KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL"

Transkript

1 KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL Komplexní vzdlávání lidských zdroj v mléka kaství CZ.1.07/2.3.00/ DEN S MLÉKEM NA MENDELU ID 2012 ( , BRNO)

2 KOLIK MLÉKA SE U NÁS ZKONZUMUJE? Spoteba mléka a mléných výrobk se pozitivn vyvíjí a v roce 2010 dosáhla v hodnot mléného ekvivalentu tém 245kg Konzumního mléka se však u nás oproti okolním zemím ale vypije zatím skuten málo necelých 60 litr. Finsko 180 l Nmecko 94 l ø EU okolo 90 l Rakousko 79 l, Slovensko okolo 65 litr Polsko asi 50 litr. 2

3 KOLIK JOGURT SE U NÁS ZKONZUMUJE? Po roce 2000 docházelo postupn ke zvyšování spoteby zakysaných výrobk. V roce 2009 jsme dosáhli zatím rekordní výše prmrné spoteby, a to 16,7 kg na osobu (10,3 kg jogurt + 6,4 kg ostatních zakysaných). Od roku 2010 však spoteba u nás klesá: V roce 2010 to bylo 16,2 kg na osobu (9,7 kg jogurt + 6,5 kg ostatních zakysaných), tedy pokles -3%. 2011: Výroba jogurt v R (a tím i spoteba) dále poklesla o -4,9%. Co mže být píinou tohoto neutšeného stavu? V nkterých evropských zemích je spoteba výrazn vyšší. EU 27 19,5 kg Údaje za r.2009 Finsko 40,1 kg Nizozemí 21,4 kg Švédsko 37,2 kg Dánsko 18,7 kg Francie 24,8 kg Nmecko 17,5 kg 3

4 JSOU MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY ZDRAVÉ? Veejnost je neustále konfrontována s otázkami, zda jsou mléko a mléné výrobky zdravé nebo naopak nezdravé. Lidé jsou tak rozdleni na dva nesmiitelné tábory: jedni nedají dopustit na zdravotní pozitiva konzumace mléka a mléných výrobk - tch je vtšina druzí jsou naopak pesvdeni o tom, že se v pípad mléka jedná o cizí látku, jež nemá v lidském organismu co dlat. Proti mléku a mléným výrobkm dnes vystupují rzní ideologití aktivisté brojící proti souasnému zpsobu života, ekologití aktivisté, vegetariáni, ochránci zvíat, obhájci alternativní medicíny, lobby výrobc nápoj, výrobci sóji a náhražkových produkt, ale také nkteí lékai. Argumentují pevážn pseudovdeckými názory a používají fakta vytržená z kontextu a velmi asto rozšiují rzné neopodstatnné mýty. 4

5 Mýty a klišé Mýtus: vybájené nebo vymyšlené tvrzení bez jakéhokoli podkladu Znalost pírodních zákon a odhalované vdecké poznatky nám pomáhají vyvracet tato klamavá tvrzení Klišé: zautomatizovaný slovní obrat 5

6 PROPAGANDA VEDENÁ PROTI MLÉKU Podle nedávného przkumu se 13% lidí setkalo s propagandou vedenou proti mléku 2/3 z nich jí dokonce hodnotí jako dvryhodnou 1/3 z tchto osob je dokonce rozhodnuta omezit konzumaci mléka Hlavní argumenty propagandy jsou alergie, nevhodnost konzumace mléka pro zdraví, škodlivost mléného tuku.. Ale také : oteplování planety metanem od dojnic, údajn špatná stravitelnost kravského mléka (oproti nap. mléku koz a ovcí) Podle oficiálních údaj EU je však každý druhý respondent vi této propagand imunní. Je tedy zejmé, že propagandu vedenou vi mléku nelze ani peceovat, ani podceovat 6

7 PRZKUM V ESKÉ REPUBLICE 36 %ech nepije pravideln mléko (tedy pije ho mén než 1x týdn) 28 % ech nepije mléko vbec 21 %ech si myslí, že mléko není pro lovka vhodné (podle STEN/MARK, I-II/2008) 7

8 Kravské mléko není vhodné pro lovka. lovk je jediný savec, který pije mléko jiného savce. Mléko je zdrojem zdravotních komplikací nap. alergie na mléko, zvyšování hladiny cholesterolu, vyšší frekvence infekních onemocnní. erstvé mléko je zdravjší než trvanlivé. Trvanlivé mléko navíc neobsahuje už žádné vitamíny a minerály Trvanlivé mléko obsahuje konzervanty tedy tak zvaná éka. MÝTY O KONZUMNÍM MLÉCE Mléko z obchodu je edné vodou Mléko mže obsahovat antibiotika a hormony, které mají negativní vliv na lidské zdraví. Mléko zahleuje. Do mléka se lejeepkový olej Lidé zatracující mléné výrobky jsou pesvdeni, že náš jídelníek obsahuje dostatek vápníku a lovk jej nemusí doplovat konzumací mléka. Naopak tvrdí, že konzumace mléka je doprovázena vysokou spotebou živoišných bílkovin (40%). Tlo se tohoto nadbytku musí zbavit a používá k tomu práv vápník, který si bere z kostí. To je podle nich také píinou osteoporózy. Mléko je tuné a má moc kalorií 8

