Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 58 360 58 360"

Transkript

1 státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007 Poslanecká sněmovna Parlamentu 003V01 Rozvoj materiálně technické základny Senátu Parlamentu od r V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu-od r Senát Parlamentu V01 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY ÚV V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády Úřad vlády České republiky V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby-od r V02 Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS Bezpečnostní informační služba V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí D19 Zachování a obnova historických hodnot V03 Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení V05 Pořízení lehkých obrněných vozidel 107V11 Zvyšování schopností vojáka 21.století V18 Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO V19 Zachování a obnova historických hodnot V20 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO V21 Rozvoj pozemních sil V23 Rozvoj Vojenského zpravodajství II V43 Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil V51 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky V60 Udržení a rozvoj schopností bojových sil a sil bojové podpory AČR V61 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR V63 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR V64 Udržení a rozvoj schopností zdravotnického zabezpečení AČR V65 Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR V66 Zabezpečení služby a rozvoje nemovité infrastruktury AČR V70 Strategické řízení obrany státu V71 Vojenská policie V72 Zajištění činnosti ústředního správního úřadu, obnova a rozvoj NI V73 Zabezpečení služby zřízenými státními organizacemi MO, obnova a rozvoj infrastruktury státních organizací MO V80 Státní sportovní reprezentace 207V86 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Ministerstvo obrany (08:34:32) Strana: -2-

2 státního rozpočtu na 108V01 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Národního bezpečnostního úřadu 108V02 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ Národní bezpečnostní úřad V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv-od r Kancelář veřejného ochránce práv V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva financí V09 Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny V11 Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy V12 Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční správy V21 Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy V31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva financí-od r V09 Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny V12 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny územních finančních orgánů 112V13 Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů na r V21 Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní správy V31 Rozvoj a obnova MTZ ÚZSVM 112V41 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KFA Ministerstvo financí V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ministerstva práce a sociálních věcí V02 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Státního úřadu inspekce práce V03 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu práce České republiky V33 Reprodukce majetku center sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí D31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb D34 Integrovaný operační program v oblastech intervence zaměstnanosti a sociálních služeb 113D35 Program švýcarsko české spolupráce v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí 113V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních věcí-od r V02 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému Státního úřadu inspekce práce 113V03 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu práce ČR 113V11 Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních systémů V22 Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy sociálního zabezpečení V34 Integrovaný operační program v oblastech intervence zaměstnanosti a sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí (08:34:32) Strana: -3-

3 státního rozpočtu na 114D08 Podpora prevence kriminality 114D21 Reprodukce majetku HZS ČR 114D24 Pořizování a obnova majetku HZS ČR 114V02 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy V03 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů V04 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu Ministerstva vnitra 114V07 Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ V11 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR V12 Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR V21 Reprodukce majetku HZS ČR 114V24 Pořizování a obnova majetku HZS ČR V51 Rozvoj a obnova materiálně - technické základny organizací služeb rezortu MV V91 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV V03 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů 214V11 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR Ministerstvo vnitra D11 Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 115D12 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny D13 Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvěty 115D15 Technická asistence D16 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 115D21 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí D22 Podpora udržitelného využívání zdrojů energie D23 Podpora omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 115D24 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 115D26 Program švýcarsko - české spolupráce, prioritní oblast Životní prostředí a infrastruktura 115D28 Nová zelená úsporám V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva životního prostředí-od r V02 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP V12 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny V13 Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvěty 115V15 Technická asistence V16 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 115V18 Informační podpora adaptačních opatření na extrémní hydrometeorologické jevy povodně a jakost vody (ADAPT) V19 Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu SMOK V21 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí V22 Podpora udržitelného využívání zdrojů energie 115V24 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 315D06 Drobné vodohospodářské ekologické akce Ministerstvo životního prostředí D01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj-od r (08:34:32) Strana: -4-

4 státního rozpočtu na 117D11 Integrovaný operační program D31 Technická pomoc NRPS 117D51 Podpora rozvoje bydlení D61 Bezbariérové obce D71 Národní program podpory cestovního ruchu D81 Podpora rozvoje regionů D91 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj-od r V03 Integrovaný regionální operační program V11 Integrovaný operační program V31 Technická pomoc NRPS Ministerstvo pro místní rozvoj D11 Podpora zahlazování následků hornické činnosti D14 EFEKT - podpora úspor energie D15 Program podpory mezinárodní technologické spolupráce V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva průmyslu a obchodu-od r Ministerstvo průmyslu a obchodu D01 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-OSS 127D33 Interoperabilita v železniční dopravě 127D36 Technická pomoc OPD SŽDC D41 Výstavba pražského metra D64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel 127V01 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-OSS V02 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO V05 Transformace výstavby vodních cest Ministerstvo dopravy V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu-od r Český telekomunikační úřad D01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství-od r D12 Podpora prevence před povodněmi II 129D13 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží 129D16 Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy 129D18 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II 129D25 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací 129D26 Podpora prevence před povodněmi III V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství-od r V02 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZe 329D03 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod (08:34:32) Strana: -5-

5 státního rozpočtu na Ministerstvo zemědělství D21 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 133D51 Podpora materiálně technické základny sportu V11 Rozvoj a obnova materiálně technické základny školských a výchovných zařízení V51 Podpora materiálně technické základny sportu 233D01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233D34 Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol 233V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy D21 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení 134D41 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny církví a náboženských organizací 134D51 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MK V11 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení V12 Podpora péče o národní kulturní poklad V51 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) D11 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení V11 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení Ministerstvo kultury V32 Fondy EU D21 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního zdravotnictví 235D32 Rozvoj zdravotně sociální péče 235V01 Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví V02 Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a vzdělávání V11 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic V12 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve státním vlastnictví V13 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných ústavů V22 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací V31 Podpora rozvoje zdravotní péče V32 Rozvoj zdravotně sociální péče V33 Program podpory a ochrany veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví V01 136V11 136V31 236V21 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti-od r Rozvoj a obnova materiálně-technické základny justice Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství (08:34:32) Strana: -6-

6 státního rozpočtu na Ministerstvo spravedlnosti V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007 Úřad pro ochranu osobních údajů V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu průmyslového vlastnictví od r Úřad průmyslového vlastnictví V01 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu-od r Český statistický úřad V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 146V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního-od r Český úřad zeměměřický a katastrální V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého báňského úřadu od roku 2013 Český báňský úřad V01 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-od r Úřad pro ochranu hospodářské soutěže V01 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studim totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek Ústav pro studium totalitních režimů V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu Ústavní soud V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání-od r.2007 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv-od r V21 Ropná bezpečnost ČR V03 Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti ČR Správa státních hmotných rezerv (08:34:32) Strana: -7-

7 státního rozpočtu na 175D10 Materiálně technické a provozní zabezpečení základních funkcí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost II V10 Materiálně technické a provozní zabezpečení základních funkcí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost II Státní úřad pro jadernou bezpečnost V01 Obnova a modernizace materiálně technické základny GIBS Generální inspekce bezpečnostních sborů V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku Nejvyšší kontrolní úřad D21 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství D22 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR 398D02 Technická opatření v pásmech ochrany vod Všeobecná pokladní správa Celkem za všechny tituly konec sestavy (08:34:32) Strana: -8-

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 101 010 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 166 000 166 000 Kancelář prezidenta republiky 166 000 166 000

Více

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze,

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více