu prádla. Vyprané osobní prádlo je uživateli zpět vráceno nejpozději v průběhu každého následujícího dne na základě vyplněného formuláře Žádanka o vyprání a opravu prádla. V případě, že dojde k rozdílu mezi převzatým a předaným množstvím osobního prádla v rámci jednoho cyklu praní, je zaměstnanec poskytovatele bez zbytečných odkladů povinen zjistit skutečný stav a příčinu rozdílu týkajícího se osobních věcí obyvatele a informovat o stavu věci příslušného uživatele Domova. Ložní prádlo v používání je měněno za čisté minimálně jedenkrát za čtrnáct dnů, v případě potřeby je měněno bez jakéhokoli časového omezení. DZR Petrklíč Domácí řád 3/8 Datum:

4 6. Úklid pokojů a společných prostor Poskytovatel sociálních služeb je povinen zajistit na vlastní náklady pravidelný denní úklid pokoje obyvatele. Denním úklidem pokoje se rozumí vytření podlahy, utření prachu ulpěného na nábytku, umytí umyvadla a vodovodní baterie, očista keramických obkladů v prostorech určených pro denní hygienu uživatele. Denně je zajišťován úklid nočních stolků, případně osobních věcí uživatele pracovníkem v sociálních službách. Kromě pravidelného denního úklidu se provádí 1x měsíčně velký úklid, během kterého je poskytovatelem zajištěno celkové vyčištění a vydesinfikování pokoje. 2x ročně se myjí okna a perou záclony. V případě kontaminace prostorů využívaných uživateli biologickým materiálem (krev, moč, stolice, ) je poskytovatel povinen postupovat při úklidu pokoje v souladu s opatřeními přijatými v souvislosti s kontaminací prostřednictvím biologického materiálu s důrazem na rychlost provedení zásahu a bezpečnost všech obyvatel i vlastních zaměstnanců. Uživatelé Domova nepovažují tento časově minimalizovaný zásah ze strany poskytovatele jako omezení jejich vstupu do sjednaného prostoru a tím omezení jejich práv. K provedení úklidu jednotlivých prostor Domova jsou používány schválené čistící a desinfekční prostředky a zaměstnanci poskytovatele jsou pravidelně proškolováni o jejich používání. 7. Stravování obyvatel Domova se zvláštním režimem Petrklíč Pro uživatele Domova je zajištěno stravování formou podávání tří hlavních a jednoho vedlejšího jídla. Podávaná strava odpovídá svým složením, množstvím a úpravou věku obyvatel Domova. Uživatelé, jejichž zdravotní stav dle doporučení praktického lékaře vyžaduje přijímání potravy formou dietního stravování, mohou využít nabídky poskytovatele a své stravování realizovat formou následujících poskytovatelem nabízených diet: dieta č. 9 diabetická, dieta č. 2 šetřící a dieta č. 9/2 šetřící - diabetická. Ostatním uživatelům je podávána strava normální označená jako dieta č. 3 normální. Dle přání či doporučení lékaře je možné podávat stravu vegetariánskou, bezlepkovou či jinou. Uživatel si může zvolit formu i konzistenci stravy sám. Jednotlivá jídla na příslušný kalendářní den jsou uvedena v Jídelníčku, který je zveřejněn na nástěnkách Domova. Jídelníček je sestavován na kalendářní měsíc dopředu a je konzultován s výživovým poradcem. Uživatelé Domova jsou oprávněni se na tvorbě Jídelníčku podílet prostřednictvím své účasti ve stravovací komisi, jejíž termíny zasedání jsou předem zveřejněny prostřednictvím nástěnek v prostorách Domova nebo je na základě vzneseného dotazu sdělí vedoucí provozního oddělení Domova se zvláštním režimem Petrklíč. Jednotlivá jídla jsou vydávána v určený čas v jídelně Domova nebo na pokoji uživatele. V jídelně i na pokojích se strava vydává přímo z ohřívacího vozíku. Úprava stravy (mletí, mix) je v kompetenci kuchyně. V případě, že uživatel není schopen se samostatně najíst, pomůže mu pracovník v soc. službách. Obsluhu obyvatel spojenou s podáváním jídla a úklidem použitého nádobí zajišťují pracovníci v sociálních službách. Termíny podávání jednotlivých jídel mohou být stanoveny z důvodu kapacity jídelny pro jednotlivé skupiny obyvatel Domova odlišně, v zásadě však platí následující termíny výdeje stravy uživatelům: - snídaně a dopolední svačina 07,30 09,00 hodin DZR Petrklíč Domácí řád 4/8 Datum:

5 - oběd 11,45 13,15 hodin - svačina během odpoledne - večeře 16,30 18,00 hodin - druhá večeře (pouze u diety č. 9 a č. 9/2) 19,30 20,00 hodin Uživatel si může čas stravy zvolit i individuálně. Stravu je možné uživatelům na přání či při částečné absenci mimo Domov uschovat a posléze ohřát. Uživatelé, vědomi si nutnosti zachovávání základních hygienických pravidel, provádějí samostatně kontrolu a případnou likvidaci nespotřebovaných potravin na svých pokojích a to jak u potravin získaných prostřednictvím podávané stravy v Domově tak i u potravin donesených. K uchování potravin slouží lednice umístěná na kuchyňce. Přechovávání potravin podléhajících rychlé zkáze mimo lednici je zakázáno vzhledem k hygienickým předpisům (riziko onemocnění, výskyt škůdců). Každý obyvatel Domova má právo odhlásit si podávanou celodenní stravu, či kteroukoli její část (snídaně, oběd, svačina, večeře), a to v termínu do 8,00 hodin pracovního dne předcházejícího dnu, na který je strava odhlašována. Uživatelům hospitalizovaným ve zdravotnickém zařízení se strava odhlašuje automaticky personálem Domova. 8. Finanční vyrovnání Na základě Výměru úhrady a Platebního kalendáře, které jsou uzavřené ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb, platí uživatel poskytovateli úhradu za poskytované sociální služby. Způsob výpočtu, výše úhrady, termíny pro předložení vyúčtování, doby splatnosti úhrady, způsob placení úhrady i způsob výpočtu a vracení přeplatků je sjednáno mezi obyvatelem Domova a poskytovatelem v uzavřené Smlouvě o poskytování sociálních služeb. Poskytovatel je povinen provést obyvateli vyúčtování odhlášené stravy za uplynulý měsíc a vrátit mu peněžní částku rovnající se hodnotě neodebraných potravin (dle skutečně zaplacené úhrady), jejichž výše je pro jednotlivá podávaná jídla stanovena v příloze uzavřené Smlouvy o poskytování péče, tj. ve Výměru úhrady. Obdobným způsobem je postupováno i v případě vracení finančních prostředků za neposkytnuté služby spojené s ubytováním uživatele Domova. Uživateli je vrácena částka rovnající se hodnotě Služeb souvisejících s ubytováním, které jsou stanoveny ve Výměru úhrady. Podrobný postup upravují Pravidla pro výplatu důchodů, vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů. Uživatelům, kterým jsou důchody zasílány poštovní poukázkou, je zůstatek přijmu vyplácen v den přijetí důchodu. Uživatelům, kterým je důchod zasílán ČSSZ na hromadný poukaz, se vyplácí zůstatek příjmu (po odečtení úhrady za pobyt) vždy 15. dne v měsíci. Pokud termín 15. Připadne na sobotu, je výplata provedena předchozí den, pokud 15. Připadne na neděli či svátek je výplata prováděna následující den. Výplata probíhá v kanceláři sociální pracovnice nebo na pokoji uživatele. 9. Úschova cenných věcí Obyvatelé mohou prostřednictvím sociálního pracovníka Domova uložit své cenné věci, vyšší finanční hotovost apod. do úschovy poskytovatele, který je povinen takto uschovávané věci na své riziko uschovat. Tímto krokem není v žádném případě omezena možnost obyvatele nakládat se svým - do úschovy k poskytovateli uloženým - majetkem. DZR Petrklíč Domácí řád 5/8 Datum:

6 O jakékoli manipulaci s takto uloženým majetkem obyvatele je vyhotoven doklad charakterizující druh pohybu s majetkem obyvatele, jehož nezbytnou součástí je vlastnoruční podpis obyvatele. Poskytovatel nezodpovídá za věci, které mu nebyly svěřeny do úschovy. 10. Zdravotní péče Uživatelům Domova je ve smyslu 36 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zajišťována zdravotní péče. Uživatelům Domova je k dispozici praktický lékař, který je ochoten na základě projeveného zájmu o změnu praktického lékaře provést zaregistrování kteréhokoli z obyvatel mezi své pacienty. Změna praktického lékaře není nutná. V tom případě provádí potřebná ošetření a vyšetření původní praktický lékař. Praktický lékař vykonává návštěvy uživatelů Domova, které má ve své péči, na základě vyslovení jejich přání či potřeby. Praktický lékař na základě stanovené diagnózy, případně na základě doporučení specialisty, stanovuje léčebný postup, který je vykonáván kvalifikovanými zdravotními sestrami - zaměstnanci poskytovatele. V případě nutnosti provedení odborného vyšetření či zákroku je uživatel Domova doporučen, doprovozen, případně převezen na specializované zdravotnické pracoviště, nebo je specialista přizván na konzultaci přímo k obyvateli do Domova. Do Domova dochází diabetolog, psychiatr a urolog. Lékařem předepsané léky, pomůcky apod. zajišťují pro uživatele Domova na základě jejich souhlasu zaměstnanci Domova. Regulační poplatky a doplatky za léky si hradí uživatel sám. Vlastní podávání léků obyvatelům zajišťují zejména z důvodu bezpečnosti obyvatel Domova pouze kvalifikované zdravotní sestry zaměstnanci poskytovatele. 11. Dodržování osobní hygieny, hygienických předpisů a pravidel Dodržování hygienických předpisů a pravidel je základním prvkem pro fungování zařízení a předcházení nemocem. Prvotním opatřením pro zachování nezávadného prostředí je pravidelná likvidace odpadů, zachovávání zásad osobní a provozní hygieny a omezení pohybu volně se pohybujících zvířat v celém areálu Domova se zvláštním režimem Petrklíč a Domova pro seniory Kopretina. Za dodržování provozní hygieny Domova je zodpovědný poskytovatel a provádí ji prostřednictvím externího dodavatele formou denních úklidů, mytí, desinfekcí a dodržováním stanovených postupů prací pro jednotlivé činnosti. Při provádění těchto prací postupuje s maximálním ohledem k uživatelům Domova, zejména s důrazem na respektování osobnosti, intimity, bezpečnosti i ostatních oprávněných zájmů obyvatel. Dodržování osobní hygieny je plně osobní věcí uživatele. Každý obyvatel Domova sám dbá o to, aby koupání a s tím spojené mytí vlasů proběhlo minimálně jedenkrát týdně. K provádění osobní hygieny slouží prostory s umyvadlem opatřeným tekoucí teplou a studenou vodou buď přímo na pokojích obyvatel (pouze dva pokoje) nebo prostory DZR Petrklíč Domácí řád 6/8 Datum:

7 společných koupelen a prostory společných WC umístěných na chodbách Domova. Používat tato zařízení mohou obyvatelé bez omezení a kdykoli v průběhu celého dne. U uživatelů s omezenou hybností či nepohyblivých pomáhají při úkonech spojených s osobní hygienou pracovníci v soc. službách. 12. Ostatní služby zajišťované Domovem se zvláštním režimem Petrklíč Péče o vlasy (holič, kadeřník), nohy (pedikúra) je placenou službou, kterou vykonávají osoby či firmy zjištěné poskytovatelem. Pokud uživateli služba nevyhovuje, může si zajistit příslušnou službu u někoho jiného. Uživatelé mohou využívat v rámci svého pobytu sjednané prostory Domova. Mohou se účastnit aktivizačních činností a společných akcí v Domově i mimo něj. Poskytovatel zajišťuje pro uživatele Domova aktuální přehled o kulturních, sportovních, duchovních a společenských akcích pořádaných na území Plzně. Sociální pracovnice Domova je připravena provést na základě žádosti obyvatele zjištění podmínek účasti na vybrané akci obyvatelem (cena, volné vstupenky, začátek akce, způsob spojení apod.), případně pro obyvatele provést rezervaci vstupenek na vybranou akci. Akcí pořádaných jiným subjektem, než je poskytovatel, se obyvatelé účastní na základě osobně provedené úhrady nákladů. Pro obyvatele preferující aktivní způsob odpočinku je k dispozici venkovní atrium s lavičkami a zahradním grilem. Pro možnost vycházek obyvatel mimo Domov a lepší orientaci obyvatel ve venkovním prostředí je ve vstupních prostorech objektu k dispozici nástěnná mapa Plzně a okolí. Zájemci o duchovní služby se mohou každou poslední středu v měsíci účastnit mše, jež probíhá ve společenské místnosti Domova pro seniory Kopretina. 13. Návštěvy Obyvatelé Domova mohou být kdykoli navštěvováni a návštěvy mohou přijímat v pokoji nebo ve společných prostorách. Vzhledem k dodržení pravidel společného soužití navštívení obyvatelé i návštěva neruší svým jednáním klid ostatních obyvatel. Doporučená návštěvní doba je od 9 hod do 18 hod. V případě vyhlášení zákazu návštěv ze závažného důvodu, návštěvníci mají povinnost toto nařízení respektovat. Návštěvníci obyvatel, zaměstnanci poskytovatele, osoby zajišťující nutné služby (opravy, revize, instalace apod.), obchodní partneři, zástupci dodavatelů i obyvatelé jsou si vědomi toho, že v prostorách Domova je zakázáno kouření (mimo balkony, terasu a kuřárnu) a toto respektují. Návštěvníci mohou využít parkoviště u Domova pro seniory Kopretina nebo veřejné parkoviště v Západní ulici. Na tomto parkovišti nejsou vyhrazena místa pro návštěvy Domova se zvláštním režimem Petrklíč. 14. Obecné zásady pobytu Domova se zvláštním režimem Petrklíč Uživatelé Domova jsou srozuměni s odpovědností za způsobené škody na majetku poskytovatele a nutností úhrady vzniklé škody, stejně jako se zásadou nedotknutelnosti věcí v majetku jiných osob. Obyvatelé, návštěvy, personál poskytovatele, dodavatelé, i ostatní osoby dodržují po celou dobu svého pobytu či činnosti v Domově bezpečnostní a protipožární předpisy, se kterými byli prokazatelně seznámeni a kterým porozuměli. DZR Petrklíč Domácí řád 7/8 Datum:

8 V případě vzniku havarijní situace je postupováno v souladu s Havarijním a evakuačním řádem Domova, který je zaměstnancům poskytovatele i uživatelům Domova běžně dostupný na nástěnkách Domova. 15. Stížnosti obyvatel K podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb je oprávněn kdokoliv nejen uživatel, ale i jakýkoliv občan. Stížnost může být podána ústně, písemně, elektronicky nebo anonymně do označené schránky nebo do rukou zaměstnance poskytovatele. Stížnosti jsou řešeny podle Vnitřních pravidel pro podávání, evidování a vyřizování stížností. Tato pravidla jsou dostupná na nástěnkách Domova či internetových stránkách organizace. Stížnosti ke stravě lze rovněž přednést na Stravovací komisi, která je veřejně přístupná. 16. Principy slušného chování Každý uživatel je povinen dodržovat pravidla slušného chování a vzájemné tolerance. Uživatel je povinen respektovat povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování soc. služeb. Nedodržuje-li uživatel stanovená pravidla a principy slušného chování, je upozorněn písemnou formou na porušení podmínek sjednaných ve Smlouvě a na možné ukončení Smlouvy ze strany poskytovatele. Za závažné porušení se také považuje neoprávněné a hrubé napadání zaměstnanců Domova nebo ostatních uživatelů, hádky nebo nevhodné chování k návštěvám. Nedojde-li k nápravě situace, poskytovatel ukončí uživateli Smlouvu o poskytování soc. služeb v souladu se čl. XI Smlouvy o poskytování soc. služeb. 17. Platnost Tento Domácí řád je základním dokumentem upravujícím pobyt obyvatel v Domově se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, Plzeň. Jeho účinnost počíná dnem Schválila: Bc. Libuše Šebestová vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem Petrklíč DZR Petrklíč Domácí řád 8/8 Datum:

Informace pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu Informace pro zájemce o sociální službu Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 1) Kde nás najdete? Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014 Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 14. 2. 2014 Účinnost od: 1. 3. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014 Vztahuje

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková

Více

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE Detašované pracoviště Český Krumlov Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více