9 Kravské mléko není vhodné pro lovka. lovk je jediný savec, který pije mléko jiného savce. MÝTY O KONZUMNÍM MLÉCE Mléko je zdrojem zdravotních komplikací nap. alergie na mléko, zvyšování hladiny cholesterolu, vyšší frekvence infekních onemocnní. N E N Í P R A V D A je doprovázena erstvé mléko je zdravjší než trvanlivé. Trvanlivé mléko navíc neobsahuje už žádné vitamíny a minerály Trvanlivé mléko obsahuje konzervanty tedy tak zvaná éka. Mléko z obchodu je edné vodou Mléko mže obsahovat antibiotika a hormony, které mají negativní vliv na lidské zdraví. Mléko zahleuje. Do mléka se lejeepkový olej Lidé zatracující mléné výrobky jsou pesvdeni, že náš jídelníek obsahuje dostatek vápníku a lovk jej nemusí doplovat konzumací mléka. Naopak tvrdí, že konzumace mléka vysokou spotebou živoišných bílkovin (40%). Tlo se tohoto nadbytku musí zbavit a používá k tomu práv vápník, který si bere z kostí. To je podle nich také píinou osteoporózy. Mléko je tuné a má moc kalorií. 9

10 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O MLÉCE? MÝTUS Kravské mléko není vhodné pro lovka. lovk je jediný savec, který pije mléko jiného savce (tvrdí 21 % odprc) lovk je živoišným druhem, jehož stravování se od jiných savc podstatn liší a je jediným, jehož mlád vyžaduje velmi dlouhou péi. Lidský druh vstebává potebné množství vápníku práv a nejsnáze z kravského mléka, a to po celý život. Pokud málovk potíže s trávením kravského mléka, jedná se o anomálii jedince, nikoliv lidského druhu. Tato tzv. laktózová intolerance se vyskytuje v prmru jen asi u 2-10% Evropan. Výzkumy navíc dokazují i genetické zmny, které jsou odrazem zmn v lidském stravování.u Evropan byl v rámci tchto zmn relativn nedávno objeven gen, který jim v dosplosti pomáhá lépe trávit mléko. 10

11 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O MLÉCE? MÝTUS Mléko je zdrojem mnoha zdravotních komplikací nap. alergie na mléko, zvyšování hladiny cholesterolu, vyšší frekvence infekních onemocnní (to tvrdí až 27% odprc mléka) Lékai upozorují, že vápník, jehož jsou mléné výrobky nenahraditelným zdrojem, je nezbytný pro pohyb sval, penos signál v nervovém systému, umožuje srážení krve a je na nm závislý napíklad i pohyb spermií. Krom toho mléko obsahuje takéadu vitamín A, D, B12, nebo B1. Mléko také obsahuje selen, který zpomaluje proces stárnutí a pispívá k ochran imunitního systému. Píznivci mléka proto tvrdí, že napíklad zakysané výrobky upravují poruchy trávení, chrání ped infekcemi nebo teba zlepšují ple. Pití mléka není vhodné pouze pro osoby s alergií na mlénou bílkovinu i u osob s nesnášenlivostí mléného cukru. 11

12 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O MLÉCE? MÝTUS erstvé mléko je zdravjší než trvanlivé. Trvanlivé mléko navíc neobsahuje už žádné vitamíny a minerály (myslí si to až 86 % odprc) Není to pravda. Obsahy protein, vitamín a minerál se tém neliší! Tepelným ošetením se z mléka ztrácí maximáln 10% výživných látek. Tepeln neošetené (erstv nadojené) mléko mže navíc obsahovat choroboplodné zárodky. Naproti tomu u trvanlivého a pasterizovaného mléka je garantováno, že je bezpené, a žádné choroboplodné zárodky neobsahuje. 12

13 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O MLÉCE? MÝTUS Trvanlivé mléko obsahuje konzervanty tedy tak zvaná éka. ( to si myslí 74 % odprc) Také toto není to pravda! Pi výrob trvanlivého mléka se v žádném pípad do mléka pídatné látky nedávají. Trvanlivost je dosažena výlun díky tepelnému ošetení v pípad trvanlivého mléka metod UHT ( ultra heat treatment ) a pak také díky speciálnímu složení obalu, který zabrauje pístupu svtla a vzduchu. Ani v pípad výroby erstvého pasterovaného mléka nejsou používány jakékoliv konzervanty. Kratší doba udržitelnosti je dána pouze nižší teplotou ošetení. 13

14 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O MLÉCE? MÝTUS Lidé zatracující mléné výrobky jsou pesvdeni, že náš jídelníek obsahuje dostatek vápníku a lovk jej nemusí doplovat konzumací mléka. Naopak tvrdí, že konzumace mléka je doprovázena vysokou spotebou živoišných bílkovin (40%). Tlo se tohoto nadbytku musí zbavit a používá k tomu práv vápník, který si bere z kostí. To je podle nich také píinou osteoporózy. Mléko a mléné výrobky jsou z hlediska píjmu vápníku zcela nezastupitelné. Rzné potraviny ho sice obsahují velké množství, ale náš organismus je schopný vstebat z nho jen malou ást. Navíc v dtství a dospívání se zužitkuje pibližn padesát procent celkov pijatého vápníku, v dosplosti je to však už pouze dvacet procent. Z mléných výrobk je jako zdroj vápníku nejvhodnjší polotuné mléko i polotuný jogurt. Odborníci na metabolismus se shodují v názoru, že využitelnost vápníku z mléka a mléných výrobk je vysoká. Mléko totiž neobsahuje látky, které vážou vápník do nevstebatelné formy a tím znemožují jeho využití. Naopak obsahuje laktózu a aminokyseliny, které využitelnost vápníku zvyšují. 14

