a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV."

Transkript

1 Doučování českého jazyka pro sekundu ZÁŘÍ 1.Opakování učiva 6.ročníku : a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Pks Po Př Pks P.u.m. b)určit větné členy Malé děti pobíhaly na dětském hřišti. c)určování slovních druhů a u ohebných určit mluvnické kategorie: Na ulici byl v tuto dobu silný provoz a chodci dlouho stáli na přechodu. d)mluvnické kategorie u těchto slov: ulici pád6.,číslo jed.,rod ženský a pomocný vzor růže stáli os. 3,číslo mn.,čas min.,způsob oznam. silný pád 1.,číslo jed.,rod muž.,druh tvrdé,vzor mladý e)urči podst.jm. konkrétní a abstraktní: A A K K provoz, láska, auto, ulice f) utvořit podmiňovací způsob přítomný a minulý: pracovat pracovali bychom přítomný byli bychom pracovali g) napiš ke slovu jít synonyma: jít,kráčet,chodit h) urči druh zájmen: se,náš,tento sám,jejich,který?, tobě ch)urči větné členy v následující větě: Náš pes vyhrabal na louce slepého krtka.

2 2. Význam slova a) urči u těchto slov věcný a gramatický význam: př. kočka domácí zvíře,podstatné jméno strom jezdit ale pětka 3. Slovo jednoznačné a mnohoznačné a)urči slova s jedním významem př.dentista pouze význam zubního lékaře lopatka,školka,hlas,koloběžka,archiv 4. Sousloví a rčení a)vytvoř k daným slovům volné spojení a sousloví př. kočka - malá kočka kočka domácí jazyk - dům - brýle - b)vysvětli význam rčení: Chodí o žebrácké holi. Práce mu roste pod rukama. Nenechali kámen na kameni. ŘÍJEN 1.Synonyma a homonyma a) Vyhledej slova stejného významu: Radostí poskakoval a hopsal.rád si zpíval a tančil.potok zurčil,klokotal a bublal z horských strání. b) vytvoř homonyma (slova stejně znějící,ale jiného významu: př. Pepík se schoval za roh. Hraje na lesní roh. List. Koruna.. 2.Slova citově zabarvená utvoř ze slov neutrálních slova s citovým zabarvením: př. Kůň táhl saně. Koník táhl saně. Otec Voda..

3 3.Odborné názvy termíny a)vyhledej termíny ze školního prostředí: zastávka,schody,učebna,zkumavka,podlaha,světlo,projektor,atlas,okno b)napiš termíny k jednotlivým oborům: hudba biologie 4.Slovní zásoba a její obohacování a)urči,které slovo je historismus,archaismus a neologismus: lokaj. bicykl displej.. c) urči,které slovo bylo přejato z cizího jazyka: školník,mlékárna,historie,cesta,magistrála,mixér 5.Tvoření slov a)u daných slov urči způsob tvoření: zeměkoule,cédéčko,školní odvozování. skládání.. zkracování.. b) Najdi k těmto slovům základové slovo: žákyně.. hlídač. lodní. c) označ u slov slovní základ,předponu,příponu a koncovku porybný pralesní zájezdní d) najdi odvozeninu příponovou a předponovou: obcházet školák odjet rybník.. LISTOPAD 1.Skládání a zkracování slov a)utvoř z těchto výrazů slova složená př.léčení vodou vodoléčba Kutná Hora -,bílý jako sníh -.,

4 b)napiš zkratkou tyto výrazy: př.svatý Vojtěch sv.vojtěch česká koruna,doktor medicíny, a tak dále... 2.Odvozování podstatných a přídavných jmen a)urči,od kterých slov vznikla daná podstatná jména. Př. velitel velet zapisovatelka.,čtenář.,slaboch b) Vytvoř slova přechýlená: př. prodavač - prodavačka žalobce.,kolega..,novák.. c)utvoř od podstatných jmen přídavná jména se třemi různými předponami: př. srdce - srdečný,srdčitý,srdeční písek. Dřevo d)užij ve větách a rozliš děj od vlastnosti Př. dívka balící dárek. Koupil balicí papír. Kropicí. Kropící. Lepicí. Lepící. 3.Odvozování sloves a) Odvozuj slovesa: špinavý.,válka.,noc. b) Od sloves utvoř podstatná jména: volat..,znát,psát. 4.Tvarosloví opakování a)urči mluvnické kategorie u podstatných jmen: Na louce rozkvetly kopretiny a bodláky. b)doplň koncovky u přídavných jmen a urči druh a vzor: prav včel - med pro strýčkov - slepice c) Vyhledej zájmena a urči jejich druh: V tomto školním roce naše třída plánuje nějaký bezvadný výlet.