15 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O MLÉCE? MÝTUS Mléko je tuné a má moc kalorií (to si myslí až 41 % odprc) Obsah tuku v mléce závisí na stupni odstední mléka. Trh s mlénými výrobky nabízí široké spektrum produkt s rzným obsahem tuku. V pípad konzumního mléka bylo vr v roce 2010 spotebováno pouze 14,7% tuného mléka, nejvíce zastoupené bylo mléko polotuné (80,4%) a krom toho se prodalo ješt 4,9% mléka nízkotuného s obsahem nejvýše 0,5 % tuku. Navíc je poteba zdraznit, že energetický obsah sklenice polotuného mléka odpovídá pibližn energetickému obsahu poloviny jablka kcal 15

16 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O MLÉCE? MÝTUS Mléko mže obsahovat antibiotika a hormony, které mají negativní vliv na lidské zdraví. I toto neplatí. Vzhledem k to mu, že výskyt reziduí inhibiních látek (RIL) v surovinách a potravinách živoišného pvodu pedstavuje zdravotní riziko pro spotebitele, pináší technologické problémy ve výrob potravin a má negativní dopad na životní prostedí, je vždy mléko od dojnic léených antibiotiky vyloueno z dodávek podle ochranných lht, které písn kontrolují veterinái. Navíc mlékárenský závod kontroluje každou dodávku speciálním rychlotestem na pítomnost RIL a po pípadném zjištní je takovéto mléko vyazeno ze zpracování. Pokud se týká pítomnosti hormon, mohou být v mléce pouze zanedbatelná množství, která lidské zdraví v žádném pípad neohrozí. 16

17 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O MLÉCE? MÝTUS Mléko z obchodu je edné vodou (to si myslí až 62 % odprc) Mléko dodávané do obchodní sít je ošetováno v souladu s potravináskými standardy ve výrob prochází nkolika stupni zpracování (odsteování, standardizace tunosti, homogenizace, tepelné ošetení). Voda se tedy v žádném pípad k mléku nepidává, stejn tak jako se nepidávají žádné konzervaní látky Obsah jednotlivých složek mléka je dán potravináskými normami pro jednotlivé stupn odstední (plnotuné 3,5 %, polotuné 1,5 %, odstedné 0,5 %). V nkterých moderních technologiích mohou být uplatnny postupy k rozštpení mléného cukru laktózy, aby mohl být výrobek nabídnut i skupin spotebitel intolerantních vi laktóze. 17

18 MÝTY O JOGURTECH A JAK PROTI NIM ÚINN ARGUMENTOVAT

19 JOGURT STÁLE MODERNÍ MLÉNÝ VÝROBEK Jogurty a ostatní zakysané mléné výrobky patí v esku k tradiním a oblíbeným mléným potravinám. 5P o jogurtech a dalších zakysaných produktech 1. Vyvážená a zdraví prospšná potravina. Jedná se o bohatý zdroj plnohodnotných bílkovin, vápníku, fosforu, vitamín zejména A, skupiny B, E, F a D, a lehce stravitelného mléného tuku. 2. Relativn nízká energetická hodnota 3. Použitá jogurtová kultura, pop. probiotické kultury, pomáhají díky prospšným bakteriím bojovat proti tzv. hnilobné mikroflóe v zažívacím traktu, a tím i proti všemožným nemocem a infekcím. 4. Jsou to výrobky vhodné i pro osoby trpící laktózovou intolerancí, protože mléný cukr laktóza je již rozložen až na kyselinu mlénou. Ta okyseluje prostedí trávícího traktu a i u zdravých lidí tím usnaduje trávení a napomáhá ke vstebávání ady minerálních látek; chrání také biologicky aktivní látky ped jejich destrukcí bhem trávení. 5. Jsou to výrobky cenov dostupné. Podle loského przkumu internetového serveru ŽENA-IN konzumuje jogurty a zakysané výrobky denn 10,2 % spotebitel, obden 14,6 %, nejmén 1-2x do týdne 51,3 % dotázaných % respondent odpovdlo, že tyto výrobky nekonzumuje vbec.

20 MÝTY O JOGURTECH Ne všechny jogurty obsahují živé kultury. Trvanlivost jogurt je 2-3 dny, maximáln jeden týden Souasný jogurt není skutený jogurt. Smetanový jogurt obsahuje více vápníku. Pouze jogurty zrající v kelímku jsou skutené jogurty. Jogurt není zdravou potravinou. Jogurty obsahují nebezpená éka. Jogurt s trvanlivostí jeden msíc musí obsahovat konzervanty. Jogurty jsou vyrábny z pasterovaného mléka, musí být tudíž mrtvé. Jogurty ve skle s ovocem na dn neobsahují éka. Kefír je lepší než jogurt. Skutenost, že není výrobek po pekroení záruní lhty kontaminován, prokazuje, že je konzervován. 20

21 MÝTY O JOGURTECH Ne všechny jogurty obsahují živé kultury Trvanlivost jogurt je 2-3 dny, maximáln jeden týden Souasný jogurt není skutený jogurt Smetanový jogurt obsahuje více vápníku Pouze jogurty zrající v kelímku jsou skutené jogurty Jogurt není zdravou potravinou. N E N Í P R A V D A Jogurty obsahují nebezpená éka Jogurt s trvanlivostí jeden msíc musí obsahovat konzervanty. Jogurty jsou vyrábny z pasterovaného mléka, musí být tudíž mrtvé Jogurty ve skle s ovocem na dn neobsahují éka Kefír je lepší než Jogurt Skutenost, že není výrobek po pekroení záruní lhty kontaminován, prokazuje, že je konzervován 21

22 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O JOGURTECH? MÝTUS Ne všechny jogurty obsahují živé kultury Neplatí! Podle výzkumu spolenosti Tambor z roku 2010, by dokonce 39 % dotázaných žen uvítalo, kdyby jogurt obsahoval živé bakterie. Tvrzení je jednoznan mylné. Podle definice jogurtu zakotvené v naší (ale i v evropské) legislativ, musí být ve výrobku, který je takto nazýván, pítomná vždy živá jogurtová mikroflóra v pesn definovaném množství na konci data trvanlivosti jogurtu, a to: nejmén 10 milión zárodk/g. Tento požadavek je respektován všemi eskými výrobci. Ostatninnost živých jogurtových kultur pemujících mléný cukr laktózu na kyselinu mlénou je nezbytnou podmínku pro vznik jogurtu 22

23 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O JOGURTECH? MÝTUS Souasný jogurt není skutený jogurt Neplatí! Jogurt je tradiní fermentovaný výrobek pocházející z oblasti Balkánu. V roce 1905 objevil bulharský léka S.Grigoroff, že pvodcem pemny mléka na jogurt je mikroorganismus Lactobacillus bulgaricus. Pozdji bylo zjištno, že se na této pemn podílí také Streptococcus thermophilus. Tak došlo k definování jogurtu jako nového druhu mléného výrobku. Dnešní výroba jogurtu se v zásad vbec neliší od té, která byla již známá ped stovkami let. Principem stále zstává fermentace mléka pesn definovanými mikroorganismy. Podle legislativy je jogurt definován jako kysaný mléný výrobek získaný kysáním mléka, smetany, podmáslí nebo jejich smsi pomocí dvou živých mikroorganizm sms tvoí Streptococcus salivarius subsp. thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus 23

24 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O JOGURTECH? MÝTUS Trvanlivost jogurt je 2-3 dny, maximáln jeden týden Neplatí! Jogurtová mikroflóra složená z Lactobacilus delbrueckii, subsp.bulgaricus a Streptococcus salivarius, subsp. thermophilus pemuje mléný cukr laktózu na jiné pírodní látky, které pirozeným zpsobem prodlužují trvanlivost pvodní potraviny. Tento princip prodlužování trvanlivosti pirozenou cestou je známý i u jiných potravinových výrobk (nap. kysání zelí). Trvanlivost výrobk je tedy výrazn delší, nebo vzniklé látky a už pírodní kyseliny nebo alkohol - zabraují rstu naprosté vtšiny nežádoucích mikroorganism. Navíc je dnes zásadní rozdíl v hygien výroby ped mnoha lety a dnes. Standardy hygieny pi výrob a balení se nesrovnateln zvýšily, takže nedochází ke kontaminaci výrobku v prbhu nebo po ukonení fermentace a plnní. Proto pi dodržení veškerých pravidel hygieny a pi dsledném uzavení obalu tak mže dnešní jogurt dosahovat bez problému doby spoteby až 30 dn. 24

25 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O JOGURTECH? MÝTUS Jogurt s trvanlivostí jeden msíc musí obsahovat konzervanty. Zcela nepesné! Zcela nepesné tvrzení nepoužívají se žádné pídatné konzervanty. Pi fermentaci mléka na jogurt dochází k pemn laktózy na kyselinu mlénou, která zpsobuje okyselení mléka. Vzniklá kyselina mléná snižuje ph výrobku na hodnoty 3,8-4,5 a tím zamezuje rst nežádoucích bakterií. To je píkladem prodloužení trvanlivosti výrobk biologickou konzervací. Tímto okyselením se však mohou vytvoit vhodné podmínky pro rst plísní a kvasinek, které nejastji zpsobují mikrobiální vady jogurt. Proto je nezbytné, aby celý technologický proces výroby probíhal pinejmenším v poloaseptickém nebo ješt lépe v aseptickém prostedí a byla tak vylouena pípadná sekundární kontaminace produkt. 25

26 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O JOGURTECH? MÝTUS Skutenost, že není výrobek po pekroení záruní lhty kontaminován, prokazuje, že byl konzervován. ZCELA CHYBNÉ! Jedná se o zcela pochybené tvrzení. Jedním z cíl procesu fermentace je zvýšit pirozenou cestou trvanlivost výrobk. Bhem fermentace vzniká kyselina mléná, která okyseluje vyrábný produkt, a tím jej chrání proti naprosté vtšin nežádoucích mikroorganism. Nedojde-li pitom k porušení obalu a/nebo k následné kontaminaci po výrob nežádoucí mikroflórou z prostedí (nap. kvasinky nebo plísn), petrvává výrobek pi teplot chladniky celé msíce neporušen. A navíc: Výrobní zaízení na výrobu jogurt je dnes zcela uzavené a tím je i pípadná rekontaminace produktu v podstat vylouena. 26