5 d)utvoř daný tvar sloves: děkovat os.1.,č.mn.,zp. ozn.,č.min. dojít os.2.,č.j.,zp. roz.. e)urči druhy číslovek: sto stý. stokrát. 5.Skloňování zájmene jenž,jež a)doplň do vět správný tvar vztažného zájmena: př. Dívka,která jež Chlapec,který.jenž Udivoval nás Pepík,který.. překonal rekord.cesta,která.se vinula do hor,neměla konce. b)doplň správný tvar zájmena jenž: Šála,..pletla babička,je velmi pěkná.smrky, rostou na zahradě,jsou velmi vzrostlé. PROSINEC 1.Opakování znalostí o slovesech a)rozliš věcný význam u sloves: př.letět pták létá čas letí běžet... řídit.. b) Doplń slovesné tvary podle mluvnických kategorií: hrát si os.3.,č.j.,zp. pod.přít... slepit os.2.,č.mn.,zp. roz. c)převeď slovesa z rodu činného do rodu trpného: př.všichni přijali návrh. Návrh byl přijat. nebo Návrh se přijal. Zámek postavili v období renesance.. Děti psaly dopis starostovi... d) Doplň ke slovesům vhodná příslovce: Utíká,zpívá.,place e)utvoř 2.stupeň od daných příslovcí: nízko.,brzy.,krásně

6 f)vytvoř jednoduché větné spojení a rozliš,kdy se jedná o příslovce a kdy o jiný slovní druh: př. do hromady najel do hromady písku (podst. jm.) dohromady - přišli na to dohromady (příslovce) do konce, dokonce na hoře.., nahoře. LEDEN 1.Neohebné slovní druhy předložky,spojky,částice a citoslovce a)rozliš předložkovou vazbu s 2. a 7.pádem (z čeho, s čím): Sejde.očí. Vzal sebou bratra.spadl. stromu.nepočítal tebou. b)urči,kterými slovními druhy mohou být tato slova: vrkú,ale.ať,bác,nad,kdyby,avšak,při,hej předložka.. citoslovce spojka. částice. 2.Skladba druhy vět podle postoje mluvčího a)označ větu oznamovací(o),rozkazovací(r),přací(p) a tázací(t): Zavřete okno!..,kéž už budou Vánoce!.., Kdo k nám přišel na návštěvu?.. Včera jsme byli v kině. b)rozliš věty tázací zjišťovací,doplňovací,vylučovací: Chceš čaj,nebo horkou čokoládu?. Přijdeš na schůzku našeho klubu?. Co jsi naposledy četl za knihu? 3.Věty dvojčlenné a jednočlenné a)najdi věty,které mají podmět i přísudek věty dvojčlenné: Přišli jsme pozdě do školy.venku pršelo.hanka zašla po vyučování do knihovny. b)označ větu jednočlennou(j),dvoučlennou (d) a jednočlennou vyjádřenou větným ekvivalentem (E): Koně se pásli na louce.. Bylo horko. Na padnutí. Proto padlo rozhodnutí.jedeme plavit koně do řeky.. Do mé milované Sázavy.

7 ÚNOR 1.Opakování znalostí o základních větných členech a)podtrhni ve větách holé podměty a přísudky Nemocný ležel na urologickém oddělení.uvidět moře bylo mým přáním. Ten už nepřijde. Všíchni to věděli.jana nám napsala dopis. b)rozliš přísudky slovesné (Přs) a přísudky slovesně jmenné (Přsj): Ovoce je zdravé.na sraz přišli bývalí studenti.hlasy dětí slábly.vědomosti jsou pro lidstvo největší cenností.drahokamy se vystavovaly opět letos v muzeu. d) Shoda podmětu s přísudkem doplň pravopis i/y: V rozhlase hlásil - opět stejnou informaci o dopravní situaci. Lidové písně vznikal - při běžném životě lidí. Špinavé šaty byl vyprané.v únoru uhodil silné mrazy.ledoborci vyplul na širé moře.davy lidí se valil z brány výstaviště. BŘEZEN 1.Rozvíjející větné členy a)najdi předměty rozvíjející sloveso: Jirka napsal dopis.poslal ho mým rodičům.hokejisté se připravovali na důležitý zápas. Cizinec se ptal na cestu k hradu. b) Doplň k příslovečným určením text celé věty a urči druh příslov. určení: Před domem... málo..rychle.. Přes déšť. c) Uveď k uvedeným podstatným jménům přívlastek shodný a neshodný: př. sluneční.brýle proti slunci.báseň. stěna....plot e) Najdi doplněk: Děti dorazily z výletu unavené.kolektiv vybral Pepíka za mluvčího. Do divadla dorazil sám. Atlas mu vrátil spolužák umazaný. 2.Přístavek a) Doplň vhodné přístavky: Př. Praha, hlavní město naší republiky. Karlštejn,.