27 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O JOGURTECH? MÝTUS Jogurty obsahují nebezpená éka. Není pravda! Pídatné látky obsažené v potravin musí být dle platné legislativy o oznaování vždy deklarovány na obalu. Uvádí se pitom název použité látky, pop. jejííselný kód tzv. E-íslo, a název píslušné kategorie, do které použitá pídatná látka spadá (nap. barvivo, sladidlo, zahuš ovadlo atd.). Kód E zavedla EU pro pídatné látky, které byly podrobn zhodnoceny na základ toxikologických studií a jsou v povolených dávkách zcela bezpené pro zdraví konzument. V rozporu s tím je však oznaování pídatných látek kódem E vnímáno veejností spíše negativn, což vyvoláváadu nepodložených mýt. V pípad bílého jogurtu nejsou navíc povoleny žádné pídatné látky v pípad jogurt s ochucující složkou mohou být pítomny pouze ty pídatné látky, které se do výrobku dostávají penosem z použité ochucující složky, pro kterou byly povoleny (nap. barviva, sladidla, apod.) 27

28 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O JOGURTECH? MÝTUS Smetanový jogurt obsahuje více vápníku. Není pravda! Jedná se o klasický mýtus a pravdou je pesný opak: ím vyšší je obsah tuku v jogurtu, tím obsahuje mén bílkovin a úmrn tomu i mén vápníku. Pro? Mléko a mléné výrobky vetn jogurt jsou krom jiného významným zdrojem vápníku nezbytného pro tvorbu kostí, zub a plnní dalších významných fyziologických funkcí. Vápník je v nich zejména vázán na bílkoviny mléka. Platí tedy úmra, že ím vyšší je podíl bílkovin, tím vyšší je obsah vápníku. Spotebitelé se však nkdy myln domnívají, že obsah vápníku je úmrný obsahu tuku. Smetanový jogurt, který má tedy více tuku a mén bílkovin, obsahuje mén vápníku než obyejný jogurt. 28

29 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O JOGURTECH? MÝTUS Jogurt není zdravou potravinou. NESMYSL! Jogurt se adí mezi mléné výrobky. Podle výživových doporuení WHO (Svtová zdravotnická organizace), FAO (Organizace OSN pro potraviny a zemdlství), IDF (Mezinárodní mlékaská federace) a nespoetnéady odborník, by se mly mléko a mléné výrobky konzumovat alespo tikrát denn. Hlavním dvodem proto je pedevším vysoký obsah vápníku a výživov vysoce hodnotných mléných bílkovin. Navíc jsou všechny zakysané mléné výrobky, a tedy i jogurty, vhodnou alternativou konzumace mléka pro jedince trpící laktózovou intolerancí, protože výše zmínnou poruchu metabolismu pomohou ešit. Jogurtové kultury produkují enzym laktázu, který práv pi fermentaci mléka mléný cukr laktózu rozštpí na monocukry glukózu a galaktózu, kterou již lidé s uvedenou poruchou metabolismu dovedou bezproblémov strávit. Následn jsou tyto jednoduché cukry pemnny na kyselinu mlénou, která pak pízniv psobí v zažívacím traktu vytváením kyselého prostedí nevhodného nap. pro hnilobnou mikroflóru. 29

30 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O JOGURTECH? MÝTUS Jogurty jsou vyrábny z pasterovaného mléka, musí být tudíž mrtvé. NEPLATÍ! Mléko pro výrobu jogurtu je nutné vždy tepeln ošetit, ili pasterovat. Dvodem pro to je skutenost, že syrové mléko obsahuje mikroorganismy, z nichž uritáást mže být zdravotn nevhodná Následn se však do takto prvotn ošeteného mléka pidává živá ušlechtilá jogurtová mikroflóra, která je zodpovdná za proces fermentace a následný vznik požadované konzistence a chuti výrobku. Jogurt se veských zemích po ukonení fermentace tepeln neošetuje, a zstává tudíž živý. 30

31 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O JOGURTECH? MÝTUS Pouze jogurty zrající ve skle jsou skutené jogurty. NEPLATÍ! Pro jogurty existuje pouze jedna definice, a to z pohledu složení výrobku a obsahu živých bakterií. Pi jejich výrob jsou však používány dva druhy proces: První zpsob (jogurty s nerozmíchaným koagulátem neboli Set Yoghurts ) je založen na fermentaci pímo ve spotebitelském obalu. Pi využití této technologie zrání se do mléka pidává jogurtová kultura a tento polotovar se ihned stáí do obalu, ve kterém pak probíhá zrání. Struktura takto vyrobeného jogurtu je pevná, gelovitá, lámavá a na lomu nepravidelná. Pi druhém zpsobu pípravy (jogurty s rozmíchaným koagulátem neboli Stirred Yoghurts ) probhne fermentace v procesním tanku. Tento postup zrání je novjší a v souasné dob i astji používaný v prmyslové praxi. Hotový produkt je až po dokonené fermentaci a rozmíchání koagulátu plnn do obal. Pedtím mohou probhnout ješt další technologické operace, nap. homogenizace, chlazení a balení probíhá vtšinou v aseptické atmosfée. Konzistence takto vyrobeného jogurtu je v tomto pípad krémovitá, hladká a lesklá.!!!! Výživové vlastnosti obou typ výrobk jsou však pi stejném složení zcela identické. 31

32 MÝTY O TAVENÝCH SÝRECH Tavené sýry jsou odkladištm zbytk a závadných sýr Bílkoviny v tavených sýrech mají nižší biologickou hodnotu Tavené sýry jsou plné éek Tavený sýr je výrobek s nezdravým tukem Tavený sýr je nevhodným zdrojem vápníku Tavicí soli v tavených sýrech škodí zdraví Tavené sýry jsou laciné a tudíž musejí být mén kvalitní Tavené sýry obsahují laciné margaríny 32

33 MÝTY O TAVENÝCH SÝRECH Tavené sýry jsou odkladištm zbytk a závadných sýr Bílkoviny v tavených sýrech mají nižší biologickou hodnotu Tavené sýry jsou Tavený sýr je výrobek plné éek N E N Í P R A V s nezdravým D tukem A Tavený sýr je nevhodným zdrojem vápníku Tavené sýry obsahují laciné margaríny Tavicí soli v tavených sýrech škodí zdraví Tavené sýry jsou laciné a tudíž musejí být mén kvalitní 33

34 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O TAVENÝCH SÝRECH? MÝTUS Tavené sýry jsou odkladištm zbytk a závadných sýr NEPLATÍ! Sekaná mlékárenského prmyslu Surovinou pro tavené sýry jsou dnes naprosto kvalitní pírodní sýry s odpovídajícím prozráním (dochází totiž k míchání mladší a starší suroviny, aby ve smsi byl potebný pomr mléných bílkovin (kasein) o vhodné délce, které jsou schopny tvoit strukturu taveného sýra). Výrobci tavených sýr si peliv hlídají, zda je na tavírny dodávána s ohledem na bezpenost a zdravotní nezávadnost pouze kvalitní sýrová surovina a nepipouští v žádném pípad jakkoliv závadné, nap. zaplesnivlé sýry. Takovéto pípadné partie jsou zásadn vyazovány ze zpracování, a to velmi asto nejenom ojedinlý sýr, ale v pípad zjištní velmi asto celá dodaná šarže. Pro výrobu tavených sýr lze ale použit i pírodní sýry s uritými mechanickými vadami (špatný tvar i deformací), pípadn sýry s nedodrženým obsahem sušiny i tuku mimo toleranní meze. Pi výrob tavených sýr však tyto vady nejsou pekážkou a vhodnou úpravou surovinové skladby z pohledu deklarovaného složení se mohou i takového pírodní sýry využít, aniž by byl 34 spotebitel jakkoliv poškozen.

35 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O TAVENÝCH SÝRECH? MÝTUS Tavené sýry jsou plné éek KLIŠÉ NEPLATÍ! Pídatné látky, v tomto pípad tzv. tavicí soli, jsou nutnou komponentou surovinové skladby tavených sýr, bez jejichž aplikace bychom tavený sýr stží vyrobili. V prbhu procesu tavení zajiš ují iontovou výmnu Ca2+ iont v mléné bílkovin za ionty sodné. Vznikají tak rozpustnjší mléné bílkoviny, které jsou schopny emulgovat tuk, podílet se na vazb vody a upravit hodnotu ph. Tavicí soli jsou obvykle slab alkalické s jednomocným kationtem a vícemocným aniontem. Využívají se jednak sodné soli kyseliny citronové a pedevším pak fosforené. Citrany mají velmi malou schopnost výmny vápenatých iont, posouvají však ph a pízniv ovlivují chu. Polyfosforenany se naopak vyznaují vysokou schopností výmny iont a dokáží dokonce prodloužit trvanlivost výrobku, což je další významný benefit pro spotebitele. Fosforenany vykazují také silný krémovací efekt, což je žádoucí zejména pi výrob oblíbených roztíratelných tavených sýr. Dnes se hledají možnosti náhrady fosforenan a citran jinou technologickou písadou (nap. karagenany a/nebo nkteré dikarboxylové kyseliny a jejich soli), nicmén i zde se musí jednat o testovanou pídatnou látku s E-kódem, která 35 by pouze nahradila jednu sadu éek jinou.

36 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O TAVENÝCH SÝRECH? MÝTUS Tavený sýr je nevhodným zdrojem vápníku KLIŠÉ NEPLATÍ! Za hlavní píinu tohoto tvrzení se považuje pítomnost tavicích solí zejména na bázi fosforenan jednoznaný názor zde nepanuje ani mezi vdci. Pravdou zstává, že pítomný fosfor z tavicích mže snižovat biologickou využitelnost vápníku, nicmén i tak zstává v taveném sýr naprosto dostatené mnoství vápníku, který je potebný na krytí denního píjmu (ca mg na osobu, o dtí a kojících žen by to mlo být ješt více V každém pípad je využitelnost vápníku z tavených sýr vyšší než využitelnost vápníku z rostlinné stravy /omezováno oxaláty a fytáty). Tato tvrzení již potvrdili i etné studie, pedevším ve Francii. 36