8 Za Rudolfa II.,,se rozrůstaly na Hradě umělecké sbírky. A.Dvořák,, pobýval v USA. b)podtrhni v souvětích větu hlavní: Když vyšlo slunce,začali zpívat ptáci. Malé děti,které si hrály na pískovišti, Stavěly náruživě hrady z písku. Protože neustále pršelo,naše sazenice rajčat napadla plíesň. DUBEN 1.Druhy vedlejších vět a) Nahraď podmět vedlejší větou podmětnou: Př. Dobrý klavírista potřebuje kvalitní klavír...kdo chce dobře hrát Klavír,musí mít kvalitní nástroj. Vítěz závodu není ještě znám.. Možná pojedeme na dovolenou do Krkonoš. b) Rozliš věty podmětné a předmětné: Vyprávěli nám,kde byli na dovolené Slyšeli jsme,jak v dáli zahřmělo. Zdá se nám,že nám dochází chleba.. c) Urči druh příslovečných vět: Jestliže bude zítra pršet,výlet zrušíme.na Vánoce půjdeme s besídkou tam, kam nás pozvou.známý přišel,aby se pochlubil úrodou ze zahrádky.zadal nám úkol,aby ověřil naše vědomosti. KVĚTEN 1.Vedlejší věty a) Vytvoř větu přívlastkovou z vybraného slova: Výlet do hor se vydařil. Výlet,který jsme naplánovali do hor,se vydařil. Dostal jsem k Vánocům od babičky nový svetr. Hrad na vrcholu kopce byl naším cílem. b) K větám hlavním doplň větu dopňkovou: Zaslechl jsem datla,jak. Kluci se dívali za útočníkem,. Sledovali jsme srnku,

9 c) Nahraď přísudky jmenné se sponou vedlejší větou přísudkovou: Jirka byl jak vyměněný.. Tribuny byly naplněné.. Obloha byla vymetená. 2.Pravopis a)doplň pravopis vyjmenovaných slov: s chravý, nab tý program, starob lý náb tek, v soké b dlo, p r, v r loví, pl tký tal ř,dům slná l ška. b)doplň koncovky podstatných jmen: olejovými barvam -, na pánv -, v cíl -, na pol -, s drahokam -, v pytl -, na jetel -,přiletěli čáp -, žiraf - s antilopam -,na židl -. c)převeď do množného čísla: dravý jestřáb. malý chlapec Jindrův sešit dědův králík.. ČERVEN 1.Pravopis a) Doplň ke slovesům správné podměty: zkoušeli. zkoušela. napsali napsaly vyjeli. vyjely b)doplň správné písmeno: v/vánoční přání, v /Vltavské nábřeží, u/ulice n/na p/příkopech, t/třeboňsko, z/základní škola, o/obecní úřad v t/táboře, t/táborský rybník j/jordán.

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

Obchodní akademie Náchod. Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004. 1. část. Pravopisné cvičení

Obchodní akademie Náchod. Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004. 1. část. Pravopisné cvičení Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004 1. část Pravopisné cvičení Pozorně doplň čárky ve větách, vynechaná písmena a správnou možnost z nabízené dvojice. Když

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Rybí zpravodaj č. 12 2014

Rybí zpravodaj č. 12 2014 OBSAH: Rybí zpravodaj č. 12 2014 ŽIVOT VE ŠKOLE V PROSINCI, LEDNU A ÚNORU 2 MIMOŠKOLNÍ AKCE.. 4 STRÁNKA PRO EKOŠKOLU. 6 CO NÁS BAVÍ, CO NÁS ZAJÍMÁ - REPORTÁŽE.. 8 LITERÁRNÍ PŘÍLOHA...... 13 ZÁBAVA 17 ŽIVOT

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí

Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav českého jazyka Zuzana Pulcová Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

Více

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová I.Úvod Jazyk má bezprostřední vztah ke kultuře a myšlení národa, který jej používá k dorozumívání. Jednotlivé národy tedy používají sobě vlastní prostředky

Více

BĚŢNÁ MLUVA V OBCI SUDOVO HLAVNO

BĚŢNÁ MLUVA V OBCI SUDOVO HLAVNO JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV BOHEMISTIKY BĚŢNÁ MLUVA V OBCI SUDOVO HLAVNO AN ANALYSIS OF COMMON LANGUAGE SPOKEN IN SUDOVO HLAVNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk Nalezení slovních kořenů v češtině Petr Chmelař 1, David Hellebrand 1, Michal Hrušecký 2 a Vladimír Bartík 1 1 FIT, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL...

KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL... * KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL... * PŘÍŠTĚ PŮJDU RADĚJI NA NOVÝ PORG, TAM MAJ URČITĚ VÍC! 2 úvodník/tiráž kousek vpravo a dole stalo se/glosy hodně doprava je potřeba communiquer...

Více