37 MÝTUS JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O TAVENÝCH SÝRECH? Bílkoviny v tavených sýrech mají nižší biologickou hodnotu NEPLATÍ! Tento mýtus se zejm rozšíil v souvislosti s informacemi o výrobní technologii tavených sýr (záhev surovin na teplotu C po dobu nkolika málo minut.) A u tohoto mýtu se zejm vychází z úvahy, že pi vyšších teplotách dochází ke ztrátám nkterých mén stabilních aminokyselin (ze kterých jsou bílkoviny složeny). Nutno íci, že tato úvaha je v tomto pípad spíše pouze teoretická. Na základ technologických test UTB Zlín bylo totiž prokázáno, že dokonce u sterilaních teplot okolo 120 C s dlouhou výdrží došlo k maximálnímu úbytku aminokyselin o 5% Pi tradiní výrob tavených sýr se však používají teploty o více jak 20 C nižší a rovnž záhev je podstatn kratší. Vzhledem k tomu je pak možné s uritostí usuzovat, že ztráty významných aminokyselin, budou-li vbec njaké, se budou pohybovat pod touto úrovní 5 %. Tyto, spíše teoretické ztráty, však mžeme v naší diet s nadbytkem bílkovin považovat prakticky za zanedbatelné. 37

38 JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O TAVENÝCH SÝRECH? MÝTUS Tavené sýry obsahují laciné margaríny NENÍ PRAVDA I tento výrok je nejenom nepravdivý, ale dokonce i nesmyslný. Tavený sýr je mléný výrobek, který s výjimkou ochucovacích písad mže obsahovat pouze základní mléné složky. Pokud je tedy njaká základní mléná složka v mléném výrobku nahrazena nemlénou, výrobek už nepatí do kategorie mléných potravin, ale tak zvaných potravinových výrobk oznaovaných nkdy jako analogy nebo imitace. Pokud v tavírenské technologii výrobce použije rostlinný tuk, pak výrobek již není taveným sýrem, nýbrž se jedná o tavený výrobek, tavený krém, potravinový výrobek, apod. A pokud už byla náhražková surovina použita, musí i tato splovat písná jakostní a legislativní kritéria na bezpenou zdravou potravinu, by by tato byla laciná. Dokonce i k oné lacinosti lze mít v souasnosti výhrady. V posledních dvou letech vzrostly podstatn i ceny rostlinných tuk a olej, které se zaínají pibližovat cenám mléného tuku. 38

39 MÝTUS JAK ARGUMENTOVAT PROTI MÝTM O TAVENÝCH SÝRECH? Tavené sýry jsou laciné a tudíž musejí být mén kvalitní NENÍ PRAVDA Vyvrátit tento mýtus je velmi jednoduché. Není to prost pravda. Ano, tavené sýry se tváí jako levné potraviny, protože se prodávají obvykle v malých spotebitelských množstvích a cena za jednotku se tak jeví jako nízká. Kulatá krabika tavených trojúhelník váží obvykle 140g a její cena se pohybuje okolo 25 K. Pepoteme-li tuto cenu na kilogram, dostaneme se už na skoro 180 K. A porovnáme-li pak tuto cenu nap. s cenou eidamského sýra, která se obvykle pohybuje okolo 120 K/kg, snadno vyvrátíme i tento mýtus. 39

40 Z á v r Takto by bylo možné pokraovat ve výtu mýt a nepravd, které se šíí o mléce a mléných výrobcích Vcná a vdecky podložená argumentace je k dispozici, ale pekroila by asový rámec vymezený pro tento píspvek Nkteré mýty pešly již do kategorie klišé a jsou nesmysln dále a dále rozšiovány. V praxi se setkáváme ale ješt s dalšími mýty a okídlenými klišé, a to bohužel nejenom z médií, ale v ad výrok našich pedstavitel. Myslíte si, že se s tím dá souhlasit? Zamyslete se nad nimi! 40

41 DALŠÍ MÝTY A OKÍDLENÁ KLIŠÉ O POTRAVINÁCH eské výrobky jsou lepší Do eské republiky se dováží horší zboží Nechtjí nás pustit na svtové trhy Ml by se omezit dovoz potravin, jogurty si umíme vyrobit taky Potraviny se mají dotovat, aneb pipla te si z daní na drahé sýry eští zemdlci mají právo na stejné dotace Je krize 41

42 DALŠÍ MÝTY A OKÍDLENÁ KLIŠÉ O POTRAVINÁCH eské výrobky jsou lepší Ml by se omezit dovoz potravin, jogurty si umíme vyrobit taky Do eské republiky se dováží horší zboží Potraviny se mají dotovat, aneb pipla te si z daní na drahé sýry Nechtjí nás pustit na svtové trhy eští zemdlci mají právo na stejné dotace Není to absurdní Je krize a nejsou to nesmysly? 42

43 Dkuji za pozornost 43

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze M L É K O Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Definice a trochu historie Mléko je sekret mléčné žlázy samic savců a je primárně

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE)

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) 1 9.10.2013 A je to tu zase LEGISLATIVA Dnes pro nás důležitá č. 77/2003 Sb.

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

Jak odlišit poctivé mléčné výrobky od jejich náhražek aneb na sobě určitě nešetřete! Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský

Jak odlišit poctivé mléčné výrobky od jejich náhražek aneb na sobě určitě nešetřete! Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský Jak odlišit poctivé mléčné výrobky od jejich náhražek aneb na sobě určitě nešetřete! Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský KOLIK MLÉKA SE NA SLOVENSKU ZKONZUMUJE? Spotřeba mléka a mléčných

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_12 Název materiálu: Mléko a druhy mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.11.2013

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Princip fotovoltaika

Princip fotovoltaika Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným r?stovým potenciálem a?asov? neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vysp?lé (hi-tech)

Více

SÝRASKÝ KURZ. VOŠ potravináská a SPŠ mlékárenská

SÝRASKÝ KURZ. VOŠ potravináská a SPŠ mlékárenská SÝRASKÝ KURZ Ing. Josef Mrázek VOŠ potravináská a SPŠ mlékárenská Kromíž 1 VOŠ potravináská a SPŠ mlékárenská Kromíž http://www.vospaspsm.cz/ založena1902 maturitní studium, 4leté, denní, dálkové obory:

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Nízkomolekulární, biologicky aktivní dusíkaté látky bazické povahy odvozené od aminokyselin Nepostradatelné pro organismus V malých koncentracích přirozená složka

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Potraviny a výživa Mléko a mléčné výrobky

Potraviny a výživa Mléko a mléčné výrobky Potraviny a výživa Mléko a mléčné výrobky Název školy SŠHS Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 16.9.2013

Více

TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml

TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml Vzhled kalný, při dlouhodobém skladování se může objevit charakteristická usazenina, kterou lze lehkým protřepáním odstranit. Barva je medově hnědá, konzistence

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

1. Pojem ochranná známka

1. Pojem ochranná známka www.profit.cz 11.07.2005 Mgr. Jana Bartošová, LL.M., JUDr. David Štros Ochranné známky hrají v dnešním podnikatelském prostedí stále dležitjší úlohu. Následující text pináší shrnutí souasné právní úpravy.

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14

Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14 Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY KA 2210/up_4_14 Bílý jogurt Klasik mléko, mléčná bílkovina, živé jogurtové kultury. Bílý jogurt klasický mléko, mléčná bílkovina, jogurtová kultura. Bílý jogurt

Více

Druhy a složení potravin, FVHE 1. ročník

Druhy a složení potravin, FVHE 1. ročník Martina Bednářová Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin, FVHE 1. ročník 1 Spotřeba sýrů kg/os/rok Řekové 28 EU 19 ČR 16 Z toho tavené 2,7 Kde najdeme požadavky na označení, definice či členění

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_14 Název materiálu: Mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléčné výrobky.

Více

VAROVÁNÍ! Výživa sportovních koní. Váš k není stroj! Energie je poteba. Energie. Energie 29.1.2010. Propoty krmiv a energie

VAROVÁNÍ! Výživa sportovních koní. Váš k není stroj! Energie je poteba. Energie. Energie 29.1.2010. Propoty krmiv a energie Výživa sportovních koní Propoty krmiv a energie VAROVÁNÍ! Catherine Rudenko BSc Eq.Science Connolly s RED MILLS Váš k není stroj! Energie je poteba Energie je využívána u koní k pežití (záchovná), reprodukci

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu Hejmalová Michaela Definice potraviny, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu svým: zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem a jsou stanovené pro výživové účely uvedené v této vyhlášce

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

ALLKRAFT Naturprodukte ZA STUDENA LISOVANÝ LNĚNÝ OLEJ A POKRUTINY V KVALITĚ POTRAVINY

ALLKRAFT Naturprodukte ZA STUDENA LISOVANÝ LNĚNÝ OLEJ A POKRUTINY V KVALITĚ POTRAVINY ZA STUDENA LISOVANÝ LNĚNÝ OLEJ A POKRUTINY V KVALITĚ POTRAVINY Vlastní výroba a ruční stáčení Lisování za studena při teplotě max. 40 C 100% pro potravinářský průmysl Žádné geneticky modifikované suroviny

Více

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR Sýry patřído skupiny fermentovaných potravin stejnějako pivo, víno, chléb, kysanézelí, rybíomáčka

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Čerstvé suroviny a potraviny ve školních stravovacích zařízeních Obecné doporučení: Statutární město Liberec

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Suroviny pro výrobu JP a BP. Ing. Slávka Formánková

Suroviny pro výrobu JP a BP. Ing. Slávka Formánková Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Suroviny pro JP a BP Předmět:

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010

VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010 VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010 listopad 2011 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikaní údaje Objednatel Název : Krajský úad Královéhradeckého

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

SÝRAŘ. Výrobky z mléka. Řada Domácí sýrař

SÝRAŘ. Výrobky z mléka. Řada Domácí sýrař SÝRAŘ Výrobky z mléka Řada Domácí sýrař Respektujte prosím to, že jakékoli šíření ebooku jako celku nebo jeho částí je zakázáno a chráněno autorským zákonem. Zároveň chci upozornit, že veškeré informace

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika 57 Jakostní japonské krmení pro KOI FUJIYAMA - dietní základní krmení Teplota vody od 10 C Proteiny 30,0% Tuky 5,0% Vláknina 5,6% Popeloviny 6,9% Fosfát 0,7% Vápník 0,4% Balení v kg 5 / 10 A 10,000 jednotek/kg

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 12. září Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více